Peters Andet brev - 2 Peter - 5 Kapitler - 2 Peter KJV 1769

Navnebetydning for Peter = en sten

[2Pe 1:1 DK-KJV] Simon Peter, en tjener og en apostel af Jesus Kristus, til dem der har opnået den samme værdifulde tro med os gennem Gud og vor Frelser Jesus Kristus’ retfærdighed:
2Pe 1:1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:
[2Pe 1:2 DK-KJV] Nåde og fred er multipliceret for jer gennem Guds kundskab, og Jesus vor Herres,
2Pe 1:2 Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,
[2Pe 1:3 DK-KJV] Ligesom hans guddommelige kraft til os har givet alle de ting der vedrører liv og gudhengivenhed, gennem hans kundskab der har kaldet os til herlighed og anstændighed:
2Pe 1:3 According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:
[2Pe 1:4 DK-KJV] Hvorved der er givet overmådelige store og værdifulde løfter til os: så I via disse måtte bli’ delagtige af den guddommelige natur, ved at ha’ undsluppet korruptionen der er i denne verden gennem lyst.
2Pe 1:4 Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
[2Pe 1:5 DK-KJV] Og i tillæg til dette, efter at ha’ givet al omhyggelighed, ved at lægge anstændighed til jeres tro; og til anstændighed kundskab;
2Pe 1:5 And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
[2Pe 1:6 DK-KJV] Og til kundskab mådehold; og til mådehold tålmodighed; og til tålmodighed gudhengivenhed;
2Pe 1:6 And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;
[2Pe 1:7 DK-KJV] Og til gudhengivenhed broderlig godhed; og til broderlig godhed næstekærlighed.
2Pe 1:7 And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
[2Pe 1:8 DK-KJV] For hvis disse ting er i jer, og bugner, det gør at I hverken skal være gold eller ufrugtbar i Jesus Kristus vor Herres kundskab.
2Pe 1:8 For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
[2Pe 1:9 DK-KJV] Men han der mangler disse ting er blind, og kan ikke se på afstand, og har glemt at han var købt fra hans gamle synder.
2Pe 1:9 But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins.
[2Pe 1:10 DK-KJV] Derfor snarere, brødre, vær omhyggelig med at gøre jeres kald og valg sikkert: for hvis I gør disse ting, skal i aldrig falde:
2Pe 1:10 Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:
[2Pe 1:11 DK-KJV] For en sådan indgang skal i overflod bli’ betjent for jer ind i det evigvarende vor Herre og Frelser Jesus Kristus’ kongerige.
2Pe 1:11 For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.
[2Pe 1:12 DK-KJV] Derfor vil jeg ikke være skødesløs i at minde jer om disse ting, selvom I kender dem, og er etableret i den nærværende sandhed.
2Pe 1:12 Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.
[2Pe 1:13 DK-KJV] Ja, jeg tænker at det er godt, så længe som jeg er i dette tabernakel, at ruske op i jer ved at minde jer om;
2Pe 1:13 Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;
[2Pe 1:14 DK-KJV] Velvidende at jeg snart må tage dette tabernakel af, ligesom Jesus Kristus vor Herre viste mig.
2Pe 1:14 Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me.
[2Pe 1:15 DK-KJV] Desuden vil jeg bestræbe mig på at I må være i stand til efter min død altid at huske på disse ting.
2Pe 1:15 Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.
[2Pe 1:16 DK-KJV] For vi har ikke fulgt listigt udtænkte fabler, da vi for jer kundgjorde den kraft og ankomst af Jesus Kristus vor Herre, men var øjenvidner om hans majestæt.
2Pe 1:16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.
[2Pe 1:17 DK-KJV] For han modtog ære og herlighed fra Gud Faderen, da der kom en sådan stemme til ham fra den fremragende herlighed, Dette er min elskede Søn; i hvem er jeg godt tilfreds.
2Pe 1:17 For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
[2Pe 1:18 DK-KJV] Og denne stemme som kom fra himlen hørte vi, da vi var sammen med ham på det hellige bjerg.
2Pe 1:18 And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.
[2Pe 1:19 DK-KJV] Vi har også et mere sikkert ord af profeti; hvortil I gør vel at I passer på det, som på et lys der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr, og den dag stjerne står op i jeres hjerter:
2Pe 1:19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:
[2Pe 1:20 DK-KJV] Velvidende dette først, at ingen profeti fra skrifterne er af nogen privat fortolkning.
2Pe 1:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
[2Pe 1:21 DK-KJV] For profetien kom ikke i gamle tid ved menneskets vilje: men hellige mennesker fra Gud talte som de var bevæget via den Hellige Ånd.
2Pe 1:21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
[2Pe 2:1 DK-KJV] Men der var også falske profeter blandt folket, ligesom der skal være falske lærere blandt jer, som hemmeligt skal indføre forbandet vranglære, ja ved at fornægte Herren der købte dem, og bringe hurtig destruktion over demselv.
