Anden Timotheus - 2 Timoteus - 4 Kapitler - 2 Timothy KJV 1769

Navnebetydning for Timoteus = En der er hædret af Gud

[2Ti 1:1 DK-KJV] Paulus, en apostel af Jesus Kristus ved Guds vilje, ifølge løftet om liv som er i Kristus Jesus,
2Ti 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,
[2Ti 1:2 DK-KJV] Til Timoteus, min højt elskede søn: Nåde, barmhjertighed, og fred, fra Gud vor Far og Kristus Jesus vor Herre.
2Ti 1:2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.
[2Ti 1:3 DK-KJV] Jeg takker Gud, som jeg tjener fra mine forfædre med ren samvittighed, så jeg uden ophør husker på dig i mine bønner nat og dag;
2Ti 1:3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day;
[2Ti 1:4 DK-KJV] Med et stort ønske om at se dig, idet jeg mindes dine tårer, så jeg må bli’ fyldt med glæde;
2Ti 1:4 Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy;
[2Ti 1:5 DK-KJV] Når jeg husker tilbage på den oprigtige tro som er i dig, den som først boede i din bedstemor Lois, og din mor Eunike; og jeg er overbevist om at i dig også.
2Ti 1:5 When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice; and I am persuaded that in thee also.
[2Ti 1:6 DK-KJV] Jeg vil derfor minde dig om at du vækkede Guds gave, som er i dig på grund af at jeg lagde mine hænder på dig.
2Ti 1:6 Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands.
[2Ti 1:7 DK-KJV] For Gud har ikke givet os ånden af frygt; men af kraft, og af kærlighed, og af et sundt sind. 
2Ti 1:7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.
[2Ti 1:8 DK-KJV] Skam du dig derfor ikke over vor Herres vidnesbyrd, heller ikke over mig hans fange: men vær du delagtig i evangeliets lidelser efter Guds kraft;
2Ti 1:8 Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God;
[2Ti 1:9 DK-KJV] Som har frelst os, og kaldet os med et helligt kald, ikke efter vore gerninger, men efter hans eget formål og nåde, som var givet os i Kristus Jesus før denne verden begyndte,
2Ti 1:9 Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,
[2Ti 1:10 DK-KJV] Men det er nu synliggjort ved Jesus Kristus vor Frelsers tilsynekomst, som har afskaffet død, og har bragt liv og udødelighed frem i lyset gennem evangeliet:
2Ti 1:10 But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel:
[2Ti 1:11 DK-KJV] Hvortil jeg er udnævnt som prædikant, og en apostel, og en lærer for Hedningerne.
2Ti 1:11 Whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles.
[2Ti 1:12 DK-KJV] Af hvilken grund jeg også udholder disse ting: ikke desto mindre så skammer jeg mig ikke: for jeg ved hvem jeg tror på, og er overbevist om at han er i stand til at holde det jeg har betroet til ham imod den dag.
2Ti 1:12 For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am not ashamed: for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.
[2Ti 1:13 DK-KJV] Hold fast i de sunde ords form, som du har hørt af mig, i tro og kærlighed som er i Kristus Jesus.
2Ti 1:13 Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus.
[2Ti 1:14 DK-KJV] Hold fast i den gode ting som var betroet til dig via den Hellige Ånd som bor i os.
2Ti 1:14 That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us.
[2Ti 1:15 DK-KJV] Dette ved du, at alle de som er i Lilleasien har vendt sig væk fra mig; af hvem er Fygellus og Hermogenes.
2Ti 1:15 This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me; of whom are Phygellus and Hermogenes.
[2Ti 1:16 DK-KJV] Herren giver barmhjertighed til Onesiforus’ hus; for han forfriskede mig ofte, og skammede sig ikke over min lænke:
2Ti 1:16 The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus; for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain:
[2Ti 1:17 DK-KJV] Men, da han var i Rom, søgte han ivrigt efter mig, og fandt mig.
2Ti 1:17 But, when he was in Rome, he sought me out very diligently, and found me.
[2Ti 1:18 DK-KJV] Herren skænke til ham at han må finde barmhjertighed fra Herren i den dag: og i hvor mange ting han betjente for mig i Efesus, kender du meget vel.
2Ti 1:18 The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day: and in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well.
[2Ti 2:1 DK-KJV] Du derfor, min søn, vær stærk i nåden der er i Kristus Jesus.
2Ti 2:1 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
[2Ti 2:2 DK-KJV] Og de ting som du har hørt af mig blandt mange vidner, betro det samme til trofaste mænd, som også skal være i stand til at undervise andre.
2Ti 2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.
[2Ti 2:3 DK-KJV] Udhold du derfor hårdhed, som en god soldat af Jesus Kristus.
2Ti 2:3 Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ.
[2Ti 2:4 DK-KJV] Ingen mand som går i krig vikler sigselv ind i de opgaver som hører dette liv til, så han må behage ham som har udvalgt ham til at være en soldat.
2Ti 2:4 No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier.
[2Ti 2:5 DK-KJV] Og hvis en mand også stræber efter et højere embede, endnu er han ikke kronet, medmindre han stræber på lovlig vis.
2Ti 2:5 And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully.
[2Ti 2:6 DK-KJV] Landmanden der arbejder må være den første som får del af frugterne.
2Ti 2:6 The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits.
[2Ti 2:7 DK-KJV] Tænk over hvad jeg siger; og Herren giver dig forståelse i alle ting.
2Ti 2:7 Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things.
[2Ti 2:8 DK-KJV] Husk på at Jesus Kristus af Davids sæd var rejst fra de døde efter mit evangelie:
2Ti 2:8 Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:
[2Ti 2:9 DK-KJV] Hvori jeg mishandles, som en der gør ondt, endda bundet, men Guds ord er ikke bundne.
2Ti 2:9 Wherein I suffer trouble, as an evil doer, even unto bonds; but the word of God is not bound.
[2Ti 2:10 DK-KJV] Derfor udholder jeg alle ting for de valgtes skyld, så de også må modtage frelsen som er i Kristus Jesus med evig herlighed.
2Ti 2:10 Therefore I endure all things for the elect’s sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
[2Ti 2:11 DK-KJV] Det er et trofast ordsprog: For hvis vi er døde med ham, skal vi også leve med ham:
2Ti 2:11 It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:
[2Ti 2:12 DK-KJV] Hvis vi lider, skal vi også regere med ham: hvis vi fornægter ham, vil han også fornægte os:
2Ti 2:12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us:
[2Ti 2:13 DK-KJV] Hvis vi ikke tror, dog forbli’r han trofast: han kan ikke fornægte sigselv.
2Ti 2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.
[2Ti 2:14 DK-KJV] Mind dem om disse ting, ved at pålægge dem foran Herren at de ikke skal strides om ord der ikke gavner, men for at det skal omvende dem som hører.
2Ti 2:14 Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.
[2Ti 2:15 DK-KJV] Studer for at vise digselv godkendt overfor Gud, en arbejdsmand der ikke behøver at være skamfuld, ved at opdele sandhedens ord på den rigtige måde.
2Ti 2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
[2Ti 2:16 DK-KJV] Men undgå vanhellig og nyttesløst snak: for det vil bare føre til mere ugudelighed.
2Ti 2:16 But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.
[2Ti 2:17 DK-KJV] Og deres ord vil æde som en koldbrand gør: af dem er Hymenæus og Filetus;
2Ti 2:17 And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;
[2Ti 2:18 DK-KJV] Som har fejlet angående sandheden, ved at sige at opstandelsen allerede har fundet sted, og nedbryder troen hos nogen.
2Ti 2:18 Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.
[2Ti 2:19 DK-KJV] Ikke desto mindre så står Guds grundvold fast, ved at ha’ dette segl, Herren kender dem der er hans, Og, Lad alle som nævner Kristus’ navn vende sig bort fra fejltrin.
2Ti 2:19 Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.
[2Ti 2:20 DK-KJV] Men i et stort hus er der ikke kun kar af guld og sølv, men også af træ og af jord; og nogen til ære, og nogen til vanære.
2Ti 2:20 But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour.
[2Ti 2:21 DK-KJV] Hvis en mand derfor renser sigselv fra disse, skal han være et kar til ære, helliggjort, og en som mesteren kan bruge, og udrustet til alt godt virke.
2Ti 2:21 If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master’s use, and prepared unto every good work.
[2Ti 2:22 DK-KJV] Flygt også fra ungdommelige lyster: men følg efter retfærdighed, tro, næstekærlighed, fred, med dem som kalder på Herren ud af et rent hjerte.
2Ti 2:22 Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.
[2Ti 2:23 DK-KJV] Men undgå tåbelige og ulærde spørgsmål, velvidende at de skaber stridigheder.
2Ti 2:23 But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes.
[2Ti 2:24 DK-KJV] Og en Herrens tjener må ikke stride, men være blid mod alle mennesker, egnet til at undervise, tålmodig,
2Ti 2:24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,
[2Ti 2:25 DK-KJV] Ved i sagtmodighed at instruere dem som modsætter sig; hvis Gud måske vil give dem omvendelse til anerkendelsen af sandheden;
2Ti 2:25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth;
[2Ti 2:26 DK-KJV] Og for at de må genvinde demselv ud af djævlens klapfælder, som er taget til fange af ham ved hans vilje. 
2Ti 2:26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.
[2Ti 3:1 DK-KJV] Kend også dette, at i de sidste dage skal der komme farefulde tider.
2Ti 3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come.
[2Ti 3:2 DK-KJV] For mennesker skal bli’ elskere af deres eget selv, griske, pralende, stolte, spottere af Gud, ulydige mod forældre, utaknemmelige, uhellige,
2Ti 3:2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
[2Ti 3:3 DK-KJV] Uden naturlig hengivenhed, våbenhvilebrydere, falske anklagere, uden selvkontrol, voldsomme, foragtere af de som er gode,
2Ti 3:3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,
[2Ti 3:4 DK-KJV] Forrædere, fremfusende, hovmodige, elskere af nydelser mere end elskere af Gud;
2Ti 3:4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;
[2Ti 3:5 DK-KJV] Som har en form for gudhengivenhed, men ved at fornægte dens kraft: hold dig fra sådanne.
2Ti 3:5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.
[2Ti 3:6 DK-KJV] For af den slags er de som sniger sig ind i huse, og tilfangetager tåbelige kvinder tynget af synder, ledt på afveje med forskellige lyster.
2Ti 3:6 For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,
[2Ti 3:7 DK-KJV] Ved altid at lære, og aldrig er i stand til at komme til kundskaben om sandheden.
2Ti 3:7 Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
[2Ti 3:8 DK-KJV] Nu som Jannes og Jambres stod Moses imod, således står også disse sandheden imod: mennesker med en korrupt tankegang, forkastet vedrørende troen.
2Ti 3:8 Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.
[2Ti 3:9 DK-KJV] Men de skal ikke vinde frem, for deres tåbelighed skal være åbenbar for alle mennesker, som også deres var.
2Ti 3:9 But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was.
[2Ti 3:10 DK-KJV] Men du har fuldt ud kendt min doktrin, livsførsel, formål, tro, overbærenhed, næstekærlighed, tålmodighed,
2Ti 3:10 But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,
[2Ti 3:11 DK-KJV] Forfølgelser, lidelser, som jeg fik i Antiokia, i Ikonium og i Lystra; hvilke forfølgelser jeg udholdt: men Herren forløste mig ud af dem alle.
2Ti 3:11 Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me.
[2Ti 3:12 DK-KJV] Ja, og alle der vil leve gudhengivent i Kristus Jesus skal lide forfølgelse.
2Ti 3:12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
[2Ti 3:13) Men onde mennesker og bedragere skal stadig bli’ værre og værre, ved at bedrage, og ved at være bedraget.
2Ti 3:13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.
[2Ti 3:14 DK-KJV] Men fortsæt du i de ting du har lært og blevet overbevist af, ved at vide af hvem du har lært dem;
2Ti 3:14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;
[2Ti 3:15 DK-KJV] Og at du fra barndommen af har kendt de hellige skrifter, som er i stand til at gøre dig vis til frelse gennem tro som er på Kristus Jesus.  
2Ti 3:15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
[2Ti 3:16 DK-KJV] Alle skrifter er givet via inspiration fra Gud, og er fordelagtige til doktrin, til irettesættelse, til korrektion, til instruktion i retfærdighed:
2Ti 3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
[2Ti 3:17 DK-KJV] Så Guds menneske må være perfekt, omhyggeligt udrustet til al god gerning.
2Ti 3:17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.
[2Ti 4:1 DK-KJV] Jeg pålægger dig derfor foran Gud, og Herren Jesus Kristus, som skal dømme de levende og de døde ved hans tilsynekomst og hans kongerige;
2Ti 4:1 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;
[2Ti 4:2 DK-KJV] Prædik ordet; vær indtrængende rettidigt, urettidigt; bebrejd, irettesæt, forman med al tålmodighed og doktrin.
2Ti 4:2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.
[2Ti 4:3 DK-KJV] For den tid vil komme da de ikke vil udholde sund doktrin; men efter deres egne lyster skal de samle lærere til demselv, ved at ha’ kløende ører;
2Ti 4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;
[2Ti 4:4 DK-KJV] Og de skal vende deres ører væk fra sandheden, og skal bli’ vendt til fabler. 
2Ti 4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.
[2Ti 4:5 DK-KJV] Men vær du på vagt i alle ting, udhold lidelser, gør en evangelists værk, gør fuld gavn af din tjeneste.
2Ti 4:5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.
[2Ti 4:6 DK-KJV] For jeg er nu parat til at bli’ tilbudt, og tiden for min afrejse er nær.
2Ti 4:6 For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.
[2Ti 4:7 DK-KJV] Jeg har kæmpet en god kamp, jeg har fuldført min kurs, jeg har bevaret troen.
2Ti 4:7 I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:
[2Ti 4:8 DK-KJV] Herefter er en retfærdigheds krone lagt klar til mig, som Herren, retfærdighedens dommer, giver mig på den dag: og ikke kun til mig, men også til alle dem som længes efter hans tilsynekomst.
2Ti 4:8 Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.
[2Ti 4:9 DK-KJV] Gør dit bedste for hurtigt at komme til mig:
2Ti 4:9 Do thy diligence to come shortly unto me:
[2Ti 4:10 DK-KJV] For Demas har forladt mig, ved at ha’ elsket denne nuværende verden, og rejste til Tessalonika; Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia.
2Ti 4:10 For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia.
[2Ti 4:11 DK-KJV] Kun Lukas er hos mig. Tag Markus, og bring ham med dig: for han er fordelagtig for mig i tjenesten.
2Ti 4:11 Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.
[2Ti 4:12 DK-KJV] Og Tykikus har jeg sendt til Efesus.
2Ti 4:12 And Tychicus have I sent to Ephesus.
[2Ti 4:13 DK-KJV] Kappen som jeg efterlod hos Karpus i Troas, når du kommer, bring den med dig, og bøgerne, men især pergamenterne.
2Ti 4:13 The cloke that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments.
[2Ti 4:14 DK-KJV] Kobbersmeden Aleksander gjorde mig meget ondt: Herren belønner ham efter hans gerninger:
2Ti 4:14 Alexander the coppersmith did me much evil: the Lord reward him according to his works:
[2Ti 4:15 DK-KJV] Tag du dig også i agt for ham; for han gik kraftigt imod vore ord.
2Ti 4:15 Of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words.
[2Ti 4:16 DK-KJV] Intet menneske stod hos mig ved mit første forsvar, men alle mennesker forlod mig: jeg ber Gud at det ikke må bli’ lagt til deres anklage.
2Ti 4:16 At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may not be laid to their charge.
[2Ti 4:17 DK-KJV] Til trods for det stod Herren ved min side, og styrkede mig; så prædiken via mig måtte bli’ kendt fuldt ud, og for at alle Hedninger måtte høre: og jeg var forløst ud af løvens gab.
2Ti 4:17 Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.
[2Ti 4:18 DK-KJV] Og Herren skal forløse mig fra ethvert ondt virke, og vil bevare mig ind i hans himmelske kongerige: for hans er æren for evig og altid. Amen.
2Ti 4:18 And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.
[2Ti 4:19 DK-KJV] Hyld Priska(Priscilla) og Aquila, og Onesiforos’ hushold.
2Ti 4:19 Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus.
[2Ti 4:20 DK-KJV] Erastus blev tilbage i Korint: men Trofimus efterlod jeg syg i Milet.
2Ti 4:20 Erastus abode at Corinth: but Trophimus have I left at Miletum sick.
[2Ti 4:21 DK-KJV] Gør dit bedste for at komme før vinter. Eubulus hilser dig, og Pudens, og Linus, og Klaudia, og alle brødrene.
2Ti 4:21 Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren.
[2Ti 4:22 DK-KJV] Herren Jesus Kristus være med din ånd. Nåde være med jer. Amen. Denne anden epistel til Timoteus, den første ordinerede biskop for Efesernes kirke, var skrevet fra Rom, da Paulus anden gang blev bragt ind foran Nero.
2Ti 4:22 The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. The second epistle unto Timotheus, ordained the first bishop of the church of the Ephesians, was written from Rome, when Paul was brought before Nero the second time.