Josva - 24 Kapitler - Joshua KJV 1769

Navnebetydning for Josva = Gud frelser

[Jos 1:1 DK-KJV] Nu efter Moses’ død HERRENs tjener skete det, at HERREN talte til Josva sønnen af Nun, Moses’ betjener, og siger,
Jos 1:1 Now after the death of Moses the servant of the LORD it came to pass, that the LORD spake unto Joshua the son of Nun, Moses’ minister, saying,
[Jos 1:2 DK-KJV] Moses min tjener er død; rejs dig nu derfor, gå over denne Jordanflod, du, og hele dette folk, til landet som jeg gir til dem, ja til Israels børn.
Jos 1:2 Moses my servant is dead; now therefore arise, go over this Jordan, thou, and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel.
[Jos 1:3 DK-KJV] Ethvert sted som jeres fodsål skal træde på, det har jeg givet til jer, som jeg sagde det til Moses.
Jos 1:3 Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses.
[Jos 1:4 DK-KJV] Fra vildmarken og dette Libanon lige til den store flod, Eufratfloden, hele Hittiternes land, og til det store hav mod solnedgangen, skal være jeres kyst.
Jos 1:4 From the wilderness and this Lebanon even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast.
[Jos 1:5 DK-KJV] Intet menneske skal være i stand til at stå foran dig der alle dagene i dit liv: som jeg var med Moses, sådant vil jeg være med dig: jeg vil ikke svigte dig, heller ikke forlade dig. 
Jos 1:5 There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life: as I was with Moses, so I will be with thee: I will not fail thee, nor forsake thee.
[Jos 1:6 DK-KJV] Vær stærk og ved godt mod: for til dette folk skal du dele landet som en arv, som jeg sværgede til deres fædre at give dem.
Jos 1:6 Be strong and of a good courage: for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I sware unto their fathers to give them.
[Jos 1:7 DK-KJV] Vær du dog stærk og meget tapper, så du må overholde at gøre i overensstemmelse med hele loven, som min tjener Moses befalede dig: vend dig ikke bort fra den til højre eller til venstre, for at du må ha’ fremgang hvorsomhelst du går hen.
Jos 1:7 Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee: turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest.
[Jos 1:8 DK-KJV] Denne lovbog skal ikke forlade din mund; men du skal meditere deri dag og nat, så du må overholde at gøre i overensstemmelse med alt der er skrevet deri: for da skal du gøre din vej fremgangsrig, og da skal du ha’ god success.
Jos 1:8 This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.
[Jos 1:9 DK-KJV] Har jeg ikke befalet dig? Vær stærk og ved godt mod; vær ikke bange, vær du heller ikke fortvivlet: for din Gud HERREN er med dig hvorsomhelst du går hen.
Jos 1:9 Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the LORD thy God is with thee whithersoever thou goest.
[Jos 1:10 DK-KJV] Da befalede Josva folkets officere, og siger,
Jos 1:10 Then Joshua commanded the officers of the people, saying,
[Jos 1:11 DK-KJV] Passer gennem hæren, og befal folket, og sig, Forbered jer proviant; for indenfor 3 dage skal I passer over denne Jordanflod, for at gå og besidde landet, som jeres Gud HERREN giver jer for at besidde det.
Jos 1:11 Pass through the host, and command the people, saying, Prepare you victuals; for within three days ye shall pass over this Jordan, to go in to possess the land, which the LORD your God giveth you to possess it.
[Jos 1:12 DK-KJV] Og til Reubeniterne, og til Gaditerne, og til halvdelen af Manassehs stamme, talte Josva, og siger,
Jos 1:12 And to the Reubenites, and to the Gadites, and to half the tribe of Manasseh, spake Joshua, saying,
[Jos 1:13 DK-KJV] Husk på ordet som Moses HERRENs tjener befalede jer, som siger, jeres Gud HERREN har givet jer hvile, og har givet jer dette land.
Jos 1:13 Remember the word which Moses the servant of the LORD commanded you, saying, The LORD your God hath given you rest, and hath given you this land.
[Jos 1:14 DK-KJV] Jeres hustruer, jeres små, og jeres kvæg, skal bli’ tilbage i landet som Moses gav jer på denne side af Jordanfloden; men I skal passere armeret foran jeres brødre, alle de mægtige tapre mænd, og hjælp dem;
Jos 1:14 Your wives, your little ones, and your cattle, shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan; but ye shall pass before your brethren armed, all the mighty men of valour, and help them;
[Jos 1:15 DK-KJV] Indtil HERREN har givet jeres brødre hvile, som han har givet jer, og de har også besiddet landet som jeres Gud HERREN giver dem: da skal I returnere til landet af jeres besiddelse, og nyde det, som Moses HERRENs tjener gav jer på denne side af Jordanfloden mod solopgangen.
Jos 1:15 Until the LORD have given your brethren rest, as he hath given you, and they also have possessed the land which the LORD your God giveth them: then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses the LORD’S servant gave you on this side Jordan toward the sunrising.
[Jos 1:16 DK-KJV] Og de svarede Josva, og siger, Alt det du befaler os vil vi gøre, og hvorsomhelst du sender os hen, vil vi gå.
Jos 1:16 And they answered Joshua, saying, All that thou commandest us we will do, and whithersoever thou sendest us, we will go.
[Jos 1:17 DK-KJV] Ligesom vi lyttede til Moses i alle ting, sådant vil vi lytte til dig: lad kun din Gud HERREN være med dig, som han var med Moses.
Jos 1:17 According as we hearkened unto Moses in all things, so will we hearken unto thee: only the LORD thy God be with thee, as he was with Moses.
[Jos 1:18 DK-KJV] Hvemsomhelst han er som gør oprør imod din befaling, og ikke vil lytte til dine ord i alt det du befaler ham, han skal lide døden: vær bare stærk og ved godt mod.
Jos 1:18 Whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to death: only be strong and of a good courage.
[Jos 2:1 DK-KJV] Og Josva sønnen af Nun sendte 2 mænd ud fra Shittim for at udspionere i hemmelighed, og siger, Gå og kig på landet, ja på Jeriko. Og de gik, og kom ind i en skøges hus, kaldet Rahab, og logerede der.
Jos 2:1 And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went, and came into an harlot’s house, named Rahab, and lodged there.
[Jos 2:2 DK-KJV] Og det var fortalt til Jerikos konge, og sagt, Læg mærke til, der kom mænd herhen fra Israels børn for at gennemsøge landet.
Jos 2:2 And it was told the king of Jericho, saying, Behold, there came men in hither to night of the children of Israel to search out the country.
[Jos 2:3 DK-KJV] Og Jerikos konge sendte bud til Rahab, og siger, frembring de mænd der er kommet til dig, som er kommet ind i dit hus: for de er kommet for at gennemsøge hele landet.
Jos 2:3 And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house: for they be come to search out all the country.
[Jos 2:4 DK-KJV] Og kvinden tog de 2 mænd, og gemte dem, og sagde således, Der kom mænd til mig, men jeg vidste ikke hvor de var fra:
Jos 2:4 And the woman took the two men, and hid them, and said thus, There came men unto me, but I wist not whence they were:
[Jos 2:5 DK-KJV] Og det skete omkring tiden for portlukningen, da det var mørkt, at mændene gik ud: hvorhen mændene gik ved jeg ikke: følg hurtigt efter dem; for I skal fange dem.
