Galaterbrevet - Galaterne - 6 kapitler - Galatians KJV 1769

Navnebetydning for Galatien = Guds mælk

[Ga 1:1 DK-KJV] Paulus, en apostel, (ikke efter mænd, ej heller via mand, men via Jesus Kristus, og Gud Faderen, som oprejste ham fra de døde;)
Ga 1:1 Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)
[Ga 1:2 DK-KJV] Og alle brødrene som er hos mig, til kirkerne fra Galatien:
Ga 1:2 And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:
[Ga 1:3 DK-KJV] Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus Kristus.
Ga 1:3 Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,
[Ga 1:4 DK-KJV] Som gav sigselv for vore synder, så han måtte forløse os fra denne nuværende onde verden, efter Gud og vor Faders vilje:
Ga 1:4 Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:
[Ga 1:5 DK-KJV] Til hvem være herlighed for evigt og altid. Amen.
Ga 1:5 To whom be glory for ever and ever. Amen.
[Ga 1:6 DK-KJV] Det forundrer mig at I så hurtigt har flyttet jer væk fra ham som kaldte jer ind i Kristus’ nåde til et andet evangelie:
Ga 1:6 I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:
[Ga 1:7 DK-KJV] Som ikke er et andet; men der er nogen som bekymrer jer, og ville fordreje Kristus’ evangelie.
Ga 1:7 Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.
[Ga 1:8 DK-KJV] Men selvom vi, eller en engel fra himlen, prædiker noget andet evangelie for jer end det som vi har prædiket for jer, så lad ham være forbandet.
Ga 1:8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
[Ga 1:9 DK-KJV] Som vi sagde før, sådant siger jeg nu igen, Hvis der er en mand der prædiker noget andet evangelie for jer end det som I har modtaget, lad ham være forbandet.
Ga 1:9 As we said before, so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.
[Ga 1:10 DK-KJV] For skal jeg nu overbevise mænd, eller Gud? eller søger jeg at tilfredsstille mænd? for hvis jeg stadig tilfredsstillede mænd, skulle jeg ikke være Kristus’ tjener.
Ga 1:10 For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
[Ga 1:11 DK-KJV] Men jeg forsikrer jer, brødre, at evangeliet som var prædiket af mig ikke er efter mand.
Ga 1:11 But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.
[Ga 1:12 DK-KJV] For jeg har hverken modtaget det af mand, jeg var heller ikke undervist i det, men via Jesus Kristus’ åbenbaring.
Ga 1:12 For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.
[Ga 1:13 DK-KJV] For I har hørt om min konversation før i tiden i den Jødiske religion, hvordan at jeg i overmål forfulgte Guds kirke, og ødelagde den:
Ga 1:13 For ye have heard of my conversation in time past in the Jews’ religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:
[Ga 1:14 DK-KJV] Og profiterede mere i den Jødiske religion end mine ligesindede fra min egen nation, ved at være yderst nidkær efter traditionerne fra mine fædre.
Ga 1:14 And profited in the Jews’ religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
[Ga 1:15 DK-KJV] Men da det behagede Gud, som satte mig til side fra min mors livmoder, og kaldte mig ved hans nåde,
Ga 1:15 But when it pleased God, who separated me from my mother’s womb, and called me by his grace,
[Ga 1:16 DK-KJV] For at afsløre hans Søn i mig, så jeg måtte prædike ham blandt hedningerne; konfererede jeg ikke først med kød og blod:
Ga 1:16 To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:
[Ga 1:17 DK-KJV] Jeg gik heller ikke op til Jerusalem til dem som var apostle før mig; men jeg gik ind i Arabien, og returnerede igen til Damaskus.
Ga 1:17 Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.
[Ga 1:18 DK-KJV] Og efter 3 år gik jeg op til Jerusalem for at se Peter, og blev hos ham i 15 dage.
Ga 1:18 Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
[Ga 1:19 DK-KJV] Men jeg så’ ikke nogle af de andre apostle, foruden Herrens bror Jacob.
Ga 1:19 But other of the apostles saw I none, save James the Lord’s brother.
[Ga 1:20 DK-KJV] De ting som jeg nu skriver til jer, læg mærke til, foran Gud, jeg lyver ikke.
Ga 1:20 Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.
[Ga 1:21 DK-KJV] Bagefter kom jeg til området omkring Syrien og Cilicia;
Ga 1:21 Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;
[Ga 1:22 DK-KJV] Og mit ansigt var ukendt for kirkerne fra Judæa som var i Kristus:
Ga 1:22 And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:
[Ga 1:23 DK-KJV] Men de havde kun hørt, At han som før i tiden forfulgte os nu prædiker troen som han engang destruerede.
Ga 1:23 But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.
[Ga 1:24 DK-KJV] Og de forherligede Gud i mig.
Ga 1:24 And they glorified God in me.
[Ga 2:1 DK-KJV] Så efter 14 år gik jeg igen op til Jerusalem med Barnabas, og tog også Titus med mig.
Ga 2:1 Then fourteen years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also.
[Ga 2:2 DK-KJV] Og jeg gik op ved åbenbaring, og meddelte det evangelie for dem som jeg prædikede blandt Hedningerne, men privat for dem som var af omdømme, så jeg på ingen måde skulle løbe, eller ha’ løbet, forgæves.
Ga 2:2 And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run, or had run, in vain.
[Ga 2:3 DK-KJV] Men heller ikke Titus, som var hos mig, som er en Græker, lod sig overtale til at bli’ omskåret:
Ga 2:3 But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:
[Ga 2:4 DK-KJV] Og det på grund af falske brødre der overraskende blev bragt ind, som hemmelighedsfuldt kom ind for at udspionere vores frihed som vi har i Kristus Jesus, så de måtte bringe os ind i slaveri:
Ga 2:4 And that because of false brethren unawares brought in, who came in privily to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage:
[Ga 2:5 DK-KJV] Vi gav dem plads ved underkastelse, nej, ikke i en time; så sandheden fra evangeliet måtte fortsætte hos jer.
Ga 2:5 To whom we gave place by subjection, no, not for an hour; that the truth of the gospel might continue with you.
[Ga 2:6 DK-KJV] Men af disse som så’ ud til at være noget, (hvad de nu end var, det betyder ikke noget for mig: Gud accepterer ingen mands person:) for de som så’ ud til at være noget i overvejelse tilføjede intet til mig:
Ga 2:6 But of these who seemed to be somewhat, (whatsoever they were, it maketh no matter to me: God accepteth no man’s person:) for they who seemed to be somewhat in conference added nothing to me:
[Ga 2:7 DK-KJV] Men omvendt, da de så’ at de uomskårnes evangelie var betroet til mig, som de omskårnes evangelie var til Peter;
Ga 2:7 But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter;
[Ga 2:8 DK-KJV] (For han der udvirkede effektfuldt i Peter til de omskårnes apostelskab, den samme var mægtig i mig imod Hedningerne:)
Ga 2:8 (For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles:)
[Ga 2:9 DK-KJV] Og da Jacob, Kefas, og Johannes, som så’ ud til at være søjler, forstod nåden som var givet til mig, gav de mig og Barnabas højre hånd som tegn på fællesskab; så vi skulle gå til hedningerne, og de til de omskårne.
Ga 2:9 And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship; that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision.
[Ga 2:10 DK-KJV] De ville blot at vi skulle huske på de fattige; det samme som jeg også var beredvillig til at gøre.
Ga 2:10 Only they would that we should remember the poor; the same which I also was forward to do.
[Ga 2:11 DK-KJV] Men da Peter var kommet til Antiokia, stod jeg ham imod lige op i ansigtet, fordi han gjorde forkert.
Ga 2:11 But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed.
[Ga 2:12 DK-KJV] For førend der var kommet nogen fra Jacob, spiste han med Hedningerne: men da de var ankommet, trak han sig tilbage og separerede sigselv, da han frygtede dem som var fra de omskårne.
Ga 2:12 For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles: but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision.
[Ga 2:13 DK-KJV] Og de andre Jøder adskilte sig ligeledes med ham; ligesåmeget så Barnabas også var revet med af deres hykleri.
Ga 2:13 And the other Jews dissembled likewise with him; insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation.
[Ga 2:14 DK-KJV] Men da jeg så’ at de ikke vandrede oprigtigt efter sandheden i evangeliet, sagde jeg til Peter, foran dem alle, Hvis du, som er en Jøde, lever efter Hedenske traditioner, og ikke som Jøderne gør, hvorfor overtalter du så Hedningerne til at leve som Jøderne gør?
Ga 2:14 But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?
[Ga 2:15 DK-KJV] Vi som af natur er Jøder, og ikke syndere fra Hedningerne,
Ga 2:15 We who are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles,
[Ga 2:16 DK-KJV] Som godt ved at en mand ikke er retfærdiggjort via lovgerninger, men via troen på Jesus Kristus, ja vi har troet på Jesus Kristus, så vi måtte bli’ retfærdiggjort via troen på Kristus, og ikke via lovgerninger: for via lovgerninger skal intet kød bli’ retfærdiggjort.
Ga 2:16 Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified.
[Ga 2:17 DK-KJV] Men hvis, mens vi søger efter at bli’ retfærdiggjort via Kristus, at vi osselv også er fundet at være syndere, er Kristus så syndens betjener? Gud forbyde det.
Ga 2:17 But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid.
[Ga 2:18 DK-KJV] For hvis jeg igen opbygger de ting som jeg destruerede, gør jeg migselv til en overtræder.
Ga 2:18 For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor.
[Ga 2:19 DK-KJV] For jeg er via den lov død i den lov, så jeg måtte leve for Gud.
Ga 2:19 For I through the law am dead to the law, that I might live unto God.
[Ga 2:20 DK-KJV] Jeg er korsfæstet med Kristus: ikke desto mindre lever jeg; dog ikke mig, men Kristus lever i mig: og det liv som jeg nu lever kødeligt lever jeg via troen på Guds Søn, som elskede mig, og gav sigselv for mig.
Ga 2:20 I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.
[Ga 2:21 DK-KJV] For jeg frustrerer ikke Guds nåde: for hvis retfærdighed kom via den lov, så er Kristus’ død forgæves.
Ga 2:21 I do not frustrate the grace of God: for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain.
[Ga 3:1 DK-KJV] Kæreste tåbelige Galatere, hvem har forhekset jer, at I ikke skulle adlyde sandheden, foran hvis øjne Jesus Kristus tydeligt er blevet vist frem, korsfæstet blandt jer?
Ga 3:1 O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you?
[Ga 3:2 DK-KJV] Kun dette ville jeg lære af jer, Modtog I Ånden via lovgerninger, eller via det at høre i tro?
Ga 3:2 This only would I learn of you, Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith?
[Ga 3:3 DK-KJV] Er I så tåbelige? ved at ha’ begyndt Åndeligt, er I nu kødligt perfektioneret?
Ga 3:3 Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?
[Ga 3:4 DK-KJV] Har I udholdt så mange ting forgæves? hvis det dog er forgæves.
Ga 3:4 Have ye suffered so many things in vain? if it be yet in vain.
[Ga 3:5 DK-KJV] Han som derfor betjener Ånden for jer, og udfører mirakler blandt jer, gør han det via lovgerninger, eller via det at høre i tro?
Ga 3:5 He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith?
[Ga 3:6 DK-KJV] Ligesom Abraham troede på Gud, og det var tilregnet til ham som retfærdighed.
Ga 3:6 Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.
[Ga 3:7 DK-KJV] Derfor skal I vide at de som er troende, de samme er Abrahams børn.
Ga 3:7 Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham.
[Ga 3:8 DK-KJV] Og skriften, som forudså at Gud ville retfærdiggøre hedningerne gennem tro, prædikede forud evangeliet for Abraham, og siger, I dig skal alle nationerne bli’ velsignet.
Ga 3:8 And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed.
[Ga 3:9 DK-KJV] Så derfor er de som er troende velsignet med trofaste Abraham.
Ga 3:9 So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham.
[Ga 3:10 DK-KJV] For alle dem som er af lovgerninger er under forbandelsen: for det er skrevet, Forbandet er enhver som ikke fortsætter i alle ting som er skrevet i lovbogen og gør dem.
Ga 3:10 For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them.
[Ga 3:11 DK-KJV] Men at ingen mand i Guds øjne er retfærdiggjort via den lov, det er indlysende: for, Den retfærdige skal leve via tro.
Ga 3:11 But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident: for, The just shall live by faith.
[Ga 3:12 DK-KJV] Og den lov er ikke i tro: men, Den mand som gør dem skal leve i dem.
Ga 3:12 And the law is not of faith: but, The man that doeth them shall live in them.
[Ga 3:13 DK-KJV] Kristus har befriet os fra forbandelsen fra den lov, ved at være gjort til en forbandelse for os: for det er skrevet, Forbandet er enhver der hænger på et træ:
Ga 3:13 Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree:
[Ga 3:14 DK-KJV] Så Abrahams velsignelse måtte komme over Hedningerne gennem Jesus Kristus; så vi måtte modtage Åndens løfte gennem tro.
Ga 3:14 That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith.
[Ga 3:15 DK-KJV] Brødre, jeg taler på menneskelig vis; Selvom det kun er en mands pagt, hvis det alligevel er bekræftet, kan ingen mand ophæve det, eller lægge dertil.
Ga 3:15 Brethren, I speak after the manner of men; Though it be but a man’s covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth, or addeth thereto.
[Ga 3:16 DK-KJV] Nu var løfterne lavet med Abraham og hans sæd. Han siger ikke, Og til sæd, som af mange; men som af én, Og til din sæd, som er Kristus.
Ga 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ.
[Ga 3:17 DK-KJV] Og dette siger jeg, at den pagt, som forud var bekræftet af Gud i Kristus, kan den lov ikke ugyldiggøre som var 430 år efter, så den skulle gøre løftet effektløs.
Ga 3:17 And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect.
[Ga 3:18 DK-KJV] For hvis arven er gennem den lov, er det ikke længere et løfte: men Gud gav det til Abraham som et løfte.
Ga 3:18 For if the inheritance be of the law, it is no more of promise: but God gave it to Abraham by promise.
[Ga 3:19 DK-KJV] Hvilket formål har den lov så? den var lagt til på grund af overtrædelser, indtil sæden skulle komme til hvem løftet var lavet; og den var forordnet af engle i hånden på en mægler.
Ga 3:19 Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the hand of a mediator.
[Ga 3:20 DK-KJV] Nu er en mægler ikke en mægler af én, men Gud er én.
Ga 3:20 Now a mediator is not a mediator of one, but God is one.
[Ga 3:21 DK-KJV] Er den lov så imod Guds løfter? Gud forbyde det: for hvis der havde været givet en lov som kunne ha’ givet liv, så skulle retfærdighed sandelig ha’ været via den lov.
Ga 3:21 Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law.
[Ga 3:22 DK-KJV] Men skriften har indesluttet alle under synd, så løftet via tro på Jesus Kristus måtte bli’ givet til dem der tror.
Ga 3:22 But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe.
[Ga 3:23 DK-KJV] Men før tro kom, var vi holdt under den lov, lukket inde indtil troen som efterfølgende skulle bli’ afsløret.
Ga 3:23 But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.
[Ga 3:24 DK-KJV] Derfor var den lov vores tugtemester for at bringe os til Kristus, så vi måtte bli’ retfærdiggjort via tro.
Ga 3:24 Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith.
[Ga 3:25 DK-KJV] Men efter at tro er kommet, er vi ikke længere under en tugtemester.
Ga 3:25 But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster.
[Ga 3:26 DK-KJV] For I er alle Guds børn via tro på Kristus Jesus.
Ga 3:26 For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.
[Ga 3:27 DK-KJV] For alle jer som er blevet døbt ind i Kristus har iklædt jer Kristus.
Ga 3:27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
[Ga 3:28 DK-KJV] Der er hverken Jøde eller Græker, der er hverken slave eller fri, der er hverken hankøn eller hunkøn: for I er alle én i Kristus Jesus.
Ga 3:28 There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.
[Ga 3:29 DK-KJV] Og hvis I er Kristus’, så er I Abrahams sæd, og arvinger ifølge løftet.
Ga 3:29 And if ye be Christ’s, then are ye Abraham’s seed, and heirs according to the promise.
[Ga 4:1 DK-KJV] Nu siger jeg, At arvingen, så længe som han er et barn, ikke adskiller fra en tjener, selvom han er alles herre;
Ga 4:1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all;
[Ga 4:2 DK-KJV] Men er under forvaltere og guvernører indtil den tid faderen har udvalgt.
Ga 4:2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father.
[Ga 4:3 DK-KJV] Ligesom vi, var i slaveri under denne verdens elementer, da vi var børn:
Ga 4:3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world:
[Ga 4:4 DK-KJV] Men da tidens fylde var kommet, udsendte Gud hans Søn, lavet af en kvinde, lavet under den lov,
Ga 4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,
[Ga 4:5 DK-KJV] For at befri dem som var under den lov, for at vi måtte modtage sønnernes adoption.
Ga 4:5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.
[Ga 4:6 DK-KJV] Og fordi I er sønner, har Gud udsendt hans Søns Ånd ind i jeres hjerter, som råber, Abba, Far.
Ga 4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.
[Ga 4:7 DK-KJV] Derfor er du ikke længere en tjener, men en søn; og hvis en søn, så en arving af Gud gennem Kristus.
Ga 4:7 Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.
[Ga 4:8 DK-KJV] Imidlertid dengang, da I ikke kendte Gud, ydede I tjeneste overfor dem som af natur ikke er guder.
Ga 4:8 Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods.
[Ga 4:9 DK-KJV] Men nu, efter at I har kendt Gud, eller nærmere er kendt af Gud, hvorfor vender I igen om til svage og fattige elementer, ønsker I igen at være i slaveri?
Ga 4:9 But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?
[Ga 4:10 DK-KJV] I overholder dage, og måneder, og tider, og år.
Ga 4:10 Ye observe days, and months, and times, and years.
[Ga 4:11 DK-KJV] Jeg er bange for jer, for ikke at jeg har skænket arbejde forgæves over jer.
Ga 4:11 I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.
[Ga 4:12 DK-KJV] Brødre, jeg bønfalder jer, vær som jeg er; for jeg er som I er: I har ikke skadet mig overhovedet.
Ga 4:12 Brethren, I beseech you, be as I am; for I am as ye are: ye have not injured me at all.
[Ga 4:13 DK-KJV] I ved hvordan jeg i starten gennem kødets skrøbelighed prædikede evangeliet for jer.
Ga 4:13 Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first.
[Ga 4:14 DK-KJV] Og min fristelse som var i mit kød foragtede I ikke, forkastede heller ikke; men modtog mig som en Guds engel, ligesom Kristus Jesus.
Ga 4:14 And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, even as Christ Jesus.
[Ga 4:15 DK-KJV] Hvor er så den velsignelse som I talte om? jeg vil minde jer om, at, hvis det havde været muligt, ville I ha’ taget jeres egne øjne, og ha’ givet dem til mig.
Ga 4:15 Where is then the blessedness ye spake of? for I bear you record, that, if it had been possible, ye would have plucked out your own eyes, and have given them to me.
[Ga 4:16 DK-KJV] Er jeg nu blevet jeres fjende, fordi jeg fortæller jer sandheden?
Ga 4:16 Am I therefore become your enemy, because I tell you the truth?
[Ga 4:17 DK-KJV] De påvirker jer nidkært, men ikke vel; ja, de ville udelukke jer, så I måtte påvirke dem.
Ga 4:17 They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.
[Ga 4:18 DK-KJV] For det er godt altid at være nidkært påvirket over en god ting, og ikke kun når jeg er tilstede hos jer.
Ga 4:18 But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you.
[Ga 4:19 DK-KJV] Mine små børn, overfor hvem jeg igen kæmper med i fødslen indtil Kristus er formet i jer,
Ga 4:19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you,
[Ga 4:20 DK-KJV] Jeg ønsker at være til stede hos jer nu, og at ændre min stemme; for jeg er i tvivl om jer.
Ga 4:20 I desire to be present with you now, and to change my voice; for I stand in doubt of you.
[Ga 4:21 DK-KJV] Fortæl mig, I som ønsker at være under den lov, hører I ikke denne lov?
Ga 4:21 Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?
[Ga 4:22 DK-KJV] For det er skrevet, at Abraham havde 2 sønner, den ene med en slavepige, den anden med en fri kvinde.
Ga 4:22 For it is written, that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a freewoman.
[Ga 4:23 DK-KJV] Men han som var slavepigens var kødeligt født; men han efter den fri kvinde var det via et løfte.
Ga 4:23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise.
[Ga 4:24 DK-KJV] Disse ting er en allegori: for disse er de 2 pagter; den ene fra Sinaibjerget, som refererer til slaveri, som er Hagar.
Ga 4:24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar.
[Ga 4:25 DK-KJV] For denne Hagar er Sinaibjerget i Arabien, og svarer til Jerusalem som er nu, og er i slaveri med hendes børn.
Ga 4:25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children.
[Ga 4:26 DK-KJV] Men Jerusalem som er over er fri, som er moderen af os alle.
Ga 4:26 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all.
[Ga 4:27 DK-KJV] For det er skrevet, Jubel, du ufrugtbare som ikke bærer; bryd ud og råb, du som ikke har fødselsveer: for den øde har mange flere børn end hende som har en ægtemand.
Ga 4:27 For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that travailest not: for the desolate hath many more children than she which hath an husband.
[Ga 4:28 DK-KJV] Nu er vi, brødre, som Isak var, løftes børn.
Ga 4:28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.
[Ga 4:29 DK-KJV] Men ligesom dengang forfulgte han der var kødeligt født ham som var Åndeligt født, på samme måde er det nu.
Ga 4:29 But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now.
[Ga 4:30 DK-KJV] Ikke desto mindre hvad siger skriften? Smid slavekvinden og hendes søn ud: for slavekvindens søn skal ikke være arving med den frie kvindes søn.
Ga 4:30 Nevertheless what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son: for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freewoman.
[Ga 4:31 DK-KJV] Så derfor, brødre, er vi ikke slavekvindens børn, men den fries.
Ga 4:31 So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free.
[Ga 5:1 DK-KJV] Stå derfor fast i den frihed hvorved Kristus har sat os fri, og bliv ikke igen viklet ind i slaveriets åg.
Ga 5:1 Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
[Ga 5:2 DK-KJV] Læg mærke til, jeg Paulus siger til jer, at hvis I er omskåret, skal Kristus ikke gavne jer nogenting.
Ga 5:2 Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
[Ga 5:3 DK-KJV] For jeg vidner igen til enhver mand som er omskåret, at han er skyldig at gøre hele loven.
Ga 5:3 For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
[Ga 5:4 DK-KJV] Kristus er blevet virkningsløs for jer, hvemsomhelst af jer der er retfærdiggjort via den lov; I er faldet fra nåde.
Ga 5:4 Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
[Ga 5:5 DK-KJV] For gennem Ånden venter vi på retfærdighedens håb via tro.
Ga 5:5 For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
[Ga 5:6 DK-KJV] For i Jesus Kristus gavner hverken omskærelse eller uomskærelse nogen ting; men tro som udvirker via kærlighed.
Ga 5:6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
[Ga 5:7 DK-KJV] I har løbet vel; hvem har forhindret jer at I ikke skulle adlyde sandheden?
Ga 5:7 Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
[Ga 5:8 DK-KJV] Denne overtalelsesevne kommer ikke fra ham som kalder jer.
Ga 5:8 This persuasion cometh not of him that calleth you.
[Ga 5:9 DK-KJV] En smule surdej gennemsyrer hele dejen.
Ga 5:9 A little leaven leaveneth the whole lump.
[Ga 5:10 DK-KJV] Jeg har tillid i jer gennem Herren, at I ikke vil mene noget andet: men at han som bekymrer jer skal bære hans dom, hvemsomhelst han er.
Ga 5:10 I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
[Ga 5:11 DK-KJV] Og jeg, brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor lider jeg så stadig forfølgelse? da er krænkelsen på korset ophørt.
Ga 5:11 And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
[Ga 5:12 DK-KJV] Ja jeg ville at de som bekymrer jer blev fjernet.
Ga 5:12 I would they were even cut off which trouble you.
[Ga 5:13 DK-KJV] For, brødre, I er blevet kaldet indtil frihed; Men brug dog ikke friheden som en anledning for kødet, men tjen hinanden via kærlighed.
Ga 5:13 For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
[Ga 5:14 DK-KJV] For hele loven er opfyldt i et ord, ja i dette; Du skal elske din næste som digselv.
Ga 5:14 For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
[Ga 5:15 DK-KJV] Men hvis I bidder og tærer på hinanden, pas på at I ikke slider hinanden op.
Ga 5:15 But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
[Ga 5:16 DK-KJV] Jeg siger så dette, Vandre Åndeligt, og I skal ikke opfylde kødets lyst.
Ga 5:16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
[Ga 5:17 DK-KJV] For kødets lyst er imod Ånden, og Ånden imod kødet: og disse er i modsætning den ene overfor den anden: sådant at I ikke kan gøre de ting I ville.
Ga 5:17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
[Ga 5:18 DK-KJV] Men hvis I er ledt af Ånden, er I ikke under den lov.
Ga 5:18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
[Ga 5:19 DK-KJV] Nu er kødets gerninger synliggjort, som er disse; Utroskab, hor, urenhed, uterlighed,
Ga 5:19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
[Ga 5:20 DK-KJV] Afgudsdyrkelse, heksekunst, had, uenighed, efterligninger, arrigskab, strid, rebelskhed, vranglærer,
Ga 5:20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
[Ga 5:21 DK-KJV] Misundelser, myrderier, fuldskab, løssluppenheder, og sådant: om hvilke jeg på forhånd fortæller jer, som jeg også gennem tiden har fortalt jer, at de som gør sådanne ting ikke skal arve Guds kongerige.
Ga 5:21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
[Ga 5:22 DK-KJV] Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, blidhed, godhed, tro,
Ga 5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
[Ga 5:23 DK-KJV] Sagtmodighed, mådehold: imod sådanne er der ingen lov.
Ga 5:23 Meekness, temperance: against such there is no law.
[Ga 5:24 DK-KJV] Og de som er Kristus’ har korsfæstet kødet med lidenskaberne og lysterne.
Ga 5:24 And they that are Christ’s have crucified the flesh with the affections and lusts.
[Ga 5:25 DK-KJV] Hvis vi lever Åndeligt, lad os også vandre Åndeligt.
Ga 5:25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
[Ga 5:26 DK-KJV] Lad os ikke ønske os nyttesløs herlighed, ved at provokere hinanden, misunde hinanden.
Ga 5:26 Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
[Ga 6:1 DK-KJV] Brødre, hvis en mand er overrumplet i en fejl, I som er åndelige, genopret en sådan med en sagtmodig ånd; pas på digselv, så ikke også du er fristet.
Ga 6:1 Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
[Ga 6:2 DK-KJV] Bær I hinandens byrder, og opfyld sådant Kristus’ lov.
Ga 6:2 Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ.
[Ga 6:3 DK-KJV] For hvis en mand mener at han er noget, når han ingenting er, bedrager han sigselv.
Ga 6:3 For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
[Ga 6:4 DK-KJV] Men lad enhver mand bevise hans eget virke, og så skal han alene i sigselv ha’ glæde, og ikke i andre.
Ga 6:4 But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
[Ga 6:5 DK-KJV] For enhver mand skal bære hans egen byrde.
Ga 6:5 For every man shall bear his own burden.
[Ga 6:6 DK-KJV] Lad ham som er undervist i ordet kommunikere med ham som underviser i alle gode ting.
Ga 6:6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
[Ga 6:7 DK-KJV] Vær ikke bedraget; Gud er ikke hånet: for hvadsomhelst en mand sår, det skal han også høste.
Ga 6:7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
[Ga 6:8 DK-KJV] For han som sår i hans kød skal af kødet høste forfald; men han som sår i Ånden skal af Ånden høste evigvarende liv.
Ga 6:8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
[Ga 6:9 DK-KJV] Og lad os ikke bli’ opgivende i at gøre godt: for i rette tid skal vi høste, hvis vi ikke mister modet.
Ga 6:9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
[Ga 6:10 DK-KJV] Som vi derfor har mulighed, lad os gør godt overfor alle mennesker, specielt overfor dem som er fra troens hushold.
Ga 6:10 As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
[Ga 6:11 DK-KJV] I ser hvor stort et brev jeg har skrevet til jer med min egen hånd.
Ga 6:11 Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
[Ga 6:12 DK-KJV] Alle dem som ønsker at være noget kødeligt, de begrænser jer til at bli’ omskåret; for ikke at de skulle lide forfølgelse på grund af Kristus’ kors.
Ga 6:12 As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
[Ga 6:13 DK-KJV] For heller ikke de demselv som er omskårne overholder den lov; men ønsker at få jer omskåret, så de må forherliges i jeres kød.
Ga 6:13 For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
[Ga 6:14 DK-KJV] Men Gud forbyde at jeg skulle forherliges, udover i Jesus Kristus vor Herres kors, via hvem denne verden er korsfæstet for mig, og jeg overfor denne verden.
Ga 6:14 But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
[Ga 6:15 DK-KJV] For i Kristus Jesus gavner hverken omskærelse, eller uomskærelse, men et nyt væsen.
Ga 6:15 For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
[Ga 6:16 DK-KJV] Og alle de som vandrer efter denne regel, fred er over dem, og barmhjertighed, og over Guds Israel.
Ga 6:16 And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
[Ga 6:17 DK-KJV] Lad ingen mand fra nuaf plage mig: for i min krop bærer jeg Herren Jesus’ mærker.
Ga 6:17 From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
[Ga 6:18 DK-KJV] Brødre, vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jeres ånd. Amen. Til Galaterne skrevet fra Rom.
Ga 6:18 Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.