Andet Korinterbrev - 2 Korinter - 13 Kapitler - 2 Corinthians KJV 1769

Navnebetydning for Korint = Mættet

[2Kor 1:1 DK-KJV] Paulus, en apostel af Jesus Kristus ved Guds vilje, og Timoteus vor broder, til Guds kirke som er i Korint, med alle de hellige som er i hele Akaja:
2Co 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:
[2Kor 1:2 DK-KJV] Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus Kristus.
2Co 1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
[2Kor 1:3 DK-KJV] Velsignet være Gud, ja Jesus Kristus vor Herres Far, barmhjertighedernes Far, og al trøsts Gud;
2Co 1:3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;
[2Kor 1:4 DK-KJV] Som trøster os i al vor trængsel, så vi må være i stand til at trøste dem som er i en hvilken som helst form for vanskelighed, via den trøst hvorved vi osselv er trøstet af Gud.
2Co 1:4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.
[2Kor 1:5 DK-KJV] For som Kristus’ lidelser bugner i os, sådant bugner vores trøst også via Kristus.
2Co 1:5 For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.
[2Kor 1:6 DK-KJV] Og hvorvidt vi er plaget, er det for jeres trøst og frelse, som er effektfuld gennem det at udholde de samme lidelser som vi også lider: eller hvorvidt vi er trøstet, er det for jeres trøst og frelse.
2Co 1:6 And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.
[2Kor 1:7 DK-KJV] Og vores håb for jer står fast, velvidende, at som I er delagtige i lidelserne, sådant skal I også få del i trøsten.
2Co 1:7 And our hope of you is stedfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation.
[2Kor 1:8 DK-KJV] For vi ville ikke, brødre, ha’ at I er uvidende omkring vore vanskeligheder som kom over os i Lilleasien, at vi var voldsomt presset, mere end styrke, ligesåmeget så vi tvivlede selv for livet:
2Co 1:8 For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:
[2Kor 1:9 DK-KJV] Men vi havde døds-fornemmelsen i osselv, at vi ikke skulle stole på osselv, men på Gud som rejser de døde:
2Co 1:9 But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead:
[2Kor 1:10 DK-KJV] Som forløste os fra en så voldsom død, og forløser sandelig: vi stoler på ham at han stadig vil forløse os;
2Co 1:10 Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet deliver us;
[2Kor 1:11 DK-KJV] I hjalp også samlet via bøn for os, for at gaven skænket over os ved hjælp af mange personers taksigelsesbønner må bli’ givet af mange på vore vegne.
2Co 1:11 Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.
[2Kor 1:12 DK-KJV] For vor glæde er dette, vidnesbyrdet fra vores samvittighed, som består i enkelthed og gudhengiven oprigtighed, ikke med kødelig visdom, men via Guds nåde, har vi haft vor konversation i denne verden, og mere i overflod rettet mod jer.
2Co 1:12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.
[2Kor 1:13 DK-KJV] For vi skriver ingen andre ting til jer, end det som I læser eller anerkender; og jeg har tillid til at I skal anerkende lige til enden;
2Co 1:13 For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end;
[2Kor 1:14 DK-KJV] Som også I delvis har anerkendt os, at vi er jeres jubel, ligesom I også er vores på Herren Jesus’ dag.
2Co 1:14 As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus.
[2Kor 1:15 DK-KJV] Og i denne tillid var jeg indstillet på at komme til jer før, så I måtte ha’ endnu en fordel;
2Co 1:15 And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second benefit;
[2Kor 1:16 DK-KJV] Og at komme forbi jer på vejen til Makedonien, og efter at ha’ forladt Makedonien tilbage til jer, og af jer til at bli’ bragt videre på min vej mod Judæa.
2Co 1:16 And to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judaea.
[2Kor 1:17 DK-KJV] Da jeg derfor var således indstillet, brugte jeg letsindighed? eller de ting som jeg foreslog, foreslog jeg det kødeligt, at der hos mig skulle være ja ja, og nej nej?
2Co 1:17 When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea yea, and nay nay?
[2Kor 1:18 DK-KJV] Men som Gud er sand, vores ord mod jer var ikke ja og nej.
2Co 1:18 But as God is true, our word toward you was not yea and nay.
[2Kor 1:19 DK-KJV] For Guds Søn, Jesus Kristus, som var prædiket blandt jer af os, ja af mig og Silvanus og Timoteus, var ikke ja og nej, for i ham var ja.
2Co 1:19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.
[2Kor 1:20 DK-KJV] For alle Guds løfter i ham er ja, og i ham Amen, til Guds herlighed via os.
2Co 1:20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.
[2Kor 1:21 DK-KJV] Nu han som etablerer os med jer i Kristus, og har salvet os, er Gud;
2Co 1:21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God;
[2Kor 1:22 DK-KJV] Som også har forseglet os, og givet Ånden som pant i vore hjerter.
2Co 1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.
[2Kor 1:23 DK-KJV] Desuden kalder jeg Gud for en optegnelse over min sjæl, for at skåne jer er jeg endnu ikke kommet til Korint.
2Co 1:23 Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth.
[2Kor 1:24 DK-KJV] Ikke fordi vi har herredømme over jeres tro, men er hjælpere i jeres glæde: for via tro står I.
2Co 1:24 Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.
[2Kor 2:1 DK-KJV] Men jeg besluttede dette med migselv, at jeg ikke ville komme tilbage til jer i tungsindighed.
2Co 2:1 But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness.
[2Kor 2:2 DK-KJV] For hvis jeg gør jer kede af det, hvem er han da der gør mig glad, foruden den samme som af mig er gjort ked af det?
2Co 2:2 For if I make you sorry, who is he then that maketh me glad, but the same which is made sorry by me?
[2Kor 2:3 DK-KJV] Og jeg skrev dette samme til jer, for ikke at, når jeg kom, at jeg skulle ha’ sorg fra dem af hvem jeg burde juble over; ved at ha’ tillid til jer alle, at min glæde er glæden i jer alle.
2Co 2:3 And I wrote this same unto you, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.
[2Kor 2:4 DK-KJV] For ud af megen lidelse og hjertekvaler skrev jeg til jer med mange tårer; ikke så I skulle bli’ bedrøvede, men så I måtte kende kærligheden som jeg mere rigeligt har til jer.
2Co 2:4 For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears; not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you.
[2Kor 2:5 DK-KJV] Men hvis nogen har været årsag til bedrøvelse, har han ikke bedrøvet mig, men delvis: at jeg ikke må overbebyrde jer alle.
2Co 2:5 But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part: that I may not overcharge you all.
[2Kor 2:6 DK-KJV] Tilstrækkeligt for en sådan mand er denne straf, som var påført af mange.
2Co 2:6 Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many.
[2Kor 2:7 DK-KJV] Sådant at I omvendt hellere burde tilgive ham, og trøste ham, for ikke at en sådan måske skulle bli’ opslugt med for megen sorg.
2Co 2:7 So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow.
[2Kor 2:8 DK-KJV] Derfor bønfalder jeg jer at I ville bekræfte jeres kærlighed overfor ham.
2Co 2:8 Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him.
[2Kor 2:9 DK-KJV] Dette var også formålet med at jeg skrev, så jeg måtte kende beviset fra jer, hvorvidt I er lydige i alle ting.
2Co 2:9 For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things.
[2Kor 2:10 DK-KJV] De I tilgiver noget, tilgiver jeg også: for hvis jeg tilgav noget, de jeg tilgav det, for jeres skyld tilgav jeg det i Kristus’ person;
2Co 2:10 To whom ye forgive any thing, I forgive also: for if I forgave any thing, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ;
[2Kor 2:11 DK-KJV] For ikke at Satan skulle få en fordel over os: for vi er ikke uvidende om hans planer.
2Co 2:11 Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.
[2Kor 2:12 DK-KJV] I øvrigt, da jeg kom til Troas for at prædike Kristus’ evangelie, og en dør var åbnet for mig af Herren,
2Co 2:12 Furthermore, when I came to Troas to preach Christ’s gospel, and a door was opened unto me of the Lord,
[2Kor 2:13 DK-KJV] Havde jeg ingen hvile i min ånd, fordi jeg ikke fandt Titus min broder: men efter at jeg havde forladt dem, gik jeg videre derfra ind i Makedonien.
2Co 2:13 I had no rest in my spirit, because I found not Titus my brother: but taking my leave of them, I went from thence into Macedonia.
[2Kor 2:14 DK-KJV] Nu er taksigelsesbønner til Gud, som altid er skyld i at vi triumferer i Kristus, og synliggør duften af hans kundskab via os alle steder.
2Co 2:14 Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savour of his knowledge by us in every place.
[2Kor 2:15 DK-KJV] For vi er for Gud en sød duft af Kristus, i dem som er frelst, og i dem der forulykker.
2Co 2:15 For we are unto God a sweet savour of Christ, in them that are saved, and in them that perish:
[2Kor 2:16 DK-KJV] Til den ene er vi duften af død indtil død; og til den anden duften af liv indtil liv. Og hvem er tilstrækkelig for disse ting?
2Co 2:16 To the one we are the savour of death unto death; and to the other the savour of life unto life. And who is sufficient for these things?
[2Kor 2:17 DK-KJV] For vi er ikke som mange, som forfalsker Guds ord: men som af oprigtighed, men som fra Gud, foran Guds øjne taler vi i Kristus.
2Co 2:17 For we are not as many, which corrupt the word of God: but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ.
[2Kor 3:1 DK-KJV] Skal vi igen begynde at anbefale osselv? eller behøver vi, som nogle andre, anbefalingsepistler til jer, eller anbefalingsbreve fra jer?
2Co 3:1 Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
[2Kor 3:2 DK-KJV] I er vor epistel skrevet i vore hjerter, kendt og læst af alle mennesker:
2Co 3:2 Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men:
[2Kor 3:3 DK-KJV] Eftersom I åbenlyst er manifesteret at være Kristus’ epistel betjent via os, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds Ånd; ikke i stentavler, men i hjertes kødelige tavler.
2Co 3:3 Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart.
[2Kor 3:4 DK-KJV] Og en sådan tillid har vi gennem Kristus rettet mod Gud:
2Co 3:4 And such trust have we through Christ to God-ward:
[2Kor 3:5 DK-KJV] Ikke at vi er tilstrækkelige i osselv til at tænke noget som af osselv; men vor tilstrækkelighed er fra Gud;
2Co 3:5 Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;
[2Kor 3:6 DK-KJV] Som også har gjort os til kompetente betjenere af det nye testamente; ikke fra bogstavet, men fra ånden: for bogstavet dræber, men ånden giver liv.
2Co 3:6 Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
[2Kor 3:7 DK-KJV] For hvis dødens betjening, skrevet og indgraveret i sten, var glorværdig, sådant at Israels børn ikke kunne fastholde blikket på Moses ansigt på grund af hans fremtonings herlighed; hvis herlighed skulle forsvinde:
2Co 3:7 But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away:
[2Kor 3:8 DK-KJV] Hvordan skal så ikke åndens betjening være endnu mere herlig?
2Co 3:8 How shall not the ministration of the spirit be rather glorious?
[2Kor 3:9 DK-KJV] For hvis fordømmelsens betjening er herlig, så overgår retfærdighedens betjening den meget mere i herlighed.
2Co 3:9 For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory.
[2Kor 3:10 DK-KJV] For selv den der blev herliggjort havde ingen herlighed i denne henseende, på grund af den herlighed som er større.
2Co 3:10 For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth.
[2Kor 3:11 DK-KJV] For hvis den som er fjernet var herlig, så er den meget mere herlig den som står tilbage.
2Co 3:11 For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious.
[2Kor 3:12 DK-KJV] Eftersom vi da har et sådant håb, brugte vi stor frimodighed i vor tale:
2Co 3:12 Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech:
[2Kor 3:13 DK-KJV] Og ikke som Moses, som lagde et slør over hans ansigt, så Israels børn ikke kunne fæstne blikket på enden af den som er afskaffet:
2Co 3:13 And not as Moses, which put a vail over his face, that the children of Israel could not stedfastly look to the end of that which is abolished:
[2Kor 3:14 DK-KJV] For deres sind var blændet: for indtil denne dag er det samme slør der stadig når de læser det gamle testamente; det slør som blev fjernet i Kristus.
2Co 3:14 But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the reading of the old testament; which vail is done away in Christ.
[2Kor 3:15 DK-KJV] For selv indtil denne dag, når Moses oplæses, er sløret over deres hjerter.
2Co 3:15 But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.
[2Kor 3:16 DK-KJV] Ikke desto mindre når det skal vende om til Herren, skal sløret bli’ fjernet.
2Co 3:16 Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.
[2Kor 3:17 DK-KJV] Nu er Herren den Ånd: og hvor Herrens Ånd er, der er frihed.
2Co 3:17 Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
[2Kor 3:18 DK-KJV] Men alle vi, som lægger mærke til Herrens herlighed i et glas med utildækket ansigt, er forvandlet indtil den samme figur fra herlighed indtil herlighed, ja som via Herrens Ånd.
2Co 3:18 But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
[2Kor 4:1 DK-KJV] Eftersom vi da derfor har denne tjeneste, og at vi har modtaget barmhjertighed, mister vi ikke modet;
2Co 4:1 Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;
[2Kor 4:2 DK-KJV] Men har lagt de skjulte ting af uhæderlighed bag os, ved ikke at vandre i snuhed, ej heller ved at håndtere Guds ord bedragerisk; men ved at manifestere sandheden ved at anbefale osselv til ethvert menneskes samvittighed foran Guds øjne.
2Co 4:2 But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man’s conscience in the sight of God.
[2Kor 4:3 DK-KJV] Men hvis vores evangelie er skjult, er det skjult for dem der er forlist:
2Co 4:3 But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:
[2Kor 4:4 DK-KJV] I hvem denne verdens gud har forblændet sindene i dem som ikke tror, for ikke at lyset fra det herlige evangelie fra Kristus, som er billedet på Gud, skulle skinne for dem.
2Co 4:4 In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.
[2Kor 4:5 DK-KJV] For vi prædiker ikke osselv, men Kristus Jesus Herren; og osselv jeres tjenere for Jesus’ skyld.
2Co 4:5 For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus’ sake.
[2Kor 4:6 DK-KJV] For Gud, som befalede at lyset skulle skinne ud af mørke, har strålet i vore hjerter, for at gi’ kundskabslys om Guds herlighed rettet hen imod Jesus Kristus.
2Co 4:6 For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
[2Kor 4:7 DK-KJV] Men vi har denne skat i jordiske kar, så kraftens fortræffelighed må være fra Gud, og ikke fra os.
2Co 4:7 But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.
[2Kor 4:8 DK-KJV] Vi er presset fra alle sider, men ikke foruroliget; vi er rådvilde, men ikke fortvivlet;
2Co 4:8 We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;
[2Kor 4:9 DK-KJV] Forfulgt, men ikke forladt; nedbrudt, men ikke destrueret;
2Co 4:9 Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;
[2Kor 4:10 DK-KJV] Ved altid i kroppen at bære rundt på Herren Jesus’ død, så Jesus’ liv også måtte bli’ synliggjort i vor krop.
2Co 4:10 Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.
[2Kor 4:11 DK-KJV] For vi som lever er allerede overgivet til døden for Jesus’ skyld, så Jesus’ liv også måtte bli’ synliggjort i vort dødelige kød.
2Co 4:11 For we which live are alway delivered unto death for Jesus’ sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh.
[2Kor 4:12 DK-KJV] Sådant at døden virker i os, men liv i jer.
2Co 4:12 So then death worketh in us, but life in you.
[2Kor 4:13 DK-KJV] Ved at vi har den samme ånd i tro, ligesom det er skrevet, jeg troede, og derfor har jeg talt; vi tror også, og taler derfor;
2Co 4:13 We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak;
[2Kor 4:14 DK-KJV] Velvidende at han som oprejste Herren Jesus også skal oprejse os på grund af Jesus, og skal præsentere os sammen med jer.
2Co 4:14 Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you.
[2Kor 4:15 DK-KJV] For alle ting er for jeres skyld, så den overstrømmende nåde gennem taksigelsesbønnen fra mange måtte overgå til Guds herlighed.
2Co 4:15 For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God.
[2Kor 4:16 DK-KJV] På grund af det mister vi ikke modet; men skønt vort ydre menneske visner, er det indre menneske alligevel fornyet dag for dag.
2Co 4:16 For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
[2Kor 4:17 DK-KJV] For vor lette lidelse, som kun er der en kort tid, udvirker for os en overmådelig større og evig herligheds vægt;
2Co 4:17 For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;
[2Kor 4:18 DK-KJV] Samtidig ser vi ikke på de ting som ses, men på de ting som ikke ses: for de ting som ses er midlertidige; men de ting som ikke ses er evige.
2Co 4:18 While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.
[2Kor 5:1 DK-KJV] For vi ved at hvis vores jordiske hus af dette tabernakel var opløst, har vi en bygning fra Gud, et hus ikke lavet med hænder, evig i himlene.
2Co 5:1 For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.
[2Kor 5:2 DK-KJV] For i dette sukker vi, ved inderligt at ønske at være iklædt vores hus som er fra himlen:
2Co 5:2 For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven:
[2Kor 5:3 DK-KJV] Hvis det er sådant at være iklædt skal vi ikke findes nøgne.
2Co 5:3 If so be that being clothed we shall not be found naked.
[2Kor 5:4 DK-KJV] For vi som er i dette tabernakel sukker sandelig, ved at være tynget: ikke fordi vi ville være afklædte, men iklædte, så dødeligheden måtte bli’ opslugt af liv.
2Co 5:4 For we that are in this tabernacle do groan, being burdened: not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.
[2Kor 5:5 DK-KJV] Nu han som har udvirket os for denne selvsamme ting er Gud, som også har givet os Ånden som pant.
2Co 5:5 Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit.
[2Kor 5:6 DK-KJV] Derfor er vi altid tillidsfulde, velvidende at, mens vi er hjemme i kroppen, er vi fraværende fra Herren:
2Co 5:6 Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:
[2Kor 5:7 DK-KJV] (For vi vandrer via tro, ikke via syn:)
2Co 5:7 (For we walk by faith, not by sight:)
[2Kor 5:8 DK-KJV] Vi er overbeviste, siger jeg, og villig til hellere at være fraværende fra kroppen, og til at være nærværende med Herren.
2Co 5:8 We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.
[2Kor 5:9 DK-KJV] Derfor arbejder vi, for at, om det så er nærværende eller fraværende, må vi være accepteret af ham.
2Co 5:9 Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him.
[2Kor 5:10 DK-KJV] For vi må alle træde ind for Kristus’ domstol; så hver en af os må modtage de ting som er gjort i hans krop, ifølge det som han har gjort, om det så er godt eller dårligt.
2Co 5:10 For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad.
[2Kor 5:11 DK-KJV] Ved derfor at kende Herrens terror, overbeviser vi mennesker; desuden er vi synliggjort for Gud, og jeg har også tillid til synliggjort i jeres samvittighed.
2Co 5:11 Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are made manifest unto God; and I trust also are made manifest in your consciences.
[2Kor 5:12 DK-KJV] For vi anbefaler ikke igen osselv til jer, men giver jer herlighedsmulighed på vore vegne, så I må ha’ noget at svare dem som ser ud som om at de er herlige, dog ikke i hjertet.
2Co 5:12 For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance, and not in heart.
[2Kor 5:13 DK-KJV] For om vi er ved siden af osselv, er det for Gud: eller om vi er besindige, er det for jeres skyld.
2Co 5:13 For whether we be beside ourselves, it is to God: or whether we be sober, it is for your cause.
[2Kor 5:14 DK-KJV] For Kristus’ kærlighed begrænser os; fordi vi dømmer således, at hvis én døde for alle, så var alle døde:
2Co 5:14 For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, that if one died for all, then were all dead:
[2Kor 5:15 DK-KJV] Og at han døde for alle, så de som lever ikke fremover skulle leve for demselv, men for ham som døde for dem, og opstod igen.
2Co 5:15 And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them, and rose again.
[2Kor 5:16 DK-KJV] Derfor kender vi fremover intet kødeligt menneske: ja, skønt vi har kendt den kødelige Kristus, dog nu fremover kender vi ham ikke mere.
2Co 5:16 Wherefore henceforth know we no man after the flesh: yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more.
[2Kor 5:17 DK-KJV] Hvis der derfor er en mand i Kristus, er han en ny skabning: gamle ting er forsvundne; læg mærke til, alle ting er blevet nye.
2Co 5:17 Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.
[2Kor 5:18 DK-KJV] Og alle ting er fra Gud, som har forsonet os til sigselv via Jesus Kristus, og har givet os denne forsoningstjeneste;
2Co 5:18 And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation;
[2Kor 5:19 DK-KJV] Til at bevidne, at Gud var i Kristus, som forsoner denne verden til sigselv, ved ikke at tilregne dem deres overtrædelser; og har betroet forsoningsordet til os.
2Co 5:19 To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation.
[2Kor 5:20 DK-KJV] Nu da vi er ambassadører for Kristus, som om Gud bønfalder jer via os: vi beder jer i Kristus’ sted, vær I forsonet med Gud.
2Co 5:20 Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ’s stead, be ye reconciled to God.
[2Kor 5:21 DK-KJV] For han har gjort ham til at være synd for os, som ikke kendte til synd; så vi måtte bli’ retfærdiggjort af Gud i ham.
2Co 5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.
[2Kor 6:1 DK-KJV] Vi da, som udvirker sammen med ham, bønfalder jer også at I ikke modtog Guds nåde forgæves.
2Co 6:1 We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain.
[2Kor 6:2 DK-KJV] (For han siger, Jeg har hørt dig i en accepteret tid, og på frelsesdagen har jeg hjulpet dig: læg mærke til, nu er den accepterede tid; læg mærke til, nu er frelsesdagen.)
2Co 6:2 (For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succoured thee: behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.)
[2Kor 6:3 DK-KJV] Ved ikke at gi’ krænkelse i nogen ting, så ikke tjenesten er bebrejdet:
2Co 6:3 Giving no offence in any thing, that the ministry be not blamed:
[2Kor 6:4 DK-KJV] Men i alle ting at godkende osselv som Guds betjenere, i megen tålmodighed, i lidelser, i nødvendigheder, i trængsler,
2Co 6:4 But in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses,
[2Kor 6:5 DK-KJV] I piskeslagene, i fængslinger, i tumulter, i arbejder, i søvnløsheder, i faster;
2Co 6:5 In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;
[2Kor 6:6 DK-KJV] Via renhed, via kundskab, via tålmodighed, via venlighed, via den Hellige Ånd, via uhæmmet kærlighed,
2Co 6:6 By pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned,
[2Kor 6:7 DK-KJV] Via sandhedens ord, via Guds kraft, via retfærdighedens rustning på den højre hånd og på den venstre,
2Co 6:7 By the word of truth, by the power of God, by the armour of righteousness on the right hand and on the left,
[2Kor 6:8 DK-KJV] Via ære og vanære, via ondt omdømme og godt omdømme: som bedragere, og dog sande;
2Co 6:8 By honour and dishonour, by evil report and good report: as deceivers, and yet true;
[2Kor 6:9 DK-KJV] Som ukendte, og alligevel kendte; som døende, og læg mærke til, vi lever; som irettesatte, og ikke dræbte;
2Co 6:9 As unknown, and yet well known; as dying, and, behold, we live; as chastened, and not killed;
[2Kor 6:10 DK-KJV] Som sorgfulde, alligevel altid jublende; som fattige, alligevel gørende mange rige; som ikke at ha’ noget, og alligevel at besidde alle ting.
2Co 6:10 As sorrowful, yet alway rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.
[2Kor 6:11 DK-KJV] Kæreste I Korintere, vores mund er åben for jer, vort hjerte er forstørret.
2Co 6:11 O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged.
[2Kor 6:12 DK-KJV] I er ikke rettet i os, men I er rettet i jeres eget indre.
2Co 6:12 Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels.
[2Kor 6:13 DK-KJV] Nu for en tilbagebetaling i det samme, (jeg taler som til mine børn,) vær I også forstørret.
2Co 6:13 Now for a recompence in the same, (I speak as unto my children,) be ye also enlarged.
[2Kor 6:14 DK-KJV] Vær I ikke ulige sammensat med de vantro: for hvilket fællesskab har retfærdighed med uretfærdighed? og hvilket fællesskab har lys med mørke?
2Co 6:14 Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?
[2Kor 6:15 DK-KJV] Og hvilken enhed har Kristus med Belial? eller hvilken del har han som tror med en vantro? “Belial betyder – Ond – Værdiløs”
2Co 6:15 And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?
[2Kor 6:16 DK-KJV] Og hvilken aftale har Guds tempel med afguder? for I er den levende Guds tempel; som Gud har sagt, Jeg vil bo i dem, og vandre i dem; og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.
2Co 6:16 And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.
[2Kor 6:17 DK-KJV] Skil jer derfor ud fra dem, og vær I adskilt, siger Herren, og rør ikke den urene ting; og jeg vil modtage jer,
2Co 6:17 Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,
[2Kor 6:18 DK-KJV] Og vil være en Far for jer, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.
2Co 6:18 And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.
[2Kor 7:1 DK-KJV] Ved derfor at ha’ disse løfter, højt elskede, lad os rense osselv fra al snavset fra kødet og ånden, ved at perfektere hellighed i Gudsfrygt.
2Co 7:1 Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
[2Kor 7:2 DK-KJV] Modtag os; vi har ikke forurettet noget menneske, vi har ikke skadet noget menneske, vi har ikke bedraget noget menneske.
2Co 7:2 Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man.
[2Kor 7:3 DK-KJV] Jeg siger ikke dette for at fordømme jer: for jeg har sagt det før, at I er i vore hjerter for at dø og leve med jer.
2Co 7:3 I speak not this to condemn you: for I have said before, that ye are in our hearts to die and live with you.
[2Kor 7:4 DK-KJV] Stor er min frimodige tale rettet mod jer, stor er min forherligelse af jer: jeg er fortrøstningsfuld, jeg er overmådelig glædesfyldt i al vor trængsel.
2Co 7:4 Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you: I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all our tribulation.
[2Kor 7:5 DK-KJV] For, da vi var kommet ind i Makedonien, havde vores kød ingen hvile, men vi var presset fra alle sider; udenfor var der kampe, indeni var frygten der.
2Co 7:5 For, when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side; without were fightings, within were fears.
[2Kor 7:6 DK-KJV] Gud ikke desto mindre, der trøster dem der er modløse, trøstede os ved Titus ankomst;
2Co 7:6 Nevertheless God, that comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of Titus;
[2Kor 7:7 DK-KJV] Og ikke kun ved hans ankomst, men via den trøst hvorved han var trøstet i jer, da han fortalte os om jeres oprigtige ønske, jeres gråd, jeres passionerede sind rettet mod mig; sådant at jeg jublede endnu mere.
2Co 7:7 And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me; so that I rejoiced the more.
[2Kor 7:8 DK-KJV] For selv om jeg bedrøvede jer med et brev, angrer jeg ikke, selv om jeg angrer: for jeg forstår at den samme epistel har gjort jer bedrøvet, selv om det kun var en kort tid.
2Co 7:8 For though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent: for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season.
[2Kor 7:9 DK-KJV] Nu jubler jeg, ikke fordi I var gjort kede af det, men fordi I var bedrøvede til omvendelse: for I var gjort kede af det efter en gudhengiven måde, så I i ingenting måtte lide skade via os.
2Co 7:9 Now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance: for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing.
[2Kor 7:10 DK-KJV] For gudhengiven sorg udvirker omvendelse til frelse som man ikke fortryder: men denne verdens sorg udvirker død.
2Co 7:10 For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.
[2Kor 7:11 DK-KJV] For læg mærke til disse selvsamme ting, at I var bedrøvede på en gudhengiven vis, hvilken omhyggelighed det udvirkede i jer, ja, hvilken rensning af jerselv, ja, hvilken forargelse, ja, hvilken frygt, ja, hvilket heftigt ønske, ja, hvilken nidkærhed, ja, hvilken gengældelse! I alle ting har I godkendt jerselv til at være klar i denne sag.
2Co 7:11 For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter.
[2Kor 7:12 DK-KJV] Derfor, selvom at jeg skrev til jer, gjorde jeg det ikke for hans skyld som havde gjort forkert, heller ikke for hans skyld som fejlen blev begået over for, men for at vor omsorg for jer i Guds øjne måtte vise sig for jer.
2Co 7:12 Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you.
[2Kor 7:13 DK-KJV] Vi var derfor trøstet over jeres trøst: ja, og overmådeligt desto mere glæder vi os over Titus glæde, fordi hans ånd var forfrisket af jer alle.
2Co 7:13 Therefore we were comforted in your comfort: yea, and exceedingly the more joyed we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all.
[2Kor 7:14 DK-KJV] For hvis jeg omkring jer har pralet nogle ting overfor ham, så skammer jeg mig ikke; for som vi talte alle ting til jer i sandhed, på samme måde vort praleri, det som jeg fremførte foran Titus, er fundet at være sandt.
2Co 7:14 For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; but as we spake all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth.
[2Kor 7:15 DK-KJV] Og hans indre hengivenhed er mere i overflod rettet mod jer, alt imens han husker på lydigheden i jer alle, hvordan I med frygt og bæven modtog ham.
2Co 7:15 And his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth the obedience of you all, how with fear and trembling ye received him.
[2Kor 7:16 DK-KJV] Derfor jubler jeg over at jeg har tillid til jer i alle ting.
2Co 7:16 I rejoice therefore that I have confidence in you in all things.
[2Kor 8:1 DK-KJV] Desuden, brødre, vil vi kundgøre Guds nåde for jer som er skænket over kirkerne fra Makedonien;
2Co 8:1 Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia;
[2Kor 8:2 DK-KJV] Hvordan at deres glædes overflod og deres dybe fattigdom i en stor trængselsprøve bugnede til rigdommene af deres gavmildhed.
2Co 8:2 How that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality.
[2Kor 8:3 DK-KJV] For til deres kraft, fører jeg regnskab, ja, og udover deres kraft var de demselv villige;
2Co 8:3 For to their power, I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves;
[2Kor 8:4 DK-KJV] Ved indtrængende at bede os om at vi ville modtage gaven, og ta’ fællesskabetsbetjeningen på os overfor de hellige.
2Co 8:4 Praying us with much intreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints.
[2Kor 8:5 DK-KJV] Og dette gjorde de, ikke som vi håbede på, men først gav de demselv til Herren, og ved Guds vilje til os.
2Co 8:5 And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God.
[2Kor 8:6 DK-KJV] Lige så meget så vi bad Titus, at som han havde begyndt, sådant ville han også fuldende den samme nåde i jer også.
2Co 8:6 Insomuch that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also.
[2Kor 8:7 DK-KJV] Derfor, som I bugner i alle ting, i tro, og formulering, og kundskab, og i al flid, og i jeres kærlighed mod os, se til at I også bugner i denne nåde.
2Co 8:7 Therefore, as ye abound in every thing, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also.
[2Kor 8:8 DK-KJV] Jeg taler ikke via befaling, men via anledning fra beredvilligheden i andre, og for at bevise oprigtigheden i jeres kærlighed.
2Co 8:8 I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love.
[2Kor 8:9 DK-KJV] For I kender Jesus Kristus vor Herres nåde, at, selvom han var rig, alligevel for jeres skyld blev han fattig, for at I gennem hans fattigdom måtte bli’ rige.
2Co 8:9 For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich.
[2Kor 8:10 DK-KJV] Og i dette giver jeg mit råd: for dette er formålstjenligt for jer, som før har begyndt, ikke kun at gøre, men også at være beredvillige for et år siden.
2Co 8:10 And herein I give my advice: for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago.
[2Kor 8:11 DK-KJV] Udfør nu derfor denne handling; for at som der var en parathed til at ville, så der også må være en udførsel ud af det som I har.
2Co 8:11 Now therefore perform the doing of it; that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have.
[2Kor 8:12 DK-KJV] For hvis der først er et villigt sind, er det accepteret efter det en mand har, og ikke efter det som han ikke har.
2Co 8:12 For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not.
[2Kor 8:13 DK-KJV] For jeg mener ikke at andre mænd bli’r lette, og I bebyrdet:
2Co 8:13 For I mean not that other men be eased, and ye burdened:
[2Kor 8:14 DK-KJV] Men via en lighed, så jeres overflod på nuværende tidspunkt må bli’ et supplement til deres fornødenheder, så deres overflod også må være et supplement til jeres fornødenheder: så der må være lighed:
2Co 8:14 But by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want: that there may be equality:
[2Kor 8:15 DK-KJV] Som det er skrevet, Han som samler meget havde ikke for meget; og han som samler lidt manglede intet.
2Co 8:15 As it is written, He that had gathered much had nothing over; and he that had gathered little had no lack.
[2Kor 8:16 DK-KJV] Men taksigelsesbønner er til Gud, som overfor jer lagde denne samme inderlige omsorg ind i Titus’ hjerte.
2Co 8:16 But thanks be to God, which put the same earnest care into the heart of Titus for you.
[2Kor 8:17 DK-KJV] For han accepterede ganske vist formaningen; men ved at være mere beredvillig, tog han afsted til jer af hans af egen vilje.
2Co 8:17 For indeed he accepted the exhortation; but being more forward, of his own accord he went unto you.
[2Kor 8:18 DK-KJV] Og vi har med ham sendt den broder, hvis ros er i evangeliet udover alle kirkerne;
2Co 8:18 And we have sent with him the brother, whose praise is in the gospel throughout all the churches;
[2Kor 8:19 DK-KJV] Og ikke kun det, men han var også udvalgt af kirkerne til at rejse med os med denne nåde, som er administreret af os til den samme Herres herlighed, og tilkendegivelse af jeres parate sind:
2Co 8:19 And not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with this grace, which is administered by us to the glory of the same Lord, and declaration of your ready mind:
[2Kor 8:20 DK-KJV] Og for at undgå dette, at noget menneske skulle bebrejde os i denne overflod som er administreret af os:
2Co 8:20 Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us:
[2Kor 8:21 DK-KJV] Ved at tilvejebringe hæderlige ting, ikke kun i Herrens øjne, men også i menneskers øjne.
2Co 8:21 Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men.
[2Kor 8:22 DK-KJV] Og vi har sendt vor broder med dem, som vi ofte har bevist at være flittig i mange ting, men nu meget mere flittig, over den store tillid som jeg har til jer.
2Co 8:22 And we have sent with them our brother, whom we have oftentimes proved diligent in many things, but now much more diligent, upon the great confidence which I have in you.
[2Kor 8:23 DK-KJV] Hvis nogen sætter spørgsmålstegn ved Titus, så er han min partner og medhjælper angående jer: eller sættes der spørgsmålstegn ved vore brødre, så er de kirkernes budbringere, og Kristus’ herlighed.
2Co 8:23 Whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellowhelper concerning you: or our brethren be inquired of, they are the messengers of the churches, and the glory of Christ.
[2Kor 8:24 DK-KJV] Fremvis I derfor overfor dem, og foran kirkerne, beviset på jeres kærlighed, og omkring vores praleri på jeres vegne.
2Co 8:24 Wherefore shew ye to them, and before the churches, the proof of your love, and of our boasting on your behalf.
[2Kor 9:1 DK-KJV] Nu vedrørende betjeningen overfor de hellige, så er det overflødigt for mig at skrive til jer:
2Co 9:1 For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you:
[2Kor 9:2 DK-KJV] For jeg kender beredvilligheden i jeres sind, over hvilken jeg praler omkring jer overfor dem fra Makedonien, at Akaja var klar for et år siden; og jeres nidkærhed har provokeret rigtig mange.
2Co 9:2 For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago; and your zeal hath provoked very many.
[2Kor 9:3 DK-KJV] Alligevel har jeg sendt brødrene, for ikke at vores praleri omkring jer skulle være forgæves på dette område; for at, som jeg sagde, I må være klar:
2Co 9:3 Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf; that, as I said, ye may be ready:
[2Kor 9:4 DK-KJV] For ikke at det skulle ske at de fra Makedonien kom med mig, og fandt jer uforberedte, og vi (så vi ikke siger, I) skulle være skamfulde over dette samme tillidsfulde praleri.
2Co 9:4 Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we (that we say not, ye) should be ashamed in this same confident boasting.
[2Kor 9:5 DK-KJV] Derfor tænkte jeg det nødvendigt at formane brødrene, så de ville gå foran til jer, og på forhånd forberede jeres velsignelse, hvorom I før havde givet besked om, så den samme måtte være klar, som en velsignelse, og ikke som af griskhed.
2Co 9:5 Therefore I thought it necessary to exhort the brethren, that they would go before unto you, and make up beforehand your bounty, whereof ye had notice before, that the same might be ready, as a matter of bounty, and not as of covetousness.
[2Kor 9:6 DK-KJV] Men dette siger jeg, Han som sår sparsomt skal også høste sparsomt; og han som sår rundhåndet skal også høste rundhåndet.
2Co 9:6 But this I say, He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.
[2Kor 9:7 DK-KJV] Ethvert menneske ligesom han har til hensigt i sit hjerte, lad ham gi’ sådant; ikke modvilligt, eller af tvang; for Gud elsker en munter giver.
2Co 9:7 Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.
[2Kor 9:8 DK-KJV] Og Gud er i stand til at få al nåde til at bugne imod jer; så I, ved altid at ha’ alt rigeligt i alle ting, må bugne til ethvert godt virke:
2Co 9:8 And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:
[2Kor 9:9 DK-KJV] (Som det er skrevet, Han har uddelt bredt; han har givet til de fattige: hans retfærdighed varer for altid.
2Co 9:9 (As it is written, He hath dispersed abroad; he hath given to the poor: his righteousness remaineth for ever.
[2Kor 9:10 DK-KJV] Nu han som betjener sæd til så’eren betjener både brød som er jeres mad, og multiplicerer den sæd I har sået, og forøger frugterne af jeres retfærdighed;)
2Co 9:10 Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)
[2Kor 9:11 DK-KJV] Ved at være beriget i enhver god ting til al rundhåndethed, som forårsager taksigelsesbøn til Gud gennem os.
2Co 9:11 Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.
[2Kor 9:12 DK-KJV] For administrationen af denne tjeneste dækker ikke kun de helliges fornødenheder, men er også voksende via mange taksigelsesbønner til Gud;
2Co 9:12 For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God;
[2Kor 9:13 DK-KJV] Alt imens de via dette uddelings experiment forherliger Gud for jeres bekendte underkastelse til Kristus’ evangelie, og for jeres generøse gave til dem, og til alle mennesker;
2Co 9:13 Whiles by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them, and unto all men;
[2Kor 9:14 DK-KJV] Og via deres bøn for jer, som længes efter jer på grund af Guds overmådelige nåde i jer.
2Co 9:14 And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you.
[2Kor 9:15 DK-KJV] Er taksigelsesbønner rettet mod Gud for hans ubeskrivelige gave.
2Co 9:15 Thanks be unto God for his unspeakable gift.
[2Kor 10:1 DK-KJV] Nu bønfalder jeg Paulus migselv jer brødre via Kristus’ sagtmodighed og blidhed, som for nuværende er simpel blandt jer, men ved at være fraværende frimodig mod jer:
2Co 10:1 Now I Paul myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am base among you, but being absent am bold toward you:
[2Kor 10:2 DK-KJV] Men jeg bønfalder jer, for at jeg ikke må være frimodig når jeg er tilstede med den overbevisning, hvorved jeg tænker at være frimodig imod nogle, som tænker om os som om vi vandrede kødeligt.
2Co 10:2 But I beseech you, that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh.
[2Kor 10:3 DK-KJV] For selvom at vi vandrer kødeligt, bekriger vi ikke på kødelig vis:
2Co 10:3 For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:
[2Kor 10:4 DK-KJV] (For våbnene af vores krigsførelse er ikke kødelige, men mægtige gennem Gud til at rive fæstningsværker ned;)
2Co 10:4 (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)
[2Kor 10:5 DK-KJV] Ved at rive tankebygninger ned, og enhver ting der ophøjer sigselv imod Guds kundskab, og ved at bringe enhver tanke ind i fangenskab for at være lydige overfor Kristus;
2Co 10:5 Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;
[2Kor 10:6 DK-KJV] Og ved at ha’ en parathed til at gengælde al ulydighed, når jeres lydighed er opfyldt.
2Co 10:6 And having in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled.
[2Kor 10:7 DK-KJV] Gør I det at I ser på ting efter det ydre udseende? Hvis der er en mand der har tiltro til sigselv at han er Kristus’, lad ham igen tænke dette omkring sigselv, at, som han er Kristus’, på samme måde er vi Kristus’.
2Co 10:7 Do ye look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is Christ’s, let him of himself think this again, that, as he is Christ’s, even so are we Christ’s.
[2Kor 10:8 DK-KJV] For selvom jeg skulle prale noget mere af vor autoritet, som Herren har givet os til opbygning, og ikke for jeres destruktion, skulle jeg ikke være skamfuld:
2Co 10:8 For though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us for edification, and not for your destruction, I should not be ashamed:
[2Kor 10:9 DK-KJV] For ikke at jeg må se ud som om jeg ville skræmme jer via breve.
2Co 10:9 That I may not seem as if I would terrify you by letters.
[2Kor 10:10 DK-KJV] For hans breve, siger de, er tungtvejende og kraftfulde; men hans ydre fremtoning er svag, og hans tale foragtelig.
2Co 10:10 For his letters, say they, are weighty and powerful; but his bodily presence is weak, and his speech contemptible.
[2Kor 10:11 DK-KJV] Lad sådan en tænke dette, at, sådant som vi er i ord via breve når vi er fraværende, sådant vil vi så sandelig også være i handling når vi er tilstede.
2Co 10:11 Let such an one think this, that, such as we are in word by letters when we are absent, such will we be also in deed when we are present.
[2Kor 10:12 DK-KJV] For vi vover ikke at gøre osselv af antallet, eller sammenligne osselv med nogen der anbefaler demselv: desuden de som måler demselv via demselv, og sammenligner demselv blandt demselv, er ikke vise.
2Co 10:12 For we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves: but they measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise.
[2Kor 10:13 DK-KJV] Men vi vil ikke prale omkring ting udover vores mål, men efter målet af reglen som Gud har fordelt til os, ja et mål til at nå indtil jer.
2Co 10:13 But we will not boast of things without our measure, but according to the measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you.
[2Kor 10:14 DK-KJV] For vi strækker ikke osselv udover vores mål, som om at vi ikke kunne nå indtil jer: for vi er også kommet så langt som til jer igennem at prædike Kristus’ evangelie:
2Co 10:14 For we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reached not unto you: for we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ:
[2Kor 10:15 DK-KJV] Ved ikke at prale omkring ting udover vores mål, det er, af andre menneskers arbejde; men ved at ha’ håb, når jeres tro er forøget, så vi i overflod skal bli’ forstørret via jer efter vores standard,
2Co 10:15 Not boasting of things without our measure, that is, of other men’s labours; but having hope, when your faith is increased, that we shall be enlarged by you according to our rule abundantly,
[2Kor 10:16 DK-KJV] Til at prædike evangeliet i områderne rundt om jer, og ikke at prale over andre mænds måde at gøre ting på klargjort til vores hånd.
2Co 10:16 To preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man’s line of things made ready to our hand.
[2Kor 10:17 DK-KJV] Men han som forherliger, lad ham forherliges i Herren.
2Co 10:17 But he that glorieth, let him glory in the Lord.
[2Kor 10:18 DK-KJV] For det er ikke han som anbefaler sigselv som er godkendt, men han som Herren anbefaler.
2Co 10:18 For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth.
[2Kor 11:1 DK-KJV] Gud gi’ at I kunne bære lidt over med mig i min tåbelighed: og virkelig bar over med mig.
2Co 11:1 Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.
[2Kor 11:2 DK-KJV] For jeg er jaloux over jer med gudhengiven jalousi: for jeg har forlovet jer med 1 ægtemand, for at jeg må fremstille jer som en ærbar jomfru overfor Kristus.
2Co 11:2 For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.
[2Kor 11:3 DK-KJV] Men jeg frygter, for ikke at det på nogen måde, som slangen forførte Eva gennem hans listighed, så jeres sind skulle bli’ fordærvet fra enkeltheden som er i Kristus.
2Co 11:3 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.
[2Kor 11:4 DK-KJV] For hvis han som kommer prædiker en anden Jesus, hvem vi ikke har prædiket, eller hvis I modtager en anden ånd, som I ikke har modtaget, eller et andet evangelie, som I ikke har accepteret, måtte I vel bære over med ham.
2Co 11:4 For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.
[2Kor 11:5 DK-KJV] For jeg antager at jeg ikke var et gran bagved de allerypperste apostle.
2Co 11:5 For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
[2Kor 11:6 DK-KJV] For selvom at jeg er primitiv i tale, dog ikke i kundskab; men vi er blevet grundigt manifesteret blandt jer i alle ting.
2Co 11:6 But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made manifest among you in all things.
[2Kor 11:7 DK-KJV] Har jeg begået en krænkelse gennem at ydmyge migselv for at I måtte bli’ ophøjet, fordi jeg frit har prædiket Guds evangelie for jer?
2Co 11:7 Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?
[2Kor 11:8 DK-KJV] Jeg røvede andre kirker, ved at ta’ løn fra dem, for at betjene jer.
2Co 11:8 I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.
[2Kor 11:9 DK-KJV] Og da jeg var tilstede hos jer, og manglede, var jeg ikke en byrde for nogen: for det som jeg manglede sørgede brødrene for da de kom fra Makedonien: og i alle ting har jeg afholdt migselv fra at være byrdefuld for jer, og det vil jeg fortsætte med.
2Co 11:9 And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.
[2Kor 11:10 DK-KJV] Da sandheden fra Kristus er i mig, skal intet menneske stoppe mig i dette praleri i områderne omkring Akaja.
2Co 11:10 As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia.
[2Kor 11:11 DK-KJV] Hvorfor? fordi jeg ikke elsker jer? Gud ved det.
2Co 11:11 Wherefore? because I love you not? God knoweth.
[2Kor 11:12 DK-KJV] Men hvad jeg gør, det vil jeg gøre, for at jeg må afskære anledningen fra dem som ønsker anledningen; så hvori de forherliges, må de bli’ fundet ligesom vi.
2Co 11:12 But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.
[2Kor 11:13 DK-KJV] For sådanne er falske apostle, svigefulde arbejdere, som transformerer demselv indtil Kristus’ apostle.
2Co 11:13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
[2Kor 11:14 DK-KJV] Og det er ikke så underligt; for Satan hamselv er transformeret indtil en lysets engel.
2Co 11:14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
[2Kor 11:15 DK-KJV] Derfor er det ikke en stor ting hvis hans betjenere også er transformeret som retfærdighedens betjenere; de hvis ende skal være efter deres gerninger.
2Co 11:15 Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.
[2Kor 11:16 DK-KJV] Jeg siger igen, Lad intet menneske tænke at jeg er en tåbe; hvis omvendt, modtag mig alligevel som en tåbe, så jeg må rose migselv en smule.
2Co 11:16 I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.
[2Kor 11:17 DK-KJV] Det som jeg taler, taler jeg ikke efter Herren, men som var det tåbelighed, i dette selvsikre praleri.
2Co 11:17 That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.
[2Kor 11:18 DK-KJV] Eftersom mange forherliges kødeligt, jeg vil også forherliges.
2Co 11:18 Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
[2Kor 11:19 DK-KJV] For I udholder glædeligt tåber, eftersom I jerselv er vise.
2Co 11:19 For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.
[2Kor 11:20 DK-KJV] For I lider, hvis en mand bringer jer ind i slaveri, hvis en mand fortærer jer, hvis en mand ophøjer sigselv, hvis en mand slår jer i ansigtet.
2Co 11:20 For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.
[2Kor 11:21 DK-KJV] Jeg taler om det som angår bebrejdelse, som om vi havde været svage. Imidlertid i det som andre er frimodig i, (jeg taler tåbeligt,) jeg er også frimodig.
2Co 11:21 I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.
[2Kor 11:22 DK-KJV] Er de Hebræere? det er jeg også. Er de Israeliter? det er jeg også. Er de Abrahams sæd? det er jeg også.
2Co 11:22 Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I.
[2Kor 11:23 DK-KJV] Er de Kristus’ betjenere? (jeg taler som en tåbe) jeg er mere; i meget mere arbejde, i piskeslag umåleligt, hyppigere i fængsel, ofte i dødsfare.
2Co 11:23 Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.
[2Kor 11:24 DK-KJV] Af Jøderne modtog jeg 40 piskeslag 5 gange foruden et.
2Co 11:24 Of the Jews five times received I forty stripes save one.
[2Kor 11:25 DK-KJV] 3 gange var jeg tæsket med stave, 1 gang var jeg stenet, 3 gange led jeg skibsforlis, en nat og en dag har jeg været i dybet;
2Co 11:25 Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep;
[2Kor 11:26 DK-KJV] Ofte på rejse, i fare på vandet, i fare for røvere, i fare via mine egne landsmænd, i fare for hedningerne, i fare i byen, i fare i vildnisset, i fare på havet, i fare blandt falske brødre;
2Co 11:26 In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;
[2Kor 11:27 DK-KJV] I udmattelse og smerte, ofte vågnede, i sult og tørst, ofte fastende, i kulde og nøgenhed.
2Co 11:27 In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
[2Kor 11:28 DK-KJV] Udover de ting som ikke er nævnt, det som kommer over mig dagligt, omsorgen for alle kirkerne.
2Co 11:28 Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.
[2Kor 11:29 DK-KJV] Hvem er svag, og er jeg ikke svag? hvem er krænket, og brænder jeg ikke?
2Co 11:29 Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?
[2Kor 11:30 DK-KJV] Hvis jeg nødvendigvis må forherliges, vil jeg forherliges over de ting som angår mine skavanker.
2Co 11:30 If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.
[2Kor 11:31 DK-KJV] Vor Herre Jesus Kristus’ Gud og Far, som er velsignet i evighed, ved at jeg ikke lyver.
2Co 11:31 The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.
[2Kor 11:32 DK-KJV] I Damaskus holdt guvernøren under kong Aretas Damaskenernes by med en garnison, med ønsket om at ta’ mig til fange:
2Co 11:32 In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me:
[2Kor 11:33 DK-KJV] Og gennem et vindue i en kurv var jeg firet ned via muren, og undslap hans hænder.
2Co 11:33 And through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.
[2Kor 12:1 DK-KJV] Det er uden tvivl ikke hensigtsmæssigt for mig at forherliges. Jeg vil komme til visioner og åbenbaringer fra Herren.
2Co 12:1 It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord.
[2Kor 12:2 DK-KJV] Jeg kendte en mand i Kristus for over 14 år siden, (om det var i kroppen, kan jeg ikke sige; eller om det var ude af kroppen, kan jeg ikke sige: Gud ved det;) sådan en blev oprykket til den tredje himmel.
2Co 12:2 I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such an one caught up to the third heaven.
[2Kor 12:3 DK-KJV] Og jeg kendte sådan en mand, (om det var i kroppen eller ude af kroppen, kan jeg ikke sige: Gud ved det;)
2Co 12:3 And I knew such a man, (whether in the body, or out of the body, I cannot tell: God knoweth;)
[2Kor 12:4 DK-KJV] Hvordan at han var oprykket ind i paradis, og hørte ubeskrivelige ord, som det ikke er lovligt for et menneske at udtale sig om.
2Co 12:4 How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.
[2Kor 12:5 DK-KJV] Over sådan en vil jeg forherliges; dog vil jeg ikke forherliges over migselv, men over mine skavanker.
2Co 12:5 Of such an one will I glory: yet of myself I will not glory, but in mine infirmities.
[2Kor 12:6 DK-KJV] For selvom jeg ville ønske at bli’ forherliget, vil jeg ikke være en tåbe; for jeg vil sige sandheden: men nu afstår jeg fra det, for ikke at nogen skulle tænke højere tanker om mig udover det som han ser i mig, eller det han hører om mig.
2Co 12:6 For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me.
[2Kor 12:7 DK-KJV] Og for ikke at jeg skulle bli’ hovmodig over foranstaltningen gennem åbenbaringernes overflod, var der givet mig en kødelig torn, budbringeren fra Satan for at puffe til mig, for ikke at jeg skulle bli’ hovmodig.
2Co 12:7 And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.
[2Kor 12:8 DK-KJV] Omkring denne ting bønfaldte jeg Herren 3 gange, for at den måtte forlade mig.
2Co 12:8 For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.
[2Kor 12:9 DK-KJV] Og han sagde til mig, Min nåde er tilstrækkelig for dig: for min styrke perfekteres i svaghed. Derfor vil jeg hellere forherliges og glæde mig mere over mine skavanker, for at Kristus’ kraft må hvile over mig.
2Co 12:9 And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.
[2Kor 12:10 DK-KJV] Derfor finder jeg behag i skavanker, i bebrejdelser, i nødvendigheder, i forfølgelser, i trængsler for Kristus’ skyld: for når jeg er svag, da er jeg stærk.
2Co 12:10 Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ’s sake: for when I am weak, then am I strong.
[2Kor 12:11 DK-KJV] Jeg er blevet en tåbe i forherligelsen; I har overtalt mig: for jeg burde ha’ blevet anbefalet af jer: for i intet er jeg bagved de allerypperste apostle, selvom jeg intet er.
2Co 12:11 I am become a fool in glorying; ye have compelled me: for I ought to have been commended of you: for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing.
[2Kor 12:12 DK-KJV] Sandelig var en apostels tegn udvirket blandt jer i al tålmodighed, i tegn, og undere, og mægtige handlinger.
2Co 12:12 Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds.
[2Kor 12:13 DK-KJV] For hvad er det hvori I var de andre kirker underlegen, udover det er at jeg ikke migselv var en byrde for jer? tilgiv mig denne uret.
2Co 12:13 For what is it wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? forgive me this wrong.
[2Kor 12:14 DK-KJV] Læg mærke til, jeg er klar til at komme til jer tredje gang, og jeg vil ikke være byrdefuld for jer: for jeg søger ikke jeres, men jer: for børnene burde ikke sørge for forældrene, men forældrene for børnene.
2Co 12:14 Behold, the third time I am ready to come to you; and I will not be burdensome to you: for I seek not yours, but you: for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.
[2Kor 12:15 DK-KJV] Og jeg vil meget gerne betale og bli’ betalt for jer; selvom jo mere i overflod jeg elsker jer, jo mindre er jeg elsket.
2Co 12:15 And I will very gladly spend and be spent for you; though the more abundantly I love you, the less I be loved.
[2Kor 12:16 DK-KJV] Men sådant er det, jeg bebyrdede jer ikke: ikke desto mindre, ved at være snu, fangede jeg jer med listighed.
2Co 12:16 But be it so, I did not burden you: nevertheless, being crafty, I caught you with guile.
[2Kor 12:17 DK-KJV] Fik jeg en indtægt fra jer via nogen af dem som jeg sendte til jer?
2Co 12:17 Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you?
[2Kor 12:18 DK-KJV] Jeg bad Titus, og med ham sendte jeg en broder. Fik Titus en indtægt fra jer? vandrede vi ikke i den samme ånd? vandrede vi ikke på den samme måde?
2Co 12:18 I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? walked we not in the same spirit? walked we not in the same steps?
[2Kor 12:19 DK-KJV] Igen, tænker I at vi undskylder osselv overfor jer? vi taler ind foran Gud i Kristus: men vi gør alle ting, højt elskede, for jeres opbyggelse.
2Co 12:19 Again, think ye that we excuse ourselves unto you? we speak before God in Christ: but we do all things, dearly beloved, for your edifying.
[2Kor 12:20 DK-KJV] For jeg frygter, for ikke at, når jeg kommer, at jeg ikke skal finde jer som jeg ville ha’ det, og at jeg skal være fundet som I ikke vil ha’ det: for ikke at der er debatter, misundelser, vredesudbrud, stridigheder, bagtalelser, hvisken, hovmodigheder, tumulter:
2Co 12:20 For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not: lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults:
[2Kor 12:21 DK-KJV] Og for ikke at, når jeg igen kommer, at min Gud vil ydmyge mig blandt jer, og at jeg skal begræde mange som allerede har syndet, og ikke har angret fra den urenhed og hor og uterlighed som de har begået.
2Co 12:21 And lest, when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed.
[2Kor 13:1 DK-KJV] Dette er den tredje gang jeg kommer til jer. I 2 eller 3 vidners mund skal ethvert ord bli’ etableret.
2Co 13:1 This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established.
[2Kor 13:2 DK-KJV] For jeg har før fortalt jer, og siger det igen, som var jeg tilstede, den anden gang; og nu fraværende skriver jeg til dem som indtil nu har syndet, og til alle andre, at, hvis jeg kommer tilbage, vil jeg ikke skåne nogen:
2Co 13:2 I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent now I write to them which heretofore have sinned, and to all other, that, if I come again, I will not spare:
[2Kor 13:3 DK-KJV] Siden I søger et bevis på at Kristus taler i mig, som rettet mod jer ikke er svag, men er mægtig i jer.
2Co 13:3 Since ye seek a proof of Christ speaking in me, which to you-ward is not weak, but is mighty in you.
[2Kor 13:4 DK-KJV] For selvom han var korsfæstet gennem svaghed, alligevel lever han via Guds kraft. For vi er også svage i ham, men vi skal leve med ham via Guds kraft overfor jer.
2Co 13:4 For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you.
[2Kor 13:5 DK-KJV] Undersøg jerselv, om I er i troen; test jeres eget selv. Kender I ikke jeres eget jeg, hvordan at Jesus Kristus er i jer, medmindre I er forkastede?
2Co 13:5 Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates?
[2Kor 13:6 DK-KJV] Men jeg har tillid til at I skal vide at vi ikke er forkastede.
2Co 13:6 But I trust that ye shall know that we are not reprobates.
[2Kor 13:7 DK-KJV] Nu beder jeg til Gud at I intet ondt gør; ikke at vi skulle møde op godkendt, men at I skulle gøre det som er hæderligt, selvom vi er som forkastede.
2Co 13:7 Now I pray to God that ye do no evil; not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates.
[2Kor 13:8 DK-KJV] For vi kan ikke gøre noget imod sandheden, men for sandheden.
2Co 13:8 For we can do nothing against the truth, but for the truth.
[2Kor 13:9 DK-KJV] For vi er glade, når vi er svage, og I er stærke: og dette ønsker vi også, ja jeres perfektion.
2Co 13:9 For we are glad, when we are weak, and ye are strong: and this also we wish, even your perfection.
[2Kor 13:10 DK-KJV] Derfor skriver jeg disse ting ved at være fraværende, for ikke at jeg ved at være nærværende skulle bruge skarphed, ifølge den myndighed som Herren har givet mig til opbyggelse, og ikke til destruktion.
2Co 13:10 Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction.
[2Kor 13:11 DK-KJV] Her til sidst, brødre, god rejse. Vær perfekte, vær ved godt mod, ha’ samme sind, lev i fred; og kærlighedens og fredens Gud vil være med jer.
2Co 13:11 Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.
[2Kor 13:12 DK-KJV] Hils hinanden med et helligt kys.
2Co 13:12 Greet one another with an holy kiss.
[2Kor 13:13 DK-KJV] Alle de hellige hylder jer.
2Co 13:13 All the saints salute you.
[2Kor 13:14 DK-KJV] Vor Herre Jesus Kristus’ nåde, og Guds kærlighed, og den Hellige Ånds fællesskab, være med jer alle. Amen. Denne anden epistel til Korinterne blev skrevet fra Philippi, en by i Makedonien, via Titus og Lukas.
2Co 13:14 The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen. The second epistle to the Corinthians was written from Philippi, a city of Macedonia, by Titus and Lucas.