Jos 2:5 And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out: whither the men went I wot not: pursue after them quickly; for ye shall overtake them.
[Jos 2:6 DK-KJV] Men hun havde bragt dem op på hustaget, og gemt dem blandt hør-negene, som hun havde lagt i orden på taget.
Jos 2:6 But she had brought them up to the roof of the house, and hid them with the stalks of flax, which she had laid in order upon the roof.
[Jos 2:7 DK-KJV] Og mændene forfulgte dem på vejen mod Jordanfloden til vadestederne: og lige så snart som de der forfulgte dem var gået ud, lukkede de porten.
Jos 2:7 And the men pursued after them the way to Jordan unto the fords: and as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gate.
[Jos 2:8 DK-KJV] Og før de var lagt ned, kom hun op til dem på taget;
Jos 2:8 And before they were laid down, she came up unto them upon the roof;
[Jos 2:9 DK-KJV] Og hun sagde til mændene, Jeg ved at HERREN har givet jer landet, og at jeres terror er faldet på os, og at alle landets indbyggere dåner på grund af jer.
Jos 2:9 And she said unto the men, I know that the LORD hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you.
[Jos 2:10 DK-KJV] For vi har hørt hvordan HERREN for jer udtørrede vandet fra det Røde hav, da I kom ud af Egypten; og hvad I gjorde ved de 2 Amorit konger, der var på den anden side af Jordanfloden, Sihon og Og, hvem I fuldstændigt destruerede.
Jos 2:10 For we have heard how the LORD dried up the water of the Red sea for you, when ye came out of Egypt; and what ye did unto the two kings of the Amorites, that were on the other side Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed.
[Jos 2:11 DK-KJV] Og lige så snart som vi hørte disse ting, smeltede vore hjerter, og der var heller ikke mere mod tilbage i nogen mand, på grund af jer: for jeres Gud HERREN, han er Gud i himmel foroven, og på jord forneden.
Jos 2:11 And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man, because of you: for the LORD your God, he is God in heaven above, and in earth beneath.
[Jos 2:12 DK-KJV] Nu derfor, ber jeg jer, sværg til mig ved HERREN, siden jeg har udvist jer godhed, så I også vil vise godhed overfor min fars hus, og giv mig et sandt kendetegn:
Jos 2:12 Now therefore, I pray you, swear unto me by the LORD, since I have shewed you kindness, that ye will also shew kindness unto my father’s house, and give me a true token:
[Jos 2:13 DK-KJV] Og så I vil frelse min fars liv, og min mors, og mine brødres, og mine søstres, og alt det de har, og forløse vore liv fra døden.
Jos 2:13 And that ye will save alive my father, and my mother, and my brethren, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death.
[Jos 2:14 DK-KJV] Og mændene svarede hende, Vore liv for jeres, hvis I ikke afslører dette vort forehavende. Og det skal ske, når HERREN har givet os landet, at vi vil handle venligt og oprigtigt med dig.
Jos 2:14 And the men answered her, Our life for yours, if ye utter not this our business. And it shall be, when the LORD hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee.
[Jos 2:15 DK-KJV] Da firede hun dem ned via en snor gennem vinduet: for hendes hus var på provinsbymuren, og hun boede på muren.
Jos 2:15 Then she let them down by a cord through the window: for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall.
[Jos 2:16 DK-KJV] Og hun sagde til dem, Skynd jer overtil bjerget, for ikke at forfølgerne møder jer; og gem jerselv der i 3 dage, indtil forfølgerne er returneret: og bagefter må I gå jeres vej.
Jos 2:16 And she said unto them, Get you to the mountain, lest the pursuers meet you; and hide yourselves there three days, until the pursuers be returned: and afterward may ye go your way.
[Jos 2:17 DK-KJV] Og mændene sagde til hende, Vi vil være uangribelige af denne din ed som du har fået os til at sværge.
Jos 2:17 And the men said unto her, We will be blameless of this thine oath which thou hast made us swear.
[Jos 2:18 DK-KJV] Læg mærke til, når vi kommer ind i landet, skal du binde denne line af skarlagenrød tråd i vinduet som du firede os ned ad: og du skal bringe din far, og din mor, og dine brødre, og hele din fars hushold, hjem til dig.
Jos 2:18 Behold, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window which thou didst let us down by: and thou shalt bring thy father, and thy mother, and thy brethren, and all thy father’s household, home unto thee.
[Jos 2:19 DK-KJV] Og det skal ske, at hvemsomhelst der skal gå ud af dørene fra dit hus ud på gaden, hans blod skal være på hans hoved, og vi vil være skyldfri: og hvemsomhelst der skal være hos dig i huset, hans blod skal være på vort hoved, hvis nogens hånd er over ham.
Jos 2:19 And it shall be, that whosoever shall go out of the doors of thy house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless: and whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head, if any hand be upon him.
[Jos 2:20 DK-KJV] Og hvis du fortæller om dette vort forehavende, da vil vi være fri fra din ed som du har fået os til at sværge.
Jos 2:20 And if thou utter this our business, then we will be quit of thine oath which thou hast made us to swear.
[Jos 2:21 DK-KJV] Og hun sagde, I overensstemmelse med jeres ord, sådant er det. Og hun sendte dem væk, og de rejste: og hun bandt den skarlagenrøde line i vinduet.
Jos 2:21 And she said, According unto your words, so be it. And she sent them away, and they departed: and she bound the scarlet line in the window.
[Jos 2:22 DK-KJV] Og de gik, og kom til bjerget, og opholdt sig der i 3 dage, indtil forfølgerne var returneret: og forfølgerne søgte efter dem udover det hele, men fandt dem ikke.
Jos 2:22 And they went, and came unto the mountain, and abode there three days, until the pursuers were returned: and the pursuers sought them throughout all the way, but found them not.
[Jos 2:23 DK-KJV] Sådant returnerede de 2 mænd, og steg ned fra bjerget, og passerede over, og kom til Josva sønnen af Nun, og fortalte ham alle de ting der var sket for dem.
Jos 2:23 So the two men returned, and descended from the mountain, and passed over, and came to Joshua the son of Nun, and told him all things that befell them:
[Jos 2:24 DK-KJV] Og de sagde til Josva, HERREN har sandelig forløst hele landet ind i vore hænder; ja for alle landets indbygger dåner på grund af os.
Jos 2:24 And they said unto Joshua, Truly the LORD hath delivered into our hands all the land; for even all the inhabitants of the country do faint because of us.
[Jos 3:1 DK-KJV] Og Josva stod tidligt op om morgenen; og de flyttede sig fra Shittim, og kom til Jordanfloden, han og alle Israels børn, og logerede der før de passerede over.
Jos 3:1 And Joshua rose early in the morning; and they removed from Shittim, and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over.
[Jos 3:2 DK-KJV] Og det skete efter 3 dage, at officererne gik gennem hæren;
Jos 3:2 And it came to pass after three days, that the officers went through the host;
[Jos 3:3 DK-KJV] Og de befalede folket, og siger, Når I ser HERRENs pagtsark fra jeres Gud, og Levitpræsterne bære den, da skal I flytte jer fra jeres sted, og gå efter den.
Jos 3:3 And they commanded the people, saying, When ye see the ark of the covenant of the LORD your God, and the priests the Levites bearing it, then ye shall remove from your place, and go after it.
[Jos 3:4 DK-KJV] Der skal dog være en afstand mellem jer og den, et mål på omkring 1.000 meter: kom ikke nær indtil den, så I må kende vejen af hvilken I skal gå: for I har ikke passeret denne vej hidtil. “Tilbage til ApG 1:12”
Jos 3:4 Yet there shall be a space between you and it, about two thousand cubits by measure: come not near unto it, that ye may know the way by which ye must go: for ye have not passed this way heretofore.
[Jos 3:5 DK-KJV] Og Josva sagde til folket, Indvi jerselv: for i morgen vil HERREN gøre undere blandt jer.
Jos 3:5 And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves: for to morrow the LORD will do wonders among you.
[Jos 3:6 DK-KJV] Og Josva talte til præsterne, og siger, Ta’ pagtsarken op, og passer over foran folket. Og de tog pagtsarken op, og gik foran folket.
Jos 3:6 And Joshua spake unto the priests, saying, Take up the ark of the covenant, and pass over before the people. And they took up the ark of the covenant, and went before the people.
[Jos 3:7 DK-KJV] Og HERREN sagde til Josva, Denne dag vil jeg begynde at forstørre dig foran hele Israels øjne, så de må vide at, som jeg var med Moses, sådant vil jeg være med dig.
Jos 3:7 And the LORD said unto Joshua, This day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that, as I was with Moses, so I will be with thee.
[Jos 3:8 DK-KJV] Og du skal befale præsterne der bærer pagtsarken, og sige, Når I er kommet til Jordanflodens vandkant, skal I stå stille i Jordanfloden.
Jos 3:8 And thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, saying, When ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan.
[Jos 3:9 DK-KJV] Og Josva sagde til Israels børn, Kom herhen, og hør ordene fra HERREN jeres Gud.
Jos 3:9 And Joshua said unto the children of Israel, Come hither, and hear the words of the LORD your God.
[Jos 3:10 DK-KJV] Og Josva sagde, Herved skal I vide at den levende Gud er blandt jer, og at han uden fejl vil uddrive Canaaniterne foran jer, og Hittiterne, og Hiviterne, og Perizziterne, og og Girgasiterne, og Amoriterne, og Jebusiterne.
Jos 3:10 And Joshua said, Hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites.
[Jos 3:11 DK-KJV] Læg mærke til, Herrens pagtsark for hele denne jord passerer over foran jer ud i Jordanfloden.
Jos 3:11 Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over before you into Jordan.
[Jos 3:12 DK-KJV] Ta’ jer derfor nu ud 12 mænd af Israels stammer, ud af enhver stamme en mand.
Jos 3:12 Now therefore take you twelve men out of the tribes of Israel, out of every tribe a man.
[Jos 3:13 DK-KJV] Og det skal ske, lige så snart som præsternes fodsåler der bærer HERRENs ark, hele jordens Herre, skal røre Jordanflodens vandmasser, så skal Jordanflodens vandmasser bli’ afskåret fra de vandmasser der kommer ned fra foroven; og de skal stå over en bunke.
Jos 3:13 And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the LORD, the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above; and they shall stand upon an heap.
[Jos 3:14 DK-KJV] Og det skete, da folket flyttede sig fra deres telte, for at passere over Jordanfloden, og præsterne bar pagtsarken foran folket;
Jos 3:14 And it came to pass, when the people removed from their tents, to pass over Jordan, and the priests bearing the ark of the covenant before the people;
[Jos 3:15 DK-KJV] Og da de der bar arken var komme ud i Jordanfloden, og fødderne fra præsterne der bar arken var dyppet i vandkanten, (for Jordanfloden oversvømmede hele tiden alle hans bredder i høsttiden,)
Jos 3:15 And as they that bare the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bare the ark were dipped in the brim of the water, (for Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest,)
[Jos 3:16 DK-KJV] At de vandmasser som kom ned fra foroven stod og rejste sig op over en bunke meget langt fra byen Adam, der er ved siden af Zaretan: og de der kom ned imod havet på sletten, ja det salte hav, strandede, og var afskåret: og folket passerede over lige hen imod Jeriko.
Jos 3:16 That the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city Adam, that is beside Zaretan: and those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed, and were cut off: and the people passed over right against Jericho.
[Jos 3:17 DK-KJV] Og præsterne der bar HERRENs pagtsark stod fast på tør jord i Jordanflodens midte, og alle Israeliterne passerede over på tør jord, indtil hele folket var passeret helt over Jordanfloden.
Jos 3:17 And the priests that bare the ark of the covenant of the LORD stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground, until all the people were passed clean over Jordan.
[Jos 4:1 DK-KJV] Og det skete, da hele folket var passeret rene over Jordanfloden, at HERREN talte til Josva, og siger,
Jos 4:1 And it came to pass, when all the people were clean passed over Jordan, that the LORD spake unto Joshua, saying,
[Jos 4:2 DK-KJV] Ta’ jer 12 mænd ud af folket, ud af enhver stamme en mand,
Jos 4:2 Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,
[Jos 4:3 DK-KJV] Og befal I dem, og sig, Ta’ med jer ud af Jordanflodens midte, ud af stedet hvor præsterne fødder stod fast, 12 sten, og I skal bære den over med jer, og efterlade dem på longerings stedet, hvor I skal logere denne nat.
Jos 4:3 And command ye them, saying, Take you hence out of the midst of Jordan, out of the place where the priests’ feet stood firm, twelve stones, and ye shall carry them over with you, and leave them in the lodging place, where ye shall lodge this night.
[Jos 4:4 DK-KJV] Da sammenkaldte Josva de 12 mænd, som han havde forberedt af Israels børn, ud af enhver stamme en mand:
Jos 4:4 Then Joshua called the twelve men, whom he had prepared of the children of Israel, out of every tribe a man:
[Jos 4:5 DK-KJV] Og Josva sagde til dem, Passer over foran jeres Gud HERRENs ark ind i Jordanflodens midte, og ta’ I enhver mand af jer en sten på jeres skuldre, efter antallet på Israels børns stammer:
Jos 4:5 And Joshua said unto them, Pass over before the ark of the LORD your God into the midst of Jordan, and take ye up every man of you a stone upon his shoulder, according unto the number of the tribes of the children of Israel:
[Jos 4:6 DK-KJV] For at denne må være et tegn blandt jer, så når børn spørger deres fædre i tiden der kommer, og siger, Hvad mener I med disse sten?
Jos 4:6 That this may be a sign among you, that when your children ask their fathers in time to come, saying, What mean ye by these stones?
[Jos 4:7 DK-KJV] Da skal I svare dem, At Jordanflodens vandmasser var afskåret foran HERRENs pagtsark; da den passerede over Jordanfloden, var Jordanflodens vandmasser afskåret: og disse sten skal være for et mindesmærke for Israels børn for evigt.