2Pe 2:1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.
[2Pe 2:2 DK-KJV] Og mange skal følge deres skadelige veje; og på grund af dem skal sandhedens vej bli’ omtalt som ond.
2Pe 2:2 And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.
[2Pe 2:3 DK-KJV] Og med griskhed skal de gøre jer til en handelsvare med opdigtede ord: de hvis dom nu i lang tid ikke lader vente på sig, og deres forbandelse slumrer ikke.
2Pe 2:3 And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you: whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not.
[2Pe 2:4 DK-KJV] For hvis Gud ikke skånede englene der syndede, men kastede dem ned til helvede, og overleverede dem til mørkets kæder, til at bli’ reserveret til dom;
2Pe 2:4 For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment;
[2Pe 2:5 DK-KJV] Og ikke skånede den gamle verden, men frelste Noah den 8’ne person, en prædikant af retfærdighed, ved at bringe oversvømmelsen ind over de ugudeliges verden;
2Pe 2:5 And spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly;
[2Pe 2:6 DK-KJV] Og ved at vende byerne Sodoma og Gomorra indtil aske fordømte dem med en omstyring, ved at gøre dem til et eksempel for dem der herefter skulle leve ugudeligt;
2Pe 2:6 And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly;
[2Pe 2:7 DK-KJV] Og befriede retfærdige Lot, plaget med den beskidte konversation fra de onde:
2Pe 2:7 And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked:
[2Pe 2:8 DK-KJV] (For denne retfærdig mand boede blandt dem, i at se og hører, plaget i hans retfærdige sjæl fra dag til dag med deres lovstridige handlinger;)
2Pe 2:8 (For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds;)
[2Pe 2:9 DK-KJV] Herren ved hvordan man forløser den gudhengiven ud af fristelser, og at opbevare den uretfærdige indtil dommedag for at bli’ straffet:
2Pe 2:9 The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished:
[2Pe 2:10 DK-KJV] Men hovedsageligt dem der vandrer kødeligt i urenhedens lyst, og foragter ledelse. Arrogante er de, egenrådige, de er ikke bange for at tale ondt om værdigheder.
2Pe 2:10 But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.
[2Pe 2:11 DK-KJV] Mens englene, som er større i styrke og magt, ikke bringer forhånende beskyldning imod dem foran Herren.
2Pe 2:11 Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord.
[2Pe 2:12 DK-KJV] Men disse, som naturlige brutale vilddyr, lavet for at bli’ taget og destrueret, taler ondt om de ting som de ikke forstår; og skal fuldstændigt gå til grunde i deres egen korruption;
2Pe 2:12 But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not; and shall utterly perish in their own corruption;
[2Pe 2:13 DK-KJV] Og skal modtage uretfærdighedens belønningen, som de der anser det for at være en fornøjelse at lave optøjer om dagen. Pletter er de og skampletter, ved at fornøje demselv med deres egne bedragerier mens de fester med jer;
2Pe 2:13 And shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the day time. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast with you;
[2Pe 2:14 DK-KJV] Ved at ha’ øjne fulde af utroskab, og som kan ikke stoppe med at synde; forførende utilregnelige sjæle: et hjerte har de opøvet med griske skikke; forbandede børn:
2Pe 2:14 Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin; beguiling unstable souls: an heart they have exercised with covetous practices; cursed children:
[2Pe 2:15 DK-KJV] Som har forladt den rette vej, og er gået vild, ved at følge Balaams vej sønnen af Beor, som elskede uretfærdighedens løn;
2Pe 2:15 Which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness;
[2Pe 2:16 DK-KJV] Men var irettesat for hans fejltrin: ved at det stumme æsel talte med et menneskes stemme og forbød profetens galskab.
2Pe 2:16 But was rebuked for his iniquity: the dumb ass speaking with man’s voice forbad the madness of the prophet.
[2Pe 2:17 DK-KJV] Disse er brønde uden vand, skyer der er båret med en storm, til hvem mørkets tåge er reserveret for evigt.
2Pe 2:17 These are wells without water, clouds that are carried with a tempest; to whom the mist of darkness is reserved for ever.
[2Pe 2:18 DK-KJV] For når de taler store opblæste ord af forfængelighed, lokker de gennem kødets lyster, gennem megen kådhed, dem der var rene undslap fra dem som lever i fejl.
2Pe 2:18 For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error.
[2Pe 2:19 DK-KJV] Mens de lover dem frihed, er de demselv korruptionens tjenere: for af hvem et menneske er besejret, af den samme er han ført i slaveri.
2Pe 2:19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.
[2Pe 2:20 DK-KJV] For hvis de efter at ha’ undsluppet denne verdens forurening gennem Herren og Frelseren Jesus Kristus’ kundskab, og de igen er indviklet deri, og besejret, den sidstnævnte ende er værre hos dem end begyndelsen.
2Pe 2:20 For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.
[2Pe 2:21 DK-KJV] For det havde været bedre for dem ikke at have kendt retfærdighedens vej, end, efter de havde kendt den, at vende væk fra den hellige befaling forløst til dem.
2Pe 2:21 For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.
[2Pe 2:22 DK-KJV] Men det er sket for dem ifølge det sande ordsprog, Hunden vender igen tilbage til hans eget bræk; og soen der blev vasket til hendes væltende rundt i mudderet.
2Pe 2:22 But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.
[2Pe 3:1 DK-KJV] Denne anden epistel, elskede, jeg nu skriver til jer; i begge vækker jeg jeres rene sind via ihukommelsens vej:
2Pe 3:1 This second epistle, beloved, I now write unto you; in both which I stir up your pure minds by way of remembrance:
[2Pe 3:2 DK-KJV] Så I må være opmærksomme på ordet som før var talt via de hellige profeter, og på de befalinger fra os Herren og Frelserens apostle:
2Pe 3:2 That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us the apostles of the Lord and Saviour:
[2Pe 3:3 DK-KJV] Ved først at vide dette, at der i de sidste dage skal komme hånere ind, som vandrer efter deres egne lyster,
2Pe 3:3 Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts,
[2Pe 3:4 DK-KJV] Og siger, Hvor er løftet om hans ankomst? for siden fædrene faldt i søvn, alle ting fortsætter som de var fra skabelsens begyndelse.
2Pe 3:4 And saying, Where is the promise of his coming? for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.
[2Pe 3:5 DK-KJV] For dette er de frivilligt uvidende om, at via Guds ord var himlene fra gamle dage af, og jorden stod ud af vandet og i vandet:
2Pe 3:5 For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:
[2Pe 3:6 DK-KJV] Hvorved den verden der dengang var, som var oversvømmet med vand, gik til grunde:
2Pe 3:6 Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished:
[2Pe 3:7 DK-KJV] Men himlene og jorden, som er nu, er via det samme ord opbevaret på lager, reserveret til ild med henblik på dommedag og tilintetgørelse af ugudelige mænd.
2Pe 3:7 But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men.
[2Pe 3:8 DK-KJV] Men, elskede, vær ikke uvidende om denne ene ting, at 1 dag hos Herren er som 1.000 år, og 1.000 år som 1 dag.
2Pe 3:8 But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.
[2Pe 3:9 DK-KJV] Herren er ikke langsom angående hans løfte, som nogle mennesker anser for at være langsomlighed; men er tålmodig imod os, ikke villig til at nogen skulle forulykke, men at alle skulle komme til omvendelse.
2Pe 3:9 The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
[2Pe 3:10 DK-KJV] Men Herrens dag vil komme som en tyv om natten; i hvilken himlene skal forsvinde med en stor larm, og elementerne skal smelte med en kraftig hede, også jorden og de gerninger der er derinde skal bli’ brændt op.
2Pe 3:10 But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up.
[2Pe 3:11 DK-KJV] Ved da at se at alle disse ting skal bli’ opløst, hvilken slags personer burde I da være i al hellig konversation og gudhengivenhed,
2Pe 3:11 Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness,
[2Pe 3:12 DK-KJV] Ved at kigge efter og ved at haste mod ankomsten af Guds dag, hvori himlene som er brændende skal bli’ opløst, og elementerne skal smelte med en kraftig hede?
2Pe 3:12 Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat?
[2Pe 3:13 DK-KJV] Imidlertid kigger vi, ifølge hans løfte, efter nye himle og en ny jord, hvori retfærdighed bor.
2Pe 3:13 Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness.
[2Pe 3:14 DK-KJV] Derfor, elskede, eftersom I kigger efter sådanne ting, vær omhyggelige så I må bli’ fundet af ham i fred, uplettede, og uangribelige.
2Pe 3:14 Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless.
[2Pe 3:15 DK-KJV] Og regn med at vor Herres overbærenhed er frelse; ligesom vor elskede broder Paulus også har skrevet til jer efter den visdom der er givet ham;
2Pe 3:15 And account that the longsuffering of our Lord is salvation; even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you;
[2Pe 3:16 DK-KJV] Som også i alle hans epistler, ved i dem at tale om disse ting; i hvilke der er nogle ting der er svære at forstå, som de der er ulærde og utilregnelige forvrænger, som de også gør med de andre skrifter, til deres egen destruktion.
2Pe 3:16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.
[2Pe 3:17 DK-KJV] I derfor, elskede, eftersom I kendte til disse ting før, vær varsom så I ikke også, ved at være ledt på afveje med fejltagelsen fra de onde, falder fra jeres egen standhaftighed.
2Pe 3:17 Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own stedfastness.
[2Pe 3:18 DK-KJV] Men voks i nåde, og i vor Herre og Frelser Jesus Kristus’ kundskab. Til ham være herlighed både nu og for altid. Amen.
2Pe 3:18 But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen.