Esters bog - 10 Kapitler - Esther KJV 1769

Navnebetydning for Ester = Gemt

[Es 1:1 DK-KJV] Nu skete det i Ahasuerus’ dage, (dette er den Ahasuerus som regerede, fra Indien lige til Etiopien, over 127 provinser:)
Es 1:1 Now it came to pass in the days of Ahasuerus, (this is Ahasuerus which reigned, from India even unto Ethiopia, over an hundred and seven and twenty provinces:)
[Es 1:2 DK-KJV] At i de dage, da kongen Ahasuerus sad på tronen i sit kongerige, som var i Shushan-paladset, “Shushan er synonym med Susa”
Es 1:2 That in those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the palace,
[Es 1:3 DK-KJV] I det tredje år af hans regering, lavede han en fest for alle sine prinser og sine tjenere; de mægtige fra Persien og Medien, de noble og prinserne fra de provinser, som var foran ham:
Es 1:3 In the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him:
[Es 1:4 DK-KJV] Da fremviste han rigdommene i sit herlige kongerige og herligheden ved hans fremragende majestæt i mange dage, ja i 180 dage.
Es 1:4 When he shewed the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty many days, even an hundred and fourscore days.
[Es 1:5 DK-KJV] Og da disse dage var afsluttet, lavede kongen en fest for alle de folk der var tilstede i Shushan-paladset, både for store og små, i 7 dage, i havens forgård til kongepaladset;
Es 1:5 And when these days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the palace, both unto great and small, seven days, in the court of the garden of the king’s palace;
[Es 1:6 DK-KJV] Der var hvide, grønne, og blå, gardiner, fæstnet med tråde af fint linned og violet til sølvringe og søjler af marmor: sengene var af guld og sølv, på en belægning af rødt, og blåt, og hvidt, og sort, marmor.
Es 1:6 Where were white, green, and blue, hangings, fastened with cords of fine linen and purple to silver rings and pillars of marble: the beds were of gold and silver, upon a pavement of red, and blue, and white, and black, marble.
[Es 1:7 DK-KJV] Og de gav dem drinks i kar af guld, (karrene var forskellige det ene fra det andet,) og royal vin i overflod, efter kongens standard.
Es 1:7 And they gave them drink in vessels of gold, (the vessels being diverse one from another,) and royal wine in abundance, according to the state of the king.
[Es 1:8 DK-KJV] Og det at der blev drukket var ifølge loven; ingen overtalte nogen: for sådant havde kongen fastsat det overfor alle officerene i sit hus, at de skulle gøre efter enhvers lyst.
Es 1:8 And the drinking was according to the law; none did compel: for so the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to every man’s pleasure.
[Es 1:9 DK-KJV] Dronning Vashti lavede også en fest for kvinderne i det royale hus som tilhørte kong Ahasuerus.
Es 1:9 Also Vashti the queen made a feast for the women in the royal house which belonged to king Ahasuerus.
[Es 1:10 DK-KJV] På den 7’ne dag, da kongens hjerte var lystigt af vin, befalede han Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, og Abagtha, Zethar, og Carcas, de 7 kammerherrer der tjente i nærværet af kong Ahasuerus,
Es 1:10 On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king,
[Es 1:11 DK-KJV] Til at bringe dronning Vashti foran kongen med den royale krone, for at vise folket og prinserne hendes skønhed: for hun var køn at se på.
Es 1:11 To bring Vashti the queen before the king with the crown royal, to shew the people and the princes her beauty: for she was fair to look on.
[Es 1:12 DK-KJV] Men dronningen afslog at komme ved kongens befaling fra hans kammerherrer: derfor var kongen meget vred, og hans vrede brændte i ham.
Es 1:12 But the queen Vashti refused to come at the king’s commandment by his chamberlains: therefore was the king very wroth, and his anger burned in him.
[Es 1:13 DK-KJV] Da sagde kongen til de vise mænd, som kendte tiderne, (for sådant var det kongens skik imod alle der kendte lov og dom:
Es 1:13 Then the king said to the wise men, which knew the times, (for so was the king’s manner toward all that knew law and judgment:
[Es 1:14 DK-KJV] Og de næste til ham var Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, og Memucan, de 7 prinser fra Persien og Medien, som så’ kongens ansigt, og som sad som de første i hans kongerige;)
Es 1:14 And the next unto him was Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, which saw the king’s face, and which sat the first in the kingdom;)
[Es 1:15 DK-KJV] Hvad skal vi ifølge lov gøre med dronning Vashti, eftersom hun ikke har udført befalingen fra kongen Ahasuerus via kammerherrerne?
Es 1:15 What shall we do unto the queen Vashti according to law, because she hath not performed the commandment of the king Ahasuerus by the chamberlains?
[Es 1:16 DK-KJV] Og Memucan svarede foran kongen og prinserne, dronning Vashti har ikke kun gjort forkert overfor kongen, men også overfor alle prinserne, og overfor hele folket der er i alle kong Ahasuerus’ provinser.
Es 1:16 And Memucan answered before the king and the princes, Vashti the queen hath not done wrong to the king only, but also to all the princes, and to all the people that are in all the provinces of the king Ahasuerus.
[Es 1:17 DK-KJV] For denne handling fra dronningen skal komme alle kvinder for øre, sådant at de skal foragte deres ægtemænd i deres øjne, når dette skal bli’ rapporteret, Kong Ahasuerus befalede dronning Vashti til at bli’ bragt ind foran ham, men hun kom ikke.
Es 1:17 For this deed of the queen shall come abroad unto all women, so that they shall despise their husbands in their eyes, when it shall be reported, The king Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she came not.
[Es 1:18 DK-KJV] På samme måde skal Persien og Mediens damer denne dag sige til alle kongens prinser, som har hørt om dronningens handling. Således skal der rejse sig for meget foragt og arrigskab.
Es 1:18 Likewise shall the ladies of Persia and Media say this day unto all the king’s princes, which have heard of the deed of the queen. Thus shall there arise too much contempt and wrath.
[Es 1:19 DK-KJV] Hvis det behager kongen, lad der fra ham udgå en royal befaling, og lad det bli’ skrevet blandt Perserne og Medernes love, så det ikke bli’r ændret, Så Vashti ikke længer kommer foran kong Ahasuerus; og lad kongen give hendes royale bolig til en anden der er bedre end hun.
Es 1:19 If it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered, That Vashti come no more before king Ahasuerus; and let the king give her royal estate unto another that is better than she.
[Es 1:20 DK-KJV] Og når kongens bekendtgørelse som han skal lave skal bli’ publiceret udover hele hans imperium, (for det er stort,) skal alle hustruerne give ære til deres ægtemænd, både for store og små.
Es 1:20 And when the king’s decree which he shall make shall be published throughout all his empire, (for it is great,) all the wives shall give to their husbands honour, both to great and small.
[Es 1:21 DK-KJV] Og udtalelsen behagede kongen og prinserne; og kongen gjorde efter Memucans ord:
Es 1:21 And the saying pleased the king and the princes; and the king did according to the word of Memucan:
[Es 1:22 DK-KJV] For han sendte breve ud i alle kongens provinser, ud i enhver provins efter dens skrift, og til ethvert folk på deres eget sprog, at enhver mand skulle være herre over sit eget hus, og at det skulle publiceres efter hvert folks sprog.
Es 1:22 For he sent letters into all the king’s provinces, into every province according to the writing thereof, and to every people after their language, that every man should bear rule in his own house, and that it should be published according to the language of every people.
[Es 2:1 DK-KJV] Efter disse dage, da kong Ahasuerus arrigskab var aftaget, huskede han på Vashti, og hvad hun havde gjort, og hvad der var besluttet imod hende. 
