Åbenbaringen - 22 Kapitler - Revelation KJV 1769

[Åben 1:1 DK-KJV] Jesus Kristus’ åbenbaring, som Gud gav til ham, for at vise de ting som snart må ske til hans tjenere; og han sendte og bevidnede det via hans engel til hans tjener Johannes:
Re 1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:
[Åben 1:2 DK-KJV] Som førte optegnelse om Guds ord, og om Jesus Kristus’ vidnesbyrd, og om alle de ting som han så.
Re 1:2 Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.
[Åben 1:3 DK-KJV] Velsignet er han der læser, og de som hører ordene af denne profeti, og bevarer de ting som er skrevet deri: for tiden er nær.
Re 1:3 Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.
[Åben 1:4 DK-KJV] Johannes til de 7 kirker som er i Lilleasien: Nåde være med jer, og fred, fra ham som er, og som var, og som kommer igen; og fra de 7 Ånder som er foran hans trone;
Re 1:4 John to the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;
[Åben 1:5 DK-KJV] Og fra Jesus Kristus, som er det trofaste vidne, og den første avlede fra de døde, og prinsen over jordens konger. Til ham der elskede os, og vaskede os fra vore synder i hans eget blod,
Re 1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,
[Åben 1:6 DK-KJV] Og har gjort os til konger og præster for Gud og hans Far; til ham være herlighed og herredømmet for evigt og altid. Amen.
Re 1:6 And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
[Åben 1:7 DK-KJV] Læg mærke til, han kommer med skyer; og ethvert øje skal se ham, også dem som gennemborede ham: og alle jordens slægter skal vræle på grund af ham. Ja sådant, Amen. 
Re 1:7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.
[Åben 1:8 DK-KJV] Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden, siger Herren, som er, og som var, og som kommer igen, den Almægtige.
Re 1:8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.
[Åben 1:9 DK-KJV] Jeg Johannes, som også er jeres bror, og følgesvend i trængsel, og i kongeriget og tålmodigheden fra Jesus Kristus, var på en ø der er kaldet Patmos, for Guds ord, og for Jesus Kristus’ vidnesbyrd.
Re 1:9 I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.
[Åben 1:10 DK-KJV] Jeg var Åndeligt i Herrens dag, og hørte bag mig en stor stemme, som af en trompet,
Re 1:10 I was in the Spirit on the Lord’s day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,
[Åben 1:11 DK-KJV] Som siger, Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste: og, Hvad du ser, skriv det i en bog, og send den til de 7 kirker som er i Lilleasien; en til Efesus og en til Smyrna og en til Pergamus og en til Thyatira og en til Sardes og en til Filadelfia samt en til Laodikea.
Re 1:11 Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.
[Åben 1:12 DK-KJV] Og jeg vendte mig for at se stemmen som talte med mig. Og ved at være vendt, så jeg 7 gyldne lysestager;
Re 1:12 And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks;
[Åben 1:13 DK-KJV] Og midt inde mellem de 7 lysestager så jeg en som lignede Menneskesønnen, iklædt en beklædning som gik helt ned til foden, og om brystet omslået med et gyldent omslag.
Re 1:13 And in the midst of the seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.
[Åben 1:14 DK-KJV] Hans hoved og hans hår var hvidt som uld, så hvidt som sne; og hans øjne var som en flamme af ild;
Re 1:14 His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;
[Åben 1:15 DK-KJV] Og hans fødder lignede fint messing, som om de brændte i en ovn; og hans stemme gav lyd som af mange vandmasser.
Re 1:15 And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.
[Åben 1:16 DK-KJV] Og i hans højre hånd havde han 7 stjerner: og ud af hans mund kom et skarpt tveægget sværd: og hans fremtoning var som solen skinner i hans styrke.
Re 1:16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp twoedged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.
[Åben 1:17 DK-KJV] Og da jeg så’ ham, faldt jeg ned for hans fødder som var jeg død. Og han lagde hans højre hånd på mig, og siger til mig, Frygt ikke; Jeg er den første og den sidste:
Re 1:17 And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:
[Åben 1:18 DK-KJV] Jeg er han der lever, og var død; og, læg mærke til, jeg er i live for altid, Amen; og har nøglerne til helvede og døden.
Re 1:18 I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.
[Åben 1:19 DK-KJV] Skriv omkring de ting du har set, og omkring de ting som er, og omkring de ting som skal ske herefter;
Re 1:19 Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter;
[Åben 1:20 DK-KJV] De 7 stjerners mysterie som du så i min højre hånd, og de 7 gyldne lysestager. De 7 stjerner er de 7 kirkers engle: og de 7 lysestager du så’ er de 7 kirker. 
Re 1:20 The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.
[Åben 2:1 DK-KJV] Skriv til kirkens engel for Efesus; Disse ting siger han der holder de 7 stjerner i hans højre hånd, som vandrer midt imellem de 7 gyldne lysestager;
Re 2:1 Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;
[Åben 2:2 DK-KJV] Jeg kender dine gerninger, og dit arbejde, og din tålmodighed, og hvordan du ikke kan fordrage dem som er onde: og du har prøvet dem som siger de er apostle, og ikke er det, og du har fundet ud af at de lyver:
Re 2:2 I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:
[Åben 2:3 DK-KJV] Og har holdt fast, og har tålmodighed, og har for mit navn skyld arbejdet, og har ikke givet op.
Re 2:3 And hast borne, and hast patience, and for my name’s sake hast laboured, and hast not fainted.
[Åben 2:4 DK-KJV] Alligevel har jeg noget imod dig, fordi du har forladt din første kærlighed.
Re 2:4 Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.
[Åben 2:5 DK-KJV] Husk derfor på hvorfra du er faldet, og anger, og gør de gerninger du gjorde i starten; for ellers kommer jeg hurtigt over dig, og fjerner din lysestage fra sin plads, medmindre du angre.
Re 2:5 Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.
[Åben 2:6 DK-KJV] Men denne ting gør du rigtigt, det at du hader Nikolaiternes handlinger, hvilket jeg også hader. 
Re 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.
[Åben 2:7 DK-KJV] Han som har et øre, lad ham høre hvad Ånden siger til kirkerne; Til ham som overvinder vil jeg lade spise af livets træ, som er i midten af Guds paradis.
Re 2:7 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
[Åben 2:8 DK-KJV] Og skriv til kirkens engel i Smyrna; Disse ting siger den første og den sidste, som var død, og er i live;
Re 2:8 And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;
[Åben 2:9 DK-KJV] Jeg kender dine gerninger, og trængsel, og fattigdom, (men du er rig) og jeg kender til den onde gudsbespottende snak som kommer fra dem som kalder sig Jøder, skønt de ikke er det, men er synagogen fra Satan.
Re 2:9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.
[Åben 2:10 DK-KJV] Frygt ikke for nogle af de ting som du vil komme til at lide for: læg mærke til, djævelen skal kaste nogle af jer i fængsel, så I må bli’ prøvet; og I skal ha’ trængsel i 10 dage: vær du trofast indtil døden, og jeg vil give dig en krone af liv.
Re 2:10 Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.
[Åben 2:11 DK-KJV] Han som har et øre, lad ham høre hvad Ånden siger til kirkerne; Han som overvinder skal ikke skades af den anden død.
Re 2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.
[Åben 2:12 DK-KJV] Og skriv til kirkens engel i Pergamus; Disse ting siger han som har det skarpe sværd med to ægge;
Re 2:12 And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;
[Åben 2:13 DK-KJV] Jeg kender dine gerninger, og hvor du bor, ja der hvor Satans sæde er: og du holder fast ved mit navn, og du har ikke fornægtet troen på mig, ja i de dage hvori mit trofaste vidne Antipas blev min trofaste martyr, som blev slået ihjel blandt jer, der hvor Satan bor.
Re 2:13 I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan’s seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.
[Åben 2:14 DK-KJV] Men jeg har nogle få ting imod dig, fordi du blandt dig har dem som holder fast ved doktrinen fra Bileam, som lærte Balak at sætte en snubleblok foran Israels børn, da han lærte dem at spise ting ofret til afguder, og til at bedrive hor.
Re 2:14 But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.
[Åben 2:15 DK-KJV] Så har du også dem som holder fast ved doktrinen fra Nikolaiterne, hvilke ting jeg hader. 
Re 2:15 So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate.
[Åben 2:16 DK-KJV] Anger; for ellers vil jeg komme til dig hurtigt, og vil kæmpe imod dem med min munds sværd.
Re 2:16 Repent; or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.
[Åben 2:17 DK-KJV] Han som har et øre, lad ham høre hvad Ånden siger til kirkerne; Til ham som overvinder vil jeg give lov til at spise af den skjulte manna, og vil give ham en hvid sten, og på stenen skrevet et nyt navn, som intet menneske kender foruden han som har modtaget den.
Re 2:17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.
[Åben 2:18 DK-KJV] Og skriv til kirkens engel i Thyatira; Disse ting siger Guds Søn, som har hans øjne som ligner en flamme af ild, og hans fødder er ligesom fint messing;
Re 2:18 And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass;
[Åben 2:19 DK-KJV] Jeg kender dine gerninger, og næstekærlighed, og din tjeneste, og tro, og din tålmodighed, og dine gerninger; og de sidste til at være flere end de første.
Re 2:19 I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first.
[Åben 2:20 DK-KJV] Til trods for det har jeg nogle få ting imod dig, fordi du har fundet dig i kvinden Jesabel, som kalder sig selv profetinde, og lærer og forfører mine tjenere til at bedrive hor, og til at spise ting ofret til afguder.
Re 2:20 Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.
[Åben 2:21 DK-KJV] Og jeg gav hende tid til at angre fra hendes hor; og hun angrede ikke.
Re 2:21 And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.
[Åben 2:22 DK-KJV] Vær på vagt, jeg vil kaste hende ned i en seng, og dem som begår utroskab med hende ind i stor trængsel, medmindre de angre fra deres handlinger.
Re 2:22 Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.
[Åben 2:23 DK-KJV] Og jeg vil dræbe hendes børn med døden; og alle kirkerne vil vide at jeg er han som ransager nyrerne og hjerterne: og jeg vil give til hver enkelt af jer efter jeres gerninger.
Re 2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.
[Åben 2:24 DK-KJV] Men til jer siger jeg, og til resten af Thyatira, alle dem som ikke har denne doktrin, og som ikke har kendt til dybden af Satan, som de siger; På jer vil jeg ikke lægge andre byrder.
Re 2:24 But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.
[Åben 2:25 DK-KJV] Men hold fast ved det I allerede har indtil jeg kommer.
Re 2:25 But that which ye have already hold fast till I come.
[Åben 2:26 DK-KJV] Og han som overvinder, og holder mine gerninger til enden, til ham vil jeg give myndighed over nationerne:
Re 2:26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:
[Åben 2:27 DK-KJV] Og han skal regere over dem med en jernstav; som pottemagerens kar skal de sønderknuses: ligesom jeg modtog af min Far.
Re 2:27 And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.
[Åben 2:28 DK-KJV] Og jeg vil give ham morgen stjernen.
Re 2:28 And I will give him the morning star.
[Åben 2:29 DK-KJV] Han som har et øre, lad ham høre hvad Ånden siger til kirkerne.
Re 2:29 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
[Åben 3:1 DK-KJV] Og skriv til kirkens engel i Sardes; Disse ting siger han som har de 7 ånder fra Gud, og de 7 stjerner; Jeg kender dine gerninger, at du har et navn at du lever, og er død.
Re 3:1 And unto the angel of the church in Sardis write; These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead.
[Åben 3:2 DK-KJV] Vær årvågen, og styrk de ting som er tilbage, som er klar til at dø: for jeg har ikke fundet dine gerninger perfekte foran Gud.
Re 3:2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.
[Åben 3:3 DK-KJV] Husk derfor på hvordan du har modtaget og hørt, og hold fast, og anger. Hvis du derfor ikke er opmærksom, vil jeg komme over dig som en tyv, og du skal ikke vide hvilken time jeg vil komme over dig.
Re 3:3 Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.
[Åben 3:4 DK-KJV] Du har nogle få navne ja i Sardes som ikke har besmittet deres beklædningsgenstande; og de skal vandre med mig i hvidt: for de er værdige.
Re 3:4 Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments; and they shall walk with me in white: for they are worthy.
[Åben 3:5 DK-KJV] Han som overvinder, den samme skal iklædes en hvid klædning; og jeg vil ikke fjerne hans navn fra livets bog, men jeg vil bekende hans navn foran min Far, og foran hans engle.
Re 3:5 He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.
[Åben 3:6 DK-KJV] Han som har et øre, lad ham høre hvad Ånden siger til kirkerne.
Re 3:6 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
[Åben 3:7 DK-KJV] Og skriv til kirkens engel i Filadelfia; Disse ting siger han som er hellig, han som er sandfærdig, han som har Davids nøgle, han som åbner, og intet menneske lukker; og lukker, og intet menneske åbner;
Re 3:7 And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;
[Åben 3:8 DK-KJV] Jeg kender dine gerninger: vær på vagt, jeg har sat foran dig en åben dør, og intet menneske kan lukke den: for du har kun lidt styrke, og har holdt mit ord, og har ikke benægtet mit navn.
Re 3:8 I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.
[Åben 3:9 DK-KJV] Vær på vagt, jeg vil få dem til som er fra Satans synagoge, som siger de er Jøder, og ikke er, men lyver; vær på vagt, jeg vil få dem til at komme og tilbede foran dine fødder, og forstå at jeg har elsket dig.
Re 3:9 Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.
[Åben 3:10 DK-KJV] Fordi du har holdt mit tålmodighedsord, vil jeg også holde dig fri fra fristelsens time, som skal komme over hele denne verden, for at prøve dem der bor på jorden. 
Re 3:10 Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.
[Åben 3:11 DK-KJV] Vær på vagt, jeg kommer hurtigt: hold fast i det du har, så intet menneske tager din krone.
Re 3:11 Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.
[Åben 3:12 DK-KJV] Ham som overvinder vil jeg gøre til en søjle i min Fars tempel, og han skal ikke gå ud mere: og jeg vil på ham skrive min Guds navn, og navnet på min Guds by, som er nye Jerusalem, som kommer ned ud af himlen fra min Gud: og jeg vil på ham skrive mit nye navn.
Re 3:12 Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.
[Åben 3:13 DK-KJV] Han som har et øre, lad ham høre hvad Ånden siger til kirkerne.
Re 3:13 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
[Åben 3:14 DK-KJV] Og skriv til kirkens engel for Laodikeaerne; Disse ting siger selveste Amen, det trofaste og sande vidne, begyndelsen af Guds skabelse;
Re 3:14 And unto the angel of the church of the Laodiceans write; These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God;
[Åben 3:15 DK-KJV] Jeg kender dine gerninger, at du hverken er kold eller varm: jeg ville du var kold eller varm.
Re 3:15 I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would thou wert cold or hot.
[Åben 3:16 DK-KJV] Så da fordi du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg kaste dig op ud af min mund.
Re 3:16 So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.
[Åben 3:17 DK-KJV] Fordi du siger, jeg er rig, og har meget gods, og ikke har brug for noget; og ikke ved at du er elendig, og jammerlig, og fattig, og blind, og nøgen:
Re 3:17 Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked:
[Åben 3:18 DK-KJV] Jeg råder dig til at købe guld af mig prøvet i ilden, så du må være rig; og en hvid klædning, så du må være iklædt, og at din nøgenheds skam ikke viser sig; og salve dine øjne med øjensalve, så du må se. 
Re 3:18 I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see.
[Åben 3:19 DK-KJV] Alle dem jeg elsker, irettesætter og forfølger jeg: vær derfor nidkær, og anger.
Re 3:19 As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.
[Åben 3:20 DK-KJV] Vær på vagt, jeg står ved døren, og banker: hvis der er en mand der hører min stemme, og åbner døren, vil jeg komme ind til ham, og spise med ham, og han med mig.
Re 3:20 Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.
[Åben 3:21 DK-KJV] Til ham som overvinder vil jeg give lov til at sidde med mig på min trone, ligesom jeg også overvandt, og er sat ned hos min Far på hans trone.
Re 3:21 To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.
[Åben 3:22 DK-KJV] Han som har et øre, lad ham høre hvad Ånden siger til kirkerne.
Re 3:22 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
[Åben 4:1 DK-KJV] Efter dette så jeg, og, vær på vagt, en dør blev åbnet i himlen: og den første stemme som jeg hørte lød som en trompet der snakkede med mig, som sagde, Kom herop, og jeg vil vise dig ting som er nødt til at ske i fremtiden.
Re 4:1 After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter.
[Åben 4:2 DK-KJV] Og øjeblikkelig var jeg åndelig: og, vær på vagt, en trone blev sat i himlen, og der sad én på tronen.
Re 4:2 And immediately I was in the spirit: and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne.
[Åben 4:3 DK-KJV] Og han som sad så ud som om han var lavet af en jaspis og en sarder sten: og der var en regnbue hele vejen rundt omkring tronen, som på afstand lignede en emerald.
Re 4:3 And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone: and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald.
[Åben 4:4 DK-KJV] Og hele vejen rundt omkring tronen var der 24 sæder: og på sæderne så jeg 24 ældste sidde, iklædt hvide klædninger; og de havde guldkroner på hovedet.
Re 4:4 And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.
[Åben 4:5 DK-KJV] Og ud fra tronen kom der lyn og torden og stemmer: og der var 7 brændende lamper som stod foran tronen, som er Guds 7 Ånder.
Re 4:5 And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.
[Åben 4:6 DK-KJV] Og foran tronen var der et hav af glas som lignede krystal: og i midten af tronen, og hele vejen rundt omkring tronen, var der 4 dyr fulde af øjne både foran og bagpå.
Re 4:6 And before the throne there was a sea of glass like unto crystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.
[Åben 4:7 DK-KJV] Og det første dyr lignede en løve, og det andet dyr lignede en kalv, og det tredje dyr havde ansigt som et menneske, og det fjerde dyr lignede en flyvende ørn.
Re 4:7 And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle.
[Åben 4:8 DK-KJV] Og de 4 dyr havde hver enkelt af dem 6 vinger om sig, og indvendigt på vingerne var de fulde af øjne: og de hviler ikke dag og nat, men siger, Hellig, hellig, hellig, Herre Gud Almægtig, som var, og som er, og som kommer.
Re 4:8 And the four beasts had each of them six wings about him; and they were full of eyes within: and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was, and is, and is to come.
[Åben 4:9 DK-KJV] Og når disse 4 dyr giver herlighed og ære og taksigelsesbønner til ham som sad på tronen, som lever for evigt og altid,
Re 4:9 And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever,
[Åben 4:10 DK-KJV] Bøjede de 24 ældste sig ned for ham som sad på tronen, og tilbeder ham som lever for evigt og altid, og kastede deres kroner ned foran tronen, og siger,
Re 4:10 The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying,
[Åben 4:11 DK-KJV] Du er værdig, Kæreste Herre, til at modtage herlighed og ære og vælde: for du har skabt alle ting, og de er og var skabt for dit velbehag.
Re 4:11 Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.
[Åben 5:1 DK-KJV] Og jeg så i højre hånd på ham som sad på tronen en bog som der var skrevet i både indvendigt og udvendigt, forseglet med 7 segl.
Re 5:1 And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals.
[Åben 5:2 DK-KJV] Og jeg så en stærk engel proklamere med en høj stemme, Hvem er værdig til at åbne bogen, og til at bryde dens segl?
Re 5:2 And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book, and to loose the seals thereof?
[Åben 5:3 DK-KJV] Og intet menneske i himlen, eller på jorden, heller ikke under jorden, kunne åbne bogen, heller ikke se på den.
Re 5:3 And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon.
[Åben 5:4 DK-KJV] Og jeg græd meget, fordi intet menneske blev fundet værdigt til at åbne og læse bogen, heller ikke se på den.
Re 5:4 And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon.
[Åben 5:5 DK-KJV] Og en af de ældste siger til mig, Græd ikke, læg mærke til, Løven fra Judahs stamme, Davids Rod, sejrede og kan åbne bogen, og løse de 7 segl.
Re 5:5 And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion of the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof.
[Åben 5:6 DK-KJV] Og jeg lagde mærke til, og, se, inde midt for tronen og foran de 4 dyr, og ind foran de ældste, stod et Lam som var det blevet slået ihjel, som har 7 horn og 7 øjne, som er de 7 Ånder fra Gud der er sendt ud over hele jorden.
Re 5:6 And I beheld, and, lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.
[Åben 5:7 DK-KJV] Og han kom og tog bogen ud af højre hånd af ham som sad på tronen.
Re 5:7 And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne.
[Åben 5:8 DK-KJV] Og da han havde taget bogen, faldt de 4 dyr og de 24 ældste ned foran Lammet, som hver enkelt af dem har en harpe, og gyldne skåle fyldt med røgelse, som er de helliges bønner.
Re 5:8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints.
[Åben 5:9 DK-KJV] Og de sang en ny sang, Du er værdig til at tage bogen, og til at bryde dens segl: for du blev slået ihjel, og har befriet os til Gud ved dit blod ud af alle folkeracer, og tungemål, og folk, og nationer;
Re 5:9 And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;
[Åben 5:10 DK-KJV] Og har gjort os til vor Guds konger og præster: og vi skal regere på jorden.
Re 5:10 And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth.
[Åben 5:11 DK-KJV] Og jeg lagde mærke til, og jeg hørte røsten fra mange engle rundt omkring tronen og dyrene og de ældste: og tallet for dem var 10.000 gange 10.000, og tusindvis af tusindvis;
Re 5:11 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders: and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands;
[Åben 5:12 DK-KJV] Som siger med en høj røst, Værdig er Lammet som blev slået ihjel til at modtage vælde, og rigdomme, og visdom, og styrke, og ære, og herlighed, og velsignelse.
Re 5:12 Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing.
[Åben 5:13 DK-KJV] Og alle skabninger som er i himlen, og på jorden, og under jorden, og dem som er i havet, og alt som er i dem, hørte jeg sige, Velsignelse, og ære, og herlighed, og vælde, være til ham som sidder på tronen, og til Lammet for evig og altid.
Re 5:13 And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.
[Åben 5:14 DK-KJV] Og de 4 dyr sagde, Amen. Og de 24 ældste faldt ned og tilbad ham som lever for evig og altid.
Re 5:14 And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell down and worshipped him that liveth for ever and ever.
[Åben 6:1 DK-KJV] Og jeg så Lammet åbnede segl nummer 1, og jeg hørte, som var det lyden fra torden, og en af de 4 dyr siger, Kom og se.
Re 6:1 And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see.
[Åben 6:2 DK-KJV] Og jeg så, og lagde mærke til en hvid hest: og han som sad på ham havde en bue; og en krone blev givet til ham: og han gik ud og erobrede, og for at erobre.
Re 6:2 And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.
[Åben 6:3 DK-KJV] Og da Lammet havde åbnet segl nummer 2, hørte jeg det andet dyr sige, Kom og se.
Re 6:3 And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see.
[Åben 6:4 DK-KJV] Og en anden hest drog ud og den var rød: og han som sad på ham fik myndighed til at tage freden fra jorden, og at de skulle dræbe hinanden, og der blev givet ham et stort sværd.
Re 6:4 And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given unto him a great sword.
[Åben 6:5 DK-KJV] Og da Lammet havde åbnet segl nummer 3, hørte jeg det tredje dyr sige, Kom og se. Og jeg lagde mærket til det, og så en sort hest; og han som sad på ham havde et par vægte i hans hånd.
Re 6:5 And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.
[Åben 6:6 DK-KJV] Og jeg hørte en stemme inde midt mellem de 4 dyr sige, 1 mål hvede for en dagsløn, 3 mål byg for en dagsløn, men du må ikke skade olien og vinen.
Re 6:6 And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the wine.
[Åben 6:7 DK-KJV] Og da Lammet havde åbnet segl nummer 4, hørte jeg stemmen af det fjerde dyr sige, Kom og se.
Re 6:7 And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see.
[Åben 6:8 DK-KJV] Og jeg så, og læg mærke til en lysegrøn hest: og hans navn som sad på ham var Døden, og Helvede fulgte med ham. Og myndighed var givet til dem over 1/4 del af jorden, til at dræbe med sværd, og med sult, og med død, og med jordens dyr.
Re 6:8 And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.
[Åben 6:9 DK-KJV] Og da Lammet havde åbnet segl nummer 5, så jeg under alteret sjælene af dem som var slået ihjel på grund af Guds ord, og på grund at det vidnesbyrd de havde givet:
Re 6:9 And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held:
[Åben 6:10 DK-KJV] Og de råbte med en høj stemme, og siger, Hvor længe, Kæreste Herre, hellig og sand, varer det inden du dømmer og hævner vores blod på dem som er på jorden?
Re 6:10 And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?
[Åben 6:11 DK-KJV] Og de fik hver enkelt hvide kåber; og der blev sagt til dem, at de skulle hvile lidt endnu, indtil deres medtjenere og deres brødre, også skulle bli’ dræbt som de var blevet, og det skulle være opfyldt.
Re 6:11 And white robes were given unto every one of them; and it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellowservants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled.
[Åben 6:12 DK-KJV] Og jeg lagde mærke til at Lammet havde åbnet segl nummer 6, og, se, der var et stort jordskælv; og solen blev sort som sækkelærred af hår, og månen blev som blod; 
Re 6:12 And I beheld when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood;
[Åben 6:13 DK-KJV] Og stjernerne fra himlen faldt ned på jorden, ligesom et figentræ kaster hendes umodne figner, når hun rystes af en kraftig vind.
Re 6:13 And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind.
[Åben 6:14 DK-KJV] Og himlen forsvandt som en bogrulle der rulles sammen; og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres plads.
Re 6:14 And the heaven departed as a scroll when it is rolled together; and every mountain and island were moved out of their places.
[Åben 6:15 DK-KJV] Og jordens konger, og de store mennesker, og de rige mennesker, og chefkaptajnerne, og de mægtige mennesker, og alle slaver, og alle frie mennesker, gemte sig i sprækker og bag ved klippestykker fra bjergene;  
Re 6:15 And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains;
[Åben 6:16 DK-KJV] Og sagde til bjergene og klippestykkerne, fald på os, og gem os fra Guds ansigt ham der sidder på tronen, og fra Lammets arrigskab:
Re 6:16 And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb:
[Åben 6:17 DK-KJV] For den store dag for hans arrigskab er kommet; og hvem skal kunne modstå den?
Re 6:17 For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand?
[Åben 7:1 DK-KJV] Og efter disse ting så jeg 4 engle stå på jordens 4 hjørner, tilbageholdende jordens 4 vinde, så det ikke skulle blæse på jorden, eller på havet, og heller ikke på noget træ.
Re 7:1 And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.
[Åben 7:2 DK-KJV] Og jeg så en anden engel stige op fra øst, som har seglet fra den levende Gud: og han råbte med en høj stemme til de 4 engle, til hvem det var givet at skade jorden og havet,
Re 7:2 And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God: and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea,
[Åben 7:3 DK-KJV] Og siger, Skad ikke jorden, hverken havet, eller træerne, før vi har forseglet panderne på Guds tjener.
Re 7:3 Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.
[Åben 7:4 DK-KJV] Og jeg hørte tallet for dem der var forseglet: og der blev forseglet 144.000 af alle Israels børns stammer.
Re 7:4 And I heard the number of them which were sealed: and there were sealed an hundred and forty and four thousand of all the tribes of the children of Israel.
[Åben 7:5 DK-KJV] Af Judahs stamme fik 12.000 seglet. Af Reubens stamme fik 12.000 seglet. Af Gads stamme fik 12.000 seglet.
Re 7:5 Of the tribe of Juda were sealed twelve thousand. Of the tribe of Reuben were sealed twelve thousand. Of the tribe of Gad were sealed twelve thousand.
[Åben 7:6 DK-KJV] Af Ashers stamme fik 12.000 seglet. Af Naphtalis stamme fik 12.000 seglet. Af Manassehs stamme fik 12.000 seglet.
Re 7:6 Of the tribe of Aser were sealed twelve thousand. Of the tribe of Nepthalim were sealed twelve thousand. Of the tribe of Manasses were sealed twelve thousand.
[Åben 7:7 DK-KJV] Af Simeons stamme fik 12.000 seglet. Af Levis stamme fik 12.000 seglet. Af Issachars stamme fik 12.000 seglet
Re 7:7 Of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Levi were sealed twelve thousand. Of the tribe of Issachar were sealed twelve thousand.
[Åben 7:8 DK-KJV] Af Zebuluns stamme fik 12.000 seglet. Af Josephs stamme fik 12.000 seglet. Af Benjamins stamme fik 12.000 seglet. “Se – Esa 9:1-2 – Mat 4:15-16 – Åben 7:8”
Re 7:8 Of the tribe of Zabulon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Joseph were sealed twelve thousand. Of the tribe of Benjamin were sealed twelve thousand.
[Åben 7:9 DK-KJV] Og efter dette lagde jeg mærke til, og, se, en stor folkemængde, som intet menneske kunne tælle, fra alle nationer, og slægter, og folk, og tungemål, stod foran tronen, og foran Lammet, iklædt hvide kåber, og palmer i deres hænder;
Re 7:9 After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands;
[Åben 7:10 DK-KJV] Og råbte med en høj stemme, og siger, Frelse tilhører vor Gud som sidder på tronen, og til Lammet.
Re 7:10 And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb.
[Åben 7:11 DK-KJV] Og alle englene stod rundt omkring tronen, og omkring de ældste og de 4 dyr, og de faldt på deres ansigter ned foran tronen, og tilbad Gud,
Re 7:11 And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God,
[Åben 7:12 DK-KJV] Og siger, Amen: Velsignelse, og herlighed, og visdom, taksigelsesbøn, og ære, og vælde, og magt, tilhøre vores Gud for evig og altid. Amen.
Re 7:12 Saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen.
[Åben 7:13 DK-KJV] Og en af de ældste svarede mig, og siger til mig, Hvilke er disse som er iklædt hvide kåber? og hvorfra er de kommet?
Re 7:13 And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? and whence came they?
[Åben 7:14 DK-KJV] Og jeg sagde til ham, Hr, du ved det. Og han sagde til mig, Disse er de som kom ud af stor trængsel, og de har vasket deres kåber, og gjort dem hvide i Lammets blod.
Re 7:14 And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.
[Åben 7:15 DK-KJV] Derfor er de foran Guds trone, og tjener ham dag og nat i hans tempel: og ham som sidder på tronen skal bo blandt dem.
Re 7:15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them.
[Åben 7:16 DK-KJV] De skal ikke sulte mere, heller ikke tørste mere; Solen skal heller ikke skinne på dem, heller ikke nogen varme.
Re 7:16 They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.
[Åben 7:17 DK-KJV] For Lammet som er i midten af tronen skal give dem noget at spise, og skal lede dem til levende fontæner af vand: og Gud skal tørre hver en tåre af deres øjne.
Re 7:17 For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.
[Åben 8:1 DK-KJV] Og da Lammet havde åbnet segl nummer 7, var der stilhed i himlen i omkring en ½ time.
Re 8:1 And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour.
[Åben 8:2 DK-KJV] Og jeg så de 7 engle som stod foran Gud; og de fik 7 trompeter.
Re 8:2 And I saw the seven angels which stood before God; and to them were given seven trumpets.
[Åben 8:3 DK-KJV] Og en anden engel kom og stod ved alteret, som havde en guldrøgelsesbrænder; og der blev givet ham en masse røgelse, så han skulle tilbyde det sammen med bønnerne fra alle de hellige på guldalteret som var foran tronen.
Re 8:3 And another angel came and stood at the altar, having a golden censer; and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne.
[Åben 8:4 DK-KJV] Og røgen fra røgelsen, som kom sammen med bønnerne fra de hellige, steg op foran Gud ud af englens hånd.
Re 8:4 And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel’s hand.
[Åben 8:5 DK-KJV] Og englen tog røgelsesbrænderen, og fyldte den med ild fra alteret, og kastede den ned på jorden: og der hørtes stemmer, og torden, og lyn, og et jordskælv.
Re 8:5 And the angel took the censer, and filled it with fire of the altar, and cast it into the earth: and there were voices, and thunderings, and lightnings, and an earthquake.
[Åben 8:6 DK-KJV] Og de 7 engle som havde de 7 trompeter gjorde sig klar til at blæse i dem.
Re 8:6 And the seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound.
[Åben 8:7 DK-KJV] Og engel nummer 1 blæste i trompeten, og der kom hagl og ild blandet med blod, og det hele blev kastet ned på jorden: Og 1/3 del af alle træer brændte op, og alt græs brændte op.
Re 8:7 The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth: and the third part of trees was burnt up, and all green grass was burnt up.
[Åben 8:8 DK-KJV] Og engel nummer 2 blæste i trompeten, og det var som om et stort bjerg med ild i blev kastet i havet: og 1/3 del af havet blev til blod;
Re 8:8 And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea: and the third part of the sea became blood;
[Åben 8:9 DK-KJV] Og 1/3 del af alle dyr som var i havet, og som havde liv, døde; og 1/3 del af alle skibe blev smadret.
Re 8:9 And the third part of the creatures which were in the sea, and had life, died; and the third part of the ships were destroyed.
[Åben 8:10 DK-KJV] Og engel nummer 3 blæste i trompeten, og der faldt en stor stjerne ned fra himlen, brændende som var det en lampe, og den faldt på 1/3 del af alle floder, og på de friske kilder med vand;
Re 8:10 And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters;
[Åben 8:11 DK-KJV] Og navnet på stjernen var Malurt: og 1/3 del af vandmasserne blev malurt; og mange mennesker døde af vandmasserne, fordi det var blevet bittert.
Re 8:11 And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter.
[Åben 8:12 DK-KJV] Og engel nummer 4 blæste i trompeten, og 1/3 del af solen blev dækket, og 1/3 del af månen, og 1/3 del af stjernerne; så 1/3 del af dem var mørklagt, og 1/3 del af dagen var der ikke, og det samme skete med natten.
Re 8:12 And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise.
[Åben 8:13 DK-KJV] Og jeg lagde mærke til, og hørte en engel flyve midt igennem himlen, som siger med en høj stemme, arme jer, arme jer, arme jer, til jordens indbygger på grund af de andre stemmer fra trompeten fra de 3 engle, som stadig mangler at lyde!
Re 8:13 And I beheld, and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe, to the inhabiters of the earth by reason of the other voices of the trumpet of the three angels, which are yet to sound!
[Åben 9:1 DK-KJV] Og engel nummer 5 blæste i trompeten, og jeg så’ en stjerne falde fra himlen ned til jorden: og til ham blev givet nøglen til den bundløse faldgrube.
Re 9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.
[Åben 9:2 DK-KJV] Og han åbnede den bundløse faldgrube; og der kom røg ud af faldgruben, som var det røgen fra en stor ovn; og solen og luften blev mørklagt på grund af røgen fra faldgruben.
Re 9:2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.
[Åben 9:3 DK-KJV] Og ud af røgen kom der græshopper ud over jorden: og de fik givet myndighed, som jordens skorpioner har myndighed.
Re 9:3 And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.
[Åben 9:4 DK-KJV] Og det blev befalet af dem at de ikke skulle skade græsset på jorden, heller ikke noget grønt, heller ikke nogen træer; men kun de mennesker som ikke havde seglet fra Gud på deres pander.
Re 9:4 And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.
[Åben 9:5 DK-KJV] Og de fik at vide at de ikke skulle dræbe dem, men at de skulle bli’ pint i 5 måneder: og deres pinsel var som pinslen fra en skorpion, når han stikker et menneske.
Re 9:5 And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented five months: and their torment was as the torment of a scorpion, when he striketh a man.
[Åben 9:6 DK-KJV] Og i de dage skal mennesker søge døden, og skal ikke finde den; og de skal ønske at dø, og døden skal fly fra dem.
Re 9:6 And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die, and death shall flee from them.
[Åben 9:7 DK-KJV] Og græshopperne lignede heste udstyret til kamp; og på deres hoveder havde de noget som lignede en krone af guld, og deres ansigter var som menneskers ansigter.
Re 9:7 And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle; and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men.
[Åben 9:8 DK-KJV] Og deres hår lignede langt kvindehår, og deres tænder lignede en løves.
Re 9:8 And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions.
[Åben 9:9 DK-KJV] Og de havde brystplader, som var det brystplader af jern; og lyden fra deres vinger var som stridsvognslyden fra mange heste der løber ind i kampen.
Re 9:9 And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.
[Åben 9:10 DK-KJV] Og de havde haler ligesom skorpioner, og der var gift stik på deres haler: og deres myndighed var at de skulle plage mennesker i 5 måneder.
Re 9:10 And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails: and their power was to hurt men five months.
[Åben 9:11 DK-KJV] Og de havde en konge over dem, som er englen over den bundløse faldgrube, som på Hebraisk hedder Abaddon, men på Græsk er hans navn Apollyon.
Re 9:11 And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.
[Åben 9:12 DK-KJV] Det første arme jer er fordi; og, vær på vagt, der kommer 2 arme jer endnu.
Re 9:12 One woe is past; and, behold, there come two woes more hereafter.
[Åben 9:13 DK-KJV] Og engel nummer 6 blæste i trompeten, og jeg hørte en stemme fra de 4 horn fra det gyldne alter som er der ind foran Gud,
Re 9:13 And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,
[Åben 9:14 DK-KJV] Sige til engel nummer 6 som havde trompeten, Slip de 4 engle løs som er bundet i den store Eufratflod.
Re 9:14 Saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.
[Åben 9:15 DK-KJV] Og de 4 engle blev sluppet løs, de som var beredt for netop denne time, og dag, og måned, og år, for at dræbe 1/3 del af menneskene.
Re 9:15 And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men.
[Åben 9:16 DK-KJV] Og tallet for rytterne i hæren var 200.000.000: og jeg hørte tallet for dem.
Re 9:16 And the number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand: and I heard the number of them.
[Åben 9:17 DK-KJV] Og således så’ jeg i visionen hestene, og dem som sad på dem, som havde brystplader af ild, og jacinth ædelsten, og svovlsten: og hestenes hoveder var som løvernes hoveder; og ud af deres munde kom der ild og røg og svovlsten.
Re 9:17 And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.
[Åben 9:18 DK-KJV] Via disse 3 var 1/3 del af menneskene dræbt, via ilden, og via røgen, og via svovlstenene, som kom ud af deres munde.
Re 9:18 By these three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths.
[Åben 9:19 DK-KJV] For deres styrke er i deres munde, og i deres haler: for deres haler var ligesom slangers, og havde hoveder, og med dem skader de.
Re 9:19 For their power is in their mouth, and in their tails: for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt.
[Åben 9:20 DK-KJV] Og resten af de mennesker som endnu ikke var dræbt via disse plager angrede ikke fra deres hænders gerninger, at de ikke skulle tilbede djævle, og afguder af guld, og sølv, og messing, og sten, og af træ: som hverken kan se, eller høre, heller ikke gå:
Re 9:20 And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see, nor hear, nor walk:
[Åben 9:21 DK-KJV] De angrede heller ikke fra deres myrderier, eller fra deres heksekunster, eller fra deres hor, eller fra deres tyverier.
Re 9:21 Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts.
[Åben 10:1 DK-KJV] Og jeg så en anden mægtig engel komme ned fra himlen, iklædt en sky: og en regnbue var over hans hovedet, og hans ansigt var som var det solen, og hans fødder som søjler af ild:
Re 10:1 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:
[Åben 10:2 DK-KJV] Og han havde en lille åben bog i sin hånd: og han satte sin højre fod på havet, og sin venstre fod på jorden,
Re 10:2 And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth,
[Åben 10:3 DK-KJV] Og råbte med en høj røst, som når en løve brøler: og da han havde råbt, ytrede 7 tordenvejr deres stemmer.
Re 10:3 And cried with a loud voice, as when a lion roareth: and when he had cried, seven thunders uttered their voices.
[Åben 10:4 DK-KJV] Og da de 7 tordenvejr havde ytret deres stemmer, var jeg ved at skrive: og jeg hørte en stemme fra himlen sige til mig, Forsegl de ting som de 7 tordenvejr ytrede, og skriv dem ikke.
Re 10:4 And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write: and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not.
[Åben 10:5 DK-KJV] Og den engel som jeg så stå på havet og på jorden opløftede hans hånd mod himlen,
Re 10:5 And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven,
[Åben 10:6 DK-KJV] Og sværgede via ham som lever for evigt og altid, ham som skabte himlen, og de ting som er derinde, og jorden, og de ting som er derinde, og havet, og de ting som er deri, at det fra nu af er slut med tiden:
Re 10:6 And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer:
[Åben 10:7 DK-KJV] Men i de dage med røsten fra den 7’ne engel, når han skal begynde at lyde, skulle Guds mysterie være fuldendt, som han har erklæret overfor hans tjenere profeterne.
Re 10:7 But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.
[Åben 10:8 DK-KJV] Og røsten som jeg hørte fra himlen talte til mig igen, og sagde, Gå og tag den lille bog som er åben i hånden på den engel som står på havet og på jorden.
Re 10:8 And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.
[Åben 10:9 DK-KJV] Og jeg gik over til englen, og sagde til ham, Giv mig den lille bog. Og han sagde til mig, Tag den, og spis den; og den skal gøre din mave bitter, men i din mund skal den være sød som honning.
Re 10:9 And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.
[Åben 10:10 DK-KJV] Og jeg tog den lille bog ud af englens hånd, og spiste den, og i min mund var den sød som honning: og da jeg havde spist den, blev min mave bitter.
Re 10:10 And I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey: and as soon as I had eaten it, my belly was bitter.
[Åben 10:11 DK-KJV] Og han sagde til mig, Du må profetere igen foran mange folkeslag, og nationer, og tungemål, og konger.
Re 10:11 And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.
[Åben 11:1 DK-KJV] Og der var givet mig et rør ligesom en stav: og englen stod, og siger, Rejs dig op, og mål Guds tempel, og alteret, og dem der tilbeder derinde.
Re 11:1 And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein.
[Åben 11:2 DK-KJV] Men forgården udenfor templet skal du undgå, og mål ikke den; for den er givet til Hedningerne: og den hellige by skal de nedtrampe under deres fødder i 42 måneder.
Re 11:2 But the court which is without the temple leave out, and measure it not; for it is given unto the Gentiles: and the holy city shall they tread under foot forty and two months.
[Åben 11:3 DK-KJV] Og jeg vil give myndighed til mine 2 vidner, og de skal profetere i 1260 dage, iklædt sækkelærred.
Re 11:3 And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.
[Åben 11:4 DK-KJV] Disse er de 2 oliventræer, og de 2 lysestager som står foran jordens Gud.
Re 11:4 These are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth.
[Åben 11:5 DK-KJV] Og hvis der er en mand der vil skade dem, vil der komme ild ud af deres mund, og fortære deres fjender: og hvis der er en mand der vil skade dem, må han bli’ dræbt på denne måde.
Re 11:5 And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies: and if any man will hurt them, he must in this manner be killed.
[Åben 11:6 DK-KJV] De har myndighed til at lukke himlen, så det ikke regner i de dage hvor de profeterer: og myndighed over vandmasser til at lave dem om til blod, og til at besmitte jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
Re 11:6 These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.
[Åben 11:7 DK-KJV] Og når de er færdige med deres vidnesbyrd, så skal dyret stige op fra den bundløse faldgrube og gå i krig med dem, og skal vinde over dem, og slå dem ihjel.
Re 11:7 And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.
[Åben 11:8 DK-KJV] Og deres døde kroppe skal ligge der i gaden i den store by, som åndeligt hedder Sodoma og Egypten, der hvor vores Herre blev korsfæstet.
Re 11:8 And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.
[Åben 11:9 DK-KJV] Og de fra det folk og slægtninge og tungemål og nationer skal se deres døde kroppe 3 ½ dag, og skal ikke sørge for at deres døde kroppe bli’r lagt i grave.
Re 11:9 And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.
[Åben 11:10 DK-KJV] Og de der bor på jorden skal juble over dem, og more sig, og sende hinanden gaver; fordi disse 2 profeter plagede dem som bor på jorden.
Re 11:10 And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwelt on the earth.
[Åben 11:11 DK-KJV] Og efter 3 ½ dag kom Guds Livsånde ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder; og en stor frygt kom over dem som så dem.
Re 11:11 And after three days and an half the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet; and great fear fell upon them which saw them.
[Åben 11:12 DK-KJV] Og de hørte en stor stemme fra himlen som siger til dem, Kom herop. Og de steg op til himlen i en sky; og deres fjender lagde mærke til dem.
Re 11:12 And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud; and their enemies beheld them.
[Åben 11:13 DK-KJV] Og i den samme time var der et stort jordskælv, og 1/10 del af byen styrtede sammen, og på grund af jordskælvet blev 7.000 mennesker dræbt: og resten blev forfærdede, og gav herlighed til himlens Gud.
Re 11:13 And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven.
[Åben 11:14 DK-KJV] Det andet arme jer er fordi; og, vær på vagt; det tredje arme jer kommer hurtigt.
Re 11:14 The second woe is past; and, behold, the third woe cometh quickly.
[Åben 11:15 DK-KJV] Og engel nummer 7 blæste i trompeten, og der var store stemmer i himlen, som siger, Denne verdens kongeriger er nu blevet vor Herres kongeriger, og af hans Kristus; og han skal regere for evigt og altid.
Re 11:15 And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.
[Åben 11:16 DK-KJV] Og de 24 ældste, som sad foran Gud på deres sæder, faldt ned på deres ansigter, og tilbad Gud,
Re 11:16 And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshipped God,
[Åben 11:17 DK-KJV] Og siger, Vi giver dig taksigelsesbønner, Kæreste Gud Almægtige Herre, som er, og som var, og som kommer; fordi du til dig har taget din store kraft, og har regeret.
Re 11:17 Saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art, and wast, and art to come; because thou hast taken to thee thy great power, and hast reigned.
[Åben 11:18 DK-KJV] Og nationerne var meget rasende, og din arrigskab er kommet, og det er tiden hvor de døde skulle bli’ dømt, og du skulle give din belønning til dine tjenere og profeter, og til de hellige, og til dem der frygter dit navn, lille og stor; og du skulle ødelægge dem som har ødelagt jorden.
Re 11:18 And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great; and shouldest destroy them which destroy the earth.
[Åben 11:19 DK-KJV] Og Guds tempel blev åbnet i himlen, og der kunne man se arken af hans testamente inde i templet: og der var mange lyn, og stemmer, og tordenvejr, og et jordskælv, og meget store hagl.
Re 11:19 And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament: and there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.
[Åben 12:1 DK-KJV] Og der viste sig et stort under i himlen; en kvinde iklædt solen, og månen under hendes fødder, og hun havde en krone på hovedet med 12 stjerner:
Re 12:1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars:
[Åben 12:2 DK-KJV] Og hun som var med barn skreg, i det hun kæmpede med fødslen, og havde smerter under forløsningen.
Re 12:2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
[Åben 12:3 DK-KJV] Og der viste sig endnu et under i himlen; og læg mærke til en stor rød drage, som har 7 hoveder og 10 horn, og 7 kroner på hans hoveder.
Re 12:3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his heads.
[Åben 12:4 DK-KJV] Og hans hale trak 1/3 del af himlens stjerner med sig, og kastede dem ned på jorden: og dragen stod foran kvinden som var klar til at bli’ forløst, for at æde hendes barn lige når det var født.
Re 12:4 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.
[Åben 12:5 DK-KJV] Og hun fødte et drengebarn, som skulle regere over alle nationerne med en jernstav: og hendes barn blev oprykket til Gud, og hen til hans trone.
Re 12:5 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and to his throne.
[Åben 12:6 DK-KJV] Og kvinden flygtede ud i vildmarken, hvor hun havde et sted forberedt af Gud, så de kunne ta’ sig af hende der i 1260 dage.
Re 12:6 And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred and threescore days.
[Åben 12:7 DK-KJV] Og der var krig i himlen: Michael og hans engle kæmpede imod dragen; og dragen og hans engle kæmpede,
Re 12:7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,
[Åben 12:8 DK-KJV] Og sejrede ikke; deres plads fandtes heller ikke mere i himlen.
Re 12:8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.
[Åben 12:9 DK-KJV] Og den store drage blev smidt ud, den gamle slange, kaldt Djævelen, og Satan, som bedrager hele denne verden: han blev smidt ud og kastet ned på jorden, og hans engle sammen med ham.
Re 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
[Åben 12:10 DK-KJV] Og jeg hørte en høj stemme sige i himlen, Nu er frelsen kommet, og styrke, og vor Guds kongerige, og hans Kristus’ myndighed: for vores brødres anklager er nu smidt ned, ham der anklagede dem foran Gud dag og nat.
Re 12:10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.
[Åben 12:11 DK-KJV] Og de overvandt ham via Lammets blod, og via deres vidnesbyrds ord; og de elskede ikke deres eget liv selv da døden stod for døren.
Re 12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.
[Åben 12:12 DK-KJV] Juble derfor, i himle, og I som bor i dem. Arme jer indbyggere på jorden og af havet! for djævelen er kommet ned til jer, som har stor arrigskab, fordi han ved at han kun har kort tid endnu.
Re 12:12 Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.
[Åben 12:13 DK-KJV] Og da dragen fandt ud af at han var blevet kastet ned til jorden, forfulgte han kvinden som havde født drengebarnet.
Re 12:13 And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.
[Åben 12:14 DK-KJV] Og kvinden fik givet 2 vinger som en stor ørns, så hun kunne flyve ud i vildmarken, til hendes sted, hvor hun skulle næres en tid, og tider, og en ½ tid, fra slangens ansigt.
Re 12:14 And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent.
[Åben 12:15 DK-KJV] Og slangen sendte vand ud af hans mund som en oversvømmelse efter kvinden, og håbede på at hun ville bli’ opslugt af oversvømmelsen.
Re 12:15 And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood.
[Åben 12:16 DK-KJV] Og jorden hjalp kvinden, og jorden åbnede hendes mund, og opslugte oversvømmelsen som dragen ud af hans mund havde sendt efter hende.
Re 12:16 And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.
[Åben 12:17 DK-KJV] Og dragen blev rasende på kvinden, og gik i krig mod resten af hendes sæd, imod dem som overholder Guds befalinger, og har Jesus Kristus’ vidnesbyrd.
Re 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.
[Åben 13:1 DK-KJV] Og jeg stod på havets sand, og så et dyr komme op ud af havet, som har 7 hoveder og 10 horn, og på hans horn 10 kroner, og på hans hoveder det gudsbespottende navn.
Re 13:1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.
[Åben 13:2 DK-KJV] Og dyret som jeg så lignede en leopard, og han havde fødder som lignede en bjørns, og hans mund lignede en løves: og dragen gav ham hans myndighed, og hans sæde, og stor autoritet.
Re 13:2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority.
[Åben 13:3 DK-KJV] Og jeg så at et af hans hoveder var dødelig såret; og hans dødelige sår blev helet: og hele denne verden fulgte undrende efter dyret.
Re 13:3 And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast.
[Åben 13:4 DK-KJV] Og de tilbad dragen som gav myndighed til dyret: og de tilbad dyret, og siger, Hvem er ligesom dyret? Hvem er i stand til at gå i krig med ham?
Re 13:4 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? who is able to make war with him?
[Åben 13:5 DK-KJV] Og der var givet til ham en mund som talte om store ting og gudsbespottelser; og myndighed var givet til ham til at forsætte i 42 måneder.
Re 13:5 And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty and two months.
[Åben 13:6 DK-KJV] Og han åbnede hans mund og talte spottende imod Gud, for at spotte hans navn, og hans tabernakel, og dem som bor i himlen.
Re 13:6 And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven.
[Åben 13:7 DK-KJV] Og det var givet til ham at gå i krig mod de hellige, og at vinde over dem: og myndighed var givet ham over alle folkeslag, og tungemål, og nationer.
Re 13:7 And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.
[Åben 13:8 DK-KJV] Og alle som bor på jorden skal tilbede ham, hvis navne ikke er skrevet i livets bog fra Lammet slået ihjel fra denne verdens grundlæggelse.
Re 13:8 And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.
[Åben 13:9 DK-KJV] Hvis der er en mand der har et øre, lad ham høre.
Re 13:9 If any man have an ear, let him hear.
[Åben 13:10 DK-KJV] Han som fører ind i fangenskab skal gå ind i fangenskab: han der dræber med sværdet skal bli’ dræbt med sværdet. Her er tålmodigheden og troen hos de hellige.
Re 13:10 He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.
[Åben 13:11 DK-KJV] Og jeg lagde mærke til et andet dyr ankom op ud af jorden; og han havde 2 horn som et lam, og han talte som en drage.
Re 13:11 And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon.
[Åben 13:12 DK-KJV] Og han udøvere al myndigheden fra det første dyr før ham, og han får jorden og dem som bor derinde til at tilbede det første dyr, hvis dødelige sår var helet.
Re 13:12 And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.
[Åben 13:13 DK-KJV] Og han gør store undere, sådant at han får ild til at komme ned fra himlen på jorden foran menneskers øjne,
Re 13:13 And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men,
[Åben 13:14 DK-KJV] Og bedrager dem som er på jorden ved hjælp af disse mirakler som han har myndighed til at gøre foran dyrets øjne; og siger til dem som er på jorden, at de skulle lave en figur til dyret, som havde såret fra et sværd, og var i live.
Re 13:14 And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.
[Åben 13:15 DK-KJV] Og han havde myndighed til at give liv til dyrets figur, så dyrets figur kunne tale, og være årsag til at alle dem som ikke ville tilbede dyrets figur skulle bli’ slået ihjel.
Re 13:15 And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.
[Åben 13:16 DK-KJV] Og han forårsager alle, både lille og stor, rig og fattig, fri og slave, til at modtage et mærke i deres højre hånd, eller på deres pander.
Re 13:16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:
[Åben 13:17 DK-KJV] Og at intet menneske måtte købe eller sælge, foruden han der havde mærket, eller navnet på dyret, eller tallet for hans navn. 
Re 13:17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.
[Åben 13:18 DK-KJV] Her er visdom. Lad ham der har forståelse udregne tallet for dyret: for det er tallet for en mand; og hans tal er 666.
Re 13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.
[Åben 14:1 DK-KJV] Og jeg kiggede, og, se, et Lam stod på bjerget Sion, og sammen med ham 144.000, ved at ha’ hans Fars navn skrevet på deres pander.
Re 14:1 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father’s name written in their foreheads.
[Åben 14:2 DK-KJV] Og jeg hørte en stemme fra himlen, som lyden af mange vandmasser, og som røsten fra et stort tordenvejr, og jeg hørte lyden af harpespillere spille harpe med deres harper:
Re 14:2 And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder: and I heard the voice of harpers harping with their harps:
[Åben 14:3 DK-KJV] Og de sang som var det en ny sang foran tronen, og foran de 4 dyr, og de ældste: og intet menneske kunne lære denne sang foruden de 144.000, som var befriet fra jorden.
Re 14:3 And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth.
[Åben 14:4 DK-KJV] Disse er de som ikke var besmittet med kvinder; for de er jomfruer. Disse er de som følger Lammet uanset hvor han går. Disse var befriet blandt mennesker, ved at være førstefrugten til Gud og til Lammet.
Re 14:4 These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.
[Åben 14:5 DK-KJV] Og i deres mund var der ikke fundet løgn: for de er uden fejl ind for Guds trone.
Re 14:5 And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God.
[Åben 14:6 DK-KJV] Og jeg så en anden engel flyve inde i himlens midte, som har det evigvarende evangelie som skulle prædikes til dem der er på jorden, og til enhver nation, og stamme, og tungemål, og folk,
Re 14:6 And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people,
[Åben 14:7 DK-KJV] Som siger med en høj stemme, Frygt Gud, og giv herlighed til ham; for timen for hans dom er kommet: og tilbe ham som lavede himmel, og jord, og havet, og vandfontænerne.
Re 14:7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
[Åben 14:8 DK-KJV] Og der fulgte endnu en engel, som siger, Babylon er faldet, er faldet, den store by, fordi hun fik alle nationer til at drikke af arrigskabets vin af hendes hor.
Re 14:8 And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.
[Åben 14:9 DK-KJV] Og den tredje engel fulgte dem, og siger med en høj stemme, hvis der er en mand der tilbeder dyret og hans figur, og modtager hans mærke på hans pande, eller i hans hånd,
Re 14:9 And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand,
[Åben 14:10 DK-KJV] Skal den samme drikke af vinen af Guds arrigskab, som er hældt ublandet op i koppen af hans harme; og han skal bli’ pint med ild og svovlsten i nærværet af de hellige engle, og i nærværet af Lammet:
Re 14:10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb:
[Åben 14:11 DK-KJV] Og røgen fra deres pinsel steg op for evigt og altid: og de har ingen hvile dag eller nat, de som tilbeder dyret og hans figur, og hvemsomhelst der modtager mærket for hans navn.
Re 14:11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name.
[Åben 14:12 DK-KJV] Her er de helliges tålmodighed: her er de der overholder Guds befalinger, og troen på Jesus.
Re 14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.
[Åben 14:13 DK-KJV] Og jeg hørte en stemme fra himlen sige til mig, Skriv, Velsignet er de døde som dør for Herren fra nuaf: Ja, siger Ånden, så de kan hvile fra deres arbejde; og deres gerninger vil følge dem.
Re 14:13 And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.
[Åben 14:14 DK-KJV] Og jeg kiggede, og lagde mærke til en hvid sky, og på skyen sad der en som lignede Menneskesønnen, som på hans hoved har en gylden krone, og i hans hånd et skarpt segl.
Re 14:14 And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.
[Åben 14:15 DK-KJV] Og endnu en engel kom ud af templet, og råbte med en høj stemme til ham som sad på skyen, Stol på dit segl, og høst: for tiden er kommet så du kan høste; for høsten på jorden er moden.
Re 14:15 And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap: for the time is come for thee to reap; for the harvest of the earth is ripe.
[Åben 14:16 DK-KJV] Og han som sad på skyen svang hans segl over jorden; og jorden blev høstet.
Re 14:16 And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth; and the earth was reaped.
[Åben 14:17 DK-KJV] Og endnu en engel kom ud af templet som er i himlen, han som også har et skarpt segl.
Re 14:17 And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle.
[Åben 14:18 DK-KJV] Og endnu en engel kom ud fra alteret, som havde myndighed over ilden; og råbte med et højt skrig til ham som havde det skarpe segl, og siger, Stol på dit segl, og samle klaserne sammen fra jordens vinstok; for druerne er helt modne.
Re 14:18 And another angel came out from the altar, which had power over fire; and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are fully ripe.
[Åben 14:19 DK-KJV] Og englen svang hans segl udover jorden; og samlede jordens vinstok sammen, og kastede den ned i den store vinpresse af Guds arrigskab.
Re 14:19 And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God.
[Åben 14:20 DK-KJV] Og vinpressen blev trådt udenfor byen, og blodet som kom ud af vinpressen, gik helt op til hesten mundtøj, og strakte sig 320 kilometer.
Re 14:20 And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of a thousand and six hundred furlongs.
[Åben 15:1 DK-KJV] Og jeg så endnu et tegn i himlen, stort og fantastisk, 7 engle som har de sidste 7 plager; for i dem er Guds arrigskab fuldendt.
Re 15:1 And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.
[Åben 15:2 DK-KJV] Og jeg så som var det et glashav blandet med ild: og dem som havde vundet over dyret, og over hans figur, og over hans mærke, og over tallet for hans navn, stå på glashavet, ved at ha’ Guds harper.
Re 15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.
[Åben 15:3 DK-KJV] Og de synger Moses sang Guds tjener, og Lammets sang, og sang, Store og underfulde er dine gerninger, Gud Almægtige Herre; retfærdig og sande er dine veje, du de helliges Konge.
Re 15:3 And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints.
[Åben 15:4 DK-KJV] Hvem skal ikke frygte dig, Kæreste Herre, og ophøje dit navn? For du alene er hellig: for alle nationerne skal komme og tilbede foran dig; for dine domme er blevet manifesteret.
Re 15:4 Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest.
[Åben 15:5 DK-KJV] Og efter dette så jeg, og, læg mærke til, templet af vidnesbyrdets tabernakel i himlen var åbnet:
Re 15:5 And after that I looked, and, behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened:
[Åben 15:6 DK-KJV] Og de 7 engle kom ud af templet, som har de 7 plager, iklædt rent og hvidt linnedklæde, og som har deres bryst omslået med gyldne omslag.
Re 15:6 And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.
[Åben 15:7 DK-KJV] Og 1 af de 4 dyr gav til de 7 engle 7 gyldne skåle fulde af Guds arrigskab, ham der lever for evigt og altid.
Re 15:7 And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.
[Åben 15:8 DK-KJV] Og templet blev fyldt med røg fra Guds herlighed, og fra hans kraft; og intet menneske var i stand til at komme ind i templet, før de 7 plager fra de 7 engle var fuldbyrdet.
Re 15:8 And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled.
[Åben 16:1 DK-KJV] Og jeg hørte en stor stemme ud fra templet som siger til de 7 engle, Gå og gør det i skal, og hæld indholdet af jeres skåle fra Guds arrigskab ud over jorden.
Re 16:1 And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth.
[Åben 16:2 DK-KJV] Og engel nummer 1 gik, og tømte hans skål ud over jorden; og der kom en ondartet og grusom byld frem på menneskene som havde dyrets mærke, og på dem som tilbad hans figur.
Re 16:2 And the first went, and poured out his vial upon the earth; and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image.
[Åben 16:3 DK-KJV] Og engel nummer 2 gik og tømte hans skål ud over havet; og det blev som et dødt menneskes blod: og enhver levende sjæl døde i havet.
Re 16:3 And the second angel poured out his vial upon the sea; and it became as the blood of a dead man: and every living soul died in the sea.
[Åben 16:4 DK-KJV] Og engel nummer 3 gik og tømte hans skål ud over floderne og vandfontænerne; og de blev til blod.
Re 16:4 And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters; and they became blood.
[Åben 16:5 DK-KJV] Og jeg hørte vandmassernes engel sige, Du er retfærdig, Kæreste Herre, som er, og var, og skal være, fordi du har dømt således.
Re 16:5 And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art, and wast, and shalt be, because thou hast judged thus.
[Åben 16:6 DK-KJV] For de har udgydt de hellige og profeternes blod, og du har givet dem blod at drikke; for de er værdige.
Re 16:6 For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink; for they are worthy.
[Åben 16:7 DK-KJV] Og jeg hørte en anden sige ud fra alteret, Ja sådant, Gud Almægtige Herre, sande og retfærdige er dine domme.
Re 16:7 And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments.
[Åben 16:8 DK-KJV] Og engel nummer 4 gik og tømte hans skål ud over solen; og myndighed var givet til ham så han kunne skolde mennesker med ild.
Re 16:8 And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given unto him to scorch men with fire.
[Åben 16:9 DK-KJV] Og mennesket var skoldet af en kraftig hede, og spottede Guds navn, som har myndighed over disse plager: og de angrede ikke for at give ham herlighed.
Re 16:9 And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues: and they repented not to give him glory.
[Åben 16:10 DK-KJV] Og engel nummer 5 gik og tømte hans skål ud over dyrets sæde; og hans kongerige blev fyldt med mørke; og de bed sig i tungen af smerte,
Re 16:10 And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom was full of darkness; and they gnawed their tongues for pain,
[Åben 16:11 DK-KJV] Og spottede himlens Gud på grund af deres smerter og deres sår, og angrede ikke fra deres handlinger.
Re 16:11 And blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds.
[Åben 16:12 DK-KJV] Og engel nummer 6 tømte hans skål ud over den store Eufrat flod; og dens vand tørrede ud, så vejen for østens konger måtte bli’ forberedt.
Re 16:12 And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared.
[Åben 16:13 DK-KJV] Og jeg så 3 urene ånder som lignede frøer komme ud af munden på dragen, og ud af munden på dyret, og ud af munden på den falske profet.
Re 16:13 And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet.
[Åben 16:14 DK-KJV] For de er djævlens ånder, som udvirker mirakler, det er dem som går ud til jordens konger og til hele verden, for at samle dem til kampen på Gud den Almægtiges store dag.
Re 16:14 For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.
[Åben 16:15 DK-KJV] Læg mærke til, Jeg kommer som en tyv. Velsignet er han der våger, og bevarer hans beklædningsgenstande, så han ikke skal gå nøgen, og de ser hans skam.
Re 16:15 Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.
[Åben 16:16 DK-KJV] Og han samlede dem sammen på til et sted som på Hebraisk hedder Armageddon.
Re 16:16 And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon.
[Åben 16:17 DK-KJV] Og engel nummer 7 tømte hans skål ud i luften; og der kom en stor stemme ud af templet i himlen, fra tronen, som siger, Det er færdigt.
Re 16:17 And the seventh angel poured out his vial into the air; and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying, It is done.
[Åben 16:18 DK-KJV] Og der var stemmer, og torden, og lyn; og et stort jordskælv, sådant et som aldrig før siden mennesker første gang var på jorden, sådant et mægtigt jordskælv, og så stort.
Re 16:18 And there were voices, and thunders, and lightnings; and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great.
[Åben 16:19 DK-KJV] Og den store by var delt ind i 3 dele, og nationernes byer faldt: og store Babylon blev ihukommet foran Gud, for at gi’ vinkoppen af hans arrigskabs voldsomhed til hende.
Re 16:19 And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell: and great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath.
[Åben 16:20 DK-KJV] Og alle øer flygtede væk, og bjergene var ikke fundet.
Re 16:20 And every island fled away, and the mountains were not found.
[Åben 16:21 DK-KJV] Og der faldt kæmpehagl ud af himlen på mennesker, hver sten vejede omkring 34 kilo: og mennesket spottede Gud på grund af plagen fra haglene; for den plage derfra var overmådelig stor.
Re 16:21 And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent: and men blasphemed God because of the plague of the hail; for the plague thereof was exceeding great.
[Åben 17:1 DK-KJV] Og der kom 1 af de 7 engle som havde de 7 skåle, og snakkede med mig, og siger til mig, Kom herhen; Jeg vil vise dig dommen over den store skøge som sidder på mange vandmasser:
Re 17:1 And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:
[Åben 17:2 DK-KJV] Med hvem denne verdens konger har bedrevet hor, og jordens indbygger er blevet drukket fulde med vinen af hendes hor.
Re 17:2 With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.
[Åben 17:3 DK-KJV] Så han bar mig åndeligt afsted ind i vildmarken: og jeg så en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, fuld af gudsbespottende navne, som har 7 hoveder og 10 horn.
Re 17:3 So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw a woman sit upon a scarlet coloured beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.
[Åben 17:4 DK-KJV] Og kvinden var klædt i violet og skarlagenrød farve, og dækket med guld og værdifulde sten og perler, og har en gylden kop i hendes hånd fuld af hæsligheder og snavset fra hendes hor:
Re 17:4 And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication:
[Åben 17:5 DK-KJV] Og på hendes pande var et navn skrevet, MYSTERIE, BABYLON DEN STORE, MODEREN AF SKØGER OG JORDENS HÆSLIGHEDER.
Re 17:5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.
[Åben 17:6 DK-KJV] Og jeg så kvinden være beruset med blodet fra de hellige, og med blodet fra Jesus’ martyrer: og da jeg så hende, spekulerede jeg med stor forundring.
Re 17:6 And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus: and when I saw her, I wondered with great admiration.
[Åben 17:7 DK-KJV] Og englen sagde til mig, Hvorfor undrede du dig? Jeg vil fortælle dig mysteriet omkring kvinden, og omkring dyret som bar hende, som har de 7 hoveder og 10 horn.
Re 17:7 And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the seven heads and ten horns.
[Åben 17:8 DK-KJV] Dyret som du så var, og er ikke; og skal komme op af den bundløse faldgrube, og gå ind i tilintetgørelse: og dem som er på jorden skal undres, hvis navne ikke blev skrevet i livets bog fra grundlæggelsen af denne verden, da de lagde mærke til dyret som var, og ikke er, og alligevel er.
Re 17:8 The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.
[Åben 17:9 DK-KJV] Og her er sindet som har visdom. De 7 hoveder er 7 bjerge, som kvinden sidder på.
Re 17:9 And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth.
[Åben 17:10 DK-KJV] Og der er 7 konger: 5 er der ikke mere, og 1 er, og den 7 ‘ne er ikke kommet endnu; og når han kommer, må han forsætte en kort tid.
Re 17:10 And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he cometh, he must continue a short space.
[Åben 17:11 DK-KJV] Og dyret som var, og ikke er; ja han er den 8’ne, og er af den 7’ne, og går ind i tilintetgørelse.
Re 17:11 And the beast that was, and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and goeth into perdition.
[Åben 17:12 DK-KJV] Og de 10 horn som du så er 10 konger, som endnu ikke har fået sit kongerige; men modtager myndighed som konger i 1 time sammen med dyret.
Re 17:12 And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.
[Åben 17:13 DK-KJV] Disse har et sind, og skal give kraft og styrke til dyret.
Re 17:13 These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.
[Åben 17:14 DK-KJV] Disse skal gå i krig mod Lammet, og Lammet skal vinde over dem: for han er Herre over herrer, og Konge over konger: og dem som er med ham er kaldede, og udvalgte, og trofaste.
Re 17:14 These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.
[Åben 17:15 DK-KJV] Og han siger til mig, Vandmasserne som du så, der hvor skøgen sidder, er folkeslag, og folkemængder, og nationer, og tungemål.
Re 17:15 And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues.
[Åben 17:16 DK-KJV] Og de 10 horn som du så på dyret, disse skal hade skøgen, og skal gøre hende øde og nøgen, og skal spise hendes kød, og brænde hende med ild.
Re 17:16 And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire.
[Åben 17:17 DK-KJV] For Gud har lagt i deres hjerte at de skal fuldføre hans vilje, og nå til enighed, og give deres kongerige til dyret, indtil Guds ord skal være opfyldt.
Re 17:17 For God hath put in their hearts to fulfil his will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled.
[Åben 17:18 DK-KJV] Og kvinden som du så er den store by, som regerer over jordens konger.
Re 17:18 And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.
[Åben 18:1 DK-KJV] Og efter disse ting så’ jeg en anden engel komme ned fra himlen, som har stor myndighed; og jorden var oplyst med hans herlighed.
Re 18:1 And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.
[Åben 18:2 DK-KJV] Og han råbte mægtigt med en stærk stemme, og siger, Babylon den store er faldet, er faldet, og er blevet boligen for djævle, og forvaringen for enhver modbydelig ånd, og et bur for enhver uren og hadefuld fugl.
Re 18:2 And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird.
[Åben 18:3 DK-KJV] For alle nationer har drukket af vinen af hendes hors arrigskab, og jordens konger har bedrevet hor med hende, og jordens købmænd er blevet meget rige via overfloden af hendes delikatesser.
Re 18:3 For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies.
[Åben 18:4 DK-KJV] Og jeg hørte en anden stemme fra himlen, som siger, Kom ud af hende, mit folk, så I ikke er meddelagtige i hendes synd, og at I ikke modtager af hendes plager.
Re 18:4 And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.
[Åben 18:5 DK-KJV] For hendes synder har nået helt op til himlen, og Gud har husket hendes fejltrin.
Re 18:5 For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities.
[Åben 18:6 DK-KJV] Beløn hende ligesom hun belønnede jer, og dobbel hende dobbelt efter hendes gerninger: i koppen som hun har fyldt fyld den dobbel tilbage til hende.
Re 18:6 Reward her even as she rewarded you, and double unto her double according to her works: in the cup which she hath filled fill to her double.
[Åben 18:7 DK-KJV] Hvor meget har hun ophøjet sigselv, og levet i overflod, så meget pine og sorg giv hende: for hun siger i hendes hjerte, jeg sidder som en dronning, og er ikke enke, og skal ikke opleve sorg.
Re 18:7 How much she hath glorified herself, and lived deliciously, so much torment and sorrow give her: for she saith in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow.
[Åben 18:8 DK-KJV] Derfor skal hendes plager komme på 1 dag, død, og hjertesorg, og hungersnød; og hun skal bli’ fuldstændig brændt med ild: for stærk er Gud Herren som dømmer hende.
Re 18:8 Therefore shall her plagues come in one day, death, and mourning, and famine; and she shall be utterly burned with fire: for strong is the Lord God who judgeth her.
[Åben 18:9 DK-KJV] Og jordens konger, som bedrev hor og levede i overflod med hende, skal begræde hende, og sørge over hende, når de skal se røgen fra hendes brand.
Re 18:9 And the kings of the earth, who have committed fornication and lived deliciously with her, shall bewail her, and lament for her, when they shall see the smoke of her burning,
[Åben 18:10 DK-KJV] Stående langt borte af frygt for hendes pinsel, og siger, Arme jer, arme jer, den store by Babylon, den mægtige by! for på 1 time er din dom kommet.
Re 18:10 Standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city! for in one hour is thy judgment come.
[Åben 18:11 DK-KJV] Og jordens købmænd skal græde og sørge over hende; for intet menneske køber deres vareladninger mere:
Re 18:11 And the merchants of the earth shall weep and mourn over her; for no man buyeth their merchandise any more:
[Åben 18:12 DK-KJV] Vareladninger af guld, og sølv, og værdifulde sten, og af perler, og fint linned, og violet, og silke, og skarlagenrød, og alt parfumeret træ, og alle slags kar af elfenben, og alle slags kar af det mest værdifulde træ, og af messing, og jern, og marmor,
Re 18:12 The merchandise of gold, and silver, and precious stones, and of pearls, and fine linen, and purple, and silk, and scarlet, and all thyine wood, and all manner vessels of ivory, and all manner vessels of most precious wood, and of brass, and iron, and marble,
[Åben 18:13 DK-KJV] Og kanel, og frankincense, og vin, og olie, og fint mel, og hvede, og dyr, og får, og heste, og vogne, og slaver, og menneskesjæle.
Re 18:13 And cinnamon, and odours, and ointments, and frankincense, and wine, and oil, and fine flour, and wheat, and beasts, and sheep, and horses, and chariots, and slaves, and souls of men.
[Åben 18:14 DK-KJV] Og de frugter som din sjæl hungrede efter har forladt dig, og alt som er lækkert og godt har forladt dig, og du skal ikke kunne finde dem igen.
Re 18:14 And the fruits that thy soul lusted after are departed from thee, and all things which were dainty and goodly are departed from thee, and thou shalt find them no more at all.
[Åben 18:15 DK-KJV] Og købmændene af disse ting, som blev rige på grund af hende, skal stå på lang afstand af frygt for hendes pinsler, grædende og tudende,
Re 18:15 The merchants of these things, which were made rich by her, shall stand afar off for the fear of her torment, weeping and wailing,
[Åben 18:16 DK-KJV] Og sige, Arme dig, arme dig, den store by, som var klædt i fint linned, og violet, og skarlagenrød, og dækket med guld, og værdifulde sten, og perler!
Re 18:16 And saying, Alas, alas, that great city, that was clothed in fine linen, and purple, and scarlet, and decked with gold, and precious stones, and pearls!
[Åben 18:17 DK-KJV] For på 1 time er så store rigdomme blevet til intet. Og alle kaptajner, og hele gruppen på skibe, og sejlere, og alle dem som tjener penge på havet, stod på lang afstand,
Re 18:17 For in one hour so great riches is come to nought. And every shipmaster, and all the company in ships, and sailors, and as many as trade by sea, stood afar off,
[Åben 18:18 DK-KJV] Og råbte da de så røgen fra hendes brand, og siger, Hvilken by er ligesom denne store by!
Re 18:18 And cried when they saw the smoke of her burning, saying, What city is like unto this great city!
[Åben 18:19 DK-KJV] Og de kastede støv på deres hoveder, og råbte, grædende og tudende, og siger, Arme dig, arme dig, den store by, på grund af hende er alle som har skibe på havet blevet rige på grund af hendes pragt! for på 1 time er hun lagt øde.
Re 18:19 And they cast dust on their heads, and cried, weeping and wailing, saying, Alas, alas, that great city, wherein were made rich all that had ships in the sea by reason of her costliness! for in one hour is she made desolate.
[Åben 18:20 DK-KJV] Jubel over hende, du himmel, og I hellige apostle og profeter; for Gud har hævnet jer på hende.
Re 18:20 Rejoice over her, thou heaven, and ye holy apostles and prophets; for God hath avenged you on her.
[Åben 18:21 DK-KJV] Og en mægtig engel samlede en sten op som lignede en møllesten, og kastede den i havet, og siger, således med vold skal den store by Babylon rives ned, og skal overhovedet ikke findes mere.
Re 18:21 And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all.
[Åben 18:22 DK-KJV] Og lyden af harpister, og musikere, og fløjtespillere, og trompetister, skal aldrig mere høres i dig; og ingen håndværker, af nogen som helst slags, skal kunne findes i dig mere; og lyden af møllestenen skal ikke høres i dig mere overhovedet;
Re 18:22 And the voice of harpers, and musicians, and of pipers, and trumpeters, shall be heard no more at all in thee; and no craftsman, of whatsoever craft he be, shall be found any more in thee; and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee;
[Åben 18:23 DK-KJV] Og lyset fra stearinlys skal ikke mere skinne i dig overhovedet; og stemmen af brudgommen og bruden skal ikke høres i dig mere overhovedet: for dine købmænd var de store mennesker på jorden; for ved dine heksekunster blev alle nationerne bedraget.
Re 18:23 And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries were all nations deceived.
[Åben 18:24 DK-KJV] Og i hende var profeternes blod fundet, og af hellige, og af alle som var slået ihjel på jorden.
Re 18:24 And in her was found the blood of prophets, and of saints, and of all that were slain upon the earth.
[Åben 19:1 DK-KJV] Og efter disse ting hørte jeg en stor stemme af mange mennesker i himlen, som siger, Alleluia; Frelse, og herlighed, og ære, og vælde, tilhører Gud vor Herre: “Alleluia – Ros Herren”
Re 19:1 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:
[Åben 19:2 DK-KJV] For sande og retfærdige er hans domme: for han har dømt den store skøge, som vildledte jorden med hendes hor, og har hævnet hans tjeneres blod ved hendes hånd.
Re 19:2 For true and righteous are his judgments: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand.
[Åben 19:3 DK-KJV] Og igen sagde de, Alleluia. Og hendes røg steg op for evigt og altid.
Re 19:3 And again they said, Alleluia. And her smoke rose up for ever and ever.
[Åben 19:4 DK-KJV] Og de 24 ældste og de 4 dyr faldt ned og tilbad Gud som sad på tronen, og siger, Amen; Alleluia.
Re 19:4 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen; Alleluia.
[Åben 19:5 DK-KJV] Og en stemme kom ud fra tronen, og siger, Ros vor Gud, alle I hans tjenere, og I som frygter ham, både lille og stor.
Re 19:5 And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.
[Åben 19:6 DK-KJV] Og jeg hørte som var det stemmen fra en stor folkemængde, og som lyden fra mange vandmasser, og som røsten fra mægtige tordenskrald, som siger, Alleluia: for Herren Gud omnipotent regerer. “Omnipotent – Èn som kan alt og har uindskrænket magt over alt og alle”
Re 19:6 And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.
[Åben 19:7 DK-KJV] Lad os være glade og juble, og give ære til ham: for Lammets bryllup er kommet, og hans hustru har gjort hendeselv klar.
Re 19:7 Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready.
[Åben 19:8 DK-KJV] Og til hende blev givet at hun skulle iklædes fint linned, ren og hvid: for fint linned er de helliges retfærdighed.
Re 19:8 And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is the righteousness of saints.
[Åben 19:9 DK-KJV] Og han siger til mig, Skriv, Velsignet er de som er indbudt til Lammets bryllupsmåltid. Og han siger til mig, Disse er de sande Guds ordsprog.
Re 19:9 And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God.
[Åben 19:10 DK-KJV] Og jeg faldt ned ved hans fødder for at tilbede ham. Og han sagde til mig, Se til at du ikke gør det: Jeg er din medtjener, og af dine brødre som har Jesus’ vidnesbyrd: tilbe Gud: for Jesus’ vidnesbyrd er profetiens ånd.
Re 19:10 And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
[Åben 19:11 DK-KJV] Og jeg så’ himlen bli’ åbnet, og lagde mærke til en hvid hest; og han der sad på ham blev kaldt Troværdig og Sand, og med retfærdighed dømmer han og går i krig.
Re 19:11 And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war.
[Åben 19:12 DK-KJV] Hans øjne var som en flamme af ild, og på hans hoved var der mange kroner; og han havde et navn skrevet, som intet menneske kendte, udover han hamselv.
Re 19:12 His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns; and he had a name written, that no man knew, but he himself.
[Åben 19:13 DK-KJV] Og han var iklædt en kåbe dyppet i blod: og hans navn er kaldt Guds Ord.
Re 19:13 And he was clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God.
[Åben 19:14 DK-KJV] Og hærene som var i himlen fulgte ham på hvide heste, iklædt fint linned, hvide og rene.
Re 19:14 And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.
[Åben 19:15 DK-KJV] Og ud af hans mund kom et skarpt sværd, så han skulle slå nationerne med det: og han skal regere dem med en jernstav: og han tråder vinpressen af den Almægtige Guds voldsomhed og arrigskab.
Re 19:15 And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.
[Åben 19:16 DK-KJV] Og på hans kåbe og på hans lår har han et navn skrevet, KONGE OVER KONGER, OG HERRE OVER HERRER.
Re 19:16 And he hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.
[Åben 19:17 DK-KJV] Og jeg så en engel stående i solen; og han råbte med en høj stemme, ved at sige til alle fuglene der fløj i himlens midte, Kom og forsaml jerselv til den store Guds aftensmåltid;
Re 19:17 And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God;
[Åben 19:18 DK-KJV] Så I kan spise kødet af konger, og kødet af kaptajner, og kødet af mægtige mennesker, og kødet af heste, og af dem som sidder på dem, og kødet af alle mennesker, både fri og slave, både små og store.
Re 19:18 That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great.
[Åben 19:19 DK-KJV] Og jeg så dyret, og jordens konger, og deres hære, forsamlet for at gå i krig imod ham der sad på hesten, og imod hans hær.
Re 19:19 And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him that sat on the horse, and against his army.
[Åben 19:20 DK-KJV] Og dyret blev taget, og sammen med ham den falske profet som udvirker mirakler foran ham, med hvilke han bedragede dem som havde modtaget dyrets mærke, og dem som tilbad hans figur. Begge 2 blev kastet levende ned i en ildsø brændende med svovlsten.
Re 19:20 And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.
[Åben 19:21 DK-KJV] Og resten blev slået ihjel med sværdet af ham som sad på hesten, med sværdet som kom ud af hans mund: og alle fuglene blev mættet af deres kød.
Re 19:21 And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth: and all the fowls were filled with their flesh.
[Åben 20:1 DK-KJV] Og jeg så en engel komme ned fra himlen, som har nøglen til den bundløse faldgrube og en stor kæde i hans hånd.
Re 20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.
[Åben 20:2 DK-KJV] Og han greb fat i dragen, den gamle slange, som er Djævelen, og Satan, og bandt ham i 1.000 år,
Re 20:2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,
[Åben 20:3 DK-KJV] Og kastede ham ned i den bundløse faldgrube, og låste ham inde, og satte et segl på ham, så han ikke skulle bedrage nationerne mere, før de 1.000 år skulle være fuldendt: og efter det skal han løses en lille tid.
Re 20:3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.
[Åben 20:4 DK-KJV] Og jeg så troner, og de sad på dem, og dom var givet til dem: og jeg så sjælene af dem som var blevet halshugget på grund af Jesus’ vidnesbyrd, og for Guds ord, og dem som ikke havde tilbedt dyret, heller ikke hans figur, og heller ikke havde modtaget hans mærke på deres pander, eller i deres hænder; og de levede og regerede sammen med Kristus i 1.000 år.
Re 20:4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.
[Åben 20:5 DK-KJV] Men resten af de døde levede ikke igen før de 1.000 år var omme. Dette er den første opstandelse.
Re 20:5 But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.
[Åben 20:6 DK-KJV] Velsignet og hellig er han som har del i den første opstandelse: over sådanne har den anden død ingen myndighed, men de skal være præster af Gud og af Kristus, og skal regere sammen med ham i 1.000 år.
Re 20:6 Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.
[Åben 20:7 DK-KJV] Og når de 1.000 år er udløbet, skal Satan slippes fri fra hans fængsel,
Re 20:7 And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison,
[Åben 20:8 DK-KJV] Og skal gå ud og bedrage nationerne som er i de 4 kvarterer på jorden, Gog og Magog, for at samle dem sammen til kamp: hvis antal er som havets sand.
Re 20:8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.
[Åben 20:9 DK-KJV] Og de gik op på jordens bredde, og omringede de helliges lejr, og den elskede by: og der kom ild ned fra Gud ud af himlen, og fortærede dem.
Re 20:9 And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them.
[Åben 20:10 DK-KJV] Og djævelen der bedragede dem var kastet ud i søen af ild og svovlsten, hvor dyret og den falske profet er, og skal bli’ pint dag og nat for evigt og altid.
Re 20:10 And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.
[Åben 20:11 DK-KJV] Og jeg så en stor hvid trone, og ham der sad på den, fra hvis ansigt jorden og himlen flygtede væk fra; og der var ikke fundet nogen plads til dem.
Re 20:11 And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them.
[Åben 20:12 DK-KJV] Og jeg så de døde, lille og stor, stå foran Gud; og bøgerne var åbnet: og en anden bog var åbnet, som er livets bog: og de døde var dømt ud fra de ting som var skrevet i bøgerne, efter med deres gerninger.
Re 20:12 And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.
[Åben 20:13 DK-KJV] Og havet frembragte de døde som var i det; og døden og helvede forløste de døde som var i dem: og de var dømt ethvert menneske efter deres gerninger.
Re 20:13 And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works.
[Åben 20:14 DK-KJV] Og døden og helvede var kastet ud i søen af ild. Dette er den anden død.
Re 20:14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.
[Åben 20:15 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke var fundet skrevet i livets bog var kastet ud i søen af ild.
Re 20:15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
[Åben 21:1 DK-KJV] Og jeg så en ny himmel og en ny jord: for den første himmel og den første jord var der ikke mere; og der var ikke noget hav mere.
Re 21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.
[Åben 21:2 DK-KJV] Og jeg Johannes så’ den hellige by, ny Jerusalem, ankomme ned fra Gud ud af himlen, forberedt som en brud prydet for hendes ægtemand.
Re 21:2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.
[Åben 21:3 DK-KJV] Og jeg hørte en stor stemme ud fra himlen som siger, Læg mærke til, Guds tabernakel er blandt mennesker, og han vil bo der sammen med dem, og de skal være hans folk, og Gud hamselv skal være der sammen med dem, og være deres Gud.
Re 21:3 And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.
[Åben 21:4 DK-KJV] Og Gud skal tørre alle tårer af deres øjne; og der skal ikke være nogen død mere, heller ikke sorg, eller nogen som græder, der skal heller ikke være mere smerte: for de ting som var før er væk.
Re 21:4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.
[Åben 21:5 DK-KJV] Og han som sad på tronen sagde, Læg mærke til, Jeg gør alting nyt. Og han sagde til mig, Skriv: for disse ord er sande og troværdige.
Re 21:5 And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.
[Åben 21:6 DK-KJV] Og han sagde til mig, Det er færdigt. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Jeg vil frit give til ham som er tørstig af fontænen med livets vand.
Re 21:6 And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.
[Åben 21:7 DK-KJV] Han der overvinder skal arve alle ting; og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.
Re 21:7 He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.
[Åben 21:8 DK-KJV] Men de frygtsomme, og vantro, og de hæslige, og morderne, og horebukkene, og heksekunstnere, og afgudsdyrkerne, og alle løgnerne, skal have deres del i søen som brænder med ild og svovlsten: hvilket er den anden død.
Re 21:8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.
[Åben 21:9 DK-KJV] Og der kom en hen til mig af de 7 engle som havde de 7 skåle fulde af de 7 sidste plager, og talte med mig, og siger, Kom herhen, Jeg vil vise dig bruden, Lammets hustru.
Re 21:9 And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb’s wife.
[Åben 21:10 DK-KJV] Og han bar mig åndeligt afsted til et stort og højt bjerg, og viste mig den store by, det hellige Jerusalem, dalende ud af himlen fra Gud,
Re 21:10 And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,
[Åben 21:11 DK-KJV] Ved at ha’ Guds herlighed: og hendes lys var ligesom den mest dyrebare sten, endda som en jaspis sten, klar som krystal;
Re 21:11 Having the glory of God: and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal;
[Åben 21:12 DK-KJV] Og havde en mur stor og høj, og havde 12 porte, og ved portene 12 engle, og navne skrevet på dem, som er navnene efter de 12 stammer af Israels børn:
Re 21:12 And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel:
[Åben 21:13 DK-KJV] På østsiden 3 porte; på nordsiden 3 porte; på sydsiden 3 porte; på vestsiden 3 porte.
Re 21:13 On the east three gates; on the north three gates; on the south three gates; and on the west three gates.
[Åben 21:14 DK-KJV] Og byens mur havde 12 fundamenter, og i dem navnene på Lammets 12 apostle. 
Re 21:14 And the wall of the city had twelve foundations, and in them the names of the twelve apostles of the Lamb.
[Åben 21:15 DK-KJV] Og han der talte med mig havde et guldbelagt rør til at måle byen med, og dens porte, og selve muren.
Re 21:15 And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.
[Åben 21:16 DK-KJV] Og byens bund var kvadratisk, og længden er så stor som bredden: og han målte byen med røret, 2.400 kilometer. Længde og bredde og højde er den samme.
Re 21:16 And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal.
[Åben 21:17 DK-KJV] Og han målte dens mur, 65 meter tyk, efter et menneskes mål, som er, fra englen.
Re 21:17 And he measured the wall thereof, an hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel.
[Åben 21:18 DK-KJV] Og dens murværk var lavet af jaspis sten: og byen var rent guld, ligesom klart glas.
Re 21:18 And the building of the wall of it was of jasper: and the city was pure gold, like unto clear glass.
[Åben 21:19 DK-KJV] Og bymurens fundament var dekoreret med alle slags værdifulde sten. Det første fundament var Jaspis; det andet, safir; det tredje, calcedon; det fjerde, smaragd;
Re 21:19 And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald;
[Åben 21:20 DK-KJV] Det femte, sardonyks; det sjette, karneol; det syvende, krysolit; det ottende, beryl; det niende, topaz; det tiende krysopras; det ellevte, hyacint; det tolvte ametyst.
Re 21:20 The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, a topaz; the tenth, a chrysoprasus; the eleventh, a jacinth; the twelfth, an amethyst.
[Åben 21:21 DK-KJV] Og de 12 porte var 12 perler; hver eneste port var en perle: og gaderne i byen var rent guld, som var det transparent glas.
Re 21:21 And the twelve gates were twelve pearls; every several gate was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.
[Åben 21:22 DK-KJV] Og jeg så ikke noget tempel derinde: for Gud den Almægtig Herren og Lammet er dens tempel.
Re 21:22 And I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it.
[Åben 21:23 DK-KJV] Og byen havde ikke brug for solen, heller ikke for månen, til at skinne i den: for Guds herlighed oplyste den, og Lammet er dens lys.
Re 21:23 And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof.
[Åben 21:24 DK-KJV] Og nationerne af dem som er frelst skal vandre i dens lys: og jordens konger bringer deres herlighed og ære ind i den.
Re 21:24 And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it.
[Åben 21:25 DK-KJV] Og dens byporte skal overhovedet ikke være lukkede hele dagen: for der skal ikke være nat der.
Re 21:25 And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there.
[Åben 21:26 DK-KJV] Og de skal bringe herligheden og ære fra nationerne ind i den.
Re 21:26 And they shall bring the glory and honour of the nations into it.
[Åben 21:27 DK-KJV] Og der skal under ingen omstændigheder komme nogen ting derind der besmitter, heller ikke noget som helst som udvirker hæslighed, eller kommer med en løgn: men de som er skrevet i Lammets livets bog. 
Re 21:27 And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the Lamb’s book of life.
[Åben 22:1 DK-KJV] Og han viste mig en ren flod med livets vand, klar som krystal, komme ud fra Gud og Lammets trone.
Re 22:1 And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.
[Åben 22:2 DK-KJV] Midt i dens gade, og på begge sider af floden, var livets træ, som bar 12 forskellige slags frugt, og frembragte hendes frugt hver måned: og træets blade var til lægedom for nationerne.
Re 22:2 In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
[Åben 22:3 DK-KJV] Og der skal ikke være nogen forbandelse mere: men Gud og Lammets trone skal være i den; og hans tjenere skal tjene ham:
Re 22:3 And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:
[Åben 22:4 DK-KJV] Og de skal se hans ansigt; og hans navn skal være på deres pander.
Re 22:4 And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.
[Åben 22:5 DK-KJV] Og der skal ikke være nat der; og de har ikke brug for lys, heller ikke solens lys; for Gud Herren giver dem lys: og de skal regere for evigt og altid.
Re 22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.
[Åben 22:6 DK-KJV] Og han sagde til mig, Disse ordsprog er troværdige og sande: og de hellige profeters Gud Herren sendte hans engel for at fremvise overfor hans tjenere de ting som snart må bli’ gjort.
Re 22:6 And he said unto me, These sayings are faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done.
[Åben 22:7 DK-KJV] Læg mærke til, Jeg kommer hurtigt: velsignet er han som holder fast ved ordsprogene i denne profetiske bog.
Re 22:7 Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.
[Åben 22:8 DK-KJV] Og jeg Johannes så disse ting, og hørte dem. Og da jeg havde hørt og set, faldt jeg ned for englens fødder for at tilbede ham som havde vist mig disse ting.
Re 22:8 And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.
[Åben 22:9 DK-KJV] Så siger han til mig, Lad være med at gøre det: for jeg er din medtjener, og af dine profetiske brødre, og af dem som holder fast ved ordsprogene i denne bog: tilbe Gud.
Re 22:9 Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.
[Åben 22:10 DK-KJV] Og han siger til mig, Forsegl ikke ordsprogene af denne bogs profeti: for tiden er nær.
Re 22:10 And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.
[Åben 22:11 DK-KJV] Han som er uretfærdig, lad ham forbli’ med at være uretfærdig: og han som er uren, lad ham forsætte med at være uren: og han som er retskaffen, lad ham forbli’ med at være retskaffen: og han som er hellig, lad ham forsætte med at være hellig.
Re 22:11 He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.
[Åben 22:12 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeg kommer hurtigt; og min belønning er med mig, for at give ethvert menneske ligesom hans virke skal være.
Re 22:12 And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.
[Åben 22:13 DK-KJV] Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden, den første og den sidste.
Re 22:13 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.
[Åben 22:14 DK-KJV] Velsignet er de som gør hans befalinger, så de må have ret til livets træ, og må gå ind gennem portene ind i byen.
Re 22:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
[Åben 22:15 DK-KJV] For udenfor er hundene, og heksekunstnere, og horebukkene, og morderne, og afgudsdyrkerne, og hvemsomhelst der elsker at komme med en løgn. 
Re 22:15 For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.
[Åben 22:16 DK-KJV] Jeg Jesus har sendt min engel for at vise jer disse ting i kirkerne. Jeg er roden og Davids afkom, og den strålende og morgen stjerne.
Re 22:16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.
[Åben 22:17 DK-KJV] Og Ånden og bruden siger, Kom. Og lad ham som hører sige, Kom. Og lad ham som er tørstig komme. Og hvemsomhelst der vil, lad ham tage livets vand frit.
Re 22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.
[Åben 22:18 DK-KJV] For jeg vidner for enhver mand der hører de profetiske ord i denne bog, Hvis der er en mand der skal lægge noget til disse ting, så skal Gud lægge på ham de plager som der er skrevet om i denne bog:
Re 22:18 For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:
[Åben 22:19 DK-KJV] Og hvis der er en mand der skal fjerne nogle af ordene i denne profetiske bog, så skal Gud fjerne hans del af livets bog, og ud af den hellige by, og fra de ting som er skrevet i denne bog.
Re 22:19 And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.
[Åben 22:20 DK-KJV] Han som vidner om disse ting siger, Sandelig jeg kommer hurtigt. Amen. Ja sådant, kom, Herre Jesus.
Re 22:20 He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.
[Åben 22:21 DK-KJV] Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jer alle. Amen.
Re 22:21 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.