Første Korinterbrev - 1 Korinter - 16 Kapitler - 1 Corinthians KJV 1769

Navnebetydning for Korint = Mættet

[1Kor 1:1 DK-KJV] Paulus, kaldet til at være en apostel af Jesus Kristus ved Guds vilje, og Sostenes vor broder,
1Co 1:1 Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
[1Kor 1:2 DK-KJV] Til Guds kirke som er i Korint, til dem som er helliggjort i Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, med alle der på ethvert sted påkalder Jesus Kristus vor Herres navn, både deres og vores:
1Co 1:2 Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
[1Kor 1:3 DK-KJV] Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus Kristus.
1Co 1:3 Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
[1Kor 1:4 DK-KJV] Jeg takker altid min Gud på jeres vegne, for Guds nåde som er givet jer via Jesus Kristus;
1Co 1:4 I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
[1Kor 1:5 DK-KJV] At I er beriget via ham i alle ting, i al ytring, og i al kundskab;
1Co 1:5 That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
[1Kor 1:6 DK-KJV] Ligesom Kristus’ vidnesbyrd var bekræftet i jer:
1Co 1:6 Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
[1Kor 1:7 DK-KJV] Sådant at I ikke kommer bagud i nogen gave; ved at vente på Jesus Kristus vor Herres ankomst:
1Co 1:7 So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
[1Kor 1:8 DK-KJV] Som også skal bekræfte jer indtil enden, så I må være uangribelige på Jesus Kristus vor Herres dag.
1Co 1:8 Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
[1Kor 1:9 DK-KJV] Gud er trofast, som kaldte jer indtil fællesskabet med hans Søn Jesus Kristus vor Herre.
1Co 1:9 God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
[1Kor 1:10 DK-KJV] Nu bønfalder jeg jer, brødre, via Jesus Kristus vor Herres navn, at I alle siger den samme ting, og at der ikke er nogen splittelser blandt jer; men at I er perfekt knyttet sammen i det samme sind og med den samme bedømmelse.
1Co 1:10 Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
[1Kor 1:11 DK-KJV] For det er blevet bekendtgjort for mig omkring jer, mine brødre, via dem som er fra Kloes hus, at der er stridigheder blandt jer.
1Co 1:11 For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
[1Kor 1:12 DK-KJV] Nu siger jeg det, som alle I siger, Jeg er af Paulus; og jeg af Apollos; og jeg af Kefas; og jeg af Kristus.
1Co 1:12 Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
[1Kor 1:13 DK-KJV] Er Kristus splittet? var Paulus korsfæstet for jer? eller var I døbt i Paulus’ navn?
1Co 1:13 Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
[1Kor 1:14 DK-KJV] Jeg takker Gud at jeg ikke døbte nogen af jer, foruden Krispus og Gaius;
1Co 1:14 I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
[1Kor 1:15 DK-KJV] For ikke at nogen skulle sige at jeg havde døbt i mit eget navn.
1Co 1:15 Lest any should say that I had baptized in mine own name.
[1Kor 1:16 DK-KJV] Og jeg døbte også Stefanas hushold: ud over det, ved jeg ikke om jeg har døbt nogle andre.
1Co 1:16 And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
[1Kor 1:17 DK-KJV] For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at prædike evangeliet: ikke med visdomsord, for ikke at Kristus’ kors skulle bli’ gjort effektløs.
1Co 1:17 For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
[1Kor 1:18 DK-KJV] For prædiken om korset er tåbelighed for dem der forulykker; men for os som er frelst er det Guds kraft.
1Co 1:18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
[1Kor 1:19 DK-KJV] For det er skrevet, jeg vil destruere de vises visdom, og vil gøre de fornuftiges forståelse ubetydelig.
1Co 1:19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
[1Kor 1:20 DK-KJV] Hvor er de vise? hvor er de skriftkloge? hvor er denne verdens ordkæmpere? har Gud ikke gjort denne verdens visdom til skamme?
1Co 1:20 Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
[1Kor 1:21 DK-KJV] For efter det i Guds visdom viste sig at denne verden via visdom ikke kendte Gud, behagede det Gud via prædikens tåbelighed at frelse dem der tror.
1Co 1:21 For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
[1Kor 1:22 DK-KJV] For Jøderne kræver et tegn, og Grækerne søger efter visdom:
1Co 1:22 For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
[1Kor 1:23 DK-KJV] Men vi prædiker Kristus korsfæstet, det er en snubleblok for Jøderne, og tåbelighed for Grækerne;
1Co 1:23 But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
[1Kor 1:24 DK-KJV] Men for dem som er kaldet, både Jøde og Græker, er Kristus Guds kraft, og Guds visdom.
1Co 1:24 But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
[1Kor 1:25 DK-KJV] Eftersom Guds tåbelighed er visere end menneskers; og Guds svaghed er stærkere end menneskers.
1Co 1:25 Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
[1Kor 1:26 DK-KJV] For I ser jeres kald, brødre, hvordan at der ikke er mange vise kødelige mennesker, ikke mange mægtige, ikke mange noble, der er kaldet:
1Co 1:26 For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
[1Kor 1:27 DK-KJV] Men Gud har udvalgt de tåbelige ting i denne verden for at forvirre de vise; og Gud har udvalgt de svage ting i denne verden for at forvirre de ting som er mægtige;
1Co 1:27 But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
[1Kor 1:28 DK-KJV] Og simple ting i denne verden, og ting som er foragtet, har Gud udvalgt, ja, og ting som ikke er, for at tilintetgøre ting som er:
1Co 1:28 And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
[1Kor 1:29 DK-KJV] Så intet kød skulle forherliges i hans nærvær. 
1Co 1:29 That no flesh should glory in his presence.
[1Kor 1:30 DK-KJV] For han er skyld i at I er Kristus Jesus, ham som Gud er gjort til vores visdom, og retfærdighed, og helliggørelse, og forløsning:
1Co 1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
[1Kor 1:31 DK-KJV] Så, ligesom det er skrevet, Han som forherliger, lad ham forherliges i Herren.
1Co 1:31 That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
[1Kor 2:1 DK-KJV] Og da jeg kom til jer, brødre, kom jeg ikke med fortræffelighed i tale eller i visdom, da jeg bekendtgjorde Guds vidnesbyrd for jer.
1Co 2:1 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.
[1Kor 2:2 DK-KJV] For jeg besluttede mig for ikke at kende til nogen ting blandt jer, foruden Jesus Kristus, og ham korsfæstet.
1Co 2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.
[1Kor 2:3 DK-KJV] Og jeg var hos jer i svaghed, og i frygt, og i megen skælven.
1Co 2:3 And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.
[1Kor 2:4 DK-KJV] Og min tale og prædiken var ikke med lokkende ord af menneskelig visdom, men for at demonstrere Ånden og kraften:
1Co 2:4 And my speech and my preaching was not with enticing words of man’s wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:
[1Kor 2:5 DK-KJV] Så jeres tro ikke skulle bygges på menneskelig visdom, men i Guds kraft.
1Co 2:5 That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
[1Kor 2:6 DK-KJV] Imidlertid taler vi visdom blandt dem som er perfekte: men ikke med denne verdens visdom, heller ikke som prinserne i denne verden, som bli’r til intet:
1Co 2:6 Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought:
[1Kor 2:7 DK-KJV] Men vi taler Guds visdom i et mysterie, ja den skjulte visdom, som Gud før denne verden forordnede til vor herlighed:
1Co 2:7 But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory:
[1Kor 2:8 DK-KJV] Som ingen af prinserne i denne verdens kendte til, for havde de kendt til det, havde de ikke korsfæstet herlighedens Herre.
1Co 2:8 Which none of the princes of this world knew: for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory.
[1Kor 2:9 DK-KJV] Men som det er skrevet, Øjet har ikke set, øret har heller ikke hørt, det er heller ikke trængt ind i menneskets hjerte, de ting som Gud har forberedt for dem der elsker ham.
1Co 2:9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.
[1Kor 2:10 DK-KJV] Men Gud har afsløret dem for os via hans Ånd: for Ånden ransager alle ting, ja, Guds dybe ting.
1Co 2:10 But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.
[1Kor 2:11 DK-KJV] For hvilket menneske kender et menneskes ting, foruden menneskets ånd som er i ham? på samme måde kender intet menneske Guds ting, foruden Guds Ånd.
1Co 2:11 For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.
[1Kor 2:12 DK-KJV] Nu har vi modtaget, ikke denne verdens ånd, men ånden som er fra Gud, så vi måtte kende de ting som frit er givet til os af Gud.
1Co 2:12 Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.
[1Kor 2:13 DK-KJV] Det er også de ting vi taler, ikke med ordene som menneskelig visdom underviser, men som den Hellige Ånd underviser; ved at sammenligne åndelige ting med åndelige.
1Co 2:13 Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.
[1Kor 2:14 DK-KJV] Men det naturlige menneske modtager ikke Guds Ånds ting: for de er tåbelighed for ham: han kan heller ikke kende dem, fordi de bedømmes åndeligt.
1Co 2:14 But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.
[1Kor 2:15 DK-KJV] Men han som er åndelig dømmer alle ting, alligevel er han hamselv ikke dømt af noget menneske.
1Co 2:15 But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man.
[1Kor 2:16 DK-KJV] For hvem har kendt Herrens sind, så han kan instruere ham? Men vi har Kristus’ sind.
1Co 2:16 For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.
[1Kor 3:1 DK-KJV] Og jeg, brødre, kunne ikke tale til jer som til åndelige, men som til kødelige, ligesom til babyer i Kristus.
1Co 3:1 And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ.
[1Kor 3:2 DK-KJV] Jeg har fodret jer med mælk, og ikke med kød: for indtil nu var I ikke i stand til at bære det, I er heller endnu ikke i stand til det.
1Co 3:2 I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able.
[1Kor 3:3 DK-KJV] For I er stadig kødelige: for mens der blandt jer er misundelse, og strid, og splittelser, er I så ikke kødelige, og vandrer som mennesker?
1Co 3:3 For ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men?
[1Kor 3:4 DK-KJV] For imens én siger, jeg er af Paulus, og en anden, jeg er af Apollos; er I ikke kødelige?
1Co 3:4 For while one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not carnal?
[1Kor 3:5 DK-KJV] Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos, udover betjenere via hvem I troede, ligesom Herren gav til ethvert menneske?
1Co 3:5 Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?
[1Kor 3:6 DK-KJV] Jeg har plantet, Apollos vandet; men Gud gav væksten.
1Co 3:6 I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.
[1Kor 3:7 DK-KJV] Sådant er han der planter da heller ikke noget, og heller ikke han som vander, men Gud som giver væksten.
1Co 3:7 So then neither is he that planteth any thing, neither he that watereth; but God that giveth the increase.
[1Kor 3:8 DK-KJV] Nu er han der planter og han der vander én: og enhver mand skal modtage hans egen belønning efter hans eget arbejde.
1Co 3:8 Now he that planteth and he that watereth are one: and every man shall receive his own reward according to his own labour.
[1Kor 3:9 DK-KJV] For vi er arbejdere sammen med Gud: I er Guds agerjord, I er Guds bygning.
1Co 3:9 For we are labourers together with God: ye are God’s husbandry, ye are God’s building.
[1Kor 3:10 DK-KJV] Ifølge Guds nåde som er givet til mig, som en vis bygmester, har jeg lagt fundamentet, og en anden bygger på det. Men lad enhver mand være varsom med hvordan han bygger derpå.
1Co 3:10 According to the grace of God which is given unto me, as a wise masterbuilder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon.
[1Kor 3:11 DK-KJV] For ingen mand kan lægge et andet fundament end det som er lagt, som er Jesus Kristus.
1Co 3:11 For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ.
[1Kor 3:12 DK-KJV] Hvis der nu er en mand der bygger på dette fundament guld, sølv, værdifulde sten, træ, hø, stubbe;
1Co 3:12 Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble;
[1Kor 3:13 DK-KJV] Skal enhver mands virke bli’ manifesteret: for den dag skal erklære det, for det skal bli’ afsløret via ild; og den ild skal prøve enhver mands virke af hvilken slags det er. 
1Co 3:13 Every man’s work shall be made manifest: for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire; and the fire shall try every man’s work of what sort it is.
[1Kor 3:14 DK-KJV] Hvis en mands virke forbli’r som han derpå har bygget, skal han modtage en belønning.
1Co 3:14 If any man’s work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward.
[1Kor 3:15 DK-KJV] Hvis en mands virke skal bli’ brændt, skal han lide tab: men han hamselv skal bli’ frelst; men alligevel sådant som via ild.
1Co 3:15 If any man’s work shall be burned, he shall suffer loss: but he himself shall be saved; yet so as by fire.
[1Kor 3:16 DK-KJV] Ved I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i jer?
1Co 3:16 Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
[1Kor 3:17 DK-KJV] Hvis der er en mand der besmitter Guds tempel, ham skal Gud destruere; for Guds tempel er helligt, og det tempel er I.
1Co 3:17 If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.
[1Kor 3:18 DK-KJV] Lad ingen mand bedrage sigselv. Hvis der blandt jer er en mand der ser ud til at være vis i denne verden, lad ham bli’ en tåbe, så ham må være vis.
1Co 3:18 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.
[1Kor 3:19 DK-KJV] For denne verdens visdom er tåbelighed hos Gud. For det er skrevet, Han griber de vise i deres egen snedighed. Se – Jb 5:13
1Co 3:19 For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.
[1Kor 3:20 DK-KJV] Og igen, Herren kender de vises tanker, at de er nyttesløse.
1Co 3:20 And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.
[1Kor 3:21 DK-KJV] Lad derfor ingen mand forherliges i mænd. For alle ting er jeres;
1Co 3:21 Therefore let no man glory in men. For all things are yours;
[1Kor 3:22 DK-KJV] Om det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, eller denne verden, eller liv, eller død, eller nuværende ting, eller ting som kommer; alt er jeres;
1Co 3:22 Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours;
[1Kor 3:23 DK-KJV] Og I er Kristus’; og Kristus er Guds.
1Co 3:23 And ye are Christ’s; and Christ is God’s.
[1Kor 4:1 DK-KJV] Lad en mand agte sådant på os, som på Kristus’ betjenere, og forvaltere af Guds mysterier.
1Co 4:1 Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God.
[1Kor 4:2 DK-KJV] Det kræves desuden af forvaltere, at manden er fundet at være trofast.
1Co 4:2 Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful.
[1Kor 4:3 DK-KJV] Men for mig er det en meget lille ting om jeg skulle bli’ dømt af jer, eller dømmes af mennesker: ja, jeg dømmer ikke mit eget selv.
1Co 4:3 But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man’s judgment: yea, I judge not mine own self.
[1Kor 4:4 DK-KJV] For jeg ved ingenting af mig selv; men alligevel er jeg ikke herved retfærdiggjort: for han som dømmer mig er Herren.
1Co 4:4 For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord.
[1Kor 4:5 DK-KJV] Døm derfor ingenting før det er tid, førend Herren kommer, han som både vil bringe de skjulte mørke ting frem i lyset, og vil synliggøre det som sker i hjertet: og da skal enhver mand få Guds ros.
1Co 4:5 Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.
[1Kor 4:6 DK-KJV] Og disse ting, brødre, har jeg figurativt overført til migselv og til Apollos for jeres skyld; så I af os måtte lære ikke at tænke mere om mænd end det som er skrevet, så ingen af jer er opblæste den ene imod den anden.
1Co 4:6 And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.
[1Kor 4:7 DK-KJV] For hvem får dig til at være anderledes end en anden? og hvad har du som du ikke har fået givet? hvis du nu har fået det givet, hvorfor tager du æren, som om du ikke havde fået det givet?
1Co 4:7 For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?
[1Kor 4:8 DK-KJV] Nu er I mætte, nu er I rige, I har regeret som konger uden os: og jeg ville ønske af Gud at I regerede, så vi også måtte regere med jer.
1Co 4:8 Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you.
[1Kor 4:9 DK-KJV] For jeg tænker at Gud har stillet os apostlene frem sidst, som at være udnævnt til død: for vi er blevet gjort til et skuespil for denne verden, og for engle, og for mennesker.
1Co 4:9 For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death: for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men.
[1Kor 4:10 DK-KJV] Vi er tåbelige for Kristus’ skyld, men I er vise i Kristus; vi er svage, men I er stærke; I er hæderlige, men vi er foragtet,
1Co 4:10 We are fools for Christ’s sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye are honourable, but we are despised.
[1Kor 4:11 DK-KJV] Ja indtil denne time både sulter vi, og tørster, og er nøgne, og er slået, og har ikke noget fast sted af bo;
1Co 4:11 Even unto this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwellingplace;
[1Kor 4:12 DK-KJV] Og arbejder, udfører med vore egne hænder: ved at være hånet, velsigner vi; ved at være forfulgt, udholder vi det:
1Co 4:12 And labour, working with our own hands: being reviled, we bless; being persecuted, we suffer it:
[1Kor 4:13 DK-KJV] Ved at være bagtalt, beder vi indtrængende: vi er gjort som denne verdens snavs, og er udskud af alle ting indtil denne dag.
1Co 4:13 Being defamed, we intreat: we are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day.
[1Kor 4:14 DK-KJV] Jeg skriver ikke disse ting for at beskæmme jer, men som mine elskede sønner advarer jeg jer.
1Co 4:14 I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you.
[1Kor 4:15 DK-KJV] For selvom at I har 10.000 instruktører i Kristus, alligevel har I ikke mange fædre: for i Kristus Jesus har jeg avlet jer gennem evangeliet.
1Co 4:15 For though ye have ten thousand instructors in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.
[1Kor 4:16 DK-KJV] Derfor bønfalder jeg jer, vær I følgere af mig.
1Co 4:16 Wherefore I beseech you, be ye followers of me.
[1Kor 4:17 DK-KJV] Og på grund af det har jeg sendt Timoteus til jer, som er min elskede søn, og trofast i Herren, han som husker jer på mine veje som er i Kristus, som jeg underviser alle steder og i enhver kirke.
1Co 4:17 For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach every where in every church.
[1Kor 4:18 DK-KJV] Nu er nogle opblæste, som om jeg ikke ville komme til jer.
1Co 4:18 Now some are puffed up, as though I would not come to you.
[1Kor 4:19 DK-KJV] Men jeg kommer snart til jer, hvis Herren vil, og vil kende, ikke snakken fra dem der er opblæste, men kraften.
1Co 4:19 But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up, but the power.
[1Kor 4:20 DK-KJV] For Guds kongerige er ikke i ord, men i kraft.
1Co 4:20 For the kingdom of God is not in word, but in power.
[1Kor 4:21 DK-KJV] Hvad vil I? skal jeg komme til jer med en stav, eller i kærlighed, og i sagtmodighedens ånd?
1Co 4:21 What will ye? shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness?
[1Kor 5:1 DK-KJV] Det er almindeligt rapporteret at der er hor blandt jer, og en sådan hor som ikke engang er nævnt blandt Hedningerne, at en skulle ha’ hans fars hustru.
1Co 5:1 It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father’s wife.
[1Kor 5:2 DK-KJV] Og I er opblæste, og har ikke hellere sørget, så han som har gjort denne handling måtte bli’ fjernet fra jeres midte.
1Co 5:2 And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you.
[1Kor 5:3 DK-KJV] For jeg er sandelig, fraværende i kroppen, men til stede i ånden, og har dømt allerede, som om jeg var til stede, vedrørende ham som har så gjort denne handling,
1Co 5:3 For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed,
[1Kor 5:4 DK-KJV] I Jesus Kristus vor Herres navn, når I er forsamlet, og min ånd, med Jesus Kristus vor Herres kraft,
1Co 5:4 In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ,
[1Kor 5:5 DK-KJV] Til at udlevere sådan en til Satan med henblik på destruktion af kødet, så ånden må bli’ frelst på Herren Jesus’ dag.
1Co 5:5 To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.
[1Kor 5:6 DK-KJV] Jeres ros er ikke god. Ved I ikke at en lille smule surdej gennemsyrer hele dejen?
1Co 5:6 Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?
[1Kor 5:7 DK-KJV] Smid derfor den gamle surdej ud, så I må være en ny dej, som om I er usyrede. For ja Kristus er ofret for os vor påske:
1Co 5:7 Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:
[1Kor 5:8 DK-KJV] Lad os derfor holde festen, ikke med gammel surdej, heller ikke med skadefryd og ondskabens surdej; men med oprigtighed og sandhedens usyrede brød.
1Co 5:8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.
[1Kor 5:9 DK-KJV] Jeg skrev til jer i en epistel at I ikke skulle ha’ fællesskab med dem som begår hor:
1Co 5:9 I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators:
[1Kor 5:10 DK-KJV] Men da mente jeg ikke dem som begår hor fra denne verden, eller med de griske, eller afpressere, eller med afgudsdyrkere; for så måtte I jo forlade denne verden.
1Co 5:10 Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world.
[1Kor 5:11 DK-KJV] Men nu har jeg skrevet til jer om ikke at ha’ fællesskab, hvis der er en mand der er kaldt for en broder som begår hor, eller er grisk, eller en afgudsdyrker, eller en der håner, eller en dranker, eller en afpresser; spis ikke engang med en sådan.
1Co 5:11 But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner; with such an one no not to eat.
[1Kor 5:12 DK-KJV] For hvad har jeg at gøre med også at dømme dem som er udenfor? dømmer I ikke dem der er indenfor?
1Co 5:12 For what have I to do to judge them also that are without? do not ye judge them that are within?
[1Kor 5:13 DK-KJV] Men dem som er udenfor dømmer Gud. Fjern derfor den onde person blandt jerselv.
1Co 5:13 But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person.
[1Kor 6:1 DK-KJV] Tør nogen af jer, som har en sag imod en anden, at gå til retten foran de uretfærdige, og ikke foran de hellige?
1Co 6:1 Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints?
[1Kor 6:2 DK-KJV] Ved I ikke at de hellige skal dømme denne verden? og hvis denne verden skal bli’ dømt af jer, er I så uværdige til at dømme selv i små ting?
1Co 6:2 Do ye not know that the saints shall judge the world? and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters?
[1Kor 6:3 DK-KJV] Ved I ikke at vi skal dømme engle? hvor meget mere så ikke ting som hører dette liv til?
1Co 6:3 Know ye not that we shall judge angels? how much more things that pertain to this life?
[1Kor 6:4 DK-KJV] Hvis I da har domme omkring ting som hører dette liv til, sæt dem til at dømme som er mindst ansete i kirken.
1Co 6:4 If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church.
[1Kor 6:5 DK-KJV] Jeg taler til jeres skam. Er det sådant, at der ikke er en vis mand blandt jer? nej, ikke en som er i stand til at dømme blandt sine brødre?
1Co 6:5 I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brethren?
[1Kor 6:6 DK-KJV] Men brødre går til retten med brødre, og det foran de vantro.
1Co 6:6 But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers.
[1Kor 6:7 DK-KJV] Det er derfor der nu er uro og fejl blandt jer, fordi I går til retten med hinanden. Hvorfor bider I det ikke hellere i jer? hvorfor tillader I ikke hellere at I er bedraget?
1Co 6:7 Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded?
[1Kor 6:8 DK-KJV] Nej, I gør forkert, og bedrager, og det jeres brødre.
1Co 6:8 Nay, ye do wrong, and defraud, and that your brethren.
[1Kor 6:9 DK-KJV] Ved I ikke at de uretfærdige ikke skal arve Guds kongerige? Vær ikke bedraget: hverken de der bedriver med hor, eller afgudsdyrkere, eller de utro, eller mænd som opfører sig som kvinder, eller de som misbruger demselv med sodomi,
1Co 6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,
[1Kor 6:10 DK-KJV] Eller tyve, eller griske, eller drankere, eller hånere, eller afpressere, skal arve Guds kongerige.
1Co 6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.
[1Kor 6:11 DK-KJV] Og sådanne var nogle af jer: men I er vasket, men I er helliggjort, men I er retfærdiggjort i Herren Jesus’ navn, og via vor Guds Ånd.
1Co 6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.
[1Kor 6:12 DK-KJV] Alle ting er lovligt for mig, men det er ikke alle ting der er gavnlige: alle ting er lovligt for mig, men jeg vil ikke at noget får magt over mig.
1Co 6:12 All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.
[1Kor 6:13 DK-KJV] Madvarer er til maven, og maven er til madvarer: men Gud skal både destruere det og dem. Nu er kroppen ikke beregnet til hor, men for Herren; og Herren for kroppen.
1Co 6:13 Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.
[1Kor 6:14 DK-KJV] Og Gud har både oprejst Herren, og vil også oprejse os ved hans egen kraft.
1Co 6:14 And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power.
[1Kor 6:15 DK-KJV] Ved I ikke at jeres kroppe er dele af Kristus? skal jeg da tage dele af Kristus, og gøre dem til dele af en skøge? Gud forbyde det.
1Co 6:15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid.
[1Kor 6:16 DK-KJV] Hvad? ved I ikke at han som er sammen med en skøge er én krop? for to, siger han, skal være et kød.
1Co 6:16 What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.
[1Kor 6:17 DK-KJV] Men han som er forenet med Herren er én ånd.
1Co 6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit.
[1Kor 6:18 DK-KJV] Flygt fra hor. Enhver synd som et menneske gør er udenfor kroppen; men han som begår hor synder imod sin egen krop.
1Co 6:18 Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.
[1Kor 6:19 DK-KJV] Hvad? ved I ikke at jeres krop er den Hellige Ånds tempel som er i jer, som I har fået af Gud, og I er ikke jeres egne?
1Co 6:19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
[1Kor 6:20 DK-KJV] For I er købt for en pris: ær derfor Gud med jeres krop, og i jeres ånd, som er Guds.
1Co 6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.
[1Kor 7:1 DK-KJV] Nu vedrørende de ting hvorom I skrev til mig: Er det godt for en mand ikke at røre en kvinde.
1Co 7:1 Now concerning the things whereof ye wrote unto me: It is good for a man not to touch a woman.
[1Kor 7:2 DK-KJV] Ikke desto mindre, for at undgå hor, lad enhver mand ha’ hans egen hustru, og lad enhver kvinde ha’ hendes egen ægtemand.
1Co 7:2 Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.
[1Kor 7:3 DK-KJV] Lad ægtemanden gengælde hustruen med velvilje; og ligeså også hustruen med ægtemanden.
1Co 7:3 Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband.
[1Kor 7:4 DK-KJV] Hustruen har ikke myndighed over sin egen krop, men ægtemanden: og på samme måde har ægtemanden heller ikke myndighed over sin krop, men hustruen.
1Co 7:4 The wife hath not power of her own body, but the husband: and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife.
[1Kor 7:5 DK-KJV] Bedrag I ikke hinanden, medmindre I er blevet enige for en tid, så I må hengive jerselv til faste og bøn; og vær så sammen igen, så Satan ikke frister jer i jeres afholdenhed.
1Co 7:5 Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.
[1Kor 7:6 DK-KJV] Men dette siger jeg med tilladelse, og ikke som en befaling.
1Co 7:6 But I speak this by permission, and not of commandment.
[1Kor 7:7 DK-KJV] For jeg ville at alle mennesker var ligesom jeg migselv. Men ethvert menneske har hans egen passende gave fra Gud, én efter denne måde, og en anden efter det.
1Co 7:7 For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that.
[1Kor 7:8 DK-KJV] Jeg siger derfor til de ugifte og enkerne, Det er godt for dem hvis de forbli’r ligesom jeg.
1Co 7:8 I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I.
[1Kor 7:9 DK-KJV] Men hvis de ikke kan holde ud, lad dem gifte sig: for det er bedre at gifte sig end at brænde af længsel.
1Co 7:9 But if they cannot contain, let them marry: for it is better to marry than to burn.
[1Kor 7:10 DK-KJV] Og til de gifte befaler jeg, dog ikke jeg, men Herren, Lad ikke hustruen rejse fra hendes ægtemand:
1Co 7:10 And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband:
[1Kor 7:11 DK-KJV] Men og hvis hun rejser, lad hende forbli’ ugift, eller bli’ genforenet med hendes ægtemand: og lad ikke ægtemanden skille sig fra hans hustru.
1Co 7:11 But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband: and let not the husband put away his wife.
[1Kor 7:12 DK-KJV] Men til resten siger jeg, ikke Herren: Hvis der er en broder der har en hustru der ikke tror, og hun er tilfreds med at bo med ham, lad ham ikke skille sig fra hende.
1Co 7:12 But to the rest speak I, not the Lord: If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away.
[1Kor 7:13 DK-KJV] Og kvinden som har en ægtemand der ikke tror, og hvis han er tilfreds med at bo med hende, så lad hende ikke skille sig fra ham.
1Co 7:13 And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him.
[1Kor 7:14 DK-KJV] For den ikke troende ægtemand er helliggjort via hustruen, og den ikke troende hustru er helliggjort via ægtemanden: for ellers ville jeres børn være urene; men nu er de hellige.
1Co 7:14 For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband: else were your children unclean; but now are they holy.
[1Kor 7:15 DK-KJV] Men hvis den ikke troende rejser, lad ham rejse. En broder eller søster er ikke under fangenskab i sådanne sager: for Gud har kaldet os til fred.
1Co 7:15 But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases: but God hath called us to peace.
[1Kor 7:16 DK-KJV] For hvad ved du, Kæreste hustru, om du skal frelse din ægtemand? eller hvordan ved du, Kæreste ægtemand, om du skal frelse din hustru?
1Co 7:16 For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife?
[1Kor 7:17 DK-KJV] Men som Gud har fordelt til ethvert menneske, som Herren har kaldet enhver, lad ham vandre sådant. Og sådant forordner jeg det i alle kirker.
1Co 7:17 But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches.
[1Kor 7:18 DK-KJV] Er nogen mand kaldet som er omskåret? lad ham ikke bli’ uomskåret. Er nogen kaldet i uomskærelse? lad ham ikke bli’ omskåret.
1Co 7:18 Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised.
[1Kor 7:19 DK-KJV] Omskærelse er ingenting, og uomskærelse er ingenting, men det er at overholde Guds befalinger.
1Co 7:19 Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
[1Kor 7:20 DK-KJV] Lad enhver mand forbli’ i det samme kald hvori han var kaldet.
1Co 7:20 Let every man abide in the same calling wherein he was called.
[1Kor 7:21 DK-KJV] Er du kaldet ved at være en tjener? bekymre dig ikke om det: men hvis du har mulighed for at bli’ sat fri, så gør hellere det.
1Co 7:21 Art thou called being a servant? care not for it: but if thou mayest be made free, use it rather.
[1Kor 7:22 DK-KJV] For han der er kaldet i Herren, som er en tjener, er Herrens frigivne: ligeså også han der er kaldet, som er fri, er Kristus’ tjener.
1Co 7:22 For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord’s freeman: likewise also he that is called, being free, is Christ’s servant.
[1Kor 7:23 DK-KJV] I er købt for en pris; vær I ikke mennesketjenere.
1Co 7:23 Ye are bought with a price; be not ye the servants of men.
[1Kor 7:24 DK-KJV] Brødre, lad enhver mand, hvori han er kaldet, deri forbli’ med Gud.
1Co 7:24 Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.
[1Kor 7:25 DK-KJV] Nu har jeg ingen befalingen fra Herren angående jomfruer: alligevel giver jeg min vurdering, som én der har modtaget barmhjertighed af Herren til at være trofast.
1Co 7:25 Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful.
[1Kor 7:26 DK-KJV] Jeg antar derfor at dette er godt til den nærværende nød, jeg siger, at det er godt for en mand at være sådan.
1Co 7:26 I suppose therefore that this is good for the present distress, I say, that it is good for a man so to be.
[1Kor 7:27 DK-KJV] Er du bundet til en hustru? søg ikke efter at bli’ løst. Er du løst fra en hustru? søg ikke efter en hustru.
1Co 7:27 Art thou bound unto a wife? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? seek not a wife.
[1Kor 7:28 DK-KJV] Men og hvis du gifter dig, har du ikke syndet; og hvis en jomfru gifter sig, har hun ikke syndet. Ikke desto mindre så skal sådanne ha’ kødelig trængsel: men jeg skåner jer.
1Co 7:28 But and if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you.
[1Kor 7:29 DK-KJV] Men dette siger jeg, brødre, tiden er nær: og det mangler stadig, at både dem som har hustruer er som om de ikke havde en;
1Co 7:29 But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none;
[1Kor 7:30 DK-KJV] Og de der græder, som om de ikke græd; og de der jubler, som om de ikke jublede; og de der køber, som om de intet besad;
1Co 7:30 And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not;
[1Kor 7:31 DK-KJV] Og de der bruger denne verden, som ikke at misbruge den: for måden denne verden fremstår forsvinder.
1Co 7:31 And they that use this world, as not abusing it: for the fashion of this world passeth away.
[1Kor 7:32 DK-KJV] Men jeg ville ha’ jer bekymringsløse. Han der er ugift har omsorg for de ting som tilhører Herren, hvordan han kan behage Herren:
1Co 7:32 But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord:
[1Kor 7:33 DK-KJV] Men han der er gift har omsorg for de ting der er af denne verden, hvordan han må behage hans hustru.
1Co 7:33 But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife.
[1Kor 7:34 DK-KJV] Der er også forskel på en hustru og en jomfru. Den ugifte kvinde har omsorg for Herrens ting, at hun må være hellig både i krop og i ånd: men hun der er gift har omsorg for denne verdens ting, hvordan hun må behage hendes ægtemand.
1Co 7:34 There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.
[1Kor 7:35 DK-KJV] Og dette taler jeg for jeres eget bedste; ikke så jeg må kaste en fælde over jer, men for det som er anstændigt, og så I må være opmærksomme på Herren uden distraktion.
1Co 7:35 And this I speak for your own profit; not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction.
[1Kor 7:36 DK-KJV] Men hvis der er en mand der tænker at han opfører sigselv uanstændigt imod sin jomfru, hvis hun passerer blomsten af sin alder, og behov da er tiltrængt, lad ham gøre hvad han vil, han synder ikke: lad dem gifte sig.
1Co 7:36 But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not: let them marry.
[1Kor 7:37 DK-KJV] Ikke desto mindre han der står grundfæstet i hans hjerte, ved ingen nødvendighed at ha’, men har myndighed over hans egen vilje, og har forordnet det sådant i hans hjerte at han vil beholde hans jomfruelighed, gør vel.
1Co 7:37 Nevertheless he that standeth stedfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well.
[1Kor 7:38 DK-KJV] På samme måde gør han vel som giver hende i ægteskab; men han som ikke giver hende i ægteskab gør bedre.
1Co 7:38 So then he that giveth her in marriage doeth well; but he that giveth her not in marriage doeth better.
[1Kor 7:39 DK-KJV] Hustruen er bundet via loven så længe som hendes ægtemand lever; men hvis hendes ægtemand er død, da er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil; kun i Herren.
1Co 7:39 The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.
[1Kor 7:40 DK-KJV] Men hun er gladere hvis hun forbli’r sådan, efter min vurdering: og jeg tænker også at jeg har Guds Ånd.
1Co 7:40 But she is happier if she so abide, after my judgment: and I think also that I have the Spirit of God.
[1Kor 8:1 DK-KJV] Nu vedrørende ting tilbudt til afguder, vi ved at vi alle har kundskab. Kundskab gør opblæst, men næstekærlighed opbygger.
1Co 8:1 Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth.
[1Kor 8:2 DK-KJV] Og hvis der er en mand der tænker at han ved noget, ved han endnu intet som han burde vide det.
1Co 8:2 And if any man think that he knoweth any thing, he knoweth nothing yet as he ought to know.
[1Kor 8:3 DK-KJV] Men hvis der er en mand der elsker Gud, den samme er kendt af ham.
1Co 8:3 But if any man love God, the same is known of him.
[1Kor 8:4 DK-KJV] Når der derfor er spørgsmål om at spise de ting som er tilbudt som ofre til afguder, så ved vi at en afgud intet er i denne verden, og at der ingen anden Gud er end én.
1Co 8:4 As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.
[1Kor 8:5 DK-KJV] For selvom der er dem som kaldes guder, enten i himlen eller på jorden, (somom der er mange guder, og mange herrer,)
1Co 8:5 For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,)
[1Kor 8:6 DK-KJV] Men for os er der kun én Gud, Faderen, af hvem alle ting er, og vi i ham; og én Herre Jesus Kristus, via hvem alle ting er, og vi via ham.
1Co 8:6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.
[1Kor 8:7 DK-KJV] Imidlertid er der ikke i ethvert menneske den kundskab: for nogen med samvittighed fra afguden spiser indtil denne time det som en ting tilbudt til en afgud; og deres samvittighed som er svag er besmittet.
1Co 8:7 Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.
[1Kor 8:8 DK-KJV] Men mad fordømmer os ikke overfor Gud: for hverken, hvis vi spiser, er vi bedre; hverken, hvis vi ikke spiser, er vi værre.
1Co 8:8 But meat commendeth us not to God: for neither, if we eat, are we the better; neither, if we eat not, are we the worse.
[1Kor 8:9 DK-KJV] Men vær varsom så ikke denne jeres frihed på nogen måde bli’r en snubleblok for dem som er svage.
1Co 8:9 But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are weak.
[1Kor 8:10 DK-KJV] For hvis der er en mand der ser dig som har kundskab sidde til bords i afgudstemplet, skal den svages samvittighed så ikke bli’ opildnet til at spise de ting som er tilbudt til afguder;
1Co 8:10 For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol’s temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;
[1Kor 8:11 DK-KJV] Og skal den svage broder forulykke gennem din kundskab, for hvem Kristus døde?
1Co 8:11 And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died?
[1Kor 8:12 DK-KJV] Men når I synder sådant imod brødrene, og sårer deres svage samvittighed, synder I imod Kristus.
1Co 8:12 But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ.
[1Kor 8:13 DK-KJV] Derfor, hvis mad får min bror til at krænke, vil jeg ikke spise noget kød mens denne verden står, for ikke at jeg får min bror til at krænke.
1Co 8:13 Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend.
[1Kor 9:1 DK-KJV] Er jeg ikke en apostel? er jeg ikke fri? har jeg ikke set Jesus Kristus vor Herre? er I ikke mit virke i Herren?
1Co 9:1 Am I not an apostle? am I not free? have I not seen Jesus Christ our Lord? are not ye my work in the Lord?
[1Kor 9:2 DK-KJV] Hvis jeg ikke er en apostel for andre, så er jeg det utvivlsomt for jer: for sejlet af mit apostelembede er I, i Herren.
1Co 9:2 If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you: for the seal of mine apostleship are ye in the Lord.
[1Kor 9:3 DK-KJV] Mit svar til dem som undersøger mig er dette,
1Co 9:3 Mine answer to them that do examine me is this,
[1Kor 9:4 DK-KJV] Har vi ikke lov til at spise og drikke?
1Co 9:4 Have we not power to eat and to drink?
[1Kor 9:5 DK-KJV] Har vi ikke lov til at ledsage en søster, en hustru, ligesom andre apostle, og som Herrens brødre, og Kefas?
1Co 9:5 Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas?
[1Kor 9:6 DK-KJV] Eller er det kun mig og Barnabas, som ikke har lov til at la’ være med at arbejde?
1Co 9:6 Or I only and Barnabas, have not we power to forbear working?
[1Kor 9:7 DK-KJV] Hvem drager nogensinde i krig på sin egen bekostning? hvem planter en vingård, og spiser så ikke af dens frugt? eller giver mad til en flok dyr, og spiser så ikke af dens mælk?
1Co 9:7 Who goeth a warfare any time at his own charges? who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock?
[1Kor 9:8 DK-KJV] Siger jeg disse ting som et menneske? eller siger ikke også loven det samme?
1Co 9:8 Say I these things as a man? or saith not the law the same also?
[1Kor 9:9 DK-KJV] For det er skrevet i Moseloven, Du skal ikke binde mulen til på oksen der træder kornet ud. Tager Gud sig af oksen?
1Co 9:9 For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen?
[1Kor 9:10 DK-KJV] Eller siger han det kun for vores skyld? Dette er helt sikkert skrevet for vores skyld: så han som pløjer skulle pløje i håb; og at han som tærsker skulle være delagtig i hans håb.
1Co 9:10 Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.
[1Kor 9:11 DK-KJV] Hvis vi har sået åndelige ting i jer, er det en stor ting hvis vi skulle kunne høste jeres kødelige ting?
1Co 9:11 If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things?
[1Kor 9:12 DK-KJV] Hvis andre er delagtige i denne myndighed over jer, er vi ikke snarere? Ikke desto mindre så har vi ikke brugt denne myndighed; men udholdt i alle ting, for ikke at vi skulle forhindre Kristus’ evangelie.
1Co 9:12 If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.
[1Kor 9:13 DK-KJV] Ved I ikke at de som betjener omkring hellige ting lever af de ting som kommer fra templet? og de som venter ved alteret er delagtige med alteret?
1Co 9:13 Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? and they which wait at the altar are partakers with the altar?
[1Kor 9:14 DK-KJV] På samme måde har Herren forordnet at de som prædiker evangeliet skulle leve af evangeliet.
1Co 9:14 Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel.
[1Kor 9:15 DK-KJV] Men jeg har ikke gjort brug af nogen af disse ting: jeg har heller ikke skrevet disse ting, så det skulle bli’ gjort sådant for mig: for det var bedre for mig at dø, end at noget menneske skulle gøre min herlighed til intet.
1Co 9:15 But I have used none of these things: neither have I written these things, that it should be so done unto me: for it were better for me to die, than that any man should make my glorying void.
[1Kor 9:16 DK-KJV] For selvom jeg prædiker evangeliet, har jeg intet at rose mig af: for nødvendighed er lagt på mig: ja, arme mig, hvis jeg ikke prædiker evangeliet!
1Co 9:16 For though I preach the gospel, I have nothing to glory of: for necessity is laid upon me; yea, woe is unto me, if I preach not the gospel!
[1Kor 9:17 DK-KJV] For hvis jeg frivilligt gør denne ting, har jeg en belønning: men hvis imod min vilje, er en dispensation i evangeliet betroet til mig.
1Co 9:17 For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me.
[1Kor 9:18 DK-KJV] Hvad er da min belønning? Så sandelig det, når jeg prædiker evangeliet, må jeg udføre Kristus’ evangelie uden beregning, så jeg ikke misbruger min myndighed i evangeliet.
1Co 9:18 What is my reward then? Verily that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel.
[1Kor 9:19 DK-KJV] For selvom jeg er fri fra alle mennesker, har jeg alligevel gjort migselv til en tjener for alle, så jeg måtte vinde endnu flere.
1Co 9:19 For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more.
[1Kor 9:20 DK-KJV] Og for Jøderne var jeg som en Jøde, så jeg måtte vinde Jøderne; for dem der er under loven, som var jeg under loven, så jeg måtte vinde dem der er under loven;
1Co 9:20 And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law;
[1Kor 9:21 DK-KJV] For dem der er uden lov, som uden lov, (ikke ved at være uden Guds lov, men under Kristus’ lov,) så jeg måtte vinde dem der er uden lov.
1Co 9:21 To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.
[1Kor 9:22 DK-KJV] For de svage blev jeg som svag, så jeg måtte vinde de svage: jeg er gjort til alle ting for alle mennesker, så jeg med alle midler måtte frelse nogen.
1Co 9:22 To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all men, that I might by all means save some.
[1Kor 9:23 DK-KJV] Og dette gør jeg for evangeliets skyld, så jeg måtte være delagtig deraf med jer.
1Co 9:23 And this I do for the gospel’s sake, that I might be partaker thereof with you.
[1Kor 9:24 DK-KJV] Ved I ikke at de som løber i et løb, alle løber, men én modtager medaljen? Løb sådant, så I må vinde.
1Co 9:24 Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain.
[1Kor 9:25 DK-KJV] Og ethvert menneske der stræber efter ledelsen er behersket i alle ting. Nu gør de det for at vinde en forgængelig krone; men vi en uforgængelig.
1Co 9:25 And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.
[1Kor 9:26 DK-KJV] Derfor løber jeg sådant, ikke som usikker; sådant kæmper jeg, ikke som en’ der slår ud i luften:
1Co 9:26 I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air:
[1Kor 9:27 DK-KJV] Men jeg holder min krop nede, og bringer den ind i underkastelse: for ikke at den på nogen måde, når jeg har prædiket for andre, jeg migselv skulle være en forkastet.
1Co 9:27 But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.
[1Kor 10:1 DK-KJV] I øvrigt, brødre, ville jeg ikke at I skulle være uvidende, hvordan at alle vore fædre var under skyen, og passerede gennem havet;
1Co 10:1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;
[1Kor 10:2 DK-KJV] Og var alle døbt til Moses i skyen og i havet;
1Co 10:2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;
[1Kor 10:3 DK-KJV] Og de spiste alle den samme åndelige mad;
1Co 10:3 And did all eat the same spiritual meat;
[1Kor 10:4 DK-KJV] Og drak den samme åndelige drik: for de drak af den åndelige Klippe der fulgte dem: og den Klippe var Kristus.
1Co 10:4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.
[1Kor 10:5 DK-KJV] Men der var mange af dem som Gud ikke var tilfreds med: for de blev bragt til fald i vildmarken.
1Co 10:5 But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.