Jos 4:7 Then ye shall answer them, That the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the LORD; when it passed over Jordan, the waters of Jordan were cut off: and these stones shall be for a memorial unto the children of Israel for ever.
[Jos 4:8 DK-KJV] Og Israels børn gjorde som Josva befalede, og samlede 12 sten op ud af Jordanflodens midte, som HERREN talte til Josva, efter antallet på Israels børns stammer, og bar dem over med dem til stedet hvor de logerede, og lagde dem ned der.
Jos 4:8 And the children of Israel did so as Joshua commanded, and took up twelve stones out of the midst of Jordan, as the LORD spake unto Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them unto the place where they lodged, and laid them down there.
[Jos 4:9 DK-KJV] Og Josva satte 12 sten op i Jordanflodens midte, på stedet hvor fødderne fra præsterne der bar pagtsarken stod: og de er der indtil denne dag.
Jos 4:9 And Joshua set up twelve stones in the midst of Jordan, in the place where the feet of the priests which bare the ark of the covenant stood: and they are there unto this day.
[Jos 4:10 DK-KJV] For præsterne som bar arken stod i Jordanflodens midte, indtil alle ting var fuldført som HERREN befalede Josva at tale til folket, i overensstemmelse med alt det Moses befalede Josva: og folket skyndt sig og passerede over.
Jos 4:10 For the priests which bare the ark stood in the midst of Jordan, until every thing was finished that the LORD commanded Joshua to speak unto the people, according to all that Moses commanded Joshua: and the people hasted and passed over.
[Jos 4:11 DK-KJV] Og det skete, da hele folket var passeret rene over, at HERRENs ark passerede over, og præsterne, i folkets nærvær.
Jos 4:11 And it came to pass, when all the people were clean passed over, that the ark of the LORD passed over, and the priests, in the presence of the people.
[Jos 4:12 DK-KJV] Og Reubens børn, og Gads børn, og halvdelen af Manassehs stamme, passerede armeret over foran Israels børn, som Moses talte til dem:
Jos 4:12 And the children of Reuben, and the children of Gad, and half the tribe of Manasseh, passed over armed before the children of Israel, as Moses spake unto them:
[Jos 4:13 DK-KJV] Omkring 40.000 forberedt for krig passerede over foran HERREN til kamp, til Jerikos sletter.
Jos 4:13 About forty thousand prepared for war passed over before the LORD unto battle, to the plains of Jericho.
[Jos 4:14 DK-KJV] På den dag forstørrede HERREN Josva foran hele Israels øjne; og de frygtede ham, som de frygtede Moses, alle dagene af hans liv.
Jos 4:14 On that day the LORD magnified Joshua in the sight of all Israel; and they feared him, as they feared Moses, all the days of his life.
[Jos 4:15 DK-KJV] Og HERREN talte til Josva, og siger,
Jos 4:15 And the LORD spake unto Joshua, saying,
[Jos 4:16 DK-KJV] Befal præsterne at bære vidnesbyrdets ark, så de kommer op ud af Jordanfloden.
Jos 4:16 Command the priests that bear the ark of the testimony, that they come up out of Jordan.
[Jos 4:17 DK-KJV] Derfor befalede Josva præsterne, og siger, Kom I op ud af Jordanfloden.
Jos 4:17 Joshua therefore commanded the priests, saying, Come ye up out of Jordan.
[Jos 4:18 DK-KJV] Og det skete, da præsterne der bar HERRENs pagtsark var kommet op ud af Jordanflodens midte, og præsternes fodsåler var opløftet til det tørre land, at Jordanflodens vandmasser returnerede til deres sted, og oversvømmede alle hans bredder, som de gjorde før.
Jos 4:18 And it came to pass, when the priests that bare the ark of the covenant of the LORD were come up out of the midst of Jordan, and the soles of the priests’ feet were lifted up unto the dry land, that the waters of Jordan returned unto their place, and flowed over all his banks, as they did before.
[Jos 4:19 DK-KJV] Og folket kom op ud af Jordanfloden på den tiende dag af den første måned, og slog lejr i Gilgal, på østsiden af Jeriko.
Jos 4:19 And the people came up out of Jordan on the tenth day of the first month, and encamped in Gilgal, in the east border of Jericho.
[Jos 4:20 DK-KJV] Og de 12 sten, som de tog ud af Jordanfloden, rejste Josva i Gilgal.
Jos 4:20 And those twelve stones, which they took out of Jordan, did Joshua pitch in Gilgal.
[Jos 4:21 DK-KJV] Og han talte til Israels børn, og siger, Når jeres børn skal spørge deres fædre i tiden som kommer, og sige, Hvad betyder disse sten?
Jos 4:21 And he spake unto the children of Israel, saying, When your children shall ask their fathers in time to come, saying, What mean these stones?
[Jos 4:22 DK-KJV] Da skal I lade jeres børn vide, og sige, Israel kom over denne Jordanflod på tørt land.
Jos 4:22 Then ye shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land.
[Jos 4:23 DK-KJV] For jeres Gud HERREN udtørrede Jordanflodens vandmasser foran jer, indtil I var passeret over, som jeres Gud HERREN gjorde det med det Røde hav, hvilket han udtørrede foran os, indtil vi var gået over:
Jos 4:23 For the LORD your God dried up the waters of Jordan from before you, until ye were passed over, as the LORD your God did to the Red sea, which he dried up from before us, until we were gone over:
[Jos 4:24 DK-KJV] Så alle folk på jorden måtte kende HERRENs hånd, at den er mægtig: så I måtte frygte jeres Gud HERREN for evigt.
Jos 4:24 That all the people of the earth might know the hand of the LORD, that it is mighty: that ye might fear the LORD your God for ever.
[Jos 5:1 DK-KJV] Og det skete, da alle Amoriternes konger, som var på Jordanflodens østside, og alle Canaaniternes konger, som var ved havet, hørte at HERREN havde udtørret Jordanflodens vandmasser foran Israels børn, indtil vi var passeret over, at deres hjerter smeltede, der var heller ikke ånd i dem mere, på grund af Israels børn.
Jos 5:1 And it came to pass, when all the kings of the Amorites, which were on the side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, which were by the sea, heard that the LORD had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel, until we were passed over, that their heart melted, neither was there spirit in them any more, because of the children of Israel.
[Jos 5:2 DK-KJV] På det tidspunkt sagde HERREN til Josva, Lav dig skarpe knive, og omskær igen Israels børn denne anden gang.
Jos 5:2 At that time the LORD said unto Joshua, Make thee sharp knives, and circumcise again the children of Israel the second time.
[Jos 5:3 DK-KJV] Og Josva lavede ham skarpe knive, og omskar Israels børn ved forskinds bakken.
Jos 5:3 And Joshua made him sharp knives, and circumcised the children of Israel at the hill of the foreskins.
[Jos 5:4 DK-KJV] Og dette er grunden til hvorfor Josva omskar: Hele folket der kom ud af Egypten, der var hankøn, ja alle soldaterne, døde i vildmarken ved vejen, efter de kom ud af Egypten.
Jos 5:4 And this is the cause why Joshua did circumcise: All the people that came out of Egypt, that were males, even all the men of war, died in the wilderness by the way, after they came out of Egypt.
[Jos 5:5 DK-KJV] Nu hele folket der kom ud var omskåret: men hele folket der var født i vildmarken ved vejen som de kom videre ud af Egypten, dem havde de ikke omskåret.
Jos 5:5 Now all the people that came out were circumcised: but all the people that were born in the wilderness by the way as they came forth out of Egypt, them they had not circumcised.
[Jos 5:6 DK-KJV] For Israels børn vandrede 40 år i vildmarken, indtil hele folket der var soldater, som kom ud af Egypten, var konsumeret, fordi de ikke adlød HERRENs stemme: til hvem HERREN sværgede at han ikke ville vise dem landet, hvilket HERREN sværgede til deres fædre at han ville gi’ os, et land der flyder med mælk og honning.
Jos 5:6 For the children of Israel walked forty years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of the LORD: unto whom the LORD sware that he would not shew them the land, which the LORD sware unto their fathers that he would give us, a land that floweth with milk and honey.
[Jos 5:7 DK-KJV] Og deres børn, hvem han opfostrede i deres sted, dem omskar Josva: for de var uomskåret, fordi de ikke havde omskåret dem ved vejen.
Jos 5:7 And their children, whom he raised up in their stead, them Joshua circumcised: for they were uncircumcised, because they had not circumcised them by the way.
[Jos 5:8 DK-KJV] Og det skete, da de havde udført omskærelsen af hele folket, at de blev tilbage i deres steder i lejren, indtil de var hele.
Jos 5:8 And it came to pass, when they had done circumcising all the people, that they abode in their places in the camp, till they were whole.
[Jos 5:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til Josva, Denne dag har jeg rullet Egyptens bebrejdelse væk fra jer. Derfor er navnet på det sted kaldet Gilgal indtil denne dag.
Jos 5:9 And the LORD said unto Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day.
[Jos 5:10 DK-KJV] Og Israels børn slog lejr i Gilgal, og holdt påsken på den 14’ne dag af den måned om aftenen på Jerikos sletter.
Jos 5:10 And the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the passover on the fourteenth day of the month at even in the plains of Jericho.
[Jos 5:11 DK-KJV] Og de spiste af landets gamle korn den næste dag efter påsken, usyrede kager, og udtørret korn på den selvsamme dag.
Jos 5:11 And they did eat of the old corn of the land on the morrow after the passover, unleavened cakes, and parched corn in the selfsame day.
[Jos 5:12 DK-KJV] Og mannaen stoppede om morgenen efter de havde spist af landets gamle korn; Israels børn havde heller ikke mere manna; men det år spiste de at frugten fra Canaans land.
Jos 5:12 And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land; neither had the children of Israel manna any more; but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year.
[Jos 5:13 DK-KJV] Og det skete, da Josva var ved Jeriko, at han opløftede hans øjne og kiggede, og, læg mærke til, der stod en mand et stykke fra ham med hans sværd trukket i hans hånd: og Josva gik over til ham, og sagde til ham, Er du for os, eller for vore modstandere?
Jos 5:13 And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and, behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand: and Joshua went unto him, and said unto him, Art thou for us, or for our adversaries?
[Jos 5:14 DK-KJV] Og han sagde, Nej; men som kaptajn for HERRENs hær er jeg kommet nu. Og Josva faldt med hans ansigt mod jorden, og tilbad, og sagde til ham, Hvad siger min herre til hans tjener?
Jos 5:14 And he said, Nay; but as captain of the host of the LORD am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my lord unto his servant?
[Jos 5:15 DK-KJV] Og kaptajnen for HERRENs hær sagde til Josva, Løs dine sko fra dine fødder; for stedet hvorpå du står er hellig. Og Josva gjorde sådant.
Jos 5:15 And the captain of the LORD’S host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot; for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so.
[Jos 6:1 DK-KJV] Nu var Jeriko tæt befæstet på grund af Israels børn: ingen gik ud, og ingen kom ind.
Jos 6:1 Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel: none went out, and none came in.
[Jos 6:2 DK-KJV] Og HERREN sagde til Josva, Se, jeg har givet Jeriko ind i din hånd, og dens konge, og de mægtige tapre mænd.
Jos 6:2 And the LORD said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valour.
[Jos 6:3 DK-KJV] Og I skal omringe byen, alle I soldater, og gå rundt omkring byen 1 gang. Dette skal du gøre i 6 dage.
Jos 6:3 And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do six days.
[Jos 6:4 DK-KJV] Og 7 præster skal foran arken bære 7 vædderhornstrompeter: og den 7’ne dag skal I omringe byen 7 gange, og præsterne skal blæse i trompeterne.
Jos 6:4 And seven priests shall bear before the ark seven trumpets of rams’ horns: and the seventh day ye shall compass the city seven times, and the priests shall blow with the trumpets.
[Jos 6:5 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, når de laver et langt trut i vædderhornene, og når I hører lyden fra trompeterne, at hele folket skal råbe med et højt råb; og bymuren skal falde fladt ned, og folket skal stige op enhver mand lige foran ham.
Jos 6:5 And it shall come to pass, that when they make a long blast with the ram’s horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout; and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him.
[Jos 6:6 DK-KJV] Og Josva Nuns søn kaldte på præsterne, og sagde til dem, Ta’ pagtsarken op, og lad 7 præster bære 7 vædderhornstrompeter foran HERRENs ark.
Jos 6:6 And Joshua the son of Nun called the priests, and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let seven priests bear seven trumpets of rams’ horns before the ark of the LORD.
[Jos 6:7 DK-KJV] Og han sagde til folket, Gå videre, og omring byen, og lad ham der er armeret gå videre foran HERRENs ark.
Jos 6:7 And he said unto the people, Pass on, and compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the LORD.
[Jos 6:8 DK-KJV] Og det skete, da Josva havde talt til folket, at de 7 præster som bar de 7 vædderhornstrompeter passerede forbi foran HERREN, og blæste i trompeterne: og HERRENs pagtsark fulgte dem.
Jos 6:8 And it came to pass, when Joshua had spoken unto the people, that the seven priests bearing the seven trumpets of rams’ horns passed on before the LORD, and blew with the trumpets: and the ark of the covenant of the LORD followed them.
[Jos 6:9 DK-KJV] Og de armerede mænd gik foran præsterne der blæste i trompeterne, og bagtroppen kom efter arken, og præsterne gik fortsat, og blæste i trompeterne.
Jos 6:9 And the armed men went before the priests that blew with the trumpets, and the rereward came after the ark, the priests going on, and blowing with the trumpets.
[Jos 6:10 DK-KJV] Og Josva havde befalet folket, ved at sige, I skal ikke råbe, heller ikke lave nogen lyd med jeres stemme, der skal heller ikke komme noget ord ud af jeres mund, før den dag jeg byder jer at råbe; da skal i råbe.
Jos 6:10 And Joshua had commanded the people, saying, Ye shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth, until the day I bid you shout; then shall ye shout.
[Jos 6:11 DK-KJV] Sådant omringede HERRENs ark byen, og gik omkring den 1 gang: og de kom ind i lejren, og logerede i lejren.
Jos 6:11 So the ark of the LORD compassed the city, going about it once: and they came into the camp, and lodged in the camp.
[Jos 6:12 DK-KJV] Og Josva stod tidligt op om morgenen, og præsterne tog HERRENs ark op.
Jos 6:12 And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of the LORD.
[Jos 6:13 DK-KJV] Og de 7 præster som bar de 7 vædderhornstrompeter gik kontinuerligt foran HERRENs ark, og blæste i trompeterne: og de armerede mænd gik foran dem; men bagtroppen kom efter HERRENs ark, og præsterne gik fortsat, og blæste i trompeterne.
Jos 6:13 And seven priests bearing seven trumpets of rams’ horns before the ark of the LORD went on continually, and blew with the trumpets: and the armed men went before them; but the rereward came after the ark of the LORD, the priests going on, and blowing with the trumpets.
[Jos 6:14 DK-KJV] Og den anden dag omringede de byen 1 gang, og returnerede ind i lejren: sådant gjorde de i 6 dage.
Jos 6:14 And the second day they compassed the city once, and returned into the camp: so they did six days.
[Jos 6:15 DK-KJV] Og på den 7’ne dag det skete, at de stod tidligt op omkring ved daggry, og omringede byen 7 gange efter den samme regel: kun på den dag omringede de byen 7 gange.
Jos 6:15 And it came to pass on the seventh day, that they rose early about the dawning of the day, and compassed the city after the same manner seven times: only on that day they compassed the city seven times.
[Jos 6:16 DK-KJV] Og det skete ved den 7’ne gang, da præsterne blæste i trompeterne, at Josva sagde til folket, Råb; for HERREN har givet jer byen.
Jos 6:16 And it came to pass at the seventh time, when the priests blew with the trumpets, Joshua said unto the people, Shout; for the LORD hath given you the city.
[Jos 6:17 DK-KJV] Og byen skal bli’ forbandet, ja den, og alle der er derinde, overfor HERREN: kun skøgen Rahab skal leve, hun og alle der er hos hende i huset, eftersom hun gemte budbringerne som vi sendte.
Jos 6:17 And the city shall be accursed, even it, and all that are therein, to the LORD: only Rahab the harlot shall live, she and all that are with her in the house, because she hid the messengers that we sent.
[Jos 6:18 DK-KJV] Og I, hold jerselv på enhver måde fra de forbandede ting, for ikke at I gør jerselv forbandet, når I tager af de forbandede ting, og gør Israels lejr til en forbandelse, og plager den.
Jos 6:18 And ye, in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed, when ye take of the accursed thing, and make the camp of Israel a curse, and trouble it.
[Jos 6:19 DK-KJV] For alt sølvet, og guldet, og karrene af messing og jern, er indviet til HERREN: de skal komme ind i HERRENs skattekammer.
Jos 6:19 But all the silver, and gold, and vessels of brass and iron, are consecrated unto the LORD: they shall come into the treasury of the LORD.
[Jos 6:20 DK-KJV] Sådant råbte folket da præsterne blæste i trompeterne: og det skete, da folket hørte lyden fra trompeterne, og folket råbte med et højt råb, at muren faldt fladt ned, sådant at folket gik op ind i byen, enhver mand lige foran ham, og de indtog byen.
Jos 6:20 So the people shouted when the priests blew with the trumpets: and it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city.
[Jos 6:21 DK-KJV] Og de destruerede fuldstændigt alt der var i byen, både mænd og kvinder, unge og gamle, og okser, og får, og æsler, med sværdæggen.
Jos 6:21 And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, and ox, and sheep, and ass, with the edge of the sword.
[Jos 6:22 DK-KJV] Men Josva havde sagt til de 2 mænd der havde udspioneret landet, Gå ind i skøgens hus, og før kvinden herud, og alt det hun har, som I sværgede overfor hende.
Jos 6:22 But Joshua had said unto the two men that had spied out the country, Go into the harlot’s house, and bring out thence the woman, and all that she hath, as ye sware unto her.
[Jos 6:23 DK-KJV] Og de unge mænd der var spioner gik ind, og bragte Rahab ud, og hendes far, og hendes mor, og hendes brødre, og alt det hun havde; og de bragte hele hendes slægt ud, og efterlod dem udenfor Israels lejr.
Jos 6:23 And the young men that were spies went in, and brought out Rahab, and her father, and her mother, and her brethren, and all that she had; and they brought out all her kindred, and left them without the camp of Israel.
[Jos 6:24 DK-KJV] Og de brændte byen med ild, og alt der var derinde: kun sølvet, og guldet, og karrene af messing og jern, puttede de ind i HERRENs hus’ skattekammer.
Jos 6:24 And they burnt the city with fire, and all that was therein: only the silver, and the gold, and the vessels of brass and of iron, they put into the treasury of the house of the LORD.
[Jos 6:25 DK-KJV] Og Josva frelste skøgen Rahab i live, og hendes fars hushold, og alt det hun havde; og hun bor i Israel lige indtil denne dag; eftersom hun havde gemt budbringerne, som Josva sendte for at udspionere Jeriko.
Jos 6:25 And Joshua saved Rahab the harlot alive, and her father’s household, and all that she had; and she dwelleth in Israel even unto this day; because she hid the messengers, which Joshua sent to spy out Jericho.
[Jos 6:26 DK-KJV] Og Josva besvor dem på det tidspunkt, og siger, Forbandet er den mand foran HERREN, der rejser sig op og bygger denne by Jeriko: han skal lægge dens fundamentet i hans førstefødte, og i hans yngste søn skal han opsætte dens porte.
Jos 6:26 And Joshua adjured them at that time, saying, Cursed be the man before the LORD, that riseth up and buildeth this city Jericho: he shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son shall he set up the gates of it.
[Jos 6:27 DK-KJV] Sådant var HERREN med Josva; og hans berømmelse var spredt udover hele landet.
Jos 6:27 So the LORD was with Joshua; and his fame was noised throughout all the country.
[Jos 7:1 DK-KJV] Men Israels børn begik en overtrædelse i den forbandede ting: for Achan, Carmis søn, Zabdis søn, Zerahs søn, fra Judahs stamme, tog af den forbandede ting: og HERRENs vrede var antændt imod Israels børn.
Jos 7:1 But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing: for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing: and the anger of the LORD was kindled against the children of Israel.
[Jos 7:2 DK-KJV] Og Josva sendte mænd fra Jeriko til Ai, som er ved siden af Beth-aven, på østsiden af Beth-el, og talte til dem, og siger, Gå op og kig på landet. Og mændene gik og kiggede på Ai.
Jos 7:2 And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Beth-aven, on the east side of Beth-el, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai.
[Jos 7:3 DK-KJV] Og de returnerede til Josva, og sagde til ham, Lad ikke hele folket gå op; men lad 2 eller 3 tusinde mænd gå op og slå Ai; og få ikke hele folket til at arbejde sig derhen; for de er kun få.
Jos 7:3 And they returned to Joshua, and said unto him, Let not all the people go up; but let about two or three thousand men go up and smite Ai; and make not all the people to labour thither; for they are but few.
[Jos 7:4 DK-KJV] Sådant gik der omkring 3.000 mænd fra folket derhen: og de flygtede foran Ais mænd.
Jos 7:4 So there went up thither of the people about three thousand men: and they fled before the men of Ai.
