Første brev til Thessalonikerne - 1 Thessaloniker - 5 Kapitler - 1 Thessalonians KJV 1769

Navnebetydning for Thessaloniki = Sejr over falskhed

[1Th 1:1 DK-KJV] Paulus, og Silvanus, og Timoteus, til Thessalonikernes kirke som er i Gud Faderen og i Herren Jesus Kristus: Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus Kristus.
1Th 1:1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ.
[1Th 1:2 DK-KJV] Vi giver altid taksigelsesbønner til Gud for alle jer, når vi nævner jer i vore bønner;
1Th 1:2 We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers;
[1Th 1:3 DK-KJV] Ved altid at huske på jeres virke i tro, og arbejde i kærlighed, og tålmodighed i håb på vor Herre Jesus Kristus, foran vor Far og Guds øjne;
1Th 1:3 Remembering without ceasing your work of faith, and labour of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father;
[1Th 1:4 DK-KJV] Velvidende, elskede brødre, jeres valg af Gud.
1Th 1:4 Knowing, brethren beloved, your election of God.
[1Th 1:5 DK-KJV] For vores evangelie kom ikke kun til jer i ord, men også i kraft, og i den Hellige Ånd, og med stor sikkerhed; eftersom I ved hvilke slags mænd vi var blandt jer for jeres skyld.
1Th 1:5 For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.
[1Th 1:6 DK-KJV] Og I blev følgere af os, og af Herren, ved at ha’ modtaget ordet under megen lidelse, med glæde fra den Hellige Ånd:
1Th 1:6 And ye became followers of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost:
[1Th 1:7 DK-KJV] Sådant at I var forbilleder for alle som tror i Makedonien og Akaja.
1Th 1:7 So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia.
[1Th 1:8 DK-KJV] For fra jer kunne Herrens ord høres ikke kun i Makedonien og Akaja, men også på ethvert sted hvor jeres tro der er rettet mod Gud er spredt bredt; sådant at vi ikke behøver at sige nogen ting.
1Th 1:8 For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God-ward is spread abroad; so that we need not to speak any thing.
[1Th 1:9 DK-KJV] For de demselv fortalte os om hvilken slags indgang vi havde hos jer, og hvordan I vendte om til Gud fra afguder for at tjene den levende og sande Gud;
1Th 1:9 For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;
[1Th 1:10 DK-KJV] Og at vente på hans Søn fra himlen, som han rejste fra de døde, ja Jesus, som forløste os fra arrigskabet der kommer.
1Th 1:10 And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come.
[1Th 2:1 DK-KJV] For I selv, brødre, kender vores indgang hos jer, at det ikke var forgæves:
1Th 2:1 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain:
[1Th 2:2 DK-KJV] Men selv efter at vi havde lidt’ før, og var skamfuldt behandlet, som I ved det, i Philippi, var vi frimodige i vor Gud til at fortælle jer om Guds evangelie med megen strid.
1Th 2:2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention.
[1Th 2:3 DK-KJV] For vor formaning var ikke bedragerisk, heller ikke af urenhed, ej heller i svig:
1Th 2:3 For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile:
[1Th 2:4 DK-KJV] Men som vi fik lov til af Gud at bli’ betroet med evangeliet, ja sådant taler vi; ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vores hjerter.
1Th 2:4 But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak; not as pleasing men, but God, which trieth our hearts.
[1Th 2:5 DK-KJV] For vi brugte på intet tidspunkt smigrende ord, som I ved det, heller ikke en kappe af griskhed; Gud er vidne:
1Th 2:5 For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloke of covetousness; God is witness:
[1Th 2:6 DK-KJV] Vi søgte heller ikke menneskers herlighed, hverken af jer, heller ikke af andre, når vi måtte ha’ været en byrde, som Kristus’ apostle.
1Th 2:6 Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome, as the apostles of Christ.
[1Th 2:7 DK-KJV] For vi var milde blandt jer, ligesom en ammende barnepige værdsætter hendes børn:
1Th 2:7 But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children:
[1Th 2:8 DK-KJV] Sådant ved at være kærligt stemt mod jer, var vi villige til at ha’ videregivet til jer, ikke kun Guds evangelie, men også vore egne sjæle, fordi I var os så kære.
1Th 2:8 So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us.
[1Th 2:9 DK-KJV] For I husker, brødre, vort arbejde og besvær: i at arbejde nat og dag, på grund af at vi ikke ville være en byrde for nogen af jer, prædikede vi Guds evangelie for jer.
1Th 2:9 For ye remember, brethren, our labour and travail: for labouring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preached unto you the gospel of God.
[1Th 2:10 DK-KJV] I er vidner, og det Gud også, hvordan vi helligt og retskaffent og ulasteligt opførte osselv blandt jer der tror:
1Th 2:10 Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe:
[1Th 2:11 DK-KJV] Eftersom I ved hvordan vi formanede og trøstede og pålagde enhver af jer, som en far gør med hans børn,
1Th 2:11 As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children,
[1Th 2:12 DK-KJV] Så I ville vandre værdigt i Gud, han som har kaldet jer indtil hans kongerige og herlighed.
1Th 2:12 That ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory.
[1Th 2:13 DK-KJV] Også af denne grund takker vi Gud uden ophør, fordi, da I modtog Guds ord som I hørte af os, modtog I det ikke som var det menneskers ord, men som det i sandhed er, Guds ord, som også effektfuldt udvirker i jer der tror.
1Th 2:13 For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe.
[1Th 2:14 DK-KJV] For I, brødre, blev følgere af Guds kirker som i Judæa er i Kristus Jesus: for I har også oplevet det samme fra jeres egne landsmænd, ligesom de har fra Jøderne:
1Th 2:14 For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews:
[1Th 2:15 DK-KJV] De som både dræbte Herren Jesus, og deres egne profeter, og har forfulgt os; og de behager ikke Gud, og er i strid med alle mennesker:
1Th 2:15 Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men:
[1Th 2:16 DK-KJV] Og forbyder os at tale med Hedningerne så de måtte bli’ frelst, for at opfylde deres synders mål, for arrigskabet er fuldstændigt kommet over dem.
1Th 2:16 Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.
[1Th 2:17 DK-KJV] Men vi, brødre, som er taget fra jer en kort stund i tilstedeværelse, ikke i hjerte, bestræbte os endnu mere med stort ønske om at se jeres ansigt.
1Th 2:17 But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavoured the more abundantly to see your face with great desire.
[1Th 2:18 DK-KJV] Derfor ville vi ha’ kommet til jer, ja jeg Paulus, en gang til; men Satan forhindrede os.
1Th 2:18 Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again; but Satan hindered us.
[1Th 2:19 DK-KJV] For hvad er vort håb, eller glæde, eller glædes krone? Er ikke selv I i vor Herre Jesus Kristus nærvær ved hans ankomst?
1Th 2:19 For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming?
[1Th 2:20 DK-KJV] For I er vor herlighed og glæde.
1Th 2:20 For ye are our glory and joy.
[1Th 3:1 DK-KJV] Da vi derfor ikke længer kunne la’ være, tænkte vi at det var godt at bli’ efterladt alene i Athen.
1Th 3:1 Wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone;
[1Th 3:2 DK-KJV] Og sendte Timoteus, vor bror, og Guds betjener, og medarbejder i Kristus’ evangelie, for at etablere jer, og for at trøste jer angående jeres tro:
1Th 3:2 And sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellowlabourer in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort you concerning your faith:
[1Th 3:3 DK-KJV] Så intet menneske skulle bli’ bevæget over disse lidelser: for I selv ved at vi er udvalgt dertil.
1Th 3:3 That no man should be moved by these afflictions: for yourselves know that we are appointed thereunto.
[1Th 3:4 DK-KJV] For sandelig, da vi var hos jer, fortalte vi jer på forhånd at vi skulle lide trængsel; ligesom det er sket, og I ved det.
1Th 3:4 For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation; even as it came to pass, and ye know.
[1Th 3:5 DK-KJV] Af denne grund, da jeg ikke længer kunne la’ være, sendte jeg bud for at kende jeres tro, for ikke at fristeren på nogen måde havde fristet jer, og vort arbejde havde været forgæves.
1Th 3:5 For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labour be in vain.
[1Th 3:6 DK-KJV] Men nu da Timoteus kom fra jer til os, og bragte os gode nyheder om jeres tro og næstekærlighed, og at I altid har gode erindringer om os, og ønsker meget at se os, som vi også at se jer:
1Th 3:6 But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you:
[1Th 3:7 DK-KJV] Derfor, brødre, blev vi trøstet over jer i al vor lidelse og trængsel via jeres tro:
1Th 3:7 Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith:
[1Th 3:8 DK-KJV] For nu lever vi, hvis I holder fast i Herren.
1Th 3:8 For now we live, if ye stand fast in the Lord.
[1Th 3:9 DK-KJV] For hvilke taksigelsesbønner kan vi igen gi’ til Gud for jer, for hele den glæde hvorved vi glædes for jeres skyld foran vor Gud;
1Th 3:9 For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God;
[1Th 3:10 DK-KJV] Nat og dag beder vi inderligt om at måtte se jeres ansigt, og måtte perfektere det som mangler i jeres tro?
1Th 3:10 Night and day praying exceedingly that we might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith?
[1Th 3:11 DK-KJV] Nu styrer Gud hamselv og vor Far, og Jesus Kristus vor Herre, vores vej mod jer.
1Th 3:11 Now God himself and our Father, and our Lord Jesus Christ, direct our way unto you.
[1Th 3:12 DK-KJV] Og Herren får jer til at tilta’ og bugne i kærlighed den ene imod den anden, og overfor alle mennesker, ligesom vi gør imod jer:
1Th 3:12 And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you:
[1Th 3:13 DK-KJV] Med det endemål at han må etablere jeres hjerter ubebrejdelige i hellighed foran Gud, ja vor Far, ved Jesus Kristus vor Herres ankomst med alle hans hellige.
1Th 3:13 To the end he may stablish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints.
[1Th 4:1 DK-KJV] Derudover så bønfalder vi jer, brødre, og formaner jer via Herren Jesus, at som I har modtaget af os hvorledes I bør vandre og behage Gud, så I ville bugne mere og mere.
1Th 4:1 Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.
[1Th 4:2 DK-KJV] For I ved hvilke befalinger vi gav jer via Herren Jesus.
1Th 4:2 For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.
[1Th 4:3 DK-KJV] For dette er Guds vilje, ja jeres helliggørelse, at I skulle holde jer fra hor:
1Th 4:3 For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:
[1Th 4:4 DK-KJV] Så enhver af jer skulle vide hvordan han skal besidde hans kar i helliggørelse og ære;
1Th 4:4 That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;
[1Th 4:5 DK-KJV] Ikke i begærets lyst, ligesom Hedningerne som ikke kender Gud:
1Th 4:5 Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:
[1Th 4:6 DK-KJV] Så ingen mand går rundt og bedrager hans broder på nogen måde: eftersom Herren er hævneren over alle sådanne, som vi også på forhånd har advaret jer om og bevidnet.
1Th 4:6 That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.
[1Th 4:7 DK-KJV] For Gud har ikke kaldet os til urenhed, men til hellighed.
1Th 4:7 For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.
[1Th 4:8 DK-KJV] Han som derfor foragter dette, foragter ikke mennesket, men Gud, som også har givet os hans hellige Ånd.
1Th 4:8 He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit.
[1Th 4:9 DK-KJV] Men angående broderlig kærlighed så har I ikke behov for at jeg skriver til jer: for I jerselv er oplært af Gud til at elske hinanden.
1Th 4:9 But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.
[1Th 4:10 DK-KJV] Og det gør I virkelig mod alle brødrene som er i hele Makedonien: men vi bønfalder jer, brødre, om at I vokser mere og mere;
1Th 4:10 And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more;
[1Th 4:11 DK-KJV] Og at I studerer for at være stille, og at gøre jeres egne sager, og at arbejde med jeres egne hænder, som vi befalede jer;
1Th 4:11 And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;
[1Th 4:12 DK-KJV] Så I må vandre hæderligt mod dem som er udenfor, og så I ikke skal mangle noget.
1Th 4:12 That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing.
[1Th 4:13 DK-KJV] Men jeg ville ikke ha’ at I skal være uvidende, brødre, angående dem som er sovet ind, så I ikke sørger, ligesom andre som intet håb har.
1Th 4:13 But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
[1Th 4:14 DK-KJV] For hvis vi tror at Jesus døde og opstod igen, på samme måde vil Gud bringe dem med sig som sover i Jesus.
1Th 4:14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
[1Th 4:15 DK-KJV] For dette siger vi til jer via Herrens ord, at vi som er i live og tilbage indtil Herrens ankomst ikke skal komme før dem som er sovet ind.
1Th 4:15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
[1Th 4:16 DK-KJV] For Herren hamselv skal dale ned fra himlen med et råb, med ærkeenglens stemme, og med Guds trompet: og de døde i Kristus skal opstå først:
1Th 4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
[1Th 4:17 DK-KJV] Derefter skal vi som er i live og tilbage bli’ oprykket sammen med dem i skyerne, for at møde Herren i luften: og sådant skal vi altid være hos Herren.
1Th 4:17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
[1Th 4:18 DK-KJV] Trøst derfor hinanden med disse ord.
1Th 4:18 Wherefore comfort one another with these words.
[1Th 5:1 DK-KJV] Men om de tider og de årstider, brødre, har I ikke brug for at jeg skriver til jer.
1Th 5:1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.
