(1 Mosebog 1:1 DK-KJV) I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.Ge 1:1 In the beginning God created the heaven and the earth.
(1 Mose 1:2 DK-KJV) Og jorden var uden form, og tom; og mørke var på dybets overflade. Og Guds Ånd bevægede sig på vandmassernes overflade.Ge 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
(1 Mose 1:3 DK-KJV) Og Gud sagde, Lad der være lys: og der var lys.Ge 1:3 And God said, Let there be light: and there was light.
(1 Mose 1:4 DK-KJV) Og Gud så’ lyset, at det var godt: og Gud skilte lyset fra mørket.Ge 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
(1 Mose 1:5 DK-KJV) Og Gud kaldte lyset Dag, og mørket kaldte han Nat. Og det var aften og morgen den første dag.Ge 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
(1 Mose 1:6 DK-KJV) Og Gud sagde, Lad der være en hvælving i vandmassernes midte, og lad den skille vandmasserne fra vandmasserne.Ge 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
(1 Mose 1:7 DK-KJV) Og Gud lavede hvælvingen, og skilte vandmasserne som var under hvælvingen fra vandmasserne som var over hvælvingen: og sådant var det.Ge 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
(1 Mose 1:8 DK-KJV) Og Gud kaldte hvælvingen Himlen. Og det var aften og morgen den anden dag.Ge 1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
(1 Mose 1:9 DK-KJV) Og Gud sagde, Lad vandmasserne under himmelen blive forsamlet på et sted, og lad det tørre land vise sig: og sådant var det.Ge 1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
(1 Mose 1:10 DK-KJV) Og Gud kaldte det tørre land Jord; og vandmassernes forsamlingen kaldte han Have: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
(1 Mose 1:11 DK-KJV) Og Gud sagde, Lad jorden frembringe græs, urten som bære sæd, og frugttræet som bære frugt efter hans slags, hvis sæd er i demselv, på jorden: og sådant var det.Ge 1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
(1 Mose 1:12 DK-KJV) Og jorden frembragte græs, og urt som bære sæd efter hans slags, og træet som bære frugt, hvis sæd var i demselv, efter hans slags: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
(1 Mose 1:13 DK-KJV) Og det var aften og morgen den tredje dag.Ge 1:13 And the evening and the morning were the third day.
(1 Mose 1:14 DK-KJV) Og Gud sagde, Lad der være lys på himmelens hvælvingen for at skille dagen fra natten; og lad dem være der som tegn, og årstider, og for dage, og år:Ge 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
(1 Mose 1:15 DK-KJV) Og lad dem være der som lys på himmelens hvælvingen for at give lys på jorden: og sådant var det.Ge 1:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
(1 Mose 1:16 DK-KJV) Og Gud lavede 2 store lys, det større lys til at regere over dagen, og det mindre til at regere over natten: han lavede også stjernerne.Ge 1:16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
(1 Mose 1:17 DK-KJV) Og Gud satte dem på himmelens hvælvingen for at give lys på jorden,Ge 1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
(1 Mose 1:18 DK-KJV) Og for at regere over dagen og over natten, og for at skille lyset fra mørket: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
(1 Mose 1:19 DK-KJV) Og det var aften og morgen den fjerde dag.Ge 1:19 And the evening and the morning were the fourth day.
(1 Mose 1:20 DK-KJV) Og Gud sagde, Lad vandmasserne i overflod frembringe den bevægende skabning der har liv, og fugl der må flyve over jorden i den åbne himmels hvælving.Ge 1:20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
(1 Mose 1:21 DK-KJV) Og Gud skabte store hvaler, og enhver levende skabning der bevæger sig, hvilket vandmasserne frembragte i overflod, efter deres slags, og enhver vinget fugl efter hans slags: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
(1 Mose 1:22 DK-KJV) Og Gud velsignede dem, og siger, Vær frugtbar, og multiplicer, og fyld vandmasserne i havene, og lad fugl multiplicer på jorden.Ge 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
(1 Mose 1:23 DK-KJV) Og det var aften og morgen den femte dag.Ge 1:23 And the evening and the morning were the fifth day.
(1 Mose 1:24 DK-KJV) Og Gud sagde, Lad jorden frembringe den levende skabning efter hans slags, kvæg, og krybende ting, og af jordens dyr efter hans slags: og sådant var det.Ge 1:24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
(1 Mose 1:25 DK-KJV) Og Gud lavede jordens dyr efter hans slags, og kvæg efter deres slags, og enhver ting der kryber på jorden efter hans slags: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
(1 Mose 1:26 DK-KJV) Og Gud sagde, Lad os lave mennesket i vor figur, efter vor lighed: og lad dem ha’ herredømme over havets fisk, og over luftens fugle, og over kvæget, og over hele jorden, og over enhver krybende ting der kryber på jorden.Ge 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
(1 Mose 1:27 DK-KJV) Sådant skabte Gud mennesket i hans egen figur, i Guds figur skabte han ham; hankøn og hunkøn skabte han dem.Ge 1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
(1 Mose 1:28 DK-KJV) Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, Vær frugtbar, og multiplicer, og opfyld jorden, og underlæg den: og ha’ herredømme over havets fisk, og over luftens fugle, og over enhver levende ting der bevæger sig på jorden.Ge 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
(1 Mose 1:29 DK-KJV) Og Gud sagde, Læg mærke til, Jeg har givet jer enhver urt som bære sæd, som er på hele jordens overflade, og ethvert træ, på hvilket frugten er fra et træ som bære sæd; til jer skal det være som mad.Ge 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
(1 Mose 1:30 DK-KJV) Og til ethvert af jordens dyr, og til enhver af luftens fugle, og til enhver ting der kryber på jorden, hvori der er liv, har jeg givet enhver grøn urt som mad: og sådant var det.Ge 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
(1 Mose 1:31 DK-KJV) Og Gud så’ enhver ting som han havde lavet, og læg mærke til, det var meget godt. Og det var aften og morgen den sjette dag.Ge 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.