Es 2:1 After these things, when the wrath of king Ahasuerus was appeased, he remembered Vashti, and what she had done, and what was decreed against her.
[Es 2:2 DK-KJV] Da sagde kongens tjenere der betjente for ham, Lad der bli’ søgt efter kønne unge jomfruer til kongen:
Es 2:2 Then said the king’s servants that ministered unto him, Let there be fair young virgins sought for the king:
[Es 2:3 DK-KJV] Og lad kongen udvælge officere i alle provinserne af hans kongerige, så de må forsamle alle de kønne unge jomfruer i Shushan-paladset, i kvindernes hus, til Hege kongens kammerherres kustode, kvindernes vogter; og lad dem få givet deres ting for rensning. 
Es 2:3 And let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom, that they may gather together all the fair young virgins unto Shushan the palace, to the house of the women, unto the custody of Hege the king’s chamberlain, keeper of the women; and let their things for purification be given them:
[Es 2:4 DK-KJV] Og lad den pige som behager kongen bli’ dronning i stedet for Vashti. Og de ting behagede kongen, og han gjorde sådant.
Es 2:4 And let the maiden which pleaseth the king be queen instead of Vashti. And the thing pleased the king; and he did so.
[Es 2:5 DK-KJV] Nu var der i Shushan-paladset en bestemt Jøde, hvis havn var Mordecai, Jairs søn, Shimeis søn, Kishs søn, en Benjamit;
Es 2:5 Now in Shushan the palace there was a certain Jew, whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite;
[Es 2:6 DK-KJV] Som var blevet ført bort fra Jerusalem med de tilfangetagne som havde blevet ført bort med Jeconiah konge af Judah, som Nebuchadnezzar Babylons konge havde ført bort.
Es 2:6 Who had been carried away from Jerusalem with the captivity which had been carried away with Jeconiah king of Judah, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away.
[Es 2:7 DK-KJV] Og han opfostrede Hadassah, der er, Ester, hans onkels datter: for hun havde hverken far eller mor, og den pige var køn og smuk; som Mordecai, da hendes far og mor var døde, tog til sig som hans egen datter.
Es 2:7 And he brought up Hadassah, that is, Esther, his uncle’s daughter: for she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful; whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own daughter.
[Es 2:8 DK-KJV] Sådant skete det, da kongens befaling og hans bekendtgørelse var hørt, og da mange piger var forsamlet i Shushan-paladset, hos Hagais kustode, at Ester også var bragt til kongens hus, til Hagais kustode, kvindernes vogter.
Es 2:8 So it came to pass, when the king’s commandment and his decree was heard, and when many maidens were gathered together unto Shushan the palace, to the custody of Hegai, that Esther was brought also unto the king’s house, to the custody of Hegai, keeper of the women.
[Es 2:9 DK-KJV] Og pigen behagede ham, og hun modtog hans godhed; og han gav hende hurtigt hendes ting for rensning, med sådanne ting som tilhørte hende, og 7 piger, som var egnet til at bli’ givet til hende, ud af kongens hus: og han tildelte hende og hendes piger det bedste sted i kvindernes hus.
Es 2:9 And the maiden pleased him, and she obtained kindness of him; and he speedily gave her her things for purification, with such things as belonged to her, and seven maidens, which were meet to be given her, out of the king’s house: and he preferred her and her maids unto the best place of the house of the women.
[Es 2:10 DK-KJV] Ester havde ikke fremvist hendes folk ej heller hendes folkeslag: for Mordecai havde pålagt hende at hun ikke skulle vise det.
Es 2:10 Esther had not shewed her people nor her kindred: for Mordecai had charged her that she should not shew it.
[Es 2:11 DK-KJV] Og Mordecai vandrede hver dag foran forgården til kvindernes hus, for at vide hvordan det gik med Ester. og hvad der skulle ske med hende.
Es 2:11 And Mordecai walked every day before the court of the women’s house, to know how Esther did, and what should become of her.
[Es 2:12 DK-KJV] Nu da det var blevet enhver piges tur til at gå ind til kong Ahasuerus, efter hun havde været der 12 måneder, ifølge kvindernes måde, (for sådant var dagene af deres rensninger fuldbragt, til at bevidne, 6 måneder med olie af myrra, og 6 måneder med søde dufte, og med andre ting for kvindernes rensning:)
Es 2:12 Now when every maid’s turn was come to go in to king Ahasuerus, after that she had been twelve months, according to the manner of the women, (for so were the days of their purifications accomplished, to wit, six months with oil of myrrh, and six months with sweet odours, and with other things for the purifying of the women;)
[Es 2:13 DK-KJV] På den måde kom enhver pige til kongen; hvadsomhelst hun ønskede sig var givet hende til at gå med hende ud af kvindernes hus indtil kongens hus.
Es 2:13 Then thus came every maiden unto the king; whatsoever she desired was given her to go with her out of the house of the women unto the king’s house.
[Es 2:14 DK-KJV] Om aftenen gik hun, og om morgenen returnerede hun ind i kvindernes andet hus, til Shaashgazs kustode, kongens kammerherre, som vogtede konkubinerne: hun kom ikke længere ind til kongen, på nær hvis kongen frydede sig over hende, og at hun var indkaldt ved navn.
Es 2:14 In the evening she went, and on the morrow she returned into the second house of the women, to the custody of Shaashgaz, the king’s chamberlain, which kept the concubines: she came in unto the king no more, except the king delighted in her, and that she were called by name.
[Es 2:15 DK-KJV] Nu da det var blevet Esters tur, Abihails datter Mordecais onkel, som havde taget hende til sig som hans datter, for at gå ind til kongen, ønskede hun sig intet foruden hvad Hegai kongens kammerherre, kvindernes vogter, udvalgte. Og Ester modtog favør foran alles øjne dem der kiggede på hende.
Es 2:15 Now when the turn of Esther, the daughter of Abihail the uncle of Mordecai, who had taken her for his daughter, was come to go in unto the king, she required nothing but what Hegai the king’s chamberlain, the keeper of the women, appointed. And Esther obtained favour in the sight of all them that looked upon her.
[Es 2:16 DK-KJV] Sådant var Ester taget til kong Ahasuerus ind i hans royale hus i den 10’ne måned, som er måneden Tebeth, i det 7’ne år af hans regering.
Es 2:16 So Esther was taken unto king Ahasuerus into his house royal in the tenth month, which is the month Tebeth, in the seventh year of his reign.
[Es 2:17 DK-KJV] Og kongen elskede Ester over alle kvinderne, og hun modtog i hans øjne nåde og favør mere end alle jomfruerne; sådant at han satte hans royale krone på hendes hoved, og gjorde hende til dronning i stedet for Vashti.
Es 2:17 And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favour in his sight more than all the virgins; so that he set the royal crown upon her head, and made her queen instead of Vashti.
[Es 2:18 DK-KJV] Så lavede kongen en stor fest for alle hans prinser og hans tjenere, ja Esters fest; og han lavede en frigivelse til provinserne, og gav gaver, efter kongens standard.
Es 2:18 Then the king made a great feast unto all his princes and his servants, even Esther’s feast; and he made a release to the provinces, and gave gifts, according to the state of the king.
[Es 2:19 DK-KJV] Og da jomfruerne for anden gang var forsamlet, da Mordecai sad i kongeporten.
Es 2:19 And when the virgins were gathered together the second time, then Mordecai sat in the king’s gate.
[Es 2:20 DK-KJV] Havde Ester endnu ikke vist hendes folkeslag heller ikke hendes folk; som Mordecai havde pålagt hende: for Ester fulgte Mordecais befaling, ligesom da hun var opfostret hos ham.
Es 2:20 Esther had not yet shewed her kindred nor her people; as Mordecai had charged her: for Esther did the commandment of Mordecai, like as when she was brought up with him.