[1Th 5:2 DK-KJV] For I selv ved udmærket godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
1Th 5:2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
[1Th 5:3 DK-KJV] For når de siger, Fred og sikkerhed; så kommer pludselig destruktion over dem, som smerten kommer over en kvinde med barn; og de skal ikke undslippe.
1Th 5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.
[1Th 5:4 DK-KJV] Men I, brødre, er ikke i mørke, så den dag skulle overrumple jer som en tyv.
1Th 5:4 But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.
[1Th 5:5 DK-KJV] I er alle lysets børn, og dagens børn: vi er ikke af natten, ej heller af mørke.
1Th 5:5 Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.
[1Th 5:6 DK-KJV] Lad os derfor ikke sove, som andre gør; men lad os våge og være besindige.
1Th 5:6 Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
[1Th 5:7 DK-KJV] For de der sover sover om natten; og de der er fulde er fulde om natten.
1Th 5:7 For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.
[1Th 5:8 DK-KJV] Men lad os, som er af dagen, være besindige, ved at iklæde os troen og kærlighedens brystplade; og som hjelm, håbet om frelse.
1Th 5:8 But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.
[1Th 5:9 DK-KJV] For Gud har ikke udvalgt os til arrigskab, men til at modtage frelse via vor Herre Jesus Kristus,
1Th 5:9 For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ,
[1Th 5:10 DK-KJV] Som døde for os, så, om vi er vågne eller sover, skulle vi leve sammen med ham.
1Th 5:10 Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
[1Th 5:11 DK-KJV] Trøst derfor jerselv indbyrdes, og opbyg hinanden, ligesom I også gør.
1Th 5:11 Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
[1Th 5:12 DK-KJV] Og vi bønfalder jer, brødre, til at kende dem som arbejder blandt jer, og som er over jer i Herren, og formaner jer;
1Th 5:12 And we beseech you, brethren, to know them which labour among you, and are over you in the Lord, and admonish you;
[1Th 5:13 DK-KJV] Og agte dem meget højt i kærlighed for deres virkes skyld. Og hold fred indbyrdes.
1Th 5:13 And to esteem them very highly in love for their work’s sake. And be at peace among yourselves.
[1Th 5:14 DK-KJV] Nu formaner vi jer, brødre, advar dem som er uregerlige, trøst de ubeslutsomme, støt de svage, vær tålmodige overfor alle mennesker.
1Th 5:14 Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.
[1Th 5:15 DK-KJV] Se til at ingen tilbagebetaler ondt med ondt overfor noget menneske; men følg altid efter det som er godt, både blandt jerselv, og overfor alle mennesker.
1Th 5:15 See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.
[1Th 5:16 DK-KJV] Jubel altid.
1Th 5:16 Rejoice evermore.
[1Th 5:17 DK-KJV] Bed uden ophør.
1Th 5:17 Pray without ceasing.
[1Th 5:18 DK-KJV] I enhver ting gi’ taksigelsesbønner: for dette er Gud vilje i Kristus Jesus angående jer.
1Th 5:18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
[1Th 5:19 DK-KJV] Undertryk ikke Ånden.
1Th 5:19 Quench not the Spirit.
[1Th 5:20 DK-KJV] Foragt ikke profetier.
1Th 5:20 Despise not prophesyings.
[1Th 5:21 DK-KJV] Test alle ting; hold fast i det som er godt.
1Th 5:21 Prove all things; hold fast that which is good.
[1Th 5:22 DK-KJV] Afstå fra al tilsynekomst af ondt.
1Th 5:22 Abstain from all appearance of evil.
[1Th 5:23 DK-KJV] Og selveste fredens Gud helliggør jer fuldstændigt; og jeg beder til Gud om at hele jeres ånd og sjæl og krop må bli’ bevaret uangribelige indtil Jesus Kristus vor Herres ankomst.
1Th 5:23 And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
[1Th 5:24 DK-KJV] Trofast er han som kalder jer, som også vil gøre det.
1Th 5:24 Faithful is he that calleth you, who also will do it.
[1Th 5:25 DK-KJV] Brødre, bed for os.
1Th 5:25 Brethren, pray for us.
[1Th 5:26 DK-KJV] Hils alle brødrene med et helligt kys.
1Th 5:26 Greet all the brethren with an holy kiss.
[1Th 5:27 DK-KJV] Jeg pålægger jer via Herren at denne epistel er læst for alle de hellige brødre.
1Th 5:27 I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.
[1Th 5:28 DK-KJV] Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jer. Amen. Denne første epistel til Thessalonikerne var skrevet fra Athen.
1Th 5:28 The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. The first epistle unto the Thessalonians was written from Athens.