Titus - 3 Kapitler - Titus KJV 1769

Navnebetydning for Titus = Tilfredsstille

[Tit 1:1 DK-KJV] Paulus, en tjener af Gud, og en apostel af Jesus Kristus, ifølge troen hos Guds valgte, og anerkendelsen af sandheden som hører gudhengivenhed til;
Tit 1:1 Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God’s elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness;
[Tit 1:2 DK-KJV] I håb om evigt liv, som Gud, der ikke kan lyve, lovede før denne verden begyndte;
Tit 1:2 In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;
[Tit 1:3 DK-KJV] Men har i rette tider manifesteret hans ord gennem prædiken, som er betroet til mig ifølge Gud vor Frelsers befaling;
Tit 1:3 But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;
[Tit 1:4 DK-KJV] Til Titus, min egen søn efter den fælles tro: Nåde, barmhjertighed, og fred, fra Gud Faderen og Herren Jesus Kristus vor Frelser.
Tit 1:4 To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.
[Tit 1:5 DK-KJV] Af denne grund efterlod jeg dig på Kreta, så du skulle få styr på de ting der endnu mangler, og ordinere ældste i hver en by, ligesom jeg havde udvalgt dig:
Tit 1:5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee:
[Tit 1:6 DK-KJV] Hvis nogen er uangribelig, ægtemanden til én hustru, og har trofaste børn der ikke er anklaget for at være oprørske eller uregerlige.
Tit 1:6 If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly.
[Tit 1:7 DK-KJV] For en biskop må være uangribelig, som Guds forvalter; ikke egenrådig, ikke hurtig vred, ikke givet til vin, ikke en angriber, ikke givet til beskidte penge; 
Tit 1:7 For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;
[Tit 1:8 DK-KJV] Men en elsker af gæstfrihed, en elsker af gode mennesker, besindig, retfærdig, hellig, selvbehersket;
Tit 1:8 But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate;
[Tit 1:9 DK-KJV] Ved at holde fast i det trofaste ord som han er blevet undervist i, så han må være i stand til via sund doktrin både at formane og at overbevise de der siger det modsatte.
Tit 1:9 Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.
[Tit 1:10 DK-KJV] For der er mange uregerlige og nyttesløst snakkende og bedragere, specielt de fra de omskårne:
Tit 1:10 For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:
[Tit 1:11 DK-KJV] Hvis munde må bli’ stoppet, som undergraver hele huse, ved at undervise i ting som de ikke burde, for beskidte penges skyld. 
Tit 1:11 Whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre’s sake.
[Tit 1:12 DK-KJV] En af demselv, ja en profet af deres egen, sagde: Kreterne er altid løgnere, onde dyr, langsomtopfattende.
Tit 1:12 One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are alway liars, evil beasts, slow bellies.
[Tit 1:13 DK-KJV] Dette vidnesbyrd er sandt. Irettesæt dem derfor strengt, så de må bli’ sunde i troen;
Tit 1:13 This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;
[Tit 1:14 DK-KJV] Ved ikke at gi’ efter for jødiske fabler, og befalinger fra mennesker, der vender sig fra sandheden.
Tit 1:14 Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth.
[Tit 1:15 DK-KJV] For den rene er alting rent: men for dem der er besmittet og vantro er intet rent; for selv deres sind og samvittighed er besmittet.
Tit 1:15 Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled.
[Tit 1:16 DK-KJV] De påstår at de kender Gud, men i gerninger fornægter de ham, ved at være hæslige, og ulydige, og i ethvert godt virke forkastet.
Tit 1:16 They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.
[Tit 2:1 DK-KJV] Men tal du de ting som er klædelig for sund doktrin:
Tit 2:1 But speak thou the things which become sound doctrine:
[Tit 2:2 DK-KJV] Så de ældre mænd er besindige, alvorlige, selvbeherskede, sunde i tro, i næstekærlighed, i tålmodighed.
Tit 2:2 That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.
[Tit 2:3 DK-KJV] På samme måde de ældre kvinder, at de får en adfærd som det er klædeligt for hellighed, ikke falske anklagere, ikke givet til meget vin, lærere af gode ting;
Tit 2:3 The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things;
[Tit 2:4 DK-KJV] Så de må undervise de unge kvinder i at være besindige, at elske deres ægtemænd, at elske deres børn,
Tit 2:4 That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children,
[Tit 2:5 DK-KJV] At være diskrete, ærbare, huslige, gode, og lydig mod deres egne ægtemænd, så Guds ord ikke er spottet.
Tit 2:5 To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.
[Tit 2:6 DK-KJV] Forman ligeledes unge mænd til at ha’ et besindigt sind.
Tit 2:6 Young men likewise exhort to be sober minded.
[Tit 2:7 DK-KJV] I alle ting ved at vise digselv som en skabelon på gode gerninger: I doktrin ved at vise ukorrupthed, alvorlighed, oprigtighed,
Tit 2:7 In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity,
[Tit 2:8 DK-KJV] Sund tale, der ikke kan fordømmes; så han der er din modstander må bli’ gjort til skamme, ved ikke af ha’ nogen ond ting at sige om dig.
Tit 2:8 Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you.
[Tit 2:9 DK-KJV] Forman tjenere til at være lydige overfor deres egne mestre, og at behage dem i alle ting; ved ikke at svare igen;
Tit 2:9 Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again;
[Tit 2:10 DK-KJV] Ved ikke at stjæle, men ved at vise al god loyalitet; så de må pryde Gud vor Frelsers doktrin i alle ting.
Tit 2:10 Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.
[Tit 2:11 DK-KJV] For Guds nåde der bringer frelse har vist sig for alle mennesker,
Tit 2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
[Tit 2:12 DK-KJV] Ved at undervise os at, ved at fornægte ugudelighed og verdslige lyster, skulle vi leve besindigt, retskaffent, og gudhengivent, i denne nuværende verden;
Tit 2:12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;
[Tit 2:13 DK-KJV] Ved at kigge efter det velsignede håb, og den store Gud og vor Frelser Jesus Kristus’ vidunderlige tilsynekomst;
Tit 2:13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;
[Tit 2:14 DK-KJV] Han som gav sigselv for os, så han måtte befri os fra alle fejltrin, og rense et besynderligt folk til sigselv, nidkær efter gode gerninger.
Tit 2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.
[Tit 2:15 DK-KJV] Tal disse ting, og forman, og irettesæt med al autoritet. Lad intet menneske foragte dig.
Tit 2:15 These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.
[Tit 3:1 DK-KJV] Læg dem på sinde at være underordnede overfor fyrstedømmer og myndigheder, at adlyde statsansatte, at være parat til ethvert godt virke,
Tit 3:1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,
[Tit 3:2 DK-KJV] Til ikke at tale ondt om noget menneske, til ikke at være en slagsbror, men blid, ved at vise al sagtmodighed overfor alle mennesker.
Tit 3:2 To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.
[Tit 3:3 DK-KJV] For også vi osselv var sommetider tåbelige, ulydige, bedragede, tjente diverse lyster og fornøjelser, ved at leve i skadefryd og misundelse, hadefulde, og ved at hade hinanden.
Tit 3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.
[Tit 3:4 DK-KJV] Men efter det fremviste Gud vor Frelser godhed og kærlighed mod mennesket,
Tit 3:4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
[Tit 3:5 DK-KJV] Ikke via retfærdigheds gerninger som vi har gjort, men ifølge hans barmhjertighed frelste han os, via genfødslens vask, og den Hellige Ånds fornyelse;
Tit 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
[Tit 3:6 DK-KJV] Hvilket han udgød over os i overflod gennem Jesus Kristus vor Frelser;
Tit 3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;
[Tit 3:7 DK-KJV] Så ved at være retfærdiggjort via hans nåde, skulle vi bli’ gjort til arvinger ifølge håbet om evig liv.
Tit 3:7 That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.
[Tit 3:8 DK-KJV] Dette er et trofast ordsprog, og disse ting vil jeg at du bekræfter konstant, så de som har troet på Gud måtte være omhyggelige med at opretholde gode gerninger. Disse ting er gode og fordelagtige for mennesket.
Tit 3:8 This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.
[Tit 3:9 DK-KJV] Men undgå tåbelige spørgsmål, og slægtstavler, og påstande, og stridigheder omkring loven; for de er ufordelagtige og nyttesløse.
Tit 3:9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.
[Tit 3:10 DK-KJV] Forkast en mand der er en kætter efter den første og anden formaning;
Tit 3:10 A man that is an heretick after the first and second admonition reject;
[Tit 3:11 DK-KJV] Velvidende at han der er sådan er fordrejet, og synder, ved at være fordømt af sigselv.
Tit 3:11 Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.
[Tit 3:12 DK-KJV] Når jeg sender Artemas til dig, eller Tykikus, så skynd dig at komme til mig i Nikopolis: for jeg har besluttet mig for at overvintre der.
Tit 3:12 When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.
[Tit 3:13 DK-KJV] Bring omhyggeligt Zenas advokaten og Apollos på deres rejse, så de intet mangler.
Tit 3:13 Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.
[Tit 3:14 DK-KJV] Og lad også vores egne lære at opretholde gode gerninger for nødvendig brug, så de ikke er uden frugt.
Tit 3:14 And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.
[Tit 3:15 DK-KJV] Alle der er hos mig hylder dig. Hils dem som elsker os i troen. Nåde være med jer alle. Amen. Dette var skrevet til Titus, den første ordinerede biskop for Kreternes kirke, fra Nikopolis i Makedonien.
Tit 3:15 All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. It was written to Titus, ordained the first bishop of the church of the Cretians, from Nicopolis of Macedonia.