Matthæus Evangeliet - 28 Kapitler - Matthew KJV 1769

Navnebetydning for Matthæus = Guds gave

[Mat 1:1 DK-KJV] Jesus Kristus’ generationsbog, sønnen efter David, sønnen efter Abraham.
Mt 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
[Mat 1:2 DK-KJV] Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jacob; og Jacob avlede Judah og hans brødre;
Mt 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
[Mat 1:3 DK-KJV] Og Judah avlede Pharez og Zarah med Tamar; og Pharez avlede Hezron; og Hezron avlede Ram;
Mt 1:3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
[Mat 1:4 DK-KJV] Og Ram avlede Amminadab; og Amminadab avlede Nahshon; og Nahshon avlede Salmon;
Mt 1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
[Mat 1:5 DK-KJV] Og Salmon avlede Boaz med Rahab; og Boaz avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Jesse;
Mt 1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
[Mat 1:6 DK-KJV] Og Jesse avlede kong David; og kong David avlede Solomon med hende som havde været hustru med Uriah;
Mt 1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
[Mat 1:7 DK-KJV] Og Solomon avlede Rehoboam; og Rehoboam avlede Abia; og Abia avlede Asa;
Mt 1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
[Mat 1:8 DK-KJV] Og Asa avlede Jehoshaphat; og Jehoshaphat avlede Jehoram; og Jehoram avlede Uzziah;
Mt 1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
[Mat 1:9 DK-KJV] Og Uzziah avlede Jotham; og Jotham avlede Ahaz; og Ahaz avlede Hezekiah;
Mt 1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
[Mat 1:10 DK-KJV] Og Hezekiah avlede Manasseh; og Manasseh avlede Amon; og Amon avlede Josiah;
Mt 1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
[Mat 1:11 DK-KJV] Og Josiah avlede Jeconiah og hans brødre, omkring den tid de var bortført til Babylon:
Mt 1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
[Mat 1:12 DK-KJV] Og da de var ført til Babylon, avlede Jeconiah Salathiel/Shealtiel; og Salathiel avlede Zerubbabel;
Mt 1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
[Mat 1:13 DK-KJV] Og Zerubbabel avlede Abihud; og Abihud avlede Eliakim; og Eliakim avlede Azur;
Mt 1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
[Mat 1:14 DK-KJV] Og Azur avlede Zadok; og Zadok avlede Ackim; og Ackim avlede Eliud;
Mt 1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
[Mat 1:15 DK-KJV] Og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Mattan; og Mattan avlede Jacob;
Mt 1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
[Mat 1:16 DK-KJV] Og Jacob avlede Joseph ægtemanden til Maria, af hvem Jesus var født, som er kaldet Kristus.
Mt 1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
[Mat 1:17 DK-KJV] Så alle generationerne fra Abraham til David er 14 generationer, og fra David indtil bortførelsen ind i Babylon er 14 generationer, og fra bortførelsen ind i Babylon til Kristus er 14 generationer.
Mt 1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
[Mat 1:18 DK-KJV] Nu var Jesus Kristus’ fødsel på denne måde: På det tidspunkt som hans mor Maria var forlovet med Joseph, førend de kom sammen, var hun fundet med den Hellige Ånds barn.
Mt 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
[Mat 1:19 DK-KJV] Derefter var hendes ægtemand Joseph, som var en retskaffen mand, og som ikke var villig til at gøre hende til et offentligt eksempel, klar til at skille sig fra hende i hemmelighed.
Mt 1:19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
[Mat 1:20 DK-KJV] Men alt imens han tænkte over disse ting, læg mærke til, i en drøm viste Herrens engel sig for ham, som siger, Joseph, du Davids søn, frygt ikke for at tage din hustru Maria til dig: for det som er undfanget i hende er fra den Hellige Ånd.
Mt 1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
[Mat 1:21 DK-KJV] Og hun skal frembringe en søn, og du skal kalde hans navn JESUS: for han skal frelse hans folk fra deres synder. ”Navnebetydning for JESUS = GUD FRELSER”
Mt 1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
[Mat 1:22 DK-KJV] Nu var alt dette gjort, så det måtte bli’ opfyldt som var talt af Herren via den profet, som siger,
Mt 1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
[Mat 1:23 DK-KJV] Læg mærke til, en jomfru skal være med barn, og skal frembringe en søn, og de skal kalde hans navn Immanuel, som ved at være fortolket er, Gud hos os. Se Esa 7:14 – Mat 1:23 –
Mt 1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
[Mat 1:24 DK-KJV] Da Joseph blev rejst fra sin søvn gjorde han som Herrens engel havde budt ham, og tog hans hustru til sig:
Mt 1:24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
[Mat 1:25 DK-KJV] Og kendte hende ikke før hun havde frembragt hendes førstefødte søn: og han kaldte hans navn JESUS.
Mt 1:25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.
[Mat 2:1 DK-KJV] Nu da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes dage, læg mærke til, der kom vise mænd fra østen til Jerusalem,
Mt 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
[Mat 2:2 DK-KJV] Som siger, Hvor er han som er født som Jødernes Konge? for vi har set hans stjerne i østen, og er kommet for at tilbede ham.
Mt 2:2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
[Mat 2:3 DK-KJV] Da kong Herodes havde hørt disse ting, var han bekymret, og hele Jerusalem med ham.
Mt 2:3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
[Mat 2:4 DK-KJV] Og da han havde forsamlet alle de ledende præster og folkets skriftkloge, krævede han af dem at de skulle fortælle ham hvor Kristus skulle bli’ født.
Mt 2:4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
[Mat 2:5 DK-KJV] Og de sagde til ham, i Bethlehem i Judæa: for således er det skrevet via profeten, Se – Mikas bog 5:2
Mt 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
[Mat 2:6 DK-KJV] Og du Bethlehem, i Judahs land, som ikke er den mindste blandt Judahs prinser: for ud af dig skal komme en Guvernør, der skal regere mit folk Israel.
Mt 2:6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
[Mat 2:7 DK-KJV] Derefter Herodes, da han hemmeligt havde sammenkaldt de vise mænd, spurgte dem grundigt indtil hvilket tidspunkt stjernen viste sig.
Mt 2:7 Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared.
[Mat 2:8 DK-KJV] Og han sendte dem til Bethlehem, og sagde, Gå og søg grundigt efter det unge barn; og når I har fundet ham, gi’ mig en tilbagemelding, så jeg også må komme og tilbede ham.
Mt 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.
[Mat 2:9 DK-KJV] Da de havde hørt kongen, rejste de; og, læg mærke til, stjernen, som de havde set i østen, gik foran dem, indtil den kom og stod over det sted hvor det unge barn var.
Mt 2:9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
[Mat 2:10 DK-KJV] Da de så stjernen, jublede de med overmådelig stor lykke.
Mt 2:10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
[Mat 2:11 DK-KJV] Og da de var kommet ind i huset, så de det unge barn sammen med Maria hans mor, og faldt ned, og tilbad ham: og da de havde åbnet deres skatte, præsenterede de deres gaver for ham; guld, og frankincense, og myrra.
Mt 2:11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.
[Mat 2:12 DK-KJV] Og ved at være advaret af Gud i en drøm at de ikke skulle returnere til Herodes, rejste de hjem til sit eget land ad en anden vej.
Mt 2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.
[Mat 2:13 DK-KJV] Og da de var rejst, læg mærke til, Herrens engel viste sig for Joseph i en drøm, og siger, rejs dig op, og tag det unge barn og hans mor, og flygt til Egypten, og bliv du der indtil jeg giver dig besked: for Herodes vil søge efter det unge barn for at destruere ham.
Mt 2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.
[Mat 2:14 DK-KJV] Så rejste han sig op, og ved nattetid tog han det unge barn og hans mor, og rejste til Egypten:
Mt 2:14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:
[Mat 2:15 DK-KJV] Og var der indtil Herodes død: så det måtte bli’ opfyldt som var talt af Herren via den profet, som siger, Ud af Egypten har jeg kaldet min søn. Se Ho 11:1
Mt 2:15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.
[Mat 2:16 DK-KJV] Da Herodes, fandt ud af at han var blevet hånet af de vise mænd, var han så rasende, at han udsendte soldater, og slog alle børn ihjel der var i Bethlehem, og alle i det nærliggende kystområde, som var 2 år eller derunder, ifølge den tid han grundigt havde udspurgt de vise mænd om.
Mt 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.
[Mat 2:17 DK-KJV] Da opfyldtes det som er talt ved profeten Jeremia, som siger,
Mt 2:17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,
[Mat 2:18 DK-KJV] I Rama var der hørt en stemme, jamren, og gråd, og stor sorg; Rakel græder over sine børn, og kunne ikke lade sig trøste, fordi de ikke er mere.
Mt 2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.
[Mat 2:19 DK-KJV] Men da Herodes var død, læg mærke til, en Herrens engel viste sig i en drøm for Joseph i Egypten,
Mt 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,
[Mat 2:20 DK-KJV] Som siger, Rejs dig op, og tag det unge barn og hans mor, og gå ind i landet Israel: for de der søgte det unge barns liv er døde.
Mt 2:20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child’s life.
[Mat 2:21 DK-KJV] Og han rejste sig op, og tog det unge barn og hans mor, og kom ind i landet Israel.
Mt 2:21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
[Mat 2:22 DK-KJV] Men da han hørte at Arkelaus regerede på samme måde som hans far Herodes, var han bange for at gå derhen: til trods for det, ved at være advaret af Gud i en drøm, rejste han afsides ind i Galilæa:
Mt 2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:
[Mat 2:23 DK-KJV] Og han kom og boede i en by kaldet Nazaret: så det som var talt via profeterne måtte bli’ opfyldt, Han skal kaldes en Nazaræer.
Mt 2:23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.
[Mat 3:1 DK-KJV] I de dage kom Johannes Døberen, og prædikede i Judæas vildmark,
Mt 3:1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
[Mat 3:2 DK-KJV] Og siger, Anger I: for himlens kongerige er nær.
Mt 3:2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
[Mat 3:3 DK-KJV] For dette er han der var talt om via profeten Esajas, som siger, Stemmen af en der råber i vildmarken, Forbered I Herrens vej, gør hans stier lige.
Mt 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
[Mat 3:4 DK-KJV] Og den samme Johannes havde hans tøj lavet af kamelhår, og et læderomslag omkring hans lænder; og hans mad var græshopper og vild honning.
Mt 3:4 And the same John had his raiment of camel’s hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.
[Mat 3:5 DK-KJV] Da gik Jerusalem ud til ham, og hele Judæa, og hele den egn rundt omkring Jordanfloden,
Mt 3:5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,
[Mat 3:6 DK-KJV] Og var døbt af ham i Jordanfloden, ved at bekende deres synder.
Mt 3:6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.
[Mat 3:7 DK-KJV] Men da han så mange af Farisæerne og Saddukæerne kom ud til det sted hvor han døbte, sagde han til dem: Kæreste generation af giftsnoge, hvem har advaret jer om at flygte fra arrigskabet der kommer?
Mt 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
[Mat 3:8 DK-KJV] Frembring derfor frugter passende for omvendelse:
Mt 3:8 Bring forth therefore fruits meet for repentance:
[Mat 3:9 DK-KJV] Og tænk ikke at sige inde i jerselv, Vi har Abraham som vores far: for jeg siger til jer, at Gud er i stand til at oprejse børn til Abraham af disse sten.
Mt 3:9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
[Mat 3:10 DK-KJV] Og nu er øksen også lagt mod træernes rod: Ethvert træ som derfor ikke frembringer god frugt hugges ned, og kastes ind i ilden.
Mt 3:10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
[Mat 3:11 DK-KJV] I virkeligheden døber jeg jer med vand til omvendelse: men han som kommer efter mig er mægtigere end jeg, hvis sko jeg ikke er værdig til at bære: han skal døbe jer med den Hellig Ånd, og med ild:
Mt 3:11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
[Mat 3:12 DK-KJV] Kasteskovlen er i hans hånd, og han vil grundigt rense hans gulv, og samle hans hvede ind i laden; men han vil brænde avnerne med en uudslukkelig ild.
Mt 3:12 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
[Mat 3:13 DK-KJV] Da kommer Jesus fra Galilæa til Jordanfloden hen til Johannes, for at bli’ døbt af ham.
Mt 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.
[Mat 3:14 DK-KJV] Men Johannes ville forhindre ham, og siger, jeg har brug for at bli’ døbt af dig, og nu kommer du til mig?
Mt 3:14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
[Mat 3:15 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til ham, Tillad det at være sådant nu: for således er det blevet vores del at opfylde al retfærdighed. Så adlød han ham.
Mt 3:15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
[Mat 3:16 DK-KJV] Og Jesus, da han var døbt, gik straks op ud af vandet: og, se, himlene var åbnet for ham, og han så Guds Ånd som dalede ned som en due, og som lyste på ham:
Mt 3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
[Mat 3:17 DK-KJV] Og se en stemme fra himlen, siger, Dette er min elskede Søn; i hvem er jeg godt tilfreds.
Mt 3:17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
[Mat 4:1 DK-KJV] Derefter var Jesus af Ånden ført op ind i vildmarken for at bli’ fristet af djævelen.
Mt 4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.
[Mat 4:2 DK-KJV] Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, var han efterhånden meget sulten.
Mt 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.
[Mat 4:3 DK-KJV] Og da fristeren kom til ham, sagde han, Hvis du er Guds Søn, befal at disse sten bli’r lavet til brød.
Mt 4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.
[Mat 4:4 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Det er skrevet, Mennesket skal ikke alene leve af brød, men via ethvert ord der udgår fra Guds mund.
Mt 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
[Mat 4:5 DK-KJV] Så tager djævelen ham op ind i den hellige by, og sætter ham på en tempeltinde,
Mt 4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,
[Mat 4:6 DK-KJV] Og siger til ham, Hvis du er Guds Søn, kast digselv ned: for det er skrevet, Han skal give hans engle pålæg vedrørende dig: og i deres hænder skal de løfte dig op, for ikke at du på noget tidspunkt støder din fod imod en sten.
Mt 4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.
[Mat 4:7 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Det er igen skrevet, Du skal ikke friste Herren din Gud.
Mt 4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.
[Mat 4:8 DK-KJV] Igen, tager djævelen ham op på et overmådelig højt bjerg, og viser ham alle denne verdens kongeriger, og deres herlighed;
Mt 4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;
[Mat 4:9 DK-KJV] Og siger til ham, Alle disse ting vil jeg give dig, hvis du vil falde ned og tilbede mig.
Mt 4:9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.
[Mat 4:10 DK-KJV] Så siger Jesus til ham, Hold dig herfra, Satan: for det er skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud, og kun ham skal du tjene.
Mt 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
[Mat 4:11 DK-KJV] Så forlader djævelen ham, og, læg mærke til, engle kom og betjente for ham.
Mt 4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.
[Mat 4:12 DK-KJV] Nu da Jesus havde hørt at Johannes var blevet smidt i fængsel, rejste han ind i Galilæa;
Mt 4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;
[Mat 4:13 DK-KJV] Og forlod Nazaret, og han kom og boede i Kapernaum, som ligger ved havets bred, i omegnen af Zebulun og Naphtali:
Mt 4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:
[Mat 4:14 DK-KJV] Så det måtte bli’ opfyldt som var talt via profeten Esajas, som siger,
Mt 4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
[Mat 4:15 DK-KJV] Zebuluns land, og Naphtalis land, på vejen til havet, på den anden side af Jordanfloden, Hedningernes Galilæa; . “Se – Esa 9:1-2 – Mat 4:15-16 – Åben 7:8”
Mt 4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;
[Mat 4:16 DK-KJV] Det folk som sad i mørke så et stort lys; og til dem i den egn som sad i dødens skygge sprang et lys frem.
Mt 4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.
[Mat 4:17 DK-KJV] Fra dette tidspunkt af begyndte Jesus at prædike, og at sige, Anger: for himlens kongerige er nær.
Mt 4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
[Mat 4:18 DK-KJV] Og Jesus, gik langs med Genesarets hav, og så 2 brødre, Simon kaldet Peter, og hans bror Andreas, som var i gang med at kaste et garn i havet: for de var fiskere.
Mt 4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.
[Mat 4:19 DK-KJV] Og han siger til dem, Følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere.
Mt 4:19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.
[Mat 4:20 DK-KJV] Og de forlod straks deres garn, og fulgte ham.
Mt 4:20 And they straightway left their nets, and followed him.
[Mat 4:21 DK-KJV] Og da de gik videre derfra, så han 2 andre brødre, Jacob Zebedæus søn, og hans bror Johannes, på et skib sammen med Zebedæus deres far, som var i gang med at rense deres garn; og han kaldte på dem.
Mt 4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.
[Mat 4:22 DK-KJV] Og øjeblikkeligt forlod de skibet og deres far, og fulgte ham.
Mt 4:22 And they immediately left the ship and their father, and followed him.
[Mat 4:23 DK-KJV] Og Jesus gik rundt i hele Galilæa, og underviste i deres synagoger, og prædikede evangeliet om kongeriget, og helbredte al slags sygdom og al slags lidelser blandt folket.
Mt 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.
[Mat 4:24 DK-KJV] Og hans berømmelse nåede ud i hele Syrien: og de kom til ham med alle syge folk der led af forskellige sygdomme og pinsler, og dem som var besat med djævle, og dem som var månesyge, og dem som var paralyse lammet, og han helbredte dem.
Mt 4:24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.
[Mat 4:25 DK-KJV] Og store folkemængder fulgte ham fra Galilæa, og fra Decapolis, og fra Jerusalem, og fra Judæa, og fra den anden side af Jordanfloden.
Mt 4:25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.
[Mat 5:1 DK-KJV] Og ved at ha’ set folkemængderne, gik han op på et bjerg: og da han havde sat sig, kom hans disciple hen til ham:
Mt 5:1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
[Mat 5:2 DK-KJV] Og han åbnede hans mund, og underviste dem, og siger,
Mt 5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying,
[Mat 5:3 DK-KJV] Velsignet er de fattige i ånd: for himlens kongerige er deres.
Mt 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
[Mat 5:4 DK-KJV] Velsignet er de som sørger: for de skal bli’ trøstet.
Mt 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
[Mat 5:5 DK-KJV] Velsignet er de sagtmodige: for de skal arve jorden.
Mt 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
[Mat 5:6 DK-KJV] Velsignet er de der hungrer og tørster efter retfærdighed: for de skal bli’ mættet.
Mt 5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
[Mat 5:7 DK-KJV] Velsignet er de barmhjertige: for de skal opnå barmhjertighed.
Mt 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
[Mat 5:8 DK-KJV] Velsignet er de rene i hjertet: for de skal se Gud.
Mt 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
[Mat 5:9 DK-KJV] Velsignet er de som stifter fred: for de skal kaldes Guds børn.
Mt 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
[Mat 5:10 DK-KJV] Velsignet er de som er forfulgte for retfærdighedens skyld: for himlens kongerige er deres.
Mt 5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.
[Mat 5:11 DK-KJV] Velsignet er I, når mennesker skal håne jer, og forfølge jer, og siger alt muligt ondt om jer selvom det ikke er sandt, for min skyld.
Mt 5:11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
[Mat 5:12 DK-KJV] Jubel, og vær overmådelig glade: for stor er jeres belønning i himmel: for sådant forfulgte de også profeterne før jer.
Mt 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
[Mat 5:13 DK-KJV] I er jordens salt: men hvis saltet er blevet smagsløs, hvorved skal den saltes? Den er derefter ikke godt for noget, men at bli’ smidt ud, og bli’ trådt under fode af mennesker.
Mt 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
[Mat 5:14 DK-KJV] I er denne verdens lys. En by som placeres på en bakke kan ikke skjules.
Mt 5:14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
[Mat 5:15 DK-KJV] Mennesker tænder heller ikke et lys, og sætter det under en spand, men på en lysestage; og det giver sit lys til alle der er i huset.
Mt 5:15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
[Mat 5:16 DK-KJV] Lad jeres lys skinne sådant foran mennesker, så de kan se jeres gode gerninger, og forherlige jeres Far som er i himlen.
Mt 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
[Mat 5:17 DK-KJV] Tænk ikke at jeg er kommet for at destruere loven, eller profeterne: jeg er ikke kommet for at destruere, men for at opfylde.
Mt 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
[Mat 5:18 DK-KJV] For sandelig siger jeg til jer, Indtil himmel og jord forsvinder, skal på ingen måde selv en bindestreg eller en titel fra loven forsvinde, før det er opfyldt alt sammen.
Mt 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
[Mat 5:19 DK-KJV] Hvemsomhelst der derfor bryder en af disse mindste befalingerne, og underviser mennesker sådant, han skal kaldes den mindste i himlens kongerige: men hvemsomhelst der skal gøre og undervise dem, denne sammen skal kaldes stor i himlens kongerige.
Mt 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
[Mat 5:20 DK-KJV] For jeg siger til jer, At medmindre jeres retfærdighed overgår de skriftkloge og Farisæernes retfærdighed, skal I på ingen måde komme ind i himlens kongerige.
Mt 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
[Mat 5:21 DK-KJV] I har hørt at det var sagt af dem fra gammel tid, Du skal ikke slå ihjel; og hvemsomhelst der dræber skal være i fare for dommen.
Mt 5:21 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
[Mat 5:22 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At hvemsomhelst der er vred på hans bror uden en grund skal være i fare for dommen: og hvemsomhelst der siger til hans bror, Idiot, skal være i fare for rådet: men hvemsomhelst der siger, Din tåbe, skal være i fare for helvedes ild.
Mt 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
[Mat 5:23 DK-KJV] Hvis du derfor bringer din gave til alteret, og du der kommer i tanke om at din bror har noget imod dig;
Mt 5:23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
[Mat 5:24 DK-KJV] Så efterlad din gave der foran alteret, og gå din vej; bliv først forligt med din bror, og kom så og tilbyd din gave.
Mt 5:24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
[Mat 5:25 DK-KJV] Bliv hurtigt enig med din modstander, mens du stadigvæk er på vejen med ham; for ikke at din modstander på noget tidspunkt udleverer dig til dommeren, og dommeren udleverer dig til betjenten, og du er smidt ind i fængsel.
Mt 5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
[Mat 5:26 DK-KJV] Sandelig siger jeg til dig, Du skal på ingen måde komme ud derfra, før du har betalt hver en øre.
Mt 5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
[Mat 5:27 DK-KJV] I har hørt at det var sagt af dem fra gammel tid, I skal ikke begå utroskab:
Mt 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
[Mat 5:28 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At hvemsomhelst der kigger på en kvinde med begær efter hende har allerede begået utroskab med hende i hans hjerte.
Mt 5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
[Mat 5:29 DK-KJV] Og hvis dit højre øje krænker dig, flå det ud, og kast det fra dig: for det er fordelagtigt for dig at et af dine lemmer skulle gå tabt, og ikke at hele din krop skulle bli’ kastet ind i helvede. 
Mt 5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
[Mat 5:30 DK-KJV] Og hvis din højre hånd krænker dig, skær den af, og kast den fra dig: for det er fordelagtigt for dig at et af dine lemmer skulle gå tabt, og ikke at hele din krop skulle bli’ kastet ind i helvede. 
Mt 5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
[Mat 5:31 DK-KJV] Det er blevet sagt, Hvemsomhelst der skal skille sig fra hans hustru, lad ham give hende et skilsmissebrev:
Mt 5:31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
[Mat 5:32 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At hvemsomhelst der skal skille sig fra hans hustru, medmindre det er på grund af hor, er skyldig i at hun begår utroskab: og hvemsomhelst der skal gifte sig med en fraskilt kvinde begår utroskab.
Mt 5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
[Mat 5:33 DK-KJV] Igen, I har hørt at det er blevet sagt af dem fra gammel tid, Du skal ikke sværge falsk ved digselv, men skal give Herren det du har lovet:
Mt 5:33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
[Mat 5:34 DK-KJV] Men jeg siger til jer, Sværg ikke overhovedet; hverken via himlen; for det er Guds trone:
Mt 5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God’s throne:
[Mat 5:35 DK-KJV] Eller via jorden; for den er hans fodskammel; eller via Jerusalem; for det er den store Konges by.
Mt 5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
[Mat 5:36 DK-KJV] Du skal heller ikke sværge via dit hoved, fordi du ikke kan få et hår til at bli’ hvidt eller sort.
Mt 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
[Mat 5:37 DK-KJV] Men lad jeres kommunikation være, Ja, ja; Nej, nej: for hvadsomhelst er mere end disse kommer af ondt.
Mt 5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
[Mat 5:38 DK-KJV] I har hørt at det er blevet sagt, Et øje for et øje, og en tand for en tand:
Mt 5:38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
[Mat 5:39 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At I ikke modstår ondt: men hvemsomhelst der skal slå dig på din højre kind, så lad ham også slå dig på den anden.
Mt 5:39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
[Mat 5:40 DK-KJV] Og hvis der er en mand der vil sagsøge dig ved loven, og tage din jakke, lad ham også få din kappe.
Mt 5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
[Mat 5:41 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal overtale dig til at gå 1 mil, gå 2 med ham.
Mt 5:41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
[Mat 5:42 DK-KJV] Giv til ham der spørger dig, og fra ham som vil låne af dig vend dig ikke væk.
Mt 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
[Mat 5:43 DK-KJV] I har hørt at det er blevet sagt, Du skal elske din næste, og hade din fjende.
Mt 5:43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
[Mat 5:44 DK-KJV] Men jeg siger til jer, Elsk jeres fjender, velsign dem der forbander jer, gør godt imod dem der hader jer, og bed for dem som ondskabsfuldt udnytter jer, og forfølger jer;
Mt 5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
[Mat 5:45 DK-KJV] Så I må være jeres Fars børn som er i himlen: for han får sin sol til at stå op på både den onde og på den gode, og sender regn på den retfærdige og på den uretfærdige.
Mt 5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
[Mat 5:46 DK-KJV] For hvis I elsker dem som elsker jer, hvilken belønning har I så? gør ikke selv skatteopkræverne det samme?
Mt 5:46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
[Mat 5:47 DK-KJV] Og hvis I kun hylder jeres brødre, hvad gør I så mere end andre? gør ikke selv skatteopkræverne det?
Mt 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
[Mat 5:48 DK-KJV] Vær I derfor perfekt, ligesom jeres Far som er i himlen er perfekt.
Mt 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
[Mat 6:1 DK-KJV] Pas på med at I ikke giver jeres almisser foran mennesker, for at bli’ set af dem: for ellers har I ingen belønning af jeres Far som er i himlen.
Mt 6:1 Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
[Mat 6:2 DK-KJV] Derfor når du giver dine almisser, så blæs ikke i trompet for at bli’ set, for det gør hyklerne jo også i synagogerne og på gaderne, så de kan bli’ rost af mennesker. Sandelig siger jeg til jer, De har deres belønning. 
Mt 6:2 Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
[Mat 6:3 DK-KJV] Men når du giver almisse, så lad ikke din venstre hånd vide hvad din højre hånd gør:
Mt 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
[Mat 6:4 DK-KJV] Så dine almisser må ske i det skjulte: og din Far hamselv som ser det skjulte skal belønne dig offentligt.
Mt 6:4 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
[Mat 6:5 DK-KJV] Og når du beder, skal du ikke være som hyklerne er: for de elsker at bede stående i synagogerne og på gadehjørnerne, så de kan bli’ set af mennesker, Sandelig siger jeg til jer, De har deres belønning.
Mt 6:5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
[Mat 6:6 DK-KJV] Men du, når du beder, gå ind i dit kammer, og når du har lukket din dør, bed til din Far som er i det skjulte; og din Far som ser det skjulte skal belønne dig offentligt.
Mt 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
[Mat 6:7 DK-KJV] Men når I ber, brug ikke nyttesløse gentagelser, som hedningerne gør: for de tænker at de skal bli’ hørt på grund af at de snakker meget.
Mt 6:7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
[Mat 6:8 DK-KJV] Vær I derfor ikke ligesom dem: for jeres Far ved hvilke ting I har brug for, før I spørger ham.
Mt 6:8 Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.
[Mat 6:9 DK-KJV] Bed I derfor på denne måde: Vor Far som er i himlen, Helliget være dit navn.
Mt 6:9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
[Mat 6:10 DK-KJV] Dit kongerige komme. Din vilje ske på jord, som den er i himlen.
Mt 6:10 Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
[Mat 6:11 DK-KJV] Giv os denne dag vort daglige brød.
Mt 6:11 Give us this day our daily bread.
[Mat 6:12 DK-KJV] Og tilgiv os vor skyld, som vi tilgiver vore skyldnere
Mt 6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
[Mat 6:13 DK-KJV] Og led os ikke ind i fristelse, men forløs os fra ondt: For dit er kongeriget, og vældet, og herligheden, for evigt. Amen.
Mt 6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
[Mat 6:14 DK-KJV] For hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, så vil jeres himmelske Far også tilgive jer:
Mt 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
[Mat 6:15 DK-KJV] Men hvis I ikke tilgiver mennesker deres overtrædelser, så vil jeres Far heller ikke tilgive jeres overtrædelser.
Mt 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
[Mat 6:16 DK-KJV] Desuden når I faster, vær ikke, som hyklerne, som ser triste ud: for de skæmmer deres ansigter, så det overfor mennesker må se ud som om at de faster. Sandelig siger jeg til jer, De har deres belønning.
Mt 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
[Mat 6:17 DK-KJV] Men du, når du faster, salv dit hoved, og vask dit ansigt;
Mt 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;
[Mat 6:18 DK-KJV] Så det ikke overfor mennesker ser ud som om at du faster, men overfor din Far som er i det skjulte: og din Far, som ser det skjulte, skal belønne dig offentligt.
Mt 6:18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.
[Mat 6:19 DK-KJV] Saml ikke skatte her på jorden til jer selv, hvor møl og rust korrumperer, og hvor tyve bryder ind for at stjæle:
Mt 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
[Mat 6:20 DK-KJV] Men saml skatte i himlen til jer selv, hvor hverken møl eller rust korrumperer, og hvor tyve ikke bryder ind eller stjæler:
Mt 6:20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:
[Mat 6:21 DK-KJV] For hvor jeres skatte er, der vil jeres hjerte også være.
Mt 6:21 For where your treasure is, there will your heart be also.
[Mat 6:22 DK-KJV] Kroppens lys er øjet: hvis dit øje derfor er uden tvivl, skal hele din krop være fuld af lys.
Mt 6:22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
[Mat 6:23 DK-KJV] Men hvis dit øje er ondt, så skal hele din krop være fuld af mørke. Så hvis det lys som er i dig er mørke, hvor stort er det mørke så ikke!
Mt 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
[Mat 6:24 DK-KJV] Intet menneske kan tjene 2 mestre: for enten vil han hade den ene, og elske den anden; eller så vil han holde sig til den ene, og foragte den anden. I kan ikke tjene Gud og penge.
Mt 6:24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
[Mat 6:25 DK-KJV] Derfor siger jeg til jer, Tænk ikke videre over jeres liv, hvad I skal spise, eller hvad I skal drikke; bekymre jer heller ikke for kroppen, hvad I skal tage på. Er livet ikke mere end mad, og kroppen mere end tøj?
Mt 6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
[Mat 6:26 DK-KJV] Læg mærke til luftens fugle: for de sår ikke, og de høster heller ikke, eller samler sammen i lade; alligevel sørger jeres himmelske Far for at de får noget at spise. Er I ikke meget bedre end dem?
Mt 6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
[Mat 6:27 DK-KJV] Hvem af jer kan lægge en ½ meter til sin højde ved at tænke videre over det?
Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?
[Mat 6:28 DK-KJV] Og hvorfor tænker I videre over tøjet? Læg mærke til markens liljer, hvordan de gror; de arbejder ikke, og de spinder heller ikke:
Mt 6:28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:
[Mat 6:29 DK-KJV] Og nu siger jeg til jer, Ja at Solomon i al sin pragt ikke var iklædt lige så smukt som en af dem.
Mt 6:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
[Mat 6:30 DK-KJV] Derfor, hvis Gud iklæder markens græs sådant, som er i dag, og i morgen er kastet ind i ovnen, skal han så ikke meget mere iklæde jer, Kæreste I med så lille en tro?
Mt 6:30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
[Mat 6:31 DK-KJV] Tænk derfor ikke videre over det, og sig, Hvad skal vi spise? eller, Hvad skal vi drikke? eller, Hvorledes skal vi få tøj på kroppen?
Mt 6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
[Mat 6:32 DK-KJV] (For efter alle disse ting søger Hedningerne:) for jeres himmelske Far ved at I har brug for alle disse ting.
Mt 6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
[Mat 6:33 DK-KJV] Men søg I først Guds kongerige, og hans retfærdighed; og alle disse ting skal bli’ givet til jer.
Mt 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
[Mat 6:34 DK-KJV] Tænk derfor ikke videre over i morgen: for i morgen skal tænke videre over de ting af sig selv. Der er rigeligt med ondt hver dag.
Mt 6:34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.
[Mat 7:1 DK-KJV] Døm ikke, så I ikke er dømt.
Mt 7:1 Judge not, that ye be not judged.
[Mat 7:2 DK-KJV] For med den dom I dømmer, skal I bli’ dømt: og med det mål I vejer, det skal I selv bli’ målt med.
Mt 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.
[Mat 7:3 DK-KJV] Og hvorfor lægger du mærke til splinten der er i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken der er i dit eget øje?
Mt 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother’s eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
[Mat 7:4 DK-KJV] Eller hvordan vil du sige til din broder, Lad mig trække splinten ud af dit øje; og, læg mærke til, en bjælke er i dit eget øje?
Mt 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?
[Mat 7:5 DK-KJV] Din hykler, fjern først bjælken i dit eget øje; og da skal du se klart så du kan fjerne splinten i din broders øje.
Mt 7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother’s eye.
[Mat 7:6 DK-KJV] Giv ikke den som er hellig til hundene, kast I heller ikke jeres perler foran svin, for ikke at de ikke skal trampe dem under deres fødder; og vende sig om og sønderrive jer.
Mt 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.
[Mat 7:7 DK-KJV] Spørg, og den skal bli’ givet jer; søg, og I skal finde; bank på, og den skal bli’ åbnet for jer.
Mt 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
[Mat 7:8 DK-KJV] For enhver der spørger modtager; og han der søger finder; og til ham der banker på skal den bli’ åbnet for.
Mt 7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
[Mat 7:9 DK-KJV] Eller hvilken mand er der af jer, som vil give hans søn en sten, hvis han spørger om brød?
Mt 7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?
[Mat 7:10 DK-KJV] Eller vil give ham en slange, hvis han spørger om en fisk?
Mt 7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent?
[Mat 7:11 DK-KJV] Hvis I da, som er onde, ved hvordan det er at give gode gaver til jeres børn, hvor meget mere skal jeres Far som er i himlen så ikke give gode ting til dem der spørger ham?
Mt 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?
[Mat 7:12 DK-KJV] Derfor alle ting hvadsomhelst I vil have at mennesker skal gøre for jer, gør I på samme måde for dem: for dette er loven og profeterne.
Mt 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
[Mat 7:13 DK-KJV] Gå I ind via den snævre port: for vid er porten, og bred er vejen, der leder til destruktion, og der er mange som går ind ad den vej.
Mt 7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
[Mat 7:14 DK-KJV] For snæver er porten, og smal er vejen, som leder til liv, og der er få der finder den.
Mt 7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.
[Mat 7:15 DK-KJV] Tag jer i agt for falske profeter, som kommer til jer i fåretøj, men indvendig er de glubske ulve.
Mt 7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravening wolves.
[Mat 7:16 DK-KJV] I skal kende dem på deres frugter. Samler mennesker druer på tornebuske, eller figner på tidsler?
Mt 7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
[Mat 7:17 DK-KJV] På samme måde frembringer ethvert godt træ god frugt; men et råddent træ frembringer ond frugt.
Mt 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.
[Mat 7:18 DK-KJV] Et godt træ kan ikke frembringe ond frugt, og et råddent træ kan heller ikke frembringe god frugt.
Mt 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
[Mat 7:19 DK-KJV] Ethvert træ som ikke frembringer god frugt er hugget ned; og er kastet ind i ilden.
Mt 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
[Mat 7:20 DK-KJV] I skal derfor kende dem på deres frugter. 
Mt 7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them.
[Mat 7:21 DK-KJV] Ikke enhver der siger til mig, Herre, Herre, skal komme ind i himlens kongerige; men han som gør min Fars vilje som er i himlen.
Mt 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
[Mat 7:22 DK-KJV] Mange vil sige til mig i den dag, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? og i dit navn uddrevet djævle? og i dit navn gjort mange vidunderlige gerninger?
Mt 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?
[Mat 7:23 DK-KJV] Og så vil jeg proklamere til dem, jeg kendte jer aldrig: gå væk fra mig, I der arbejder med fejltrin.
Mt 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
[Mat 7:24 DK-KJV] Derfor hvemsomhelst der hører disse mine ordsprog, og gør dem, ham vil jeg sammenligne med en klog mand, som bygger hans hus på en klippe:
Mt 7:24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:
[Mat 7:25 DK-KJV] Og regnen dalede, og oversvømmelserne kom, og vindene blæste, og slog imod det hus, og det faldt ikke: for det var fæstnet på en klippe.
Mt 7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.
[Mat 7:26 DK-KJV] Og enhver som hører disse mine ordsprog, og ikke gør dem, skal bli’ sammenlignet med en tåbelig mand, som bygger hans hus på sandet:
Mt 7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:
[Mat 7:27 DK-KJV] Og regnen dalede, og oversvømmelserne kom, og vindene blæste, og slog imod det hus, og det faldt: og stort var des fald.
Mt 7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.
[Mat 7:28 DK-KJV] Og det skete, da Jesus havde afsluttet disse ordsprog, at folket var forbløffet over hans doktrin;
Mt 7:28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:
[Mat 7:29 DK-KJV] For han underviste dem som én der har autoritet, og ikke som de skriftkloge.
Mt 7:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes.
[Mat 8:1 DK-KJV] Da han var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkemængder ham.
Mt 8:1 When he was come down from the mountain, great multitudes followed him.
[Mat 8:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kom en spedalsk og tilbad ham, som siger, Herre, hvis du vil, så kan du gøre mig ren.
Mt 8:2 And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.
[Mat 8:3 DK-KJV] Og Jesus strakte sin hånd frem, og rørte ham, og siger, Jeg vil; vær du ren. Og øjeblikkelig var hans spedalskhed renset.
Mt 8:3 And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed.
[Mat 8:4 DK-KJV] Og Jesus siger til ham, Se til at du ikke fortæller det til nogen, men gå din vej, vis digselv for præsten, og tilbyd den gave som Moses befalede, som et vidnesbyrd overfor dem.
Mt 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.
[Mat 8:5 DK-KJV] Da Jesus så kom til Kapernaum, kom en kaptajn for 100 mand hen til ham, og bønfalder ham,
Mt 8:5 And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,
[Mat 8:6 DK-KJV] Og siger, Herre, min tjener ligger der hjemme syg med paralyse lammelse, voldsomt plaget.
Mt 8:6 And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.
[Mat 8:7 DK-KJV] Og Jesus siger til ham, Jeg vil komme og helbrede ham.
Mt 8:7 And Jesus saith unto him, I will come and heal him.
[Mat 8:8 DK-KJV] Og kaptajnen for de 100 mænd svarede ham og sagde, Herre, jeg er ikke værdig at du kommer under mit tag: men sig blot ordet, og min tjener skal bli’ helbredt.
Mt 8:8 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.
[Mat 8:9 DK-KJV] For jeg er en mand under autoritet, ved at ha’ soldater under mig: og siger jeg til denne mand, Gå, så går han; og til en anden, Kom, så kommer han; og til min tjener, Gør det, så gør han det.
Mt 8:9 For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.
[Mat 8:10 DK-KJV] Da Jesus hørte det, var han forbløffet, og sagde dette til dem som var der, Sandelig siger jeg til jer, jeg har ikke fundet så stor tro, nej, ikke i Israel.
Mt 8:10 When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.
[Mat 8:11 DK-KJV] Og jeg siger til jer, At mange skal komme fra østen og vesten, og skal sidde ned med Abraham, og Isak, og Jacob, i himlens kongerige.
Mt 8:11 And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven.
[Mat 8:12 DK-KJV] Men kongerigets børn skal bli’ kastet ud i mørket udenfor: der skal være gråd og tænderskæren.
Mt 8:12 But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.
[Mat 8:13 DK-KJV] Og Jesus sagde til kaptajnen for de 100 mænd, Gå din vej; og som du har troet, sådant vil det bli’ gjort for dig. Og hans tjener var helbredt i den selvsamme time.
Mt 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.
[Mat 8:14 DK-KJV] Og da Jesus var kommet ind i Peters hus, så’ han hans hustrus mor sengeliggende, syg med feber.
Mt 8:14 And when Jesus was come into Peter’s house, he saw his wife’s mother laid, and sick of a fever.
[Mat 8:15 DK-KJV] Og han rørte ved hendes hånd, og feberen forlod hende: og hun stod op, og betjente for dem.
Mt 8:15 And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.
[Mat 8:16 DK-KJV] Da det blev aften, bragte de mange som var besat af djævle hen til ham: og han uddrev ånderne med hans ord, og helbredte alle som var syge:
Mt 8:16 When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:
[Mat 8:17 DK-KJV] Så det måtte bli’ opfyldt som var talt via profeten Esajas, som siger, Hanselv tog vore skavanker, og bar vore sygdomme.
Mt 8:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses.
[Mat 8:18 DK-KJV] Nu da Jesus så’ store folkemængder omkring ham, gav han befaling til afrejse over til den anden side.
Mt 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.
[Mat 8:19 DK-KJV] Og der kom en bestemt skriftklog, og sagde til ham, Mester, jeg vil følge dig hvorsomhelst du går hen.
Mt 8:19 And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest.
[Mat 8:20 DK-KJV] Og Jesus siger til ham, Rævene har huller, og luftens fugle har reder; men Menneskesønnen har intet sted at lægge hans hoved.
Mt 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.
[Mat 8:21 DK-KJV] Og en anden af hans disciple sagde til ham, Herre, lad mig først drage hen og begrave min far.
Mt 8:21 And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.
[Mat 8:22 DK-KJV] Men Jesus sagde til ham, Følg mig, og lad de døde begrave deres døde.
Mt 8:22 But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead.
[Mat 8:23 DK-KJV] Og da han var gået ombord på et skib, fulgte hans disciple ham.
Mt 8:23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him.
[Mat 8:24 DK-KJV] Og, læg mærke til, der rejste sig en stærk storm over havet, så meget at skibet var dækket af bølgerne: men han sov.
Mt 8:24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.
[Mat 8:25 DK-KJV] Og hans disciple kom til ham, og vækkede ham, og siger, Herre, red os: vi omkommer.
Mt 8:25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish.
[Mat 8:26 DK-KJV] Og han siger til dem, Hvorfor er I frygtsomme, Kæreste I med så lille en tro? Så rejste han sig, og irettesatte vinden og havet; og der var en stor stilhed.
Mt 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.
[Mat 8:27 DK-KJV] Men mændene var forbløffede, og siger: Hvilken slags mand er dette, ja at vindene og havet adlyder ham!
Mt 8:27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him!
[Mat 8:28 DK-KJV] Og da han var kommet til den anden side ind i Gergesernes land, mødte der ham 2 som var besat med djævle, der kom ud af gravene, overmådelig voldsomme, sådant at intet menneske måtte passere forbi af den vej.
Mt 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way.
[Mat 8:29 DK-KJV] Og, læg mærke til, de råbte højt, og siger, Hvad har vi at gøre med dig, Jesus, du Søn af Gud? er du kommet herhen for at pine os før tid?
Mt 8:29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?
[Mat 8:30 DK-KJV] Og der var et godt stykke væk fra dem en besætning med mange svin der åd.
Mt 8:30 And there was a good way off from them an herd of many swine feeding.
[Mat 8:31 DK-KJV] Så bad djævlene ham, og siger, Hvis du uddriver os, så tillad os til at gå ind i svinebesætningen.
Mt 8:31 So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine.
[Mat 8:32 DK-KJV] Og han sagde til dem, Gå. Og da de var uddrevet, gik de ind i svinebesætningen: og, læg mærke til, hele svinebesætningen løb voldsomt ned af en stejl skråning ud i havet, og omkom i vandmasserne.
Mt 8:32 And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.
[Mat 8:33 DK-KJV] Og de som passede på dem flygtede, og gik ind til byen, og fortalte alle ting, og det som var kommet over dem som var djævlebesat.
Mt 8:33 And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils.
[Mat 8:34 DK-KJV] Og, læg mærke til, hele byen kom ud for at møde Jesus: og da de så ham, bad de ham om at rejse væk fra deres del af bredden.
Mt 8:34 And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.
[Mat 9:1 DK-KJV] Og han gik ombord på et skib, og rejste over, og kom til hans egen by.
Mt 9:1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.
[Mat 9:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, de bragte en syg mand hen til ham med paralyse lammelse, liggende på en seng: og ved at ha’ set deres tro sagde Jesus til den paralyse lammede, Søn, vær ved godt mod; dine synder er dig tilgivet.
Mt 9:2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.
[Mat 9:3 DK-KJV] Og, læg mærke til, nogle af de skriftklog sagde indeni demselv, Denne mand taler gudsbespottende.
Mt 9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
[Mat 9:4 DK-KJV] Og Jesus der kendte deres tanker sagde, Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter?
Mt 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?
[Mat 9:5 DK-KJV] For hvad er nemmest, at sige, Dine synder er dig tilgivet; eller at sige, Stå op, og gå?
Mt 9:5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?
[Mat 9:6 DK-KJV] Men så I må vide at Menneskesønnen har myndighed her på jorden til at tilgive synder, (så siger han til den syge med paralyse lammelse) Stå op, tag din seng, og gå til dit hus.
Mt 9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.
[Mat 9:7 DK-KJV] Og han stod op, og gik til hans hus.
Mt 9:7 And he arose, and departed to his house.
[Mat 9:8 DK-KJV] Men da folkemængderne så det, blev de forbløffede, og forherligede Gud, som havde givet en sådan myndighed til mennesket.
Mt 9:8 But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.
[Mat 9:9 DK-KJV] Og da Jesus rejste videre derfra, så’ han en mand, kaldet Matthæus, som sad ved skatteopkrævningsbordet: og han siger til ham, Følg mig. Og han rejste sig, og fulgte ham.
Mt 9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.
[Mat 9:10 DK-KJV] Og det skete, da Jesus sad til bords i huset, læg mærke til, mange skatteopkrævere og synder kom og satte sig ned hos ham og hans disciple.
Mt 9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.
[Mat 9:11 DK-KJV] Og da Farisæerne så det, sagde de til hans disciple, Hvorfor spiser jeres Mester med skatteopkrævere og syndere?
Mt 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?
[Mat 9:12 DK-KJV] Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, Dem som er hele har ikke brug for en læge, men dem som er syge.
Mt 9:12 But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.
[Mat 9:13 DK-KJV] Men gå I og lær hvad det betyder, jeg vil ha’ barmhjertighed, og ikke ofre: for jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.
Mt 9:13 But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
[Mat 9:14 DK-KJV] Så kom Johannes’ disciple til ham, og siger, Hvorfor faster vi og Farisæerne ofte, men dine disciple faster ikke?
Mt 9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?
[Mat 9:15 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Kan brudekammerets børn faste, så længe brudgommen er hos dem? men de dage vil komme, når brudgommen skal bli’ taget fra dem, og da skal de faste.
Mt 9:15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.
[Mat 9:16 DK-KJV] Intet menneske sætter et stykke af nyt tøj på en gammel beklædning, for det som er puttet ind for at fylde den op tager fra beklædningen, og flængen er gjort værre.
Mt 9:16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.
[Mat 9:17 DK-KJV] Mennesker putter heller ikke ny vin på gamle flasker: for så går flaskerne i stykker, og vinen løber ud, og flaskerne går tabt: men de putter ny vin på nye flasker, og begge er bevaret:
Mt 9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.
[Mat 9:18 DK-KJV] Mens han talte disse ting til dem, læg mærke til, der kom en bestemt leder, og tilbad ham, som siger, Ja nu er min datter død: men kom og læg din hånd på hende, og hun skal leve.
Mt 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.
[Mat 9:19 DK-KJV] Og Jesus rejste sig, og fulgte ham, og det samme gjorde hans disciple.
Mt 9:19 And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.
[Mat 9:20 DK-KJV] Og, læg mærke til, en kvinde, som i 12 år havde været syg med en blødning, kom bag ham, og rørte rikanten af hans beklædning:
Mt 9:20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:
[Mat 9:21 DK-KJV] For hun sagde inde i sigselv, Hvis jeg bare rører hans beklædning, skal jeg bli’ hel.
Mt 9:21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.
[Mat 9:22 DK-KJV] Men Jesus vendte sig, og da han så hende, sagde han, Datter, vær ved godt mod: din tro har gjort dig hel. Og kvinden var gjort hel fra den time.
Mt 9:22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.
[Mat 9:23 DK-KJV] Og da Jesus kom ind i lederens hus, og så fløjtespillerne og folkene støjede,
Mt 9:23 And when Jesus came into the ruler’s house, and saw the minstrels and the people making a noise,
[Mat 9:24 DK-KJV] Sagde han til dem, Giv plads: for pigen er ikke død, men sover. Og de gjorde grin ad ham.
Mt 9:24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.
[Mat 9:25 DK-KJV] Men da folkene havde flyttet sig, gik han ind, og tog hende ved hånden, og pigen rejste sig.
Mt 9:25 But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.
[Mat 9:26 DK-KJV] Og berømmelsen herfra bredte sig bredt ud over hele det land.
Mt 9:26 And the fame hereof went abroad into all that land.
[Mat 9:27 DK-KJV] Og da Jesus rejste videre, fulgte 2 blinde mænd efter ham, og råbte, og siger, Du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med os.
Mt 9:27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us.
[Mat 9:28 DK-KJV] Og da han var kommet ind i huset, kom de blinde mænd hen til ham: og Jesus siger til dem, Tror I at jeg er i stand til at gøre dette? De sagde til ham, Ja, Herre.
Mt 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.
[Mat 9:29 DK-KJV] Så rørte han deres øjne, og siger, efter jeres tro sker det for jer.
Mt 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.
[Mat 9:30 DK-KJV] Og deres øjne var åbnet; og Jesus pålagde dem strengt, og siger, Se til at intet menneske ved det.
Mt 9:30 And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.
[Mat 9:31 DK-KJV] Men de, da de var rejst, spredte hans berømmelse bredt ud over hele det land.
Mt 9:31 But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.
[Mat 9:32 DK-KJV] Som de gik ud, læg mærke til, de bragte en stum mand hen til ham besat med en djævel.
Mt 9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.
[Mat 9:33 DK-KJV] Og da djævelen var uddrevet, snakkede den stumme: og folkemængderne var forbløffet, og siger, Det var aldrig set sådant i Israel.
Mt 9:33 And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.
[Mat 9:34 DK-KJV] Men Farisæerne sagde, han uddriver djævle med djævlenes prins.
Mt 9:34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.
[Mat 9:35 DK-KJV] Og Jesus gik rundt i alle byerne og landsbyerne, og underviste i deres synagoger, og prædikede evangeliet om kongeriget, og helbredte enhver sygdom og enhver syg blandt folkene.
Mt 9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.
[Mat 9:36 DK-KJV] Men da han så folkemængderne, var han bevæget med medlidenhed over dem, fordi de var afmægtige, og var spredt bredt, som får der ingen hyrde har.
Mt 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.
[Mat 9:37 DK-KJV] Så siger han til hans disciple, Høsten er sandelig stor, men arbejderne er få;
Mt 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;
[Mat 9:38 DK-KJV] Bed I derfor til høstens Herre, at han vil udsende arbejdere til hans høst.
Mt 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.
[Mat 10:1 DK-KJV] Og da han havde kaldt sine 12 disciple til sig, gav han dem myndighed imod urene ånder, til at kaste dem ud, og at helbrede alle former for sygdom og enhver form af skrøbelighed.
Mt 10:1 And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.
[Mat 10:2 DK-KJV] Nu er navnene på de 12 apostle disse; først, Simon, som kaldes Peter, og Andreas hans bror; Jacob Zebedæus’ søn, og Johannes hans bror;
Mt 10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;
[Mat 10:3 DK-KJV] Philip, og Bartholomæus: Thomas, og Matthæus skatteopkræveren; Jacob Alfæus’ søn, og Lebbæus, hvis kaldenavn var Taddæus;
Mt 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;
[Mat 10:4 DK-KJV] Simon Canaaniten, og Judas Iscariot, som også forrådte ham.
Mt 10:4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.
[Mat 10:5 DK-KJV] Disse 12 udsendte Jesus, og befalede dem, og siger, Gå ikke ud på Hedningernes veje, og gå I ikke ind i nogen Samaritansk by:
Mt 10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:
[Mat 10:6 DK-KJV] Men gå hellere til de vildfarne får af Israels hus.
Mt 10:6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
[Mat 10:7 DK-KJV] Og som I går, prædik, og sig, Himlens kongerige er nær.
Mt 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
[Mat 10:8 DK-KJV] Helbred de syge, rens de spedalske, oprejs de døde, kast djævle ud: frit har I modtaget, giv frit.
Mt 10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.
[Mat 10:9 DK-KJV] Skaf hverken guld, eller sølv, eller messing i jeres pengepunge,
Mt 10:9 Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,
[Mat 10:10 DK-KJV] Eller madpose til jeres rejse, eller 2 jakker, eller flere sko, heller ikke stave: for arbejdsmanden er værdig af hans mad.
Mt 10:10 Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.
[Mat 10:11 DK-KJV] Og hvilkensomhelst by eller landsby I skal komme ind i, søg i den efter hvem som er værdig; og bliv der indtil I rejser videre.
Mt 10:11 And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.
[Mat 10:12 DK-KJV] Og når I kommer ind i et hus, hyld det.
Mt 10:12 And when ye come into an house, salute it.
[Mat 10:13 DK-KJV] Og hvis huset er værdig, lad jeres fred komme over det: men hvis det ikke er værdig, lad jeres fred returnere til jer.
Mt 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.
[Mat 10:14 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke skal modtage jer, eller høre jeres ord, når I rejser ud af det hus eller den by, ryst støvet af jeres fødder.
Mt 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.
[Mat 10:15 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Det skal være mere tåleligt for landet Sodoma og Gomorra på dommedag, end for den by.
Mt 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.
[Mat 10:16 DK-KJV] Læg mærke til, jeg sender jer ud som får midt iblandt ulve: vær I derfor vise som slanger, og harmløse som duer.
Mt 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.
[Mat 10:17 DK-KJV] Men tag jer i agt for mennesker: for de vil udlevere jer til domstolene, og de vil prygle jer i deres synagoger;
Mt 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;
[Mat 10:18 DK-KJV] Og I skal bli’ bragt for guvernører og konger for mit navns skyld, som et vidnesbyrd imod dem og Hedningerne.
Mt 10:18 And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.
[Mat 10:19 DK-KJV] Men når de udleverer jer, tænk ikke videre over hvordan og hvad I skal sige: for det skal bli’ givet jer i den selvsamme time hvad I skal tale.
Mt 10:19 But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.
[Mat 10:20 DK-KJV] For det er ikke jer som taler, men Ånden fra jeres Far som taler gennem jer.
Mt 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.
[Mat 10:21 DK-KJV] Og broderen skal udlevere broderen til døden, og faderen barnet: og børnene skal rejse sig op imod deres forældre, og være skyld i at de lider døden.
Mt 10:21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death.
[Mat 10:22 DK-KJV] Og I skal bli’ hadet af alle mennesker for mit navns skyld: men han som udholder til enden skal bli’ frelst.
Mt 10:22 And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that endureth to the end shall be saved.
[Mat 10:23 DK-KJV] Men når de forfølger jer i denne by, flygt I til en anden: for sandelig siger jeg til jer, I skal ikke være kommet igennem alle Israels byer, før Menneskesønnen kommer igen.
Mt 10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.
[Mat 10:24 DK-KJV] Disciple er ikke over hans mester, heller ikke tjeneren over hans herre.
Mt 10:24 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.
[Mat 10:25 DK-KJV] Det er nok for disciple at være som hans mester, og tjeneren som hans herre. Hvis de har kaldt mesteren af huset Beelzebub, hvor meget mere skal de så ikke kalde dem fra hans hushold?
Mt 10:25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?
[Mat 10:26 DK-KJV] Frygt dem derfor ikke: for der er intet skjult, der ikke skal bli’ afsløret, og gemt, der ikke skal bli’ kendt.
Mt 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.
[Mat 10:27 DK-KJV] Hvad jeg fortæller jer i mørket, fortæl I det i lyset: og hvad I hører i øret, prædik I det på hustagene.
Mt 10:27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.
[Mat 10:28 DK-KJV] Og frygt ikke dem som dræber kroppen, men ikke er i stand til at dræbe sjælen: men frygt hellere ham som er i stand til at destruere både sjælen og kroppen i helvede.
Mt 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
[Mat 10:29 DK-KJV] Er ikke 2 spurve solgt for en øre? og ikke en af dem skal falde på jorden uden jeres Far.
Mt 10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
[Mat 10:30 DK-KJV] Men selv alle jeres hovedhår er talt.
Mt 10:30 But the very hairs of your head are all numbered.
[Mat 10:31 DK-KJV] Frygt I derfor ikke, I er af en større værdi end mange spurve.
Mt 10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.
[Mat 10:32 DK-KJV] Hvemsomhelst der derfor skal bekende mig foran mennesker, ham vil jeg også bekende foran min Far som er i himlen.
Mt 10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.
[Mat 10:33 DK-KJV] Men hvemsomhelst der skal fornægte mig foran mennesker, ham vil jeg også fornægte foran min Far som er i himlen.
Mt 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.
[Mat 10:34 DK-KJV] Tænk ikke at jeg er kommet for at sende fred på jorden: jeg kom ikke for at sende fred, men et sværd.
Mt 10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.
[Mat 10:35 DK-KJV] For jeg er kommet for at sætte en mand i uenighed imod hans far, og en datter imod hendes mor, og svigerdatter imod hendes svigermor.
Mt 10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.
[Mat 10:36 DK-KJV] Og en mands fjender skal være dem fra hans eget hushold.
Mt 10:36 And a man’s foes shall be they of his own household.
[Mat 10:37 DK-KJV] Han som elsker far eller mor mere end mig er mig ikke værdig: og han som elsker søn eller datter mere end mig er mig ikke værdig.
Mt 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.
[Mat 10:38 DK-KJV] Og han som ikke tager hans kors op, og følger mig, er mig ikke værdig.
Mt 10:38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.
[Mat 10:39 DK-KJV] Han der finder hans liv skal miste det: og han som mister hans liv for min skyld skal finde det.
Mt 10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.
[Mat 10:40 DK-KJV] Han der modtager jer modtager mig, og han der modtager mig modtager ham der sendte mig.
Mt 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.
[Mat 10:41 DK-KJV] Han som modtager en profet i profetens navn skal modtage en profets belønning; og han der modtager en retfærdig mand i den retfærdiges navn skal modtage en retfærdig mands belønning.
Mt 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet’s reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man’s reward.
[Mat 10:42 DK-KJV] Og hvemsomhelst der giver en tår at drikke til en af disse små bare en kop koldt vand fordi de er disciple, sandelig siger jeg til jer, han skal på ingen måde miste hans belønning.
Mt 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.
[Mat 11:1 DK-KJV] Og det skete, da Jesus havde sluttet kommandoerne af hans 12 disciple, rejste han videre for at undervise og prædike i deres byer.
Mt 11:1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
[Mat 11:2 DK-KJV] Nu da Johannes i fængslet hørte om Kristus’ gerninger, sendte han 2 af hans disciple,
Mt 11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,
[Mat 11:3 DK-KJV] Og sagde til ham, Er du han som skulle komme, eller skal vi kigge efter en anden?
Mt 11:3 And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?
[Mat 11:4 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Gå igen og vis Johannes alle de ting som I hører og ser:
Mt 11:4 Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:
[Mat 11:5 DK-KJV] De blinde modtager deres syn, og de lamme går, og de spedalske er renset, og de døve hører, de døde er oprejst, og evangeliet er prædiket for de fattige.
Mt 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.
[Mat 11:6 DK-KJV] Og velsignet er de, hvemsomhelst der ikke skal bli’ krænket over mig.
Mt 11:6 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
[Mat 11:7 DK-KJV] Og da de rejste, begyndte Jesus at sige til folkemængderne angående Johannes, Hvad gik I ud ind i vildmarken for at se? Et rør rystet af vinden?
Mt 11:7 And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?
[Mat 11:8 DK-KJV] Men hvad gik I ud for at se? En mand klædt i blødt tøj? læg mærke til, de der iklæder sig blødt tøj er i kongers huse.
Mt 11:8 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings’ houses.
[Mat 11:9 DK-KJV] Men hvad gik I ud for at se? En profet? ja, jeg siger til jer, og mere end en profet.
Mt 11:9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.
[Mat 11:10 DK-KJV] For dette er han, om hvem det er skrevet, Læg mærke til, jeg sender min budbringer foran dit ansigt, som skal forberede din vej foran dig.
Mt 11:10 For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
[Mat 11:11 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Blandt dem som er født af kvinder er der ikke opstået en større end Johannes Døberen: til trods for det er han som er mindst i himlens kongerige større end han.
Mt 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.
[Mat 11:12 DK-KJV] Og fra Johannes Døberens dage og indtil nu tillader himlens kongerige vold, og de voldsomme tager det med magt.
Mt 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.
[Mat 11:13 DK-KJV] For alle profeterne og loven profeterede indtil Johannes.
Mt 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John.
[Mat 11:14 DK-KJV] Og hvis I vil modtage det, dette er Elias, som var forudsagt skulle komme.
Mt 11:14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.
[Mat 11:15 DK-KJV] Han som har ører til at høre, lad ham høre.
Mt 11:15 He that hath ears to hear, let him hear.
[Mat 11:16 DK-KJV] Men hvad skal jeg sammenligne denne generation med? Den er ligesom børn som sidder på markedspladserne, og ved at kalde på deres venner,
Mt 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,
[Mat 11:17 DK-KJV] Og ved at sige, Vi har spillet fløjte for jer, og I har ikke danset; vi har sørget for jer, og I har ikke grædt.
Mt 11:17 And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented.
[Mat 11:18 DK-KJV] For Johannes kom som hverken spiser eller drikker, og de siger, Han har en djævel.
Mt 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.
[Mat 11:19 DK-KJV] Menneskesønnen kom og spiser og drikker, og de siger, Læg mærke til en grådig mand, og en vindranker, og en ven af skatteopkrævere og syndere. Men visdom er retfærdiggjort af hendes børn.
Mt 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.
[Mat 11:20 DK-KJV] Så begyndte han at bebrejde byerne hvori hans mægtige gerninger var udført, fordi de ikke angrede:
Mt 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:
[Mat 11:21 DK-KJV] Arme dig, Korazin! arme dig, Bethsaida! for hvis de mægtige gerninger, som var udført i jer, havde været udført i Tyrus og Sidon, ville de for længe siden ha’ angret og siddet i sæk og aske.
Mt 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
[Mat 11:22 DK-KJV] Men jeg siger til jer, det skal være mere tålelig for Tyrus og Sidon på dommedag, end for jer.
Mt 11:22 But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.
[Mat 11:23 DK-KJV] Og du, Kapernaum, som er ophøjet til himlen, skal bli’ bragt ned til helvede; for hvis de mægtige gerninger, som er blevet udført i dig, havde været udført i Sodoma, ville den stadig være her indtil denne dag.
Mt 11:23 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.
[Mat 11:24 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At det vil være mere tålelig for landet Sodoma på dommedag, end for dig.
Mt 11:24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.
[Mat 11:25 DK-KJV] På det tidspunkt svarede Jesus og sagde, Jeg takker dig, Kæreste Far, Herre over himmel og jord, fordi du har skjult disse ting for de vise og forstandige, og har afsløret dem for babyer.
Mt 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.
[Mat 11:26 DK-KJV] Ja sådant, Far: for sådant så det godt ud i dine øjne.
Mt 11:26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.
[Mat 11:27 DK-KJV] Alle ting er forløst til mig af min Far: og intet menneske kender Sønnen, foruden Faderen; der er heller ingen som kender Faderen, foruden Sønnen, og til han hvemsomhelst Sønnen vil afsløre ham overfor.
Mt 11:27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.
[Mat 11:28 DK-KJV] Kom til mig, alle I som arbejder og er overbebyrdede, og jeg vil give jer hvile.
Mt 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
[Mat 11:29 DK-KJV] Tag mit åg på jer, og lær af mig; for jeg er sagtmodig og ydmyg i hjertet: Og I skal finde hvile for jeres sjæle.
Mt 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
[Mat 11:30 DK-KJV] For mit åg er nemt, og min byrde er let.
Mt 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.
[Mat 12:1 DK-KJV] På det tidspunkt gik Jesus på sabbatsdagen gennem en kornmark; og hans disciple var sultne, og begyndte at plukke aks af kornet, og spiste dem.
Mt 12:1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn, and to eat.
[Mat 12:2 DK-KJV] Men da Farisæerne så det, sagde de til ham, Læg mærke til, dine disciple gør det som ikke er lovligt at gøre på sabbatsdagen.
Mt 12:2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.
[Mat 12:3 DK-KJV] Men han sagde til dem, Har I ikke læst hvad David gjorde; da han var sulten, og dem som var hos ham;
Mt 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him;
[Mat 12:4 DK-KJV] Hvordan han gik ind i Guds hus, og spiste af skuebrødene, som det ikke var lovligt for ham at spise, heller ikke for dem som var hos ham, men kun for præsterne?
Mt 12:4 How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?
[Mat 12:5 DK-KJV] Eller har I ikke læst i loven, hvordan templets præster på sabbatsdagene vanhelligede sabbatten, og er uangribelige?
Mt 12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?
[Mat 12:6 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At der én på dette sted som er større end templet.
Mt 12:6 But I say unto you, That in this place is one greater than the temple.
[Mat 12:7 DK-KJV] Men hvis I havde vist hvad dette betyder, jeg vil ha’ barmhjertighed, og ikke ofre, ville I ikke have fordømt de uskyldige.
Mt 12:7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.
[Mat 12:8 DK-KJV] For Menneskesønnen er Herre selv over sabbatsdagen.
Mt 12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath day.
[Mat 12:9 DK-KJV] Og da han rejste videre, gik han ind i deres synagoge:
Mt 12:9 And when he was departed thence, he went into their synagogue:
[Mat 12:10 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en mand hvis hånd var vissen. Og de spurgte ham, og siger, Er det lovligt at helbrede på sabbatsdagene? så de kunne få en mulighed for at anklage ham.
Mt 12:10 And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.
[Mat 12:11 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvilken mand skal der være blandt jer, der skal ha’ et får, og hvis det falder ned i en faldgrube på sabbatsdagen, vil han så ikke tage fat i det, og løfte det op?
Mt 12:11 And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?
[Mat 12:12 DK-KJV] Hvor meget da er en mand bedre end et får? Derfor er det lovligt at gøre godt på sabbatsdagene.
Mt 12:12 How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.
[Mat 12:13 DK-KJV] Så siger han til manden, Stræk din hånd frem. Og han strakte den frem; og den var restaureret hel, ligesom den anden.
Mt 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other.
[Mat 12:14 DK-KJV] Så gik Farisæerne udenfor, og holdt en rådsforsamling imod ham, omkring hvordan de kunne destruere ham.
Mt 12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.
[Mat 12:15 DK-KJV] Men da Jesus fandt ud af det, drog han hamselv videre derfra: og store folkemængder fulgte ham, og han helbredte dem alle;
Mt 12:15 But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all;
[Mat 12:16 DK-KJV] Og pålagde dem at de ikke skulle gøre ham kendt:
Mt 12:16 And charged them that they should not make him known:
[Mat 12:17 DK-KJV] Så det måtte bli’ opfyldt det som var talt via profeten Esajas, som siger,
Mt 12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
[Mat 12:18 DK-KJV] Læg mærke til min tjener, hvem jeg har udvalgt; min elskede, i hvem min sjæl er godt tilfreds: Jeg vil lægge min ånd på ham, og han skal vise dom til Hedningerne.
Mt 12:18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.
[Mat 12:19 DK-KJV] Han skal ikke stræbe, heller ikke råbe; ej heller skal noget menneske høre hans stemme i gaderne.
Mt 12:19 He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets.
[Mat 12:20 DK-KJV] Et skadet rør skal han ikke knække, og rygende hør skal han ikke slukke, førend han udsender dom til sejr.
Mt 12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory.
[Mat 12:21 DK-KJV] Og Hedningerne skal stole på hans navn.
Mt 12:21 And in his name shall the Gentiles trust.
[Mat 12:22 DK-KJV] Så var der ført en hen til ham som var besat med en djævel, blind, og stum: og han helbredte ham, så meget at den blinde og stumme både talte og så.
Mt 12:22 Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.
[Mat 12:23 DK-KJV] Og alle folkene var forbløffede, og sagde, Er dette ikke sønnen efter David?
Mt 12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?
[Mat 12:24 DK-KJV] Men da Farisæerne hørte det, sagde de, Denne fyr uddriver ikke djævle, foruden ved djævleprinsen Beelzebub.
Mt 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.
[Mat 12:25 DK-KJV] Og Jesus kendte deres tanker, og sagde til dem, Ethvert kongerige som kommer i splid med sig selv er bragt til ødelæggelse; og enhver by eller hus som kommer i splid med sig selv skal ikke stå.
Mt 12:25 And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:
[Mat 12:26 DK-KJV] Og hvis Satan uddriver Satan, så er han i splid med sig selv; hvordan skal hans kongerige da stå?
Mt 12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?
[Mat 12:27 DK-KJV] Og hvis jeg via Beelzebub uddriver djævle, via hvem uddriver jeres børn dem så? de skal derfor være jeres dommere.
Mt 12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.
[Mat 12:28 DK-KJV] Men hvis jeg uddriver djævle via Guds Ånd, så er Guds kongerige kommet til jer.
Mt 12:28 But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.
[Mat 12:29 DK-KJV] Eller hvordan kan én ellers komme ind i en stærk mands hus, og plyndre hans gods, medmindre han først binder den stærke mand? og så kan han plyndre hans hus.
Mt 12:29 Or else how can one enter into a strong man’s house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.
[Mat 12:30 DK-KJV] Han som ikke er med mig er imod mig; og han som ikke samler med mig spreder bredt.
Mt 12:30 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad.
[Mat 12:31 DK-KJV] Derfor siger jeg til jer, Alle former for synd og gudsbespottelser skal mennesker bli’ tilgivet for: men gudsbespottelsen imod den Hellig Ånd skal mennesker ikke bli’ tilgivet for.
Mt 12:31 Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men.
[Mat 12:32 DK-KJV] Og hvemsomhelst der taler et ord imod Menneskesønnen, det skal bli’ tilgivet ham: men hvemsomhelst der taler imod den Hellige Ånd, det skal ikke bli’ ham tilgivet, hverken i denne verden, heller ikke i den kommende verden.
Mt 12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.
[Mat 12:33 DK-KJV] Gør enten træet godt, og hans frugt god; eller så gør træet korrupt, og hans frugt korrupt: for træet kendes på hans frugt.
Mt 12:33 Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit.
[Mat 12:34 DK-KJV] Kæreste generation af giftsnoge, hvordan kan I, som er onde, sige gode ting? for ud af hjertes overflod taler munden.
Mt 12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.
[Mat 12:35 DK-KJV] Et godt menneske bringer gode skatte ud af et godt hjerte: og et ondt menneske bringer onde skatte ud af et ondt hjerte.
Mt 12:35 A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.
[Mat 12:36 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At ethvert upassende ord som mennesker skal sige, skal de stå til regnskab for på dommedag.
Mt 12:36 But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.
[Mat 12:37 DK-KJV] For ved dine ord skal du bli’ retfærdiggjort, og ved dine ord skal du bli’ fordømt.
Mt 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.
[Mat 12:38 DK-KJV] Så var der nogle af de skriftkloge og Farisæerne som svarede, og siger, Mester, vi vil se et tegn fra dig.
Mt 12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.
[Mat 12:39 DK-KJV] Men han svarede og sagde til dem, En ond og utro generation søger efter tegn; og der skal ikke bli’ givet noget tegn til den, udover tegnet fra profeten Jonas:
Mt 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:
[Mat 12:40 DK-KJV] For som Jonas var 3 dage og 3 nætter i hvalens mave; sådant skal Menneskesønnen også være 3 dage og 3 nætter i hjertet af jorden.
Mt 12:40 For as Jonas was three days and three nights in the whale’s belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
[Mat 12:41 DK-KJV] Nineves folk skal opstå i dommen med denne generation, og skal fordømme den: fordi de angrede ved Jonas prædiken, og, læg mærke til, en større end Jonas er her.
Mt 12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.
[Mat 12:42 DK-KJV] Sydens Dronningen skal opstå i dommen med denne generation, og skal fordømme den: for hun kom fra den yderste del af jorden for at høre Solomons visdom, og, læg mærke til, en større end Solomon er her.
Mt 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.
[Mat 12:43 DK-KJV] Når den uren ånd er gået ud af et menneske, går han gennem tørre steder, og søger efter hvile, og finder ingen.
Mt 12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none.
[Mat 12:44 DK-KJV] Så siger han, Jeg vil returnere ind i mit hus hvorfra jeg kom ud af; og når han er kommet, finder han det tomt, fejet, og dekoreret.
Mt 12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.
[Mat 12:45 DK-KJV] Så går han, og tager 7 andre ånder med sig som er mere ondskabsfulde end hamselv, og de går ind og bor der: Og det sidste er da værre for det menneske end det var før. På samme måde skal det også være for denne onde generation.
Mt 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation.
[Mat 12:46 DK-KJV] Mens han stadig talte til folket, læg mærke til, hans mor og hans brødre stod udenfor, og ønskede at tale med ham.
Mt 12:46 While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.
[Mat 12:47 DK-KJV] Så var der én der sagde til ham, Læg mærke til, din mor og dine brødre står udenfor, og ønsker at tale med dig.
Mt 12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.
[Mat 12:48 DK-KJV] Men han svarede og sagde til ham som havde sagt det til ham, Hvem er min mor? og hvem er mine brødre?
Mt 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?
[Mat 12:49 DK-KJV] Og han strakte hans hånd frem imod hans disciple, og sagde, Læg mærke til min mor og mine brødre!
Mt 12:49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!
[Mat 12:50 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal gøre min Fars vilje som er i himlen, den samme er min bror, og søster, og mor.
Mt 12:50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.
[Mat 13:1 DK-KJV] Den samme dag gik Jesus ud af huset, og sad på stranden.
Mt 13:1 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.
[Mat 13:2 DK-KJV] Og store folkemængder var forsamlede omkring ham, sådant at han gik ombord på et skib, og sad; og hele folkemængden stod på bredden.
Mt 13:2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.
[Mat 13:3 DK-KJV] Og han talte mange ting til dem i lignelser, og siger, Læg mærke til, en så’er gik ud for at så;
Mt 13:3 And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow;
[Mat 13:4 DK-KJV] Og da han såede, faldt nogle såsæd ved vejsiden, og fuglene kom og fortærede dem.
Mt 13:4 And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up:
[Mat 13:5 DK-KJV] Nogle faldt på stenrige steder, hvor de ikke havde meget jord: og de sprang hurtigt ud, fordi de ikke havde dybden fra jorden:
Mt 13:5 Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth:
[Mat 13:6 DK-KJV] Og da solen var oppe, var de svedet; og fordi de ikke havde nogen rod, visnede de væk.
Mt 13:6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away.
[Mat 13:7 DK-KJV] Og nogle faldt iblandt tjørne; og tjørnene sprang ud, og kvalte dem:
Mt 13:7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:
[Mat 13:8 DK-KJV] Men andre faldt i god jord, og frembragte frugt, nogle 100 fold, nogle 60 fold, nogle 30 fold.
Mt 13:8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold.
[Mat 13:9 DK-KJV] Hvem har ører til at høre, lad ham høre.
Mt 13:9 Who hath ears to hear, let him hear.
[Mat 13:10 DK-KJV] Og disciplene kom, og sagde til ham, Hvorfor taler du til dem i lignelser?
Mt 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?
[Mat 13:11 DK-KJV] Han svarede og sagde til dem, Fordi det er givet til jer at kende mysterierne omkring himlens kongerige, men til dem er det ikke givet.
Mt 13:11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.
[Mat 13:12 DK-KJV] For hvemsomhelst der har, til ham skal der bli’ givet, og han skal ha’ i overflod; men hvemsomhelst der ikke har, fra ham skal bli’ fjernet selv det han har.
Mt 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.
[Mat 13:13 DK-KJV] Derfor taler jeg til dem i lignelser: eftersom de ved at ha’ set ikke ser; og ved at ha’ hørt ikke hører, de forstår heller ikke.
Mt 13:13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.
[Mat 13:14 DK-KJV] Og i dem er Esajas’ profeti opfyldt, som siger, Ved at ha’ hørt skal I høre, og skal ikke forstå; og ved at ha’ set skal I se, og skal ikke opfatte:
Mt 13:14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:
[Mat 13:15 DK-KJV] For dette folks hjerte er forhærdet, og deres ører er tunghøre, og deres øjne har de lukket; for ikke at de på noget tidspunkt skulle se med deres øjne, og høre med deres ører, og skulle forstå med deres hjerte, og skulle bli’ omvendt, og jeg skulle helbrede dem. 
Mt 13:15 For this people’s heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.
[Mat 13:16 DK-KJV] Men velsignet er jeres øjne, for de ser: og jeres ører, for de hører.
Mt 13:16 But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.
[Mat 13:17 DK-KJV] For sandelig siger jeg til jer, At mange profeter og retskafne mennesker har ønsket at se de ting som I ser, og har ikke set dem; og at høre de ting som I hører, og har ikke hørt dem.
Mt 13:17 For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.
[Mat 13:18 DK-KJV] Hør I derfor lignelsen om så’eren,
Mt 13:18 Hear ye therefore the parable of the sower.
[Mat 13:19 DK-KJV] Når nogle hører ordet om kongeriget, og ikke forstår det, så kommer den onde éner, og fjerner det som var sået i hans hjerte. Dette er han som modtog såsæd ved vejsiden.
Mt 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.
[Mat 13:20 DK-KJV] Men han som modtog såsæden på stenrige steder, den samme er han der hører ordet, og begejstret modtager det:
Mt 13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;
[Mat 13:21 DK-KJV] Endnu har han ikke rod i sigselv, men udholder kun i en kort tid: for når trængsel og forfølgelse opstår på grund af ordet, er han lidt efter lidt krænket.
Mt 13:21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.
[Mat 13:22 DK-KJV] Også han som modtog såsæd blandt tjørnene er han der hører ordet; og omsorgen for denne verden, og bedrageriskheden omkring rigdomme, kvæler ordet, og han bli’r ufrugtbar.
Mt 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.
[Mat 13:23 DK-KJV] Men han som modtog såsæd i den gode jord er han der hører ordet, og forstår det; som også bærer frugt, og frembringer, nogle 100 fold, andre 60, andre 30.
Mt 13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.
[Mat 13:24 DK-KJV] En anden lignelse viste han dem, og siger, Himlens kongerige er ligesom en mand som såede god såsæd i hans mark.
Mt 13:24 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:
[Mat 13:25 DK-KJV] Men mens mennesket sov, kom hans fjende og såede ukrudt blandt hveden, og gik hans vej.
Mt 13:25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.
[Mat 13:26 DK-KJV] Men da bladet var sprunget ud, og frembragte frugt, så kom ukrudtet også til syne.
Mt 13:26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.
[Mat 13:27 DK-KJV] Så kom husholderens tjenere og sagde til ham, Hr., såede du ikke god såsæd i din mark? hvorfra kommer da ukrudtet?
Mt 13:27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?
[Mat 13:28 DK-KJV] Han sagde til dem, En fjende har gjort det. Tjenerne sagde til ham, Vil du ha’ at vi går ud og samler dem sammen?
Mt 13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?
[Mat 13:29 DK-KJV] Men han sagde, Nej; for hvis I samler ukrudtet, så rykker I også roden op på hveden med dem.
Mt 13:29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.
[Mat 13:30 DK-KJV] Lad begge gro sammen indtil høsten: og når det er tid til høst vil jeg sige til høstfolkene, Saml I først ukrudtet, og bind dem sammen i bundter så de kan brændes: men saml hveden sammen i min lade.
Mt 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.
[Mat 13:31 DK-KJV] En anden lignelse viste han dem, og siger, Himlens kongerige er lige som var det en frøkerne fra sennepsfrø, som en mand tog, og såede i hans mark:
Mt 13:31 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:
[Mat 13:32 DK-KJV] Som i virkeligheden er det mindste af alle frø: men når det er udvokset, er det størst blandt urter, og bli’r et træ, sådant at luftens fugle kan logere i des grene. 
Mt 13:32 Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.
[Mat 13:33 DK-KJV] En anden lignelse talte han til dem; Himlens kongerige er ligesom surdej, som en kvinde tog, og gemte i 3 mål mel, indtil det hele var blevet til surdej.
Mt 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.
[Mat 13:34 DK-KJV] Alle disse ting sagde Jesus til folkemængden i lignelser; og uden en lignelse talte han ikke til dem:
Mt 13:34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them:
[Mat 13:35 DK-KJV] Så det måtte bli’ opfyldt som var talt via den profet, som siger, Jeg vil åbne min mund i lignelser; jeg vil ytre ting som har været holdt hemmeligt fra grundlæggelsen af denne verden. Se Sa 78:2 – Mat 13:35 –
Mt 13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.
[Mat 13:36 DK-KJV] Så sendte Jesus folkemængden væk, og gik ind i huset: og hans disciple kom til ham, og siger, Forklar for os lignelsen om ukrudtet på marken.
Mt 13:36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field.
[Mat 13:37 DK-KJV] Han svarede og sagde til dem, Han som såede den gode såsæd er Menneskesønnen;
Mt 13:37 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man;
[Mat 13:38 DK-KJV] Marken er denne verden; den gode såsæd er kongerigets børn; men ukrudtet er den onde éners børn;
Mt 13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one;
[Mat 13:39 DK-KJV] Fjenden som såede dem er djævlen; høsten er denne verdens ende; og høstfolkene er englene.
Mt 13:39 The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels.
[Mat 13:40 DK-KJV] Som ukrudtet derfor samles sammen og brændes i ilden; sådant skal det være ved denne verdens ende.
Mt 13:40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world.
[Mat 13:41 DK-KJV] Menneskesønnen skal udsende hans engle, og de skal samle alle ting der krænker ud af hans kongerige, og dem som gør fejltrin;
Mt 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity;
[Mat 13:42 DK-KJV] Og skal kaste dem ind i en ildovn: der skal der være vrælen og tænderskæren.
Mt 13:42 And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.
[Mat 13:43 DK-KJV] Så skal de retfærdige skinne frem som solen i deres Fars kongerige. Hvem har ører til at høre, lad ham høre.
Mt 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear.
[Mat 13:44 DK-KJV] Igen, himlens kongerige er ligesom skatte gemt i en mark; når så en mand har fundet den, gemmer han den, og ud af glæde over den sælger han alt han har, og køber den mark.
Mt 13:44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.
[Mat 13:45 DK-KJV] Igen, himlens kongerige er ligesom en handelsmand, som søger efter skønne perler:
Mt 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls:
[Mat 13:46 DK-KJV] Hvem, da han havde fundet 1 perle af stor værdi, gik og solgte alt som han havde, og købte den.
Mt 13:46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it.
[Mat 13:47 DK-KJV] Igen, himlens kongerige er ligesom et net, som var kastet i havet, og samlede enhver slags:
Mt 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:
[Mat 13:48 DK-KJV] Og, når det var fuldt, trak de det ind til bredden, og sad ned, og samlede de gode i kar, men kastede de dårlige væk.
Mt 13:48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.
[Mat 13:49 DK-KJV] Sådant skal det være ved denne verdens ende: englene skal komme frem, og adskille de onde som er blandt de retfærdige,
Mt 13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,
[Mat 13:50 DK-KJV] Og skal kaste dem ind i ildovnen: hvor der skal være vræl og tænderskæren.
Mt 13:50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.
[Mat 13:51 DK-KJV] Jesus siger til dem, Har I forstået alle disse ting? De siger til ham, Ja, Herre.
Mt 13:51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord.
[Mat 13:52 DK-KJV] Derefter sagde han til dem, Enhver skriftklog som derfor er instrueret i himlens kongerige er ligesom en mand der er en husholder, som frembringer nye og gamle ting ud af hans skatte.
Mt 13:52 Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.
[Mat 13:53 DK-KJV] Og det skete, at da Jesus havde fuldendt disse lignelser, rejste han derfra.
Mt 13:53 And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence.
[Mat 13:54 DK-KJV] Og da han var kommet ind i hans eget land, underviste han dem i deres synagoge, så meget så de var forbløffede, og sagde, Hvorfra har denne mand denne visdom, og disse mægtige gerninger?
Mt 13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?
[Mat 13:55 DK-KJV] Er dette ikke tømrerens søn? er hans mor ikke kaldet Maria? og hans brødre, Jacob, og Joseph, og Simon, og Judah?
Mt 13:55 Is not this the carpenter’s son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?
[Mat 13:56 DK-KJV] Og hans søstre, er de ikke alle sammen hos os? Hvorfra har denne mand da alle disse ting?
Mt 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?
[Mat 13:57 DK-KJV] Og de var krænket over ham. Men Jesus sagde til dem, En profet er ikke uden ære, foruden i hans eget land, og i hans eget hus.
Mt 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.
[Mat 13:58 DK-KJV] Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger der på grund af deres vantro.
Mt 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.
[Mat 14:1 DK-KJV] På den tid hørte ¼ dels fyrsten Herodes om Jesus’ berømmelse,
Mt 14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,
[Mat 14:2 DK-KJV] Og han sagde til hans tjenere, Dette er Johannes Døberen; han er opstået fra de døde: og derfor fremvises disse store mægtige gerninger i ham.
Mt 14:2 And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him.
[Mat 14:3 DK-KJV] For Herodes havde grebet Johannes, og bundet ham, og sat ham i fængsel for Herodias’ skyld, hans bror Philips hustru.
Mt 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias’ sake, his brother Philip’s wife.
[Mat 14:4 DK-KJV] For Johannes havde sagt til ham. Det er ikke lovligt for dig at ha’ hende.
Mt 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.
[Mat 14:5 DK-KJV] Og da han ville have slået ham ihjel, frygtede han for folkemængden, fordi de anså ham for at være en profet.
Mt 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.
[Mat 14:6 DK-KJV] Men da Herodes’ fødselsdag var afholdt, dansede Herodias’ datter foran dem, og behagede Herodes.
Mt 14:6 But when Herod’s birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod.
[Mat 14:7 DK-KJV] Hvorefter han lovede med en ed at give hende hvadsomhelst hun ville spørge om.
Mt 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.
[Mat 14:8 DK-KJV] Og hun, ved forud at være instrueret af hendes mor, sagde, Giv mig Johannes hoved på et fad her.
Mt 14:8 And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist’s head in a charger.
[Mat 14:9 DK-KJV] Og kongen var ked af det: men alligevel for edens skyld, og dem som sad til bords med ham, befalede han at det skulle gives til hende.
Mt 14:9 And the king was sorry: nevertheless for the oath’s sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her.
[Mat 14:10 DK-KJV] Og han sendte, og halshuggede Johannes i fængslet.
Mt 14:10 And he sent, and beheaded John in the prison.
[Mat 14:11 DK-KJV] Og hans hoved var bragt på et fad, og givet til den unge pige: og hun bragte det til hendes mor.
Mt 14:11 And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother.
[Mat 14:12 DK-KJV] Og hans disciple kom, og tog kroppen, og begravede den, og gik og fortalte det til Jesus.
Mt 14:12 And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus.
[Mat 14:13 DK-KJV] Da Jesus hørte om det, rejste han videre med et skib til et øde afsides sted: og da folket havde hørt om det, fulgte de til fods efter ham ud af byerne.
Mt 14:13 When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities.
[Mat 14:14 DK-KJV] Og Jesus gik videre, og så’ en stor folkemængde, og var bevæget med medlidenhed over dem, og han helbredte deres syge.
Mt 14:14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.
[Mat 14:15 DK-KJV] Og da det var aften, kom hans disciple til ham, og siger, Dette er et øde sted, og tiden er nu over; send folkemængden væk, så de kan gå ind til landsbyerne, og købe proviant til demselv.
Mt 14:15 And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.
[Mat 14:16 DK-KJV] Men Jesus sagde til dem, De behøver ikke rejse; giv I dem noget at spise.
Mt 14:16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.
[Mat 14:17 DK-KJV] Og de siger til ham, Vi har kun 5 brød her, og 2 fisk.
Mt 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.
[Mat 14:18 DK-KJV] Han sagde, Bring dem herhen til mig.
Mt 14:18 He said, Bring them hither to me.
[Mat 14:19 DK-KJV] Og han befalede at folkemængden skulle sætte sig ned på græsset, og tog de 5 brød, og de 2 fisk, og kiggede op mod himlen, han velsignede, og brød det, og gav brødet til hans disciple, og disciplene til folkemængden.
Mt 14:19 And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.
[Mat 14:20 DK-KJV] Og de spiste alle, og var mættet: og de samlede de resterende stykker op og fyldte 12 kurve.
Mt 14:20 And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.
[Mat 14:21 DK-KJV] Og dem som havde spist var omkring 5.000 mænd, foruden kvinder og børn.
Mt 14:21 And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.
[Mat 14:22 DK-KJV] Og straks derefter fik Jesus hans disciple til at gå ombord på et skib, og rejse foran ham over til den anden side, mens han sendte folkemængderne væk.
Mt 14:22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.
[Mat 14:23 DK-KJV] Og da han havde sendt folkemængderne væk, gik han op på et afsidesliggende bjerg for at bede: og da det var blevet aften, var han der alene.
Mt 14:23 And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.
[Mat 14:24 DK-KJV] Men skibet var nu midt ude på havet, og blev kastet rundt af bølgerne: for der var modvind.
Mt 14:24 But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.
[Mat 14:25 DK-KJV] Og ved den fjerde nattevagt kom Jesus til dem, gående på havet.
Mt 14:25 And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.
[Mat 14:26 DK-KJV] Og da disciplene så’ ham komme gående på havet, var de ængstelige, og siger, Det er en ånd; og de skreg ud af frygt.
Mt 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.
[Mat 14:27 DK-KJV] Men Jesus talte straks til dem, og siger, Vær ved godt mod; det er mig; vær ikke bange.
Mt 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.
[Mat 14:28 DK-KJV] Og Peter svarede han og sagde, Herre, hvis det er dig, byd mig at komme ud til dig på vandet.
Mt 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.
[Mat 14:29 DK-KJV] Og han sagde, Kom. Og da Peter var trådt ned ud af skibet, gik han på vandet, og ville gå hen til Jesus.
Mt 14:29 And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.
[Mat 14:30 DK-KJV] Men da han så’ at vinden larmede, var han bange; og begyndte at synke, han skreg, og siger, Herre, frels mig.
Mt 14:30 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.
[Mat 14:31 DK-KJV] Og øjeblikkeligt rakte Jesus hans hånd ud, og greb ham, og sagde til ham, Kæreste du med så lille en tro, hvorfor tvivlede du?
Mt 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?
[Mat 14:32 DK-KJV] Og da de var kommet ombord på skibet, lagde vinden sig.
Mt 14:32 And when they were come into the ship, the wind ceased.
[Mat 14:33 DK-KJV] Så kom de som var ombord på skibet og tilbad ham, og siger, Du er sandelig Guds Søn.
Mt 14:33 Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.
[Mat 14:34 DK-KJV] Og da de var kommet over på den anden side, kom de til Genesarets land
Mt 14:34 And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.
[Mat 14:35 DK-KJV] Og da mændene fra det sted havde kundskab om ham, udsendte de besked til hele landet rundt omkring, og bragte alle der var sygdomsramt til ham;
Mt 14:35 And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;
[Mat 14:36 DK-KJV] Og bønfaldt ham om de blot måtte røre rikanten af hans beklædning: og alle de som rørte var gjort fuldkommen hele.
Mt 14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.
[Mat 15:1 DK-KJV] Så kom der skriftkloge og Farisæer til Jesus, som var fra Jerusalem, og siger,
Mt 15:1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,
[Mat 15:2 DK-KJV] Hvorfor bryder dine disciple de ældstes traditioner? for de vasker ikke deres hænder når de spiser brød.
Mt 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.
[Mat 15:3 DK-KJV] Men han svarede og sagde til dem, Hvorfor bryder I også Guds befalinger via jeres traditioner?
Mt 15:3 But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?
[Mat 15:4 DK-KJV] For Gud befalede, og siger, Ær din far og mor: og, Han der forbander far eller mor, lad ham lide døden.
Mt 15:4 For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.
[Mat 15:5 DK-KJV] Men I siger, Hvemsomhelst der skal sige til hans far eller hans mor, Det er en gave, via hvadsomhelst du måtte bli’ gavnet af mig;
Mt 15:5 But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me;
[Mat 15:6 DK-KJV] Og ær ikke hans far eller hans mor, han skal være fri. Således har I gjort Guds befalinger virkningsløse gennem jeres traditioner.
Mt 15:6 And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.
[Mat 15:7 DK-KJV] I hyklere, Esajas profeterede med rette om jer, og siger,
Mt 15:7 Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,
[Mat 15:8 DK-KJV] Dette folk nærmer sig mig med deres mund, og ære mig med deres læber; men deres hjerte er langt fra mig.
Mt 15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.
[Mat 15:9 DK-KJV] Men forgæves tilbeder de mig, ved at undervise i doktriner efter menneskebefalinger.
Mt 15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
[Mat 15:10 DK-KJV] Og han kaldte på folkemængden, og sagde til dem, Hør, og forstå:
Mt 15:10 And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:
[Mat 15:11 DK-KJV] Det er ikke det der går ind i munden der besmitter et menneske; men det der kommer ud af munden, dette besmitter et menneske.
Mt 15:11 Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.
[Mat 15:12 DK-KJV] Så kom hans disciple, og sagde til ham, Ved du at Farisæerne var krænket, efter de hørte dette ordsprog?
Mt 15:12 Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?
[Mat 15:13 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Enhver plante, som min himmelske Far ikke har plantet, skal bli’ hevet op med rode.
Mt 15:13 But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.
[Mat 15:14 DK-KJV] Lad dem være alene: de er blinde ledere af de blinde. Og hvis de blinde leder de blinde, skal de begge falde ned i grøften.
Mt 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.
[Mat 15:15 DK-KJV] Så svarede Peter og sagde til ham, Forklar for os denne lignelse.
Mt 15:15 Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable.
[Mat 15:16 DK-KJV] Og Jesus sagde, Er I også stadig uden forståelse?
Mt 15:16 And Jesus said, Are ye also yet without understanding?
[Mat 15:17 DK-KJV] Forstår I stadig ikke, at hvadsomhelst der kommer ind i munden går ned i maven, og trækkes ud i toilettet?
Mt 15:17 Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?
[Mat 15:18 DK-KJV] Men de ting der kommer ud af munden kommer frem fra hjertet; og de besmitter mennesket.
Mt 15:18 But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man.
[Mat 15:19 DK-KJV] For ud af hjertet udgår onde tanker, myrderier, utroskaber, horerier, tyverier, falske vidnesbyrd, gudsbespottelser:
Mt 15:19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies:
[Mat 15:20 DK-KJV] Disse er de ting der besmitter et menneske: men at spise med uvaskede hænder besmitter ikke et menneske.
Mt 15:20 These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man.
[Mat 15:21 DK-KJV] Derefter gik Jesus videre, og rejste over til Tyrus og Sidons kyster.
Mt 15:21 Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon.
[Mat 15:22 DK-KJV] Og, læg mærke til, en kvinde fra Canaan kom ud fra de samme kyster, og råbte til ham, og siger, Ha’ barmhjertighed med mig, Kæreste Herre, du Davids Søn; min datter er forfærdelig plaget af en djævel.
Mt 15:22 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.
[Mat 15:23 DK-KJV] Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom og bad ham, og siger, Send hende væk; for hun råber efter os.
Mt 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.
[Mat 15:24 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Jeg er ikke sendt til andre end de vildfarne får af Israels hus.
Mt 15:24 But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.
[Mat 15:25 DK-KJV] Så kom hun og tilbad ham, og siger, Herre, hjælp mig.
Mt 15:25 Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.
[Mat 15:26 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Det er ikke passende at tage børnenes brød, og at kaste det til hundene.
Mt 15:26 But he answered and said, It is not meet to take the children’s bread, and to cast it to dogs.
[Mat 15:27 DK-KJV] Og hun sagde, Sandt, Herre: men alligevel spiser hundene af de krummer som falder fra deres mesters bord.
Mt 15:27 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters’ table.
[Mat 15:28 DK-KJV] Så svarede Jesus hende og sagde, Kæreste kvinde, stor er din tro: lad det ske for dig som du vil. Og hendes datter var gjort hel fra den selvsamme time.
Mt 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.
[Mat 15:29 DK-KJV] Og Jesus rejste videre derfra, og kom nær ved Galilæas hav; og gik op på et bjerg, og satte sig der.
Mt 15:29 And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there.
[Mat 15:30 DK-KJV] Og store folkemængder kom til ham, som har dem med sig de der var lamme, blinde, stumme, lemlæstede, og mange andre, og lagde dem ned foran Jesus fødder; og han helbredte dem:
Mt 15:30 And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus’ feet; and he healed them:
[Mat 15:31 DK-KJV] Ligesåmeget så folkemængden blev forundret, da de så’ de stumme tale, og de lemlæstede bli’ hele, og de lamme gå, og de blinde se: og de ophøjede Israels Gud.
Mt 15:31 Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel.
[Mat 15:32 DK-KJV] Så kaldte Jesus hans disciple til ham, og sagde, Jeg har medfølelse med folkemængden, fordi de nu har fulgt efter mig i 3 dage, og intet har at spise: og jeg vil ikke sende dem videre fastende, for ikke at de besvimer på vejen.
Mt 15:32 Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.
[Mat 15:33 DK-KJV] Og hans disciple siger til ham, Hvorfra skulle vi ha’ så meget brød i vildmarken, til at mætte så stor en folkemængde?
Mt 15:33 And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude?
[Mat 15:34 DK-KJV] Og Jesus siger til dem, Hvor mange brød har I? Og de sagde, 7, og nogle få små fisk.
Mt 15:34 And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes.
[Mat 15:35 DK-KJV] Og han befalede folkemængden at sætte sig på jorden.
Mt 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground.
[Mat 15:36 DK-KJV] Og han tog de 7 brød og fiskene, og gav taksigelsesbønner, og brød dem, og gav til hans disciple, og disciplene til folkemængden.
Mt 15:36 And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude.
[Mat 15:37 DK-KJV] Og de spiste alle, og var mættet: og de samlede resterne op og tilovers var der 7 kurve fulde.
Mt 15:37 And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full.
[Mat 15:38 DK-KJV] Og de som spiste var 4.000 mænd, foruden kvinder og børn.
Mt 15:38 And they that did eat were four thousand men, beside women and children.
[Mat 15:39 DK-KJV] Og han sendte folkemængden væk, og tog et skib, og kom til Magdalas kyster.
Mt 15:39 And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.
[Mat 16:1 DK-KJV] Farisæerne kom også med Saddukæerne, og bad ham fristende om at vise dem et tegn fra himlen. 
Mt 16:1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.
[Mat 16:2 DK-KJV] Han svarede og sagde til dem, Når det er aften, siger I, Det vil bli’ fint vejr: for himlen er rød.
Mt 16:2 He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.
[Mat 16:3 DK-KJV] Og om morgenen, Det vil bli’ dårligt vejr i dag: for himlen er rød og skyerne hænger lavt. Kæreste I hyklere, I kan skelne himlens udseende; men kan I ikke skelne tidernes tegn?
Mt 16:3 And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?
[Mat 16:4 DK-KJV] En ond og utro generation søger efter et tegn; og der skal ikke bli’ givet dem noget tegn, udover tegnet fra profeten Jonas: Og han forlod dem, og rejste.
Mt 16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.
[Mat 16:5 DK-KJV] Og da hans disciple var kommet over til den anden side, havde de glemt at tage brød med.
Mt 16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.
[Mat 16:6 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem, Pas på og vær varsom med Farisæerne og Saddukæernes surdej.
Mt 16:6 Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.
[Mat 16:7 DK-KJV] Og de ræsonnerede blandt demselv, og siger, Det er på grund af at vi ikke har taget brød med.
Mt 16:7 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.
[Mat 16:8 DK-KJV] Da Jesus bemærkede det, sagde han til dem, Kæreste I med så lille en tro, hvorfor ræsonnerer I blandt jerselv, at det er fordi I ikke har taget brød med?
Mt 16:8 Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?
[Mat 16:9 DK-KJV] Forstår I stadig ikke, og husker heller ikke de 5 brød og de 5.000, og hvor mange kurve I samlede op?
Mt 16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?
[Mat 16:10 DK-KJV] Heller ikke de 7 brød og de 4.000, og hvor mange kurve I samlede op?
Mt 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?
[Mat 16:11 DK-KJV] Hvordan kan det være at I ikke forstår at det ikke er brød jeg taler om, men at I skulle passe på Farisæerne og Saddukæernes surdej?
Mt 16:11 How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?
[Mat 16:12 DK-KJV] Så forstod de hvordan han viste dem at de ikke skulle passe på surdejen fra brødet, men på Farisæerne og Saddukæernes doktrin.
Mt 16:12 Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.
[Mat 16:13 DK-KJV] Derefter kom Jesus til Cæsarea Philippis’ kyster, og han spurgte hans disciple, og siger, Hvem siger mennesker at jeg Menneskesønnen er?
Mt 16:13 When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?
[Mat 16:14 DK-KJV] Og de sagde, Nogle siger at du er Johannes Døberen: andre, Elias; og andre igen, Jeremias, eller en af profeterne.
Mt 16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.
[Mat 16:15 DK-KJV] Han siger til dem, Men hvem siger I at jeg er?
Mt 16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am?
[Mat 16:16 DK-KJV] Og Simon Peter svarede og sagde, Du er den Kristus, den levende Guds Søn.
Mt 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
[Mat 16:17 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til ham, Velsignet er du, Simon Bar-jona: for kød og blod har ikke afsløret det for dig, men min Far som er i himlen.
Mt 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
[Mat 16:18 DK-KJV] Og jeg siger også til dig, At du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke; og helvedes porte skal ikke vinde over den. 
Mt 16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.
[Mat 16:19 DK-KJV] Og jeg vil til dig give himlens kongeriges nøgler: og hvadsomhelst du binder på jord skal være bundet i himmel: og hvadsomhelst du løsner på jord skal være løst i himmel.
Mt 16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.
[Mat 16:20 DK-KJV] Så pålagde han hans disciple at de ikke skulle fortælle nogen at han var Jesus den Kristus.
Mt 16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.
[Mat 16:21 DK-KJV] Fra og med den tid begyndte Jesus at vise hans disciple, hvordan han måtte gå til Jerusalem, og lide mange ting fra de ældste og de ledende præster og de skriftkloge, og bli’ dræbt, og bli’ oprejst igen den tredje dag.
Mt 16:21 From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.
[Mat 16:22 DK-KJV] Så tog Peter ham til side, og begyndte at irettesætte ham, og siger, Lad det være langt fra dig, Herre: dette skal ikke ske for dig.
Mt 16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.
[Mat 16:23 DK-KJV] Men han vendte sig, og sagde til Peter, Hold dig bag mig, Satan: du er en krænkelse overfor mig: for du sanser ikke de ting som er fra Gud, men det der er fra mennesker.
Mt 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.
[Mat 16:24 DK-KJV] Så sagde Jesus til hans disciple, Hvis der er en mand der vil komme efter mig, lad ham fornægte hamselv, og tage hans kors op, og følge mig.
Mt 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
[Mat 16:25 DK-KJV] For hvemsomhelst der vil frelse hans liv skal miste det; og hvemsomhelst der vil miste hans liv for min skyld skal finde det.
Mt 16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.
[Mat 16:26 DK-KJV] For hvad gavner det en mand, hvis han skal vinde hele denne verden, og miste hans egen sjæl? eller hvad skal en mand give i bytte for hans sjæl?
Mt 16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?
[Mat 16:27 DK-KJV] For Menneskesønnen skal komme i hans Fars herlighed med hans engle; og så skal han belønne enhver mand efter hans gerninger.
Mt 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.
[Mat 16:28 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Der er nogle som står her, som ikke skal smage døden, før de skal se Menneskesønnen ankomme i hans kongerige.
Mt 16:28 Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.
[Mat 17:1 DK-KJV] Og efter 6 dage tog Jesus, Peter, Jacob, og hans bror Johannes, og førte dem med op på et højt afsidesliggende bjerg,
Mt 17:1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,
[Mat 17:2 DK-KJV] Og var transformeret foran dem: og hans ansigt skinnede som solen, og hans tøj var hvidt som lyset.
Mt 17:2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.
[Mat 17:3 DK-KJV] Og, læg mærke til, der viste Moses og Elias sig for dem som talte med ham.
Mt 17:3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.
[Mat 17:4 DK-KJV] Så svarede Peter, og sagde til Jesus, Herre, det er godt for os at være her: hvis du vil, lad os lave 3 tabernakler her; et til dig, og et til Moses, og et til Elias.
Mt 17:4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
[Mat 17:5 DK-KJV] Mens han stadig talte, læg mærke til, en lysende sky overskyggede dem: og læg mærke til en stemme talte ud fra skyen og sagde, Du er min elskede Søn; i dig er jeg godt tilfreds; hør I ham.
Mt 17:5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
[Mat 17:6 DK-KJV] Og da disciplene hørte det, faldt de på deres ansigt, og var meget bange.
Mt 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
[Mat 17:7 DK-KJV] Og Jesus kom og rørte dem, og sagde, Rejs jer, og vær ikke bange.
Mt 17:7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.
[Mat 17:8 DK-KJV] Og da de havde løftet deres øjne op, så de ingen mænd, men kun Jesus.
Mt 17:8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.
[Mat 17:9 DK-KJV] Og da de kom ned ad bjerget, pålagde Jesus dem, og siger, Fortæl ikke om denne vision til nogen, førend Menneskesønnen igen er oprejst fra de døde.
Mt 17:9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.
[Mat 17:10 DK-KJV] Og hans disciple spurgte ham, og siger, Hvorfor siger de skriftkloge så at Elias må komme først?
Mt 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
[Mat 17:11 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, Elias skal sandelig komme først, og genoprette alle ting.
Mt 17:11 And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
[Mat 17:12 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men har gjort hvadsomhelst de havde lyst til med ham, På samme måde skal Menneskesønnen også lide på grund af dem.
Mt 17:12 But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
[Mat 17:13 DK-KJV] Da forstod disciplene at han talte til dem om Johannes Døberen.
Mt 17:13 Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
[Mat 17:14 DK-KJV] Og da de var kommet over til folkemængden, kom der en bestemt mand til han, som knælede ned foran ham, og siger,
Mt 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,
[Mat 17:15 DK-KJV] Herre, ha’ barmhjertighed med min søn: for han er månesyg, og hårdt plaget: for mange gange falder han ind i ilden, og ofte i vandet.
Mt 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.
[Mat 17:16 DK-KJV] Og jeg bragte ham til dine disciple, og de kunne ikke kurere ham.
Mt 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
[Mat 17:17 DK-KJV] Så svarede Jesus og sagde, Kæreste troløse og forvildede generation, hvor lang tid skal jeg være hos jer? hvor lang tid skal jeg holde jer ud? bring ham herhen til mig.
Mt 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.
[Mat 17:18 DK-KJV] Og Jesus irettesatte djævelen; og han forlod ham: og barnet var kureret fra og med den selvsamme time.
Mt 17:18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.
[Mat 17:19 DK-KJV] Så kom disciplene afsides hen til Jesus, og sagde, Hvorfor kunde vi ikke kaste ham ud?
Mt 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
[Mat 17:20 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, På grund af jeres vantro: for sandelig siger jeg til jer, Hvis I har tro som en frøkerne fra sennepsfrø, skal I sige til dette bjerg, flyt dig over til et andet sted; og det skal flytte sig; og intet skal være umuligt for jer.
Mt 17:20 And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
[Mat 17:21 DK-KJV] Imidlertid går denne slags ikke ud foruden gennem bøn og faste.
Mt 17:21 Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
[Mat 17:22 DK-KJV] Og mens de var i Galilæa, sagde Jesus til dem, Menneskesønnen skal bli’ forrådt ind i menneskers hænder:
Mt 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:
[Mat 17:23 DK-KJV] Og de skal slå ham ihjel, og den tredje dag skal han bli’ oprejst igen. Og de var overmådelig kede af det.
Mt 17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.
[Mat 17:24 DK-KJV] Og da de var kommet til Kapernaum, kom de som modtog skat over til Peter, og sagde, Betaler jeres mester ikke skat?
Mt 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?
[Mat 17:25 DK-KJV] Han siger, Jovist. Og da han var kommet ind i huset, mødte Jesus ham, og siger, Hvad tænker du, Simon? af hvem opkræver jordens konger told eller skat? af deres egne børn, eller af fremmede?
Mt 17:25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
[Mat 17:26 DK-KJV] Peter siger til ham, Af fremmede. Jesus siger til ham, Så er børnene frie.
Mt 17:26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
[Mat 17:27 DK-KJV] Til trods for det, for ikke at vi skulle krænke dem, gå du ud til havet, og kast en krog ud, og tag den fisk der kommer først op; og når du har åbnet dens mund, skal du finde et stykke penge: tag det, og giv det til dem for dig og mig.
Mt 17:27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.
[Mat 18:1 DK-KJV] Samtidigt kom disciplene til Jesus, og siger, Hvem er den største i himlens kongerige?
Mt 18:1 At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven?
[Mat 18:2 DK-KJV] Og Jesus kaldte et lille barn til sig, og stillede ham midt iblandt dem,
Mt 18:2 And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,
[Mat 18:3 DK-KJV] Og sagde, Sandelig siger jeg til jer, Medmindre I omvender jer, og bli’r som små børn, kommer I ikke ind i himlens kongerige.
Mt 18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.
[Mat 18:4 DK-KJV] Derfor hvemsomhelst der skal ydmyge sigselv som dette lille barn, den samme er størst i himlens kongerige.
Mt 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.
[Mat 18:5 DK-KJV] Og den som skal modtage et sådant lille barn i mit navn modtager mig.
Mt 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.
[Mat 18:6 DK-KJV] Men den som skal krænke en af disse små som tror på mig, det var bedre for ham at en møllesten var hængt om hans nakke, og at han var druknet i havets dyb.
Mt 18:6 But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.
[Mat 18:7 DK-KJV] Arme denne verden på grund af dens krænkelser! for det må nødvendigvis være sådant at disse krænkelser kommer; men arme den mand ved hvem krænkelsen kommer!
Mt 18:7 Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh!
[Mat 18:8 DK-KJV] Derfor hvis din hånd eller din fod krænker dig, skær dem af, og kast dem fra dig: det er bedre for dig at komme ind til livet halt eller lemlæstet, end at ha’ to hænder eller fødder og bli’ kastet ind i den evigvarende ild.
Mt 18:8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.
[Mat 18:9 DK-KJV] Og hvis dit øje krænker dig, pluk det ud, og kast det fra dig: det er bedre for dig at komme ind til livet med et øje, end at ha’ to øjne og bli’ kastet ind i helvedes ild.
Mt 18:9 And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.
[Mat 18:10 DK-KJV] Pas på at I ikke foragter en af disse små; for jeg siger til jer, At i himlen lægger deres engle altid mærke til min Fars ansigt som er i himlen.
Mt 18:10 Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.
[Mat 18:11 DK-KJV] For Menneskesønnen er kommet for at frelse det som var tabt.
Mt 18:11 For the Son of man is come to save that which was lost.
[Mat 18:12 DK-KJV] Hvordan tænker I? hvis en mand har 100 får, og et af dem er kommet på afveje, efterlader han så ikke de 99, og går ud til bjergene, og søger efter det som var kommet på afveje?
Mt 18:12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?
[Mat 18:13 DK-KJV] Og hvis det er sådant at han finder det, sandelig siger jeg til jer, han jubler mere over det får, end over de 99 som ikke var kommet på afveje.
Mt 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.
[Mat 18:14 DK-KJV] På samme måde er det ikke jeres Fars vilje som er i himlen, at en af disse små skulle forulykke.
Mt 18:14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.
[Mat 18:15 DK-KJV] Desuden hvis din bror skal gå over dine grænser, så gå til ham når I er alene og fortæl ham hvad han har gjort: hvis han vil høre på dig, har du vundet din bror.
Mt 18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
[Mat 18:16 DK-KJV] Men hvis han ikke vil høre på dig, så tag 1 eller 2 mere med dig, så ordet må bli’ stadfæstet ved mundens bekendelse fra 2 eller 3 vidner.
Mt 18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.
[Mat 18:17 DK-KJV] Og hvis han heller ikke vil høre dem, fortæl det til kirken: men hvis han heller ikke vil høre på kirken, lad ham for dig være som en hedensk mand og en skatteopkræver.
Mt 18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.
[Mat 18:18 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvadsomhelst I skal binde på jord skal bli’ bundet i himlen: og hvadsomhelst I skal løse på jord skal bli’ løst i himlen.
Mt 18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.
[Mat 18:19 DK-KJV] Igen siger jeg til jer, At hvis 2 af jer skal bli’ enige på jorden angående nogle ting som de skal spørge om, det skal bli’ gjort for dem af min Far som er i himlen.
Mt 18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
[Mat 18:20 DK-KJV] For der hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.
Mt 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
[Mat 18:21 DK-KJV] Så kom Peter over til ham, og sagde, Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde imod mig, og jeg tilgive ham? indtil 7 gange?
Mt 18:21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?
[Mat 18:22 DK-KJV] Jesus siger til ham, Jeg siger ikke til dig, Indtil 7 gange: men, Indtil 70 gange 7.
Mt 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.
[Mat 18:23 DK-KJV] Derfor er himlens kongerige sammenlignet med en bestemt konge, som ville holde regnskab med hans tjenere.
Mt 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants.
[Mat 18:24 DK-KJV] Og da han begyndte at gøre regnskabet op, var der bragt én hen til ham, som skyldte ham 10.000 talenter.
Mt 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.
[Mat 18:25 DK-KJV] Men eftersom han ikke råd til at betale, befalede hans herre at han skulle bli’ solgt, også hans hustru, og børn, og alt hvad han ejede, så gælden skulle bli’ betalt.
Mt 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.
[Mat 18:26 DK-KJV] Tjeneren faldt derfor ned, og tilbad ham, og siger, Herre, ha’ tålmodighed med mig, og jeg vil betale dig alt.
Mt 18:26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.
[Mat 18:27 DK-KJV] Da var den tjeners herre bevæget med medlidenhed, og løste ham, og tilgav ham hans gæld.
Mt 18:27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt.
[Mat 18:28 DK-KJV] Men den selvsamme tjener gik ud, og fandt en af hans medtjenere, som skyldte ham 100 sølvmønter: og lagde hans hånd på ham, og tog ham om halsen, og siger, Betal det du skylder mig.
Mt 18:28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.
[Mat 18:29 DK-KJV] Og hans medtjener faldt ned for hans fødder, og bønfaldte ham, og siger, Ha’ tålmodighed med mig, og jeg vil betale dig alt.
Mt 18:29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.
[Mat 18:30 DK-KJV] Og han ville ikke: men gik og smed ham i fængsel, indtil han skulle betale gælden.
Mt 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
[Mat 18:31 DK-KJV] Så da hans andre medtjenere så’ hvad der var gjort, var de meget kede af det, og de gik og fortalte det der var sket til deres herre.
Mt 18:31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.
[Mat 18:32 DK-KJV] Da sagde hans herre til ham, efter at han havde kaldt på ham, Kæreste du onde tjener, jeg tilgav dig al den gæld, fordi du bad mig om det:
Mt 18:32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:
[Mat 18:33 DK-KJV] Skulle du ikke også ha’ haft medlidenhed med din medtjener, ligesom jeg havde medlidenhed med dig?
Mt 18:33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?
[Mat 18:34 DK-KJV] Og hans herre var rasende, og udleverede ham til dem der påfører pine, indtil han skulle betale alt det der var pålagt ham.
Mt 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.
[Mat 18:35 DK-KJV] Så ligeledes skal min himmelske Far også gøre med jer, hvis I ikke fra jeres hjerter tilgiver hver og en hans broder deres overtrædelser.
Mt 18:35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.
[Mat 19:1 DK-KJV] Og det skete, at da Jesus havde fuldendt disse ordsprog, rejste han fra Galilæa, og kom over til Judæas kyster på den anden side af Jordanfloden;
Mt 19:1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;
[Mat 19:2 DK-KJV] Og store folkemængder fulgte ham; og han helbredte dem der.
Mt 19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there.
[Mat 19:3 DK-KJV] Farisæerne kom også over til ham, og fristede ham, og siger til ham, Er det lovligt for en mand at skille sig fra sin hustru af hvilkensomhelst grund?
Mt 19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?
[Mat 19:4 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Har I ikke læst, at han som lavede dem i begyndelsen lavede dem som hankøn og hunkøn,
Mt 19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female,
[Mat 19:5 DK-KJV] Og sagde, Af denne grund skal en mand forlade far og mor, og skal klynge sig til hans hustru: og de 2 skal være et kød?
Mt 19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?
[Mat 19:6 DK-KJV] Derfor er de ikke længere 2, men ét kød, Hvad Gud derfor har sammensat, lad intet menneske adskille.
Mt 19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
[Mat 19:7 DK-KJV] De siger til ham, Hvorfor gav Moses så befaling om at give et skilsmissebrev, og at skille sig fra hende?
Mt 19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?
[Mat 19:8 DK-KJV] Han siger til dem, På grund af jeres hårde hjerter tillod Moses jer at lade jer skille fra jeres hustruer: men fra begyndelsen af var det ikke sådant.
Mt 19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.
[Mat 19:9 DK-KJV] Og jeg siger til jer, Hvemsomhelst der skal skille sig fra hans hustru, medmindre det er på grund af hor, og skal gifte sig med en anden, begår utroskab: og den som gifter sig med hende som er skilt begår også utroskab.
Mt 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
[Mat 19:10 DK-KJV] Hans disciple siger til ham, Hvis mandens sag er sådant med hans hustru, er det ikke godt at gifte sig.
Mt 19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.
[Mat 19:11 DK-KJV] Men han sagde til dem, Alle mænd kan ikke modtage disse ordsprog, foruden til hvem det er givet.
Mt 19:11 But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.
[Mat 19:12 DK-KJV] For der er nogle eunukker, som var født sådant fra deres mors livmoder: og der er nogle eunukker, som er blevet kastreret af mennesker: og der er eunukker, som har kastreret sig selv for himlens kongeriges skyld. Han som er i stand til at modtage det, lad ham modtage det.
Mt 19:12 For there are some eunuchs, which were so born from their mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.
[Mat 19:13 DK-KJV] Da var der bragt små børn over til ham, så han skulle lægge hans hænder på dem, og bede: og hans disciple irettesatte dem.
Mt 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.
[Mat 19:14 DK-KJV] Men Jesus sagde, Tillad de små børn, og forbyd dem ikke, at komme til mig: for af sådanne tilhører himlens kongerige.
Mt 19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.
[Mat 19:15 DK-KJV] Og han lagde hans hænder på dem, og rejste videre.
Mt 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.
[Mat 19:16 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kom en hen til ham og sagde, Gode Mester, hvilke gode ting skal jeg gøre, så jeg må ha’ evigt liv?
Mt 19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?
[Mat 19:17 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvorfor kalder du mig god? der er ingen som er god foruden 1, det er, Gud: men hvis du vil gå ind til livet, så overhold befalingerne.
Mt 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.
[Mat 19:18 DK-KJV] Han siger til ham, Hvilke? Jesus sagde, Du skal ikke slå ihjel, Du skal ikke begå utroskab, Du skal ikke stjæle, Du skal ikke aflægge falsk vidnesbyrd,
Mt 19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,
[Mat 19:19 DK-KJV] Ær din far og din mor; og, Du skal elske din næste som digselv.
Mt 19:19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
[Mat 19:20 DK-KJV] Den unge mand siger til ham, Alle disse ting har jeg holdt fra min ungdom af og indtil nu: hvad mangler jeg stadig?
Mt 19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?
[Mat 19:21 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Hvis du vil være perfekt, så gå og sælg det du har, og giv det til de fattige, og du skal have en skat i himlen: og kom så og følg mig.
Mt 19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.
[Mat 19:22 DK-KJV] Men da den unge mand hørte det ordsprog, gik han sorgfuld videre: for han havde store besiddelser.
Mt 19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.
[Mat 19:23 DK-KJV] Så sagde Jesus til hans disciple, Sandelig siger jeg til jer, At en rig mand skal ha’ besværligheder med at komme ind i himlens kongerige.
Mt 19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.
[Mat 19:24 DK-KJV] Og igen siger jeg til jer, Det er nemmere for en kamel at gå gennem et nåleøje end for en rig mand at komme ind i Guds kongerige.
Mt 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
[Mat 19:25 DK-KJV] Da disciplene hørte det, var de overmådeligt forbløffet, og siger, Hvem kan så bli’ frelst?
Mt 19:25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?
[Mat 19:26 DK-KJV] Men Jesus lagde mærke til dem, og sagde til dem, For mennesker er det umuligt; men hos Gud er alle ting muligt.
Mt 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.
[Mat 19:27 DK-KJV] Så svarede Peter og sagde til ham, Læg mærke til, vi har forladt alt, og fulgt dig; hvad skal vi få for det?
Mt 19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?
[Mat 19:28 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Sandelig siger jeg til jer, At I som har fulgt mig, i genfødslen når Menneskesønnen skal sidde på hans æres trone, skal I også sidde på 12 troner, og dømme Israels 12 stammer.
Mt 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
[Mat 19:29 DK-KJV] Og enhver der har forladt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller hustru, eller børn, eller land, for mit navns skyld, skal modtage 100 fold, og skal arve evigtvarende liv.
Mt 19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name’s sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.
[Mat 19:30 DK-KJV] Men mange der er først skal bli’ sidst; og de sidste skal bli’ først.
Mt 19:30 But many that are first shall be last; and the last shall be first.
[Mat 20:1 DK-KJV] For himlens kongerige er ligesom en mand der er en husholder, som gik ud tidligt om morgenen for at leje arbejdere til hans vingård.
Mt 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
[Mat 20:2 DK-KJV] Og da han havde aftalt lønnen med arbejderne skulle være 1 sølvmønt om dagen, sendte han dem ud til hans vingård.
Mt 20:2 And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.
[Mat 20:3 DK-KJV] Og han gik ud omkring den tredje time, og så andre stå ledige på markedspladsen,
Mt 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,
[Mat 20:4 DK-KJV] Og sagde til dem; Gå I også hen til vingården, og hvadsomhelst der er ret vil jeg give jer. Og de tog afsted.
Mt 20:4 And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.
[Mat 20:5 DK-KJV] Igen gik han ud omkring den sjette og niende time, og gjorde det samme.
Mt 20:5 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.
[Mat 20:6 DK-KJV] Og omkring den ellevte time gik han ud, og fandt andre ledige som stod der, og han siger til dem, Hvorfor står I her ledige hele dagen?
Mt 20:6 And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
[Mat 20:7 DK-KJV] De siger til ham, Fordi ingen mand har hyret os. Han siger til dem, Gå også I hen til vingården; og hvadsomhelst der er ret, det modtager I.
Mt 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.
[Mat 20:8 DK-KJV] Så da det var blevet aften, siger vingårdens herre til hans forvalter, Kald på arbejderne, og giv dem deres løn, begyndende fra de sidste til de første.
Mt 20:8 So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.
[Mat 20:9 DK-KJV] Og da de kom der var hyret omkring den ellevte time, modtog de alle mand 1 sølvmønt.
Mt 20:9 And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.
[Mat 20:10 DK-KJV] Men da de første kom, mente de at de skulle have modtaget mere; og også de fik alle mand 1 sølvmønt.
Mt 20:10 But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.
[Mat 20:11 DK-KJV] Og da de havde modtaget den, knurrede de imod husets ægtemand,
Mt 20:11 And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,
[Mat 20:12 DK-KJV] Og siger, Disse sidste har kun arbejdet 1 time, og du har givet dem det samme som os, vi som har båret byrden og dagens varme.
Mt 20:12 Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.
[Mat 20:13 DK-KJV] Men han svarede en af dem, og sagde, Ven, jeg gør dig ikke uret: er du ikke bleven enig med mig om 1 sølvmønt?
Mt 20:13 But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?
[Mat 20:14 DK-KJV] Tag det som er dit, og gå din vej: Jeg vil give disse sidste, ligesom til dig.
Mt 20:14 Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.
[Mat 20:15 DK-KJV] Er det ikke lovligt for mig at gøre hvad jeg vil med mit eget? Er dit øje ondt, fordi jeg er god?
Mt 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?
[Mat 20:16 DK-KJV] Sådant skal de sidste være først, og de første sidst: for mange er kaldet, men få udvalgt.
Mt 20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.
[Mat 20:17 DK-KJV] Og Jesus som var på vej op til Jerusalem tog de 12 disciple ud til siden af vejen, og sagde til dem,
Mt 20:17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,
[Mat 20:18 DK-KJV] Læg mærke til, vi går op til Jerusalem; og Menneskesønnen skal bli’ forrådt af de ledende præster og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden,
Mt 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,
[Mat 20:19 DK-KJV] Og skal udlevere ham til Hedningerne til at bli’ hånet, og til at bli’ pisket, og for at korsfæste ham: og den tredje dag skal han opstå igen.
Mt 20:19 And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.
[Mat 20:20 DK-KJV] Derefter kom Zebedæus mor til ham med hendes sønner, og tilbad ham, og ønskede en bestemt ting af ham.
Mt 20:20 Then came to him the mother of Zebedee’s children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.
[Mat 20:21 DK-KJV] Og han sagde til hende, Hvad vil du? Hun siger til ham, Tillad at disse mine to sønner må sidde, den ene på din højre hånd, og den anden på den venstre, i dit kongerige.
Mt 20:21 And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.
[Mat 20:22 DK-KJV] Men Jesus svarede og sagde, I ved ikke hvad I spørger om. Er I i stand til at drikke af koppen som jeg skal drikke af, og til at bli’ døbt med den dåb som jeg er døbt med? De siger til ham, Vi er i stand til det.
Mt 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.
[Mat 20:23 DK-KJV] Og han siger til dem, I skal ganske vist drikke af min kop, og bli’ døbt med den dåb som jeg er døbt med: men at sidde på min højre hånd, og på min venstre, er ikke op til mig at give, men det skal bli’ givet til dem for hvem det er forberedt af min Far.
Mt 20:23 And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.
[Mat 20:24 DK-KJV] Og da de 10 hørte det, var de oprørt med harme imod de 2 brødre.
Mt 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.
[Mat 20:25 DK-KJV] Men Jesus kaldte dem hentil sig, og sagde: I ved at Hedningernes prinser udøver herredømme over dem, og de som er store udøver autoritet over dem.
Mt 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.
[Mat 20:26 DK-KJV] Men det skal ikke være sådant blandt jer: men hvemsomhelst der vil være stor blandt jer, lad ham være jeres betjener;
Mt 20:26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
[Mat 20:27 DK-KJV] Og hvemsomhelst der vil være leder blandt jer, lad ham være jeres tjener:
Mt 20:27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant:
[Mat 20:28 DK-KJV] Ligesom Menneskesønnen ikke kom for at bli’ betjent for, men for at betjene, og give sit liv som løsesum for mange.
Mt 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
[Mat 20:29 DK-KJV] Og da de rejste videre fra Jeriko, fulgte en stor folkemængde ham.
Mt 20:29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.
[Mat 20:30 DK-KJV] Og, læg mærke til, der sad to blinde mænd ved vejsiden, da de hørte at Jesus gik forbi, råbte de, og siger, Forbarm dig over os, Kæreste Herre, du Davids Søn.
Mt 20:30 And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
[Mat 20:31 DK-KJV] Og folkemængden irettesatte dem, fordi de skulle være stille: men de råbte endnu stærkere, og siger, Forbarm dig over os, Kæreste Herre, du Davids Søn.
Mt 20:31 And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
[Mat 20:32 DK-KJV] Og Jesus stod stille, og kaldte på dem, og sagde, Hvad vil I at jeg skal gøre for jer?
Mt 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?
[Mat 20:33 DK-KJV] De siger til ham, Herre, at vores øjne må bli’ åbnet.
Mt 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.
[Mat 20:34 DK-KJV] Så havde Jesus medlidenhed med dem, og rørte deres øjne: og øjeblikkeligt modtog de deres syn, og de fulgte ham.
Mt 20:34 So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.
[Mat 21:1 DK-KJV] Og da de nærmede sig Jerusalem, og kom til Bethfage, hen til Olivenbjerget, udsendte Jesus to af disciplene,
Mt 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
[Mat 21:2 DK-KJV] Og siger til dem, Gå ind i landsbyen derover, og straks skal I finde et bundet æsel, og et ungt føl hos hende; løs dem og bring dem til mig.
Mt 21:2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.
[Mat 21:3 DK-KJV] Og hvis der er en mand der siger noget til jer, skal I sige, at Herren har brug for dem; og han vil straks sende dem.
Mt 21:3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.
[Mat 21:4 DK-KJV] Alt dette var gjort, så det måtte bli’ opfyldt som er talt via den profet, som siger,
Mt 21:4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,
[Mat 21:5 DK-KJV] Fortæl I Sions datter, Læg mærke til, din Konge kommer til dig, sagtmodig, og ved at sidde på et æsel, og et ungt føl af et æsel.
Mt 21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.
[Mat 21:6 DK-KJV] Og disciplene gik, og gjorde som Jesus befalede dem,
Mt 21:6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them,
[Mat 21:7 DK-KJV] Og tog æslet med, og æselføllet, og lagde deres klæder på dem, og de satte ham derpå.
Mt 21:7 And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
[Mat 21:8 DK-KJV] Og en meget stor folkemængde spredte deres beklædningsgenstande ud på vejen; andre klippede grene af træerne, og strøede dem ud på vejen.
Mt 21:8 And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way.
[Mat 21:9 DK-KJV] Og folkemængderne som gik foran, og dem som fulgte efter, råbte, og siger, Hosanna til sønnen efter David: Velsignet er han som kommer i Herrens navn; Hosanna i det højeste. 
Mt 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
[Mat 21:10 DK-KJV] Og da han var kommet ind i Jerusalem, var hele byen bevæget, og siger, Hvem er dette?
Mt 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
[Mat 21:11 DK-KJV] Og folkemængden sagde, Dette er Jesus profeten fra Nazaret i Galilæa.
Mt 21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
[Mat 21:12 DK-KJV] Og Jesus gik ind i Guds tempel, og drev alle dem ud som solgte og købte i templet, og han væltede penge vekslernes borde, og sæderne af dem som solgte duer,
Mt 21:12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,
[Mat 21:13 DK-KJV] Og sagde til dem, Det er skrevet, Mit hus skal kaldes bønnens hus; men I har lavet det til en hule for tyve.
Mt 21:13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.
[Mat 21:14 DK-KJV] Og de blinde og lamme kom til ham i templet; og han helbredte dem.
Mt 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.
[Mat 21:15 DK-KJV] Og da de ledende præster og de skriftkloge så’ de vidunderlige ting som han gjorde, og børnene råbende i templet, og siger, Hosanna til sønnen efter David; var de meget utilfredse,
Mt 21:15 And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,
[Mat 21:16 DK-KJV] Og sagde til ham, Hører du hvad de siger? Og Jesus siger til dem, Ja; har I aldrig læst, Ud af munden på babyer og spædbørn har du perfektioneret ros?
Mt 21:16 And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
[Mat 21:17 DK-KJV] Og han forlod dem, og gik ud af byen og ind i Bethania; og der overnattede han.
Mt 21:17 And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.
[Mat 21:18 DK-KJV] Nu om morgenen da han vendte tilbage ind til byen, var han sulten.
Mt 21:18 Now in the morning as he returned into the city, he hungered.
[Mat 21:19 DK-KJV] Og da han så et figentræ på vejen, gik han over til det, og fandt intet på det, foruden blade, og sagde til det, Lad ingen frugt vokse på dig fremover og for altid. Og øjeblikkeligt visnede figentræet.
Mt 21:19 And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.
[Mat 21:20 DK-KJV] Og da disciplene så det, forundredes de, og siger, Hvor hurtigt er figentræet visnede væk! 
Mt 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!
[Mat 21:21 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Sandelig siger jeg jer, Hvis I har tro, og ikke tvivler, skal I ikke kun gøre dette som er gjort ved figentræet, men skal også kunne sige til dette bjerg, flyt dig, og kast digselv i havet; og det skal ske.
Mt 21:21 Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
[Mat 21:22 DK-KJV] Og alle ting, hvadsomhelst I spørger om i bøn, og tror på, modtager I.
Mt 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
[Mat 21:23 DK-KJV] Og da han kom ind i templet, og de ledende præster og de ældste af folket kom til ham mens han underviste, sagde de, med hvilken autoritet gør du disse ting? og hvem gav dig denne autoritet?
Mt 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?
[Mat 21:24 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, jeg vil også spørge jer om en ting, og hvis I svarer mig, vil jeg også fortælle jer, med hvilken autoritet jeg gør disse ting.
Mt 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.
[Mat 21:25 DK-KJV] Johannes’ dåb, hvor kom den fra? fra himlen, eller fra mennesker? Og de ræsonnerede med demselv, og siger, Hvis vi skal sige, Fra himlen; vil han sige til os, Hvorfor troede I så ikke på ham?
Mt 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?
[Mat 21:26 DK-KJV] Men hvis vi skal sige, Fra mennesker; frygter vi folket; for alle holdt fast ved at Johannes var en profet.
Mt 21:26 But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.
[Mat 21:27 DK-KJV] Og de svarede Jesus, og sagde, Vi kan ikke svare. Og han sagde til dem, så vil jeg heller ikke svare jer på med hvilken autoritet jeg gør disse ting.
Mt 21:27 And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
[Mat 21:28 DK-KJV] Men hvad tænker I? En bestemt mand havde to sønner; og han kom til den første, og sagde, Søn, gå i dag hen og arbejde i min vingård.
Mt 21:28 But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
[Mat 21:29 DK-KJV] Han svarede og sagde, jeg vil ikke: men bagefter angrede han, og gik.
Mt 21:29 He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
[Mat 21:30 DK-KJV] Og han kom til den anden, og sagde ligeså. Og han svarede og sagde, Jeg går, hr.: og gik ikke.
Mt 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.
[Mat 21:31 DK-KJV] Hvem af de to gjorde sin fars vilje? De siger til ham, Den første. Jesus siger til dem, Sandelig siger jeg jer, At skatteopkræverne og skøgerne går ind i Guds kongerige før jer.
Mt 21:31 Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.
[Mat 21:32 DK-KJV] For Johannes kom til jer på retfærdighedens vej, og I troede ham ikke; men skatteopkræverne og skøgerne troede ham: og I, da I havde set det, angrede ikke bagefter, så I måtte tro ham.
Mt 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.
[Mat 21:33 DK-KJV] Hør en anden lignelse: Der var en bestemt husholder, som plantede en vingård, og satte hegn rundt omkring den, og gravede en vinpresse i den, og byggede et tårn, og efterlod den til vingårdsmænd, og rejste ind i et land langt væk:
Mt 21:33 Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:
[Mat 21:34 DK-KJV] Og da tiden for frugten nærmede sig, sendte han hans tjenere til vingårdsmændene, så de kunne modtage frugterne fra den.
Mt 21:34 And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.
[Mat 21:35 DK-KJV] Og vingårdsmændene tog hans tjenere, og slog en, og dræbte en anden, og stenede en anden.
Mt 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
[Mat 21:36 DK-KJV] Igen, sendte han andre tjenere flere end de første: og de gjorde det samme med dem.
Mt 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.
[Mat 21:37 DK-KJV] Men sidst af alle sendte han hans søn til dem, og siger, De vil ære min søn.
Mt 21:37 But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.
[Mat 21:38 DK-KJV] Men da vingårdsmændene så sønnen, sagde de blandt demselv, Dette er arvingen; kom, lad os slå ham ihjel, og lad os beslaglægge hans arv.
Mt 21:38 But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.
[Mat 21:39 DK-KJV] Og de fangede ham, og smed ham ud af vingården, og slog ham ihjel.
Mt 21:39 And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.
[Mat 21:40 DK-KJV] Når herren derfor af den vingård kommer, hvad vil han gøre med disse vingårdsmænd?
Mt 21:40 When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?
[Mat 21:41 DK-KJV] De siger til ham, Han vil ynkeligt destruere disse onde mænd, og vil leje hans vingård ud til andre vingårdsmænd, som skal tilbagebetale ham frugterne i deres årstider.
Mt 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.
[Mat 21:42 DK-KJV] Jesus siger til dem, Har I aldrig læst i skrifterne, Den sten som bygningsmændene forkastede, den samme er blevet hjørnets hoved: dette er Herrens værk, og det er vidunderligt i vore øjne?
Mt 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes?
[Mat 21:43 DK-KJV] Derfor siger jeg jer, at Guds kongerige skal bli’ taget fra jer, og gives til en nation som frembringer dens frugter.
Mt 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
[Mat 21:44 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal falde over denne sten skal bli’ brudt: men på hvemsomhelst den skal falde, den vil slibe ham til pulver.
Mt 21:44 And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
[Mat 21:45 DK-KJV] Og da de ledende præster og Farisæer hørte hans lignelser, forstod de at han talte om dem.
Mt 21:45 And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.
[Mat 21:46 DK-KJV] Men da de søgte at lægge hånd på ham, frygtede de for folkemængden; fordi de så ham som en profet.
Mt 21:46 But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.
[Mat 22:1 DK-KJV] Og Jesus svarede og talte igen til dem i lignelser, og sagde,
Mt 22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
[Mat 22:2 DK-KJV] Himlens kongerige er ligesom en bestemt konge, som lavede et bryllup til hans søn,
Mt 22:2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
[Mat 22:3 DK-KJV] Og han udsendte hans tjenere til at kalde dem der var indbudt til brylluppet: og de ville ikke komme.
Mt 22:3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
[Mat 22:4 DK-KJV] Igen, udsendte han andre tjenere, og siger, Fortæl dem som er indbudt, Læg mærke til, jeg har forberedt min middag: mine okser og mine fedekalve er dræbt, og alting er parat: kom til brylluppet.
Mt 22:4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
[Mat 22:5 DK-KJV] Men de anså det som intet, og gik deres vej, en til hans gård, en anden til hans varer:
Mt 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
[Mat 22:6 DK-KJV] Og resten tog hans tjenere, og behandlede dem ondskabsfuldt, og dræbte dem.
Mt 22:6 And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
[Mat 22:7 DK-KJV] Men da kongen hørte om det, var han vred: og han udsendte hans hære, og destruerede disse mordere, og brændte deres by ned.
Mt 22:7 But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
[Mat 22:8 DK-KJV] Da siger han til hans tjenere, brylluppet er parat, men de som var indbudte var ikke værdige.
Mt 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
[Mat 22:9 DK-KJV] Gå I derfor ud på landevejene, og indbyd så mange som I skal finde, til brylluppet.
Mt 22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
[Mat 22:10 DK-KJV] Sådant gik disse tjenerne ud på landevejene, og forsamlede alle så mange som de fandt, både onde og gode: og brylluppet var fuldt besat med gæster.
Mt 22:10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
[Mat 22:11 DK-KJV] Og da kongen kom ind for at se gæsterne, så han der en mand som ikke havde bryllupstøj på:
Mt 22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
[Mat 22:12 DK-KJV] Og han siger til ham, Ven, hvordan kom du herind uden at ha’ bryllupstøj på? Og han var målløs.
Mt 22:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
[Mat 22:13 DK-KJV] Da sagde kongen til tjenerne, Bind ham på hænder og fødder, og før ham væk, og kast ham ud i mørket udenfor; der skal være gråd og tænderskæren.
Mt 22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
[Mat 22:14 DK-KJV] For mange er kaldet, men få er udvalgt.
Mt 22:14 For many are called, but few are chosen.
[Mat 22:15 DK-KJV] Da gik Farisæerne, og holdt et råd om hvordan de kunne fange ham i hans tale.
Mt 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
[Mat 22:16 DK-KJV] Og de sendte deres disciple med Herodianerne ud til ham, og siger, Mester, vi ved at du er sand, og underviser Guds vej i sandhed, du viser heller ikke hensyn for noget menneske: for du værdsætter ikke menneskers person.
Mt 22:16 And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
[Mat 22:17 DK-KJV] Fortæl os derfor, Hvad tænker du? Er det lovligt at give Cæsar skat, eller ej?
Mt 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
[Mat 22:18 DK-KJV] Men Jesus bemærkede deres ondskab, og sagde, Hvorfor frister I mig, I hyklere?
Mt 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
[Mat 22:19 DK-KJV] Vis mig pengene som I betaler skat med. Og de gav ham 1 sølvmønt.
Mt 22:19 Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
[Mat 22:20 DK-KJV] Og han siger til dem, Hvis er denne figur og inskription?
Mt 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
[Mat 22:21 DK-KJV] De siger til ham: Cæsars. Da siger han til dem, Giv derfor til Cæsar de ting som er Cæsars; og til Gud de ting som er Guds.
Mt 22:21 They say unto him, Caesar’s. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s; and unto God the things that are God’s.
[Mat 22:22 DK-KJV] Da de havde hørt disse ord, var de forbløffede, og forlod ham, og gik deres vej.
Mt 22:22 When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
[Mat 22:23 DK-KJV] Den samme dag kom Saddukæerne til ham, som siger at der ingen opstandelse er, og spurgte ham,
Mt 22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
[Mat 22:24 DK-KJV] Og siger, Mester, Moses har sagt, Når en mand dør, som ingen børn har, skal hans bror giftes med hans hustru, og oprejse sæd til hans bror.
Mt 22:24 Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
[Mat 22:25 DK-KJV] Nu var der 7 brødre hos os: og den første, da han havde giftet sig med en hustru, døde, og, ved ikke at ha’ noget afkom, efterlod sin hustru til sin bror:
Mt 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
[Mat 22:26 DK-KJV] Ligeså også med den anden og den tredje, indtil den 7’ne.
Mt 22:26 Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
[Mat 22:27 DK-KJV] Og sidst af alle døde kvinden også.
Mt 22:27 And last of all the woman died also.
[Mat 22:28 DK-KJV] I opstandelsen hvis hustru skal hun da være af de 7’s? for de havde alle haft hende.
Mt 22:28 Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
[Mat 22:29 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, I fejler, ved ikke at kende skrifterne, heller ikke Guds kraft.
Mt 22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
[Mat 22:30 DK-KJV] For i opstandelsen gifter de sig ikke, eller er givet i ægteskab, men er som Guds engle i himlen.
Mt 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
[Mat 22:31 DK-KJV] Men vedrørende de dødes opstandelse, har I ikke læst det der var talt til jer af Gud, som siger:
Mt 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
[Mat 22:32 DK-KJV] Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jacobs Gud? Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes.
Mt 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
[Mat 22:33 DK-KJV] Og da folkemængden hørte dette, var de forbløffede over hans doktrin.
Mt 22:33 And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
[Mat 22:34 DK-KJV] Men da Farisæerne hørte at han havde lukket munden på Saddukæerne, forsamlede de sig.
Mt 22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
[Mat 22:35 DK-KJV] Så én af dem, som var en advokat, stillede ham et spørgsmål, og fristede ham, og siger,
Mt 22:35 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
[Mat 22:36 DK-KJV] Mester, hvilket er den største befaling i loven?
Mt 22:36 Master, which is the great commandment in the law?
[Mat 22:37 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte, og med hele din sjæl, og med hele dit sind.
Mt 22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
[Mat 22:38 DK-KJV] Dette er den første og største befaling.
Mt 22:38 This is the first and great commandment.
[Mat 22:39 DK-KJV] Og det andet kan sammenlignes med det, du skal elske din næste som digselv.
Mt 22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
[Mat 22:40 DK-KJV] På disse 2 befalinger hviler hele loven og profeterne.
Mt 22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
[Mat 22:41 DK-KJV] Mens Farisæerne var forsamlede, spurgte Jesus dem:
Mt 22:41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
[Mat 22:42 DK-KJV] Og siger, Hvad tænker I om Kristus? hvis søn er han? De siger til ham, sønnen efter David.
Mt 22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
[Mat 22:43 DK-KJV] Han siger til dem, Hvordan kan det da være at David i ånden kalder ham Herre, og siger,
Mt 22:43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
[Mat 22:44 DK-KJV] HERREN sagde til min Herre, Sid du på min højre hånd, indtil jeg laver dine fjender til din fodskammel?
Mt 22:44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
[Mat 22:45 DK-KJV] Når nu David kalder ham Herre, hvordan kan han så være hans søn?
Mt 22:45 If David then call him Lord, how is he his son?
[Mat 22:46 DK-KJV] Og ingen kunne svare ham et ord, ej heller turde nogen fra den dag af og fremefter at stille ham flere spørgsmål. 
Mt 22:46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
[Mat 23:1 DK-KJV] Så talte Jesus til folkemængden og til hans disciple,
Mt 23:1 Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,
[Mat 23:2 DK-KJV] Og siger, De skriftkloge og Farisæerne sidder på Moses’ sæde:
Mt 23:2 Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses’ seat:
[Mat 23:3 DK-KJV] Alt derfor hvadsomhelst de ber jer overholde, overhold og gør det; men gør I ikke deres gerninger: for de siger, og gør ikke.
Mt 23:3 All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.
[Mat 23:4 DK-KJV] For de binder tunge byrder som er vanskelige at bære, og lægger dem på menneskers skuldre; men de demselv vil ikke flytte dem med én af deres fingre.
Mt 23:4 For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men’s shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers.
[Mat 23:5 DK-KJV] Men alle deres gerninger gør de for at bli’ set af mennesker: de gør deres bederemme brede, og forstørrer randerne på deres beklædningsgenstande,
Mt 23:5 But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,
[Mat 23:6 DK-KJV] Og elsker de bedste værelser ved fester, og de fornemste pladser i synagogerne,
Mt 23:6 And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,
[Mat 23:7 DK-KJV] Og hilsner på markedspladserne, og af mennesker at kaldes for, Rabbi, Rabbi.
Mt 23:7 And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.
[Mat 23:8 DK-KJV] Men lad I jer ikke kaldes for Rabbi: for én er jeres Mester, ja Kristus; og I er alle brødre.
Mt 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.
[Mat 23:9 DK-KJV] Og kald ingen mand på jorden for jeres fader: for én er jeres Far, han som er i himlen.
Mt 23:9 And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.
[Mat 23:10 DK-KJV] Lad I også være med at bli’ kaldt for mestre, for én er jeres Mester, ja Kristus.
Mt 23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.
[Mat 23:11 DK-KJV] Men han der er størst blandt jer skal være jeres tjener.
Mt 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant.
[Mat 23:12 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal ophøje sigselv skal bli’ nedværdiget; og han der skal ydmyge sigselv skal bli’ ophøjet.
Mt 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.
[Mat 23:13 DK-KJV] Men arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I lukker himlens kongerige for mennesker: for I går ikke ind selv, ej heller prøver I at hjælpe dem som gerne vil ind.
Mt 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.
[Mat 23:14 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I fortærer enkers huse, og som et påskud laver lang bøn: Derfor skal I modtage en større forbandelse.
Mt 23:14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows’ houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.
[Mat 23:15 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I rejser over hav og land for at finde en proselyt, og når I har fundet ham, gør I ham dobbelt så meget til et helvedes barn end jer selv.
Mt 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.
[Mat 23:16 DK-KJV] Arme jer, I blinde vejledere, som siger, Hvemsomhelst der skal sværge via templet, det er ingenting; men hvemsomhelst der skal sværge via guldet i templet, han er en skyldner!
Mt 23:16 Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!
[Mat 23:17 DK-KJV] I blinde tåber! for hvad er størst? guldet, eller templet der helliger guldet?
Mt 23:17 Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold?
[Mat 23:18 DK-KJV] Og, hvemsomhelst der skal sværge via alteret, det er ingenting; men hvemsomhelst der sværger via gaven der er på det, han er skyldig.
Mt 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.
[Mat 23:19 DK-KJV] I blinde tåber! for hvad er størst? gaven, eller alteret der helliger gaven?
Mt 23:19 Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?
[Mat 23:20 DK-KJV] Den som derfor skal sværge via alteret, sværger via det, og via alle ting på det.
Mt 23:20 Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.
[Mat 23:21 DK-KJV] Og den som skal sværge via templet, sværger via det, og via ham som bor derinde.
Mt 23:21 And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
[Mat 23:22 DK-KJV] Og han der skal sværge via himlen, sværger via Guds trone, og via ham som sidder derpå.
Mt 23:22 And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.
[Mat 23:23 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I betaler tiende af mynte og anis og kommen og har forsømt de vigtigere ting i loven, dom, barmhjertighed, og tro: Disse burde I ha’ gjort, og ikke efterladt de andre ugjort.
Mt 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.
[Mat 23:24 DK-KJV] I blinde vejledere, som holder fast i en myg, og sluger en kamel.
Mt 23:24 Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.
[Mat 23:25 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I renser det udvendige af bægeret og fadet, men indeni er I fulde af afpresning og umådeholdenhed.
Mt 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.
[Mat 23:26 DK-KJV] Du blinde Farisæer, rens først det indvendige af bægeret og fadet, så ydersiden af dem også må bli’ rene.
Mt 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.
[Mat 23:27 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I er ligesom kalkede grave, som ganske vist synes smukke udvendigt, men indeni er I fulde af døde menneskers knogler, og af al urenhed.
Mt 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men’s bones, and of all uncleanness.
[Mat 23:28 DK-KJV] På samme måde ser I også ud til at være retfærdige udenpå for mennesker, men indvendig er I fulde af hykleri og fejltrin.
Mt 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.
[Mat 23:29 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! fordi I byggede profeternes grave, og prydede de retfærdiges grave,
Mt 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,
[Mat 23:30 DK-KJV] Og siger, hvis vi havde været der i vore fædres dage, ville vi ikke ha’ været delagtige med dem i profeternes blod.
Mt 23:30 And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.
[Mat 23:31 DK-KJV] Derfor er I vidner omkring jer selv, at I er børn af dem der dræbte profeterne.
Mt 23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets.
[Mat 23:32 DK-KJV] Fyld I da målet op fra jeres fædre.
Mt 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers.
[Mat 23:33 DK-KJV] I slanger, I generation af giftsnoge, hvordan kan I undslippe helvedes forbandelse?
Mt 23:33 Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?
[Mat 23:34 DK-KJV] Derfor, læg mærke til, jeg sender profeter til jer, og vise mænd, og skriftkloge: og nogle af dem vil I dræbe og korsfæste; og nogle af dem vil I prygle i jeres synagoger, og forfølge dem fra by til by:
Mt 23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:
[Mat 23:35 DK-KJV] Så der på jer må komme alt det retfærdige blod som er udgydt på jorden, fra blodet af retfærdige Abel til blodet af Zakarias Barakias’ søn, hvem I slog ihjel mellem templet og alteret.
Mt 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.
[Mat 23:36 DK-KJV] Sandelig siger jeg jer, alt dette kommer over denne generation.
Mt 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.
[Mat 23:37 DK-KJV] Kæreste Jerusalem, Jerusalem, du som dræbte profeterne, og stenede dem som er sendt til dig, hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn sammen, ligesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og I ville ikke!
Mt 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!
[Mat 23:38 DK-KJV] Læg mærke til, jeres hus efterlades til jer øde.
Mt 23:38 Behold, your house is left unto you desolate.
[Mat 23:39 DK-KJV] For jeg siger jer, I skal ikke se mig fremover, indtil I skal sige, Velsignet er han som kommer i Herrens navn.
Mt 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
[Mat 24:1 DK-KJV] Og Jesus gik ud, og drog væk fra templet: og hans disciple kom til ham for at vise ham templets bygninger.
Mt 24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
[Mat 24:2 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Ser I ikke alle disse ting? sandelig siger jeg jer, Der vil ikke bli’ efterladt en sten på en anden, som ikke rives ned.
Mt 24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
[Mat 24:3 DK-KJV] Og da han sad på Olivenbjerget, kom hans disciple til ham afsides, og siger, Fortæl os, hvornår skal disse ting ske? og hvad skal være tegnet på din ankomst, og på denne verdens ende?
Mt 24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
[Mat 24:4 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, Vær på vagt så ingen mand bedrager jer.
Mt 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
[Mat 24:5 DK-KJV] For mange skal komme i mit navn, og sige, jeg er Kristus; og skal bedrage mange.
Mt 24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
[Mat 24:6 DK-KJV] Og I skal høre om krige og rygter om krige: se til at I ikke er bekymret: for alle disse ting må ske, men det er stadig ikke enden.
Mt 24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
[Mat 24:7 DK-KJV] For nation skal rejse sig mod nation, og kongerige imod kongerige: og der skal være hungersnød, og pestilenser, og jordskælv, forskellige steder.
Mt 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
[Mat 24:8 DK-KJV] Alt dette er sorgernes begyndelse.
Mt 24:8 All these are the beginning of sorrows.
[Mat 24:9 DK-KJV] Så skal de udlevere jer til at bli’ plaget, og skal dræbe jer: og I skal bli’ hadet af alle nationer for mit navns skyld.
Mt 24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name’s sake.
[Mat 24:10 DK-KJV] Og så skal mange bli’ krænket, og skal forråde hinanden, og skal hade hinanden.
Mt 24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
[Mat 24:11 DK-KJV] Og mange falske profeter skal fremstå, og skal bedrage mange.
Mt 24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
[Mat 24:12 DK-KJV] Og fordi fejltrin skal ha’ overhånd, skal kærligheden bli’ kold i mange.
Mt 24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
[Mat 24:13 DK-KJV] Men han der skal holde ud til enden, den samme skal bli’ frelst.
Mt 24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
[Mat 24:14 DK-KJV] Og dette evangelie om kongeriget skal bli’ prædiket i hele denne verden som et vidnesbyrd for alle nationer; og så skal enden komme.
Mt 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
[Mat 24:15 DK-KJV] Når I derfor skal se ødelæggelsens hæslighed, talt om via profeten Daniel, stå på det hellige sted, (den som læser op, lad ham forstå:)
Mt 24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
[Mat 24:16 DK-KJV] Lad da dem som er i Judæa flygte ind i bjergene:
Mt 24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
[Mat 24:17 DK-KJV] Lad ikke ham som er på hustaget komme ned for at tage nogle ting ud af hans hus:
Mt 24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
[Mat 24:18 DK-KJV] Lad heller ikke ham som er på marken vende tilbage for tage hans tøj.
Mt 24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
[Mat 24:19 DK-KJV] Og arme dem der er med barn, og dem som giver bryst i de dage!
Mt 24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
[Mat 24:20 DK-KJV] Men bed I om at jeres flugt ikke er om vinteren, heller ikke på sabbatsdagen:
Mt 24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
[Mat 24:21 DK-KJV] For da skal være stor trængsel, en sådan som der ikke var siden begyndelsen af denne verden til denne tid, nej, eller nogensinde skal være mere.
Mt 24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
[Mat 24:22 DK-KJV] Og medmindre de dage skulle bli’ afkortet, skulle intet kød bli’ frelst der: men for de valgtes skyld skal de dage bli’ afkortet.
Mt 24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect’s sake those days shall be shortened.
[Mat 24:23 DK-KJV] Hvis der da er en mand der skal sige til jer, Se, her er Kristus, eller der; tro det ikke.
Mt 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
[Mat 24:24 DK-KJV] For der skal fremstå falske Kristus’er, og falske profeter, og skal vise store tegn og undere; så meget at, hvis det var muligt, skulle de bedrage selv de valgte.
Mt 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
[Mat 24:25 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har fortalt jer det på forhånd.
Mt 24:25 Behold, I have told you before.
[Mat 24:26 DK-KJV] Hvis de derfor skal sige til jer, Læg mærke til, han er i ørkenen; gå ikke derud: læg mærke til, han er i de hemmelige kamre; tro ikke på det.
Mt 24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
[Mat 24:27 DK-KJV] For som lynet kommer ud fra østen, og skinner lige til vesten; sådant skal også Menneskesønnens ankomst være.
Mt 24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
[Mat 24:28 DK-KJV] For hvorsomhelst kadaveret er, der vil ørnene være forsamlede.
Mt 24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
[Mat 24:29 DK-KJV] Øjeblikkeligt efter trængslen i de dage skal solen bli’ formørket, og månen skal ikke give hendes lys, og stjernerne skal falde ned fra himlen, og himlenes kræfter skal bli’ rystet: 
Mt 24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
[Mat 24:30 DK-KJV] Og så skal Menneskesønnens tegn vise sig i himlen: og så skal alle jordens stammer sørge, og de skal se Menneskesønnen ankomme i himlens skyer med kraft og stor herlighed. 
Mt 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
[Mat 24:31 DK-KJV] Og han skal sende hans engle med en stor lyd fra en trompet, og de skal samle hans valgte fra de fire vinde, fra den ene ende af himlen til den anden.
Mt 24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
[Mat 24:32 DK-KJV] Lær nu en lignelse omkring figentræet; Når hans gren stadig er sart, og frembringer blade, ved I at sommeren er nær: “Læg mærke til at denne samme lignelse i Mar 13:28 siger hendes gren og ikke som i Matt 24:32 hans gren”
Mt 24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
[Mat 24:33 DK-KJV] Således vil I også, når I ser alle disse ting, vide at det er tæt på, ja meget tæt på.
Mt 24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
[Mat 24:34 DK-KJV] Sandelig siger jeg jer, Denne generation skal ikke forgå, før alle disse ting er opfyldt. 
Mt 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
[Mat 24:35 DK-KJV] Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå.
Mt 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
[Mat 24:36 DK-KJV] Men om den dag og time kender intet menneske, nej, ikke engang himlens engle, men kun min Far.
Mt 24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
[Mat 24:37 DK-KJV] Men som Noahs dage var, sådant skal også Menneskesønnens ankomst være.
Mt 24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
[Mat 24:38 DK-KJV] For som det var i dagene før oversvømmelsen spiste og drak de, ved at gifte sig og ved at være givet i ægteskab, indtil den dag hvor Noah gik ind i arken,
Mt 24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
[Mat 24:39 DK-KJV] Og vidste intet før oversvømmelsen kom, og tog dem alle bort; sådant skal også Menneskesønnens ankomst være.
Mt 24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
[Mat 24:40 DK-KJV] Da skal 2 være på marken; den ene skal bli’ taget, og den anden efterladt.
Mt 24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
[Mat 24:41 DK-KJV] To kvinder skal male ved møllen; den ene skal bli’ taget, og den anden efterladt.
Mt 24:41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
[Mat 24:42 DK-KJV] Vær derfor på vagt, for I ved ikke i hvilken time jeres Herre ankommer.
Mt 24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
[Mat 24:43 DK-KJV] Men forstå dette, at hvis husets ægtemand havde vidst på hvilken vagt tyven ville komme, ville han have været årvågen, og ville ikke have tilladt at hans hus blev brudt op.
Mt 24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
[Mat 24:44 DK-KJV] Vær I derfor også klar: for Menneskesønnen kommer i sådan en time som I ikke tænker.
Mt 24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
[Mat 24:45 DK-KJV] Hvem er da en trofast og klog tjener, hvem hans herre har gjort til en leder over hans hushold, til at give dem mad i rette tid?
Mt 24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
[Mat 24:46 DK-KJV] Velsignet er den tjener, hvem hans herre når han kommer skal finde gørende således.
Mt 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
[Mat 24:47 DK-KJV] Sandelig siger jeg jer, At han skal gøre ham til leder over alt hans gods.
Mt 24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
[Mat 24:48 DK-KJV] Men og hvis den onde tjener skal sige i hans hjerte, Min Herre har udsat hans ankomst;
Mt 24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
[Mat 24:49 DK-KJV] Og skal begynde med at slå hans medtjenere, og spise og drikke med fulderikkerne;
Mt 24:49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
[Mat 24:50 DK-KJV] Så skal den tjeners Herre komme på en dag hvor han ikke kigger efter ham, og i en time som han ikke er klar over,
Mt 24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
[Mat 24:51 DK-KJV] Og skal hugge ham i stykker, og giv ham hans del sammen med hyklerne: der skal være gråd og tænderskæren.
Mt 24:51 And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
[Mat 25:1 DK-KJV] Da skal himlens kongerige bli’ sammenlignet med 10 jomfruer, som tog deres lamper, og gik ud for at møde brudgommen.
Mt 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
[Mat 25:2 DK-KJV] Og 5 af dem var vise, og 5 var tåbelige.
Mt 25:2 And five of them were wise, and five were foolish.
[Mat 25:3 DK-KJV] De der var tåbelige tog deres lamper, og tog ingen olie med dem:
Mt 25:3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:
[Mat 25:4 DK-KJV] Men de vise tog olie i deres kar med deres lamper.
Mt 25:4 But the wise took oil in their vessels with their lamps.
[Mat 25:5 DK-KJV] Mens brudgommen lod vente på sig, slumrede de alle ind og sov.
Mt 25:5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
[Mat 25:6 DK-KJV] Og ved midnat blev der råbt: Se, brudgommen kommer; gå I ud for at møde ham.
Mt 25:6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.
[Mat 25:7 DK-KJV] Så rejste alle jomfruer sig op, og trimmede deres lamper.
Mt 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
[Mat 25:8 DK-KJV] Og de tåbelige sagde til de vise, Giv os noget af jeres olie; for vores lamper er gået ud.
Mt 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.
[Mat 25:9 DK-KJV] Men de kloge svarede, og siger, Ikke sådant; for så er der ikke nok til os og jer: men gå I hellere hen til dem som sælger, og køb noget til jer selv.
Mt 25:9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
[Mat 25:10 DK-KJV] Og mens de gik afsted for at købe, kom brudgommen; og de som var parat gik ind med ham til brylluppet: og døren var lukket.
Mt 25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.
[Mat 25:11 DK-KJV] Bagefter kom også de andre jomfruer, og siger, Herre, Herre, luk op for os.
Mt 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
[Mat 25:12 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Sandelig siger jeg til jer, jeg kender jer ikke.
Mt 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.
[Mat 25:13 DK-KJV] Vær derfor på vagt, for I kender hverken dagen eller timen i hvilken Menneskesønnen kommer.
Mt 25:13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.
[Mat 25:14 DK-KJV] For himlens kongerige er ligesom en mand der rejste til et land langt væk, og kaldte på hans egne tjenere, og udleverede hans ejendele til dem.
Mt 25:14 For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.
[Mat 25:15 DK-KJV] Og til én gav han 5 talenter, til én anden 2, og til én anden 1; til alle mand efter hans mange evner; og straks derefter rejste han.
Mt 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey.
[Mat 25:16 DK-KJV] Han som havde fået de 5 talenter gik med det samme hen og handlede, og tjente 5 andre talenter.
Mt 25:16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.
[Mat 25:17 DK-KJV] Og ligeledes han som havde fået 2, også han tjente 2 andre.
Mt 25:17 And likewise he that had received two, he also gained other two.
[Mat 25:18 DK-KJV] Men han som havde modtaget det ene gik hen og gravede det ned i jorden, og gemte hans herres penge.
Mt 25:18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord’s money.
[Mat 25:19 DK-KJV] Efter en lang tid kommer disse tjeneres herre, og afregnede med dem.
Mt 25:19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.
[Mat 25:20 DK-KJV] Og så kom han som havde modtaget 5 talenter og bragte 5 andre talenter, og siger, Herre, du forløste 5 talenter til mig; læg mærke til, jeg har udover dem tjent 5 talenter mere.
Mt 25:20 And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.
[Mat 25:21 DK-KJV] Hans herre sagde til ham, Godt gjort, du gode og trofaste tjener: du har været trofast over få ting, jeg vil lade dig regere over mange ting: gå ind til din herres glæde.
Mt 25:21 His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
[Mat 25:22 DK-KJV] Så kom også han som havde modtaget 2 talenter og sagde, Herre, du forløste 2 talenter til mig; læg mærke til, jeg har tjent 2 andre talenter foruden dem.
Mt 25:22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.
[Mat 25:23 DK-KJV] Hans herre sagde til ham, Godt gjort, du gode og trofaste tjener: du har været trofast over få ting, jeg vil lade dig regere over mange ting: gå ind til din herres glæde.
Mt 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
[Mat 25:24 DK-KJV] Så kom han som havde modtaget det ene talent og sagde, Herre, jeg ved at du er en hård mand, som høster hvor du ikke har sået, og samler hvor du ikke har spredt.
Mt 25:24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:
[Mat 25:25 DK-KJV] Og jeg var bange, og gik hen og gemte dit talent i jorden: se, her har du det som er dit.
Mt 25:25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.
[Mat 25:26 DK-KJV] Hans herre svarede og sagde til ham, Du onde og dovne tjener, du vidste at jeg høster hvor jeg ikke sået, og samler hvor jeg ikke har spredt,
Mt 25:26 His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:
[Mat 25:27 DK-KJV] Du burde i det mindste have sat mine penge i banken, så jeg ved min ankomst kunne ha’ modtaget mit eget med renter.
Mt 25:27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.
[Mat 25:28 DK-KJV] Tag derfor talentet fra ham, og giv det til ham som har de 10 talenter.
Mt 25:28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.
[Mat 25:29 DK-KJV] For enhver som har til ham skal der bli’ givet, og han skal ha’ i overflod: men fra ham som ikke har skal selv det som han har bli’ taget fra ham.
Mt 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.
[Mat 25:30 DK-KJV] Og kast I den ufordelagtige tjener ud i mørket udenfor: der skal være gråd og tænderskæren.
Mt 25:30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.
[Mat 25:31 DK-KJV] Når Menneskesønnen skal komme i hans herlighed, og alle de hellige engle sammen med ham, da skal han sidde på hans herlighedstrone:
Mt 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:
[Mat 25:32 DK-KJV] Og foran ham skal alle nationer bli’ samlet: og han skal skille dem ad den ene fra den anden, som en hyrde skiller hans får fra gederne:
Mt 25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:
[Mat 25:33 DK-KJV] Og han skal sætte fårene på hans højre hånd, men gederne på den venstre.
Mt 25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
[Mat 25:34 DK-KJV] Da skal Kongen sige til dem på hans højre hånd, Kom, I min Fars velsignede, og arv kongeriget forberedt til jer fra denne verdens grundlæggelse:
Mt 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
[Mat 25:35 DK-KJV] For jeg var sulten, og I gav mig mad: Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke: jeg var fremmed, og I tog mig ind:
Mt 25:35 For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:
[Mat 25:36 DK-KJV] Nøgen, og I iklædte mig: jeg var syg, og I besøgte mig: jeg var i fængsel, og I kom til mig.
Mt 25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.
[Mat 25:37 DK-KJV] Da svarer de retfærdige ham, og siger: Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig mad? eller tørstig, og gav dig noget at drikke?
Mt 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?
[Mat 25:38 DK-KJV] Hvornår så vi dig fremmed, og tog dig ind? eller nøgen, og iklædte dig?
Mt 25:38 When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?
[Mat 25:39 DK-KJV] Eller hvornår så vi dig syg eller i fængsel, og kom til dig?
Mt 25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
[Mat 25:40 DK-KJV] Og Kongen skal svare og sige til dem, Sandelig siger jeg til jer, Ligesåmeget som I har gjort det mod en af de mindste af disse mine brødre, det har I gjort mod mig.
Mt 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.
[Mat 25:41 DK-KJV] Da skal han også sige til dem på hans venstre hånd, Vig bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, beredt for djævelen og hans engle:
Mt 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:
[Mat 25:42 DK-KJV] For jeg var sulten, og I gav mig ingen mad: jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke:
Mt 25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
[Mat 25:43 DK-KJV] Jeg var fremmed, og I tog mig ikke ind: nøgen, og I iklædte mig ikke: syg, og i fængsel, og I besøgte mig ikke.
Mt 25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.
[Mat 25:44 DK-KJV] Så skal de også svare ham, og sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, og betjente ikke for dig?
Mt 25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
[Mat 25:45 DK-KJV] Så skal han svare dem, og sige, Sandelig siger jeg til jer, Ligesåmeget som I ikke gjorde det for en af disse mindste, har I heller ikke gjort det for mig.
Mt 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.
[Mat 25:46 DK-KJV] Og disse skal gå bort til evigvarende straf, men de retfærdige indtil evigt liv.
Mt 25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.
[Mat 26:1 DK-KJV] Og det skete, da Jesus havde fuldendt alle disse ordsprog, sagde han til hans disciple,
Mt 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,
[Mat 26:2 DK-KJV] I ved at påskefesten er om 2 dage, og Menneskesønnen forrådes til at bli’ korsfæstet.
Mt 26:2 Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.
[Mat 26:3 DK-KJV] Derefter forsamledes de ledende præster, og de skriftkloge, og folkets ældste, ved ypperstepræstens palads, som var kaldt Kaiafas,
Mt 26:3 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,
[Mat 26:4 DK-KJV] Og aftalte at de skulle ta’ Jesus ved svig, og slå ham ihjel.
Mt 26:4 And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.
[Mat 26:5 DK-KJV] Men de sagde, Ikke på festdagen, for ikke at der skal bli’ et oprør blandt folket.
Mt 26:5 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.
[Mat 26:6 DK-KJV] Nu da Jesus var i Bethania, i Simon den spedalskes hus,
Mt 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,
[Mat 26:7 DK-KJV] Kom der en kvinde til ham som havde en alabast boks med meget kostbar salveolie; og hældte det på hans hoved, som han sad til bords.
Mt 26:7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.
[Mat 26:8 DK-KJV] Men da disciplene så det, var de forargede, og siger, Hvad er grunden til at det skal gå til spilde?
Mt 26:8 But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?
[Mat 26:9 DK-KJV] For denne salveolie kunne jo ha’ været solgt for meget, og givet til de fattige.
Mt 26:9 For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.
[Mat 26:10 DK-KJV] Da Jesus forstod det, sagde han til dem: Hvorfor bekymre I kvinden? for hun har udført et godt virke på mig.
Mt 26:10 When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.
[Mat 26:11 DK-KJV] For I har altid de fattige hos jer; men mig har I ikke altid.
Mt 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always.
[Mat 26:12 DK-KJV] For idet hun hældte denne salveolie på min krop, gjorde hun det for min begravelse.
Mt 26:12 For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.
[Mat 26:13 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvorsomhelst i hele denne verden hvor dette evangelie skal bli’ prædiket, der vil også dette, som denne kvinde har gjort, bli’ fortalt som et minde om hende.
Mt 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.
[Mat 26:14 DK-KJV] Så gik 1 af de 12, kaldet Judas Iscariot, over til de ledende præster,
Mt 26:14 Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,
[Mat 26:15 DK-KJV] Og sagde til dem, Hvad vil I give mig, og jeg vil udlevere ham til jer? Og de blev enig med ham om 30 sølvstykker.
Mt 26:15 And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.
[Mat 26:16 DK-KJV] Og fra den time af søgte han efter en lejlighed til at forråde ham.
Mt 26:16 And from that time he sought opportunity to betray him.
[Mat 26:17 DK-KJV] Nu på den første festdag for de usyrede brød kom disciplene til Jesus, og siger til ham, Hvor vil du ha’ at vi forberede påskemåltidet for dig så du kan spise?
Mt 26:17 Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
[Mat 26:18 DK-KJV] Og han siger, Gå ind i byen til en bestemt mand, og sig til ham, Mesteren siger: Min time er nær; Jeg vil holde påske i dit hus med mine disciple.
Mt 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.
[Mat 26:19 DK-KJV] Og disciplene gjorde, som Jesus havde befalede dem, og de forberedte påskemåltidet.
Mt 26:19 And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.
[Mat 26:20 DK-KJV] Nu da det var blevet aften, satte han sig sammen med de 12.
Mt 26:20 Now when the even was come, he sat down with the twelve.
[Mat 26:21 DK-KJV] Og da de spiste, sagde han: Sandelig siger jeg til jer, at én af jer skal forråde mig.
Mt 26:21 And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
[Mat 26:22 DK-KJV] Og de var overmådelig sorgfulde og begyndte hver eneste af dem til at sige til ham, Herre, er det mig?
Mt 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
[Mat 26:23 DK-KJV] Og han svarede og sagde, Han som dypper hans hånd med mig i skålen, den samme skal forråde mig.
Mt 26:23 And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.
[Mat 26:24 DK-KJV] Det går Menneskesønnen som det er skrevet om ham: men arme den mand, ved hvem Menneskesønnen er forrådt! det havde været godt for den mand hvis han ikke havde været født.
Mt 26:24 The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
[Mat 26:25 DK-KJV] Da svarede Judas, som forrådte ham, og sagde, Mester, er det mig? Han sagde til ham, Du har sagt det.
Mt 26:25 Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.
[Mat 26:26 DK-KJV] Og mens de spiste, tog Jesus brødet, velsignede det, og brød det, og gav det til disciplene, og sagde, Tag, spis; dette er min krop.
Mt 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.
[Mat 26:27 DK-KJV] Og han tog koppen, og gav taksigelsesbønner, og gav den til dem, og siger: Drik I alle af den;
Mt 26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;
[Mat 26:28 DK-KJV] For dette er mit blod af det nye testamente, som udgydes for mange for syndseftergivelse.
Mt 26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
[Mat 26:29 DK-KJV] Men jeg siger til jer, jeg vil ikke fremover drikke af denne frugt fra vinstokken, før den dag hvor jeg skal drikke den ny med jer i min Fars kongerige.
Mt 26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father’s kingdom.
[Mat 26:30 DK-KJV] Og da de havde sunget en hymne, gik de ud til Olivenbjerget.