[1Kor 10:6 DK-KJV] Nu var disse ting vore eksempler, med den hensigt at vi ikke skulle lyste efter onde ting, som de også lystede.
1Co 10:6 Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.
[1Kor 10:7 DK-KJV] Vær I heller ikke afgudsdyrkere, som nogle af dem var; som det er skrevet, Folket satte sig ned for at spise og drikke, og rejste sig op for at lege. 
1Co 10:7 Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play.
[1Kor 10:8 DK-KJV] Lad os heller ikke begå hor, som nogle af dem begik, og der faldt 23.000 på én dag.
1Co 10:8 Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand.
[1Kor 10:9 DK-KJV] Lad os heller ikke friste Kristus, som nogle af dem også fristede, og var destrueret af slanger.
1Co 10:9 Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.
[1Kor 10:10 DK-KJV] Beklag I jer heller ikke, som nogle af dem beklagede sig, og var destrueret af destroyeren.
1Co 10:10 Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer.
[1Kor 10:11 DK-KJV] Nu skete alle disse ting for dem som eksempler: og de er skrevet for vor formaning, over hvem denne verdens ende er kommet.
1Co 10:11 Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.
[1Kor 10:12 DK-KJV] Lad derfor ham der tænker at han står fast passe på at han ikke falder.
1Co 10:12 Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
[1Kor 10:13 DK-KJV] Der er ingen fristelse der er kommet over jer foruden sådanne som er almindelig for mennesket: men Gud er trofast, som ikke vil tillade jer at bli’ fristet over hvad I magter; men vil med fristelsen også lave en flugtvej, så I kan være istand til at bære den.
1Co 10:13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.
[1Kor 10:14 DK-KJV] Derfor, mine højt elskede, flygt fra afgudsdyrkelse.
1Co 10:14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry.
[1Kor 10:15 DK-KJV] Jeg taler som til vise mennesker; bedøm I hvad jeg siger.
1Co 10:15 I speak as to wise men; judge ye what I say.
[1Kor 10:16 DK-KJV] Velsignelsenskoppen som vi velsigner, er den ikke fællesskabet i Kristus’ blod? Brødet som vi bryder, er det ikke fællesskabet i Kristus’ krop?
1Co 10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?
[1Kor 10:17 DK-KJV] For vi som er mange er et brød, og en krop: for vi er alle delagtige i det ene brød.
1Co 10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread.
[1Kor 10:18 DK-KJV] Læg mærke det kødelige Israel: er ikke de som spiser af ofrene delagtige i alteret?
1Co 10:18 Behold Israel after the flesh: are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar?
[1Kor 10:19 DK-KJV] Hvad siger jeg da? at afguden er noget, eller at det som er tilbudt som ofre til afguder er noget?
1Co 10:19 What say I then? that the idol is any thing, or that which is offered in sacrifice to idols is any thing?
[1Kor 10:20 DK-KJV] Men jeg siger, at de ting som Hedningerne ofrer, ofrer de til djævle, og ikke til Gud: og jeg ville ikke at I skulle ha’ fællesskab med djævle.
1Co 10:20 But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God: and I would not that ye should have fellowship with devils.
[1Kor 10:21 DK-KJV] I kan ikke drikke Herrens kop, og djævles kop: I kan ikke både være delagtige i Herrens bord, og djævles bord.
1Co 10:21 Ye cannot drink the cup of the Lord, and the cup of devils: ye cannot be partakers of the Lord’s table, and of the table of devils.
[1Kor 10:22 DK-KJV] Provokerer vi Herren til jalousi? er vi stærkere end han?
1Co 10:22 Do we provoke the Lord to jealousy? are we stronger than he?
[1Kor 10:23 DK-KJV] Alle ting er lovligt for mig, men det er ikke alle ting der er formålstjenligt: alle ting er lovligt for mig, men det er ikke alle ting der opbygger.
1Co 10:23 All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but all things edify not.
[1Kor 10:24 DK-KJV] Lad intet menneske søge sit eget, men ethvert menneske en andens rigdom.
1Co 10:24 Let no man seek his own, but every man another’s wealth.
[1Kor 10:25 DK-KJV] Hvadsomhelst der er solgt i slagterbutikken, spis det, og stil ikke spørgsmål for samvittighedens skyld:
1Co 10:25 Whatsoever is sold in the shambles, that eat, asking no question for conscience sake:
[1Kor 10:26 DK-KJV] For jorden er Herrens, og dens fylde.
1Co 10:26 For the earth is the Lord’s, and the fulness thereof.
[1Kor 10:27 DK-KJV] Hvis nogen af dem der ikke tror indbyder jer til en fest, og I er ledet til at gå; hvadsomhelst der er sat foran jer, spis, ved ikke at stille noget spørgsmål for samvittighedens skyld.
1Co 10:27 If any of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go; whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake.
[1Kor 10:28 DK-KJV] Men hvis der er en mand der siger til jer, Dette er tilbudt som offer til afguder, spis ikke for hans skyld der viste det, og for samvittighedens skyld: for jorden er Herrens, og dens fylde.
1Co 10:28 But if any man say unto you, This is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that shewed it, and for conscience sake: for the earth is the Lord’s, and the fulness thereof:
[1Kor 10:29 DK-KJV] Samvittighed, jeg siger, ikke din egen, men for den anden: for hvorfor er min frihed dømt for en anden mands samvittighed?
1Co 10:29 Conscience, I say, not thine own, but of the other: for why is my liberty judged of another man’s conscience?
[1Kor 10:30 DK-KJV] For hvis jeg er en der er delagtig via nåde, hvorfor er der så talt ondt om mig for det som jeg giver taksigelsesbønner for?
1Co 10:30 For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks?
[1Kor 10:31 DK-KJV] For om I så spiser, eller drikker, eller hvadsomhelst I gør, gør alt til Guds herlighed.
1Co 10:31 Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.
[1Kor 10:32 DK-KJV] Krænk ingen, hverken Jøderne, eller Hedningerne, eller Guds kirke:
1Co 10:32 Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God:
[1Kor 10:33 DK-KJV] Ligesom jeg behager alle mennesker i alle ting, ved ikke at søge mit eget bedste, men det bedste for mange, så de må bli’ frelst.
1Co 10:33 Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved.
[1Kor 11:1 DK-KJV] Vær I følgere af mig, ligesom jeg også er det af Kristus.
1Co 11:1 Be ye followers of me, even as I also am of Christ.
[1Kor 11:2 DK-KJV] Nu roser jeg jer, brødre, for at I husker på mig i alle ting, og holder ritualerne, som jeg forløste dem til jer.
1Co 11:2 Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you.
[1Kor 11:3 DK-KJV] For jeg ville ha’ at I forstår, at hovedet over enhver mand er Kristus, og hovedet over kvinden er manden; og hovedet over Kristus er Gud.
1Co 11:3 But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.
[1Kor 11:4 DK-KJV] Enhver bedende eller profeterne mand, som har hans hoved tildækket, vanærer hans hoved.
1Co 11:4 Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head.
[1Kor 11:5 DK-KJV] Men enhver bedende eller profeterne kvinde, som har hendes hoved utildækket vanærer hendes hoved: for det ville være det sammen som hvis hun var barberet.
1Co 11:5 But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven.
[1Kor 11:6 DK-KJV] For hvis kvinden ikke er tildækket, lad hende også bli’ klippet: men hvis det er en skam for kvinden at bli’ klippet eller barberet, lad hende være tildækket.
1Co 11:6 For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
[1Kor 11:7 DK-KJV] For en mand bør i virkeligheden ikke tildække hans hoved, eftersom han er figuren og herligheden fra Gud: men kvinden er mandens herlighed.
1Co 11:7 For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.
[1Kor 11:8 DK-KJV] For manden er ikke af kvinden; men kvinden af manden.
1Co 11:8 For the man is not of the woman; but the woman of the man.
[1Kor 11:9 DK-KJV] Manden var heller ikke skabt for kvinden; men kvinden for manden.
1Co 11:9 Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
[1Kor 11:10 DK-KJV] Af denne grund bør kvinden ha’ myndighed over sit hoved på grund af englene.
1Co 11:10 For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.
[1Kor 11:11 DK-KJV] Ikke desto mindre så er manden intet uden kvinden, og heller ikke kvinden uden manden, i Herren.
1Co 11:11 Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord.
[1Kor 11:12 DK-KJV] For som kvinden er af manden, på samme måde er manden også via kvinden; men alle ting fra Gud.
1Co 11:12 For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God.
[1Kor 11:13 DK-KJV] Døm i jerselv: er det anstændigt at en kvinde beder til Gud utildækket?
1Co 11:13 Judge in yourselves: is it comely that a woman pray unto God uncovered?
[1Kor 11:14 DK-KJV] Underviser ikke selv naturen jer, at, hvis en mand har langt hår, er det en skam for ham?
1Co 11:14 Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him?
[1Kor 11:15 DK-KJV] Men hvis en kvinde har langt hår, er det en herlighed for hende: for hendes hår er givet hende som et dække.
1Co 11:15 But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.
[1Kor 11:16 DK-KJV] Men hvis der er en mand der ser ud til at være stridslysten, vi har ingen sådan skik, heller ikke Guds kirker.
1Co 11:16 But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God.
[1Kor 11:17 DK-KJV] Nu i dette som jeg erklærer for jer roser jeg jer ikke, for I samles ikke for det bedre, men for det værre.
1Co 11:17 Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.
[1Kor 11:18 DK-KJV] For først af alt, når I samles i kirken, hører jeg at der er splittelser blandt jer; og jeg tror delvis på det.
1Co 11:18 For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.
[1Kor 11:19 DK-KJV] For der må også være vranglære blandt jer, så de som er godkendt må bli’ synliggjort blandt jer.
1Co 11:19 For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you.
[1Kor 11:20 DK-KJV] Når I derfor samles på et sted, er det ikke for at spise Herrens aftensmåltid.
1Co 11:20 When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord’s supper.
[1Kor 11:21 DK-KJV] For når I spiser tager den ene før den anden sin egen aftensmad: og en er sulten, og en anden er fuld.
1Co 11:21 For in eating every one taketh before other his own supper: and one is hungry, and another is drunken.
[1Kor 11:22 DK-KJV] Hvad? har I ikke huse som I kan spise og drikke i? eller foragter I Guds kirke, og bringer skam over dem som intet har? Hvad skal jeg sige til jer? skal jeg rose jer i dette? jeg roser jer ikke.
1Co 11:22 What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.
[1Kor 11:23 DK-KJV] For jeg har modtaget fra Herren det som jeg også forløste til jer, At Herren Jesus den samme nat i hvilken han var forrådt tog et brød:
1Co 11:23 For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
[1Kor 11:24 DK-KJV] Og da han havde givet taksigelsesbønner, brød han det, og sagde, Ta’, spis: dette er min krop, som er brudt for jer: gør dette i erindring om mig.
1Co 11:24 And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
[1Kor 11:25 DK-KJV] På samme måde tog han også koppen, da han havde spist, og siger, Denne kop er det nye testamente i mit blod: gør I dette, så ofte som I drikker det, i erindring om mig.
1Co 11:25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.
[1Kor 11:26 DK-KJV] For så ofte som I spiser dette brød, og drikker denne kop, viser I Herrens død indtil han kommer.
1Co 11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord’s death till he come.
[1Kor 11:27 DK-KJV] Hvemsomhelst der derfor skal spise dette brød, og drikke af denne Herrens kop, uværdigt, skal være skyldig i Herrens krop og blod.
1Co 11:27 Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
[1Kor 11:28 DK-KJV] Men lad et menneske undersøge sigselv, og lad ham sådant spise af det brød, og drikke af den kop.
1Co 11:28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.
[1Kor 11:29 DK-KJV] For han som spiser og drikker uværdigt, spiser og drikker forbandelse til sigselv, ved ikke at tage hensyn til Herrens krop.
1Co 11:29 For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord’s body.
[1Kor 11:30 DK-KJV] Af denne grund er mange svage og sygelige blandt jer, og mange sover.
1Co 11:30 For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
[1Kor 11:31 DK-KJV] For hvis vi ville dømme osselv, skulle vi ikke bli’ dømt.
1Co 11:31 For if we would judge ourselves, we should not be judged.
[1Kor 11:32 DK-KJV] Men når vi er dømt, er vi irettesat af Herren, så vi ikke skulle bli’ fordømt med denne verden.
1Co 11:32 But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
[1Kor 11:33 DK-KJV] Derfor, mine brødre, når I samles for at spise, vent på hinanden.
1Co 11:33 Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another.
[1Kor 11:34 DK-KJV] Og hvis der er en mand der er sulten, lad ham spise hjemmefra; så I ikke forsamles til fordømmelse. Og resten vil jeg få styr på når jeg kommer.
1Co 11:34 And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come.
[1Kor 12:1 DK-KJV] Nu vedrørende åndelige gaver, brødre, ville jeg ikke ha’ jer uvidende.
1Co 12:1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
[1Kor 12:2 DK-KJV] I ved at I var Hedninger, båret væk til disse stumme afguder, ligesom I var ledt.
1Co 12:2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.
[1Kor 12:3 DK-KJV] Derfor vil jeg at I forstår, at intet menneske som taler via Guds Ånd kalder Jesus forbandet: og at intet menneske kan sige at Jesus er Herren, foruden via den Hellige Ånd.
1Co 12:3 Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.
[1Kor 12:4 DK-KJV] Nu er der forskelligartede gaver, men den samme Ånd.
1Co 12:4 Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.
[1Kor 12:5 DK-KJV] Og der er forskelle i administration, men den samme Herre.
1Co 12:5 And there are differences of administrations, but the same Lord.
[1Kor 12:6 DK-KJV] Og der er forskelligartede operationer, men det er den samme Gud som udfører alt i alle.
1Co 12:6 And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.
[1Kor 12:7 DK-KJV] Men manifestationen af Ånden er givet til ethvert menneske til fælles gavn.
1Co 12:7 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.
[1Kor 12:8 DK-KJV] For til én er givet visdomsord via Ånden; til en anden kundskabsord via den samme Ånd;
1Co 12:8 For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;
[1Kor 12:9 DK-KJV] Til en anden tro via den samme Ånd; til en anden helbredelses gaver via den samme Ånd;
1Co 12:9 To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;
[1Kor 12:10 DK-KJV] Til en anden at udfører mirakler; til en anden profeti; til en anden at kunne bedømme ånder; til en anden flere slags tungemål; til en anden tolkningen af tungemål:
1Co 12:10 To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:
[1Kor 12:11 DK-KJV] Men alt dette udfører den ene og selvsamme Ånd, og giver til ethvert menneske særskilt som han vil.
1Co 12:11 But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.
[1Kor 12:12 DK-KJV] For som kroppen er én, og har mange lemmer, og alle lemmerne fra den ene krop: som er mange, er én krop: sådant er Kristus også.
1Co 12:12 For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.
[1Kor 12:13 DK-KJV] For via én Ånd er vi alle døbt ind i én krop, om vi er Jøder eller Hedninger, om vi er slave eller fri; og har alle fået givet at drikke ind i én Ånd.
1Co 12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
[1Kor 12:14 DK-KJV] For kroppen er ikke et lem, men mange.
1Co 12:14 For the body is not one member, but many.
[1Kor 12:15 DK-KJV] Hvis foden skal sige, Fordi jeg ikke er hånden, er jeg ikke af kroppen; er den da ikke af kroppen?
1Co 12:15 If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?
[1Kor 12:16 DK-KJV] Og hvis øret skal sige, Fordi jeg ikke er øjet, er jeg ikke af kroppen; er det da ikke af kroppen?
1Co 12:16 And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?
[1Kor 12:17 DK-KJV] Hvis hele kroppen var et øje, hvor var hørelsen? hvis det hele var hørelse, hvor var så lugtesansen?
1Co 12:17 If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling?
[1Kor 12:18 DK-KJV] Men nu har Gud sat lemmerne hver og en af dem i kroppen, som det behagede ham.
1Co 12:18 But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.
[1Kor 12:19 DK-KJV] Og hvis de alle var et lem, hvor var kroppen?
1Co 12:19 And if they were all one member, where were the body?
[1Kor 12:20 DK-KJV] Men nu er de mange lemmer, men så alligevel én krop.
1Co 12:20 But now are they many members, yet but one body.
[1Kor 12:21 DK-KJV] Og øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig: heller ikke igen hovedet til foden, jeg har ikke brug for dig.
1Co 12:21 And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.
[1Kor 12:22 DK-KJV] Nej, meget mere de lemmer af kroppen, som ser ud til at være mere skrøbelige, er nødvendige.
1Co 12:22 Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:
[1Kor 12:23 DK-KJV] Og de lemmer af kroppen, som vi tænker er de mindst ærbare, på disse skænker vi desto større ære; og vores uanstændige dele har større anstændighed.
1Co 12:23 And those members of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness.
[1Kor 12:24 DK-KJV] For vores anstændige dele har ikke brug for noget: men Gud har hærdet kroppen sammen, ved at ha’ givet større ære til den del som manglede:
1Co 12:24 For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:
[1Kor 12:25 DK-KJV] Så der ikke skulle være nogen splittelse i kroppen; men at lemmerne skulle ha’ den samme omsorg for hinanden.
1Co 12:25 That there should be no schism in the body; but that the members should have the same care one for another.
[1Kor 12:26 DK-KJV] Og hvis et lem lider, lider alle lemmerne med det; eller hvis et lem er æret, jubler alle lemmerne med det.
1Co 12:26 And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.
[1Kor 12:27 DK-KJV] Nu er I Kristus’ krop, og lemmer i særdeleshed.
1Co 12:27 Now ye are the body of Christ, and members in particular.
[1Kor 12:28 DK-KJV] Og Gud har sat nogle i kirken, først apostle, sekundært profeter, for det tredje lærere, efter det mirakler, derefter helbredelses gaver, hjælpere, ledelser, forskelligartede tungemål.
1Co 12:28 And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.
[1Kor 12:29 DK-KJV] Er alle apostle? er alle profeter? er alle lærere? kan alle udføre mirakler?
1Co 12:29 Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?
[1Kor 12:30 DK-KJV] Har alle helbredelses gaver? taler alle med tungemål? tolker alle?
1Co 12:30 Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?
[1Kor 12:31 DK-KJV] Men begær inderligt de bedste gaver: og her viser jeg jer en mere fremragende vej.
1Co 12:31 But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.
[1Kor 13:1 DK-KJV] Selvom jeg taler med menneskets og engles tungemål, og ikke har næstekærlighed, er jeg blevet som et larmende blæseinstrument, eller klangen af et bækken.
1Co 13:1 Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.
[1Kor 13:2 DK-KJV] Og selvom jeg har profetiens gave, og forstår alle mysterier, og har al kundskab; og selvom jeg har al tro, så jeg kunne flytte bjerge, og ikke har næstekærlighed, er jeg ingenting.
1Co 13:2 And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.
[1Kor 13:3 DK-KJV] Og selvom jeg skænker alt mit gods for at give mad de fattige, og selvom jeg overgiver min krop til at bli’ brændt, og ikke har næstekærlighed, gavner det mig intet.
1Co 13:3 And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
[1Kor 13:4 DK-KJV] Næstekærlighed er tålmodig, og er venlig; næstekærlighed misunder ikke; næstekærlighed ophøjer ikke sigselv, er ikke opblæst,
1Co 13:4 Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,
[1Kor 13:5 DK-KJV] Opfører ikke sigselv usømmeligt, søger ikke hendes eget, er ikke let provokeret, tænker intet ondt;
1Co 13:5 Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;
[1Kor 13:6 DK-KJV] Jubler ikke over fejltrin, men jubler over sandheden;
1Co 13:6 Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
[1Kor 13:7 DK-KJV] Er overbærende med alle ting, tror alle ting, håber på alle ting, udholder alle ting.
1Co 13:7 Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
[1Kor 13:8 DK-KJV] Næstekærlighed fejler aldrig: men om der er profetier, fejler de; om det er tungemål, ophører de; om det er kundskab, skal den forsvinde;
1Co 13:8 Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.
[1Kor 13:9 DK-KJV] For vi kender delvis, og vi profeterer delvis.
1Co 13:9 For we know in part, and we prophesy in part.
[1Kor 13:10 DK-KJV] Men når det som er perfekt er kommet, så skal det som er delvis bli’ fjernet.
1Co 13:10 But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
[1Kor 13:11 DK-KJV] Da jeg var et barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn: men da jeg blev en mand, fjernede jeg barnlige ting.
1Co 13:11 When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.
[1Kor 13:12 DK-KJV] For nu ser vi gennem et glas, formørket; men senere ansigt til ansigt: nu kender jeg delvis; men da skal jeg kende ligesom jeg også er kendt.
1Co 13:12 For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
[1Kor 13:13 DK-KJV] Og nu forbli’r tro, håb, næstekærlighed, disse tre; men den største af disse er næstekærlighed.
1Co 13:13 And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.
[1Kor 14:1 DK-KJV] Følg efter næstekærlighed, og ønsk åndelige gaver, men hellere at I må profetere.
1Co 14:1 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
[1Kor 14:2 DK-KJV] For han som taler i et ukendt tungemål taler ikke til mennesker, men til Gud: for intet menneske forstår ham; imidlertid åndeligt taler han mysterier.
1Co 14:2 For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
[1Kor 14:3 DK-KJV] Men han som profeterer taler til menneskers opbyggelse, og formaning, og trøst.
1Co 14:3 But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
[1Kor 14:4 DK-KJV] Han som taler i et ukendt tungemål opbygger sigselv; men han som profeterer opbygger kirken.
1Co 14:4 He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
[1Kor 14:5 DK-KJV] Jeg ville at I alle talte med tungemål, men hellere at I profeterede: for større er han som profeterer end han som taler med tungemål, medmindre han tolker, så kirken må modtage opbyggelse.
1Co 14:5 I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.
[1Kor 14:6 DK-KJV] Nu, brødre, hvis jeg kommer til jer og taler med tungemål, hvad skal jeg gavne jer, medmindre jeg skal tale til jer enten via åbenbaring, eller via kundskab, eller via at profetere, eller via doktrin?
1Co 14:6 Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
[1Kor 14:7 DK-KJV] Og selv ting uden liv giver lyd, om det er fløjte eller harpe, medmindre de giver en forskel i lydene, hvordan skal det bli’ kendt hvad der er fløjtet eller harpet?
1Co 14:7 And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
[1Kor 14:8 DK-KJV] For hvis trompeten giver en utydelig lyd, hvem skal forberede sigselv til kampen?
1Co 14:8 For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
[1Kor 14:9 DK-KJV] Sådant ligeledes I, medmindre I med tungen udtaler ord der er nemme at forstå, hvordan skal det bli’ kendt hvad der er sagt? for I taler ud i luften.
