Første Mosebog - 50 Kapitler - Genesis KJV 1769

Navnebetydning for Genesis = I begyndelsen & Moses = Trukket ud af vandet

Hvem og hvordan er Gud – Hærskarers HERRE – El-o-heem – der tilkendegiver enden fra begyndelsen

YHVH denne Titel oversættes til HERREN og betyder = Læg mærke til den blodige hånd – Læg mærke til naglen

Den evigvarende Far – Kærligheden – Den Højeste Éner – Barmhjertigheden – Den Mægtige Éner – Rådgiveren – Vejen

Skaberen – Frelseren – Den Vidunderlige – Den Nådige – Vinstokken – Tilgiveren – Kongen – Jesus – Israels Gud – Livet

Helligånden – Den lille – Den Lysgivende – Olien – Trøsteren – Herren – Dommeren – Lyksagligheden – Jeg Er – Ordet

[1Mo 1:1 DK-KJV] I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.
Ge 1:1 In the beginning God created the heaven and the earth.
[1Mo 1:2 DK-KJV] Og jorden var uden form, og tom; og mørke var på dybets overflade. Og Guds Ånd bevægede sig på vandmassernes overflade.
Ge 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
[1Mo 1:3 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad der være lys: og der var lys.
Ge 1:3 And God said, Let there be light: and there was light.
[1Mo 1:4 DK-KJV] Og Gud så’ lyset, at det var godt: og Gud skilte lyset fra mørket.
Ge 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
[1Mo 1:5 DK-KJV] Og Gud kaldte lyset Dag, og mørket kaldte han Nat. Og den aften og den morgen var den første dag.
Ge 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
[1Mo 1:6 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad der være en hvælving i midten af vandmasserne, og lad den skille vandmasserne fra vandmasserne.
Ge 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
[1Mo 1:7 DK-KJV] Og Gud lavede hvælvingen, og skilte vandmasserne som var under hvælvingen fra vandmasserne som var over hvælvingen: og det var sådant.
Ge 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
[1Mo 1:8 DK-KJV] Og Gud kaldte hvælvingen Himmel. Og den aften og den morgen var den anden dag.
Ge 1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
[1Mo 1:9 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad vandmasserne under himmelen bli’ forsamlet på et sted, og lad det tørre land vise sig: og det var sådant.
Ge 1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
[1Mo 1:10 DK-KJV] Og Gud kaldte det tørre land Jord; og forsamlingen af vandmasserne kaldte han Have: og Gud så’ at det var godt.
Ge 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
[1Mo 1:11 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad jorden frembringe græs, urten der giver frø, og frugttræet der giver frugt efter hans sort, hvis kerne er i sigselv, på jorden: og det var sådant.
Ge 1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
[1Mo 1:12 DK-KJV] Og jorden frembragte græs, og urt der giver frø efter hans sort, og træet der giver frugt, hvis kerne var i sigselv, efter hans sort: og Gud så’ at det var godt.
Ge 1:12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
[1Mo 1:13 DK-KJV] Og den aften og den morgen var den tredje dag.
Ge 1:13 And the evening and the morning were the third day.
[1Mo 1:14 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad der være lys i himmelhvælvingen til at skille dagen fra natten; og lad dem være for tegn, og for årstider, og for dage, og år:
Ge 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
[1Mo 1:15 DK-KJV] Og lad dem være som lys i himmelhvælvingen til at gi’ lys på jorden: og det var sådant.
Ge 1:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
[1Mo 1:16 DK-KJV] Og Gud lavede to store lys; det større lys til at styre dagen, og det mindre lys til at styre natten: han lavede også stjernerne.
Ge 1:16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
[1Mo 1:17 DK-KJV] Og Gud satte dem i himmelhvælvingen til at gi’ lys på jorden,
Ge 1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
[1Mo 1:18 DK-KJV] Og til at styre over dagen og over natten, og til at skille lyset fra mørket: og Gud så’ at det var godt.
Ge 1:18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
[1Mo 1:19 DK-KJV] Og den aften og den morgen var den fjerde dag.
Ge 1:19 And the evening and the morning were the fourth day.
[1Mo 1:20 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad vandmasserne i overflod frembringe den bevægende skabning der har liv, og fugl der må flyve over jorden i den åbne himmelhvælving.
Ge 1:20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
[1Mo 1:21 DK-KJV] Og Gud skabte store hvaler, og enhver levende skabning der bevæger sig, som vandmasserne frembragte i overflod, efter deres art, og enhver vinget fugl efter hans art: og Gud så’ at det var godt.
Ge 1:21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
[1Mo 1:22 DK-KJV] Og Gud velsignede dem, ved at sige, Vær frugtbar, og multiplicer, og fyld vandmasserne i havene, og lad fugl multiplicere på jorden.
Ge 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
[1Mo 1:23 DK-KJV] Og den aften og den morgen var den femte dag.
Ge 1:23 And the evening and the morning were the fifth day.
[1Mo 1:24 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad jorden frembringe den levende skabning efter hans art, kvæg, og krybende ting, og dyr på jorden efter hans art: og det var sådant.
Ge 1:24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
[1Mo 1:25 DK-KJV] Og Gud lavede dyret af jorden efter hans art, og kvæg efter deres art, og enhver ting der kryber på jorden efter hans art: og Gud så’ at det var godt.
Ge 1:25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
[1Mo 1:26 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad os lave mennesket i vor figur, så de ligner os: og lad dem ha’ herredømme over havets fisk, og over luftens fugle, og over kvæget, og over hele jorden, og over enhver krybende ting der kryber på jorden.
Ge 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
[1Mo 1:27 DK-KJV] Sådant skabte Gud mennesket i hans egen figur, i Guds figur skabte han ham; hankøn og hunkøn skabte han dem.
Ge 1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
[1Mo 1:28 DK-KJV] Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, Vær frugtbar, og multiplicer, og opfyld jorden, og tæm den: og ha’ herredømme over havets fisk, og over luftens fugle, og over enhver levende ting der bevæger sig på jorden.
Ge 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
[1Mo 1:29 DK-KJV] Og Gud sagde, Læg mærke til, jeg har givet jer enhver frøbærende urt, som er på hele jordens overflade, og ethvert træ, i hvilket frugten er fra et træ der giver kerne; den skal være mad til jer.
Ge 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
[1Mo 1:30 DK-KJV] Og til ethvert dyr på jorden, og til enhver fugl i luften, og til enhver ting der kryber på jorden, hvori der er liv, har jeg givet enhver grøn urt som mad: og det var sådant.
Ge 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
[1Mo 1:31 DK-KJV] Og Gud så’ enhver ting som han havde lavet, og, læg mærke til, det var meget godt. Og den aften og den morgen var den sjette dag.
Ge 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
[1Mo 2:1 DK-KJV] Således var himlene og jorden fuldendt, og hele dens hær.
Ge 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
[1Mo 2:2 DK-KJV] Og på den syvende dag sluttede Gud hans virke som han havde lavet; og han hvilede på den syvende dag fra hele hans virke som han havde lavet.
Ge 2:2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
[1Mo 2:3 DK-KJV] Og Gud velsignede den syvende dag, og helliggjorde den: eftersom han i den havde hvilet fra hele hans virke som Gud skabte og lavede.
Ge 2:3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
[1Mo 2:4 DK-KJV] Disse er generationerne fra himlene og fra jorden da de var skabt, på dagen hvor HERREN Gud lavede jorden og himlene,
Ge 2:4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
[1Mo 2:5 DK-KJV] Og enhver plante på marken før den var i jorden, og enhver urt på marken før den voksede: for HERREN Gud havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ikke et menneske til at dyrke jorden.
Ge 2:5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
[1Mo 2:6 DK-KJV] Men der kom en tåge op fra jorden, og vandede hele jordens overflade.
Ge 2:6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
[1Mo 2:7 DK-KJV] Og HERREN Gud formede mennesket af jordens støv, og åndede livsånde ind i hans næsebor; og mennesket blev en levende sjæl.
Ge 2:7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
[1Mo 2:8 DK-KJV] Og HERREN Gud plantede en have østpå i Eden; og der satte han manden som han havde formet.
Ge 2:8 And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
[1Mo 2:9 DK-KJV] Og ud af jorden fik HERREN Gud ethvert træ til at gro der er velbehageligt for synet, og godt som mad; også livets træ i havens midte, og kundskabens træ om godt og ondt.
Ge 2:9 And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
[1Mo 2:10 DK-KJV] Og en flod udgik fra Eden for at vande haven; og derfra var den delt, og blev til fire stykker. “Eden – Velbehaglighed; Fryd”
Ge 2:10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
[1Mo 2:11 DK-KJV] Navnet på den første er Pison: det er den som løber gennem hele Havilahs land, hvor der er guld; “nr.1 Pison – En forandring; En forlængelse af munden / Havilah – En der bli’r ramt af smerte; En der frembringer / Guld – Guds retfærdighed”
Ge 2:11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
[1Mo 2:12 DK-KJV] Og guldet fra det land er godt: der er bdellium og onyx stenen. “Bdellium – Det fineste mørkebrune Myrra / Onyx – En albaster box med Salve Olie; Blegne; Blanchere”
Ge 2:12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
[1Mo 2:13 DK-KJV] Og navnet på den anden flod er Gihon: den samme er den som løber gennem hele Etiopiens land. “nr.2 Gihon – En Nådesdal / Etiopien – Mørke; Hede”
Ge 2:13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
[1Mo 2:14 DK-KJV] Og navnet på den tredje flod er Hiddekel: det er den som går østpå mod Assyrien. Og den fjerde flod er Eufrat. “nr.3 Hiddekel – En skarp stemme; Lyd / Assyrien – Assur eller Ashurs land / Ashur – En der er lykkelig; eller vandrer; eller kigger” – “nr.4 Eufrat – En der gør frugtbar”
Ge 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
[1Mo 2:15 DK-KJV] Og HERREN Gud tog manden, og satte ham ind i Edens have for at pryde den og for at holde den.
Ge 2:15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
[1Mo 2:16 DK-KJV] Og HERREN Gud befalede manden, og siger, Af ethvert træ fra haven må du frit spise:
Ge 2:16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
[1Mo 2:17 DK-KJV] Men af kundskabens træ om godt og ondt, det skal du ikke spise af: for på dagen hvor du spiser deraf skal du helt sikkert dø.
Ge 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
[1Mo 2:18 DK-KJV] Og HERREN Gud sagde, Det er ikke godt at manden skulle være alene; jeg vil lave ham en hjælp passende til ham.
Ge 2:18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
[1Mo 2:19 DK-KJV] Og ud af jorden formede HERREN Gud ethvert af markens dyr, og enhver af luftens fugle; og bragte dem til Adam for at se hvad han ville kalde dem: og hvadsomhelst Adam kaldte enhver levende skabning, det var dens navn. Adam Navnebetydning – Sådant skabte Gud mennesket i hans egen figur, i Guds figur skabte han ham; hankøn og hunkøn skabte han dem – Jordisk; Rød
Ge 2:19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
[1Mo 2:20 DK-KJV] Og Adam gav navne til alt kvæg, og til luftens fugle, og til ethvert af markens dyr; men for Adam var der ikke fundet en hjælp passende til ham.
Ge 2:20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
[1Mo 2:21 DK-KJV] Og HERREN Gud sørgede for at en dyb søvn kom over Adam, og han sov: og han tog et af hans ribben, og lukkede med kød i stedet for det;
Ge 2:21 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
[1Mo 2:22 DK-KJV] Og ribbenet, som HERREN Gud havde taget fra mennesket, lavede han en kvinde, og bragte hende til manden.
Ge 2:22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
[1Mo 2:23 DK-KJV] Og Adam sagde, Dette er nu ben af mine ben, og kød af mit kød: hun skal kaldes Kvinde, fordi hun var taget ud af Mand.
Ge 2:23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
[1Mo 2:24 DK-KJV] Derfor skal en mand forlade hans far og hans mor, og skal klynge sig til hans hustru: og de skal være et kød.
Ge 2:24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
[1Mo 2:25 DK-KJV] Og de var begge nøgne, manden og hans hustru, og var ikke skamfulde.
Ge 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
[1Mo 3:1 DK-KJV] Nu var slangen mere spidsfindig end nogle af markens dyr som HERREN Gud havde lavet. Og han sagde til kvinden, Ja, har Gud sagt, I skal ikke spise af ethvert træ fra haven? 
Ge 3:1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
[1Mo 3:2 DK-KJV] Og kvinden sagde til slangen, Vi må spise af frugten fra havens træer:
Ge 3:2 And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:
[1Mo 3:3 DK-KJV] Men af frugten fra træet som er i havens midte, Har Gud sagt, I skal ikke spise af det, I skal heller ikke røre det, for ikke at I skal dø.
Ge 3:3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
[1Mo 3:4 DK-KJV] Og slangen sagde til kvinden, I skal helt sikkert ikke dø:
Ge 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:
[1Mo 3:5 DK-KJV] For Gud ved godt at på dagen I spiser deraf, da skal jeres øjne være åbnet, og I skal være som guder, ved at kende godt og ondt.
Ge 3:5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.
[1Mo 3:6 DK-KJV] Og da kvinden så at træet var god som mad, og at det var velbehageligt for øjnene, og et træ til at bli’ ønsket for at gøre én vis, tog hun af frugten deraf, og spiste, og gav også til hendes ægtemand hos hende; og han spiste.
Ge 3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.
[1Mo 3:7 DK-KJV] Og øjnene på dem begge var åbnet, og de vidste at de var nøgne; og de syede figenblade sammen, og lavede forklæder til demselv.
Ge 3:7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.
[1Mo 3:8 DK-KJV] Og de hørte HERREN Guds stemme vandrende i haven i dagens kølighed: og Adam og hans hustru gemte demselv fra HERREN Guds nærvær blandt havens træer.
Ge 3:8 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden.
[1Mo 3:9 DK-KJV] Og HERREN Gud kaldte på Adam, og sagde til ham, Hvor er du?
Ge 3:9 And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?
[1Mo 3:10 DK-KJV] Og han sagde, Jeg hørte din stemme i haven, og jeg var bange, fordi jeg var nøgen; og gemte migselv.
Ge 3:10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.
[1Mo 3:11 DK-KJV] Og han sagde, Hvem fortalte dig at du var nøgen? Har du spist af træet, hvoraf jeg befalede dig at du ikke skulle spise?
Ge 3:11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
[1Mo 3:12 DK-KJV] Og manden sagde, Kvinden som du gav at være hos mig, hun gav mig af træet, og jeg spiste.
Ge 3:12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.
[1Mo 3:13 DK-KJV] Og HERREN Gud sagde til kvinden, Hvad er dette som du har gjort? Og kvinden sagde, Slangen forførte mig, og jeg spiste.
Ge 3:13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.
[1Mo 3:14 DK-KJV] Og HERREN Gud sagde til slangen, Fordi du har gjort dette, er du forbandet over alt kvæg, og over ethvert af markens dyr; på din mave skal du gå, og støv skal du spise alle dagene af dit liv:
Ge 3:14 And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:
[1Mo 3:15 DK-KJV] Og jeg vil sætte fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem din sæd og hendes sæd; det skal skade dit hoved, og du skal skade hans hæl.
Ge 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.
[1Mo 3:16 DK-KJV] Til kvinden sagde han, Jeg vil i høj grad multiplicere din bekymring og din undfangelse; bekymret skal du frembringe børn; og din lyst skal være til din ægtemand, og han skal regere over dig.
Ge 3:16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.
[1Mo 3:17 DK-KJV] Og til Adam sagde han, Fordi du har lyttet til din hustrus stemme, og har spist af træet, af hvilket jeg befalede dig, og sagde, Du skal ikke spise af det: forbandet er jorden for din skyld; bekymret skal du spise af den alle dagene af dit liv;
Ge 3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;
[1Mo 3:18 DK-KJV] Torne og også tidsler skal den frembringe til dig; og du skal spise markens urter;
Ge 3:18 Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;
[1Mo 3:19 DK-KJV] I dit ansigts sved skal du spise brød, indtil du returnere til jorden; for udaf den var du taget: for støv er du, og indtil støv skal du returnere.
Ge 3:19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.
[1Mo 3:20 DK-KJV] Og Adam kaldte hans hustrus navn Eva; fordi hun var moderen af alt levende. “Eva – Moderen af alt levende – I live; Opmuntring”
Ge 3:20 And Adam called his wife’s name Eve; because she was the mother of all living.
[1Mo 3:21 DK-KJV] Til Adam og også til hans hustru lavede HERREN Gud frakker af skind, og iklædte dem.
Ge 3:21 Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them.
[1Mo 3:22 DK-KJV] Og HERREN Gud sagde, Læg mærke til, manden er blevet som én af os, til at kende godt og ondt: og nu, for ikke at han strækker hans hånd frem, og også tager af livets træ, og spiser, og lever for evigt:
Ge 3:22 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:
[1Mo 3:23 DK-KJV] Derfor sendte HERREN Gud ham videre fra Edens have, for at dyrke jorden hvorfra han var taget.
Ge 3:23 Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.
[1Mo 3:24 DK-KJV] Sådant drev han manden ud; og han placerede øst for Edens have Keruber, og et flammende sværd som vendte alle veje, for at vogte vejen til livets træ.
Ge 3:24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.
[1Mo 4:1 DK-KJV] Og Adam kendte hans hustru Eva; og hun undfangede, og bar Kain, og sagde, jeg har fået en mand fra HERREN.
Ge 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.
[1Mo 4:2 DK-KJV] Og hun bar igen hans bror Abel. Og Abel var en fårehyrde, men Kain var en der dyrker jorden.
Ge 4:2 And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
[1Mo 4:3 DK-KJV] Og gennem tid skete det, at Kain bragte en offergave til HERREN af jordens frugt.
Ge 4:3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD.
[1Mo 4:4 DK-KJV] Og Abel, han bragte også af de førstefødte fra hans flok og af fedtet deraf, Og HERREN havde respekt for Abel og for hans offergave:
Ge 4:4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering:
[1Mo 4:5 DK-KJV] Men for Kain og for hans offergave havde han ikke respekt. Og Kain var meget vred, og hans ansigt vendte nedad.
Ge 4:5 But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.
[1Mo 4:6 DK-KJV] Og HERREN sagde til Kain, Hvorfor er du vred? og hvorfor er dit ansigt vendt nedad?
Ge 4:6 And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?
[1Mo 4:7 DK-KJV] Hvis du gør vel, skal du så ikke bli’ accepteret? og hvis du ikke gør vel, ligger synd ved døren. Og overfor dig skal hans ønske være, og du skal herske over ham.
Ge 4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.
[1Mo 4:8 DK-KJV] Og Kain talte med hans bror Abel: og det skete, da de var på marken, at Kain rejste sig op imod hans bror, og dræbte ham.
Ge 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.
[1Mo 4:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til Kain, Hvor er din bror? Og han sagde, Det ved jeg ikke: Er jeg min broders vogter?
Ge 4:9 And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother’s keeper?
[1Mo 4:10 DK-KJV] Og han sagde, Hvad har du gjort? stemmen fra din broders blod råber til mig fra jorden.
Ge 4:10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto me from the ground.
[1Mo 4:11 DK-KJV] Og nu er du forbandet fra jorden, som har åbnet hendes mund for at modtage din broders blod fra din hånd;
Ge 4:11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother’s blood from thy hand;
[1Mo 4:12 DK-KJV] Når du dyrker jorden, skal den ikke fremover for dig bære hendes styrke; en flygtning og en vagabond skal du være på jorden.
Ge 4:12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.
[1Mo 4:13 DK-KJV] Og Kain sagde til HERREN, Min straf er større end jeg kan bære.
Ge 4:13 And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I can bear.
[1Mo 4:14 DK-KJV] Læg mærke til, du har denne dag drevet mig ud fra jordens overflade; og fra dit ansigt skal jeg være gemt; og jeg skal være en flygtning og en vagabond på jorden; og det skal ske, at enhver der finder mig skal dræbe mig.
Ge 4:14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me.
[1Mo 4:15 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Derfor hvemsomhelst der dræber Kain, hævn skal bli’ taget over ham syvfold. Og HERREN satte et mærke på Kain, for ikke at nogen skulle dræbe ham når de fandt ham.
Ge 4:15 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.
[1Mo 4:16 DK-KJV] Og Kain gik ud fra HERRENs nærvær, og boede i landet Nod, på østsiden af Eden.
Ge 4:16 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.
[1Mo 4:17 DK-KJV] Og Kain kendte hans hustru; og hun undfangede, og bar Enok: og han byggede en by, og opkaldte byen, efter hans søns navn, Enok. “dedikeret, disciplineret”
Ge 4:17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.
[1Mo 4:18 DK-KJV] Og til Enok var Irad født: og Irad avlede Mehujael: og Mehujael avlede Methusael: og Methusael avlede Lamech.
Ge 4:18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech.
[1Mo 4:19 DK-KJV] Og Lamech tog 2 hustruer til ham: navnet på den ene var Adah, og navnet på den anden Zillah.
Ge 4:19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.
[1Mo 4:20 DK-KJV] Og Adah bar Jabal: han var faderen af sådanne som bor i telte, og af sådanne som har kvæg.
Ge 4:20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle.
[1Mo 4:21 DK-KJV] Og hans broders navn var Jubal: han var faderen af alle sådanne som håndtere harpen og orgel.
Ge 4:21 And his brother’s name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.
[1Mo 4:22 DK-KJV] Og Zillah, hun bar også Tubal-cain, en instruktør af enhver håndværker i messing og jern: og Tubal-cains søster var Naamah.
Ge 4:22 And Zillah, she also bare Tubal-cain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.
[1Mo 4:23 DK-KJV] Og Lamech sagde til hans hustruer, Adah og Zillah, Hør min stemme; I Lamechs hustruer, lyt til min tale: for jeg har dræbt en mand der sårede mig, og en ung mand der skadede mig.
Ge 4:23 And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.
[1Mo 4:24 DK-KJV] Hvis Kain skal bli’ hævnet syvfold, sandelig Lamech 77’fold
Ge 4:24 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold.
[1Mo 4:25 DK-KJV] Og Adam kendte hans hustru igen; og hun bar en søn, og kaldte hans navn Seth: For Gud, sagde hun, har udpeget mig en anden sæd i stedet for Abel, hvem Kain dræbte.
Ge 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.
[1Mo 4:26 DK-KJV] Og til Seth, til ham også var der født en søn; og han kaldte hans navn Enos: da begyndte mænd at kalde på HERRENs navn.
Ge 4:26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD.
[1Mo 5:1 DK-KJV] Dette er bogen med generationerne efter Adam. På dagen hvor Gud skabte mennesket, Gud lavede ham så han lignede ham;
Ge 5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
[1Mo 5:2 DK-KJV] Hankøn og hunkøn skabte han dem; og velsignede dem, og kaldte deres navn Adam, på dagen da de var skabt.
Ge 5:2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
[1Mo 5:3 DK-KJV] Og Adam levede 130 år, og avlede en søn der lignede ham, efter hans figur; og kaldte hans navn Seth:
Ge 5:3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
[1Mo 5:4 DK-KJV] Og Adams dage efter han havde avlet Seth var 800 år: og han avlede sønner og døtre;
Ge 5:4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:
[1Mo 5:5 DK-KJV] Og alle dagene som Adam levede var 930 år: og han døde.
Ge 5:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.
[1Mo 5:6 DK-KJV] Og Seth levede 105 år, og avlede Enos:
Ge 5:6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:
[1Mo 5:7 DK-KJV] Og Seth levede efter han avlede Enos 807 år, og avlede sønner og døtre:
Ge 5:7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:8 DK-KJV] Og alle Seths dage var 912 år: og han døde.
Ge 5:8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.
[1Mo 5:9 DK-KJV] Og Enos levede 90 år, og avlede Kainan:
Ge 5:9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan:
[1Mo 5:10 DK-KJV] Og Enos levede efter han avlede Kainan 815 år, og avlede sønner og døtre:
Ge 5:10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:11 DK-KJV] Og alle Enos dage var 905 år: og han døde.
Ge 5:11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.
[1Mo 5:12 DK-KJV] Og Kainan levede 70 år, og avlede Mahalaleel:
Ge 5:12 And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:
[1Mo 5:13 DK-KJV] Og Kainan levede efter han avlede Mahalaleel 840 år, og avlede sønner og døtre:
Ge 5:13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:14 DK-KJV] Og alle Kainans dage var 910 år: og han døde.
Ge 5:14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.
[1Mo 5:15 DK-KJV] Og Mahalaleel levede 65 år, og avlede Jared:
Ge 5:15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:
[1Mo 5:16 DK-KJV] Og Mahalaleel levede efter han avlede Jared 830 år, og avlede sønner og døtre:
Ge 5:16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:17 DK-KJV] Og alle Mahalaleels dage var 895 år, og han døde.
Ge 5:17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.
[1Mo 5:18 DK-KJV] Og Jared levede 162 år, og avlede Enok:
Ge 5:18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:
[1Mo 5:19 DK-KJV] Og Jared levede efter han avlede Enok 800 år, og avlede sønner og døtre:
Ge 5:19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:20 DK-KJV] Og alle Jareds dage var 962 år, og han døde.
Ge 5:20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.
[1Mo 5:21 DK-KJV] Og Enok levede 65 år, og avlede Metusalem:
Ge 5:21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:
[1Mo 5:22 DK-KJV] Og Enok vandrede med Gud efter han avlede Metusalem 300 år, og avlede sønner og døtre:
Ge 5:22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:23 DK-KJV] Og alle Enoks dage var 365 år:
Ge 5:23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:
[1Mo 5:24 DK-KJV] Og Enok vandrede med Gud: og han var ikke; for Gud tog ham.
Ge 5:24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.
[1Mo 5:25 DK-KJV] Og Metusalem levede 187 år og avlede Lamech:
Ge 5:25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:
[1Mo 5:26 DK-KJV] Og Metusalem levede efter han avlede Lamech 782 år, og avlede sønner og døtre:
Ge 5:26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:27 DK-KJV] Og alle Metusalems dage var 969 år, og han døde.
Ge 5:27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.
[1Mo 5:28 DK-KJV] Og Lamech levede 182 år, og avlede en søn:
Ge 5:28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:
[1Mo 5:29 DK-KJV] Og han kaldte hans navn Noah “hvile, trøst”, og siger, Denne samme skal trøste os angående vores virke og vores hænders slid, på grund af jorden som HERREN har forbandet.
Ge 5:29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.
[1Mo 5:30 DK-KJV] Og Lamech levede efter han avlede Noah 595 år, og avlede sønner og døtre:
Ge 5:30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:31 DK-KJV] Og alle Lamechs dage var 777 år: og han døde.
Ge 5:31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.
[1Mo 5:32 DK-KJV] Og Noah var 500 år gammel: og Noah avlede Shem, Ham, Japheth.
Ge 5:32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.
[1Mo 6:1 DK-KJV] Og det skete, da mennesker begyndte at multiplicere på jordens overflade, og døtre var født til dem,
Ge 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,
[1Mo 6:2 DK-KJV] At Guds sønner så menneskets døtre at de var smukke; og de tog dem hustruer af alle som de udvalgte.
Ge 6:2 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose.
[1Mo 6:3 DK-KJV] Og HERREN sagde, Min ånd skal ikke altid strides med mennesket, fordi han også er kød: alligevel skal hans dage være 120 år.
Ge 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.
[1Mo 6:4 DK-KJV] Der var giganter på jorden i de dage; og også efter det, da Guds sønner kom ind til menneskets døtre, og de fødte børn til dem, de samme blev mægtige mænd hvilke var fra gamle dage af, berømte mænd.
Ge 6:4 There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.
[1Mo 6:5 DK-KJV] Og GUD så’ at menneskets ondskab var stor på jorden, og at enhver fantasi fra hans hjertes tanker kun var onde kontinuerlig.
Ge 6:5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
[1Mo 6:6 DK-KJV] Og det gjorde at HERREN angrede at han havde lavet mennesket på jorden, og det bedrøvede ham i hans hjerte.
Ge 6:6 And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
[1Mo 6:7 DK-KJV] Og HERREN sagde, Jeg vil destruere mennesket hvem jeg har skabt fra jordens overflade; både mennesket, og dyr, og krybende ting, og luftens fugle; for det ærgrer mig at jeg har lavet dem.
Ge 6:7 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.
[1Mo 6:8 DK-KJV] Men Noah fandt nåde i HERRENs øjne.
Ge 6:8 But Noah found grace in the eyes of the LORD.
[1Mo 6:9 DK-KJV] Disse er generationerne efter Noah: Noah var en retskaffen mand og perfekt i hans generationer, og Noah vandrede med Gud.
Ge 6:9 These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.
[1Mo 6:10 DK-KJV] Og Noah avlede 3 sønner, Shem, Ham, Japheth.
Ge 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.
[1Mo 6:11 DK-KJV] Jorden var også korrupt foran Gud, og jorden var fyldt med vold. 
Ge 6:11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.
[1Mo 6:12 DK-KJV] Og Gud kigge på jorden, og, læg mærke til, den var korrupt; og alt kød havde korrumperet hans vej på jorden.
Ge 6:12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.
[1Mo 6:13 DK-KJV] Og Gud sagde til Noah, Alt køds ende er kommet foran mig; for jorden er fyldt med vold gennem dem; og, læg mærke til, jeg vil destruere dem med jorden.
Ge 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.
[1Mo 6:14 DK-KJV] Lav dig en ark af gofertræ; du skal lave værelser i arken, og skal tjære den ind og udvendigt med tjære.
Ge 6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.
[1Mo 6:15 DK-KJV] Og dette er udseende som du skal lave den efter: Arkens længde skal være 300 cubits ”150 meter”, dens bredde 50 cubits ”25 meter”, og dens højde 30 cubits ”15 meter”.
Ge 6:15 And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.
[1Mo 6:16 DK-KJV] Et vindue skal du lave til arken, og i en cubit ”50 * 50 cm.” skal du færdiggøre det foroven; og arkens dør skal du sætte i dens side; med nedre, og anden, og tredje etage skal du lave den.
Ge 6:16 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it.
[1Mo 6:17 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeg, ja jeg, bringer en oversvømmelse af vandmasser over jorden, for at destruere alt kød, hvori der er livsånde, som er under himlen; og enhver ting der er på jorden skal dø.
Ge 6:17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die.
[1Mo 6:18 DK-KJV] Men med dig vil jeg etablere min pagt; og du skal komme ind i arken, du, og dine sønner, og din hustru, og dine sønners hustruer med dig. 
Ge 6:18 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons’ wives with thee.
[1Mo 6:19 DK-KJV] Og af enhver levende ting af alt kød, 2 af enhver art skal du bringe ind i arken, for at holde dem i live hos dig; de skal være hankøn og hunkøn.
Ge 6:19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female.
[1Mo 6:20 DK-KJV] Af fugle efter deres art, og af kvæg efter deres art, af enhver krybende ting på jorden efter hans art, 2 af enhver art skal komme til dig, for at holde dem i live.
Ge 6:20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.
[1Mo 6:21 DK-KJV] Og ta’ til dig af alt mad der er spist, og du skal samle det hos dig; og det skal være som mad for dig, og for dem.
Ge 6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them.
[1Mo 6:22 DK-KJV] Således gjorde Noah; i overensstemmelse med alt det Gud befalede ham, sådant gjorde han.
Ge 6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.
[1Mo 7:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Noah, Kom du og hele dit hus ind i arken; for dig har jeg set retskaffen foran mig i denne generation.
Ge 7:1 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
[1Mo 7:2 DK-KJV] Af ethvert rent dyr skal du ta’ til dig 7 par, hankønnet og hans hunkøn: og af dyrene der ikke er rene 2 par, hankønnet og hans hunkøn.
Ge 7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
[1Mo 7:3 DK-KJV] Også af luftens fugle 7 par, hankønnet og hunkønnet; for at holde sæd i live på jordens overflade.
Ge 7:3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
[1Mo 7:4 DK-KJV] For endnu 7 dage, og jeg vil få det til at regne på jorden i 40 dage og 40 nætter; og enhver levende substans som jeg har lavet vil jeg destruere fra jordens overflade.
Ge 7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
[1Mo 7:5 DK-KJV] Og Noah gjorde i overensstemmelse med alt det HERREN befalede ham.
Ge 7:5 And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
[1Mo 7:6 DK-KJV] Og Noah var 600 år gammel da vandmassernes oversvømmelse var over jorden.
Ge 7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
[1Mo 7:7 DK-KJV] Og Noah gik ind, og hans sønner, og hans hustru, og hans sønners hustruer hos ham, ind i arken, på grund af oversvømmelsens vandmasser.
Ge 7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons’ wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
[1Mo 7:8 DK-KJV] Af rene dyr, og af dyr der ikke er rene, og af fugle, og af enhver ting der kryber på jorden,
Ge 7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,
[1Mo 7:9 DK-KJV] Der gik ind 2 og 2 indtil Noah ind i arken, hankønnet og hunkønnet, som Gud havde befalet Noah.
Ge 7:9 There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
[1Mo 7:10 DK-KJV] Og det skete efter 7 dage, at oversvømmelsens vandmasser var over jorden.
Ge 7:10 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
[1Mo 7:11 DK-KJV] I det 600’rede år af Noahs liv, i den anden måned, den 17’ne dag af den måned, den samme dag var alle fontænerne af det store dyb brudt op, og himlens vinduer var åbnet.
Ge 7:11 In the six hundredth year of Noah’s life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
[1Mo 7:12 DK-KJV] Og regnen var over jorden i 40 dage og 40 nætter.
Ge 7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
[1Mo 7:13 DK-KJV] På den selvsamme dag gik Noah, og Shem, og Ham, og Japheth, Noahs sønner, og Noahs hustru, og de 3 hustruer af hans sønner hos ham, ind i arken;
Ge 7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah’s wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
[1Mo 7:14 DK-KJV] De, og ethvert dyr efter hans art, og alt kvæget efter deres art, og enhver krybende ting der kryber på jorden efter hans art, og enhver fugl efter hans art, enhver fugl af enhver art.
Ge 7:14 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
[1Mo 7:15 DK-KJV] Og de gik ind til Noah i arken, 2 og 2 af alt kød, hvori der er livsånde.
Ge 7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
[1Mo 7:16 DK-KJV] Og de der gik ind, gik ind hankøn og hunkøn af alt kød, som Gud havde befalet ham: og HERREN lukkede ham inde.
Ge 7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.
[1Mo 7:17 DK-KJV] Og i 40 dage var oversvømmelsen over jorden; og vandmasserne steg, og løftede arken, og den var løftet op fra jorden.
Ge 7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
[1Mo 7:18 DK-KJV] Og vandmasserne tog til, og steg meget over jorden; og arken kom op på vandmassernes overflade.
Ge 7:18 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
[1Mo 7:19 DK-KJV] Og vandmasserne vandt overordentlig meget frem over jorden; og alle de høje bakker, der var under hele himmelen, var dækket.
Ge 7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
[1Mo 7:20 DK-KJV] 15 cubits ”7.5 meter” opover gik vandmasserne til; og bjergene var dækket.
Ge 7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
[1Mo 7:21 DK-KJV] Og alt kød døde der bevægede sig på jorden, både af fugl, og af kvæg, og af dyr, og af enhver krybende ting der kryber på jorden, og ethvert menneske:
Ge 7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
[1Mo 7:22 DK-KJV] Alle i hvis næsebor der var livsånde, af alt der var på det tørre land, døde.
Ge 7:22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
[1Mo 7:23 DK-KJV] Og enhver levende substans var destrueret som var på jordens overflade, både menneske, og kvæg, og de krybende ting, og himmelens fugle; og de var destrueret fra jorden: og kun Noah forblev i live, og de der var hos ham i arken.
Ge 7:23 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
[1Mo 7:24 DK-KJV] Og vandmasserne vandt frem over jorden i 150 dage.
Ge 7:24 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.
[1Mo 8:1 DK-KJV] Og Gud huskede Noah, og enhver levende ting, og alt kvæget der var hos ham i arken: og Gud fik en vind til at passere over jorden, og vandmasserne stilnede;
Ge 8:1 And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;
[1Mo 8:2 DK-KJV] Også dybets fontæner og himlens vinduer var stoppet, og regnen fra himlen var tilbageholdt;
Ge 8:2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
[1Mo 8:3 DK-KJV] Og vandmasserne returnerede fortsat fra jorden: og efter enden af de 150 dage var vandmasserne aftaget.
Ge 8:3 And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.
[1Mo 8:4 DK-KJV] Og arken hvilede i den 7’ne måned, på den 17’ne dag af den måned, over Ararats bjerge.
Ge 8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
[1Mo 8:5 DK-KJV] Og vandmasserne faldt fortsat indtil den 10’ne måned; i den 10’ne måned, på den første dag af den måned, og bjergtoppene var synlige.
Ge 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
[1Mo 8:6 DK-KJV] Og det skete ved enden af 40 dage, at Noah åbnede arkens vindue hvilket han havde lavet:
Ge 8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
[1Mo 8:7 DK-KJV] Og han udsendte en ravn, som gik frem og tilbage, indtil vandmasserne var udtørret fra jorden.
Ge 8:7 And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
[1Mo 8:8 DK-KJV] Og han udsendte også en due fra ham, for at se om vandmasserne var aftaget fra jordens overflade;
Ge 8:8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
[1Mo 8:9 DK-KJV] Men duen fandt ingen hvile for hendes fodsåler, og hun returnerede til han ind i arken, for vandmasserne var på hele jordens overflade: da strak han hans hånd frem, og tog hende, og trak hende indtil ham i arken.
Ge 8:9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
[1Mo 8:10 DK-KJV] Og han ventede stadig endnu 7 dage; og igen udsendte han duen ud af arken;
Ge 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
[1Mo 8:11 DK-KJV] Og duen kom ind til ham om aftenen; og, se, i hendes mund var der et afplukket olivenblad: så vidste Noah at vandmasserne var aftaget fra jorden.
Ge 8:11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
[1Mo 8:12 DK-KJV] Og han ventede stadig endnu 7 dage; og udsendte duen; som ikke længere returnerede til ham igen.
Ge 8:12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.
[1Mo 8:13 DK-KJV] Og det skete i det 601’te år, i den første måned, den første dag af den måned, vandmasserne var udtørret fra jorden: og Noah fjernede arkens dække, og kiggede, og, læg mærke til, jordens overflade var tør.
Ge 8:13 And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.
[1Mo 8:14 DK-KJV] Og i den anden måned, på den 27’ne dag af den måned, var jorden tørlagt.
Ge 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.
[1Mo 8:15 DK-KJV] Og Gud talte til Noah, og siger,
Ge 8:15 And God spake unto Noah, saying,
[1Mo 8:16 DK-KJV] Gå ud af arken, du, og din hustru, og dine sønner, og dine sønners hustruer hos dig.
Ge 8:16 Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.
[1Mo 8:17 DK-KJV] Og medtag enhver levende ting der er hos dig, af alt kød, både af fugl, og af kvæg, og af enhver krybende ting der kryber på jorden; så de i overflod må yngle på jorden, og være frugtbare, og multiplicere på jorden.
Ge 8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
[1Mo 8:18 DK-KJV] Og Noah gik ud, og hans sønner, og hans hustru, og hans sønners hustruer hos ham:
Ge 8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons’ wives with him:
[1Mo 8:19 DK-KJV] Ethvert dyr, enhver krybende ting, og enhver fugl, og hvadsomhelst der kryber på jorden, efter deres art, gik ud af arken.
Ge 8:19 Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
[1Mo 8:20 DK-KJV] Og Noah byggede et alter for HERREN; og tog af ethvert rent dyr, og af enhver ren fugl, og tilbød brændoffergaver på alteret.
Ge 8:20 And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.
[1Mo 8:21 DK-KJV] Og HERREN duftede en sød duft; og HERREN sagde i hans hjerte, Jeg vi ikke mere igen forbande jorden for menneskers skyld; for menneskers hjertes fantasi er ond fra hans ungdom af; jeg vil heller ikke mere igen slå enhver levende ting, som jeg har gjort.
Ge 8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man’s sake; for the imagination of man’s heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.
[1Mo 8:22 DK-KJV] Mens jorden består, sædetid og høst, og kulde og varme, og sommer og vinter, og dag og nat skal ikke ophøre.
Ge 8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
[1Mo 9:1 DK-KJV] Og Gud velsignede Noah og hans sønner, og sagde til dem, Vær frugtbare, og multiplicer, og opfyld jorden.
Ge 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.
[1Mo 9:2 DK-KJV] Og frygten overfor jer og rædslen overfor jer skal være over ethvert af jordens dyr, og over enhver af luftens fugle, over alt der bevæger sig på jorden, og over alle havets fisk; ind i jeres hånd er de forløst.
Ge 9:2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.
[1Mo 9:3 DK-KJV] Enhver bevægende ting der lever skal være mad for jer; ligesom den grønne urt har jeg givet jer alle ting.
Ge 9:3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.
[1Mo 9:4 DK-KJV] Men kød med des liv, hvilket er des blod, skal I ikke spise.
Ge 9:4 But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.
[1Mo 9:5 DK-KJV] Og jeg vil helt sikkert kræve jeres blod fra jeres liv; ved ethvert dyrs hånd vil jeg kræve det, og ved menneskets hånd; ved ethvert menneskes brors hånd vil jeg kræve menneskets liv.
Ge 9:5 And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man’s brother will I require the life of man.
[1Mo 9:6 DK-KJV] Den som udgyder menneskets blod, via mennesket skal hans blod bli’ udgydt: for i Guds figur lavede han mennesket.
Ge 9:6 Whoso sheddeth man’s blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.
[1Mo 9:7 DK-KJV] Og jer, vær I frugtbar, og multiplicer; frembring i overflod på jorden, og multiplicer derinde.
Ge 9:7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.
[1Mo 9:8 DK-KJV] Og Gud talte til Noah, og til hans sønner hos ham, og siger,
Ge 9:8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,
[1Mo 9:9 DK-KJV] Og jeg, læg mærke til, jeg vil etablere min pagt med jer, og med jeres sæd efter jer;
Ge 9:9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;
[1Mo 9:10 DK-KJV] Og med enhver levende skabning der er hos jer, af fuglen, af kvæget, og ethvert af jordens dyr hos jer; fra alt der går ud af arken, til ethvert af jordens dyr.
Ge 9:10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
[1Mo 9:11 DK-KJV] Og jeg vil etablere min pagt med jer; alt kød skal heller ikke mere bli’ fjernet gennem vandmasserne af en oversvømmelse; der skal heller ikke mere være en oversvømmelse for at destruere jorden.
Ge 9:11 And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
[1Mo 9:12 DK-KJV] Og Gud sagde, Dette er pagtskendetegnet hvilket jeg laver mellem jer og enhver levende skabning hos jer, for evige generationer:
Ge 9:12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:
[1Mo 9:13 DK-KJV] Jeg sætter min bue i skyen, og den skal være der som et kendetegn for en pagt mellem mig og jorden.
Ge 9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.
[1Mo 9:14 DK-KJV] Og det skal ske, når jeg bringer en sky over jorden, at buen skal bli’ set i skyen:
Ge 9:14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud:
[1Mo 9:15 DK-KJV] Og jeg vil huske min pagt, hvilken er mellem mig og jer og enhver levende skabning af alt kød; og vandmasserne skal ikke mere bli’ til en oversvømmelse for at destruere alt kød.
Ge 9:15 And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.
[1Mo 9:16 DK-KJV] Og buen skal være i skyen; og jeg vil kigge på den, så jeg må huske den evigvarende pagt mellem Gud og enhver levende skabning af alt kød der er på jorden.
Ge 9:16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.
[1Mo 9:17 DK-KJV] Og Gud sagde til Noah, Dette er pagtskendetegnet, hvilken jeg har etableret mellem mig og alt kød der er på jorden.
Ge 9:17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth.
[1Mo 9:18 DK-KJV] Og Noahs sønner, der gik udaf arken, var Shem, og Ham, og Japheth: og Ham er Canaans far.
Ge 9:18 And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.
[1Mo 9:19 DK-KJV] Disse er de 3 af Noahs sønner: og af dem var hele jorden opfyldt.
Ge 9:19 These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread.
[1Mo 9:20 DK-KJV] Og Noah begyndte med at være en landmand, og han plantede en vingård:
Ge 9:20 And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard:
[1Mo 9:21 DK-KJV] Og han drak af vinen, og var fuld; og han var utildækket inde i hans telt.
Ge 9:21 And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.
[1Mo 9:22 DK-KJV] Og Ham, Canaans far, så hans fars nøgenhed, og fortalte det til hans 2 brødre udenfor.
Ge 9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.
[1Mo 9:23 DK-KJV] Og Shem og Japheth tog en beklædning, og lagde den på begge deres skuldre, og gik baglæns og dækkede deres fars nøgenhed; og deres ansigter var bagudvendt, og de så ikke deres fars nøgenhed.
Ge 9:23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father’s nakedness.
[1Mo 9:24 DK-KJV] Og Noah vågnede fra hans vin, og vidste hvad hans yngste søn havde gjort mod ham.
Ge 9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him.
[1Mo 9:25 DK-KJV] Og han sagde, Forbandet er Canaan; en tjener af tjenere skal han være for hans brødre.
Ge 9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.
[1Mo 9:26 DK-KJV] Og han sagde, Velsignet være Shems Gud HERREN; og Canaan skal være hans tjener.
Ge 9:26 And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant.
[1Mo 9:27 DK-KJV] Gud skal forstørre Japheth, og han skal bo i Shems telte; og Canaan skal være hans tjener.
Ge 9:27 God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.
[1Mo 9:28 DK-KJV] Og Noah levede efter oversvømmelsen 350 år.
Ge 9:28 And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.
[1Mo 9:29 DK-KJV] Og alle Noahs dage var 950 år: og han døde.
Ge 9:29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.
[1Mo 10:1 DK-KJV] Nu er disse generationerne efter Noahs sønner, Shem, Ham, Japheth: og til dem var sønner født efter oversvømmelsen.
Ge 10:1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.
[1Mo 10:2 DK-KJV] Japheths sønner; Gomer, og Magog, og Madai, og Javan, og Tubal, og Meshech, og Tiras.
Ge 10:2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
[1Mo 10:3 DK-KJV] Og Gomers sønner; Ashkenaz, og Riphath, og Togarmah.
Ge 10:3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
[1Mo 10:4 DK-KJV] Og Lavans sønner; Elishah, Tarshish, Kittim, og Dodanim.
Ge 10:4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
[1Mo 10:5 DK-KJV] Via disse var Hedningernes øer delt i deres lande; hver og en efter hans tungemål, efter deres familier, i deres nationer.
Ge 10:5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.
[1Mo 10:6 DK-KJV] Og Hams sønner; Cush, og Mizraim, og Put, Canaan.
Ge 10:6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.
[1Mo 10:7 DK-KJV] Og Cushs sønner; Seba, Havilah, og Sabtah, og Raamah, og Sabtecha: og Raamahs sønner; Sheba, og Dedan.
Ge 10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.
[1Mo 10:8 DK-KJV] Og Cush avlede Nimrod: han begyndte at bli’ en mægtig éner på jorden.
Ge 10:8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.
[1Mo 10:9 DK-KJV] Han var en mægtig jæger foran HERREN: derfor er det sagt, Ligesom Nimrod den mægtige jæger foran HERREN.
Ge 10:9 He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD.
[1Mo 10:10 DK-KJV] Og begyndelsen på hans kongerige var Babel, og Erech, og Accad, og Calneh, i Shinars land.
Ge 10:10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.
[1Mo 10:11 DK-KJV] Ud af det land gik Asshur videre, og byggede Nineve, og byen Rehoboth, og Calah,
Ge 10:11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,
[1Mo 10:12 DK-KJV] Og Resen mellem Nineve og Calah: den samme er en stor by.
Ge 10:12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city.
[1Mo 10:13 DK-KJV] Og Mizraim avlede Ludim, og Anamim, og Lehabim, og Naftuhim,
Ge 10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
[1Mo 10:14 DK-KJV] Og Pathrusim, og Casluhim, (ud af hvem Filisterne kom,) og Caphtorim.
Ge 10:14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.
[1Mo 10:15 DK-KJV] Og Canaan avlede Sidon hans førstefødte, og Heth,
Ge 10:15 And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth,
[1Mo 10:16 DK-KJV] Og Jebusiten, og Amoriten, og Girgasiten,
Ge 10:16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite,
[1Mo 10:17 DK-KJV] Og Hiviten, og Arkiten, og Siniten,
Ge 10:17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
[1Mo 10:18 DK-KJV] Og Arvaditen, og Zamariten, og Hamathiten: og efter det var Canaaniternes familier spredt bredt.
Ge 10:18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.
[1Mo 10:19 DK-KJV] Og Canaaniternes grænse var fra Sidon, som du kommer til Gerar, indtil Gaza; som du går, til Sodoma, og Gomorra, og Admah, og Zeboim, lige til Lasha.
Ge 10:19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.
[1Mo 10:20 DK-KJV] Disse er Hams sønner, efter deres familier, efter deres tungemål, i deres lande, og i deres nationer.
Ge 10:20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.
[1Mo 10:21 DK-KJV] Til Shem også, faderen af alle Ebers børn, Japheths bror den ældste, ja til ham var børn født.
Ge 10:21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born.
[1Mo 10:22 DK-KJV] Shems børn; Elam, og Asshur, og Arphaxad, og Lud, og Aram.
Ge 10:22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.
[1Mo 10:23 DK-KJV] Og Arams børn; Uz, og Hul, og Gether, og Mash.
Ge 10:23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash.
[1Mo 10:24 DK-KJV] Og Arphaxad avlede Selah; og Selah avlede Eber.
Ge 10:24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.
[1Mo 10:25 DK-KJV] Og til Eber var 2 sønner født: den enes navn var Peleg; for i hans dage var jorden delt; og hans broders navn var Joktan.
Ge 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother’s name was Joktan.
[1Mo 10:26 DK-KJV] Og Joktan avlede Almodad, og Sheleph, og Hazarmaveth, og Jerah,
Ge 10:26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
[1Mo 10:27 DK-KJV] Og Hadoram, og Uzal, og Diklah,
Ge 10:27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah,
[1Mo 10:28 DK-KJV] Og Obal, og Abimael, og Sheba,
Ge 10:28 And Obal, and Abimael, and Sheba,
[1Mo 10:29 DK-KJV] Og Ophir, og Havilah, og Jobab: alle disse var Joktans sønner.
Ge 10:29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.
[1Mo 10:30 DK-KJV] Og deres beboelse var fra Mesha, som du går til Sephar et bjerg fra østen.
Ge 10:30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east.
[1Mo 10:31 DK-KJV] Disse er Shems sønner, efter deres familier, efter deres tungemål, i deres lande, efter deres nationer.
Ge 10:31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.
[1Mo 10:32 DK-KJV] Disse er familierne af Noahs sønner, efter deres generationer, i deres nationer: og via disse var nationerne delt på jorden efter oversvømmelsen.
Ge 10:32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.
[1Mo 11:1 DK-KJV] Og hele jorden var af et sprog, og af en tale.
Ge 11:1 And the whole earth was of one language, and of one speech.
[1Mo 11:2 DK-KJV] Og det skete, da de rejste fra østen, at de fandt en slette i Shinars land; og de boede der.
Ge 11:2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.
[1Mo 11:3 DK-KJV] Og de sagde til hinanden, Kom, lad os lave mursten, og brænde dem grundigt. Og de havde mursten som sten, og natur-asfalt havde de som mørtel.
Ge 11:3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.
[1Mo 11:4 DK-KJV] Og de sagde, Kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top må nå optil himlen; og lad os lave os et navn, for ikke at vi er spredt bredt udover hele jordens overflade.
Ge 11:4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.
[1Mo 11:5 DK-KJV] Og HERREN kom ned for et se byen og tårnet, som menneskebørn byggede.
Ge 11:5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.
[1Mo 11:6 DK-KJV] Og HERREN sagde, Læg mærke til, folket er et, og de har alle et sprog; og dette begynder de at gøre: og nu vil intet være tilbageholdt fra dem, som de har tænkt sig at gøre.
Ge 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.
[1Mo 11:7 DK-KJV] Kom, lad os gå ned, og forvirre deres sprog der, så de ikke må forstå hinandens tale.
Ge 11:7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another’s speech.
[1Mo 11:8 DK-KJV] Sådant spredte HERREN dem bredt udover hele jordens overflade derfra: og de stoppede med at bygge byen.
Ge 11:8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.
[1Mo 11:9 DK-KJV] Derfor er navnet på den kaldt Babel; fordi HERREN forvirrede sproget på hele jorden der: og derfra spredte HERREN dem bredt udover hele jordens overflade.
Ge 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.
[1Mo 11:10 DK-KJV] Disse er generationerne efter Shem: Shem var 100 år gammel, og avlede Arphaxad 2 år efter oversvømmelsen:
Ge 11:10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:
[1Mo 11:11 DK-KJV] Og Shem levede 500 år efter at han avlede Arphaxad, og avlede sønner og døtre.
Ge 11:11 And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:12 DK-KJV] Og Arphaxad levede 35 år, og avlede Selah:
Ge 11:12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:
[1Mo 11:13 DK-KJV] Og Arphaxad levede 403 år efter han avlede Selah, og avlede sønner og døtre.
Ge 11:13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:14 DK-KJV] Og Selah levede 30 år, og avlede Eber:
Ge 11:14 And Salah lived thirty years, and begat Eber:
[1Mo 11:15 DK-KJV] Og Selah levede 403 år efter han avlede Eber, og avlede sønner og døtre.
Ge 11:15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:16 DK-KJV] Og Eber levede 34 år, og avlede Peleg:
Ge 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:
[1Mo 11:17 DK-KJV] Og Eber levede 430 år efter han avlede Peleg, og avlede sønner og døtre.
Ge 11:17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:18 DK-KJV] Og Peleg levede 30 år, og avlede Reu:
Ge 11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:
[1Mo 11:19 DK-KJV] Og Peleg levede 209 år efter han avlede Reu, og avlede sønner og døtre.
Ge 11:19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:20 DK-KJV] Og Reu levede 32 år, og avlede Serug:
Ge 11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:
[1Mo 11:21 DK-KJV] Og Reu levede 207 år efter han avlede Serug, og avlede sønner og døtre.
Ge 11:21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:22 DK-KJV] Og Serug levede 30 år, og avlede Nahor
Ge 11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:
[1Mo 11:23 DK-KJV] Og Serug levede 200 år efter han avlede Nahor, og avlede sønner og døtre.
Ge 11:23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:24 DK-KJV] Og Nahor levede 29 år, og avlede Terah:
Ge 11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:
[1Mo 11:25 DK-KJV] Og Nahor levede 119 år efter han avlede Terah, og avlede sønner og døtre.
Ge 11:25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:26 DK-KJV] Og Terah levede 70 år, og avlede Abram, Nahor, og Haran.
Ge 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.
[1Mo 11:27 DK-KJV] Nu er disse generationerne efter Terah: Terah avlede Abram, Nahor, og Haran; og Haran avlede Lot.
Ge 11:27 Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.
[1Mo 11:28 DK-KJV] Og Haran døde før hans far Terah i hans fødeland, i Kaldæernes Ur.
Ge 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.
[1Mo 11:29 DK-KJV] Og Abram og Nahor tog sig hustruer: navnet på Abrams hustru var Sarai; og navnet på Nahors hustru, Milcah, Harans datter, Milcahs far, og Iscahs far.
Ge 11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram’s wife was Sarai; and the name of Nahor’s wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.
[1Mo 11:30 DK-KJV] Men Sarai var gold; hun havde intet barn.
Ge 11:30 But Sarai was barren; she had no child.
[1Mo 11:31 DK-KJV] Og Terah tog Abram hans søn, og Lot Harans søn hans søns søn, og Sarai hans svigerdatter, hans søn Abrams hustru; og de gik videre med dem fra Kaldæernes Ur, for at gå ind i Canaans land, og de kom til Haran, og boede der.
Ge 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son’s son, and Sarai his daughter in law, his son Abram’s wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.
[1Mo 11:32 DK-KJV] Og Terahs dage var 205 år: og Terah døde i Haran.
Ge 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.
[1Mo 12:1 DK-KJV] Nu havde HERREN sagt til Abram, Kom dig ud af dit land, og fra din slægt, og fra din fars hus, til et land som jeg vil vise dig:
Ge 12:1 Now the LORD had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto a land that I will shew thee:
[1Mo 12:2 DK-KJV] Og jeg vil af dig lave en stor nation, og jeg vil velsigne dig, og gøre dit navn stort; og du skal være en velsignelse:
Ge 12:2 And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing:
[1Mo 12:3 DK-KJV] Og jeg vil velsigne dem der velsigner dig, og forbande ham der forbander dig: og i dig skal alle jordens familier være velsignet.
Ge 12:3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed.
[1Mo 12:4 DK-KJV] Sådant rejste Abram, som HERREN havde talt til ham; og Lot gik med ham: og Abram var 75 år gammel da han rejste ud af Haran.
Ge 12:4 So Abram departed, as the LORD had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran.
[1Mo 12:5 DK-KJV] Og Abram tog hans hustru, og Lot hans brors søn, og alle deres ejendele som de havde samlet, og sjælene som de havde fået i Haran; og de gik videre for at gå ind i Canaans land; og ind i Canaans land kom de.
Ge 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother’s son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came.
[1Mo 12:6 DK-KJV] Og Abram passerede gennem landet til Sikems sted, til Mores slette. Og Canaaniten var da i landet. 
Ge 12:6 And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land.
[1Mo 12:7 DK-KJV] Og HERREN viste sig for Abram, og sagde, Til din sæd(ental) vil jeg give dette land: og der byggede han et alter for HERREN, som viste sig for ham.
Ge 12:7 And the LORD appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto the LORD, who appeared unto him.
[1Mo 12:8 DK-KJV] Og han flyttede sig derfra til et bjerg på østsiden af Beth-el(Guds hus), og slog hans telt op, ved at ha’ Beth-el på vestsiden, og Hai på østsiden: og der byggede han et alter for HERREN, og kaldte på HERRENs navn.
Ge 12:8 And he removed from thence unto a mountain on the east of Beth-el, and pitched his tent, having Beth-el on the west, and Hai on the east: and there he builded an altar unto the LORD, and called upon the name of the LORD.
[1Mo 12:9 DK-KJV] Og Abram rejste, og gik fortsat sydpå.
Ge 12:9 And Abram journeyed, going on still toward the south.
[1Mo 12:10 DK-KJV] Og der var en hungersnød i landet: og Abram gik ned ind i Egypten for at opholde sig der; for hungersnøden var slem i landet.
Ge 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was grievous in the land.
[1Mo 12:11 DK-KJV] Og det skete, da han var tæt på at skulle gå ind i Egypten, at han sagde til Sarai hans hustru, Læg nu mærke til, Jeg ved at du er en smuk kvinde at kigge på:
Ge 12:11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon:
[1Mo 12:12 DK-KJV] Derfor vil det ske, når Egypterne skal se dig, at de skal sige, Dette er hans hustru: og de vil dræbe mig, men dig vil de holde i live.
Ge 12:12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife: and they will kill me, but they will save thee alive.
[1Mo 12:13 DK-KJV] Sig, jeg ber dig, du er min søster: så det må være vel med mig for din skyld; og min sjæl skal leve på grund af dig.
Ge 12:13 Say, I pray thee, thou art my sister: that it may be well with me for thy sake; and my soul shall live because of thee.
[1Mo 12:14 DK-KJV] Og det skete, da Abram var kommet ind i Egypten, Egypterne lagde mærke til kvinden at hun var meget smuk.
Ge 12:14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair.
[1Mo 12:15 DK-KJV] Faraos prinser så’ hende også, og befalede hende foran Farao: og kvinden var ført ind i Faraos hus.
Ge 12:15 The princes also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh’s house.
[1Mo 12:16 DK-KJV] Og han behandlede Abram vel for hendes skyld: og han havde får, og okser, og han æsler, og tjenestemænd, og tjenestepiger, og hun æsler, og kameler.
Ge 12:16 And he entreated Abram well for her sake: and he had sheep, and oxen, and he asses, and menservants, and maidservants, and she asses, and camels.
[1Mo 12:17 DK-KJV] Og HERREN plagede Farao og hans hus med store plager på grund af Sarai Abrams hustru.
Ge 12:17 And the LORD plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai Abram’s wife.
[1Mo 12:18 DK-KJV] Og Farao indkaldte Abram, og sagde, Hvad er det som du har gjort med mig? hvorfor fortalte du mig ikke at hun var din hustru?
Ge 12:18 And Pharaoh called Abram, and said, What is this that thou hast done unto me? why didst thou not tell me that she was thy wife?
[1Mo 12:19 DK-KJV] Hvorfor siger du, Hun er min søster? så jeg måtte ta’ hende til mig som min hustru: læg derfor nu mærke til din hustru, tag hende, og gå din vej.
Ge 12:19 Why saidst thou, She is my sister? so I might have taken her to me to wife: now therefore behold thy wife, take her, and go thy way.
[1Mo 12:20 DK-KJV] Og Farao befalede hans mænd angående ham: og de sendte ham væk, og hans hustru, og alt det han havde.
Ge 12:20 And Pharaoh commanded his men concerning him: and they sent him away, and his wife, and all that he had.
[1Mo 13:1 DK-KJV] Og Abram gik op ud af Egypten, han, og hans hustru, og alt det han havde, ind i syden.
Ge 13:1 And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.
[1Mo 13:2 DK-KJV] Og Abram var meget rig på kvæg, på sølv, og på guld.
Ge 13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.
[1Mo 13:3 DK-KJV] Og han gik på hans rejser fra syden lige til Beth-el, til det sted hvor hans telt havde været i begyndelsen, mellem Beth-el og Hai;
Ge 13:3 And he went on his journeys from the south even to Beth-el, unto the place where his tent had been at the beginning, between Beth-el and Hai;
[1Mo 13:4 DK-KJV] Til stedet for alteret, hvilket han havde lavet i starten: og der kaldte Abram på HERRENs navn.
Ge 13:4 Unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of the LORD.
[1Mo 13:5 DK-KJV] Og også Lot, som gik med Abram, havde flokke, og besætninger, og telte.
Ge 13:5 And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents.
[1Mo 13:6 DK-KJV] Og det land formåede ikke at bære dem, så de kunne bo sammen: for deres substans var stor, sådant at de ikke kunne bo sammen.
Ge 13:6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.
[1Mo 13:7 DK-KJV] Og der var en strid mellem Abrams kvæghyrder og Lots kvæghyrder: og Canaaniten og Perizziten boede da i det land.
Ge 13:7 And there was a strife between the herdmen of Abram’s cattle and the herdmen of Lot’s cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land.
[1Mo 13:8 DK-KJV] Og Abram sagde til Lot, Lad der ikke være nogen strid, jeg ber dig, mellem mig og dig, og mellem mine hyrder og dine hyrder; for vi er brødre.
Ge 13:8 And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren.
[1Mo 13:9 DK-KJV] Er ikke hele landet foran dig? adskil digselv, jeg ber dig, fra mig: hvis du vil ta’ den venstre side, da vil jeg gå til den højre; eller hvis du rejser til den højre side, da vil jeg gå til den venstre.
Ge 13:9 Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.
[1Mo 13:10 DK-KJV] Og Lot opløftede hans øjne, og lagde mærke til hele Jordansletten, at den var godt vandet over det hele, før HERREN destruerede Sodoma og Gomorra, ligesom HERRENs have, som Egyptens land, som du kommer til Zoar. “navnebetydning for Zoar: “lille” det samme som Paulus”
Ge 13:10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.
[1Mo 13:11 DK-KJV] Da udvalgte Lot hele Jordansletten til sigselv; og Lot rejste østpå: og de adskilte demselv den ene fra den anden.
Ge 13:11 Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.
[1Mo 13:12 DK-KJV] Abram boede i Canaans land, og Lot boede i slettebyerne, og slog hans telt op ved siden af Sodoma. 
Ge 13:12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom.
[1Mo 13:13 DK-KJV] Men Sodomas mænd var onde og syndere foran HERREN overmådeligt.
Ge 13:13 But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.
[1Mo 13:14 DK-KJV] Og HERREN sagde til Abram, efter at Lot var adskilt fra ham, Opløft nu dine øjne, og kig fra det sted hvor du er mod nord, og mod syd, og mod øst, og mod vest:
Ge 13:14 And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward:
[1Mo 13:15 DK-KJV] For alt det land som du ser, til dig vil jeg gi’ det, og til din sæd for evigt.
Ge 13:15 For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.
[1Mo 13:16 DK-KJV] Og jeg vil gøre din sæd som jordens støv: sådant at hvis en mand kan tælle jordens støv, da skal din sæd også bli’ talt.
Ge 13:16 And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.
[1Mo 13:17 DK-KJV] Rejs dig, gå gennem landet i des længde og des bredde; for jeg vil give det til dig.
Ge 13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee.
[1Mo 13:18 DK-KJV] Da flyttede Abram hans telt og boede på Mamres slette, som er i Hebron, og byggede der et alter til HERREN.
Ge 13:18 Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.
[1Mo 14:1 DK-KJV] Og det skete i Amraphels dage Shinars konge, Arioch Ellasars konge, Kedorlaomer Elams konge, og Tidal nationernes konge;
Ge 14:1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations;
[1Mo 14:2 DK-KJV] At disse gik i krig mod Bera Sodomas konge, og mod Birsha Gomorras konge, Shinab Admahs konge, og Shemeber Zeboiims konge, og Belas konge, som er Zoar.
Ge 14:2 That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar.
[1Mo 14:3 DK-KJV] Alle disse var forsamlet i Siddimdalen, som er det salte hav.
Ge 14:3 All these were joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea.
[1Mo 14:4 DK-KJV] 12 år tjente de Kedorlaomer, og i det 13’ne år gjorde de oprør.
Ge 14:4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled.
[1Mo 14:5 DK-KJV] Og i det 14’ne år kom Kedorlaomer, og kongerne der var med ham, og slog Refaimerne i Asterot Karnaim, og Zuzimerne i Ham, og Emimerne i Shaveh Kiriathaim,
Ge 14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaveh Kiriathaim,
[1Mo 14:6 DK-KJV] Og Horiterne på deres bjerg Seir, til El-paran, som ligger ved vildmarken.
Ge 14:6 And the Horites in their mount Seir, unto El-paran, which is by the wilderness.
[1Mo 14:7 DK-KJV] Og de returnerede og kom til En-mishpat, som er Kadesh, og slog hele Amalekiternes land, og også Amoriterne, der boede i Hazezon-tamar.
Ge 14:7 And they returned, and came to En-mishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazezon-tamar.
[1Mo 14:8 DK-KJV] Og der gik Sodomas konge ud, og Gomorras konge, og Admahs konge, og Zeboiims konge, og Belas konge (denne sammen er Zoar;) og de gik i krig mod dem i Siddimdalen; 
Ge 14:8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim;
[1Mo 14:9 DK-KJV] Mod Kedorlaomer Elams konge, og mod Tidal nationernes konge, og Amraphel Shinars konge, og Arioch Ellasars konge; 4 konger mod 5.
Ge 14:9 With Chedorlaomer the king of Elam, and with Tidal king of nations, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings with five.
[1Mo 14:10 DK-KJV] Og Siddimdalen var fuld af jordbeggruber; og Sodoma og Gomorras konger flygtede, og faldt deri; og de der var tilbage flygtede til bjerget.
Ge 14:10 And the vale of Siddim was full of slimepits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and fell there; and they that remained fled to the mountain.
[1Mo 14:11 DK-KJV] Og de tog alt Sodoma og Gomorras gods, og alt deres proviant, og gik deres vej.
Ge 14:11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way.
[1Mo 14:12 DK-KJV] Og de tog Lot, Abrams brors søn, som boede i Sodoma, og hans gods, og rejste.
Ge 14:12 And they took Lot, Abram’s brother’s son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed.
[1Mo 14:13 DK-KJV] Og der kom en der var flygtet, og fortalte det til Hebræeren Abram; for han boede på Amoriten Mamres slette, bror af Eshcol, og bror af Aner: og disse var allierede med Abram.
Ge 14:13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew; for he dwelt in the plain of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner: and these were confederate with Abram.
[1Mo 14:14 DK-KJV] Og da Abram hørte at hans bror var taget til fange, armerede han hans trænede tjenere, født i hans eget hus, 318, og forfulgte dem til Dan.
Ge 14:14 And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, three hundred and eighteen, and pursued them unto Dan.
[1Mo 14:15 DK-KJV] Og han delte hamselv op imod dem, om natten, han og hans tjenere, og slog dem, og forfulgte dem til Hobah, som ligger på venstre side af Damaskus.
Ge 14:15 And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus.
[1Mo 14:16 DK-KJV] Og han bragte alt godset med tilbage, og bragte også hans bror Lot tilbage, og hans gods, og kvinderne også, og folket.
Ge 14:16 And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people.
[1Mo 14:17 DK-KJV] Og Sodomas konge gik ud for at møde ham efter hans tilbagevenden fra slagtningen af Chedorlaomer, og af kongerne der var med ham, i Shavehdalen, som er kongens dal.
Ge 14:17 And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him, at the valley of Shaveh, which is the king’s dale.
[1Mo 14:18 DK-KJV] Og Melchizedek Salems konge frembragte brød og vin: og han var præsten af den allerhøjeste Gud. “Melchizedek = Konge af retfærdighed – Salem = Komplet eller perfekt fred”
Ge 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God.
[1Mo 14:19 DK-KJV] Og han velsignede ham, og sagde, Velsignet være Abram af den allerhøjeste Gud, himlen og jordens besidder:
Ge 14:19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heaven and earth:
[1Mo 14:20 DK-KJV] Og velsignet være den allerhøjeste Gud, som har forløst dine fjender ind i din hånd. Og han gav ham 10’ne af alt.
Ge 14:20 And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all.
[1Mo 14:21 DK-KJV] Og Sodomas konge sagde til Abram, Giv mig personerne, og ta’ godset til digselv.
Ge 14:21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself.
[1Mo 14:22 DK-KJV] Og Abram sagde til Sodomas konge, Jeg har opløftet min hånd til HERREN, den allerhøjeste Gud, besidderen af himlen og jorden,
Ge 14:22 And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the LORD, the most high God, the possessor of heaven and earth,
[1Mo 14:23 DK-KJV] At jeg ikke vil ta’ fra en tråd lige til en skorem, og at jeg ikke vil ta’ nogen ting der er dit, for ikke at du skulle sige, jeg har gjort Abram rig:
Ge 14:23 That I will not take from a thread even to a shoelatchet, and that I will not take any thing that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich:
[1Mo 14:24 DK-KJV] Foruden kun det som de unge mænd har spist, og andelen af de mænd som gik med mig, Aner, Eskol, og Mamre; lad dem ta’ deres andel.
Ge 14:24 Save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.
[1Mo 15:1 DK-KJV] Efter disse ting kom HERRENs ord til Abram i en vision, som siger, Frygt ikke, Abram: jeg er dit skjold, og din overmådelige store belønning.
Ge 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.
[1Mo 15:2 DK-KJV] Og Abram sagde, Herre GUD, hvad vil du give mig, eftersom jeg er barnløs, og forvalteren for mit hus er denne Eliezer fra Damaskus?
Ge 15:2 And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?
[1Mo 15:3 DK-KJV] Og Abram sagde, Læg mærke til, til mig har du ingen sæd givet: og, se, en født i mit hus er min arving.
Ge 15:3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.
[1Mo 15:4 DK-KJV] Og, Læg mærke til, HERRENs ord kom til ham, som siger, Denne skal ikke være din arving; men han der skal komme ud af dit eget indre skal være din arving.
Ge 15:4 And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.
[1Mo 15:5 DK-KJV] Og han bragte ham med udenfor, og sagde, Kig nu mod himlen, og tæl stjernerne, vis du er i stand til at tælle dem: og han sagde til ham, Sådant skal din sæd være.
Ge 15:5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.
[1Mo 15:6 DK-KJV] Og han troede på HERREN; og han tilregnede ham det som retfærdighed.
Ge 15:6 And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness.
[1Mo 15:7 DK-KJV] Og han sagde til ham, Jeg er HERREN der bragte dig ud af Kaldæernes Ur, for at give dig dette land for at arve det.
Ge 15:7 And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.
[1Mo 15:8 DK-KJV] Og han sagde, Herre GUD, hvorved skal jeg vide at jeg skal arve det?
Ge 15:8 And he said, Lord GOD, whereby shall I know that I shall inherit it?
[1Mo 15:9 DK-KJV] Og han sagde til ham, Ta’ mig en kvie på 3 år, og en hun ged på 3 år, og en vædder på 3 år, og en turteldue, og en ung due.
Ge 15:9 And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon.
[1Mo 15:10 DK-KJV] Og han tog til ham alle disse, og delte dem på midten, og lagde hver del op mod hinanden: men fuglene delte han ikke.
Ge 15:10 And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not.
[1Mo 15:11 DK-KJV] Og da fuglene kom ned på kadaverne, drev Abram dem væk.
Ge 15:11 And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away.
[1Mo 15:12 DK-KJV] Og da solen var på vej ned, kom en dyb søvn over Abram; og, se, en rædsel med stort mørke kom over ham.
Ge 15:12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him.
[1Mo 15:13 DK-KJV] Og han sagde til Abram, Kend med sikkerhed at din sæd skal være en fremmed i et land der ikke er deres, og skal tjene dem; og de skal plage dem 400 år.
Ge 15:13 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;
[1Mo 15:14 DK-KJV] Og den nation også, hvem de skal tjene, vil jeg dømme: og bagefter skal de komme ud med stor substans.
Ge 15:14 And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.
[1Mo 15:15 DK-KJV] Og du skal gå til dine fædre i fred; du skal bli’ begravet i en god gammel alder.
Ge 15:15 And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.
[1Mo 15:16 DK-KJV] Men i den fjerde generation skal de komme herhen igen: for Amoriternes fejltrin er endnu ikke fuldbyrdet.
Ge 15:16 But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.
[1Mo 15:17 DK-KJV] Og det skete, at, da solen var gået ned, og det var mørkt, læg mærke til en rygende ovn, og en brændende lampe der passerede mellem disse dele.
Ge 15:17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces.
[1Mo 15:18 DK-KJV] På denne sammen dag lavede HERREN en pagt med Abram, som siger, Til din sæd har jeg givet dette land, fra Egyptens flod til den store flod, floden Eufrat:
Ge 15:18 In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:
[1Mo 15:19 DK-KJV] Keniterne, Kenizziterne og Kadmoniterne,
Ge 15:19 The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
[1Mo 15:20 DK-KJV] Og Hittiterne, og Perizziterne, og Refaimerne,
Ge 15:20 And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims,
[1Mo 15:21 DK-KJV] Og Amoriterne, og Canaaniterne, og Girgashiterne, og Jebusiterne.
Ge 15:21 And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.
[1Mo 16:1 DK-KJV] Nu bar Sarai Abrams hustru ham ingen børn: og hun havde en tjenestepige, en Egypter, hvis navn var Hagar.
Ge 16:1 Now Sarai Abram’s wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.
[1Mo 16:2 DK-KJV] Og Sarai sagde til Abram, Læg nu mærke til, HERREN har holdt mig tilbage fra at bære: jeg ber dig, gå ind til min pige; det kan være at jeg må få børn via hende. Og Abram lyttede til Sarais stemme.
Ge 16:2 And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai.
[1Mo 16:3 DK-KJV] Og Sarai Abrams hustru tog Hagar hendes pige Egypteren, efter Abram havde boet 10 år i Canaans land, og gav hende til hendes ægtemand Abram til at være hans hustru.
Ge 16:3 And Sarai Abram’s wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife.
[1Mo 16:4 DK-KJV] Og han gik indtil Hagar, og hun undfangede: og da hun så’ at hun havde undfanget, var hendes frue foragtet i hendes øjne.
Ge 16:4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.
[1Mo 16:5 DK-KJV] Og Sarai sagde til Abram, Min fejl er over dig: jeg har givet min pige ind i din barm; og da hun så’ at hun havde undfanget, var jeg foragtet i hendes øjne: HERREN dømmer mellem mig og dig.
Ge 16:5 And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee.
[1Mo 16:6 DK-KJV] Men Abram sagde til Sarai, Læg mærke til, din tjenestepige er i din hånd; gør med hende som det behager dig. Og da Sarai handlede hårdt mod hende, flygtede hun fra hendes ansigt.
Ge 16:6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face.
[1Mo 16:7 DK-KJV] Og HERRENs engel fandt hende ved en vandfontæne i vildmarken, ved fontænen på vejen mod Shur.
Ge 16:7 And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur.
[1Mo 16:8 DK-KJV] Og han sagde, Hagar, Sarais pige, hvor er du kommet fra? og hvor vil du gå hen? Og hun sagde, Jeg flygter fra min frues ansigt.
Ge 16:8 And he said, Hagar, Sarai’s maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai.
[1Mo 16:9 DK-KJV] Og HERRENs engel sagde til hende, Returner til din frue, og underkast digselv under hendes hænder.
Ge 16:9 And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands.
[1Mo 16:10 DK-KJV] Og HERRENs engel sagde til hende, Jeg vil multiplicere din sæd overmådelig, så den ikke skal bli’ talt på grund af dens folkemængde.
Ge 16:10 And the angel of the LORD said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude.
[1Mo 16:11 DK-KJV] Og HERRENs engel sagde til hende, Læg mærke til, du er med barn, og skal bære en søn, og skal kalde hans navn Ishmael; fordi HERREN har hørt din lidelse.
Ge 16:11 And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction.
[1Mo 16:12 DK-KJV] Og han skal være et vildt menneske; hans hånd vil være imod ethvert menneske, og ethvert menneskes hånd imod ham; og han skal bo i nærheden af alle hans brødre.
Ge 16:12 And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man’s hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren.
[1Mo 16:13 DK-KJV] Og hun kaldte HERRENs navn der talte til hende, Du Gud ser mig: for hun sagde, Har jeg også her kigget efter ham der ser mig?
Ge 16:13 And she called the name of the LORD that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me?
[1Mo 16:14 DK-KJV] Derfor var brønden kaldet Beer-lahai-roi; læg mærke til, den er mellem Kadesh og Bered.
Ge 16:14 Wherefore the well was called Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.
[1Mo 16:15 DK-KJV] Og Hagar bar Abram en søn: og Abram kaldte hans søns navn, hvilken Hagar bar, Ishmael.
Ge 16:15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son’s name, which Hagar bare, Ishmael.
[1Mo 16:16 DK-KJV] Og Abram var 86 år gammel, da Hagar bar Ishmael til Abram.
Ge 16:16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.
[1Mo 17:1 DK-KJV] Og da Abram var 99 år gammel, Viste HERREN sig for Abram, og sagde til ham, Jeg er den Almægtige Gud; vandre foran mig, og vær du perfekt.
Ge 17:1 And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect.
[1Mo 17:2 DK-KJV] Og jeg vil lave min pagt mellem mig og dig, og vil multiplicere dig overmådeligt.
Ge 17:2 And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly.
[1Mo 17:3 DK-KJV] Og Abram faldt på hans ansigt: og Gud talte med ham, og siger,
Ge 17:3 And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,
[1Mo 17:4 DK-KJV] Angående mig, læg mærke til, min pagt er med dig, og du skal være en far af mange nationer.
Ge 17:4 As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations.
[1Mo 17:5 DK-KJV] Dit navn skal heller ikke mere kaldes Abram, men dit navn skal være Abraham; for jeg har gjort dig til en far for mange nationer.
Ge 17:5 Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for a father of many nations have I made thee.
[1Mo 17:6 DK-KJV] Og jeg vil gøre dig overmådelig frugtbar, og jeg vil lave nationer af dig, og konger skal komme ud af dig.
Ge 17:6 And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.
[1Mo 17:7 DK-KJV] Og jeg vil etablere min pagt mellem mig og dig og din sæd efter dig i deres generationer som en evigvarende pagt, for at være en Gud for dig, og for din sæd efter dig.
Ge 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee.
[1Mo 17:8 DK-KJV] Og jeg vil give til dig, og til din sæd efter dig, det land hvori du er en fremmed, hele Canaans land, som en evigvarende besiddelse; og jeg vil være deres Gud.
Ge 17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.
[1Mo 17:9 DK-KJV] Og Gud sagde til Abraham, Du skal derfor holde mig pagt, du, og din sæd efter dig i deres generationer.
Ge 17:9 And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations.
[1Mo 17:10 DK-KJV] Dette er min pagt, hvilken I skal holde, mellem mig og jer og din sæd efter dig; Ethvert drengebarn blandt jer skal bli’ omskåret.
Ge 17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised.
[1Mo 17:11 DK-KJV] Og I skal omskære jeres forhuds kød; og det skal være et pagtskendetegn mellem mig og jer.
Ge 17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you.
[1Mo 17:12 DK-KJV] Og han der er 8 dage gammel skal bli’ omskåret blandt jer, ethvert drengebarn i jeres generationer, han der er født i det hus, eller købt med penge af hvilkensomhelst fremmed, som ikke er af din sæd.
Ge 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed.
[1Mo 17:13 DK-KJV] Han der er født i dit hus, og han der er købt med dine penge, må nødvendigvis bli’ omskåret: og min pagt skal være i jeres kød som en evigvarende pagt.
Ge 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.
[1Mo 17:14 DK-KJV] Og det uomskårne drengebarn hvis kød af hans forhud der ikke er omskåret, den sjæl skal fjernes fra sit folk; han har brudt min pagt.
Ge 17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.
[1Mo 17:15 DK-KJV] Og Gud sagde til Abraham, Angående din hustru Sarai, du skal ikke kalde hendes navn Sarai, men Sara skal hendes navn være.
Ge 17:15 And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.
[1Mo 17:16 DK-KJV] Jeg vil velsigne hende, og også give dig en søn med hende, jeg vil velsigne hende, og hun skal være en mor af nationer; konger af folk skal være af hende.
Ge 17:16 And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her.
[1Mo 17:17 DK-KJV] Da faldt Abraham på hans ansigt, og grinede, og sagde i hans hjerte, Skal et barn bli’ født til ham der er 100 år gammel? Og skal Sara, der er 90 år gammel, bære?
Ge 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?
[1Mo 17:18 DK-KJV] Og Abraham sagde til Gud, Kæreste at Ishmael måtte leve foran dig!
Ge 17:18 And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee!
[1Mo 17:19 DK-KJV] Og Gud sagde, Sara din hustru skal sandelig bære en søn til dig; og du skal kalde hans navn Isak: og jeg vil etablere min pagt med ham som en evigvarende pagt, og med hans sæd efter ham.
Ge 17:19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him.
[1Mo 17:20 DK-KJV] Og angående Ishmael, jeg har hørt dig: Læg mærke til, jeg har velsignet ham, og vil gøre ham frugtbar, og vil multiplicere ham overmådeligt; 12 prinser skal han avle, og jeg vil gøre ham til en stor nation.
Ge 17:20 And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.
[1Mo 17:21 DK-KJV] Men min pagt vil jeg etablere med Isak, som Sara skal bære til dig ved denne fastsatte tid næste år.
Ge 17:21 But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year.
[1Mo 17:22 DK-KJV] Og han stoppede med at tale med ham, og Gud gik op fra Abraham.
Ge 17:22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham.
[1Mo 17:23 DK-KJV] Og Abraham tog hans søn, og alle der var født i hans hus, og alle der var købt med penge, ethvert hankøn blandt Abrahams hus’ mænd; og omskar kødet af deres forhud på den selvsamme dag, som Gud havde sagt til ham.
Ge 17:23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham’s house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.
[1Mo 17:24 DK-KJV] Og Abraham var 99 år gammel, da han var kødeligt omskåret i sin forhud.
Ge 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
[1Mo 17:25 DK-KJV] Og Ishmael hans søn var 13 år gammel, da han var kødeligt omskåret i sin forhud.
Ge 17:25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
[1Mo 17:26 DK-KJV] På den selvsamme dag var Abraham omskåret, og Ishmael hans søn.
Ge 17:26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.
[1Mo 17:27 DK-KJV] Og alle mændene fra hans hus, født i det hus, og købt med penge af de fremmede, var omskåret hos ham.
Ge 17:27 And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him.
[1Mo 18:1 DK-KJV] Og HERREN viste sig for ham på Mamres sletter: og han sad i teltdøren i dagens varme;
Ge 18:1 And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day;
[1Mo 18:2 DK-KJV] Og han opløftede hans øjne og kiggede, og, se, 3 mænd stod hos ham: og da han så dem, løb han fra teltdøren for at møde dem, og bukkede sigselv mod jorden,
Ge 18:2 And he lift up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground,
[1Mo 18:3 DK-KJV] Og sagde, Min Herre, hvis jeg nu har fundet favør i dine øjen, gå ikke væk, jeg ber dig, fra din tjener: 
Ge 18:3 And said, My Lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant:
[1Mo 18:4 DK-KJV] Lad en smule vand, jeg ber jer, bli’ hentet, og vask jeres fødder, og hvil jerselv under træet:
Ge 18:4 Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:
[1Mo 18:5 DK-KJV] Og jeg vil hente et stykke brød, og trøst I jeres hjerter; efter det skal I gå videre: for derfor er I kommet til jeres tjener: Og de sagde, Gør sådant, som du har sagt.
Ge 18:5 And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts; after that ye shall pass on: for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said.
[1Mo 18:6 DK-KJV] Og Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara, og sagde, Klargør hurtigt 3 mål fint mel, ælt det, og lav kager på varmen.
Ge 18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth.
[1Mo 18:7 DK-KJV] Og Abraham løb hentil besætningen, og hentede en kalv mør og god, og gav den til en ung mand; og han skyndte sig at tilberede den.
Ge 18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetcht a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hasted to dress it.
[1Mo 18:8 DK-KJV] Og han tog smør, og mælk, og kalven som han havde tilberedt, og satte det foran dem; og han stod hos dem under træet, og de spiste.
Ge 18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat.
[1Mo 18:9 DK-KJV] Og de sagde til ham, hvor er Sara din hustru? Og han sagde, Læg mærke til, i teltet.
Ge 18:9 And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent.
[1Mo 18:10 DK-KJV] Og han sagde, Jeg vil sandelig returnere til dig efter tiden for liv; og, se, Sara din hustru skal ha’ en søn. Og Sara hørte det i teltdøren, som var bagved ham.
Ge 18:10 And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him.
[1Mo 18:11 DK-KJV] Nu var Abraham og Sara gamle og godt oppe i årene; og det ophørte med at være med Sara efter kvinders måde.
Ge 18:11 Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age; and it ceased to be with Sarah after the manner of women.
[1Mo 18:12 DK-KJV] Derfor grinede Sara inde i hendeselv, og siger, Skal jeg ha’ behag efter jeg er blevet gammel, og min herre også er gammel?
Ge 18:12 Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?
[1Mo 18:13 DK-KJV] Og HERREN sagde til Abraham, Hvorfor grinte Sara, og siger, Skal jeg med sikkerhed bære et barn, som er gammel?
Ge 18:13 And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old?
[1Mo 18:14 DK-KJV] Er nogle ting for svært for HERREN? Ved den udvalgte tid vil jeg returnere til dig, efter tiden for liv, og Sara skal ha’ en søn.
Ge 18:14 Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son.
[1Mo 18:15 DK-KJV] Da nægtede Sara, og siger, Jeg grinte ikke; for hun var bange. Og han sagde, Nej, for du grinte.
Ge 18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh.
[1Mo 18:16 DK-KJV] Og mændene rejste sig op derfra, og kiggede mod Sodoma: og Abraham gik med dem for at bringe dem på vej.
Ge 18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way.
[1Mo 18:17 DK-KJV] Og HERREN sagde, Skal jeg gemme den ting som jeg gør for Abraham;
Ge 18:17 And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do;
[1Mo 18:18 DK-KJV] Eftersom Abraham med sikkerhed skal bli’ en stor og mægtig nation, og alle jordens nationer skal bli’ velsignet i ham?
Ge 18:18 Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?
[1Mo 18:19 DK-KJV] For jeg kender ham, at han vil befale hans børn og hans hushold efter ham, og de skal holde HERRENs vej, for at gøre retfærdighed og dom; så HERREN over Abraham må bringe det som han har talt om ham.
Ge 18:19 For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.
[1Mo 18:20 DK-KJV] Og HERREN sagde, Fordi råbet fra Sodoma og Gomorra er stort, og fordi deres synd er meget alvorlig;
Ge 18:20 And the LORD said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous;
[1Mo 18:21 DK-KJV] Vil jeg gå ned nu, og se om de har gjort helt efter det råb, som er kommet til mig; og hvis ikke, vil jeg vide det.
Ge 18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know.
[1Mo 18:22 DK-KJV] Og mændene vendte deres ansigter væk derfra, og gik mod Sodoma: men Abraham stod stadig foran HERREN.
Ge 18:22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD.
[1Mo 18:23 DK-KJV] Og Abraham kom nærmere, og sagde, Vil du også destruere de retfærdige med de onde?
Ge 18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked?
[1Mo 18:24 DK-KJV] Hvad nu hvis der er 50 retfærdige inde i byen: vil du også destruere og ikke skåne stedet for de 50 retfærdige der er derinde?
Ge 18:24 Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that are therein?
[1Mo 18:25 DK-KJV] Det er langt fra dig at gøre efter denne måde, at slå de retfærdige ihjel med de onde: og at de retfærdige skulle være som de onde, det er langt fra dig: Skal ikke hele jordens Dommer gøre ret?
Ge 18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right?
[1Mo 18:26 DK-KJV] Og HERREN sagde, Hvis jeg i Sodoma finder 50 retfærdige inde i byen, da vil jeg skåne hele det sted for deres skyld.
Ge 18:26 And the LORD said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes.
[1Mo 18:27 DK-KJV] Og Abraham svarede og sagde, Læg nu mærke til, jeg har taget på mig at tale til HERREN, som kun er støv og aske:
Ge 18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes:
[1Mo 18:28 DK-KJV] Hvad nu hvis der skal mangle 5 af de 50 retfærdige: vil du destruere hele byen for de manglende 5? Og han sagde, Hvis jeg der finder 45, vil jeg ikke destruere den.
Ge 18:28 Peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, If I find there forty and five, I will not destroy it.
[1Mo 18:29 DK-KJV] Og han talte til ham endnu engang, og sagde, Hvad nu hvis der skal bli’ fundet 40 der. Og han sagde, Jeg vil ikke gøre det for de 40 skyld.
Ge 18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for forty’s sake.
[1Mo 18:30 DK-KJV] Og han sagde til ham, Åh lad ikke Herren bli’ vred, og jeg vil tale: Hvad nu hvis der skal bli’ fundet 30 der. Og han sagde, Jeg vil ikke gøre det, hvis jeg finder 30 der.
Ge 18:30 And he said unto him, Oh let not the Lord be angry, and I will speak: Peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there.
[1Mo 18:31 DK-KJV] Og han sagde, Læg nu mærke til, jeg har taget på mig at tale til Herren: Hvad nu hvis der skal bli’ fundet 20 der. Og han sagde, Jeg vil ikke destruere den for de 20 skyld.
Ge 18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: Peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for twenty’s sake.
[1Mo 18:32 DK-KJV] Og han sagde, Åh lad ikke Herren bli’ vred, og jeg vil tale bare denne sidste gang: Hvad nu hvis der skal bli’ fundet 10 der. Og han sagde, Jeg vil ikke destruere den for de 10 skyld.
Ge 18:32 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten’s sake.
[1Mo 18:33 DK-KJV] Og HERREN gik hans vej, så snart som han havde forladt kommunikationen med Abraham: og Abraham returnerede til hans sted.
Ge 18:33 And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.
[1Mo 19:1 DK-KJV] Og der kom 2 engle til Sodoma om aftenen; og Lot sad i Sodamas port: og da Lot så’ dem rejste han sig op for at møde dem; og han bukkede sigselv ned med hans ansigt mod jorden;
Ge 19:1 And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground;
[1Mo 19:2 DK-KJV] Og han sagde, Læg nu mærke til, mine herrer, kom ind, jeg ber jer, ind i jeres tjeners hus, og bliv der hele natten, og vask jeres fødder, og I skal stå tidligt op, og gå videre på jeres veje. Og de sagde, Nej; men vi vil bli’ ude på gaden hele natten.
Ge 19:2 And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant’s house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night.
[1Mo 19:3 DK-KJV] Og han pressede dem rigtigt meget; og de kom hentil ham, og gik ind i hans hus; og han holdt en fest for dem, og brød usyret brød, og de spiste.
Ge 19:3 And he pressed upon them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.
[1Mo 19:4 DK-KJV] Men før de lå ned, byens mænd, ja Sodomas mænd, omringede huset, både gammel og ung, alle folkene fra ethvert kvarter.
Ge 19:4 But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter:
[1Mo 19:5 DK-KJV] Og de kaldte på Lot, og sagde til ham, Hvor er de mænd der kom indtil dig denne nat? bring dem ud til os, så vi må kende dem.
Ge 19:5 And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.
[1Mo 19:6 DK-KJV] Og Lot gik ud af døren til dem, og lukkede døren efter ham,
Ge 19:6 And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him,
[1Mo 19:7 DK-KJV] Og sagde, Jeg ber jer, brødre, gør ikke så ondskabsfuldt.
Ge 19:7 And said, I pray you, brethren, do not so wickedly.
[1Mo 19:8 DK-KJV] Læg nu mærke til, jeg har 2 døtre som ikke har kendt nogen mand; lad mig, jeg ber jer, bringe dem ud til jer, og gør I med dem som det ser godt ud i jeres øjne: gør blot intet ved disse mænd; for derfor kom de under mit hus’ skygge.
Ge 19:8 Behold now, I have two daughters which have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing; for therefore came they under the shadow of my roof.
[1Mo 19:9 DK-KJV] Og de sagde, Fjern dig. Og de sagde igen, Denne ene fyr kom ind for at opholde sig her, og han vil nødvendigvis være en dommer: nu vil vi handle værre med dig, end med dem. Og de pressede sig voldsomt mod manden, ja Lot, og kom nær for at bryde døren ned.
Ge 19:9 And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door.
[1Mo 19:10 DK-KJV] Men mændene strakte deres hånd frem, og trak Lot ind i huset til dem, og lukkede døren.
Ge 19:10 But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door.
[1Mo 19:11 DK-KJV] Og de slog mændene der var ved husdøren med blindhed, både lille og stor: sådant at de trættede demselv med at finde døren.
Ge 19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great: so that they wearied themselves to find the door.
[1Mo 19:12 DK-KJV] Og mændene sagde til Lot, Har du nogen andre her foruden? svigersøn, og dine sønner, og dine døtre, og hvemsomhelst du har i byen, bring dem ud af dette sted:
Ge 19:12 And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son in law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place:
[1Mo 19:13 DK-KJV] For vi vil destruere dette sted, fordi råbet fra dem er vokset stort foran HERRENs ansigt; og HERREN har sendt os for at destruere den.
Ge 19:13 For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the LORD; and the LORD hath sent us to destroy it.
[1Mo 19:14 DK-KJV] Og Lot gik ud, og talte med hans svigersønner, som giftede sig med hans døtre, og sagde, Rejs jer op, og kom jer ud af dette sted; for HERREN vil destruere denne by. Men for hans svigersønner virkede han som en der hånede.
Ge 19:14 And Lot went out, and spake unto his sons in law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for the LORD will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons in law.
[1Mo 19:15 DK-KJV] Og ved morgengry, da skyndte englene på Lot, og siger, Rejs dig, ta’ din hustru, og dine 2 døtre, som er her; for ikke at du er konsumeret i denne bys fejltrin.
Ge 19:15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here; lest thou be consumed in the iniquity of the city.
[1Mo 19:16 DK-KJV] Og mens han lod vente på sig, tog mændene fat i hans hånd, og i hans hustrus hånd, og i hans 2 døtres hænder; for HERREN var barmhjertig med ham: og de bragte ham videre, og satte ham udenfor byen.
Ge 19:16 And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the LORD being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.
[1Mo 19:17 DK-KJV] Og det skete, da de havde bragt dem lidt videre, at han sagde, Flygt for dit liv; kig dig ikke tilbage, bliv du heller ikke tilbage på sletten; flygt til bjerget, for ikke at du bli’r konsumeret.
Ge 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.
[1Mo 19:18 DK-KJV] Og Lot sagde til dem, Kæreste, ikke sådant, min Herre:
Ge 19:18 And Lot said unto them, Oh, not so, my Lord:
[1Mo 19:19 DK-KJV] Læg nu mærke til, din tjener har i dine øjne fundet nåde, og du har forstørret din barmhjertighed, som du har vist til mig i at frelse mit liv; og jeg kan ikke flygte til bjerget, for ikke at noget ondt tager mig, og jeg dør:
Ge 19:19 Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die:
[1Mo 19:20 DK-KJV] Læg nu mærke til, denne by er nær at flygte til, og er en lille en: Kæreste, lad mig flygte derhen, (er det ikke en lille en?) og min sjæl skal leve. “en lille en” den samme navnebetydning som Paulus” 
Ge 19:20 Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one: Oh, let me escape thither, (is it not a little one?) and my soul shall live.
[1Mo 19:21 DK-KJV] Og han sagde til ham, Se, jeg har også accepteret dig vedrørende denne ting, så jeg ikke vil omstyrte denne by, om hvilken du har talt.
Ge 19:21 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken.
[1Mo 19:22 DK-KJV] Skynd dig, frygt derhen; for jeg kan intet gøre før du er kommet derhen. Derfor var navnet på den by kaldet Zoar. 
Ge 19:22 Haste thee, escape thither; for I cannot do any thing till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.
[1Mo 19:23 DK-KJV] Solen var steget på jorden da Lot gik ind i Zoar.
Ge 19:23 The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar.
[1Mo 19:24 DK-KJV] Da regnede HERREN svovlsten og ild fra HERREN ud fra himlen på Sodoma og på Gomorra;
Ge 19:24 Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out of heaven;
[1Mo 19:25 DK-KJV] Og ham omstyrtede disse byer, og hele sletten, og alle indbyggerne fra de byer, og det som voksede på jorden.
Ge 19:25 And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.
[1Mo 19:26 DK-KJV] Men hans hustru kiggede tilbage bag ham, og hun blev en søjle af salt.
Ge 19:26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.
[1Mo 19:27 DK-KJV] Og Abraham gik op om morgenen til det sted hvor han stod foran HERREN:
Ge 19:27 And Abraham gat up early in the morning to the place where he stood before the LORD:
[1Mo 19:28 DK-KJV] Og han kiggede mod Sodoma og Gomorra, og mod hele sletten, og lagde mærke til, og, se, røgen fra landet steg op som røgen fra en ovn.
Ge 19:28 And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace.
[1Mo 19:29 DK-KJV] Og det skete, da Gud destruerede de byer fra sletten, at Gud huskede på Abraham, og sendte Lot ud af omstyrtningens midte, da han omstyrtede de byer i hvilken Lot boede.
Ge 19:29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt.
[1Mo 19:30 DK-KJV] Og Lot gik op ud af Zoar, og boede i bjerget, og hans 2 døtre med ham; for han frygtede for at bo i Zoar: og han boede i en grotte, han og hans 2 døtre.
Ge 19:30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.
[1Mo 19:31 DK-KJV] Og den førstefødte sagde til den yngre, Vores far er gammel, og der er ikke en mand på jorden til at komme ind til os efter hele jordens måde:
Ge 19:31 And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:
[1Mo 19:32 DK-KJV] Kom, lad os få vores far til at drikke vin, og vi vil ligge med ham, så vi må bevare sæd fra vores far.
Ge 19:32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.
[1Mo 19:33 DK-KJV] Og de fik deres far til at drikke vin den nat: og den førstefødte gik ind, og lå med hendes far; og han bemærkede ikke da hun lå ned, heller ikke da hun stod op.
Ge 19:33 And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.
[1Mo 19:34 DK-KJV] Og det skete næste morgen, at den førstefødte sagde til den yngre, Læg mærke til, jeg lå i nat med min far: lad os også få ham til at drikke vin denne nat; og gå du ind, og læg dig med ham, så vi må bevare sæd fra vores far.
Ge 19:34 And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.
[1Mo 19:35 DK-KJV] Og de fik også deres far til at drikke vin den nat: og den yngre stod op, og lå med ham; og han bemærkede ikke da hun lå ned, heller ikke da hun stod op.
Ge 19:35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.
[1Mo 19:36 DK-KJV] Således var begge Lots døtre med barn via deres far.
Ge 19:36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father.
[1Mo 19:37 DK-KJV] Og den førstefødte bar en søn, og kaldte hans navn Moab: den samme er faderen af Moabiterne indtil denne dag. “Moab navnebetydning: fra hans far”
Ge 19:37 And the firstborn bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.
[1Mo 19:38 DK-KJV] Og den yngre, hun bar også en søn, og kaldte hans navn Ben-ammi: den samme er faderen af Ammons børn indtil denne dag. “Ben-ammi navnebetydning: pakket ind, gemt, dækket, myrra”
Ge 19:38 And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-ammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.
[1Mo 20:1 DK-KJV] Og Abraham rejste videre derfra mod sydlandet, og boede mellem Kadesh og Shur, og opholdt sig i Gerar.
Ge 20:1 And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar.
[1Mo 20:2 DK-KJV] Og Abraham sagde om hans hustru, Hun er min søster: og Abimelech Garars konge sendte, og tog Sara.
Ge 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.
[1Mo 20:3 DK-KJV] Men Gud kom til Abimelech i en drøm om natten, og sagde til ham, Læg mærke til, du er som en død mand, for den kvinde som du har taget; for hun er en mands hustru.
Ge 20:3 But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken; for she is a man’s wife.
[1Mo 20:4 DK-KJV] Men Abimelech havde ikke kommet hende nær: og han sagde, Herre, vil du også slå en retskaffen nation ihjel?
Ge 20:4 But Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation?
[1Mo 20:5 DK-KJV] Sagde han ikke til mig, Hun er min søster? og hun, ja hun hendeselv sagde, Han er min bror: i mit hjertets integritet og mine hænders uskyld har jeg gjort dette.
Ge 20:5 Said he not unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this.
[1Mo 20:6 DK-KJV] Og Gud sagde til ham i en drøm, Ja, jeg ved at du gjorde dette i dit hjertets integritet; for jeg tilbageholdt dig også fra at synde imod mig: derfor tillod jeg dig ikke at røre hende.
Ge 20:6 And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart; for I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.
[1Mo 20:7 DK-KJV] Giv nu derfor manden hans hustru tilbage; for han er en profet, og han skal bede for dig, og du skal leve: og hvis du ikke giver hende tilbage, ved du at du med sikkerhed skal dø, du, og alt der er dit.
Ge 20:7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.
[1Mo 20:8 DK-KJV] Derfor stod Abimelech tidligt op den morgen, og indkaldte alle hans tjenere, og fortalte alle disse ting i deres øre: og de mænd var meget bange.
Ge 20:8 Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.
[1Mo 20:9 DK-KJV] Da kaldte Abimelech på Abraham, og sagde til ham, Hvad har du gjort med os? og hvordan har jeg krænket dig, så du på mig og mit kongerige har bragt en stor synd? du har gjort handlinger overfor mig som ikke burde være gjort.
Ge 20:9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.
[1Mo 20:10 DK-KJV] Og Abimelech sagde til Abraham, Hvad så’ du, siden du har gjort denne ting?
Ge 20:10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?
[1Mo 20:11 DK-KJV] Og Abraham sagde, Fordi jeg tænkte, at der med sikkerhed ingen Gudsfrygt er på dette sted; og de vil dræbe mig for min hustrus skyld.
Ge 20:11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife’s sake.
[1Mo 20:12 DK-KJV] Og ja i virkeligheden er hun min søster; hun er min fars datter, men ikke min mors datter; og hun blev min hustru.
Ge 20:12 And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife.
[1Mo 20:13 DK-KJV] Og det skete, da Gud fik mig til at forlade min fars hus, at jeg sagde til hende, Dette er din godhed som du skal vise overfor mig; på ethvert sted hvortil vi kommer, sig om mig, Han er min bror.
Ge 20:13 And it came to pass, when God caused me to wander from my father’s house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt shew unto me; at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.
[1Mo 20:14 DK-KJV] Og Abimelech tog får, og okser, og tjenestemænd, og tjenestepiger, og gav dem til Abraham, og gav ham Sara hans hustru tilbage.
Ge 20:14 And Abimelech took sheep, and oxen, and menservants, and womenservants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife.
[1Mo 20:15 DK-KJV] Og Abimelech sagde, Læg mærke til, mit land er foran dig: bo der hvor det behager dig.
Ge 20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee.
[1Mo 20:16 DK-KJV] Og til Sara sagde han, Læg mærke til, jeg har givet din bror 1.000 sølvstykker: læg mærke til, han er for dig et dække for dine øjne, for alle der er med dig, og med alle andre: således var hun bebrejdet.
Ge 20:16 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved.
[1Mo 20:17 DK-KJV] Så bad Abraham til Gud: og Gud hélede Abimelech, og hans hustru, og hans tjenestepiger; og de bar børn.
Ge 20:17 So Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maidservants; and they bare children.
[1Mo 20:18 DK-KJV] For HERREN havde tillukket alle livmoderne fra Abimelechs hus, på grund af Sara Abrahams hustru.
Ge 20:18 For the LORD had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah Abraham’s wife.
[1Mo 21:1 DK-KJV] Og HERREN besøgte Sara som han havde sagt, og HERREN gjorde med Sara som han havde talt.
Ge 21:1 And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken.
[1Mo 21:2 DK-KJV] For Sara undfangede, og bar Abraham en søn i hans høje alder, på det tidspunkt som Gud havde talt til ham.
Ge 21:2 For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
[1Mo 21:3 DK-KJV] Og Abraham kaldte hans søns navn som var født til ham, hvem Sara bar til ham, Isak.
Ge 21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.
[1Mo 21:4 DK-KJV] Og Abraham omskar hans søn Isak da han var 8 dage gammel, som Gud havde befalet ham.
Ge 21:4 And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him.
[1Mo 21:5 DK-KJV] Og Abraham var 100 år gammel, da hans søn var født til ham.
Ge 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.
[1Mo 21:6 DK-KJV] Og Sara sagde, Gud har fået mig til at grine, sådant at alle der hører vil grine med mig.
Ge 21:6 And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me.
[1Mo 21:7 DK-KJV] Og hun sagde, Hvem ville ha’ sagt til Abraham, at Sara skulle ha’ givet børn die? for jeg har født ham en søn i hans høje alder.
Ge 21:7 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age.
[1Mo 21:8 DK-KJV] Og barnet voksede, og var afvænnet: og Abraham lavede den samme dag som Isak var afvænnet en stor fest.
Ge 21:8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned.
[1Mo 21:9 DK-KJV] Og Sara så’ Egypteren Hagars søn, som hun havde født til Abraham, gøre nar.
Ge 21:9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.
[1Mo 21:10 DK-KJV] Derfor sagde hun til Abraham, Smid denne slavekvinde og hendes søn ud: for denne slavekvindes søn skal ikke være arving med min søn, ja med Isak.
Ge 21:10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.
[1Mo 21:11 DK-KJV] Og den ting var meget smertefuld i Abrahams øjne på grund af hans søn.
Ge 21:11 And the thing was very grievous in Abraham’s sight because of his son.
[1Mo 21:12 DK-KJV] Og Gud sagde til Abraham, Lad det ikke være smerteligt i dine øjne på grund af den dreng, og på grund af din slavekvinde; i alt det Sara har sagt til dig, lyt efter hendes stemme: for i Isak skal din sæd kaldes. 
Ge 21:12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.
[1Mo 21:13 DK-KJV] Og vil jeg også lave en nation efter slavekvindens søn, eftersom han er din sæd.
Ge 21:13 And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.
[1Mo 21:14 DK-KJV] Og Abraham stod tidligt op den morgen, og tog brød, og en flaske med vand, og gav det til Hagar, og lagde det på hendes skuldre, og barnet, og sendte hende væk: og hun rejste, og vandrede i Beer-shebas vildmark. “Brønden af en ed”
Ge 21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.
[1Mo 21:15 DK-KJV] Og vandet var brugt op som var i flasken, og hun kastede barnet under en af buskene.
Ge 21:15 And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.
[1Mo 21:16 DK-KJV] Og hun gik, og satte sig ned overfor ham, som var det et bueskud: for hun sagde, Lad mig ikke se barnets død. Og hun sad overfor ham, og opløftede hendes stemme, og græd.
Ge 21:16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept.
[1Mo 21:17 DK-KJV] Og Gud hørte drengens stemme; og Guds engel kaldte på Hagar ud af himlen, og sagde til hende, Hvad plager dig, Hagar? frygt ikke; for Gud har hørt drengens stemme hvor han er.
Ge 21:17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.
[1Mo 21:18 DK-KJV] Rejs dig, løft drengen op, og hold ham i din hånd; for jeg vil gøre ham til en stor nation.
Ge 21:18 Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation.
[1Mo 21:19 DK-KJV] Og Gud åbnede hendes øjne, og hun så’ en brønd med vand; og hun gik, og fyldte flasken med vand, og gav drengen noget at drikke.
Ge 21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.
[1Mo 21:20 DK-KJV] Og Gud var med drengen; og han voksede, og boede i vildmarken, og blev en bueskytte.
Ge 21:20 And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer.
[1Mo 21:21 DK-KJV] Og han boede i Parans vildmark: og hans mor tog ham en hustru ud af Egyptens land.
Ge 21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.
[1Mo 21:22 DK-KJV] Og det skete på det tidspunkt, at Abimeleck og Phichol den ledende kaptajn for hans hær talte til Abraham, og siger, Gud er med dig i alt hvad du gør:
Ge 21:22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest:
[1Mo 21:23 DK-KJV] Sværg du nu derfor overfor mig ved Gud at du ikke vil handle falskt mod mig, heller ikke mod min søn, heller ikke mod min søns søn: men efter den godhed som jeg har gjort for dig, skal du gøre for mig, og for det land hvori du har opholdt dig.
Ge 21:23 Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son’s son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.
[1Mo 21:24 DK-KJV] Og Abraham sagde, Jeg sværger.
Ge 21:24 And Abraham said, I will swear.
[1Mo 21:25 DK-KJV] Og Abraham bebrejdede Abimelech på grund af en brønd med vand, som Abimelechs tjenere havde taget med magt.
Ge 21:25 And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech’s servants had violently taken away.
[1Mo 21:26 DK-KJV] Og Abimelech sagde, Jeg ved ikke hvem der har gjort denne ting: du har heller ikke fortalt mig det, jeg har heller ikke hørt om det, før i dag
Ge 21:26 And Abimelech said, I wot not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day.
[1Mo 21:27 DK-KJV] Og Abraham tog får og okser, og gav dem til Abimelech; og de lavede begge en pagt.
Ge 21:27 And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant.
[1Mo 21:28 DK-KJV] Og Abraham satte 7 hun lam fra flokken for sigselv.
Ge 21:28 And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.
[1Mo 21:29 DK-KJV] Og Abimelech sagde til Abraham, Hvad betyder disse 7 hun lam som du har sat til side for sigselv?
Ge 21:29 And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?
[1Mo 21:30 DK-KJV] Og han sagde, For disse 7 hun lam skal du ta’ fra min hånd, så de må være et vidne for mig, at jeg har gravet denne brønd.
Ge 21:30 And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.
[1Mo 21:31 DK-KJV] Derfor kaldte han det sted Beer-sheba; fordi de begge sværgede der.
Ge 21:31 Wherefore he called that place Beer-sheba; because there they sware both of them.
[1Mo 21:32 DK-KJV] Således lavede de en pagt ved Beer-sheba: da rejste Abimelech sig op, og Phichol den ledende kaptajn for hans hær, og de returnerede ind i Filisternes land.
Ge 21:32 Thus they made a covenant at Beer-sheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.
[1Mo 21:33 DK-KJV] Og Abraham plantede en lund i Beer-sheba, og kaldte på HERRENs navn der, evighedernes Gud.
Ge 21:33 And Abraham planted a grove in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God.
[1Mo 21:34 DK-KJV] Og Abraham opholdt sig mange dage i Filisternes land.
Ge 21:34 And Abraham sojourned in the Philistines’ land many days.
[1Mo 22:1 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at Gud satte Abraham på en prøve, og sagde til ham, Abraham: og han sagde, Læg mærke til, her er jeg.
Ge 22:1 And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham: and he said, Behold, here I am.
[1Mo 22:2 DK-KJV] Og han sagde, Tag nu din søn, din eneste søn Isak, som du elsker, og ta’ til Moriahs land; og tilbyd ham der som en brændoffergave på et af de bjerge som jeg vil fortælle dig om.
Ge 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.
[1Mo 22:3 DK-KJV] Da stod Abraham tidligt op om morgenen, og sadlede hans æsel, og tog 2 af hans unge mænd med ham, og hans søn Isak, og kløvede træet til brændoffergaven, og rejste sig, og gik til det sted som Gud havde fortalt ham om.
Ge 22:3 And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him.
[1Mo 22:4 DK-KJV] Da på den tredje dag opløftede Abraham hans øjne, og så’ stedet et stykke væk.
Ge 22:4 Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.
[1Mo 22:5 DK-KJV] Og Abraham sagde til hans unge mænd: Bliv I her med æslet; og jeg og drengen vil gå derover og tilbede, og kommer tilbage til jer.
Ge 22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.
[1Mo 22:6 DK-KJV] Og Abraham tog træet til brændoffergaven, og lagde det på Isak hans søn; og han tog ilden i hans hånd, og en kniv; og de gik begge af dem sammen.
Ge 22:6 And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son; and he took the fire in his hand, and a knife; and they went both of them together.
[1Mo 22:7 DK-KJV] Og Isak talte til hans far Abraham, og sagde: Min far: og han sagde, Her er jeg, min søn. Og han sagde, Læg mærke til ilden og træet; men hvor er lammet som en brændoffergave?
Ge 22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt offering?
[1Mo 22:8 DK-KJV] Og Abraham sagde, Min søn, Gud vil hamselv sørge for et lam som en brændoffergave: sådant gik de begge af dem sammen.
Ge 22:8 And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering: so they went both of them together.
[1Mo 22:9 DK-KJV] Og de kom til stedet som Gud havde fortalt ham om; og Abraham byggede et alter der, og lagde træet i orden, og bandt hans søn Isak, og lagde ham på alteret ovenpå træet.
Ge 22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood.
[1Mo 22:10 DK-KJV] Og Abraham strak hans hånd ud, og tog kniven for at dræbe hans søn.
Ge 22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.
[1Mo 22:11 DK-KJV] Og HERRENs engel kaldte på ham ud fra himlen, og sagde, Abraham, Abraham: Og han sagde, Her er jeg.
Ge 22:11 And the angel of the LORD called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here am I.
[1Mo 22:12 DK-KJV] Og han sagde, Læg ikke din hånd på drengen, og gør ikke noget ved ham; for nu ved jeg at du frygter Gud, eftersom du ikke har tilbageholdt din søn, din eneste søn fra mig.
Ge 22:12 And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me.
[1Mo 22:13 DK-KJV] Og Abraham opløftede hans øjne, og kiggede, og læg mærke til bagved ham var en vædder der var fanget i krattet ved hans horn: og Abraham gik og tog vædderen, og opofrede ham som en brændoffergave i stedet for hans søn.
Ge 22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son.
[1Mo 22:14 DK-KJV] Og Abraham kaldte navnet på det sted Jehovah-jireh: som det er sagt indtil denne dag, På HERRENs bjerg skal det bli’ set. “Jehovah-jireh – Betyder: Gud vil sørge for det”
Ge 22:14 And Abraham called the name of that place Jehovah-jireh: as it is said to this day, In the mount of the LORD it shall be seen.
[1Mo 22:15 DK-KJV] Og HERRENs engel kaldte på Abraham ud fra himlen for anden gang,
Ge 22:15 And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second time,
[1Mo 22:16 DK-KJV] Og sagde, Ved migselv har jeg svoret, siger HERREN, for nu da du har gjort denne ting, og ikke har tilbageholdt din søn, din eneste søn:
Ge 22:16 And said, By myself have I sworn, saith the LORD, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son:
[1Mo 22:17 DK-KJV] Så i velsignelse vil jeg velsigne dig, og i multiplicering vil jeg multiplicer din sæd som himlens stjerner, og som sandet der er på strandbredden; og dit afkom skal besidde hans fjenders porte;
Ge 22:17 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies;
[1Mo 22:18 DK-KJV] Og i din sæd skal alle jordens nationer bli’ velsignet; fordi du har adlydt min stemme.
Ge 22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.
[1Mo 22:19 DK-KJV] Sådant returnerede Abraham til hans unge mænd, og de rejste sig op og gik til Beer-sheba; og Abraham boede ved Beer-sheba.
Ge 22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beer-sheba; and Abraham dwelt at Beer-sheba.
[1Mo 22:20 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at det blev fortalt Abraham, og sagt: Læg mærke til, Milcah, hun har også født børn til din bror Nahor;
Ge 22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she hath also born children unto thy brother Nahor;
[1Mo 22:21 DK-KJV] Huz hans førstefødte, og Buz hans bror, og Arams far Kemuel,
Ge 22:21 Huz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram,
[1Mo 22:22 DK-KJV] Og Chesed, og Hazo, og Pildash, og Jidlaph, og Bethuel.
Ge 22:22 And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.
[1Mo 22:23 DK-KJV] Og Bethuel avlede Rebekah: disse 8 bar Milcah til Nahor, Abrahams bror.
Ge 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham’s brother.
[1Mo 22:24 DK-KJV] Og hans konkubine, hvis navn var Reumah, hun fødte også Tebah, og Gaham, og Thahash, og Maachah.
Ge 22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she bare also Tebah, and Gaham, and Thahash, and Maachah.
[1Mo 23:1 DK-KJV] Og Sarah var 127 år gammel: dette var årene af Sarahs liv.
Ge 23:1 And Sarah was an hundred and seven and twenty years old: these were the years of the life of Sarah.
[1Mo 23:2 DK-KJV] Og Sarah døde i Kirjath-arba; det samme er Hebron i Canaans land: og Abraham kom for at sørge over Sarah, og for at græde over hende.
Ge 23:2 And Sarah died in Kirjath-arba; the same is Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.
[1Mo 23:3 DK-KJV] Og Abraham stod op foran hans døde, og talte til Heths sønner, og siger,
Ge 23:3 And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying,
[1Mo 23:4 DK-KJV] Jeg er en fremmed og en der bare opholder sig hos jer: giv mig en besiddelse til at være et begravelsessted hos jer, så jeg må begrave min døde uden for mit synsfelt.
Ge 23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight.
[1Mo 23:5 DK-KJV] Og Heths børn svarede Abraham, og siger til ham,
Ge 23:5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him,
[1Mo 23:6 DK-KJV] Hør os, min herre: du er en mægtig prins blandt os: i valget af vore gravmonumenter begrav din døde; ingen af os skal holde hans gravmonument tilbage fra dig, men at du må begrave din døde.
Ge 23:6 Hear us, my lord: thou art a mighty prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead.
[1Mo 23:7 DK-KJV] Og Abraham stod op, og bukkede sigselv ned for folket fra det land, ja for Heths børn.
Ge 23:7 And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth.
[1Mo 23:8 DK-KJV] Og han kommunikerede med dem, og siger, Hvis det er jeres tanke at jeg skulle begrave min døde uden for mit synsfelt; hør mig, og be’ indtrængende for mig overfor Ephron sønnen af Zohar,
Ge 23:8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight; hear me, and intreat for me to Ephron the son of Zohar,
[1Mo 23:9 DK-KJV] Så han må gi’ mig Machpelah-grotten, som han har, der er for enden af hans mark; for så mange penge som den er værd skal han gi’ den til mig som en besiddelse til at være et begravelsessted iblandt jer. “Machpelah = double; a fold”
Ge 23:9 That he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for as much money as it is worth he shall give it me for a possession of a buryingplace amongst you.
[1Mo 23:10 DK-KJV] Og Ephron boede blandt Heths børn: og Hittiten Ephron svarede Abraham alt imens Heths børns hørte det, ja af alle der gik indad hans byport, og siger,
Ge 23:10 And Ephron dwelt among the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying,
[1Mo 23:11 DK-KJV] Nej, min herre, hør mig: Marken giver jeg dig, og grotten der er derinde, den giver jeg dig; alt imens mit folks sønner er tilstede giver jeg den til dig; begrav din døde.
Ge 23:11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the sons of my people give I it thee: bury thy dead.
[1Mo 23:12 DK-KJV] Og Abraham bukkede sigselv ned foran folket fra det land.
Ge 23:12 And Abraham bowed down himself before the people of the land.
[1Mo 23:13 DK-KJV] Og han talte til Ephron alt imens folket fra det land hørte det, og siger, Men hvis du vil gi’ den, betaler jeg dig, hør mig: Jeg vil gi’ dig penge for marken; ta’ det fra mig, og jeg vil begrave min døde der.
Ge 23:13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me: I will give thee money for the field; take it of me, and I will bury my dead there.
[1Mo 23:14 DK-KJV] Og Ephron svarede Abraham, og siger til ham,
Ge 23:14 And Ephron answered Abraham, saying unto him,
[1Mo 23:15 DK-KJV] Min herre, lyt til mig: landstykket er 400 sølvshekler værd; hvad er det mellem mig og dig? begrav din døde for det. “1 shekel som de handlende brugte = 14 gram så 400 stk. er 5.600 gram – Hvis sølvkursen var tilsvarende som den er i 2021, altså 11.5 kroner grammet var prisen 64.400 kroner”
Ge 23:15 My lord, hearken unto me: the land is worth four hundred shekels of silver; what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead.
[1Mo 23:16 DK-KJV] Og Abraham lyttede til Ephron; og Abraham vejede sølvet op til Ephron, som han havde nævnt alt imens Heths sønner hørte det, 400 sølvshekler, som var de penge som de handlende brugte.
Ge 23:16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the merchant.
[1Mo 23:17 DK-KJV] Og Ephrons mark, som var i Machpelah, som var foran Mamre, marken, og grotten som var derinde, og alle træerne der var på marken, der var i alle grænserne rundt omkring, var bundet ved et løfte
Ge 23:17 And the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure
[1Mo 23:18 DK-KJV] Til Abraham som en besiddelse alt imens Heths børn var tilstede, foran alle der gik indad hans byport.
Ge 23:18 Unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city.
[1Mo 23:19 DK-KJV] Og derefter, begravede Abraham hans hustru Sarah i grotten på Machpelahs mark foran Mamre: det samme er Hebron i Canaans land.
Ge 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan.
[1Mo 23:20 DK-KJV] Og marken, og grotten der er derinde, var bundet ved et løfte til Abraham som en besiddelse til at være et begravelsessted via Heths sønner.
Ge 23:20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a buryingplace by the sons of Heth.
[1Mo 24:1 DK-KJV] Og Abraham var gammel, og godt oppe i årene: og HERREN havde velsignet Abraham i alle ting.
Ge 24:1 And Abraham was old, and well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things.
[1Mo 24:2 DK-KJV] Og Abraham sagde til hans ældste tjener for hans hus, der regerede over alt det han havde, Læg, jeg ber dig, din hånd under mit lår:
Ge 24:2 And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:
[1Mo 24:3 DK-KJV] Og jeg vil få dig til at sværge via HERREN, himlens Gud, og jordens Gud, for ikke at du skal ta’ en hustru til min søn af Canaaniternes døtre, blandt hvem jeg bor:
Ge 24:3 And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:
[1Mo 24:4 DK-KJV] Men du skal gå til mit land, og til min slægt, og ta’ en hustru til min søn Isak.
Ge 24:4 But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac.
[1Mo 24:5 DK-KJV] Og tjeneren sagde til ham, Hvad nu hvis kvinden ikke vil være villig til at følge med mig til dette land: skal jeg så nødvendigvis bringe din søn tilbage til det land hvorfra du kom?
Ge 24:5 And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest?
[1Mo 24:6 DK-KJV] Og Abraham sagde til ham, Pas du på at du ikke bringer min søn derhen igen.
Ge 24:6 And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again.
[1Mo 24:7 DK-KJV] Himlens Gud HERREN, som tog mig fra min fars hus, og fra min slægts land, og som talte til mig, og der svor overfor mig, og siger, Til din sæd vil jeg give dette land; han skal sende hans engel foran dig, og du skal ta’ en hustru til min søn derfra.
Ge 24:7 The LORD God of heaven, which took me from my father’s house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence.
[1Mo 24:8 DK-KJV] Og hvis kvinden ikke er villig til at følge efter dig, da skal du være fri fra denne min ed: men bring blot ikke min søn derhen igen.
Ge 24:8 And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath: only bring not my son thither again.
[1Mo 24:9 DK-KJV] Og tjeneren lagde hans hånd under låret på Abraham hans mester, og svor overfor ham angående denne sag.
Ge 24:9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter.
[1Mo 24:10 DK-KJV] Og tjeneren tog 10 kameler fra hans mesters kameler, og rejste; for alt godset fra hans mester var i hans hånd: og han rejste sig, og gik til Mesopotamien, til byen Nahor. 
Ge 24:10 And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.
[1Mo 24:11 DK-KJV] Og han fik hans kameler til at knæle ned udenfor byen ved en brønd med vand på det tidspunkt om aftenen, ja på det tidspunkt hvor kvinder går ud for at hente vand.
Ge 24:11 And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water.
[1Mo 24:12 DK-KJV] Og han sagde, Kæreste HERRE min mester Abrahams Gud, jeg ber dig, send mig held og lykke denne dag, og vis godhed overfor min mester Abraham.
Ge 24:12 And he said, O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.
[1Mo 24:13 DK-KJV] Læg mærke til, jeg står her ved brønden med vand; og menneskedøtrene fra byen kom ud for at trække vand:
Ge 24:13 Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water:
[1Mo 24:14 DK-KJV] Og lad det komme til at ske, at den unge pige til hvem jeg skal sige, Sænk din vandkande, jeg ber dig, så jeg må drikke; og hun skal sige, Drik, og jeg vil også gi’ dine kameler noget at drikke: lad den sammen være hende som du har udvalgt for din tjener Isak; og derved skal jeg vide at du har vist godhed overfor min mester.
Ge 24:14 And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master.
[1Mo 24:15 DK-KJV] Og det skete, før han var færdig med at tale, at, læg mærke til, Rebekah kom ud, hun som var født til Bethuel, Milcahs søn, Nahors hustru, Abrahams bror, med hendes vandkande på hendes skulder.
Ge 24:15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham’s brother, with her pitcher upon her shoulder.
[1Mo 24:16 DK-KJV] Og den unge pige var meget smuk at kigge på, en jomfru, der var heller ikke nogen mand der havde kendt hende: og hun gik ned til brønden, og fyldte hendes vandkande, og kom op.
Ge 24:16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up.
[1Mo 24:17 DK-KJV] Og tjeneren løb for at møde hende, og sagde, Lad mig, jeg ber dig, drikke en smule vand fra din vandkande.
Ge 24:17 And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher.
[1Mo 24:18 DK-KJV] Og hun sagde, Drik, min herre: og hun skyndte sig, og sænkede hendes vandkande på hendes hånd, og gav ham noget at drikke.
Ge 24:18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink.
[1Mo 24:19 DK-KJV] Og da hun var færdig med at gi’ ham noget at drikke, sagde hun, Jeg vil også trække vand til dine kameler, indtil de er færdig med at drikke.
Ge 24:19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking.
[1Mo 24:20 DK-KJV] Og hun skyndte sig, og tømte hendes vandkande ned i truget, og løb tilbage til brønden for at trække vand, og trække til alle hans kameler.
Ge 24:20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels.
[1Mo 24:21 DK-KJV] Og manden forundredes over hende og var stille, for at bevidne om HERREN havde gjort hans rejse gavnlig eller ikke.
Ge 24:21 And the man wondering at her held his peace, to wit whether the LORD had made his journey prosperous or not.
[1Mo 24:22 DK-KJV] Og det skete, da kamelerne var færdig med at drikke, at manden tog en guldørering der vejede ½ shekel, og 2 guldarmbånd til hendes hænder der vejede 10 shekler;
Ge 24:22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold;
[1Mo 24:23 DK-KJV] Og sagde, Hvis datter er du? fortæl mig det, jeg ber dig: er der plads i din fars hus til os at logere i?
Ge 24:23 And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father’s house for us to lodge in?
[1Mo 24:24 DK-KJV] Og hun sagde til ham, Jeg er Bethuels datter Milcahs søn, som hun fødte til Nahor.
Ge 24:24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor.
[1Mo 24:25 DK-KJV] Hun sagde desuden til ham, Vi har både strå og forsyninger nok, og plads til at logere i.
Ge 24:25 She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.
[1Mo 24:26 DK-KJV] Og manden bukkede hans hoved ned, og tilbad HERREN.
Ge 24:26 And the man bowed down his head, and worshipped the LORD.
[1Mo 24:27 DK-KJV] Og han sagde, Velsignet er min mester Abrahams Gud HERREN, som ikke har efterladt min mester blottet overfor hans barmhjertighed og hans sandhed: Mens jeg var på vejen, ledte HERREN mig til min mesters brødres hus.
Ge 24:27 And he said, Blessed be the LORD God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I being in the way, the LORD led me to the house of my master’s brethren.
[1Mo 24:28 DK-KJV] Og den unge pige løb, og fortalte dem fra hendes mors hus disse ting.
Ge 24:28 And the damsel ran, and told them of her mother’s house these things.
[1Mo 24:29 DK-KJV] Og Rebekah havde en bror, og hans navn var Laban: og Laban løb ud til manden, til brønden.
Ge 24:29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well.
[1Mo 24:30 DK-KJV] Og det skete, da han så’ øreringen og armbåndene på hans søsters hænder, og da han hørte ordene fra hans søster Rebekah, som siger, Således talte manden til mig; så han kom til manden; og, læg mærke til, han stod hos kamelerne ved brønden.
Ge 24:30 And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister’s hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the well.
[1Mo 24:31 DK-KJV] Og han sagde, Kom ind, du HERRENs velsignede; hvorfor står du udenfor? for jeg har forberedt huset, og rum til kamelerne.
Ge 24:31 And he said, Come in, thou blessed of the LORD; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels.
[1Mo 24:32 DK-KJV] Og manden kom ind i huset: og han løsnede hans kameler, og gav strå og proviant til kamelerne, og vand til at vaske hans fødder, og mændenes fødder der var med ham.
Ge 24:32 And the man came into the house: and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men’s feet that were with him.
[1Mo 24:33 DK-KJV] Og der var sat mad foran ham til at spise: men han sagde, Jeg vil ikke spise, før jeg fortalt om mit erne. Og han sagde, Sig det.
Ge 24:33 And there was set meat before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on.
[1Mo 24:34 DK-KJV] Og han sagde, Jeg er Abrahams tjener.
Ge 24:34 And he said, I am Abraham’s servant.
[1Mo 24:35 DK-KJV] Og HERREN har velsignet min mester meget; og han er blevet stor: og han har givet ham flokke, og besætninger, og sølv, og guld, og tjenestemænd, og tjenestepiger, og kameler, og æsler.
Ge 24:35 And the LORD hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks, and herds, and silver, and gold, and menservants, and maidservants, and camels, and asses.
[1Mo 24:36 DK-KJV] Og Sara min mesters hustru fødte en søn til min mester da hun var gammel: og til ham har han givet alt det han har.
Ge 24:36 And Sarah my master’s wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath.
[1Mo 24:37 DK-KJV] Og min mester fik mig til at sværge, og siger, Du skal ikke ta’ en hustru til min søn fra Canaaniternes døtre, i hvis land jeg bor:
Ge 24:37 And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife to my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell:
[1Mo 24:38 DK-KJV] Men du skal gå til min fars hus, og til min slægt, og ta’ en hustru til min søn.
Ge 24:38 But thou shalt go unto my father’s house, and to my kindred, and take a wife unto my son.
[1Mo 24:39 DK-KJV] Og jeg sagde til min mester, Hvad nu hvis kvinden ikke vil følge efter mig.
Ge 24:39 And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me.
[1Mo 24:40 DK-KJV] Og han sagde til mig, HERREN, foran hvem jeg vandre, vil sende hans engel med dig, og lade ting lykkedes på din vej; og du skal ta’ en hustru til min søn fra min slægt, og fra min fars hus:
Ge 24:40 And he said unto me, The LORD, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father’s house:
[1Mo 24:41 DK-KJV] Da skal du være fri fra denne min ed, når du kommer til min slægt; og hvis de ikke giver dig en, skal du være fri fra min ed.
Ge 24:41 Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred; and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath.
[1Mo 24:42 DK-KJV] Og jeg kom denne dag til brønden, og sagde, Kæreste HERRE min mester Abrahams Gud, hvis du nu lader tingene lykkedes for mig på vejen hvor jeg går:
Ge 24:42 And I came this day unto the well, and said, O LORD God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go:
[1Mo 24:43 DK-KJV] Læg mærke til, jeg står ved  brønden med vand; og det skal komme til at ske, at når jomfruen kommer frem for at trække vand, og jeg siger til hende, Gi’ mig, jeg ber dig, en smule vand fra din vandkande at drikke;
Ge 24:43 Behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink;
[1Mo 24:44 DK-KJV] Og hun siger til mig, Drik både du, og jeg vil også trække til dine kameler: lad den samme være den kvinde som HERREN har udvalgt til min mesters søn.
Ge 24:44 And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my master’s son.
[1Mo 24:45 DK-KJV] Og før jeg var færdig med at tale i mit hjerte, læg mærke til, Rebekah kom frem med hendes vandkande på hendes skulder; og hun gik ned til brønden, og trak vand: og jeg sagde til hende, Lad mig drikke, jeg ber dig.
Ge 24:45 And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well, and drew water: and I said unto her, Let me drink, I pray thee.
[1Mo 24:46 DK-KJV] Og hun skyndte sig, og sænkede hendes vandkande fra hendes skulder, og sagde, Drik, og jeg vil også gi’ dine kameler noget at drikke: sådant drak jeg, og hun fik også kamelerne til at drikke.
Ge 24:46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also.
[1Mo 24:47 DK-KJV] Og jeg spurgte hende, og sagde, Hvis datter er du? Og hun sagde, Bethuels datter, Nahors søn, som Milcah fødte til ham: og jeg satte en ørering på hendes ansigt, og armbåndene på hendes hænder.
Ge 24:47 And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, The daughter of Bethuel, Nahor’s son, whom Milcah bare unto him: and I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands.
[1Mo 24:48 DK-KJV] Og bukkede mit hoved ned, og tilbad HERREN, og velsignede min mesters Abrahams Gud HERREN, som havde ledt mig på den rette vej for at ta’ min mesters brors datter til hans søn.
Ge 24:48 And I bowed down my head, and worshipped the LORD, and blessed the LORD God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master’s brother’s daughter unto his son.
[1Mo 24:49 DK-KJV] Og hvis I nu vil handle venligt og retskaffent med min mester, sig det: og hvis ikke, sig det; så jeg må vende mig mod den højre hånd, eller mod den venstre.
Ge 24:49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left.
[1Mo 24:50 DK-KJV] Da svarede Laban og Bethuel og sagde, Den ting udgår fra HERREN: vi kan ikke sige noget dårligt eller godt til dig.
Ge 24:50 Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the LORD: we cannot speak unto thee bad or good.
[1Mo 24:51 DK-KJV] Læg mærke til, Rebekah er foran dig, ta’ hende, og gå, og lad hende bli’ min mesters søns hustru, som HERREN har talt.
Ge 24:51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master’s son’s wife, as the LORD hath spoken.
[1Mo 24:52 DK-KJV] Og det skete, at, da Abrahams tjener hørte deres ord, tilbad han HERREN, og bukkede sigselv ned til jorden.
Ge 24:52 And it came to pass, that, when Abraham’s servant heard their words, he worshipped the LORD, bowing himself to the earth.
[1Mo 24:53 DK-KJV] Og tjeneren frembragte smykker af sølv, og smykker af guld, og tøj, og gav dem til Rebekah: han gav også værdifulde ting til hendes bror og til hendes mor.
Ge 24:53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things.
[1Mo 24:54 DK-KJV] Og de spiste og drak, han og mændene der var med ham, og ventede hele natten; og de stod op om morgenen, og han sagde, Send mig afsted til min mester.
Ge 24:54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master.
[1Mo 24:55 DK-KJV] Og hendes bror og hendes mor sagde, Lad den unge pige bli’ tilbage hos os nogle få dage, i det mindste 10; efter det skal hun gå.
Ge 24:55 And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us a few days, at the least ten; after that she shall go.
[1Mo 24:56 DK-KJV] Og han sagde, Forhindre mig ikke, eftersom HERREN har ladet tingene lykkedes for mig på min vej; send mig væk så jeg må gå til min mester.
Ge 24:56 And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD hath prospered my way; send me away that I may go to my master.
[1Mo 24:57 DK-KJV] Og de sagde, Vi vil kalde på den unge pige, og finde ud af hvad hun selv siger.
Ge 24:57 And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth.
[1Mo 24:58 DK-KJV] Og de kaldte på Rebekah, og sagde til hende, Vil du gå med denne mand? Og hun sagde, Jeg vil gå.
Ge 24:58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.
[1Mo 24:59 DK-KJV] Og de sendte Rebekah deres søster væk, og hendes ammende barnepige, og Abrahams tjener, og hans mænd.
Ge 24:59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham’s servant, and his men.
[1Mo 24:60 DK-KJV] Og de velsignede Rebekah, og sagde til hende, Du er vor søster, vær du mor til tusindvis af millioner, og lad din sæd besidde porten fra de som hader dem.
Ge 24:60 And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them.
[1Mo 24:61 DK-KJV] Og Rebekah rejste sig, og hendes unge piger, og de red på kamelerne, og fulgte efter manden: og tjeneren tog Rebekah, og gik hans vej. 
Ge 24:61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way.
[1Mo 24:62 DK-KJV] Og Isak kom fra vejen til Lahai-roi-brønden; for han boede i sydlandet.
Ge 24:62 And Isaac came from the way of the well Lahai-roi; for he dwelt in the south country.
[1Mo 24:63 DK-KJV] Og om aftenen gik Isak ud på marken for at meditere: og han opløftede hans øjne, og så’, og, læg mærke til, kamelerne var ankommende.
Ge 24:63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming.
[1Mo 24:64 DK-KJV] Og Rebekah opløftede hendes øjne, og da hun så’ Isak, aflæssede hun kamelerne.
Ge 24:64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel.
[1Mo 24:65 DK-KJV] For hun havde sagt til tjeneren, Hvilken mand er dette der vandre på marken for at møde os? Og tjeneren havde sagt, Det er min mester: derfor tog hun et slør, og dækkede hendeselv.
Ge 24:65 For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master: therefore she took a vail, and covered herself.
[1Mo 24:66 DK-KJV] Og tjeneren fortalte alle de ting som han havde gjort.
Ge 24:66 And the servant told Isaac all things that he had done.
[1Mo 24:67 DK-KJV] Og Isak bragte hende ind i Sara hans mors telt, og tog Rebekah, og hun blev hans hustru; og han elskede hende: og Isak var trøstet efter hans mors død.
Ge 24:67 And Isaac brought her into his mother Sarah’s tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother’s death.
[1Mo 25:1 DK-KJV] Da tog Abraham igen en hustru, og hendes navn var Keturah
Ge 25:1 Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah.
[1Mo 25:2 DK-KJV] Og hun fødte Zimran til ham, og Jokshan, og Medan, og Midian, og Ishbak, og Shuah.
Ge 25:2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.
[1Mo 25:3 DK-KJV] Og Jokshan avlede Sheba, og Dedan. Og Dedans sønner var Asshurim, og Letushim, og Leummim.
Ge 25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.
[1Mo 25:4 DK-KJV] Midians sønner; Ephah, og Epher, og Hanoch, og Abida, og Eldaah. Alle disse var Keturahs børn.
Ge 25:4 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.
[1Mo 25:5 DK-KJV] Og Abraham gav alt det han havde til Isak.
Ge 25:5 And Abraham gave all that he had unto Isaac.
[1Mo 25:6 DK-KJV] Men til konkubinernes sønner, som Abraham havde, gav Abraham gaver, og sendte dem væk fra Isak hans søn, mens han stadig levede, østpå, til østlandet.
Ge 25:6 But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country.
[1Mo 25:7 DK-KJV] Og disse er årsdagene af Abrahams liv som han levede, 175 år.
Ge 25:7 And these are the days of the years of Abraham’s life which he lived, an hundred threescore and fifteen years.
[1Mo 25:8 DK-KJV] Da opgav Abraham ånden, og døde i en god gammel alder, en gammel mand, og fuld af år; og var samlet med hans folk.
Ge 25:8 Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people.
[1Mo 25:9 DK-KJV] Og hans sønner Isak og Ishmael begravede ham i Machpelah-grotten, på Hittiten Ephrons mark Zohars søn, som var foran Mamre;
Ge 25:9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;
[1Mo 25:10 DK-KJV] Den mark som Abraham købte af Heths sønner: der var Abraham begravet, og Sara hans hustru.
Ge 25:10 The field which Abraham purchased of the sons of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife.
[1Mo 25:11 DK-KJV] Og det skete efter Abrahams død, at Gud velsignede hans søn Isak; og Isak boede ved Lahai-roi-brønden.
Ge 25:11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahai-roi.
[1Mo 25:12 DK-KJV] Nu er disse generationerne efter Ishmael, Abrahams søn, som Hagar Egypteren, Saras tjenestepige, fødte til Abraham.
Ge 25:12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham’s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s handmaid, bare unto Abraham:
[1Mo 25:13 DK-KJV] Og disse er navnene på sønnerne af Ishmael, via deres navne, efter deres generationer: Ishmaels førstefødte, Nebajoth; og Kedar, og Adbeel, og Mibsam,
Ge 25:13 And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
[1Mo 25:14 DK-KJV] Og Mishma, og Dumah, og Massa,
Ge 25:14 And Mishma, and Dumah, and Massa,
[1Mo 25:15 DK-KJV] Hadar, og Tema, Jetur, Naphish, og Kedemah:
Ge 25:15 Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:
[1Mo 25:16 DK-KJV] Disse er sønnerne af Ishmael, og dette er deres navne, efter deres landsbyer, og efter deres slotte; 12 prinser efter deres nationer.
Ge 25:16 These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations.
[1Mo 25:17 DK-KJV] Og disse er årene af Ishmaels liv, 137 år: og han opgav ånden og døde; og var samlet med hans folk.
Ge 25:17 And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people.
[1Mo 25:18 DK-KJV] Og de boede fra Havilah til Shur, der er foran Egypten, som du går imod Assyrien: og han døde i nærværet af alle hans brødre.
Ge 25:18 And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: and he died in the presence of all his brethren.
[1Mo 25:19 DK-KJV] Og disse er generationerne efter Isak, Abrahams søn, Abraham avlede Isak:
Ge 25:19 And these are the generations of Isaac, Abraham’s son: Abraham begat Isaac:
[1Mo 25:20 DK-KJV] Og Isak var 40 år gammel da han tog Rebekah til hustru, Bethuels datter Syreren fra Padan-aram, søsteren til Syreren Laban.
Ge 25:20 And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padan-aram, the sister to Laban the Syrian.
[1Mo 25:21 DK-KJV] Og Isak bønfaldt HERREN for hans hustru, fordi hun var gold: og HERREN bønhørte ham, og Rebekah hans hustru undfangede.
Ge 25:21 And Isaac intreated the LORD for his wife, because she was barren: and the LORD was intreated of him, and Rebekah his wife conceived.
[1Mo 25:22 DK-KJV] Og børnene kæmpede samme ind i hende; og hun sagde, Hvis det er sådant, hvorfor er jeg således? Og hun gik for at forespørge HERREN om det.
Ge 25:22 And the children struggled together within her; and she said, If it be so, why am I thus? And she went to inquire of the LORD.
[1Mo 25:23 DK-KJV] Og HERREN sagde til hende, 2 nationer er i din livmoder, og 2 slags folk skal bli’ adskilt fra dit indre; og det ene folk skal være stærkere end det andet folk; og den ældre skal tjene den yngre.
Ge 25:23 And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
[1Mo 25:24 DK-KJV] Og da dagene for hendes forløsning var fuldendt, læg mærke til, der var tvillinger i hendes livmoder.
Ge 25:24 And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.
[1Mo 25:25 DK-KJV] Og den første kom ud rød, over det hele som en behåret beklædning; og de kaldte hans navn Esau. 
Ge 25:25 And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau.
[1Mo 25:26 DK-KJV] Og efter det kom hans bror ud, og hans hånd tog fat i Esaus hæl; og hans navn var kaldt Jacob: og Isak var 60 år gammel da hun fødte dem.
Ge 25:26 And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau’s heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them.
[1Mo 25:27 DK-KJV] Og drengene voksede: og Esau var en smart jager, en mand fra marken; og Jacob var en slette mand, der boede i telte.
Ge 25:27 And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a plain man, dwelling in tents.
[1Mo 25:28 DK-KJV] Og Isak elskede Esau, fordi han spiste af hans vildt: men Rebekah elskede Jacob.
Ge 25:28 And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: but Rebekah loved Jacob.
[1Mo 25:29 DK-KJV] Og Jacob sydede en gryderet: og Esau kom fra marken, og han var udmattet:
Ge 25:29 And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he was faint:
[1Mo 25:30 DK-KJV] Og Esau sagde til Jacob, Mad mig, jeg ber dig, med den samme røde gryderet; for jeg er udmattet: derfor var hans navn kaldt Edom.
Ge 25:30 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint: therefore was his name called Edom.
[1Mo 25:31 DK-KJV] Og Jacob sagde, Sælg mig denne dag din fødselsret.
Ge 25:31 And Jacob said, Sell me this day thy birthright.
[1Mo 25:32 DK-KJV] Og Esau sagde, Læg mærke til, jeg er lige ved at dø: og hvad skal denne fødselsret gavne mig?
Ge 25:32 And Esau said, Behold, I am at the point to die: and what profit shall this birthright do to me?
[1Mo 25:33 DK-KJV] Og Jacob sagde, Sværg overfor mig denne dag; og han sværgede overfor ham: og han solgte hans fødselsret til Jacob.
Ge 25:33 And Jacob said, Swear to me this day; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob.
[1Mo 25:34 DK-KJV] Da gav Jacob Esau brød og gryderetten af linser; og han spiste og drak, og rejste sig, og gik hans vej: således foragtede Esau hans fødselsret.
Ge 25:34 Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentiles; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: thus Esau despised his birthright.
[1Mo 26:1 DK-KJV] Og der var en hungersnød i landet, i tillæg til den første hungersnød der var i Abrahams dage. Og Isak gik til Filisternes konge Abimelech i Gerar.
Ge 26:1 And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar.
[1Mo 26:2 DK-KJV] Og HERREN viste sig for ham, og sagde, Gå ikke ned til Egypten; bo i det land som jeg skal fortælle dig om:
Ge 26:2 And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:
[1Mo 26:3 DK-KJV] Ophold dig i dette land, og jeg vil være med dig, og velsigne dig; for til dig, og til din sæd, vil jeg gi’ alle disse lande, og jeg vil udføre ed’en som jeg svor overfor Abraham din far;
Ge 26:3 Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father;
[1Mo 26:4 DK-KJV] Og jeg vil få din sæd til at multiplicere sig som himlens stjerner, og vil til din sæd gi’ alle disse lande; og i din sæd skal alle jordens nationer bli’ velsignet;
Ge 26:4 And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;
[1Mo 26:5 DK-KJV] Eftersom Abraham adlød min stemme, og holdt mit pålæg, mine befalinger, mine vedtægter, og mine love.
Ge 26:5 Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.
[1Mo 26:6 DK-KJV] Og Isak boede i Gerar:
Ge 26:6 And Isaac dwelt in Gerar:
[1Mo 26:7 DK-KJV] Og mændene fra det sted spurgte ham om hans hustru; og han sagde, Hun er min søster: for han frygtede for at sige, Hun er min hustru; for ikke at, sagde han, at mændene fra det sted skulle dræbe mig for Rebekah; fordi hun var smuk at kigge på.
Ge 26:7 And the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, She is my wife; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon.
[1Mo 26:8 DK-KJV] Og det skete, da han havde været der i lang tid, at Filisternes konge Abimelech kiggede udad et vindue, og så’, og, læg mærke til, Isak fornøjede sig med Rebekah hans hustru.
Ge 26:8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.
[1Mo 26:9 DK-KJV] Og Abimelech kaldte på Isak, og sagde, Læg mærke til, hun er med sikkerhed din hustru: og hvorfor sagde du, Hun er min søster? Og Isak sagde til ham, Fordi jeg sagde, For ikke at jeg dør for hende.
Ge 26:9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife: and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her.
[1Mo 26:10 DK-KJV] Og Abimelech sagde, Hvad er dette som du har gjort mod os? en fra folket kunne med lethed ha’ ligget med hende, og du skulle ha’ bragt skyld over os.
Ge 26:10 And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us.
[1Mo 26:11 DK-KJV] Og Abimelech pålagde hele hans folk, og siger, Han der rører denne mand eller hans hustru skal sandelig lide døden.
Ge 26:11 And Abimelech charged all his people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.
[1Mo 26:12 DK-KJV] Da så’ede Isak i det land, og modtog i det samme år 100 fold igen: og HERREN velsignede ham.
Ge 26:12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him.
[1Mo 26:13 DK-KJV] Og manden voksede sig stor, og gik videre, og voksede indtil han blev meget stor:
Ge 26:13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:
[1Mo 26:14 DK-KJV] For han havde besiddelser af flokke, og besiddelser af besætninger, og en stor mængde med tjenere: og Filistrene var misundelige på ham.
Ge 26:14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.
[1Mo 26:15 DK-KJV] For alle de brønde som hans fars tjenere havde gravet i hans far Abrahams dage, dem havde Filisterne tilstoppet, og fyldt dem med jord.
Ge 26:15 For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
[1Mo 26:16 DK-KJV] Og Abimelech sagde til Isak, Gå fra os; for du er meget mægtigere end vi.
Ge 26:16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.
[1Mo 26:17 DK-KJV] Og Isak rejste derfra, og slog hans telt op i Gerardalen, og boede der.
Ge 26:17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.
[1Mo 26:18 DK-KJV] Og Isak udgravede igen de brønde med vand, som de havde gravet i hans far Abrahams dage, for Filisterne havde tilstoppet dem efter Abrahams død: og han kaldte deres navne efter de navne ved hvilke hans far havde kaldt dem.
Ge 26:18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.
[1Mo 26:19 DK-KJV] Og Isaks tjenere gravede i dalen, og fandt der en brønd med springende vand.
Ge 26:19 And Isaac’s servants digged in the valley, and found there a well of springing water.
[1Mo 26:20 DK-KJV] Og Gerar hyrderne stred med Isaks hyrder, og siger, Vandet er vores: og han kaldte navnet på den brønd Esek (betyder: strid); fordi de stred med ham.
Ge 26:20 And the herdmen of Gerar did strive with Isaac’s herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him.
[1Mo 26:21 DK-KJV] Og de gravede en anden brønd, og stred også om den: og han kaldte navnet på den Sitnah. (betyder: had)
Ge 26:21 And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah.
[1Mo 26:22 DK-KJV] Og han flyttede sig derfra, og gravede en anden brønd; og om den stred de ikke: og han kaldte navnet på den Rehoboth (betyder: plads); og han sagde, For nu har HERREN lavet plads til os, og vi skal være frygtbare i det land.
Ge 26:22 And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.
[1Mo 26:23 DK-KJV] Og han gik op derfra til Beer-sheba. “Edsbrønden”
Ge 26:23 And he went up from thence to Beer-sheba.
[1Mo 26:24 DK-KJV] Og HERREN viste sig for ham den samme nat, og sagde, Jeg er din fra Abrahams Gud: frygt ikke, for jeg er med dig, og vil velsigne dig, og multiplicere din sæd for min tjener Abrahams skyld.
Ge 26:24 And the LORD appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham’s sake.
[1Mo 26:25 DK-KJV] Og han byggede et alter der, og kaldte på HERRENs navn, og slog hans telt op der: og der gravede Isaks tjenere en brønd.
Ge 26:25 And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac’s servants digged a well.
[1Mo 26:26 DK-KJV] Da gik Abimelech til ham fra Gerar, og Ahuzzath en af hans venner, og Phichol den ledende kaptajn for hans hær.
Ge 26:26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army.
[1Mo 26:27 DK-KJV] Og Isak sagde til dem, Hvorfor kommer I til mig, eftersom I hader mig, og har sendt mig væk fra jer?
Ge 26:27 And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you?
[1Mo 26:28 DK-KJV] Og de sagde, Vi så’ helt bestemt at HERREN var med dig: og vi sagde, Lad der nu være en ed imellem os, ja imellem os og dig, og lad os lave en pagt med dig;
Ge 26:28 And they said, We saw certainly that the LORD was with thee: and we said, Let there be now an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee;
[1Mo 26:29 DK-KJV] Så du ikke vil skade os, som vi ikke har rørt dig, og som vi kun har gjort godt overfor dig, og har sendt dig afsted i fred: du er nu HERRENs velsignede.
Ge 26:29 That thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of the LORD.
[1Mo 26:30 DK-KJV] Og han holdt en fest for dem, og de spiste og drak.
Ge 26:30 And he made them a feast, and they did eat and drink.
[1Mo 26:31 DK-KJV] Og de stod op før tiden om morgenen, og svor overfor hinanden: og Isak sendte dem væk, og de rejste fra ham i fred.
Ge 26:31 And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.
[1Mo 26:32 DK-KJV] Og det sket den samme dag, at Isaks tjener kom, og fortalte ham vedrørende brønden som de havde gravet, og sagde til ham, Vi har fundet vand.
Ge 26:32 And it came to pass the same day, that Isaac’s servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.
[1Mo 26:33 DK-KJV] Og han kaldte den Shebah (betyder: ed’en): derfor er navnet på byen Beer-sheba indtil denne dag. (Edsbrønden)
Ge 26:33 And he called it Shebah: therefore the name of the city is Beer-sheba unto this day.
[1Mo 26:34 DK-KJV] Og Esau var 40 år gammel da han tog 2 hustruer Hittiten Beeris datter Judith, og Hittiten Elons datter Bashemath:
Ge 26:34 And Esau was forty years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath the daughter of Elon the Hittite:
[1Mo 26:35 DK-KJV] Hvilket var en sorg for sindet overfor Isak og for Rebekah.
Ge 26:35 Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.
[1Mo 27:1 DK-KJV] Og det skete, at da Isak var gammel; og hans øjne var sløret, sådant at han ikke kunne se, at han kaldte på Esau hans ældste søn, og sagde til ham, Min søn: og han sagde til ham, Læg mærke til, her er jeg.
Ge 27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son: and he said unto him, Behold, here am I.
[1Mo 27:2 DK-KJV] Og han sagde, Læg nu mærke til, jeg er gammel, jeg kender ikke dagen for min død:
Ge 27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death:
[1Mo 27:3 DK-KJV] Ta’ nu derfor, jeg ber dig, dine våben, din pileholder og din bue, og gå ud på marken, og ta’ mig noget vildt;
Ge 27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me some venison;
[1Mo 27:4 DK-KJV] Og lav noget velsmagende kød til mig, af den slags som jeg elsker, og bring det til mig; så min sjæl må velsigne dig før jeg dør.
Ge 27:4 And make me savoury meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die.
[1Mo 27:5 DK-KJV] Og Rebekah hørte da Isak talte til Esau hans søn. Og Esau gik til marken for at jage efter vildt, og for at bringe det med tilbage.
Ge 27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it.
[1Mo 27:6 DK-KJV] Og Rebekah talte til Jacob hendes søn, og siger, Læg mærke til, jeg hørte din far tale med Esau din bror, som sagde,
Ge 27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying,
[1Mo 27:7 DK-KJV] Bring mig vildt, og lav noget velsmagende kød til mig, så jeg må spise, og velsigne dig foran HERREN før min død.
Ge 27:7 Bring me venison, and make me savoury meat, that I may eat, and bless thee before the LORD before my death.
[1Mo 27:8 DK-KJV] Nu derfor, min søn, adlyd min stemme i overensstemmelse med det som jeg befaler dig.
Ge 27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee.
[1Mo 27:9 DK-KJV] Gå nu til flokken, og hent 2 gode gedekid til mig derfra; og jeg vil lave noget velsmagende kød til din far, sådant som han elsker:
Ge 27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savoury meat for thy father, such as he loveth:
[1Mo 27:10 DK-KJV] Og du skal bringe det til din far, så han må spise, og så han må velsigne dig før hans død.
Ge 27:10 And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death.
[1Mo 27:11 DK-KJV] Og Jacob sagde til Rebekah hans mor, Læg mærke til, Esau min bror er en behåret mand, og jeg er en glat mand:
Ge 27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man:
[1Mo 27:12 DK-KJV] Min far vil sikkert rører ved mig, og jeg vil virke som en bedrager overfor ham; og jeg skal bringe en forbandelse over mig, og ikke en velsignelse.
Ge 27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing.
[1Mo 27:13 DK-KJV] Og hans mor sagde til ham, Over mig er din forbandelse, min søn: adlyd blot min stemme, og gå og hent dem til mig.
Ge 27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son: only obey my voice, and go fetch me them.
[1Mo 27:14 DK-KJV] Og han gik, og hentede dem, og bragte dem til hans mor: og hans mor lavede velsmagende kød, sådant som hans far elskede.
Ge 27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savoury meat, such as his father loved.
[1Mo 27:15 DK-KJV] Og Rebekah tog noget prægtigt tøj fra hendes ældste søn Esau, som var hos hende i huset, og gav Jacob hendes yngre søn dem på: 
Ge 27:15 And Rebekah took goodly raiment of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son:
[1Mo 27:16 DK-KJV] Og hun lagde skindet fra gedekiddene på hans hænder, og på det glatte af hans nakke:
Ge 27:16 And she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck:
[1Mo 27:17 DK-KJV] Og hun gav det velsmagende kød og brød, hvilket hun havde forberedt, i hånden på hendes søn Jacob.
Ge 27:17 And she gave the savoury meat and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob.
[1Mo 27:18 DK-KJV] Og han kom til hans far, og sagde, Min far: og han sagde, Her er jeg; hvem er du, min søn?
Ge 27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son?
[1Mo 27:19 DK-KJV] Og Jacob sagde til hans far, Jeg er Esau din førstefødte; jeg har gjort ligesom du bad mig om: rejs dig, jeg ber dig, sid og spis af mit vildt, så din sjæl må velsigne mig.
Ge 27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy firstborn; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me.
[1Mo 27:20 DK-KJV] Og Isak sagde til hans søn, Hvordan kan det være at du har fundet det så hurtigt, min søn? Og hans sagde, Fordi HERREN din Gud bragte det til mig.
Ge 27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the LORD thy God brought it to me.
[1Mo 27:21 DK-KJV] Og Isak sagde til Jacob, Kom tættere på, jeg ber dig, så jeg må røre dig, min søn, og se om du virkelig er min søn Esau eller ikke.
Ge 27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not.
[1Mo 27:22 DK-KJV] Og Jacob gik tæt hen til hans far; og han rørte ham, og sagde, Stemmen er Jacobs stemme, men hænderne er Esaus hænder.
Ge 27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob’s voice, but the hands are the hands of Esau.
[1Mo 27:23 DK-KJV] Og han afslørede ham ikke, fordi hans hænder var behåret, som hans bror Esaus hænder: så han velsignede ham.
Ge 27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau’s hands: so he blessed him.
[1Mo 27:24 DK-KJV] Og han sagde, Er du virkelig min søn Esau? Og han sagde, jeg er.
Ge 27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am.
[1Mo 27:25 DK-KJV] Og han sagde, Bring det hen til mig, og jeg vil spise af min søns vildt, så min sjæl må velsigne dig. Og han bragte det hen til ham, og han spiste: og han bragt vin hen til ham, og han drak.
Ge 27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son’s venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine, and he drank.
[1Mo 27:26 DK-KJV] Og hans far Isak sagde til ham, Kom nu herhen, og kys mig, min søn.
Ge 27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son.
[1Mo 27:27 DK-KJV] Og han kom derhen, og kyssede ham: og han duftede til duften fra han tøj, og velsignede ham, og sagde, Se, duften fra min søn er som duften fra en mark som HERREN har velsignet:
Ge 27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the LORD hath blessed:
[1Mo 27:28 DK-KJV] Derfor giver Gud dig af himlens dug, og jordens fedme, og rigeligt med korn og vin:
Ge 27:28 Therefore God give thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of corn and wine:
[1Mo 27:29 DK-KJV] Lad folk tjene dig, og nationer bukke sig ned for dig: vær herre over dine brødre, og lad dine mors sønner bukke sig ned for dig: forbandet er enhver der forbander dig, og velsignet er han der velsigner dig.
Ge 27:29 Let people serve thee, and nations bow down to thee: be lord over thy brethren, and let thy mother’s sons bow down to thee: cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee.
[1Mo 27:30 DK-KJV] Og det skete, lige efter at Isak var færdig med at velsigne Jacob, og Jacob var kun lige gået ud fra hans fars nærvær, at Esau hans bror kom ind fra hans jagt.
Ge 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting.
[1Mo 27:31 DK-KJV] Og han havde også lavet velsmagende kød, og bragte det til hans far, og sagde til hans far, Lad min far rejse sig, og spise af hans søns vildt, så din sjæl må velsigne mig.
Ge 27:31 And he also had made savoury meat, and brought it unto his father, and said unto his father, Let my father arise, and eat of his son’s venison, that thy soul may bless me.
[1Mo 27:32 DK-KJV] Og Isak hans far sagde til ham, Hvem er du? Og han sagde, Jeg er din søn, din førstefødte Esau.
Ge 27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau.
[1Mo 27:33 DK-KJV] Og Isak skælvede overmådeligt, og sagde, Hvem? hvor er han der har taget vildt, og bragt det til mig, og jeg har spist af alt inden du kom, og har velsignet ham? ja, og han skal være velsignet.
Ge 27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who? where is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, and he shall be blessed.
[1Mo 27:34 DK-KJV] Og da Esau hørte ordene fra sin far, råbte han med et stort og  overmådelig bittert råb, og sagde til sin far, Velsign mig, ja også mig, Kæreste far.
Ge 27:34 And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father.
[1Mo 27:35 DK-KJV] Og han sagde, Din bror kom via list, og har fjernet din velsignelse.
Ge 27:35 And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing.
[1Mo 27:36 DK-KJV] Og han sagde, Er han ikke korrekt navngivet Jacob? for han har fortrængt mig disse 2 gang: han fjernede min fødselsret; og, læg mærke til, nu har han fjernet min velsignelse. Og han sagde, Har du ikke reserveret en velsignelse til mig?
Ge 27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me?
[1Mo 27:37 DK-KJV] Og Isak svarede og sagde til Esau, Læg mærke til, jeg har gjort ham til din herre, og alle hans brødre har jeg givet til ham som tjenere; og med korn og vin har jeg opretholdt ham; og hvad skal jeg nu gøre med dig, min søn?
Ge 27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine have I sustained him: and what shall I do now unto thee, my son?
[1Mo 27:38 DK-KJV] Og Esau sagde til sin far, Har du kun 1 velsignelse, far? velsign mig, ja også mig, Kæreste far. Og Esau opløftede sin stemme, og græd.
Ge 27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept.
[1Mo 27:39 DK-KJV] Og Isak svarede og sagde til ham, Læg mærke til, din bolig skal være jordens fedme, og himlens dug fra foroven;
Ge 27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above;
[1Mo 27:40 DK-KJV] Og via dit sværd skal du leve, og skal tjene din bror; og det skal komme til at ske når du har herredømmet, at du skal bryde hans åg væk fra din nakke.
Ge 27:40 And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck.
[1Mo 27:41 DK-KJV] Og Esau hadede Jacob på grund af velsignelsen hvorved hans far velsignede ham: og Esau sagde i sit hjerte, Sørgedagene for min far er snart; da vil jeg dræbe min bror Jacob.
Ge 27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob.
[1Mo 27:42 DK-KJV] Og disse ord fra hendes ældre søn Esau blev fortalt til Rebekah: og hun sendte bud og kaldte på hendes yngre søn Jacob, og sagde til ham: Læg mærke til, din bror Esau, som vedrørende dig, trøster sigselv, og har til hensigt at dræbe dig.
Ge 27:42 And these words of Esau her elder son were told to Rebekah: and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, purposing to kill thee.
[1Mo 27:43 DK-KJV] Nu derfor, min søn, adlyd min stemme; og rejs dig, flygt til Laban min bror i Haran;
Ge 27:43 Now therefore, my son, obey my voice; and arise, flee thou to Laban my brother to Haran;
[1Mo 27:44 DK-KJV] Og bliv hos ham et par dage, indtil din brors arrigskab forsvinder;
Ge 27:44 And tarry with him a few days, until thy brother’s fury turn away;
[1Mo 27:45 DK-KJV] Indtil din brors vrede forsvinder væk fra dig, og han glemmer det som du har gjort mod ham: da vil jeg sende bud, og hente dig derfra: hvorfor skulle jeg også fratages jer begge på en dag?
Ge 27:45 Until thy brother’s anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be deprived also of you both in one day?
[1Mo 27:46 DK-KJV] Og Rebekah sagde til Isak, Jeg er træt af mit liv på grund af Heths døtre. Hvis Jacob tager en hustru af Heths døtre, sådanne som disse som er fra det lands døtre, hvilket godt skal mit liv da gøre for mig?
Ge 27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me?
[1Mo 28:1 DK-KJV] Og Isak kaldte på Jacob, og velsignede ham, og pålagde ham, og sagde til ham, Du skal ikke ta’ en hustru blandt døtrene til Canaan. 
Ge 28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan.
[1Mo 28:2 DK-KJV] Rejs dig, gå til Padan-aram, til Bethuels hus din morfar; og ta’ dig en hustru derfra blandt døtrene til Laban din morbror.
Ge 28:2 Arise, go to Padan-aram, to the house of Bethuel thy mother’s father; and take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother’s brother.
[1Mo 28:3 DK-KJV] Og Gud Almægtig velsigner dig, og gør dig frugtbar, og multiplicerer dig, så du må være en vrimmel af mennesker;
Ge 28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people;
[1Mo 28:4 DK-KJV] Og giver dig Abrahams velsignelse, til dig, og til din sæd med dig; så du må arve det land hvori du er en fremmed, som Gud gav til Abraham.
Ge 28:4 And give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham.
[1Mo 28:5 DK-KJV] Og Isak sendte Jacob afsted: og han gik til Laban i Padan-aram, søn af Syreren Bethuel, broderen til Rebekah, Jacobs og Esaus mor.
Ge 28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Padan-aram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob’s and Esau’s mother.
[1Mo 28:6 DK-KJV] Da Esau så’ at Isak havde velsignet Jacob, og sendt ham afsted til Padan-aram, for at ta’ sig en hustru derfra; og at som han velsignede ham gav ham et pålæg, som siger, Du skal ikke ta’ en hustru blandt døtrene til Canaan;
Ge 28:6 When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padan-aram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan;
[1Mo 28:7 DK-KJV] Og at Jacob adlød hans far og hans mor, og var gået til Padan-aram;
Ge 28:7 And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padan-aram;
[1Mo 28:8 DK-KJV] Og eftersom Esau så’ at døtrene til Canaan ikke behagede hans far Isak;
Ge 28:8 And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father;
[1Mo 28:9 DK-KJV] Da gik Esau til Ishmael, og tog til de hustruer som han havde Mahalath datteren til Ishmael Abrahams søn, søsteren til Nebajoth, til at være hans hustru.
Ge 28:9 Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham’s son, the sister of Nebajoth, to be his wife.
[1Mo 28:10 DK-KJV] Og Jacob gik ud fra Beer-sheba, og gik imod Haran.
Ge 28:10 And Jacob went out from Beer-sheba, and went toward Haran.
[1Mo 28:11 DK-KJV] Og han tændte op på et bestemt sted, og blev der hele natten, fordi solen var gået ned; og han tog af stenene fra det sted, og lagde dem som hans hovedpude, og lagde sig ned på det sted for at sove.
Ge 28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took of the stones of that place, and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep.
[1Mo 28:12 DK-KJV] Og han drømte, og lagde mærke til en opstillet stige på jorden, og dens top nåede til himlen; og læg mærke til Guds engle steg op og steg ned på den.
Ge 28:12 And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it.
[1Mo 28:13 DK-KJV] Og, læg mærke til, HERREN stod over den, og sagde, Jeg er HERREN din far Abrahams Gud, og Isaks Gud: det land hvorpå du ligger, til dig vil jeg gi’ det, og til din sæd;
Ge 28:13 And, behold, the LORD stood above it, and said, I am the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed;
[1Mo 28:14 DK-KJV] Og din sæd skal være som jordens støv, og du skal sprede bredt ud mod vest, og mod øst, og mod nord, og mod syd: og i dig og i din sæd skal alle jordens familier bli’ velsignet.
Ge 28:14 And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.
[1Mo 28:15 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeg er med dig, og vil bevare dig på alle steder hvorend du går, og vil bringe dig tilbage til dette land; for jeg vil ikke forlade dig, før jeg har gjort det som jeg har talt til dig om. Lav meget gerne et studie med disse 2 ord husk kommaet “thee, until” det står skrevet 12 gange + en 1 gang i denne forklaring, læs også gerne versene over og under selve verset med ordene”
Ge 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of.
[1Mo 28:16 DK-KJV] Og Jacob vågnede op fra hans søvn, og han sagde, HERREN er sandelig på dette sted; og jeg vidste det ikke.
Ge 28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the LORD is in this place; and I knew it not.
[1Mo 28:17 DK-KJV] Og han var bange, og sagde, Hvor ærefrygtindgydende er dette sted! dette er intet andet end Guds hus, og dette er himmelens port.
Ge 28:17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other but the house of God, and this is the gate of heaven.
[1Mo 28:18 DK-KJV] Og Jacob stod tidligt op om morgenen, og tog den sten som han havde lagt som hans hovedpude, og satte den op som en søjle, og hældte olie på toppen af ​​den.
Ge 28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put for his pillows, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it.
[1Mo 28:19 DK-KJV] Og han kaldte navnet på det sted Beth-el: men navnet på den by var i starten kaldet Luz. “Beth-el=Guds hus / Luz= separation; afrejse; en mandel”
Ge 28:19 And he called the name of that place Beth-el: but the name of that city was called Luz at the first.
[1Mo 28:20 DK-KJV] Og Jacob aflagde et løfte, og siger, Hvis Gud vil være med mig, og vil bevare mig på denne vej som jeg går, og vil give mig brød at spise, og tøj at tage på,
Ge 28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on,
[1Mo 28:21 DK-KJV] Sådant at jeg kommer tilbage til min fars hus i fred; da skal HERREN være min Gud.
Ge 28:21 So that I come again to my father’s house in peace; then shall the LORD be my God:
[1Mo 28:22 DK-KJV] Og denne sten, som jeg har sat op som en søjle, skal være Guds hus: og af alt det du skal gi’ mig vil jeg helt sikkert gi’ dig en 10’ne del af.
Ge 28:22 And this stone, which I have set for a pillar, shall be God’s house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.
[1Mo 29:1 DK-KJV] Da gik Jacob på hans rejse, og kom ind i østfolkets land.
Ge 29:1 Then Jacob went on his journey, and came into the land of the people of the east.
[1Mo 29:2 DK-KJV] Og han kiggede, og læg mærke til der var en brønd på marken, og se, der var 3 fåreflokke der lå ved den; for ud af den brønd vandede de flokkene; og en stor sten var over brøndens mund.
Ge 29:2 And he looked, and behold a well in the field, and, lo, there were three flocks of sheep lying by it; for out of that well they watered the flocks: and a great stone was upon the well’s mouth.
[1Mo 29:3 DK-KJV] Og derhenne var alle flokkene samlet: og de rullede stenen væk fra brøndens mund og vandede fårene, og satte stenen tilbage over brøndens mund på hans sted.
Ge 29:3 And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well’s mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well’s mouth in his place.
[1Mo 29:4 DK-KJV] Og Jacob sagde til dem, Mine brødre, hvorfra er I? Og de sagde: Vi er fra Haran.
Ge 29:4 And Jacob said unto them, My brethren, whence be ye? And they said, Of Haran are we.
[1Mo 29:5 DK-KJV] Og han sagde til dem, Kender I Laban Nahors søn? Og de sagde, Vi kender ham.
Ge 29:5 And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him.
[1Mo 29:6 DK-KJV] Og han sagde til dem, Har han det godt? Og de sagde: Han har det godt: og læg mærke til, hans datter Rachel kommer med fårene.
Ge 29:6 And he said unto them, Is he well? And they said, He is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep.
[1Mo 29:7 DK-KJV] Og han sagde, Se, det er stadig høj dag, og det er heller ikke tid til at kvæget skulle forsamles: vand I fårene, og gå og mad dem.
Ge 29:7 And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go and feed them.
[1Mo 29:8 DK-KJV] Og de sagde, Det kan vi ikke, før alle flokkene er forsamlet, og indtil de ruller stenen væk fra brøndens mund; så vander vi fårene.
Ge 29:8 And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and till they roll the stone from the well’s mouth; then we water the sheep.
[1Mo 29:9 DK-KJV] Og mens han stadig talte med dem, kom Rachel med hendes fars får: for hun holdt dem.
Ge 29:9 And while he yet spake with them, Rachel came with her father’s sheep: for she kept them.
[1Mo 29:10 DK-KJV] Og det skete, da Jacob så’ Rachel datteren af ​​Laban hans morbror, og fårene til Laban hans morbror, at Jacob gik tæt på, og rullede stenen væk fra brøndens mund, og vandede Labans flok hans morbror.
Ge 29:10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother’s brother, and the sheep of Laban his mother’s brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well’s mouth, and watered the flock of Laban his mother’s brother.
[1Mo 29:11 DK-KJV] Og Jacob kyssede Rachel, og opløftede hans stemme, og græd.
Ge 29:11 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.
[1Mo 29:12 DK-KJV] Og Jacob fortalte Rachel at han var hendes farbror, og at han var Rebekahs søn: og hun løb og fortalte hendes far det.
Ge 29:12 And Jacob told Rachel that he was her father’s brother, and that he was Rebekah’s son: and she ran and told her father.
[1Mo 29:13 DK-KJV] Og det skete, da Laban hørte nyhederne om Jacob hans søsters søn, at han løb hen for at møde ham, og omfavnede ham, og kyssede ham, og bragte ham til hans hus. Og han fortalte Laban alle disse ting.
Ge 29:13 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister’s son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things.
[1Mo 29:14 DK-KJV] Og Laban sagde til ham, Sandelig er du mine knogler og mit kød. Og han boede hos ham en måneds tid.
Ge 29:14 And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month.
[1Mo 29:15 DK-KJV] Og Laban sagde til Jacob, Fordi du er min bror, skulle du derfor tjene mig for intet? fortæl mig, hvad skal din løn være?
Ge 29:15 And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what shall thy wages be?
[1Mo 29:16 DK-KJV] Og Laban havde 2 døtre: navnet på den ældste var Leah, og navnet på den yngste var Rachel.
Ge 29:16 And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.
[1Mo 29:17 DK-KJV] Leah var øm øjet; men Rachel var smuk og favoriseret.
Ge 29:17 Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured.
[1Mo 29:18 DK-KJV] Og Jacob elskede Rachel; og sagde, Jeg vil tjene dig 7 år for Rachel din yngre datter.
Ge 29:18 And Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter.
[1Mo 29:19 DK-KJV] Og Laban sagde, Det er bedre at jeg giver hende til dig, end at jeg skulle give hende til en anden mand. bo hos mig.
Ge 29:19 And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me.
[1Mo 29:20 DK-KJV] Og Jacob tjente 7 år for Rachel; og de virkede for ham som få dage, for den kærlighed han havde til hende.
Ge 29:20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her.
[1Mo 29:21 DK-KJV] Og Jacob sagde til Laban, Giv mig min hustru, for mine dage er fuldført, så jeg må gå ind til hende.
Ge 29:21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her.
[1Mo 29:22 DK-KJV] Og Laban forsamlede alle mændene fra det sted, og lavede en fest.
Ge 29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast.
[1Mo 29:23 DK-KJV] Og det skete om aftenen, at han tog hans datter Leah, og bragte hende til ham; og han gik ind til hende.
Ge 29:23 And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her.
[1Mo 29:24 DK-KJV] Og Laban gav hans pige Zilpah til hans datter Leah som en tjenestepige.
Ge 29:24 And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for an handmaid.
[1Mo 29:25 DK-KJV] Og det skete, at om morgenen, læg mærke til, det var Leah: og han sagde til Laban, Hvad har du gjort mod mig? tjente jeg ikke hos dig for Rachel? hvorfor har du da forrådt mig?
Ge 29:25 And it came to pass, that in the morning, behold, it was Leah: and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me?
[1Mo 29:26 DK-KJV] Og Laban sagde, Det måtte ikke bli’ gjort sådant i vores land, at gi’ den yngre før den førstefødte.
Ge 29:26 And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn.
[1Mo 29:27 DK-KJV] Fuldfør hendes uge, og vi også give dig dette for den tjeneste som du skal tjene hos mig endnu 7 andre år.
Ge 29:27 Fulfil her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years.
[1Mo 29:28 DK-KJV] Og Jacob gjorde sådant, og fuldførte hendes uge: og han gav ham også hans datter Rachel til hustru.
Ge 29:28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife also.
[1Mo 29:29 DK-KJV] Og Laban gav hans tjenestepige Bilhah til hans datter Rakel til at være hendes pige.
Ge 29:29 And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid.
[1Mo 29:30 DK-KJV] Og han gik også ind til Rachel, og han elskede også Rachel mere end Leah, og tjente hos ham endnu 7 andre år.
Ge 29:30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.
[1Mo 29:31 DK-KJV] Og da HERREN så’ at Leah var hadet, åbnede han hendes livmoder: men Rachel var gold.
Ge 29:31 And when the LORD saw that Leah was hated, he opened her womb: but Rachel was barren.
[1Mo 29:32 DK-KJV] Og Leah undfangede, og bar en søn, og hun kaldte hans navn Reuben; for hun sagde, HERREN har sandelig kigget på min lidelse; nu derfor vil min ægtemand elske mig.
Ge 29:32 And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Surely the LORD hath looked upon my affliction; now therefore my husband will love me.
[1Mo 29:33 DK-KJV] Og hun undfangede igen, og bar en søn; og sagde, Fordi HERREN har hørt at jeg var hadet, derfor har han også givet mig denne søn: og hun kaldte hans navn Simeon.
Ge 29:33 And she conceived again, and bare a son; and said, Because the LORD hath heard that I was hated, he hath therefore given me this son also: and she called his name Simeon.
[1Mo 29:34 DK-KJV] Og hun undfangede igen, og bar en søn; og sagde, Nu denne gang vil min ægtemand bli’ knyttet til mig, fordi jeg har født ham 3 sønner: derfor var hans navn kaldet Levi.
Ge 29:34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have born him three sons: therefore was his name called Levi.
[1Mo 29:35 DK-KJV] Og hun undfangede igen, og bar en søn; og hun sagde, Nu vil jeg rose HERREN: derfor kaldte hun hans navn Judah; og stoppede med at bære.
Ge 29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, Now will I praise the LORD: therefore she called his name Judah; and left bearing.
[1Mo 30:1 DK-KJV] Og da Rachel så’ at hun ikke bar nogen børn til Jacob, misundte Rachel hendes søster; og sagde til Jacob, Giv mig børn, ellers dør jeg.
Ge 30:1 And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and said unto Jacob, Give me children, or else I die.
[1Mo 30:2 DK-KJV] Og Jacobs vrede var antændt imod Rachel: og han sagde, Er jeg i Guds sted, han som fra dig har tilbageholdt frugten fra livmoderen?
Ge 30:2 And Jacob’s anger was kindled against Rachel: and he said, Am I in God’s stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb?
[1Mo 30:3 DK-KJV] Og hun sagde, Læg mærke til min pige Bilhah, gå ind til hende; og hun skal bære på mine knæ, så jeg også må få børn ved hende.
Ge 30:3 And she said, Behold my maid Bilhah, go in unto her; and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her.
[1Mo 30:4 DK-KJV] Og hun gav ham hendes tjenestepige Bilhah til hustru: og Jacob gik ind til hende.
Ge 30:4 And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her.
[1Mo 30:5 DK-KJV] Og Bilhah undfangede, og bar en søn til Jacob.
Ge 30:5 And Bilhah conceived, and bare Jacob a son.
[1Mo 30:6 DK-KJV] Og Rachel sagde, Gud har dømt mig, og har også hørt min stemme, og har givet mig en søn: derfor kaldte hun hans navn Dan.
Ge 30:6 And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Dan.
[1Mo 30:7 DK-KJV] Og Bilhah Rachels pige undfangede igen, og bar en anden søn til Jacob.
Ge 30:7 And Bilhah Rachel’s maid conceived again, and bare Jacob a second son.
[1Mo 30:8 DK-KJV] Og Rachel sagde, Med store brydninger har jeg kæmpet med min søster, og jeg har sejret: og hun kaldte hans navn Naphtali.
Ge 30:8 And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed: and she called his name Naphtali.
[1Mo 30:9 DK-KJV] Da Leah så’ at hun var stoppet med at bære, tog hun hendes pige Zilpah, og gav Jacob hende til hustru.
Ge 30:9 When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid, and gave her Jacob to wife.
[1Mo 30:10 DK-KJV] Og Zilpah Leahs pige bar en søn til Jacob.
Ge 30:10 And Zilpah Leah’s maid bare Jacob a son.
[1Mo 30:11 DK-KJV] Og Leah sagde, En troppe kommer: og hun kaldte hans navn Gad.
Ge 30:11 And Leah said, A troop cometh: and she called his name Gad.
[1Mo 30:12 DK-KJV] Og Zilpah Leahs pige bar en anden søn til Jacob.
Ge 30:12 And Zilpah Leah’s maid bare Jacob a second son.
[1Mo 30:13 DK-KJV] Og Leah sagde, Lykkelig er jeg, for døtrene vil kalde mig velsignet: og hun kaldte hans navn Asher.
Ge 30:13 And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed: and she called his name Asher.
[1Mo 30:14 DK-KJV] Men Reuben gik på dagene for hvedehøsten, og fandt alruner på marken, og bragte dem til hans mor Leah. Da sagde Rachel til Leah, Giv mig, jeg ber dig, af din søns alruner.
Ge 30:14 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son’s mandrakes.
[1Mo 30:15 DK-KJV] Og hun sagde til hende, Er det en lille sag at du har taget min ægtemand? og vil du nu også fjerne min søns alruner? Og Rachel sagde, Derfor skal han ligge hos dig i nat for din søns alruner.
Ge 30:15 And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken my husband? and wouldest thou take away my son’s mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to night for thy son’s mandrakes.
[1Mo 30:16 DK-KJV] Og Jacob kom ude fra marken om aftenen, og Leah gik ud for at møde ham, og sagde, Du skal komme ind til mig; for jeg har sandelig hyret dig med min søns alruner. Og han lå hos hende den nat.
Ge 30:16 And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for surely I have hired thee with my son’s mandrakes. And he lay with her that night.
[1Mo 30:17 DK-KJV] Og Gud lyttede til Leah, og hun undfangede, og bar den femte søn til Jacob.
Ge 30:17 And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob the fifth son.
[1Mo 30:18 DK-KJV] Og Leah sagde, Gud har givet mig min løn, fordi jeg har givet min pige til min ægtemand: og hun kaldte hans navn Issachar.
Ge 30:18 And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband: and she called his name Issachar.
[1Mo 30:19 DK-KJV] Og Leah undfangede igen, og bar den sjette søn til Jacob.
Ge 30:19 And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son.
[1Mo 30:20 DK-KJV] Og Leah sagde, Gud har iklædt mig med en god medgift; nu vil min ægtemand bo hos mig, fordi jeg har født ham 6 sønner: og hun kaldte hans navn Zebulun.
Ge 30:20 And Leah said, God hath endued me with a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have born him six sons: and she called his name Zebulun.
[1Mo 30:21 DK-KJV] Og derefter bar hun en datter, og kaldte hendes navn Dinah.
Ge 30:21 And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah.
[1Mo 30:22 DK-KJV] Og Gud huskede på Rachel, og Gud lyttede til hende, og åbnede hendes livmoder.
Ge 30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb.
[1Mo 30:23 DK-KJV] Og hun undfangede, og bar en søn; og sagde, Gud har fjernet min bebrejdelse:
Ge 30:23 And she conceived, and bare a son; and said, God hath taken away my reproach:
[1Mo 30:24 DK-KJV] Og hun kaldte hans navn Joseph; og sagde, HERREN skal føje en anden søn til mig.
Ge 30:24 And she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son.
[1Mo 30:25 DK-KJV] Og det skete, da Rachel havde født Joseph, at Jacob sagde til Laban, Send mig væk, så jeg må gå til mit eget sted, og til mit land.
Ge 30:25 And it came to pass, when Rachel had born Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country.
[1Mo 30:26 DK-KJV] Giv mig mine hustruer og mine børn, for hvem jeg har tjent dig for, og lad mig gå: for du kender min tjeneste som jeg har gjort for dig.
Ge 30:26 Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service which I have done thee.
[1Mo 30:27 DK-KJV] Og Laban sagde til ham, Jeg ber dig, hvis jeg har fundet favør i dine øjne, bliv tilbage: for jeg har erfaret at HERREN har velsignet mig for din skyld.
Ge 30:27 And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favour in thine eyes, tarry: for I have learned by experience that the LORD hath blessed me for thy sake.
[1Mo 30:28 DK-KJV] Og han sagde, Udvælg mig din løn, og jeg vil give den.
Ge 30:28 And he said, Appoint me thy wages, and I will give it.
[1Mo 30:29 DK-KJV] Og han sagde til ham, Du ved hvordan jeg har tjent dig, og hvordan dit kvæg var hos mig.
Ge 30:29 And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me.
[1Mo 30:30 DK-KJV] For det var lidt som du havde før jeg kom, og det er nu vokset til en folkemængde; og HERREN har velsignet dig siden min ankomst: og nu hvornår skal jeg også forsørge mit eget hus?
Ge 30:30 For it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude; and the LORD hath blessed thee since my coming: and now when shall I provide for mine own house also?
[1Mo 30:31 DK-KJV] Og han sagde, Hvad skal jeg give dig? Og Jacob sagde, Du skal ikke give mig nogle ting: hvis du vil gøre denne ting for mig, vil jeg igen nære og holde din flok:
Ge 30:31 And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me any thing: if thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock:
[1Mo 30:32 DK-KJV] Jeg vil gå igennem hele din flok i dag, og fjerne derfra alt det spraglede og plettede kvæg, og alt det brune kvæg blandt fårene, og det plettede og spraglede blandt gederne; og af sådanne skal min løn være.
Ge 30:32 I will pass through all thy flock to day, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and of such shall be my hire.
[1Mo 30:33 DK-KJV] Sådant skal min retfærdighed svare for mig i tiden der kommer, når den skal komme som min løn foran dit ansigt: enhver der ikke er spraglet og plettet blandt gederne, og brunt blandt fårene, det skal bli’ anset for at være stjålet hos mig.
Ge 30:33 So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face: every one that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me.
[1Mo 30:34 DK-KJV] Og Laban sagde, Læg mærke til, jeg ville at det måtte være ifølge dit ord.
Ge 30:34 And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word.
[1Mo 30:35 DK-KJV] Og den dag fjernede han de han geder der var ringstribede og plettede, og alle de hun geder der var spraglede og plettede, og enhver der havde noget hvidt på den, og alle de brune blandt fårene, og gav dem ind i hånden på hans sønner.
Ge 30:35 And he removed that day the he goats that were ringstraked and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, and every one that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons.
[1Mo 30:36 DK-KJV] Og han satte 3 dagsrejser mellem sigselv og Jacob: og Jacob fodrede resten af ​​Labans flokke.
Ge 30:36 And he set three days’ journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban’s flocks.
[1Mo 30:37 DK-KJV] Og Jacob tog ham stave af grøn poppel, og af hassel og kastanjetræ; og afbarkede hvide strimler i dem, og lod det hvide fremstå som var i stavene.
Ge 30:37 And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chesnut tree; and pilled white strakes in them, and made the white appear which was in the rods.
[1Mo 30:38 DK-KJV] Og han satte stavene som han havde afbarket foran flokkene i renderne til vandtrugene, når flokkene kom for at drikke, så de skulle undfange når de kom for at drikke.
Ge 30:38 And he set the rods which he had pilled before the flocks in the gutters in the watering troughs when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink.
[1Mo 30:39 DK-KJV] Og flokkene undfangede foran stavene, og frembragte ringstribet kvæg, spraglet, og plettet.
Ge 30:39 And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ringstraked, speckled, and spotted.
[1Mo 30:40 DK-KJV] Og Jacob adskilte lammene, og satte flokkenes ansigter mod de ringstribede, og alle de brune i Labans flok; og han satte hans egne flokke for sigselv, og satte dem ikke sammen med Labans kvæg.
Ge 30:40 And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstraked, and all the brown in the flock of Laban; and he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban’s cattle.
[1Mo 30:41 DK-KJV] Og det skete, hvornårsomhelst som det stærkere kvæg undfangede, at Jacob lagde stavene foran kvægets øjne i renderne, så de måtte undfange blandt stavene.
Ge 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods.
[1Mo 30:42 DK-KJV] Men når kvægene blev svage, satte han dem ikke ind: sådant var det svagere Labans, og det stærkere Jacobs.
Ge 30:42 But when the cattle were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban’s, and the stronger Jacob’s.
[1Mo 30:43 DK-KJV] Og manden voksede overmådeligt, og havde meget kvæg, og tjenestepiger, og tjenestemænd, og kameler, og æsler.
Ge 30:43 And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and menservants, and camels, and asses.
[1Mo 31:1 DK-KJV] Og han hørte Labans sønners ord, som siger, Jacob har fjernet alt det som var vores fars; og af det som var vores fars har han fået al denne herlighed.
Ge 31:1 And he heard the words of Laban’s sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father’s; and of that which was our father’s hath he gotten all this glory.
[1Mo 31:2 DK-KJV] Og Jacob lagde mærke til Labans fremtoning, og, læg mærke til, den var ikke mod ham som før.
Ge 31:2 And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as before.
[1Mo 31:3 DK-KJV] Og HERREN sagde til Jacob, Vend tilbage til din fars land, og til din slægt; og jeg vil være med dig.
Ge 31:3 And the LORD said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.
[1Mo 31:4 DK-KJV] Og Jacob sendte bud og kaldte Rachel og Leah til marken til hans flok,
Ge 31:4 And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,
[1Mo 31:5 DK-KJV] Og sagde til dem, Jeg ser jeres fars fremtoning, at den ikke er mod mig som før; men min fars Gud har været med mig.
Ge 31:5 And said unto them, I see your father’s countenance, that it is not toward me as before; but the God of my father hath been with me.
[1Mo 31:6 DK-KJV] Og I ved at jeg med al min kraft har tjent jeres far.
Ge 31:6 And ye know that with all my power I have served your father.
[1Mo 31:7 DK-KJV] Og jeres far har bedraget mig, og ændret min løn 10 gange; men Gud tillod ham ikke skade mig.
Ge 31:7 And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.
[1Mo 31:8 DK-KJV] Hvis han sagde således, De spraglede skal være din løn; så bar alt kvæget spragler; og hvis han sagde således: De ringstribede skal være din løn; så bar alt kvæget ringstriber.
Ge 31:8 If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the cattle bare speckled: and if he said thus, The ringstraked shall be thy hire; then bare all the cattle ringstraked.
[1Mo 31:9 DK-KJV] Således har Gud fjernet jeres fars kvæg, og givet dem til mig.
Ge 31:9 Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me.
[1Mo 31:10 DK-KJV] Og det skete på det tidspunkt hvor kvæget undfangede, at jeg opløftede mine øjne, og så’ i en drøm, og, læg mærke til, vædderne der sprang på kvæget var ringstribede, spraglede, og haglede.
Ge 31:10 And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the rams which leaped upon the cattle were ringstraked, speckled, and grisled.
[1Mo 31:11 DK-KJV] Og Guds engel talte til mig i en drøm, og siger, Jacob: Og jeg sagde, Her er jeg.
Ge 31:11 And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob: And I said, Here am I.
[1Mo 31:12 DK-KJV] Og han sagde, Opløft nu dine øjne, og se, alle vædderne der springer på kvæget er ringstribet, spraglet og haglet: for jeg har set alt hvad Laban gør mod dig.
Ge 31:12 And he said, Lift up now thine eyes, and see, all the rams which leap upon the cattle are ringstraked, speckled, and grisled: for I have seen all that Laban doeth unto thee.
[1Mo 31:13 DK-KJV] Jeg er Beth-els Gud, hvor du salvede søjlen, og hvor du aflagde et løfte til mig: rejs dig nu, kom dig ud af dette land, og vend tilbage til landet for din slægt.
Ge 31:13 I am the God of Beth-el, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred.
[1Mo 31:14 DK-KJV] Og Rachel og Leah svarede og sagde til ham, Er der stadig nogen del eller arv for os i vores fars hus?
Ge 31:14 And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father’s house?
[1Mo 31:15 DK-KJV] Er vi ikke anset af ham for at være fremmede? for han har solgt os, og har også fuldkommen fortæret vores penge.
Ge 31:15 Are we not counted of him strangers? for he hath sold us, and hath quite devoured also our money.
[1Mo 31:16 DK-KJV] For al den rigdom som Gud har taget fra vores far, det er vores, og vores børns: nu da, hvadsomhelst som Gud har sagt til dig, gør.
Ge 31:16 For all the riches which God hath taken from our father, that is ours, and our children’s: now then, whatsoever God hath said unto thee, do.
[1Mo 31:17 DK-KJV] Da rejste Jacob sig op, og satte hans sønner og hans hustruer på kameler;
Ge 31:17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels;
[1Mo 31:18 DK-KJV] Og han førte alt hans kvæg på vej, og alt hans gods som han havde fået, Kvæget som han fik, som han havde fået i Padan-aram, for at gå til hans far Isak i Canaans land.
Ge 31:18 And he carried away all his cattle, and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padan-aram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan.
[1Mo 31:19 DK-KJV] Og Laban gik ud for at klippe hans får: og Rachel havde stjålet figurerne der var hendes fars.
Ge 31:19 And Laban went to shear his sheep: and Rachel had stolen the images that were her father’s.
[1Mo 31:20 DK-KJV] Og Jacob stjal sig væk overrumplende for Syreren Laban, idet han ikke fortalte ham at han flygtede.
Ge 31:20 And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.
[1Mo 31:21 DK-KJV] Sådant flygtede han med alt det han havde; og han rejste sig op, og passerede over folden, og vendte hans ansigt mod bjerget Gilead. 
Ge 31:21 So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the river, and set his face toward the mount Gilead.
[1Mo 31:22 DK-KJV] Og på den tredje dag var det fortalt Laban at Jacob var flygtet.
Ge 31:22 And it was told Laban on the third day that Jacob was fled.
[1Mo 31:23 DK-KJV] Og han tog hans brødre med sig, og fulgte efter ham 7 dagsrejser; og de indhentede ham på bjerget Gilead.
Ge 31:23 And he took his brethren with him, and pursued after him seven days’ journey; and they overtook him in the mount Gilead.
[1Mo 31:24 DK-KJV] Og Gud kom til Syreren Laban i en drøm om natten, og sagde til ham: Pas på at du ikke taler til Jacob om hverken godt eller dårligt.
Ge 31:24 And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad.
[1Mo 31:25 DK-KJV] Da nærmede Laban sig Jacob. Nu havde Jacob slået hans telt op på bjerget: og Laban med hans brødre lejrede på Gileadbjerget.
Ge 31:25 Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount: and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead.
[1Mo 31:26 DK-KJV] Og Laban sagde til Jacob, Hvad har du gjort, at du stjal dig væk overrumplende for mig, og førte min døtre på vej, som tilfangetagne taget med sværdet?
Ge 31:26 And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters, as captives taken with the sword?
[1Mo 31:27 DK-KJV] Hvorfor gjorde du det at du flygtede på vej i hemmelighed, og stjal dig væk fra mig; og ikke gjorde det at du fortalte mig det, så jeg måtte ha’ sendt dig på vej med munterhed, og med sange, med timbrel, og med harpe?
Ge 31:27 Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me; and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth, and with songs, with tabret, and with harp?
[1Mo 31:28 DK-KJV] Og har ikke tilladt mig at kysse mine sønner og mine døtre? du har nu gjort tåbeligt ved at gøre det.
Ge 31:28 And hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? thou hast now done foolishly in so doing.
[1Mo 31:29 DK-KJV] Det er i min hånds styrke at gøre dig ondt: men jeres fars Gud talte til mig i går aftes, og siger, Pas på at du ikke taler til Jacob om hverken godt eller dårligt.
Ge 31:29 It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad.
[1Mo 31:30 DK-KJV] Og nu, selvom du ville ha’ behov for at være væk, fordi du længtes meget efter din fars hus, men hvorfor har du stjålet mine guder?
Ge 31:30 And now, though thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father’s house, yet wherefore hast thou stolen my gods?
[1Mo 31:31 DK-KJV] Og Jacob svarede og sagde til Laban, Fordi jeg var bange: for jeg sagde, Hvad nu hvis du med magt ville ta’ dine døtre fra mig.
Ge 31:31 And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me.
[1Mo 31:32 DK-KJV] Hos hvemsomhelst du finder dine guder, lad ham ikke leve: foran vore brødre afslør du hvad som er dit hos mig, og tag det til dig. For Jacob vidste ikke at Rachel havde stjålet dem.
Ge 31:32 With whomsoever thou findest thy gods, let him not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them.
[1Mo 31:33 DK-KJV] Og Laban gik ind i Jacobs telt, og ind i Leahs telt, og ind i de 2 tjenestepigers telte; men han fandt dem ikke. Så gik han ud af Leahs telt, og gik ind i Rachels telt.
Ge 31:33 And Laban went into Jacob’s tent, and into Leah’s tent, and into the two maidservants’ tents; but he found them not. Then went he out of Leah’s tent, and entered into Rachel’s tent.
[1Mo 31:34 DK-KJV] Nu havde Rachel taget figurerne og lagt dem i kamelens udstyr, og sad på dem. Og Laban søgte i hele teltet, men fandt dem ikke.
Ge 31:34 Now Rachel had taken the images, and put them in the camel’s furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not.
[1Mo 31:35 DK-KJV] Og hun sagde til hendes far, Lad det ikke misfornøje min herre at jeg ikke kan rejse mig foran dig; for kvindernes måde er over mig. Og han søgte, men fandt ikke figurerne.
Ge 31:35 And she said to her father, Let it not displease my lord that I cannot rise up before thee; for the custom of women is upon me. And he searched, but found not the images.
[1Mo 31:36 DK-KJV] Og Jacob var vred, og skændes med Laban: og Jacob svarede og sagde til Laban, Hvad er min overtrædelse? hvad er min synd, siden du så hidsigt har fulgt efter mig?
Ge 31:36 And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast so hotly pursued after me?
[1Mo 31:37 DK-KJV] Mens du har gennemsøgt alle mine ting, hvad har du fundet af alle dine husholdningsting? læg det her foran mine brødre og dine brødre, så de må dømme mellem os begge.
Ge 31:37 Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both.
[1Mo 31:38 DK-KJV] Disse 20 år har jeg været hos dig; dine hun får og dine hun geder har ikke mistet deres unger, og vædderne fra din flok har jeg ikke spist.
Ge 31:38 This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.
[1Mo 31:39 DK-KJV] Det der blev revet af dyr bragte jeg ikke til dig; Jeg led tabet for det; af min hånd krævede du det, hvad enten det var stjålet om dagen, eller stjålet om natten.
Ge 31:39 That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day, or stolen by night.
[1Mo 31:40 DK-KJV] Således var jeg; på dagen tørken fortærede mig, og frosten om natten; og min søvn forlod mine øjne.
Ge 31:40 Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep departed from mine eyes.
[1Mo 31:41 DK-KJV] Således har jeg været 20 år i dit hus; Jeg tjente dig 14 år for dine 2 døtre og 6 år for dit kvæg: og du har ændret min løn 10 gange.
Ge 31:41 Thus have I been twenty years in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy cattle: and thou hast changed my wages ten times.
[1Mo 31:42 DK-KJV] På nær hvis min fars Gud, Abrahams Gud, og Isaks frygt, havde været med mig, havde du helt sikkert sendt mig tomhændet væk. Gud har set min lidelse og mine hænders arbejde og irettesatte dig i går aftes.
Ge 31:42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hadst sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labour of my hands, and rebuked thee yesternight.
[1Mo 31:43 DK-KJV] Og Laban svarede og sagde til Jacob, Disse døtre er mine døtre, og disse børn er mine børn, og dette kvæg er mit kvæg, og alt hvad du ser er mit; og hvad kan jeg i dag gøre for disse mine døtre, eller for deres børn som de har født?
Ge 31:43 And Laban answered and said unto Jacob, These daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have born?
[1Mo 31:44 DK-KJV] Kom du nu derfor, lad os indgå en pagt, jeg og dig; og lad den være et vidne mellem mig og dig.
Ge 31:44 Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.
[1Mo 31:45 DK-KJV] Og Jacob tog en sten, og satte den op som en søjle.
Ge 31:45 And Jacob took a stone, and set it up for a pillar.
[1Mo 31:46 DK-KJV] Og Jacob sagde til hans brødre: Saml sten; og de tog sten og lavede en bunke: og de spiste der på bunken.
Ge 31:46 And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made an heap: and they did eat there upon the heap.
[1Mo 31:47 DK-KJV] Og Laban kaldte den Jegar-sahadutha: men Jacob kaldte den Galeed.
Ge 31:47 And Laban called it Jegar-sahadutha: but Jacob called it Galeed.
[1Mo 31:48 DK-KJV] Og Laban sagde, Denne bunke er et vidne mellem mig og dig denne dag. Derfor blev navnet på den kaldt Galeed;
Ge 31:48 And Laban said, This heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed;
[1Mo 31:49 DK-KJV] Og Mizpah; for han sagde, HERREN våger mellem mig og dig, når vi er fraværende fra hinanden.
Ge 31:49 And Mizpah; for he said, The LORD watch between me and thee, when we are absent one from another.
[1Mo 31:50 DK-KJV] Hvis du skal plage mine døtre, eller hvis du skal tage andre hustruer i tillæg til mine døtre, intet menneske er hos os; se, Gud er vidne mellem mig og dig.
Ge 31:50 If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee.
[1Mo 31:51 DK-KJV] Og Laban sagde til Jacob, Læg mærke til denne bunke, og læg mærke til denne søjle, som jeg har støbt mellem mig og dig;
Ge 31:51 And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee;
[1Mo 31:52 DK-KJV] Denne bunke er vidne, og denne søjle er vidne, at jeg ikke vil passere over denne bunke til dig, og at du ikke skal passere over denne bunke og denne søjle til mig, for at skade.
Ge 31:52 This heap be witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm.
[1Mo 31:53 DK-KJV] Abrahams Gud, og Nahors Gud, deres fars Gud, dømmer mellem os. Og Jacob sværgede via  Isaks frygt hans far.
Ge 31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac.
[1Mo 31:54 DK-KJV] Da tilbød Jacob ofre på det bjerg, og kaldte på hans brødre for at spise brød: og de spiste brød, og blev der på det bjerg hele natten.
Ge 31:54 Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount.
[1Mo 31:55 DK-KJV] Og tidlig om morgenen rejste Laban sig op, og kyssede hans sønner og hans døtre, og velsignede dem: og Laban rejste tilbage, og vendte tilbage til hans sted.
Ge 31:55 And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.
[1Mo 32:1 DK-KJV] Og Jacob gik på hans vej, og Guds engle mødte ham.
Ge 32:1 And Jacob went on his way, and the angels of God met him.
[1Mo 32:2 DK-KJV] Og da Jacob så’ dem, sagde han, Dette er Guds hærskare; og han kaldte navnet på det sted Mahanaim. “dobbel hær”
Ge 32:2 And when Jacob saw them, he said, This is God’s host: and he called the name of that place Mahanaim.
[1Mo 32:3 DK-KJV] Og Jacob sendte budbringere foran ham til hans bror Esau til landet Seir, Edoms land.
Ge 32:3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom.
[1Mo 32:4 DK-KJV] Og han befalede dem, og siger: Således skal I tale til min herre Esau; Din tjener Jacob siger således; Jeg har været bosat hos Laban, og opholdt mig der indtil nu:
Ge 32:4 And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau; Thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now:
[1Mo 32:5 DK-KJV] Og jeg har okser, og æsler, flokke, og tjenestemænd, og tjenestepiger: og jeg har sendt bud for at fortælle det til min herre, for at jeg i dine øjne må finde nåde.
Ge 32:5 And I have oxen, and asses, flocks, and menservants, and womenservants: and I have sent to tell my lord, that I may find grace in thy sight.
[1Mo 32:6 DK-KJV] Og budbringeren vendte tilbage til Jacob, og siger, Vi kom til din bror Esau, og han kommer også for at møde dig, og 400 mænd med ham.
Ge 32:6 And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and four hundred men with him.
[1Mo 32:7 DK-KJV] Da var Jacob meget bange og bekymret: og han opdelte folket der var hos ham, og flokkene, og besætningerne, og kamelerne, ind i 2 grupper;
Ge 32:7 Then Jacob was greatly afraid and distressed: and he divided the people that was with him, and the flocks, and herds, and the camels, into two bands;
[1Mo 32:8 DK-KJV] Og sagde, Hvis Esau kommer til den ene gruppe, og slår den, da skal den anden gruppe der er tilbage flygte.
Ge 32:8 And said, If Esau come to the one company, and smite it, then the other company which is left shall escape.
[1Mo 32:9 DK-KJV] Og Jacob sagde, Kæreste Gud for min far Abraham, og Gud for min far Isak, HERREN som sagde til mig, Vend tilbage til dit land, og til din slægt, og jeg vil handle vel med dig:
Ge 32:9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the LORD which saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will deal well with thee:
[1Mo 32:10 DK-KJV] Jeg er ikke værdig til den mindste af alle barmhjertighederne, og af al den sandhed, som du har vist til din tjener; for med min stav passerede jeg over denne Jordanflod; og nu er jeg blevet til 2 grupper.
Ge 32:10 I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two bands.
[1Mo 32:11 DK-KJV] Forløs mig, jeg ber dig, fra min brors hånd, fra Esaus hånd: for jeg frygter ham, for ikke at han kommer og slår mig, og mor’en med børnene.
Ge 32:11 Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children.
[1Mo 32:12 DK-KJV] Og du sagde, Jeg vil helt sikkert gøre godt for dig, og gøre din sæd som havets sand, som ikke kan tælles på grund af folkemængden.
Ge 32:12 And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.
[1Mo 32:13 DK-KJV] Og der slog han lejr op den samme nat; og tog af det der kom til hans hånd en gave til Esau hans bror;
Ge 32:13 And he lodged there that same night; and took of that which came to his hand a present for Esau his brother;
[1Mo 32:14 DK-KJV] 200 hun geder, og 20 han geder, 200 hun får, og 20 væddere,
Ge 32:14 Two hundred she goats, and twenty he goats, two hundred ewes, and twenty rams,
[1Mo 32:15 DK-KJV] 30 malkende kameler med deres føl, 40 køer, og 10 tyre, 20 hun æsler, og 10 føl.
Ge 32:15 Thirty milch camels with their colts, forty kine, and ten bulls, twenty she asses, and ten foals.
[1Mo 32:16 DK-KJV] Og han forløste dem ind i hånden på hans tjener, hver flok for sigselv; og sagde til hans tjenere, Passer over foran mig, og lad der være et mellemrum mellem den ene og den anden flok.
Ge 32:16 And he delivered them into the hand of his servants, every drove by themselves; and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove.
[1Mo 32:17 DK-KJV] Og han befalede den forreste, og siger, Når Esau min bror møder dig, og spørger dig, og siger, Hvis er du? og hvor går du hen? og hvis er disse foran dig?
Ge 32:17 And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee?
[1Mo 32:18 DK-KJV] Da skal du sige, De er min tjener Jacobs; det er en gave sendt til min herre Esau: og, læg mærke til, han er også bagved os.
Ge 32:18 Then thou shalt say, They be thy servant Jacob’s; it is a present sent unto my lord Esau: and, behold, also he is behind us.
[1Mo 32:19 DK-KJV] Og sådant befalede han den anden, og den tredje, og alle der fulgte flokkene, og siger, På denne måde skal I tale til Esau, når I finder ham.
Ge 32:19 And so commanded he the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him.
[1Mo 32:20 DK-KJV] Og sig I desuden, Læg mærke til, din tjener Jacob er bagved os. For han sagde, Jeg vil berolige ham med den gave der går foran mig, og derefter vil jeg se hans ansigt; måske vil han acceptere mig.
Ge 32:20 And say ye moreover, Behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept of me.
[1Mo 32:21 DK-KJV] Sådant gik gaven over foran ham: og han hamselv slog den nat lejr op i gruppen.
Ge 32:21 So went the present over before him: and himself lodged that night in the company.
[1Mo 32:22 DK-KJV] Og han rejste sig op den nat, og tog hans 2 hustruer, og hans 2 tjenestepiger, og hans 11 sønner, og passerede over Jabboks vadested.
Ge 32:22 And he rose up that night, and took his two wives, and his two womenservants, and his eleven sons, and passed over the ford Jabbok.
[1Mo 32:23 DK-KJV] Og han tog dem, og sendte dem over bækken, og sendte det over han havde.
Ge 32:23 And he took them, and sent them over the brook, and sent over that he had.
[1Mo 32:24 DK-KJV] Og Jacob var efterladt alene; og der kæmpede en mand mod ham indtil morgengryet den næste dag.
Ge 32:24 And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.
[1Mo 32:25 DK-KJV] Og da han så’ at han ikke fik overhånd imod ham, rørte han det hule af hans lår; og det hule af Jacobs lår var ude af led, som han kæmpede mod ham.
Ge 32:25 And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob’s thigh was out of joint, as he wrestled with him.
[1Mo 32:26 DK-KJV] Og han sagde, Lad mig gå, for dagen gryr. Og han sagde, Jeg vil ikke lade dig gå, på nær hvis du velsigner mig.
Ge 32:26 And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.
[1Mo 32:27 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvad er dit navn? Og han sagde, Jacob.
Ge 32:27 And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob.
[1Mo 32:28 DK-KJV] Og han sagde, Dit navn skal ikke længere kaldes Jacob, men Israel: for som en prins har du myndighed hos Gud og hos mennesket, og har sejret.
Ge 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.
[1Mo 32:29 DK-KJV] Og Jacob spurgte ham, og sagde, Fortæl mig, jeg ber dig, dit navn. Og han sagde, Hvorfor er det at du spørger efter mit navn? Og han velsignede ham der.
Ge 32:29 And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there.
[1Mo 32:30 DK-KJV] Og Jacob kaldte navnet på det sted Peniel: for jeg har set Gud ansigt til ansigt, og mit liv er bevaret.
Ge 32:30 And Jacob called the name of the place Peniel: for I have seen God face to face, and my life is preserved.
[1Mo 32:31 DK-KJV] Og som han passerede over Penuel steg solen over ham, og han haltede på hans lår.
Ge 32:31 And as he passed over Penuel the sun rose upon him, and he halted upon his thigh.
[1Mo 32:32 DK-KJV] Derfor spiser Israels børn ikke af den sene der krymper, som er på det hule af låret, indtil i dag: fordi han rørte ved det hule af Jacobs lår på den sene der krymper.
Ge 32:32 Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrank, which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob’s thigh in the sinew that shrank.
[1Mo 33:1 DK-KJV] Og Jacob opløftede hans øjnene, og kiggede, og, læg mærke til, Esau kom, og med ham 400 mænd. Og han delte børnene op til Leah, og Rachel, og til de to tjenestepiger.
Ge 33:1 And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau came, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids.
[1Mo 33:2 DK-KJV] Og han satte tjenestepigerne og deres børn forreste, og Leah og hendes børn efter, og Rachel og Joseph bagerste.
Ge 33:2 And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost.
[1Mo 33:3 DK-KJV] Og han gik over foran dem, og bukkede sigselv ned 7 gange til jorden, indtil han nærmede sig hans bror.
Ge 33:3 And he passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.
[1Mo 33:4 DK-KJV] Og Esau løb for at møde ham, og omfavnede ham, og faldt ham om halsen, og kyssede ham: og de græd.
Ge 33:4 And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept.
[1Mo 33:5 DK-KJV] Og han opløftede hans øjnene, og så’ kvinderne og børnene; og sagde: Hvem er disse hos dig? Og han sagde, Børnene som Gud nådigt har givet til din tjener.
Ge 33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are those with thee? And he said, The children which God hath graciously given thy servant.
[1Mo 33:6 DK-KJV] Så kom tjenestepigerne nær, de og deres børn, og de demselv bukkede.
Ge 33:6 Then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed themselves.
[1Mo 33:7 DK-KJV] Og Leah kom også nær med hendes børn, og bukkede demselv; og derefter kom Joseph nær og Rachel, og de demselv bukkede.
Ge 33:7 And Leah also with her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves.
[1Mo 33:8 DK-KJV] Og han sagde: Hvad mente du med hele denne flok som jeg mødte? Og han sagde: Disse er for at finde nåde i min herres øjne.
Ge 33:8 And he said, What meanest thou by all this drove which I met? And he said, These are to find grace in the sight of my lord.
[1Mo 33:9 DK-KJV] Esau sagde, Jeg har nok, min bror; behold det du har til digselv.
Ge 33:9 And Esau said, I have enough, my brother; keep that thou hast unto thyself.
[1Mo 33:10 DK-KJV] Og Jacob sagde, Nej, jeg ber dig, hvis jeg nu i dine øjne har fundet nåde, modtag da min gave ved min hånd; for derfor har jeg set dit ansigt, som om jeg havde set Guds ansigt, og du var tilfredsstillet med mig.
Ge 33:10 And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand: for therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me.
[1Mo 33:11 DK-KJV] Ta’, jeg ber dig, min velsignelse der er bragt til dig; fordi Gud har handlet nådigt med mig, og fordi jeg har nok. Og han opfordrede ham, og han tog den.
Ge 33:11 Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it.
[1Mo 33:12 DK-KJV] Og han sagde, Lad os ta’ vores rejse, og lad os gå, og jeg vil gå foran dig.
Ge 33:12 And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee.
[1Mo 33:13 DK-KJV] Og han sagde til ham, Min herre forstår at børnene er sarte, og flokkene og besætningerne med unger er hos mig: og hvis mennesket skulle drive dem for hårdt én dag, vil hele flokken dø.
Ge 33:13 And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and the flocks and herds with young are with me: and if men should overdrive them one day, all the flock will die.
[1Mo 33:14 DK-KJV] Lad min herre, jeg ber dig, passere over foran hans tjener: og jeg vil lede blidt an, ligesom kvæget og børnene der går foran mig er i stand til at tåle, indtil jeg kommer til min herre i Seir.
Ge 33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me and the children be able to endure, until I come unto my lord unto Seir.
[1Mo 33:15 DK-KJV] Og Esau sagde, Lad mig nu hos dig efterlade nogle af de folk der er hos mig. Og han sagde, Hvilke behøver det? lad mig finde nåde i min herres øjne.
Ge 33:15 And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find grace in the sight of my lord.
[1Mo 33:16 DK-KJV] Sådant vendte Esau den dag tilbage på sin vej til Seir.
Ge 33:16 So Esau returned that day on his way unto Seir.
[1Mo 33:17 DK-KJV] Og Jacob rejste til Succoth, og byggede sig et hus, og lavede løvhytter til sit kvæg: Derfor er navnet på det sted kaldt Succoth. “telt, tabernakel”
Ge 33:17 And Jacob journeyed to Succoth, and built him an house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth.
[1Mo 33:18 DK-KJV] Og Jacob kom til Shalem, en by i Shechem, som er i Canaans land, da han kom fra Padan-aram; og slog sit telt op foran byen.
Ge 33:18 And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Padan-aram; and pitched his tent before the city.
[1Mo 33:19 DK-KJV] Og han købte en parcel af en mark, hvor han havde spredt sit telt, ved Hamors børns hånd, Shechems far, for 100 pengestykker.
Ge 33:19 And he bought a parcel of a field, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem’s father, for an hundred pieces of money.
[1Mo 33:20 DK-KJV] Og han rejste et alter der, og kaldte det El-elohe-Israel. “Israels Gud”
Ge 33:20 And he erected there an altar, and called it El-elohe-Israel.
[1Mo 34:1 DK-KJV] Og Dinah datteren til Leah, som hun bar til Jacob, gik ud for at se døtrene fra det land.
Ge 34:1 And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.
[1Mo 34:2 DK-KJV] Og da Shechem sønnen til Hiviten Hamor, prins af det land, så’ hende, tog han hende, og lå med hende, og besmittede hende.
Ge 34:2 And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her.
[1Mo 34:3 DK-KJV] Og hans sjæl klyngede sig til Dinah datteren til Jacob, og han elskede den unge pige, og talte venligt til den unge pige.
Ge 34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.
[1Mo 34:4 DK-KJV] Og Shechem talte til hans far Hamor, og siger: Sørg for at denne unge pige bli’r min hustru.
Ge 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.
[1Mo 34:5 DK-KJV] Og Jacob hørte at han havde besmittet hans datter Dinah: nu var hans sønner på marken hos hans kvæg: og Jacob sagde ikke noget før de kom.
Ge 34:5 And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come.
[1Mo 34:6 DK-KJV] Og Shechems far Hamor gik ud til Jacob for at tale med ham.
Ge 34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.
[1Mo 34:7 DK-KJV] Og sønnerne til Jacob kom ude fra marken da de hørte det: og mændene var bedrøvede, og de var meget vrede, fordi han havde udvirket tåbelighed i Israel ved at ligge med Jacobs datter; den ting der ikke burde gøres.
Ge 34:7 And the sons of Jacob came out of the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob’s daughter; which thing ought not to be done.
[1Mo 34:8 DK-KJV] Og Hamor talte med dem, og siger, Min søns Shechems sjæl længes efter jeres datter: jeg ber jer gi’ ham hende til hustru. 
Ge 34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife.
[1Mo 34:9 DK-KJV] Og indgå I ægteskaber med os, og gi’ jeres døtre til os, og tag vore døtre til jer.
Ge 34:9 And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you.
[1Mo 34:10 DK-KJV] Og I skal bo hos os, og landet skal være foran jer; bo og handle I derinde, og anskaf jer ejendele derinde.
Ge 34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.
[1Mo 34:11 DK-KJV] Og Shechem sagde til hendes far og til hendes brødre, Lad mig finde nåde i jeres øjne, og hvad I skal sige til mig vil jeg gi’.
Ge 34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.
[1Mo 34:12 DK-KJV] Spørg mig om hvilken som helst medgift og gave, og vil jeg gi’ ligesom I siger til mig: men gi’ mig den unge pige til hustru.
Ge 34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.
[1Mo 34:13 DK-KJV] Og sønnerne til Jacob svarede Shechem og Hamor hans far bedragerisk, og sagde, fordi han havde besmittet deres søster Dinah:
Ge 34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister:
[1Mo 34:14 DK-KJV] Og de sagde til dem, Vi kan ikke gøre denne ting, at gi’ vores søster til en uomskåret; for det var en bebrejdelse for os:
Ge 34:14 And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us:
[1Mo 34:15 DK-KJV] Men i dette vil vi acceptere jer: Hvis I vil være som vi er, at ethvert hankøn fra jer bli’ omskåret;
Ge 34:15 But in this will we consent unto you: If ye will be as we be, that every male of you be circumcised;
[1Mo 34:16 DK-KJV] Da vil vi gi’ vore døtre til jer, og vi vil ta’ jeres døtre til os, og vi skal bo hos jer, og vi vil bli’ et folk.
Ge 34:16 Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.
[1Mo 34:17 DK-KJV] Men hvis I ikke lytter til os, for at bli’ omskåret; så vil vi ta’ vores datter, og vi vil være væk.
Ge 34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.
[1Mo 34:18 DK-KJV] Og deres ord behagede Hamor, og Shechem Hamors søn.
Ge 34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor’s son.
[1Mo 34:19 DK-KJV] Og den unge mand udskød ikke at gøre den ting, fordi han glædede sig over Jacobs datter: og han var mere ærbar end hele hans fars hus.
Ge 34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob’s daughter: and he was more honourable than all the house of his father.
[1Mo 34:20 DK-KJV] Og Hamor og hans søn Shechem kom til deres byport, og talte med mændene fra deres by, og siger,
Ge 34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,
[1Mo 34:21 DK-KJV] Disse mænd er fredsommelige med os; lad dem derfor bo i landet, og handle derinde; for det land, læg mærke til, det er stort nok for dem; lad os tage deres døtre til os som hustruer, og lad os give dem vore døtre.
Ge 34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.
[1Mo 34:22 DK-KJV] Kun herinde vil mændene acceptere os for at bo hos os, til at være et folk, hvis ethvert hankøn blandt os bli’r omskåret, som de er omskåret.
Ge 34:22 Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.
[1Mo 34:23 DK-KJV] Skal ikke deres kvæg og deres substans og ethvert dyr fra dem være vores? lad os bare acceptere dem, og de vil bo hos os.
Ge 34:23 Shall not their cattle and their substance and every beast of theirs be ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.
[1Mo 34:24 DK-KJV] Og til Hamor og til Shechem hans søn lyttede alle på der gik ud af hans byport; og ethvert hankøn blev omskåret, alle der gik ud af hans byport.
Ge 34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.
[1Mo 34:25 DK-KJV] Og det skete på den tredje dag, da de var ømme, at 2 af Jacobs sønner, Simeon og Levi, Dinahs brødre, hver mand tog hans sværd, og kom dristigt over byen, og dræbte alle mændene.
Ge 34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah’s brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males.
[1Mo 34:26 DK-KJV] Og de dræbte Hamor og hans søn Shechem med sværdets æg, og tog Dinah ud af Shechems hus og gik ud.
Ge 34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem’s house, and went out.
[1Mo 34:27 DK-KJV] Jacobs sønner kom over de dræbte, og plyndrede byen, fordi de havde besmittet deres søster.
Ge 34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister.
[1Mo 34:28 DK-KJV] De tog deres får, og deres okser, og deres æsler, og det der var i byen, og det der var på marken,
Ge 34:28 They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field,
[1Mo 34:29 DK-KJV] Og al deres rigdom, og alle deres små, og deres hustruer tog de til fange, og plyndrede ja alt hvad der var i huset.
Ge 34:29 And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house.
[1Mo 34:30 DK-KJV] Og Jacob sagde til Simeon og Levi, I har foruroliget mig og fået mig til at stinke blandt indbyggerne i landet, blandt Canaaniterne og Perizziterne; og jeg er kun ganske få, de skal samle demselv sammen imod mig, og dræbe mig; og jeg skal bli’ destrueret, jeg og mit hus.
Ge 34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house.
[1Mo 34:31 DK-KJV] Og de sagde, Skulle han handle med vores søster som med en skøge?
Ge 34:31 And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?
[1Mo 35:1 DK-KJV] Og Gud sagde til Jacob, Rejs dig, gå op til Beth-el og bo der: og lav der et alter for Gud, der viste sig for dig da du flygtede fra din bror Esaus ansigt.
Ge 35:1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Beth-el, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.
[1Mo 35:2 DK-KJV] Da sagde Jacob til hans hushold og til alle der var hos ham, Fjern de underlige guder som er blandt jer, og vær ren, og skift jeres beklædningsgenstande:
Ge 35:2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments:
[1Mo 35:3 DK-KJV] Og lad os rejse os op, og gå op til Beth-el; og der vil jeg lave et alter til Gud, som svarede mig på dagen for min nød, og var med mig på den vej som jeg gik.
Ge 35:3 And let us arise, and go up to Beth-el; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went.
[1Mo 35:4 DK-KJV] Og de gav alle de underlige guder som var i deres hånd til Jacob, og alle deres øreringe der var i deres ører; og Jacob skjulte dem under den eg der var ved Shechem.
Ge 35:4 And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.
[1Mo 35:5 DK-KJV] Og de rejste: og Guds terror var over de byer der var rundt omkring dem, og de forfulgte ikke Jacobs sønner.
Ge 35:5 And they journeyed: and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.
[1Mo 35:6 DK-KJV] Sådant kom Jacob til Luz(separationen/afrejsen), som er i Canaans land, det vil sige, Beth-el(Guds hus), han og hele det folk der var hos ham.
Ge 35:6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is, Beth-el, he and all the people that were with him.
[1Mo 35:7 DK-KJV] Og han byggede der et alter, og kaldte stedet El-beth-el: fordi Gud viste sig for ham der, da han flygtede fra hans brors ansigt.
Ge 35:7 And he built there an altar, and called the place El-beth-el: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother.
[1Mo 35:8 DK-KJV] Men Deborah Rebekahs ammende barnepige døde, og hun var begravet nedenfor Beth-el under en eg: og navnet på det var kaldt Allon-bachuth. “Grådens eg”
Ge 35:8 But Deborah Rebekah’s nurse died, and she was buried beneath Beth-el under an oak: and the name of it was called Allon-bachuth.
[1Mo 35:9 DK-KJV] Og Gud viste sig igen for Jacob, da han kom ud fra Padan-aram, og velsignede ham.
Ge 35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padan-aram, and blessed him.
[1Mo 35:10 DK-KJV] Og Gud sagde til ham, Dit navn er Jacob: dit navn skal ikke længere kaldes Jacob, men Israel skal være dit navn: og han kaldte hans navn Israel.
Ge 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.
[1Mo 35:11 DK-KJV] Og Gud sagde til ham, Jeg er Gud Almægtige: vær frugtbar og multiplicer; en nation og en gruppe af nationer skal være fra dig, og konger skal komme ud fra dine lænder;
Ge 35:11 And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins;
[1Mo 35:12 DK-KJV] Og det land som jeg gav Abraham og Isak, til dig vil jeg gi’ det, og til din sæd efter dig vil jeg gi’ det land.
Ge 35:12 And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land.
[1Mo 35:13 DK-KJV] Og Gud gik op fra ham på det sted hvor han talte med ham.
Ge 35:13 And God went up from him in the place where he talked with him.
[1Mo 35:14 DK-KJV] Og Jacob opsatte en søjle på det sted hvor han talte med ham, ja en søjle af sten: og han hældte en drikoffergave over den, og han hældte olie over den.
Ge 35:14 And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon.
[1Mo 35:15 DK-KJV] Og Jacob kaldte navnet på det sted hvor Gud talte med ham, Beth-el. “Guds hus”
Ge 35:15 And Jacob called the name of the place where God spake with him, Beth-el.
[1Mo 35:16 DK-KJV] Og de rejste fra Beth-el; og der var kun en lille vej for at komme til Ephrath: og Rachel fødte, og hun havde hårde veer. “Ephrath = overflod”
Ge 35:16 And they journeyed from Beth-el; and there was but a little way to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labour.
[1Mo 35:17 DK-KJV] Og det skete, da hun var i hårde veer, at jordemoderen sagde til hende, Frygt ikke; du skal også få denne søn.
Ge 35:17 And it came to pass, when she was in hard labour, that the midwife said unto her, Fear not; thou shalt have this son also.
[1Mo 35:18 DK-KJV] Og det skete, da hendes sjæl var ved at forlade hende (for hun døde), at hun kaldte hans navn Ben-oni”sorgen eller smertens søn”; men hans far kaldte ham Benjamin. “den højre hånds søn”
Ge 35:18 And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Ben-oni: but his father called him Benjamin.
[1Mo 35:19 DK-KJV] Og Rachel døde, og var begravet på vejen til Ephrath, som er Bethlehem. “brødets hus”
Ge 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Beth-lehem.
[1Mo 35:20 DK-KJV] Og Jacob satte en søjle op på hendes grav: det er søjlen for Rachels grav indtil denne dag.
Ge 35:20 And Jacob set a pillar upon her grave: that is the pillar of Rachel’s grave unto this day.
[1Mo 35:21 DK-KJV] Og Israel rejste, og slog sit telt op på den anden side af Edartårnet.
Ge 35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar.
[1Mo 35:22 DK-KJV] Og det skete, da Israel boede i dette land, at Reuben gik og lå med Bilhah hans fars konkubine: og Israel hørte det. Nu var Jacobs sønner 12:
Ge 35:22 And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father’s concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve:
[1Mo 35:23 DK-KJV] Sønnerne til Leah; Reuben, Jacobs førstefødte, og Simeon, og Levi, og Judah, og Issachar, og Zebulun:
Ge 35:23 The sons of Leah; Reuben, Jacob’s firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun:
[1Mo 35:24 DK-KJV] Sønnerne til Rachel; Joseph, og Benjamin:
Ge 35:24 The sons of Rachel; Joseph, and Benjamin:
[1Mo 35:25 DK-KJV] Sønnerne til Bilhah, Rachels tjenestepige; Dan, og Naphtali:
Ge 35:25 And the sons of Bilhah, Rachel’s handmaid; Dan, and Naphtali:
[1Mo 35:26 DK-KJV] Sønnerne til Zilpah, Leahs tjenestepige; Gad, og Asher: disse er sønnerne til Jacob, som var født til ham i Padan-aram.
Ge 35:26 And the sons of Zilpah, Leah’s handmaid; Gad, and Asher: these are the sons of Jacob, which were born to him in Padan-aram.
[1Mo 35:27 DK-KJV] Og Jacob kom til hans far Isak til Mamre, til byen Arbah, som er Hebron, hvor Abraham og Isak havde bosat sig.
Ge 35:27 And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned.
[1Mo 35:28 DK-KJV] Og Isaks dage var 180 år.
Ge 35:28 And the days of Isaac were an hundred and fourscore years.
[1Mo 35:29 DK-KJV] Og Isak opgav ånden, og døde, og var samlet med hans folk, ved at være gammel og mæt af dage: og hans sønner Esau og Jacob begravede ham.
Ge 35:29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.
[1Mo 36:1 DK-KJV] Nu er disse generationerne efter Esau, som er Edom.
Ge 36:1 Now these are the generations of Esau, who is Edom.
[1Mo 36:2 DK-KJV] Esau tog hans hustruer af døtrene af Canaan; Adah datteren af ​​Hittiten Elon, og Aholibamah datteren af Anah datteren af ​​Hiviten Zibeon;
Ge 36:2 Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite;
[1Mo 36:3 DK-KJV] Og Bashemath Ishmaels datter, søster af Nebajoth.
Ge 36:3 And Bashemath Ishmael’s daughter, sister of Nebajoth.
[1Mo 36:4 DK-KJV] Og Adah bar Eliphaz til Esau; og Bashemath bar Reuel;
Ge 36:4 And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel;
[1Mo 36:5 DK-KJV] Og Aholibamah bar Jeush, og Jaalam, og Korah: disse er sønnerne af Esau, som var født til ham i Canaans land.
Ge 36:5 And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan.
[1Mo 36:6 DK-KJV] Og Esau tog hans hustruer, og hans sønner, og hans døtre, og alle personerne fra hans hus, og hans kvæg, og alle hans dyr, og hele hans substans, som han havde fået i Canaans land; og gik ind i landet på den anden side af hans bror Jacob.
Ge 36:6 And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.
[1Mo 36:7 DK-KJV] For deres rigdomme var mere end at de kunne bo sammen; og det land hvori de var fremmede kunne ikke bære dem på grund af deres kvæg.
Ge 36:7 For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle.
[1Mo 36:8 DK-KJV] Således boede Esau på bjerget Seir: Esau er Edom.
Ge 36:8 Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom.
[1Mo 36:9 DK-KJV] Og disse er generationerne efter Esau faderen til Edomiterne på bjerget Seir:
Ge 36:9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:
[1Mo 36:10 DK-KJV] Disse er navnene på Esaus sønner; Eliphaz sønnen af Adah Esaus hustru, Reuel sønnen af Bashemath Esaus hustru.
Ge 36:10 These are the names of Esau’s sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau.
[1Mo 36:11 DK-KJV] Og sønnerne af Eliphaz var Teman, Omar, Zepho, og Gatam, og Kenaz.
Ge 36:11 And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.
[1Mo 36:12 DK-KJV] Og Timna var konkubine til Eliphaz Esaus søn; og hun bar Amalek til Eliphaz: disse var sønnerne af Adah Esaus hustru.
Ge 36:12 And Timna was concubine to Eliphaz Esau’s son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau’s wife.
[1Mo 36:13 DK-KJV] Og disse er sønnerne af Reuel; Nahath, og Zerah, Shammah, og Mizzah: disse var sønnerne af Bashemath Esaus hustru.
Ge 36:13 And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau’s wife.
[1Mo 36:14 DK-KJV] Og disse var sønnerne af Aholibamah, datteren af Anah datteren af Zibeon, Esaus hustru: og hun bar Jeush til Esau, og Jaalam, og Korah.
Ge 36:14 And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau’s wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah.
[1Mo 36:15 DK-KJV] Disse var grever af sønnerne af Esau: sønnerne af Eliphaz den førstefødte søn af Esau: greve Teman, greve Omar, greve Zepho, greve Kenaz,
Ge 36:15 These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz,
[1Mo 36:16 DK-KJV] Greve Korah, greve Gatam, og greve Amalek: disse er greverne der kom af Eliphaz i Edoms land; disse var sønnerne af Adah.
Ge 36:16 Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.
[1Mo 36:17 DK-KJV] Og disse er sønnerne af Reuel Esaus søn, greve Nahath, greve Zerah, greve Shammah, greve Mizzah: disse er greverne der kom af Reuel i Edoms land; disse er sønnerne af Bashemath Esaus hustru.
Ge 36:17 And these are the sons of Reuel Esau’s son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau’s wife.
[1Mo 36:18 DK-KJV] Og disse er sønnerne af Aholibamah Esaus hustru; greve Jeush, greve Jaalam, greve Korah: disse var greverne der kom af Aholibamah datteren af Anah, Esaus hustru.
Ge 36:18 And these are the sons of Aholibamah Esau’s wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau’s wife.
[1Mo 36:19 DK-KJV] Disse er sønnerne af Esau, som er Edom, og disse er deres grever.
Ge 36:19 These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes.
[1Mo 36:20 DK-KJV] Disse er sønnerne af Horiten Seir, som beboede det land; Lotan, og Shobal, og Zibeon, og Anah,
Ge 36:20 These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah,
[1Mo 36:21 DK-KJV] Og Dishon, og Ezer, og Dishan: disse er greverne af Horiterne, børnene af Seir i Edoms land.
Ge 36:21 And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.
[1Mo 36:22 DK-KJV] Og børnene af Lotan var Hori og Hemam; og Lotans søster var Timna.
Ge 36:22 And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan’s sister was Timna.
[1Mo 36:23 DK-KJV] Og børnene af Shobal var disse; Alvan, og Manahath, og Ebal, Shepho, og Onam.
Ge 36:23 And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.
[1Mo 36:24 DK-KJV] Og disse er børnene af Zibeon; både Ajah, og Anah: dette var den Anah der fandt muldyrene i vildmarken, da han gav mad til hans far Zibeons æsler.
Ge 36:24 And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.
[1Mo 36:25 DK-KJV] Og børnene af Anah var disse; Dishon, og Aholibamah datteren af Anah.
Ge 36:25 And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah.
[1Mo 36:26 DK-KJV] Og disse er børnene af Dishon; Hemdan, og Eshban, og Ithran, og Cheran.
Ge 36:26 And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
[1Mo 36:27 DK-KJV] Og børnene af Ezer er disse; Bilhan, og Zaavan, og Akan.
Ge 36:27 The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan.
[1Mo 36:28 DK-KJV] Og børnene af Dishan er disse; Uz, og Aran.
Ge 36:28 The children of Dishan are these; Uz, and Aran.
[1Mo 36:29 DK-KJV] Disse er greverne der kom af Horiterne; greve Lotan, greve Shobal, greve Zibeon, greve Anah,
Ge 36:29 These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah,
[1Mo 36:30 DK-KJV] Greve Dishon, greve Ezer, greve Dishan: disse er greverne der kom af Hori, blandt deres grever i Seirs land
Ge 36:30 Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir.
[1Mo 36:31 DK-KJV] Og disse er kongerne der regerede i Edoms land, før der regerede nogen konge over Israels børn.
Ge 36:31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.
[1Mo 36:32 DK-KJV] Og Bela sønnen af Beor regerede i Edom: og navnet på hans by var Dinhabah.
Ge 36:32 And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah.
[1Mo 36:33 DK-KJV] Og Bela døde, og Jobab sønnen af Zerah fra Bozrah regerede i hans sted.
Ge 36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
[1Mo 36:34 DK-KJV] Og Jobab døde, og Husham fra Temanis land regerede i hans sted.
Ge 36:34 And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead.
[1Mo 36:35 DK-KJV] Og Husham døde, og Hadad sønnen af Bedad, som slog Midian på Moabs mark, regerede i hans sted: og navnet på hans by var Avith.
Ge 36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
[1Mo 36:36 DK-KJV] Og Hadad døde, og Samlah fra Masrekah regerede i hans sted.
Ge 36:36 And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.
[1Mo 36:37 DK-KJV] Og Samlah døde, og Saul fra Rehoboth ved floden regerede i hans sted.
Ge 36:37 And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
[1Mo 36:38 DK-KJV] Og Saul døde, og Baal-hanan sønnen af Achbor regerede i hans sted.
Ge 36:38 And Saul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.
[1Mo 36:39 DK-KJV] Og Baal-hanan sønnen af Achbor døde, og Hadar regerede i hans sted: og navnet på hans by var Pau; og hans hustrus navn var Mehetabel, datteren af Matred, datteren af Mezahab.
Ge 36:39 And Baal-hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
[1Mo 36:40 DK-KJV] Og disse er navnene på greverne der kom af Esau, efter deres familier, efter deres steder, efter deres navne; greve Timnah, greve Alvah, greve Jetheth,
Ge 36:40 And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,
[1Mo 36:41 DK-KJV] Greve Aholibamah, greve Elah, greve Pinon,
Ge 36:41 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
[1Mo 36:42 DK-KJV] Greve Kenaz, greve Teman, greve Mibzar,
Ge 36:42 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
[1Mo 36:43 DK-KJV] Greve Magdiel, greve Iram: disse er Edoms grever, efter deres beboelser i landet af deres besiddelse: han er Esau faderen af Edomiterne.
Ge 36:43 Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.
[1Mo 37:1 DK-KJV] Og Jacob boede i det land hvori hans far var en fremmed, i Canaans land.
Ge 37:1 And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan.
[1Mo 37:2 DK-KJV] Disse er generationerne efter Jacob. Joseph, som var 17 år gammel, var igang med at fodre flokken med hans brødre; og knægten var med Bilhahs sønner, og med Zilpahs sønner, hans fars hustruer: og Joseph bragte deres onde beretning til hans far.
Ge 37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father’s wives: and Joseph brought unto his father their evil report.
[1Mo 37:3 DK-KJV] Nu elskede Israel Joseph mere end alle hans børn, fordi han var sønnen af hans høje alder, og han lavede ham en frakke med mange farver.
Ge 37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours.
[1Mo 37:4 DK-KJV] Og da hans brødre så’ at deres far elskede ham mere end alle hans brødre, hadede de ham, og kunne ikke tale venligt til ham.
Ge 37:4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him.
[1Mo 37:5 DK-KJV] Og Joseph drømte en drøm, og han fortalte den til hans brødre: og de hadede ham endnu mere.
Ge 37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren: and they hated him yet the more.
[1Mo 37:6 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hør, jeg ber jer, denne drøm som jeg har drømt:
Ge 37:6 And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:
[1Mo 37:7 DK-KJV] For, læg mærke til, vi var igang med at binde neg på marken, og, se, mit neg rejste sig, og stod også ret op;
Ge 37:7 For, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf.
[1Mo 37:8 DK-KJV] Og hans brødre sagde til ham, Skal du virkelig regere over os? eller skal du virkelig ha’ herredømme over os? og de hadede ham endnu mere på grund af hans drømme, og på grund af hans ord.
Ge 37:8 And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words.
[1Mo 37:9 DK-KJV] Og han drømte endnu en anden drøm, og fortalte den til hans brødre, og sagde, læg mærke til, jeg har drømt en drøm mere, solen og månen og de 11 stjerner bukkede sig ærbødigt for mig.
Ge 37:9 And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more; and, behold, the sun and the moon and the eleven stars made obeisance to me.
[1Mo 37:10 DK-KJV] Og han fortalte den til hans far, og til hans brødre: og hans far irettesatte ham, og sagde til ham, Hvad er denne drøm som du har drømt? Skal jeg og din mor og dine brødre virkelig komme for at bukke osselv til jorden for dig?
Ge 37:10 And he told it to his father, and to his brethren: and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth?
[1Mo 37:11 DK-KJV] Og hans brødre misundte ham; men hans far iagttog ordsproget.
Ge 37:11 And his brethren envied him; but his father observed the saying.
[1Mo 37:12 DK-KJV] Og hans brødre gik for at fodre deres fars flok i Shechem.
Ge 37:12 And his brethren went to feed their father’s flock in Shechem.
[1Mo 37:13 DK-KJV] Og Israel sagde til Joseph, Gør dine brødre ikke det at de fodre flokken i Shechem? kom, og jeg vil sende dig til dem. Og han sagde til ham, Her er jeg.
Ge 37:13 And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I.
[1Mo 37:14 DK-KJV] Og han sagde til ham, Gå, jeg ber dig, se om det går godt med dine brødre, og godt med flokkene; og gi’ mig en tilbagemelding. Sådant sendte han ham ud af Hebrondalen, og han kom til Shechem.
Ge 37:14 And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.
[1Mo 37:15 DK-KJV] Og en bestemt mand fandt ham, og, læg mærke til, han vandrede rundt på marken; og manden spurgte ham, og sagde, Hvad søger du?
Ge 37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?
[1Mo 37:16 DK-KJV] Og han sagde, Jeg søger mine brødre; fortæl mig, jeg ber dig, hvor de fodrer deres flokke.
Ge 37:16 And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks.
[1Mo 37:17 DK-KJV] Og manden sagde, De er rejst væk herfra; for jeg hørte dem sige, Lad os gå til Dothan. Og Joseph gik efter hans brødre, og fandt dem i Dothan.
Ge 37:17 And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.
[1Mo 37:18 DK-KJV] Og da de så’ ham langt væk, ja inden han kom nær hen til dem, konspirerede de imod ham for at dræbe ham.
Ge 37:18 And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him.
[1Mo 37:19 DK-KJV] Og de sagde til hinanden, Læg mærke til, denne drømmer kommer.
Ge 37:19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh.
[1Mo 37:20 DK-KJV] Kom nu derfor, og lad os dræbe ham, og kaste ham ned i en faldgrube, og vi vil sige, Et ondt dyr har fortæret ham: og vi skal se hvad der vil bli’ af hans drømme.
Ge 37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams.
[1Mo 37:21 DK-KJV] Og Reuben hørte det, og han forløste ham ud af deres hænder; og sagde, Lad os ikke dræbe ham.
Ge 37:21 And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands; and said, Let us not kill him.
[1Mo 37:22 DK-KJV] Og Reuben sagde til dem, Udgyd ikke blod, men kast ham ned i denne faldgrube der er i vildmarken, og læg ikke hånd på ham; så han måtte flå ham ud af deres hænder, for at forløse ham til hans far igen.
Ge 37:22 And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him; that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again.
[1Mo 37:23 DK-KJV] Og det skete, da Joseph var kommet til hans brødre, at de rev Josephs frakke af, hans frakke med mange farver der var på ham;
Ge 37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stript Joseph out of his coat, his coat of many colours that was on him;
[1Mo 37:24 DK-KJV] Og de tog ham, og kastede ham ned i en faldgrube; og faldgruben var tom, der var intet vand i den.
Ge 37:24 And they took him, and cast him into a pit: and the pit was empty, there was no water in it.
[1Mo 37:25 DK-KJV] Og de satte sig ned for at spise brød: og de opløftede deres øjne og kiggede, og, læg mærke til, en gruppe af Ishmaeliter kom fra Gilead med deres kameler der bar krydderier og balsam og myrra, for at føre det ned til Egypten.
Ge 37:25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a company of Ishmeelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt.
[1Mo 37:26 DK-KJV] Og Judah sagde til hans brødre, Hvilken fordel er det hvis vi dræber vores bror, og skjuler hans blod?
Ge 37:26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood?
[1Mo 37:27 DK-KJV] Kom og lad os sælge ham til Ishmaeliterne, og lad ikke vores hånd være på ham; for han er vores bror og vores kød. Og hans brødre var tilfredse.
Ge 37:27 Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother and our flesh. And his brethren were content.
[1Mo 37:28 DK-KJV] Derefter passerede der Midianitiske handelsmænd forbi; og de trak og løftede Joseph op af faldgruben, og solgte Joseph til Ishmaeliterne for 20 sølvstykker: og de førte Joseph ind i Egypten.
Ge 37:28 Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver: and they brought Joseph into Egypt.
[1Mo 37:29 DK-KJV] Og Reuben vendte tilbage til faldgruben; og, læg mærke til, Joseph var ikke i faldgruben; og han sønderrev hans tøj.
Ge 37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes.
[1Mo 37:30 DK-KJV] Og han vendte tilbage til hans brødre, og sagde: barnet er ikke; og jeg, hvor skal jeg gå hen?
Ge 37:30 And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go?
[1Mo 37:31 DK-KJV] Og de tog Josephs frakke, og dræbte et kid fra gederne, og dyppede frakken i blodet;
Ge 37:31 And they took Joseph’s coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood;
[1Mo 37:32 DK-KJV] Og de sendte frakken med mange farver, og de bragte den til deres far; og sagde, Denne har vi fundet: find nu ud af om det er din søns frakke eller ikke.
Ge 37:32 And they sent the coat of many colours, and they brought it to their father; and said, This have we found: know now whether it be thy son’s coat or no.
[1Mo 37:33 DK-KJV] Og han genkendte den, og sagde, Det er min søns frakke; et ondt dyr har fortæret ham; Joseph er utvivlsomt revet i stykker.
Ge 37:33 And he knew it, and said, It is my son’s coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt rent in pieces.
[1Mo 37:34 DK-KJV] Og Jacob sønderrev hans tøj, og lagde sækkelærred over hans lænd, og sørgede over hans søn i mange dage.
Ge 37:34 And Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days.
[1Mo 37:35 DK-KJV] Og alle hans sønner og alle hans døtre rejste sig op for at trøste ham; men han nægtede at bli’ trøstet; og han sagde, For jeg vil gå sørgende ned i graven til min søn. Således græd hans far over ham.
Ge 37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him.
[1Mo 37:36 DK-KJV] Og Midianiterne solgte ham til Potiphar i Egypten, en af Faraos officerer, og kaptajn for vagten.
Ge 37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh’s, and captain of the guard.
[1Mo 38:1 DK-KJV] Og det skete på det tidspunkt, at Judah gik ned fra hans brødre, og flyttede ind hos en bestemt Adullamit, hvis navn var Hirah.
Ge 38:1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah.
[1Mo 38:2 DK-KJV] Og Judah så’ der en datter af en bestemt Canaanit, hvis navn var Shuah; og han tog hende, og gik ind til hende.
Ge 38:2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her.
[1Mo 38:3 DK-KJV] Og hun undfangede, og bar en søn; og han kaldte hans navn Er.
Ge 38:3 And she conceived, and bare a son; and he called his name Er.
[1Mo 38:4 DK-KJV] Og hun undfangede igen, og bar en søn; og hun kaldte hans navn Onan.
Ge 38:4 And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan.
[1Mo 38:5 DK-KJV] Og hun undfangede endnu en gang, og bar en søn; og kaldte hans navn Shelah: og han var ved Chezib, da hun bar ham.
Ge 38:5 And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him.
[1Mo 38:6 DK-KJV] Og Judah tog en hustru til Er hans førstefødte, hvis navn var Tamar.
Ge 38:6 And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar.
[1Mo 38:7 DK-KJV] Og Er, Judahs førstefødte, var ond i HERRENs øjne; og HERREN dræbte ham.
Ge 38:7 And Er, Judah’s firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD slew him.
[1Mo 38:8 DK-KJV] Og Judah sagde til Onan, Gå ind til din brors hustru, og gift dig med hende, og oprejs sæd til din bror.
Ge 38:8 And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother’s wife, and marry her, and raise up seed to thy brother.
[1Mo 38:9 DK-KJV] Og Onan vidste at sæden ikke skulle være hans; og det skete, da han gik ind til hans brors hustru, at han spildte det på jorden, for ikke at han skulle gi’ sæd til hans bror.
Ge 38:9 And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother’s wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother.
[1Mo 38:10 DK-KJV] Og den ting som han gjorde behagede ikke HERREN: derfor dræbte han også ham.
Ge 38:10 And the thing which he did displeased the LORD: wherefore he slew him also.
[1Mo 38:11 DK-KJV] Derefter sagde Judah til Tamar hans svigerdatter, Forbliv med at være en enke i din fars hus, indtil min søn Shelah er vokset; for han sagde, For ikke at han måske også dør, som hans brødre gjorde. Og Tamar gik og boede i hendes fars hus.
Ge 38:11 Then said Judah to Tamar his daughter in law, Remain a widow at thy father’s house, till Shelah my son be grown: for he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father’s house.
[1Mo 38:12 DK-KJV] Og efterhånden døde datteren af Shuah Judahs hustru; og Judah var trøstet, og gik op til hans fåreklippere til Timnath, han og hans ven Adullamiten Hirah.
Ge 38:12 And in process of time the daughter of Shuah Judah’s wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite.
[1Mo 38:13 DK-KJV] Og det var fortalt til Tamar, som siger, Læg mærke til din svigerfar går op til Timnath for at klippe hans får.
Ge 38:13 And it was told Tamar, saying, Behold thy father in law goeth up to Timnath to shear his sheep.
[1Mo 38:14 DK-KJV] Og hun tog hendes enketøj af sig, og dækkede sig med et slør, og svøbte sigselv, og sad på en åben plads, der er ved vejen til Timnath; for hun så’ at Shelah var vokset, og hun var ikke givet til ham som hustru.
Ge 38:14 And she put her widow’s garments off from her, and covered her with a vail, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife.
[1Mo 38:15 DK-KJV] Da Judah så’ hende, troede han at hun var en skøge; fordi hun havde dækket hendes ansigt.
Ge 38:15 When Judah saw her, he thought her to be an harlot; because she had covered her face.
[1Mo 38:16 DK-KJV] Og han vendte sig mod hende ved vejen, og sagde: Kom, jeg ber dig, lad mig komme ind til dig; (for han vidste ikke at hun var hans svigerdatter.) Og hun sagde, Hvad vil du gi’ mig, så du må komme ind til mig?
Ge 38:16 And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee; (for he knew not that she was his daughter in law.) And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me?
[1Mo 38:17 DK-KJV] Og han sagde, Jeg vil sende dig et kid fra flokken. Og hun sagde, Vil du give mig pant, indtil du sender det?
Ge 38:17 And he said, I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it?
[1Mo 38:18 DK-KJV] Og han sagde, Hvilken pant skal jeg gi’ dig? Og hun sagde, Din signerings-ring, og dit armbånd, og din stav som er i din hånd. Og han gav det til hende, og kom ind til hende, og hun undfangede via ham.
Ge 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him.
[1Mo 38:19 DK-KJV] Og hun rejste sig, og gik afsted, og lagde hendes slør fra sig, og tog hendes enketøj på.
Ge 38:19 And she arose, and went away, and laid by her vail from her, and put on the garments of her widowhood.
[1Mo 38:20 DK-KJV] Og Judah sendte kiddet ved hans vens hånd Adullamiten, for at modtage hans pant fra kvindens hånd: men han fandt hende ikke.
Ge 38:20 And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman’s hand: but he found her not.
[1Mo 38:21 DK-KJV] Da spurgte han mændene fra det sted, og siger, Hvor er skøgen, der offentligt var ved vejsiden? Og de sagde, Der var ingen skøge på dette sted.
Ge 38:21 Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot, that was openly by the way side? And they said, There was no harlot in this place.
[1Mo 38:22 DK-KJV] Og han vendte tilbage til Judah, og sagde, Jeg kan ikke finde hende; og mændene fra det sted sagde også, at der ikke var nogen skøge på dette sted.
Ge 38:22 And he returned to Judah, and said, I cannot find her; and also the men of the place said, that there was no harlot in this place.
[1Mo 38:23 DK-KJV] Og Judah sagde, Lad hende tage det til hende, for ikke at vi bli’r skæmmet: læg mærke til, jeg sendte dette kid, og du har ikke fundet hende.
Ge 38:23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed: behold, I sent this kid, and thou hast not found her.
[1Mo 38:24 DK-KJV] Og det skete omkring 3 måneder efter, at det var fortalt Judah, og sagt, Tamar din svigerdatter har opført sig som skøgen; og også, læg mærke til, hun er med barn via prostitution. Og Judah sagde, Frembring hende, og lad hende bli’ brændt.
Ge 38:24 And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter in law hath played the harlot; and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt.
[1Mo 38:25 DK-KJV] Da hun var bragt frem, sendte hun bud til hendes svigerfar, og siger: Via den mand, hvis disse er, er jeg med barn: og hun sagde: Find ud af, jeg ber dig, hvem tilhører denne, signerings-ring, og armbånd, og stav.
Ge 38:25 When she was brought forth, she sent to her father in law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and bracelets, and staff.
[1Mo 38:26 DK-KJV] Og Judah genkendte dem, og sagde, Hun har været mere retskaffen end jeg; eftersom jeg ikke gav hende til min søn Shelah. Og han kendte hende ikke igen.
Ge 38:26 And Judah acknowledged them, and said, She hath been more righteous than I; because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more.
[1Mo 38:27 DK-KJV] Og det skete i tiden hvor hun skulle føde, at, læg mærke til, der var tvillinger i hendes livmoder.
Ge 38:27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.
[1Mo 38:28 DK-KJV] Og det skete, da hun fødte, at den ene rakte hans hånd ud: og jordemoderen tog og bandt en skarlagenrød tråd om hans hånd, og siger, Denne kom ud først.
Ge 38:28 And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first.
[1Mo 38:29 DK-KJV] Og det skete, som han trak hans hånd tilbage, at, læg mærke til, hans bror kom ud: og hun sagde, Hvordan har du brudt frem? dette brud er over dig: derfor var hans navn kaldt Pharez.(adskillelse/udbrud)
Ge 38:29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How hast thou broken forth? this breach be upon thee: therefore his name was called Pharez.
[1Mo 38:30 DK-KJV] Og bagefter kom hans bror ud, som havde den skarlagenrøde tråd på hans hånd, og hans navn var kaldt Zarah.(øst/glans)
Ge 38:30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah.
[1Mo 39:1 DK-KJV] Og Joseph var ført ned til Egypten; og Potiphar, en officer af Farao, en kaptajn for vagten, en Egypter, købte ham fra Ishmaeliternes hånd, som havde ført ham derned.
Ge 39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither.
[1Mo 39:2 DK-KJV] Og HERREN var med Joseph, og han var en velhavende mand; og han var i huset til hans mester Egypteren.
Ge 39:2 And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian.
[1Mo 39:3 DK-KJV] Og hans mester så’ at HERREN var med ham, og at HERREN fik alt det han gjorde til at blomstre i hans hånd.
Ge 39:3 And his master saw that the LORD was with him, and that the LORD made all that he did to prosper in his hand.
[1Mo 39:4 DK-KJV] Og Joseph fandt nåde i hans øjne, og han tjente ham: og han lod ham føre tilsyn med hans hus, og alt det han havde lagt han i hans hånd.
Ge 39:4 And Joseph found grace in his sight, and he served him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.
[1Mo 39:5 DK-KJV] Og det skete fra den tid hvor han havde fået ham til at føre opsyn i hans hus, og over alt det han havde, at HERREN velsignede Egypterens hus for Josephs skyld; og HERRENs velsignelse var over alt det han havde i huset, og på marken.
Ge 39:5 And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the LORD blessed the Egyptian’s house for Joseph’s sake; and the blessing of the LORD was upon all that he had in the house, and in the field.
[1Mo 39:6 DK-KJV] Og han efterlod alt det han havde i Josephs hånd; og han vidste ikke hvad han havde, bortset fra det brød som han spiste. Og Joseph var en smuk person, og velanset.
Ge 39:6 And he left all that he had in Joseph’s hand; and he knew not ought he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person, and well favoured.
[1Mo 39:7 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at hans mesters hustru kastede hendes øjne på Joseph; og hun sagde, Lig med mig.
Ge 39:7 And it came to pass after these things, that his master’s wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.
[1Mo 39:8 DK-KJV] Men han afstod, og sagde til hans mesters hustru: Læg mærke til, min mester er ikke klar over det som er hos mig i huset, og han har betroet alt det han har i min hånd;
Ge 39:8 But he refused, and said unto his master’s wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand;
[1Mo 39:9 DK-KJV] Der er ingen større i dette hus end jeg; han har heller ikke tilbageholdt nogle ting fra mig andet end dig, fordi du er hans hustru. Hvordan kan jeg da gøre denne store ondskab, og synde imod Gud?
Ge 39:9 There is none greater in this house than I; neither hath he kept back any thing from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God?
[1Mo 39:10 DK-KJV] Og det skete, som hun talte til Joseph dag efter dag, at han ikke lyttede på hende, for at ligge ved hende, eller at være sammen med hende.
Ge 39:10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her.
[1Mo 39:11 DK-KJV] Og det skete omkring denne tid, at Joseph gik ind i huset for at gøre hans forretning; og der var ingen af ​​husets mænd derinde.
Ge 39:11 And it came to pass about this time, that Joseph went into the house to do his business; and there was none of the men of the house there within.
[1Mo 39:12 DK-KJV] Og hun fangede ham ved hans beklædning, og siger: Lig med mig: og han efterlod hans beklædning i hendes hånd, og flygtede, og kom sig ud.
Ge 39:12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.
[1Mo 39:13 DK-KJV] Og det skete, da hun så’ at han havde efterladt hans beklædning i hendes hånd, og var flygtet ud,
Ge 39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth,
[1Mo 39:14 DK-KJV] At hun kaldte på mændene fra hendes hus, og talte til dem, og siger: Se, han har bragt en Hebræer ind til os for at håne os; han kom ind til mig for at ligge med mig, og jeg råbte med en høj stemme:
Ge 39:14 That she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us; he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice:
[1Mo 39:15 DK-KJV] Og det skete, da han hørte at jeg opløftede min stemme og råbte, at han efterlod hans beklædning hos mig, og flygtede, og kom sig ud.
Ge 39:15 And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out.
[1Mo 39:16 DK-KJV] Og hun opmagasinerede hans beklædning hos hende, indtil hans herre kom hjem.
Ge 39:16 And she laid up his garment by her, until his lord came home.
[1Mo 39:17 DK-KJV] Og hun talte til ham ifølge disse ord, og siger: Den Hebraiske tjener, som du har bragt til os, kom ind til mig for at håne mig:
Ge 39:17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me:
[1Mo 39:18 DK-KJV] Og det skete, da jeg opløftede min stemme og råbte, at han efterlod hans beklædning hos mig, og flygtede ud.
Ge 39:18 And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled out.
[1Mo 39:19 DK-KJV] Og det skete, da hans mester hørte hans hustrus ord, som hun talte til ham, og siger, På denne måde gjorde din tjener mod mig; at hans arrigskab var antændt.
Ge 39:19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled.
[1Mo 39:20 DK-KJV] Og Josephs mester tog ham, og satte ham i fængslet, et sted hvor kongens fanger var bundet: og han var der i fængslet.
Ge 39:20 And Joseph’s master took him, and put him into the prison, a place where the king’s prisoners were bound: and he was there in the prison.
[1Mo 39:21 DK-KJV] Men HERREN var med Joseph, og viste ham barmhjertighed, og gav ham favør i fængselsvagtens øjne.
Ge 39:21 But the LORD was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison.
[1Mo 39:22 DK-KJV] Og fængselsvagten betroede alle fangerne der var i fængslet ind i Josephs hånd; og hvad de end gjorde der, var det ham der gjorde det.
Ge 39:22 And the keeper of the prison committed to Joseph’s hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it.
[1Mo 39:23 DK-KJV] Fængselsvagten så’ ikke på nogle ting der var under hans hånd; fordi HERREN var med ham, og det som han gjorde, det fik HERREN til at blomstre.
Ge 39:23 The keeper of the prison looked not to any thing that was under his hand; because the LORD was with him, and that which he did, the LORD made it to prosper.
[1Mo 40:1 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at butleren af Egyptens konge og hans bager havde fornærmet deres herre Egyptens konge.
Ge 40:1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord the king of Egypt.
[1Mo 40:2 DK-KJV] Og Farao var vred på 2 af sine officere, på butlernes leder, og på bagernes leder.
Ge 40:2 And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers.
[1Mo 40:3 DK-KJV] Og han satte dem i vagten i vagtkaptajnens hus, ind i fængslet, det sted hvor Joseph var bundet.
Ge 40:3 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.
[1Mo 40:4 DK-KJV] Og vagtkaptajnen belastede Joseph med dem, og han tjente dem: og de fortsatte en tid i vagten.
Ge 40:4 And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them: and they continued a season in ward.
[1Mo 40:5 DK-KJV] Og de drømte begge af dem en drøm, hver mand sin drøm på en nat, hver mand efter deres drømmefortolkning, butleren og bageren af Egyptens konge, som var bundet i fængslet.
Ge 40:5 And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison.
[1Mo 40:6 DK-KJV] Og Joseph kom ind til dem om morgenen, og kiggede på dem, og, læg mærke til, de var kede af det.
Ge 40:6 And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and, behold, they were sad.
[1Mo 40:7 DK-KJV] Og han spurgte Faraos officere der var hos ham i hans herres vagthus, og siger, Hvorfor ser i så kede ud af det i dag?
Ge 40:7 And he asked Pharaoh’s officers that were with him in the ward of his lord’s house, saying, Wherefore look ye so sadly to day?
[1Mo 40:8 DK-KJV] Og de sagde til ham, Vi har drømt en drøm, og der er ingen fortolkning af den, Og Joseph sagde til dem, Tilhører ikke fortolkninger Gud? fortæl mig dem, jeg ber jer.
Ge 40:8 And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you.
[1Mo 40:9 DK-KJV] Og den ledende butler fortalte sin drøm til Joseph, og sagde til ham, I min drøm, læg mærke til, en vinstok var foran mig;
Ge 40:9 And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me;
[1Mo 40:10 DK-KJV] Og på vinstokken var der 3 grene: og det var somom den blomstrede, og hendes blomster sprang ud; og dens klaser frembragte modne druer:
Ge 40:10 And in the vine were three branches: and it was as though it budded, and her blossoms shot forth; and the clusters thereof brought forth ripe grapes:
[1Mo 40:11 DK-KJV] Og Faraos kop var i min hånd: og jeg tog druerne, og pressede dem ned i Faraos kop, og gav koppen ind i Faraos hånd.
Ge 40:11 And Pharaoh’s cup was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh’s cup, and I gave the cup into Pharaoh’s hand.
[1Mo 40:12 DK-KJV] Og Joseph sagde til ham, Dette er dens fortolkning: De 3 grene er 3 dage:
Ge 40:12 And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: The three branches are three days:
[1Mo 40:13 DK-KJV] Men alligevel skal Farao opløfte dit hoved indenfor 3 dage, og genoprette dig til dit sted; og du skal aflevere Faraos kop ind i hans hånd, efter den tidligere måde da du var hans butler.
Ge 40:13 Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place: and thou shalt deliver Pharaoh’s cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.
[1Mo 40:14 DK-KJV] Men tænk på mig når det skal være vel hos dig, og vis venlighed, jeg ber dig, mod mig, og nævn mig for Farao, og bring mig ud af dette hus:
Ge 40:14 But think on me when it shall be well with thee, and shew kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:
[1Mo 40:15 DK-KJV] For i virkeligheden var jeg stjålet væk ud af Hebræernes land: og her også har jeg heller intet gjort for at de skulle sætte mig ind i dette fangehul.
Ge 40:15 For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.
[1Mo 40:16 DK-KJV] Da den ledende bager så’ at fortolkningen var god, sagde han til Joseph, Jeg var også i min drøm, og, læg mærke til, jeg havde 3 hvide kurve på mit hoved:
Ge 40:16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, I had three white baskets on my head:
[1Mo 40:17 DK-KJV] Og i den øverste kurv var der al slags bagværk til Farao; og fuglene spiste af dem ud af kurven på mit hoved.
Ge 40:17 And in the uppermost basket there was of all manner of bakemeats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head.
[1Mo 40:18 DK-KJV] Og Joseph svarede og sagde, Dette er dens fortolkningen: De 3 kurve er 3 dage:
Ge 40:18 And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: The three baskets are three days:
[1Mo 40:19 DK-KJV] Dog indenfor 3 dage skal Farao opløfte dit hoved fra dig, og skal hænge dig på et træ; og fuglene skal spise dit kød af dig.
Ge 40:19 Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.
[1Mo 40:20 DK-KJV] Og det skete på den 3’je dag, som var Faraos fødselsdag, at han lavede en fest for alle hans tjenere: og han opløftede den ledende butler og den ledende bagers hoved blandt hans tjenere.
Ge 40:20 And it came to pass the third day, which was Pharaoh’s birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants.
[1Mo 40:21 DK-KJV] Og han genoprettede den ledende butler til hans butlerskab igen; og han gav koppen ind i Faraos hånd.
Ge 40:21 And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh’s hand:
[1Mo 40:22 DK-KJV] Men han hængte den ledende bager: som Joseph havde fortolket for dem.
Ge 40:22 But he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.
[1Mo 40:23 DK-KJV] Men alligevel huskede den ledende butler ikke på Joseph, men glemte ham.
Ge 40:23 Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.
[1Mo 41:1 DK-KJV] Og det skete ved afslutningen af ​​to fulde år, at Farao drømte: og, læg mærke til, han stod ved floden.
Ge 41:1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river.
[1Mo 41:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kom 7 vel bespiste og fede køer op ud af floden; og de spiste på en eng.
Ge 41:2 And, behold, there came up out of the river seven well favoured kine and fatfleshed; and they fed in a meadow.
[1Mo 41:3 DK-KJV] Og, læg mærke til, 7 andre køer kom op efter dem ud af floden, dårligt bespiste og magre; og stod ved de andre køer på flodbredden.
Ge 41:3 And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill favoured and leanfleshed; and stood by the other kine upon the brink of the river.
[1Mo 41:4 DK-KJV] Og de dårligt bespiste og magre køer spiste de 7 vel bespiste og fede køer op. Sådant vågnede Farao.
Ge 41:4 And the ill favoured and leanfleshed kine did eat up the seven well favoured and fat kine. So Pharaoh awoke.
[1Mo 41:5 DK-KJV] Og han sov og drømte for anden gang; og, læg mærke til, 7 kornaks kom op på et strå, ranke og gode.
Ge 41:5 And he slept and dreamed the second time: and, behold, seven ears of corn came up upon one stalk, rank and good.
[1Mo 41:6 DK-KJV] Og, læg mærke til, 7 tynde aks og forblæste af østenvinden sprang op efter dem.
Ge 41:6 And, behold, seven thin ears and blasted with the east wind sprung up after them.
[1Mo 41:7 DK-KJV] Og de 7 tynde aks fortærede de 7 ranke og fulde aks, Og Farao vågnede, og, læg mærke til, det var én drøm.
Ge 41:7 And the seven thin ears devoured the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, it was a dream.
[1Mo 41:8 DK-KJV] Og det skete om morgenen at hans ånd var foruroliget; og han sendte bud og kaldte på alle Egyptens tryllekunstnere, og alle de vise mænd derfra; og Farao fortalte dem hans drøm; men der var ingen der kunne fortolke dem for Farao.
Ge 41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but there was none that could interpret them unto Pharaoh.
[1Mo 41:9 DK-KJV] Da talte den ledende butler til Farao, og siger, Jeg husker mine forseelser denne dag:
Ge 41:9 Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day:
[1Mo 41:10 DK-KJV] Farao var vred på hans tjenere, og satte mig i vagten i vagtkaptajnens hus, både mig og den ledende bager:
Ge 41:10 Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the captain of the guard’s house, both me and the chief baker:
[1Mo 41:11 DK-KJV] Og vi drømte en drøm den ene nat, jeg og han; vi drømte hver mand efter vor drømmefortolkning.
Ge 41:11 And we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream.
[1Mo 41:12 DK-KJV] Og der var en ung mand hos os, en Hebræer, tjener for vagtkaptajnen; og vi fortalte ham den, og han fortolkede vore drømme for os; til hver mand efter hans drøm fortolkede han den.
Ge 41:12 And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret.
[1Mo 41:13 DK-KJV] Og det skete, som han fortolkede for os, sådant var det; mig genindsatte han i mit embede, og ham hængte han.
Ge 41:13 And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged.
[1Mo 41:14 DK-KJV] Da sendte Farao bud og kaldte på Joseph, og de bragte ham hurtigt ud af fangehullet: og han barberede sigselv, og skiftede sit tøj, og kom ind til Farao.
Ge 41:14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh.
[1Mo 41:15 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Jeg har drømt en drøm, og der er ingen der kan fortolke den: og jeg har hørt tale om dig, at du kan forstå en drøm til at fortolke den.
Ge 41:15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it.
[1Mo 41:16 DK-KJV] Og Joseph svarede Farao, og siger: Det er ikke i mig: Gud skal gi’ Farao et svar om fred.
Ge 41:16 And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace.
[1Mo 41:17 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, I min drøm, læg mærke til, stod jeg ved flodbredden:
Ge 41:17 And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river:
[1Mo 41:18 DK-KJV] Og, læg mærke til, op af floden kom der 7 køer, fede og vel bespiste; og de spiste på en eng:
Ge 41:18 And, behold, there came up out of the river seven kine, fatfleshed and well favoured; and they fed in a meadow:
[1Mo 41:19 DK-KJV] Og, læg mærke til, 7 andre køer kom op efter dem, arme og dårligt bespiste og magre, sådant som jeg aldrig har set det i Egyptens land for dårligdom.
Ge 41:19 And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness:
[1Mo 41:20 DK-KJV] Og de magre og dårligt bespiste køer spiste de 7 fede køer op:
Ge 41:20 And the lean and the ill favoured kine did eat up the first seven fat kine:
[1Mo 41:21 DK-KJV] Og da de havde spist dem op, kunne det ikke ses at de havde spist dem; men de var stadig dårligt bespiste, som i begyndelsen. Sådant vågnede jeg.
Ge 41:21 And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they were still ill favoured, as at the beginning. So I awoke.
[1Mo 41:22 DK-KJV] Og jeg så’ i min drøm, og, læg mærke til, 7 aks kom op på et strå, fulde og gode.
Ge 41:22 And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up in one stalk, full and good:
[1Mo 41:23 DK-KJV] Og, læg mærke til, 7 aks, visnede, tynde, og forblæste af østenvinden, sprang op efter dem:
Ge 41:23 And, behold, seven ears, withered, thin, and blasted with the east wind, sprung up after them:
[1Mo 41:24 DK-KJV] Og de 7 tynde aks fortærede de 7 gode aks: og jeg fortalte dette til tryllekunstnere; men der var ingen der kunne afklare det for mig. 
Ge 41:24 And the thin ears devoured the seven good ears: and I told this unto the magicians; but there was none that could declare it to me.
[1Mo 41:25 DK-KJV] Og Joseph sagde til Farao, Faraos drøm er én: Gud har vist Farao hvad han er ved at gøre.
Ge 41:25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: God hath shewed Pharaoh what he is about to do.
[1Mo 41:26 DK-KJV] De 7 gode køer er 7 år; og de 7 gode aks er 7 år: drømmen er én.
Ge 41:26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one.
[1Mo 41:27 DK-KJV] Og de 7 tynde og dårligt bespiste køer der kom op efter dem er 7 år; og de 7 tomme aks forblæste af østenvinden skal være 7 år med hungersnød.
Ge 41:27 And the seven thin and ill favoured kine that came up after them are seven years; and the seven empty ears blasted with the east wind shall be seven years of famine.
[1Mo 41:28 DK-KJV] Dette er den ting som jeg har talt til Farao: Hvad Gud er ved at gøre viser han til Farao.
Ge 41:28 This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh.
[1Mo 41:29 DK-KJV] Læg mærke til, der kommer 7 år med et stort overskud udover hele Egyptens land
Ge 41:29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:
[1Mo 41:30 DK-KJV] Og der skal rejse sig efter dem 7 år med hungersnød; og alt det overskud skal være glemt i Egyptens land; og hungersnøden skal fortære landet;
Ge 41:30 And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land;
[1Mo 41:31 DK-KJV] Og overskuddet skal ikke bli’ husket på i landet på grund af den efterfølgende hungersnød; for den skal være meget smertelig.
Ge 41:31 And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very grievous.
[1Mo 41:32 DK-KJV] Og derfor var drømmen dobbelt fordoblet til Farao; det er fordi den ting er etableret af Gud, og Gud vil snart få det til at ske.
Ge 41:32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice; it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass.
[1Mo 41:33 DK-KJV] Lad nu derfor Farao udse sig en diskret og vis mand, og sætte ham over Egyptens land.
Ge 41:33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.
[1Mo 41:34 DK-KJV] Lad Farao gøre dette, og lad ham udnævne officerer over landet, og indsamle en femtedel fra Egyptens land i de 7 overskuds år.
Ge 41:34 Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years.
[1Mo 41:35 DK-KJV] Og lad dem samle al maden fra de gode år der kommer, og oplagre korn under Faraos hånd, og lad dem bevare mad i byerne.
Ge 41:35 And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities.
[1Mo 41:36 DK-KJV] Og denne mad skal lagres i landet imod de 7 år med hungersnød, som skal være i Egyptens land; så landet ikke går tabt gennem hungersnød.
Ge 41:36 And that food shall be for store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine.
[1Mo 41:37 DK-KJV] Og den ting var god i Faraos øjne, og i alle hans tjeneres øjne.
Ge 41:37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
[1Mo 41:38 DK-KJV] Og Farao sagde til hans tjenere, Kan vi finde en sådan som denne er, en mand i hvem Guds Ånd er?
Ge 41:38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is?
[1Mo 41:39 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Eftersom Gud har vist dig alt dette, er der ingen så diskret og vis som du er:
Ge 41:39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art:
[1Mo 41:40 DK-KJV] Du skal være over mit hus, og i overensstemmelse med dit ord skal hele mit folk regeres: kun på tronen vil jeg være større end dig.
Ge 41:40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.
[1Mo 41:41 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Se, jeg har sat dig over hele Egyptens land.
Ge 41:41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt.
[1Mo 41:42 DK-KJV] Og Farao tog hans ring af hans hånd, og satte den på Josephs hånd, og iklædte ham i kåber af fint linned, og satte en guldkæde omkring hans hals;
Ge 41:42 And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph’s hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck;
[1Mo 41:43 DK-KJV] Og han fik ham til at ride i den anden stridsvogn som han havde; og de råbte foran ham, Bøj knæet: og han gjorde ham til leder over hele Egyptens land.
Ge 41:43 And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried before him, Bow the knee: and he made him ruler over all the land of Egypt.
[1Mo 41:44 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Jeg er Farao, og uden dig skal ingen mand opløfte hans hånd eller fod i hele Egyptens land.
Ge 41:44 And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt.
[1Mo 41:45 DK-KJV] Farao kaldte Josephs navn Zaphnath-paaneah; og han gav ham Asenath til hustru datteren af Poti-pherah præst af On. Og Joseph gik ud over hele Egyptens land. “Zaphnath-paaneah = en der afslører skjulte ting”
Ge 41:45 And Pharaoh called Joseph’s name Zaphnath-paaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.
[1Mo 41:46 DK-KJV] Og Joseph var 30 år gammel da han stod foran ​Egyptens konge Farao. Og Joseph gik ud fra Faraos nærvær, og gik udover hele Egyptens land.
Ge 41:46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
[1Mo 41:47 DK-KJV] Og i de 7 overskuds år frembragte jorden af håndfulde.
Ge 41:47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.
[1Mo 41:48 DK-KJV] Og han indsamlede al maden fra de 7 år, som var i Egyptens land, og oplagrede maden i byerne: maden fra marken, som var rundt om enhver by, oplagrede han i den samme.
Ge 41:48 And he gathered up all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same.
[1Mo 41:49 DK-KJV] Og Joseph samlede korn som havets sand, rigtig meget, indtil han stoppede med at tælle; for det var utælleligt.
Ge 41:49 And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for it was without number.
[1Mo 41:50 DK-KJV] Og til Joseph var der født 2 sønner før år’ene med hungersnød kom, som Asenath datteren af Poti-pherah præst af On bar til ham.
Ge 41:50 And unto Joseph were born two sons before the years of famine came, which Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On bare unto him.
[1Mo 41:51 DK-KJV] Og Joseph kaldte navnet på den førstefødte Manasseh: For Gud, sagde han, har fået mig til at glemme alt mit slid, og hele min Fars hus.
Ge 41:51 And Joseph called the name of the firstborn Manasseh: For God, said he, hath made me forget all my toil, and all my father’s house.
[1Mo 41:52 DK-KJV] Og navnet på den anden kaldte han Ephraim: For Gud har fået mig til at være frugtbar i landet af min lidelse.
Ge 41:52 And the name of the second called he Ephraim: For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction.
[1Mo 41:53 DK-KJV] Og de 7 år med overskud, der var i Egyptens land, stoppede.
Ge 41:53 And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended.
[1Mo 41:54 DK-KJV] Og de 7 år med mangel begyndte at komme, ligesom Joseph havde sagt: og manglen var i alle lande; men i hele Egyptens land var der brød.
Ge 41:54 And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said: and the dearth was in all lands; but in all the land of Egypt there was bread.
[1Mo 41:55 DK-KJV] Og da hele Egyptens land var udsultet, råbte folket til Farao efter brød: og Farao sagde til alle Egypterne, Gå til Joseph; hvad han siger til jer, gør.
Ge 41:55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do.
[1Mo 41:56 DK-KJV] Og hungersnøden var over hele jordens overflade: Og Joseph åbnede alle forrådshusene, og solgte til Egypterne; og hungersnøden voksede smertende i Egyptens land.
Ge 41:56 And the famine was over all the face of the earth: And Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians; and the famine waxed sore in the land of Egypt.
[1Mo 41:57 DK-KJV] Og alle lande kom ind i Egypten til Joseph for at købe korn; eftersom hungersnøden var så smertende i alle lande.
Ge 41:57 And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn; because that the famine was so sore in all lands.
[1Mo 42:1 DK-KJV] Nu da Jacob så’ at der var korn i Egypten, sagde Jacob til hans sønner, Hvorfor kigger I på hinanden?
Ge 42:1 Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another?
[1Mo 42:2 DK-KJV] Og han sagde, Læg mærke til, jeg har hørt at der er korn i Egypten: kom jer derned, og køb til os derfra; så vi må leve, og ikke dø.
Ge 42:2 And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt: get you down thither, and buy for us from thence; that we may live, and not die.
[1Mo 42:3 DK-KJV] Og Josephs 10 brødre gik ned for at købe korn i Egypten.
Ge 42:3 And Joseph’s ten brethren went down to buy corn in Egypt.
[1Mo 42:4 DK-KJV] Men Benjamin, Josephs bror, sendte Jacob ikke med hans brødre; for han sagde, For ikke at misgerning måske kommer over ham.
Ge 42:4 But Benjamin, Joseph’s brother, Jacob sent not with his brethren; for he said, Lest peradventure mischief befall him.
[1Mo 42:5 DK-KJV] Og Israels sønner kom for at købe korn blandt de der kom: for hungersnøden var i Canaans land.
Ge 42:5 And the sons of Israel came to buy corn among those that came: for the famine was in the land of Canaan.
[1Mo 42:6 DK-KJV] Og Joseph var guvernøren over det land, og det var han der solgte til hele folket fra det land; og Josephs brødre kom, og bukkede demselv ned foran ham med deres ansigter mod jorden.
Ge 42:6 And Joseph was the governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land: and Joseph’s brethren came, and bowed down themselves before him with their faces to the earth.
[1Mo 42:7 DK-KJV] Og Joseph så’ hans brødre, og han genkendte dem, men gjorde sigselv underlig overfor dem, og talte groft til dem; og han sagde til dem, Hvor kommer I fra? Og de sagde, Fra Canaans land for at købe mad.
Ge 42:7 And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly unto them; and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food.
[1Mo 42:8 DK-KJV] Og Joseph genkendte hans brødre, men de genkendte ikke ham.
Ge 42:8 And Joseph knew his brethren, but they knew not him.
[1Mo 42:9 DK-KJV] Og Joseph huskede på de drømme som han drømte om dem, og sagde til dem, I er spioner; for at se landets nøgenhed er I kommet.
Ge 42:9 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies; to see the nakedness of the land ye are come.
[1Mo 42:10 DK-KJV] Og de sagde til ham, Nej, min herre, men for at købe mad er dine tjenere kommet.
Ge 42:10 And they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants come.
[1Mo 42:11 DK-KJV] Vi er alle én mands sønner; vi er sandfærdige mænd, dine tjenere er ikke spioner.
Ge 42:11 We are all one man’s sons; we are true men, thy servants are no spies.
[1Mo 42:12 DK-KJV] Og han sagde til dem, Nej, men for at se landets nøgenhed er I kommet.
Ge 42:12 And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land ye are come.
[1Mo 42:13 DK-KJV] Og de sagde, Dine tjenere er 12 brødre, sønner af én mand i Canaans land; og, læg mærke til, den yngste er denne dag hos vor far, og én er ikke.
Ge 42:13 And they said, Thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Canaan; and, behold, the youngest is this day with our father, and one is not.
[1Mo 42:14 DK-KJV] Og Joseph sagde til dem, Det er det jeg talte til jer, og siger, I er spioner:
Ge 42:14 And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies:
[1Mo 42:15 DK-KJV] Herved skal I bli’ prøvet: Ved Faraos liv skal I ikke gå herfra, medmindre jeres yngste bror kommer herhen.
Ge 42:15 Hereby ye shall be proved: By the life of Pharaoh ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither.
[1Mo 42:16 DK-KJV] Send én af ​​jer, og lad ham hente jeres bror, og I skal du bli’ holdt i fængsel, så jeres ord må bli’ prøvet, om der er nogen sandhed i jer: ellers er I ved Faraos liv spioner.
Ge 42:16 Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison, that your words may be proved, whether there be any truth in you: or else by the life of Pharaoh surely ye are spies.
[1Mo 42:17 DK-KJV] Og han satte dem alle sammen ind i vagten i 3 dage.
Ge 42:17 And he put them all together into ward three days.
[1Mo 42:18 DK-KJV] Og den tredje dag sagde Joseph til dem, Gør dette, og lev; for jeg frygter Gud:
Ge 42:18 And Joseph said unto them the third day, This do, and live; for I fear God:
[1Mo 42:19 DK-KJV] Hvis I er sandfærdige mænd, lad én af ​​jeres brødre være bundet i jeres fængsels hus: gå I, bær korn på grund af hungersnøden i jeres huse.
Ge 42:19 If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison: go ye, carry corn for the famine of your houses:
[1Mo 42:20 DK-KJV] Men bring jeres yngste bror til mig; sådant skal jeres ord bli’ bekræftet, og I skal ikke dø. Og de gjorde sådant.
Ge 42:20 But bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so.
[1Mo 42:21 DK-KJV] Og de sagde til hinanden, Vi er sandelig skyldige angående vor bror, idet vi så’ hans sjæls lidelse, da han bønfaldte os, og vi ville ikke høre; derfor er denne nød kommet over os.
Ge 42:21 And they said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul, when he besought us, and we would not hear; therefore is this distress come upon us.
[1Mo 42:22 DK-KJV] Og Reuben svarede dem, og siger, Talte jeg ikke til jer, og sagde: Synd ikke imod barnet; og I ville ikke høre? derfor, læg mærke til, også hans blod er krævet.
Ge 42:22 And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, saying, Do not sin against the child; and ye would not hear? therefore, behold, also his blood is required.
[1Mo 42:23 DK-KJV] Og de vidste ikke at Joseph forstod dem; for han talte til dem via en tolk.
Ge 42:23 And they knew not that Joseph understood them; for he spake unto them by an interpreter.
[1Mo 42:24 DK-KJV] Og han vendte sig om fra dem, og græd; og vendte tilbage til dem igen, og kommunikerede med dem, og tog Simeon fra dem, og bandt ham foran deres øjne.
Ge 42:24 And he turned himself about from them, and wept; and returned to them again, and communed with them, and took from them Simeon, and bound him before their eyes.
[1Mo 42:25 DK-KJV] Derefter befalede Joseph at fylde deres sække med korn, og genoprette hver mands penge ned i hans sæk, og at gi’ dem proviant til vejen: og således gjorde han overfor dem.
Ge 42:25 Then Joseph commanded to fill their sacks with corn, and to restore every man’s money into his sack, and to give them provision for the way: and thus did he unto them.
[1Mo 42:26 DK-KJV] Og de pakkede deres æsler med kornet, og rejste derfra.
Ge 42:26 And they laded their asses with the corn, and departed thence.
[1Mo 42:27 DK-KJV] Og da en af ​​dem åbnede hans sæk for at give hans æsel foder ved kroen, kunne han se hans penge; for, læg mærke til, de var i hans sæks mund.
Ge 42:27 And as one of them opened his sack to give his ass provender in the inn, he espied his money; for, behold, it was in his sack’s mouth.
[1Mo 42:28 DK-KJV] Og han sagde til hans brødre, Mine penge er genoprettet; og, se, de er endda i min sæk: Og deres hjerte svigtede dem, og de var bange, og siger til hinanden, Hvad er dette som Gud har gjort overfor os?
Ge 42:28 And he said unto his brethren, My money is restored; and, lo, it is even in my sack: and their heart failed them, and they were afraid, saying one to another, What is this that God hath done unto us?
[1Mo 42:29 DK-KJV] Og de kom til deres far Jacob i Canaans land, og fortalte ham alt det der skete for dem; og siger,
Ge 42:29 And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that befell unto them; saying,
[1Mo 42:30 DK-KJV] Den mand, som er herren for det land, talte groft til os, og antog os for at være spioner af det land.
Ge 42:30 The man, who is the lord of the land, spake roughly to us, and took us for spies of the country.
[1Mo 42:31 DK-KJV] Og vi sagde til ham, Vi er sandfærdige mænd; vi er ikke spioner:
Ge 42:31 And we said unto him, We are true men; we are no spies:
[1Mo 42:32 DK-KJV] Vi er 12 brødre, sønner af vor far; én er ikke, og den yngste er denne dag hos vor far i Canaans land.
Ge 42:32 We be twelve brethren, sons of our father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.
[1Mo 42:33 DK-KJV] Og den mand, herren for det land, sagde til os, Herved skal jeg vide at I er sandfærdige mænd; efterlad en af ​​jeres brødre her hos mig, og tag mad på grund af hungersnøden i jeres hushold, og ta’ afsted:
Ge 42:33 And the man, the lord of the country, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men; leave one of your brethren here with me, and take food for the famine of your households, and be gone:
[1Mo 42:34 DK-KJV] Og bring jeres yngste bror til mig: da skal jeg vide at I ikke er spioner, men at I er sandfærdige mænd: så vil jeg forløse jeres bror til jer, og I skal handle i landet.
Ge 42:34 And bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffick in the land.
[1Mo 42:35 DK-KJV] Og det skete da de tømte deres sække, at, læg mærke til, hver mands pengebundt var i hans sæk: og da både de og deres far så’ pengebundterne, var de bange.
Ge 42:35 And it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man’s bundle of money was in his sack: and when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid.
[1Mo 42:36 DK-KJV] Og deres far Jacob sagde til dem, Mig har I berøvet af mine børn: Joseph er ikke, og Simeon er ikke, og I vil fjerne Benjamin: alle disse ting er imod mig.
Ge 42:36 And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children: Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away: all these things are against me.
[1Mo 42:37 DK-KJV] Og Reuben talte til hans far, og siger: Dræb mine 2 sønner, hvis jeg ikke bringer ham til dig: forløs ham ind i min hånd, og jeg vil bringe ham til dig igen.
Ge 42:37 And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee: deliver him into my hand, and I will bring him to thee again.
[1Mo 42:38 DK-KJV] Og han sagde, Min søn skal ikke gå ned med jer; for hans bror er død, og han er efterladt alene: hvis misgerning kommer over ham på vejen på hvilken I går, da skal I bringe mine grå hår med sorg ned til graven.
Ge 42:38 And he said, My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he is left alone: if mischief befall him by the way in the which ye go, then shall ye bring down my gray hairs with sorrow to the grave.
[1Mo 43:1 DK-KJV] Og hungersnøden var smertelig i landet.
Ge 43:1 And the famine was sore in the land.
[1Mo 43:2 DK-KJV] Og det skete, da de havde spist kornet op som de havde bragt ud af Egypten, at deres far sagde til dem, Gå tilbage, køb lidt mad til os.
Ge 43:2 And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food.
[1Mo 43:3 DK-KJV] Og Judah talte til ham, og sagde: Den mand tilkendegav højtideligt overfor os, og sagde, I skal ikke se mit ansigt, medmindre jeres bror er med jer.
Ge 43:3 And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you.
[1Mo 43:4 DK-KJV] Hvis du vil sende vor bror med os, vil vi gå ned og købe mad til dig:
Ge 43:4 If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food:
[1Mo 43:5 DK-KJV] Men hvis du ikke vil sende ham, vil vi ikke gå ned: for den mand sagde til os, I skal ikke se mit ansigt, medmindre jeres bror er med jer.
Ge 43:5 But if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.
[1Mo 43:6 DK-KJV] Og Israel sagde, Hvorfor handlede I så dårligt overfor mig, i at fortalte den mand at I havde endnu en bror?
Ge 43:6 And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother?
[1Mo 43:7 DK-KJV] Og de sagde, Den mand spurgte os strengt om vores tilstand, og om vores slægt, og sagde, Er jeres far stadig i live? har I en anden bror? og vi fortalte ham i overensstemmelse med disse ords indhold: kunne vi virkelig vide at han ville sige, Bring jeres bror ned?
Ge 43:7 And they said, The man asked us straitly of our state, and of our kindred, saying, Is your father yet alive? have ye another brother? and we told him according to the tenor of these words: could we certainly know that he would say, Bring your brother down?
[1Mo 43:8 DK-KJV] Og Judah sagde til hans far Israel, Send knægten med mig, og vi vil rejse os og gå; så vi må leve, og ikke dø, både vi, og du, og også vores små.
Ge 43:8 And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go; that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones.
[1Mo 43:9 DK-KJV] Jeg vil være kaution for ham; af min hånd skal du kræve ham: Hvis jeg ikke bringer ham til dig, og sætter ham foran dig, lad mig da bære skylden for evigt:
Ge 43:9 I will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever:
[1Mo 43:10 DK-KJV] For hvis ikke vi havde udsat det, havde vi nu helt sikkert vendt tilbage for anden gang.
Ge 43:10 For except we had lingered, surely now we had returned this second time.
[1Mo 43:11 DK-KJV] Og deres far Israel sagde til dem, Hvis det nu må være sådant, så gør det; ta’ af de bedste frugter i landet i jeres kar, og bær en gave ned til den mand, lidt balsam, og lidt honning, krydderier, og myrra, nødder, og mandler:
Ge 43:11 And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this; take of the best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds:
[1Mo 43:12 DK-KJV] Og tag dobbeltpenge i jeres hånd; og de penge der var bragt tilbage i munden på jeres sække, bær det tilbage i jeres hånd; måske var det en forglemmelse:
Ge 43:12 And take double money in your hand; and the money that was brought again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand; peradventure it was an oversight:
[1Mo 43:13 DK-KJV] Ta’ også jeres bror, og rejs jer, gå tilbage til den mand:
Ge 43:13 Take also your brother, and arise, go again unto the man:
[1Mo 43:14 DK-KJV] Og Gud Almægtige giver jer barmhjertighed foran den mand, så han må sende jeres anden bror væk, og Benjamin. Hvis jeg er berøvet af mine børn, er jeg berøvet.
Ge 43:14 And God Almighty give you mercy before the man, that he may send away your other brother, and Benjamin. If I be bereaved of my children, I am bereaved.
[1Mo 43:15 DK-KJV] Og mændene tog den gave, og de tog dobbeltpenge i deres hånd, og Benjamin; og rejste sig op, og gik ned til Egypten, og stod foran Joseph.
Ge 43:15 And the men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin; and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph.
[1Mo 43:16 DK-KJV] Og da Joseph så’ Benjamin hos dem, sagde han til lederen af hans hus, Bring disse mænd hjem, og dræb, og klargør; for disse mænd skal spise hos mig ved frokosttid.
Ge 43:16 And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, Bring these men home, and slay, and make ready; for these men shall dine with me at noon.
[1Mo 43:17 DK-KJV] Og manden gjorde som Joseph bad; og manden førte mændene ind i Josephs hus.
Ge 43:17 And the man did as Joseph bade; and the man brought the men into Joseph’s house.
[1Mo 43:18 DK-KJV] Og mændene var bange, fordi de var bragt ind i Josephs hus; og de sagde, På grund af pengene der var returneret i vores sække den første gang er vi bragt ind; så han må søge efter en anledning imod os, og komme over os, og gøre os til slaver, og vore æsler.
Ge 43:18 And the men were afraid, because they were brought into Joseph’s house; and they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses.
[1Mo 43:19 DK-KJV] Og de kom nær hen til forvalteren for Josephs hus, og de kommunikerede med ham ved døren til huset,
Ge 43:19 And they came near to the steward of Joseph’s house, and they communed with him at the door of the house,
[1Mo 43:20 DK-KJV] Og sagde, Kæreste herre, vi kom i virkeligheden ned den første gang for at købe mad:
Ge 43:20 And said, O sir, we came indeed down at the first time to buy food:
[1Mo 43:21 DK-KJV] Og det skete, da vi kom til kroen, at vi åbnede vores sække, og, læg mærke til, hver mands penge var i munden af ​​hans sæk, vores penge i fuld vægt: og vi har bragt dem tilbage i vores hånd.
Ge 43:21 And it came to pass, when we came to the inn, that we opened our sacks, and, behold, every man’s money was in the mouth of his sack, our money in full weight: and we have brought it again in our hand.
[1Mo 43:22 DK-KJV] Og andre penge har vi bragt ned i vores hænder for at købe mad: vi kan ikke fortælle hvem der lagde vores penge i vores sække.
Ge 43:22 And other money have we brought down in our hands to buy food: we cannot tell who put our money in our sacks.
[1Mo 43:23 DK-KJV] Og han sagde, Fred være med jer, frygt ikke: jeres Gud og jeres fars Gud har givet jer skat i jeres sække: jeg havde jeres penge. Og han førte Simeon ud til dem.
Ge 43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks: I had your money. And he brought Simeon out unto them.
[1Mo 43:24 DK-KJV] Og manden førte mændene ind i Josephs hus, og gav dem vand, og de vaskede deres fødder; og han gav deres æsler foder.
Ge 43:24 And the man brought the men into Joseph’s house, and gave them water, and they washed their feet; and he gave their asses provender.
[1Mo 43:25 DK-KJV] Og de klargjorde gaven til Joseph kom ved frokosttid: for de hørte at de skulle spise brød der.
Ge 43:25 And they made ready the present against Joseph came at noon: for they heard that they should eat bread there.
[1Mo 43:26 DK-KJV] Og da Joseph kom hjem, bragte de ham gaven ind i huset som var i deres hånd, og bukkede demselv til jorden for ham.
Ge 43:26 And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves to him to the earth.
[1Mo 43:27 DK-KJV] Og han spurgte dem om de havde det godt, og sagde, Går det godt med jeres far, den gamle mand som I talte om? Er han stadig i live?
Ge 43:27 And he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake? Is he yet alive?
[1Mo 43:28 DK-KJV] Og de svarede, Din tjener vores far er ved godt helbred, han er stadig i live. Og de bukkede deres hoveder, og viste ærbødighed.
Ge 43:28 And they answered, Thy servant our father is in good health, he is yet alive. And they bowed down their heads, and made obeisance.
[1Mo 43:29 DK-KJV] Og han opløftede hans øjne, og så’ hans bror Benjamin, hans mors søn, og sagde, Er dette jeres yngste bror, omkring hvem I fortalte mig om? Og han sagde, Gud er nådig overfor dig, min søn.
Ge 43:29 And he lifted up his eyes, and saw his brother Benjamin, his mother’s son, and said, Is this your younger brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son.
[1Mo 43:30 DK-KJV] Og Joseph skyndte sig; for hans indre længes efter hans bror: og han søgte efter et sted at græde; og han gik ind i hans kammer, og græd der.
Ge 43:30 And Joseph made haste; for his bowels did yearn upon his brother: and he sought where to weep; and he entered into his chamber, and wept there.
[1Mo 43:31 DK-KJV] Og han vaskede hans ansigt, og gik ud, og holdt sigselv tilbage, og sagde: Sæt brød frem. 
Ge 43:31 And he washed his face, and went out, and refrained himself, and said, Set on bread.
[1Mo 43:32 DK-KJV] Og de satte det foran ham for sigselv, og foran dem for demselv, og foran Egypterne, som spiste med ham, for demselv, fordi Egypterne ikke kunne spise brød med Hebræerne; for det er en hæslighed for Egypterne.
Ge 43:32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, which did eat with him, by themselves: because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians.
[1Mo 43:33 DK-KJV] Og de sad foran ham, den førstefødte efter sin fødselsret, og den yngste efter sin ungdom: og mændene forundrede sig over hinanden.
Ge 43:33 And they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth: and the men marvelled one at another.
[1Mo 43:34 DK-KJV] Og han tog og sendte retter til dem der stod foran ham: men Benjamins ret var 5 gange så meget som nogen af ​​deres. Og de drak, og glædede sig med ham.
Ge 43:34 And he took and sent messes unto them from before him: but Benjamin’s mess was five times so much as any of theirs. And they drank, and were merry with him.
[1Mo 44:1 DK-KJV] Og han befalede forvalteren for hans hus, og siger, Fyld mændenes sække med mad, så meget som de kan bære, og læg hver mands penge i hans sæks mund
Ge 44:1 And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men’s sacks with food, as much as they can carry, and put every man’s money in his sack’s mouth.
[1Mo 44:2 DK-KJV] Og læg min kop, sølvkoppen, i sækkens mund til den yngste, og hans korn penge. Og han gjorde i overensstemmelse med de ord som Joseph havde talt.
Ge 44:2 And put my cup, the silver cup, in the sack’s mouth of the youngest, and his corn money. And he did according to the word that Joseph had spoken.
[1Mo 44:3 DK-KJV] Så snart som morgenen var lys, var mændene sendt væk, de og deres æsler.
Ge 44:3 As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses.
[1Mo 44:4 DK-KJV] Og da de var ude af byen, og endnu ikke så langt væk, sagde Joseph til hans forvalter: Op, følg efter mændene; og når du indhenter dem, sig til dem, Hvorfor har I belønnet ondt for godt?
Ge 44:4 And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good?
[1Mo 44:5 DK-KJV] Er dette ikke den af hvilken min herre drikker, og hvorved han i virkeligheden forudsiger? I har gjort ondt ved at gøre det.
Ge 44:5 Is not this it in which my lord drinketh, and whereby indeed he divineth? ye have done evil in so doing.
[1Mo 44:6 DK-KJV] Og han indhentede dem, og han talte disse samme ord til dem.
Ge 44:6 And he overtook them, and he spake unto them these same words.
[1Mo 44:7 DK-KJV] Og de sagde til ham, Hvorfor siger min herre disse ord? Gud forbyde at dine tjenere skulle gøre noget sådant:
Ge 44:7 And they said unto him, Wherefore saith my lord these words? God forbid that thy servants should do according to this thing:
[1Mo 44:8 DK-KJV] Læg mærke til, pengene, som vi fandt i vore sækkes munde, bragte vi tilbage til dig ud fra Canaans land: hvorfor skulle vi da stjæle sølv eller guld ud af din herres hus?
Ge 44:8 Behold, the money, which we found in our sacks’ mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord’s house silver or gold?
[1Mo 44:9 DK-KJV] Hos hvemsomhelst af dine tjenere den er fundet, lad ham både dø, og vi vil også være min herres slaver.
Ge 44:9 With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my lord’s bondmen.
[1Mo 44:10 DK-KJV] Og han sagde, Lad det nu også være i overensstemmelse med jeres ord: han hos hvem den er fundet skal være min tjener; og I skal være uskyldige.
Ge 44:10 And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my servant; and ye shall be blameless.
[1Mo 44:11 DK-KJV] Da tog hver mand hurtigt hans sæk ned til jorden, og hver mand åbnede hans sæk.
Ge 44:11 Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack.
[1Mo 44:12 DK-KJV] Og han søgte, og begyndte ved den ældste, og stoppede ved den yngste; og koppen var fundet i Benjamins sæk.
Ge 44:12 And he searched, and began at the eldest, and left at the youngest: and the cup was found in Benjamin’s sack.
[1Mo 44:13 DK-KJV] Og de sønderrev deres tøj, og pakkede hver mand hans æsel, og vendte tilbage til byen.
Ge 44:13 Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.
[1Mo 44:14 DK-KJV] Og Judah og hans brødre kom til Josephs hus; for han var stadig der: og de faldt ned foran ham til jorden.
Ge 44:14 And Judah and his brethren came to Joseph’s house; for he was yet there: and they fell before him on the ground.
[1Mo 44:15 DK-KJV] Og Joseph sagde til dem, Hvilken handling er dette som I har gjort? vidste I ikke at en sådan mand som jeg faktisk kan forudsige?
Ge 44:15 And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? wot ye not that such a man as I can certainly divine?
[1Mo 44:16 DK-KJV] Og Judah sagde, Hvad skal vi sige til min herre? hvad skal vi tale? eller hvordan skal vi rense osselv? Gud har opdaget dine tjeners fejltrin: læg mærke til, vi er min herres tjenere, både vi, og han også hos hvem koppen er fundet.
Ge 44:16 And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord’s servants, both we, and he also with whom the cup is found.
[1Mo 44:17 DK-KJV] Og han sagde, Gud forbyde at jeg skulle gøre sådant; men den mand i hvis hånd koppen er fundet, han skal være min tjener; og hvad angår jer, kom jer op i fred til jeres far.
Ge 44:17 And he said, God forbid that I should do so: but the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant; and as for you, get you up in peace unto your father.
[1Mo 44:18 DK-KJV] Da kom Judah nær hen til ham, og sagde, Åh min herre, lad din tjener, jeg ber dig, tale et ord i min herres ører, og lad ikke din vrede brænde imod din tjener: for du er ligesom Farao.
Ge 44:18 Then Judah came near unto him, and said, Oh my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord’s ears, and let not thine anger burn against thy servant: for thou art even as Pharaoh.
[1Mo 44:19 DK-KJV] Min herre spurgte sine tjenere, og siger: Har I en far, eller en bror?
Ge 44:19 My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother?
[1Mo 44:20 DK-KJV] Og vi sagde til min herre, Vi har en far, en gammel mand, og et barn fra hans høje alder, en lille én; og alene han er tilbage efter hans mor, og hans far elsker ham, og hans bror er død.
Ge 44:20 And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother, and his father loveth him.
[1Mo 44:21 DK-KJV] Og du sagde til dine tjenere, Bring ham ned til mig, så jeg må rette mine øjne mod ham.
Ge 44:21 And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him.
[1Mo 44:22 DK-KJV] Og vi sagde til min herre, Drengen kan ikke forlade sin far, for hvis han skulle forlade hans far, ville hans far dø.
Ge 44:22 And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die.
[1Mo 44:23 DK-KJV] Og du sagde til dine tjenere, Medmindre jeres yngste bror kommer ned med jer, skal I ikke se mit ansigt mere.
Ge 44:23 And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more.
[1Mo 44:24 DK-KJV] Og det skete da vi kom op til min far din tjener, at vi fortalte ham min herres ord.
Ge 44:24 And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord.
[1Mo 44:25 DK-KJV] Og vores far sagde, Gå tilbage, og køb lidt mad til os.
Ge 44:25 And our father said, Go again, and buy us a little food.
[1Mo 44:26 DK-KJV] Og vi sagde, Vi kan ikke gå ned: Hvis vores yngste bror er med os, da vil vi gå ned: for vi må ikke se den mands ansigt, medmindre vores yngste bror er med os.
Ge 44:26 And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down: for we may not see the man’s face, except our youngest brother be with us.
[1Mo 44:27 DK-KJV] Og min far din tjener sagde til os, I ved at min hustru bar mig 2 sønner:
Ge 44:27 And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons:
[1Mo 44:28 DK-KJV] Og den ene gik ud fra mig, og jeg sagde: Han er sandelig revet i stykker; og jeg så’ ham ikke siden:
Ge 44:28 And the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I saw him not since:
[1Mo 44:29 DK-KJV] Og hvis I også tager denne fra mig, og misgerning kommer over ham, skal I bringe mine grå hår med sorg ned til graven.
Ge 44:29 And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave.
[1Mo 44:30 DK-KJV] Nu derfor når jeg kommer til min far din tjener, og drengen ikke er med os; eftersom hans liv er bundet op på drengens liv;
Ge 44:30 Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad be not with us; seeing that his life is bound up in the lad’s life;
[1Mo 44:31 DK-KJV] Skal det komme til at ske, når han ser at drengen ikke er med os, at han vil dø: og dine tjenere skal bringe de grå hår fra vores far din tjener med sorg ned til graven. 
Ge 44:31 It shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die: and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave.
[1Mo 44:32 DK-KJV] For din tjener blev kaution for drengen overfor min far, og siger, Hvis jeg ikke bringer ham til dig, da skal jeg bære skylden overfor min far for evigt.
Ge 44:32 For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father for ever.
[1Mo 44:33 DK-KJV] Nu derfor, ber jeg dig, lad din tjener bli’ tilbage i stedet for drengen en slave for min herre; og lad drengen gå op med hans brødre.
Ge 44:33 Now therefore, I pray thee, let thy servant abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren.
[1Mo 44:34 DK-KJV] For hvordan skal jeg gå op til min far, og drengen ikke er med mig? For ikke at jeg måske ser det onde der kommer over min far.
Ge 44:34 For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? lest peradventure I see the evil that shall come on my father.
[1Mo 45:1 DK-KJV] Så kunne Joseph ikke længere beherske sigselv foran alle dem der stod hos ham; og han råbte: Få alle mand til at gå ud fra mig. Og der stod intet menneske hos ham, mens Joseph gav sigselv til kende overfor hans brødre.
Ge 45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren.
[1Mo 45:2 DK-KJV] Og han græd højlydt; og Egypternes og Faraos hus hørte det.
Ge 45:2 And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard.
[1Mo 45:3 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans brødre, Jeg er Joseph; lever min far stadig? Og hans brødre kunne ikke svare ham; for de var ængstelige over hans tilstedeværelse.
Ge 45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.
[1Mo 45:4 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans brødre, Kom nær hen til mig, jeg ber jer. Og de kom nær, Og han sagde, Jeg er Joseph jeres bror, som I solgte til Egypten.
Ge 45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
[1Mo 45:5 DK-KJV] Vær nu derfor ikke bedrøvede, ej heller vrede på jerselv, at I solgte mig hertil: for Gud sendte mig foran jer for at sikre liv.
Ge 45:5 Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.
[1Mo 45:6 DK-KJV] For disse 2 år har hungersnøden været i landet; og der er stadig 5 år, i hvilken der hverken skal pløjes eller høstes.
Ge 45:6 For these two years hath the famine been in the land: and yet there are five years, in the which there shall neither be earing nor harvest.
[1Mo 45:7 DK-KJV] Og Gud sendte mig foran jer for at sikre jer en efterslægt på jorden, og for at redde jeres liv via en stor befrielse.
Ge 45:7 And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance.