[Jos 7:5 DK-KJV] Og af dem slog Ais mænd omkring 36 mænd: for de jagede dem fra porten lige til Shebarim, og slog dem på tilbagevejen: derfor smeltede folkets hjerter, og blev som vand.
Jos 7:5 And the men of Ai smote of them about thirty and six men: for they chased them from before the gate even unto Shebarim, and smote them in the going down: wherefore the hearts of the people melted, and became as water.
[Jos 7:6 DK-KJV] Og Josva sønderrev hans tøj, og faldt til jorden på hans ansigt foran HERRENs ark indtil det blev aften, han og Israels ældste, og puttede støv på deres hoveder.
Jos 7:6 And Joshua rent his clothes, and fell to the earth upon his face before the ark of the LORD until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads.
[Jos 7:7 DK-KJV] Og Josva sagde, Ak, Kæreste Herre GUD, hvorfor har du overhovedet bragt dette folk over Jordanfloden, for at forløse os ind i Amoriternes hænder, for at destruere os? Gud gi’ at vi havde været tilfreds, og boede på den anden side af Jordanfloden!
Jos 7:7 And Joshua said, Alas, O Lord GOD, wherefore hast thou at all brought this people over Jordan, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? would to God we had been content, and dwelt on the other side Jordan!
[Jos 7:8 DK-KJV] Kæreste Herre, hvad skal jeg sige, når Israel vender deres rygge foran deres fjender!
Jos 7:8 O Lord, what shall I say, when Israel turneth their backs before their enemies!
[Jos 7:9 DK-KJV] For Canaaniterne og alle landets indbyggere skal høre om det, og skal omringe os, og afskære vort navn fra jorden: og hvad vil du gøre med dit store navn?
Jos 7:9 For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us round, and cut off our name from the earth: and what wilt thou do unto thy great name?
[Jos 7:10 DK-KJV] Og HERREN sagde til Josva, Rejs dig op; hvorfor ligger du således på dit ansigt?
Jos 7:10 And the LORD said unto Joshua, Get thee up; wherefore liest thou thus upon thy face?
[Jos 7:11 DK-KJV] Israel har syndet, og de har også overtrådt imod min pagt som jeg befalede dem: for ja de har taget af den forbandede ting, og har også stjålet, og også adskilt sig, og ja de har puttet den blandt deres egne ting.
Jos 7:11 Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them: for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff.
[Jos 7:12 DK-KJV] Derfor kunne Israels børn ikke stå foran deres fjender, men vendte deres rygge foran deres fjender, fordi de var forbandet: jeg vil heller ikke være med jer længere, medmindre I destruerer den forbandede blandt jer.
Jos 7:12 Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed: neither will I be with you any more, except ye destroy the accursed from among you.
[Jos 7:13 DK-KJV] Op, indvi’ folket, og sig, Indvi’ jerselv imod i morgen: for dette siger HERREN Israels Gud, Der er en forbandet ting i din midte, Kæreste Israel: du kan ikke stå foran dine fjender, førend I fjerner den forbandede ting blandt jer.
Jos 7:13 Up, sanctify the people, and say, Sanctify yourselves against to morrow: for thus saith the LORD God of Israel, There is an accursed thing in the midst of thee, O Israel: thou canst not stand before thine enemies, until ye take away the accursed thing from among you.
[Jos 7:14 DK-KJV] I morgen skal I derfor bringe i følge med jeres stammer: og det skal ske, at den stamme som HERREN tager skal komme i følge med dens familier; og den familie som HERREN skal ta’ skal komme via husholdene; og det hushold som HERREN skal ta’ skal komme mand efter mand.
Jos 7:14 In the morning therefore ye shall be brought according to your tribes: and it shall be, that the tribe which the LORD taketh shall come according to the families thereof; and the family which the LORD shall take shall come by households; and the household which the LORD shall take shall come man by man.
[Jos 7:15 DK-KJV] Og det skal ske, at han der er taget med den forbandede ting skal bli’ brændt med ild, han og alt det han har: fordi han har overtrådt imod HERRENs pagt, og fordi han udvirket tåbelighed i Israel.
Jos 7:15 And it shall be, that he that is taken with the accursed thing shall be burnt with fire, he and all that he hath: because he hath transgressed the covenant of the LORD, and because he hath wrought folly in Israel.
[Jos 7:16 DK-KJV] Sådant stod Josva tidligt op om morgenen, og bragte Israel via deres stammer; og Judahs stamme var taget:
Jos 7:16 So Joshua rose up early in the morning, and brought Israel by their tribes; and the tribe of Judah was taken:
[Jos 7:17 DK-KJV] Og han bragte Judahs familie; og han tog Zarhites familie: og han bragte Zarhites familie mand efter mand; og Zabdi var taget:
Jos 7:17 And he brought the family of Judah; and he took the family of the Zarhites: and he brought the family of the Zarhites man by man; and Zabdi was taken:
[Jos 7:18 DK-KJV] Og han bragte hans hushold mand efter mand, Carmis søn, Zabdis søn, Zerahs søn, fra Judahs stamme, var taget.
Jos 7:18 And he brought his household man by man; and Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken.
[Jos 7:19 DK-KJV] Og Josva sagde til Achan, Min søn, gi’, jeg ber dig, herlighed til HERREN Israels Gud, og gør en bekendelse overfor ham: og fortæl mig nu hvad du har gjort; gem det ikke fra mig.
Jos 7:19 And Joshua said unto Achan, My son, give, I pray thee, glory to the LORD God of Israel, and make confession unto him; and tell me now what thou hast done; hide it not from me.
[Jos 7:20 DK-KJV] Og Achan svarede Josva, og sagde, Jeg har i virkeligheden syndet imod HERREN Israels Gud, og således og således har jeg gjort: 
Jos 7:20 And Achan answered Joshua, and said, Indeed I have sinned against the LORD God of Israel, and thus and thus have I done:
[Jos 7:21 DK-KJV] Da jeg så en smuk Babylonsk beklædning blandt byttet, og 200 sølvshekler, og en guldkile der vejede 50 shekler, da begærede jeg dem, og tog dem; og, læg mærke til, de er gemt i jorden midt indei mit telt, og sølvet under den.
Jos 7:21 When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and two hundred shekels of silver, and a wedge of gold of fifty shekels weight, then I coveted them, and took them; and, behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it.
[Jos 7:22 DK-KJV] Sådant sendte Josva budbringere, og de løb ind i teltet; og, læg mærke til, den var gemt i hans telt, og sølvet under den.
Jos 7:22 So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent; and, behold, it was hid in his tent, and the silver under it.
[Jos 7:23 DK-KJV] Og de tog dem ud af teltets midte, og bragte dem til Josva, og til alle Israels børn, og lagde dem ud foran HERREN.
Jos 7:23 And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua, and unto all the children of Israel, and laid them out before the LORD.
[Jos 7:24 DK-KJV] Og Josva, og hele Israel med ham, tog Achan sønnen af Zerah, og sølvet, og beklædningen, og kilen af guld, og hans sønner, og hans døtre, og hans okser, og hans æsler, og hans får, og hans telt, og alt det han havde: og de bragte dem til Achordalen.