Mt 26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
[Mat 26:31 DK-KJV] Så siger Jesus til dem, Alle I skal bli’ krænket på grund af mig denne nat; for det er skrevet, Jeg vil slå hyrden, og fåreflokken skal bli’ spredt bredt.
Mt 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.
[Mat 26:32 DK-KJV] Men når jeg er genopstået, vil jeg gå før jer til Galilæa.
Mt 26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee.
[Mat 26:33 DK-KJV] Peter svarede og sagde til ham, Selvom alle mennesker skal bli’ krænket på grund af dig, alligevel vil jeg aldrig bli’ krænket.
Mt 26:33 Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.
[Mat 26:34 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Sandelig siger jeg til dig, at denne nat, før hanen galer, skal du fornægte mig 3 gange.
Mt 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
[Mat 26:35 DK-KJV] Peter sagde til ham, Selvom jeg skulle dø med dig, alligevel vil jeg ikke fornægte dig. Ligeledes sagde også alle disciplene.
Mt 26:35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.
[Mat 26:36 DK-KJV] Så kommer Jesus med dem til et sted kaldet Gethsemane, og han siger til disciplene, Sæt jer her, mens jeg går og beder derhenne.
Mt 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
[Mat 26:37 DK-KJV] Og han tog Peter og de to sønner af Zebedæus med ham, og begyndte at bli’ sorgfuld og meget tung.
Mt 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.
[Mat 26:38 DK-KJV] Så siger han til dem, Min sjæl er overmådelig sorgfuld, ja dødelig; vent I her, og våg med mig.
Mt 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.
[Mat 26:39 DK-KJV] Og han gik lidt videre, og faldt på hans ansigt, og bad, og siger, Min kæreste Far, hvis det er muligt, lad denne kop forsvinde fra mig: imidlertid ikke som jeg vil, men som du vil.
Mt 26:39 And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.
[Mat 26:40 DK-KJV] Og han kommer til disciplene, og finder dem sovende, og siger til Peter, Hvad, kunne I ikke våge med mig 1 time?
Mt 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?
[Mat 26:41 DK-KJV] Våg og bed, så I ikke går ind i fristelse: ånden er ganske vist villig, men kødet er svagt.
Mt 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
[Mat 26:42 DK-KJV] Han gik igen afsides nu anden gang, og bad, og siger, Min kæreste Far, hvis denne kop ikke må forsvinde fra mig, medmindre jeg drikker den, må din vilje ske.
Mt 26:42 He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
[Mat 26:43 DK-KJV] Og han kom og fandt at de var faldet i søvn igen: for deres øjne var tunge.
Mt 26:43 And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.
[Mat 26:44 DK-KJV] Og han lod dem være, og gik igen afsted, og bad tredje gang, og siger de samme ord.
Mt 26:44 And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.
[Mat 26:45 DK-KJV] Så kommer han til hans disciple, og siger til dem, Sov videre nu, og ta’ jeres hvil: læg mærke til, timen er tæt på, og Menneskesønnen er forrådt ind i synderes hænder.
Mt 26:45 Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
[Mat 26:46 DK-KJV] Rejs jer, lad os gå videre: læg mærke til, han der skal forråde mig er tæt på.
Mt 26:46 Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
[Mat 26:47 DK-KJV] Og mens han stadig talte, se, Judas, en af de tolv, kom, og med ham en stor folkemængde med sværd og stave, udsendt fra de ledende præster og folkets ældste.
Mt 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.
[Mat 26:48 DK-KJV] Nu gav han som forrådte ham dem et tegn, og siger, Den, som jeg kysser, den samme er han: tag ham til fange.
Mt 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.
[Mat 26:49 DK-KJV] Og straks kom han hen til Jesus, og sagde, Vær hilset, mester; og kyssede ham.
Mt 26:49 And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.
[Mat 26:50 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Ven, hvorfor er du kommet? Så kom de og lagde hånd på Jesus, og tog ham.
Mt 26:50 And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.
[Mat 26:51 DK-KJV] Og, læg mærke til, en af dem som var sammen med Jesus rakte hans hånd ud og drog hans sværd, og slog en af ypperstepræstens tjener og huggede hans øre af.
Mt 26:51 And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest’s, and smote off his ear.
[Mat 26:52 DK-KJV] Så sagde Jesus til ham, Stik dit sværd tilbage i skeden: for alle de der drager sværdet forulykker med sværdet.
Mt 26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.
[Mat 26:53 DK-KJV] Tænker du at jeg ikke nu kan bede til min Far, og han ville øjeblikkeligt give mig mere end 12 legioner af engle?
Mt 26:53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?
[Mat 26:54 DK-KJV] Men hvordan vil da skrifterne bli’ opfyldt, at således må det være?
Mt 26:54 But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?
[Mat 26:55 DK-KJV] I den selvsamme time sagde Jesus til folkemængderne, Er I kommet ud som imod en tyv med sværd og stave for at tage mig til fange? jeg sad dagligt sammen med jer og underviste i templet, og I lagde ikke hånd på mig.
Mt 26:55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.
[Mat 26:56 DK-KJV] Men alt dette var gjort, så profeternes skrifter måtte bli’ opfyldt. Så svigtede alle disciplene ham, og flygtede.
Mt 26:56 But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.
[Mat 26:57 DK-KJV] Og de som havde taget Jesus til fange, førte ham hen til ypperstepræsten Kaiafas, der hvor de skriftkloge og de ældste var forsamlet.
Mt 26:57 And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
[Mat 26:58 DK-KJV] Men Peter fulgte efter ham på afstand hen til ypperstepræstens palads, og gik ind, og satte sig hos tjenerne, for at se enden.
Mt 26:58 But Peter followed him afar off unto the high priest’s palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.
[Mat 26:59 DK-KJV] Nu søgte de ledende præster, og de ældste, og hele rådet, efter falske vidner imod Jesus, for at slå ham ihjel:
Mt 26:59 Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;
[Mat 26:60 DK-KJV] Men fandt ingen: ja, selvom der kom mange falske vidner, alligevel fandt de ingen. Til sidst kom 2 falske vidner,
Mt 26:60 But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,
[Mat 26:61 DK-KJV] Og sagde, Denne fyr sagde, jeg er i stand til at ødelægge Guds tempel, og til at genopbygge det på 3 dage.
Mt 26:61 And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.
[Mat 26:62 DK-KJV] Og ypperstepræsten rejste sig, og sagde til ham, Hvorfor svarer du ikke? på hvad disse vidner siger imod dig?
Mt 26:62 And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
[Mat 26:63 DK-KJV] Men Jesus var stille. Og ypperstepræsten svarede og sagde til ham, jeg pålægger dig via den levende Gud, at du fortæller os om du er den Kristus, Guds Søn.
Mt 26:63 But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
[Mat 26:64 DK-KJV] Jesus siger til ham: Du har sagt det: alligevel siger jeg til jer, Herefter skal I se Menneskesønnen sidde på kraftens højre hånd, og ankomme i himlens skyer.
Mt 26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
[Mat 26:65 DK-KJV] Så sønderrev ypperstepræsten hans klæder, og siger, Han har talt gudsbespottelser; hvilke yderligere behov har vi for vidner? læg mærke til, nu har I hørt hans gudsbespottelser.
Mt 26:65 Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.
[Mat 26:66 DK-KJV] Hvad tænker I? De svarede og sagde, Han er skyldig til døden.
Mt 26:66 What think ye? They answered and said, He is guilty of death.
[Mat 26:67 DK-KJV] Så spyttede de ham i ansigtet, og skubbede til ham; og andre slog ham med håndfladen.
Mt 26:67 Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,
[Mat 26:68 DK-KJV] Og siger, Profeter for os, du Kristus, Hvem er han som slog dig?
Mt 26:68 Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?
[Mat 26:69 DK-KJV] Nu sad Peter udenfor i paladset; og en ung pige kom hen til ham, og siger, Du var også sammen med Jesus fra Galilæa.
Mt 26:69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.
[Mat 26:70 DK-KJV] Men han nægtede foran dem alle, og siger, Jeg ved ikke hvad du siger.
Mt 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.
[Mat 26:71 DK-KJV] Og da han var gået ud til søjlegangen, så’ en anden pige ham, og sagde til dem der var der, Denne fyr var også sammen med Jesus fra Nazareth.
Mt 26:71 And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.
[Mat 26:72 DK-KJV] Og han nægtede atter med en ed, jeg kender ikke den mand.
Mt 26:72 And again he denied with an oath, I do not know the man.
[Mat 26:73 DK-KJV] Og efter et stykke tid kom de som stod der til ham, og sagde til Peter: Du er sandelig også en af dem; for din tale bedrager dig.
Mt 26:73 And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.
[Mat 26:74 DK-KJV] Så begyndte han at bande og sværge, og siger, Jeg kender ikke manden. Og øjeblikkeligt galede hanen.
Mt 26:74 Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.
[Mat 26:75 DK-KJV] Og Peter huskede ordet fra Jesus, som sagde til ham, Før hanen galer, skal du fornægte mig 3 gange. Og han gik ud og græd bitterligt.
Mt 26:75 And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.
[Mat 27:1 DK-KJV] Da det var blevet morgen, holdt alle de ledende præster og folkets ældste et råd imod Jesus for at få ham slået ihjel: “Forløbet optil at Jesus korsfæstes – Mat 27:1 til 31 & Mar 15:1 til 20 & Luk 23:1 til 25 & Joh 18:29 tilommed Joh 19:1 til 24 “
Mt 27:1 When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:
[Mat 27:2 DK-KJV] Og da de havde bundet ham, førte de ham væk, og udleverede ham til guvernøren Pontius Pilatus.
Mt 27:2 And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor.
[Mat 27:3 DK-KJV] Da Judas da så’, som havde forrådt ham, at han var blevet fordømt, angrede ham, og bragte de 30 sølvstykker tilbage til de ledende præster og de ældste,
Mt 27:3 Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,
[Mat 27:4 DK-KJV] Og siger, Jeg har syndet idet jeg har forrådt uskyldigt blod. Og de sagde, Hvad kommer det os ved? sørg du for det.
Mt 27:4 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that.
[Mat 27:5 DK-KJV] Og han kastede sølvstykkerne ind i templet, og rejste, og gik hen og hængte sig.
Mt 27:5 And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself.
[Mat 27:6 DK-KJV] Og de ledende præster tog sølvstykkerne, og sagde: Det er ikke lovligt for os at putte dem ind i skattekammeret, nu da det er blodpenge.
Mt 27:6 And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood.
[Mat 27:7 DK-KJV] Og de holdt råd, og købte pottemagers mark for dem, til at begrave fremmede i.
Mt 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter’s field, to bury strangers in.
[Mat 27:8 DK-KJV] Derfor kaldes dette stykke jord, blodmarken, indtil denne dag.
Mt 27:8 Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.
[Mat 27:9 DK-KJV] Da var det opfyldt som var talt af profeten Jeremias, som siger, Og de tog de 30 sølvstykker, som var den pris han var vurderet til, som de fra Israels børn vuderede;
Mt 27:9 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;
[Mat 27:10 DK-KJV] Og gav dem for pottemagerens mark, som Herren havde vist mig.
Mt 27:10 And gave them for the potter’s field, as the Lord appointed me.
[Mat 27:11 DK-KJV] Og Jesus stod foran guvernøren: og guvernøren spurgte ham, og siger, Er du Jødernes Konge? Og Jesus sagde til ham, Du siger det.
Mt 27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.
[Mat 27:12 DK-KJV] Og da han var anklaget af de ledende præster og de ældste, svarede han ingenting.
Mt 27:12 And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.
[Mat 27:13 DK-KJV] Så sagde Pilatus til ham, Hører du ikke hvor mange ting de vidner imod dig?
Mt 27:13 Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?
[Mat 27:14 DK-KJV] Og han svarede ham ikke et ord; det gjorde at guvernøren blev meget forundret.
Mt 27:14 And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.
[Mat 27:15 DK-KJV] Nu ved de festlighederne plejede guvernøren at løslade en fange til folket, som de ville.
Mt 27:15 Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would.
[Mat 27:16 DK-KJV] Og de havde dengang en berygtet fange, kaldet Barabbas.
Mt 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas.
[Mat 27:17 DK-KJV] Da de derfor var forsamledt, sagde Pilatus til dem, Hvem vil I at jeg løslader til jer? Barabbas, eller Jesus som kaldes Kristus?
Mt 27:17 Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?
[Mat 27:18 DK-KJV] For han vidste at det var på grund af misundelse at de havde udleveret ham.
Mt 27:18 For he knew that for envy they had delivered him.
[Mat 27:19 DK-KJV] Da han havde sat sig ned på dommersædet, sendte hans hustru bud efter ham, og siger, Du skal ikke ha’ noget med denne retfærdige mand at gøre: for denne dag har jeg lidt’ mange ting på grund af ham i en drøm.
Mt 27:19 When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.
[Mat 27:20 DK-KJV] Men de ledende præster og de ældste overtalte folkemængden til at de vælge Barabbas, og destruere Jesus.
Mt 27:20 But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.
[Mat 27:21 DK-KJV] Guvernøren svarede og sagde til dem, Hvilken af de 2 vil I at jeg løslader til jer? De sagde, Barabbas.
Mt 27:21 The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas.
[Mat 27:22 DK-KJV] Pilatus siger til dem, Hvad skal jeg da gøre med Jesus som kaldes Kristus? De siger alle til ham, Lad ham bli’ korsfæstet.
Mt 27:22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified.
[Mat 27:23 DK-KJV] Og guvernøren sagde, Hvilket ondt har han gjort? Men de råbte endnu mere, og siger, Lad ham bli’ korsfæstet.
Mt 27:23 And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.
[Mat 27:24 DK-KJV] Da Pilatus så’ at han ikke kunne udrette noget, men at der blot blev mere tumult, tog han vand, og vaskede sine hænder foran folkemængden, og siger, Jeg er uskyldig i denne retfærdige persons blod: sørg I for det.
Mt 27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.
[Mat 27:25 DK-KJV] Da svarede hele folket, og sagde, Lad hans blod være over os, og over vore børn.
Mt 27:25 Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.
[Mat 27:26 DK-KJV] Da løslod han Barabbas til dem: og da han havde pisket Jesus, udleverede han ham til at bli’ korsfæstes.
Mt 27:26 Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.
[Mat 27:27 DK-KJV] Derefter tog guvernørens soldater Jesus med ind i den fælles sal, og samlede et helt regiment soldater rundt om ham.
Mt 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers.
[Mat 27:28 DK-KJV] Og de klædte ham af, og gav ham en skarlagenrød kåbe på.
Mt 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe.
[Mat 27:29 DK-KJV] Og da de havde flettet en tornekrone, satte de den på hans hoved, og et rør i hans højre hånd: og de faldt på knæ foran ham, og hånede ham, og siger, Vær hilset, Jødernes Konge!
Mt 27:29 And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!
[Mat 27:30 DK-KJV] Og de spyttede på ham, og tog røret, og slog ham i hovedet.
Mt 27:30 And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head.
[Mat 27:31 DK-KJV] Og efter at de havde hånet ham, tog de kåben af ham, og gav ham hans eget tøj på, og førte ham afsted for at korsfæste ham. “Forløbet optil at Jesus korsfæstes – Mat 27:1 til 31 & Mar 15:1 til 20 & Luk 23:1 til 25 & Joh 18:29 tilommed Joh 19:1 til 24 “
Mt 27:31 And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him.
[Mat 27:32 DK-KJV] Og da de kom ud, fandt de en mand fra Cyrene, med navnet Simon: ham overtalte de til at bære hans kors.
Mt 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.
[Mat 27:33 DK-KJV] Og da de kom til et sted kaldet Golgata, det betyder, et sted af et kranium,
Mt 27:33 And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,
[Mat 27:34 DK-KJV] De gav ham vineddike at drikke blandet med galle: og da han havde smagt på det, ville han ikke drikke.
Mt 27:34 They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink.
[Mat 27:35 DK-KJV] Og de korsfæstede ham og delte hans beklædningsgenstande, ved at kaste lod: så det måtte bli’ opfyldt som er talt af profeten, De delte mine beklædningsgenstande blandt dem, og min kåbe kastede de lod om. Se Sa 22:14 – Mat 27:35 – 
Mt 27:35 And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.
[Mat 27:36 DK-KJV] Og ved at sidde ned iagttog de ham der;
Mt 27:36 And sitting down they watched him there;
[Mat 27:37 DK-KJV] Og hans anklageskrift blev sat op over hans hovedet, DETTE ER JØDERNES KONGE JESUS.
Mt 27:37 And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
[Mat 27:38 DK-KJV] Da var der 2 korsfæstede tyve sammen med ham, en på den højre hånd, og en anden på den venstre.
Mt 27:38 Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left.
[Mat 27:39 DK-KJV] Og de som gik forbi hånede ham, og rystede på hovedet,
Mt 27:39 And they that passed by reviled him, wagging their heads,
[Mat 27:40 DK-KJV] Og siger, Du som destruerer templet, og genopbygger det på 3 dage, frels digselv. Hvis du er Guds Søn, kom ned fra korset.
Mt 27:40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.
[Mat 27:41 DK-KJV] Ligeledes spottede også de ledende præster ham, med de skriftkloge og de ældste, og sagde,
Mt 27:41 Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,
[Mat 27:42 DK-KJV] Han frelste andre; sigselv kan han ikke frelse. Hvis han er Israels konge, så lad ham komme ned fra korset nu, og vi vil tro på ham.
Mt 27:42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.
[Mat 27:43 DK-KJV] Han stolede på Gud; lad ham forløse ham nu, hvis han vil ha’ ham: for han sagde, Jeg er Guds Søn.
Mt 27:43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.
[Mat 27:44 DK-KJV] Også tyvene, som var korsfæstede med ham, sagde det samme.
Mt 27:44 The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.
[Mat 27:45 DK-KJV] Nu fra klokken 12 var der mørke over hele landet indtil klokken 15.
Mt 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.
[Mat 27:46 DK-KJV] Og omkring klokken 15 råbte Jesus med en høj stemme, og siger, Eli, Eli, lama Sabaktani? det betyder, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Mt 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?
[Mat 27:47 DK-KJV] Nogle af dem som stod der, da de hørte det, sagde, Denne mand kalder på Elias.
Mt 27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.
[Mat 27:48 DK-KJV] Og straks gik en af dem hen, og tog en svamp, og fyldte den med vineddike, og stak den på et rør, og gav ham noget at drikke.
Mt 27:48 And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.
[Mat 27:49 DK-KJV] Resten sagde, Lad være, lad os se om Elias vil komme for at frelse ham.
Mt 27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.
[Mat 27:50 DK-KJV] Jesus, da han igen havde råbt med en høj stemme, opgav ånden.
Mt 27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.
[Mat 27:51 DK-KJV] Og, læg mærke til, forhænget i templet var revet i 2 stykker fra øverst til nederst; og jorden skælvede, og klipperne revnede;
Mt 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;
[Mat 27:52 DK-KJV] Og gravene var åbnet; og mange kroppe af de hellige som sov opstod,
Mt 27:52 And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,
[Mat 27:53 DK-KJV] Og kom ud af gravene efter hans opstandelse, og gik ind i den hellige by og viste sig for mange.
Mt 27:53 And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.
[Mat 27:54 DK-KJV] Nu da officeren, og de der var sammen med ham, som holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og de ting der skete, var de meget bange, og siger, Dette var sandelig Guds Søn.
Mt 27:54 Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.
[Mat 27:55 DK-KJV] Og der var mange kvinder der som lagde mærke til det på afstand, som fulgte Jesus fra Galilæa, ved at betjente ham:
Mt 27:55 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:
[Mat 27:56 DK-KJV] Blandt dem var Maria Magdalene, og Maria Jacobs og Joses’ mor, og Zebedæus børns mor.
Mt 27:56 Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee’s children.
[Mat 27:57 DK-KJV] Da det var blevet aften, kom en rig mand fra Arimatæa, kaldet Joseph, som også hamselv var discipel af Jesus:
Mt 27:57 When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus’ disciple:
[Mat 27:58 DK-KJV] Han gik til Pilatus, og tiggede om at få Jesus krop. Og Pilatus befalede at kroppen skulle bli’ udleveret.
Mt 27:58 He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.
[Mat 27:59 DK-KJV] Og da Joseph havde taget kroppen, svøbte han den i et rent linned klæde,
Mt 27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth,
[Mat 27:60 DK-KJV] Og lagde den i hans egen nye grav, som han havde hugget ud i klippen, og han rullede en stor sten for indgangen til graven, og rejste.
Mt 27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.
[Mat 27:61 DK-KJV] Og der var Maria Magdalene, og den anden Maria, og sad over for graven.
Mt 27:61 And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.
[Mat 27:62 DK-KJV] Nu den næste dag, som fulgte dagen for forberedelse, kom de ledende præster og Farisæerne sammen over til Pilatus,
Mt 27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,
[Mat 27:63 DK-KJV] Og siger, Hr, vi husker at den bedrager sagde, mens han stadig levede, Efter 3 dage vil jeg opstå igen.
Mt 27:63 Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.
[Mat 27:64 DK-KJV] Befal derfor at graven er bevogtet sikkert indtil den tredje dag, for ikke at hans disciple skal komme om natten, og stjæle ham, og sige til folket, Han er opstået fra de døde: sådant skal den sidste fejl bli’ værre end den første.
Mt 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.
[Mat 27:65 DK-KJV] Pilatus sagde til dem, I har en vagt: gå jeres vej, gør den så sikkert som I kan.
Mt 27:65 Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can.
[Mat 27:66 DK-KJV] Sådant gik de, og gjorde graven sikker, forseglede stenen, og satte vagt på.
Mt 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.
[Mat 28:1 DK-KJV] Ved enden af sabbatten, da lyset begyndte at bryde frem den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.
Mt 28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
[Mat 28:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var et stort jordskælv: for Herrens engel dalede ned fra himlen, og kom og rullede stenen væk fra døren, og satte sig på den.
Mt 28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
[Mat 28:3 DK-KJV] Hans fremtoning var som lynet, og hans klæder hvide som sne:
Mt 28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
[Mat 28:4 DK-KJV] Og vagterne rystede ud af frygt for ham, og blev som døde mænd.
Mt 28:4 And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
[Mat 28:5 DK-KJV] Og englen svarede og sagde til kvinderne, Frygt I ikke: for jeg ved at I søger efter Jesus, som var korsfæstet.
Mt 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
[Mat 28:6 DK-KJV] Han er ikke her: for han er opstået, som han sagde. Kom, se stedet hvor Herren lå.
Mt 28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
[Mat 28:7 DK-KJV] Og gå hurtigt, og fortæl det til hans disciple at han er opstået fra de døde; og, læg mærke til, han går foran jer til Galilæa; der vil I se ham: se, jeg har fortalt jer det.
Mt 28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
[Mat 28:8 DK-KJV] Og de gik hurtigt væk fra graven med ærefrygt og stor glæde; og løb afsted for at fortælle det til hans disciple.
Mt 28:8 And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
[Mat 28:9 DK-KJV] Og som de gik for at fortælle det til hans disciple, læg mærke til, Jesus mødte dem, og siger: Vær hilset alle sammen. Og de kom og holdt ham ved fødderne, og tilbad ham.
Mt 28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
[Mat 28:10 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Vær ikke bange: Gå og fortæl mine brødre at de skal gå til Galilæa, og der skal de se mig.
Mt 28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
[Mat 28:11 DK-KJV] Nu da de var gået, læg mærke til, kom nogle af vagterne ind i byen, og fortalte alle de ting der var sket til de ledende præster.
Mt 28:11 Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
[Mat 28:12 DK-KJV] Og da de var forsamlet hos de ældste, og havde holdt råd, gav de mange penge til soldaterne,
Mt 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
[Mat 28:13 DK-KJV] Og siger, Sig I, Hans disciple kom om natten, og stjal ham mens vi sov.
Mt 28:13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
[Mat 28:14 DK-KJV] Og hvis dette kommer guvernøren for ører, vil vi overtale ham, og sikre jer.
Mt 28:14 And if this come to the governor’s ears, we will persuade him, and secure you.
[Mat 28:15 DK-KJV] Sådant tog de pengene, og gjorde som de havde fået det fortalt, og disse fortællinger er stadig almindeligt rapporteret blandt Jøderne indtil denne dag.
Mt 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
[Mat 28:16 DK-KJV] Så gik de 11 disciple til Galilæa, op på et bjerg som Jesus havde vist dem.
Mt 28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
[Mat 28:17 DK-KJV] Og da de så ham, tilbad de ham: men nogle tvivlede.
Mt 28:17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
[Mat 28:18 DK-KJV] Og Jesus kom og talte til dem, og siger, Al myndighed er givet til mig i himmel og på jord.
Mt 28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
[Mat 28:19 DK-KJV] Gå I derfor, og undervis alle nationer, ved at døbe dem i Faderens, og Sønnens, og den Hellige Ånds navn:
Mt 28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
[Mat 28:20 DK-KJV] Og undervis dem i at overholde alle ting hvadsomhelst som jeg har befalet jer, og, se, jeg er med jer hele vejen, lige indtil denne verdens ende. Amen.
Mt 28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.