Andet brev til Thessalonikerne - 2 Thessaloniker - 5 Kapitler - 2 Thessalonians KJV 1769

Navnebetydning for Thessaloniki = Sejr over falskhed

[2Th 1:1 DK-KJV] Paulus, og Silvanus, og Timoteus, til Thessalonikernes kirke i Gud vor Far og Herren Jesus Kristus:
2Th 1:1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:
[2Th 1:2 DK-KJV] Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus Kristus.
2Th 1:2 Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
[2Th 1:3 DK-KJV] Vi er bundet til altid at takke Gud for jer, brødre, som det er godt at gøre, eftersom jeres tro vokser overmådeligt, og enhver af jeres alles næstekærlighed bugner overfor hinanden;
2Th 1:3 We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth;
[2Th 1:4 DK-KJV] Sådant at vi osselv forherliges i jer i Guds kirker for jeres tålmodighed og tro i alle jeres forfølgelser og trængsler som I udholder:
2Th 1:4 So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure:
[2Th 1:5 DK-KJV] Som er et manifesteret tegn på Guds retfærdige dom, at I må bli’ anset for at være værdige af Guds kongerige, for hvilket I også lider:
2Th 1:5 Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer:
[2Th 1:6 DK-KJV] Eftersom det er en retfærdig ting hos Gud at tilbagebetale trængsel til dem der bekymrer jer;
2Th 1:6 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;
[2Th 1:7 DK-KJV] Og til jer som er bekymrede hvile med os, når Herren Jesus skal bli’ afsløret fra himlen med hans mægtige engle,
2Th 1:7 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,
[2Th 1:8 DK-KJV] For gennem flammende ild at hævne sig på dem som ikke kender Gud, og som ikke adlyder vor Herre Jesus Kristus’ evangelie:
2Th 1:8 In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ:
[2Th 1:9 DK-KJV] Som skal bli’ straffet med evigvarende destruktion fra Herrens nærvær, og fra hans styrkes herlighed;
2Th 1:9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;
[2Th 1:10 DK-KJV] Når han skal komme for at bli’ forherliget i hans hellige, og for at bli’ beundret i alle dem der tror (fordi vores vidnesbyrd blev troet på blandt jer) i den dag.
2Th 1:10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.
[2Th 1:11 DK-KJV] Derfor beder vi også altid for jer, at vor Gud ville anse jer for at være værdige af dette kald, og opfylde al hans godheds velbehag, og troens virke med kraft:
2Th 1:11 Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfil all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:
[2Th 1:12 DK-KJV] Så Jesus Kristus vor Herres navn må bli’ forherliget i jer, og I i ham, ifølge vor Gud og Herren Jesus Kristus’ nåde.
2Th 1:12 That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.
[2Th 2:1 DK-KJV] Nu bønfalder vi jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus’ ankomst, og ved vor forsamling hos ham,
2Th 2:1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,
[2Th 2:2 DK-KJV] Så I ikke hurtigt er rystet i sindet, eller er bekymret, hverken via ånd, eller via ord, eller via breve som fra os, som om at Kristus’ dag er nært forestående.
2Th 2:2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
[2Th 2:3 DK-KJV] Lad intet menneske på nogen måde bedrage jer: for den dag skal ikke komme, medmindre der først kommer et frafald, og at syndens mand er afsløret, tilintetgørelsens søn;
2Th 2:3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
[2Th 2:4 DK-KJV] Som modsætter og ophøjer sigselv over alt der er kaldet Gud, eller der er tilbedt; sådant at han som Gud sidder i Guds tempel, ved at fremvise sigselv at han er Gud. 
2Th 2:4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
[2Th 2:5 DK-KJV] Husker I ikke, at, da jeg stadig var hos jer, fortalte jeg jer disse ting?
2Th 2:5 Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
[2Th 2:6 DK-KJV] Og nu ved I hvad som tilbageholder at han måtte bli’ afsløret i hans tid. 
2Th 2:6 And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
[2Th 2:7 DK-KJV] For fejltrinsmysteriet virker allerede: kun han som nu leder vil lede, indtil han er taget ud af vejen. 
2Th 2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
[2Th 2:8 DK-KJV] Og da skal den Onde bli’ afsløret, hvem Herren skal konsumere med hans munds ånd, og skal destruere med hans ankomsts glans: 
2Th 2:8 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
[2Th 2:9 DK-KJV] Ja ham, hvis ankomst er efter Satans virkemåde med al kraft og tegn og lyvende undere,
2Th 2:9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
[2Th 2:10 DK-KJV] Og med al bedrageriskhed af uretfærdighed i dem der forulykker; fordi de ikke modtog kærlighed til sandheden, så de måtte bli’ frelst. 
2Th 2:10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
[2Th 2:11 DK-KJV] Og af denne grund skal Gud sende dem en stærk vrangforestilling, så de skulle tro en løgn:
2Th 2:11 And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
[2Th 2:12 DK-KJV] Så de alle måtte bli’ forbandet som ikke troede sandheden, men havde behag i uretfærdighed.
2Th 2:12 That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
[2Th 2:13 DK-KJV] Men vi er bundet til altid at give taksigelsesbønner til Gud for jer, brødre Herrens elskede, fordi Gud fra starten af har udvalgt jer til frelse gennem Åndens helliggørelse og tro på sandheden:
2Th 2:13 But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:
[2Th 2:14 DK-KJV] Hvortil han kaldte jer via vores evangelie, til herlighedsmodtagelsen i vor Herre Jesus Kristus.
2Th 2:14 Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
[2Th 2:15 DK-KJV] Derfor, brødre, stå fast, og hold traditionerne som I er blevet undervist i, om det var via ord, eller vores epistel.
2Th 2:15 Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
[2Th 2:16 DK-KJV] Nu Jesus Kristus vor Herre hamselv, og Gud, ja vor Far, som har elsket os, og har givet os evigvarende trøst og godt håb gennem nåde,
2Th 2:16 Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,
[2Th 2:17 DK-KJV] Trøster jeres hjerter, og etablerer jer i ethvert godt ord og virke.
2Th 2:17 Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.
[2Th 3:1 DK-KJV] Til sidst, brødre, bed for os, så Herrens ord må ha’ fri bevægelighed, og bli’ forherliget, ligesom det er hos jer:
2Th 3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you:
[2Th 3:2 DK-KJV] Og at vi må bli’ forløst fra urimelige og onde mennesker: for ikke alle mennesker har tro.
2Th 3:2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.
[2Th 3:3 DK-KJV] Men Herren er trofast, som skal etablere jer, og holde jer fra ondt.
2Th 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
[2Th 3:4 DK-KJV] Og vi har tillid i Herren angående jer, at I både gør og vil gøre de ting som vi befaler jer.
2Th 3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you.
[2Th 3:5 DK-KJV] Og Herren leder jeres hjerter ind i Guds kærlighed, og ind i tålmodigheden ved at vente på Kristus.
2Th 3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.
[2Th 3:6 DK-KJV] Nu befaler vi jer, brødre, i Jesus Kristus vor Herres navn, at I trækker jer tilbage fra enhver broder som vandrer ureglementeret, og ikke efter traditionen som han har modtaget fra os.
2Th 3:6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.
[2Th 3:7 DK-KJV] For I selv ved hvordan I bør følge os: for vi opførte ikke osselv ureglementeret blandt jer;
2Th 3:7 For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;
[2Th 3:8 DK-KJV] Vi spiste heller ikke noget menneskes brød for intet; men udvirkede med arbejde og møje nat og dag, så vi ikke måtte være en byrde for nogen af jer:
2Th 3:8 Neither did we eat any man’s bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:
[2Th 3:9 DK-KJV] Ikke fordi vi ikke havde myndighed, men for at gøre osselv til et eksempel for jer til at følge os.
2Th 3:9 Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.
[2Th 3:10 DK-KJV] For ja da vi var hos jer, befalede vi jer dette, at hvis nogen ikke ville arbejde, så skulle han heller ikke spise.
2Th 3:10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.
[2Th 3:11 DK-KJV] For vi hører at der er nogle som vandrer ureglementeret blandt jer, som overhovedet ikke arbejder, men er snagere.
2Th 3:11 For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.
[2Th 3:12 DK-KJV] Nu dem som er sådanne befaler og formaner vi via vor Herre Jesus Kristus, at de med stilhed arbejder, og spiser deres eget brød.
2Th 3:12 Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.
[2Th 3:13 DK-KJV] Men I, brødre, vær ikke opgivende i at gøre godt.
2Th 3:13 But ye, brethren, be not weary in well doing.
[2Th 3:14 DK-KJV] Og hvis der er en mand der ikke adlyder vore ord i denne epistel, læg mærke til den mand, og ha’ ikke noget fællesskab med ham, så han må skamme sig.
2Th 3:14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.
[2Th 3:15 DK-KJV] Men se alligevel ikke på ham som en fjende, men forman ham som en broder.
2Th 3:15 Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.
[2Th 3:16 DK-KJV] Nu giver fredens Herre hamselv jer altid fred på alle måder. Herren være med jer alle.
2Th 3:16 Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.
[2Th 3:17 DK-KJV] Paulus’ afsluttende hyldest med min egen hånd, hvilket er kendetegnet i enhver epistel: sådant skriver jeg.
2Th 3:17 The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.
[2Th 3:18 DK-KJV] Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jer alle. Amen. Denne anden epistel til Thessalonikerne var skrevet fra Athen.
2Th 3:18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. The second epistle to the Thessalonians was written from Athens.