[1Mo 45:8 DK-KJV] Så nu var det ikke jer der sendte mig hertil, men Gud: og han har gjort mig til en far for Farao, og herre over hele hans hus, og en leder udover hele Egyptens land.
Ge 45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt.
[1Mo 45:9 DK-KJV] Skynd jer, og gå op til min far, og sig til ham, Således siger din søn Joseph, Gud har gjort mig til herre over hele Egypten: kom ned til mig, vent ikke:
Ge 45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not:
[1Mo 45:10 DK-KJV] Og du skal bo i Goshenlandet, og du skal være nær hos mig, du, og dine børn, og dine børnebørn, og dine flokke, og dine besætninger, og alt det du har:
Ge 45:10 And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children’s children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast:
[1Mo 45:11 DK-KJV] Og der vil jeg ta’ mig af dig; for der er stadig 5 år med hungersnød; for ikke at du, og dit hushold, og alt det du har, ender op i fattigdom
Ge 45:11 And there will I nourish thee; for yet there are five years of famine; lest thou, and thy household, and all that thou hast, come to poverty.
[1Mo 45:12 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeres øjne ser, og min bror Benjamins øjne, at det er min mund der taler til jer.
Ge 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you.
[1Mo 45:13 DK-KJV] Og I skal fortælle min far om hele min herlighed i Egypten, og om alt det I har set; og I skal skynde jer og bringe min far ned hertil.
Ge 45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen; and ye shall haste and bring down my father hither.
[1Mo 45:14 DK-KJV] Og han faldt om halsen på Benjamin hans bror, og græd; og Benjamin græd om hans hals.
Ge 45:14 And he fell upon his brother Benjamin’s neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck.
[1Mo 45:15 DK-KJV] Desuden kyssede han alle hans brødre, og græd over dem: og efter det talte hans brødre med ham.
Ge 45:15 Moreover he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him.
[1Mo 45:16 DK-KJV] Og berømmelsen derom var hørt i Faraos hus, som siger, Josephs brødre er kommet: og det behagede Farao meget, og hans tjenere.
Ge 45:16 And the fame thereof was heard in Pharaoh’s house, saying, Joseph’s brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants.
[1Mo 45:17 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Sig til dine brødre, gør I dette; pak jeres dyr, og gå, kom jer ind i Canaans land;
Ge 45:17 And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye; lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan;
[1Mo 45:18 DK-KJV] Og ta’ jeres far og jeres hushold, og kom til mig: så vil jeg gi’ jer det gode fra Egyptens land, og I skal spise landets bedste.
Ge 45:18 And take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land.
[1Mo 45:19 DK-KJV] Nu er du befalet, gør I dette; ta’ jer vogne ud af Egyptens land for jeres små, og for jeres hustruer, og bring jeres far, og kom.
Ge 45:19 Now thou art commanded, this do ye; take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come.
[1Mo 45:20 DK-KJV] Værdsæt desuden ikke jeres ting; for det gode fra hele Egyptens land er jeres.
Ge 45:20 Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is yours.
[1Mo 45:21 DK-KJV] Og Israels børn gjorde sådant: og Joseph gav dem vogne, ifølge Faraos befaling, og gav dem proviant til vejen.
Ge 45:21 And the children of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.
[1Mo 45:22 DK-KJV] Han gav nyt tøj til alle mand; men til Benjamin gav han 300 sølvstykker, og 5 sæt nyt tøj.
Ge 45:22 To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment.
[1Mo 45:23 DK-KJV] Og til hans far sendte han på denne måde; 10 æsler lastet med de gode ting fra Egypten, og 10 æsler lastet med korn og brød og kød til hans far på vejen.
Ge 45:23 And to his father he sent after this manner; ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way.
[1Mo 45:24 DK-KJV] Sådant sendte han hans brødre væk, og de rejste: og han sagde til dem, Se at I ikke falder ud på vejen.
Ge 45:24 So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way.
[1Mo 45:25 DK-KJV] Og de gik op ud af Egypten, og kom ind i Canaans land til Jacob deres far
Ge 45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father,
[1Mo 45:26 DK-KJV] Og fortalte ham, og siger, Joseph er stadig i live, og han er guvernør over hele Egyptens land. Og Jacobs hjerte var afmægtig, for han troede dem ikke.
Ge 45:26 And told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob’s heart fainted, for he believed them not.
[1Mo 45:27 DK-KJV] Og de fortalte ham alle Josephs ord, som han havde sagt til dem: og da han så’ de vogne som Joseph havde sendt for at bære ham, genoplivede deres fars ånd:
Ge 45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived:
[1Mo 45:28 DK-KJV] Og Israel sagde, Det er nok; Joseph min søn er stadig i live: Jeg vil gå og se ham før jeg dør.
Ge 45:28 And Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.
[1Mo 46:1 DK-KJV] Og Israel tog afsted på rejsen med alt det han havde, og kom til Beer-sheba, og tilbød ofre til hans far Isaks Gud.
Ge 46:1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac.
[1Mo 46:2 DK-KJV] Og Gud talte til Israel i visionerne om natten, og sagde, Jacob, Jacob. Og han sagde, Her er jeg.
Ge 46:2 And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I.
[1Mo 46:3 DK-KJV] Og han sagde, Jeg er Gud, din fars Gud: frygt ikke for at gå ned til Egypten; for der vil jeg af dig lave en stor nation:
Ge 46:3 And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation:
[1Mo 46:4 DK-KJV] Og jeg vil gå med dig ind i Egypten; og jeg vil med sikkerhed også bringe dig op igen: og Joseph skal lægge sin hånd over dine øjne.
Ge 46:4 I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes.
[1Mo 46:5 DK-KJV] Og Jacob rejste sig op fra Beer-sheba: og Israels sønner bar Jacob deres far, og deres små, og deres hustruer, i vognene som Farao havde sendt for at bære ham.
Ge 46:5 And Jacob rose up from Beer-sheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.
[1Mo 46:6 DK-KJV] Og de tog deres kvæg, og deres gods, som de havde fået i Canaans land, og kom ind i Egypten, Jacob, og hele hans sæd med ham:
Ge 46:6 And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him:
[1Mo 46:7 DK-KJV] Hans sønner, og hans sønners sønner, hans døtre, og hans sønners døtre, og hele hans sæd bragte han med ham ind i Egypten.
Ge 46:7 His sons, and his sons’ sons with him, his daughters, and his sons’ daughters, and all his seed brought he with him into Egypt.
[1Mo 46:8 DK-KJV] Og disse er navnene på Israels børn, som kom ind i Egypten, Jacob og hans sønner: Reuben, Jacobs førstefødte.
Ge 46:8 And these are the names of the children of Israel, which came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob’s firstborn.
[1Mo 46:9 DK-KJV] Og Reubens sønner; Hanoch, og Phallu, og Hezron, og Carmi.
Ge 46:9 And the sons of Reuben; Hanoch, and Phallu, and Hezron, and Carmi.
[1Mo 46:10 DK-KJV] Og Simeons sønner; Jemuel, og Jamin, og Ohad, og Jachin, og Zohar, og Shaul sønnen af en Canaanæisk kvinde.
Ge 46:10 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman.
[1Mo 46:11 DK-KJV] Og Levis sønner; Gershon, Kohath, og Merari.
Ge 46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.
[1Mo 46:12 DK-KJV] Og Judahs sønner; Er, og Onan, og Shelah, og Pharez, og Zerah: men Er og Onan døde i Canaans land. Og Pharezs sønner var Hezron og Hamul.
Ge 46:12 And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zerah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul.
[1Mo 46:13 DK-KJV] Og Issachars sønner; Tola, og Phuvah, og Job, og Shimron.
Ge 46:13 And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron.
[1Mo 46:14 DK-KJV] Og Zebuluns sønner; Sered, og Elon, og Jahleel.
Ge 46:14 And the sons of Zebulun; Sered, and Elon, and Jahleel.
[1Mo 46:15 DK-KJV] Disse er Leahs sønner, som hun bar til Jacob i Padan-aram, med hans datter Dinah: alle sjælene fra hans sønner og hans døtre var 33.
Ge 46:15 These be the sons of Leah, which she bare unto Jacob in Padan-aram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.
[1Mo 46:16 DK-KJV] Og Gads sønner; Ziphion, og Haggi, Shuni, og Ezbon, Eri, og Arodi, og Areli.
Ge 46:16 And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.
[1Mo 46:17 DK-KJV] Og Ashers sønner; Jimnah, og Ishuah, og Isui, og Beriah, og Serah deres søster: Og Beriahs sønner; Heber, og Malchiel.
Ge 46:17 And the sons of Asher; Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister: and the sons of Beriah; Heber, and Malchiel.
[1Mo 46:18 DK-KJV] Disse er Zilpahs sønner, som Laban gav til Leah hans datter, og disse bar hun til Jacob, ja 16 sjæle.
Ge 46:18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and these she bare unto Jacob, even sixteen souls.
[1Mo 46:19 DK-KJV] Rachels sønner Jacobs hustru; Joseph, og Benjamin.
Ge 46:19 The sons of Rachel Jacob’s wife; Joseph, and Benjamin.
[1Mo 46:20 DK-KJV] Og til Joseph i Egyptens land var Manasseh og Ephraim født, som Asenath datteren af Poti-pherah præsten fra On bar til ham.
Ge 46:20 And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, which Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On bare unto him.
[1Mo 46:21 DK-KJV] Og Benjamins sønner var Belah, og Becher, og Ashbel, Gera, og Naaman, Ehi, og Rosh, Muppim, og Huppim, og Ard.
Ge 46:21 And the sons of Benjamin were Belah, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard.
[1Mo 46:22 DK-KJV] Disse er Rachels sønner, som hun fødte til Jacob: alle de sjæle var 14.
Ge 46:22 These are the sons of Rachel, which were born to Jacob: all the souls were fourteen.
[1Mo 46:23 DK-KJV] Og Dans sønner; Hushim.
Ge 46:23 And the sons of Dan; Hushim.
[1Mo 46:24 DK-KJV] Og Naphtalis sønner; Jahzeel, og Guni, og Jezer, og Shillem.
Ge 46:24 And the sons of Naphtali; Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem.
[1Mo 46:25 DK-KJV] Disse er Bilhahs sønner, som Laban gav til Rachel hans datter, og hun bar disse til Jacob, alle de sjæle var 7.
Ge 46:25 These are the sons of Bilhah, which Laban gave unto Rachel his daughter, and she bare these unto Jacob: all the souls were seven.
[1Mo 46:26 DK-KJV] Alle de sjæle der kom med Jacob ind i Egypten, som kom ud af hans lænder, foruden Jacobs sønners hustruer, alle de sjæle var 66;
Ge 46:26 All the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob’s sons’ wives, all the souls were threescore and six;
[1Mo 46:27 DK-KJV] Og Josephs sønner; som var født i Egypten, var 2 sjæle: alle de sjæle fra Jacobs hus, som kom ind i Egypten, var 70.
Ge 46:27 And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.
[1Mo 46:28 DK-KJV] Og han sendte Judah foran ham til Joseph, for at rette hans ansigt mod Goshen; og de kom ind i Goshenlandet.
Ge 46:28 And he sent Judah before him unto Joseph, to direct his face unto Goshen; and they came into the land of Goshen.
[1Mo 46:29 DK-KJV] Og Joseph klargjorde hans vogn og gik op for at møde hans far Israel, i Goshen, og præsenterede sigselv for ham; og han faldt ham om halsen, og græd mod hans hals en god stund.
Ge 46:29 And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while.
[1Mo 46:30 DK-KJV] Og Israel sagde til Joseph, Lad mig nu dø, eftersom jeg har set dit ansigt, fordi du stadig er i live.
Ge 46:30 And Israel said unto Joseph, Now let me die, since I have seen thy face, because thou art yet alive.
[1Mo 46:31 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans brødre, og til hans fars hus, Jeg vil gå op, og vise Farao, og sige til ham, Mine brødre, og min fars hus, som var i Canaans land, er kommet til mig;
Ge 46:31 And Joseph said unto his brethren, and unto his father’s house, I will go up, and shew Pharaoh, and say unto him, My brethren, and my father’s house, which were in the land of Canaan, are come unto me;
[1Mo 46:32 DK-KJV] Og de mænd er hyrder, for deres fag har været at fodre kvæg; og de har bragt deres flokke, og deres besætninger, og alt det de har.
Ge 46:32 And the men are shepherds, for their trade hath been to feed cattle; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have.
[1Mo 46:33 DK-KJV] Og det skal komme til at skete, når Farao skal indkalde jer, og skal sige, Hvad der jeres beskæftigelse?
Ge 46:33 And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
[1Mo 46:34 DK-KJV] At I skal sige, Dine tjeneres fag har været omkring kvæg fra vores ungdom lige indtil nu, både vi, og også vore fædre: for at I må bo i Goshenlandet; for enhver hyrde er en hæslighed overfor Egypterne.
Ge 46:34 That ye shall say, Thy servants’ trade hath been about cattle from our youth even until now, both we, and also our fathers: that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians.
[1Mo 47:1 DK-KJV] Og Joseph kom og fortalte Farao, og sagde, Min far og mine brødre, og deres flokke, og deres besætninger, og alt det de har, er kommet ud af Canaans land; og, læg mærke til, de er i Goshenlandet.
Ge 47:1 Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen.
[1Mo 47:2 DK-KJV] Og han tog nogle af hans brødre, ja 5 mænd, og præsenterede dem for Farao.
Ge 47:2 And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto Pharaoh.
[1Mo 47:3 DK-KJV] Og Farao sagde til hans brødre, Hvad er jeres beskæftigelse? Og de sagde til Farao, Dine tjenere er hyrder, både vi, og også vore fædre.
Ge 47:3 And Pharaoh said unto his brethren, What is your occupation? And they said unto Pharaoh, Thy servants are shepherds, both we, and also our fathers.
[1Mo 47:4 DK-KJV] Og de sagde desuden til Farao, Vi er kommet for at opholde os i landet; for dine tjenere har ingen græsgange til deres flokke; for hungersnøden er smertelig i Canaans land: nu derfor, ber vi dig, lad dine tjenere bo i Goshenlandet.
Ge 47:4 They said moreover unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come; for thy servants have no pasture for their flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen.
[1Mo 47:5 DK-KJV] Og Farao talte til Joseph, og siger, Din far og dine brødre er kommet til dig:
Ge 47:5 And Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee:
[1Mo 47:6 DK-KJV] Egyptens land er foran dig; få din far og dine brødre til at bo på landets bedste; lad dem bo i Goshenlandet: og hvis du kender nogen der er aktive blandt dem, så gør dem til ledere over mit kvæg.
Ge 47:6 The land of Egypt is before thee; in the best of the land make thy father and brethren to dwell; in the land of Goshen let them dwell: and if thou knowest any men of activity among them, then make them rulers over my cattle.
[1Mo 47:7 DK-KJV] Og Joseph bragte hans far Jacob ind, og satte ham foran Farao: og Jacob velsignede Farao.
Ge 47:7 And Joseph brought in Jacob his father, and set him before Pharaoh: and Jacob blessed Pharaoh.
[1Mo 47:8 DK-KJV] Og Farao sagde til Jacob, Hvor gammel er du?
Ge 47:8 And Pharaoh said unto Jacob, How old art thou?
[1Mo 47:9 DK-KJV] Og Jacob sagde til Farao, Årsdagene for min pilgrimsrejse er 130 år: få og onde har årsdagene for mit liv været, og ikke nået op til årsdagene for mine fædres liv for deres pilgrimsrejse.
Ge 47:9 And Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are an hundred and thirty years: few and evil have the days of the years of my life been, and have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage.
[1Mo 47:10 DK-KJV] Og Jacob velsignede Farao, og gik ud fra Farao nærvær.
Ge 47:10 And Jacob blessed Pharaoh, and went out from before Pharaoh.
[1Mo 47:11 DK-KJV] Og Joseph placerede hans far og hans brødre, og gav dem en besiddelse i Egyptens land i landets bedste, i Rameses’ land, som Farao havde befalet.
Ge 47:11 And Joseph placed his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
[1Mo 47:12 DK-KJV] Og Joseph tog sig af hans far og hans brødre, og hele hans fars hushold, med brød, efter deres familier.
Ge 47:12 And Joseph nourished his father, and his brethren, and all his father’s household, with bread, according to their families.
[1Mo 47:13 DK-KJV] Og der var intet brød i hele landet; for hungersnøden var meget smertelig, sådant at Egyptens land og hele Canaans land var kraftløs på grund af hungersnøden.
Ge 47:13 And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine.
[1Mo 47:14 DK-KJV] Og Joseph indsamlede alle pengene der var fundet i Egyptens land, og i Canaans land, for kornet som de købte: og Joseph bragte pengene ind i Faraos hus.
Ge 47:14 And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the corn which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh’s house.
[1Mo 47:15 DK-KJV] Og da penge fejlede i Egyptens land, og i Canaans land, kom alle Egypterne til Joseph, og sagde: Giv os brød: for hvorfor skulle vi dø i din nærhed? for pengene fejler.
Ge 47:15 And when money failed in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came unto Joseph, and said, Give us bread: for why should we die in thy presence? for the money faileth.
[1Mo 47:16 DK-KJV] Og Joseph sagde, Giv jeres kvæg; og jeg vil give jer for jeres kvæg, hvis penge fejler.
Ge 47:16 And Joseph said, Give your cattle; and I will give you for your cattle, if money fail.
[1Mo 47:17 DK-KJV] Og de bragte deres kvæg til Joseph: og Joseph gav dem brød til gengæld for heste, og for flokkene, og for kvæget fra besætningerne, og for æslerne: og han fodrede dem med brød for alt deres kvæg for det år.
Ge 47:17 And they brought their cattle unto Joseph: and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses: and he fed them with bread for all their cattle for that year.
[1Mo 47:18 DK-KJV] Da det år var gået, kom de til ham det andet år, og sagde til ham, Vi vil ikke skjule det for min herre, hvordan vores penge er opbrugt; min herre har også vore kvægbesætninger; der er ikke i min herres øjne noget tilbage, foruden vore kroppe, og vore lande:
Ge 47:18 When that year was ended, they came unto him the second year, and said unto him, We will not hide it from my lord, how that our money is spent; my lord also hath our herds of cattle; there is not ought left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands:
[1Mo 47:19 DK-KJV] Hvorfor skal vi dø foran dine øjne, både vi og vores land? køb os og vores land for brød, og vi og vores land vil være tjenere for Farao: og give os såsæd, så vi må leve, og ikke dø, så landet ikke bli’r øde.
Ge 47:19 Wherefore shall we die before thine eyes, both we and our land? buy us and our land for bread, and we and our land will be servants unto Pharaoh: and give us seed, that we may live, and not die, that the land be not desolate.
[1Mo 47:20 DK-KJV] Og Joseph købte hele Egyptens land til Farao; For Egypterne solgte hver og en hans mark, fordi hungersnøden vandt over dem: sådant blev landet Faraos.
Ge 47:20 And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold every man his field, because the famine prevailed over them: so the land became Pharaoh’s.
[1Mo 47:21 DK-KJV] Og angående folket, så flyttede han dem til byer fra den ene ende af Egyptens grænser lige til des anden ende.
Ge 47:21 And as for the people, he removed them to cities from one end of the borders of Egypt even to the other end thereof.
[1Mo 47:22 DK-KJV] Kun præsternes land købte han ikke; for præsterne havde en del som Farao havde tildelt dem, og spiste af deres del som Farao gav dem: Derfor solgte de ikke deres lande.
Ge 47:22 Only the land of the priests bought he not; for the priests had a portion assigned them of Pharaoh, and did eat their portion which Pharaoh gave them: wherefore they sold not their lands.
[1Mo 47:23 DK-KJV] Da sagde Joseph til folket, Læg mærke til, jeg har denne dag købt jer og jeres land til Farao: se, her er såsæd til jer, og I skal tilså landet.
Ge 47:23 Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo, here is seed for you, and ye shall sow the land.
[1Mo 47:24 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i forøgelsen, at I skal gi’ en femtedel til Farao, og 4 dele skal være jeres egne, til såsæd på marken, og til jeres mad, og til dem fra jeres hushold, og til mad for jeres små.
Ge 47:24 And it shall come to pass in the increase, that ye shall give the fifth part unto Pharaoh, and four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food for your little ones.
[1Mo 47:25 DK-KJV] Og de sagde, Du har reddet vores liv: lad os finde nåde i min herres øjne, og vi vil være Faraos tjenere.
Ge 47:25 And they said, Thou hast saved our lives: let us find grace in the sight of my lord, and we will be Pharaoh’s servants.
[1Mo 47:26 DK-KJV] Og Joseph gjorde det til en lov over Egyptens land indtil denne dag, at Farao skulle ha’ en femtedel; kun præstenes land var undtaget, som ikke blev Faraos.
Ge 47:26 And Joseph made it a law over the land of Egypt unto this day, that Pharaoh should have the fifth part; except the land of the priests only, which became not Pharaoh’s.
[1Mo 47:27 DK-KJV] Og Israel boede i Egyptens land, i Goshenlandet; og de havde besiddelser derinde, og voksede, og multiplicerede overmådeligt.
Ge 47:27 And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly.
[1Mo 47:28 DK-KJV] Og Jacob levede 17 år i Egyptens land: sådant var hele Jacobs alder 147 år.
Ge 47:28 And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years: so the whole age of Jacob was an hundred forty and seven years.
[1Mo 47:29 DK-KJV] Og den tid nærmede sig hvor Israel måtte dø: og han kaldte på hans søn Joseph, og sagde til ham, Hvis jeg nu i dine øjne har fundet nåde, læg, jeg ber dig, din hånd under mit lår, og vær venlig og sandfærdig mod mig; begrav mig ikke, jeg ber dig, i Egypten:
Ge 47:29 And the time drew nigh that Israel must die: and he called his son Joseph, and said unto him, If now I have found grace in thy sight, put, I pray thee, thy hand under my thigh, and deal kindly and truly with me; bury me not, I pray thee, in Egypt:
[1Mo 47:30 DK-KJV] Men jeg vil ligge hos mine fædre, og du skal bære mig ud af Egypten, og begrave mig i deres begravelsessted. Og han sagde, Jeg vil gøre som du har sagt.
Ge 47:30 But I will lie with my fathers, and thou shalt carry me out of Egypt, and bury me in their buryingplace. And he said, I will do as thou hast said.
[1Mo 47:31 DK-KJV] Og han sagde, Sværg overfor mig. Og han sværgede overfor ham. Og Israel bøjede sigselv over sengegærdet.
Ge 47:31 And he said, Swear unto me. And he sware unto him. And Israel bowed himself upon the bed’s head.
[1Mo 48:1 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at én fortalte Joseph, Læg mærke til, din far er syg: og han tog hans 2 sønner Manasseh og Ephraim med sig,
Ge 48:1 And it came to pass after these things, that one told Joseph, Behold, thy father is sick: and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim.
[1Mo 48:2 DK-KJV] Og én fortalte Jacob, Læg mærke til, din søn Joseph kommer til dig: og Israel styrkede sigselv, og sad på sengen.
Ge 48:2 And one told Jacob, and said, Behold, thy son Joseph cometh unto thee: and Israel strengthened himself, and sat upon the bed.
[1Mo 48:3 DK-KJV] Og Jacob sagde til Joseph, Gud Almægtig viste sig for mig ved Luz i Canaans land, og velsignede mig,
Ge 48:3 And Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan, and blessed me,
[1Mo 48:4 DK-KJV] Og sagde til mig, Læg mærke til, jeg vil gøre dig frugtbar, og multiplicere dig, og jeg vil af dig lave en folkemængde; og jeg vil gi’ dette land til din sæd som en evigvarende besiddelse.
Ge 48:4 And said unto me, Behold, I will make thee fruitful, and multiply thee, and I will make of thee a multitude of people; and will give this land to thy seed after thee for an everlasting possession.
[1Mo 48:5 DK-KJV] Og nu dine 2 sønner, Ephraim og Manasseh, som var født til dig i Egyptens land før jeg kom til dig i Egypten, er mine; som Reuben og Simeon, de skal være mine.
Ge 48:5 And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine; as Reuben and Simeon, they shall be mine.
[1Mo 48:6 DK-KJV] Og dit afkom, som du får efter dem, skal være dine, og skal kaldes efter navnet på deres brødre i deres arv.
Ge 48:6 And thy issue, which thou begettest after them, shall be thine, and shall be called after the name of their brethren in their inheritance.
[1Mo 48:7 DK-KJV] Og angående mig, da jeg kom fra Padan, døde Rachel hos mig på vejen i Canaans land, da der stadig kun var et kort stykke vej for at komme til Ephrath: og jeg begravede hende der på vejen til Ephrath; den samme er Bethlehem.
Ge 48:7 And as for me, when I came from Padan, Rachel died by me in the land of Canaan in the way, when yet there was but a little way to come unto Ephrath: and I buried her there in the way of Ephrath; the same is Beth-lehem.
[1Mo 48:8 DK-KJV] Og Israel lagde mærke til Josephs 2 sønner, og sagde, Hvem er disse?
Ge 48:8 And Israel beheld Joseph’s sons, and said, Who are these?
[1Mo 48:9 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans far, De er mine sønner, hvem Gud har givet mig på dette sted. Og han sagde, Bring dem, jeg ber dig, til mig, og jeg vil velsigne dem.
Ge 48:9 And Joseph said unto his father, They are my sons, whom God hath given me in this place. And he said, Bring them, I pray thee, unto me, and I will bless them.
[1Mo 48:10 DK-KJV] Nu var Israels øjne sløret på grund af alderen, sådant at han ikke kunne se. Og han bragte dem nær hen til ham; og han kyssede dem, og omfavnede dem.
Ge 48:10 Now the eyes of Israel were dim for age, so that he could not see. And he brought them near unto him; and he kissed them, and embraced them.
[1Mo 48:11 DK-KJV] Og Israel sagde til Joseph, Jeg havde ikke tænkt at jeg skulle se dit ansigt: og, se, Gud har også vist mig din sæd.
Ge 48:11 And Israel said unto Joseph, I had not thought to see thy face: and, lo, God hath shewed me also thy seed.
[1Mo 48:12 DK-KJV] Og Joseph bragte dem ud fra at være mellem hans knæ, og bukkede sigselv med hans ansigt mod jorden.
Ge 48:12 And Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth.
[1Mo 48:13 DK-KJV] Og Joseph tog dem begge, Ephraim i hans højre hånd imod Israels venstre hånd, og Manasseh i hans venstre hånd imod Israels højre hånd, og bragte dem nær hen til ham.
Ge 48:13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel’s left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel’s right hand, and brought them near unto him.
[1Mo 48:14 DK-KJV] Og Israel strak hans højre hånd ud, og lagde den på Ephraims hoved, som var den yngre, og hans venstre hånd på Manassehs hoved, ved bevidst at styrer hans hænder; for Manasseh var den førstefødte.
Ge 48:14 And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim’s head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh’s head, guiding his hands wittingly; for Manasseh was the firstborn.
[1Mo 48:15 DK-KJV] Og han velsignede Joseph, og sagde, Gud, foran hvem mine fædre Abraham og Isak vandrede, den Gud som gav mig mad gennem hele mit liv indtil denne dag,
Ge 48:15 And he blessed Joseph, and said, God, before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all my life long unto this day,
[1Mo 48:16 DK-KJV] Den Engel som befriede mig fra alt ondt, velsign de drenge; og lad mit navn bli’ nævnt over dem, og navnet på mine fædre Abraham og Isak; og lad dem vokse indtil en folkemængde i jordens midte.
Ge 48:16 The Angel which redeemed me from all evil, bless the lads; and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac; and let them grow into a multitude in the midst of the earth.
[1Mo 48:17 DK-KJV] Og da Joseph så’ at hans far lagde hans højre hånd på Ephraims hoved, behagede det ham ikke: og han holdt hans fars hånd oppe, for at fjerne den fra Ephraims hoved over til Manassehs hoved.
Ge 48:17 And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him: and he held up his father’s hand, to remove it from Ephraim’s head unto Manasseh’s head.
[1Mo 48:18 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans far, Ikke sådant, min far: for dette er den førstefødte; læg din højre hånd på hans hoved.
Ge 48:18 And Joseph said unto his father, Not so, my father: for this is the firstborn; put thy right hand upon his head.
[1Mo 48:19 DK-KJV] Og hans far ville ikke, og sagde, Jeg ved det, min søn, jeg ved det: han skal også bli’ til et folk, og også han skal bli’ stor: men hans yngre bror skal sandelig bli’ større end han, og hans sæd skal bli’ til en mangfoldighed af nationer.
Ge 48:19 And his father refused, and said, I know it, my son, I know it: he also shall become a people, and he also shall be great: but truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations.
[1Mo 48:20 DK-KJV] Og han velsignede dem den dag, og siger, I dig skal Israel velsigne, og siger, Gud laver dig som Ephraim og som Manasseh: og han satte Ephraim foran Manasseh.
Ge 48:20 And he blessed them that day, saying, In thee shall Israel bless, saying, God make thee as Ephraim and as Manasseh: and he set Ephraim before Manasseh.
[1Mo 48:21 DK-KJV] Og Israel sagde til Joseph, Læg mærke til, jeg dør: men Gud skal være med jer, og bringe jer tilbage til jeres fædres land.
Ge 48:21 And Israel said unto Joseph, Behold, I die: but God shall be with you, and bring you again unto the land of your fathers.
[1Mo 48:22 DK-KJV] Desuden har jeg givet dig én del over dine brødre, som jeg tog ud af hånden på Amoriterne med mit sværd og med min bue.
Ge 48:22 Moreover I have given to thee one portion above thy brethren, which I took out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow.
[1Mo 49:1 DK-KJV] Og Jacob kaldte på hans sønner, og sagde, Forsaml jerselv, så jeg må fortælle jer det som skal kommer over jer i de sidste dage.
Ge 49:1 And Jacob called unto his sons, and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days.
[1Mo 49:2 DK-KJV] Forsaml jerselv, og hør, I sønner af Jacob; og lyt til Israel jeres far.
Ge 49:2 Gather yourselves together, and hear, ye sons of Jacob; and hearken unto Israel your father.
[1Mo 49:3 DK-KJV] Reuben, du er min førstefødte, min magt, og begyndelsen på min styrke, værdighedens fortræffelighed, og kraftens fortræffelighed:
Ge 49:3 Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power:
[1Mo 49:4 DK-KJV] Ustabil som vand, du skal ikke udmærke dig; eftersom du gik op i din fars seng; da du besmittede den: han gik op i min sofa.
Ge 49:4 Unstable as water, thou shalt not excel; because thou wentest up to thy father’s bed; then defiledst thou it: he went up to my couch.
[1Mo 49:5 DK-KJV] Simeon og Levi er brødre; redskaber af grusomhed er i deres beboelser.
Ge 49:5 Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their habitations.
[1Mo 49:6 DK-KJV] Kæreste min sjæl, kom du ikke ind i deres hemmelighed; til deres forsamling, min ære, vær du ikke forenet; for i deres vrede dræbte de en mand, og i deres egenrådighed gravede de en mur ned.
Ge 49:6 O my soul, come not thou into their secret; unto their assembly, mine honour, be not thou united: for in their anger they slew a man, and in their selfwill they digged down a wall.
[1Mo 49:7 DK-KJV] Forbandet være deres vrede, for den var voldsom; og deres arrigskab, for den var grusom: jeg vil dele dem i Jacob, og sprede dem i Israel.
Ge 49:7 Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
[1Mo 49:8 DK-KJV] Judah, du er han hvem dine brødre vil rose: din hånd skal være om dine fjenders hals; din fars børn skal bøje sig ned foran dig.
Ge 49:8 Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father’s children shall bow down before thee.
[1Mo 49:9 DK-KJV] Judah er en løveunge: fra byttet, min søn, er du steget op: han bøjede sig ned, han lagde sig som en løve, og som en gammel løve; hvem skal vække ham?
Ge 49:9 Judah is a lion’s whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?
[1Mo 49:10 DK-KJV] Scepteret skal ikke forlade Judah, ej heller en lovgiver fra at være imellem hans fødder, indtil Shiloh”den sendte fred” kommer; og hos ham skal forsamlingen af folket være.
Ge 49:10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.
[1Mo 49:11 DK-KJV] Ved at binde hans føl til vinstokken, og hans æsels føl til den udvalgte vinstok; han vaskede hans beklædningsgenstande i vin, og hans tøj i druernes blod.
Ge 49:11 Binding his foal unto the vine, and his ass’s colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes:
[1Mo 49:12 DK-KJV] Hans øjne skal være røde med vin, og hans tænder hvide med mælk.
Ge 49:12 His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk.
[1Mo 49:13 DK-KJV] Zebulun skal bo ved havets havn; og han skal være en havn for skibe; og hans grænse skal være indtil Zidon.
Ge 49:13 Zebulun shall dwell at the haven of the sea; and he shall be for an haven of ships; and his border shall be unto Zidon.
[1Mo 49:14 DK-KJV] Issachar er et stærkt æsel ved at lægge sig ned mellem 2 byrder:
Ge 49:14 Issachar is a strong ass couching down between two burdens:
[1Mo 49:15 DK-KJV] Og han så’ den hvile var god, og at det land var behageligt; og bøjede hans skulder ned for at bære, og blev en tjener overfor skat.
Ge 49:15 And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant; and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute.
[1Mo 49:16 DK-KJV] Dan skal dømme hans folk, som én af Israels stammer.
Ge 49:16 Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel.
[1Mo 49:17 DK-KJV] Dan skal være en slange på vejen, en hugorm på stien, der bider hestenes hæle, sådant at hans rytter falder bagover.
Ge 49:17 Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path, that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward.
[1Mo 49:18 DK-KJV] Jeg har ventet på din frelse, Kæreste HERRE.
Ge 49:18 I have waited for thy salvation, O LORD.
[1Mo 49:19 DK-KJV] Gad, en troppe skal besejre ham: men han skal besejre ved enden.
Ge 49:19 Gad, a troop shall overcome him: but he shall overcome at the last.
[1Mo 49:20 DK-KJV] Ud af Asher skal hans brød være fedt, og han skal frembringe kongelige lækkerier.
Ge 49:20 Out of Asher his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties.
[1Mo 49:21 DK-KJV] Naphtali er en løssluppen kronhjort: han giver smukke ord.
Ge 49:21 Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words.
[1Mo 49:22 DK-KJV] Joseph er en frugtbar gren, ja en frugtbar gren ved en brønd; hvis grene løber over muren:
Ge 49:22 Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well; whose branches run over the wall:
[1Mo 49:23 DK-KJV] Bueskytterne har bedrøvet ham meget, og skudt på ham, og hadet ham:
Ge 49:23 The archers have sorely grieved him, and shot at him, and hated him:
[1Mo 49:24 DK-KJV] Men hans bue forblev med at være stærk, og våbnet i hans hænder var gjort stærkt via Jacobs mægtige Guds hænder; (hyrden er derfra, Israels sten:)
Ge 49:24 But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob; (from thence is the shepherd, the stone of Israel:)
[1Mo 49:25 DK-KJV] Ja via din fars Gud, som skal hjælpe dig; og via den Almægtige, som skal velsigne dig med velsignelser fra foroven, velsignelser fra dybet der ligger under, velsignelser fra brystet, og fra livmoderen:
Ge 49:25 Even by the God of thy father, who shall help thee; and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts, and of the womb:
[1Mo 49:26 DK-KJV] Din fars velsignelser har sejret over stamfædrenes velsignelser til den yderste grænse af de evigvarende bakker: de skal være på Josephs hoved, og på kronen af hans hoved der var adskilt fra hans brødre.
Ge 49:26 The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills: they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren.
[1Mo 49:27 DK-KJV] Benjamin skal sønderrive som en ulv: om morgenen skal han fortære byttet, og om natten skal han dele rovet.
Ge 49:27 Benjamin shall ravin as a wolf: in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.
[1Mo 49:28 DK-KJV] Alle disse er de 12 stammer fra Israel: og dette er det som deres far talte til dem, og velsignede dem; hver og en i overensstemmelse med hans velsignelse velsignede han dem.
Ge 49:28 All these are the twelve tribes of Israel: and this is it that their father spake unto them, and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.
[1Mo 49:29 DK-KJV] Og han påbød dem, og sagde til dem, Jeg skal nu forsamles med mit folk: begrav mig hos mine fædre i grotten der er på Ephrons mark Hittiten,
Ge 49:29 And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people: bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
[1Mo 49:30 DK-KJV] I grotten der er på Machpelahs mark, som er foran Mamre, i Canaans land, som Abraham købte sammen med marken af Hittiten Ephron som en besiddelse til at være et begravelsessted.
Ge 49:30 In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a buryingplace.
[1Mo 49:31 DK-KJV] Der hvor de begravede Abraham og hans hustru Sarah; der hvor de begravede Isak og hans hustru Rebekah; og der hvor jeg begravede Leah.
Ge 49:31 There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah.
[1Mo 49:32 DK-KJV] Købet af marken og af grotten der er derinde var fra Heths børn
Ge 49:32 The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth.
[1Mo 49:33 DK-KJV] Og da Jacob havde afsluttet befalingen af hans sønner, tog han fødderne op i sengen og opgav ånden, og var samlet med hans folk.
Ge 49:33 And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people.
[1Mo 50:1 DK-KJV] Da bøjede Joseph sig ned til hans fars ansigt, og græd over ham, og kyssede ham.
Ge 50:1 And Joseph fell upon his father’s face, and wept upon him, and kissed him.
[1Mo 50:2 DK-KJV] Og Joseph befalede hans lægetjenere til at balsamere hans far, og lægerne balsamerede Israel.
Ge 50:2 And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father: and the physicians embalmed Israel.
[1Mo 50:3 DK-KJV] Og for ham var 40 dage opfyldt; for sådant er dagene for de der er balsameret opfyldt: og Egypterne sørgede 70 dage over ham.
Ge 50:3 And forty days were fulfilled for him; for so are fulfilled the days of those which are embalmed: and the Egyptians mourned for him threescore and ten days.
[1Mo 50:4 DK-KJV] Og da sørgetiden over ham var forbi, talte Joseph til Faraos hus, og siger, Hvis jeg nu i jeres øjne har fundet nåde, tal, jeg ber jer, i Faraos ører, og sig,
Ge 50:4 And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, If now I have found grace in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying,
[1Mo 50:5 DK-KJV] Min far fik mig til at sværge, og siger: Se, jeg dør: i min grav som jeg har gravet for mig i Canaans land, der skal du begrave mig. Lad mig nu derfor gå op og begrave min far, jeg ber dig, og jeg vil komme tilbage.
Ge 50:5 My father made me swear, saying, Lo, I die: in my grave which I have digged for me in the land of Canaan, there shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again.
[1Mo 50:6 DK-KJV] Og Farao sagde, Gå op, og begrav din far, ligesom han fik dig til at sværge.
Ge 50:6 And Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.
[1Mo 50:7 DK-KJV] Og Joseph gik op for at begrave hans far: og op med ham gik alle Faraos tjenere, de ældste fra hans hus, og alle de ældste fra Egyptens land,
Ge 50:7 And Joseph went up to bury his father: and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt,
[1Mo 50:8 DK-KJV] Og hele Josephs hus, og hans brødre, og hans fars hus: kun deres små, og deres flokke, og deres besætninger, lod de være tilbage i Goshenlandet.
Ge 50:8 And all the house of Joseph, and his brethren, and his father’s house: only their little ones, and their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen.
[1Mo 50:9 DK-KJV] Og op med ham gik der både stridsvogne og ryttere: og det var en meget stor gruppe.
Ge 50:9 And there went up with him both chariots and horsemen: and it was a very great company.
[1Mo 50:10 DK-KJV] Og de kom til tærskegulvet i Atad, der ligger på den anden side af Jordanfloden, og der sørgede de med en stor og meget smertelig jamren; og han sørgede 7 dage over hans far.
Ge 50:10 And they came to the threshingfloor of Atad, which is beyond Jordan, and there they mourned with a great and very sore lamentation: and he made a mourning for his father seven days.
[1Mo 50:11 DK-KJV] Og da landets indbyggere, Canaaniterne, så’ sorgen på Atads gulv, sagde de, Dette er en voldsom sorg for Egypterne; derfor var navnet på det kaldt Abel-mizraim, som ligger på den anden side af Jordanfloden.
Ge 50:11 And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning to the Egyptians: wherefore the name of it was called Abel-mizraim, which is beyond Jordan.
[1Mo 50:12 DK-KJV] Og hans sønner gjorde med ham ligesom han befalede dem:
Ge 50:12 And his sons did unto him according as he commanded them:
[1Mo 50:13 DK-KJV] For hans sønner bar ham ind i Canaans land, og begravede ham i grotten på Machpelahs mark , hvilken Abraham købte sammen med marken som en besiddelse til at være et begravelsessted af Hittiten Ephron, foran Mamre.
Ge 50:13 For his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field for a possession of a buryingplace of Ephron the Hittite, before Mamre.
[1Mo 50:14 DK-KJV] Og Joseph vendte tilbage til Egypten, han, og hans brødre, og alle der gik op med ham for at begrave hans far, efter han havde begravet hans far.
Ge 50:14 And Joseph returned into Egypt, he, and his brethren, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.
[1Mo 50:15 DK-KJV] Og da Josephs brødre så’ at deres far var død, sagde de, Joseph vil måske hade os, og vil bestemt gengælde os alt det onde som vi gjorde mod ham.
Ge 50:15 And when Joseph’s brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him.
[1Mo 50:16 DK-KJV] Og de sendte en budbringer til Joseph, og siger, Din far befalede før han døde, og siger,
Ge 50:16 And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying,
[1Mo 50:17 DK-KJV] Sådant skal I sige til Joseph, Tilgiv, jeg ber dig nu, dine brødres overtrædelse, og deres synd; for de gjorde ondt mod dig: og nu, ber vi dig, tilgiv tjenernes overtrædelse af din fars Gud. Og Joseph græd da de talte til ham.
Ge 50:17 So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, and their sin; for they did unto thee evil: and now, we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him.
[1Mo 50:18 DK-KJV] Og hans brødre gik også og faldt ned for hans ansigt; og de sagde, Læg mærke til, vi er dine tjenere.
Ge 50:18 And his brethren also went and fell down before his face; and they said, Behold, we be thy servants.
[1Mo 50:19 DK-KJV] Og Joseph sagde til dem, frygt ikke: for er jeg i stedet for Gud?
Ge 50:19 And Joseph said unto them, Fear not: for am I in the place of God?
[1Mo 50:20 DK-KJV] Men angående jer, I tænkte ondt imod mig; men Gud vendte det til godt, for at få det til at ske, som det er denne dag, for at redde mange folks liv.
Ge 50:20 But as for you, ye thought evil against me; but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.
[1Mo 50:21 DK-KJV] Frygt I nu derfor ikke: jeg vil ta’ mig af jer, og jeres små. Og han trøstede dem, og talte venligt til dem.
Ge 50:21 Now therefore fear ye not: I will nourish you, and your little ones. And he comforted them, and spake kindly unto them.
[1Mo 50:22 DK-KJV] Og Joseph boede i Egypten, han, og hans fars hus: og Joseph levede 110 år.
Ge 50:22 And Joseph dwelt in Egypt, he, and his father’s house: and Joseph lived an hundred and ten years.
[1Mo 50:23 DK-KJV] Og Joseph så’ Ephraims børn af den tredje generation: Machirs børn Manassehs søn var også opdraget på Josephs knæ.
Ge 50:23 And Joseph saw Ephraim’s children of the third generation: the children also of Machir the son of Manasseh were brought up upon Joseph’s knees.
[1Mo 50:24 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans brødre, Jeg dør: og Gud vil med sikkerhed besøge jer, og lede jer ud af dette land indtil det land som han sværgede til Abraham, til Isak, og til Jacob.
Ge 50:24 And Joseph said unto his brethren, I die: and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
[1Mo 50:25 DK-KJV] Og Joseph tog en ed fra Israels børn, som siger, Gud vil med sikkerhed besøge jer, og I skal bære mine knogler op derfra.
Ge 50:25 And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence.
[1Mo 50:26 DK-KJV] Sådant døde Joseph, værende 110 år gammel: og de balsamerede ham, og han var lagt i en kiste i Egypten.
Ge 50:26 So Joseph died, being an hundred and ten years old: and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt.