Lukas Evangeliet - 24 Kapitler - Luke KJV 1769

Navnebetydning for Lukas = Den strålende

[Luk 1:1 DK-KJV] Eftersom mange i rækkefølge har været optaget med at fremsætte en erklæring omkring de ting som er allermest troet på blandt os,
Lu 1:1 Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,
[Luk 1:2 DK-KJV] Ligesom de forløste dem til os, som fra begyndelsen var øjenvidner, og betjenere af ordet;
Lu 1:2 Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word;
[Luk 1:3 DK-KJV] Så’ det også godt ud for mig, ved at ha’ haft perfekt forståelse omkring alle tingene helt fra starten af, at skrive til dig i orden, mest fremragende Theophilus, ”Navnebetydning for Theophilus = Guds ven”
Lu 1:3 It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,
[Luk 1:4 DK-KJV] Så du måtte kende visheden om de ting, hvori du har været instrueret.
Lu 1:4 That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.
[Luk 1:5 DK-KJV] Der var i Herodes dage, Judæas konge, en bestemt præst kaldet Zakarias, fra Abias retning: og hans hustru var af Aarons døtre, og hendes navn var Elisabeth.
Lu 1:5 There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.
[Luk 1:6 DK-KJV] Og de var begge retskafne foran Gud, ved uangribeligt at vandre i alle Herrens befalinger og ritualer.
Lu 1:6 And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.
[Luk 1:7 DK-KJV] Og de havde intet barn, eftersom Elisabeth var gold, og de var nu begge godt oppe i årene.
Lu 1:7 And they had no child, because that Elisabeth was barren, and they both were now well stricken in years.
[Luk 1:8 DK-KJV] Og det skete, at mens han udførte præsteembedet, foran Gud i hans retnings orden,
Lu 1:8 And it came to pass, that while he executed the priest’s office before God in the order of his course,
[Luk 1:9 DK-KJV] Ifølge præsteembedets skik, hans lod var at brænde røgelse når han gik ind i Herrens tempel.
Lu 1:9 According to the custom of the priest’s office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord.
[Luk 1:10 DK-KJV] Og ved røgelsestiden bad hele folkemængden udenfor.
Lu 1:10 And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense.
[Luk 1:11 DK-KJV] Og der viste sig en engel fra Herren for ham som stod på den højre side af røgelsesalteret.
Lu 1:11 And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense.
[Luk 1:12 DK-KJV] Og da Zakarias så’ ham, var han bekymret, og frygt kom over ham.
Lu 1:12 And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.
[Luk 1:13 DK-KJV] Men englen sagde til ham, Frygt ikke, Zakarias: for din bøn er hørt; og din hustru Elisabeth skal bære dig en søn, og du skal gi’ ham navnet Johannes.
Lu 1:13 But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.
[Luk 1:14 DK-KJV] Og du skal ha’ glæde og lykke; og mange skal juble over hans fødsel.
Lu 1:14 And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
[Luk 1:15 DK-KJV] For han skal være stor i Herrens øjne, og skal hverken drikke vin eller stærke drikke; og han skal være fyldt med den Hellige Ånd, lige fra hans moders livmoder.
Lu 1:15 For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother’s womb.
[Luk 1:16 DK-KJV] Og mange af Israels børn skal han vende til Herren deres Gud.
Lu 1:16 And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God.
[Luk 1:17 DK-KJV] Og han skal gå foran ham i Elias’ ånd og kraft, for at vende fædrenes hjerter til børnene, og de ulydige til den retfærdiges visdom; for at klargøre et folk forberedt for Herren.
Lu 1:17 And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.
[Luk 1:18 DK-KJV] Og Zakarias sagde til englen, Hvorved skal jeg kende dette? for jeg er en gammel mand, og min hustru er godt oppe i årene.
Lu 1:18 And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? for I am an old man, and my wife well stricken in years.
[Luk 1:19 DK-KJV] Og englen svarende sagde til ham, Jeg er Gabriel, der står i Guds nærvær; og er sendt for at tale til dig, og for at vise dig dette glædelige budskab.
Lu 1:19 And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings.
[Luk 1:20 DK-KJV] Og, læg mærke til, du skal bli’ stum, og ikke være istand til at tale, indtil den dag hvor disse ting skal bli’ udført, fordi du ikke troede mine ord, som skal bli’ opfyldt i rette tid.
Lu 1:20 And, behold, thou shalt be dumb, and not able to speak, until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season.
[Luk 1:21 DK-KJV] Og folket ventede på Zakarias, og var forbløffede over at han opholdt sig så længe i templet.
Lu 1:21 And the people waited for Zacharias, and marvelled that he tarried so long in the temple.
[Luk 1:22 DK-KJV] Og da han kom ud, kunne han ikke tale til dem: og de gik ud fra at han havde set en vision i templet: for han gjorde tegn til dem, og forblev uden tale.
Lu 1:22 And when he came out, he could not speak unto them: and they perceived that he had seen a vision in the temple: for he beckoned unto them, and remained speechless.
[Luk 1:23 DK-KJV] Og det skete, at, så snart som hans tjeneste var afstedkommet, gik han til hans eget hus.
Lu 1:23 And it came to pass, that, as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house.
[Luk 1:24 DK-KJV] Og efter de dage undfangede hans hustru Elisabeth, og hun gemte sig i 5 måneder, og siger,
Lu 1:24 And after those days his wife Elisabeth conceived, and hid herself five months, saying,
[Luk 1:25 DK-KJV] Således har Herren handlet med mig i de dage hvori han kiggede på mig, for at fjerne min bebrejdelse blandt mennesker.
Lu 1:25 Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men.
[Luk 1:26 DK-KJV] Og i den sjette måned var englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, kaldet Nazaret,
Lu 1:26 And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,
[Luk 1:27 DK-KJV] Til en jomfru forlovet med en mand hvis navn var Joseph, fra Davids hus; og jomfruens navn var Maria.
Lu 1:27 To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary.
[Luk 1:28 DK-KJV] Og englen kom ind til hende, og sagde, Vær hilset, du der er højt favoriseret, Herren er med dig: velsignet er du blandt kvinder.
Lu 1:28 And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.
[Luk 1:29 DK-KJV] Og da hun så ham, var hun bekymret over hans ordsprog, og grundede i hendes sind over hvilken slags hyldest dette skulle være.
Lu 1:29 And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be.
[Luk 1:30 DK-KJV] Og englen sagde til hende, Frygt ikke, Maria: for du har fundet favør hos Gud.
Lu 1:30 And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.
[Luk 1:31 DK-KJV] Og, læg mærke til, du skal undfange i din livmoder, og frembringe en søn, og skal kalde hans navn JESUS.
Lu 1:31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.
[Luk 1:32 DK-KJV] Og han skal være stor, og skal kaldes den Højeste Søn: og Herren Gud skal til ham gi’ tronen til hans forfar David:
Lu 1:32 He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:
[Luk 1:33 DK-KJV] Og han skal regere over Jacobs hus for evigt; og der skal ingen ende være på hans kongerige.
Lu 1:33 And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.
[Luk 1:34 DK-KJV] Da sagde Maria til englen, Hvordan skal dette ske, eftersom jeg ingen mand kender?
Lu 1:34 Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?
[Luk 1:35 DK-KJV] Og englen svarede og sagde til hende, Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig: derfor skal også den hellige ting som skal bli’ født af dig kaldes Guds Søn.
Lu 1:35 And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.
[Luk 1:36 DK-KJV] Og læg mærke til, din kusine Elisabeth, hun har også undfanget en søn i hendes høje alder: og hun er 6 måneder henne, som var kaldet gold.
Lu 1:36 And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.
[Luk 1:37 DK-KJV] For hos Gud skal ingenting være umuligt.
Lu 1:37 For with God nothing shall be impossible.
[Luk 1:38 DK-KJV] Og Maria sagde, Læg mærke til Herrens tjenestepige; lad det ske for mig ifølge dit ord. Og englen forlod hende.
Lu 1:38 And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word. And the angel departed from her.
[Luk 1:39 DK-KJV] Og Maria rejste sig i de dage, og gik hurtigt ind i bakkelandet, ind i en by fra Judæa;
Lu 1:39 And Mary arose in those days, and went into the hill country with haste, into a city of Juda;
[Luk 1:40 DK-KJV] Og gik ind i Zakarias hus, og hyldede Elisabeth.
Lu 1:40 And entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth.
[Luk 1:41 DK-KJV] Og det skete, at, da Elisabeth hørte Marias hyldest, hoppede babyen i hendes livmoder; og Elisabeth var fyldt med den Hellig Ånd:
Lu 1:41 And it came to pass, that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Ghost:
[Luk 1:42 DK-KJV] Og hun udtalte med en høj stemme, og sagde, Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er din livmoders frugt.
Lu 1:42 And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.
[Luk 1:43 DK-KJV] Og hvorfor er dette til mig, at min Herres mor skulle komme til mig?
Lu 1:43 And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?
[Luk 1:44 DK-KJV] For, se, lige så snart som stemmen af din hyldest lød i mine ører, hoppede babyen i min livmoder ud af glæde.
Lu 1:44 For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.
[Luk 1:45 DK-KJV] Og velsignet er hun der troede: for der skal være en udførsel omkring de ting som var fortalt hende fra Herren.
Lu 1:45 And blessed is she that believed: for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord.
[Luk 1:46 DK-KJV] Og Maria sagde, Min sjæl forstørrer Herren,
Lu 1:46 And Mary said, My soul doth magnify the Lord,
[Luk 1:47 DK-KJV] Og min ånd har jublet over Gud min Frelser.
Lu 1:47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
[Luk 1:48 DK-KJV] For han har betragtet sin tjenestepiges lave stand: for, læg mærke til, fra nuaf skal alle generationer kalde mig velsignet.
Lu 1:48 For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.
[Luk 1:49 DK-KJV] For han der er mægtig har gjort store ting for mig; og hellig er hans navn.
Lu 1:49 For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.
[Luk 1:50 DK-KJV] Og hans barmhjertighed er over dem der frygter ham fra generation til generation.
Lu 1:50 And his mercy is on them that fear him from generation to generation.
[Luk 1:51 DK-KJV] Han har vist styrke med hans arm; han har spredt de stolte i deres hjerters indbildningskraft.
Lu 1:51 He hath shewed strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
[Luk 1:52 DK-KJV] Han har fjernet de mægtige fra deres sæder, og ophøjet dem af lav rang.
Lu 1:52 He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree.
[Luk 1:53 DK-KJV] Han har fyldt de sultne med gode ting; og de rige har han sendt tomme væk.
Lu 1:53 He hath filled the hungry with good things; and the rich he hath sent empty away.
[Luk 1:54 DK-KJV] Han har hjulpet hans tjener Israel, i ihukommelse af hans barmhjertighed;
Lu 1:54 He hath holpen his servant Israel, in remembrance of his mercy;
[Luk 1:55 DK-KJV] Som han talte til vore fædre, til Abraham, og til hans sæd for evigt.
Lu 1:55 As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever.
[Luk 1:56 DK-KJV] Og Maria blev hos hende i omkring 3 måneder, og returnerede så til hendes eget hus.
Lu 1:56 And Mary abode with her about three months, and returned to her own house.
[Luk 1:57 DK-KJV] Nu kom Elisabeths fulde tid hvor hun skulle bli’ forløst; og hun frembragte en søn.
Lu 1:57 Now Elisabeth’s full time came that she should be delivered; and she brought forth a son.
[Luk 1:58 DK-KJV] Og hendes naboer og hendes kusiner hørte hvordan Herren havde vist stor barmhjertighed over hende; og de jublede med hende.
Lu 1:58 And her neighbours and her cousins heard how the Lord had shewed great mercy upon her; and they rejoiced with her.
[Luk 1:59 DK-KJV] Og det skete, at de kom for at omskære barnet på den ottende dag; og de kaldte ham Zakarias, efter hans fars navn.
Lu 1:59 And it came to pass, that on the eighth day they came to circumcise the child; and they called him Zacharias, after the name of his father.
[Luk 1:60 DK-KJV] Og hans mor svarede og sagde, Ikke sådant; men han skal kaldes Johannes.
Lu 1:60 And his mother answered and said, Not so; but he shall be called John.
[Luk 1:61 DK-KJV] Og de sagde til hende, Der er ingen fra din slægt der er kaldet ved dette navn.
Lu 1:61 And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.
[Luk 1:62 DK-KJV] Og de gjorde tegn til hans far, hvordan han ville ha’ ham kaldet.
Lu 1:62 And they made signs to his father, how he would have him called.
[Luk 1:63 DK-KJV] Og han bad om en skrivetavle, og skrev, og siger, Hans navn er Johannes. Og de var alle forbløffede.
Lu 1:63 And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all.
[Luk 1:64 DK-KJV] Og hans mund var øjeblikkeligt åbnet, og hans tunge løsnet, og han talte, og roste Gud.
Lu 1:64 And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God.
[Luk 1:65 DK-KJV] Og frygt kom over alle der boede rundt omkring dem, og alle disse ordsprog var spredt bredt udover hele Judæas bakkeland.
Lu 1:65 And fear came on all that dwelt round about them: and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judaea.
[Luk 1:66 DK-KJV] Og alle dem der hørte dem lagde dem op i deres hjerter, og siger, Hvilken slags barn skal dette være! Og Herrens hånd var med ham.
Lu 1:66 And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.
[Luk 1:67 DK-KJV] Og hans far Zakarias var fyldt med den Hellige Ånd, og profeterede, og siger,
Lu 1:67 And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
[Luk 1:68 DK-KJV] Velsignet være Israels Gud Herren; for han har besøgt og befriet hans folk,
Lu 1:68 Blessed be the Lord God of Israel; for he hath visited and redeemed his people,
[Luk 1:69 DK-KJV] Og har oprejst et frelses-horn for os i hans tjener Davids hus;
Lu 1:69 And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David;
[Luk 1:70 DK-KJV] Da han talte via hans hellige profeters mund, som har været siden denne verden begyndte:
Lu 1:70 As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began:
[Luk 1:71 DK-KJV] At vi skulle bli’ frelst fra vore fjender, og fra alles hånd der hader os;
Lu 1:71 That we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us;
[Luk 1:72 DK-KJV] For at udføre barmhjertigheden lovet til vore fædre, og for at huske hans hellige pagt;
Lu 1:72 To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant;
[Luk 1:73 DK-KJV] Eden han svor til vor far Abraham,
Lu 1:73 The oath which he sware to our father Abraham,
[Luk 1:74 DK-KJV] At han vil skænke os, så vi ved at være forløst ud vore fjenders hånd måtte tjene ham uden frygt,
Lu 1:74 That he would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear,
[Luk 1:75 DK-KJV] I hellighed og retfærdighed foran ham, alle dagene i vore liv.
Lu 1:75 In holiness and righteousness before him, all the days of our life.
[Luk 1:76 DK-KJV] Og du, barn, skal kaldes den Højestes profet: for du skal gå foran Herrens ansigt for at forberede hans veje;
Lu 1:76 And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;
[Luk 1:77 DK-KJV] For at give frelses vished til hans folk gennem deres synders eftergivelse,
Lu 1:77 To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins,
[Luk 1:78 DK-KJV] Gennem vor Guds blide barmhjertighed; hvorved daggryet fra foroven har besøgt os,
Lu 1:78 Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us,
[Luk 1:79 DK-KJV] For at give lys til dem der sidder i mørket og i dødens skygge, for at lede vore fødder ind på fredens vej.
Lu 1:79 To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.
[Luk 1:80 DK-KJV] Og barnet voksede, og blev stærk i ånd, og var i ørkenen indtil den dag hvor han skulle fremvises for Israel.
Lu 1:80 And the child grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shewing unto Israel.
[Luk 2:1 DK-KJV] Og det skete i de dage, at der udgik en bekendtgørelse fra Cæsar Augustus, at hele denne verden skulle beskattes.
Lu 2:1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed.
[Luk 2:2 DK-KJV] (Og denne beskatning var først lavet da Cyrenius var guvernør over Syrien.)
Lu 2:2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)
[Luk 2:3 DK-KJV] Og alle gik for at bli’ beskattet, hver og en ind i hans egen by.
Lu 2:3 And all went to be taxed, every one into his own city.
[Luk 2:4 DK-KJV] Og Joseph gik også op fra Galilæa, ud af byen Nazaret, ind i Judæa, til Davids by, som er kaldet Bethlehem; (fordi han var fra Davids hus og afstamning:)
Lu 2:4 And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judaea, unto the city of David, which is called Bethlehem; (because he was of the house and lineage of David:)
[Luk 2:5 DK-KJV] For at bli’ beskattet med Maria hans forlovede hustru, som var stor med barn.
Lu 2:5 To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child.
[Luk 2:6 DK-KJV] Og sådant var det, at, mens de var der, dagene var fuldendt hvor hun skulle forløses.
Lu 2:6 And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered.
[Luk 2:7 DK-KJV] Og hun frembragte hendes førstefødte søn, og viklede ham i et svøbeklæde, og lagde ham i en krybbe; fordi der ikke var plads til dem på kroen.
Lu 2:7 And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn.
[Luk 2:8 DK-KJV] Og i det samme land var der hyrder som opholdt sig ude på marken, som holdt vagt over deres flok om natten.
Lu 2:8 And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.
[Luk 2:9 DK-KJV] Og, se, Herrens engel kom over dem, og Herrens herlighed skinnede rundt omkring dem: og de var meget bange.
Lu 2:9 And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and they were sore afraid.
[Luk 2:10 DK-KJV] Og englen sagde til dem, Frygt ikke: for, læg mærke til, ud af stor glæde bringer jeg jer gode nyheder, som skal være til alle mennesker.
Lu 2:10 And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.
[Luk 2:11 DK-KJV] For denne dag er en Frelser født til jer i Davids by, som er Kristus Herren.
Lu 2:11 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
[Luk 2:12 DK-KJV] Og dette skal være et tegn til jer; I skal finde babyen viklet i et svøbeklæde, liggende i en krybbe.
Lu 2:12 And this shall be a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
[Luk 2:13 DK-KJV] Og pludseligt var der hos englen en folkemængde fra den himmelske hær som roste Gud, og som siger,
Lu 2:13 And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,
[Luk 2:14 DK-KJV] Herlighed til Gud i det højeste, og fred på jord, velvilje mod mennesker.
Lu 2:14 Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.
[Luk 2:15 DK-KJV] Og det skete, som englene var gået væk fra dem ind i himlen, at hyrderne sagde til hinanden, Ja lad os nu gå til Bethlehem, og se denne ting som er sket, det som Herren har kundgjort for os.
Lu 2:15 And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us.
[Luk 2:16 DK-KJV] Og de kom med hast, og fandt Maria, og Joseph, og babyen liggende i en krybbe.
Lu 2:16 And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger.
[Luk 2:17 DK-KJV] Og da de havde set det, kundgjorde de ordsproget rundt omkring som var fortalt dem angående dette barn.
Lu 2:17 And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child.
[Luk 2:18 DK-KJV] Og alle de der hørte det forundredes over de ting som var fortalt dem af hyrderne.
Lu 2:18 And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds.
[Luk 2:19 DK-KJV] Men Maria tog vare på alle disse ting, og grundede over dem i hendes hjerte.
Lu 2:19 But Mary kept all these things, and pondered them in her heart.
[Luk 2:20 DK-KJV] Og hyrderne vendte tilbage, og forherligede og roste Gud for alle de ting som de havde hørt og set, som det var fortalt til dem.
Lu 2:20 And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them.
[Luk 2:21 DK-KJV] Og da der var gået 8 dage blev barnets omskåret, og var kaldt JESUS, som han var navngivet af englen før han var undfanget i livmoderen.
Lu 2:21 And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.
[Luk 2:22 DK-KJV] Og da hendes renselsesdage ifølge Moseloven var fuldendt, bragte de ham til Jerusalem, for at præsentere ham for Herren.
Lu 2:22 And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem, to present him to the Lord;
[Luk 2:23 DK-KJV] (Som det er skrevet i Herrens lov, Ethvert hankøn der åbner livmoderen skal kaldes hellig for Herren;)
Lu 2:23 (As it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord;)
[Luk 2:24 DK-KJV] Og for at tilbyde et offer ifølge det som er sagt i Herrens lov, Et par af turtelduer, eller to unge duer.
Lu 2:24 And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, A pair of turtledoves, or two young pigeons.
[Luk 2:25 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en mand i Jerusalem, hvis navn var Simeon; og den samme mand var retfærdig og from, og ventede på Israels trøst: og den Hellige Ånd var over ham.
Lu 2:25 And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.
[Luk 2:26 DK-KJV] Og det var afsløret for ham via den Hellige Ånd, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens Kristus.
Lu 2:26 And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord’s Christ.
[Luk 2:27 DK-KJV] Og han kom via Ånden ind i templet: og da forældrene bragte Jesus-barnet ind, for at gøre for ham efter lovens skik,
Lu 2:27 And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law,
[Luk 2:28 DK-KJV] Da tog han ham op i hans arme, og velsignede Gud, og sagde,
Lu 2:28 Then took he him up in his arms, and blessed God, and said,
[Luk 2:29 DK-KJV] Herre, nu lader du din tjener rejse i fred, ifølge dit ord:
Lu 2:29 Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:
[Luk 2:30 DK-KJV] For mine øjne har set din frelse,
Lu 2:30 For mine eyes have seen thy salvation,
[Luk 2:31 DK-KJV] Som du har forberedt foran hele folkets ansigt;
Lu 2:31 Which thou hast prepared before the face of all people;
[Luk 2:32 DK-KJV] Et lys for at oplyse Hedningerne, og dit folk Israels herlighed.
Lu 2:32 A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.
[Luk 2:33 DK-KJV] Og Joseph og hans mor forundredes over de ting som var talt af ham.
Lu 2:33 And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him.
[Luk 2:34 DK-KJV] Og Simeon velsignede dem, og sagde til Maria hans mor, Læg mærke til, dette barn er kommet for at falde og opstå igen for mange i Israel: og som et tegn som skal bli’ talt imod;
Lu 2:34 And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;
[Luk 2:35 DK-KJV] (Ja, et sværd skal også pirce gennem din egen sjæl,) så tankerne fra manges hjerter må bli’ afsløret.
Lu 2:35 (Yea, a sword shall pierce through thy own soul also,) that the thoughts of many hearts may be revealed.
[Luk 2:36 DK-KJV] Og der var en Anna, en profetinde, Fanuels datter, af Ashers stamme: hun var højt oppe i årene, og havde 7 år fra hendes jomfruelighed levet med en ægtemand;
Lu 2:36 And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity;
[Luk 2:37 DK-KJV] Og hun var en enke på omkring 84 år, som ikke rejste fra templet, men tjente Gud med faster og bønner nat og dag.
Lu 2:37 And she was a widow of about fourscore and four years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.
[Luk 2:38 DK-KJV] Og hun ankom ind det samme øjeblik og gav ligeledes taksigelsesbønner til Herren, og talte om ham til alle dem der kiggede efter forløsning i Jerusalem.
Lu 2:38 And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem.
[Luk 2:39 DK-KJV] Og da de havde fuldført alle ting ifølge Herrens lov, returnerede de ind i Galilæa, til deres egen by Nazaret.
Lu 2:39 And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city Nazareth.
[Luk 2:40 DK-KJV] Og barnet voksede, og blev stærk i ånd, fyldt med visdom: og Guds nåde var over ham.
Lu 2:40 And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.
[Luk 2:41 DK-KJV] Nu gik hans forældre hvert år til Jerusalem ved påskefesten.
Lu 2:41 Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.
[Luk 2:42 DK-KJV] Og da han var 12 år gammel, gik de til Jerusalem efter festens skik.
Lu 2:42 And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast.
[Luk 2:43 DK-KJV] Og da de havde opfyldt de dage, som de returnerede, blev Jesus-barnet tilbage i Jerusalem; og Joseph og hans mor kendte ikke til det.
Lu 2:43 And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of it.
[Luk 2:44 DK-KJV] Men de, da de gik ud fra at han var i gruppen, gik en dags rejse; og de søgte efter ham blandt deres slægtninge og bekendtskaber.
Lu 2:44 But they, supposing him to have been in the company, went a day’s journey; and they sought him among their kinsfolk and acquaintance.
[Luk 2:45 DK-KJV] Og da de ikke fandt ham, rejste de igen tilbage til Jerusalem, og søgte efter ham.
Lu 2:45 And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him.
[Luk 2:46 DK-KJV] Og det skete, at de fandt ham i templet efter 3 dage, siddende i doktorernes midte, og både hørte dem, og stillede dem spørgsmål.
Lu 2:46 And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.
[Luk 2:47 DK-KJV] Og alle der hørte ham var forbløffede over hans forståelse og svar.
Lu 2:47 And all that heard him were astonished at his understanding and answers.
[Luk 2:48 DK-KJV] Og da de så’ ham, var de forbløffet: og hans mor sagde til ham, Søn, hvorfor har du gjort således med os? læg mærke til, din far og jeg har ledt efter dig og har været bekymret.
Lu 2:48 And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.
[Luk 2:49 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor er det at I søgte efter mig? vidste I ikke at jeg måtte være i gang med min Fars forretning?
Lu 2:49 And he said unto them, How is it that ye sought me? wist ye not that I must be about my Father’s business?
[Luk 2:50 DK-KJV] Og de forstod ikke ordsproget han talte til dem.
Lu 2:50 And they understood not the saying which he spake unto them.
[Luk 2:51 DK-KJV] Og han gik ned med dem, og kom til Nazaret, og var underkastet til dem: men hans mor holdt alle disse ordsprog i hendes hjerte.
Lu 2:51 And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them: but his mother kept all these sayings in her heart.
[Luk 2:52 DK-KJV] Og Jesus voksede i visdom og størrelse, og i favør hos Gud og mennesker.
Lu 2:52 And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.
[Luk 3:1 DK-KJV] Nu i Tiberius Cæsars 15’ne regeringsår, mens Pontius Pilatus var guvernør over Judæa, og Herodes var ¼ dels fyrste over Galilæa, og hans bror Philip ¼ dels fyrste over Ituræa og området rundt om Trakonitis, og Lysanias ¼ dels fyrste over Abilene,
Lu 3:1 Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,
[Luk 3:2 DK-KJV] Og Annas og Kaiafas var ypperstepræsterne, kom Guds ord til Johannes sønnen af Zakarias i vildmarken.
Lu 3:2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness.
[Luk 3:3 DK-KJV] Og han kom ind i hele landet rundt om Jordanfloden, og prædikede omvendelsesdåb for syndseftergivelse.
Lu 3:3 And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins;
[Luk 3:4 DK-KJV] Som det er skrevet i bogen med ordene fra profeten Esajas, som siger, Stemmen af en der råber i vildmarken, Forbered I Herrens vej, gør hans stier lige.
Lu 3:4 As it is written in the book of the words of Esaias the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
[Luk 3:5 DK-KJV] Enhver dal skal bli’ fyldt, og ethvert bjerg og bakke skal bli’ bragt lav; og det krogede skal bli’ gjort lige, og de ujævne veje skal bli’ gjort jævne;
Lu 3:5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low; and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth;
[Luk 3:6 DK-KJV] Og alt kød skal se Guds frelse.
Lu 3:6 And all flesh shall see the salvation of God.
[Luk 3:7 DK-KJV] Så sagde han til folkemængden som kom frem for at bli’ døbt af ham, Kæreste generation af giftsnoge, hvem har advaret jer om at flygte fra arrigskabet der kommer?
Lu 3:7 Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
[Luk 3:8 DK-KJV] Frembring derfor frugter som er omvendelsen værdig, og begynd ikke at sige inde i jer selv, Vi har Abraham som vor far: for jeg siger til jer, At Gud er i stand til at oprejse børn til Abraham ud af disse sten.
Lu 3:8 Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, That God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
[Luk 3:9 DK-KJV] Og nu er øksen også lagt til træernes rod: ethvert træ som derfor ikke frembringer god frugt er hugget ned, og kastes ind i ilden.
Lu 3:9 And now also the axe is laid unto the root of the trees: every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
[Luk 3:10 DK-KJV] Og folket spurgte ham, og siger, Hvad skal vi så gøre?
Lu 3:10 And the people asked him, saying, What shall we do then?
[Luk 3:11 DK-KJV] Han svarer og siger til dem, Han der har 2 frakker, lad ham give en til ham der ingen har; og han der har mad, lad ham gøre ligeledes.
Lu 3:11 He answereth and saith unto them, He that hath two coats, let him impart to him that hath none; and he that hath meat, let him do likewise.
[Luk 3:12 DK-KJV] Så kom der også skatteopkrævere for at bli’ døbt, og sagde til ham, Mester, hvad skal vi gøre?
Lu 3:12 Then came also publicans to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do?
[Luk 3:13 DK-KJV] Og han sagde til dem, Inddriv ikke mere end det som er givet jer at gøre.
Lu 3:13 And he said unto them, Exact no more than that which is appointed you.
[Luk 3:14 DK-KJV] Og soldaterne krævede ligeledes et svar fra ham, og siger, Og hvad skal vi gøre? Og han sagde til dem, vær ikke voldelig med noget menneske, og anklag heller ikke nogen på falsk grundlag; og vær tilfreds med jeres lønninger.
Lu 3:14 And the soldiers likewise demanded of him, saying, And what shall we do? And he said unto them, Do violence to no man, neither accuse any falsely; and be content with your wages.
[Luk 3:15 DK-KJV] Og da folket var forventningsfulde, og alle mennesker funderede i deres hjerter omkring Johannes, om han var den Kristus, eller ikke;
Lu 3:15 And as the people were in expectation, and all men mused in their hearts of John, whether he were the Christ, or not;
[Luk 3:16 DK-KJV] Svarede Johannes, og siger til dem alle, i virkeligheden døber jeg jer med vand; men én mægtigere end jeg kommer, remmene på de sko er jeg ikke værdig til at løsne: han skal døbe jer med den Hellige Ånd og med ild:
Lu 3:16 John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water; but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire:
[Luk 3:17 DK-KJV] Hvis kasteskovl er i hans hånd, og han vil grundigt rense hans gulv, og vil samle hveden ind i hans lade: men avnerne vil han brænde med en uudslukkelig ild.
Lu 3:17 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn with fire unquenchable.
[Luk 3:18 DK-KJV] Og mange andre ting i hans formaning prædikede han for folket.
Lu 3:18 And many other things in his exhortation preached he unto the people.
[Luk 3:19 DK-KJV] Men ¼ dels fyrsten Herodes, blev bebrejdet af ham på grund af Herodias hustruen til hans bror Philip, og for alt det onde som Herodes havde gjort,
Lu 3:19 But Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias his brother Philip’s wife, and for all the evils which Herod had done,
[Luk 3:20 DK-KJV] Tilføjede endda dette over alt, at han satte Johannes i fængsel.
Lu 3:20 Added yet this above all, that he shut up John in prison.
[Luk 3:21 DK-KJV] Nu da hele folket var døbt, skete det, at Jesus også blev døbt, og ved at be’, var himlen åbnet,
Lu 3:21 Now when all the people were baptized, it came to pass, that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened,
[Luk 3:22 DK-KJV] Og den Hellige Ånd dalede ned i en kropslig form som en due på ham, og en stemme kom fra himlen, som sagde, Du er min elskede Søn; i dig er jeg godt tilfreds.
Lu 3:22 And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son; in thee I am well pleased.
[Luk 3:23 DK-KJV] Og Jesus hamselv som nu var omkring 30 år gammel, som er (som det var antaget) sønnen af Joseph, som var sønnen af Heli,
Lu 3:23 And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was the son of Heli,
[Luk 3:24 DK-KJV] Som var sønnen af Matthat, som var sønnen af Levi, som var sønnen af Melchi, som var sønnen af Janna, som var sønnen af Joseph,
Lu 3:24 Which was the son of Matthat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Janna, which was the son of Joseph,
[Luk 3:25 DK-KJV] Som var sønnen af Mattathias, som var sønnen af Amos, som var sønnen af Naum, som var sønnen af Esli, som var sønnen af Nagge,
Lu 3:25 Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge,
[Luk 3:26 DK-KJV] Som var sønnen af Maath, som var sønnen af Mattathias, som var sønnen af Semei, som var sønnen af Joseph, som var sønnen af Judah,
Lu 3:26 Which was the son of Maath, which was the son of Mattathias, which was the son of Semei, which was the son of Joseph, which was the son of Juda,
[Luk 3:27 DK-KJV] Som var sønnen af Joanna, som var sønnen af Rhesa, som var sønnen af Zerubbabel, som var sønnen af Salathiel, som var sønnen af Neri,
Lu 3:27 Which was the son of Joanna, which was the son of Rhesa, which was the son of Zorobabel, which was the son of Salathiel, which was the son of Neri,
[Luk 3:28 DK-KJV] Som var sønnen af Melki, som var sønnen af Addi, som var sønnen af Cosam, som var sønnen af Elmodam, som var sønnen af Er,
Lu 3:28 Which was the son of Melchi, which was the son of Addi, which was the son of Cosam, which was the son of Elmodam, which was the son of Er,
[Luk 3:29 DK-KJV] Som var sønnen af Jose, som var sønnen af Eliezer, som var sønnen af Jorim, som var sønnen af Matthat, som var sønnen af Levi,
Lu 3:29 Which was the son of Jose, which was the son of Eliezer, which was the son of Jorim, which was the son of Matthat, which was the son of Levi,
[Luk 3:30 DK-KJV] Som var sønnen af Simeon, som var sønnen af Judah, som var sønnen af Joseph, som var sønnen af Jonan, som sønnen af Eliakim,
Lu 3:30 Which was the son of Simeon, which was the son of Juda, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim,
[Luk 3:31 DK-KJV] Som var sønnen af Melea, som var sønnen af Menan, som var sønnen af Mattatha, som var sønnen af Nathan, som var sønnen af David,
Lu 3:31 Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,
[Luk 3:32 DK-KJV] Som var sønnen af Jesse, som var sønnen af Obed, som var sønnen af Boaz, som var sønnen af Salmon, som var sønnen af Nahshon,
Lu 3:32 Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson,
[Luk 3:33 DK-KJV] Som var sønnen af Aminadab, som var sønnen af Ram, som var sønnen af Hezron, som var sønnen af Pharez, som var sønnen af Judah,
Lu 3:33 Which was the son of Aminadab, which was the son of Aram, which was the son of Esrom, which was the son of Phares, which was the son of Juda,
[Luk 3:34 DK-KJV] Som var sønnen af Jacob, som var sønnen af Isak, som var sønnen af Abraham, som var sønnen af Terah, som var sønnen af Nahor,
Lu 3:34 Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nachor,
[Luk 3:35 DK-KJV] Som var sønnen af Serug, som var sønnen af Reu, som var sønnen af Peleg, som var sønnen af Eber, som var sønnen af Selah,
Lu 3:35 Which was the son of Saruch, which was the son of Ragau, which was the son of Phalec, which was the son of Heber, which was the son of Sala,
[Luk 3:36 DK-KJV] Som var sønnen af Kainan, som var sønnen af Arphaxad, som var sønnen af Shem, som var sønnen af Noah, som var sønnen af Lamech,
Lu 3:36 Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech,
[Luk 3:37 DK-KJV] Som var sønnen af Methusael, som var sønnen af Enok, som var sønnen af Jared, som var sønnen af Mahalaleel, som var sønnen af Kainan,
Lu 3:37 Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan,
[Luk 3:38 DK-KJV] Som var sønnen af Enosh, som var sønnen af Seth, som var sønnen af Adam, som var sønnen af Gud.
Lu 3:38 Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.
[Luk 4:1 DK-KJV] Og Jesus som var fyldt af den Hellige Ånd returnerede fra Jordanfloden, og var via Ånden ledt ind i vildmarken,
Lu 4:1 And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness,
[Luk 4:2 DK-KJV] Ved i 40 dage at være fristet af djævelen. Og i de dage spiste han ingenting: og da de var ovre, var han efterhånden meget sulten.
Lu 4:2 Being forty days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing: and when they were ended, he afterward hungered.
[Luk 4:3 DK-KJV] Og djævelen sagde til ham, Hvis du er Guds Søn, befal disse sten at de bli’r lavet til brød.
Lu 4:3 And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.
[Luk 4:4 DK-KJV] Og Jesus svarede ham, og siger, Det er skrevet, At mennesket ikke skal leve af brød alene, men via ethvert ord fra Gud.
Lu 4:4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word of God.
[Luk 4:5 DK-KJV] Og djævelen, førte ham op på et højt bjerg, og viste ham alle denne verdens kongeriger i et øjeblik af tid.
Lu 4:5 And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.
[Luk 4:6 DK-KJV] Og djævelen sagde til ham, Hele denne myndighed vil jeg gi’ dig, og herligheden fra dem: for det er forløst til mig; og til hvemsomhelst jeg vil giver jeg det.
Lu 4:6 And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them: for that is delivered unto me; and to whomsoever I will I give it.
[Luk 4:7 DK-KJV] Hvis du derfor vil tilbede mig, skal alt bli’ dit.
Lu 4:7 If thou therefore wilt worship me, all shall be thine.
[Luk 4:8 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til ham, Hold dig bag mig, Satan: for der er skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud, og kun ham skal du tjene.
Lu 4:8 And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
[Luk 4:9 DK-KJV] Og han bragte ham til Jerusalem, og satte ham på en tempeltinde, og sagde til ham, Hvis du er Guds Søn, kast digselv ned herfra:
Lu 4:9 And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence:
[Luk 4:10 DK-KJV] For det er skrevet, Han skal gi’ hans engle pålæg omkring dig, for at holde dig:
Lu 4:10 For it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee:
[Luk 4:11 DK-KJV] Og i deres hænder skal de bære dig op, for ikke at du på noget tidspunkt skal slå din fod imod en sten.
Lu 4:11 And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.
[Luk 4:12 DK-KJV] Og Jesus svarende sagde til ham, Det er sagt, Du skal ikke friste Herren din Gud.
Lu 4:12 And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God.
[Luk 4:13 DK-KJV] Og da djævelen havde stoppet alle fristelserne, forlod han ham for en tid.
Lu 4:13 And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season.
[Luk 4:14 DK-KJV] Og Jesus returnerede i Åndens kraft ind i Galilæa: og der udgik en berømmelse om ham udover hele den egn rundt omkring.
Lu 4:14 And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.
[Luk 4:15 DK-KJV] Og han underviste i deres synagoger, som var forherliget af alle.
Lu 4:15 And he taught in their synagogues, being glorified of all.
[Luk 4:16 DK-KJV] Og han kom til Nazaret, hvor han var opvokset: og, som hans skik var, gik han ind i synagogen på sabbatsdagen, og rejste sig for at læse.
Lu 4:16 And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.
[Luk 4:17 DK-KJV] Og han fik udleveret Esajas profetbog. Og da han havde åbnet bogen, fandt han det sted hvor det var skrevet,
Lu 4:17 And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,
[Luk 4:18 DK-KJV] Herrens Ånd er over mig, fordi han har salvet mig til at prædike evangeliet for de fattige; han har sendt mig for at héle de brudte hjerter, for at prædike forløsning til de tilfangetagne, og give synet tilbage til de blinde, for at sætte dem i frihed der er såret,
Lu 4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,
[Luk 4:19 DK-KJV] For at prædike Herrens acceptable år.
Lu 4:19 To preach the acceptable year of the Lord.
[Luk 4:20 DK-KJV] Og han lukkede bogen, og han gav den tilbage til betjeneren, og sad ned. Og alles øjne af dem der var i synagogen var fæstnet på ham.
Lu 4:20 And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.
[Luk 4:21 DK-KJV] Og han begyndte at sige til dem, Denne dag er dette skriftsted opfyldt i jeres ører.
Lu 4:21 And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.
[Luk 4:22 DK-KJV] Og alle hørte ham vidne, og forundredes over de nådige ord som udgik fra hans mund. Og de sagde, Er dette ikke Josephs søn?
Lu 4:22 And all bare him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph’s son?
[Luk 4:23 DK-KJV] Og han sagde til dem, I vil helt sikkert sige dette ordsprog til mig, Læge, hél digselv: hvadsomhelst vi har hørt at der er sket i Kapernaum, gør også det her i dit land.
Lu 4:23 And he said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself: whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country.
[Luk 4:24 DK-KJV] Og han sagde, Sandelig siger jeg til jer, Ingen profet er accepteret i hans eget land.
Lu 4:24 And he said, Verily I say unto you, No prophet is accepted in his own country.
[Luk 4:25 DK-KJV] Men jeg fortæller jer om en sandhed, i Elias dage var der mange enker i Israel, da himlen var lukket 3 år og 6 måneder, da den store hungersnød var udover hele landet;
Lu 4:25 But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up three years and six months, when great famine was throughout all the land;
[Luk 4:26 DK-KJV] Men til ingen af dem var Elias sendt, foruden til Sarepta, en by fra Sidon, til en kvinde der var en enke.
Lu 4:26 But unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow.
[Luk 4:27 DK-KJV] Og på Elisha profetens tid var der mange spedalske i Israel; og ingen af dem var renset, foruden den Syriske Naaman.
Lu 4:27 And many lepers were in Israel in the time of Eliseus the prophet; and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian.
[Luk 4:28 DK-KJV] Og alle de i synagogen, da de hørte disse ting, var fyldt med arrigskab,
Lu 4:28 And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,
[Luk 4:29 DK-KJV] Og rejste sig, og smed ham ud af byen, og ledte ham til kanten af bakken hvorpå deres by var bygget, så de måtte kaste ham ned med hovedet først.
Lu 4:29 And rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong.
[Luk 4:30 DK-KJV] Men han passerede gennem deres midte og gik hans vej,
Lu 4:30 But he passing through the midst of them went his way,
[Luk 4:31 DK-KJV] Og kom ned til Kapernaum, en by fra Galilæa, og underviste dem på sabbatsdagene.
Lu 4:31 And came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the sabbath days.
[Luk 4:32 DK-KJV] Og de var forbløffede over hans doktrin: for hans ord var med myndighed.
Lu 4:32 And they were astonished at his doctrine: for his word was with power.
[Luk 4:33 DK-KJV] Og i synagogen var der en mand, som havde en ånd fra en uren djævel, og råbte ud med en høj stemme,
Lu 4:33 And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,
[Luk 4:34 DK-KJV] Og siger, Lad os være alene; hvad har vi at gøre med dig, du Jesus fra Nazaret? er du kommet for at destruere os? jeg kender dig hvem du er; Guds Hellige Éner.
Lu 4:34 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God.
[Luk 4:35 DK-KJV] Og Jesus irettesatte ham, og siger, Vær stille, og kom ud af ham. Og da djævelen havde smidt ham i midten, kom han ud af ham, og skadede ham ikke.
Lu 4:35 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.
[Luk 4:36 DK-KJV] Og de var alle forbløffet, og talte blandt demselv, og siger, Hvilket ord er dette! for med autoritet og kraft befaler han de urene ånder, og de kommer ud.
Lu 4:36 And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word is this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.
[Luk 4:37 DK-KJV] Og hans berømmelse gik ud til ethvert sted rundt omkring i landet.
Lu 4:37 And the fame of him went out into every place of the country round about.
[Luk 4:38 DK-KJV] Og han rejste sig og gik ud af synagogen, og kom ind i Simons hus. Og Simons hustrus mor var ramt af en stor feber; og de bønfaldte ham for hende.
Lu 4:38 And he arose out of the synagogue, and entered into Simon’s house. And Simon’s wife’s mother was taken with a great fever; and they besought him for her.
[Luk 4:39 DK-KJV] Og han stod over hende, og irettesatte feberen; og den forlod hende: og øjeblikkeligt rejste hun sig og betjente for dem.
Lu 4:39 And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered unto them.
[Luk 4:40 DK-KJV] Nu da solen var på vej ned, alle de der havde nogen syge med forskellige sygdomme bragte dem til ham; og han lagde hans hænder på enhver af dem, og helbredte dem.
Lu 4:40 Now when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.
[Luk 4:41 DK-KJV] Og djævlene kom også ud af mange, og råbte ud, og siger, Du er Kristus Guds Søn. Og han irettesatte dem og tillod dem ikke at tale: for de vidste at han var Kristus.
Lu 4:41 And devils also came out of many, crying out, and saying, Thou art Christ the Son of God. And he rebuking them suffered them not to speak: for they knew that he was Christ.
[Luk 4:42 DK-KJV] Og da det var dag, rejste han og gik til et øde sted: og folket søgte efter ham, og kom til ham, og opholdt ham, så han ikke skulle rejse fra dem.
Lu 4:42 And when it was day, he departed and went into a desert place: and the people sought him, and came unto him, and stayed him, that he should not depart from them.
[Luk 4:43 DK-KJV] Og han sagde til dem, Jeg må også prædike Guds kongerige til andre byer: for derfor er jeg sendt.
Lu 4:43 And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also: for therefore am I sent.
[Luk 4:44 DK-KJV] Og han prædikede i Galilæas synagoger.
Lu 4:44 And he preached in the synagogues of Galilee.
[Luk 5:1 DK-KJV] Og det skete, at, som folket pressede på ham for at høre Guds ord, han stod ved Gennesarets sø,
Lu 5:1 And it came to pass, that, as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret,
[Luk 5:2 DK-KJV] Og så’ 2 skibe stående ved søen: men fiskerne var gået ud af dem, og var i gang med at vaske deres garn.
Lu 5:2 And saw two ships standing by the lake: but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets.
[Luk 5:3 DK-KJV] Og han gik ombord på et af skibene, som var Simons, og bad ham om han ville lægge lidt fra land. Og han sad ned, og underviste folket ud fra skibet.
Lu 5:3 And he entered into one of the ships, which was Simon’s, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down, and taught the people out of the ship.
[Luk 5:4 DK-KJV] Nu da han var færdig med talen, sagde han til Simon, Sejl ud hvor det er dybt, og lad jeres garn gå ned for et træk.
Lu 5:4 Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught.
[Luk 5:5 DK-KJV] Og Simon svarende sagde til ham, Mester, vi har slidt hele natten, og har intet fanget: alligevel ved dine ord vil jeg la’ garnet gå ned.
Lu 5:5 And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing: nevertheless at thy word I will let down the net.
[Luk 5:6 DK-KJV] Og da de havde gjort dette, indelukkede de en stor stime fisk: og deres garn gik i stykker.
Lu 5:6 And when they had this done, they inclosed a great multitude of fishes: and their net brake.
[Luk 5:7 DK-KJV] Og de gjorde tegn med hånden til deres partnere, som var på det andet skib, at de skulle komme og hjælpe dem. Og de kom, og fyldte begge skibe, sådant at de begyndte at synke.
Lu 5:7 And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came, and filled both the ships, so that they began to sink.
[Luk 5:8 DK-KJV] Da Simon Peter så’ det, faldt han knælende ned ved Jesus, og siger, Rejs fra mig; for jeg er en syndfuld mand, Kæreste Herre.
Lu 5:8 When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus’ knees, saying, Depart from me; for I am a sinful man, O Lord.
[Luk 5:9 DK-KJV] For han var forbløffet, og alle der var hos ham, over fiske-trækket som de havde taget:
Lu 5:9 For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken:
[Luk 5:10 DK-KJV] Og det var Jacob også, og Johannes, Zebedæus’ sønner, som var kompagnoner med Simon. Og Jesus sagde til Simon, Frygt ikke; fra nu af skal du fange mennesker.
Lu 5:10 And so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.
[Luk 5:11 DK-KJV] Og da de havde bragt deres skibe til land, efterlod de alt, og fulgte ham.
Lu 5:11 And when they had brought their ships to land, they forsook all, and followed him.
[Luk 5:12 DK-KJV] Og det skete, da han var i en bestemt by, læg mærke til en mand fuld af spedalskhed: som ved at ha’ set Jesus faldt på hans ansigt, og bønfalder ham, og siger, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.
Lu 5:12 And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.
[Luk 5:13 DK-KJV] Og han rakte hans hånd frem, og rørte ham, og siger, Jeg vil: vær du ren. Og øjeblikkeligt forlod spedalskheden ham.
Lu 5:13 And he put forth his hand, and touched him, saying, I will: be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.
[Luk 5:14 DK-KJV] Og han pålagde ham om ikke at fortælle det til noget menneske: men gå, og vis digselv for præsten, og tilbyd for din rensning, ligesom Moses’ befalede, som et vidnesbyrd overfor dem.
Lu 5:14 And he charged him to tell no man: but go, and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them.
[Luk 5:15 DK-KJV] Men så meget desto mere gik der en berømmelse ud om ham: og store folkemængder forsamledes for at høre, og for at bli’ helbredt for deres skavanker af ham.
Lu 5:15 But so much the more went there a fame abroad of him: and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities.
[Luk 5:16 DK-KJV] Og han trak sigselv tilbage ind i vildmarken, og bad.
Lu 5:16 And he withdrew himself into the wilderness, and prayed.
[Luk 5:17 DK-KJV] Og det sket på en bestemt dag, mens han underviste, at der var Farisæer og doktorer af loven som sad der, som var kommet ud af enhver Galilæisk provinsby, og Judæisk, og Jerusalem: og Herrens kraft var tilstede for at héle dem.
Lu 5:17 And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judaea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.
[Luk 5:18 DK-KJV] Og, læg mærke til, mænd bragte på en seng en mand som var taget med en paralyse lammelse: og de søgte efter en måde at bringe ham ind, og at lægge ham foran ham.
Lu 5:18 And, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy: and they sought means to bring him in, and to lay him before him.
[Luk 5:19 DK-KJV] Og da de ikke kunne finde ud af hvilken vej de måtte bringe ham ind på grund af folkemængden, gik de op på hustaget, og firede ham ned gennem tagbelægningen med hans sofa ind i midten foran Jesus.
Lu 5:19 And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.
[Luk 5:20 DK-KJV] Og da han så’ deres tro, sagde han til ham, Mand, dine synder er dig tilgivet.
Lu 5:20 And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.
[Luk 5:21 DK-KJV] Og de skriftkloge og Farisæerne begyndte at ræsonnere, og siger, Hvem er dette der taler gudsbespottende? Hvem kan tilgive synder, foruden Gud alene?
Lu 5:21 And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?
[Luk 5:22 DK-KJV] Med da Jesus bemærkede deres tanker, sagde han svarende til dem, Hvad ræsonnerer I i jeres hjerter?
Lu 5:22 But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts?
[Luk 5:23 DK-KJV] Hvad er nemmest, at sige, Dine synder er dig tilgivet; eller at sige, Rejs dig op og gå?
Lu 5:23 Whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Rise up and walk?
[Luk 5:24 DK-KJV] Men så I må vide at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder, (han sagde til den syge med paralyse lammelse,) Jeg siger til dig, Rejs dig, og saml din sofa op, og gå ind i dit hus.
Lu 5:24 But that ye may know that the Son of man hath power upon earth to forgive sins, (he said unto the sick of the palsy,) I say unto thee, Arise, and take up thy couch, and go into thine house.
[Luk 5:25 DK-KJV] Og øjeblikkeligt rejste han sig op foran dem, og samlede den op hvorpå han lå, og rejste til hans eget hus, og forherligede Gud.
Lu 5:25 And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay, and departed to his own house, glorifying God.
[Luk 5:26 DK-KJV] Og de var alle forbløffet, og de forherligede Gud, og var fyldt med frygt, og siger, Vi har set mærkelige ting i dag.
Lu 5:26 And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, We have seen strange things to day.
[Luk 5:27 DK-KJV] Og efter disse ting gik han videre, og så’ en skatteopkræver, kaldet Levi, som sad ved skatteopkrævningsbordet: og han sagde til ham, Følg mig.
Lu 5:27 And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me.
[Luk 5:28 DK-KJV] Og han forlod alt, rejste sig op, og fulgte ham.
Lu 5:28 And he left all, rose up, and followed him.
[Luk 5:29 DK-KJV] Og Levi holdt en stor fest for ham i hans eget hus: og der var en stor gruppe af skatteopkrævere og af andre der sad ned hos dem.
Lu 5:29 And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of publicans and of others that sat down with them.
[Luk 5:30 DK-KJV] Men deres skriftkloge og Farisæere mumlede imod hans disciple, og siger, Hvorfor spiser og drikker I med skatteopkrævere og syndere?
Lu 5:30 But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?
[Luk 5:31 DK-KJV] Og Jesus svarende sagde til dem, De der er hele har ikke brug for en læge; men de der er syge.
Lu 5:31 And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician; but they that are sick.
[Luk 5:32 DK-KJV] Jeg kom ikke for at kalde de retfærdige, men syndere til omvendelse.
Lu 5:32 I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
[Luk 5:33 DK-KJV] Og de sagde til ham, Hvorfor faster Johannes’ disciple ofte, og fremføre bønner, og ligeledes Farisæernes disciple; men dine spiser og drikker?
Lu 5:33 And they said unto him, Why do the disciples of John fast often, and make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees; but thine eat and drink?
[Luk 5:34 DK-KJV] Og han sagde til dem, Kan I få brudekammerets børn til at faste, mens brudgommen er hos dem?
Lu 5:34 And he said unto them, Can ye make the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them?
[Luk 5:35 DK-KJV] Men de dage vil komme, når brudgommen skal bli’ taget væk fra dem, og så i de dage skal de faste.
Lu 5:35 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days.
[Luk 5:36 DK-KJV] Og han talte også en lignelse til dem; Intet menneske putter et stykke fra en ny beklædning på en gammel; hvis omvendt, så laver både den nye en flænge, og det stykke der var taget ud af den nye samarbejder ikke med den gamle.
Lu 5:36 And he spake also a parable unto them; No man putteth a piece of a new garment upon an old; if otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old.
[Luk 5:37 DK-KJV] Og intet menneske putter ny vin på gamle flasker; for så vil den nye vin springe flaskerne, og gå til spilde, og flaskerne skal gå tabt.
Lu 5:37 And no man putteth new wine into old bottles; else the new wine will burst the bottles, and be spilled, and the bottles shall perish.
[Luk 5:38 DK-KJV] Men ny vin må bli’ puttet på nye flasker; og begge er bevaret.
Lu 5:38 But new wine must be put into new bottles; and both are preserved.
[Luk 5:39 DK-KJV] Intet menneske som også har drukket gammel vin ønsker straks ny: for han siger, Den gamle er bedre.
Lu 5:39 No man also having drunk old wine straightway desireth new: for he saith, The old is better.
[Luk 6:1 DK-KJV] Og det skete på den anden sabbat efter den første, at han gik gennem kornmarkerne; og hans disciple plukkede aksene af kornet, og spiste, efter at ha’ gnedet dem i deres hænder.
Lu 6:1 And it came to pass on the second sabbath after the first, that he went through the corn fields; and his disciples plucked the ears of corn, and did eat, rubbing them in their hands.
[Luk 6:2 DK-KJV] Og nogle af Farisæerne sagde til dem, Hvorfor gør i det der ikke er lovligt at gøre på sabbatsdagene?
Lu 6:2 And certain of the Pharisees said unto them, Why do ye that which is not lawful to do on the sabbath days?
[Luk 6:3 DK-KJV] Og Jesus svare dem og sagde, Har I ikke læst så meget som dette, hvad David gjorde, da hanselv var sulten, og de som var hos ham;
Lu 6:3 And Jesus answering them said, Have ye not read so much as this, what David did, when himself was an hungred, and they which were with him;
[Luk 6:4 DK-KJV] Hvordan han gik ind i Guds hus, og tog og spiste skuebrødet, og gav også til dem der var hos ham; som det ikke er lovligt at spise foruden for præsterne alene?
Lu 6:4 How he went into the house of God, and did take and eat the shewbread, and gave also to them that were with him; which it is not lawful to eat but for the priests alone?
[Luk 6:5 DK-KJV] Og han sagde til dem, At Menneskesønnen også er Herre over sabbatten.
Lu 6:5 And he said unto them, That the Son of man is Lord also of the sabbath.
[Luk 6:6 DK-KJV] Og det skete også på en anden sabbat, at han gik ind i synagogen og underviste: og der var en mand hvis højre hånd var visnet.
Lu 6:6 And it came to pass also on another sabbath, that he entered into the synagogue and taught: and there was a man whose right hand was withered.
[Luk 6:7 DK-KJV] Og de skriftkloge og Farisæerne holdt øje med ham, om han ville hele på en sabbatsdag; så de måtte finde en anklage imod ham.
Lu 6:7 And the scribes and Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath day; that they might find an accusation against him.
[Luk 6:8 DK-KJV] Men han kendte deres tanker, og sagde til manden som havde den visnede hånd, Rejs dig op, og stå frem i midten. Og han rejste sig og stod frem.
Lu 6:8 But he knew their thoughts, and said to the man which had the withered hand, Rise up, and stand forth in the midst. And he arose and stood forth.
[Luk 6:9 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem, Jeg vil spørge jer om en ting; Er de lovligt på sabbatsdagene at gøre godt, eller at gøre ondt? for at frelse liv, eller for at destruere det?
Lu 6:9 Then said Jesus unto them, I will ask you one thing; Is it lawful on the sabbath days to do good, or to do evil? to save life, or to destroy it?
[Luk 6:10 DK-KJV] Og kiggede rundt omkring på dem alle, og sagde til manden, Stræk din hånd frem. Og han gjorde det: og hans hånd var genoprettet hel som den anden.
Lu 6:10 And looking round about upon them all, he said unto the man, Stretch forth thy hand. And he did so: and his hand was restored whole as the other.
[Luk 6:11 DK-KJV] Og de var fyldt med galskab; og aftalte indbyrdes med hinanden hvad de måtte gøre med Jesus.
Lu 6:11 And they were filled with madness; and communed one with another what they might do to Jesus.
[Luk 6:12 DK-KJV] Og det skete i de dage, at han gik ud til et bjerg for at bede, og fortsatte hele natten i bøn til Gud.
Lu 6:12 And it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God.
[Luk 6:13 DK-KJV] Og da det var dag, kaldte han disciplene til ham: og af dem udvalgte han 12, hvem han også gav navnet apostle;
Lu 6:13 And when it was day, he called unto him his disciples: and of them he chose twelve, whom also he named apostles;
[Luk 6:14 DK-KJV] Simon, (hvem han også gav navnet Peter,) og Andreas hans bror, Jacob og Johannes, Philip og Bartholomæus,
Lu 6:14 Simon, (whom he also named Peter,) and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew,
[Luk 6:15 DK-KJV] Matthæus og Thomas, Jacob Alfæus’ søn, og Simon kaldet Zelotes,
Lu 6:15 Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes,
[Luk 6:16 DK-KJV] Og Judas Jacobs bror, og Judas Iscariot, som også var bedrageren.
Lu 6:16 And Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor.
[Luk 6:17 DK-KJV] Og han kom ned med dem, og stod på sletten, og hans disciples gruppe, og en stor folkemængde ud fra hele Judæa og Jerusalem, og fra Tyrus og Sidons havkyst, som kom for at høre ham, og for at bli’ helbredt for deres sygdomme;
Lu 6:17 And he came down with them, and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases;
[Luk 6:18 DK-KJV] Og de der var plaget med urene ånder: og de var helbredt.
Lu 6:18 And they that were vexed with unclean spirits: and they were healed.
[Luk 6:19 DK-KJV] Og hele folkemængden forsøgte at røre ham: for der udgik anstændighed fra ham, og helbredte dem alle.
Lu 6:19 And the whole multitude sought to touch him: for there went virtue out of him, and healed them all.
[Luk 6:20 DK-KJV] Og han løftede hans øjne op på hans disciple, og sagde, Velsignet er I fattige: for jeres er Guds kongerige.
Lu 6:20 And he lifted up his eyes on his disciples, and said, Blessed be ye poor: for yours is the kingdom of God.
[Luk 6:21 DK-KJV] Velsignet er I der sulter nu: for I skal bli’ mætte. Velsignet er I der græder nu: for I skal grine.
Lu 6:21 Blessed are ye that hunger now: for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now: for ye shall laugh.
[Luk 6:22 DK-KJV] Velsignet er I, når mennesker skal hade jer, og når de skal separere jer fra deres gruppe, og skal bebrejde jer, og kaste jeres navn ud som ondt, for Menneskesønnens skyld.
Lu 6:22 Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man’s sake.
[Luk 6:23 DK-KJV] Jubel I i den dag, og hop af glæde: for, læg mærke til, jeres belønning er stor i himlen: for på samme måde gjorde deres fædre med profeterne.
Lu 6:23 Rejoice ye in that day, and leap for joy: for, behold, your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets.
[Luk 6:24 DK-KJV] Men arme jer der er rige! for I har modtaget jeres trøst.
Lu 6:24 But woe unto you that are rich! for ye have received your consolation.
[Luk 6:25 DK-KJV] Arme jer der er fyldte! for I skal sulte. Arme jer der griner nu! for I skal sørge og tude.
Lu 6:25 Woe unto you that are full! for ye shall hunger. Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep.
[Luk 6:26 DK-KJV] Arme jer, når alle mennesker skal tale vel om jer! for sådant gjorde deres fædre til de falske profeter.
Lu 6:26 Woe unto you, when all men shall speak well of you! for so did their fathers to the false prophets.
[Luk 6:27 DK-KJV] Men jeg siger til jer som hører, Elsk jeres fjender, gør godt for dem som hader jer,
Lu 6:27 But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,
[Luk 6:28 DK-KJV] Velsign dem der forbander jer, og bed for dem som ondskabsfuldt udnytter jer.
Lu 6:28 Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.
[Luk 6:29 DK-KJV] Og til ham der slår dig på den ene kind tilbyd også den anden; og ham der tager din kappe væk forbyd ikke også at ta’ din frakke.
Lu 6:29 And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also.
[Luk 6:30 DK-KJV] Giv til ethvert menneske der spørger dig; og af ham der tager dine ting væk bed ikke om at få dem igen.
Lu 6:30 Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.
[Luk 6:31 DK-KJV] Og som I ville at mennesker skulle gøre for jer, gør I også for dem ligeledes.
Lu 6:31 And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.
[Luk 6:32 DK-KJV] For hvis I elsker dem som elsker jer, hvilken tak har I? for syndere elsker også de der elsker dem.
Lu 6:32 For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them.
[Luk 6:33 DK-KJV] Og hvis I gør godt for dem som gør godt for jer, hvilken tak har I? ja for syndere gør også det samme.
Lu 6:33 And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.
[Luk 6:34 DK-KJV] Og hvis I låner til dem af hvem I håber at modtage, hvilken tak har I? for syndere låner også til syndere, for at modtage lige så meget igen.
Lu 6:34 And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again.
[Luk 6:35 DK-KJV] Men elsk I jeres fjender, og gør godt, og lån, og håb ikke på at få det igen; og jeres belønning skal være stor, og I skal være den Højestes børn: for han er venlig med de utaknemmelige og med de onde. 
Lu 6:35 But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil.
[Luk 6:36 DK-KJV] Vær I derfor barmhjertige, som jeres Far også er barmhjertig.
Lu 6:36 Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.
[Luk 6:37 DK-KJV] Døm ikke, og I skal ikke bli’ dømt: fordøm ikke, og I skal ikke bli’ fordømt: tilgiv, og I skal bli’ tilgivet:
Lu 6:37 Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven:
[Luk 6:38 DK-KJV] Giv, og det skal bli’ givet til jer: et godt mål, presset ned, og rystet sammen, og løbende over, skal mennesker give til jeres favn. For med det samme mål som I også måler med det skal bli’ tilmålt til jer igen.
Lu 6:38 Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.
[Luk 6:39 DK-KJV] Og han talte en lignelse til dem, Kan den blinde lede den blinde? vil de ikke begge falde i grøften.
Lu 6:39 And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind? shall they not both fall into the ditch?
[Luk 6:40 DK-KJV] Disciplen er ikke over hans mester: men enhver der er perfekt skal være som hans mester.
Lu 6:40 The disciple is not above his master: but every one that is perfect shall be as his master.
[Luk 6:41 DK-KJV] Og hvorfor lægger du mærke til splinten der er i din broders øje, men opfatter ikke bjælken der er i dit eget øje?
Lu 6:41 And why beholdest thou the mote that is in thy brother’s eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye?
[Luk 6:42 DK-KJV] Hvordan kan du da sige til din broder, Broder, lad mig trække splinten der er i dit øje ud, når du digselv ikke lægger mærke til bjælken der er i dit eget øje? Din hykler, fjern først bjælken i dit eget øje, og da skal du se klart så du kan trække splinten der er i din broders øje ud.
Lu 6:42 Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother’s eye.
[Luk 6:43 DK-KJV] For et godt træ frembringer ikke rådden frugt; et råddent træ frembringer heller ikke god frugt.
Lu 6:43 For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit.
[Luk 6:44 DK-KJV] For ethvert træ er kendt via hans egen frugt. For af tjørne samler mennesker ikke figner, heller ikke af en brombærbuske samler de druer.
Lu 6:44 For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.
[Luk 6:45 DK-KJV] En god mand frembringer ud af hans hjertes skattekammer det som er godt; og en ond mand frembringer ud af hans skattekammer det som er ondt: for af hjertets overflod taler hans mund.
Lu 6:45 A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.
[Luk 6:46 DK-KJV] Og hvorfor kalder I mig, Herre, Herre, og ikke gør de ting som jeg siger?
Lu 6:46 And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?
[Luk 6:47 DK-KJV] Hvemsomhelst der kommer til mig, og hører mine ordsprog, og gør dem, vil jeg vise til jer hvem han er li’:
Lu 6:47 Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like:
[Luk 6:48 DK-KJV] Han er li’ en mand som byggede et hus, og gravede dybt, og lagde fundamentet på en klippe: og da oversvømmelsen rejste sig, slog strømmen kraftigt mod det hus, og kunne ikke ryste det: for det var funderet på en klippe.
Lu 6:48 He is like a man which built an house, and digged deep, and laid the foundation on a rock: and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it: for it was founded upon a rock.
[Luk 6:49 DK-KJV] Men han der hører, og ikke gør, er li’ en mand der uden et fundament byggede et hus på jorden; imod det slog strømmen kraftigt, og øjeblikkeligt faldt det; og det hus’ ruin var stort.
Lu 6:49 But he that heareth, and doeth not, is like a man that without a foundation built an house upon the earth; against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell; and the ruin of that house was great.
[Luk 7:1 DK-KJV] Nu da han havde afsluttet alle hans ordsprog i folkets nærvær, gik han ind i Kapernaum.
Lu 7:1 Now when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum.
[Luk 7:2 DK-KJV] Og tjeneren af en bestemt kaptajn for 100 mand, som var kær for ham, var syg, og klar til at dø.
Lu 7:2 And a certain centurion’s servant, who was dear unto him, was sick, and ready to die.
[Luk 7:3 DK-KJV] Og da han hørte om Jesus, sendte han til ham Jødernes ældste, og bønfalder ham om at han ville komme og héle hans tjener.
Lu 7:3 And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant.
[Luk 7:4 DK-KJV] Og da de kom til Jesus, bønfalder de ham med det samme, og siger, At han var værdig for hvem han skulle gøre dette:
Lu 7:4 And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying, That he was worthy for whom he should do this:
[Luk 7:5 DK-KJV] For han elsker vores nation, og han har bygget os en synagoge.
Lu 7:5 For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue.
[Luk 7:6 DK-KJV] Så gik Jesus med dem. Og da han ikke var langt fra huset, sendte kaptajnen for de 100 mand venner til ham, og siger til ham, Herre, bekymre ikke digselv: for jeg er ikke værdig at du skulle komme ind under mit tag:
Lu 7:6 Then Jesus went with them. And when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself: for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof:
[Luk 7:7 DK-KJV] Derfor tænkte jeg heller ikke mig selv værdig til at komme til dig: men sig blot et ord, og min tjener skal være helbredt.
Lu 7:7 Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee: but say in a word, and my servant shall be healed.
[Luk 7:8 DK-KJV] For jeg mig selv er også en mand sat under myndighed, ved at ha’ soldater under mig, og siger jeg til én, Gå, og han går; og til en anden, Kom, og han kommer; og til min tjener, Gør dette, og han gør det.
Lu 7:8 For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.
[Luk 7:9 DK-KJV] Da Jesus hørte disse ting, forundredes han over ham, og vendte ham rundt, og sagde til folket der fulgte ham, Jeg siger til jer, jeg har ikke fundet så stor tro, nej, ikke i Israel.
Lu 7:9 When Jesus heard these things, he marvelled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.
[Luk 7:10 DK-KJV] Og de der var sendt, returnerede til huset, og fandt tjeneren helet der havde været syg.
Lu 7:10 And they that were sent, returning to the house, found the servant whole that had been sick.
[Luk 7:11 DK-KJV] Og det skete dagen efter, at han gik ind i en by kaldet Nain; og mange af hans disciple gik med ham, og mange folk.
Lu 7:11 And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.
[Luk 7:12 DK-KJV] Nu da han kom nær indtil byporten, læg mærke til, der var en død mand der blev båret ud, hans mors eneste søn, og hun var en enke: og mange folk fra byen var hos hende.
Lu 7:12 Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.
[Luk 7:13 DK-KJV] Og da Herren så hende, havde han medlidenhed med hende, og sagde til hende, Græd ikke.
Lu 7:13 And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.
[Luk 7:14 DK-KJV] Og han kom og rørte kisten: og de der bar ham stod stille. Og han sagde, Unge mand, jeg siger til dig, Rejs dig.
Lu 7:14 And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.
[Luk 7:15 DK-KJV] Og han der var død satte sig op, og begyndte at tale. Og han udleverede ham til hans mor.
Lu 7:15 And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.
[Luk 7:16 DK-KJV] Og der kom en frygt over alle: og de forherligede Gud, og siger, Hvilken stor profet der er opstået iblandt os; og, At Gud havde besøgt hans folk.
Lu 7:16 And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.
[Luk 7:17 DK-KJV] Og dette rygte om ham udgik udover hele Judæa, og udover hele den egn rundt omkring.
Lu 7:17 And this rumour of him went forth throughout all Judaea, and throughout all the region round about.
[Luk 7:18 DK-KJV] Og Johannes’ disciple fortalte ham om alle disse ting.
Lu 7:18 And the disciples of John shewed him of all these things.
[Luk 7:19 DK-KJV] Og ved at kalde 2 af sine disciple til sig sendte Johannes dem til Jesus, og siger, Er du han der skulle komme? eller skal vi kigge efter en anden?
Lu 7:19 And John calling unto him two of his disciples sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come? or look we for another?
[Luk 7:20 DK-KJV] Da mændene var kommet til ham, sagde de, Johannes døberen har sendt os til dig, og siger, Er du han der skulle komme? eller skal vi kigge efter en anden?
Lu 7:20 When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come? or look we for another?
[Luk 7:21 DK-KJV] Og i den samme time kurerede han mange for deres skavanker og plager, og af onde ånder; og til mange der var blinde gav han synet.
Lu 7:21 And in that same hour he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits; and unto many that were blind he gave sight.
[Luk 7:22 DK-KJV] Så svarede Jesus og sagde til dem, Ta’ af sted, og fortæl Johannes hvilke ting I har set og hørt; hvordan at de blinde ser, de lamme går, de spedalske er renset, de døve hører, de døde er oprejst, evangeliet er prædiket for de fattige.
Lu 7:22 Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.
[Luk 7:23 DK-KJV] Og velsignet er han, hvemsomhelst der ikke skal bli’ krænket over mig.
Lu 7:23 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
[Luk 7:24 DK-KJV] Og da Johannes’ budbringere var taget afsted, begyndte han at tale til folket angående Johannes, Hvad gik I ud ind i vildmarken for at se? Et rør rystet af vinden?
Lu 7:24 And when the messengers of John were departed, he began to speak unto the people concerning John, What went ye out into the wilderness for to see? A reed shaken with the wind?
[Luk 7:25 DK-KJV] Men hvad gik I ud for at se? En mand klædt i blødt tøj? Læg mærke til, de som er prægfuldt klædt, og lever delikat, er i kongers hof.
Lu 7:25 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled, and live delicately, are in kings’ courts.
[Luk 7:26 DK-KJV] Men hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger til jer, og meget mere end en profet.
Lu 7:26 But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.
[Luk 7:27 DK-KJV] Dette er han, om hvem det er skrevet, Læg mærke til, Jeg sender min budbringer foran dit ansigt, som skal forberede din vej foran dig.
Lu 7:27 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
[Luk 7:28 DK-KJV] For jeg siger til jer, Blandt de som er født af kvinder er der ingen større profet end Johannes døberen: men han der er mindst i Guds kongerige er større end han.
Lu 7:28 For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.
[Luk 7:29 DK-KJV] Og hele folket der hørte ham, og skatteopkræverne, retfærdiggjorde Gud, som er døbt med Johannes’ dåb.
Lu 7:29 And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.
[Luk 7:30 DK-KJV] Men Farisæerne og advokaterne forkastede Guds råd imod demselv, og blev ikke døbt af ham.
Lu 7:30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.
[Luk 7:31 DK-KJV] Og Herren sagde, Med hvad skal jeg sammenligne menneskene fra denne generation? og hvad er de li’?
Lu 7:31 And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like?
[Luk 7:32 DK-KJV] De kan sammenlignes med børn der sidder på markedspladsen, og ved at kalde på hinanden, og ved at sige, Vi har spillet fløjte for jer, og I har ikke danset; vi har sørget for jer, og I har ikke grædt.
Lu 7:32 They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have not wept.
[Luk 7:33 DK-KJV] For Johannes Døberen kom som hverken spiser brød eller drikker vin; og I siger, Han har en djævel.
Lu 7:33 For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil.
[Luk 7:34 DK-KJV] Menneskesønnen er kommet og spiser og drikker; og I siger, Læg mærke til en grådig mand, og en vindranker, en ven af skatteopkræver og syndere!
Lu 7:34 The Son of man is come eating and drinking; and ye say, Behold a gluttonous man, and a winebibber, a friend of publicans and sinners!
[Luk 7:35 DK-KJV] Men visdom er retfærdiggjort af alle hendes børn.
Lu 7:35 But wisdom is justified of all her children.
[Luk 7:36 DK-KJV] Og en af Farisæerne spurgte ham om han ville spise hos ham. Og han gik ind i Farisæerens hus, og satte sig ned til bords.
Lu 7:36 And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee’s house, and sat down to meat.
[Luk 7:37 DK-KJV] Og, læg mærke til, en kvinde i byen, som var en synder, da hun vidste at Jesus sad til bords i Farisæerens hus, bragte en alabast boks med salveolie,
Lu 7:37 And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee’s house, brought an alabaster box of ointment,
[Luk 7:38 DK-KJV] Og stod bagved ham og græd ved hans fødder, og begyndte at vaske hans fødder med tårer, og tørre dem med hendes hovedhår, og kyssede hans fødder, og salvede dem med salveolien.
Lu 7:38 And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.
[Luk 7:39 DK-KJV] Nu da Farisæeren som havde indbudt ham så’ det, talte han inde i sigselv, og siger, Denne mand, hvis han var en profet, ville ha’ kendt hvem og hvilken slags kvinde denne er der rører ham:
Lu 7:39 Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.
[Luk 7:40 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til ham, Simon, Jeg har noget at sige til dig. Og han siger, Mester, sig det bare.
Lu 7:40 And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.
[Luk 7:41 DK-KJV] Der var en kreditor som havde 2 debitorer: den ene skyldte 500 sølvmønter, og den anden 50.
Lu 7:41 There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty.
[Luk 7:42 DK-KJV] Og da de ingenting havde at betale med, ærlig talt han eftergav dem begge. Fortæl mig derfor, hvem af dem vil elske ham mest?
Lu 7:42 And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most?
[Luk 7:43 DK-KJV] Simon svarede og sagde, Jeg går ud fra at han, til hvem han eftergav mest. Og han sagde til ham, Du har dømt rigtigt.
Lu 7:43 Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.
[Luk 7:44 DK-KJV] Og han vendte sig om til kvinden, og sagde til Simon, Ser du denne kvinde? Jeg gik ind i dit hus, du gav mig intet vand til mine fødder: men hun har vasket mine fødder med tårer, og tørret dem med hendes hovedhår.
Lu 7:44 And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.
[Luk 7:45 DK-KJV] Du gav mig ingen kys: men denne kvinde har siden den tid jeg kom ind ikke stoppet med at kysse mine fødder.
Lu 7:45 Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.
[Luk 7:46 DK-KJV] Du salvede ikke mit hoved med olie: men denne kvinde har salvet mine fødder med salveolie.
Lu 7:46 My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.
[Luk 7:47 DK-KJV] Derfor siger jeg til dig, Hendes synder, som er mange, er tilgivet; for hun elskede meget: men til hvem lidt er tilgivet, den samme elsker lidt.
Lu 7:47 Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.
[Luk 7:48 DK-KJV] Og han sagde til hende, Dine synder er tilgivet.
Lu 7:48 And he said unto her, Thy sins are forgiven.
[Luk 7:49 DK-KJV] Og de der sad til bords hos ham begyndte at sige inde i demselv, Hvem er dette der også tilgiver synder?
Lu 7:49 And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins also?
[Luk 7:50 DK-KJV] Og han sagde til kvinden, Din tro har frelst dig; gå i fred.
Lu 7:50 And he said to the woman, Thy faith hath saved thee; go in peace.
[Luk 8:1 DK-KJV] Og det skete bagefter, at han gik igennem enhver by og landsby, og prædikede og fremviste de glædelige budskaber om Guds kongerige: og de 12 var hos ham,
Lu 8:1 And it came to pass afterward, that he went throughout every city and village, preaching and shewing the glad tidings of the kingdom of God: and the twelve were with him,
[Luk 8:2 DK-KJV] Og bestemte kvinder, som havde været helbredt for onde ånder og skavanker, Maria kaldet Magdalene, af hvem der udgik 7 djævle,
Lu 8:2 And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went seven devils,
[Luk 8:3 DK-KJV] Og Joanna hustruen til Kuza Herodes forvalter, og Susanna, og mange andre, som betjente for ham af deres substans.
Lu 8:3 And Joanna the wife of Chuza Herod’s steward, and Susanna, and many others, which ministered unto him of their substance.
[Luk 8:4 DK-KJV] Og da mange folk var forsamlet, og var kommet til ham ud fra enhver by, talte han via en lignelse:
Lu 8:4 And when much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable:
[Luk 8:5 DK-KJV] En så’er gik ud for at så hans såsæd: og som han såede, faldt noget ved vejsiden; og det var nedtrådt, og luftens fugle fortærede det.
Lu 8:5 A sower went out to sow his seed: and as he sowed, some fell by the way side; and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it.
[Luk 8:6 DK-KJV] Og nogle faldt på en klippe: og så snart som det var sprunget ud, visnede det væk, fordi det manglede fugt.
Lu 8:6 And some fell upon a rock; and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture.
[Luk 8:7 DK-KJV] Og nogle faldt iblandt tjørne; og tjørnen sprang ud med det, og kvalte det.
Lu 8:7 And some fell among thorns; and the thorns sprang up with it, and choked it.
[Luk 8:8 DK-KJV] Og andre faldt i god jord, og sprang ud, og bar frugt 100 fold. Og da han havde sagt disse ting, råbte han, Han der har øre til at høre, lad ham høre.
Lu 8:8 And other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear.
[Luk 8:9 DK-KJV] Og hans disciple spurgte ham, og siger, Hvad kunne denne lignelse betyde?
Lu 8:9 And his disciples asked him, saying, What might this parable be?
[Luk 8:10 DK-KJV] Og han sagde, Til jer er det givet at forstå mysterierne omkring Guds kongerige: men for andre i lignelser; så ved at ha’ set kunne de ikke se, og ved at ha’ hørt kunne de ikke forstå.
Lu 8:10 And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God: but to others in parables; that seeing they might not see, and hearing they might not understand.
[Luk 8:11 DK-KJV] Nu er lignelsen dette: Såsæden er Guds ord.
Lu 8:11 Now the parable is this: The seed is the word of God.
[Luk 8:12 DK-KJV] De ved vejsiden er de der hører; så kommer djævelen, og fjerner ordet ud af deres hjerter, for ikke at de skulle tro og bli’ frelst.
Lu 8:12 Those by the way side are they that hear; then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved.
[Luk 8:13 DK-KJV] De på klippen er de, som, når de hører, modtager ordet med glæde; og disse har ingen rod, som for en tid tror, og i trængselstid falder væk.
Lu 8:13 They on the rock are they, which, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away.
[Luk 8:14 DK-KJV] Og det som faldt iblandt tjørne er de, når de har hørt, går ud, og er kvalt med omsorger og rigdomme og fornøjelser i dette liv, og bringer ingen frugt til perfektion.
Lu 8:14 And that which fell among thorns are they, which, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection.
[Luk 8:15 DK-KJV] Men det i den gode jord er de, som med et hæderligt og godt hjerte, ved at ha’ hørt ordet, holder det, og frembringer frugt med tålmodighed.
Lu 8:15 But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience.
[Luk 8:16 DK-KJV] Ingen mand, når han har tændt et lys, dækker det med et kar, eller putter det under en seng; men sætter det på en lysestage, så de som går ind må se lyset.
Lu 8:16 No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.
[Luk 8:17 DK-KJV] For ingenting er hemmeligt, der ikke skal bli’ synliggjort; og heller ikke nogen ting gemt, der ikke skal bli’ kendt og komme frem.
Lu 8:17 For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known and come abroad.
[Luk 8:18 DK-KJV] Pas derfor på hvordan I hører: for hvemsomhelst der har, til ham skal bli’ givet; og hvemsomhelst der ikke har, fra ham skal bli’ taget selv det som han så ud til at ha’.
Lu 8:18 Take heed therefore how ye hear: for whosoever hath, to him shall be given; and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have.
[Luk 8:19 DK-KJV] Så kom hans mor og brødre til ham, og kunne ikke komme til ham på grund af presset.
Lu 8:19 Then came to him his mother and his brethren, and could not come at him for the press.
[Luk 8:20 DK-KJV] Og det var fortalt ham af nogle som sagde, Din mor og dine brødre står udenfor, og ønsker at se dig.
Lu 8:20 And it was told him by certain which said, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.
[Luk 8:21 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Min mor og mine brødre er de som hører Guds ord, og gør det.
Lu 8:21 And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of God, and do it.
[Luk 8:22 DK-KJV] Nu skete det på en bestemt dag, at han gik ombord på et skib med hans disciple: og han sagde til dem, Lad os ta’ over til den anden side af søen. Og de lagde fra land.
Lu 8:22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth.
[Luk 8:23 DK-KJV] Men som de sejlede faldt han i søvn: og der kom en kraftig storm af vind nedover søen; og de var fyldt med vand, og var i fare.
Lu 8:23 But as they sailed he fell asleep: and there came down a storm of wind on the lake; and they were filled with water, and were in jeopardy.
[Luk 8:24 DK-KJV] Og de kom til ham, og vækkede ham, og siger, Mester, mester, vi omkommer. Så rejste han sig, og irettesatte vinden og vandets rasen: og de stoppede, og der var stilhed.
Lu 8:24 And they came to him, and awoke him, saying, Master, master, we perish. Then he arose, and rebuked the wind and the raging of the water: and they ceased, and there was a calm.
[Luk 8:25 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvor er jeres tro? Og de som er bange forundredes, og siger til hinanden, Hvilken slags mand er dette! for han befaler selv vindene og vandet, og de adlyder ham.
Lu 8:25 And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this! for he commandeth even the winds and water, and they obey him.
[Luk 8:26 DK-KJV] Og de ankommer til Gadarenernes land, som er over imod Galilæa.
Lu 8:26 And they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee.
[Luk 8:27 DK-KJV] Og da gik han videre i land, mødte der ham ud fra byen en bestemt mand, som havde djævle i lang tid, og ikke havde noget tøj på, og som heller ikke var i noget hus, men i grotterne.
Lu 8:27 And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man, which had devils long time, and ware no clothes, neither abode in any house, but in the tombs.
[Luk 8:28 DK-KJV] Da han så’ Jesus, råbte han ud, og faldt ned foran ham, og sagde med en høj stemme, Hvad har jeg at gøre med dig, Jesus, du Søn af den mest høje Gud? Jeg bønfalder dig, pin mig ikke.
Lu 8:28 When he saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with a loud voice said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God most high? I beseech thee, torment me not.
[Luk 8:29 DK-KJV] (For han havde befalet den urene ånd om at komme ud af manden. For den havde ofte fanget ham: og han var holdt bundet med kæder og i fodlænker; og han brød båndene, og var af djævelen drevet ind i vildmarken.)
Lu 8:29 (For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.)
[Luk 8:30 DK-KJV] Og Jesus spurgte ham, og siger, Hvad er dit navn? Og han sagde, Legion: fordi mange djævle var gået ind i ham.
Lu 8:30 And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion: because many devils were entered into him.
[Luk 8:31 DK-KJV] Og de bønfaldte ham om at han ikke ville befale dem til at gå ud ind i dybet.
Lu 8:31 And they besought him that he would not command them to go out into the deep.
[Luk 8:32 DK-KJV] Og der var der en besætning med mange svin der åd på det bjerg: og de bønfaldte ham om at han ville tillade dem at gå ind i dem. Og han tillod dem det.
Lu 8:32 And there was there an herd of many swine feeding on the mountain: and they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them.
[Luk 8:33 DK-KJV] Så gik djævlene ud af manden, og gik ind i svinene: og besætningen løb voldsomt ned af et stejlt sted ud i søen, og var kvalt.
Lu 8:33 Then went the devils out of the man, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the lake, and were choked.
[Luk 8:34 DK-KJV] Da de der fodrede dem så’ hvad der var sket, flygtede de, og gik og fortalte det i byen og på landet.
Lu 8:34 When they that fed them saw what was done, they fled, and went and told it in the city and in the country.
[Luk 8:35 DK-KJV] Da gik de ud for at se hvad der var sket; og kom til Jesus, og fandt manden, ud af hvem djævlene var udgået, som sad ved Jesus’ fødder, iklædt, og i hans rette sind: og de var bange.
Lu 8:35 Then they went out to see what was done; and came to Jesus, and found the man, out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed, and in his right mind: and they were afraid.
[Luk 8:36 DK-KJV] De som også så’ det fortalte dem på hvilken måde han der var djævlebesat var helbredt.
Lu 8:36 They also which saw it told them by what means he that was possessed of the devils was healed.
[Luk 8:37 DK-KJV] Da bønfaldte hele folkemængden rundt om Gadarenernes land ham om at rejse væk fra dem; for de var taget med stor frygt: og han gik ombord på skibet, og returnerede tilbage igen.
Lu 8:37 Then the whole multitude of the country of the Gadarenes round about besought him to depart from them; for they were taken with great fear: and he went up into the ship, and returned back again.
[Luk 8:38 DK-KJV] Nu bønfaldte manden af hvem djævlene var gået udaf, ham om at ham måtte bli’ hos ham: men Jesus sendte ham væk, og siger,
Lu 8:38 Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him: but Jesus sent him away, saying,
[Luk 8:39 DK-KJV] Returner til dit eget hus, og vis hvor store ting Gud har gjort for dig. Og han gik hans vej, og fortalte det udover hele den by hvor store ting Jesus havde gjort for ham.
Lu 8:39 Return to thine own house, and shew how great things God hath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him.
[Luk 8:40 DK-KJV] Og det skete, at, da Jesus var kommet tilbage, modtog folket ham med glæde: for de ventede alle på ham.
Lu 8:40 And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly received him: for they were all waiting for him.
[Luk 8:41 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kom en mand kaldet Jairus, og han var en leder af synagogen: og han faldt ned ved Jesus’ fødder, og bønfaldte ham om at han ville komme ind i hans hus:
Lu 8:41 And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus’ feet, and besought him that he would come into his house:
[Luk 8:42 DK-KJV] For han havde kun 1 datter, på omkring 12 år, og hun lå for døden. Men som han gik forsamledes folket sig tæt omkring ham.
Lu 8:42 For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying. But as he went the people thronged him.
[Luk 8:43 DK-KJV] Og en kvinde der i 12 år havde en blødning, som havde brugt alt hvad hun ejede på læger, og ikke kunne bli’ helbredt af nogen af dem,
Lu 8:43 And a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any,
[Luk 8:44 DK-KJV] Kom bag ham, og rørte randen af hans beklædning: og øjeblikkeligt standsede hendes blødning.
Lu 8:44 Came behind him, and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.
[Luk 8:45 DK-KJV] Og Jesus sagde, Hvem rørte mig? Da alle nægtede, sagde Peter og de der var hos ham, Mester, folkemængden presser sig tæt indtil dig, og du siger, Hvem rørte mig?
Lu 8:45 And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?
[Luk 8:46 DK-KJV] Og Jesus sagde, En eller anden rørte mig: for jeg forstår at anstændighed er gået ud af mig.
Lu 8:46 And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.
[Luk 8:47 DK-KJV] Og da kvinden så’ at hun ikke kunne gemme sig, kom hun rystende, og faldt ned foran ham, og hun erklærede foran hele folket af hvilken grund hun havde rørt ham, og hvordan at hun øjeblikkeligt var helbredt.
Lu 8:47 And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.
[Luk 8:48 DK-KJV] Og han sagde til hende, Datter, vær ved godt mod: din tro gjorde dig hel; gå i fred.
Lu 8:48 And he said unto her, Daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.
[Luk 8:49 DK-KJV] Mens han stadig talte, kommer der en fra synagogelederens hus, og siger til ham, Din datter er død; bekymre ikke Mesteren.
Lu 8:49 While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue’s house, saying to him, Thy daughter is dead; trouble not the Master.
[Luk 8:50 DK-KJV] Men da Jesus hørte det, svarede han ham, og siger, Frygt ikke: tro kun, og hun skal bli’ gjort hel.
Lu 8:50 But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not: believe only, and she shall be made whole.
[Luk 8:51 DK-KJV] Og da han kom ind i huset, tillod han intet menneske at gå ind, foruden Peter, og Jacob, og Johannes, og pigens mor og far.
Lu 8:51 And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter, and James, and John, and the father and the mother of the maiden.
[Luk 8:52 DK-KJV] Og alle græd, og sørgede over hende: men han sagde, Græd ikke; hun er ikke død, men sover.
Lu 8:52 And all wept, and bewailed her: but he said, Weep not; she is not dead, but sleepeth.
[Luk 8:53 DK-KJV] Og de grinte hånligt af ham, velvidende at hun var død.
Lu 8:53 And they laughed him to scorn, knowing that she was dead.
[Luk 8:54 DK-KJV] Og han satte dem alle udenfor, og tog hende ved hånden, og kaldte, og siger, Pige, rejs dig.
Lu 8:54 And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise.
[Luk 8:55 DK-KJV] Og hendes ånd kom tilbage, og hun rejste sig straks op: og han befalede at give hende mad.
Lu 8:55 And her spirit came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat.
[Luk 8:56 DK-KJV] Og hendes forældre var forbløffet: men han pålagde dem at de ikke skulle fortælle noget menneske hvad der var sket.
Lu 8:56 And her parents were astonished: but he charged them that they should tell no man what was done.
[Luk 9:1 DK-KJV] Så kaldte han hans 12 disciple sammen, og gav dem kraft og autoritet over alle djævle, og til at kurerer sygdomme.
Lu 9:1 Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.
[Luk 9:2 DK-KJV] Og han sendte dem for at prædike Guds kongerige, og for at héle de syge.
Lu 9:2 And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.
[Luk 9:3 DK-KJV] Og han sagde til dem, Ta’ ingenting for jeres rejse, hverken stave, eller madpose, eller brød, eller penge; eller 2 jakker hver.
Lu 9:3 And he said unto them, Take nothing for your journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money; neither have two coats apiece.
[Luk 9:4 DK-KJV] Og hvilketsomhelst hus I går ind i, bliv der, og rejs derefter videre.
Lu 9:4 And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart.
[Luk 9:5 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke vil modtage jer, ryst selveste støvet fra jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.
Lu 9:5 And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them.
[Luk 9:6 DK-KJV] Og de rejste, og gik gennem provinsbyerne, og prædikede evangeliet, og helbredte alle steder.
Lu 9:6 And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.
[Luk 9:7 DK-KJV] Nu hørte ¼ dels fyrsten Herodes om alt det der var gjort af ham: og han var forvirret, eftersom det var sagt af nogle, at Johannes var opstået fra de døde;
Lu 9:7 Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he was perplexed, because that it was said of some, that John was risen from the dead;
[Luk 9:8 DK-KJV] Og af nogle, at Elias havde vist sig; og af andre, at 1 af de gamle profeter var opstået igen.
Lu 9:8 And of some, that Elias had appeared; and of others, that one of the old prophets was risen again.
[Luk 9:9 DK-KJV] Og Herodes sagde, Johannes har jeg hugget hovedet af: men hvem er dette, om hvem I hører sådanne ting? Og han ønskede at se ham.
Lu 9:9 And Herod said, John have I beheaded: but who is this, of whom I hear such things? And he desired to see him.
[Luk 9:10 DK-KJV] Og apostlene, da de var kommet tilbage, fortalte ham alt det de havde gjort. Og han tog dem, og gik privat til side indtil et øde sted som tilhørte byen kaldet Bethsaida.
Lu 9:10 And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.
[Luk 9:11 DK-KJV] Og folket, da de fandt ud af det, fulgte ham: og han modtag dem, og talte til dem om Guds kongerige, og helbredte dem der havde brug for helbredelse.
Lu 9:11 And the people, when they knew it, followed him: and he received them, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing.
[Luk 9:12 DK-KJV] Og da dagen var ved at være fordi, kom de 12, og sagde til ham, Send folkemængden væk, så de må gå ind i provinsbyerne og landet rundt omkring, og logere, og få proviant: for vi er her på et øde sted.
Lu 9:12 And when the day began to wear away, then came the twelve, and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge, and get victuals: for we are here in a desert place.
[Luk 9:13 DK-KJV] Men han sagde til dem, Gi’ I dem noget at spise. Og de sagde, Vi har ikke mere end 5 brød og 2 fisk; medmindre vi skulle gå og købe mad til alle disse folk.
Lu 9:13 But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.
[Luk 9:14 DK-KJV] For de var omkring 5.000 mænd. Og han sagde til hans disciple, Få dem til at sætte sig ned i grupper af 15.
Lu 9:14 For they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit down by fifties in a company.
[Luk 9:15 DK-KJV] Og de gjorde det, og fik dem alle til at sætte sig ned.
Lu 9:15 And they did so, and made them all sit down.
[Luk 9:16 DK-KJV] Så tog han de 5 brød og de 2 fisk, og kiggede op til himlen, han velsignede dem, og brød dem, og gav dem til disciplene for at sætte dem foran folkemængden.
Lu 9:16 Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude.
[Luk 9:17 DK-KJV] Og de spiste, og var alle mætte: og der var opsamlet af de resterende fragmenter 12 kurve.
Lu 9:17 And they did eat, and were all filled: and there was taken up of fragments that remained to them twelve baskets.
[Luk 9:18 DK-KJV] Og det skete, da han bad længe, hans disciple var hos ham: og han spurgte dem, og siger, Hvem siger folket at jeg er?
Lu 9:18 And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him: and he asked them, saying, Whom say the people that I am?
[Luk 9:19 DK-KJV] De svare og sagde, Johannes døberen, men nogle siger, Elias; og andre siger, at en af de gamle profeter er opstået igen.
Lu 9:19 They answering said, John the Baptist; but some say, Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again.
[Luk 9:20 DK-KJV] Han sagde til dem, Men hvem siger I at jeg er? Peter svarende sagde, Guds Kristus.
Lu 9:20 He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, The Christ of God.
[Luk 9:21 DK-KJV] Og han pålagde ham strengt, og befalede dem om ikke at fortælle den ting til noget menneske;
Lu 9:21 And he straitly charged them, and commanded them to tell no man that thing;
[Luk 9:22 DK-KJV] Og siger, Menneskesønnen må lide mange ting, og bli’ forkastet af de ældste og de ledende præster og skriftkloge, og bli’ slået ihjel, og bli’ oprejst den tredje dag.
Lu 9:22 Saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain, and be raised the third day.
[Luk 9:23 DK-KJV] Og han sagde til dem alle, Hvis der er en mand der vil komme efter mig, lad ham fornægte sigselv, og samle hans kors op dagligt, og følge mig.
Lu 9:23 And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.
[Luk 9:24 DK-KJV] For hvemsomhelst der vil frelse hans liv skal miste det: men hvemsomhelst der vil miste hans liv for min skyld, den samme skal frelse det.
Lu 9:24 For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.
[Luk 9:25 DK-KJV] For hvad er en mands fordel, hvis han vinder hele denne verden, og mister sigselv, eller er forkastet?
Lu 9:25 For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away?
[Luk 9:26 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal være skamfuld over mig og over mine ord, over ham skal Menneskesønnen være skamfuld, når han skal komme i hans egen herlighed, og i hans Fars, og af de hellige engles.
Lu 9:26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father’s, and of the holy angels.
[Luk 9:27 DK-KJV] Men jeg fortæller jer om en sandhed, der er nogle der står her, som ikke skal smage død, før de ser Guds kongerige.
Lu 9:27 But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.
[Luk 9:28 DK-KJV] Og det skete omkring 8 dage efter disse ordsprog, at han tog Peter og Johannes og Jacob, og gik op på et bjerg for at bede.
Lu 9:28 And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray.
[Luk 9:29 DK-KJV] Og da han bad, ændredes hans fremtoning, og hans tøj var hvidt og glinsende.
Lu 9:29 And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering.
[Luk 9:30 DK-KJV] Og, Læg mærke til, der talte 2 mænd med ham, som var Moses og Elias:
Lu 9:30 And, behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias:
[Luk 9:31 DK-KJV] Som viste sig i herlighed, og talte om hans død som han skulle fuldende i Jerusalem.
Lu 9:31 Who appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.
[Luk 9:32 DK-KJV] Men Peter og de der var hos ham sov tungt: og da de vågnede op, så de hans herlighed, og de 2 mænd der stod hos ham.
Lu 9:32 But Peter and they that were with him were heavy with sleep: and when they were awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.
[Luk 9:33 DK-KJV] Og det skete, som de tog afsted fra ham, at Peter sagde til ham, Mester, det er godt for os at være her: og lad os lave 3 tabernakler; et til dig, og et til Moses, og et til Elias: uden at vide hvad han sagde.
Lu 9:33 And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.
[Luk 9:34 DK-KJV] Mens han talte således, kom der en sky, og overskyggede dem: og de frygtede da de gik ind i skyen
Lu 9:34 While he thus spake, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.
[Luk 9:35 DK-KJV] Og der kom en stemme ud af skyen, som siger, Dette er min elskede Søn: hør ham.
Lu 9:35 And there came a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.
[Luk 9:36 DK-KJV] Og da stemmen var stoppet, var Jesus fundet alene. Og de holdt det tæt, og fortalte intet menneske i de dage nogen af de ting som de havde set.
Lu 9:36 And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept it close, and told no man in those days any of those things which they had seen.
[Luk 9:37 DK-KJV] Og det skete, at på den næste dag, da de var kommet ned fra den bakke, mødte mange folk ham.
Lu 9:37 And it came to pass, that on the next day, when they were come down from the hill, much people met him.
[Luk 9:38 DK-KJV] Og, læg mærke til, en mand fra gruppen råbte ud, og siger, Mester, jeg bønfalder dig, kig på min søn: for han er mit eneste barn.
Lu 9:38 And, behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son: for he is mine only child.
[Luk 9:39 DK-KJV] Og, se, en ånd tager ham, og han råber pludselig ud; og den river ham så han fråder igen, og skader ham hårdt når han forlader ham.
Lu 9:39 And, lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly departeth from him.
[Luk 9:40 DK-KJV] Og jeg bønfaldte dine disciple om at kaste ham ud; og de kunne ikke.
Lu 9:40 And I besought thy disciples to cast him out; and they could not.
[Luk 9:41 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde, Kæreste troløse og forvildede generation, hvor længe skal jeg være hos jer, og holde jer ud? Bring din søn herhen.
Lu 9:41 And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.
[Luk 9:42 DK-KJV] Og da han stadig var på vej, smed djævelen ham ned, og rev ham. Og Jesus irettesatte den urene ånd, og helbredte barnet, og udleverede ham igen tilbage til hans far.
Lu 9:42 And as he was yet a coming, the devil threw him down, and tare him. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.
[Luk 9:43 DK-KJV] Og de var alle forbløffet over Guds mægtige kraft, Men mens de alle forundredes over alle de ting som Jesus gjorde, sagde han til hans disciple,
Lu 9:43 And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did, he said unto his disciples,
[Luk 9:44 DK-KJV] Lad disse ordsprog synke ned ind i jeres øre; for Menneskesønnen skal bli’ forløst ind i menneskers hænder.
Lu 9:44 Let these sayings sink down into your ears: for the Son of man shall be delivered into the hands of men.
[Luk 9:45 DK-KJV] Men de forstod ikke dette ordsprog, og det var skjult fra dem, så de ikke forstod det: og de var bange for at spørge ham om ordsproget.
Lu 9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceived it not: and they feared to ask him of that saying.
[Luk 9:46 DK-KJV] Da opstod der en ræsonnering blandt dem, hvem af dem der skulle være den største.
Lu 9:46 Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest.
[Luk 9:47 DK-KJV] Og Jesus, som bemærkede tankerne i deres hjerte, tog et barn, og satte ham ved siden af ham,
Lu 9:47 And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,
[Luk 9:48 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvemsomhelst der skal modtage dette barn i mit navn modtager mig: og hvemsomhelst der vil modtage mig modtager ham der sendte mig: for han der er mindst blandt jer alle, den samme skal være stor.
Lu 9:48 And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.
[Luk 9:49 DK-KJV] Og Johannes svarede og sagde, Mester, vi så én der kastede djævle ud i dit navn; og vi forbød han, fordi han ikke fulgte med os.
Lu 9:49 And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.
[Luk 9:50 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Forbyd ham ikke: for han der ikke er imod os er for os.
Lu 9:50 And Jesus said unto him, Forbid him not: for he that is not against us is for us.
[Luk 9:51 DK-KJV] Og det skete, da den tid var kommet hvor han skulle bli’ modtaget op, var han fast besluttet på at gå til Jerusalem,
Lu 9:51 And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,
[Luk 9:52 DK-KJV] Og sendte budbringere foran hans ansigt: og de gik, og kom ind i en Samaritansk landsby, for at klargøre for ham.
Lu 9:52 And sent messengers before his face: and they went, and entered into a village of the Samaritans, to make ready for him.
[Luk 9:53 DK-KJV] Og de modtog ham ikke, fordi hans ansigt var somom han ville gå til Jerusalem.
Lu 9:53 And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem.
[Luk 9:54 DK-KJV] Og da hans disciple Jacob og Johannes så dette, sagde de, vil du at vi befaler ild til at komme ned fra himlen, og konsumere dem, ligesom Elias gjorde?
Lu 9:54 And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did?
[Luk 9:55 DK-KJV] Men han vendte sig, og irettesatte dem, og sagde, I ved ikke hvilke slags ånd I er af.
Lu 9:55 But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of.
[Luk 9:56 DK-KJV] For Menneskesønnen er ikke kommet for at destruere menneskers liv, men for at frelse dem. Og de gik til en anden landsby.
Lu 9:56 For the Son of man is not come to destroy men’s lives, but to save them. And they went to another village.
[Luk 9:57 DK-KJV] Og det skete, at, da de gik på vejen, en bestemt mand sagde til ham, Herre, Jeg vil følge dig hvorsomhelst du går hen.
Lu 9:57 And it came to pass, that, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest.
[Luk 9:58 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Ræve har huller, og luftens fugle har reder; men Menneskesønnen har intet sted at lægge hans hoved.
Lu 9:58 And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.
[Luk 9:59 DK-KJV] Og han sagde til en anden, Følg mig. Men han sagde, Herre, tillad mig først at gå og begrave min far.
Lu 9:59 And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.
[Luk 9:60 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Lad de døde begrave deres døde: men gå du og prædik Guds kongerige.
Lu 9:60 Jesus said unto him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God.
[Luk 9:61 DK-KJV] Og en anden sagde også, Herre, jeg vil følge dig; men lad mig først gå og sige farvel til dem, som er hjemme i mit hus.
Lu 9:61 And another also said, Lord, I will follow thee; but let me first go bid them farewell, which are at home at my house.
[Luk 9:62 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Intet menneske, som har lagt hans hånd på ploven, og kigger tilbage, er egnet for Guds kongerige.
Lu 9:62 And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God.
[Luk 10:1 DK-KJV] Efter disse ting udvalgt Herren også 70 andre, og sendte dem 2 og 2 foran hans ansigt ind i enhver by og sted, hvorhen han hamselv ville komme.
Lu 10:1 After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.
[Luk 10:2 DK-KJV] Derfor sagde han til dem, Høsten er sandelig stor, men arbejderne er få: bed I derfor høstens Herre, at han vil udsende arbejdere til hans høst:
Lu 10:2 Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.
[Luk 10:3 DK-KJV] Gå jeres veje: læg mærke til, jeg udsender jer som lam blandt ulve.
Lu 10:3 Go your ways: behold, I send you forth as lambs among wolves.
[Luk 10:4 DK-KJV] Bær hverken pengepung, eller madpose, eller flere sko: og hyld intet menneske ved vejen.
Lu 10:4 Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way.
[Luk 10:5 DK-KJV] Og ind i hvilketsomhelst hus som I går ind i, sig først, Fred være med dette hus.
Lu 10:5 And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house.
[Luk 10:6 DK-KJV] Og hvis fredens søn er der, skal jeres fred hvile over det: hvis ikke, skal den igen vende tilbage til jer.
Lu 10:6 And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again.
[Luk 10:7 DK-KJV] Og bliv i det samme hus, spisende og drikkende sådanne ting som de giver: for arbejderen er værdig af hans løn. Gå ikke fra hus til hus.
Lu 10:7 And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.
[Luk 10:8 DK-KJV] Og ind i hvilkensomhelst by I går ind i, og de modtager jer, spis sådanne ting som er sat foran jer:
Lu 10:8 And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:
[Luk 10:9 DK-KJV] Og helbred de syge der er derinde, og sig til dem, Guds kongerige er kommet nær indtil jer.
Lu 10:9 And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.
[Luk 10:10 DK-KJV] Men ind i hvilkensomhelst by I går ind i, og de ikke modtager jer, gå jeres vej ud på den sammes gader, og sig,
Lu 10:10 But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say,
[Luk 10:11 DK-KJV] Ja selveste støvet fra jeres by, som hænger på os, børster vi af imod jer: til trods for det er I sikre på dette, at Guds kongerige er kommet nær indtil jer.
Lu 10:11 Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.
[Luk 10:12 DK-KJV] Men jeg siger jer, at det skal være mere tåleligt i den dag for Sodoma, end for den by.
Lu 10:12 But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.
[Luk 10:13 DK-KJV] Arme dig, Korazin! arme dig, Bethsaida! for hvis de mægtige gerninger havde været gjort i Tyrus og Sidon, som har været gjort i jer, havde de for længe siden angret, og siddet i sæk og aske.
Lu 10:13 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.
[Luk 10:14 DK-KJV] Men det skal være mere tåleligt for Tyrus og Sidon ved dommen, end for jer.
Lu 10:14 But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.
[Luk 10:15 DK-KJV] Og du, Kapernaum, som er ophøjet til himlen, skal bli’ smidt ned til helvede.
Lu 10:15 And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.
[Luk 10:16 DK-KJV] Han der hører jer hører mig; og han der foragter jer foragter mig; og han der foragter mig foragter ham der sendte mig.
Lu 10:16 He that heareth you heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.
[Luk 10:17 DK-KJV] Og de 70 returnerede igen med glæde, og siger, Herre, ja djævlene er underlagt os gennem dit navn.
Lu 10:17 And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.
[Luk 10:18 DK-KJV] Og han sagde til dem, Jeg lagde mærke til Satan som lynet falder fra himlen.
Lu 10:18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.
[Luk 10:19 DK-KJV] Læg mærke til, jeg giver til jer myndighed til at træde på slanger og skorpioner, og over hele fjendens kraft: og ingenting skal på nogen måde skade jer.
Lu 10:19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.
[Luk 10:20 DK-KJV] Til trods for det jubel ikke over dette, at ånderne er underlagt overfor jer; men jubel hellere, fordi jeres navne er skrevet i himlen.
Lu 10:20 Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.
[Luk 10:21 DK-KJV] I den time jublede Jesus i ånd, og sagde, Jeg takker dig, Kæreste Far, Herre over himmel og jord, fordi du har skjult disse ting for de vise og forstandige, og har afsløret dem for babyer: ja sådant, Far; for sådant så det godt ud i dine øjne.
Lu 10:21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.
[Luk 10:22 DK-KJV] Alle ting er forløst til mig af min Far: og intet menneske kender hvem Sønnen er, foruden Faderen; og hvem Faderen er, foruden Sønnen, og til hvem Sønnen vil afsløre ham for.
Lu 10:22 All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.
[Luk 10:23 DK-KJV] Og han vendte sig til hans disciple, og sagde privat, Velsignet er de øjne som ser de ting som I ser:
Lu 10:23 And he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see:
[Luk 10:24 DK-KJV] For jeg fortæller jer, at mange profeter og konger har ønsket at se de ting som I ser, og har ikke set dem; og at høre de ting som I hører, og har ikke hørt dem.
Lu 10:24 For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.
[Luk 10:25 DK-KJV] Og, læg mærke til, en bestemt advokat rejste sig, og fristede ham, og siger, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?
Lu 10:25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?
[Luk 10:26 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvad er der skrevet i loven? hvordan læser du?
Lu 10:26 He said unto him, What is written in the law? how readest thou?
[Luk 10:27 DK-KJV] Og han svarer og sagde, Du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte, og med hele din sjæl, og med hele din styrke, og med hele dit sind; og din næste som digselv.
Lu 10:27 And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.
[Luk 10:28 DK-KJV] Og han sagde til ham, Du har svaret rigtigt; gør dette, og du skal leve.
Lu 10:28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.
[Luk 10:29 DK-KJV] Men han, efter at ha’ retfærdiggjort sigselv, sagde til Jesus, Og hvem er min næste?
Lu 10:29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?
[Luk 10:30 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde, En bestemt mand gik ned fra Jerusalem til Jeriko, og faldt blandt tyve, som strippede ham for hans tøj, og sårede ham, og rejste, og efterlod ham halvt død.
Lu 10:30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.
[Luk 10:31 DK-KJV] Og ved et tilfælde kom der en bestemt præst ned ad den vej: og da han så ham, passerede han forbi på den anden side.
Lu 10:31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.
[Luk 10:32 DK-KJV] Og ligeledes en Levit, da han var på det sted, kom og kiggede på ham, og passerede forbi på den anden side.
Lu 10:32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.
[Luk 10:33 DK-KJV] Men en bestemt Samaritaner, som han rejste, kom hvor han var: og da han så ham, havde han medlidenhed med ham,
Lu 10:33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,
[Luk 10:34 DK-KJV] Og gik hen til ham, og forbandt hans sår, og hældte olie og vin i dem, og satte ham på hans eget dyr, og bragte ham til en kro, og passede på ham.
Lu 10:34 And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.
[Luk 10:35 DK-KJV] Og den næste morgen da han rejste videre, tog han 2 sølvmønter frem, og gav dem til værten, og sagde til ham, pas på ham; og hvadsomhelst du bruger mere, når jeg kommer tilbage, vil jeg betale dig det resterende.
Lu 10:35 And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.
[Luk 10:36 DK-KJV] Hvem af disse 3, tænker du nu, var næste til ham der faldt blandt tyvene?
Lu 10:36 Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?
[Luk 10:37 DK-KJV] Og han sagde, Han der viste barmhjertighed overfor ham. Så sagde Jesus til ham, Gå, og gør du ligeledes.
Lu 10:37 And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.
[Luk 10:38 DK-KJV] Nu skete det, da de gik, at han gik ind i en bestemt landsby: og en bestemt kvinde kaldet Marta modtog ham ind i hendes hus.
Lu 10:38 Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house.
[Luk 10:39 DK-KJV] Og hun havde en søster kaldet Maria, som også sad ved Jesus’ fødder, og hørte hans ord.
Lu 10:39 And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus’ feet, and heard his word.
[Luk 10:40 DK-KJV] Men Marta var travlt optaget med meget servering, og kom til ham, og sagde, Herre, er du ligeglad med at min søster har efterladt mig til at servere alene? byd hende derfor at hun hjælper mig.
Lu 10:40 But Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.
[Luk 10:41 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til hende, Marta, Marta, du er forsigtig og bekymret omkring mange ting:
Lu 10:41 And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things:
[Luk 10:42 DK-KJV] Men en ting er nødvendigt: og Maria har udvalgt den gode del, som ikke skal bli’ taget væk fra hende.
Lu 10:42 But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.
[Luk 11:1 DK-KJV] Og det skete, at, da han bad på et bestemt sted, da han stoppede, en af hans disciple sagde til ham, Herre, lær os at bede, som Johannes også underviste hans disciple.
Lu 11:1 And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.
[Luk 11:2 DK-KJV] Og han sagde til dem, Når I beder, sig, Vor Far som er i himlen, Helliget være dit navn. Dit kongerige komme. Din vilje ske, som i himlen, sådant på jorden.
Lu 11:2 And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.
[Luk 11:3 DK-KJV] Giv os dag for dag vort daglige brød.
Lu 11:3 Give us day by day our daily bread.
[Luk 11:4 DK-KJV] Og tilgiv os vore synder; for vi tilgiver også enhver der er skyldig overfor os. Og led os ikke ind i fristelse; men forløs os fra ondt.
Lu 11:4 And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.
[Luk 11:5 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvem af jer skal ha’ en ven, og skal gå til ham ved midnatstid, og sige til ham, Ven, lån mig 3 brød;
Lu 11:5 And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves;
[Luk 11:6 DK-KJV] For en af mine venner er kommet til mig på hans rejse, og jeg har ingenting at sætte foran ham?
Lu 11:6 For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him?
[Luk 11:7 DK-KJV] Og han skal indefra svare og sige, Forstyr mig ikke: døren er lukket nu, og mine børn er hos mig i seng; jeg kan ikke stå op og gi’ dig.
Lu 11:7 And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.
[Luk 11:8 DK-KJV] Jeg siger til jer, Selvom at han ikke ville stå op og give ham, fordi han er hans ven, dog på grund af hans påtrængenhed vil han stå op og give ham så mange som han behøver.
Lu 11:8 I say unto you, Though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth.
[Luk 11:9 DK-KJV] Og jeg siger til jer, Spørg, og den skal bli’ givet jer; søg, og I skal finde; bank på, og den skal bli’ åbnet for jer.
Lu 11:9 And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.
[Luk 11:10 DK-KJV] For hver den som spørger modtager; og han der søger finder; og til ham der banker på skal den bli’ åbnet.
Lu 11:10 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
[Luk 11:11 DK-KJV] Hvis en søn skal spørge om brød af nogen af jer der er en far, vil han give ham en sten? eller hvis han spørger om en fisk, vil han i stedet for en fisk give ham en slange?
Lu 11:11 If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent?
[Luk 11:12 DK-KJV] Eller hvis han skal spørge om et æg, vil han tilbyde ham en skorpion?
Lu 11:12 Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion?
[Luk 11:13 DK-KJV] Hvis I da, som er onde, ved hvordan det er at give gode gaver til jeres børn: hvor meget mere skal jeres himmelske Far give den Hellige Ånd til dem der spørger ham?
Lu 11:13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?
[Luk 11:14 DK-KJV] Og han var i gang med at uddrive en djævel, og den var stum. Og det skete, da djævelen var gået ud, talte den stumme; og folket forundredes.
Lu 11:14 And he was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass, when the devil was gone out, the dumb spake; and the people wondered.
[Luk 11:15 DK-KJV] Men nogle af dem sagde, Han uddriver djævle gennem Beelzebub djævlenes leder.
Lu 11:15 But some of them said, He casteth out devils through Beelzebub the chief of the devils.
[Luk 11:16 DK-KJV] Og andre, ved at friste ham, søgte et tegn fra himlen fra ham.
Lu 11:16 And others, tempting him, sought of him a sign from heaven.
[Luk 11:17 DK-KJV] Men han, som godt kendte deres tanker, sagde til dem, Ethvert kongerige som kommer i splid med sigselv er bragt til ødelæggelse; og et hus som kommer i splid med et hus falder.
Lu 11:17 But he, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house divided against a house falleth.
[Luk 11:18 DK-KJV] Hvis Satan også er i splid med sigselv, hvordan skal hans kongerige stå? fordi I sagde at jeg uddriver djævle gennem Beelzebub.
Lu 11:18 If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? because ye say that I cast out devils through Beelzebub.
[Luk 11:19 DK-KJV] Og hvis jeg via Beelzebub uddriver djævle, via hvem uddriver jeres sønner dem så? derfor skal de være jeres dommere.
Lu 11:19 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.
[Luk 11:20 DK-KJV] Men hvis jeg med Guds finger uddriver djævlene, så er Guds kongerige uden tvivl kommet over jer.
Lu 11:20 But if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you.
[Luk 11:21 DK-KJV] Når en stærk armeret mand holder hans palads, er hans gods i fred:
Lu 11:21 When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:
[Luk 11:22 DK-KJV] Men når én der er stærkere end han skal komme over ham, og overrumple ham, tager han fra ham hele hans rustning hvori han stolede på, og deler hans bytte.
Lu 11:22 But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils.
[Luk 11:23 DK-KJV] Han der ikke er med mig er imod mig: og han der ikke samler med mig spreder.
Lu 11:23 He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth.
[Luk 11:24 DK-KJV] Når den urene ånd er gået ud af et menneske, går han gennem tørre steder, og søger efter hvile; og finder det ikke, han siger, Jeg vil returnere til mit hus hvor jeg kom ud fra.
Lu 11:24 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest; and finding none, he saith, I will return unto my house whence I came out.
[Luk 11:25 DK-KJV] Og når han kommer, finder han det fejet og smukseret.
Lu 11:25 And when he cometh, he findeth it swept and garnished.
[Luk 11:26 DK-KJV] Så går han, og tager 7 andre ånder med sig som er mere onde end hamselv; og de går ind, og bor der: og den sidste tilstand er værre for det menneske end den første.
Lu 11:26 Then goeth he, and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.
[Luk 11:27 DK-KJV] Og det skete, mens han talte disse ting, en bestemt kvinde fra gruppen opløftede hendes stemme, og sagde til ham, Velsignet er livmoderen der bar dig, og de bryster hvilke du har diet.
Lu 11:27 And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked.
[Luk 11:28 DK-KJV] Men han sagde, Ja hellere, velsignet er de der hører Guds ord, og holder det.
Lu 11:28 But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.
[Luk 11:29 DK-KJV] Og da folket var tæt forsamlet, begyndte han at sige, Dette er en ond generation: de søger et tegn; og der skal intet tegn bli’ givet den, foruden profeten Jonas’ tegn.
Lu 11:29 And when the people were gathered thick together, he began to say, This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet.
[Luk 11:30 DK-KJV] For som Jonas var et tegn for Nineviterne, sådant skal Menneskesønnen også være det for denne generation.
Lu 11:30 For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of man be to this generation.
[Luk 11:31 DK-KJV] Sydens dronning skal opstå i dommen med denne generations mænd, og fordømme dem: for hun kom fra de yderste dele af jorden for at høre Solomons visdom: og, læg mærke til, en større end Solomon er her.
Lu 11:31 The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.
[Luk 11:32 DK-KJV] Nineves folk skal opstå i dommen med denne generation, og skal fordømme den: for de angrede ved Jonas’ prædiken: og, læg mærke til, en større end Jonas er her.
Lu 11:32 The men of Nineve shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.
[Luk 11:33 DK-KJV] Intet menneske, når han har tændt et lys, sætter det på et hemmeligt sted, heller ikke under en spand, men på en lysestage, så de som kommer ind må se lyset.
Lu 11:33 No man, when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light.
[Luk 11:34 DK-KJV] Kroppens lys er øjet: derfor når dit øje er simpelt, så er hele din krop også fuld af lys; men når dit øje er ondt, så er din krop også fuld af mørke.
Lu 11:34 The light of the body is the eye: therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light; but when thine eye is evil, thy body also is full of darkness.
[Luk 11:35 DK-KJV] Pas derfor på at lyset som er i dig ikke er mørke.
Lu 11:35 Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness.
[Luk 11:36 DK-KJV] Hvis hele din krop derfor er fuld af lys, ved ikke at ha’ nogen mørk del, så skal det hele være fuld af lys, som når lyset skinner fra et stearinlys der giver dig lys.
Lu 11:36 If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle doth give thee light.
[Luk 11:37 DK-KJV] Og da han talte, bønfaldte en bestemt Farisæer ham om at spise aftensmad hos ham: og han gik ind, og satte sig ned til bords.
Lu 11:37 And as he spake, a certain Pharisee besought him to dine with him: and he went in, and sat down to meat.
[Luk 11:38 DK-KJV] Og da Farisæeren så det, forundredes han over at han ikke først havde vasket sig før aftensmaden.
Lu 11:38 And when the Pharisee saw it, he marvelled that he had not first washed before dinner.
[Luk 11:39 DK-KJV] Og Herren sagde til ham, Nu gør I Farisæere det at I renser den udvendige side af koppen og fadet; men jeres indvendige dele er fulde af glubskhed og ondskab.
Lu 11:39 And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.
[Luk 11:40 DK-KJV] I tåber, gjorde ikke han der lavede det som er udvendigt, lavede han ikke også det indvendige?
Lu 11:40 Ye fools, did not he that made that which is without make that which is within also?
[Luk 11:41 DK-KJV] Men giv hellere almisser af sådanne ting som I har; og, læg mærke til, alle ting er rene for jer.
Lu 11:41 But rather give alms of such things as ye have; and, behold, all things are clean unto you.
[Luk 11:42 DK-KJV] Men arme jer, Farisæer! for I giver tiende af mynte og rug og alle slags urter, og passerer henover dom og Guds kærlighed: dette burde I ha’ gjort, og ikke ha’ efterladt de andre ugjorte.
Lu 11:42 But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.
[Luk 11:43 DK-KJV] Arme jer, Farisæer! for I elsker de ypperste sæder i synagogerne, og hilsner på markedspladserne.
Lu 11:43 Woe unto you, Pharisees! for ye love the uppermost seats in the synagogues, and greetings in the markets.
[Luk 11:44 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæer! hyklere! for I er som grave som ikke viser sig, og de mennesker der går over dem lægger ikke mærke til dem.
Lu 11:44 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them.
[Luk 11:45 DK-KJV] Så svarede en af advokaterne, og sagde til ham, Mester, med et således ordsprog bebrejder du også os.
Lu 11:45 Then answered one of the lawyers, and said unto him, Master, thus saying thou reproachest us also.
[Luk 11:46 DK-KJV] Og han sagde, Arme jer også, I advokater! for I pålægger mennesker med byrder som er svære at bære på, og I jerselv rører ikke byrderne med så meget som en finger.
Lu 11:46 And he said, Woe unto you also, ye lawyers! for ye lade men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with one of your fingers.
[Luk 11:47 DK-KJV] Arme jer! for I byggede profeternes gravmonumenter, og jeres fædre dræbte dem.
Lu 11:47 Woe unto you! for ye build the sepulchres of the prophets, and your fathers killed them.
[Luk 11:48 DK-KJV] I bærer sandeligt vidnesbyrd at I tillod de handlinger fra jeres fædre: for de dræbte dem ganske vist, og I byggede deres gravmonumenter.
Lu 11:48 Truly ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers: for they indeed killed them, and ye build their sepulchres.
[Luk 11:49 DK-KJV] Derfor sagde Guds visdom også, Jeg vil sende dem profeter og apostle, og nogle af dem skal de slå ihjel og forfølge:
Lu 11:49 Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and some of them they shall slay and persecute:
[Luk 11:50 DK-KJV] Så blodet fra alle profeterne, som var udgydt fra denne verdens grundlæggelse, må bli’ påkrævet af denne generation;
Lu 11:50 That the blood of all the prophets, which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation;
[Luk 11:51 DK-KJV] Fra blodet af Abel til blodet af Zakarias, som omkom mellem alteret og templet: sandelig siger jeg til jer, Det skal bli’ påkrævet af denne generation.
Lu 11:51 From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.
[Luk 11:52 DK-KJV] Arme jer, advokater! for I har fjernet kundskabens nøgle: I jer selv gik ikke ind, og dem der var på vej ind forhindrede I.
Lu 11:52 Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge: ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.
[Luk 11:53 DK-KJV] Og da han sagde disse ting til dem, begyndte de skriftkloge og Farisæerne voldsomt at opfordre ham, og at provokere ham til at tale om mange ting:
Lu 11:53 And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to provoke him to speak of many things:
[Luk 11:54 DK-KJV] Og lå på lur, og søgte at fange nogle ting ud af hans mund, så de måtte anklage ham.
Lu 11:54 Laying wait for him, and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him.
[Luk 12:1 DK-KJV] I mellemtiden, da der var forsamlet en folkemængde der ikke var til at tælle, ligesåmeget så de trådte på hinanden, begyndte han først af alt at sige til hans disciple, Vær I på vagt overfor Farisæernes surdej, som er hykleri.
Lu 12:1 In the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another, he began to say unto his disciples first of all, Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.
[Luk 12:2 DK-KJV] For der er ingenting der er skjult, der ikke skal bli’ afsløret; ej heller gemt, der ikke skal bli’ kendt.
Lu 12:2 For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.
[Luk 12:3 DK-KJV] Hvadsomhelst som I derfor har talt i mørket skal bli’ hørt i lyset; og det som I har talt i øret i skabet skal bli’ proklameret på hustagene.
Lu 12:3 Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.
[Luk 12:4 DK-KJV] Og jeg siger til jer mine venner, Vær ikke bange for dem der dræber kroppen, og efter det ikke har mere de kan gøre.
Lu 12:4 And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do.
[Luk 12:5 DK-KJV] Men jeg vil advare jer på forhånd hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at han har dræbt har myndighed til at kaste ind i helvede; ja, jeg siger til jer, Frygt ham.
Lu 12:5 But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him, which after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him.
[Luk 12:6 DK-KJV] Er ikke 5 spurve solgt for 2 ører, og ikke én af dem er glemt foran Gud?
Lu 12:6 Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God?
[Luk 12:7 DK-KJV] Men selveste jeres hovedhår er alle talt. Frygt derfor ikke: I er af større værdi end mange spurve.
Lu 12:7 But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.
[Luk 12:8 DK-KJV] Jeg siger også til jer, Hvemsomhelst der skal bekende mig foran mennesker, ham skal Menneskesønnen også bekende foran Guds engle:
Lu 12:8 Also I say unto you, Whosoever shall confess me before men, him shall the Son of man also confess before the angels of God:
[Luk 12:9 DK-KJV] Men han der fornægter mig foran mennesker skal bli’ fornægtet foran Guds engle.
Lu 12:9 But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God.
[Luk 12:10 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal tale et ord imod Menneskesønnen, det skal bli’ tilgivet ham: men for ham der gudsbespotter imod den Hellige Ånd skal det ikke bli’ tilgivet.
Lu 12:10 And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but unto him that blasphemeth against the Holy Ghost it shall not be forgiven.
[Luk 12:11 DK-KJV] Og når de bringer jer til synagogerne, og til statsansatte, og myndigheder, tænk I ikke videre over hvordan eller hvilke ting I skal svare, eller hvad I skal sige:
Lu 12:11 And when they bring you unto the synagogues, and unto magistrates, and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer, or what ye shall say:
[Luk 12:12 DK-KJV] For den Hellige Ånd skal undervise jer i den samme time hvad I burde sige.
Lu 12:12 For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say.
[Luk 12:13 DK-KJV] Og én fra gruppen sagde til ham, Mester, tal til min bror, så han deler arven med mig.
Lu 12:13 And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me.
[Luk 12:14 DK-KJV] Og han sagde til ham, Mand, hvem gjorde mig til en dommer eller en opdeler over jer?
Lu 12:14 And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you?
[Luk 12:15 DK-KJV] Og han sagde til dem, Pas på, og vær varsom med griskhed: for en mands liv består ikke i overfloden af de ting som han besidder.
Lu 12:15 And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man’s life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
[Luk 12:16 DK-KJV] Og han talte en lignelse til dem, og siger, En bestemt rig mands jord frembragte rigtig meget:
Lu 12:16 And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully:
[Luk 12:17 DK-KJV] Og han tænkte inde i sigselv, og siger, Hvad skal jeg gøre, fordi jeg intet rum har hvor jeg kan anbringe mine frugter?
Lu 12:17 And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?
[Luk 12:18 DK-KJV] Og han sagde, Dette vil jeg gøre: Jeg vil rive mine lader ned, og bygge større; og der vil jeg anbringe alle mine frugter og mit gods.
Lu 12:18 And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods.
[Luk 12:19 DK-KJV] Og jeg vil sige til min sjæl, Sjæl, du har meget gods opmagasineret nok til mange år, ta’ og slap lidt af, spis, drik, og vær glad.
Lu 12:19 And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry.
[Luk 12:20 DK-KJV] Men Gud sagde ham, Du tåbe, denne nat skal din sjæl bli’ krævet af dig: så hvis’ ting skal de da være, som du har stillet til rådighed?
Lu 12:20 But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided?
[Luk 12:21 DK-KJV] Sådant er han der lægger skatte op for sigselv, og ikke er rig mod Gud.
Lu 12:21 So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.
[Luk 12:22 DK-KJV] Og han sagde til hans disciple, Derfor siger jeg til jer, Tænk ikke videre over jeres liv, hvad I skal spise; heller ikke over kroppen, hvad I skal tage på.
Lu 12:22 And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.
[Luk 12:23 DK-KJV] Livet er mere end mad, og kroppen mere end tøj.
Lu 12:23 The life is more than meat, and the body is more than raiment.
[Luk 12:24 DK-KJV] Læg mærke til ravnene: for de hverken sår eller høster; de som hverken har varehus eller lade; og Gud fodre dem: hvor meget mere er I bedre end fuglene?
Lu 12:24 Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?
[Luk 12:25 DK-KJV] Og hvem af jer kan ved at tænke videre over det lægge en ½ meter til sin højde?
Lu 12:25 And which of you with taking thought can add to his stature one cubit?
[Luk 12:26 DK-KJV] Hvis I da ikke er i stand til at gøre den ting som er mindst, hvorfor tænker I så over resten?
Lu 12:26 If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest?
[Luk 12:27 DK-KJV] Betragt liljerne hvordan de gror: de arbejder ikke, de spinder ikke: og jeg siger alligevel til jer, at Solomon i al hans herlighed ikke var iklædt som en af disse.
Lu 12:27 Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
[Luk 12:28 DK-KJV] Hvis da Gud sådant iklæder græsset, som i dag er på marken, og i morgen er kastet ind i ovnen: hvor meget mere vil han iklæde jer, Kæreste I med så lille en tro?
Lu 12:28 If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith?
[Luk 12:29 DK-KJV] Og søg I ikke hvad I skal spise, eller hvad I skal drikke, vær I heller ikke af et tvivlsomt sind.
Lu 12:29 And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.
[Luk 12:30 DK-KJV] For alle disse ting søger denne verdens nationer efter: og jeres Far ved at I har brug for disse ting.
Lu 12:30 For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.
[Luk 12:31 DK-KJV] Men søg I hellere Guds kongerige; og alle disse ting skal bli’ givet til jer.
Lu 12:31 But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.
[Luk 12:32 DK-KJV] Frygt ikke, lille flok; for det er jeres Fars velbehag at give jer kongeriget.
Lu 12:32 Fear not, little flock; for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.
[Luk 12:33 DK-KJV] Sælg hvad I har, og giv almisser; skaf jer selv pengepunge som ikke bli’r gamle, en skat i himlene der ikke fejler, hvor ingen tyve nærmer sig, og muk heller ikke nedbryder.
Lu 12:33 Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.
[Luk 12:34 DK-KJV] For hvor jeres skat er, der vil jeres hjerte også være.
Lu 12:34 For where your treasure is, there will your heart be also.
[Luk 12:35 DK-KJV] Lad jeres lænder være omsvøbte, og jeres lys forbli’ brændende;
Lu 12:35 Let your loins be girded about, and your lights burning;
[Luk 12:36 DK-KJV] Og vær I jer selv som mennesker der venter på deres herre, når han vil returnere fra brylluppet; så når han kommer og banker, må de åbne for ham øjeblikkeligt.
Lu 12:36 And ye yourselves like unto men that wait for their lord, when he will return from the wedding; that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately.
[Luk 12:37 DK-KJV] Velsignet er de tjenere, hvem herren skal finde vågnede når han kommer: sandelig siger jeg til jer, at han skal svøbe sigselv, og få dem til at sidde ned til bords, og jeg vil komme frem og betjene dem.
Lu 12:37 Blessed are those servants, whom the lord when he cometh shall find watching: verily I say unto you, that he shall gird himself, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them.
[Luk 12:38 DK-KJV] Og hvis han skal komme på den anden vagt, eller komme på den tredje vagt, og finde dem sådant, velsignet er de tjenere.
Lu 12:38 And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.
[Luk 12:39 DK-KJV] Og forstå dette, at hvis husets ægtemand havde kendt til hvilken time tyven ville komme, ville han ha’ våget, og ikke ha’ tilladt at hans hus blev brudt igennem.
Lu 12:39 And this know, that if the goodman of the house had known what hour the thief would come, he would have watched, and not have suffered his house to be broken through.
[Luk 12:40 DK-KJV] Vær I derfor også klar: for Menneskesønnen kommer i en time når I ikke tænker det.
Lu 12:40 Be ye therefore ready also: for the Son of man cometh at an hour when ye think not.
[Luk 12:41 DK-KJV] Så sagde Peter til ham, Herre, taler du denne lignelse til os, ja eller til alle?
Lu 12:41 Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all?
[Luk 12:42 DK-KJV] Og Herren sagde, Hvem er da den trofaste og vise forvalter, hvem hans herre skal gøre til leder over hans hushold, for at gi’ dem deres del af maden i rette tid?
Lu 12:42 And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season?
[Luk 12:43 DK-KJV] Velsignet er den tjener, hvem hans herre når han kommer skal finde gørende således.
Lu 12:43 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
[Luk 12:44 DK-KJV] Omkring en sandhed siger jeg til jer, at han vil gøre ham til en leder over alt det han har.
Lu 12:44 Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath.
[Luk 12:45 DK-KJV] Men og hvis den tjener siger i hans hjerte, Min herre har udsat hans ankomst; og skal begynde at slå tjenestemændene og tjenestepigerne, og at spise og drikke, og at være fuld;
Lu 12:45 But and if that servant say in his heart, My lord delayeth his coming; and shall begin to beat the menservants and maidens, and to eat and drink, and to be drunken;
[Luk 12:46 DK-KJV] Den tjeners herre vil komme i en dag når han ikke kigger efter ham, og i en time når han ikke er opmærksom, og bryde ham i stykker, og vil tildele ham hans del med de vantro.
Lu 12:46 The lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers.
[Luk 12:47 DK-KJV] Og den tjener, som kendte sin herres vilje, og ikke forberedte sigselv, og heller ikke gjorde efter hans vilje, skal bli’ slået med mange piskeslag.
Lu 12:47 And that servant, which knew his lord’s will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes.
[Luk 12:48 DK-KJV] Men han der ikke kendte til det, og begik ting værdig af piskeslag, skal bli’ slået med få piskeslag. For til hvemsomhelst der er givet meget, af ham skal der bli’ krævet meget: og til hvem mennesker har betroet meget, af ham vil de kræve mere af.
Lu 12:48 But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required: and to whom men have committed much, of him they will ask the more.
[Luk 12:49 DK-KJV] Jeg er kommet for at sende ild på jorden; og hvad vil jeg, hvis den allerede er antændt?
Lu 12:49 I am come to send fire on the earth; and what will I, if it be already kindled?
[Luk 12:50 DK-KJV] Men jeg har en dåb til at bli’ døbt med; og hvordan er jeg rettet indtil den er udført!
Lu 12:50 But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!
[Luk 12:51 DK-KJV] Går I udfra at jeg er kommet for at give fred på jorden? jeg fortæller jer, Nej; men snarere splid.
Lu 12:51 Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, Nay; but rather division:
[Luk 12:52 DK-KJV] For fra nu af skal der være 5 i et hus splittet, 3 imod 2, og 2 imod 3.
Lu 12:52 For from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three.
[Luk 12:53 DK-KJV] Faderen skal komme i splid med sønnen, og sønnen med faderen; moderen med datteren, og datteren med moderen; svigermoderen med hendes svigerdatter, og svigerdatteren med hendes svigermor.
Lu 12:53 The father shall be divided against the son, and the son against the father; the mother against the daughter, and the daughter against the mother; the mother in law against her daughter in law, and the daughter in law against her mother in law.
[Luk 12:54 DK-KJV] Og han sagde også til folket, Når I ser en sky rejse sig ud fra vesten, straks siger I, Der kommer en skyller; og sådant er det.
Lu 12:54 And he said also to the people, When ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say, There cometh a shower; and so it is.
[Luk 12:55 DK-KJV] Og når I ser syd vinden blæse, siger I, Der vil bli’ varmt; og det kommer til at ske.
Lu 12:55 And when ye see the south wind blow, ye say, There will be heat; and it cometh to pass.
[Luk 12:56 DK-KJV] I hyklere, I kan skelne himlens og jordens udseende; men hvordan kan det være at I ikke kan skelne denne tid?
Lu 12:56 Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth; but how is it that ye do not discern this time?
[Luk 12:57 DK-KJV] Ja, og hvorfor dømmer I ikke i jerselv hvad der er rigtigt?
Lu 12:57 Yea, and why even of yourselves judge ye not what is right?
[Luk 12:58 DK-KJV] Når du går med din modstander til den statsansatte, som du er på vejen, vær omhyggelig med at du må bli’ forløst fra ham, for ikke at han slæber dig til dommeren, og dommeren forløser dig til officeren, og officeren kaster dig i fængsel.
Lu 12:58 When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him; lest he hale thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison.
[Luk 12:59 DK-KJV] Jeg fortæller dig, du skal ikke komme ud derfra, før du har betalt den sidste øre.
Lu 12:59 I tell thee, thou shalt not depart thence, till thou hast paid the very last mite.
[Luk 13:1 DK-KJV] På det tidspunkt var der nogle tilstede der fortalte ham om Galilæerne, hvis blod Pilatus havde blandet med deres ofre.
Lu 13:1 There were present at that season some that told him of the Galilaeans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.
[Luk 13:2 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til dem, Går I udfra at disse Galilæere var syndere over alle de Galilæere, fordi de led sådanne ting?
Lu 13:2 And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galilaeans were sinners above all the Galilaeans, because they suffered such things?
[Luk 13:3 DK-KJV] Jeg fortæller jer, Nej: men, medmindre I angrer, skal I alle omkomme på samme måde.
Lu 13:3 I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
[Luk 13:4 DK-KJV] Eller de 18, på hvem tårnet i Siloam faldt, og dræbte dem, tænker I at de var syndere over alle mennesker der boede i Jerusalem?
Lu 13:4 Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem?
[Luk 13:5 DK-KJV] Jeg fortæller jer, Nej: men, medmindre I angrer, skal I alle omkomme på samme måde.
Lu 13:5 I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
[Luk 13:6 DK-KJV] Han talte også denne lignelse; En bestemt mand havde et figentræ plantet i hans vingård; og han kom og søgte efter frugt på det, og fandt ingen.
Lu 13:6 He spake also this parable; A certain man had a fig tree planted in his vineyard; and he came and sought fruit thereon, and found none.
[Luk 13:7 DK-KJV] Så sagde han til beskæreren af hans vingård, Læg mærke til, disse 3 år kom jeg for at søge efter frugt på dette figentræ, og finder ingen: hug det ned; hvorfor udnytter det jorden?
Lu 13:7 Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these three years I come seeking fruit on this fig tree, and find none: cut it down; why cumbereth it the ground?
[Luk 13:8 DK-KJV] Og ved at svare sagde han til ham, Herre, lad det også være alene dette år, indtil jeg skal grave omkring det, og gøde det:
Lu 13:8 And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it:
[Luk 13:9 DK-KJV] Og hvis det bærer frugt, godt: og hvis ikke, så skal du hugge det ned efter det.
Lu 13:9 And if it bear fruit, well: and if not, then after that thou shalt cut it down.
[Luk 13:10 DK-KJV] Og han underviste i en af synagogerne på sabbatten.
Lu 13:10 And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.
[Luk 13:11 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en kvinde som havde en skrøbelighedsånd i 18 år, og var bukket sammen, og kunne på ingen måde løfte sigselv op.
Lu 13:11 And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself.
[Luk 13:12 DK-KJV] Og da Jesus så hende, kaldte han hende til sig, og sagde til hende, Kvinde, du er løst fra din skrøbelighed.
Lu 13:12 And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity.
[Luk 13:13 DK-KJV] Og han lagde hans hænder på hende: og øjeblikkeligt var hun gjort lige, og forherligede Gud.
Lu 13:13 And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God.
[Luk 13:14 DK-KJV] Og synagogens leder svarede med harme, eftersom Jesus havde helbredt på sabbatsdagen, og sagde til folket, Der er 6 dage i hvilke mennesker burde arbejde: i dem kom derfor og bliv helbredt, og ikke på sabbatsdagen.
Lu 13:14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day.
[Luk 13:15 DK-KJV] Da svarede Herren ham, og sagde, Du hykler, løsner ikke hver eneste af jer på sabbatten hans okse eller hans æsel fra stalden, og leder ham væk til vanding?
Lu 13:15 The Lord then answered him, and said, Thou hypocrite, doth not each one of you on the sabbath loose his ox or his ass from the stall, and lead him away to watering?
[Luk 13:16 DK-KJV] Og burde ikke denne kvinde, bli’ løsnet fra disse bånd på sabbatsdagen, som er en datter af Abraham, hvem Satan har bundet, se, disse 18 år?
Lu 13:16 And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?
[Luk 13:17 DK-KJV] Og da han havde sagt disse ting, var alle hans modstandere skamfulde: og hele folket jublede over alle de herlige ting der var gjort af ham.
Lu 13:17 And when he had said these things, all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.
[Luk 13:18 DK-KJV] Så sagde han, Hvad ligner Guds kongerige? og med hvad skal jeg sammenligne det?
Lu 13:18 Then said he, Unto what is the kingdom of God like? and whereunto shall I resemble it?
[Luk 13:19 DK-KJV] Det er som var det en frøkerne fra sennepsfrø, som han tog, og kastede ind i hans have; og det groede, og blev til et stort træ; og luftens fugle logerede i des grene.
Lu 13:19 It is like a grain of mustard seed, which a man took, and cast into his garden; and it grew, and waxed a great tree; and the fowls of the air lodged in the branches of it.
[Luk 13:20 DK-KJV] Og igen sagde han, Med hvad skal jeg sammenligne Guds kongerige?
Lu 13:20 And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?
[Luk 13:21 DK-KJV] Det er ligesom surdej, som en kvinde tog og gemte i 3 mål mel, indtil det hele var surdej.
Lu 13:21 It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.
[Luk 13:22 DK-KJV] Og han gik gennem byerne og landsbyerne, og underviste, og rejste imod Jerusalem.
Lu 13:22 And he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.
[Luk 13:23 DK-KJV] Så sagde én til ham, Herre, er der få der blir frelst? Og han sagde til dem,
Lu 13:23 Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them,
[Luk 13:24 DK-KJV] Kæmp for at gå ind via den snævre port: for mange, siger jeg til jer, vil forsøge at gå ind, og skal ikke være i stand til det.
Lu 13:24 Strive to enter in at the strait gate: for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able.
[Luk 13:25 DK-KJV] Når så husets mester er opstået, og har lukket døren i, og I begynder at stå udenfor, og at banke på døren, og siger, Herre, Herre, åben for os; og han skal svare og sige til jer, Hvor er I fra jeg kender jer ikke:
Lu 13:25 When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us; and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are:
[Luk 13:26 DK-KJV] Så skal I begynde at sige, Vi har spist og drukket i dit nærvær, og du har undervist i vore gader.
Lu 13:26 Then shall ye begin to say, We have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught in our streets.
[Luk 13:27 DK-KJV] Men han skal sige, Jeg fortæller jer, jeg kender jer ikke hvor er I fra; gå væk fra mig, alle I fejltrinsarbejdere.
Lu 13:27 But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are; depart from me, all ye workers of iniquity.
[Luk 13:28 DK-KJV] Der skal være gråd og tænderskæren, når I skal se Abraham, og Isak, og Jacob, og alle profeterne, i Guds kongerige, og I jer selv presses ud.
Lu 13:28 There shall be weeping and gnashing of teeth, when ye shall see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets, in the kingdom of God, and you yourselves thrust out.
[Luk 13:29 DK-KJV] Og de skal komme fra østen, og fra vesten, og fra norden, og fra syden, og skal sidde ned i Guds kongerige.
Lu 13:29 And they shall come from the east, and from the west, and from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of God.
[Luk 13:30 DK-KJV] Og, læg mærke til, der er sidste som skal være første, og der er første som skal være sidste.
Lu 13:30 And, behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last.
[Luk 13:31 DK-KJV] Den samme dag kommer der nogle af Farisæerne, og siger til ham, Kom dig væk, og ta’ afsted herfra: for Herodes vil dræbe dig.
Lu 13:31 The same day there came certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out, and depart hence: for Herod will kill thee.
[Luk 13:32 DK-KJV] Og han sagde til dem, Gå I, og fortæl den ræv, Læg mærke til, jeg uddriver djævle, og jeg udføre kurer i dag og i morgen, og den tredje dag skal jeg bli’ perfektioneret.
Lu 13:32 And he said unto them, Go ye, and tell that fox, Behold, I cast out devils, and I do cures to day and to morrow, and the third day I shall be perfected.
[Luk 13:33 DK-KJV] Imidlertid må jeg gå i dag, og i morgen, og den følgende dag: for det kan ikke ske at en profet forsvinder ud af Jerusalem.
Lu 13:33 Nevertheless I must walk to day, and to morrow, and the day following: for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem.
[Luk 13:34 DK-KJV] Kæreste Jerusalem, Jerusalem, som dræber profeterne, og stener dem der er sendt til dig; hvor ofte ville jeg ha’ samlet jer børn sammen, som en høne samler hendes kyllinger under hendes vinger, og I ville ikke!
Lu 13:34 O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee; how often would I have gathered thy children together, as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not!
[Luk 13:35 DK-KJV] Læg mærke til, jeres huse er efterladt til jer øde: og sandelig siger jeg til jer, I skal ikke se mig, før den tid kommer når I skal sige, Velsignet er han der kommer i Herrens navn.
Lu 13:35 Behold, your house is left unto you desolate: and verily I say unto you, Ye shall not see me, until the time come when ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
[Luk 14:1 DK-KJV] Og det skete, som han gik ind i én af de ledende Farisæers hus for at spise brød på sabbatsdagen, at de lagde mærke til ham.
Lu 14:1 And it came to pass, as he went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the sabbath day, that they watched him.
[Luk 14:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en bestemt mand foran ham som havde vattersot.
Lu 14:2 And, behold, there was a certain man before him which had the dropsy.
[Luk 14:3 DK-KJV] Og Jesus svare og talte til advokaterne og Farisæerne, og siger, Er det lovligt at hele på sabbatsdagen?
Lu 14:3 And Jesus answering spake unto the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day?
[Luk 14:4 DK-KJV] Da var de stille. Og han tog ham, og helbredte ham, og lod han gå;
Lu 14:4 And they held their peace. And he took him, and healed him, and let him go;
[Luk 14:5 DK-KJV] Og svarede dem, og siger, Hvem af jer skal ha’ et æsel eller en okse der er faldet ned i en faldgrube, og vil ikke straks hive ham op på sabbatsdagen?
Lu 14:5 And answered them, saying, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath day?
[Luk 14:6 DK-KJV] Og de kunne ikke svare ham igen omkring disse ting.
Lu 14:6 And they could not answer him again to these things.
[Luk 14:7 DK-KJV] Og han fremlagde en lignelse til de som var indbudte, da han lagde mærke til hvordan de udvalgte de bedste værelser; og siger til dem,
Lu 14:7 And he put forth a parable to those which were bidden, when he marked how they chose out the chief rooms; saying unto them,
[Luk 14:8 DK-KJV] Når du er indbudt af nogen mand til et bryllup, sid ikke ned i det højeste værelse; for ikke at en mere ærbar mand end dig er indbudt af ham;
Lu 14:8 When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him;
[Luk 14:9 DK-KJV] Og han der indbød dig og ham kommer og siger til dig, Giv denne mand plads; og du med skam begynder at ta’ det laveste værelse.
Lu 14:9 And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room.
[Luk 14:10 DK-KJV] Men når du er indbudt, gå og sid ned i det laveste værelse; så når han kommer der indbød dig, må han sige til dig, Ven, gå højere op: derefter skal du ha’ ros i nærværet af dem der sidder til bords med dig.
Lu 14:10 But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.
[Luk 14:11 DK-KJV] For hvemsomhelst der ophøjer sigselv skal bli’ nedværdiget; og han der ydmyger sigselv skal bli’ ophøjet.
Lu 14:11 For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.
[Luk 14:12 DK-KJV] Derefter sagde han også til ham der indbød ham, Når du laver en middag eller et aftensmåltid, indbyd ikke dine venner, eller dine brødre, eller dine stammefæller, eller dine rige naboer; for ikke at de også indbyder dig igen, og en tilbagebetaling er gjort for dig.
Lu 14:12 Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee.
[Luk 14:13 DK-KJV] Men når du laver en fest, indbyd de fattige, de lemlæstede, de lamme, de blinde:
Lu 14:13 But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind:
[Luk 14:14 DK-KJV] Og du skal bli’ velsignet; for de kan ikke tilbagebetale dig: for du skal bli’ tilbagebetalt ved de retskafnes opstandelse.
Lu 14:14 And thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee: for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just.
[Luk 14:15 DK-KJV] Og da én af dem der sad til bords med ham hørte disse ting, sagde han til ham, Velsignet er han der skal spise brød i Guds kongerige.
Lu 14:15 And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God.
[Luk 14:16 DK-KJV] Så sagde han til ham, En bestemt mand lavede et stort aftensmåltid, og indbød mange:
Lu 14:16 Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many:
[Luk 14:17 DK-KJV] Og sendte hans tjenere ved middagstid for at sige til dem der var indbudt, Kom, for alle ting er nu klar.
Lu 14:17 And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come; for all things are now ready.
[Luk 14:18 DK-KJV] Og de alle begyndte enstemmigt at lave undskyldninger. Den første sagde til ham, Jeg har købt et stykke jord, og jeg må nødvendigvis gå og se det: Jeg ber dig ha’ mig undskyldt.
Lu 14:18 And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused.
[Luk 14:19 DK-KJV] Og en anden sagde, Jeg har købt 5 åg af okser, og jeg går for at teste dem: Jeg ber dig ha’ mig undskyldt.
Lu 14:19 And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused.
[Luk 14:20 DK-KJV] Og en anden sagde, Jeg har giftet mig med en hustru, og kan derfor ikke komme.
Lu 14:20 And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come.
[Luk 14:21 DK-KJV] Så kom den tjener, og viste hans herre disse ting. Så blev husets mester vred og sagde til tjeneren, Gå hurtigt ud på byens gader og veje, og bring de fattige, og de lemlæstede, og de halte, og de blinde herhen.
Lu 14:21 So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.
[Luk 14:22 DK-KJV] Og tjeneren sagde, Herre, det er gjort som du har befalet, og der er stadigvæk mere plads.
Lu 14:22 And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room.
[Luk 14:23 DK-KJV] Og herren sagde til tjeneren, Gå ud på landevejene og hegnene, og overtal dem til at komme ind, så mit hus må bli’ fyldt.
Lu 14:23 And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.
[Luk 14:24 DK-KJV] For jeg siger til jer, At ingen af disse mænd som var indbudt skal smage af mit aftensmåltid.
Lu 14:24 For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.
[Luk 14:25 DK-KJV] Og der var store folkemængder hos ham: og han vendte sig, og sagde til dem,
Lu 14:25 And there went great multitudes with him: and he turned, and said unto them,
[Luk 14:26 DK-KJV] Hvis der er en mand der kommer til mig, og ikke hader hans far, og mor, og hustru, og børn, og brødre, og søstre, ja, og også hans eget liv, kan han ikke være min discipel.
Lu 14:26 If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.
[Luk 14:27 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke bærer hans kors, og kommer efter mig, kan ikke være min disciple.
Lu 14:27 And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.
[Luk 14:28 DK-KJV] For hvem af jer, som tænker at bygge et tårn, sidder ikke først ned, og udregner omkostningen, om han har nok til at færdiggøre det?
Lu 14:28 For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?
[Luk 14:29 DK-KJV] For ikke at det skal ske, efter at han har lagt fundamentet, og ikke er i stand til at færdiggøre det, og alle der lagde mærke til det begynder at håne ham,
Lu 14:29 Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him,
[Luk 14:30 DK-KJV] Og siger, Denne mand begyndte at bygge, og var ikke i stand til at færdiggøre det.
Lu 14:30 Saying, This man began to build, and was not able to finish.
[Luk 14:31 DK-KJV] Eller hvilken konge, der har tænkt sig at gå i krig med en anden konge, sidder ikke først ned, og konsulterer om han er i stand til med 10.000 at møde ham der kommer imod ham med 20.000?
Lu 14:31 Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand?
[Luk 14:32 DK-KJV] For ikke at, mens den anden stadig er et godt stykke væk, han sender en ambassade, og ønsker konditioner om fred.
Lu 14:32 Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage, and desireth conditions of peace.
[Luk 14:33 DK-KJV] Så ligeledes, hvemsomhelst han er af jer der ikke forlader alt det han har, han kan ikke være min discipel.
Lu 14:33 So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple.
[Luk 14:34 DK-KJV] Salt er godt: men hvis saltet er blevet smagsløs, hvorved skal den krydres?
Lu 14:34 Salt is good: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned?
[Luk 14:35 DK-KJV] Den er hverken god for det land, heller ikke for møgbunken; men mennesker smider den ud. Han der har øre til at høre, lad ham høre.
Lu 14:35 It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.
[Luk 15:1 DK-KJV] Så kom alle skatteopkræverne og synderne nær hen til ham for at høre ham.
Lu 15:1 Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.
[Luk 15:2 DK-KJV] Og Farisæerne og de skriftkloge mumlede, og siger, Denne mand modtager syndere, og spiser med dem.
Lu 15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.
[Luk 15:3 DK-KJV] Og han talte denne lignelse til dem, og siger,
Lu 15:3 And he spake this parable unto them, saying,
[Luk 15:4 DK-KJV] Hvilken mand af jer, som har 100 får, hvis han mister et af dem, gør ikke det at han efterlader de 99 i vildmarken, og går efter det som var tabt, indtil han finder det?
Lu 15:4 What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it?
[Luk 15:5 DK-KJV] Og når han har fundet det, lægger det på hans skuldre, og jubler.
Lu 15:5 And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing.
[Luk 15:6 DK-KJV] Og når han kommer hjem, sammenkalder hans venner og naboer, og siger til dem, Jubel med mig; for jeg har fundet mit får som var tabt.
Lu 15:6 And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost.
[Luk 15:7 DK-KJV] Jeg siger til jer, at ligeledes skal der være glæde i himlen over en synder der angre, mere end over 99 retfærdige personer, som ikke har behov for omvendelse.
Lu 15:7 I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.
[Luk 15:8 DK-KJV] Heller ikke den kvinde som har 10 sølvstykker, hvis hun taber et stykke, gør hun ikke det at hun tænder et lys, og gennemsøger hele huset, og søger flittigt indtil hun finder det?
Lu 15:8 Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it?
[Luk 15:9 DK-KJV] Og når hun har fundet det, sammenkalder hendes venner og hendes naboer, og siger, Jubel med mig; for jeg har fundet det stykke som jeg havde tabt.
Lu 15:9 And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost.
[Luk 15:10 DK-KJV] Ligeledes, siger jeg til jer, der er glæde i Guds engles nærvær over 1 synder der angre.
Lu 15:10 Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.
[Luk 15:11 DK-KJV] Og han sagde, En bestemt mand havde 2 sønner:
Lu 15:11 And he said, A certain man had two sons:
[Luk 15:12 DK-KJV] Og den yngre af dem sagde til sin far, Far, giv mig den del af goderne der tilfalder mig. Og han fordelte sine goder til dem.
Lu 15:12 And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.
[Luk 15:13 DK-KJV] Og ikke mange dage efter samlede den yngre søn alt sammen, og tog afsted til et fjernt land, og ødslede sin substans væk på et udsvævende liv der.
Lu 15:13 And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.
[Luk 15:14 DK-KJV] Og da han havde brugt alt, opstod der en stor hungersnød i det land; og han begyndte at være i nød.
Lu 15:14 And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want.
[Luk 15:15 DK-KJV] Og han gik og slog sig sammen med en borger fra det land; og han sendte ham ud på sin mark for at fodre svin.
Lu 15:15 And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine.
[Luk 15:16 DK-KJV] Og han ville gerne ha’ fyldt sin mave med johannesbrødtræets frugt som svinene åd: og intet menneske gav ham noget.
Lu 15:16 And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him.
[Luk 15:17 DK-KJV] Og da han kom til sigselv, sagde han, hvor mange af min fars hyrede tjenere har brød nok og til overs, og jeg er ved at dø sult!
Lu 15:17 And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!
[Luk 15:18 DK-KJV] Jeg vil rejse mig og gå til min far, og vil sige til ham, Far, jeg har syndet imod himlen, og foran dig,
Lu 15:18 I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,
[Luk 15:19 DK-KJV] Og jeg er ikke længere værdig at bli’ kaldt din søn: gør mig som en af dine hyrede tjenere.
Lu 15:19 And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.
[Luk 15:20 DK-KJV] Og han rejste sig, og kom til sin far. Men da han stadig var et godt stykke væk, så hans far ham, og havde medlidenhed, og løb, og faldt ham om halsen, og kyssede ham.
Lu 15:20 And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.
[Luk 15:21 DK-KJV] Og sønnen sagde til ham, Far jeg har syndet imod himlen, og i dine øjne, og er ikke længer værdig til at bli’ kaldt din søn.
Lu 15:21 And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.
[Luk 15:22 DK-KJV] Men faderen sagde til sin tjener, Frembring den bedste kåbe, og put den på ham; og put en ring på hans hånd, og sko på hans fødder:
Lu 15:22 But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet:
[Luk 15:23 DK-KJV] Og bring fedekalven herhen, og dræb den; og lad os spise, og være glade:
Lu 15:23 And bring hither the fatted calf, and kill it; and let us eat, and be merry:
[Luk 15:24 DK-KJV] For denne min søn var død, og er i live igen; han var tabt, og er fundet. Og de begyndte at bli’ glade.
Lu 15:24 For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry.
[Luk 15:25 DK-KJV] Nu var hans ældste søn på marken: og da han kom og nærmede sig huset, hørte han musik og dans.
Lu 15:25 Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard musick and dancing.
[Luk 15:26 DK-KJV] Og han kaldte på en af tjenerne, og spurgte hvad disse ting betød.
Lu 15:26 And he called one of the servants, and asked what these things meant.
[Luk 15:27 DK-KJV] Og han sagde til ham, Din bror er kommet; og din far har dræbt fedekalven, fordi han har modtaget ham i god behold.
Lu 15:27 And he said unto him, Thy brother is come; and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound.
[Luk 15:28 DK-KJV] Og han var vred, og ville ikke gå ind: derfor kom hans far ud, og bønfaldte ham.
Lu 15:28 And he was angry, and would not go in: therefore came his father out, and intreated him.
[Luk 15:29 DK-KJV] Og han svarende sagde til sin far, Se, i alle disse år har jeg tjent dig, og på intet tidspunkt overtrådte jeg nogle af dine befalinger: og alligevel gav du mig aldrig et kid, så jeg kunne more mig med mine venner:
Lu 15:29 And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends:
[Luk 15:30 DK-KJV] Men lige så hurtigt som denne din søn var kommet, som har opbrugt dit livsværk hos skøger, har du for ham dræbt fedekalven.
Lu 15:30 But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.
[Luk 15:31 DK-KJV] Og han sagde til ham, Søn, du er altid hos mig, og alt det jeg har er dit.
Lu 15:31 And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.
[Luk 15:32 DK-KJV] Det var passende at vi skulle more os, og være glade: for denne din bror var død, og er i live igen; og var tabt, og er fundet.
Lu 15:32 It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.
[Luk 16:1 DK-KJV] Og han sagde også til hans disciple, Der var en bestem rig mand, som havde en forvalter; og den samme var anklaget overfor ham at han havde ødslet hans gods væk.
Lu 16:1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods.
[Luk 16:2 DK-KJV] Og han kaldte på ham, og sagde til ham, Hvordan kan det være at jeg hører dette om dig? aflæg regnskab for dit forvalterskab; for du må ikke længere være tjener.
Lu 16:2 And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward.
[Luk 16:3 DK-KJV] Da sagde forvalteren inde i sigselv, Hvad skal jeg gøre? for min herre tager forvalterskabet væk fra mig: Jeg kan ikke grave; og at tigge skammer jeg mig over.
Lu 16:3 Then the steward said within himself, What shall I do? for my lord taketh away from me the stewardship: I cannot dig; to beg I am ashamed.
[Luk 16:4 DK-KJV] Jeg har besluttet hvad jeg gør, så, når jeg er sat ud af mit forvalterskab, at de må modtag mig ind i deres huse.
Lu 16:4 I am resolved what to do, that, when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses.
[Luk 16:5 DK-KJV] Så kaldte han enhver af hans herres debitorer til ham, og sagde til den første, Hvor meget skylder du til min herre?
Lu 16:5 So he called every one of his lord’s debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my lord?
[Luk 16:6 DK-KJV] Og han sagde, 100 mål olie. Og han sagde til ham, Ta’ regningen, og sid hurtigt ned, og skriv 50.
Lu 16:6 And he said, An hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write fifty.
[Luk 16:7 DK-KJV] Så sagde han til en anden, Og hvor meget skylder du? Og han sagde, 100 mål hvede. Og han sagde til ham, Ta’ regningen, og skriv 80.
Lu 16:7 Then said he to another, And how much owest thou? And he said, An hundred measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write fourscore.
[Luk 16:8 DK-KJV] Og herren roste den uretfærdige forvalter, for han havde gjort klogt: for denne verdens børn er i deres generation visere end lysets børn.
Lu 16:8 And the lord commended the unjust steward, because he had done wisely: for the children of this world are in their generation wiser than the children of light.
[Luk 16:9 DK-KJV] Og jeg siger til jer, Lav til jer selv venner af uretfærdighedens penge; så, når I fejler, må de modtage jer indtil evigvarende boliger.
Lu 16:9 And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail, they may receive you into everlasting habitations.
[Luk 16:10 DK-KJV] Han der er trofast i det som er småt er også trofast i meget: og han der er uretfærdig i det små er også uretfærdig i meget.
Lu 16:10 He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.
[Luk 16:11 DK-KJV] Hvis I derfor ikke har været trofaste med de uretfærdiges penge, hvem vil betro i jeres varetægt de sande rigdomme?
Lu 16:11 If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
[Luk 16:12 DK-KJV] Og hvis I ikke har været trofaste i det som er en anden mands, hvem skal give jer det som er jeres eget?
Lu 16:12 And if ye have not been faithful in that which is another man’s, who shall give you that which is your own?
[Luk 16:13 DK-KJV] Ingen tjener kan tjene 2 mestre: for enten vil han hade den ene, og elske den anden; eller så vil han holde sig til den ene, og foragte den anden. I kan ikke tjene Gud og penge.
Lu 16:13 No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
[Luk 16:14 DK-KJV] Og også Farisæerne, som var griske, hørte alle disse ting: og de spottede ham.
Lu 16:14 And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things: and they derided him.
[Luk 16:15 DK-KJV] Og han sagde til dem, I er de som retfærdiggør jer selv foran mennesker; men Gud kender jeres hjerter: for det som er højt agtet blandt mennesker er hæslighed i Guds øjne.
Lu 16:15 And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men; but God knoweth your hearts: for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God.
[Luk 16:16 DK-KJV] Loven og profeterne var indtil Johannes: siden den tid er Guds kongerige prædiket, og ethvert menneske presser ind i det.
Lu 16:16 The law and the prophets were until John: since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it.
[Luk 16:17 DK-KJV] Og det er nemmere for himmel og jord at forgå, end en tøddel fra loven at fejle.
Lu 16:17 And it is easier for heaven and earth to pass, than one tittle of the law to fail.
[Luk 16:18 DK-KJV] Hvemsomhelst der skiller sig fra hans hustru, og gifter sig med en anden, begår utroskab: og hvemsomhelst der gifter sig med hende der er skilt fra hendes ægtemand begår utroskab.
Lu 16:18 Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery: and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
[Luk 16:19 DK-KJV] Der var en bestemt rig mand, som var klædt i violet og fint linned, og levede overdådigt hver dag:
Lu 16:19 There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:
[Luk 16:20 DK-KJV] Og der var en tigger kaldet Lazarus, som var lagt ved hans port, fuld af sår,
Lu 16:20 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,
[Luk 16:21 DK-KJV] Og ønskede at bli’ fodret med krummerne som faldt fra den rige mands bord: desuden kom hundene og slikkede hans sår.
Lu 16:21 And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man’s table: moreover the dogs came and licked his sores.
[Luk 16:22 DK-KJV] Og det skete, at den tigger døde, og var af englene båret til Abrahams barm: den rige mand døde også, og var begravet;
Lu 16:22 And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham’s bosom: the rich man also died, and was buried;
[Luk 16:23 DK-KJV] Og i helvede opløftede han sine øjne, ved at være i pinsel, og ser Abraham langt væk, og Lazarus i hans barm.
Lu 16:23 And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.
[Luk 16:24 DK-KJV] Og han råbte og sagde, Fader Abraham, ha’ barmhjertighed med mig, og send Lazarus, så han må dyppe hans fingerspids i vand, og køle min tunge; for jeg er pint i denne flamme.
Lu 16:24 And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.
[Luk 16:25 DK-KJV] Men Abraham sagde, Søn, husk på at du i din livstid modtog dine gode ting, og ligeledes Lazarus onde ting: men nu er han trøstet, og du er pint.
Lu 16:25 But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.
[Luk 16:26 DK-KJV] Og i tillæg til alt dette, mellem os og jer er der sat en stor kløft: sådant at de som ville passere herfra til jer ikke kan; de kan heller ikke passere til os, der ville komme herhen.
Lu 16:26 And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.
[Luk 16:27 DK-KJV] Så sagde han, Jeg ber dig derfor, far, at du ville sende ham til min fars hus:
Lu 16:27 Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father’s house:
[Luk 16:28 DK-KJV] For jeg har 5 brødre; så han må vidne for dem, for ikke at de også kommer ind i dette pinselssted.
Lu 16:28 For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.
[Luk 16:29 DK-KJV] Abraham siger til ham, De har Moses og profeterne; lad dem høre dem.
Lu 16:29 Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them.
[Luk 16:30 DK-KJV] Og han sagde, Nej, fader Abraham: men hvis én gik til dem fra de døde, ville de angre.
Lu 16:30 And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent.
[Luk 16:31 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvis de ikke hører Moses og profeterne, så vil de heller ikke bli’ overbevist, gennem én der opstod fra de døde.
Lu 16:31 And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.
[Luk 17:1 DK-KJV] Så sagde han til disciplene, Det er umuligt men de krænkelser vil komme: men arme ham, gennem hvem de kommer!
Lu 17:1 Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
[Luk 17:2 DK-KJV] Det var bedre for ham at en møllesten var hængt om hans nakke, og han kastes i havet, end at han skulle krænke én af disse små.
Lu 17:2 It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
[Luk 17:3 DK-KJV] Pas på jer selv: Hvis din broder træder over dine grænser, irettesæt ham; og hvis han angrer, tilgiv ham.
Lu 17:3 Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
[Luk 17:4 DK-KJV] Og hvis han igen træder over dine grænser 7 gange på én dag, og 7 gange på én dag igen vender til dig, og siger, Jeg angrer; skal du tilgive ham.
Lu 17:4 And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
[Luk 17:5 DK-KJV] Og apostlene sagde til Herren, Lad vores tro vokse.
Lu 17:5 And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
[Luk 17:6 DK-KJV] Og Herren sagde, Hvis I havde tro som en frøkerne fra sennepsfrø, måtte I sige til dette morbærtræ, Vær du plukket op ved roden, og vær du plantet i havet; og det skulle adlyde jer.
Lu 17:6 And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
[Luk 17:7 DK-KJV] Men hvem af jer, som har en tjener der pløjer eller fodre kvæg, vil straks sige til ham, når han kommer fra marken, Gå og sid ned til bords?
Lu 17:7 But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
[Luk 17:8 DK-KJV] Og vil ikke hellere sige til ham, Klargør det som jeg skal spise, og ombind digselv, og betjen mig, indtil jeg har spist og drukket; og bagefter skal du spise og drikke?
Lu 17:8 And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
[Luk 17:9 DK-KJV] Gør han det at han takker tjeneren fordi han gjorde de ting der var befalet af ham? det vil jeg ikke mene.
Lu 17:9 Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
[Luk 17:10 DK-KJV] Så ligeledes I, når I skal ha’ gjort alle de ting som er befalet af jer, siger, Vi er ufordelagtige tjenere: vi har gjort det som var vores pligt at gøre.
Lu 17:10 So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
[Luk 17:11 DK-KJV] Og det skete, da han gik til Jerusalem, at han passerede midt igennem Samaria og Galilæa.
Lu 17:11 And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
[Luk 17:12 DK-KJV] Og da han gik ind i en bestemt landsby, der mødte ham 10 mænd der var spedalske, som stod et stykke væk:
Lu 17:12 And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
[Luk 17:13 DK-KJV] Og de opløftede deres stemmer, og sagde, Jesus, Mester, ha’ barmhjertighed med os.
Lu 17:13 And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
[Luk 17:14 DK-KJV] Og da han så dem, sagde han til dem, Gå og vis jer selv for præsterne. Og det skete, at, som de gik, var de renset.
Lu 17:14 And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
[Luk 17:15 DK-KJV] Og 1 af dem, da han så at han var helbredt, vendte tilbage, og med en høj stemme forherligede Gud,
Lu 17:15 And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
[Luk 17:16 DK-KJV] Og faldt ned på hans ansigt ved hans fødder, og gav ham taksigelsesbønner: og han var en Samaritaner.
Lu 17:16 And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
[Luk 17:17 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde, Var der ikke 10 rensede? men hvor er de 9?
Lu 17:17 And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
[Luk 17:18 DK-KJV] De er ikke fundet returnerede for at give herlighed til Gud, foruden denne fremmede.
Lu 17:18 There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
[Luk 17:19 DK-KJV] Og han sagde til ham, Rejs dig, gå din vej din tro har gjort dig hel.
Lu 17:19 And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.
[Luk 17:20 DK-KJV] Og da han var krævet af Farisæerne, hvornår Guds kongerige skulle komme, svarede han dem og sagde, Guds kongerige kommer ikke med observation:
Lu 17:20 And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
[Luk 17:21 DK-KJV] I skal heller ikke sige, Se her! eller, se der! for, læg mærke til, Guds kongerige er indeni jer.
Lu 17:21 Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
[Luk 17:22 DK-KJV] Og han sagde til disciplene, De dage vil komme, når I skal ønske at se en af de dage fra Menneskesønnen, og I skal ikke se den.
Lu 17:22 And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.
[Luk 17:23 DK-KJV] Og de skal sige til jer, Se her; eller, se der: gå ikke efter dem, og følg dem heller ikke.
Lu 17:23 And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
[Luk 17:24 DK-KJV] For som lynet, der lyner ud af den ene del af himlen, og skinner til den anden del under himlen; sådant skal også Menneskesønnen være på hans dag.
Lu 17:24 For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.
[Luk 17:25 DK-KJV] Men først må han lide mange ting, og bli’ forkastet af denne generation.
Lu 17:25 But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
[Luk 17:26 DK-KJV] Og som det var i Noahs dage, sådant skal det også være i Menneskesønnens dage.
Lu 17:26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
[Luk 17:27 DK-KJV] De spiste, de drak, de giftede sig med hustruer, de var givet i ægteskab, indtil den dag da Noah gik ind i arken, og oversvømmelsen kom, og destruerede dem alle.
Lu 17:27 They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
[Luk 17:28 DK-KJV] Ligeledes også som det var i Lots dage; de spiste, de drak, de købte, de solgte, de plantede, de byggede;
Lu 17:28 Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
[Luk 17:29 DK-KJV] Men den samme dag da Lot gik ud af Sodoma regnede ild og svovlsten fra himlen, og destruerede dem alle.
Lu 17:29 But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
[Luk 17:30 DK-KJV] Selv sådant skal det være på dagen når Menneskesønnen er afsløret.
Lu 17:30 Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
[Luk 17:31 DK-KJV] I den dag, han som skal være på hustaget, og hans ting i huset, lad ham ikke komme ned for at ta’ det væk: og han der er på marken, lad ham ligeledes ikke returnere tilbage.
Lu 17:31 In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
[Luk 17:32 DK-KJV] Husk på Lots hustru.
Lu 17:32 Remember Lot’s wife.
[Luk 17:33 DK-KJV] Hvemsomhelst der skal søge at frelse hans liv skal miste det; og hvemsomhelst der skal miste hans liv skal bevare det.
Lu 17:33 Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
[Luk 17:34 DK-KJV] Jeg fortæller jer, i den nat skal der være 2 mænd i én seng; den ene skal bli’ taget, og den anden skal bli’ efterladt.
Lu 17:34 I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
[Luk 17:35 DK-KJV] 2 kvinder skal være i gang med at kværne sammen; den ene skal bli’ taget, og den anden efterladt.
Lu 17:35 Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
[Luk 17:36 DK-KJV] 2 mænd skal være på marken; den ene skal bli’ taget, og den anden efterladt.
Lu 17:36 Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
[Luk 17:37 DK-KJV] Og de svarede og sagde til ham, Hvor, Herre? Og han sagde til dem, Hvorsomhelst kroppen er, derhenne vil ørnene være forsamlede.
Lu 17:37 And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
[Luk 18:1 DK-KJV] Og han talte i lignelser til dem med dette formål, at mennesker altid burde bede, og ikke give op;
Lu 18:1 And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint;
[Luk 18:2 DK-KJV] Og siger, I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud, og heller ikke værdsatte mennesker:
Lu 18:2 Saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man:
[Luk 18:3 DK-KJV] Og der var en enke i den by; og hun kom til ham, og siger, Hævn mig over min modstander.
Lu 18:3 And there was a widow in that city; and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary.
[Luk 18:4 DK-KJV] Og han ville først ikke: men bagefter sagde han inde i sigselv, Selvom at jeg ikke frygter Gud, eller værdsætter mennesker;
Lu 18:4 And he would not for a while: but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man;
[Luk 18:5 DK-KJV] Men fordi denne enke bekymrer mig, vil jeg hævne hende, for ikke at hun skal udmatte mig med hendes kontinuerlige kommen.
Lu 18:5 Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.
[Luk 18:6 DK-KJV] Og Herre sagde, Hør hvad den uretfærdige dommer siger.
Lu 18:6 And the Lord said, Hear what the unjust judge saith.
[Luk 18:7 DK-KJV] Og skal Gud ikke hævne hans egne valgte, som dag og nat råber til ham, selvom han bære over med dem?
Lu 18:7 And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them?
[Luk 18:8 DK-KJV] Jeg fortæller jer at han vil hævne dem hurtigt. Ikke desto mindre når Menneskesønnen kommer, skal han finde tro på jorden?
Lu 18:8 I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless when the Son of man cometh, shall he find faith on the earth?
[Luk 18:9 DK-KJV] Og han talte denne lignelse til nogle som stolede på demselv at de var retfærdige, og foragtede andre:
Lu 18:9 And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others:
[Luk 18:10 DK-KJV] 2 mænd gik op til templet for at be’: den ene en Farisæer, og den anden en skatteopkræver.
Lu 18:10 Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.
[Luk 18:11 DK-KJV] Farisæeren stod og bad således hos sigselv, Gud, jeg takker dig, at jeg ikke er som andre mennesker er, afpressere, uretfærdige, de utro, eller ligesom denne skatteopkræver.
Lu 18:11 The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.
[Luk 18:12 DK-KJV] Jeg faster 2 gange om ugen, jeg giver tiende af alt det jeg besidder.
Lu 18:12 I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess.
[Luk 18:13 DK-KJV] Og skatteopkræveren, efter at ha’ stået på afstand, ville ikke så meget som opløfte hans øjne mod himlen, men slog sig på brystet, og siger, Gud vær barmhjertig med mig en synder.
Lu 18:13 And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner.
[Luk 18:14 DK-KJV] Jeg fortæller jer, denne mand gik retfærdiggjort ned til hans hus snarere den anden: for hver den der ophøjer sigselv skal bli’ nedværdiget; og han der ydmyger sigselv skal bli’ ophøjet.
Lu 18:14 I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.
[Luk 18:15 DK-KJV] Og de bragte også spædbørn til ham, så han kunne røre dem: men da hans disciple så det, irettesatte de dem.
Lu 18:15 And they brought unto him also infants, that he would touch them: but when his disciples saw it, they rebuked them.
[Luk 18:16 DK-KJV] Men Jesus kaldet dem til sig, og sagde, Tillad små børn at komme til mig, og forbyd dem ikke: for af sådanne er Guds kongerige.
Lu 18:16 But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.
[Luk 18:17 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvemsomhelst der ikke skal modtage Guds kongerige som et lille barn skal på ingen måde komme derind.
Lu 18:17 Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.
[Luk 18:18 DK-KJV] Og en bestemt leder spurgte ham, og siger, Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?
Lu 18:18 And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?
[Luk 18:19 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Hvorfor kalder du mig god? ingen er god, foruden 1, det er, Gud.
Lu 18:19 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.
[Luk 18:20 DK-KJV] Du kender befalingerne, Begå ikke utroskab, Slå ikke ihjel, Stjæl ikke, Fremfør ikke falsk vidnesbyrd, Ær din far og din mor.
Lu 18:20 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.
[Luk 18:21 DK-KJV] Og han sagde, Alle disse har jeg holdt fra min ungdom af.
Lu 18:21 And he said, All these have I kept from my youth up.
[Luk 18:22 DK-KJV] Nu da Jesus hørte disse ting, sagde han til ham, Stadig mangler du én ting: sælg alt du har, og del ud til de fattige, og du skal ha’ skatte i himlen: og kom, følg mig.
Lu 18:22 Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.
[Luk 18:23 DK-KJV] Og da han hørte dette, var han meget sorgfuld: for han var meget rig.
Lu 18:23 And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.
[Luk 18:24 DK-KJV] Og da Jesus så’ at han var meget sorgfuld, sagde han, Hvor skal det være vanskeligt for de der har rigdomme at komme ind i Guds kongerige!
Lu 18:24 And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!
[Luk 18:25 DK-KJV] For det er nemmere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end for en rig mand at komme ind i Guds kongerige.
Lu 18:25 For it is easier for a camel to go through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
[Luk 18:26 DK-KJV] Og de der hørte det sagde, Hvem kan da bli’ frelst?
Lu 18:26 And they that heard it said, Who then can be saved?
[Luk 18:27 DK-KJV] Og han sagde, De ting som er umulige hos mennesker er mulige hos Gud.
Lu 18:27 And he said, The things which are impossible with men are possible with God.
[Luk 18:28 DK-KJV] Så sagde Peter, Se, vi har efterladt alt, og fulgt dig.
Lu 18:28 Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.
[Luk 18:29 DK-KJV] Og han sagde til dem, Sandelig siger jeg til jer, Der er ingen mand der har forladt hus, eller forældre, eller brødre, eller hustru, eller børn, for Guds kongeriges skyld,
Lu 18:29 And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God’s sake,
[Luk 18:30 DK-KJV] Som ikke skal modtage mangfoldigt mere i denne nuværende tid, og i den verden der kommer evigtvarende liv.
Lu 18:30 Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.
[Luk 18:31 DK-KJV] Så tog han de 12 til ham, og sagde til dem, Læg mærke til, vi går op til Jerusalem, og alle ting der er skrevet af profeterne vedrørende Menneskesønnen skal bli’ fuldendt.
Lu 18:31 Then he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of man shall be accomplished.
[Luk 18:32 DK-KJV] For han skal bli’ udleveret til Hedningerne, og skal bli’ hånet, og ondskabsfuldt behandlet, og spyttet på:
Lu 18:32 For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on:
[Luk 18:33 DK-KJV] Og de skal piske ham, og slå ham ihjel: og den tredje dag skal han opstå igen.
Lu 18:33 And they shall scourge him, and put him to death: and the third day he shall rise again.
[Luk 18:34 DK-KJV] Og de forstod ingen af disse ting: og dette ordsprog var gemt fra dem, og de forstod heller ikke de ting der var talt om.
Lu 18:34 And they understood none of these things: and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken.
[Luk 18:35 DK-KJV] Og det skete, at som han var kommet nær ved Jeriko, sad en bestemt blind mand ved vejsiden og tiggede:
Lu 18:35 And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the way side begging:
[Luk 18:36 DK-KJV] Og efter at ha’ hørt folkemængden passere fordi, spurgte han om hvad det betød.
Lu 18:36 And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.
[Luk 18:37 DK-KJV] Og de fortalte ham, at Jesus fra Nazaret passerer fordi.
Lu 18:37 And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by.
[Luk 18:38 DK-KJV] Og han råber, og siger, du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med mig.
Lu 18:38 And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.
[Luk 18:39 DK-KJV] Og de som gik foran irettesatte ham, at han skulle være stille: men han råbte så bare endnu mere, Du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med mig.
Lu 18:39 And they which went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.
[Luk 18:40 DK-KJV] Og Jesus stod, og befalede ham at bli’ bragt til ham: og da han var kommet nær, spurgte han ham,
Lu 18:40 And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him: and when he was come near, he asked him,
[Luk 18:41 DK-KJV] Og siger, Hvad vil du at jeg skal gøre for dig? Og han sagde, Herre, at jeg må modtage mit syn.
Lu 18:41 Saying, What wilt thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight.
[Luk 18:42 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Modtag dit syn: din tro har frelst dig.
Lu 18:42 And Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith hath saved thee.
[Luk 18:43 DK-KJV] Og øjeblikkeligt modtog han hans syn, og fulgte ham, og forherligede Gud: og hele folket, da de så det, gav ros til Gud.
Lu 18:43 And immediately he received his sight, and followed him, glorifying God: and all the people, when they saw it, gave praise unto God.
[Luk 19:1 DK-KJV] Og Jesus gik ind og passerede gennem Jeriko.
Lu 19:1 And Jesus entered and passed through Jericho.
[Luk 19:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en mand kaldet Zakæus, som var lederen blandt skatteopkræverne, og han var rig.
Lu 19:2 And, behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich.
[Luk 19:3 DK-KJV] Og han søgte at se Jesus hvem han var; og kunne ikke på grund af presset, for han var lille af statur.
Lu 19:3 And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.
[Luk 19:4 DK-KJV] Og han løb foran, og kravlede op i et morbærfigentræ for at se ham: for han var ved at passere fordi den vej.
Lu 19:4 And he ran before, and climbed up into a sycomore tree to see him: for he was to pass that way.
[Luk 19:5 DK-KJV] Og da Jesus kom til det sted, kigge han op, og så’ ham, og sagde til ham, Zakæus, skynd dig, og kom ned; og i dag må jeg forbli’ i dit hus.
Lu 19:5 And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down; for to day I must abide at thy house.
[Luk 19:6 DK-KJV] Og han skyndte sig, og kom ned, og modtog ham med glæde.
Lu 19:6 And he made haste, and came down, and received him joyfully.
[Luk 19:7 DK-KJV] Og da de så’ det, mumlede de alle, og siger, At han var gået for at være en gæst hos en mand der er en synder.
Lu 19:7 And when they saw it, they all murmured, saying, That he was gone to be guest with a man that is a sinner.
[Luk 19:8 DK-KJV] Og Zakæus stod, og sagde til Herren; Læg mærke til, halvdelen af mit gods giver jeg til de fattige; og hvis jeg har taget nogle ting fra nogen mand ved falske beskyldninger, genopretter jeg ham firefold.
Lu 19:8 And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold.
[Luk 19:9 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Denne dag er frelse kommet til dit hus, for ligeså meget som han også er en søn af Abraham.
Lu 19:9 And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.
[Luk 19:10 DK-KJV] For Menneskesønnen er kommet for at søge efter og for at frelse det som var tabt.
Lu 19:10 For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
[Luk 19:11 DK-KJV] Og som de hørte disse ting, lagde han til og talte i en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de tænkte at Guds kongerige skulle vise sig øjeblikkeligt.
Lu 19:11 And as they heard these things, he added and spake a parable, because he was nigh to Jerusalem, and because they thought that the kingdom of God should immediately appear.
[Luk 19:12 DK-KJV] Han sagde derfor, En bestemt nobel mand gik ind i et fjernt land for at modtage et kongerige til sigselv, og for at vende tilbage.
Lu 19:12 He said therefore, A certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom, and to return.
[Luk 19:13 DK-KJV] Og han kaldte på sine 10 tjenere, og forløste 10 pund til dem, og sagde til dem, Ta’ det i besiddelse indtil jeg kommer.
Lu 19:13 And he called his ten servants, and delivered them ten pounds, and said unto them, Occupy till I come.
[Luk 19:14 DK-KJV] Men hans borgere hadede ham, og sendte en budbringer efter ham, som siger, Vi vil ikke ha’ at denne mand regerer over os.
Lu 19:14 But his citizens hated him, and sent a message after him, saying, We will not have this man to reign over us.
[Luk 19:15 DK-KJV] Og det skete, at da han var vendt tilbage, og havde modtaget kongeriget, da befalede han disse tjenere til at bli’ kaldt til sig, til hvem han havde givet pengene, så han måtte vide hvor meget hver mand havde tjent ved handel.
Lu 19:15 And it came to pass, that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading.
[Luk 19:16 DK-KJV] Da kom den første, og siger, Herre, dine pund har tjent 10 pund.
Lu 19:16 Then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained ten pounds.
[Luk 19:17 DK-KJV] Og han sagde til ham, Godt, du gode tjener: fordi du har været trofast i det meget små, ha’ du autoritet over 10 byer.
Lu 19:17 And he said unto him, Well, thou good servant: because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over ten cities.
[Luk 19:18 DK-KJV] Og den anden kom, og siger, Herre, dine pund har tjent 5 pund.
Lu 19:18 And the second came, saying, Lord, thy pound hath gained five pounds.
[Luk 19:19 DK-KJV] Og han sagde ligeledes til ham, Vær du også over 5 byer.
Lu 19:19 And he said likewise to him, Be thou also over five cities.
[Luk 19:20 DK-KJV] Og en anden kom, og siger, Herre, læg mærke til, her er dit pund, som jeg har holdt gemt i en serviet:
Lu 19:20 And another came, saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept laid up in a napkin:
[Luk 19:21 DK-KJV] For jeg frygtede dig, fordi du er en barsk mand: du samler det op som du ikke har lagt ned, og høster det som du ikke såede.
Lu 19:21 For I feared thee, because thou art an austere man: thou takest up that thou layedst not down, and reapest that thou didst not sow.
[Luk 19:22 DK-KJV] Og han siger til ham, Ud af din egen mund vil jeg dømme dig, du onde tjener. Du vidste at jeg var en barsk mand, og samler det op jeg ikke lagde ned, og høster det jeg ikke såede:
Lu 19:22 And he saith unto him, Out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knewest that I was an austere man, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow:
[Luk 19:23 DK-KJV] Hvorfor gav du da ikke mine penge til banken, så jeg ved min ankomst måtte ha’ opkrævet mit eget med renter?
Lu 19:23 Wherefore then gavest not thou my money into the bank, that at my coming I might have required mine own with usury?
[Luk 19:24 DK-KJV] Og han sagde til dem som stod der, Ta’ pundet fra ham, og giv det til ham der har 10 pund.
Lu 19:24 And he said unto them that stood by, Take from him the pound, and give it to him that hath ten pounds.
[Luk 19:25 DK-KJV] (Og de sagde til ham, Herre, han har 10 pund.)
Lu 19:25 (And they said unto him, Lord, he hath ten pounds.)
[Luk 19:26 DK-KJV] For jeg siger til jer, At til enhver som har skal bli’ givet; og fra ham der ikke har, selv det han har skal bli’ taget væk fra ham.
Lu 19:26 For I say unto you, That unto every one which hath shall be given; and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him.
[Luk 19:27 DK-KJV] Men disse mine fjender, som ikke ville at jeg skulle regere over dem, bring dem herhen, og dræb dem foran mig.
Lu 19:27 But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me.
[Luk 19:28 DK-KJV] Og da han havde talt således, gik han foran, på vej op til Jerusalem.
Lu 19:28 And when he had thus spoken, he went before, ascending up to Jerusalem.
[Luk 19:29 DK-KJV] Og det skete, da han var nær ved Bethfage og Bethania, ved bjerget kaldet Olivenbjerget, sendte han 2 af hans disciple,
Lu 19:29 And it came to pass, when he was come nigh to Bethphage and Bethany, at the mount called the mount of Olives, he sent two of his disciples,
[Luk 19:30 DK-KJV] Og siger, Gå I ind i landsbyen overfor jer; i hvilken I ved jeres ankomst skal finde et bundet æselføl, hvorpå intet menneske endnu har siddet: løs ham, og bring ham herhen.
Lu 19:30 Saying, Go ye into the village over against you; in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat: loose him, and bring him hither.
[Luk 19:31 DK-KJV] Og hvis der er en mand der spørger jer, Hvorfor I løsner ham? således skal I sige til ham, Fordi Herren har brug for ham.
Lu 19:31 And if any man ask you, Why do ye loose him? thus shall ye say unto him, Because the Lord hath need of him.
[Luk 19:32 DK-KJV] Og de der var sendt gik deres vej, og fandt ligesom han havde sagt til dem.
Lu 19:32 And they that were sent went their way, and found even as he had said unto them.
[Luk 19:33 DK-KJV] Og som de løsnede æselføllet, sagde dens ejer til dem, Hvorfor løsner I æselføllet?
Lu 19:33 And as they were loosing the colt, the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt?
[Luk 19:34 DK-KJV] Og de sagde, Herren har brug for ham.
Lu 19:34 And they said, The Lord hath need of him.
[Luk 19:35 DK-KJV] Og de bragte ham til Jesus: og de kastede deres beklædningsgenstande over æselføllet, og de satte Jesus derpå.
Lu 19:35 And they brought him to Jesus: and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus thereon.
[Luk 19:36 DK-KJV] Og da han gik, spredte de deres tøj på vejen.
Lu 19:36 And as he went, they spread their clothes in the way.
[Luk 19:37 DK-KJV] Og da han var kommet nær, ja nu ved nedstigningen fra Olivenbjerget, begyndte hele discipelmængderne at juble og rose Gud med en høj stemme for alle de mægtige gerninger som de havde set; 
Lu 19:37 And when he was come nigh, even now at the descent of the mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen;
[Luk 19:38 DK-KJV] Og siger, Velsignet er Kongen der kommer i Herrens navn: fred i himlen, og herlighed i det højeste.
Lu 19:38 Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest.
[Luk 19:39 DK-KJV] Og nogle af Farisæerne af dem fra folkemængden sagde til ham, Mester, irettesæt dine disciple.
Lu 19:39 And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples.
[Luk 19:40 DK-KJV] Og han svarer og sagde til dem, Jeg fortæller jer at, hvis disse skulle være stille, ville disse sten øjeblikkeligt råbe højt.
Lu 19:40 And he answered and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out.
[Luk 19:41 DK-KJV] Og da han var kommet nær, lagde han mærke til byen, og græd over den,
Lu 19:41 And when he was come near, he beheld the city, and wept over it,
[Luk 19:42 DK-KJV] Og siger, Hvis du havde vist, ja du, i det mindste på denne din dag, de ting som høre din fred til! men nu er de skjult for dine øjne.
Lu 19:42 Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes.
[Luk 19:43 DK-KJV] For de dage skal komme over dig, at dine fjender skal kaste en grøft om dig, og omringe dig, og holde dig inde på alle sider,
Lu 19:43 For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side,
[Luk 19:44 DK-KJV] Og skal lægge dig lige med jorden, og dine børn inde i dig; og de skal ikke efterlade dig én sten på en anden; fordi du ikke kendte til din visitations tid.
Lu 19:44 And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation.
[Luk 19:45 DK-KJV] Og han gik ind i templet, og begyndte at kaste dem ud der solgte derinde, og dem der købte;
Lu 19:45 And he went into the temple, and began to cast out them that sold therein, and them that bought;
[Luk 19:46 DK-KJV] Og siger til dem, Det er skrevet, Mit hus er bønnens hus: men I har lavet det til en hule for tyve.
Lu 19:46 Saying unto them, It is written, My house is the house of prayer: but ye have made it a den of thieves.
[Luk 19:47 DK-KJV] Og han underviste dagligt i templet. Men de ledende præster og de skriftkloge og folkets leder søgte at destruere ham,
Lu 19:47 And he taught daily in the temple. But the chief priests and the scribes and the chief of the people sought to destroy him,
[Luk 19:48 DK-KJV] Og kunne ikke finde ud af hvad de måtte gøre: for hele folket var meget påpasselige med at høre ham.
Lu 19:48 And could not find what they might do: for all the people were very attentive to hear him.
[Luk 20:1 DK-KJV] Og det skete, på en af de dage, som han underviste folket i templet, og prædikede evangeliet, at de ledende præster og de skriftkloge kom over ham med de ældste,
Lu 20:1 And it came to pass, that on one of those days, as he taught the people in the temple, and preached the gospel, the chief priests and the scribes came upon him with the elders,
[Luk 20:2 DK-KJV] Og talte til ham, og siger, Fortæl os, med hvilken autoritet gør du disse ting? eller hvem er han der gav dig denne autoritet? 
Lu 20:2 And spake unto him, saying, Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?
[Luk 20:3 DK-KJV] Og han svarer og sagde til dem, Jeg vil også spørge jer om en ting: og svar mig:
Lu 20:3 And he answered and said unto them, I will also ask you one thing; and answer me:
[Luk 20:4 DK-KJV] Johannes’ dåb, var den fra himlen, eller fra mennesker?
Lu 20:4 The baptism of John, was it from heaven, or of men?
[Luk 20:5 DK-KJV] Og de ræsonnerede med demselv, og siger, Hvis vi skal sige, Fra himlen; vil han sige, Hvorfor troede I ham så ikke?
Lu 20:5 And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then believed ye him not?
[Luk 20:6 DK-KJV] Men hvis vi siger, Fra mennesker; vil hele folket stene os: for de er overbeviste om at Johannes var en profet.
Lu 20:6 But and if we say, Of men; all the people will stone us: for they be persuaded that John was a prophet.
[Luk 20:7 DK-KJV] Og de svarede, at de ikke kunne fortælle hvorfra den var.
Lu 20:7 And they answered, that they could not tell whence it was.
[Luk 20:8 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Så fortæller jeg heller ikke jer ved hvilken autoritet jeg gør disse ting.
Lu 20:8 And Jesus said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
[Luk 20:9 DK-KJV] Så begyndte han at tale denne lignelse til folket; En bestemt mand plantede en vingård, og overlod den til vingårdsmænd, og gik ind i et fjernt land i lang tid.
Lu 20:9 Then began he to speak to the people this parable; A certain man planted a vineyard, and let it forth to husbandmen, and went into a far country for a long time.
[Luk 20:10 DK-KJV] Og i sæsonen sendte han en tjener til vingårdsmændene, så de skulle giver ham af vingårdens frugt: men vingårdsmændene slog ham, og sendte han tomhændet væk.
Lu 20:10 And at the season he sent a servant to the husbandmen, that they should give him of the fruit of the vineyard: but the husbandmen beat him, and sent him away empty.
[Luk 20:11 DK-KJV] Og igen sendte han en anden tjener: og ham slog de også, og behandlede ham skamfuldt, og sendte ham tom væk.
Lu 20:11 And again he sent another servant: and they beat him also, and entreated him shamefully, and sent him away empty.
[Luk 20:12 DK-KJV] Og igen sendte han en tredje: og ham sårede de også, og kastede ham ud.
Lu 20:12 And again he sent a third: and they wounded him also, and cast him out.
[Luk 20:13 DK-KJV] Da sagde vingårdens herre, Hvad skal jeg gøre? jeg vil sende mig elskede søn: det kan være de vil ære ham når de ser ham.
Lu 20:13 Then said the lord of the vineyard, What shall I do? I will send my beloved son: it may be they will reverence him when they see him.
[Luk 20:14 DK-KJV] Men da vingårdsmændene så’ ham, ræsonnerede de blandt demselv, og siger, Dette er arvingen: kom, lad os dræbe ham, så arven må bli’ vores.
Lu 20:14 But when the husbandmen saw him, they reasoned among themselves, saying, This is the heir: come, let us kill him, that the inheritance may be ours.
[Luk 20:15 DK-KJV] Så de kastede ham ud af vingården, og dræbte ham, Hvad derfor skal vingårdens herre gøre med dem?
Lu 20:15 So they cast him out of the vineyard, and killed him. What therefore shall the lord of the vineyard do unto them?
[Luk 20:16 DK-KJV] Han skal komme og destruere disse vingårdsmænd, og skal give vingården til andre. Og da de hørte det, sagde de, Gud forbyde det.
Lu 20:16 He shall come and destroy these husbandmen, and shall give the vineyard to others. And when they heard it, they said, God forbid.
[Luk 20:17 DK-KJV] Og han lagde mærke til dem, og sagde, Hvad er dette da der er skrevet, Den sten som bygningsfolkene forkastede, den samme er blevet hjørnets hoved?
Lu 20:17 And he beheld them, and said, What is this then that is written, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner?
[Luk 20:18 DK-KJV] Hvemsomhelst der skal falde over den sten skal bli’ knust; men hvemsomhelst den skal falde på, den vil kværne ham til pulver.
Lu 20:18 Whosoever shall fall upon that stone shall be broken; but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
[Luk 20:19 DK-KJV] Og den samme time søgte de ledende præster og de skriftkloge at lægge hænder på ham; og de frygtede folket: for de forstod at han havde talt denne lignelse imod dem.
Lu 20:19 And the chief priests and the scribes the same hour sought to lay hands on him; and they feared the people: for they perceived that he had spoken this parable against them.
[Luk 20:20 DK-KJV] Og de holdt øje med ham, og sendte spioner ud, som skulle udgive demselv for at være retfærdige mænd, så de måtte fange ham i hans ord, således at de måtte udlevere ham til guvernørens myndighed og autoritet.
Lu 20:20 And they watched him, and sent forth spies, which should feign themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him unto the power and authority of the governor.
[Luk 20:21 DK-KJV] Og de spurgte ham, og siger, Mester, vi ved at du siger og underviser rigtigt, og du respektere heller ikke nogens person, men underviser Guds vej sandfærdigt:
Lu 20:21 And they asked him, saying, Master, we know that thou sayest and teachest rightly, neither acceptest thou the person of any, but teachest the way of God truly:
[Luk 20:22 DK-KJV] Er det lovligt for os at give skat til Cæsar, eller ikke?
Lu 20:22 Is it lawful for us to give tribute unto Caesar, or no?
[Luk 20:23 DK-KJV] Men han opfattede deres snedighed, og sagde til dem, Hvorfor frister I mig?
Lu 20:23 But he perceived their craftiness, and said unto them, Why tempt ye me?
[Luk 20:24 DK-KJV] Vis mig 1 sølvmønt. Hvis figur og inskription har den? De svarede og sagde, Cæsars.
Lu 20:24 Shew me a penny. Whose image and superscription hath it? They answered and said, Caesar’s.
[Luk 20:25 DK-KJV] Og han sagde til dem, Giv derfor til Cæsar de ting som er Cæsars, og til Gud de ting som er Guds.
Lu 20:25 And he said unto them, Render therefore unto Caesar the things which be Caesar’s, and unto God the things which be God’s.
[Luk 20:26 DK-KJV] Og de kunne ikke fange ham i hans ord foran folket: og de forundredes over hans svar, og var stille.
Lu 20:26 And they could not take hold of his words before the people: and they marvelled at his answer, and held their peace.
[Luk 20:27 DK-KJV] Så kom nogle af Saddukæerne til ham, som afviste at der var nogen opstandelse; og de spurgte ham,
Lu 20:27 Then came to him certain of the Sadducees, which deny that there is any resurrection; and they asked him,
[Luk 20:28 DK-KJV] Og siger, Mester, Moses skrev til os, Hvis der er en mands bror der dør, som har en hustru, og han dør uden børn, så skulle hans bror ta’ hans hustru, og oprejse sæd til hans bror.
Lu 20:28 Saying, Master, Moses wrote unto us, If any man’s brother die, having a wife, and he die without children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.
[Luk 20:29 DK-KJV] Der var derfor 7 brødre: og den første tog en hustru, og døde uden børn.
Lu 20:29 There were therefore seven brethren: and the first took a wife, and died without children.
[Luk 20:30 DK-KJV] Og den anden tog hende til hustru, og han døde barnløs.
Lu 20:30 And the second took her to wife, and he died childless.
[Luk 20:31 DK-KJV] Og den tredje tog hende; og på sammen måde også den 7’ne: og de efterlod sig ingen børn, og døde.
Lu 20:31 And the third took her; and in like manner the seven also: and they left no children, and died.
[Luk 20:32 DK-KJV] Sidst af alle døde kvinden også.
Lu 20:32 Last of all the woman died also.
[Luk 20:33 DK-KJV] Derfor i opstandelsen hvis hustru af dem er hun? for 7 havde hende som hustru.
Lu 20:33 Therefore in the resurrection whose wife of them is she? for seven had her to wife.
[Luk 20:34 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til dem, Denne verdens børn gifter sig, og er givet i ægteskab:
Lu 20:34 And Jesus answering said unto them, The children of this world marry, and are given in marriage:
[Luk 20:35 DK-KJV] Med de som skal bli’ anset for at være værdige til at modtage den verden, og opstandelsen fra de døde, gifter sig ikke, eller er givet i ægteskab:
Lu 20:35 But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage:
[Luk 20:36 DK-KJV] Og de kan heller ikke dø mere: for de er ligesom englene; og er Guds børn, som er opstandelsens børn.
Lu 20:36 Neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.
[Luk 20:37 DK-KJV] Nu at de døde er oprejst, viste selv Moses ved busken, da han påkalder Herren Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jacobs Gud.
Lu 20:37 Now that the dead are raised, even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.
[Luk 20:38 DK-KJV] For han er ikke en Gud for de døde, men for de levende: for alle lever for ham.
Lu 20:38 For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.
[Luk 20:39 DK-KJV] Så svarede nogle af de skriftkloge og sagde, Mester, du har sagt det godt.
Lu 20:39 Then certain of the scribes answering said, Master, thou hast well said.
[Luk 20:40 DK-KJV] Og efter det turde de ikke spørge ham om flere spørgsmål overhovedet.
Lu 20:40 And after that they durst not ask him any question at all.
[Luk 20:41 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor siger de at Kristus er Davids søn?
Lu 20:41 And he said unto them, How say they that Christ is David’s son?
[Luk 20:42 DK-KJV] Og David hamselv siger i Salmernes bog, HERREN sagde til min Herre, Sid du på min højre hånd,
Lu 20:42 And David himself saith in the book of Psalms, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,
[Luk 20:43 DK-KJV] Indtil jeg laver dine fjender til din fodskammel. 
Lu 20:43 Till I make thine enemies thy footstool.
[Luk 20:44 DK-KJV] Derfor kalder David ham for Herre, hvordan er han da hans søn?
Lu 20:44 David therefore calleth him Lord, how is he then his son?
[Luk 20:45 DK-KJV] Så i hele folkets audience sagde han til hans disciple,
Lu 20:45 Then in the audience of all the people he said unto his disciples,
[Luk 20:46 DK-KJV] Vær varsom med de skriftkloge, som ønsker at vandre i lange kåber, og elsker hilsner på markedspladserne, og de ypperste sæder i synagogerne, og de bedste værelser ved festerne;
Lu 20:46 Beware of the scribes, which desire to walk in long robes, and love greetings in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief rooms at feasts;
[Luk 20:47 DK-KJV] De som opæder enkers huse, og for at holde et show laver lange bønner: de samme skal modtage en større forbandelse.
Lu 20:47 Which devour widows’ houses, and for a shew make long prayers: the same shall receive greater damnation.
[Luk 21:1 DK-KJV] Og han kiggede op, og så’ de rige mennesker kaste deres gaver ind i skattekammeret.
Lu 21:1 And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury.
[Luk 21:2 DK-KJV] Og han så’ også en bestemt fattig enke kastende 2 mønter derind.
Lu 21:2 And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.
[Luk 21:3 DK-KJV] Og han sagde, Jeg siger sandelig til jer, at denne fattige enke har kastet mere ind end alle de:
Lu 21:3 And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all:
[Luk 21:4 DK-KJV] For alle disse har af deres overflod kastet ind til Guds offergaver: men hun har af hendes armod kastet alt det ind som hun havde.
Lu 21:4 For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.
[Luk 21:5 DK-KJV] Og som nogle talte om templet, hvordan det var prydet med prægtige sten og gaver, sagde han,
Lu 21:5 And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and gifts, he said,
[Luk 21:6 DK-KJV] Angående disse ting som I lægger mærke til, de dage vil komme, i hvilke der ikke skal bli’ efterladt én sten på en anden, der ikke skal bli’ revet ned.
Lu 21:6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
[Luk 21:7 DK-KJV] Og de spurgte ham, og siger, Mester, men hvornår skal disse ting ske? og hvilket tegn vil der være når disse ting skal ske?
Lu 21:7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be? and what sign will there be when these things shall come to pass?
[Luk 21:8 DK-KJV] Og han sagde, Pas på at I ikke er bedraget: for mange skal komme i mit navn, og sige, Jeg er Kristus; og tiden nærmer sig: gå I derfor ikke efter dem.
Lu 21:8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.
[Luk 21:9 DK-KJV] Men når I skal høre om krige og tumulter, vær ikke rædselsslagne: for disse ting må først ske; men enden er ikke endnu.
Lu 21:9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by.
[Luk 21:10 DK-KJV] Så sagde han til dem, Nation skal rejse sig imod nation, og kongerige imod kongerige:
Lu 21:10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom:
[Luk 21:11 DK-KJV] Og der skal være store jordskælv forskellige steder, og hungersnød, og pestilenser; og frygtelige syn og store tegn skal der være fra himlen.
Lu 21:11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.
[Luk 21:12 DK-KJV] Men før alt dette, skal de lægge deres hænder på jer, og forfølge jer, og udlever jer til synagogerne, og til fængsler, ved at være bragt foran konger og ledere for mit navns skyld.
Lu 21:12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name’s sake.
[Luk 21:13 DK-KJV] Og det skal vende om til jer som et vidnesbyrd.
Lu 21:13 And it shall turn to you for a testimony.
[Luk 21:14 DK-KJV] Lad det derfor grundfæste sig i jeres hjerter, ikke at meditere før at I skal svare.
Lu 21:14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer:
[Luk 21:15 DK-KJV] For jeg vil give jer en mund og visdom, som alle jeres modstandere ikke skal være i stand til at modsige eller modstå.
Lu 21:15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist.
[Luk 21:16 DK-KJV] Og I skal bli’ forrådt både af forælder, og brødre, og nærmeste slægtninge, og venner; og de være skyld i at nogle af jer skal lide døden.
Lu 21:16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death.
[Luk 21:17 DK-KJV] Og I skal bli’ hadet af alle mennesker for mit navns skyld.
Lu 21:17 And ye shall be hated of all men for my name’s sake.
[Luk 21:18 DK-KJV] Men der skal ikke et hår på jeres hoved forsvinde.
Lu 21:18 But there shall not an hair of your head perish.
[Luk 21:19 DK-KJV] I jeres tålmodighed besidder I jeres sjæle.
Lu 21:19 In your patience possess ye your souls.
[Luk 21:20 DK-KJV] Og når I skal se Jerusalem omringet af hære, kend da at dens ødelæggelse er nær.
Lu 21:20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh.
[Luk 21:21 DK-KJV] Lad da dem som er i Judæa flygte til bjergene; og lad dem som er i midten af det rejse ud; og lad ikke dem der er i landene gå derind.
Lu 21:21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto.
[Luk 21:22 DK-KJV] For dette er hævnens dage, så alle ting som er skrevet må bli’ opfyldt.
Lu 21:22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
[Luk 21:23 DK-KJV] Men arme dem der er med barn, og med dem der giver bryst, i de dage! for der skal bli’ stor nød i det land, og arrigskab over dette folk.
Lu 21:23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.
[Luk 21:24 DK-KJV] Og de skal falde ved sværdets æg, og skal bli’ ledt fanget væk ind i alle nationer: og Jerusalem skal bli’ nedtrådt af Hedningerne, indtil Hedningernes tider er opfyldt.
Lu 21:24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.
[Luk 21:25 DK-KJV] Og der skal være tegn i solen, og i månen, og i stjernerne; og nationernes nød på jorden, med rådvildhed; havet og bølgerne brølende; 
Lu 21:25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring;
[Luk 21:26 DK-KJV] Menneskers hjerter fejler dem med frygt, og for at kigge efter de ting som er ankommet på jorden: for himlens kræfter skal bli’ rystet.
Lu 21:26 Men’s hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken.
[Luk 21:27 DK-KJV] Og så skal de se Menneskesønnen ankomme i en sky med kraft og stor herlighed.
Lu 21:27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.
[Luk 21:28 DK-KJV] Og når disse ting begynder at ske, så kig op, og opløft jeres hoveder; for jeres forløsning nærmer sig.
Lu 21:28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh.
[Luk 21:29 DK-KJV] Og han talte en lignelse til dem; Læg mærke til figentræet, og alle træerne;
Lu 21:29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;
[Luk 21:30 DK-KJV] Når de nu springer ud, ser og forstår I i jeres eget selv at sommeren nu er lige ved hånden.
Lu 21:30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand.
[Luk 21:31 DK-KJV] På samme måde med jer, når I ser disse ting ske, ved I at Guds kongerige er lige ved hånden.
Lu 21:31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand.
[Luk 21:32 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Denne generation skal ikke forgå, før alt er opfyldt.
Lu 21:32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled.
[Luk 21:33 DK-KJV] Himmel og jord skal forgå: men mine ord skal ikke forgå.
Lu 21:33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.
[Luk 21:34 DK-KJV] Og pas på jer selv, for ikke at jeres hjerter på noget tidspunkt er overbelastet med overspisning, og drukkenskab, og omsorg for dette liv, og sådant at den dag kommer ubemærket over jer.
Lu 21:34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares.
[Luk 21:35 DK-KJV] For som en fælde skal den komme over alle dem der bor på hele jordens overflade.
Lu 21:35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth.
[Luk 21:36 DK-KJV] Vær I derfor på vagt, og bed altid, så I må bli’ anset for at være værdige til at flygte fra alle disse ting der skal komme til at ske, og til at stå foran Menneskesønnen.
Lu 21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.
[Luk 21:37 DK-KJV] Og om dagen underviste han i templet; og om natten gik han ud, og opholdt sig på bjerget der er kaldet Olivenbjerget.
Lu 21:37 And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode in the mount that is called the mount of Olives.
[Luk 21:38 DK-KJV] Og hele folket kom tidligt om morgenen til ham i templet, for at høre ham.
Lu 21:38 And all the people came early in the morning to him in the temple, for to hear him.
[Luk 22:1 DK-KJV] Nu nærmede festen for de usyrede brød sig, som kaldes for Påsken.
Lu 22:1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
[Luk 22:2 DK-KJV] Og de ledende præster og de skriftkloge søgte hvordan de måtte dræbe ham; for de frygtede folket.
Lu 22:2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
[Luk 22:3 DK-KJV] Så gik Satan ind i Judas med kaldenavnet Iscariot, som er en del af de 12.
Lu 22:3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
[Luk 22:4 DK-KJV] Og han gik hans vej, og talte sammen med de ledende præster og kaptajnerne, om hvordan han måtte forråde ham til dem.
Lu 22:4 And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
[Luk 22:5 DK-KJV] Og de var glade, og indgik en pagt med ham om at give ham penge.
Lu 22:5 And they were glad, and covenanted to give him money.
[Luk 22:6 DK-KJV] Og han lovede, og søgte efter en mulighed til at forråde ham til dem i folkemængdens fravær.
Lu 22:6 And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
[Luk 22:7 DK-KJV] Så kom dagen for de usyrede brøds fest, da påskelammet måtte bli’ dræbt.
Lu 22:7 Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
[Luk 22:8 DK-KJV] Og han sendte Peter og Johannes, og siger, Gå og forbered påskemåltidet for os, så vi må spise.
Lu 22:8 And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
[Luk 22:9 DK-KJV] Og de sagde til ham, Hvor vil du at vi forbereder?
Lu 22:9 And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
[Luk 22:10 DK-KJV] Og han sagde til dem, Læg mærke til, når I er gået ind i byen, skal en mand møde jer der, som bærer en vandkande; følg ham ind i huset hvor han går ind.
Lu 22:10 And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
[Luk 22:11 DK-KJV] Og I skal sige til husets ægtemand, Mesteren siger til dig, Hvor er gæsteværelset, hvor jeg skal spise påskemåltidet med mine disciple?
Lu 22:11 And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
[Luk 22:12 DK-KJV] Og han skal vise jer et stort møbleret øvre værelse: klargør der.
Lu 22:12 And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
[Luk 22:13 DK-KJV] Og de gik, og fandt det som han havde sagt det til dem: og de klargjorde påskemåltidet.
Lu 22:13 And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
[Luk 22:14 DK-KJV] Og da timen var kommet, sad han ned, og hos ham de 12 apostle.
Lu 22:14 And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
[Luk 22:15 DK-KJV] Og han sagde til dem, Med ønske har jeg ønsket at spise dette påskemåltid med jer før jeg lider:
Lu 22:15 And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
[Luk 22:16 DK-KJV] For jeg siger til jer, Jeg vil ikke længer spise deraf, før det er opfyldt i Guds kongerige.
Lu 22:16 For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
[Luk 22:17 DK-KJV] Og han tog koppen, og gav taksigelsesbønner, og sagde, Tag denne, og del den blandt jer selv:
Lu 22:17 And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
[Luk 22:18 DK-KJV] For jeg siger til jer, Jeg vil ikke drikke af vinstokkens frugt, før Guds kongerige skal komme.
Lu 22:18 For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
[Luk 22:19 DK-KJV] Og han tog brød, og gav taksigelsesbønner, og brød det, og gav til dem, og siger, Dette er min krop som er givet for jer: gør dette i ihukommelse om mig.
Lu 22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
[Luk 22:20 DK-KJV] Ligeledes også koppen efter aftensmåltidet, og siger, Denne kop er det nye testamente i mit blod, som er udgydt for jer.
Lu 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
[Luk 22:21 DK-KJV] Men, læg mærke til, hånden af ham der forråder mig er hos mig på bordet.
Lu 22:21 But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
[Luk 22:22 DK-KJV] Og Menneskesønnen går sandelig, som det var besluttet: men arme den mand ved hvem han er forrådt!
Lu 22:22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
[Luk 22:23 DK-KJV] Og de begyndte at forhøre sig blandt demselv, hvilken af dem det var der skulle gøre denne ting.
Lu 22:23 And they began to inquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
[Luk 22:24 DK-KJV] Og der var også en strid blandt dem, om hvem af dem der skulle bli’ anset for at være den største.
Lu 22:24 And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
[Luk 22:25 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hedningernes konger udøver herredømme over dem; og de der udøver myndighed over dem er kaldet velgørere.
Lu 22:25 And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
[Luk 22:26 DK-KJV] Men I skal ikke være sådant: men han der er størst blandt jer, lad ham være som den yngre; og han der er leder, som han der betjener.
Lu 22:26 But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
[Luk 22:27 DK-KJV] For hvem er størst, han der sidder til bords, eller han der betjener? er ikke han der sidder til bords? men jeg er som han der betjener blandt jer.
Lu 22:27 For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
[Luk 22:28 DK-KJV] I er dem der har fortsat med mig i mine fristelser.
Lu 22:28 Ye are they which have continued with me in my temptations.
[Luk 22:29 DK-KJV] Og jeg udvalgte et kongerige til jer, som min Far har udvalgt til mig;
Lu 22:29 And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
[Luk 22:30 DK-KJV] For at I må spise og drikke ved mit bord i mit kongerige, og sidde på troner for at dømme Israels 12 stammer.
Lu 22:30 That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
[Luk 22:31 DK-KJV] Og Herren sagde, Simon, Simon, læg mærke til, Satan har ønsket at ha’ jer, så han må si jer som hvede:
Lu 22:31 And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
[Luk 22:32 DK-KJV] Men jeg har bedt for dig, at din tro ikke fejler: og når du er omvendt, styrke dine brødre.
Lu 22:32 But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
[Luk 22:33 DK-KJV] Og han sagde til ham, Herre, Jeg er klar til at gå med dig, både i fængsel, og i døden.
Lu 22:33 And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
[Luk 22:34 DK-KJV] Og han sagde, Jeg fortæller dig, hanen skal ikke gale denne dag, før at du skal fornægte at du kender mig 3 gange.
Lu 22:34 And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
[Luk 22:35 DK-KJV] Og han sagde til dem, Da jeg sendte jer uden pengepung, og madpose, og flere sko, manglede I nogle ting? Og de sagde, Ingenting.
Lu 22:35 And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
[Luk 22:36 DK-KJV] Så sagde han til dem, Men nu, han der har en pengepung, lad ham ta’ den, og ligeledes hans madpose: og han der intet sværd har, lad ham sælge hans beklædning, og købe et.
Lu 22:36 Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
[Luk 22:37 DK-KJV] For jeg siger til jer, at dette der er skrevet må stadig bli’ fuldført i mig, Og han var regnet blandt overtræderne: for de ting vedrørende mig har en ende.
Lu 22:37 For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
[Luk 22:38 DK-KJV] Og de sagde, Herre, læg mærke til, her er 2 sværd. Og han sagde til dem, Det er nok.
Lu 22:38 And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
[Luk 22:39 DK-KJV] Og han kom ud, og gik, som han plejede, til Olivenbjerget; og hans disciple fulgte ham også.
Lu 22:39 And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
[Luk 22:40 DK-KJV] Og da han var ved stedet, sagde han til dem, Bed at I ikke går ind i fristelse.
Lu 22:40 And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
[Luk 22:41 DK-KJV] Og han var tilbagetrukket et stenkast fra dem, og knælede ned, og bad,
Lu 22:41 And he was withdrawn from them about a stone’s cast, and kneeled down, and prayed,
[Luk 22:42 DK-KJV] Og siger, Far, hvis du er villig, fjern denne kop fra mig: imidlertid ikke min vilje, men din, ske.
Lu 22:42 Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
[Luk 22:43 DK-KJV] Og der viste sig for ham en engel fra himlen, som styrkede ham.
Lu 22:43 And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
[Luk 22:44 DK-KJV] Og ved at være i en pine bad han mere inderligt: og hans sved var som var det store bloddråber der faldt ned til jorden.
Lu 22:44 And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
[Luk 22:45 DK-KJV] Og da han rejste sig op fra bøn, og var kommet til hans disciple, fandt han dem sovende på grund af sorger,
Lu 22:45 And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
[Luk 22:46 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor sover I? stå op og bed, for ikke at I går ind i fristelse.
Lu 22:46 And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
[Luk 22:47 DK-KJV] Og mens han stadig talte, læg mærke til en folkemængde, og han der var kaldet Judas, én af de 12, gik foran dem, og nærmede sig Jesus for at kysse ham.
Lu 22:47 And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
[Luk 22:48 DK-KJV] Men Jesus sagde til ham, Judas, forråder du Menneskesønnen med et kys?
Lu 22:48 But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
[Luk 22:49 DK-KJV] Da de der var omkring ham så’ hvad der ville følge, sagde de til ham, Herre, skal vi slå med sværdet?
Lu 22:49 When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
[Luk 22:50 DK-KJV] Og én af dem slog ypperstepræstens tjener, og skar hans højre øre af.
Lu 22:50 And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
[Luk 22:51 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde, Tillad I så langt. Og han rørte hans øre, og helbredte ham.
Lu 22:51 And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
[Luk 22:52 DK-KJV] Så sagde Jesus til de ledende præster, og templets kaptajner, og de ældste, de som var kommet til ham, Er I kommet ud, som imod en tyv, med sværd og stave?
Lu 22:52 Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
[Luk 22:53 DK-KJV] Da jeg dagligt var hos jer i templet, udrakte I ingen hænder imod mig: men dette er jeres time, og mørkets myndighed.
Lu 22:53 When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
[Luk 22:54 DK-KJV] Så tog de ham, og ledte ham, og bragte ham ind i ypperstepræstens hus. Og Peter fulgte efter på afstand.
Lu 22:54 Then took they him, and led him, and brought him into the high priest’s house. And Peter followed afar off.
[Luk 22:55 DK-KJV] Og da de havde tændt en ild i midten af salen, og samlet var sat ned, satte Peter sig ned blandt dem.
Lu 22:55 And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
[Luk 22:56 DK-KJV] Og en bestemt pige lagde mærke til ham da han sad ved ilden, og kiggede inderligt på ham, og sagde, Denne mand var også hos ham.
Lu 22:56 But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
[Luk 22:57 DK-KJV] Og han fornægtede ham, og siger, Kvinde, jeg kender ham ikke.
Lu 22:57 And he denied him, saying, Woman, I know him not.
[Luk 22:58 DK-KJV] Og et lille stykke tid senere så’ en anden ham, og sagde, Du er også fra dem. Og Peter sagde, Mand, det jeg er ikke.
Lu 22:58 And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
[Luk 22:59 DK-KJV] Og omkring en time senere bekræfter en anden helt fast, og siger, Denne fyr var sandelig også hos ham: for han er en Galilæer.
Lu 22:59 And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilaean.
[Luk 22:60 DK-KJV] Og Peter sagde, Mand, jeg ved ikke hvad du siger, Og øjeblikkeligt, mens han talte, galede hanen.
Lu 22:60 And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
[Luk 22:61 DK-KJV] Og Herren vendte sig, og kiggede på Peter. Og Peter huskede Herrens ord, hvordan han havde sagt til ham, Før hanen galer, skal du fornægte mig 3 gange.
Lu 22:61 And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
[Luk 22:62 DK-KJV] Og Peter gik ud, og græd bitterligt.
Lu 22:62 And Peter went out, and wept bitterly.
[Luk 22:63 DK-KJV] Og de mænd der holdt Jesus hånede ham, og slog ham.
Lu 22:63 And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
[Luk 22:64 DK-KJV] Og da de havde givet ham bind for øjnene, slog de ham i ansigtet, og spurgte ham, og siger, Profeter, hvem er det der slog dig?
Lu 22:64 And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
[Luk 22:65 DK-KJV] Og mange andre ting talte de gudsbespottende imod ham.
Lu 22:65 And many other things blasphemously spake they against him.
[Luk 22:66 DK-KJV] Og så snart det var dag, samledes folkets ældste og de ledende præster og de skriftkloge, og ledte ham ind i deres råd, og siger.
Lu 22:66 And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
[Luk 22:67 DK-KJV] Er du den Kristus? fortæl os det. Og han sagde til dem, Hvis jeg fortæller jer det, vil I ikke tro:
Lu 22:67 Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
[Luk 22:68 DK-KJV] Og hvis jeg også spørger jer, vil I ikke svare mig, og heller ikke lade mig gå.
Lu 22:68 And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
[Luk 22:69 DK-KJV] Herefter skal Menneskesønnen sidde på højre hånd af Guds kraft.
Lu 22:69 Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
[Luk 22:70 DK-KJV] Så sagde de alle, Er du da Guds Søn? Og han sagde til dem, I siger at jeg er.
Lu 22:70 Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
[Luk 22:71 DK-KJV] Og de sagde, Hvilket yderligere vidne har vi brug for? for vi os selv har hørt det fra hans egen mund.
Lu 22:71 And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
[Luk 23:1 DK-KJV] Og hele denne folkemængde rejste sig op, og ledte ham til Pilatus. “Forløbet optil at Jesus korsfæstes – Mat 27:1 til 31 & Mar 15:1 til 20 & Luk 23:1 til 25 & Joh 18:29 tilommed Joh 19:1 til 24 “
Lu 23:1 And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
[Luk 23:2 DK-KJV] Og de begyndte at anklage ham, og siger, Vi fandt at denne fyr fordrejede nationen, og forbød at give skat til Cæsar, og siger at han er Kristus en Konge.
Lu 23:2 And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ a King.
[Luk 23:3 DK-KJV] Og Pilatus spurgte ham, og siger, Er du Jødernes Konge? Og han svarede ham og sagde, Du siger det.
Lu 23:3 And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
[Luk 23:4 DK-KJV] Så sagde Pilatus til de ledende præster og til folket, Jeg finder ingen fejl i denne mand.
Lu 23:4 Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
[Luk 23:5 DK-KJV] Og de var bare endnu mere voldsomme, og siger, Han oprører folket, og underviser udover hele Jødedommen, begyndende fra Galilæa indtil dette sted.
Lu 23:5 And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
[Luk 23:6 DK-KJV] Da Pilatus hørte om Galilæa, spurgte han om manden var en Galilæer.
Lu 23:6 When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilaean.
[Luk 23:7 DK-KJV] Og lige så snart som han vidste at han tilhørte Herodes retsområde, sendte han ham til Herodes, som hamselv også var I Jerusalem på det tidspunkt.
Lu 23:7 And as soon as he knew that he belonged unto Herod’s jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
[Luk 23:8 DK-KJV] Og da Herodes så’ Jesus, var han overmådelig glad: for han havde håbet på at se ham gennem længer tid, fordi han havde hørt mange ting om ham; og han håbede på at se nogle mirakler gjort af ham.
Lu 23:8 And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
[Luk 23:9 DK-KJV] Så han udspurgte ham med mange ord; men han svarede ham ingenting.
Lu 23:9 Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
[Luk 23:10 DK-KJV] Og de ledende præster og de skriftkloge stod og anklagede ham heftigt.
Lu 23:10 And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
[Luk 23:11 DK-KJV] Og Herodes med hans krigere så ham som intet, og hånede ham, og iklædte ham i en prægtig kåbe, og sendte ham tilbage til Pilatus.
Lu 23:11 And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
[Luk 23:12 DK-KJV] Og den samme dag var Herodes og Pilatus blevet venner: for før var der fjendskab mellem dem.
Lu 23:12 And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
[Luk 23:13 DK-KJV] Og Pilatus, da han havde sammenkaldt de ledende præster og folket,
Lu 23:13 And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
[Luk 23:14 DK-KJV] Sagde til dem, I har bragt denne mand til mig, som én der fordrejer folket: og, læg mærke til, jeg, som har undersøgt ham foran jer, har ingen fejl fundet i denne mand vedrørende de ting hvorom I anklager ham:
Lu 23:14 Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
[Luk 23:15 DK-KJV] Nej, og det har Herodes heller ikke: for jeg sendte jer til ham; og, se, ingenting værdig af døden er gjort overfor ham.
Lu 23:15 No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
[Luk 23:16 DK-KJV] Jeg vil derfor irettesætte ham, og frigi’ ham.
Lu 23:16 I will therefore chastise him, and release him.
[Luk 23:17 DK-KJV] (For af nødvendighed måtte han frigi’ én til dem ved festen.)
Lu 23:17 (For of necessity he must release one unto them at the feast.)
[Luk 23:18 DK-KJV] Og de råbte alle højt på en gang, og siger, Væk med denne mand, og frigi’ Barabbas til os:
Lu 23:18 And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
[Luk 23:19 DK-KJV] (Som for et bestemt oprør lavet i byen, og for mord, var smidt i fængsel.)
Lu 23:19 (Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
[Luk 23:20 DK-KJV] Pilatus derfor, der var villig til at frigi’ Jesus, talte til dem igen.
Lu 23:20 Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
[Luk 23:21 DK-KJV] Men de råbte, og siger, Korsfæst ham, korsfæst ham.
Lu 23:21 But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
[Luk 23:22 DK-KJV] Og han sagde til dem den tredje gang, Hvorfor, hvilket ondt har han gjort? Jeg har ingen årsag fundet til døden i ham: Derfor vil jeg irettesætte ham, og lade ham gå.
Lu 23:22 And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
[Luk 23:23 DK-KJV] Og de var vedblivende med høje stemmer, og ønskede at han måtte bli’ korsfæstet. Og stemmerne fra dem og de ledende præster fik overhånd.
Lu 23:23 And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
[Luk 23:24 DK-KJV] Og Pilatus afsagde dommen at det skulle være som de ønskede.
Lu 23:24 And Pilate gave sentence that it should be as they required.
[Luk 23:25 DK-KJV] Og han frigav ham der for oprør og mord var smidt i fængsel til dem, som de havde ønsket; desuden udleverede han Jesus efter deres vilje. “Forløbet optil at Jesus korsfæstes – Mat 27:1 til 31 & Mar 15:1 til 20 & Luk 23:1 til 25 & Joh 18:29 tilommed Joh 19:1 til 24 “
Lu 23:25 And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
[Luk 23:26 DK-KJV] Og som de ledte ham væk, tog de fat i én Simon, en fra Kyrene, der var ankommet ud af det land, og på ham lagde de korset, så han måtte bære det efter Jesus.
Lu 23:26 And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
[Luk 23:27 DK-KJV] Og en stor gruppe af folk fulgte ham der, og af kvinder, som også begræd og sørgede over ham.
Lu 23:27 And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
[Luk 23:28 DK-KJV] Men Jesus vendte sig til dem og sagde, Døtre i Jerusalem, græd ikke over mig, men græd over jer selv, og over jeres børn.
Lu 23:28 But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
[Luk 23:29 DK-KJV] For, læg mærke til, de dage kommer, i hvilke de skal sige, Velsignet er den ufrugtbare, og de livmodere der aldrig bar, og de bryster som aldrig gav die.
Lu 23:29 For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
[Luk 23:30 DK-KJV] Da skal de begynde at sige til bjergene, Fald på os; og til bakkerne, Dæk os.
Lu 23:30 Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
[Luk 23:31 DK-KJV] For hvis de gør disse ting på et grønt træ, hvad skal bli’ gjort på de tørre?
Lu 23:31 For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
[Luk 23:32 DK-KJV] Og der var også 2 andre, kriminelle, ledt med ham for at lide døden.
Lu 23:32 And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
[Luk 23:33 DK-KJV] Og da de var komme til stedet, som kaldes Golgata, korsfæstede de ham der, og de kriminelle, én på den højre hånd, og den anden på den venstre.
Lu 23:33 And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
[Luk 23:34 DK-KJV] Da sagde Jesus, Far, tilgiv dem; for de ved ikke hvad de gør. Og de delte hans tøj, og kastede lod.
Lu 23:34 Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
[Luk 23:35 DK-KJV] Og folket stod og lagde mærke til det. Og lederne hånede ham også med dem, Han frelste andre; lad ham frelse sigselv, hvis han er Kristus, Guds udvalgte.
Lu 23:35 And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
[Luk 23:36 DK-KJV] Og soldaterne hånede ham også, ved at komme til ham, og ved at tilbyde ham vineddike,
Lu 23:36 And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
[Luk 23:37 DK-KJV] Og siger, Hvis du er Jødernes konge, frels digselv.
Lu 23:37 And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
[Luk 23:38 DK-KJV] Og en inskription var også skrevet over ham med bogstaver fra Græsk, og Latin, og Hebraisk, DETTE ER JØDERNES KONGE.
Lu 23:38 And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
[Luk 23:39 DK-KJV] Og en af de kriminelle som var hængt hånede ham, og siger, Hvis du er Kristus, frels digselv og os.
Lu 23:39 And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
[Luk 23:40 DK-KJV] Men den anden svarede og irettesatte ham, og siger, Frygter du ikke Gud, eftersom du er i den samme fordømmelse?
Lu 23:40 But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
[Luk 23:41 DK-KJV] Og det er retfærdigt at vi er her; for vi modtog den rette fortjeneste for vore handlinger: men denne mand har intet forkert gjort.
Lu 23:41 And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
[Luk 23:42 DK-KJV] Og han sagde til Jesus, Herre, husk på mig når du kommer ind i dit kongerige.
Lu 23:42 And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
[Luk 23:43 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Sandelig siger jeg til dig, I dag skal du være med mig i paradis.
Lu 23:43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
[Luk 23:44 DK-KJV] Og det var omkring den sjette time, og der var et mørke over hele jorden indtil den niende time.
Lu 23:44 And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
[Luk 23:45 DK-KJV] Og solen var formørket, og templets forhæng var splittet på midten.
Lu 23:45 And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
[Luk 23:46 DK-KJV] Og da Jesus havde råbt med en høj stemme, sagde han, Far, ind i din hænder betror jeg min ånd: og ved at ha’ sagt således, opgav han ånden.
Lu 23:46 And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
[Luk 23:47 DK-KJV] Nu da kaptajnen for 100 mand så’ hvad der var sket, forherligede han Gud, og siger, Dette var ganske vist en retfærdig mand.
Lu 23:47 Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
[Luk 23:48 DK-KJV] Og hele folket der forsamledes ved det sted, lagde mærke til de ting som var gjort, og slog sig på brystet, og returnerede.
Lu 23:48 And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
[Luk 23:49 DK-KJV] Og alle hans bekendtskaber, og kvinderne der fulgte ham fra Galilæa, stod på afstand, og lagde mærke til disse ting.
Lu 23:49 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
[Luk 23:50 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en mand kaldet Joseph, en rådgiver; og han var en god mand, og en retfærdig:
Lu 23:50 And, behold, there was a man named Joseph, a counseller; and he was a good man, and a just:
[Luk 23:51 DK-KJV] (Den samme var ikke enig med rådet og handlingen fra dem;) han var fra Arimatæa, en Jødisk by: som også hamselv ventede på Guds kongerige.
Lu 23:51 (The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathaea, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
[Luk 23:52 DK-KJV] Denne mand gik til Pilatus, og tryglede om Jesus’ krop.
Lu 23:52 This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
[Luk 23:53 DK-KJV] Og han tog den ned, og indviklede den i linned, og lagde den i et gravkammer der var udhugget i sten, hvori ingen mand før var lagt.
Lu 23:53 And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
[Luk 23:54 DK-KJV] Og den dag var forberedelsen, og sabbatten nærmede sig.
Lu 23:54 And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
[Luk 23:55 DK-KJV] Og kvinderne også, som kom med ham fra Galilæa, fulgte efter, og lagde mærke til gravkammeret, og hvordan hans krop var lagt.
Lu 23:55 And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
[Luk 23:56 DK-KJV] Og de returnerede, og forberedte krydderier og salveolier; og hvilede på sabbatsdagen ifølge befalingen.
Lu 23:56 And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
[Luk 24:1 DK-KJV] Nu på den første dag af ugen, meget tidligt om morgenen, kom de til gravkammeret, medbringende krydderierne som de havde forberedt, og bestemte andre med dem.
Lu 24:1 Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.
[Luk 24:2 DK-KJV] Og de fandt stenen rullet væk fra gravkammeret.
Lu 24:2 And they found the stone rolled away from the sepulchre.
[Luk 24:3 DK-KJV] Og de gik ind, og fandt ikke Herren Jesus’ krop.
Lu 24:3 And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.
[Luk 24:4 DK-KJV] Og det skete, da de var meget forvirrede deromkring, læg mærke til, 2 mænd stod hos dem i skinnende beklædningsgenstande:
Lu 24:4 And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:
[Luk 24:5 DK-KJV] Og da de var bange, og bøjede deres ansigter til jorden, sagde de til dem, Hvorfor søger I den levende blandt de døde?
Lu 24:5 And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?
[Luk 24:6 DK-KJV] Han er ikke her, men er opstået: husk på hvordan han talte til jer da han stadig var i Galilæa,
Lu 24:6 He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,
[Luk 24:7 DK-KJV] Og siger, Menneskesønnen måtte bli’ udleveret ind i syndfulde menneskers hænder, og bli’ korsfæstet, og den tredje dag opstå igen.
Lu 24:7 Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.
[Luk 24:8 DK-KJV] Og de huskede hans ord,
Lu 24:8 And they remembered his words,
[Luk 24:9 DK-KJV] Og returnerede fra gravkammeret, og fortalte alle disse ting til de 11, og til alle de resterende.
Lu 24:9 And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.
[Luk 24:10 DK-KJV] Det var Maria Magdalene, og Joanna, og Maria Jacobs mor, og andre kvinder der var hos dem, som fortalte disse ting til apostlene.
Lu 24:10 It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles.
[Luk 24:11 DK-KJV] Og deres ord så ud for dem som løs tale, og de troede dem ikke.
Lu 24:11 And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.
[Luk 24:12 DK-KJV] Så rejste Peter sig op, og løb til gravkammeret; og ved at hoppe ned, lagde han mærke til linned-stoffet som bare lå der for sigselv, og tog afsted, og forundredes i sigselv over det som var sket.
Lu 24:12 Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.
[Luk 24:13 DK-KJV] Og, læg mærke til, 2 af dem gik den samme dag til en landsby kaldet Emmaus, som fra Jerusalem var omkring 12 kilometer væk. “1 Furlong = 200 meter”
Lu 24:13 And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.
[Luk 24:14 DK-KJV] Og de talte sammen om alle disse ting der var sket.
Lu 24:14 And they talked together of all these things which had happened.
[Luk 24:15 DK-KJV] Og det skete, at, mens de talte sammen og ræsonnerede, nærmede Jesus sig, og gik med dem.
Lu 24:15 And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.
[Luk 24:16 DK-KJV] Men deres øjne var fastholdt for ikke at de skulle kende ham.
Lu 24:16 But their eyes were holden that they should not know him.
[Luk 24:17 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvilken slags budskaber er dette som I har med hinanden, som I går, og er kede af det?
Lu 24:17 And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?
[Luk 24:18 DK-KJV] Og den ene af dem, hvis navn var Cleopas, svare og sagde til ham, Er du kun en fremmed i Jerusalem, og har ikke kendt de ting som er sket der i disse dage?
Lu 24:18 And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?
[Luk 24:19 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvilke ting? Og de sagde til ham, Angående Jesus fra Nazaret, som var en profet mægtig i handling og ord foran Gud og hele folket:
Lu 24:19 And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:
[Luk 24:20 DK-KJV] Og hvordan de ledende præster og vore ledere udleverede ham til at bli’ fordømt til døden, og har korsfæstet ham.
Lu 24:20 And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.
[Luk 24:21 DK-KJV] Men vi stolede på at det havde været han som skulle ha’ befriet Israel: og i tillæg til alt dette, i dag er den tredje dag siden disse ting var gjort.
Lu 24:21 But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.
[Luk 24:22 DK-KJV] Ja, og nogle kvinder fra gruppen gjorde os også forbløffede, som tidligt var ved gravkammeret;
Lu 24:22 Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;
[Luk 24:23 DK-KJV] Og da de ikke fandt hans krop, kom de, og siger, at de også havde set en vision fra engle, som sagde at han var i live.
Lu 24:23 And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.
[Luk 24:24 DK-KJV] Og nogle af dem som var hos os gik til gravkammeret, og fandt det lige som de kvinder havde sagt: men ham så’ de ikke.
Lu 24:24 And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said: but him they saw not.
[Luk 24:25 DK-KJV] Så sagde han til dem, Kæreste tåber, og langsom i hjertet til at tro alt det profeterne har talt:
Lu 24:25 Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:
[Luk 24:26 DK-KJV] Burde ikke Kristus ha’ lidt disse ting, og at gå indtil hans herlighed?
Lu 24:26 Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?
[Luk 24:27 DK-KJV] Og begyndende ved Moses og alle profeterne, udlagde ham for dem i alle skrifterne de ting vedrørende hamselv.
Lu 24:27 And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
[Luk 24:28 DK-KJV] Og de nærmede sig landsbyen, hvor de gik hen: og han lod som om han ville ha’ gået videre.
Lu 24:28 And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.
[Luk 24:29 DK-KJV] Men de begrænsede ham, og siger, Bliv hos os: for det er snart aften, og det er sent. Og han gik ind for at være sammen med dem.
Lu 24:29 But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.
[Luk 24:30 DK-KJV] Og det skete, da han sad til bords med dem, at han tog et brød, og velsignede det, og brød det, og gav det til dem.
Lu 24:30 And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them.
[Luk 24:31 DK-KJV] Og deres øjne var åbnet, og de kendte ham; og han forsvandt ud af deres synsfelt.
Lu 24:31 And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.
[Luk 24:32 DK-KJV] Og de sagde til hinanden, Brændte vore hjerter ikke inde i os, mens han talte med os på vejen, og mens han åbnede skrifterne for os?
Lu 24:32 And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?
[Luk 24:33 DK-KJV] Og de rejste sig op den samme time, og returnerede til Jerusalem, og fandt de 11 forsamlede, og dem der var hos dem,
Lu 24:33 And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,
[Luk 24:34 DK-KJV] Og siger, Herren er ganske vist opstået, og har vist sig for Simon.
Lu 24:34 Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.
[Luk 24:35 DK-KJV] Og de fortalte de ting der var sket på vejen, og hvordan han var genkendt af dem i brødsbrydelsen.
Lu 24:35 And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.
[Luk 24:36 DK-KJV] Og som de talte således, stod Jesus hamselv i deres midte, og siger til dem, Fred være med jer.
Lu 24:36 And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.
[Luk 24:37 DK-KJV] Men de var skræmte og forfærdede, og gik ud fra at de havde set en ånd.
Lu 24:37 But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.
[Luk 24:38 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor er I bekymret? og hvorfor rejser der sig tanker i jeres hjerter?
Lu 24:38 And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?
[Luk 24:39 DK-KJV] Læg mærke til mine hænder og mine fødder, at det er jeg mig selv: rør mig, og se; for en ånd har ikke kød og ben, som I ser jeg har.
Lu 24:39 Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.
[Luk 24:40 DK-KJV] Og da han havde talt således, viste han dem hans hænder og hans fødder.
Lu 24:40 And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet.
[Luk 24:41 DK-KJV] Og mens de stadig ikke troede med glæde, og undredes, sagde han til dem, Har I noget mad?
Lu 24:41 And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?
[Luk 24:42 DK-KJV] Og de gav ham et stykke af en grillet fisk, og af en honningtavle.
Lu 24:42 And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.
[Luk 24:43 DK-KJV] Og han tog det, og spiste foran dem.
Lu 24:43 And he took it, and did eat before them.
[Luk 24:44 DK-KJV] Og han sagde til dem, Disse er de ord som jeg talte til jer, mens jeg stadig var hos jer, så alle ting måtte bli’ opfyldt, som var skrevet i Moseloven, og i profetbøgerne, og i salmerne, vedrørende mig.
Lu 24:44 And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.
[Luk 24:45 DK-KJV] Så åbnede han deres forståelse, så de måtte forstå skrifterne,
Lu 24:45 Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,
[Luk 24:46 DK-KJV] Og sagde til dem, Således er det skrevet, og således behagede det Kristus at lide, og at opstå fra de døde den tredje dag:
Lu 24:46 And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:
[Luk 24:47 DK-KJV] Og at omvendelse og eftergivelse af synder skulle bli’ prædiket i hans navn blandt alle nationer, begyndende i Jerusalem.
Lu 24:47 And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.
[Luk 24:48 DK-KJV] Og I er vidner om disse ting.
Lu 24:48 And ye are witnesses of these things.
[Luk 24:49 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeg sender min Fars løfte over jer: men vent I i Jerusalems by, indtil I er udstyret med kraft fra det høje.
Lu 24:49 And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.
[Luk 24:50 DK-KJV] Og han ledte dem ud så langt som til Bethania, og han opløftede hans hænder, og velsignede dem.
Lu 24:50 And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.
[Luk 24:51 DK-KJV] Og det skete, mens han velsignede dem, var han adskilt fra dem, og førtes op ind i himlen.
Lu 24:51 And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.
[Luk 24:52 DK-KJV] Og de tilbad ham, og returnerede til Jerusalem med stor glæde:
Lu 24:52 And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:
[Luk 24:53 DK-KJV] Og var kontinuerligt i templet, ved at rose og ved at velsigne Gud. Amen.
Lu 24:53 And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.