1Co 14:9 So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.
[1Kor 14:10 DK-KJV] Der er, det må være, så mange forskellige slags stemmer i denne verden, og ingen af dem er uden betydning.
1Co 14:10 There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.
[1Kor 14:11 DK-KJV] Hvis jeg derfor ikke forstår hvad der bli’r sagt, vil jeg for ham som taler være en fremmed, og han som taler en fremmed for mig.
1Co 14:11 Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
[1Kor 14:12 DK-KJV] På samme måde I, eftersom I er nidkære efter åndelige gaver, søg efter at I må udmærke jer til kirkens opbyggelse.
1Co 14:12 Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
[1Kor 14:13 DK-KJV] Lad derfor ham som taler i et ukendt tungemål bede om at han må bli’ tolket.
1Co 14:13 Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
[1Kor 14:14 DK-KJV] For hvis jeg beder i et ukendt tungemål, ber min ånd, men min forståelse er ufrugtbar.
1Co 14:14 For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
[1Kor 14:15 DK-KJV] Hvad er det så? jeg vil bede med ånden, og jeg vil også bede med forstanden: jeg vil synge med ånden, og jeg vil også synge med forstanden.
1Co 14:15 What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
[1Kor 14:16 DK-KJV] For når du så velsigner med ånden, hvordan skal han som besidder de ulærdes værelse sige Amen til dine taksigelsesbønner, eftersom han ikke forstår hvad du siger?
1Co 14:16 Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?
[1Kor 14:17 DK-KJV] For dine taksigelsesbønner er sandelig gode nok, men de andre er ikke opbygget.
1Co 14:17 For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
[1Kor 14:18 DK-KJV] Jeg takker min Gud, jeg taler mere med tungemål end alle I:
1Co 14:18 I thank my God, I speak with tongues more than ye all:
[1Kor 14:19 DK-KJV] Alligevel ville jeg hellere i kirken tale 5 ord med min forståelse, så jeg med min stemme også måtte undervise andre, end 10.000 ord i et ukendt tungemål.
1Co 14:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.
[1Kor 14:20 DK-KJV] Brødre, vær ikke børn i forståelse: vær I imidlertid børn i skadefryd, men vær mænd i forståelse.
1Co 14:20 Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.
[1Kor 14:21 DK-KJV] I loven er der skrevet, Hos mennesker med andre tungemål og andre læber vil jeg tale til dette folk; og alligevel for alt det vil de ikke høre mig, siger Herren.
1Co 14:21 In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord.
[1Kor 14:22 DK-KJV] Derfor er tungemål der som et tegn, ikke til dem som tror, men til dem som ikke tror: men profeti tjener ikke for dem der ikke tror, men for dem som tror.
1Co 14:22 Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe.
[1Kor 14:23 DK-KJV] Hvis derfor hele kirken er samlet på et sted, og alle taler med tungemål, og der kommer en af de ulærde ind, eller vantroende, vil de så ikke sige at I er tossede?
1Co 14:23 If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?
[1Kor 14:24 DK-KJV] Men hvis alle profeterer, og der kommer én ind som ikke tror, eller én ulærd, er han overbevist af alle, er han dømt af alle:
1Co 14:24 But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:
[1Kor 14:25 DK-KJV] Og således er hemmelighederne i hans hjerte manifesteret; og falder så ned på hans ansigt og vil tilbede Gud, og rapportere at Gud sandelig er i jer.
1Co 14:25 And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.
[1Kor 14:26 DK-KJV] Hvordan er det da, brødre? når I samles, hver en af jer har en salme, har en doktrin, har et tungemål, har en åbenbaring, har en tolkning. Lad alle ting bli’ gjort for at opbygge.
1Co 14:26 How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.
[1Kor 14:27 DK-KJV] Hvis der er en mand der taler i en ukendt tunge, lad det være 2, eller højst 3, og det efter hinanden; og lad én tolke.
1Co 14:27 If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.
[1Kor 14:28 DK-KJV] Men hvis der ikke er én som tolker, lad ham være stille i kirken; og lad ham tale til sigselv, og til Gud.
1Co 14:28 But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.
[1Kor 14:29 DK-KJV] Lad profeterne tale 2 eller 3, og lad de andre dømme.
1Co 14:29 Let the prophets speak two or three, and let the other judge.
[1Kor 14:30 DK-KJV] Hvis nogen ting er afsløret til en anden som sidder der, lad den første være stille.
1Co 14:30 If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.
[1Kor 14:31 DK-KJV] For I må alle profetere én efter én, så alle må lære, og alle må bli’ trøstet.
1Co 14:31 For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
[1Kor 14:32 DK-KJV] Og profeternes ånder er underlagt profeterne.
1Co 14:32 And the spirits of the prophets are subject to the prophets.
[1Kor 14:33 DK-KJV] For Gud er ikke forvirringens forfatter, men fredens, som i alle de helliges kirker.
1Co 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.
[1Kor 14:34 DK-KJV] Lad jeres kvinder være stille i kirkerne: for det er ikke tilladt for dem at tale; men det er befalet af dem at de er under lydighed, som også loven siger.
1Co 14:34 Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law.
[1Kor 14:35 DK-KJV] Og hvis de vil lære noget, lad dem spørge deres ægtemænd hjemme: for det er en skam for kvinden at tale i kirken.
1Co 14:35 And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.
[1Kor 14:36 DK-KJV] Hvad? kom Guds ord ud fra jer? eller kom det kun til jer?
1Co 14:36 What? came the word of God out from you? or came it unto you only?
[1Kor 14:37 DK-KJV] Hvis der er en mand der ser på sigselv som en profet, eller åndelig, lad ham anerkende at de ting jeg skriver til jer er Herrens befalinger.
1Co 14:37 If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
[1Kor 14:38 DK-KJV] Men hvis der er en mand der er uvidende, lad ham være uvidende.
1Co 14:38 But if any man be ignorant, let him be ignorant.
[1Kor 14:39 DK-KJV] Derfor, brødre, tragt efter at profetere, og forbyd ikke at der tales med tungemål.
1Co 14:39 Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
[1Kor 14:40 DK-KJV] Lad alle ting bli’ gjort anstændigt og ordentligt.
1Co 14:40 Let all things be done decently and in order.
[1Kor 15:1 DK-KJV] Desuden, brødre, bekendtgør jeg det evangelie til jer som jeg prædikede for jer, som I også har modtaget, og hvori I står;
1Co 15:1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;
[1Kor 15:2 DK-KJV] Via hvilket I også er frelst, hvis I husker på hvad jeg prædikede for jer, medmindre I har troet forgæves.
1Co 15:2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.
[1Kor 15:3 DK-KJV] For først af alt forløste jeg det til jer som jeg også modtog, hvordan at Kristus døde for vore synder i overensstemmelse med skrifterne;
1Co 15:3 For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;
[1Kor 15:4 DK-KJV] Og at han var begravet, og at han opstod igen den tredje dag i overensstemmelse med skrifterne;
1Co 15:4 And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:
[1Kor 15:5 DK-KJV] Og at han var set af Kefas, derefter af de 12:
1Co 15:5 And that he was seen of Cephas, then of the twelve:
[1Kor 15:6 DK-KJV] Efter det, var han set af over 500 brødre på en gang; af hvem størstedelen er tilbage indtil dette nu, men nogle er faldet i søvn.
1Co 15:6 After that, he was seen of above five hundred brethren at once; of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep.
[1Kor 15:7 DK-KJV] Efter det, var han set af Jacob; derefter af alle apostlene.
1Co 15:7 After that, he was seen of James; then of all the apostles.
[1Kor 15:8 DK-KJV] Og sidst af alle var han også set af mig, som af en født ud af rette tid.
1Co 15:8 And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time.
[1Kor 15:9 DK-KJV] For jeg er den mindste af apostlene, der ikke er passende til at bli’ kaldt en apostel, fordi jeg forfulgte Guds kirke.
1Co 15:9 For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
[1Kor 15:10 DK-KJV] Men jeg er hvad jeg er via Guds nåde: og hans nåde som var skænket over mig var ikke forgæves; men jeg arbejdede mere rigeligt end alle de: dog ikke jeg, men Guds nåde som var hos mig.
1Co 15:10 But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed upon me was not in vain; but I laboured more abundantly than they all: yet not I, but the grace of God which was with me.
[1Kor 15:11 DK-KJV] Derfor om det var jeg eller dem, sådant prædiker vi, og sådant troede I.
1Co 15:11 Therefore whether it were I or they, so we preach, and so ye believed.
[1Kor 15:12 DK-KJV] Hvis nu Kristus er prædiket at han opstod fra de døde, hvordan kan nogle blandt jer sige at der ingen opstandelse er fra de døde?
1Co 15:12 Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?
[1Kor 15:13 DK-KJV] Men hvis der ingen opstandelse er fra de døde, da er Kristus ikke opstået:
1Co 15:13 But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen:
[1Kor 15:14 DK-KJV] Og hvis Kristus ikke er opstået, da er vor prædiken nyttesløs, og jeres tro er også nyttesløs.
1Co 15:14 And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain.
[1Kor 15:15 DK-KJV] Ja, og vi er fundet at være falske vidner fra Gud; fordi vi har vidnet om Gud at han oprejste Kristus: som han ikke oprejste, hvis det er sådant at de døde ikke opstår.
1Co 15:15 Yea, and we are found false witnesses of God; because we have testified of God that he raised up Christ: whom he raised not up, if so be that the dead rise not.
[1Kor 15:16 DK-KJV] For hvis de døde ikke opstår, da er Kristus ikke rejst:
1Co 15:16 For if the dead rise not, then is not Christ raised:
[1Kor 15:17 DK-KJV] Og hvis Kristus ikke er rejst, er jeres tro nyttesløs; I er stadig i jeres synder.
1Co 15:17 And if Christ be not raised, your faith is vain; ye are yet in your sins.
[1Kor 15:18 DK-KJV] Da er de også forulykket som er faldet i søvn i Kristus.
1Co 15:18 Then they also which are fallen asleep in Christ are perished.
[1Kor 15:19 DK-KJV] Hvis vi kun i dette liv har håb i Kristus, er vi de mest miserable af alle mennesker.
1Co 15:19 If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.
[1Kor 15:20 DK-KJV] Men nu er Kristus opstået fra de døde, og blev førstefrugterne af dem der sov.
1Co 15:20 But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.
[1Kor 15:21 DK-KJV] For eftersom døden kom via mennesket, så kom opstandelsen fra de døde også via mennesket.
1Co 15:21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.
[1Kor 15:22 DK-KJV] For som alle dør i Adam, på samme måde skal alle bli’ vakt til live i Kristus.
1Co 15:22 For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
[1Kor 15:23 DK-KJV] Men ethvert menneske i hans egen rækkefølge: Kristus førstefrugterne; derefter de som er Kristus’ ved hans ankomst.
1Co 15:23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ’s at his coming.
[1Kor 15:24 DK-KJV] Da kommer enden, efter at han har udleveret kongeriget til Gud, ja Faderen; efter at han har nedlagt alt lederskab og al autoritet og kraft.
1Co 15:24 Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father; when he shall have put down all rule and all authority and power.
[1Kor 15:25 DK-KJV] For han må regere, indtil han havde lagt alle fjender under hans fødder.
1Co 15:25 For he must reign, till he hath put all enemies under his feet.
[1Kor 15:26 DK-KJV] Den sidste fjende som skal bli’ destrueret er døden.
1Co 15:26 The last enemy that shall be destroyed is death.
[1Kor 15:27 DK-KJV] For han har lagt alle ting under hans fødder. Men når han siger alle ting er lagt under ham, er det manifesteret at han er accepteret, han som lagde alle ting under ham.
1Co 15:27 For he hath put all things under his feet. But when he saith, all things are put under him, it is manifest that he is excepted, which did put all things under him.
[1Kor 15:28 DK-KJV] Og når alle ting er blevet underlagt ham, derefter vil Sønnen også hamselv give alle ting tilbage til ham, for at Gud må være alt i alle.
1Co 15:28 And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.
[1Kor 15:29 DK-KJV] Hvad skal de ellers gøre dem som er døbt for de døde, hvis de døde slet ikke opstår? hvorfor er de så døbt for de døde?
1Co 15:29 Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? why are they then baptized for the dead?
[1Kor 15:30 DK-KJV] Og hvorfor er vi konstant udsat for fare?
1Co 15:30 And why stand we in jeopardy every hour?
[1Kor 15:31 DK-KJV] Jeg viser det via jeres glæde som jeg har i Kristus Jesus vor Herre, jeg dør dagligt.
1Co 15:31 I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.
[1Kor 15:32 DK-KJV] Hvis det var på menneskelig vis at jeg kæmpede med dyrene i Efesus, hvad hjalp det så mig, hvis de døde ikke opstår? lad os spise og drikke; for i morgen dør vi.
1Co 15:32 If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth it me, if the dead rise not? let us eat and drink; for to morrow we die.
[1Kor 15:33 DK-KJV] Vær ikke bedraget: onde budskaber fordærver gode manerer.
1Co 15:33 Be not deceived: evil communications corrupt good manners.
[1Kor 15:34 DK-KJV] Vågn op til retfærdighed, og synd ikke; for nogle har ikke kundskaben om Gud: jeg taler dette til jeres skam.
1Co 15:34 Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of God: I speak this to your shame.
[1Kor 15:35 DK-KJV] Men nogle mennesker vil sige, Hvordan er de døde oprejst? og med hvilken krop kommer de?
1Co 15:35 But some man will say, How are the dead raised up? and with what body do they come?
[1Kor 15:36 DK-KJV] Du tåbe, den som du sår er ikke levendegjort, medmindre den dør:
1Co 15:36 Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die:
[1Kor 15:37 DK-KJV] Og den som du sår, du sår ikke den krop der skulle blive, men en nøgen frøkerne, den må forvandles fra hvede, eller fra en anden slags frøkerne:
1Co 15:37 And that which thou sowest, thou sowest not that body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat, or of some other grain:
[1Kor 15:38 DK-KJV] Men Gud giver den en krop som det behager ham, og til hver sæd hans egen krop.
1Co 15:38 But God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body.
[1Kor 15:39 DK-KJV] Alt kød er ikke det samme kød: for der er en slags kød i mennesket, et andet kød i dyr, et andet i fisk, og et andet i fugle.
1Co 15:39 All flesh is not the same flesh: but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds.
[1Kor 15:40 DK-KJV] Der er også himmelske kroppe, og jordiske kroppe: men de himmelske kroppe har en’ herlighed, og de jordiske en anden herlighed.
1Co 15:40 There are also celestial bodies, and bodies terrestrial: but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another.
[1Kor 15:41 DK-KJV] Solen har sin herlighed, og månen en anden herlighed, og en anden herlighed har stjernerne: for den ene stjernes herlighed skiller sig ud fra en andens herlighed.
1Co 15:41 There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars: for one star differeth from another star in glory.
[1Kor 15:42 DK-KJV] Sådant er opstandelsen fra de døde også. Den er sået i forgængelighed; den er oprejst i uforgængelighed:
1Co 15:42 So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption; it is raised in incorruption:
[1Kor 15:43 DK-KJV] Den er sået i vanære; den er oprejst i herlighed: den er sået i svaghed; den er oprejst i magt:
1Co 15:43 It is sown in dishonour; it is raised in glory: it is sown in weakness; it is raised in power:
[1Kor 15:44 DK-KJV] Den er sået en naturlig krop; den er oprejst en åndelig krop. Der er en naturlig krop, og der er en åndelig krop.
1Co 15:44 It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.
[1Kor 15:45 DK-KJV] Og sådant er det skrevet, Det første menneske Adam var gjort til en levende sjæl; den sidste Adam var gjort til en levendegørende ånd.
1Co 15:45 And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.
[1Kor 15:46 DK-KJV] Imidlertid var den åndelige ikke først, men den naturlige; og bagefter den som er åndelig.
1Co 15:46 Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.
[1Kor 15:47 DK-KJV] Det første menneske er af jorden, jordisk: Det andet menneske er Herren fra himlen.
1Co 15:47 The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven.
[1Kor 15:48 DK-KJV] Som den jordiske er, sådanne er også de som er jordiske: og som den himmelsk er, sådanne er også de som er himmelske.
1Co 15:48 As is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.
[1Kor 15:49 DK-KJV] Og som vi har båret figuren af den jordiske, vil vi også bære figuren af den himmelske.
1Co 15:49 And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.
[1Kor 15:50 DK-KJV] Nu siger jeg dette, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds kongerige; forgængelighed arver heller ikke uforgængelighed.
1Co 15:50 Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.
[1Kor 15:51 DK-KJV] Læg mærke til, jeg viser jer et mysterie: Vi skal ikke alle sove, men vi skal alle bli’ forvandlet,
1Co 15:51 Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,
[1Kor 15:52 DK-KJV] På et øjeblik, så hurtigt som et blink med øjet, ved den sidste trompet: for trompeten skal lyde, og de døde skal bli’ oprejst uforgængelige, og vi skal bli’ forvandlet.
1Co 15:52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
[1Kor 15:53 DK-KJV] For dette forgængelige må iklæde sig uforgængelighed, og dette dødelige må iklæde sig udødelighed.
1Co 15:53 For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.
[1Kor 15:54 DK-KJV] Sådant når dette forgængelige skal ha’ iklædt sig det uforgængelige, og dette dødelige har iklædt sig det udødelige, da skal det bli’ opfyldt det ordsprog som er skrevet, Død er opslugt i sejr.
1Co 15:54 So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.
[1Kor 15:55 DK-KJV] Du død, hvor er dit stik? Du grav, hvor er din sejr?
1Co 15:55 O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
[1Kor 15:56 DK-KJV] Dødens stik er synd; og syndens styrke er loven.
1Co 15:56 The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.
[1Kor 15:57 DK-KJV] Men taksigelsesbønner er til Gud, som giver os sejren gennem Jesus Kristus vor Herre.
1Co 15:57 But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
[1Kor 15:58 DK-KJV] Derfor, mine elskede brødre, vær i standhaftige, urokkelige, ved altid at bugne i Herrens værk, eftersom I ved at jeres arbejde ikke er forgæves i Herren.
1Co 15:58 Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.
[1Kor 16:1 DK-KJV] Nu vedrørende indsamlingen til de hellige, som jeg har givet ordre til kirkerne fra Galatien, gør I på samme måde.
1Co 16:1 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.
[1Kor 16:2 DK-KJV] På den første dag i ugen lad enhver af jer lægge noget til side, som Gud har givet ham råd til, så der ikke først er indsamlinger når jeg kommer.
1Co 16:2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.
[1Kor 16:3 DK-KJV] Og når jeg kommer, hvemsomhelst I godkender ved jeres breve, dem vil jeg sende for at bringe jeres gavmildhed til Jerusalem.
1Co 16:3 And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem.
[1Kor 16:4 DK-KJV] Og hvis det er passende at jeg også går, skal de gå med mig.
1Co 16:4 And if it be meet that I go also, they shall go with me.
[1Kor 16:5 DK-KJV] Nu vil jeg komme til jer, når jeg skal passere gennem Makedonien: for jeg passerer gennem Makedonien.
1Co 16:5 Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.
[1Kor 16:6 DK-KJV] Og det kan godt være at jeg vil blive, ja, og overvintre hos jer, så I må bringe mig videre på min rejse hvorsomhelst jeg går hen.
1Co 16:6 And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.
[1Kor 16:7 DK-KJV] For jeg vil ikke se jer nu ved vejen; men jeg håber at jeg kan bli’ et stykke tid hos jer, hvis Herren tillader det.
1Co 16:7 For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.
[1Kor 16:8 DK-KJV] Men jeg vil være i Efesus indtil Pinse.
1Co 16:8 But I will tarry at Ephesus until Pentecost.
[1Kor 16:9 DK-KJV] For en stor og effektfuld dør har åbnet sig for mig, og der er mange modstandere.
1Co 16:9 For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.
[1Kor 16:10 DK-KJV] Hvis nu Timoteus kommer, se til at han må være hos jer uden frygt: for han udfører Herrens virke, som jeg også gør.
1Co 16:10 Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.
[1Kor 16:11 DK-KJV] Lad derfor ingen foragte ham: men ledsag ham videre i fred, så han må komme til mig: for jeg kigger efter ham med brødrene.
1Co 16:11 Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren.
[1Kor 16:12 DK-KJV] Vedrørende vor broder Apollos, jeg ønskede virkelig at han ville komme til jer med brødrene: men hans vilje var ikke at komme nu; men han vil komme når han skal ha’ et belejligt tidspunkt.
1Co 16:12 As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.
[1Kor 16:13 DK-KJV] Vær I årvågne, hold fast i troen, opfør jer som mænd, vær stærke.
1Co 16:13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
[1Kor 16:14 DK-KJV] Lad alle jeres ting bli’ gjort med næstekærlighed.
1Co 16:14 Let all your things be done with charity.
[1Kor 16:15 DK-KJV] Jeg bønfalder jer, brødre, (I kender til Stefanas’ hus, at det er Akajas førstefrugter, og at de har viet demselv til betjeningen af de hellige,)
1Co 16:15 I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)
[1Kor 16:16 DK-KJV] At I underordner jerselv til sådanne, og til enhver der hjælper hos os, og arbejder.
1Co 16:16 That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.
[1Kor 16:17 DK-KJV] Jeg er glad for ankomsten af Stefanas og Fortunatus og Achaicus: for det som manglede fra jeres side har de sørget for.
1Co 16:17 I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied.
[1Kor 16:18 DK-KJV] For de har forfrisket min og jeres ånd: anerkend I derfor sådanne som dem.
1Co 16:18 For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.
[1Kor 16:19 DK-KJV] Kirkerne fra Lilleasien hylder jer. Aquila og Priscilla hylder jer meget i Herren, med kirken som er i deres hus.
1Co 16:19 The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
[1Kor 16:20 DK-KJV] Alle brødrene hilser jer. Hils hinanden med et helligt kys.
1Co 16:20 All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss.
[1Kor 16:21 DK-KJV] Denne afsluttende hyldest skriver jeg Paulus med min egen hånd.
1Co 16:21 The salutation of me Paul with mine own hand.
[1Kor 16:22 DK-KJV] Hvis der er en mand der ikke elsker Herren Jesus Kristus, lad ham være Oprigtig indstillet på destruktion Når Herren er kommet.
1Co 16:22 If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maran-atha.
[1Kor 16:23 DK-KJV] Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jer.
1Co 16:23 The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
[1Kor 16:24 DK-KJV] Min kærlighed være med jer alle i Kristus Jesus. Amen. Denne første epistel til Korinterne var skrevet fra Philippi via Stefanas, og Fortunatus, og Achaicus, og Timoteus.
1Co 16:24 My love be with you all in Christ Jesus. Amen. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus.