Micah - Mikas bog - 7 Kapitler - Micah KJV 1769

Navnebetydning for Mika = Hvem er ligesom Gud

[Mik 1:1 DK-KJV] HERRENs ord der kom til Morasthiten Micah i Jothams dage, Ahaz, og Hezekiah, Judahs konger, hvilket han så’ vedrørende Samaria og Jerusalem.
Mic 1:1 The word of the LORD that came to Micah the Morasthite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.
[Mik 1:2 DK-KJV] Hør, alle I mennesker; lyt efter, Kæreste jord, og alle der er derinde: og lad Herren GUD være vidne imod jer, Herren fra hans hellige tempel.
Mic 1:2 Hear, all ye people; hearken, O earth, and all that therein is: and let the Lord GOD be witness against you, the Lord from his holy temple.
[Mik 1:3 DK-KJV] For, læg mærke til, HERREN kommer frem ud af hans sted, og vil komme ned, og træde på jordens høje steder.
Mic 1:3 For, behold, the LORD cometh forth out of his place, and will come down, and tread upon the high places of the earth.
[Mik 1:4 DK-KJV] Og bjergene skal smelte under ham, og dalene skal bli’ kløfter, som voks foran ilden, og som de vandmasser der er hældt ned af et stejlt sted.
Mic 1:4 And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft, as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place.
[Mik 1:5 DK-KJV] Alt dette er på grund af Jacobs overtrædelse, og på grund af synderne fra Israels hus. Hvad er Jacobs overtrædelse? er det ikke Samaria? og hvad er Judahs høje steder? er de ikke Jerusalem?
Mic 1:5 For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? is it not Samaria? and what are the high places of Judah? are they not Jerusalem?
[Mik 1:6 DK-KJV] Derfor vil jeg lave Samaria som en bunke på marken, og som beplantning af en vingård: og jeg vil rive des  sten ned ind i dalen, og jeg vil afsløre des fundamenter.
Mic 1:6 Therefore I will make Samaria as an heap of the field, and as plantings of a vineyard: and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will discover the foundations thereof.
[Mik 1:7 DK-KJV] Og alle des udformede figurer skal bli’ slået i stykker, og hele des løn skal bli’ brændt med ilden, og alle des afguder vil jeg ødelægge: for hun samlede det fra en skøgeløn, og de skal returnere til en skøgeløn.
Mic 1:7 And all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires thereof shall be burned with the fire, and all the idols thereof will I lay desolate: for she gathered it of the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot.
[Mik 1:8 DK-KJV] Derfor vil jeg jamre og hyle, jeg vil gå blotte og nøgen: Jeg vil lave en gråd som dragerne, og en sorg som uglerne.
Mic 1:8 Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked: I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls.
[Mik 1:9 DK-KJV] For hendes sår er uhelbredelig; for det er kommet til Judah; han er kommet til mit folks porte, ja til Jerusalem.
Mic 1:9 For her wound is incurable; for it is come unto Judah; he is come unto the gate of my people, even to Jerusalem.
[Mik 1:10 DK-KJV] Erklær I det ikke i Gath, græd I overhovedet ikke: rul digselv i støvet i Aphrahs hus.
Mic 1:10 Declare ye it not at Gath, weep ye not at all: in the house of Aphrah roll thyself in the dust.
[Mik 1:11 DK-KJV] Gå I væk, du indbygger i Saphir, ved at ha’ din skam blotlagt: indbyggeren i Zaanan kom ikke frem i Beth-ezels sorg; af jer skal han modtage sin rang.
Mic 1:11 Pass ye away, thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked: the inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Beth-ezel; he shall receive of you his standing.
[Mik 1:12 DK-KJV] For indbyggeren i Maroth ventede omhyggeligt på godt: men ondt kom ned fra HERREN til Jerusalems port.
Mic 1:12 For the inhabitant of Maroth waited carefully for good: but evil came down from the LORD unto the gate of Jerusalem.
[Mik 1:13 DK-KJV] Kæreste du indbygger i Lachish, bind stridsvognen til det hurtige dyr: hun er begyndelsen på synden overfor Zions datter: for Israels overtrædelser var fundet i dig.
Mic 1:13 O thou inhabitant of Lachish, bind the chariot to the swift beast: she is the beginning of the sin to the daughter of Zion: for the transgressions of Israel were found in thee.
[Mik 1:14 DK-KJV] Derfor skal du gi’ gaver til Moresheth-gath: Achzibs huse skal være en løgner overfor Israels konger.
Mic 1:14 Therefore shalt thou give presents to Moresheth-gath: the houses of Achzib shall be a lie to the kings of Israel.
[Mik 1:15 DK-KJV] Jeg vil dog bringe en arving til dig, Kæreste indbygger i Mareshah: han skal komme til Adullam Israels herlighed.
Mic 1:15 Yet will I bring an heir unto thee, O inhabitant of Mareshah: he shall come unto Adullam the glory of Israel.
[Mik 1:16 DK-KJV] Gør dig skaldet, og barber dig for dine sarte børn; forstør din skaldethed som ørnen; for de er gået ind i fangenskab fra dig.
Mic 1:16 Make thee bald, and poll thee for thy delicate children; enlarge thy baldness as the eagle; for they are gone into captivity from thee.
[Mik 2:1 DK-KJV] Arme dem der udtænker fejltrin, og udvirker ondt i deres senge! tidligt om morgenen, praktisere de det, fordi det er i deres hånds myndighed.
Mic 2:1 Woe to them that devise iniquity, and work evil upon their beds! when the morning is light, they practise it, because it is in the power of their hand.
[Mik 2:2 DK-KJV] Og de begærer marker, og tager dem via vold; og huse, og tar’ dem væk: sådant undertrykker de en mand og hans hus, ja en mand og hans arv.
Mic 2:2 And they covet fields, and take them by violence; and houses, and take them away: so they oppress a man and his house, even a man and his heritage.
[Mik 2:3 DK-KJV] Derfor siger HERREN således; Læg mærke til, imod denne familie opfinder jeg et onde, fra hvilket I ikke skal fjerne jeres nakker; I skal heller ikke gå hovmodigt: for denne tid er ond.
Mic 2:3 Therefore thus saith the LORD; Behold, against this family do I devise an evil, from which ye shall not remove your necks; neither shall ye go haughtily: for this time is evil.
[Mik 2:4 DK-KJV] I den dag skal én samle en lignelse op imod jer, og klage med en sørgelig klagesang, og sige, Vi er fuldstændigt spoleret: han har forandret mit folks andel: hvordan har han fjernet det fra mig! i at vende sig bort har han opdelt vores marker.
Mic 2:4 In that day shall one take up a parable against you, and lament with a doleful lamentation, and say, We be utterly spoiled: he hath changed the portion of my people: how hath he removed it from me! turning away he hath divided our fields.
[Mik 2:5 DK-KJV] Derfor skal du ikke ha’ nogen der skal kaste en snor ved lodtrækning i HERRENs menighed.
Mic 2:5 Therefore thou shalt have none that shall cast a cord by lot in the congregation of the LORD.
[Mik 2:6 DK-KJV] Profetere I ikke, siger de til dem der profetere: de skal ikke profetere for dem, så de ikke skal skamme sig.
Mic 2:6 Prophesy ye not, say they to them that prophesy: they shall not prophesy to them, that they shall not take shame.
[Mik 2:7 DK-KJV] Kæreste du der er kaldet Jacobs hus, er HERRENs ånd rettet? er dette hans gøren? gør ikke mine ord godt for han der vandrer oprigtigt?
Mic 2:7 O thou that art named the house of Jacob, is the spirit of the LORD straitened? are these his doings? do not my words do good to him that walketh uprightly?
[Mik 2:8 DK-KJV] Selv på det seneste er mit folk rejst op som en fjende: I river kåben og beklædningen af dem der med sikkerhed passerer fordi som mænd der trækker sig tilbage fra krig.
Mic 2:8 Even of late my people is risen up as an enemy: ye pull off the robe with the garment from them that pass by securely as men averse from war.
[Mik 2:9 DK-KJV] Mit folks kvinder har I kastet ud af deres behagelige huse; fra deres børn har i fjernet min herlighed for evigt.
Mic 2:9 The women of my people have ye cast out from their pleasant houses; from their children have ye taken away my glory for ever.
[Mik 2:10 DK-KJV] Rejs I jer, og rejs; for dette er ikke jeres hvile: fordi den er forurenet, den skal destruere jer, ja med en smertende destruktion.
Mic 2:10 Arise ye, and depart; for this is not your rest: because it is polluted, it shall destroy you, even with a sore destruction.
[Mik 2:11 DK-KJV] Hvis en åndelig mand vandrer og usandt lyver, og siger, Jeg vil profetere til dig om vin og om stærke drikke; ja han skal være profeten for dette folk.
Mic 2:11 If a man walking in the spirit and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink; he shall even be the prophet of this people.
[Mik 2:12 DK-KJV] Jeg vil med sikkerhed forsamle, Kæreste Jacob, jer alle; Jeg vil med sikkerhed samle Israels rest; Jeg vil sætte dem sammen som fårene fra Bozrah, som flokkene i deres folds midte: de skal lave en stor larm på grund af folkemængderne.
Mic 2:12 I will surely assemble, O Jacob, all of thee; I will surely gather the remnant of Israel; I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of their fold: they shall make great noise by reason of the multitude of men.
[Mik 2:13 DK-KJV] Ødelæggeren er kommet op foran dem: de har brudt op, og har passeret gennem porten, og er gået ud via den: og deres konge skal passere foran dem, og HERREN på hovedet af dem.
Mic 2:13 The breaker is come up before them: they have broken up, and have passed through the gate, and are gone out by it: and their king shall pass before them, and the LORD on the head of them.
[Mik 3:1 DK-KJV] Og jeg sagde, Lyt, Kæreste ledere af Jacob, og I prinser af Israels hus; Er det ikke for jer at kende dom?
Mic 3:1 And I said, Hear, I pray you, O heads of Jacob, and ye princes of the house of Israel; Is it not for you to know judgment?
[Mik 3:2 DK-KJV] Som hader det gode, og elsker det onde; som plukker deres hud af dem, og kødet fra deres knogler;
Mic 3:2 Who hate the good, and love the evil; who pluck off their skin from off them, and their flesh from off their bones;
[Mik 3:3 DK-KJV] Som også spiser mit folks kød, og flår deres hud af dem; og de brækker deres knogler, og hugger dem i stykker, som for krukken, og som kødet inde i potten.
Mic 3:3 Who also eat the flesh of my people, and flay their skin from off them; and they break their bones, and chop them in pieces, as for the pot, and as flesh within the caldron.
[Mik 3:4 DK-KJV] Da skal de råbe til HERREN, men han vil ikke høre på dem: ja han vil skjule sit ansigt for dem på det tidspunkt, eftersom de har opført sig dårligt i deres handlinger.
Mic 3:4 Then shall they cry unto the LORD, but he will not hear them: he will even hide his face from them at that time, as they have behaved themselves ill in their doings.
[Mik 3:5 DK-KJV] Dette siger HERREN angående profeterne der får mit folk til at fejle, der bider med deres tænder, og råber, Fred; og han der ikke putter ind i deres munde, de forbereder endda krig imod ham.
Mic 3:5 Thus saith the LORD concerning the prophets that make my people err, that bite with their teeth, and cry, Peace; and he that putteth not into their mouths, they even prepare war against him.
[Mik 3:6 DK-KJV] Derfor skal det være nat for jer, så I ikke skal få en vision; og det skal være mørkt for jer, så I ikke skal prædike guddommen; og solen skal gå ned over profeterne, og den dag skal være mørk over dem.
Mic 3:6 Therefore night shall be unto you, that ye shall not have a vision; and it shall be dark unto you, that ye shall not divine; and the sun shall go down over the prophets, and the day shall be dark over them.
[Mik 3:7 DK-KJV] Da skal de seende være skamfulde, og de der prædiker guddommen forvirrede; ja, de skal alle dække der læber; for der er intet svar fra Gud.
Mic 3:7 Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded: yea, they shall all cover their lips; for there is no answer of God.
[Mik 3:8 DK-KJV] Men jeg er sandelig fuld af kraft ved HERRENs ånd, og af dom, og af magt, for at erklærer for Jacob hans overtrædelser, og for Israel hans synd.
Mic 3:8 But truly I am full of power by the spirit of the LORD, and of judgment, and of might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin.
[Mik 3:9 DK-KJV] Hør dette, jeg ber jer, I ledere af Jacobs hus, og prinser af Israels hus, som afskyr dom, og fordrejer al rimelighed.
Mic 3:9 Hear this, I pray you, ye heads of the house of Jacob, and princes of the house of Israel, that abhor judgment, and pervert all equity.
[Mik 3:10 DK-KJV] De opbygger Zion med blod, og Jerusalem med fejltrin.
Mic 3:10 They build up Zion with blood, and Jerusalem with iniquity.
[Mik 3:11 DK-KJV] Des leder dømmer for at få en belønning, og des præster underviser for at få en løn, og des profeter lærer om guddommen for at få penge: nu vil de læne sig op af HERREN, og sige, Er HERREN ikke blandt os? intet ondt kan komme over os.
Mic 3:11 The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money: yet will they lean upon the LORD, and say, Is not the LORD among us? none evil can come upon us.
[Mik 3:12 DK-KJV] Derfor skal Zion bli’ pløjet som en mark for jeres skyld, og Jerusalem skal bli’ bunker, og husets bjerg som skovens høje steder.
Mic 3:12 Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of the forest.
[Mik 4:1 DK-KJV] Men i de sidste dage skal det ske, at bjerget fra HERRENs hus skal bli’ etableret på bjergenes top, og det skal bli’ ophøjet over bakkerne; og folk skal flokkes mod det.
Mic 4:1 But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it.
[Mik 4:2 DK-KJV] Og mange nationer skal komme, og sige, Kom, og lad os gå op til HERRENs bjerg, og til huset for Jacobs Gud; og han vil undervise os i hans veje, og vi vil vandre på hans stier: for loven skal udgå fra Zion, og HERRENs ord fra Jerusalem.
Mic 4:2 And many nations shall come, and say, Come, and let us go up to the mountain of the LORD, and to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for the law shall go forth of Zion, and the word of the LORD from Jerusalem.
[Mik 4:3 DK-KJV] Og han skal dømme blandt mange folk, og irettesætte stærke nationer som er langt væk fra; og de skal slå deres sværd til plovskær, og deres spyd til vingårdsknive: nation skal ikke opløfte et sværd imod nation, de skal heller ikke lære om krig mere.
Mic 4:3 And he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war any more.
[Mik 4:4 DK-KJV] Men de skal sidde hver mand under hans vinstok og under hans figentræ; og der er ingen som skal gøre dem bange: for hærskarers HERREs mund har talt det.
Mic 4:4 But they shall sit every man under his vine and under his fig tree; and none shall make them afraid: for the mouth of the LORD of hosts hath spoken it.
[Mik 4:5 DK-KJV] For alle folk vil vandre hver og en i hans guds navn, og vi vil vandre i HERREN vor Guds navn for evig og altid.
Mic 4:5 For all people will walk every one in the name of his god, and we will walk in the name of the LORD our God for ever and ever.
[Mik 4:6 DK-KJV] I den dag, siger HERREN, vil jeg forsamle hende der halter, og jeg vil samle hende der er drevet ud, og hende som jeg har plaget;
Mic 4:6 In that day, saith the LORD, will I assemble her that halteth, and I will gather her that is driven out, and her that I have afflicted;
[Mik 4:7 DK-KJV] Og jeg vil gøre hende der haltede til en rest, og hende der var kastet langt væk til en stærk nation: og HERREN skal regere over dem i Zionbjerget derfra og fremefter, ja for evigt.
Mic 4:7 And I will make her that halted a remnant, and her that was cast far off a strong nation: and the LORD shall reign over them in mount Zion from henceforth, even for ever.
[Mik 4:8 DK-KJV] Og du, Kæreste flokkens tårn, Zions datters fæstningsværk, til dig skal det komme, ja det første herredømme; kongeriget skal komme til Jerusalems datter.
Mic 4:8 And thou, O tower of the flock, the strong hold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion; the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem.
[Mik 4:9 DK-KJV] Hvorfor gør du nu det at du råber højt? er der ingen konge i dig? er din rådgiver omkommet? for veer har taget dig som en kvinde i fødsel.
Mic 4:9 Now why dost thou cry out aloud? is there no king in thee? is thy counseller perished? for pangs have taken thee as a woman in travail.
[Mik 4:10 DK-KJV] Vær i smerte, og arbejd for at frembringe, Kæreste Zions datter, som en kvinde i fødsel: for nu skal du gå frem ud af byen, og du skal bo på marken, og du skal gå lige til Babylon; der skal du bli’ forløst; der skal HERREN befri dig fra dine fjenders hånd.
Mic 4:10 Be in pain, and labour to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in travail: for now shalt thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in the field, and thou shalt go even to Babylon; there shalt thou be delivered; there the LORD shall redeem thee from the hand of thine enemies.
[Mik 4:11 DK-KJV] Nu er også mange nationer samlet imod dig, der siger, Lad hende bli’ besmittet, og lad vort øje se på Zion.
Mic 4:11 Now also many nations are gathered against thee, that say, Let her be defiled, and let our eye look upon Zion.
[Mik 4:12 DK-KJV] Men de kender ikke HERRENs tanker, de forstår heller ikke hans råd: for han skal samle dem som negene ud på gulvet.
Mic 4:12 But they know not the thoughts of the LORD, neither understand they his counsel: for he shall gather them as the sheaves into the floor.
[Mik 4:13 DK-KJV] Rejs jer og tærsk, Kæreste Zions datter: for jeg vil gøre dit horn til jern, og gøre dine hove til messing: og du skal slå mange folk i stykker: og jeg vil indvie deres gevinst for HERREN, og deres substans for hele denne verdens Herre.
Mic 4:13 Arise and thresh, O daughter of Zion: for I will make thine horn iron, and I will make thy hoofs brass: and thou shalt beat in pieces many people: and I will consecrate their gain unto the LORD, and their substance unto the Lord of the whole earth.
[Mik 5:1 DK-KJV] Forsaml digselv nu i tropper, Kæreste datter af tropper: han har lagt belejring imod os: de skal slå Israels dommer på kinden med en stav.
Mic 5:1 Now gather thyself in troops, O daughter of troops: he hath laid siege against us: they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek.
[Mik 5:2 DK-KJV] Men du, Bethlehem Ephratah, skønt du er lille blandt de tusindvis i Judah, alligevel ud af dig skal han komme frem for mig der er sat til at være leder i Israel; hvis udspring har været fra gammel tid af, fra evigheden.
Mic 5:2 But thou, Beth-lehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting.
[Mik 5:3 DK-KJV] Derfor vil han udlevere dem, indtil tiden hvor hun som føder har frembragt: da skal resten af hans brødre returnere til Israels børn. 
Mic 5:3 Therefore will he give them up, until the time that she which travaileth hath brought forth: then the remnant of his brethren shall return unto the children of Israel.
[Mik 5:4 DK-KJV] Og han skal stå og gi’ mad i HERRENs styrke, i hans Guds majestætiske navn HERREN; og de skal forbli’: for nu skal han være stærk indtil jordens ende.
Mic 5:4 And he shall stand and feed in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God; and they shall abide: for now shall he be great unto the ends of the earth.
[Mik 5:5 DK-KJV] Og denne mand skal være freden, når Assyreren skal komme ind i vores land: og når han skal træde på vores paladser, da skal vi rejse 7 hyrder imod ham, og 8 vigtige mænd.
Mic 5:5 And this man shall be the peace, when the Assyrian shall come into our land: and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him seven shepherds, and eight principal men.
[Mik 5:6 DK-KJV] Og de skal ødelægge Assyrernes land med sværdet, og Nimrods land i dens indgang: således skal han forløse os fra Assyreren, når han kommer ind i vores land, og når han træder indenfor vore grænser.
Mic 5:6 And they shall waste the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod in the entrances thereof: thus shall he deliver us from the Assyrian, when he cometh into our land, and when he treadeth within our borders.
[Mik 5:7 DK-KJV] Og Jacobs rest skal være i mange folks midte som HERRENs dug, som regnskyllene på græsset, der ikke venter på mennesket, ej heller venter på menneskesønnerne.
Mic 5:7 And the remnant of Jacob shall be in the midst of many people as a dew from the LORD, as the showers upon the grass, that tarrieth not for man, nor waiteth for the sons of men.
[Mik 5:8 DK-KJV] Og Jacobs rest skal være blandt Hedningerne i mange folks midte som en løve blandt skovens dyr, som en ung løve blandt fåreflokkene: som, hvis han går igennem, både træder ned, og flår i stykker, og ingen kan forløse.
Mic 5:8 And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles in the midst of many people as a lion among the beasts of the forest, as a young lion among the flocks of sheep: who, if he go through, both treadeth down, and teareth in pieces, and none can deliver.
[Mik 5:9 DK-KJV] Din hånd skal være opløftet over dine modstandere, og alle dine fjender skal fjernes.
Mic 5:9 Thine hand shall be lifted up upon thine adversaries, and all thine enemies shall be cut off.
[Mik 5:10 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i den dag, siger HERREN, at jeg vil fjerne dine heste ud af din midte, og jeg vil destruere dine stridsvogne:
Mic 5:10 And it shall come to pass in that day, saith the LORD, that I will cut off thy horses out of the midst of thee, and I will destroy thy chariots:
[Mik 5:11 DK-KJV] Og jeg vil fjerne byerne i dit land, og vælte alle dine fæstningsværker:
Mic 5:11 And I will cut off the cities of thy land, and throw down all thy strong holds:
[Mik 5:12 DK-KJV] Og jeg vil fjerne heksekunster ud af din hånd; og du skal ikke ha’ flere sandsigere:
Mic 5:12 And I will cut off witchcrafts out of thine hand; and thou shalt have no more soothsayers:
[Mik 5:13 DK-KJV] Dine udformede figure vil jeg også fjerne, og dine stående figurer ud af din midte; og du skal ikke mere tilbede dine hænders virke.
Mic 5:13 Thy graven images also will I cut off, and thy standing images out of the midst of thee; and thou shalt no more worship the work of thine hands.
[Mik 5:14 DK-KJV] Og jeg vil hive dine lunde op ud af din midte: sådant vil jeg destruere dine byer.
Mic 5:14 And I will pluck up thy groves out of the midst of thee: so will I destroy thy cities.
[Mik 5:15 DK-KJV] Og jeg vil exekvere hævn i vrede og arrigskab over hedningerne, sådant som de ikke har hørt om.
Mic 5:15 And I will execute vengeance in anger and fury upon the heathen, such as they have not heard.
[Mik 6:1 DK-KJV] Hør I nu hvad HERREN siger; Rejs jer, kæmp du foran bjergene, og lad bakkerne høre din stemme.
Mic 6:1 Hear ye now what the LORD saith; Arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice.
[Mik 6:2 DK-KJV] Hør I, Kæreste bjerge, HERRENs kontrovers, og I jordens stærke fundamenter: for HERREN har et kontrovers med hans folk, og han vil appellere med Israel.
Mic 6:2 Hear ye, O mountains, the LORD’S controversy, and ye strong foundations of the earth: for the LORD hath a controversy with his people, and he will plead with Israel.
[Mik 6:3 DK-KJV] Kæreste mit folk, hvad har jeg gjort mod dig? og hvori har jeg trættet dig? vidn imod mig.
Mic 6:3 O my people, what have I done unto thee? and wherein have I wearied thee? testify against me.
[Mik 6:4 DK-KJV] For jeg bragte dig op ud af Egyptens land, og befriede dig ud af tjenernes hus; og foran dig sendte jeg Moses, Aaron, og Miriam.
Mic 6:4 For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants; and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam.
[Mik 6:5 DK-KJV] Kæreste mit folk, husk nu på hvad Balak Moabs konge konsulterede, og hvad Balaam sønnen af Beor svarede ham fra Shittim til Gilgal; så I må kende HERRENs retfærdighed.
Mic 6:5 O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal; that ye may know the righteousness of the LORD.
[Mik 6:6 DK-KJV] Hvorved skal jeg komme foran HERREN, og bøje migselv foran den høje Gud? skal jeg komme foran ham med brændoffergaver, med kalve der er et år gammel?
Mic 6:6 Wherewith shall I come before the LORD, and bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?
[Mik 6:7 DK-KJV] Vil HERREN være tilfreds med tusindvis af væddere, eller med 10 tusindvis af oliefloder? skal jeg give min førstefødte for min overtrædelse, min krops frugt for min sjæls synd?
Mic 6:7 Will the LORD be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?
[Mik 6:8 DK-KJV] Han har vist dig, Kæreste menneske, hvad der er godt; og hvad kræver HERREN af dig, foruden at gøre retfærdigt, og at elske barmhjertighed, og at vandre ydmygt med din Gud?
Mic 6:8 He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
[Mik 6:9 DK-KJV] HERRENs stemme råber til byen, og manden af visdom skal se dit navn: hør I staven, og hvem har udvalgt den.
Mic 6:9 The LORD’S voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.
[Mik 6:10 DK-KJV] Er der stadig ondskabsskatte i de ondes hus, og det sparsomme mål der er hæsligt?
Mic 6:10 Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the scant measure that is abominable?
[Mik 6:11 DK-KJV] Skal jeg anse dem for at være rene med de onde vægte, og med tasken af bedrageriske vægte?
Mic 6:11 Shall I count them pure with the wicked balances, and with the bag of deceitful weights?
[Mik 6:12 DK-KJV] For de rige mænd derfra er fulde af vold, og indbyggerne derfra har talt løgne, og deres tunge er bedragerisk i deres mund.
Mic 6:12 For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth.
[Mik 6:13 DK-KJV] Derfor vil jeg også gøre dig syg i at smitte dig, i at gøre dig øde på grund af dine synder.
Mic 6:13 Therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins.
[Mik 6:14 DK-KJV] Du skal spise, men ikke være mættet; og dit opkast skal være i din midte; og du skal holde fast, men skal ikke forløse; og det som du forløser vil jeg overlade til sværdet.
Mic 6:14 Thou shalt eat, but not be satisfied; and thy casting down shall be in the midst of thee; and thou shalt take hold, but shalt not deliver; and that which thou deliverest will I give up to the sword.
[Mik 6:15 DK-KJV] Du skal så’, men skal ikke høste; du skal træde oliven, men du skal ikke salve dig med olie; og sød vin, men skal ikke drikke vin.
Mic 6:15 Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt tread the olives, but thou shalt not anoint thee with oil; and sweet wine, but shalt not drink wine.
[Mik 6:16 DK-KJV] For Omris vedtægter er holdt, og hele virket fra Ahabs hus, og I vandrer efter deres råd; så jeg skulle lave dig en trøstesløshed, og indbyggerne derfra en hvæsen; derfor skal I bære mit folks bebrejdelse.
Mic 6:16 For the statutes of Omri are kept, and all the works of the house of Ahab, and ye walk in their counsels; that I should make thee a desolation, and the inhabitants thereof an hissing: therefore ye shall bear the reproach of my people.
[Mik 7:1 DK-KJV] Jeg er arme jer! for jeg er som når de har samlet sommerens frugter, som vingårdens druehøst: der er ingen klaser at spise: min sjæl ønskede den førstmodne frugt.
Mic 7:1 Woe is me! for I am as when they have gathered the summer fruits, as the grapegleanings of the vintage: there is no cluster to eat: my soul desired the firstripe fruit.
[Mik 7:2 DK-KJV] Det gode menneske er gået tabt fra jorden: og der er ingen oprigtig blandt mennesker: de ligger alle på lur efter blod; de jagter hver og en hans bror med et net.
Mic 7:2 The good man is perished out of the earth: and there is none upright among men: they all lie in wait for blood; they hunt every man his brother with a net.
[Mik 7:3 DK-KJV] Så de må gøre ondt med begge hænders alvorlighed, prinsen spørger, og dommeren spørger efter en belønning; og den store mand, han ytrer hans uforskammede ønske: sådant pakker de det ind.
Mic 7:3 That they may do evil with both hands earnestly, the prince asketh, and the judge asketh for a reward; and the great man, he uttereth his mischievous desire: so they wrap it up.
[Mik 7:4 DK-KJV] Den bedste af dem er som en tidsel: den mest oprigtige er skarpere end en tjørnehæk: dine vægteres dag og din visitation kommer; nu skal deres rådvildhed være.
Mic 7:4 The best of them is as a brier: the most upright is sharper than a thorn hedge: the day of thy watchmen and thy visitation cometh; now shall be their perplexity.
[Mik 7:5 DK-KJV] Stol I ikke på en ven, sæt I ikke jeres lid til en vejleder: hold din munds døre fra hende der ligger i din barm.
Mic 7:5 Trust ye not in a friend, put ye not confidence in a guide: keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom.
[Mik 7:6 DK-KJV] For sønnen vanærer faderen, datteren rejser sig op imod hendes mor, svigerdatteren imod hendes svigermor; en mands fjender er mændene fra hans eget hus.
Mic 7:6 For the son dishonoureth the father, the daughter riseth up against her mother, the daughter in law against her mother in law; a man’s enemies are the men of his own house.
[Mik 7:7 DK-KJV] Derfor vil jeg kigge mod HERREN; jeg vil vente på min frelses Gud: min Gud vil høre mig.
Mic 7:7 Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.
[Mik 7:8 DK-KJV] Jubel ikke imod mig, Kæreste mine fjender: når jeg falder, skal jeg rejse mig; når jeg sidder i mørke, skal HERREN være et lys for mig.
Mic 7:8 Rejoice not against me, O mine enemy: when I fall, I shall arise; when I sit in darkness, the LORD shall be a light unto me.
[Mik 7:9 DK-KJV] Jeg vil bære HERRENs forargelse, fordi jeg har syndet imod ham, indtil han fører min sag, og exekverer dom for mig: han vil bringe mig frem til lyset, og jeg skal lægge mærke til hans retfærdighed.
Mic 7:9 I will bear the indignation of the LORD, because I have sinned against him, until he plead my cause, and execute judgment for me: he will bring me forth to the light, and I shall behold his righteousness.
[Mik 7:10 DK-KJV] Da skal hun der er min fjende se det, og skam skal dække hende som sagde til mig, Hvor er HERREN din Gud? mine øjne skal lægge mærke til hende: nu skal hun bli’ trådt ned som gadernes mudder.
Mic 7:10 Then she that is mine enemy shall see it, and shame shall cover her which said unto me, Where is the LORD thy God? mine eyes shall behold her: now shall she be trodden down as the mire of the streets.
[Mik 7:11 DK-KJV] På dagen hvor dine mure skal bygges, i den dag skal bekendtgørelsen være fjernet. 
Mic 7:11 In the day that thy walls are to be built, in that day shall the decree be far removed.
[Mik 7:12 DK-KJV] Også I den dag skal han komme lige til dig fra Assyrien, og fra de befæstede byer, og fra fæstningen lige til floden, og fra hav til hav, og fra bjerg til bjerg.
Mic 7:12 In that day also he shall come even to thee from Assyria, and from the fortified cities, and from the fortress even to the river, and from sea to sea, and from mountain to mountain.
[Mik 7:13 DK-KJV] Imidlertid skal landet være øde på grund af dem der bor derinde, på grund af frugten af deres handlinger.
Mic 7:13 Notwithstanding the land shall be desolate because of them that dwell therein, for the fruit of their doings.
[Mik 7:14 DK-KJV] Mad dit folk med din stav, din floks arv, der afsides bor i skoven, i Carmels midte: lad dem næres i Bashan og Gilead, som i gamle dage.
Mic 7:14 Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood, in the midst of Carmel: let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old.
[Mik 7:15 DK-KJV] Ifølge dagene med din udgang fra Egyptens land vil jeg vise vidunderlige ting for ham.
Mic 7:15 According to the days of thy coming out of the land of Egypt will I shew unto him marvellous things.
[Mik 7:16 DK-KJV] Nationerne skal se og være forvirrede over al deres magt: de skal lægge deres hånd på deres mund, deres ører skal være døve.
Mic 7:16 The nations shall see and be confounded at all their might: they shall lay their hand upon their mouth, their ears shall be deaf.
[Mik 7:17 DK-KJV] De skal slikke støvet som en slange, de skal komme ud af deres huller som orme fra jorden: de skal være bange for HERREN vor Gud, og skal frygte på grund af dig.
Mic 7:17 They shall lick the dust like a serpent, they shall move out of their holes like worms of the earth: they shall be afraid of the LORD our God, and shall fear because of thee.
[Mik 7:18 DK-KJV] Hvem er en Gud som dig, der benådiger fejltrin, og passerer forbi resterne af din arvs overtrædere? han holder ikke fast i hans vrede for evigt, fordi han glæder sig over barmhjertighed.
Mic 7:18 Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? he retaineth not his anger for ever, because he delighteth in mercy.
[Mik 7:19 DK-KJV] Han vil vende om igen, han vil ha’ medlidenhed med os; han vil samle vore fejltrin; og du vil kaste alle deres synder ud i havets dyb.
Mic 7:19 He will turn again, he will have compassion upon us; he will subdue our iniquities; and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea.
[Mik 7:20 DK-KJV] Du vil udføre sandheden overfor Jacob, og barmhjertigheden overfor Abraham, hvilket du har svoret for vore fædre fra gamle dage af.
Mic 7:20 Thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old.