[Es 2:21 DK-KJV] I de dage, mens Mordecai sad i kongeporten, 2 af kongens kammerherrer, Bigthan og Teresh, af de som vogtede døren, var vrede, og søgte at lægge hånd på kongen Ahasuerus.
Es 2:21 In those days, while Mordecai sat in the king’s gate, two of the king’s chamberlains, Bigthan and Teresh, of those which kept the door, were wroth, and sought to lay hand on the king Ahasuerus.
[Es 2:22 DK-KJV] Og de ting var kundgjort for Mordecai, som fortalte det til Ester dronningen: og Ester bekendtgjorde det for kongen i Mordecais navn.
Es 2:22 And the thing was known to Mordecai, who told it unto Esther the queen; and Esther certified the king thereof in Mordecai’s name.
[Es 2:23 DK-KJV] Og da der blev spurgt indtil sagen, var det afsløret; derfor var de begge hængt på et træ: og det var skrevet i krønikebogen foran kongen.
Es 2:23 And when inquisition was made of the matter, it was found out; therefore they were both hanged on a tree: and it was written in the book of the chronicles before the king.
[Es 3:1 DK-KJV] Efter disse ting promoverede kong Ahasuerus Haman Agagiten Hammedahas søn, og forfremmede ham, og satte hans sæde over alle prinserne der var hos ham.
Es 3:1 After these things did king Ahasuerus promote Haman the son of Hammedatha the Agagite, and advanced him, and set his seat above all the princes that were with him.
[Es 3:2 DK-KJV] Og alle kongens tjenere, der var i kongens port, bukkede, og ærede Haman: for kongen havde befalet sådant vedrørende ham. Men Mordecai bukkede ikke, udviste heller ikke ærbødighed overfor ham.
Es 3:2 And all the king’s servants, that were in the king’s gate, bowed, and reverenced Haman: for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence.
[Es 3:3 DK-KJV] Da sagde kongens tjenere, som var i kongens port til Mordecai, Hvorfor adlyder du kongens befaling?
Es 3:3 Then the king’s servants, which were in the king’s gate, said unto Mordecai, Why transgressest thou the king’s commandment?
[Es 3:4 DK-KJV] Nu skete det, da de dagligt talte til ham, og han ikke lyttede til dem, at de fortalte det til Haman, for at se hvorvidt Mordecais sager ville stå: for han havde fortalt dem at han var en Jøde.
Es 3:4 Now it came to pass, when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman, to see whether Mordecai’s matters would stand: for he had told them that he was a Jew.
[Es 3:5 DK-KJV] Og da Haman så’ at Mordecai ikke bukkede, heller ikke udviste ærbødighed overfor ham, da var Haman fuld af arrigskab.
Es 3:5 And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, then was Haman full of wrath.
[Es 3:6 DK-KJV] Og han tænkte at det var en hån kun at lægge hænder på Mordecai; for de havde vist ham Mordecais folk: derfor søgte Haman at destruere alle Jøderne der var udover hele Ahasuerus’ kongerige, ja Mordecais folk.
Es 3:6 And he thought scorn to lay hands on Mordecai alone; for they had shewed him the people of Mordecai: wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai.
[Es 3:7 DK-KJV] I den første måned, det er Nisan, i kong Ahasuerus 12’te år, kastede de Pur, det er, loddet, foran Haman fra dag til dag, og fra måned til måned, til den 12’te måned, det er, måneden Adar.
Es 3:7 In the first month, that is, the month Nisan, in the twelfth year of king Ahasuerus, they cast Pur, that is, the lot, before Haman from day to day, and from month to month, to the twelfth month, that is, the month Adar.
[Es 3:8 DK-KJV] Og Haman sagde til kong Ahasuerus, Der er et bestemt folk der er spredt bredt og adskilt blandt folket i alle provinserne af dit kongerige; og deres love er forskellige fra alle folk; de holder heller ikke kongens love: derfor er det ikke godt at kongen udholder dem.
Es 3:8 And Haman said unto king Ahasuerus, There is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom; and their laws are diverse from all people; neither keep they the king’s laws: therefore it is not for the king’s profit to suffer them.
[Es 3:9 DK-KJV] Hvis det behager kongen, lad der bli’ skrevet at de må bli’ destrueret: og jeg vil betale 10.000 sølv-talenter til hænderne at de som tager sig af den forretning, for at bringe det ind i kongens skattekammer.
Es 3:9 If it please the king, let it be written that they may be destroyed: and I will pay ten thousand talents of silver to the hands of those that have the charge of the business, to bring it into the king’s treasuries.
[Es 3:10 DK-KJV] Og kongen tog hans ring fra hans hånd, og gav den til Haman Agagiten Hammedathas søn, Jødernes fjende.
Es 3:10 And the king took his ring from his hand, and gave it unto Haman the son of Hammedatha the Agagite, the Jews’ enemy.
[Es 3:11 DK-KJV] Og kongen sagde til Haman, Sølvet er givet til dig, folket også, til at gøre med dem som det ser godt ud for dig.
Es 3:11 And the king said unto Haman, The silver is given to thee, the people also, to do with them as it seemeth good to thee.
[Es 3:12 DK-KJV] Da var kongens skriftkloge indkaldt på den 13’ne dag af den første måned, og der var skrevet efter alt det Haman havde befalet til kongens løjtnanter, og til guvernørerne der var over enhver provins, og til ethvert folks leder af enhver provins efter dens skrift, og til ethvert folk efter deres sprog; i kong Ahasuerus’ navn var det skrevet, og forseglet med kongens ring.
Es 3:12 Then were the king’s scribes called on the thirteenth day of the first month, and there was written according to all that Haman had commanded unto the king’s lieutenants, and to the governors that were over every province, and to the rulers of every people of every province according to the writing thereof, and to every people after their language; in the name of king Ahasuerus was it written, and sealed with the king’s ring.
[Es 3:13 DK-KJV] Og brevene var sendt med post ud i alle kongens provinser, for at destruere, for at dræbe, og for at få alle Jøder til at omkomme, alle Jøder, både unge og gamle, små børn og kvinder, på 1 dag, ja på den 13’ne dag af den 12’te måned, som er måneden Adar, og for at ta’ rovet fra dem som et bytte.
Es 3:13 And the letters were sent by posts into all the king’s provinces, to destroy, to kill, and to cause to perish, all Jews, both young and old, little children and women, in one day, even upon the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey.
[Es 3:14 DK-KJV] En kopi af skriften var lavet som en befaling til at bli’ givet i enhver provins til alle folk, så de skulle være klar imod den dag.
Es 3:14 The copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, that they should be ready against that day.
[Es 3:15 DK-KJV] Posten gik ud, ved at være fremskudt af kongens befaling, og bekendtgørelsen var givet i Shushan-paladset. Og kongen og Haman sad ned for at drikke; men byen Shushan var forvirret.
Es 3:15 The posts went out, being hastened by the king’s commandment, and the decree was given in Shushan the palace. And the king and Haman sat down to drink; but the city Shushan was perplexed.
[Es 4:1 DK-KJV] Da Mordecai fandt ud af alt hvad der var gjort, rev Mordecai hans tøj itu, og iklædte sig sækkelærred med aske, og gik indtil byens midte, og råbte med et højt bittert råb;
Es 4:1 When Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes, and put on sackcloth with ashes, and went out into the midst of the city, and cried with a loud and a bitter cry;
[Es 4:2 DK-KJV] Og kom endda foran kongens port: for ingen måtte gå ind ad kongens port iklædt sækkelærred.
Es 4:2 And came even before the king’s gate: for none might enter into the king’s gate clothed with sackcloth.
[Es 4:3 DK-KJV] Og i enhver provins, hvorsomhelst kongens befaling og hans bekendtgørelse kom, var der stor sorg blandt Jøderne, og faste, og gråd, og hylen: og mange lå i sækkelærred og aske.
Es 4:3 And in every province, whithersoever the king’s commandment and his decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting, and weeping, and wailing; and many lay in sackcloth and ashes.
[Es 4:4 DK-KJV] Sådant kom Esters piger og hendes kammerherrer og fortalte hende det. Da var dronningen overmådeligt bedrøvet; og hun sendte tøj for at iklæde Mordecai, og for at fjerne hans sækkelærred fra ham: men han modtog det ikke.
Es 4:4 So Esther’s maids and her chamberlains came and told it her. Then was the queen exceedingly grieved; and she sent raiment to clothe Mordecai, and to take away his sackcloth from him: but he received it not.
[Es 4:5 DK-KJV] Da kaldte Ester på Hatach, en af kongens kammerherrer, hvem han havde udvalgt til at sørge for hende, og gav ham en befaling til Mordecai, for at vide hvad det var, og hvorfor det var.
Es 4:5 Then called Esther for Hatach, one of the king’s chamberlains, whom he had appointed to attend upon her, and gave him a commandment to Mordecai, to know what it was, and why it was.
[Es 4:6 DK-KJV] Sådant gik Hatach videre hen til MordecaI på byens gade, der var foran kongens port.
Es 4:6 So Hatach went forth to Mordecai unto the street of the city, which was before the king’s gate.
[Es 4:7 DK-KJV] Og Mordecai fortalte ham om alt det der havde sket for ham, og om den sum af penge som Haman havde lovet at betale til kongens skattekammer for Jøderne, for at destruere dem.
Es 4:7 And Mordecai told him of all that had happened unto him, and of the sum of the money that Haman had promised to pay to the king’s treasuries for the Jews, to destroy them.
[Es 4:8 DK-KJV] Han gav ham også en kopi af skriften med bekendtgørelsen der var givet i Shushan for at destruere dem, for at vise den til Ester, og for at erklære det for hende, og for at pålægge hende om at hun skulle gå ind til kongen, for at lave en påkaldelsesbøn overfor ham, og for at lave en anmodning foran ham for hendes folk.
Es 4:8 Also he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them, to shew it unto Esther, and to declare it unto her, and to charge her that she should go in unto the king, to make supplication unto him, and to make request before him for her people.
[Es 4:9 DK-KJV] Og Hatach kom og fortalte Ester ordene fra Mordecai.
Es 4:9 And Hatach came and told Esther the words of Mordecai.
[Es 4:10 DK-KJV] Igen talte Ester til Hatach, og gav ham befaling til Mordecai;
Es 4:10 Again Esther spake unto Hatach, and gave him commandment unto Mordecai;
[Es 4:11 DK-KJV] Alle kongens tjenere, og folket fra kongens provinser, ved godt, at hvemsomhelst, om det er en mand eller kvinde, skal komme ind foran kongen ind i den indre gård, som ikke er indkaldt, er der en af hans love der siger de skal henrettes, på nær for sådanne for hvem kongen skal holde det gyldne scepter ud for, så han må leve: men jeg har ikke været indkaldt til at komme ind foran kongen i disse 30 dage.
Es 4:11 All the king’s servants, and the people of the king’s provinces, do know, that whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called, there is one law of his to put him to death, except such to whom the king shall hold out the golden sceptre, that he may live: but I have not been called to come in unto the king these thirty days.
[Es 4:12 DK-KJV] Og de fortalte Esters ord til Mordecai.
Es 4:12 And they told to Mordecai Esther’s words.
[Es 4:13 DK-KJV] Da befalede Mordecai at svare Ester, Tænk ikke med digselv at du skal undslippe i kongens hus, mere end alle Jøderne.
Es 4:13 Then Mordecai commanded to answer Esther, Think not with thyself that thou shalt escape in the king’s house, more than all the Jews.
[Es 4:14 DK-KJV] For hvis du overhovedet ikke siger noget på dette tidspunkt, da skal en forstørrelse og forløsning rejse sig for Jøderne fra et andet sted; men du og din fars hus skal bli’ destrueret: og hvem ved hvorvidt du er kommet til kongeriget for en sådan tid som dette?
Es 4:14 For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place; but thou and thy father’s house shall be destroyed: and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this?
[Es 4:15 DK-KJV] Da bad Ester dem om at returnere dette svar til Mordecai,
Es 4:15 Then Esther bade them return Mordecai this answer,
[Es 4:16 DK-KJV] Gå, forsaml alle Jøderne der er nærværende i Shushan, og fast I for mig, og spis og drik ikke i 3 dage, nat eller dag: Også jeg og mine piger vil ligeledes faste; og sådant vil jeg gå ind foran kongen, hvilket ikke er ifølge loven: og hvis jeg omkommer, omkommer jeg.
Es 4:16 Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink three days, night or day: I also and my maidens will fast likewise; and so will I go in unto the king, which is not according to the law: and if I perish, I perish.
[Es 4:17 DK-KJV] Sådant gik Mordecai sin vej, og gjorde efter alt det Ester havde befalet ham.
Es 4:17 So Mordecai went his way, and did according to all that Esther had commanded him.
[Es 5:1 DK-KJV] Nu skete det på den 3’je dag, at Ester iklædte sig hendes royale klædning, og stod i den indre gård af kongens hus, op imod kongens hus: og kongen sad på hans royale trone i det royale hus, op imod husets port.
Es 5:1 Now it came to pass on the third day, that Esther put on her royal apparel, and stood in the inner court of the king’s house, over against the king’s house: and the king sat upon his royal throne in the royal house, over against the gate of the house.
[Es 5:2 DK-KJV] Og det var sådant, når kongen så’ dronning Ester der stod i gården, at hun i hans øjne modtog favør: og kongen holdt det gyldne scepter ud for Ester der var i hans hånd. Sådant nærmede Ester sig, og rørte toppen af scepteret.
Es 5:2 And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favour in his sight: and the king held out to Esther the golden sceptre that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the sceptre.
[Es 5:3 DK-KJV] Da sagde kongen til hende, Hvad vil du, dronning Ester? og hvad er dit ønske? selv det halve kongerige skal bli’ givet til dig.
Es 5:3 Then said the king unto her, What wilt thou, queen Esther? and what is thy request? it shall be even given thee to the half of the kingdom.
[Es 5:4 DK-KJV] Og Ester svarede, Hvis det ser godt ud for kongen, lad kongen og Haman denne dag komme til banketten som jeg har forberedt for ham. 
Es 5:4 And Esther answered, If it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him.
[Es 5:5 DK-KJV] Da sagde kongen, Få Haman til at skynde sig, så han må gøre som Ester har sagt. Sådant kom kongen og Haman til banketten som Ester havde forberedt.
Es 5:5 Then the king said, Cause Haman to make haste, that he may do as Esther hath said. So the king and Haman came to the banquet that Esther had prepared.
[Es 5:6 DK-KJV] Og kongen sagde til Ester ved vin-banketten, Hvad er din anmodning? og det skal bli’ dig givet: og hvad er dit ønske? selv for det halve kongerige skal det bli’ udført.
Es 5:6 And the king said unto Esther at the banquet of wine, What is thy petition? and it shall be granted thee: and what is thy request? even to the half of the kingdom it shall be performed.
[Es 5:7 DK-KJV] Da svarede Ester, og sagde, Min anmodning og mit ønske er;
Es 5:7 Then answered Esther, and said, My petition and my request is;
[Es 5:8 DK-KJV] Hvis jeg i kongens øjne har fundet favør, og hvis det behager kongen at opfylde min anmodning, og at udføre mit ønske, lad kongen og Haman komme til banketten som jeg skal forberede for dem, og i morgen vil jeg gøre som kongen har sagt.
Es 5:8 If I have found favour in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do to morrow as the king hath said.
[Es 5:9 DK-KJV] Da gik Haman den dag videre med et glad og opstemt hjerte: men da Haman så’ Mordecai i kongens port, at han ikke rejste sig, og heller ikke flyttede sig for ham, var han fuld af harme imod Mordecai.
Es 5:9 Then went Haman forth that day joyful and with a glad heart: but when Haman saw Mordecai in the king’s gate, that he stood not up, nor moved for him, he was full of indignation against Mordecai.
[Es 5:10 DK-KJV] Ikke desto mindre holdt Haman sig selv tilbage: og da han kom hjem, sendte han og kaldte på hans venner, og Zerech hans hustru.
Es 5:10 Nevertheless Haman refrained himself: and when he came home, he sent and called for his friends, and Zeresh his wife.
[Es 5:11 DK-KJV] Og Haman fortalte dem om herligheden af hans rigdom, og skaren af hans børn, og om alle de ting hvori kongen havde promoveret ham, og hvordan han havde forfremmet ham over kongens prinser og tjenere.
Es 5:11 And Haman told them of the glory of his riches, and the multitude of his children, and all the things wherein the king had promoted him, and how he had advanced him above the princes and servants of the king.
[Es 5:12 DK-KJV] Haman sagde desuden, Ja, Ester dronningen tillod intet menneske at komme ind med kongen til banketten som hun havde forberedt foruden mig; og i morgen er jeg også inviteret indtil hende med kongen.
Es 5:12 Haman said moreover, Yea, Esther the queen did let no man come in with the king unto the banquet that she had prepared but myself; and to morrow am I invited unto her also with the king.
[Es 5:13 DK-KJV] Alligevel gavner alt dette mig intet, så længe som jeg ser Jøden Mordecai siddende i kongens port.
Es 5:13 Yet all this availeth me nothing, so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king’s gate.
[Es 5:14 DK-KJV] Da sagde Zerech hans hustru og alle hans venner til ham, Lad en 25 meter høj galge bli’ lavet, og i morgen tal du med kongen så Mordecai må bli’ hængt derpå: da går du lystigt med kongen til banketten. Og de ting behagede Haman; og han fik lavet galgen.
Es 5:14 Then said Zeresh his wife and all his friends unto him, Let a gallows be made of fifty cubits high, and to morrow speak thou unto the king that Mordecai may be hanged thereon: then go thou in merrily with the king unto the banquet. And the thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.
[Es 6:1 DK-KJV] Den nat kunne kongen ikke sove, og han befalede at optegnelsesbogen for krønikerne skulle bli’ frembragt; og de blev læst foran kongen.
Es 6:1 On that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles; and they were read before the king.
[Es 6:2 DK-KJV] Og det var fundet skrevet, at Mordecai havde fortalt om Bigthana og Teresh, 2 af kongens kammerherre, dørvogterne, som forsøgte at lægge hånd på kongen Ahasuerus.
Es 6:2 And it was found written, that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king’s chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus.
[Es 6:3 DK-KJV] Og kongen sagde, Hvilken ære og værdighed er der blevet gjort for Mordecai på grund af dette? Da sagde kongens tjenere der betjente for ham, Der er ikke blevet gjort noget for ham.
Es 6:3 And the king said, What honour and dignity hath been done to Mordecai for this? Then said the king’s servants that ministered unto him, There is nothing done for him.
[Es 6:4 DK-KJV] Og kongen sagde, Hvem er på gårdspladsen? Nu var Haman kommet indpå kongens hus’ ydre gårdsplads, for at tale med kongen for at hænge Mordecai på galgerne som han havde forberedt for ham.
Es 6:4 And the king said, Who is in the court? Now Haman was come into the outward court of the king’s house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.
[Es 6:5 DK-KJV] Og kongens tjenere sagde til ham, Læg mærke til, Haman står på gårdspladsen. Og kongen sagde, Lad ham komme ind.
Es 6:5 And the king’s servants said unto him, Behold, Haman standeth in the court. And the king said, Let him come in.
[Es 6:6 DK-KJV] Så kom Haman ind. Og kongen sagde til ham, Hvad skal der bli’ gjort med den mand som kongen fryder sig over at ære? Nu tænkte Haman i hans hjerte, Overfor hvem ville kongen fryde sig mere over at ære end jeg migselv?
Es 6:6 So Haman came in. And the king said unto him, What shall be done unto the man whom the king delighteth to honour? Now Haman thought in his heart, To whom would the king delight to do honour more than to myself?
[Es 6:7 DK-KJV] Og Haman svarede kongen, For den mand som kongen fryder sig over at ære,
Es 6:7 And Haman answered the king, For the man whom the king delighteth to honour,
[Es 6:8 DK-KJV] Lad den royale klædning bli’ frembragt som kongen brugte før, og hesten som kongen rider på, og den royale krone som er sat på hans hoved:
Es 6:8 Let the royal apparel be brought which the king useth to wear, and the horse that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head:
[Es 6:9 DK-KJV] Og lad denne klædning og hest bli’ forløst til hånden af en af kongens mest noble prinser, så de må smykke den mand med alt det som kongen fryder sig over at ære, og bring ham på hesteryg gennem byens gader, og proklamer foran ham, Således skal det bli’ gjort for den mand som kongen fryder sig over at ære.
Es 6:9 And let this apparel and horse be delivered to the hand of one of the king’s most noble princes, that they may array the man withal whom the king delighteth to honour, and bring him on horseback through the street of the city, and proclaim before him, Thus shall it be done to the man whom the king delighteth to honour.
[Es 6:10 DK-KJV] Da sagde kongen til Haman, Skynd dig, og ta’ klædningen og hesten, som du har sagt, og gør på samme måde for Jøden Mordecai, der sidder ved kongens port: lad intet fejle af alt det som du har talt.
Es 6:10 Then the king said to Haman, Make haste, and take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew, that sitteth at the king’s gate: let nothing fail of all that thou hast spoken.
[Es 6:11 DK-KJV] Da tog Haman klædningen og hesten, og smykkede Mordecai, og frembragte ham på hesteryg gennem byens gader, og proklamerede foran ham, Således skal det bli’ gjort overfor den mand som kongen fryder sig over at ære.
Es 6:11 Then took Haman the apparel and the horse, and arrayed Mordecai, and brought him on horseback through the street of the city, and proclaimed before him, Thus shall it be done unto the man whom the king delighteth to honour.
[Es 6:12 DK-KJV] Og Mordecai kom igen til kongens port. Men Haman skyndte sig tilbage til hans hus sørgende, og havde hans hoved dækket.
Es 6:12 And Mordecai came again to the king’s gate. But Haman hasted to his house mourning, and having his head covered.
[Es 6:13 DK-KJV] Og Haman fortalte hans hustru og alle hans venner enhver ting der var kommet over ham. Da sagde hans vise mænd og Zeresh hans hustru til ham, Hvis Mordecai er af Jødisk sæd, foran hvem du er begyndt at falde, skal du ikke sejre imod ham, men skal sandelig falde foran ham.
Es 6:13 And Haman told Zeresh his wife and all his friends every thing that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, If Mordecai be of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him.
[Es 6:14 DK-KJV] Og mens de stadig talte med ham, kom kongens kammerherre, og skyndte sig med at bringe Haman til banketten som Ester havde forberedt.
Es 6:14 And while they were yet talking with him, came the king’s chamberlains, and hasted to bring Haman unto the banquet that Esther had prepared.
[Es 7:1 DK-KJV] Sådant kom kongen og Haman til banket hos Ester dronningen.
Es 7:1 So the king and Haman came to banquet with Esther the queen.
[Es 7:2 DK-KJV] Og kongen sagde igen til Ester på vinbankettens anden dag, Hvad er din anmodning, dronning Ester? og det skal bli’ opfyldt for dig: og hvad er din forespørgsel? og det skal bli’ udført, selv for det halve kongerige.
Es 7:2 And the king said again unto Esther on the second day at the banquet of wine, What is thy petition, queen Esther? and it shall be granted thee: and what is thy request? and it shall be performed, even to the half of the kingdom.
[Es 7:3 DK-KJV] Da svarede dronning Ester og sagde, Hvis jeg i dine øjne har fundet favør, Kæreste konge, og hvis det behager kongen, lad mit liv bli’ givet mig ved min anmodning, og mit folk ved min forespørgsel:
Es 7:3 Then Esther the queen answered and said, If I have found favour in thy sight, O king, and if it please the king, let my life be given me at my petition, and my people at my request:
[Es 7:4 DK-KJV] For vi er solgt, jeg og mit folk, for at bli’ destrueret, for at bli’ dræbt, og for at omkomme. Men hvis vi havde været solgt som slavemænd og slavekvinder, havde jeg været stille, skønt fjenden ikke kunne give erstatning for kongens tab.
Es 7:4 For we are sold, I and my people, to be destroyed, to be slain, and to perish. But if we had been sold for bondmen and bondwomen, I had held my tongue, although the enemy could not countervail the king’s damage.
[Es 7:5 DK-KJV] Da svarede kongen Ahasuerus og sagde til dronning Ester, Hvem er han, og hvor er han, der våger at forfølge dette i hans hjerte?
Es 7:5 Then the king Ahasuerus answered and said unto Esther the queen, Who is he, and where is he, that durst presume in his heart to do so?
[Es 7:6 DK-KJV] Og Ester sagde, Modstanderen og fjenden er denne onde Haman. Da var Haman bange foran kongen og dronningen.
Es 7:6 And Esther said, The adversary and enemy is this wicked Haman. Then Haman was afraid before the king and the queen.
[Es 7:7 DK-KJV] Og kongen rejste sig fra vinbanketten og i hans arrigskab gik han ud i paladsets have: og Haman rejste sig for at anmode dronning Ester for hans liv; for han så’ at ondt var besluttet imod ham af kongen
Es 7:7 And the king arising from the banquet of wine in his wrath went into the palace garden: and Haman stood up to make request for his life to Esther the queen; for he saw that there was evil determined against him by the king.
[Es 7:8 DK-KJV] Da returnerede kongen ude fra pladsets have indtil stedet for vinbanketten; og Haman var faldet på sengen hvorpå Ester var. Da sagde kongen, Vil han også i huset tvinge dronningen foran mig? Som ordene udgik af kongens mund, dækkede de Hamans ansigt.
Es 7:8 Then the king returned out of the palace garden into the place of the banquet of wine; and Haman was fallen upon the bed whereon Esther was. Then said the king, Will he force the queen also before me in the house? As the word went out of the king’s mouth, they covered Haman’s face.
[Es 7:9 DK-KJV] Og Harbonah, en af kammerherrerne, sagde foran kongen, Læg også mærke til, de 25 meter høje galger, som Haman har lavet for Mordecai, som har talt godt om kongen, står i Hamans hus. Da sagde kongen, Hæng ham derpå.
Es 7:9 And Harbonah, one of the chamberlains, said before the king, Behold also, the gallows fifty cubits high, which Haman had made for Mordecai, who had spoken good for the king, standeth in the house of Haman. Then the king said, Hang him thereon.
[Es 7:10 DK-KJV] Så hang de Haman på galgerne som han havde forberedt for Mordecai. Da var kongens arrigskab stilnet.
Es 7:10 So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king’s wrath pacified.
[Es 8:1 DK-KJV] På den dag gav kongen Ahasuerus Hamans hus Jødernes fjende til dronning Ester. Og Mordecai kom foran kongen; for Ester havde fortalt hvad han var til hende.
Es 8:1 On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews’ enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.
[Es 8:2 DK-KJV] Og kongen tog hans ring af, hvilken han havde taget fra Haman, og gav den til Mordecai. Og Ester satte Mordecai over Hamans hus.
Es 8:2 And the king took off his ring, which he had taken from Haman, and gave it unto Mordecai. And Esther set Mordecai over the house of Haman.
[Es 8:3 DK-KJV] Og Ester talte endnu engang foran kongen, og faldt ned ved hans fødder, og bønfaldte ham med tårer om at fjerne Agagiten Hamans misgerning, og hans anordning som han havde forordnet imod Jøderne. 
Es 8:3 And Esther spake yet again before the king, and fell down at his feet, and besought him with tears to put away the mischief of Haman the Agagite, and his device that he had devised against the Jews.
[Es 8:4 DK-KJV] Da holdt kongen det gyldne scepter ud imod Ester. Sådant rejste Ester sig, og stod foran kongen.
Es 8:4 Then the king held out the golden sceptre toward Esther. So Esther arose, and stood before the king,
[Es 8:5 DK-KJV] Og sagde, Hvis det behager kongen, og hvis jeg i hans øjne har fundet favør, og tingene ser ret ud foran kongen, og det er velbehageligt i hans øjne, lad der bli’ skrevet for at tilbagekalde de breve forordnet via Agagiten Hammadathas søn Haman, hvilke han skrev for at destruere Jøderne som er i alle kongens provinser:
Es 8:5 And said, If it please the king, and if I have found favour in his sight, and the thing seem right before the king, and I be pleasing in his eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman the son of Hammedatha the Agagite, which he wrote to destroy the Jews which are in all the king’s provinces:
[Es 8:6 DK-KJV] For hvordan skal jeg kunne udholde at se det onde som skal komme over mit folk? eller hvordan skal jeg kunne udholde at se mine slægtninges destruktion?
Es 8:6 For how can I endure to see the evil that shall come unto my people? or how can I endure to see the destruction of my kindred?
[Es 8:7 DK-KJV] Da sagde kongen Ahasuerus til dronning Ester og til Jøden Mordecai, Læg mærke til, jeg har givet Ester Hamans hus, og ham de har hængt på galgerne, fordi han lagde hans hånd på Jøderne.
Es 8:7 Then the king Ahasuerus said unto Esther the queen and to Mordecai the Jew, Behold, I have given Esther the house of Haman, and him they have hanged upon the gallows, because he laid his hand upon the Jews.
[Es 8:8 DK-KJV] Skriv I også for Jøderne, som det behager jer, i kongens navn, og forsegl det med kongens ring: for skriften der er skrevet i kongens navn, og forseglet med kongens ring, må intet menneske tilbagekalde.
Es 8:8 Write ye also for the Jews, as it liketh you, in the king’s name, and seal it with the king’s ring: for the writing which is written in the king’s name, and sealed with the king’s ring, may no man reverse.
[Es 8:9 DK-KJV] Da var kongens skrivere indkaldt på det tidspunkt i den 3’je måned, det er, måneden Sivan, på dens 23 dag; og det var skrevet efter alt det Mordecai befalede til Jøderne, og til løjtnanterne, og de fuldmægtige og lederne af provinserne som er fra Indien ligetil Etiopien, 127 provinser, til enhver provins efter dens skrift, og til ethvert folk efter deres sprog, og til Jøderne efter deres skrift, og efter deres sprog.
Es 8:9 Then were the king’s scribes called at that time in the third month, that is, the month Sivan, on the three and twentieth day thereof; and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and to the lieutenants, and the deputies and rulers of the provinces which are from India unto Ethiopia, an hundred twenty and seven provinces, unto every province according to the writing thereof, and unto every people after their language, and to the Jews according to their writing, and according to their language.
[Es 8:10 DK-KJV] Og han skrev i kongen Ahasuerus’ navn, og forseglede det med kongens ring, og sendte brevene via post på hesteryg, og ryttere på muldyr, kameler, og unge dromedarer: 
Es 8:10 And he wrote in the king Ahasuerus’ name, and sealed it with the king’s ring, and sent letters by posts on horseback, and riders on mules, camels, and young dromedaries:
[Es 8:11 DK-KJV] Hvori kongen tillod Jøderne som var i enhver by at forsamle demselv, og at stå op for deres liv, for at destruere, for at dræbe, og for at være årsag til at gå til grunde, hele folkets styrke og provins der ville overfalde dem, både de små og kvinder, og til at ta’ bytte fra dem som et rov,
Es 8:11 Wherein the king granted the Jews which were in every city to gather themselves together, and to stand for their life, to destroy, to slay, and to cause to perish, all the power of the people and province that would assault them, both little ones and women, and to take the spoil of them for a prey,
[Es 8:12 DK-KJV] På 1 dag i alle kong Ahasuerus’ provinser, nemlig, på den 13’ne dag af den 12’te måned, som er måneden Adar.
Es 8:12 Upon one day in all the provinces of king Ahasuerus, namely, upon the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar.
[Es 8:13 DK-KJV] Kopien af skriften for en befaling til at bli’ givet i enhver provins var publiceret til alle folk, og at Jøderne skulle være klar imod den dag for at hævne demselv på deres fjender.
Es 8:13 The copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, and that the Jews should be ready against that day to avenge themselves on their enemies.
[Es 8:14 DK-KJV] Sådant udgik posten ridende på muldyr og kameler, og var skyndt på og presset igennem via kongens befaling. Og bekendtgørelsen var givet i Shushan-paladset.
Es 8:14 So the posts that rode upon mules and camels went out, being hastened and pressed on by the king’s commandment. And the decree was given at Shushan the palace.
[Es 8:15 DK-KJV] Og Mordecai gik ud fra kongens nærvær i royal klædning af blå og hvid, og med en stor krone af guld, og med en beklædning af fint linned og violet: og Shushan-byen jublede og var glad.
Es 8:15 And Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a garment of fine linen and purple: and the city of Shushan rejoiced and was glad.
[Es 8:16 DK-KJV] Jøderne havde lys, og glæde, og fryd, og ære.
Es 8:16 The Jews had light, and gladness, and joy, and honour.
[Es 8:17 DK-KJV] Og i enhver provins, og i enhver by, hvorsomhelst kongens befaling og hans bekendtgørelse kom, havde Jøderne fryd og glæde, en fest og en god dag. Og mange fra folket fra det land blev Jøder; for frygten for Jøderne faldt på dem.
Es 8:17 And in every province, and in every city, whithersoever the king’s commandment and his decree came, the Jews had joy and gladness, a feast and a good day. And many of the people of the land became Jews; for the fear of the Jews fell upon them.
[Es 9:1 DK-KJV] Nu i den 12’te måned, det er, måneden Adar, på den 13’ne dag af den samme, da kongens befaling og hans bekendtgørelse nærmede sig for at bli’ udført, på dagen hvor Jødernes fjender håbede på at ha’ myndighed over dem, (skønt det var vendt til det modsatte, at Jøderne havde lederskab over dem der hadede dem;)
Es 9:1 Now in the twelfth month, that is, the month Adar, on the thirteenth day of the same, when the king’s commandment and his decree drew near to be put in execution, in the day that the enemies of the Jews hoped to have power over them, (though it was turned to the contrary, that the Jews had rule over them that hated them;)
[Es 9:2 DK-KJV] Jøderne forsamlede demselv i deres byer udover alle Kong Ahasuerus’ provinser, for at lægge hånd på sådanne som søgte at skade dem: og intet menneske kunne modstå dem; for frygten for dem faldt på alle folk.
Es 9:2 The Jews gathered themselves together in their cities throughout all the provinces of the king Ahasuerus, to lay hand on such as sought their hurt: and no man could withstand them; for the fear of them fell upon all people.
[Es 9:3 DK-KJV] Og alle provinsernes leder, og løjtnanterne, og kaptajnerne, og de fuldmægtige for kongen, hjalp Jøderne; fordi Mordecais frygt faldt på dem.
Es 9:3 And all the rulers of the provinces, and the lieutenants, and the deputies, and officers of the king, helped the Jews; because the fear of Mordecai fell upon them.
[Es 9:4 DK-KJV] For Mordecai var stor i kongens hus, og hans berømmelse gik ud over alle provinserne: for denne mand Mordecai voksede større og større.
Es 9:4 For Mordecai was great in the king’s house, and his fame went out throughout all the provinces: for this man Mordecai waxed greater and greater.
[Es 9:5 DK-KJV] Således slog Jøderne alle deres fjender med slaget fra sværdet, og slagtede, og destruerede, og gjorde hvad de ville med disse der hadede dem.
Es 9:5 Thus the Jews smote all their enemies with the stroke of the sword, and slaughter, and destruction, and did what they would unto those that hated them.
[Es 9:6 DK-KJV] Og i Shushan-paladset dræbte og destruerede Jøderne 500 mænd.
Es 9:6 And in Shushan the palace the Jews slew and destroyed five hundred men.
[Es 9:7 DK-KJV] Og Parshandatha, og Dalphon, og Aspatha,
Es 9:7 And Parshandatha, and Dalphon, and Aspatha,
[Es 9:8 DK-KJV] Og Poratha, og Adalia, og Aridatha,
Es 9:8 And Poratha, and Adalia, and Aridatha,
[Es 9:9 DK-KJV] Og Parmashta, og Arisai, og Aridai, og Vajezatha,
Es 9:9 And Parmashta, and Arisai, and Aridai, and Vajezatha,
[Es 9:10 DK-KJV] De 10 sønner af Haman sønnen af Hammedatha, Jødernes fjende, dræbte de; men lagde de ikke deres hånd på byttet.
Es 9:10 The ten sons of Haman the son of Hammedatha, the enemy of the Jews, slew they; but on the spoil laid they not their hand.
[Es 9:11 DK-KJV] På den dag var antallet på de som var dræbt i Shushan-paladset bragt foran kongen.
Es 9:11 On that day the number of those that were slain in Shushan the palace was brought before the king.
[Es 9:12 DK-KJV] Og kongen sagde til dronning Ester, Jøderne har dræbt og destrueret 500 mænd i Shushan-paladset, og Hamans 10 sønner; hvad har de gjort i resten af kongens provinser? hvad er nu din anmodning? og det skal bli’ givet dig: eller hvad ønsker du dig yderligere? og det skal bli’ gjort.
Es 9:12 And the king said unto Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king’s provinces? now what is thy petition? and it shall be granted thee: or what is thy request further? and it shall be done.
[Es 9:13 DK-KJV] Da sagde Ester, Hvis det behager kongen, lad det også i morgen bli’ givet til Jøderne at gøre ifølge denne dags bekendtgørelse, og lad Hamans 10 sønner bli’ hængt på galgerne.
Es 9:13 Then said Esther, If it please the king, let it be granted to the Jews which are in Shushan to do to morrow also according unto this day’s decree, and let Haman’s ten sons be hanged upon the gallows.
[Es 9:14 DK-KJV] Og kongen befalede det at bli’ gjort sådant: og bekendtgørelsen var givet i Shushan; og de hang Hamans 10 sønner.
Es 9:14 And the king commanded it so to be done: and the decree was given at Shushan; and they hanged Haman’s ten sons.
[Es 9:15 DK-KJV] For Jøderne forsamlede også demselv på den 14’ne dag af måneden Adar, og dræbte 300 mænd ved Shushan; men på rovet lagde de ikke deres hånd.
Es 9:15 For the Jews that were in Shushan gathered themselves together on the fourteenth day also of the month Adar, and slew three hundred men at Shushan; but on the prey they laid not their hand.
[Es 9:16 DK-KJV] Men de andre Jøder der var i kongens provinser forsamlede demselv, og stod op for deres liv, og havde hvile fra deres fjender, og dræbte af deres fjender 75.000, men de lagde ikke deres hænder på rovet,
Es 9:16 But the other Jews that were in the king’s provinces gathered themselves together, and stood for their lives, and had rest from their enemies, and slew of their foes seventy and five thousand, but they laid not their hands on the prey,
[Es 9:17 DK-KJV] På den 13’ne dag af måneden Adar; og på den 14’ne dag af den samme hvilede de, og gjorde den til en glædens og festens dag.
Es 9:17 On the thirteenth day of the month Adar; and on the fourteenth day of the same rested they, and made it a day of feasting and gladness.
[Es 9:18 DK-KJV] Men Jøderne der var ved Shushan forsamledes sammen på den 13’ne dag deraf, og på den 14’ne deraf; og på den 15’ne dag af den samme hvilede de, og gjorde den til en glædens og festens dag. 
Es 9:18 But the Jews that were at Shushan assembled together on the thirteenth day thereof, and on the fourteenth thereof; and on the fifteenth day of the same they rested, and made it a day of feasting and gladness.
[Es 9:19 DK-KJV] De Jøder derfor fra landsbyerne, der boede i byerne uden mure, gjorde den 14’ne dag af måneden Adar til en glædens og festens dag, og en god dag, og en hvor de sendte portioner til hinanden.
Es 9:19 Therefore the Jews of the villages, that dwelt in the unwalled towns, made the fourteenth day of the month Adar a day of gladness and feasting, and a good day, and of sending portions one to another.
[Es 9:20 DK-KJV] Og Mordecai skrev disse ting, og sendte breve til alle de Jøder der var i alle kong Ahasuerus’ provinser, både nær og fjern,
Es 9:20 And Mordecai wrote these things, and sent letters unto all the Jews that were in all the provinces of the king Ahasuerus, both nigh and far,
[Es 9:21 DK-KJV] For at etablere dette blandt dem, at de skulle holde den 14’ne dag af måneden Adar, og den 15’ne dag af den samme, årligt,
Es 9:21 To stablish this among them, that they should keep the fourteenth day of the month Adar, and the fifteenth day of the same, yearly,
[Es 9:22 DK-KJV] Som dagene hvori Jøderne hvilede fra deres fjender, og den måned som for dem var vendt fra sorg til glæde, og fra sørgmodighed til en god dag: for at de skulle lave dem dage af fest og glæde, og i at sende portioner til hinanden, og gaver til de fattige.
Es 9:22 As the days wherein the Jews rested from their enemies, and the month which was turned unto them from sorrow to joy, and from mourning into a good day: that they should make them days of feasting and joy, and of sending portions one to another, and gifts to the poor.
[Es 9:23 DK-KJV] Og Jøderne tog det på sig at gøre som de havde begyndt, og som Mordecai havde skrevet til dem;
Es 9:23 And the Jews undertook to do as they had begun, and as Mordecai had written unto them;
[Es 9:24 DK-KJV] Fordi Hammedaths søn Haman, Agagiten, alle Jødernes fjende, havde udtænkt en plan imod Jøderne for at destruere dem, og havde kastet Pur, det er, loddet, for at fortære dem, og for at destruere dem;
Es 9:24 Because Haman the son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of all the Jews, had devised against the Jews to destroy them, and had cast Pur, that is, the lot, to consume them, and to destroy them;
[Es 9:25 DK-KJV] Men da Ester kom foran kongen, befalede han via breve at hans onde forordning, som han havde forordnet imod Jøderne, skulle returnere på hans eget hoved, og at han og hans sønner skulle bli’ hængt på galgerne.
Es 9:25 But when Esther came before the king, he commanded by letters that his wicked device, which he devised against the Jews, should return upon his own head, and that he and his sons should be hanged on the gallows.
[Es 9:26 DK-KJV] Derfor kaldte de disse dage Purim efter navnet Pur. Derfor for alle ordene i dette brev, og af det som de havde set vedrørende denne sag, og det som havde kommet til dem,
Es 9:26 Wherefore they called these days Purim after the name of Pur. Therefore for all the words of this letter, and of that which they had seen concerning this matter, and which had come unto them,
[Es 9:27 DK-KJV] Forordnede Jøderne, og tog det på dem, og på deres sæd, og på alle sådanne som sluttede sig til dem, sådant at det ikke skulle fejle, at de ville holde disse dage i overensstemmelse med deres skrifter, og i overensstemmelse med deres udvalgte tider hvert år;
Es 9:27 The Jews ordained, and took upon them, and upon their seed, and upon all such as joined themselves unto them, so as it should not fail, that they would keep these two days according to their writing, and according to their appointed time every year;
[Es 9:28 DK-KJV] Og at disse dage skulle bli’ ihukommet og holdt udover alle generationer, alle familier, alle provinser, og alle byer; og at disse Purimdage ikke skulle fejle fra at bli’ holdt blandt Jøderne, heller ikke at mindesmærket om dem forsvinde fra deres sæd.
Es 9:28 And that these days should be remembered and kept throughout every generation, every family, every province, and every city; and that these days of Purim should not fail from among the Jews, nor the memorial of them perish from their seed.
[Es 9:29 DK-KJV] Da skrev dronning Ester, Abihails datter, og Mordecai Jøden, med al autoritet, for at bekræfte dette andet Purim-brev.
Es 9:29 Then Esther the queen, the daughter of Abihail, and Mordecai the Jew, wrote with all authority, to confirm this second letter of Purim.
[Es 9:30 DK-KJV] Og han sendte alle brevene til alle Jøderne, til kong Ahasuerus’ kongeriges 127 provinser, med ordene om fred og sandhed,
Es 9:30 And he sent the letters unto all the Jews, to the hundred twenty and seven provinces of the kingdom of Ahasuerus, with words of peace and truth,
[Es 9:31 DK-KJV] For at bekræfte disse Purimdage i deres udvalgte tider, ligesom Jøden Mordecai og dronning Ester havde sammensat dem, og som de havde besluttet for demselv og for deres sæd, i sagerne om fastingerne og deres råb.
Es 9:31 To confirm these days of Purim in their times appointed, according as Mordecai the Jew and Esther the queen had enjoined them, and as they had decreed for themselves and for their seed, the matters of the fastings and their cry.
[Es 9:32 DK-KJV] Og Esters bekendtgørelse bekræftede disse sager om Purim; og det var skrevet i bogen.
Es 9:32 And the decree of Esther confirmed these matters of Purim; and it was written in the book.
[Es 10:1 DK-KJV] Og kongen Ahasuerus lagde en skat på landet, og på havets øer.
Es 10:1 And the king Ahasuerus laid a tribute upon the land, and upon the isles of the sea.
[Es 10:2 DK-KJV] Og alle handlingerne fra hans myndighed og fra hans magt, og erklæringen om Mordecais storhed, hvortil kongen forfremmede ham, er de ikke skrevet i Medien og Persiens konge krønikebog?
Es 10:2 And all the acts of his power and of his might, and the declaration of the greatness of Mordecai, whereunto the king advanced him, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Media and Persia?
[Es 10:3 DK-KJV] For Jøden Mordecai var næste til kong Ahasuerus, og stor blandt Jøderne, og accepteret af skaren af hans brødre, ved at søge hans folks rigdom, og ved at tale fred til hele hans sæd.
Es 10:3 For Mordecai the Jew was next unto king Ahasuerus, and great among the Jews, and accepted of the multitude of his brethren, seeking the wealth of his people, and speaking peace to all his seed.