Apostlenes Gerninger - 28 Kapitler - Acts KJV 1769

[ApG 1:1 DK-KJV] Jeg har lavet den tidligere afhandling, Kæreste Theophilus, omkring alt det Jesus begyndte både at gøre og undervise, “Navnebetydning for Theophilus = Guds ven”
Ac 1:1 The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach,
[ApG 1:2 DK-KJV] Indtil den dag i hvilken han var taget op, efter at han gennem den Hellig Ånd havde givet befalinger til de apostle som han havde udvalgt: 
Ac 1:2 Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:
[ApG 1:3 DK-KJV] Overfor dem fremviste han også sigselv levende efter hans lidenskab via mange ufejlbarlige beviser, ved at være set af dem i 40 dage, og ved at tale omkring de ting som hører Guds kongerige til: 
Ac 1:3 To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God:
[ApG 1:4 DK-KJV] Og, ved at være forsamlet sammen med dem, befalede dem at de ikke skulle rejse fra Jerusalem, men vente på Faderens løfte, hvilket, siger han, I har hørt af mig.
Ac 1:4 And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.
[ApG 1:5 DK-KJV] For Johannes døbte sandelig med vand; men I skal bli’ døbt med den Hellig Ånd om ikke så mange dage.
Ac 1:5 For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.
[ApG 1:6 DK-KJV] Da de derfor var forsamlet, spurgte de ham om, og siger, Herre, vil du på dette tidspunkt give kongeriget tilbage til Israel igen?
Ac 1:6 When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?
[ApG 1:7 DK-KJV] Og han sagde til dem, Det er ikke for jer at kende tiderne eller årstiderne, som Faderen har lagt ind under hans egen myndighed.
Ac 1:7 And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.
[ApG 1:8 DK-KJV] Men I skal modtage kraft, efter at den Hellig Ånd er kommet over jer: og I skal bli’ vidner for mig både i Jerusalem, og i hele Judæa, og i Samaria, og til den fjerneste afkrog af jorden.
Ac 1:8 But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.
[ApG 1:9 DK-KJV] Og da han havde talt disse ting, mens de lagde mærke til det, var han taget op; og en sky modtog ham ud af deres synsfelt.
Ac 1:9 And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.
[ApG 1:10 DK-KJV] Og mens de kiggede med et fast blik mod himlen da han gik op, læg mærke til, 2 mænd stod hos dem i en hvid beklædning;
Ac 1:10 And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;
[ApG 1:11 DK-KJV] Som også sagde, I mænd fra Galilæa, hvorfor står I og stirrer op ind i himlen? denne samme Jesus, som er taget op fra jer ind i himlen, skal således komme på samme måde som I har set ham gå ind i himlen.
Ac 1:11 Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.
[ApG 1:12 DK-KJV] Da returnerede de til Jerusalem fra bjerget kaldet Olivenbjerget, som er en sabbatsdags rejse fra Jerusalem. ”2.000 cubits = 1.000 meter” Se – Josva 3:4
Ac 1:12 Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day’s journey.
[ApG 1:13 DK-KJV] Og da de var kommet ind, gik de op ind i en øvre sal, der var både Peter, og Jacob, og Johannes, og Andreas, Philip, og Thomas, Bartholomæus, og Matthæus, Jacob Alfæus’ søn, og Simon Zelotes, og Judas Jacob’s bror.
Ac 1:13 And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.
[ApG 1:14 DK-KJV] Alle disse fortsatte enstemmigt i bøn og påkaldelsesbøn, med kvinderne, og Maria Jesus’ mor, og med hans brødre.
Ac 1:14 These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.
[ApG 1:15 DK-KJV] Og i de dage rejste Peter sig op i disciplenes midte, og sagde, (navnenes antal som var samlet var omkring 120,)
Ac 1:15 And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hundred and twenty,)
[ApG 1:16 DK-KJV] Mænd og brødre, det var af absolut nødvendighed at dette skriftsted måtte bli’ opfyldt, som den Hellig Ånd forud talte via Davids mund angående Judas, som var guide for dem der tog Jesus.
Ac 1:16 Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.
[ApG 1:17 DK-KJV] For han var talt med blandt os, og havde opnået del af denne tjeneste.
Ac 1:17 For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry.
[ApG 1:18 DK-KJV] Nu købte denne mand et jordstykke med fejltrinsbelønningen; og styrtede hovedkulds, han brast i stykker på midten, og alle hans indvolde flød ud.
Ac 1:18 Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.
[ApG 1:19 DK-KJV] Og det var kendt blandt alle som bor i Jerusalem; Lige så meget så jordstykket på deres korrekte tungemål kaldes, Aceldama, det vil sige, Blodmarken.
Ac 1:19 And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper tongue, Aceldama, that is to say, The field of blood.
[ApG 1:20 DK-KJV] For det er skrevet i Salmernes bog, Lad hans beboelse være øde, og lad intet menneske bo derinde: og lad en anden ta’ hans embede som biskop.
Ac 1:20 For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take.
[ApG 1:21 DK-KJV] Derfor af disse mænd som har været sammen med os hele tiden efter at Herren Jesus gik ind og ud blandt os,
Ac 1:21 Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,
[ApG 1:22 DK-KJV] Begyndende fra Johannes’ dåb, til den samme dag da han var taget op fra os, må én bli’ ordineret til at være et vidne hos os om hans opstandelse.
Ac 1:22 Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.
[ApG 1:23 DK-KJV] Og de udpegede to, Joseph som blev kaldt Barsabas, som havde fået kaldenavnet Justus, og Matthias.
Ac 1:23 And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.
[ApG 1:24 DK-KJV] Og de bad, og sagde, Du, Herre, som kender alle menneskers hjerter, vis hvilken af disse to du har udvalgt,
Ac 1:24 And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen,
[ApG 1:25 DK-KJV] Så han må være delagtig i denne tjeneste og apostel embede, fra hvilket Judas ved overtrædelsen faldt, så han måtte gå til hans eget sted.
Ac 1:25 That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.
[ApG 1:26 DK-KJV] Og de frembragte deres lodder; og loddet faldt på Matthias; og han var talt med blandt de 11 apostle.
Ac 1:26 And they gave forth their lots; and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.
[ApG 2:1 DK-KJV] Og da Pinsedagen var fuldt ud kommet, var de alle enstemmigt samlet på et sted.
Ac 2:1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.
[ApG 2:2 DK-KJV] Og pludselig kom der en lyd fra himlen som af en kraftig vind der farer af sted, og den fyldte hele huset hvor de sad.
Ac 2:2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.
[ApG 2:3 DK-KJV] Og der viste sig for dem spaltede tungemål som var den af ild, og den satte sig på hver enkelt af dem.
Ac 2:3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.
[ApG 2:4 DK-KJV] Og de var alle fyldt med den Hellig Ånd, og begyndte at tale med andre tungemål, som Ånden gav dem at udtale.
Ac 2:4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
[ApG 2:5 DK-KJV] Og tilstede i Jerusalem var der Jøder, fromme mænd, ud af alle nationer under himlen.
Ac 2:5 And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven.
[ApG 2:6 DK-KJV] Nu da dette var støjende udenfor, forsamledes folkemængden, og var forvirrede, eftersom alle mand hørte dem tale på hans eget sprog.
Ac 2:6 Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language.
[ApG 2:7 DK-KJV] Og de var alle forbløffede og forundrede sig, og siger til hinanden, Læg mærke til, er ikke alle de som taler fra Galilæa?
Ac 2:7 And they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galilaeans?
[ApG 2:8 DK-KJV] Og hvordan kan det da være at vi hører alle mand på vort eget tungemål, hvori vi var født?
Ac 2:8 And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?
[ApG 2:9 DK-KJV] Parther, og Meder, og Elamiter, og de som bor i Mesopotamia, i Judæa, og Cappadocia, i Pontus, og Lilleasien,
Ac 2:9 Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia,
[ApG 2:10 DK-KJV] Frygien, og Pamphylia, i Egypten, og fra dele af Libyen og egnene omkring Cyrene, og fremmede fra Rom, Jøder og proselytter,
Ac 2:10 Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes,
[ApG 2:11 DK-KJV] Kretere og Arabere, vi hører dem jo tale på vores eget tungemål om Guds vidunderlige gerninger.
Ac 2:11 Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God.
[ApG 2:12 DK-KJV] Og de var alle forbavsede, og var i tvivl, og siger til hinanden, Hvad betyder dette?
Ac 2:12 And they were all amazed, and were in doubt, saying one to another, What meaneth this?
[ApG 2:13 DK-KJV] Andre sagde hånende, Disse mænd er fulde af ny vin.
Ac 2:13 Others mocking said, These men are full of new wine.
[ApG 2:14 DK-KJV] Men Peter, rejste sig blandt de 11, opløftede hans stemme, og sagde til dem, I mænd fra Judæa, og alle I som lige nu er i Jerusalem, dette skal I vide, og lyt til mine ord:
Ac 2:14 But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judaea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words:
[ApG 2:15 DK-KJV] For disse er ikke fulde, som I foreslår, eftersom det kun er den tredje time på dagen.  ”klokken 09:00”
Ac 2:15 For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day.
[ApG 2:16 DK-KJV] Men dette er det som var talt gennem profeten Joel;
Ac 2:16 But this is that which was spoken by the prophet Joel;
[ApG 2:17 DK-KJV] Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, Jeg vil udgyde af min Ånd udover alt kød: og jeres sønner og døtre skal profetere, og jeres yngre mænd skal se visioner, og jeres ældre mænd skal drømme drømme:
Ac 2:17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:
[ApG 2:18 DK-KJV] Og i de dage vil jeg udgyde af min Ånd udover mine tjenestemænd og mine tjenestepiger; og de skal profetere:
Ac 2:18 And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit; and they shall prophesy:
[ApG 2:19 DK-KJV] Og jeg vil vise undere i himlen ovenover, og tegn på jorden forneden; blod, og ild; og damp af røg:
Ac 2:19 And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath; blood, and fire, and vapour of smoke:
[ApG 2:20 DK-KJV] Solen skal bli’ formørket, og månen til blod, før Herrens store og bemærkelsesværdige dag kommer:
Ac 2:20 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come:
[ApG 2:21 DK-KJV] Og det skal ske; at hvemsomhelst der skal kalde på Herrens navn skal bli’ frelst.
Ac 2:21 And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.
[ApG 2:22 DK-KJV] I Israelske mænd, hør disse ord; Jesus fra Nazaret, en mand af jeres egne som var godkendt af Gud gjorde mirakler og undere og tegn, og det gjorde Gud via ham i jeres midte, som I også selv kender til:
Ac 2:22 Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:
[ApG 2:23 DK-KJV] Ham, som er forløst via det besluttende råd og Guds forudvidenhed, har I taget, og med onde hænder korsfæstet og slået ihjel: 
Ac 2:23 Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:
[ApG 2:24 DK-KJV] Ham har Gud rejst op, ved at ha’ løst dødens smerter: fordi det ikke var muligt at han skulle bli’ holdt fast af den.
Ac 2:24 Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.
[ApG 2:25 DK-KJV] For David taler vedrørende ham, Jeg forudså altid Herren foran mit ansigt, for han er på min højre hånd, så jeg ikke skulle bli’ fjernet: “Se – Sa 21:6-7 – ApG  2:25-28 -“
Ac 2:25 For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved:
[ApG 2:26 DK-KJV] Derfor jublede mit hjerte, og min tunge var glad; desuden skal mit kød også hvile i håb:
Ac 2:26 Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope:
[ApG 2:27 DK-KJV] Fordi du ikke vil efterlade min sjæl i helvede, du vil heller ikke tillade at din Hellige Éner går i forfald.
Ac 2:27 Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
[ApG 2:28 DK-KJV] Du har vist mig livets veje; du skal fylde mig med glæde med din fremtoning.
Ac 2:28 Thou hast made known to me the ways of life; thou shalt make me full of joy with thy countenance.
[ApG 2:29 DK-KJV] Mænd og brødre, tillad mig frit at fortælle jer om patriarken David, at han er både død og begravet, og hans gravsted er stadig hos os indtil denne dag.
Ac 2:29 Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day.
[ApG 2:30 DK-KJV] Ved derfor at være en profet, og ved at vide at Gud havde svoret med en ed overfor ham, at gennem frugten af hans lænder, kødeligt, ville han oprejse Kristus til at sidde på hans trone;
Ac 2:30 Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne;
[ApG 2:31 DK-KJV] Han så’ dette på forhånd og talte om Kristus’ opstandelse, at hans sjæl ikke blev efterladt i helvede, hans kød så’ heller ikke forfald.
Ac 2:31 He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption.
[ApG 2:32 DK-KJV] Denne Jesus har Gud rejst op, dette er vi alle vidner om.
Ac 2:32 This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses.
[ApG 2:33 DK-KJV] Ved derfor at være ophøjet på Guds højre hånd, og ved at ha’ modtaget af Faderen løftet om den Hellige Ånd, har han fremvist dette, som I nu ser og hører.
Ac 2:33 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear.
[ApG 2:34 DK-KJV] For David er ikke steget op ind i himlene: men han hamselv siger, HERREN sagde til min Herre, Sid du på min højre hånd,
Ac 2:34 For David is not ascended into the heavens: but he saith himself, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,
[ApG 2:35 DK-KJV] Indtil Jeg har gjort dine fjender til din fodskammel.
Ac 2:35 Until I make thy foes thy footstool.
[ApG 2:36 DK-KJV] Derfor lad hele Israels hus kende visselig, at Gud har gjort den samme Jesus, som I har korsfæstet, både Herre og Kristus.
Ac 2:36 Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ.
[ApG 2:37 DK-KJV] Nu da de hørte det, blev de prikket i deres hjerter, og sagde til Peter og til resten af apostlene, Mænd og brødre, hvad skal vi gøre?
Ac 2:37 Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do?
[ApG 2:38 DK-KJV] Så sagde Peter til dem, Anger, og bliv I alle døbt i Jesus Kristus’ navn for syndseftergivelse, og I skal modtage gaven af den Hellige Ånd.
Ac 2:38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
[ApG 2:39 DK-KJV] For løftet er til jer, og til jeres børn, og til alle som er langt væk fra, ligeså mange som Herren vor Gud kalder.
Ac 2:39 For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.
[ApG 2:40 DK-KJV] Og med mange flere ord vidnede og formanede han, og siger, Frels jerselv fra denne genstridige generation.
Ac 2:40 And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation.
[ApG 2:41 DK-KJV] Så blev de døbt de som med glæde havde modtaget hans ord: og den selvsamme dag blev der lagt omkring 3.000 sjæle til dem.
Ac 2:41 Then they that gladly received his word were baptized: and the same day there were added unto them about three thousand souls.
[ApG 2:42 DK-KJV] Og de fortsatte urokkeligt i apostlenes doktrin og fællesskab, og i brødsbrydelsen, og i bønner.
Ac 2:42 And they continued stedfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.
[ApG 2:43 DK-KJV] Og ærefrygt kom over enhver sjæl: og mange undere og tegn var gjort af apostlene.
Ac 2:43 And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles.
[ApG 2:44 DK-KJV] Og alle som troede var sammen, og havde alle ting fælles;
Ac 2:44 And all that believed were together, and had all things common;
[ApG 2:45 DK-KJV] Og solgte deres besiddelser og ejendele, og delte dem ud til alle mennesker, som ethvert menneske havde behov.
Ac 2:45 And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need.
[ApG 2:46 DK-KJV] Og de, fortsatte daglig enstemmigt i templet, og brødsbrydelsen fra hus til hus, og spiste deres mad med glæde og enkelthed i hjertet,
Ac 2:46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart,
[ApG 2:47 DK-KJV] Ved at prise Gud, og ved at ha’ favør hos hele folket. Og daglig lagde Herren til kirken sådanne som skulle bli’ frelst. 
Ac 2:47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.
[ApG 3:1 DK-KJV] Nu gik Peter og Johannes sammen op ind i templet ved bønnetimen, det var ved den 9’ne time.
Ac 3:1 Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.
[ApG 3:2 DK-KJV] Og en bestemt mand lam fra hans moders livmoder var båret, hvem de dagligt lagde ved tempelporten som kaldes Vidunderlig, for at bede om almisser af dem som gik ind i templet;
Ac 3:2 And a certain man lame from his mother’s womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;
[ApG 3:3 DK-KJV] Som så’ Peter og Johannes der var ved at gå ind i templet og spurgte om en almisse.
Ac 3:3 Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.
[ApG 3:4 DK-KJV] Og Peter, der fæstnede hans øjne på ham med Johannes, sagde, Kig på os.
Ac 3:4 And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us.
[ApG 3:5 DK-KJV] Og han lagde mærke til dem, i forventning om at modtage noget af dem.
Ac 3:5 And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.
[ApG 3:6 DK-KJV] Så sagde Peter, Sølv og guld har jeg ikke; men det som jeg har giver jeg dig: I Jesus Kristus’ navn fra Nazaret rejs dig op og gå.
Ac 3:6 Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.
[ApG 3:7 DK-KJV] Og han tog ham ved hans højre hånd, og løftede ham op: og øjeblikkeligt modtog hans fødder og ankelben styrke.
Ac 3:7 And he took him by the right hand, and lifted him up: and immediately his feet and ancle bones received strength.
[ApG 3:8 DK-KJV] Og han sprang op og stod, og gik, og sammen med dem gik han ind i templet, gående, og springende, og prisende Gud.
Ac 3:8 And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping, and praising God.
[ApG 3:9 DK-KJV] Og hele folket så’ ham gående og prisende Gud:
Ac 3:9 And all the people saw him walking and praising God:
[ApG 3:10 DK-KJV] Og de vidste at det var han som sad for at få almisser ved templets Vidunderlige port: og de var fyldt med undren og forbløffelse over det som var sket med ham.
Ac 3:10 And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful gate of the temple: and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him.
[ApG 3:11 DK-KJV] Og da den lamme mand som var blevet helbredt opholdt Peter og Johannes, samlede alle folkene sig omkring dem i søjlegangen som er kaldet Solomons, stærkt undrende.
Ac 3:11 And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon’s, greatly wondering.
[ApG 3:12 DK-KJV] Og da Peter så’ det, svarede han folket, I Israelske mænd, hvorfor undrer I jer over dette? eller hvorfor ser I så inderligt på os, som om at vi af egen kraft eller hellighed har fået denne mand til at gå?
Ac 3:12 And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk?
[ApG 3:13 DK-KJV] Abrahams Gud, og Isaks, og Jacobs, vores fædres Gud, har herliggjort hans Søn Jesus; som I udleverede, og fornægtede ham i Pilatus’ nærvær, da han var besluttet på at lade ham gå.
Ac 3:13 The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.
[ApG 3:14 DK-KJV] Men I fornægtede den Hellige Éner og den Retfærdige, og ønskede heller at få en morder skænket til jer;
Ac 3:14 But ye denied the Holy One and the Just, and desired a murderer to be granted unto you;
[ApG 3:15 DK-KJV] Og slog livets Prins ihjel, hvem Gud har rejst fra de døde; hvorom vi er vidner.
Ac 3:15 And killed the Prince of life, whom God hath raised from the dead; whereof we are witnesses.
[ApG 3:16 DK-KJV] Og hans navn gennem tro på hans navn har gjort denne mand stærk, hvem I ser og kender; ja, troen der er via ham har givet ham denne perfekte sundhed i nærværet af jer alle.
Ac 3:16 And his name through faith in his name hath made this man strong, whom ye see and know: yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.
[ApG 3:17 DK-KJV] Og nu, brødre, jeg forstår at det var på grund af uvidenhed at I gjorde det, ligesom jeres herskere også gjorde.
Ac 3:17 And now, brethren, I wot that through ignorance ye did it, as did also your rulers.
[ApG 3:18 DK-KJV] Men de ting, som Gud forud havde vist gennem alle hans profeters mund, at Kristus skulle lide, har han således opfyldt.
Ac 3:18 But those things, which God before had shewed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled.
[ApG 3:19 DK-KJV] Anger I derfor, og vær omvendt, så jeres synder må bli’ visket ud, når tiderne for forfriskning skal komme fra Herrens nærvær; 
Ac 3:19 Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;
[ApG 3:20 DK-KJV] Og han skal sende Jesus Kristus, som før var prædiket for jer:
Ac 3:20 And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:
[ApG 3:21 DK-KJV] Hvem himmelen måtte modtage indtil tiderne for genoprettelse af alle ting, som Gud har talt gennem alle hans hellige profeters mund siden denne verden begyndte.
Ac 3:21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.
[ApG 3:22 DK-KJV] For Moses sagde sandelig til fædrene, En profet af jeres egne skal Herren jeres Gud oprejse til jer brødre, som er lige som mig; Hør efter alt hvadsomhelst han siger til jer.
Ac 3:22 For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you.
[ApG 3:23 DK-KJV] Og det vil ske, at enhver sjæl, som ikke vil høre på den profet, skal bli’ destrueret blandt folket.
Ac 3:23 And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that prophet, shall be destroyed from among the people.
[ApG 3:24 DK-KJV] Ja, og alle profeterne fra Samuel og dem som fulgte efter, alle dem som har talt, har ligeså talt forud om disse dage.
Ac 3:24 Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days.
[ApG 3:25 DK-KJV] I er de profeters børn, og af pagten som Gud lavede med vore fædre, som siger til Abraham, Og i din sæd skal alle jordens folkeslag bli’ velsignet.
Ac 3:25 Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.
[ApG 3:26 DK-KJV] Ved at ha’ oprejst hans Søn Jesus, sendte Gud ham først til jer for at velsigne jer, ved at vende hver eneste af jer væk fra hans fejltrin.
Ac 3:26 Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities.
[ApG 4:1 DK-KJV] Og da de talte til folket, kom præsterne, og templets kaptajn, og Saddukæerne, over dem, 
Ac 4:1 And as they spake unto the people, the priests, and the captain of the temple, and the Sadducees, came upon them,
[ApG 4:2 DK-KJV] Som var bedrøvede over at de underviste folket, og prædikede opstandelsen fra de døde gennem Jesus.
Ac 4:2 Being grieved that they taught the people, and preached through Jesus the resurrection from the dead.
[ApG 4:3 DK-KJV] Og de greb dem, og satte dem i forvaring indtil den næste dag: for det var nu blevet aften.
Ac 4:3 And they laid hands on them, and put them in hold unto the next day: for it was now eventide.
[ApG 4:4 DK-KJV] Imidlertid troede mange af dem som hørte ordet; og de mænds antal var omkring 5.000.
Ac 4:4 Howbeit many of them which heard the word believed; and the number of the men was about five thousand.
[ApG 4:5 DK-KJV] Og det skete den næste morgen, at deres ledere, og ældste, og skriftkloge,
Ac 4:5 And it came to pass on the morrow, that their rulers, and elders, and scribes,
[ApG 4:6 DK-KJV] Og Annas ypperstepræsten, og Kaiafas, og Johannes, og Alexander, og alle dem som var i slægt med ypperstepræsten, var forsamlede i Jerusalem.
Ac 4:6 And Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem.
[ApG 4:7 DK-KJV] Og da de havde sat dem i midten, spurgte de, Ved hvilken kraft, eller ved hvilket navn, har I gjort dette?
Ac 4:7 And when they had set them in the midst, they asked, By what power, or by what name, have ye done this?
[ApG 4:8 DK-KJV] Og Peter, fyldt med den Hellige Ånd, sagde til dem, I ledere af folket, og ældste i Israel,
Ac 4:8 Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people, and elders of Israel,
[ApG 4:9 DK-KJV] Hvis vi i dag er undersøgt for den gode handling som var gjort overfor denne kraftløse mand, ved hvilke virkemidler han er gjort hel;
Ac 4:9 If we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole;
[ApG 4:10 DK-KJV] Så skal I alle vide, også hele Israels folk, at via Jesus Kristus fra Nazarets navn, som I korsfæstede, hvem Gud oprejste fra de døde, så er det på grund af ham at denne mand står her hel foran jer.
Ac 4:10 Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole.
[ApG 4:11 DK-KJV] Dette er den sten som ikke blev regnet for noget af jer bygningsfolk, som nu er blevet hjørnets hoved.
Ac 4:11 This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner.
[ApG 4:12 DK-KJV] Og der er heller ikke frelse i nogen anden: for der er intet andet navn under himlen som er givet blandt mennesker, hvorved vi må bli’ frelst.
Ac 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.
[ApG 4:13 DK-KJV] Nu da de så’ Peters og Johannes frimodighed, og bemærkede at de var ulærde og uvidende mænd, var de forbløffede; og de lagde mærke til dem, at de havde været med Jesus.
Ac 4:13 Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marvelled; and they took knowledge of them, that they had been with Jesus.
[ApG 4:14 DK-KJV] Og da de lagde mærke til manden som var blevet helbredt stå der hos dem, kunne de intet sige til det.
Ac 4:14 And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it.
[ApG 4:15 DK-KJV] Men da de havde befalet dem at de skulle forlade rådet, debatterede de indbyrdes,
Ac 4:15 But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves,
[ApG 4:16 DK-KJV] Og siger, Hvad skal vi gøre med disse mænd? for det er i virkeligheden et bemærkelsesværdigt mirakel som de har gjort for at manifestere det over for alle som bor i Jerusalem; vi kan ikke fornægte det.
Ac 4:16 Saying, What shall we do to these men? for that indeed a notable miracle hath been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem; and we cannot deny it.
[ApG 4:17 DK-KJV] Men så det ikke skal sprede sig yderligere blandt folket, lad os true dem strengt, så de ikke fremover taler til noget menneske i dette navn.
Ac 4:17 But that it spread no further among the people, let us straitly threaten them, that they speak henceforth to no man in this name.
[ApG 4:18 DK-KJV] Og de kaldte på dem, og befalede dem om overhovedet ikke at tale eller undervise i Jesus’ navn.
Ac 4:18 And they called them, and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus.
[ApG 4:19 DK-KJV] Men Peter og Johannes svarede og sagde til dem, Hvorvidt det er rigtigt i Guds øjne at lytte mere efter jer end på Gud, døm I.
Ac 4:19 But Peter and John answered and said unto them, Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye.
[ApG 4:20 DK-KJV] For vi kan ikke andet end at tale om de ting som vi har set og hørt.
Ac 4:20 For we cannot but speak the things which we have seen and heard.
[ApG 4:21 DK-KJV] Så da de yderligere havde truet dem, lod de dem gå, da de intet fandt hvorved de måtte straffe dem, på grund af folket: for alle mennesker forherligede Gud på grund af det som var sket.
Ac 4:21 So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them, because of the people: for all men glorified God for that which was done.
[ApG 4:22 DK-KJV] For manden var over 40 år gammel, på hvem dette helbredelsesmirakel var fremvist.
Ac 4:22 For the man was above forty years old, on whom this miracle of healing was shewed.
[ApG 4:23 DK-KJV] Og ved at være sat fri, gik de til deres egen gruppe, og rapporterede alt hvad de ledende præster og de ældste havde sagt til dem.
Ac 4:23 And being let go, they went to their own company, and reported all that the chief priests and elders had said unto them.
[ApG 4:24 DK-KJV] Og da de hørte det, opløftede de enstemmigt deres stemme til Gud, og sagde, Herre, du er Gud, som har lavet himlen, og jorden, og havet, og alt som er i det:
Ac 4:24 And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is:
[ApG 4:25 DK-KJV] Som via David din tjeners mund har sagt, Hvorfor hærger hedningerne, og folket forestiller sig nyttesløse ting?
Ac 4:25 Who by the mouth of thy servant David hast said, Why did the heathen rage, and the people imagine vain things?
[ApG 4:26 DK-KJV] Jordens konger rejste sig op, og lederne var forsamlede imod Herren, og imod hans Kristus.
Ac 4:26 The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his Christ.
[ApG 4:27 DK-KJV] For de havde sandelig forsamlet sig imod dit hellige barn Jesus, som du har salvet, både Herodes, og Pontius Pilatus, sammen med Hedningerne, og Israels folk,
Ac 4:27 For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel, were gathered together,
[ApG 4:28 DK-KJV] For at gøre hvadsomhelst din hånd og dit råd forud havde besluttet skulle ske.
Ac 4:28 For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.
[ApG 4:29 DK-KJV] Og nu, Herre, læg mærke til deres trusler: og giv dine tjenere, at de med al frimodighed må tale dine ord,
Ac 4:29 And now, Lord, behold their threatenings: and grant unto thy servants, that with all boldness they may speak thy word,
[ApG 4:30 DK-KJV] Ved at række din hånd frem for at helbrede; og at tegn og undere må bli’ gjort via Jesus dit hellige barns navn.
Ac 4:30 By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus.
[ApG 4:31 DK-KJV] Og da de havde bedt, var stedet hvor de var forsamlet rystet; og de var alle fyldt med den Hellig Ånd, og de talte Guds ord med frimodighed.
Ac 4:31 And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together; and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.
[ApG 4:32 DK-KJV] Og folkemængden af dem som troede var af et hjerte og en sjæl: ingen af dem som ejede ting sagde det han burde at det var hans eget; men de havde alle ting fælles.
Ac 4:32 And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul: neither said any of them that ought of the things which he possessed was his own; but they had all things common.
[ApG 4:33 DK-KJV] Og med stor kraft gav apostlene vidnesbyrd om Herren Jesus’ opstandelse: og stor nåde var over dem alle.
Ac 4:33 And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus: and great grace was upon them all.
[ApG 4:34 DK-KJV] Der var heller ikke nogen af dem som manglede noget: for alle dem som ejede jord eller huse solgte dem, og bragte fortjenesten for de ting som var solgt,
Ac 4:34 Neither was there any among them that lacked: for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold,
[ApG 4:35 DK-KJV] Og lagde dem ned ved apostlenes fødder: og pengene blev fordelt til ethvert menneske ligesom han havde brug for.
Ac 4:35 And laid them down at the apostles’ feet: and distribution was made unto every man according as he had need.
[ApG 4:36 DK-KJV] Og Joses, som af apostlene havde fået kaldenavnet Barnabas, (som er, ved at være fortolket, Trøstens søn,) en Levit, og fra landet Cypern,
Ac 4:36 And Joses, who by the apostles was surnamed Barnabas, (which is, being interpreted, The son of consolation,) a Levite, and of the country of Cyprus,
[ApG 4:37 DK-KJV] Som har land, solgte det, og bragte pengene, og lagde dem ved apostlenes fødder.
Ac 4:37 Having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles’ feet.
[ApG 5:1 DK-KJV] Men en bestemt mand kaldet Ananias, med hans hustru Safira, solgte en besiddelse,
Ac 5:1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,
[ApG 5:2 DK-KJV] Og tilbageholdt en del af fortjenesten, hans hustru blev også indviet i det, og bragte en bestemt del, og lagde det ved apostlenes fødder.
Ac 5:2 And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles’ feet.
[ApG 5:3 DK-KJV] Men Peter sagde, Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte at du skulle lyve overfor den Hellig Ånd, og tilbageholde en del at fortjenesten fra landet?
Ac 5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?
[ApG 5:4 DK-KJV] Imens det tilbageværende, var det ikke dit eget? og efter at det var solgt, var det ikke under din egen myndighed? hvorfor har du undfanget denne ting i dit hjerte? du har ikke løjet overfor mennesker, men overfor Gud.
Ac 5:4 Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.
[ApG 5:5 DK-KJV] Og mens Ananias hørte disse ord faldt han ned, og opgav ånden: og stor frygt kom over alle dem som hørte disse ting.
Ac 5:5 And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.
[ApG 5:6 DK-KJV] Og de unge mænd rejste sig, løftede ham op, og bar ham ud, og begravede ham.
Ac 5:6 And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.
[ApG 5:7 DK-KJV] Og omkring 3 timer senere, da hans hustru, intetanende om hvad der var sket, kom ind.
Ac 5:7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.
[ApG 5:8 DK-KJV] Og Peter spurgte hende, Fortæl mig om I solgte landet for så meget? Og hun sagde, Ja, for så meget.
Ac 5:8 And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.
[ApG 5:9 DK-KJV] Så sagde Peter til hende, Hvordan kan det være at I sammen har besluttet at friste Herrens Ånd? læg mærke til, fødderne af dem som har begravet din ægtemand er ved døren, og skal bære dig ud.
Ac 5:9 Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.
[ApG 5:10 DK-KJV] Så faldt hun straks ned ved hans fødder, og overgav ånden: og de unge mænd kom ind, og fandt hende død, og, bar hende frem, og begravede hende ved hendes ægtemand.
Ac 5:10 Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.
[ApG 5:11 DK-KJV] Og stor frygt kom over hele kirken, og over alle dem som hørte disse ting.
Ac 5:11 And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.
[ApG 5:12 DK-KJV] Og via apostlenes hænder blev mange tegn og undere udvirket blandt folket; (og de var alle enstemmigt samlet i Solomons søjlegang.
Ac 5:12 And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon’s porch.
[ApG 5:13 DK-KJV] Og af resten vovede ingen mand at slutte sigselv til dem: men folket lovpriste dem.
Ac 5:13 And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them.
[ApG 5:14 DK-KJV] Og flere troende blev lagt til Herren, folkemængder både af mænd og kvinder.)
Ac 5:14 And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)
[ApG 5:15 DK-KJV] Lige så meget så de frembragte de syge ud på gaderne, og lagde dem på senge og sofaer, for i det mindste at Peters skygge måtte falde på nogle af dem når han gik forbi.
Ac 5:15 Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.
[ApG 5:16 DK-KJV] Til Jerusalem kom der også en folkemængde ud af byerne rundt om, som bragte syge folk, og dem som var plaget med urene ånder: og de var helbredt hver og en’.
Ac 5:16 There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.
[ApG 5:17 DK-KJV] Da rejste ypperstepræsten sig op, og alle de som var hos ham, (som er Saddukæernes sekt,) og var fyldt med harme,
Ac 5:17 Then the high priest rose up, and all they that were with him, (which is the sect of the Sadducees,) and were filled with indignation,
[ApG 5:18 DK-KJV] Og lagde hånd på apostlene, og satte dem i det almindelige fængsel.
Ac 5:18 And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.
[ApG 5:19 DK-KJV] Men om natten åbnede Herrens engel fængslets døre, og førte dem ud, og sagde,
Ac 5:19 But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said,
[ApG 5:20 DK-KJV] Gå, stå og tal i templet til folket alle ordene om dette liv.
Ac 5:20 Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life.
[ApG 5:21 DK-KJV] Og da de hørte det, gik de ind i templet tidligt om morgenen, og underviste. Men ypperstepræsten kom, og de som var med ham, og kaldte rådet sammen, og hele senatet af Israels børn, og sendte besked til fængslet for at få dem bragt.
Ac 5:21 And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.
[ApG 5:22 DK-KJV] Men da officererne kom, og ikke fandt dem i fængslet, returnerede de, og fortalte,
Ac 5:22 But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,
[ApG 5:23 DK-KJV] Og siger, Fængslet fandt vi sandelig lukket med al sikkerhed, og vagterne stod udenfor dørene: men da vi havde åbnet, fandt vi intet menneske derinde.
Ac 5:23 Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.
[ApG 5:24 DK-KJV] Nu da ypperstepræsten og templets kaptajner og de ledende præster hørte disse ting, var de fortvivlede hvorvidt dette ville vokse.
Ac 5:24 Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow.
[ApG 5:25 DK-KJV] Så kom der én og fortalte dem, og siger, Læg mærke til, mændene som I satte i fængsel står inde i templet, og underviser folket.
Ac 5:25 Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and teaching the people.
[ApG 5:26 DK-KJV] Da gik kaptajnen med officererne, og bragte dem uden vold: for de frygtede folket, for ikke at de skulle ha’ blevet stenet.
Ac 5:26 Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.
[ApG 5:27 DK-KJV] Og da de havde frembragt dem, satte de dem foran rådet: og ypperstepræsten spurgte dem,
Ac 5:27 And when they had brought them, they set them before the council: and the high priest asked them,
[ApG 5:28 DK-KJV] Og siger, Befalede vi jer ikke strengt at I ikke skulle undervise i dette navn? og, læg mærke til, I har fyldt Jerusalem med jeres doktrin, og prøver på at få denne mands blod over os.
Ac 5:28 Saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? and, behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man’s blood upon us.
[ApG 5:29 DK-KJV] Da svarede Peter og de andre apostle og sagde, Vi bør adlyde Gud snarere end mennesker.
Ac 5:29 Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.
[ApG 5:30 DK-KJV] Vores fædres Gud oprejste Jesus, hvem I slog ihjel og hang på et træ.
Ac 5:30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.
[ApG 5:31 DK-KJV] Ham har Gud ophøjet med hans højre hånd til at være en Prins og en Frelser, for at gi’ omvendelse til Israel, og syndernes tilgivelse.
Ac 5:31 Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.
[ApG 5:32 DK-KJV] Og vi er hans vidner om disse ting; og sådant er også den Hellige Ånd, som Gud har givet til dem som adlyder ham.
Ac 5:32 And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.
[ApG 5:33 DK-KJV] Da de hørte det, skar det dem i hjertet, og de rådsluttede at dræbe dem.
Ac 5:33 When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
[ApG 5:34 DK-KJV] Da stod én frem fra rådet, en Farisæer, kaldet Gamaliel, en doktor af loven, velanset blandt hele folket, og befalede at gi’ apostlene en lille smule plads;
Ac 5:34 Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space;
[ApG 5:35 DK-KJV] Og sagde til dem, I Israelske mænd, pas på med hvad I har tænkt jer at gøre angående disse mænd.
Ac 5:35 And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.
[ApG 5:36 DK-KJV] For før disse dage stod Theudas frem, pralende over sigselv at han var noget specielt; overfor hvem et antal mænd, omkring 400, slog demselv sammen: som var slået ihjel; og alle, alle dem som adlød ham, var spredt, og bragt til intet.
Ac 5:36 For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to nought.
[ApG 5:37 DK-KJV] Efter denne mand stod Judas fra Galilæa frem i dagene for beskatningen, og trak mange folk med efter ham: også han forulykkede; og alle, lige så mange som adlød ham, blev spredt.
Ac 5:37 After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed.
[ApG 5:38 DK-KJV] Og nu siger jeg til jer, Afstå fra disse mænd, og lad dem være i fred: for hvis dette råd eller dette virke er fra mennesker, vil det bli’ til intet:
Ac 5:38 And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:
[ApG 5:39 DK-KJV] Men hvis det er fra Gud, kan I ikke vælte det; for ikke at I skal bli’ fundet at kæmpe imod Gud.
Ac 5:39 But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.
[ApG 5:40 DK-KJV] Og de blev enige med ham: og da de havde samlet apostlene, og pryglet dem, befalede de at de ikke skulle tale i Jesus navn, og lod dem gå.
Ac 5:40 And to him they agreed: and when they had called the apostles, and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go.
[ApG 5:41 DK-KJV] Og de tog afsted fra rådets nærvær, og jublede over at de blev anset for at være værdige til at lide skam for hans navn.
Ac 5:41 And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.
[ApG 5:42 DK-KJV] Og dagligt i templet, og i ethvert hus, stoppede de ikke med at undervise og prædike Jesus Kristus.
Ac 5:42 And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
[ApG 6:1 DK-KJV] Og i disse dage, da disciplenes antal var multipliceret, rejste der sig en mumlen blandt Grækerne imod Hebræerne, fordi deres enker blev forsømt i den daglige betjening.
Ac 6:1 And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.
[ApG 6:2 DK-KJV] Derefter kaldte de 12 folkemængden af disciple til sig, og sagde, Det er ikke grund til at vi skulle efterlade Guds ord, og tjene ved bordene.
Ac 6:2 Then the twelve called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God, and serve tables.
[ApG 6:3 DK-KJV] Derfor, brødre, udse I blandt jer 7 mænd med et hæderligt vidnesbyrd, fuld af den Hellige Ånd og visdom, som vi kan vælge til at ta’ sig af disse sager. 
Ac 6:3 Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.
[ApG 6:4 DK-KJV] For vi vil kontinuerligt hengi’ os selv til bøn, og til betjeningen af ordet.
Ac 6:4 But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word.
[ApG 6:5 DK-KJV] Og ordsproget tilfredsstillede hele folkemængden: og de udvalgte Stefanus, en mand fuld af tro og af den Hellige Ånd, og Philip, og Prokorus, og Nikanor, og Timon, og Parmenas, og Nikolas en proselyt fra Antiokia: 
Ac 6:5 And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas a proselyte of Antioch:
[ApG 6:6 DK-KJV] Hvem de satte foran apostlene: og da de havde bedt, lagde de deres hænder på dem.
Ac 6:6 Whom they set before the apostles: and when they had prayed, they laid their hands on them.
[ApG 6:7 DK-KJV] Og Guds ord voksede; og disciplenes antal multiplicerede meget i Jerusalem; og en stor gruppe af præsterne blev lydige overfor troen.
Ac 6:7 And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly; and a great company of the priests were obedient to the faith.
[ApG 6:8 DK-KJV] Og Stefanus, fuld af tro og kraft, gjorde store undere og mirakler blandt folket.
Ac 6:8 And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people.
[ApG 6:9 DK-KJV] Da rejste der sig nogle fra synagogen, som kaldes synagogen af Libertines, og Cyreninere, og Alexandrinere, og af dem fra Cilicia og Lilleasien, som stred med Stefanus.
Ac 6:9 Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen.
[ApG 6:10 DK-KJV] Og de var ikke istand til at modstå visdommen og ånden hvorved han talte.
Ac 6:10 And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake.
[ApG 6:11 DK-KJV] Da forledte de mænd, som sagde, Vi har hørt ham tale blasfemiske ord imod Moses, og imod Gud.
Ac 6:11 Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses, and against God.
[ApG 6:12 DK-KJV] Og de skabte uro blandt folket, og de ældste, og de skriftkloge, og kom over ham, og fangede ham, og bragte ham ind foran rådet,
Ac 6:12 And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon him, and caught him, and brought him to the council,
[ApG 6:13 DK-KJV] Og fremsatte falske vidner, som sagde, Denne mand stopper ikke med at tale blasfemiske ord mod dette hellige sted, og loven:
Ac 6:13 And set up false witnesses, which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place, and the law:
[ApG 6:14 DK-KJV] For vi har hørt ham sige, at denne Jesus fra Nazaret skal destruere dette sted, og skal ændre skikkene som Moses forløste til os.
Ac 6:14 For we have heard him say, that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered us.
[ApG 6:15 DK-KJV] Og alle som sad i rådet, fæstnede blikket på ham, og så’ hans ansigt som havde det været en engels ansigt.
Ac 6:15 And all that sat in the council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.
[ApG 7:1 DK-KJV] Da sagde ypperstepræsten, Er disse ting sådant?
Ac 7:1 Then said the high priest, Are these things so?
[ApG 7:2 DK-KJV] Og han sagde, Mænd, brødre, og fædre, lyt; Herlighedens Gud viste sig for vor fader Abraham, da han var i Mesopotamien, før han boede i Charran, (Charan i Irak)
Ac 7:2 And he said, Men, brethren, and fathers, hearken; The God of glory appeared unto our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charran,
[ApG 7:3 DK-KJV] Og sagde til ham, Drag du ud af dit land, og fra dine landsmænd, og kom ind i landet som jeg skal vise dig.
Ac 7:3 And said unto him, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into the land which I shall shew thee.
[ApG 7:4 DK-KJV] Så drog ham ud af Kaldæernes land, og boede i Charran: og derfra, da hans far var død, flyttede han ham ind i dette land, hvori I nu bor.
Ac 7:4 Then came he out of the land of the Chaldaeans, and dwelt in Charran: and from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein ye now dwell.
[ApG 7:5 DK-KJV] Og han gav ham ingen arv i det, nej, ikke så meget så han kunne sætte hans fod på det: han lovede dog at han ville gi’ det til ham som en besiddelse; og til hans sæd efter ham, på det tidspunkt som han stadig ikke havde noget barn.
Ac 7:5 And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on: yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child.
[ApG 7:6 DK-KJV] Og Gud talte på denne måde, At hans sæd skulle opholde sig i et fremmed land; og at de skulle bringe dem ind i slaveri, og behandle dem ondt i 400 år.
Ac 7:6 And God spake on this wise, That his seed should sojourn in a strange land; and that they should bring them into bondage, and entreat them evil four hundred years.
[ApG 7:7 DK-KJV] Og den nation for hvem de skal være i slaveri vil jeg dømme, siger Gud: og efter det skal de komme ud, og tjene mig på dette sted.
Ac 7:7 And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.
[ApG 7:8 DK-KJV] Og han gav ham omskærelsespagten; og sådant avlede Abraham Isak, og omskar ham den ottende dag; og Isak avlede Jacob; og Jacob avlede de 12 patriarker.
Ac 7:8 And he gave him the covenant of circumcision: and so Abraham begat Isaac, and circumcised him the eighth day; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat the twelve patriarchs.
[ApG 7:9 DK-KJV] Og patriarkerne, bevæget med misundelse, solgte Joseph til Egypten: men Gud var med ham,
Ac 7:9 And the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt: but God was with him,
[ApG 7:10 DK-KJV] Og forløste ham ud af alle hans lidelser, og gav ham favør og visdom i Faraos øjne Egyptens konge; og han gjorde ham til guvernør over Egypten og hele hans hus.
Ac 7:10 And delivered him out of all his afflictions, and gave him favour and wisdom in the sight of Pharaoh king of Egypt; and he made him governor over Egypt and all his house.
[ApG 7:11 DK-KJV] Nu kom der en mangel over hele Egypten og Canaans land, og stor lidelse: og vore fædre fandt ingen næring.
Ac 7:11 Now there came a dearth over all the land of Egypt and Chanaan, and great affliction: and our fathers found no sustenance.
[ApG 7:12 DK-KJV] Men da Jacob hørte at der var korn i Egypten, udsendte han først vore fædre.
Ac 7:12 But when Jacob heard that there was corn in Egypt, he sent out our fathers first.
[ApG 7:13 DK-KJV] Og den anden gang blev Joseph kundgjort for hans brødre; og Josephs slægt blev kundgjort for Farao.
Ac 7:13 And at the second time Joseph was made known to his brethren; and Joseph’s kindred was made known unto Pharaoh.
[ApG 7:14 DK-KJV] Da sendte Joseph, og kaldte hans far Jacob til sig, og hele hans slægt, 75 sjæle.
Ac 7:14 Then sent Joseph, and called his father Jacob to him, and all his kindred, threescore and fifteen souls.
[ApG 7:15 DK-KJV] Så gik Jacob ned til Egypten, og døde, han, og vore fædre,
Ac 7:15 So Jacob went down into Egypt, and died, he, and our fathers,
[ApG 7:16 DK-KJV] Og blev båret over til Shechem, og lagt i graven som Abraham købte for en sum penge fra Emmors sønner faderen af Shechem.
Ac 7:16 And were carried over into Sychem, and laid in the sepulchre that Abraham bought for a sum of money of the sons of Emmor the father of Sychem.
[ApG 7:17 DK-KJV] Men da tiden for løftet nærmede sig, hvilket Gud havde svoret til Abraham, voksede folket og multiplicerede i Egypten,
Ac 7:17 But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt,
[ApG 7:18 DK-KJV] Indtil en anden konge stod frem, som ikke kendte Joseph.
Ac 7:18 Till another king arose, which knew not Joseph.
[ApG 7:19 DK-KJV] Den samme handlede spidsfindigt med vor slægt, og behandlede vore fædre ondt, sådant at de smed deres egne unge børn ud, med det endemål at de ikke måtte leve.
Ac 7:19 The same dealt subtilly with our kindred, and evil entreated our fathers, so that they cast out their young children, to the end they might not live.
[ApG 7:20 DK-KJV] På den tid blev Moses født, og var overmådelig smuk, og voksede op i hans fars hus i 3 måneder:
Ac 7:20 In which time Moses was born, and was exceeding fair, and nourished up in his father’s house three months:
[ApG 7:21 DK-KJV] Og da han blev smidt ud, samlede Faraos datter ham op, og lod ham vokse op som hendes egen søn.
Ac 7:21 And when he was cast out, Pharaoh’s daughter took him up, and nourished him for her own son.
[ApG 7:22 DK-KJV] Og Moses blev oplært i hele Egypternes visdom, og var mægtig i ord og i handlinger.
Ac 7:22 And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds.
[ApG 7:23 DK-KJV] Og da han var fuldt ud 40 år gammel, kom det ind i hans hjerte at besøge hans brødre Israels børn.
Ac 7:23 And when he was full forty years old, it came into his heart to visit his brethren the children of Israel.
[ApG 7:24 DK-KJV] Og ved at se at én af dem blev behandlet forkert, forsvarede han ham, og hævnede ham som var undertrykt, og slog Egypteren:
Ac 7:24 And seeing one of them suffer wrong, he defended him, and avenged him that was oppressed, and smote the Egyptian:
[ApG 7:25 DK-KJV] For han gik ud fra at hans brødre ville ha’ forstået hvordan at Gud ved hans hånd ville befri dem: men de forstod det ikke.
Ac 7:25 For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them: but they understood not.
[ApG 7:26 DK-KJV] Og den næste dag viste han sigselv for dem mens de var oppe og strides, og ville ha’ forligt dem, og siger, Hr’er, I er brødre; hvorfor gør I forkert overfor hinanden?
Ac 7:26 And the next day he shewed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sirs, ye are brethren; why do ye wrong one to another?
[ApG 7:27 DK-KJV] Men han der gjorde forkert overfor hans næste skubbede ham væk, og siger, Hvem gjorde dig til en leder og en dommer over os?
Ac 7:27 But he that did his neighbour wrong thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us?
[ApG 7:28 DK-KJV] Vil du dræbe mig, som du gjorde med Egypteren i går?
Ac 7:28 Wilt thou kill me, as thou diddest the Egyptian yesterday?
[ApG 7:29 DK-KJV] Da flygtede Moses ved denne udtalelse, og var en fremmed i Midians land, hvor han avlede 2 sønner.
Ac 7:29 Then fled Moses at this saying, and was a stranger in the land of Madian, where he begat two sons.
[ApG 7:30 DK-KJV] Og da der var gået 40 år, viste en HERRENs engel sig for ham i en flamme af ild i en busk i Sinai-bjergets vildmark.
Ac 7:30 And when forty years were expired, there appeared to him in the wilderness of mount Sina an angel of the Lord in a flame of fire in a bush.
[ApG 7:31 DK-KJV] Da Moses så’ den, forundredes han over synet: og da han kom nærmere for at lægge mærke til den, kom Herrens stemme til ham,
Ac 7:31 When Moses saw it, he wondered at the sight: and as he drew near to behold it, the voice of the Lord came unto him,
[ApG 7:32 DK-KJV] Som siger, Jeg er dine fædres Gud, Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jacobs Gud. Så skælvede Moses, og turde ikke at lægge mærke til den.
Ac 7:32 Saying, I am the God of thy fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Then Moses trembled, and durst not behold.
[ApG 7:33 DK-KJV] Da sagde Herren til ham, Ta’ dine sko af dine fødder: for det sted hvor du står er hellig jord.
Ac 7:33 Then said the Lord to him, Put off thy shoes from thy feet: for the place where thou standest is holy ground.
[ApG 7:34 DK-KJV] Jeg har set, Jeg har set lidelserne fra mit folk som er i Egypten, og jeg har hørt deres sukken, og er kommet ned for at befri dem. Og kom nu, jeg vil sende dig til Egypten.
Ac 7:34 I have seen, I have seen the affliction of my people which is in Egypt, and I have heard their groaning, and am come down to deliver them. And now come, I will send thee into Egypt.
[ApG 7:35 DK-KJV] Denne Moses hvem de fornægtede, ved at sige, Hvem gjorde dig til en leder og en dommer? denne samme sendte Gud for at være en leder og en befrier via englens hånd som viste sig for ham i busken.
Ac 7:35 This Moses whom they refused, saying, Who made thee a ruler and a judge? the same did God send to be a ruler and a deliverer by the hand of the angel which appeared to him in the bush.
[ApG 7:36 DK-KJV] Han ledte dem ud, efter at han havde vist undere og tegn i Egyptens land, og i det Røde hav, og i vildmarken i 40 år.
Ac 7:36 He brought them out, after that he had shewed wonders and signs in the land of Egypt, and in the Red sea, and in the wilderness forty years.
[ApG 7:37 DK-KJV] Dette er den Moses, som sagde til Israels børn, Herren jeres Gud skal af jeres brødre rejse en profet op til jer, der er som mig; ham skal I høre.
Ac 7:37 This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear.
[ApG 7:38 DK-KJV] Dette er han, der var i kirken i vildmarken med den engel som talte til ham på Sinai-bjerget, og med vore fædre: som modtog de levende orakler for at gi’ dem til os:
Ac 7:38 This is he, that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the mount Sina, and with our fathers: who received the lively oracles to give unto us:
[ApG 7:39 DK-KJV] Ham ville vore fædre ikke adlyde, men skubbede ham væk fra dem, og i deres hjerter vendte de igen tilbage til Egypten,
Ac 7:39 To whom our fathers would not obey, but thrust him from them, and in their hearts turned back again into Egypt,
[ApG 7:40 DK-KJV] Ved at sige til Aaron, Lav guder som kan gå foran os: for angående denne Moses, som ledte os ud af Egyptens land, så ved vi ikke hvad der er sket med ham.
Ac 7:40 Saying unto Aaron, Make us gods to go before us: for as for this Moses, which brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him.
[ApG 7:41 DK-KJV] Og de lavede en kalv i de dage, og tilbød ofre til afguden, og jublede over deres egne hænders gerninger.
Ac 7:41 And they made a calf in those days, and offered sacrifice unto the idol, and rejoiced in the works of their own hands.
[ApG 7:42 DK-KJV] Da vendte Gud sig, og gav dem over til at tilbede himmelhæren; som det er skrevet i profetbøgerne, Kæreste I Israels hus, har I til mig tilbudt slagtedyr og ofre gennem en tid på 40 år i vildmarken?
Ac 7:42 Then God turned, and gave them up to worship the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, O ye house of Israel, have ye offered to me slain beasts and sacrifices by the space of forty years in the wilderness?
[ApG 7:43 DK-KJV] Ja, I tog Molochs tabernakel op, og jeres gud Remphans stjerne, figurer som I lavede for at tilbede dem: og jeg vil føre jer væk til den anden side af Babylon.
Ac 7:43 Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.
[ApG 7:44 DK-KJV] Vore fædre havde vidnesbyrdets tabernakel i vildmarken, som han havde udpeget, og fortalte Moses, at han skulle lave det efter den udformning som han havde set.
Ac 7:44 Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he had appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen.
[ApG 7:45 DK-KJV] Det som vore fædre der kom efter også bragte ind med Jesus til besiddelsen af Hedningerne, de som Gud drev ud foran vore fædres ansigt, indtil Davids dage;
Ac 7:45 Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers, unto the days of David;
[ApG 7:46 DK-KJV] De som fandt favør foran Gud, og ønskede at finde et tabernakel for Jacobs Gud.
Ac 7:46 Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
[ApG 7:47 DK-KJV] Men Solomon byggede ham et hus.
Ac 7:47 But Solomon built him an house.
[ApG 7:48 DK-KJV] Imidlertid bor den Allerhøjeste ikke i templer lavet med hænder; som profeten siger,
Ac 7:48 Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,
[ApG 7:49 DK-KJV] Himlen er min trone, og jorden er min fodskammel: hvilket hus vil I bygge mig? siger Herren: eller hvilket er stedet for min hvile?
Ac 7:49 Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? saith the Lord: or what is the place of my rest?
[ApG 7:50 DK-KJV] Har ikke min hånd lavet alle disse ting?
Ac 7:50 Hath not my hand made all these things?
[ApG 7:51 DK-KJV] I stivnakkede og uomskårede i hjerte og ører, I gør altid det at I modvirker den Hellige Ånd: som jeres fædre gjorde, sådant gør I.
Ac 7:51 Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye.
[ApG 7:52 DK-KJV] Hvilke af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? og de har slået dem ihjel som forud viste den Retfærdige Éners ankomst; af hvem I nu er blevet forræderne og morderne:
Ac 7:52 Which of the prophets have not your fathers persecuted? and they have slain them which shewed before of the coming of the Just One; of whom ye have been now the betrayers and murderers:
[ApG 7:53 DK-KJV] I som har modtaget loven via engleanvisning, og har ikke overholdt den.
Ac 7:53 Who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it.
[ApG 7:54 DK-KJV] Da de hørte disse ting, skar det dem i hjertet, og de skar tænder over ham.
Ac 7:54 When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth.
[ApG 7:55 DK-KJV] Men han, som er fyldt af den Hellige Ånd, kiggede med et fast blik op ind i himlen, og så’ Guds herlighed, og Jesus stående på Guds højre hånd,
Ac 7:55 But he, being full of the Holy Ghost, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God,
[ApG 7:56 DK-KJV] Og sagde, Læg mærke til, jeg ser himlene åbnet, og Menneskesønnen stående på Guds højre hånd.
Ac 7:56 And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God.
[ApG 7:57 DK-KJV] Da råbte de med en høj stemme, og stoppede deres ører, og overfaldt ham enstemmigt,
Ac 7:57 Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord,
[ApG 7:58 DK-KJV] Og smed ham ud af byen, og stenede ham: og vidnerne lagde deres tøj ned ved en ung mands fødder, hvis navn var Saulus.
Ac 7:58 And cast him out of the city, and stoned him: and the witnesses laid down their clothes at a young man’s feet, whose name was Saul.
[ApG 7:59 DK-KJV] Og de stenede Stefanus, som påkaldte Gud, og siger, Herre Jesus, modtag min ånd.
Ac 7:59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit.
[ApG 7:60 DK-KJV] Og han knælede ned, og råbte med en høj stemme, Herre, læg ikke denne synd til deres anklage. Og da han havde sagt det, faldt han i søvn.
Ac 7:60 And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.
[ApG 8:1 DK-KJV] Og Saulus samtykkede med hans død. Og på det tidspunkt var der en stor forfølgelse af kirken som var i Jerusalem. Og de blev alle spredt bredt udover Judæa og Samarias regioner, undtagen apostlene.
Ac 8:1 And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem; and they were all scattered abroad throughout the regions of Judaea and Samaria, except the apostles.
[ApG 8:2 DK-KJV] Og fromme mænd bar Stefanus til hans begravelse, og lavede en stor jamren over ham.
Ac 8:2 And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.
[ApG 8:3 DK-KJV] Og angående Saulus, han overrumplede kirken, ved at gå ind i ethvert hus, og hale mænd og kvinder ud for at smide dem i fængsel.
Ac 8:3 As for Saul, he made havock of the church, entering into every house, and haling men and women committed them to prison.
[ApG 8:4 DK-KJV] Derfor gik de der var blevet spredt bredt rundt alle steder og prædikede ordet.
Ac 8:4 Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.
[ApG 8:5 DK-KJV] Da gik Philip ned til byen Samaria, og prædikede Kristus for dem.
Ac 8:5 Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto them.
[ApG 8:6 DK-KJV] Og enstemmigt var folket opmærksomme på de ting som Philip talte, og hørte og så’ miraklerne som han gjorde.
Ac 8:6 And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did.
[ApG 8:7 DK-KJV] For urene ånder, råbende med høj stemme, kom ud af mange som var besat med dem: og mange som havde parese, og de som var lamme, blev helbredt.
Ac 8:7 For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them: and many taken with palsies, and that were lame, were healed.
[ApG 8:8 DK-KJV] Og der var stor glæde i den by.
Ac 8:8 And there was great joy in that city.
[ApG 8:9 DK-KJV] Men der var en bestemt mand, kaldet Simon, som tidligere i den samme by brugte heksekunst, og forheksede Samarias folk, ved at udgi’ sigselv for at være noget specielt: 
Ac 8:9 But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one:
[ApG 8:10 DK-KJV] Overfor hvem de alle var opmærksomme, fra den mindste til den største, og siger, Denne mand er den store kraft fra Gud.
Ac 8:10 To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God.
[ApG 8:11 DK-KJV] Og de værdsatte ham, eftersom han gennem længere tid havde forhekset dem med forskellig slags heksekunster.
Ac 8:11 And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries.
[ApG 8:12 DK-KJV] Men da de troede på tingene som Philip prædikede angående Guds kongerige, og Jesus Kristus’ navn, var de døbt, både mænd og kvinder.
Ac 8:12 But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
[ApG 8:13 DK-KJV] Da troede Simon hamselv også: og da han var døbt, fortsatte han med Philip, og spekulerede, over miraklerne og tegnene som var udført.
Ac 8:13 Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done.
[ApG 8:14 DK-KJV] Nu da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria havde modtaget ordet fra Gud, sendte de Peter og Johannes til dem:
Ac 8:14 Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John:
[ApG 8:15 DK-KJV] Som, da de var kommet ned, bad for dem, at de måtte modtage den Hellige Ånd:
Ac 8:15 Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:
[ApG 8:16 DK-KJV] (For endnu var han ikke faldet på nogen af dem: de var kun døbt i Herren Jesus’ navn.)
Ac 8:16 (For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)
[ApG 8:17 DK-KJV] Da lagde de deres hænder på dem, og de modtog den Hellige Ånd.
Ac 8:17 Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.
[ApG 8:18 DK-KJV] Og da Simon så’ at den Hellige Ånd blev givet gennem apostlenes håndspålæggelse, tilbød han dem penge,
Ac 8:18 And when Simon saw that through laying on of the apostles’ hands the Holy Ghost was given, he offered them money,
[ApG 8:19 DK-KJV] Og siger, Giv også mig denne myndighed, så på hvemsomhelst jeg lægger hænder, han må modtage den Hellige Ånd.
Ac 8:19 Saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.
[ApG 8:20 DK-KJV] Men Peter sagde til ham, Dine penge forgår sammen med dig, fordi du har tænkt at gaven fra Gud kan købes med penge.
Ac 8:20 But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money.
[ApG 8:21 DK-KJV] Du har hverken del eller lod i denne sag: for dit hjerte er ikke ret i Guds øjne.
Ac 8:21 Thou hast neither part nor lot in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.
[ApG 8:22 DK-KJV] Anger derfor fra denne din ondskab, og bed Gud, hvis måske tankerne fra dit hjerte må bli’ dig tilgivet.
Ac 8:22 Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee.
[ApG 8:23 DK-KJV] For jeg kan se at du er i galde af bitterhed, og indfanget af fejltrin.
Ac 8:23 For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.
[ApG 8:24 DK-KJV] Da svarede Simon, og sagde, Bed I til Herren for mig, at ingen af disse ting som I har talt kommer over mig.
Ac 8:24 Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me.
[ApG 8:25 DK-KJV] Og de, da de havde vidnet og prædiket Herrens ord, returnerede til Jerusalem, og prædikede evangeliet i mange af Samarias landsbyer.
Ac 8:25 And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, and preached the gospel in many villages of the Samaritans.
[ApG 8:26 DK-KJV] Og Herrens engel talte til Philip, og siger, Stå op, og gå mod syd på vejen som går ned fra Jerusalem til Gaza, som er ørken.
Ac 8:26 And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert.
[ApG 8:27 DK-KJV] Og han rejste sig og gik: og, læg mærke til, en mand fra Etiopien, en eunuk med stor autoritet under Candace dronning af Etiopierne, som havde ansvaret for alle hendes skatte, og var kommet til Jerusalem for at tilbede,
Ac 8:27 And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,
[ApG 8:28 DK-KJV] Var returnerende, og sad i hans stridsvogn og læste profeten Esajas.
Ac 8:28 Was returning, and sitting in his chariot read Esaias the prophet.
[ApG 8:29 DK-KJV] Da sagde Ånden til Philip, Gå tættere på, og tilslut digselv til denne stridsvogn.
Ac 8:29 Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.
[ApG 8:30 DK-KJV] Og Philip løb derhen til ham, og hørte ham læse profeten Esajas, og sagde, Forstår du hvad du læser?
Ac 8:30 And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Esaias, and said, Understandest thou what thou readest?
[ApG 8:31 DK-KJV] Og han sagde, Hvordan kan jeg, medmindre en eller anden mand guider mig? og han spurgte om Philip ville komme op og sidde med ham.
Ac 8:31 And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.
[ApG 8:32 DK-KJV] Skriftstedet som han læste var dette, Han blev ledt som et får til slagteren; og som et lam er stumt før hans klipning, sådant åbnede han ikke hans mund:
Ac 8:32 The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:
[ApG 8:33 DK-KJV] I hans ydmygelse var hans dom taget væk: og hvem skal erklære hans generation? for hans liv er taget fra jorden.
Ac 8:33 In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.
[ApG 8:34 DK-KJV] Og eunukken svarede Philip, og sagde, jeg ber dig, om hvem taler denne profet? om sigselv, eller om en anden mand?
Ac 8:34 And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?
[ApG 8:35 DK-KJV] Da åbnede Philip hans mund, og begyndte ved det samme skriftsted, og prædikede Jesus for ham.
Ac 8:35 Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.
[ApG 8:36 DK-KJV] Og mens de var på vej, kom de til noget vand: og eunukken sagde, Se, her er vand; hvad forhindrer mig i at bli’ døbt?
Ac 8:36 And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?
[ApG 8:37 DK-KJV] Og Philip sagde, Hvis du tror med hele dit hjerte, så må du. Og han svarede og sagde, jeg tror at Jesus Kristus er Guds Søn.
Ac 8:37 And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
[ApG 8:38 DK-KJV] Og han befalede at stridsvognen skulle holde stille: og de gik begge ned i vandet, både Philip og eunukken; og han døbte ham.
Ac 8:38 And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.
[ApG 8:39 DK-KJV] Og da de var kommet op af vandet, greb Herrens Ånd Philip væk, så eunukken ikke så ham mere: og i jubel rejste han videre på hans vej.
Ac 8:39 And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.
[ApG 8:40 DK-KJV] Men Philip blev fundet i Azotus: og som han gik igennem prædikede han i alle byerne, indtil han kom til Cæsarea.
Ac 8:40 But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Caesarea.
[ApG 9:1 DK-KJV] Og Saulus, som stadig gentagne gange udvirkede trusler og slagtninger imod Herrens disciple, gik til ypperstepræsten,
Ac 9:1 And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest,
[ApG 9:2 DK-KJV] Og ønskede at få breve af ham til Damaskus synagoger, at hvis han fandt nogle fra denne vej, om de så var mænd eller kvinder, måtte han bringe dem bundne til Jerusalem.
Ac 9:2 And desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem.
[ApG 9:3 DK-KJV] Og som han var på vej, kom han nær Damaskus: og pludseligt skinnede der rundt omkring ham et lys fra himlen:
Ac 9:3 And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light from heaven:
[ApG 9:4 DK-KJV] Og han faldt til jorden, og hørte en stemme sige til ham, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig?
Ac 9:4 And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?
[ApG 9:5 DK-KJV] Og han sagde, Hvem er du, Herre? Og Herren sagde, Jeg er Jesus som du forfølger: det er svært for dig at sparke mod sylespidserne.
Ac 9:5 And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.
[ApG 9:6 DK-KJV] Og rystende og forbløffet sagde han, Herre, hvad vil du ha’ at jeg skal gøre? Og Herren sagde til ham, Rejs dig, og gå indtil byen, og det skal bli’ fortalt dig hvad du må gøre.
Ac 9:6 And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.
[ApG 9:7 DK-KJV] Og mændene som rejste med ham stod måbende, da de hørte en stemme, men ingen mand så’.
Ac 9:7 And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.
[ApG 9:8 DK-KJV] Og Saulus rejste sig fra jorden; og da hans øjne var åbnet, så’ han ingen mand: men de ledte ham ved hånden, og bragte ham indtil Damaskus.
Ac 9:8 And Saul arose from the earth; and when his eyes were opened, he saw no man: but they led him by the hand, and brought him into Damascus.
[ApG 9:9 DK-KJV] Og han var uden synet 3 dage, og hverken spiste eller drak.
Ac 9:9 And he was three days without sight, and neither did eat nor drink.
[ApG 9:10 DK-KJV] Og der var en bestemt discipel i Damaskus, kaldet Ananias; og til ham sagde Herren i en vision, Ananias. Og han sagde, Læg mærke til, jeg er her, Herre.
Ac 9:10 And there was a certain disciple at Damascus, named Ananias; and to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord.
[ApG 9:11 DK-KJV] Og Herren sagde til ham, Rejs dig, og gå til gaden som kaldes Lige, og der i Judas hus spørg efter en’ som kaldes Saulus, fra Tarsus: for, læg mærke til, han beder,
Ac 9:11 And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul, of Tarsus: for, behold, he prayeth,
[ApG 9:12 DK-KJV] Og har set i en vision en mand kaldet Ananias ankomme ind, og lægge hans hænder på ham, så han måtte modtage hans syn.
Ac 9:12 And hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him, that he might receive his sight.
[ApG 9:13 DK-KJV] Da svarede Ananias, Herre, jeg har hørt gennem mange om denne mand, hvor meget ondt han har gjort mod dine hellige i Jerusalem:
Ac 9:13 Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem:
[ApG 9:14 DK-KJV] Og hører at han har autoritet fra de ledende præster til at binde alle som kalder på dit navn.
Ac 9:14 And here he hath authority from the chief priests to bind all that call on thy name.
[ApG 9:15 DK-KJV] Men Herren sagde til ham, Ta’ af sted: for han er et udvalgt kar for mig, til at bære mit navn ind foran Hedningerne, og konger, og Israels børn: 
Ac 9:15 But the Lord said unto him, Go thy way: for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel:
[ApG 9:16 DK-KJV] For jeg vil vise ham hvor store ting han må lide for mit navns skyld.
Ac 9:16 For I will shew him how great things he must suffer for my name’s sake.
[ApG 9:17 DK-KJV] Og Ananias tog af sted, og kom ind i huset; og lagde sine hænder på ham og sagde, Broder Saulus, Herren, ja Jesus, som viste sig for dig på vejen da du kom, har sendt mig, så du måtte modtage dit syn, og bli’ fyldt med den Hellige Ånd.
Ac 9:17 And Ananias went his way, and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost.
[ApG 9:18 DK-KJV] Og øjeblikkeligt faldt fra hans øjne som havde det været skaller: og han modtog synet fremover, og rejste sig, og blev døbt.
Ac 9:18 And immediately there fell from his eyes as it had been scales: and he received sight forthwith, and arose, and was baptized.
[ApG 9:19 DK-KJV] Og da han havde modtaget mad, var han styrket. Da var Saulus nogle dage hos disciplene som var i Damaskus.
Ac 9:19 And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus.
[ApG 9:20 DK-KJV] Og med det samme prædikede han Kristus i synagogerne, at han er Guds Søn
Ac 9:20 And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God.
[ApG 9:21 DK-KJV] Men alle som hørte ham blev forbavsede, og sagde; Er dette ikke han som destruerede dem som kaldte på dette navn i Jerusalem, og kom herhen med den hensigt, at han måtte bringe dem bundne til de ledende præster?
Ac 9:21 But all that heard him were amazed, and said; Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests?
[ApG 9:22 DK-KJV] Men Saulus styrkedes endnu mere, og forvirrede Jøderne som boede i Damaskus, ved at bevise at denne sandelig er Kristus.
Ac 9:22 But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ.
[ApG 9:23 DK-KJV] Og efter at der var gået mange dage, rådsluttede Jøderne at slå ham ihjel:
Ac 9:23 And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him:
[ApG 9:24 DK-KJV] Men deres liggende på lur blev kendt af Saulus. Og de holdt øje med portene nat og dag for at dræbe ham.
Ac 9:24 But their laying await was known of Saul. And they watched the gates day and night to kill him.
[ApG 9:25 DK-KJV] Da tog disciplene ham om natten, og firede ham ned ad muren i en kurv.
Ac 9:25 Then the disciples took him by night, and let him down by the wall in a basket.
[ApG 9:26 DK-KJV] Og da Saulus var kommet til Jerusalem, holdt han sigselv fra at slutte sig til disciplene: for de var alle bange for ham, og troede ikke at han var en discipel.
Ac 9:26 And when Saul was come to Jerusalem, he assayed to join himself to the disciples: but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple.
[ApG 9:27 DK-KJV] Men Barnabas tog ham, og bragte ham til apostlene, og erklærede for dem hvordan han havde set Herren på vejen, og at han havde talt til ham, og hvordan han frimodigt havde prædiket i Damaskus i Jesus’ navn.
Ac 9:27 But Barnabas took him, and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus.
[ApG 9:28 DK-KJV] Og han var hos dem ankommende ind og gående ud i Jerusalem.
Ac 9:28 And he was with them coming in and going out at Jerusalem.
[ApG 9:29 DK-KJV] Og han talte frimodigt i Herren Jesus’ navn, og tvistede imod Grækerne: men de gik rundt for at slå ham ihjel.
Ac 9:29 And he spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Grecians: but they went about to slay him.
[ApG 9:30 DK-KJV] Og da brødrene fandt ud af det, bragte de ham ned til Cæsarea, og sendte ham videre til Tarsus.
Ac 9:30 Which when the brethren knew, they brought him down to Caesarea, and sent him forth to Tarsus.
[ApG 9:31 DK-KJV] Da havde kirkerne fred udover hele Judæa og Galilæa og Samaria, og var opbygget; og ved at vandre i frygten for Herren, og i trøsten fra den Hellige Ånd, blev de flere.
Ac 9:31 Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.
[ApG 9:32 DK-KJV] Og det skete, da Peter rejste gennem alle kvarterene, kom han også ned til de hellige som boede i Lydda.
Ac 9:32 And it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda.
[ApG 9:33 DK-KJV] Og der fandt han en bestemt mand kaldet Æneas, som havde været sengeliggende i 8 år, og var syg med paralyse lammelse.
Ac 9:33 And there he found a certain man named AEneas, which had kept his bed eight years, and was sick of the palsy.
[ApG 9:34 DK-KJV] Og Peter sagde til ham, Æneas, Jesus Kristus gør dig hel: rejs dig, og red din seng. Og han rejste sig øjeblikkeligt.
Ac 9:34 And Peter said unto him, AEneas, Jesus Christ maketh thee whole: arise, and make thy bed. And he arose immediately.
[ApG 9:35 DK-KJV] Og alle som boede i Lydda og Saron så’ ham, og vendte om til Herren.
Ac 9:35 And all that dwelt at Lydda and Saron saw him, and turned to the Lord.
[ApG 9:36 DK-KJV] Nu var der i Joppa en bestemt discipel kaldet Tabitha, som ved fortolkning er kaldet Dorcas: denne kvinde var fuld af gode gerninger og almissehandlinger som hun gjorde.
Ac 9:36 Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.
[ApG 9:37 DK-KJV] Og det skete i de dage, at hun var syg, og døde: da de havde vasket hende, lagde de hende i et øvre kammer.
Ac 9:37 And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.
[ApG 9:38 DK-KJV] Og eftersom Lydda var tæt på Joppa, og disciplene havde hørt at Peter var der, sendte de 2 mænd til ham, som anmodede ham at han ikke ville udsætte ankomsten til dem.
Ac 9:38 And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.
[ApG 9:39 DK-KJV] Da rejste Peter sig og gik med dem. Da han var ankommet, førte de ham ind i det øvre kammer: og alle enkerne stod hos ham og græd, og fremviste frakkerne og beklædningsgenstandene som Dorcas lavede, mens hun var hos dem.
Ac 9:39 Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.
[ApG 9:40 DK-KJV] Men Peter sendte dem alle ud, og knælede ned, og bad; og vendte sig mod kroppen og sagde, Tabitha, rejs dig. Og hun åbnede hendes øjne: og da hun så’ Peter, satte hun sig op.
Ac 9:40 But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.
[ApG 9:41 DK-KJV] Og han gav hende hans hånd, og løftede hende op, og da han havde kaldt på de hellige og enkerne, præsenterede han hende levende.
Ac 9:41 And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.
[ApG 9:42 DK-KJV] Og det var kendt udover hele Joppa; og mange troede på Herren.
Ac 9:42 And it was known throughout all Joppa; and many believed in the Lord.
[ApG 9:43 DK-KJV] Og det skete, at han opholdt sig mange dage i Joppa hos en’ Simon en garver.
Ac 9:43 And it came to pass, that he tarried many days in Joppa with one Simon a tanner.
[ApG 10:1 DK-KJV] Der var en bestemt mand i Cæsarea kaldet Cornelius, en officer af regimentet kaldet det Italienske regiment,
Ac 10:1 There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band,
[ApG 10:2 DK-KJV] En from mand, og en der frygtede Gud med hele hans hus, som gav mange almisser til folket, og altid bad til Gud.
Ac 10:2 A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway.
[ApG 10:3 DK-KJV] Han så’ klart i en vision omkring klokken 15 en engel fra Gud ankomme ind til ham, og sige til ham, Cornelius.
Ac 10:3 He saw in a vision evidently about the ninth hour of the day an angel of God coming in to him, and saying unto him, Cornelius.
[ApG 10:4 DK-KJV] Og da han så’ på ham, blev han bange, og sagde, Hvad er der, Herre? Og han sagde til ham, Dine bønner og dine almisser er kommet op som et mindesmærke foran Gud.
Ac 10:4 And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.
[ApG 10:5 DK-KJV] Og send nu mænd til Joppa, og spørg efter en’ Simon, hvis kaldenavn er Peter:
Ac 10:5 And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter:
[ApG 10:6 DK-KJV] Han logerer hos en’ Simon en garver, hvis hus ligger ned til havet: han skal fortælle dig hvad du burde gøre.
Ac 10:6 He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side: he shall tell thee what thou oughtest to do.
[ApG 10:7 DK-KJV] Og da englen som havde talt med Cornelius var rejst, kaldte han på 2 af hans tjenestefolk, og en from soldat af dem som kontinuerligt ventede på ham;
Ac 10:7 And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually;
[ApG 10:8 DK-KJV] Og da han havde erklæret alle disse ting for dem, sendte han dem til Joppa.
Ac 10:8 And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa.
[ApG 10:9 DK-KJV] Den næste morgen, da de tog afsted på deres rejse, og nærmede sig byen, gik Peter op på hustaget for at bede klokken var omkring 12:
Ac 10:9 On the morrow, as they went on their journey, and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour:
[ApG 10:10 DK-KJV] Og han blev meget sulten, og ville ha’ spist: men imens de klargjorde, faldt han ind i en trance,
Ac 10:10 And he became very hungry, and would have eaten: but while they made ready, he fell into a trance,
[ApG 10:11 DK-KJV] Og så himlen åbnet, og et bestemt kar dalende ned til ham, som havde det været en stor dug bundet i de 4 hjørner, og ført ned til jorden:
Ac 10:11 And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:
[ApG 10:12 DK-KJV] Deri var al slags 4 benede dyr fra jorden, og vilde dyr, og krybende ting, og luftens fugle.
Ac 10:12 Wherein were all manner of fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.
[ApG 10:13 DK-KJV] Og der kom en stemme til ham, Stå op, Peter; slagt og spis.
Ac 10:13 And there came a voice to him, Rise, Peter; kill, and eat.
[ApG 10:14 DK-KJV] Men Peter sagde, Ikke sådant, Herre; for jeg har aldrig spist nogle ting som er vanhelligt eller urent.
Ac 10:14 But Peter said, Not so, Lord; for I have never eaten any thing that is common or unclean.
[ApG 10:15 DK-KJV] Og stemmen talte igen til ham for anden gang, Hvad Gud har renset, kald du ikke det vanhelligt.
Ac 10:15 And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common.
[ApG 10:16 DK-KJV] Dette skete 3 gange: og karret blev igen modtaget op ind i himlen.
Ac 10:16 This was done thrice: and the vessel was received up again into heaven.
[ApG 10:17 DK-KJV] Nu mens Peter tænkte ved sigselv hvad denne vision som han havde set skulle betyde, læg mærke til, mændene som var sendt fra Cornelius spurgte efter Simons hus, og stod foran porten,
Ac 10:17 Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon’s house, and stood before the gate,
[ApG 10:18 DK-KJV] Og kaldte, og spurgte om hvorvidt Simon, som havde kaldenavnet Peter, var logerende der.
Ac 10:18 And called, and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there.
[ApG 10:19 DK-KJV] Mens Peter tænkte over visionen, sagde Ånden til ham, læg mærke til, 3 mænd søger dig.
Ac 10:19 While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek thee.
[ApG 10:20 DK-KJV] Rejs dig derfor, og gå du ned, og gå med dem, og tvivl ikke på noget: for jeg har sendt dem.
Ac 10:20 Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing: for I have sent them.
[ApG 10:21 DK-KJV] Da gik Peter ned til mændene som var sendt til ham fra Cornelius; og sagde, Læg mærke til, jeg er han som I søger: hvad er årsagen til at I er kommet?
Ac 10:21 Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius; and said, Behold, I am he whom ye seek: what is the cause wherefore ye are come?
[ApG 10:22 DK-KJV] Og de sagde, officeren Cornelius, en retfærdig mand, og en som frygter Gud, og med et godt omdømme blandt hele nationen af Jøder, blev advaret af Gud ved en hellig engel til at sende bud efter dig for at du måtte komme til hans hus, og at høre dine ord.
Ac 10:22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee.
[ApG 10:23 DK-KJV] Da kaldte han dem ind, og indlogerede dem. Og den næste dag tog Peter afsted med dem, og nogle brødre fra Joppa ledsagede ham.
Ac 10:23 Then called he them in, and lodged them. And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him.
[ApG 10:24 DK-KJV] Og næste morgen gik de ind i Cæsarea. Og Cornelius ventede på dem, og han sammenkaldte hans slægtninge og nære venner.
Ac 10:24 And the morrow after they entered into Caesarea. And Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends.
[ApG 10:25 DK-KJV] Og da Peter var på vej ind, mødte Cornelius ham, og faldt ned ved hans fødder, og tilbad ham.
Ac 10:25 And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him.
[ApG 10:26 DK-KJV] Men Peter rejste ham op, og siger, Stå op; jeg migselv er også et menneske.
Ac 10:26 But Peter took him up, saying, Stand up; I myself also am a man.
[ApG 10:27 DK-KJV] Og da han talte med ham, gik han ind, og fandt mange som var forsamlet.
Ac 10:27 And as he talked with him, he went in, and found many that were come together.
[ApG 10:28 DK-KJV] Og han sagde til dem, I ved hvordan det er en ulovlig ting for en Jødisk mand at være sammen med, eller komme ind til én fra en anden nation; men Gud har vist mig at jeg ikke skulle kalde noget menneske vanhellig eller uren.
Ac 10:28 And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company, or come unto one of another nation; but God hath shewed me that I should not call any man common or unclean.
[ApG 10:29 DK-KJV] Derfor kom jeg ind til jer uden modsigelse, så snart som der blev sendt bud efter mig: derfor spørger jeg om hvad som var årsagen til at I sendte bud efter mig?
Ac 10:29 Therefore came I unto you without gainsaying, as soon as I was sent for: I ask therefore for what intent ye have sent for me?
[ApG 10:30 DK-KJV] Og Cornelius sagde, For 4 dage siden var jeg fastende indtil denne time; og ved den niende time bad jeg i mit hus, og, læg mærke til, en mand stod foran mig i skinnende tøj,
Ac 10:30 And Cornelius said, Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold, a man stood before me in bright clothing,
[ApG 10:31 DK-KJV] Og sagde, Cornelius, din bøn er hørt, og dine almisser holdes i ihukommelse foran Guds øjne.
Ac 10:31 And said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God.
[ApG 10:32 DK-KJV] Send derfor bud til Joppa, og kald Simon herhen, hvis kaldenavn er Peter; han er logerende i huset af en’ Simon en garver nede ved havet: hvem, når han kommer, skal tale til dig.
Ac 10:32 Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a tanner by the sea side: who, when he cometh, shall speak unto thee.
[ApG 10:33 DK-KJV] Øjeblikkelig sendte jeg derfor bud efter dig; og du har gjort vel i at du er kommet, Derfor er vi nu alle tilstede her foran Gud, for at høre alle ting som er befalet dig af Gud.
Ac 10:33 Immediately therefore I sent to thee; and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God.
[ApG 10:34 DK-KJV] Da åbnede Peter hans mund, og sagde, Jeg forstår sandelig at Gud ikke har nogen personsanseelse:
Ac 10:34 Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:
[ApG 10:35 DK-KJV] Men i enhver nation han der frygter ham, og udvirker retfærdighed, er accepteret hos ham.
Ac 10:35 But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.
[ApG 10:36 DK-KJV] Ordet som Gud sendte til Israels børn, som prædikede fred gennem Jesus Kristus: (han er alles Herre:)
Ac 10:36 The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:)
[ApG 10:37 DK-KJV] Det ord, siger jeg, kender I, som blev publiceret udover hele Judæa, og begyndte fra Galilæa, efter dåben som Johannes prædikede;
Ac 10:37 That word, I say, ye know, which was published throughout all Judaea, and began from Galilee, after the baptism which John preached;
[ApG 10:38 DK-KJV] Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med den Hellige Ånd og med kraft: som gik rundt og gjorde godt, og som helbredte alle der var undertrykt af djævelen; for Gud var med ham.
Ac 10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil; for God was with him.
[ApG 10:39 DK-KJV] Og vi er vidner om alle de ting som han gjorde både i Jødernes land, og i Jerusalem; hvem de slog ihjel og hang på et træ:
Ac 10:39 And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom they slew and hanged on a tree:
[ApG 10:40 DK-KJV] Ham oprejste Gud den tredje dag, og fremviste ham offentligt;
Ac 10:40 Him God raised up the third day, and shewed him openly;
[ApG 10:41 DK-KJV] Ikke for hele folket, men for vidner udvalgt forud af Gud, ja for os, som spiste og drak med ham efter han opstod fra de døde.
Ac 10:41 Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead.
[ApG 10:42 DK-KJV] Og han befalede os at prædike for folket, og at bekræfte at det er han som var ordineret af Gud til at være Dommeren af levende og døde.
Ac 10:42 And he commanded us to preach unto the people, and to testify that it is he which was ordained of God to be the Judge of quick and dead.
[ApG 10:43 DK-KJV] Om ham gav alle profeterne vidnesbyrd, så hvemsomhelst der tror på ham skal modtage eftergivelse af synder gennem hans navn.
Ac 10:43 To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.
[ApG 10:44 DK-KJV] Mens Peter stadig talte disse ord, kom den Hellige Ånd over alle dem som hørte ordet.
Ac 10:44 While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word.
[ApG 10:45 DK-KJV] Og de fra de omskårne som troede var forbløffede, alle dem som kom med Peter, eftersom gaven fra den Hellige Ånd også var hældt ud over Hedningerne.
Ac 10:45 And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.
[ApG 10:46 DK-KJV] For de hørte dem tale med tungemål, og lovpriste Gud, Da svarede Peter,
Ac 10:46 For they heard them speak with tongues, and magnify God. Then answered Peter,
[ApG 10:47 DK-KJV] Kan noget menneske forbyde vand, at disse ikke skulle bli’ døbt, som har modtaget den Hellige Ånd, ligesom vi har?
Ac 10:47 Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?
[ApG 10:48 DK-KJV] Og han befalede dem at bli’ døbt i Herrens navn. Da bad de ham om at bli’ i nogle dage.
Ac 10:48 And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days.
[ApG 11:1 DK-KJV] Og apostlene og brødrene der var i Judæa hørte at Hedningerne også havde modtaget Guds ord.
Ac 11:1 And the apostles and brethren that were in Judaea heard that the Gentiles had also received the word of God.
[ApG 11:2 DK-KJV] Og da Peter var kommet op til Jerusalem, tvistedes de som var af omskærelsen med ham.
Ac 11:2 And when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him,
[ApG 11:3 DK-KJV] Og siger, Du gik ind til uomskårne mænd, og gjorde det at du spiste med dem.
Ac 11:3 Saying, Thou wentest in to men uncircumcised, and didst eat with them.
[ApG 11:4 DK-KJV] Men Peter genfortalte sagen fra begyndelsen, og udlagde den slavisk for dem, og siger,
Ac 11:4 But Peter rehearsed the matter from the beginning, and expounded it by order unto them, saying,
[ApG 11:5 DK-KJV] Jeg var i byen Joppa og bad: og i en trance så’ jeg en vision, Et bestemt kar dalede ned, som havde det været en stor dug, ført ned fra himlen ved de 4 hjørner; og ja den kom til mig:
Ac 11:5 I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:
[ApG 11:6 DK-KJV] Og da jeg havde fæstet mine øjne på den, betragtede jeg den, og så 4 benede dyr fra jorden, og vilde dyr, og krybende ting, og luftens fugle.
Ac 11:6 Upon the which when I had fastened mine eyes, I considered, and saw fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.
[ApG 11:7 DK-KJV] Og jeg hørte en stemme sige til mig, Rejs dig, Peter; slagt og spis.
Ac 11:7 And I heard a voice saying unto me, Arise, Peter; slay and eat.
[ApG 11:8 DK-KJV] Men jeg sagde, Ikke sådant, Herre: for intet vanhelligt eller urent har på noget tidspunkt kommet ind i min mund.
Ac 11:8 But I said, Not so, Lord: for nothing common or unclean hath at any time entered into my mouth.
[ApG 11:9 DK-KJV] Men stemmen svarede mig igen fra himlen, Hvad Gud har renset, kald du ikke det vanhelligt.
Ac 11:9 But the voice answered me again from heaven, What God hath cleansed, that call not thou common.
[ApG 11:10 DK-KJV] Og det skete 3 gange: og det hele var igen trukket op ind i himlen.
Ac 11:10 And this was done three times: and all were drawn up again into heaven.
[ApG 11:11 DK-KJV] Og, læg mærke til, øjeblikkeligt var der allerede kommet 3 mænd til huset som jeg var i, udsendt fra Cæsarea til mig.
Ac 11:11 And, behold, immediately there were three men already come unto the house where I was, sent from Caesarea unto me.
[ApG 11:12 DK-KJV] Og Ånden bad mig om at gå med dem, uden at tvivle. I øvrigt ledsagede disse 6 brødre mig, og vi gik ind i mandens hus:
Ac 11:12 And the Spirit bade me go with them, nothing doubting. Moreover these six brethren accompanied me, and we entered into the man’s house:
[ApG 11:13 DK-KJV] Og han viste os hvordan han havde set en engel i hans hus, som stod og sagde til ham, Send mænd til Joppa, og hidkald Simon, hvis kaldenavn er Peter;
Ac 11:13 And he shewed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, Send men to Joppa, and call for Simon, whose surname is Peter;
[ApG 11:14 DK-KJV] Som skal fortælle dig ordene, hvorved du og hele dit hus skal bli’ frelst.
Ac 11:14 Who shall tell thee words, whereby thou and all thy house shall be saved.
[ApG 11:15 DK-KJV] Og da jeg begyndte at tale, kom den Hellige Ånd over dem, som over os i begyndelsen.
Ac 11:15 And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at the beginning.
[ApG 11:16 DK-KJV] Da huskede jeg Herrens ord, hvordan han havde sagt, I virkeligheden døbte Johannes med vand; men I skal bli’ døbt med den Hellige Ånd. 
Ac 11:16 Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost.
[ApG 11:17 DK-KJV] Så eftersom Gud gav dem den samme gave som han gjorde til os, som troede på Herren Jesus Kristus; hvad var jeg, at jeg kunne modstå Gud?
Ac 11:17 Forasmuch then as God gave them the like gift as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ; what was I, that I could withstand God?
[ApG 11:18 DK-KJV] Da de hørte disse ting, forholdt de sig stille, og forherligede Gud, og siger, Da har Gud også skænket omvendelse til liv overfor Hedningerne.
Ac 11:18 When they heard these things, they held their peace, and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life.
[ApG 11:19 DK-KJV] De som nu var spredt bredt efter forfølgelsen der var opstået på grund af Stefanus rejste så langt som til Fønikien, og Cypern, og Antiokia, og prædikede ikke ordet for nogen andre end Jøder.
Ac 11:19 Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen travelled as far as Phenice, and Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only.
[ApG 11:20 DK-KJV] Og nogle af dem var mænd fra Cypern og Kyrene, som, da de var kommet til Antiokia, talte med Grækerne, og prædikede Herren Jesus.
Ac 11:20 And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus.
[ApG 11:21 DK-KJV] Og Herrens hånd var med dem: og et stort antal troede, og vendte om til Herren.
Ac 11:21 And the hand of the Lord was with them: and a great number believed, and turned unto the Lord.
[ApG 11:22 DK-KJV] Da kom nyheden om disse ting kirken for øre som var i Jerusalem: og de udsendte Barnabas, for at han skulle gå så langt som til Antiokia.
Ac 11:22 Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem: and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch.
[ApG 11:23 DK-KJV] Som, da han kom, og havde set nåden fra Gud, var glad, og formanede dem alle, at de med hjertes indstilling skulle klynge sig til Herren.
Ac 11:23 Who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord.
[ApG 11:24 DK-KJV] For han var en god mand, og fuld af den Hellige Ånd og af tro: og mange folk blev lagt til Herren.
Ac 11:24 For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith: and much people was added unto the Lord.
[ApG 11:25 DK-KJV] Da rejste Barnabas til Tarsus, for at søge efter Saulus:
Ac 11:25 Then departed Barnabas to Tarsus, for to seek Saul:
[ApG 11:26 DK-KJV] Og da han havde fundet ham, bragte han ham til Antiokia. Og det skete, at et helt år samlede de demselv sammen med kirken, og underviste mange folk. Og disciplene blev for første gang kaldt Kristne i Antiokia. 
Ac 11:26 And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.
[ApG 11:27 DK-KJV] Og i disse dage kom der profeter fra Jerusalem til Antiokia.
Ac 11:27 And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch.
[ApG 11:28 DK-KJV] Og en’ af dem stod frem kaldet Agabus, og tilkendegav via Ånden at der skulle bli’ stor hungersnød udover hele denne verden: det skete i Claudius Cæsars dage.
Ac 11:28 And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world: which came to pass in the days of Claudius Caesar.
[ApG 11:29 DK-KJV] Da besluttede disciplene, enhver mand efter hans formåen, at sende hjælp til brødrene som boede i Judæa: 
Ac 11:29 Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judaea:
[ApG 11:30 DK-KJV] Som de også gjorde, og sendte den til de ældste via Barnabas og Saulus hånd.
Ac 11:30 Which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.
[ApG 12:1 DK-KJV] Nu omkring den tid strakte kong Herodes hans hånd frem for at plage nogle fra kirken.
Ac 12:1 Now about that time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church.
[ApG 12:2 DK-KJV] Og han dræbte Jacob Johannes bror med sværdet.
Ac 12:2 And he killed James the brother of John with the sword.
[ApG 12:3 DK-KJV] Og da han så’ at det behagede Jøderne, fortsatte han yderligere med også at ta’ Peter. (Da var det dagene for de usyrede brød.)
Ac 12:3 And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. (Then were the days of unleavened bread.)
[ApG 12:4 DK-KJV] Og da han havde fanget ham, satte han ham i fængsel, og udleverede ham til fire kvaternioner af soldater til at passe på ham; med det i hensigt efter Påske at bringe ham frem for folket.
Ac 12:4 And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him; intending after Easter to bring him forth to the people.
[ApG 12:5 DK-KJV] Derfor blev Peter holdt i fængsel: men der blev fremført bøn uden ophør af kirken til Gud for ham.
Ac 12:5 Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.
[ApG 12:6 DK-KJV] Og da Herodes ville ha’ frembragt ham, den samme nat sov Peter mellem 2 soldater, bundet med 2 kæder: og dørvagter passede på fængslet.
Ac 12:6 And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains: and the keepers before the door kept the prison.
[ApG 12:7 DK-KJV] Og, læg mærke til, Herrens engel kom over ham, og et lys skinnede i fængslet: og han slog Peter på siden, og vækkede ham, og siger, Rejs dig hurtigt op. Og hans lænker faldt af hans hænder.
Ac 12:7 And, behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison: and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands.
[ApG 12:8 DK-KJV] Og englen sagde til ham, Omslut digselv, og ta’ dine sandaler på. Og sådant gjorde han. Og han siger til ham, Kast din beklædning om dig, og følg mig.
Ac 12:8 And the angel said unto him, Gird thyself, and bind on thy sandals. And so he did. And he saith unto him, Cast thy garment about thee, and follow me.
[ApG 12:9 DK-KJV] Og han gik ud, og fulgte ham; og vidste ikke om det var sandt det som englen havde gjort; eller om han så’ en vision.
Ac 12:9 And he went out, and followed him; and wist not that it was true which was done by the angel; but thought he saw a vision.
[ApG 12:10 DK-KJV] Da de havde passeret den første og den anden vagt, kom de til jernporten der ledte ud til byen; som af sig selv åbnede sig for dem: og de gik ud, og fortsatte gennem en gade; og straks forlod englen ham.
Ac 12:10 When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city; which opened to them of his own accord: and they went out, and passed on through one street; and forthwith the angel departed from him.
[ApG 12:11 DK-KJV] Og da Peter var kommet til sig selv, sagde han, Nu ved jeg sandelig, at Herren har sendt hans engel, og har forløst mig fra Herodes hånd, og fra al forventningen fra Jødernes folk.
Ac 12:11 And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety, that the Lord hath sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews.
[ApG 12:12 DK-KJV] Og da han havde tænkt over de ting, kom han til Marias hus Johannes mor, hvis kaldenavn var Markus; hvor mange var forsamlet for at bede.
Ac 12:12 And when he had considered the thing, he came to the house of Mary the mother of John, whose surname was Mark; where many were gathered together praying.
[ApG 12:13 DK-KJV] Og da Peter bankede på gadedøren, kom en ung pige for at lytte, kaldet Rhoda.
Ac 12:13 And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken, named Rhoda.
[ApG 12:14 DK-KJV] Og da hun kendte Peters stemme, åbnede hun ikke gadedøren ud af glæde, men løb ind, og fortalte hvordan at Peter stod foran gadedøren.
Ac 12:14 And when she knew Peter’s voice, she opened not the gate for gladness, but ran in, and told how Peter stood before the gate.
[ApG 12:15 DK-KJV] Og de sagde til hende, Du er gal. Men hun blev ved med at sige det samme at det var rigtigt. Da sagde de, Det er hans engel.
Ac 12:15 And they said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel.
[ApG 12:16 DK-KJV] Men Peter blev ved med at banke på: og da de havde åbnet døren, og så’ ham, var de forbløffede.
Ac 12:16 But Peter continued knocking: and when they had opened the door, and saw him, they were astonished.
[ApG 12:17 DK-KJV] Men han, signalerende til dem med hånden at de skulle være stille, erklærede for dem hvorledes Herren havde ført ham ud af fængslet, Og han sagde, Gå og vis disse ting til Jacob, og for brødrene. Og han tog af sted, og gik indtil et andet sted.
Ac 12:17 But he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, Go shew these things unto James, and to the brethren. And he departed, and went into another place.
[ApG 12:18 DK-KJV] Nu så snart som det var dag, var der et ikke så lille postyr blandt soldaterne, om hvad der var blevet af Peter.
Ac 12:18 Now as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers, what was become of Peter.
[ApG 12:19 DK-KJV] Og da Herodes havde søgt efter ham, og ikke fandt ham, undersøgte han vagterne, og befalede at de skulle lide døden. Og han tog ned fra Judæa til Cæsarea, og blev der.
Ac 12:19 And when Herod had sought for him, and found him not, he examined the keepers, and commanded that they should be put to death. And he went down from Judaea to Caesarea, and there abode.
[ApG 12:20 DK-KJV] Og Herodes var meget utilfreds med dem fra Tyrus og Sidon: for de kom enstemmigt til ham, og, ved at ha’ gjort Blastus kongens kammerherre til deres ven, og ønskede fred; fordi deres land blev næret af kongens land.
Ac 12:20 And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon: but they came with one accord to him, and, having made Blastus the king’s chamberlain their friend, desired peace; because their country was nourished by the king’s country.
[ApG 12:21 DK-KJV] Og på en fastsat dag sad Herodes, iklædt en kongelig beklædning, på hans trone, og henvendte sig til den offentlige forsamling.
Ac 12:21 And upon a set day Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them.
[ApG 12:22 DK-KJV] Og folket udbragte et råb, og siger, Det er stemmen fra en gud, og ikke fra et menneske.
Ac 12:22 And the people gave a shout, saying, It is the voice of a god, and not of a man.
[ApG 12:23 DK-KJV] Og øjeblikkeligt slog Herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud herligheden: og han blev spist af orme, og opgav ånden.
Ac 12:23 And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory: and he was eaten of worms, and gave up the ghost.
[ApG 12:24 DK-KJV] Men Guds ord voksede og multiplicerede.
Ac 12:24 But the word of God grew and multiplied.
[ApG 12:25 DK-KJV] Og Barnabas og Saulus returnerede fra Jerusalem, da de havde fuldført deres tjeneste, og tog Johannes med dem, hvis kaldenavn var Markus.
Ac 12:25 And Barnabas and Saul returned from Jerusalem, when they had fulfilled their ministry, and took with them John, whose surname was Mark.
[ApG 13:1 DK-KJV] Nu var der i kirken som var i Antiokia visse profeter og lærere; som Barnabas, og Simeon som blev kaldt Niger, og Lucius fra Cyrene, og Manaen, som havde været opfostret hos ¼ dels fyrsten Herodes, og Saulus.
Ac 13:1 Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers; as Barnabas, and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul.
[ApG 13:2 DK-KJV] Som de betjente for Herren, og fastede, sagde den Hellige Ånd, Skil Barnabas og Saulus ud for mig til værket hvortil jeg har kaldet dem.
Ac 13:2 As they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them.
[ApG 13:3 DK-KJV] Og da de havde fastet og bedt, og lagt deres hænder på dem, sendte de dem afsted.
Ac 13:3 And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away.
[ApG 13:4 DK-KJV] Da de nu således var udsendte via den Hellige Ånd, rejste de til Seleucia; og derfra sejlede de videre til Cypern.
Ac 13:4 So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus.
[ApG 13:5 DK-KJV] Og da de var i Salamis, prædikede de Guds ord i Jødernes synagoger: og de havde også Johannes som deres betjener.
Ac 13:5 And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews: and they had also John to their minister.
[ApG 13:6 DK-KJV] Og da de havde gået over øen til Pafos, fandt de en bestemt heksekunster, en falsk profet, en Jøde, hvis navn var Bar-jesus:
Ac 13:6 And when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Bar-jesus:
[ApG 13:7 DK-KJV] Som var hos landets fuldmægtige, Sergius Paulus, en forstandig mand, som sendte bud efter Barnabas og Saulus, og ønskede at høre Guds ord.
Ac 13:7 Which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man; who called for Barnabas and Saul, and desired to hear the word of God.
[ApG 13:8 DK-KJV] Men heksekunstneren Elymas (for sådant er hans navn ved fortolkning) stod dem imod, og forsøgte at vende landets fuldmægtige fra troen.
Ac 13:8 But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith.
[ApG 13:9 DK-KJV] Da fæstnede Saulus, (som også er kaldet Paulus,) fyldt med den Hellige Ånd, hans blik på ham,
Ac 13:9 Then Saul, (who also is called Paul,) filled with the Holy Ghost, set his eyes on him,
[ApG 13:10 DK-KJV] Og sagde, Du er fuld af al svig og al misgerning, du djævelens barn, du fjende af al retfærdighed, vil du ikke stoppe med at fordreje de rette veje fra Herren?
Ac 13:10 And said, O full of all subtilty and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord?
[ApG 13:11 DK-KJV] Og nu, læg mærke til, Herrens ånd er over dig, og du skal bli’ blind, og ikke se solen for en tid. Og øjeblikkeligt kom der en tåge og et mørke over ham; og han gik rundt og søgte efter nogle til at lede ham ved hånden.
Ac 13:11 And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness; and he went about seeking some to lead him by the hand.
[ApG 13:12 DK-KJV] Da landets fuldmægtige, derefter så’ hvad der var sket, troede han, ved at være forbløffet over Herrens doktrin.
Ac 13:12 Then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord.
[ApG 13:13 DK-KJV] Nu da Paulus og hans gruppe kastede los fra Pafos, kom de til Perga i Pamfylia: og Johannes forlod dem og vendte tilbage til Jerusalem.
Ac 13:13 Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia: and John departing from them returned to Jerusalem.
[ApG 13:14 DK-KJV] Men da de tog afsted fra Perga, kom de til Antiokia i Pisidia, og gik ind i synagogen på sabbatsdagen, og satte sig ned.
Ac 13:14 But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the sabbath day, and sat down.
[ApG 13:15 DK-KJV] Og efter læsningen af loven og profeterne bad lederne af synagogen dem, og siger, I mænd og brødre, hvis I har nogen formanende ord til folket, så sig det.
Ac 13:15 And after the reading of the law and the prophets the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on.
[ApG 13:16 DK-KJV] Da stod Paulus op, og gav tegn med hans hånd og sagde, Israelske mænd, og I der frygter Gud, hør nu.
Ac 13:16 Then Paul stood up, and beckoning with his hand said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience.
[ApG 13:17 DK-KJV] Dette Israelske folks Gud udvalgte vore fædre, og ophøjede folket da de boede som fremmede i Egyptens land, og med en høj arm bragte han dem ud af det.
Ac 13:17 The God of this people of Israel chose our fathers, and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it.
[ApG 13:18 DK-KJV] Og i et tidsrum på omkring 40 år udholdt han deres manerer i vildmarken.
Ac 13:18 And about the time of forty years suffered he their manners in the wilderness.
[ApG 13:19 DK-KJV] Og da han havde destrueret 7 nationer i Canaans land, opdelte han deres land til dem ved lod.
Ac 13:19 And when he had destroyed seven nations in the land of Chanaan, he divided their land to them by lot.
[ApG 13:20 DK-KJV] Og efter det gav han dem dommere i omkring 450 år, indtil profeten Samuel.
Ac 13:20 And after that he gave unto them judges about the space of four hundred and fifty years, until Samuel the prophet.
[ApG 13:21 DK-KJV] Og efter det ønskede de sig en konge: og Gud gav dem Saul sønnen af Cis, en mand fra Benjamins stamme, igennem en tid på 40 år.
Ac 13:21 And afterward they desired a king: and God gave unto them Saul the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of forty years.
[ApG 13:22 DK-KJV] Og da han havde fjernet ham, rejste han David op til dem til at være deres konge; overfor hvem han også gav vidnesbyrd, og sagde, Jeg har fundet David sønnen af Jesse, en mand efter mit eget hjerte, som skal opfylde hele min vilje.
Ac 13:22 And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king; to whom also he gave testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfil all my will.
[ApG 13:23 DK-KJV] Af denne mands sæd har Gud ifølge hans løfte oprejst en Frelser for Israel, Jesus:
Ac 13:23 Of this man’s seed hath God according to his promise raised unto Israel a Saviour, Jesus:
[ApG 13:24 DK-KJV] Da Johannes først havde prædiket omvendelsesdåb før hans ankomst for hele Israels folk.
Ac 13:24 When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel.
[ApG 13:25 DK-KJV] Og da Johannes havde opfyldt hans sag, sagde han, Hvem tænker I at jeg er? Jeg er ikke han. For, læg mærke til, der kommer én efter mig, hvis sko jeg ikke er værdig til at løsne på hans fødder.
Ac 13:25 And as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not he. But, behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose.
[ApG 13:26 DK-KJV] Mænd og brødre, Abrahams slægts børn, og hvemsomhelst blandt jer som frygter Gud, til jer er dette frelsesord sendt.
Ac 13:26 Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent.
[ApG 13:27 DK-KJV] For de der bor i Jerusalem, og deres ledere, fordi de ikke kendte ham, heller ikke profeternes stemmer som er læst hver sabbatsdag, har de opfyldt dem i at fordømme ham.
Ac 13:27 For they that dwell at Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every sabbath day, they have fulfilled them in condemning him.
[ApG 13:28 DK-KJV] Og det selvom at de ikke fandt nogen årsag til at han skulle dø, alligevel ønskede de af Pilatus at han skulle bli’ slået ihjel.
Ac 13:28 And though they found no cause of death in him, yet desired they Pilate that he should be slain.
[ApG 13:29 DK-KJV] Og da de havde opfyldt alt det som var skrevet om ham, tog de ham ned fra træet, og lagde ham i et gravmonument.
Ac 13:29 And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree, and laid him in a sepulchre.
[ApG 13:30 DK-KJV] Men Gud oprejste ham fra de døde:
Ac 13:30 But God raised him from the dead:
[ApG 13:31 DK-KJV] Og han blev set i mange dage af dem som kom op med ham fra Galilæa til Jerusalem, de som er hans vidner for folket.
Ac 13:31 And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people.
[ApG 13:32 DK-KJV] Og vi erklærer glade nyheder for jer, hvordan at det løfte som var lavet med fædrene,
Ac 13:32 And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers,
[ApG 13:33 DK-KJV] Det samme har Gud fuldendt for os deres børn, gennem det at han har oprejst Jesus igen; som det også er skrevet i den anden salme, Du er min Søn, denne dag har jeg avlet dig.
Ac 13:33 God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.
[ApG 13:34 DK-KJV] Og hvad angår det at han oprejste ham fra de døde, for nu ikke mere at vende tilbage til forfald, sagde han det på denne måde, Jeg vil give dig Davids sikre barmhjertigheder.
Ac 13:34 And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he said on this wise, I will give you the sure mercies of David.
[ApG 13:35 DK-KJV] Hvorfor han også siger i en anden salme, Du skal ikke tillade din Hellige Éner ser forfald.
Ac 13:35 Wherefore he saith also in another psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption.
[ApG 13:36 DK-KJV] For David, efter at han havde tjent hans egen generation ved Guds vilje, faldt i søvn, og blev lagt til hans fædre, og så’ forfald:
Ac 13:36 For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption:
[ApG 13:37 DK-KJV] Men han, som Gud oprejste igen, så’ intet forfald.
Ac 13:37 But he, whom God raised again, saw no corruption.
[ApG 13:38 DK-KJV] Derfor skal I vide, mænd og brødre, at gennem denne mand er syndernes tilgivelse prædiket for jer:
Ac 13:38 Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins:
[ApG 13:39 DK-KJV] Og via ham er alle der tror retfærdiggjort fra alle ting, fra hvilket I ikke kunne bli’ retfærdiggjort via Moseloven.
Ac 13:39 And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses.
[ApG 13:40 DK-KJV] Pas derfor på, for ikke at det kommer over jer, som er talt om i profetbøgerne;
Ac 13:40 Beware therefore, lest that come upon you, which is spoken of in the prophets;
[ApG 13:41 DK-KJV] Læg mærke til, I foragtere, og tænk over det, og forlis: for jeg udvirker et virke i jeres dage, et virke som I på ingen måde skal tro på, selvom et menneske erklærer det for jer.
Ac 13:41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you.
[ApG 13:42 DK-KJV] Og da Jøderne var gået ud af synagogen, bad Hedningerne om at disse ord måtte bli’ prædiket for dem den næste sabbat.
Ac 13:42 And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath.
[ApG 13:43 DK-KJV] Nu da menigheden var brudt op, fulgte mange af Jøderne og religiøse proselytter efter Paulus og Barnabas: som, ved at tale til dem, overbeviste dem om at fortsætte i Guds nåde.
Ac 13:43 Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.
[ApG 13:44 DK-KJV] Og den næste sabbatsdag kom næsten allesammen fra byen for at høre Guds ord.
Ac 13:44 And the next sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God.
[ApG 13:45 DK-KJV] Men da Jøderne så’ folkemængderne, var de fyldt med misundelse, og talte imod de ting som var talt af Paulus, ved at stride imod og spotte.
Ac 13:45 But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming.
[ApG 13:46 DK-KJV] Så blev Paulus og Barnabas meget frimodige, og sagde, Det var nødvendigt at Guds ord først skulle bli’ talt til jer: men vi ser I ikke vil høre, og dømmer jerselv uværdige af evigvarende liv, se, vi vender os til Hedningerne.
Ac 13:46 Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.
[ApG 13:47 DK-KJV] For sådant har Herren befalet os, og siger, Jeg har sat dig til at være et lys for Hedningerne, så du skulle være til frelse til jordens ende. 
Ac 13:47 For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth.
[ApG 13:48 DK-KJV] Og da Hedningerne hørte dette, var de glade, og forherligede Herrens ord: og alle dem som var ordineret til evigt liv troede.
Ac 13:48 And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life believed.
[ApG 13:49 DK-KJV] Og Herrens ord var publiceret udover hele den region.
Ac 13:49 And the word of the Lord was published throughout all the region.
[ApG 13:50 DK-KJV] Men Jøderne ophidsede de fromme og ærbare kvinder, og de ledende mænd fra byen, og startede en forfølgelse imod Paulus og Barnabas, og udviste dem fra deres kyster.
Ac 13:50 But the Jews stirred up the devout and honourable women, and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coasts.
[ApG 13:51 DK-KJV] Men de rystede støvet af deres fødder imod dem, og kom til Ikonium.
Ac 13:51 But they shook off the dust of their feet against them, and came unto Iconium.
[ApG 13:52 DK-KJV] Og disciplene var fyldt med glæde, og med den Hellige Ånd.
Ac 13:52 And the disciples were filled with joy, and with the Holy Ghost.
[ApG 14:1 DK-KJV] Og det skete i Ikonium, at de begge gik sammen ind i Jødernes synagoge, og talte sådant, at en stor folkemængde både af Jøderne og også af Grækere troede.
Ac 14:1 And it came to pass in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed.
[ApG 14:2 DK-KJV] Men de ikke troende Jøder ophidsede Hedningerne, og gjorde deres sind ondt stemt imod brødrene.
Ac 14:2 But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles, and made their minds evil affected against the brethren.
[ApG 14:3 DK-KJV] De blev derfor længe ved med frimodigt at tale i Herren, som gav vidnesbyrd om hans nådes ord, og tillod at tegn og undere blev udført via deres hænder.
Ac 14:3 Long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands.
[ApG 14:4 DK-KJV] Men folkemængden fra den by var splittet: og dele holdt med Jøderne, og dele med apostlene.
Ac 14:4 But the multitude of the city was divided: and part held with the Jews, and part with the apostles.
[ApG 14:5 DK-KJV] Og da der blev foretaget et angreb af både Hedningerne, og også af Jøderne med deres ledere, for ondskabsfuldt at bruge dem, og for at stene dem,
Ac 14:5 And when there was an assault made both of the Gentiles, and also of the Jews with their rulers, to use them despitefully, and to stone them,
[ApG 14:6 DK-KJV] Var de opmærksomme på det, og flygtede til Lystra og Derbe, byer i Lycaonia, og til den egn der ligger rundt om:
Ac 14:6 They were ware of it, and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about:
[ApG 14:7 DK-KJV] Og der prædikede de evangeliet.
Ac 14:7 And there they preached the gospel.
[ApG 14:8 DK-KJV] Og der sad en bestemt mand i Lystra, uden styrke i hans fødder, som aldrig havde gået, da han var en krøbling fra hans mors livmor:
Ac 14:8 And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother’s womb, who never had walked:
[ApG 14:9 DK-KJV] Denne samme hørte Paulus tale: han som fastholdt blikket på ham, og bemærkede at han havde tro til at bli’ helbredt,
Ac 14:9 The same heard Paul speak: who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed,
[ApG 14:10 DK-KJV] Og sagde med en høj stemme, Stå oprejst på dine fødder. Og han sprang og gik.
Ac 14:10 Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked.
[ApG 14:11 DK-KJV] Og da folket så’ hvad Paulus havde gjort, opløftede de deres stemmer, og siger på det Lykaoniske sprog, guderne er kommet ned til os i menneskeskikkelse.
Ac 14:11 And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.
[ApG 14:12 DK-KJV] Og de kaldte Barnabas Jupiter; og Paulus, Merkur, fordi han var hovedtaleren.
Ac 14:12 And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.
[ApG 14:13 DK-KJV] Herefter bragte Jupiterpræsten, som var foran deres by, okser og blomsterkroner til byportene, og ville ha’ lavet et offer sammen med folket.
Ac 14:13 Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people.
[ApG 14:14 DK-KJV] Og da apostlene, Barnabas og Paulus, hørte om det, sønderrev de deres tøj, og løb ind blandt folket, og råbte højt,
Ac 14:14 Which when the apostles, Barnabas and Paul, heard of, they rent their clothes, and ran in among the people, crying out,
[ApG 14:15 DK-KJV] Og siger, Hr’er, hvorfor gør I disse ting? Vi er også mænd af samme passion som jer, og prædiker for jer at I skulle vende jer fra disse forfængeligheder til den levende Gud, som lavede himlen, og jorden, og havet, og alle ting der er deri:
Ac 14:15 And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:
[ApG 14:16 DK-KJV] Han som gennem tiderne har tilladt alle nationer at gå deres egne veje.
Ac 14:16 Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.
[ApG 14:17 DK-KJV] Ikke desto mindre så efterlod han ikke sigselv uden vidne, iogmed at han gjorde godt, og gav os regn fra himlen, og frugtbare årstider, ved at fylde vore hjerter med mad og glæde.
Ac 14:17 Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.
[ApG 14:18 DK-KJV] Og med disse ordsprog holdt de knap nok folket fra, at de ikke skulle ha’ ofret til dem.
Ac 14:18 And with these sayings scarce restrained they the people, that they had not done sacrifice unto them.
[ApG 14:19 DK-KJV] Og der kom visse Jøder derhen fra Antiokia og Ikonium, som overbeviste folket, og, efter at ha’ stenet Paulus, trak de ham ud af byen, da de antog at han var død.
Ac 14:19 And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and, having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead.
[ApG 14:20 DK-KJV] Imidlertid, da disciplene stod rundt om ham, rejste han sig op, og vendte tilbage ind i byen: og den næste dag rejste han videre til Derbe med Barnabas.
Ac 14:20 Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up, and came into the city: and the next day he departed with Barnabas to Derbe.
[ApG 14:21 DK-KJV] Og da de havde prædiket evangeliet til den by, og havde undervist mange, vendte de igen tilbage til Lystra, og til Ikonium, og Antiokia,
Ac 14:21 And when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and to Iconium, and Antioch,
[ApG 14:22 DK-KJV] Ved at bekræfte disciplenes sjæle, og ved at formane dem til at fortsætte i troen, og at vi gennem megen trængsel må gå ind i Guds kongerige.
Ac 14:22 Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.
[ApG 14:23 DK-KJV] Og da de havde ordineret dem ældste i enhver kirke, og havde bedt med faste, betroede de dem til Herren, på hvem de troede.
Ac 14:23 And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed.
[ApG 14:24 DK-KJV] Og efter at de havde passeret udover Pisidia, kom de til Pamfylia.
Ac 14:24 And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.
[ApG 14:25 DK-KJV] Og da de havde prædiket ordet i Perga, gik de ned til Attalia:
Ac 14:25 And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia:
[ApG 14:26 DK-KJV] Og sejlede derfra til Antiokia, hvorfra de var blevet anbefalet til Guds nåde for værket som de opfyldte.
Ac 14:26 And thence sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled.
[ApG 14:27 DK-KJV] Og da de var ankommet, og havde samlet kirken sammen, genfortalte de alt det som Gud havde gjort hos dem, og hvordan han havde åbnet troens dør for Hedningerne.
Ac 14:27 And when they were come, and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles.
[ApG 14:28 DK-KJV] Og i lang tid opholdt de sig der med disciplene.
Ac 14:28 And there they abode long time with the disciples.
[ApG 15:1 DK-KJV] Og der kom nogle mænd ned fra Judæa som lærte brødrene, og sagde, Medmindre I er omskåret efter Moses’ skik, kan I ikke bli’ frelst.
Ac 15:1 And certain men which came down from Judaea taught the brethren, and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved.
[ApG 15:2 DK-KJV] På grund af det havde Paulus og Barnabas en ikke så lille uenighed og disputation med dem, så de besluttede at Paulus og Barnabas, og nogle andre af dem, skulle gå op til Jerusalem til apostlene og de ældste omkring dette spørgsmål.
Ac 15:2 When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas, and certain other of them, should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question.
[ApG 15:3 DK-KJV] Og ved af kirken at være bragt på deres vej, passerede de gennem Fønikien og Samaria, og bekendtgjorde Hedningernes omvendelse: og de vakte stor glæde hos alle brødrene.
Ac 15:3 And being brought on their way by the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles: and they caused great joy unto all the brethren.
[ApG 15:4 DK-KJV] Og da de var kommet til Jerusalem, blev de modtaget af kirken, og af apostlene og de ældste, og de erklærede alt det som Gud havde gjort hos dem.
Ac 15:4 And when they were come to Jerusalem, they were received of the church, and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them.
[ApG 15:5 DK-KJV] Men nogle troende fra Farisæernes sekt rejste sig op, og siger, At det var nødvendigt at omskære dem, og befale af dem at de skulle holde Moseloven.
Ac 15:5 But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.
[ApG 15:6 DK-KJV] Og apostlene og de ældste samledes for at overveje denne sag.
Ac 15:6 And the apostles and elders came together for to consider of this matter.
[ApG 15:7 DK-KJV] Og da der havde været en hed debat, rejste Peter sig, og sagde til dem, Mænd og brødre, I ved hvordan Gud for et godt stykke tid siden foretog et valg blandt os, at Hedningerne skulle høre evangeliets ord gennem min mund, og tro.
Ac 15:7 And when there had been much disputing, Peter rose up, and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel, and believe.
[ApG 15:8 DK-KJV] Og Gud, som kender hjerterne, vidnede for dem, ved at give dem den Hellig Ånd, ligesom han gjorde for os;
Ac 15:8 And God, which knoweth the hearts, bare them witness, giving them the Holy Ghost, even as he did unto us;
[ApG 15:9 DK-KJV] Og gjorde ingen forskel imellem os og dem, ved at rense deres hjerter via tro.
Ac 15:9 And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.
[ApG 15:10 DK-KJV] Hvorfor frister I da nu Gud, ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vore fædre eller vi var i stand til at bære?  
Ac 15:10 Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear?
[ApG 15:11 DK-KJV] Men vi tror at gennem nåden fra Herren Jesus Kristus skal vi bli’ frelst, ligesom dem.
Ac 15:11 But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they.
[ApG 15:12 DK-KJV] Da var hele folkemængden stille, og gav audience til Barnabas og Paulus, som bekendtgjorde hvilke mirakler og undere Gud havde udvirket blandt Hedningerne via dem.
Ac 15:12 Then all the multitude kept silence, and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them.
[ApG 15:13 DK-KJV] Og da de var færdig med at tale, svarede Jacob, og siger, Mænd og brødre, lyt til mig:
Ac 15:13 And after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me:
[ApG 15:14 DK-KJV] Simeon har erklæret hvordan Gud i starten besøgte Hedningerne, for ud af dem at ta’ et folk for hans navn skyld.
Ac 15:14 Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.
[ApG 15:15 DK-KJV] Og med dette er ordene fra profetbøgerne enige; som det er skrevet,
Ac 15:15 And to this agree the words of the prophets; as it is written,
[ApG 15:16 DK-KJV] Efter dette vil jeg vende tilbage, og vil genopbygge Davids tabernakel, som er nedbrudt; og jeg vil genopbygge des ruiner, og jeg vil genrejse det:
Ac 15:16 After this I will return, and will build again the tabernacle of David, which is fallen down; and I will build again the ruins thereof, and I will set it up:
[ApG 15:17 DK-KJV] Så de resterende mennesker måtte søge efter Herren, og alle Hedningerne, over hvem mit navn er kaldet, siger Herren, som udfører alle disse ting.
Ac 15:17 That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things.
[ApG 15:18 DK-KJV] Kendt for Gud er alle hans gerninger fra denne verdens begyndelse.
Ac 15:18 Known unto God are all his works from the beginning of the world.
[ApG 15:19 DK-KJV] Derfor er min dom, at vi ikke bekymre dem, som blandt Hedningerne er vendt om til Gud:
Ac 15:19 Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God:
[ApG 15:20 DK-KJV] Men at vi skriver til dem, at de afholder sig fra forureninger fra afguder, og fra hor, og fra ting som er kvalt, og fra blod.
Ac 15:20 But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood.
[ApG 15:21 DK-KJV] For Moses har fra gamle dage af haft dem som prædiker om ham i alle byer, ved at være læst op i synagogerne hver sabbatsdag.
Ac 15:21 For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every sabbath day.
[ApG 15:22 DK-KJV] Da behagede det apostlene og de ældste, med hele kirken, at sende udvalgte mænd fra deres egen gruppe til Antiokia med Paulus og Barnabas; nemlig, Judas med kaldenavnet Barsabas, og Silas, ledende mænd blandt brødrene:
Ac 15:22 Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:
[ApG 15:23 DK-KJV] Og de skrev breve via dem på denne måde; Apostlene og ældste og brødre sender hilsen til brødrene som er af Hedningerne i Antiokia og Syrien og Cilicia:
Ac 15:23 And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:
[ApG 15:24 DK-KJV] Eftersom vi har hørt, at nogle som gik ud fra os har bekymret jer med ord, som forstyrrer jeres sjæle, som siger, I må bli’ omskåret, og holde loven: til hvem vi ikke gav en sådan befaling:
Ac 15:24 Forasmuch as we have heard, that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law: to whom we gave no such commandment:
[ApG 15:25 DK-KJV] Så’ det godt ud for os, ved at være enstemmigt forsamlet, at sende udvalgte mænd til jer med vores elskede Barnabas og Paulus,
Ac 15:25 It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul,
[ApG 15:26 DK-KJV] Mænd der har vovet deres liv for Jesus Kristus vor Herres navn.
Ac 15:26 Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ.
[ApG 15:27 DK-KJV] Vi har derfor sendt Judas og Silas, som også mundtligt skal fortælle jer de samme ting.
Ac 15:27 We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth.
[ApG 15:28 DK-KJV] For det så’ godt ud for den Hellige Ånd, og for os, ikke at lægge nogen større byrde på jer end disse nødvendige ting;
Ac 15:28 For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things;
[ApG 15:29 DK-KJV] At I holder jer fra madvarer tilbudt til afguder, og fra blod, og fra ting som er kvalt, og fra hor: hvis I holder jer selv fra dette, skal I gøre vel. God rejse.
Ac 15:29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.
[ApG 15:30 DK-KJV] Så da de var sendt afsted, ankom de til Antiokia: og da de havde forsamlet folkemængden, afleverede de epistlen:
Ac 15:30 So when they were dismissed, they came to Antioch: and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle:
[ApG 15:31 DK-KJV] Og da de havde læst denne, jublede de over trøsten.
Ac 15:31 Which when they had read, they rejoiced for the consolation.
[ApG 15:32 DK-KJV] Og Judas og Silas, som også demselv er profeter, formanede brødrene med mange ord, og bekræftede dem.
Ac 15:32 And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.
[ApG 15:33 DK-KJV] Og efter de havde opholdt sig der en tid, var de med fred sendt afsted fra brødrene til apostlene.
Ac 15:33 And after they had tarried there a space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles.
[ApG 15:34 DK-KJV] Til trods for det behagede det Silas at bli’ tilbage.
Ac 15:34 Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.
[ApG 15:35 DK-KJV] Paulus og også Barnabas fortsatte i Antiokia, ved at undervise og prædike Herrens ord, med mange andre også.
Ac 15:35 Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also.
[ApG 15:36 DK-KJV] Og nogle dage efter sagde Paulus til Barnabas, Lad os gå tilbage og besøge vore brødre i hver en by hvor vi har prædiket Herrens ord, og se hvordan de har det.
Ac 15:36 And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do.
[ApG 15:37 DK-KJV] Og Barnabas besluttet på at ta’ Johannes med dem, hvis kaldenavn var Markus.
Ac 15:37 And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark.
[ApG 15:38 DK-KJV] Men Paulus mente ikke at det var godt at ta’ ham med dem, som forlod dem fra Pamfylia, og ikke gik med dem til værket.  
Ac 15:38 But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work.
[ApG 15:39 DK-KJV] Og stridigheden var så skarp mellem dem, at de tog afsted og skiltes den ene fra den anden: og sådant tog Barnabas Markus, og sejlede til Cypern;
Ac 15:39 And the contention was so sharp between them, that they departed asunder one from the other: and so Barnabas took Mark, and sailed unto Cyprus;
[ApG 15:40 DK-KJV] Og Paulus udvalgte Silas, og rejste, ved at være anbefalet af brødrene til Guds nåde.
Ac 15:40 And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God.
[ApG 15:41 DK-KJV] Og han gik gennem Syrien og Cilicia, og bekræftede kirkerne.
Ac 15:41 And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches.
[ApG 16:1 DK-KJV] Da kom han til Derbe og Lystra: og, læg mærke til, en bestemt discipel var der, kaldet Timoteus, en bestemt kvindes søn, som var en Jødinde, og troede; men hans far var en Græker:
Ac 16:1 Then came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed; but his father was a Greek:
[ApG 16:2 DK-KJV] Som havde et godt ry blandt brødrene som var i Lystra og Ikonium.
Ac 16:2 Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.
[ApG 16:3 DK-KJV] Ham ville Paulus ha’ med sig videre; og tog og omskar ham på grund af Jøderne som var i de kvarterer: for de vidste alle at hans far var en Græker.
Ac 16:3 Him would Paul have to go forth with him; and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters: for they knew all that his father was a Greek.
[ApG 16:4 DK-KJV] Og som de gik gennem byerne, afleverede de forordningerne til dem som de skulle beholde, de som var ordineret af apostlene og de ældste der var i Jerusalem.
Ac 16:4 And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep, that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem.
[ApG 16:5 DK-KJV] Og sådant var kirkerne etableret i troen, og forøgedes dagligt i antal.
Ac 16:5 And so were the churches established in the faith, and increased in number daily.
[ApG 16:6 DK-KJV] Nu da de havde gået udover Frygien og Galatiens regioner, og blev forbudt af den Hellig Ånd at prædike ordet i Lilleasien,
Ac 16:6 Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia,
[ApG 16:7 DK-KJV] Efter at de var kommet til Mysia, snakkede de om at ta’ til Bithynia: men Ånden gav dem ikke lov.
Ac 16:7 After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not.
[ApG 16:8 DK-KJV] Og de passerede forbi Mysia og kom ned til Troas.
Ac 16:8 And they passing by Mysia came down to Troas.
[ApG 16:9 DK-KJV] Og en vision viste sig for Paulus om natten; Der stod en mand fra Makedonien, og bad ham, og siger, Kom over til Makedonien, og hjælp os.
Ac 16:9 And a vision appeared to Paul in the night; There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into Macedonia, and help us.
[ApG 16:10 DK-KJV] Og efter at han havde set visionen, øjeblikkeligt forsøgte vi at komme til Makedonien, da vi var sikker på at Herren havde kaldt os til at prædike evangeliet for dem.
Ac 16:10 And after he had seen the vision, immediately we endeavoured to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them.
[ApG 16:11 DK-KJV] Derfor løsnede vi fra Troas, og kom med en ret kurs til Samothraki, og den næste dag til Neapolis;
Ac 16:11 Therefore loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis;
[ApG 16:12 DK-KJV] Og derfra til Philippi, som er den ledende by i den del af Makedonien, og en koloni: og vi blev i den by nogle dage.
Ac 16:12 And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony: and we were in that city abiding certain days.
[ApG 16:13 DK-KJV] Og på sabbatten gik vi ud af byen langs med en flodbred, hvor bøn normalt blev holdt; og vi satte os ned, og talte med kvinderne som opholdt sig der.
Ac 16:13 And on the sabbath we went out of the city by a river side, where prayer was wont to be made; and we sat down, and spake unto the women which resorted thither.
[ApG 16:14 DK-KJV] Og en bestemt kvinde kaldet Lydia, en sælger af violet farvestof, fra byen Tyatira som tilbad Gud, hørte os: hvis hjerte Herren åbnede, så hun lyttede nøje efter de ting som blev talt af Paulus.
Ac 16:14 And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul.
[ApG 16:15 DK-KJV] Og da hun var døbt, og hendes hushold, bød hun os, og siger, Hvis I har dømt mig til at være trofast overfor Herren, kom ind i mit hus, og bliv der. Og hun overtalte os.
Ac 16:15 And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.
[ApG 16:16 DK-KJV] Og det skete, som vi gik til bøn, en bestemt ung pige mødte os som var besat med en spådomsånd, som indbragte hendes mestre stor gevinst ved at spå:
Ac 16:16 And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying:
[ApG 16:17 DK-KJV] Denne samme fulgte Paulus og os, og råbte, og siger, Disse mænd er tjenere af den allerhøjeste Gud, som viser os vejen til frelse.
Ac 16:17 The same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servants of the most high God, which shew unto us the way of salvation.
[ApG 16:18 DK-KJV] Og dette gjorde hun i mange dage. Men Paulus, som var bedrøvet, vendte sig og sagde til ånden, jeg befaler dig i Jesus Kristus’ navn at komme ud af hende. Og han kom ud den samme time.
Ac 16:18 And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour.
[ApG 16:19 DK-KJV] Og da hendes mestre så’ at håbet om en gevinst var væk, tog de Paulus og Silas til fange, og førte dem ind på markedspladsen til lederne,
Ac 16:19 And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas, and drew them into the marketplace unto the rulers,
[ApG 16:20 DK-KJV] Og bragte dem til de statsansatte, og siger, Disse mænd, som er Jøder, skaber store problemer i vores by,
Ac 16:20 And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city,
[ApG 16:21 DK-KJV] Og underviser i skikke, som ikke er lovlig for os at modtage, ej heller at overholde, vi som er Romere.
Ac 16:21 And teach customs, which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans.
[ApG 16:22 DK-KJV] Og folkemængden slog sig sammen imod dem: og de statsansatte rev deres tøj af, og befalede at slå dem.
Ac 16:22 And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them.
[ApG 16:23 DK-KJV] Og da de havde lagt mange piskeslag på dem, smed de dem i fængsel, med ordre til fangevogteren om at passe ekstra godt på dem:
Ac 16:23 And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely:
[ApG 16:24 DK-KJV] Hvem, ved at ha’ modtaget en sådan anklage, smed dem ind i det indre fængsel, og fastgjorde deres fødder til træblokkene.
Ac 16:24 Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks.
[ApG 16:25 DK-KJV] Og ved midnatstid bad Paulus og Silas, og sang lovsange til Gud: og de andre fanger hørte dem.
Ac 16:25 And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.
[ApG 16:26 DK-KJV] Og pludseligt kom der et stort jordskælv, sådant at fængslets fundament blev rystet: og øjeblikkeligt var alle dørene åbnet, og alles bånd var løsnet.
Ac 16:26 And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one’s bands were loosed.
[ApG 16:27 DK-KJV] Og da fangevogteren vågnede fra sin søvn, og så’ fængselsdørene åbne, trak han sit sværd, og ville ha’ dræbt sigselv, da han gik ud fra at fangerne havde flygtet.
Ac 16:27 And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled.
[ApG 16:28 DK-KJV] Men Paulus råbte med en høj stemme, og siger, Gør ikke digselv noget ondt: for vi er alle her.
Ac 16:28 But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.
[ApG 16:29 DK-KJV] Da kaldte han på et lys, og sprang ind, og kom rystende, og faldt ned foran Paulus og Silas,
Ac 16:29 Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas,
[ApG 16:30 DK-KJV] Og bragte dem ud, og sagde, Hr’er, hvad må jeg gøre for at bli’ frelst?
Ac 16:30 And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?
[ApG 16:31 DK-KJV] Og de sagde, Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli’ frelst, og dit hus.
Ac 16:31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.
[ApG 16:32 DK-KJV] Og de talte Herrens ord til ham, og til alle der var i hans hus.
Ac 16:32 And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house.
[ApG 16:33 DK-KJV] Og han tog dem i nattens samme time, og vaskede deres piskeslags sår; og blev døbt, ham og alle hans, med det samme.
Ac 16:33 And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, straightway.
[ApG 16:34 DK-KJV] Og da han havde bragt dem ind i hans hus, satte han mad foran dem, og jublede, og troede på Gud med hele hans hus.
Ac 16:34 And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house.
[ApG 16:35 DK-KJV] Og da det blev dag, sendte de statsansatte retsbetjentene, og siger, Lad disse mennesker gå.
Ac 16:35 And when it was day, the magistrates sent the serjeants, saying, Let those men go.
[ApG 16:36 DK-KJV] Og fangevogteren fortalte dette og siger til Paulus, De statsansatte har sendt besked om at lade jer gå: ta’ nu derfor afsted, og gå i fred.
Ac 16:36 And the keeper of the prison told this saying to Paul, The magistrates have sent to let you go: now therefore depart, and go in peace.
[ApG 16:37 DK-KJV] Men Paulus sagde til dem, De har offentligt slået os som ikke var dømt, som er Romere, og har kastet os i fængsel; og smider de os nu ud i al hemmelighed? sandelig nej; men lad dem komme demselv og føre os ud:
Ac 16:37 But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out privily? nay verily; but let them come themselves and fetch us out.
[ApG 16:38 DK-KJV] Og retsbetjentene fortalte disse ord til de statsansatte: og de frygtede, da de hørte at de var Romere.
Ac 16:38 And the serjeants told these words unto the magistrates: and they feared, when they heard that they were Romans.
[ApG 16:39 DK-KJV] Og de kom og bønfaldte dem, og bragte dem ud, og bad dem om at rejse ud af byen.
Ac 16:39 And they came and besought them, and brought them out, and desired them to depart out of the city.
[ApG 16:40 DK-KJV] Og de gik ud af fængslet, og kom ind i Lydias hus: og da de havde set brødrene, trøstede de dem, og rejste.
Ac 16:40 And they went out of the prison, and entered into the house of Lydia: and when they had seen the brethren, they comforted them, and departed.
[ApG 17:1 DK-KJV] Nu da de havde passeret gennem Amfipolis og Apollonia, kom de til Thessaloniki, hvor der var en Jødisk synagoge:
Ac 17:1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews:
[ApG 17:2 DK-KJV] Og Paulus, som hans væsen var, gik ind til dem, og ræsonnerede i 3 sabbatsdage med dem ud fra skrifterne,
Ac 17:2 And Paul, as his manner was, went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,
[ApG 17:3 DK-KJV] Ved at udlægge og påberåbe, at Kristus måtte ha’ lidt, og opstået igen fra de døde; og at denne Jesus, hvem jeg prædiker for jer, er Kristus.
Ac 17:3 Opening and alleging, that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ.
[ApG 17:4 DK-KJV] Og nogle af dem troede, og sluttede sig til Paulus og Silas; og af de fromme Grækere en stor folkemængde, og af de ledende kvinder ikke så få.
Ac 17:4 And some of them believed, and consorted with Paul and Silas; and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few.
[ApG 17:5 DK-KJV] Men Jøderne som ikke troede, bevæget med misundelse, tog til dem nogle onde fyrer af den laveste slags, og samlede en gruppe, og satte hele byen i oprør, og angreb Jasons hus, og forsøgte at bringe dem ud til folket.
Ac 17:5 But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people.
[ApG 17:6 DK-KJV] Og da de ikke fandt dem, førte de Jason og nogle brødre til lederne af byen, og råbte, Disse der har vendt denne verden op og ned er også kommet herhen til os:
Ac 17:6 And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also;
[ApG 17:7 DK-KJV] Hvem Jason har modtaget: og alle disse gør det modsatte af hvad Cæsars bekendtgørelser er, og siger at der er en anden konge, én Jesus.
Ac 17:7 Whom Jason hath received: and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus.
[ApG 17:8 DK-KJV] Og de bekymrede folket og byens ledere, når de hørte disse ting.
Ac 17:8 And they troubled the people and the rulers of the city, when they heard these things.
[ApG 17:9 DK-KJV] Og da de havde taget sikkerhedsstillelse fra Jason, og fra de andre, lod de dem gå.
Ac 17:9 And when they had taken security of Jason, and of the other, they let them go.
[ApG 17:10 DK-KJV] Og om natten sendte brødrene øjeblikkeligt Paulus og Silas afsted til Berea: som ankom derhen og gik ind i Jødernes synagoge.
Ac 17:10 And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea: who coming thither went into the synagogue of the Jews.
[ApG 17:11 DK-KJV] Disse var mere noble end dem i Thessaloniki, da de modtog ordet med et åbent sind, og søgte dagligt i skrifterne, om de ting var sådant.
Ac 17:11 These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.
[ApG 17:12 DK-KJV] Derfor troede mange af dem; også af de ærbare kvinder som var Grækere, og af mænd, ikke så få.
Ac 17:12 Therefore many of them believed; also of honourable women which were Greeks, and of men, not a few.
[ApG 17:13 DK-KJV] Men da de Thessalonikiske Jøder fik kendskab til at Guds ord var prædiket af Paulus i Berea, kom de også derhen, og ophidsede folket.
Ac 17:13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also, and stirred up the people.
[ApG 17:14 DK-KJV] Og da øjeblikkeligt sendte brødrene Paulus afsted til havet på grund af at det var som det var: Men Silas og Timoteus blev tilbage.
Ac 17:14 And then immediately the brethren sent away Paul to go as it were to the sea: but Silas and Timotheus abode there still.
[ApG 17:15 DK-KJV] Og de der førte Paulus bragte ham til Athen: og efter at ha’ sendt en befaling til Silas og Timoteus om meget hurtigt at komme til ham, tog de afsted.
Ac 17:15 And they that conducted Paul brought him unto Athens: and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed.
[ApG 17:16 DK-KJV] Nu mens Paulus ventede på dem i Athen, blev hans ånd oprørt i ham, da han så’ byen fuldt overgivet til afgudsdyrkelse.
Ac 17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry.
[ApG 17:17 DK-KJV] Derfor tvistede han med den Jødiske synagoge, og med de fromme personer, og med dem som han dagligt mødte på markedspladsen.
Ac 17:17 Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.
[ApG 17:18 DK-KJV] Da mødte nogle filosoffer fra Epicureanerne, og fra Stoikerne ham. Og nogle sagde, Hvad vil dette snakkehoved sige? og andre, Han synes at være en der annoncerer mærkelige guder: fordi han prædikede Jesus for dem, og opstandelsen.
Ac 17:18 Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said, What will this babbler say? other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods: because he preached unto them Jesus, and the resurrection.
[ApG 17:19 DK-KJV] Og de tog ham, og bragte ham til Areopagos, og siger, Må vi vide hvad som er denne nye doktrin som du taler om, er?
Ac 17:19 And they took him, and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine, whereof thou speakest, is?
[ApG 17:20 DK-KJV] For du bringer nogle mærkelige ting for vore ører: vi ville derfor vide hvad disse ting betyder.
Ac 17:20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean.
[ApG 17:21 DK-KJV] (For alle Athenerne og de fremmede som var der brugte deres tid på intet andet, end enten at fortælle, eller at høre om nye ting.)
Ac 17:21 (For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else, but either to tell, or to hear some new thing.)
[ApG 17:22 DK-KJV] Da stod Paulus midt på bakken Mars, og sagde, I mænd fra Athen, jeg forstår at i alle ting er I mere overtroiske end andre.
Ac 17:22 Then Paul stood in the midst of Mars’ hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious.
[ApG 17:23 DK-KJV] For da jeg passerede forbi, og lagde mærke til jeres hengivenheder, fandt jeg et alter med denne inskription, TIL DEN UKENDTE GUD. Hvem I derfor uvidende tilbeder, ham erklærer jeg for jer.
Ac 17:23 For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.
[ApG 17:24 DK-KJV] Gud der lavede denne verden og alle ting derinde, eftersom han er Herre over himmel og jord, og ikke bor i templer lavet med hænder;
Ac 17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;
[ApG 17:25 DK-KJV] Og heller ikke er tilbedt med menneskers hænder, som om han havde brug for noget, eftersom han giver liv til alle, og livsånde, og alle ting;
Ac 17:25 Neither is worshipped with men’s hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;
[ApG 17:26 DK-KJV] Og har af et blod lavet mennesker i alle nationer for at bo på hele jordens overflade, og har bestemt de forud fastsatte tider, og grænserne for deres bolig;
Ac 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;
[ApG 17:27 DK-KJV] Så de skulle søge Herren, hvis de tilfældigvis måtte famle efter ham, og finde ham, selvom han ikke er langt væk fra nogen af os:
Ac 17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:
[ApG 17:28 DK-KJV] For i ham lever vi, og bevæger os, og har vor eksistens; som også nogle af jeres egne poeter har sagt, For vi er også hans afkom.
Ac 17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.
[ApG 17:29 DK-KJV] Så eftersom vi er Guds afkom, burde vi ikke tænke at Guddommeligheden kan sammenlignes med guld, eller sølv, eller sten, udformet gennem kunst og menneskers opfindsomhed.
Ac 17:29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man’s device.
[ApG 17:30 DK-KJV] Og tiderne med denne uvidenhed har Gud båret over med; men befaler nu alle mennesker alle steder at angre:
Ac 17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:
[ApG 17:31 DK-KJV] Fordi han har udvalgt en dag, i hvilken han vil dømme denne verden i retfærdighed via den mand hvem han har ordineret; hvoraf han har givet sikkerhed til alle mennesker, i det at han oprejste ham fra de døde.
Ac 17:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.
[ApG 17:32 DK-KJV] Og da de hørte om opstandelsen fra de døde, hånede nogen: og andre sagde, Vi vil høre dig igen om denne sag.
Ac 17:32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked: and others said, We will hear thee again of this matter.
[ApG 17:33 DK-KJV] Sådant forlod Paulus dem.
Ac 17:33 So Paul departed from among them.
[ApG 17:34 DK-KJV] Imidlertid klyngede visse mænd sig til ham, og troede: blandt dem var Areopagiten Dionysius, og en kvinde kaldet Damaris, og andre med dem.
Ac 17:34 Howbeit certain men clave unto him, and believed: among the which was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.
[ApG 18:1 DK-KJV] Efter disse ting rejste Paulus fra Athen, og kom til Korint;
Ac 18:1 After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth;
[ApG 18:2 DK-KJV] Og fandt en bestemt Jøde kaldet Aquila, født i Pontus, for nyligt ankommet fra Italien, med han hustru Priscilla; (eftersom Claudius havde befalet alle Jøder til at forlade Rom:) og kom til dem.
Ac 18:2 And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla; (because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome:) and came unto them.
[ApG 18:3 DK-KJV] Og fordi han var af det samme håndværk, blev han hos dem, og arbejdede: for ved deres beskæftigelse var de teltmagere.
Ac 18:3 And because he was of the same craft, he abode with them, and wrought: for by their occupation they were tentmakers.
[ApG 18:4 DK-KJV] Og han ræsonnerede i synagogen hver sabbat, og overbeviste Jøderne og Grækerne.
Ac 18:4 And he reasoned in the synagogue every sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks.
[ApG 18:5 DK-KJV] Og da Silas og Timoteus var kommet fra Makedonien, var Paulus åndeligt presset, og vidnede for Jøderne at Jesus var Kristus.
Ac 18:5 And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ.
[ApG 18:6 DK-KJV] Og da de modsatte sig, og spottede, rystede han hans kappe, og sagde til dem, Jeres blod er over jeres egne hoveder; jeg er ren: fra nuaf vil jeg gå til Hedningerne.
Ac 18:6 And when they opposed themselves, and blasphemed, he shook his raiment, and said unto them, Your blood be upon your own heads; I am clean: from henceforth I will go unto the Gentiles.
[ApG 18:7 DK-KJV] Og han tog afsted derfra, og kom ind i en bestemt mands hus, kaldet Justus, en’ der tilbad Gud, hvis hus lå lige op til synagogen.
Ac 18:7 And he departed thence, and entered into a certain man’s house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue.
[ApG 18:8 DK-KJV] Og Crispus, den ledende chef af synagogen, troede på Herren med hele hans hus; og mange af Korinterne som hørte troede, og var døbt.
Ac 18:8 And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house; and many of the Corinthians hearing believed, and were baptized.
[ApG 18:9 DK-KJV] Da talte Herren til Paulus om natten gennem en vision, Vær ikke bange, men tal, og vær ikke stille:
Ac 18:9 Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not thy peace:
[ApG 18:10 DK-KJV] For jeg er med dig, og intet menneske skal komme over dig for at skade dig: for jeg har mange folk i denne by.
Ac 18:10 For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee: for I have much people in this city.
[ApG 18:11 DK-KJV] Og han fortsatte der i et år og seks måneder, og underviste i Guds ord blandt dem.
Ac 18:11 And he continued there a year and six months, teaching the word of God among them.
[ApG 18:12 DK-KJV] Og da Gallio var Akajas fuldmægtige, lavede Jøderne enstemmigt instruktioner imod Paulus, og bragte ham til dommersædet,
Ac 18:12 And when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul, and brought him to the judgment seat,
[ApG 18:13 DK-KJV] Og siger, Denne fyr overtaler mennesker til at tilbede Gud i strid med loven.
Ac 18:13 Saying, This fellow persuadeth men to worship God contrary to the law.
[ApG 18:14 DK-KJV] Og da Paulus nu var ved at åbne hans mund, sagde Gallio til Jøderne, Hvis det blev en sag om forkert eller ond uanstændighed, Kæreste I Jøder, ville fornuften være at jeg skulle bære over med jer:
Ac 18:14 And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you:
[ApG 18:15 DK-KJV] Men hvis det er et spørgsmål om ord og navne, og om jeres lov, så sørg I selv for det; for jeg vil ikke dømme i sådanne sager.
Ac 18:15 But if it be a question of words and names, and of your law, look ye to it; for I will be no judge of such matters.
[ApG 18:16 DK-KJV] Og han drev dem væk fra dommersædet.
Ac 18:16 And he drave them from the judgment seat.
[ApG 18:17 DK-KJV] Da tog alle Grækerne Sosthenes, den ledende chef af synagogen, og slog ham foran dommersædet. Og Gallio bekymrede sig ikke om de ting.
Ac 18:17 Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Gallio cared for none of those things.
[ApG 18:18 DK-KJV] Og efter dette opholdt Paulus sig der endnu et godt stykke tid, og tog derefter sin afsked med brødrene, og sejlede derfra til Syrien, og med ham Priscilla og Aquila; som havde barberet hans hoved i Kenchreai: for han havde et løfte. 
Ac 18:18 And Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila; having shorn his head in Cenchrea: for he had a vow.
[ApG 18:19 DK-KJV] Og han ankom til Efesus, og efterlod dem der: men han hamselv gik ind i synagogen, og ræsonnerede med Jøderne.
Ac 18:19 And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews.
[ApG 18:20 DK-KJV] Da de bad ham om at bli’ længere tid hos dem, accepterede han ikke;
Ac 18:20 When they desired him to tarry longer time with them, he consented not;
[ApG 18:21 DK-KJV] Men bad dem farvel, og siger, Jeg må uanset hvad det koster holde denne fest der kommer i Jerusalem: Men jeg vil returnere til jer igen, hvis Gud vil. Og han sejlede fra Efesus.
Ac 18:21 But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus.
[ApG 18:22 DK-KJV] Og da han havde landet i Cæsarea, og gået op, og hyldet kirken, gik han ned til Antiokia.
Ac 18:22 And when he had landed at Caesarea, and gone up, and saluted the church, he went down to Antioch.
[ApG 18:23 DK-KJV] Og efter at han havde brugt lidt tid der, rejste han, og gik udover hele Galatien og Frygiens land i den rækkefølge, og styrkede alle disciplene.
Ac 18:23 And after he had spent some time there, he departed, and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples.
[ApG 18:24 DK-KJV] Og en bestemt Jøde kaldet Apollos, født i Alexandria, en veltalende mand, og mægtig i skrifterne, ankom til Efesus.
Ac 18:24 And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, and mighty in the scriptures, came to Ephesus.
[ApG 18:25 DK-KJV] Denne mand var instrueret i Herrens vej; og ved at være åndeligt passioneret, talte han og underviste flittigt i Herrens ting, ved kun at kende til Johannes’ dåb.
Ac 18:25 This man was instructed in the way of the Lord; and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John.
[ApG 18:26 DK-KJV] Og han begyndte frimodigt at tale i synagogen: da Aquila og Priscilla havde hørt ham, tog de ham til sig, og udlagde Guds vej mere perfekt for ham.
Ac 18:26 And he began to speak boldly in the synagogue: whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly.
[ApG 18:27 DK-KJV] Og da han var ledet til at passere ind i Akaja, skrev brødrene, og formanede disciplene til at modtage ham: hvem, da han var kommet, hjalp dem meget som havde troet gennem nåde:
Ac 18:27 And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him: who, when he was come, helped them much which had believed through grace:
[ApG 18:28 DK-KJV] For han overbeviste mægtigt Jøderne, og det offentligt, ved at vise via skrifterne at Jesus var Kristus.
Ac 18:28 For he mightily convinced the Jews, and that publickly, shewing by the scriptures that Jesus was Christ.
[ApG 19:1 DK-KJV] Og det skete, at, mens Apollos var i Korint, Paulus som har passeret gennem de øvre kyster ankom til Efesus: og fandt nogle disciple,
Ac 19:1 And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples,
[ApG 19:2 DK-KJV] Han sagde til dem, Har I modtaget den Hellige Ånd efter at I kommet tro? og de sagde til ham, Vi har ikke så meget som hørt om at der er nogen Hellig Ånd.
Ac 19:2 He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost.
[ApG 19:3 DK-KJV] Og han sagde til dem, Til hvad da blev i døbt? Og de sagde, Til Johannes dåb.
Ac 19:3 And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John’s baptism.
[ApG 19:4 DK-KJV] Da sagde Paulus, Johannes døbte sandelig med omvendelsesdåb, og siger til folket, at de skulle tro på ham som skulle komme efter ham, det er, på Kristus Jesus. 
Ac 19:4 Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus.
[ApG 19:5 DK-KJV] Da de hørte dette, blev de døbt i Herren Jesus’ navn.
Ac 19:5 When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.
[ApG 19:6 DK-KJV] Og da Paulus havde lagt hans hænder på dem, kom den Hellige Ånd over dem; og de talte med tungemål, og profeterede.
Ac 19:6 And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them; and they spake with tongues, and prophesied.
[ApG 19:7 DK-KJV] Og alle de mænd var omkring 12.
Ac 19:7 And all the men were about twelve.
[ApG 19:8 DK-KJV] Og han gik ind i synagogen, og talte frimodigt gennem en tid på 3 måneder, ved at debattere og overbeviste omkring de ting som angår Guds kongerige.
Ac 19:8 And he went into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God.
[ApG 19:9 DK-KJV] Men da flere blev forhærdede, og ikke troede, men talte ondt om den vej foran folkemængden, rejste han fra dem, og adskilte disciplene, ved dagligt at debattere i en Tyrannus skole.
Ac 19:9 But when divers were hardened, and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus.
[ApG 19:10 DK-KJV] Og dette fortsatte igennem en periode på 2 år; sådant at alle de som boede i Lilleasien hørte Herren Jesus’ ord, både Jøder og Grækere.
Ac 19:10 And this continued by the space of two years; so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.
[ApG 19:11 DK-KJV] Og Gud udvirkede specielle mirakler gennem Paulus hænder:
Ac 19:11 And God wrought special miracles by the hands of Paul:
[ApG 19:12 DK-KJV] Sådant at lommetørklæder eller forklæder fra hans krop var bragt til de syge, og sygdommene forlod dem, og de onde ånder gik ud af dem.
Ac 19:12 So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them.
[ApG 19:13 DK-KJV] Da tog nogle af vagabond Jøderne, eksorcister, på dem at kalde Herren Jesus’ navn over dem som havde onde ånder, og siger, Vi besværger jer via Jesus som Paulus prædiker.
Ac 19:13 Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preacheth.
[ApG 19:14 DK-KJV] Og der var 7 sønner af én Sceva, en Jøde, og leder af præsterne, som gjorde sådant.
Ac 19:14 And there were seven sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, which did so.
[ApG 19:15 DK-KJV] Og den onde ånd svarede og sagde, Jesus kender jeg, og Paulus kender jeg; men hvem er I?
Ac 19:15 And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know; but who are ye?
[ApG 19:16 DK-KJV] Og manden i hvem den onde ånd var sprang på dem, og overmandede dem, og vandt over dem, sådant at de nøgne og sårede flygtede ud af huset.
Ac 19:16 And the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded.
[ApG 19:17 DK-KJV] Og dette blev kendt af alle Jøderne og Grækerne som også boede i Efesus: og frygt kom over dem alle, og Herren Jesus’ navn var lovprist.
Ac 19:17 And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus; and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified.
[ApG 19:18 DK-KJV] Og mange der troede kom, og bekendte, og viste deres handlinger.
Ac 19:18 And many that believed came, and confessed, and shewed their deeds.
[ApG 19:19 DK-KJV] Mange af dem som også brugte mærkelige kunster samlede deres bøger sammen, og brændte dem foran alle mennesker: og de regnede ud hvad de var værd, og fandt ud af 50.000 stykker sølv.
Ac 19:19 Many of them also which used curious arts brought their books together, and burned them before all men: and they counted the price of them, and found it fifty thousand pieces of silver.
[ApG 19:20 DK-KJV] Så mægtigt voksede ordet fra Gud og fik overhånd.
Ac 19:20 So mightily grew the word of God and prevailed.
[ApG 19:21 DK-KJV] Efter at disse ting var overstået, foreslog Paulus åndeligt, da han havde passeret gennem Makedonien og Akaja, at gå til Jerusalem, og siger, Efter at jeg har været der, må jeg også se Rom.
Ac 19:21 After these things were ended, Paul purposed in the spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, After I have been there, I must also see Rome.
[ApG 19:22 DK-KJV] Sådant sendte han to af dem der betjente for ham ind i Makedonien, Timoteus og Erastus; men han hamselv blev tilbage i Lilleasien for en tid.
Ac 19:22 So he sent into Macedonia two of them that ministered unto him, Timotheus and Erastus; but he himself stayed in Asia for a season.
[ApG 19:23 DK-KJV] Og samtidigt opstod der en ikke så lille uenighed om den vej.
Ac 19:23 And the same time there arose no small stir about that way.
[ApG 19:24 DK-KJV] For en bestemt mand kaldet Demetrius, en sølvsmed, som lavede sølvskrin for Diana, indbragte en ikke så lille gevinst til håndværkerne;
Ac 19:24 For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen;
[ApG 19:25 DK-KJV] Hvem han sammenkaldte med arbejdsmændene af lignende beskæftigelse, og sagde, Hr’er, I ved at gennem dette håndværk har vi vor rigdom.
Ac 19:25 Whom he called together with the workmen of like occupation, and said, Sirs, ye know that by this craft we have our wealth.
[ApG 19:26 DK-KJV] Desuden ser og hører I, at ikke kun i Efesus, men næsten udover hele Lilleasien, har denne Paulus overtalt og omvendt mange folk, og siger at de ikke er guder, som er lavet med hænder:
Ac 19:26 Moreover ye see and hear, that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods, which are made with hands:
[ApG 19:27 DK-KJV] Sådant at ikke kun vores håndværk er i fare til at bli’ til intet; men også at den store gudinde Dianas tempel skulle bli’ foragtet, og hendes pragt skulle bli’ destrueret, hvem hele Lilleasien og denne verden tilbeder.
Ac 19:27 So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.
[ApG 19:28 DK-KJV] Og da de havde hørt disse ordsprog, blev de fulde af arrigskab, og råbte højt, og siger, Stor er Efesernes Diana.
Ac 19:28 And when they heard these sayings, they were full of wrath, and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians.
[ApG 19:29 DK-KJV] Og hele byen blev fyldt med forvirring: og ved at ha’ fanget Gaius og Aristarchus, mænd fra Makedonien, Paulus’ rejse ledsagere, skyndte de sig enstemmigt ind i teateret.
Ac 19:29 And the whole city was filled with confusion: and having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul’s companions in travel, they rushed with one accord into the theatre.
[ApG 19:30 DK-KJV] Og da Paulus ville ha’ gået indtil folket, gav disciplene ham ikke lov til det.
Ac 19:30 And when Paul would have entered in unto the people, the disciples suffered him not.
[ApG 19:31 DK-KJV] Og nogle af Lilleasiens ledere, som var hans venner, sendte bud til ham, og bad ham om ikke at begi’ sig ind i teateret.
Ac 19:31 And certain of the chief of Asia, which were his friends, sent unto him, desiring him that he would not adventure himself into the theatre.
[ApG 19:32 DK-KJV] Nogle råbte derfor en’ ting, og nogen noget andet: for forsamlingen var forvirrede; og hovedparten vidste ikke hvorfor de var forsamlet:
Ac 19:32 Some therefore cried one thing, and some another: for the assembly was confused; and the more part knew not wherefore they were come together.
[ApG 19:33 DK-KJV] Og de hev Alexander ud af folkemængden, og Jøderne skubbede ham fremad, Og Alexander gjorde tegn med hans hånd, og ville ha’ ført hans forsvar for folket.
Ac 19:33 And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward. And Alexander beckoned with the hand, and would have made his defence unto the people.
[ApG 19:34 DK-KJV] Men da de vidste at han var en Jøde, råbte de enstemmigt ud i omkring 2 timer, Stor er Efesernes Diana.
Ac 19:34 But when they knew that he was a Jew, all with one voice about the space of two hours cried out, Great is Diana of the Ephesians.
[ApG 19:35 DK-KJV] Og da provinsbyskriveren havde beroliget folket, sagde han, I mænd fra Efesus, hvilket menneske er der som ikke ved hvordan at Efesernes byer er tilbedere af den store gudinde Diana, og af figuren som faldt ned fra Jupiter?
Ac 19:35 And when the townclerk had appeased the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter?
[ApG 19:36 DK-KJV] Eftersom disse ting ikke kan bli’ talt imod, burde I være stille, og ikke gøre noget overilet.
Ac 19:36 Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be quiet, and to do nothing rashly.
[ApG 19:37 DK-KJV] For I har bragt disse mænd herhen, som hverken er røvere af kirkerne, heller ikke spottere af jeres gudinde.
Ac 19:37 For ye have brought hither these men, which are neither robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess.
[ApG 19:38 DK-KJV] Hvis Demetrius derfor, og håndværkerne som er sammen med ham, har en sag mod noget menneske, loven er åben, og der er fuldmægtige: lad dem anklage hinanden.
Ac 19:38 Wherefore if Demetrius, and the craftsmen which are with him, have a matter against any man, the law is open, and there are deputies: let them implead one another.
[ApG 19:39 DK-KJV] Men hvis I har spørgsmål i andre sager, skal det afgøres i en lovlig forsamling.
Ac 19:39 But if ye inquire any thing concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly.
[ApG 19:40 DK-KJV] For vi er i fare for at bli’ indkaldt til forhør på grund af denne dags oprør, der er ingen grund til hvorved vi kan retfærdiggøre denne samling.
Ac 19:40 For we are in danger to be called in question for this day’s uproar, there being no cause whereby we may give an account of this concourse.
[ApG 19:41 DK-KJV] Og da han havde talt således, opløste han forsamlingen.
Ac 19:41 And when he had thus spoken, he dismissed the assembly.
[ApG 20:1 DK-KJV] Og efter at oprøret var stoppet, kaldte Paulus disciplene til ham, og omfavnede dem, og tog af sted for at gå til Makedonien.
Ac 20:1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia.
[ApG 20:2 DK-KJV] Og da han havde gået over de dele, og havde givet dem megen formaning, kom han til Grækenland,
Ac 20:2 And when he had gone over those parts, and had given them much exhortation, he came into Greece,
[ApG 20:3 DK-KJV] Og blev der 3 måneder. Og da Jøderne lå på lur efter ham, som han var ved at sejle til Syrien, foreslog han at de gik tilbage gennem Makedonien.
Ac 20:3 And there abode three months. And when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia.
[ApG 20:4 DK-KJV] Og der ledsagede Sopater fra Berea ham til Lilleasien; og fra Thessalonikerne, Aristarchus og Secundus; og Gaius fra Derbe, og Timoteus; og fra Lilleasien, Tykikus og Trofimus.
Ac 20:4 And there accompanied him into Asia Sopater of Berea; and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus; and Gaius of Derbe, and Timotheus; and of Asia, Tychicus and Trophimus.
[ApG 20:5 DK-KJV] Disse gik foran og ventede på os i Troas.
Ac 20:5 These going before tarried for us at Troas.
[ApG 20:6 DK-KJV] Og vi sejlede væk fra Philippi efter dagene af de usyrede brød, og mødte dem i Troas 5 dage senere; hvor vi blev 7 dage.
Ac 20:6 And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in five days; where we abode seven days.
[ApG 20:7 DK-KJV] Og på den første dag i ugen, da disciplene samledes for at bryde brød, prædikede Paulus for dem, parat til at afrejse den næste dag; og fortsatte hans tale indtil midnat.
Ac 20:7 And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.
[ApG 20:8 DK-KJV] Og der var mange lys i den øvre sal, hvor de var forsamlet.
Ac 20:8 And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.
[ApG 20:9 DK-KJV] Og der sad i et vindue en bestemt ung mand kaldet Eutykus, som havde faldet ind i en dyb søvn: og da Paulus prædikede længe, sank han sammen i søvn, og faldt ned fra tredje sal, og var taget op død.
Ac 20:9 And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.
[ApG 20:10 DK-KJV] Og Paulus gik ned, og lagde sig på ham, og omfavnede ham og sagde, Bekymre ikke jerselv; for hans liv er i ham.
Ac 20:10 And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.
[ApG 20:11 DK-KJV] Da han derfor var kommet op igen, og havde brudt brød, og spist, og snakket i lang tid, ja indtil daggry, så rejste han.
Ac 20:11 When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.
[ApG 20:12 DK-KJV] Og de bragte den unge mand i live, og var ikke så lidt trøstet.
Ac 20:12 And they brought the young man alive, and were not a little comforted.
[ApG 20:13 DK-KJV] Og vi gik i forvejen til skibet, og sejlede til Assos, med det formål at samle Paulus op der: for sådant havde han valgt det, fordi han gerne ville gå derhen til fods.
Ac 20:13 And we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, minding himself to go afoot.
[ApG 20:14 DK-KJV] Og da han mødte os i Assos, tog vi ham med, og kom til Mitylene.
Ac 20:14 And when he met with us at Assos, we took him in, and came to Mitylene.
[ApG 20:15 DK-KJV] Og vi sejlede derfra, og kom den næste dag over mod Kios; og den næste dag ankom vi til Samos, og ventede i Trogyllium; og den næste dag kom vi til Miletus.
Ac 20:15 And we sailed thence, and came the next day over against Chios; and the next day we arrived at Samos, and tarried at Trogyllium; and the next day we came to Miletus.
[ApG 20:16 DK-KJV] For Paulus havde besluttet at sejle forbi Efesus, fordi han ikke ville bruge tiden i Lilleasien: for han havde travlt, hvis det var muligt for ham, at være i Jerusalem på Pinsedagen.
Ac 20:16 For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.
[ApG 20:17 DK-KJV] Og fra Miletus sendte han bud til Efesus, og sammenkaldte de ældste af kirken.
Ac 20:17 And from Miletus he sent to Ephesus, and called the elders of the church.
[ApG 20:18 DK-KJV] Og da de var ankommet til ham, sagde han til dem, I ved, fra den første dag som jeg kom til Lilleasien, efter hvilken væremåde jeg har været hos jer hele tiden,
Ac 20:18 And when they were come to him, he said unto them, Ye know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons,
[ApG 20:19 DK-KJV] Ved at tjene Herren med al ydmyghed af sind, og med mange tårer, og fristelser, som mødte mig ved den liggende på lur af Jøderne:
Ac 20:19 Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews:
[ApG 20:20 DK-KJV] Og hvordan jeg ikke har holdt noget som var fordelagtigt tilbage for jer, men har vist jer, og undervist jer offentligt, og fra hus til hus,
Ac 20:20 And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publickly, and from house to house,
[ApG 20:21 DK-KJV] Og vidnede for både Jøder, og også for Grækerne, omvendelse mod Gud, og tro mod Jesus Kristus vor Herre.
Ac 20:21 Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.
[ApG 20:22 DK-KJV] Og nu, læg mærke til, jeg går åndeligt bundet til Jerusalem, uden at vide hvilke ting der skal møde mig der:
Ac 20:22 And now, behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there:
[ApG 20:23 DK-KJV] Udover at den Hellige Ånd har vidnet i enhver by, og siger at lænker og lidelser følger mig.
Ac 20:23 Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me.
[ApG 20:24 DK-KJV] Men ingen af disse ting bevæger mig, jeg anser heller ikke mit liv for at være kært for migselv, sådant at jeg måtte fuldføre min kurs med glæde, og tjenesten, som jeg har modtaget af Herren Jesus, til at vidne om evangeliet om Guds nåde.
Ac 20:24 But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
[ApG 20:25 DK-KJV] Og nu, læg mærke til, jeg ved at I alle, blandt hvem jeg har gået og prædiket Guds kongerige for, ikke skal se mit ansigt mere.
Ac 20:25 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more.
[ApG 20:26 DK-KJV] Derfor bevidner jeg overfor jer denne dag, at jeg er ren fra alle menneskers blod.
Ac 20:26 Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men.
[ApG 20:27 DK-KJV] For jeg har ikke undladt at erklære hele Guds råd for jer.
Ac 20:27 For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.
[ApG 20:28 DK-KJV] Pas derfor på jerselv, og på hele flokken, over hvilke den Hellige Ånd har gjort til biskopper, til at give mad til Guds kirke, som han har købt med hans eget blod.
Ac 20:28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.
[ApG 20:29 DK-KJV] For dette ved jeg, at efter min afrejse skal frygtelige ulve komme ind blandt jer, som ikke skåner flokken.
Ac 20:29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.
[ApG 20:30 DK-KJV] Også selv af jeres egne skal mænd rejse sig, ved at tale misfortolkede ting, for at trække disciple med efter dem.
Ac 20:30 Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.
[ApG 20:31 DK-KJV] Vær derfor på vagt, og husk på, at gennem 3 år stoppede jeg ikke med at advare enhver nat og dag med tårer.
Ac 20:31 Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears.
[ApG 20:32 DK-KJV] Og nu brødre, overgiver jeg jer til Gud, og til hans nådes ord, som er i stand til at opbygge jer, og til at give jer en arv blandt alle dem som er helliggjort.
Ac 20:32 And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified.
[ApG 20:33 DK-KJV] Jeg har ikke tragtet efter menneskers sølv, eller guld, eller beklædning.
Ac 20:33 I have coveted no man’s silver, or gold, or apparel.
[ApG 20:34 DK-KJV] Ja, I jerselv ved, at disse hænder har betjent for mine nødvendigheder, og for dem der var hos mig.
Ac 20:34 Yea, ye yourselves know, that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me.
[ApG 20:35 DK-KJV] Jeg har vist jer alle ting, hvordan at gennem sådant arbejde burde I sørge for de svage, og at huske Herren Jesus’ ord, hvordan han sagde, Det er mere velsignet at give end at modtage.
Ac 20:35 I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.
[ApG 20:36 DK-KJV] Og da han havde talt således, knælede han ned, og bad med dem alle.
Ac 20:36 And when he had thus spoken, he kneeled down, and prayed with them all.
[ApG 20:37 DK-KJV] Og de græd inderligt, og faldt Paulus om halsen, og kyssede ham,
Ac 20:37 And they all wept sore, and fell on Paul’s neck, and kissed him,
[ApG 20:38 DK-KJV] Og sørgede mest over alle de ord som han talte, at de ikke skulle se hans ansigt mere. Og de ledsagede ham til skibet.
Ac 20:38 Sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship.
[ApG 21:1 DK-KJV] Og det skete, at efter at vi havde taget afsked fra dem, og havde sejlet af sted, kom vi med en ret kurs til Kos, og den følgende dag til Rhodos, og derfra til Patara:
Ac 21:1 And it came to pass, that after we were gotten from them, and had launched, we came with a straight course unto Coos, and the day following unto Rhodes, and from thence unto Patara:
[ApG 21:2 DK-KJV] Og ved at ha’ fundet et skib som sejlede over til Fønikien, gik vi ombord, og tog af sted.
Ac 21:2 And finding a ship sailing over unto Phenicia, we went aboard, and set forth.
[ApG 21:3 DK-KJV] Nu da vi havde fundet Cypern, forlod vi det på venstre hånd, og sejlede til Syrien, og landede i Tyrus: for der skulle skibet losse hendes last.
Ac 21:3 Now when we had discovered Cyprus, we left it on the left hand, and sailed into Syria, and landed at Tyre: for there the ship was to unlade her burden.
[ApG 21:4 DK-KJV] Og ved at ha’ fundet disciple, blev vi der 7 dage: som sagde til Paulus gennem Ånden, at han ikke skulle gå op til Jerusalem.
Ac 21:4 And finding disciples, we tarried there seven days: who said to Paul through the Spirit, that he should not go up to Jerusalem.
[ApG 21:5 DK-KJV] Og da vi havde tilendebragt disse dage, rejste vi og gik vores vej; og allesammen fulgte os på vor vej, med hustruer og børn, til vi var ude af byen: og vi knælede ned på kysten, og bad.
Ac 21:5 And when we had accomplished those days, we departed and went our way; and they all brought us on our way, with wives and children, till we were out of the city: and we kneeled down on the shore, and prayed.
[ApG 21:6 DK-KJV] Og da vi havde taget afsked med hinanden, gik vi ombord på et skib; og de returnerede hjem igen.
Ac 21:6 And when we had taken our leave one of another, we took ship; and they returned home again.
[ApG 21:7 DK-KJV] Og da vi havde fuldendt vores kurs fra Tyrus, kom vi til Ptolemais, og hyllede brødrene, og blev hos dem 1 dag.
Ac 21:7 And when we had finished our course from Tyre, we came to Ptolemais, and saluted the brethren, and abode with them one day.
[ApG 21:8 DK-KJV] Og den næste dag vi som var fra Paulus’ gruppe tog af sted, og kom til Cæsarea: og vi gik ind i evangelisten Philips hus, som var én af de 7; og blev hos ham. 
Ac 21:8 And the next day we that were of Paul’s company departed, and came unto Caesarea: and we entered into the house of Philip the evangelist, which was one of the seven; and abode with him.
[ApG 21:9 DK-KJV] Og den samme mand havde 4 døtre, jomfruer, som profeterede.
Ac 21:9 And the same man had four daughters, virgins, which did prophesy.
[ApG 21:10 DK-KJV] Og da vi opholdt os der mange dage, kom der fra Judæa en bestemt profet, kaldet Agabas.
Ac 21:10 And as we tarried there many days, there came down from Judaea a certain prophet, named Agabus.
[ApG 21:11 DK-KJV] Og da han var ankommet til os, tog han Paulus’ omslag, og bandt hans egne hænder og fødder, og sagde, Således siger den Hellige Ånd, Sådant skal Jøderne i Jerusalem binde den mand der ejer dette omslag, og skal udlevere ham til Hedningernes hænder.
Ac 21:11 And when he was come unto us, he took Paul’s girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.
[ApG 21:12 DK-KJV] Og da vi hørte disse ting, både vi, og de fra det sted, bønfaldte ham om ikke at gå op til Jerusalem.
Ac 21:12 And when we heard these things, both we, and they of that place, besought him not to go up to Jerusalem.
[ApG 21:13 DK-KJV] Da svarede Paulus, Hvad er meningen med at I græder og at I knuser mit hjerte? for jeg er ikke kun klar til at bli’ bundet, men også til at dø i Jerusalem for Herren Jesus’ navn.
Ac 21:13 Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? for I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus.
[ApG 21:14 DK-KJV] Og da han ikke ville lade sig overtale, stoppede vi, og siger, Lad Herrens vilje ske.
Ac 21:14 And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.
[ApG 21:15 DK-KJV] Og efter de dage samlede vi vores ting, og gik op til Jerusalem.
Ac 21:15 And after those days we took up our carriages, and went up to Jerusalem.
[ApG 21:16 DK-KJV] Og med os gik også nogle disciple fra Cæsarea, og bragte med dem en Mnason fra Cypern, en gammel discipel, hos hvem vi skulle logere.
Ac 21:16 There went with us also certain of the disciples of Caesarea, and brought with them one Mnason of Cyprus, an old disciple, with whom we should lodge.
[ApG 21:17 DK-KJV] Og da vi var ankommet til Jerusalem, modtog brødrene os med glæde.
Ac 21:17 And when we were come to Jerusalem, the brethren received us gladly.
[ApG 21:18 DK-KJV] Og den følgende dag gik Paulus sammen med os ind til Jacob; og alle de ældste var tilstede.
Ac 21:18 And the day following Paul went in with us unto James; and all the elders were present.
[ApG 21:19 DK-KJV] Og da han havde hyldet dem, erklærede han detaljeret hvilke ting Gud havde udvirket blandt Hedningerne gennem hans tjeneste.
Ac 21:19 And when he had saluted them, he declared particularly what things God had wrought among the Gentiles by his ministry.
[ApG 21:20 DK-KJV] Og da de hørte det, forherligede de Herren, og sagde til ham, Ser du, broder, hvor mange tusindvis af Jøder der er som tror; og de er alle nidkære efter loven:
Ac 21:20 And when they heard it, they glorified the Lord, and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe; and they are all zealous of the law:
[ApG 21:21 DK-KJV] Og de er informerede om dig, at du underviser alle Jøder som er blandt Hedningerne til at gi’ afkald på Moses, og siger at de ikke burde omskære deres børn, heller ikke at følge efter deres skikke.
Ac 21:21 And they are informed of thee, that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children, neither to walk after the customs.
[ApG 21:22 DK-KJV] Hvordan er det så? folkemængden må ha’ behov for at forsamle sig: for de vil høre at du er kommet.
Ac 21:22 What is it therefore? the multitude must needs come together: for they will hear that thou art come.
[ApG 21:23 DK-KJV] Gør derfor dette som vi siger til dig: Vi har 4 mænd som har et løfte på dem;
Ac 21:23 Do therefore this that we say to thee: We have four men which have a vow on them;
[ApG 21:24 DK-KJV] Ta’ dem, og rens digselv med dem, og betal udgifterne hos dem, så de må barbere deres hoveder: og alle må vide at de ting, hvorom de var informeret angående dig intet er; men at du digselv også vandrer ordentlig, og overholder loven.
Ac 21:24 Them take, and purify thyself with them, and be at charges with them, that they may shave their heads: and all may know that those things, whereof they were informed concerning thee, are nothing; but that thou thyself also walkest orderly, and keepest the law.
[ApG 21:25 DK-KJV] Angående Hedningerne som tror, har vi skrevet og konkluderet at de ikke overholder sådanne ting, udover at de demselv holder sig fra ting tilbudt til afguder, og fra blod, og fra kvalt, og fra hor.
Ac 21:25 As touching the Gentiles which believe, we have written and concluded that they observe no such thing, save only that they keep themselves from things offered to idols, and from blood, and from strangled, and from fornication.
[ApG 21:26 DK-KJV] Da tog Paulus mændene, og den næste dag rensede han sig med dem og gik ind i templet, for at significere opfyldelsen af dagens renselse, indtil at en offergave skulle bli’ tilbudt for hver eneste af dem.
Ac 21:26 Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them entered into the temple, to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them.
[ApG 21:27 DK-KJV] Og da de 7 dage næsten var sluttet, ophidsede Jøderne som var fra Lilleasien, da de så ham i templet, hele folket, og lagde hænder på ham,
Ac 21:27 And when the seven days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the temple, stirred up all the people, and laid hands on him,
[ApG 21:28 DK-KJV] Og råbte højt, Israelske mænd, hjælp: Dette er den mand, der underviser alle mennesker alle steder imod folket, og loven, og dette sted: og ydermere også bragte Grækere ind i templet, og har forurenet dette hellige sted.
Ac 21:28 Crying out, Men of Israel, help: This is the man, that teacheth all men every where against the people, and the law, and this place: and further brought Greeks also into the temple, and hath polluted this holy place.
[ApG 21:29 DK-KJV] (For de havde før set ham i byen med Trofimus en Efeser, hvem de gik ud fra at Paulus havde bragt med ind i templet.)
Ac 21:29 (For they had seen before with him in the city Trophimus an Ephesian, whom they supposed that Paul had brought into the temple.)
[ApG 21:30 DK-KJV] Og hele byen blev bevæget, og folket samledes: og de tog Paulus, og drev ham ud af templet: og straks blev dørene lukkede.
Ac 21:30 And all the city was moved, and the people ran together: and they took Paul, and drew him out of the temple: and forthwith the doors were shut.
[ApG 21:31 DK-KJV] Og som de gik rundt for at dræbe ham, kom nyheden den ledende regimentskaptajn for øre, at hele Jerusalem var i oprør.
Ac 21:31 And as they went about to kill him, tidings came unto the chief captain of the band, that all Jerusalem was in an uproar.
[ApG 21:32 DK-KJV] Som øjeblikkeligt tog soldater og officerer, og løb ned til dem: og da de så den ledende kaptajn og soldaterne, stoppede de med at slå Paulus.
Ac 21:32 Who immediately took soldiers and centurions, and ran down unto them: and when they saw the chief captain and the soldiers, they left beating of Paul.
[ApG 21:33 DK-KJV] Da kom den ledende kaptajn tæt på, og tog ham, og befalede at han skulle bindes med 2 kæder; og spurgte hvem han var, og hvad han havde gjort.
Ac 21:33 Then the chief captain came near, and took him, and commanded him to be bound with two chains; and demanded who he was, and what he had done.
[ApG 21:34 DK-KJV] Og nogle blandt folkemængden råbte en ting, andre andet: og da han ikke kunne finde ud af årsagen for tumulten, befalede han ham at bli’ båret ind i borgen.
Ac 21:34 And some cried one thing, some another, among the multitude: and when he could not know the certainty for the tumult, he commanded him to be carried into the castle.
[ApG 21:35 DK-KJV] Og da han kom til trapperne, var det sådant, at han blev båret af soldaterne på grund af folkets voldsomhed.
Ac 21:35 And when he came upon the stairs, so it was, that he was borne of the soldiers for the violence of the people.
[ApG 21:36 DK-KJV] For folkemængden fulgte efter, og råbte, Væk med ham.
Ac 21:36 For the multitude of the people followed after, crying, Away with him.
[ApG 21:37 DK-KJV] Og da Paulus var ved at bli’ ledt ind i borgen, sagde han til den ledende kaptajn, Må jeg tale med dig? Som sagde, Kan du tale Græsk?
Ac 21:37 And as Paul was to be led into the castle, he said unto the chief captain, May I speak unto thee? Who said, Canst thou speak Greek?
[ApG 21:38 DK-KJV] Er du ikke den Egypter, som før disse dage lavede et oprør, og ledte 4.000 mænd der var mordere ud ind i vildmarken?
Ac 21:38 Art not thou that Egyptian, which before these days madest an uproar, and leddest out into the wilderness four thousand men that were murderers?
[ApG 21:39 DK-KJV] Men Paulus sagde, jeg er en mand som er en Jøde fra Tarsus, en by i Cilicia, en borger af ingen ondskabsfuld by: og, jeg bønfalder dig, tillad mig at tale til folket.
Ac 21:39 But Paul said, I am a man which am a Jew of Tarsus, a city in Cilicia, a citizen of no mean city: and, I beseech thee, suffer me to speak unto the people.
[ApG 21:40 DK-KJV] Og da han havde tilladt ham det, rejste Paulus sig op på trappen, og gjorde tegn med hånden til folket. Og da der var blevet meget stille, talte han til dem på det Hebraisk tungemål, og siger,
Ac 21:40 And when he had given him licence, Paul stood on the stairs, and beckoned with the hand unto the people. And when there was made a great silence, he spake unto them in the Hebrew tongue, saying,
[ApG 22:1 DK-KJV] Mænd, brødre, og fædre, hør I mit forsvar som jeg nu holder for jer.
Ac 22:1 Men, brethren, and fathers, hear ye my defence which I make now unto you.
[ApG 22:2 DK-KJV] (Og da de hørte at han talte til dem på det Hebraiske tungemål, var de endnu mere stille: og han siger,)
Ac 22:2 (And when they heard that he spake in the Hebrew tongue to them, they kept the more silence: and he saith,)
[ApG 22:3 DK-KJV] Jeg er sandelig en Jødisk mand, født i Tarsus, en by i Cilicia, men opvokset i denne by ved fødderne af Gamaliel, og undervist efter den perfekte skik fra fædrenes lov, og var nidkær mod Gud, som I alle er denne dag.
Ac 22:3 I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day.
[ApG 22:4 DK-KJV] Og jeg forfulgte denne vej indtil døden, ved at ha’ bundet og udleveret både mænd og kvinder til fængsler.
Ac 22:4 And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women.
[ApG 22:5 DK-KJV] Som også ypperstepræsten kan bevidne at jeg gjorde, og hele staben af de ældste: fra hvem jeg også modtog breve til brødrene, og gik til Damaskus, for at bringe dem som var bundet til Jerusalem, for at bli’ straffet.
Ac 22:5 As also the high priest doth bear me witness, and all the estate of the elders: from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus, to bring them which were there bound unto Jerusalem, for to be punished.
[ApG 22:6 DK-KJV] Og det skete, at, som jeg var på vej, og var kommet tæt på Damaskus omkring middagstid, pludseligt skinnede der fra himlen et stort lys rundt omkring mig.
Ac 22:6 And it came to pass, that, as I made my journey, and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me.
[ApG 22:7 DK-KJV] Og jeg faldt til jorden, og hørte en stemme sige til mig, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig?
Ac 22:7 And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?
[ApG 22:8 DK-KJV] Og jeg svarede, Hvem er du, Herre? og han sagde til mig, Jeg er Jesus fra Nazaret, hvem du forfølger.
Ac 22:8 And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest.
[ApG 22:9 DK-KJV] Og de der var hos mig så ganske vist lyset, og blev bange; men de hørte ikke stemmen fra ham der talte til mig.
Ac 22:9 And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spake to me.
[ApG 22:10 DK-KJV] Og jeg sagde, Hvad skal jeg gøre, Herre? Og Herren sagde til mig, Rejs dig, og gå til Damaskus; og der skal det bli’ fortalt dig om alle ting som er udvalgt for dig at gøre.
Ac 22:10 And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said unto me, Arise, and go into Damascus; and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do.
[ApG 22:11 DK-KJV] Og da jeg ikke kunne se på grund af det lys’ herlighed, ved at være ledt ved hånden af dem der var hos mig, kom jeg til Damaskus.
Ac 22:11 And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus.
[ApG 22:12 DK-KJV] Og en Ananias, en from mand ifølge loven, som havde et godt omdømme blandt alle Jøderne som boede der,
Ac 22:12 And one Ananias, a devout man according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there,
[ApG 22:13 DK-KJV] Kom til mig, og stod, og sagde til mig, Broder Saulus, modtag dit syn. Og den samme time så jeg op på ham.
Ac 22:13 Came unto me, and stood, and said unto me, Brother Saul, receive thy sight. And the same hour I looked up upon him.
[ApG 22:14 DK-KJV] Og han sagde, Vores fædres Gud har udvalgt dig, så du skulle kende hans vilje, og se den Retfærdige Éner, og skulle høre stemmen af hans mund.
Ac 22:14 And he said, The God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that Just One, and shouldest hear the voice of his mouth.
[ApG 22:15 DK-KJV] For du skal være hans vidne for alle mennesker om det du har set og hørt.
Ac 22:15 For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard.
[ApG 22:16 DK-KJV] Og nu hvorfor venter du? rejs dig, og bliv døbt, og vask dine synder væk, ved at kalde på Herrens navn. 
Ac 22:16 And now why tarriest thou? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord.
[ApG 22:17 DK-KJV] Og det skete, at, da jeg var kommet tilbage til Jerusalem, ja mens jeg bad i templet, var jeg i en trance;
Ac 22:17 And it came to pass, that, when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the temple, I was in a trance;
[ApG 22:18 DK-KJV] Og så’ ham sige til mig, Skynd dig, og kom dig hurtigt ud af Jerusalem: for de vil ikke modtage dit vidnesbyrd angående mig.
Ac 22:18 And saw him saying unto me, Make haste, and get thee quickly out of Jerusalem: for they will not receive thy testimony concerning me.
[ApG 22:19 DK-KJV] Og jeg sagde, Herre, de ved at jeg i enhver synagoge fængslede og slog dem der troede på dig:
Ac 22:19 And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue them that believed on thee:
[ApG 22:20 DK-KJV] Og da blodet fra din martyr Stefanus blev udgydt, stod jeg også der ved siden af, og samtykkede med hans død, og holdt kapperne fra dem der dræbte ham.
Ac 22:20 And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him.
[ApG 22:21 DK-KJV] Og han sagde til mig, Rejs: for jeg vil sende dig langt bort til Hedningerne.
Ac 22:21 And he said unto me, Depart: for I will send thee far hence unto the Gentiles.
[ApG 22:22 DK-KJV] Og de gav ham audiens indtil dette ord, og da opløftede de deres stemmer, og sagde, Væk med sådan en fyr fra jorden: for det er ikke godt at han skulle leve.
Ac 22:22 And they gave him audience unto this word, and then lifted up their voices, and said, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.
[ApG 22:23 DK-KJV] Og da de råbte højt, og rev deres tøj af, og smed støv op i luften,
Ac 22:23 And as they cried out, and cast off their clothes, and threw dust into the air,
[ApG 22:24 DK-KJV] Da befalede den ledende kaptajn ham bragt ind i borgen, og bød at han skulle bli’ undersøgt med heste pisken; så han måtte vide hvorfor de råbte sådant imod ham.
Ac 22:24 The chief captain commanded him to be brought into the castle, and bade that he should be examined by scourging; that he might know wherefore they cried so against him.
[ApG 22:25 DK-KJV] Og som de bandt ham med sandalremme, sagde Paulus til officeren som stod der, Er det lovligt for jer at piske en mand der er en Romer, som ikke er dømt?
Ac 22:25 And as they bound him with thongs, Paul said unto the centurion that stood by, Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman, and uncondemned?
[ApG 22:26 DK-KJV] Da officeren hørte det, gik han og fortalte det til den ledende kaptajn, og siger, Pas på med hvad du gør: for denne mand er en Romer.
Ac 22:26 When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, Take heed what thou doest: for this man is a Roman.
[ApG 22:27 DK-KJV] Da kom den ledende kaptajn, og sagde til ham, Sig mig, er du en Romer? han sagde, Ja.
Ac 22:27 Then the chief captain came, and said unto him, Tell me, art thou a Roman? He said, Yea.
[ApG 22:28 DK-KJV] Og den ledende kaptajn svarede, Med en stor sum opnåede jeg denne frihed. Og Paulus sagde, Men jeg var født fri.
Ac 22:28 And the chief captain answered, With a great sum obtained I this freedom. And Paul said, But I was free born.
[ApG 22:29 DK-KJV] Da med det samme tog de afsted fra ham som skulle ha’ undersøgt ham: og den ledende kaptajn var også bange, efter at han fandt ud af at han var en Romer, og fordi han havde bundet ham.
Ac 22:29 Then straightway they departed from him which should have examined him: and the chief captain also was afraid, after he knew that he was a Roman, and because he had bound him.
[ApG 22:30 DK-KJV] Den næste morgen, da han ville kende til årsagen til hvorfor han var blevet anklaget af Jøderne, løsnede han hans bånd, og befalede de ledende præster og hele deres råd at træde frem, og bragte Paulus ned, og satte ham foran dem.
Ac 22:30 On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.
[ApG 23:1 DK-KJV] Og Paulus, så’ alvorligt på rådet, og sagde, Mænd og brødre, jeg har levet med al god samvittighed foran Gud indtil denne dag.
Ac 23:1 And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day.
[ApG 23:2 DK-KJV] Og ypperstepræsten Ananias befalede dem som stod hos ham at slå ham på munden.
Ac 23:2 And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth.
[ApG 23:3 DK-KJV] Da sagde Paulus til ham, Gud skal slå dig, du hvidkalkede væg: for sidder du for at dømme mig efter loven, og befaler mig til at bli’ slået i strid med loven?
Ac 23:3 Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall: for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law?
[ApG 23:4 DK-KJV] Og de som stod der sagde, Håner du Guds ypperstepræst?
Ac 23:4 And they that stood by said, Revilest thou God’s high priest?
[ApG 23:5 DK-KJV] Da sagde Paulus, Jeg vidste ikke, brødre, at han var ypperstepræsten: for det er skrevet, Du skal ikke tale ondt om folkets leder.
Ac 23:5 Then said Paul, I wist not, brethren, that he was the high priest: for it is written, Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people.
[ApG 23:6 DK-KJV] Men Paulus forstod at den ene del var Saddukæere, og den anden Farisæere, og han råbte ud i rådet, Mænd og brødre, jeg er en Farisæer, en Farisæers søn: i håbet om de dødes opstandelse er jeg kaldet i forhør.
Ac 23:6 But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.
[ApG 23:7 DK-KJV] Og da han havde sagt det, opstod der uenighed blandt Farisæerne og Saddukæerne: og folkemængden var splittet.
Ac 23:7 And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees: and the multitude was divided.
[ApG 23:8 DK-KJV] For Saddukæerne sagde at der ikke er nogen opstandelse, hverken engle, eller ånd: men Farisæerne bekendte sig til begge.
Ac 23:8 For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit: but the Pharisees confess both.
[ApG 23:9 DK-KJV] Og der opstod et stort postyr: og de skriftkloge der var fra Farisæernes del rejste sig, og kæmpede, og siger, Vi finder intet ondt i denne mand: men hvis en ånd eller en engel har talt til ham, lad os ikke kæmpe imod Gud.
Ac 23:9 And there arose a great cry: and the scribes that were of the Pharisees’ part arose, and strove, saying, We find no evil in this man: but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God.
[ApG 23:10 DK-KJV] Og da opstod der en stor splid, den ledende kaptajn, som frygtede for at Paulus skulle bli’ revet i stykker af dem, befalede soldaterne til at gå ned, og til at ta’ ham med magt væk fra dem, og at bringe ham ind i borgen.
Ac 23:10 And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down, and to take him by force from among them, and to bring him into the castle.
[ApG 23:11 DK-KJV] Og den følgende nat stod Herren hos ham, og sagde, Vær ved godt mod, Paulus: for som du har vidnet om mig i Jerusalem, sådant må du også fremføre vidnesbyrd i Rom.
Ac 23:11 And the night following the Lord stood by him, and said, Be of good cheer, Paul: for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome.
[ApG 23:12 DK-KJV] Og da det blev dag, slog nogle af Jøderne sig sammen, og bandt demselv under en forbandelse, og siger at de hverken ville spise eller drikke før de havde slået Paulus ihjel.
Ac 23:12 And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.
[ApG 23:13 DK-KJV] Og de var mere end 40 som havde lavet denne konspiration.
Ac 23:13 And they were more than forty which had made this conspiracy.
[ApG 23:14 DK-KJV] Og de kom til de ledende præster og ældste, og sagde, Vi har bundet osselv under en stor forbandelse, at vi intet vil spise før vi har slået Paulus ihjel.
Ac 23:14 And they came to the chief priests and elders, and said, We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul.
[ApG 23:15 DK-KJV] Giv I nu derfor fra rådet signal til den ledende kaptajn at han skal bringe ham ned til jer i morgen, som om at I ville udføre en mere perfekt undersøgelse angående ham: og vi, hvis han nogensinde kommer tæt på, er klar til at dræbe ham.
Ac 23:15 Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you to morrow, as though ye would inquire something more perfectly concerning him: and we, or ever he come near, are ready to kill him.
[ApG 23:16 DK-KJV] Og da Paulus’ søsters søn hørte om deres liggen på lur, gik han ind i borgen, og fortalte Paulus det.
Ac 23:16 And when Paul’s sister’s son heard of their lying in wait, he went and entered into the castle, and told Paul.
[ApG 23:17 DK-KJV] Da kaldte Paulus en af officererne til sig, og sagde, Bring denne unge mand til den ledende kaptajn: for han har en bestemt ting at fortælle ham.
Ac 23:17 Then Paul called one of the centurions unto him, and said, Bring this young man unto the chief captain: for he hath a certain thing to tell him.
[ApG 23:18 DK-KJV] Så tog han ham, og bragte ham til den ledende kaptajn, og sagde, Fangen Paulus kaldte mig til ham, og bad mig om at bringe denne unge mand til dig, som har noget at fortælle dig.
Ac 23:18 So he took him, and brought him to the chief captain, and said, Paul the prisoner called me unto him, and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee.
[ApG 23:19 DK-KJV] Da tog den ledende kaptajn ham ved hånden, og gik privat tilside med ham, og spurgte ham, Hvad er det du har at fortælle mig?
Ac 23:19 Then the chief captain took him by the hand, and went with him aside privately, and asked him, What is that thou hast to tell me?
[ApG 23:20 DK-KJV] Og han sagde, Jøderne er blevet enige om at bede dig om at du ville bringe Paulus ned til rådet i morgen, som om at de ville undersøge ham mere perfekt.
Ac 23:20 And he said, The Jews have agreed to desire thee that thou wouldest bring down Paul to morrow into the council, as though they would inquire somewhat of him more perfectly.
[ApG 23:21 DK-KJV] Men giv du ikke efter for dem: for der ligger mere end 40 mænd på lur og venter på ham, som har bundet sigselv til en ed, at de hverken vil spise eller drikke før de har slået ham ihjel: og nu er de klar, og kigger efter et løfte fra dig.
Ac 23:21 But do not thou yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now are they ready, looking for a promise from thee.
[ApG 23:22 DK-KJV] Så lod den ledende kaptajn den unge mand ta’ af sted, og pålagde ham, Se til at du ikke fortæller noget menneske at du har vist mig disse ting.
Ac 23:22 So the chief captain then let the young man depart, and charged him, See thou tell no man that thou hast shewed these things to me.
[ApG 23:23 DK-KJV] Og han kaldte 2 officerer til ham, og siger, Klargør 200 soldater til at gå til Cæsarea, og 70 ryttere, og 200 mænd med spyd, ved den tredje time om natten; ”Klokken 21:00”
Ac 23:23 And he called unto him two centurions, saying, Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, and horsemen threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night;
[ApG 23:24 DK-KJV] Og gav dem dyr, som de kunne sætte Paulus på, og bringe ham sikkert til guvernøren Felix.
Ac 23:24 And provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him safe unto Felix the governor.
[ApG 23:25 DK-KJV] Og han skrev et brev som lød sådan her:
Ac 23:25 And he wrote a letter after this manner:
[ApG 23:26 DK-KJV] Claudius Lysias sender hilsen til den mest fremragende guvernør Felix.
Ac 23:26 Claudius Lysias unto the most excellent governor Felix sendeth greeting.
[ApG 23:27 DK-KJV] Denne mand blev taget af Jøderne, og skulle ha’ været dræbt af dem: da kom jeg med min hær, og reddede ham, ved at ha’ forstået at han var en Romer.
Ac 23:27 This man was taken of the Jews, and should have been killed of them: then came I with an army, and rescued him, having understood that he was a Roman.
[ApG 23:28 DK-KJV] Og da jeg ville ha’ kendskab til årsagen til hvorfor de anklagede ham, frembragte jeg ham for deres råd:
Ac 23:28 And when I would have known the cause wherefore they accused him, I brought him forth into their council:
[ApG 23:29 DK-KJV] Hvem jeg fandt ud af var anklaget på grund af spørgsmål vedrørende deres lov, men der ikke var noget at anklage ham for, værdig af død eller af lænker.
Ac 23:29 Whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.
[ApG 23:30 DK-KJV] Og da det blev fortalt mig hvordan Jøderne lå på lur efter manden, sendte jeg ham straks til dig, og gav også befaling til hans anklagere til at sige foran dig hvad de havde imod ham. Farvel.
Ac 23:30 And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. Farewell.
[ApG 23:31 DK-KJV] Da tog soldaterne, som det var befalet dem, Paulus, og bragte ham til Antipatris om natten.
Ac 23:31 Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul, and brought him by night to Antipatris.
[ApG 23:32 DK-KJV] Den næste dag efterlod de rytterne til at gå med ham, og vendte tilbage til borgen:
Ac 23:32 On the morrow they left the horsemen to go with him, and returned to the castle:
[ApG 23:33 DK-KJV] Hvem, da de kom til Cæsarea, og afleverede epistlen til guvernøren, og præsenterede så Paulus foran ham.
Ac 23:33 Who, when they came to Caesarea, and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him.
[ApG 23:34 DK-KJV] Og da guvernøren havde læst brevet, spurgte han om hvilken provins han var fra. Og da forstod at han var fra Cilicia;
Ac 23:34 And when the governor had read the letter, he asked of what province he was. And when he understood that he was of Cilicia;
[ApG 23:35 DK-KJV] Jeg vil høre dig, sagde han, når dine anklagere også er kommet. Og han befalede ham at bli’ tilbageholdt i Herodes retssal.
Ac 23:35 I will hear thee, said he, when thine accusers are also come. And he commanded him to be kept in Herod’s judgment hall.
[ApG 24:1 DK-KJV] Og efter 5 dage kom ypperstepræsten Ananias med de ældste ned, og med en vis taler kaldet Tertullus, som informerede guvernøren imod Paulus.
Ac 24:1 And after five days Ananias the high priest descended with the elders, and with a certain orator named Tertullus, who informed the governor against Paul.
[ApG 24:2 DK-KJV] Og da han blev kaldt frem, begyndte Tertullus at anklage ham, og siger, Eftersom vi via dig nyder stor stilhed, og at meget værdige handlinger er gjort for denne nation via dit forsyn,
Ac 24:2 And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying, Seeing that by thee we enjoy great quietness, and that very worthy deeds are done unto this nation by thy providence,
[ApG 24:3 DK-KJV] Accepterer vi det altid, og på alle steder, mest noble Felix, med al taknemmelighed.
Ac 24:3 We accept it always, and in all places, most noble Felix, with all thankfulness.
[ApG 24:4 DK-KJV] Til trods for det, så’ jeg ikke længere er kedsommelig for dig, ber jeg dig at du ville hører nogle få ord af os ved din mildhed.
Ac 24:4 Notwithstanding, that I be not further tedious unto thee, I pray thee that thou wouldest hear us of thy clemency a few words.
[ApG 24:5 DK-KJV] For vi har fundet at denne mand er en pestilens, og en der skaber oprør blandt alle Jøderne udover denne verden, og er en frontfigur for Nazarernes sekt:
Ac 24:5 For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes:
[ApG 24:6 DK-KJV] Som også har gået rundt for at vanhellige templet: hvem vi tog, og ville ha’ dømt efter vores lov.
Ac 24:6 Who also hath gone about to profane the temple: whom we took, and would have judged according to our law.
[ApG 24:7 DK-KJV] Men den ledende kaptajn Lysias kom over os, og med stor voldsomhed tog ham væk ud af vore hænder,
Ac 24:7 But the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him away out of our hands,
[ApG 24:8 DK-KJV] Og ved at ha’ befalet hans anklagere at komme til dig: ved at undersøge af hvem duselv må få kundskab om alle disse ting, hvorom vi anklager ham.
Ac 24:8 Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him.
[ApG 24:9 DK-KJV] Og Jøderne var også enige, og siger at disse ting var sådant.
Ac 24:9 And the Jews also assented, saying that these things were so.
[ApG 24:10 DK-KJV] Da Paulus, efter at guvernøren havde givet tegn til ham til at tale, svarede, Eftersom jeg ved at du gennem mange år har været dommer for denne nation, svarer jeg endnu mere muntert for migselv:
Ac 24:10 Then Paul, after that the governor had beckoned unto him to speak, answered, Forasmuch as I know that thou hast been of many years a judge unto this nation, I do the more cheerfully answer for myself:
[ApG 24:11 DK-KJV] Eftersom du må forstå, at det kun er 12 dage siden at jeg tog op til Jerusalem for at tilbede.
Ac 24:11 Because that thou mayest understand, that there are yet but twelve days since I went up to Jerusalem for to worship.
[ApG 24:12 DK-KJV] Og de har hverken fundet mig i templet ved at debatter med nogen mand, ej heller ved at oprører folket, og det heller ikke i synagogerne, eller i byen:
Ac 24:12 And they neither found me in the temple disputing with any man, neither raising up the people, neither in the synagogues, nor in the city:
[ApG 24:13 DK-KJV] De kan heller ikke bevise de ting hvorom de nu anklager mig.
Ac 24:13 Neither can they prove the things whereof they now accuse me.
[ApG 24:14 DK-KJV] Men dette bekender jeg for dig, at efter den vej som de kalder vranglære, sådant tilbeder jeg mine fædres Gud, ved at tro på alle ting som er skrevet i lovbøgerne og profetbøgerne:
Ac 24:14 But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets:
[ApG 24:15 DK-KJV] Og har håb rettet mod Gud, som de demselv også tillader, at der skal være en opstandelse fra de døde, både af den retfærdige og uretfærdige.
Ac 24:15 And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust.
[ApG 24:16 DK-KJV] Og heri opøver jeg migselv, til altid at ha’ en samvittighed fri for krænkelse mod Gud, og mod mennesker.
Ac 24:16 And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offence toward God, and toward men.
[ApG 24:17 DK-KJV] Nu efter mange år kom jeg for at bringe almisse til min nation, og offergaver.
Ac 24:17 Now after many years I came to bring alms to my nation, and offerings.
[ApG 24:18 DK-KJV] Hvorefter nogle Jøder fra Lilleasien fandt mig renset i templet, hverken med folkemængde, eller i tumult.
Ac 24:18 Whereupon certain Jews from Asia found me purified in the temple, neither with multitude, nor with tumult.
[ApG 24:19 DK-KJV] Disse burde ha’ været her foran dig, og protestere, hvis de havde noget imod mig.
Ac 24:19 Who ought to have been here before thee, and object, if they had ought against me.
[ApG 24:20 DK-KJV] Eller så lad disse samme sige her, hvis de har fundet at jeg har gjort noget ondt, mens jeg stod foran rådet,
Ac 24:20 Or else let these same here say, if they have found any evil doing in me, while I stood before the council,
[ApG 24:21 DK-KJV] Medmindre jeg af dig er kaldt i forhør denne dag for denne ene stemme, at jeg råbte da jeg stod iblandt dem, Angående opstandelsen fra de døde.
Ac 24:21 Except it be for this one voice, that I cried standing among them, Touching the resurrection of the dead I am called in question by you this day.
[ApG 24:22 DK-KJV] Og da Felix hørte disse ting, og havde en mere perfekt kundskab om den vej, afviste han dem, og sagde, Når Lysias den ledende kaptajn kommer ned, vil jeg kende til dybden af jeres sag.
Ac 24:22 And when Felix heard these things, having more perfect knowledge of that way, he deferred them, and said, When Lysias the chief captain shall come down, I will know the uttermost of your matter.
[ApG 24:23 DK-KJV] Og han befalede en officer til at passe på Paulus, og at lade ham ha’ frihed, og at han ikke skulle forbyde nogen af hans bekendtskaber at betjene eller komme til ham.
Ac 24:23 And he commanded a centurion to keep Paul, and to let him have liberty, and that he should forbid none of his acquaintance to minister or come unto him.
[ApG 24:24 DK-KJV] Og efter nogle dage, da Felix kom med hans hustru Drusilla, som var en Jødinde, sendte han bud efter Paulus, og hørte ham vedrørende troen på Kristus.
Ac 24:24 And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul, and heard him concerning the faith in Christ.
[ApG 24:25 DK-KJV] Og som han ræsonnerede om retfærdighed, mådehold, og dommen som kommer, rystede Felix, og svarede, Gå din vej for nu; når jeg har et belejligt tidspunkt, vil jeg kalde på dig.
Ac 24:25 And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled, and answered, Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee.
[ApG 24:26 DK-KJV] Han håbede også at penge skulle ha’ blevet givet ham af Paulus, så han måtte løse ham: derfor sendte han ofte bud efter ham, og havde fællesskab med ham.
Ac 24:26 He hoped also that money should have been given him of Paul, that he might loose him: wherefore he sent for him the oftener, and communed with him.
[ApG 24:27 DK-KJV] Men efter 2 år kom Porcius Festus til Felixs rum: og Felix, som var villig til at vise Jøderne en behagelighed, lod Paulus binde.
Ac 24:27 But after two years Porcius Festus came into Felix’ room: and Felix, willing to shew the Jews a pleasure, left Paul bound.
[ApG 25:1 DK-KJV] Nu da Festus var ankommet til provinsen, efter 3 dage kom han op fra Cæsarea til Jerusalem.
Ac 25:1 Now when Festus was come into the province, after three days he ascended from Caesarea to Jerusalem.
[ApG 25:2 DK-KJV] Da informerede ypperstepræsten og Jødernes leder imod Paulus, og bønfaldte ham,
Ac 25:2 Then the high priest and the chief of the Jews informed him against Paul, and besought him,
[ApG 25:3 DK-KJV] Og ønskede favør imod ham, at han ville sende bud efter ham til Jerusalem, og de lå på lur på vejen for at dræbe ham.
Ac 25:3 And desired favour against him, that he would send for him to Jerusalem, laying wait in the way to kill him.
[ApG 25:4 DK-KJV] Men Festus svarede, at Paulus skulle bli’ tilbageholdt i Cæsarea, og at han hamselv snart ville rejse derhen.
Ac 25:4 But Festus answered, that Paul should be kept at Caesarea, and that he himself would depart shortly thither.
[ApG 25:5 DK-KJV] Lad dem derfor, sagde han, som blandt jer er i stand til det, gå ned med mig, og anklage denne mand, hvis der er nogen ondskab i ham.
Ac 25:5 Let them therefore, said he, which among you are able, go down with me, and accuse this man, if there be any wickedness in him.
[ApG 25:6 DK-KJV] Og da han havde opholdt sig blandt dem mere end 10 dage, gik han ned til Cæsarea; og den næste dag ved at ha’ siddet på dommersædet befalede Paulus til at bli’ bragt.
Ac 25:6 And when he had tarried among them more than ten days, he went down unto Caesarea; and the next day sitting on the judgment seat commanded Paul to be brought.
[ApG 25:7 DK-KJV] Og da han var ankommet, stod Jøderne som kom ned fra Jerusalem rundt omkring, og kom med mange voldsomme anklager imod Paulus, som de ikke kunne bevise.
Ac 25:7 And when he was come, the Jews which came down from Jerusalem stood round about, and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove.
[ApG 25:8 DK-KJV] Imens han svarede for sigselv, Hverken imod Jødernes lov, eller imod templet, heller ikke imod Cæsar, har jeg krænket nogle ting overhovedet.
Ac 25:8 While he answered for himself, Neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar, have I offended any thing at all.
[ApG 25:9 DK-KJV] Men Festus, som var villig til at behage Jøderne, svarede Paulus, og sagde, Vil du gå op til Jerusalem, og bli’ dømt der omkring disse ting foran mig?
Ac 25:9 But Festus, willing to do the Jews a pleasure, answered Paul, and said, Wilt thou go up to Jerusalem, and there be judged of these things before me?
[ApG 25:10 DK-KJV] Da sagde Paulus, Jeg står ved Cæsars domstol, hvor jeg bør bli’ dømt: overfor Jøderne har jeg intet forkert gjort, som du meget vel ved.
Ac 25:10 Then said Paul, I stand at Caesar’s judgment seat, where I ought to be judged: to the Jews have I done no wrong, as thou very well knowest.
[ApG 25:11 DK-KJV] For hvis jeg er en overtræder, eller har begået nogen ting som fortjener døden, nægter jeg ikke at dø: men hvis der ikke er noget i det de anklager mig for, så må intet menneske udlevere mig til dem. Jeg appellerer til Cæsar.
Ac 25:11 For if I be an offender, or have committed any thing worthy of death, I refuse not to die: but if there be none of these things whereof these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar.
[ApG 25:12 DK-KJV] Da Festus, så havde konfereret med rådet, svarede han, Har du appelleret til Cæsar? til Cæsar skal du gå.
Ac 25:12 Then Festus, when he had conferred with the council, answered, Hast thou appealed unto Caesar? unto Caesar shalt thou go.
[ApG 25:13 DK-KJV] Og efter nogle dage kom kong Agrippa og Bernice til Cæsarea for at hylde Festus.
Ac 25:13 And after certain days king Agrippa and Bernice came unto Caesarea to salute Festus.
[ApG 25:14 DK-KJV] Og da de havde været der mange dage, erklærede Festus Paulus’ sag for kongen, og siger, Der er en bestemt mand som Felix har i lænker:
Ac 25:14 And when they had been there many days, Festus declared Paul’s cause unto the king, saying, There is a certain man left in bonds by Felix:
[ApG 25:15 DK-KJV] Om hvem, da jeg var i Jerusalem, de ledende præster og Jødernes ældste informerede mig, med ønsket om at få ham dømt.
Ac 25:15 About whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him.
[ApG 25:16 DK-KJV] Til hvem jeg svarede, Det er ikke Romersk skik at udlevere noget menneske til døden, førend han som er anklaget har anklagerne ansigt til ansigt, og har fået lov til at svare for sigselv angående anklagen som han er anklaget for.
Ac 25:16 To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver any man to die, before that he which is accused have the accusers face to face, and have licence to answer for himself concerning the crime laid against him.
[ApG 25:17 DK-KJV] Derfor, da de var kommet herhen, uden nogen forsinkelse satte jeg domstolen om morgenen, og befalede manden til at bli’ frembragt.
Ac 25:17 Therefore, when they were come hither, without any delay on the morrow I sat on the judgment seat, and commanded the man to be brought forth.
[ApG 25:18 DK-KJV] Mod hvem da anklagerne stod frem, frembragte de ingen anklager om sådanne ting som jeg havde formodet:
Ac 25:18 Against whom when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed:
[ApG 25:19 DK-KJV] Men havde bestemte spørgsmål imod ham fra deres egen overtro, og om en Jesus, som var død, hvem Paulus bekræftede at være i live.
Ac 25:19 But had certain questions against him of their own superstition, and of one Jesus, which was dead, whom Paul affirmed to be alive.
[ApG 25:20 DK-KJV] Og fordi jeg var i tvivl om sådanne slags spørgsmål, spurgte jeg ham om han ville gå til Jerusalem, og der bli’ dømt om disse sager.
Ac 25:20 And because I doubted of such manner of questions, I asked him whether he would go to Jerusalem, and there be judged of these matters.
[ApG 25:21 DK-KJV] Men da Paulus havde appelleret til at bli’ sat til side til høringen af Augustus, befalede jeg ham at bli’ tilbageholdt indtil jeg måtte sende ham til Cæsar.
Ac 25:21 But when Paul had appealed to be reserved unto the hearing of Augustus, I commanded him to be kept till I might send him to Caesar.
[ApG 25:22 DK-KJV] Da sagde Agrippa til Festus, Jeg migselv vil også høre den mand. I morgen, sagde han, skal du høre ham.
Ac 25:22 Then Agrippa said unto Festus, I would also hear the man myself. To morrow, said he, thou shalt hear him.
[ApG 25:23 DK-KJV] Og den næste dag, da Agrippa var ankommet, og Bernice, med stor prompt og pragt, og var kommet ind der hvor høringen fandt sted, med de ledende kaptajner, og de vigtigste mænd fra byen, blev Paulus frembragt ved Festus’ befaling.
Ac 25:23 And on the morrow, when Agrippa was come, and Bernice, with great pomp, and was entered into the place of hearing, with the chief captains, and principal men of the city, at Festus’ commandment Paul was brought forth.
[ApG 25:24 DK-KJV] Og Festus sagde, Kong Agrippa, og alle mænd som er tilstede hos os, I ser denne mand, omkring hvem hele Jøde folkemængden har forklaret mig, både i Jerusalem, og også her, og råbt at han ikke burde leve længere.
Ac 25:24 And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.
[ApG 25:25 DK-KJV] Men da jeg fandt at han intet havde begået som var døden værdig, og at han hamselv havde appelleret til Augustus, har jeg besluttet at sende ham.
Ac 25:25 But when I found that he had committed nothing worthy of death, and that he himself hath appealed to Augustus, I have determined to send him.
[ApG 25:26 DK-KJV] Om hvem jeg ingen sikre ting har at skrive om til min herre. Derfor har jeg frembragt ham foran jer, og specielt foran dig, Kæreste kong Agrippa, så, efter undersøgelsen har fundet sted, at jeg måtte ha’ noget at skrive.
Ac 25:26 Of whom I have no certain thing to write unto my lord. Wherefore I have brought him forth before you, and specially before thee, O king Agrippa, that, after examination had, I might have somewhat to write.
[ApG 25:27 DK-KJV] For det ser urimeligt ud for mig at sende en fange, og ikke også at angive anklagen som er lagt imod ham.
Ac 25:27 For it seemeth to me unreasonable to send a prisoner, and not withal to signify the crimes laid against him.
[ApG 26:1 DK-KJV] Da sagde Agrippa til Paulus, Du har lov til at tale for digselv. Da strak Paulus hånden frem, og svarede for sigselv:
Ac 26:1 Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand, and answered for himself:
[ApG 26:2 DK-KJV] Jeg ser mig selv glad, kong Agrippa, fordi jeg skal svare for migselv denne dag foran dig angående alle de ting hvorom jeg er anklaget af Jøderne:
Ac 26:2 I think myself happy, king Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee touching all the things whereof I am accused of the Jews:
[ApG 26:3 DK-KJV] Specielt fordi jeg ved at du er ekspert i alle skikke og spørgsmål som er blandt Jøderne: derfor bønfalder jeg dig om at høre mig med tålmodighed.
Ac 26:3 Especially because I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews: wherefore I beseech thee to hear me patiently.
[ApG 26:4 DK-KJV] Min livsførsel fra min ungdom af, som i starten var blandt min egen nation i Jerusalem, kender alle Jøderne til;
Ac 26:4 My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews;
[ApG 26:5 DK-KJV] De som kendte mig fra begyndelsen, hvis de ville vidne, at efter den mest strikse sekt af vor religion levede jeg som en Farisær.
Ac 26:5 Which knew me from the beginning, if they would testify, that after the most straitest sect of our religion I lived a Pharisee.
[ApG 26:6 DK-KJV] Og nu står jeg og er dømt for håbet om det løfte lavet af Gud med vore fædre:
Ac 26:6 And now I stand and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers:
[ApG 26:7 DK-KJV] Mod dette løfte tjener vore 12 stammer her og nu Gud dag og nat, og håber det vil ske. For dette håbs skyld, kong Agrippa, er jeg anklaget af Jøderne.
Ac 26:7 Unto which promise our twelve tribes, instantly serving God day and night, hope to come. For which hope’s sake, king Agrippa, I am accused of the Jews.
[ApG 26:8 DK-KJV] Hvorfor skulle det tænkes som en utrolig ting hos dig, at Gud skulle oprejse de døde?
Ac 26:8 Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead?
[ApG 26:9 DK-KJV] Jeg tænkte sandelig med migselv, at jeg burde gøre mange ting i strid med Jesus fra Nazarets navn.
Ac 26:9 I verily thought with myself, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.
[ApG 26:10 DK-KJV] Hvilke ting jeg også gjorde i Jerusalem: og mange af de hellige smed jeg i fængsel, ved at ha’ modtaget autoritet fra de ledende præster; og da de led døden, gav jeg min stemme imod dem.
Ac 26:10 Which thing I also did in Jerusalem: and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I gave my voice against them.
[ApG 26:11 DK-KJV] Og jeg straffede dem ofte i enhver synagoge, og overtalte dem til at spotte; og ved at være overmådeligt vrede på dem, forfulgte jeg dem selv til underlige byer.
Ac 26:11 And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme; and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities.
[ApG 26:12 DK-KJV] Hvorpå som jeg gik til Damaskus med autoritet og kommission fra de ledende præster,
Ac 26:12 Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,
[ApG 26:13 DK-KJV] Ved middagstid, Kæreste konge, så jeg på vejen et lys fra himlen, klarere end solens glans, skinnende rundt omkring mig og dem som rejste med mig.
Ac 26:13 At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.
[ApG 26:14 DK-KJV] Og da vi alle var faldet til jorden, hørte jeg en stemme talende til mig, og sigende på det Hebraiske tungemål, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? det er svært for dig at sparke mod sylespidserne.
Ac 26:14 And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.
[ApG 26:15 DK-KJV] Og jeg sagde, Hvem er du, Herre? Og han sagde, Jeg er Jesus hvem du forfølger.
Ac 26:15 And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.
[ApG 26:16 DK-KJV] Men rejs dig, og stå på dine fødder: for jeg har vist mig for dig med dette formål, at gøre dig til en betjener og et vidne både om disse ting som du har set, og om de ting i hvilke jeg vil vise mig for dig;
Ac 26:16 But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;
[ApG 26:17 DK-KJV] Ved at ha’ forløst dig ud fra folket, og fra Hedningerne, til hvem jeg nu sender dig,
Ac 26:17 Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,
[ApG 26:18 DK-KJV] For at åbne deres øjne, og for at vende dem fra mørke til lys, og fra Satans myndighed til Gud, så de må modtage syndernes tilgivelse, og arv blandt dem som er helliggjort via tro der er på mig.
Ac 26:18 To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.
[ApG 26:19 DK-KJV] Hvorpå, Kæreste konge Agrippa, var jeg ikke ulydig overfor denne himmelske vision:
Ac 26:19 Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision:
[ApG 26:20 DK-KJV] Men viste først for dem fra Damaskus, og i Jerusalem, og udover alle Judæas kyster, og derefter til Hedningerne, at de skulle angre og vende sig til Gud, og gøre gerninger passende til omvendelse.
Ac 26:20 But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judaea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.
[ApG 26:21 DK-KJV] På grund af det fangede Jøderne mig i templet, og gik rundt for at dræbe mig.
Ac 26:21 For these causes the Jews caught me in the temple, and went about to kill me.
[ApG 26:22 DK-KJV] Ved derfor at ha’ modtaget hjælp fra Gud, fortsatte jeg indtil denne dag med at vidne både for lille og stor, og siger ingen andre ting end profeterne og Moses sagde skulle komme:
Ac 26:22 Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come:
[ApG 26:23 DK-KJV] At Kristus skulle lide, og at han skulle bli’ den første der skulle opstå fra de døde, og skulle vise lys for folket, og for Hedningerne.
Ac 26:23 That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people, and to the Gentiles.
[ApG 26:24 DK-KJV] Og da han talte således for sigselv, sagde Festus med en høj stemme, Paulus, du er ved siden af digselv; meget læring har gjort dig gal.
Ac 26:24 And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself; much learning doth make thee mad.
[ApG 26:25 DK-KJV] Men han sagde, jeg er ikke gal, mest noble Festus; men udtaler ordene om sandhed og besindighed.
Ac 26:25 But he said, I am not mad, most noble Festus; but speak forth the words of truth and soberness.
[ApG 26:26 DK-KJV] For kongen kender til disse ting, foran hvem jeg også taler frimodigt: for jeg er overbevist om at ingen af disse ting er gemt for ham; for denne ting blev ikke gjort i et hjørne.
Ac 26:26 For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely: for I am persuaded that none of these things are hidden from him; for this thing was not done in a corner.
[ApG 26:27 DK-KJV] Kong Agrippa, tror du profeterne? jeg ved at du tror.
Ac 26:27 King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest.
[ApG 26:28 DK-KJV] Da sagde Agrippa til Paulus, Du overtalte mig næsten til at bli’ en Kristen.
Ac 26:28 Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian.
[ApG 26:29 DK-KJV] Og Paulus sagde, jeg ville ønske af Gud, at ikke kun du, men også alle som hører mig denne dag, blev både næsten, og helt igennem sådan som jeg er, undtagen disse lænker.
Ac 26:29 And Paul said, I would to God, that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost, and altogether such as I am, except these bonds.
[ApG 26:30 DK-KJV] Og da han havde talt således, rejste kongen sig op, og guvernøren, og Benice, og de der sad hos dem:
Ac 26:30 And when he had thus spoken, the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them:
[ApG 26:31 DK-KJV] Og da de var gået til side, talte de blandt demselv, og siger, Denne mand gør ingen ting som er døden værdig eller af lænker.
Ac 26:31 And when they were gone aside, they talked between themselves, saying, This man doeth nothing worthy of death or of bonds.
[ApG 26:32 DK-KJV] Da sagde Agrippa til Festus, Denne mand måtte ha’ blevet sat i frihed, hvis han ikke havde appelleret til Cæsar.
Ac 26:32 Then said Agrippa unto Festus, This man might have been set at liberty, if he had not appealed unto Caesar.
[ApG 27:1 DK-KJV] Og da det var besluttet at vi skulle sejle til Italien, udleverede de Paulus og nogle andre fanger til en kaldet Julius, en officer fra Augustus’ regiment.
Ac 27:1 And when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus’ band.
[ApG 27:2 DK-KJV] Og gik ombord på et skib fra Adramyttium, og vi sejlede afsted, hvor meningen var at vi skulle sejle via Lilleasiens kyster; og en Aristarchus, en Makedonier fra Thessaloniki, var hos os.
Ac 27:2 And entering into a ship of Adramyttium, we launched, meaning to sail by the coasts of Asia; one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us.
[ApG 27:3 DK-KJV] Og den næste dag ramte vi Sidon. Og Julius behandlede Paulus høfligt, og gav ham frihed til at gå til hans venner for at forfriske sigselv.
Ac 27:3 And the next day we touched at Sidon. And Julius courteously entreated Paul, and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself.
[ApG 27:4 DK-KJV] Og da vi havde lagt fra land derfra, sejlede vi under Cypern, fordi der var modvind.
Ac 27:4 And when we had launched from thence, we sailed under Cyprus, because the winds were contrary.
[ApG 27:5 DK-KJV] Og da vi havde sejlet over havet af Cilicia og Pamfylia, kom vi til Myra, en by fra Lycia.
Ac 27:5 And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia.
[ApG 27:6 DK-KJV] Og der fandt officeren et skib fra Alexandria som sejlede til Italien; og han satte os derind.
Ac 27:6 And there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy; and he put us therein.
[ApG 27:7 DK-KJV] Og da vi havde sejlet langsomt i mange dage, og kun med nød og næppe var kommet over til Knidos, da vinden ikke var med os, sejlede vi under Kreta, over mod Salmone;
Ac 27:7 And when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidus, the wind not suffering us, we sailed under Crete, over against Salmone;
[ApG 27:8 DK-KJV] Og, passerede den kun lige, og kom til et sted som kaldes De retfærdige havne; tæt på byen Lasea.
Ac 27:8 And, hardly passing it, came unto a place which is called The fair havens; nigh whereunto was the city of Lasea.
[ApG 27:9 DK-KJV] Nu da meget tid var brugt, og da det nu var farligt at sejle, fordi fasten nu allerede var forbi, formanede Paulus dem,
Ac 27:9 Now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them,
[ApG 27:10 DK-KJV] Og sagde til dem, Hr’er, jeg bemærker at denne rejse vil være med smerte og mange skader, ikke kun for skibet og lasten, men også for vore liv.
Ac 27:10 And said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives.
[ApG 27:11 DK-KJV] Ikke desto mindre troede officeren på mesteren og skibets ejer, mere end de ting som blev talt af Paulus.
Ac 27:11 Nevertheless the centurion believed the master and the owner of the ship, more than those things which were spoken by Paul.
[ApG 27:12 DK-KJV] Og fordi havnen ikke var egnet til at overvintre i, anbefalede også hovedparten at ta’ afsted derfra, hvis de på nogen måde kunne nå til Føniks, og overvintre der; som er en havn på Kreta, og ligger mod sydvest og nordvest.
Ac 27:12 And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phenice, and there to winter; which is an haven of Crete, and lieth toward the south west and north west.
[ApG 27:13 DK-KJV] Og da vinden blæste let fra syd, antog de at de havde fået deres ønske opfyldt, og løsnede derfra, de sejlede tæt på Kreta.
Ac 27:13 And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing thence, they sailed close by Crete.
[ApG 27:14 DK-KJV] Men ikke længe efter rejste der sig mod det en hvirvelvind, kaldet Euroclydom. 
Ac 27:14 But not long after there arose against it a tempestuous wind, called Euroclydon.
[ApG 27:15 DK-KJV] Og da skibet var fanget, og ikke kunne klare vinden, lod vi hende drive.
Ac 27:15 And when the ship was caught, and could not bear up into the wind, we let her drive.
[ApG 27:16 DK-KJV] Og passerende under en bestemt ø som kaldes Clauda, havde vi meget arbejde med redningsbåden:
Ac 27:16 And running under a certain island which is called Clauda, we had much work to come by the boat:
[ApG 27:17 DK-KJV] Hvilken da de havde taget den ombord, brugte de hjælpere, ved at kaste trosser rundt om skibet; og, da de frygtede for at vi skulle falde i kviksand, tog de sejlene ned, og drev så afsted.
Ac 27:17 Which when they had taken up, they used helps, undergirding the ship; and, fearing lest they should fall into the quicksands, strake sail, and so were driven.
[ApG 27:18 DK-KJV] Og som vi blev kastet rundt af en storm, lettede de næste dag skibet;
Ac 27:18 And we being exceedingly tossed with a tempest, the next day they lightened the ship;
[ApG 27:19 DK-KJV] Og den tredje dag kastede vi skibets tovværk over bord med vore egne hænder.
Ac 27:19 And the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship.
[ApG 27:20 DK-KJV] Og da hverken sol eller stjerner viste sig i mange dage, og en ikke så lille storm lå over os, da var alt håb om at vi skulle bli’ reddet væk.
Ac 27:20 And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away.
[ApG 27:21 DK-KJV] Men efter lang afholdenhed stod Paulus frem midt iblandt dem, og sagde, Hr’er, I skulle ha’ lyttet til mig, og ikke ha’ løsnet fra Kreta, og at ha’ opnået denne skade og tab.
Ac 27:21 But after long abstinence Paul stood forth in the midst of them, and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss.
[ApG 27:22 DK-KJV] Og nu formaner jeg jer til at være ved godt mod: for der skal ikke være noget tab af noget menneskes liv blandt jer, men af skibet.
Ac 27:22 And now I exhort you to be of good cheer: for there shall be no loss of any man’s life among you, but of the ship.
[ApG 27:23 DK-KJV] For denne nat stod Guds engel hos mig, hvis jeg er, og hvem jeg tjener,
Ac 27:23 For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I serve,
[ApG 27:24 DK-KJV] Og siger, Frygt ikke, Paulus; du må bli’ bragt foran Cæsar; og, se, Gud har givet dig alle dem der sejler med dig.
Ac 27:24 Saying, Fear not, Paul; thou must be brought before Caesar: and, lo, God hath given thee all them that sail with thee.
[ApG 27:25 DK-KJV] Derfor, hr’er, vær ved godt mod: for jeg tror Gud, at det skal bli’ ligesom det blev fortalt mig.
Ac 27:25 Wherefore, sirs, be of good cheer: for I believe God, that it shall be even as it was told me.
[ApG 27:26 DK-KJV] Imidlertid må vi grundstøde på en bestemt ø.
Ac 27:26 Howbeit we must be cast upon a certain island.
[ApG 27:27 DK-KJV] Men da den 14’ne nat var kommet, da vi drev op og ned i Adriaterhavet, omkring ved midnat forstod sømændene at de drev tæt på et eller andet land;
Ac 27:27 But when the fourteenth night was come, as we were driven up and down in Adria, about midnight the shipmen deemed that they drew near to some country;
[ApG 27:28 DK-KJV] Og slog alarm, og fandt at der var 20 favne vand: og da de havde sejlet lidt videre, slog de alarm igen, og fandt at der var 15 favne vand.
Ac 27:28 And sounded, and found it twenty fathoms: and when they had gone a little further, they sounded again, and found it fifteen fathoms.
[ApG 27:29 DK-KJV] Da de så frygtede for at vi skulle støde på klipper, kastede de 4 ankre udover agterstavnen, og håbede på det bedste.
Ac 27:29 Then fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast four anchors out of the stern, and wished for the day.
[ApG 27:30 DK-KJV] Og som sømændene var ved at flygte ud af skibet, da de havde sat redningsbåden i havet, under indtrykket af at de ville kaste et anker ud forskibs,
Ac 27:30 And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under colour as though they would have cast anchors out of the foreship,
[ApG 27:31 DK-KJV] Sagde Paulus til officeren og til soldaterne, Medmindre disse bli’r tilbage på skibet, kan I ikke bli’ reddet.
Ac 27:31 Paul said to the centurion and to the soldiers, Except these abide in the ship, ye cannot be saved.
[ApG 27:32 DK-KJV] Da skar soldaterne rebene over til redningsbåden, og lod hende falde ned.
Ac 27:32 Then the soldiers cut off the ropes of the boat, and let her fall off.
[ApG 27:33 DK-KJV] Og da daggryet var ved at ankomme, bønfaldte Paulus dem alle om at ta’ noget mad, og siger, Denne dag er den 14’ne dag hvor I har ventet og fortsat med at faste, og har intet indtaget.
Ac 27:33 And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, This day is the fourteenth day that ye have tarried and continued fasting, having taken nothing.
[ApG 27:34 DK-KJV] Derfor beder jeg jer om at ta’ noget mad: for dette er for jeres helbred: for der skal ikke falde et hår af hovedet på nogle af jer.
Ac 27:34 Wherefore I pray you to take some meat: for this is for your health: for there shall not an hair fall from the head of any of you.
[ApG 27:35 DK-KJV] Og da han havde talt således, tog han brød, og gav taksigelsesbønner til Gud i nærværet af dem alle: og da han havde brudt det, begyndte han at spise.
Ac 27:35 And when he had thus spoken, he took bread, and gave thanks to God in presence of them all: and when he had broken it, he began to eat.
[ApG 27:36 DK-KJV] Da blev de alle godt til mode, og de tog også noget mad.
Ac 27:36 Then were they all of good cheer, and they also took some meat.
[ApG 27:37 DK-KJV] Og vi var i alt 276 sjæle på skibet.
Ac 27:37 And we were in all in the ship two hundred threescore and sixteen souls.
[ApG 27:38 DK-KJV] Og da de havde spist nok, lettede de skibet, og kastede hveden overbord ned i havet.
Ac 27:38 And when they had eaten enough, they lightened the ship, and cast out the wheat into the sea.
[ApG 27:39 DK-KJV] Og da det blev dag, genkendte de ikke landet: men de fandt en bestemt bugt med en strand, indtil hvilken de var indstillet på, hvis det var muligt, at grundstøde skibet.
Ac 27:39 And when it was day, they knew not the land: but they discovered a certain creek with a shore, into the which they were minded, if it were possible, to thrust in the ship.
[ApG 27:40 DK-KJV] Og da de havde taget ankerne op, overgav de sig selv til havet, og løsnede ror båndene, og hejste hovedsejlet op i vinden, og satte kurs mod stranden.
Ac 27:40 And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea, and loosed the rudder bands, and hoised up the mainsail to the wind, and made toward shore.
[ApG 27:41 DK-KJV] Og faldt ind i et sted hvor 2 have mødes, der lod de skibet gå på grund; og forenden sank hurtigt, og forblev urokkelig, men den bagerste ende blev knust af bølgernes voldsomhed.
Ac 27:41 And falling into a place where two seas met, they ran the ship aground; and the forepart stuck fast, and remained unmoveable, but the hinder part was broken with the violence of the waves.
[ApG 27:42 DK-KJV] Og soldaternes mening var at dræbe fangerne, for ikke at nogen af dem skulle svømme ud, og flygte.
Ac 27:42 And the soldiers’ counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out, and escape.
[ApG 27:43 DK-KJV] Men officeren, som var villig til at redde Paulus, holdt dem fra at gøre det: og befalede at de som kunne svømme var de første som hoppede i havet, og komme i land:
Ac 27:43 But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land:
[ApG 27:44 DK-KJV] Og de resterende, nogen på planker, og nogen på afbrækkede stykker fra skibet. Og sådant skete det, at de alle undslap og kom trygt i land.
Ac 27:44 And the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship. And so it came to pass, that they escaped all safe to land.
[ApG 28:1 DK-KJV] Og da de var undsluppet, da vidste de at øen blev kaldt Malta.
Ac 28:1 And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita.
[ApG 28:2 DK-KJV] Og de fremmede folk viste os en ikke så lille godhed: for de tændte et bål, og tog imod os hver og en, fordi det nu regnede, og fordi det var koldt.
Ac 28:2 And the barbarous people shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.
[ApG 28:3 DK-KJV] Og da Paulus havde samlet en bunke pinde, og lagt dem på bålet, kom der en giftsnog ud af varmen, og fæstnede sig på hans hånd.
Ac 28:3 And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.
[ApG 28:4 DK-KJV] Og da de fremmede så det giftige dyr hænge på hans hånd, sagde de blandt dem selv, Denne mand er helt sikkert en morder, hvem, selvom at han er undsluppet havet, alligevel tillader hævn ham ikke at leve.
Ac 28:4 And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live.
[ApG 28:5 DK-KJV] Og han rystede dyret af ind i ilden, og mærkede intet til det.
Ac 28:5 And he shook off the beast into the fire, and felt no harm.
[ApG 28:6 DK-KJV] Imidlertid kiggede de efter om han skulle svulme op, eller pludseligt falde død om: men efter at de havde kigget i lang tid, og så at der ikke skete ham noget, ændrede de deres tankegang, og sagde at han var en gud.
Ac 28:6 Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly: but after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god.
[ApG 28:7 DK-KJV] I de samme kvarterer var der fanger af den ledende mand på øen, hvis navn var Publius; som modtog os, og indlogerede os høfligt i 3 dage.
Ac 28:7 In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius; who received us, and lodged us three days courteously.
[ApG 28:8 DK-KJV] Og det skete, at Publius’ far lå syg med en feber og dysenteri: til hvem Paulus gik ind, og bad, og lagde hans hænder på ham, og helbredte ham.
Ac 28:8 And it came to pass, that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux: to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him.
[ApG 28:9 DK-KJV] Så da dette var gjort, andre også, som havde sygdomme på øen, kom, og blev helbredt:
Ac 28:9 So when this was done, others also, which had diseases in the island, came, and were healed:
[ApG 28:10 DK-KJV] Som også beærede os med mange ærbødigheder; og da vi rejste, læssede de os med sådanne ting som var nødvendige.
Ac 28:10 Who also honoured us with many honours; and when we departed, they laded us with such things as were necessary.
[ApG 28:11 DK-KJV] Og efter 3 måneder tog vi afsted på et skib fra Alexandria, som havde overvintret på øen, hvis segl var Castor and Pollux.
Ac 28:11 And after three months we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux.
[ApG 28:12 DK-KJV] Og ved at ha’ landet i Syracuse, ventede vi der 3 dage.
Ac 28:12 And landing at Syracuse, we tarried there three days.
[ApG 28:13 DK-KJV] Og derfra ændrede vi kurs, og kom til Regium: og efter 1 dag blæste syd vinden, og vi kom den næste dag til Puteoli:
Ac 28:13 And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium: and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli:
[ApG 28:14 DK-KJV] Hvor vi fandt brødre, og blev budt ind til at være hos dem i 7 dage: og så drog vi mod Rom.
Ac 28:14 Where we found brethren, and were desired to tarry with them seven days: and so we went toward Rome.
[ApG 28:15 DK-KJV] Og derfra, da brødrene hørte om os, kom de for at møde os helt ned til Forum Appii og De tre taverner: hvem da Paulus så, takkede han Gud, og fik nyt mod.
Ac 28:15 And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appii forum, and The three taverns: whom when Paul saw, he thanked God, and took courage.
[ApG 28:16 DK-KJV] Og da vi kom til Rom, udleverede officeren fangerne til vagt kaptajnen: men Paulus fik lov til at bo for sigselv sammen med en soldat der passede på ham.
Ac 28:16 And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him.
[ApG 28:17 DK-KJV] Og det skete, at efter 3 dage kaldte Paulus lederne af Jøderne sammen: og da de var forsamlede, sagde han til dem, Mænd og brødre, skønt jeg intet har gjort noget imod folket, eller vore fædres skikke, alligevel var jeg udleveret som fange fra Jerusalem ind i Romernes hænder.
Ac 28:17 And it came to pass, that after three days Paul called the chief of the Jews together: and when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people, or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans.
[ApG 28:18 DK-KJV] Hvem, da de havde undersøgt mig, ville ha’ ladet mig gå, fordi der ikke var dødsårsag i mig.
Ac 28:18 Who, when they had examined me, would have let me go, because there was no cause of death in me.
[ApG 28:19 DK-KJV] Men da Jøderne talte imod det, var jeg tvunget til at appellere til Cæsar; ikke at jeg havde noget at beskylde min nation for.
Ac 28:19 But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar; not that I had ought to accuse my nation of.
[ApG 28:20 DK-KJV] Af denne grund har jeg derfor kaldt på jer, for at se jer, og for at tale med jer: Eftersom jeg bundet med denne lænke på grund af Israels håb.
Ac 28:20 For this cause therefore have I called for you, to see you, and to speak with you: because that for the hope of Israel I am bound with this chain.
[ApG 28:21 DK-KJV] Og de sagde til ham, Vi har hverken modtaget breve ud fra Judæa angående dig, der var heller ikke nogen af brødrene der kom som fremviste eller talte noget skadeligt om dig.
Ac 28:21 And they said unto him, We neither received letters out of Judaea concerning thee, neither any of the brethren that came shewed or spake any harm of thee.
[ApG 28:22 DK-KJV] Men vi ønsker at høre fra dig hvad du tænker: for vedrørende denne sekt, vi ved at der talt imod den alle steder.
Ac 28:22 But we desire to hear of thee what thou thinkest: for as concerning this sect, we know that every where it is spoken against.
[ApG 28:23 DK-KJV] Og da de havde fastsat en dag for ham, kom der mange til ham ind i hans logi; overfor hvem han udlagde og vidnede om Guds kongerige, og overbeviste dem vedrørende Jesus, både ud fra Moseloven, og ud fra profetbøgerne, fra morgen til aften.
Ac 28:23 And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.
[ApG 28:24 DK-KJV] Og nogle troede på de ting som blev talt, og nogle troede ikke.
Ac 28:24 And some believed the things which were spoken, and some believed not.
[ApG 28:25 DK-KJV] Og da de ikke kunne bli’ enige blandt demselv, tog de afsted, efter at Paulus havde talt dette ene ord, Den Hellige Ånd talte vel via profeten Esajas til vore fædre,
Ac 28:25 And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers,
[ApG 28:26 DK-KJV] Og siger, Gå til dette folk, og sig, Hørende skal I høre, og skal ikke forstå; og seende skal I se, og ikke opfatte:
Ac 28:26 Saying, Go unto this people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and not perceive:
[ApG 28:27 DK-KJV] For dette folks hjerte er forhærdet, og deres ører er tunghøre, og deres øjne har de lukket; så de ikke skulle se med deres øjne, og høre med deres ører, og forstå med deres hjerte, og skulle bli’ omvendt, og jeg skulle helbrede dem.
Ac 28:27 For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.
[ApG 28:28 DK-KJV] Derfor skal I vide, at Guds frelse er sendt til Hedningerne, og at de vil høre det.
Ac 28:28 Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it.
[ApG 28:29 DK-KJV] Og da han havde sagt disse ord, rejste jøderne, og havde stor ræsonnering blandt demselv.
Ac 28:29 And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves.
[ApG 28:30 DK-KJV] Og Paulus boede hele 2 år i hans eget lejede hus, og tog imod alle som kom ind til ham,
Ac 28:30 And Paul dwelt two whole years in his own hired house, and received all that came in unto him,
[ApG 28:31 DK-KJV] Ved at prædike Guds kongerige, og ved at underviste omkring de ting som angår Herren Jesus Kristus, med al tillid, og ingen forbød ham at gøre det.
Ac 28:31 Preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him.