Jos 7:24 And Joshua, and all Israel with him, took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had: and they brought them unto the valley of Achor.
[Jos 7:25 DK-KJV] Og Josva sagde, Hvorfor har du bekymret os? HERREN skal denne dag bekymre dig. Og hele Israel stenede ham med sten, og brændte dem med ild, efter de havde stenet dem med sten.
Jos 7:25 And Joshua said, Why hast thou troubled us? the LORD shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones.
[Jos 7:26 DK-KJV] Og de rejste en stor bunke med sten over ham indtil denne dag. Sådant vendte HERREN sig fra voldsomheden i hans vrede. Derfor er navnet på det sted kaldet, Achordalen, indtil denne dag. “Bekymringsdalen”
Jos 7:26 And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the LORD turned from the fierceness of his anger. Wherefore the name of that place was called, The valley of Achor, unto this day.
[Jos 8:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Josva, Frygt ikke, vær heller ikke bestyrtet: ta’ alle soldaterne med dig, og rejs dig, gå op til Ai: se, jeg har givet Ais konge ind i din hånd, og hans folk, og hans by, og hans land:
Jos 8:1 And the LORD said unto Joshua, Fear not, neither be thou dismayed: take all the people of war with thee, and arise, go up to Ai: see, I have given into thy hand the king of Ai, and his people, and his city, and his land:
[Jos 8:2 DK-KJV] Og du skal gøre med Ai og hendes konge som du gjorde med Jeriko og hendes konge: men byttet derfra, og kvæget derfra, skal I ta’ som et bytte til jerselv: læg dig i baghold for byen bag den.
Jos 8:2 And thou shalt do to Ai and her king as thou didst unto Jericho and her king: only the spoil thereof, and the cattle thereof, shall ye take for a prey unto yourselves: lay thee an ambush for the city behind it.
[Jos 8:3 DK-KJV] Sådant rejste Josva sig, og alle soldaterne, for at gå op imod Ai: og Josva udvalgte 30.000 mægtige tapre mænd, og sendte dem afsted om natten.
Jos 8:3 So Joshua arose, and all the people of war, to go up against Ai: and Joshua chose out thirty thousand mighty men of valour, and sent them away by night.
[Jos 8:4 DK-KJV] Og han befalede dem, og siger, Læg mærke til, I skal ligge på lur imod byen, lige bag byen: gå ikke langt væk fra byen, men vær I alle klar:
Jos 8:4 And he commanded them, saying, Behold, ye shall lie in wait against the city, even behind the city: go not very far from the city, but be ye all ready:
[Jos 8:5 DK-KJV] Og jeg, og hele folket der er hos mig, vil gå hen imod byen: og det skal komme til at ske, når de kommer ud imod os, som i starten, at vi vil flygte foran dem,
Jos 8:5 And I, and all the people that are with me, will approach unto the city: and it shall come to pass, when they come out against us, as at the first, that we will flee before them,
[Jos 8:6 DK-KJV] (For de vil komme ud efter os) indtil vi har trukket dem væk fra byen; for de vil sige, De flygter foran os, som i starten: derfor vil vi flygte foran dem.
Jos 8:6 (For they will come out after us) till we have drawn them from the city; for they will say, They flee before us, as at the first: therefore we will flee before them.
[Jos 8:7 DK-KJV] Da skal I rejse jer op fra bagholdet, og beslaglægge byen: for jeres Gud HERREN vil forløse den ind i jeres hånd.
Jos 8:7 Then ye shall rise up from the ambush, and seize upon the city: for the LORD your God will deliver it into your hand.
[Jos 8:8 DK-KJV] Og det skal ske, når I har taget byen, at I skal sætte ild til byen: ifølge HERRENs befaling skal I gøre, Se, jeg har befalet jer.
Jos 8:8 And it shall be, when ye have taken the city, that ye shall set the city on fire: according to the commandment of the LORD shall ye do. See, I have commanded you.
[Jos 8:9 DK-KJV] Derfor sendte Josva dem videre: og de gik for at ligge i baghold, og blev mellem Beth-el og Ai, på vestsiden af Ai: men Josva logerede den nat blandt folket.
Jos 8:9 Joshua therefore sent them forth: and they went to lie in ambush, and abode between Beth-el and Ai, on the west side of Ai: but Joshua lodged that night among the people.
[Jos 8:10 DK-KJV] Og Josva stod tidligt op om morgenen, og talte folket, og gik op, han og Israels ældste, foran folket til Ai.
Jos 8:10 And Joshua rose up early in the morning, and numbered the people, and went up, he and the elders of Israel, before the people to Ai.
[Jos 8:11 DK-KJV] Og hele folket, ja soldaterne der var hos ham, gik op, og nærmede sig, og kom foran byen, og lejrede på nordsiden af Ai: nu var der en dal mellem dem og Ai.
Jos 8:11 And all the people, even the people of war that were with him, went up, and drew nigh, and came before the city, and pitched on the north side of Ai: now there was a valley between them and Ai.
[Jos 8:12 DK-KJV] Og han tog omkring 5.000 mænd, og sendte dem for at ligge i baghold mellem Beth-el og Ai, på vestsiden af byen.
Jos 8:12 And he took about five thousand men, and set them to lie in ambush between Beth-el and Ai, on the west side of the city.
[Jos 8:13 DK-KJV] Og da de havde klargjort folket, ja hele hæren der var på byens nordside, og deres liggere på lur på byens vestside, gik Josva den nat ind i dalens midte.
Jos 8:13 And when they had set the people, even all the host that was on the north of the city, and their liers in wait on the west of the city, Joshua went that night into the midst of the valley.
[Jos 8:14 DK-KJV] Og det skete, da Ais konge så’ det, at de skyndte sig og stod tidligt op, og byens mænd gik ud imod Israel i kamp, han og hele hans folk, på den udvalgte tid, foran sletten; men han vidste ikke at der var liggere i baghold imod ham bagved byen.
Jos 8:14 And it came to pass, when the king of Ai saw it, that they hasted and rose up early, and the men of the city went out against Israel to battle, he and all his people, at a time appointed, before the plain; but he wist not that there were liers in ambush against him behind the city.
[Jos 8:15 DK-KJV] Og Josva og hele Israel lod som om de var slået foran dem, og flygtede ved vejen til vildmarken.
Jos 8:15 And Joshua and all Israel made as if they were beaten before them, and fled by the way of the wilderness.
[Jos 8:16 DK-KJV] Og hele folket der var i Ai var sammenkaldt for at følge efter dem: og de fulgte efter Josva, og var trukket væk fra byen.
Jos 8:16 And all the people that were in Ai were called together to pursue after them: and they pursued after Joshua, and were drawn away from the city.
[Jos 8:17 DK-KJV] Og der var ingen mand tilbage i Ai eller Beth-el, der ikke gik ud efter Israel: og de efterlod byen åben, og fulgte efter Israel.
Jos 8:17 And there was not a man left in Ai or Beth-el, that went not out after Israel: and they left the city open, and pursued after Israel.
[Jos 8:18 DK-KJV] Og HERREN sagde til Josva, Stræk spydet der er i din hånd ud mod Ai; for jeg vil gi’ den ind i din hånd. Og Josva strak spydet som han havde i hans hånd ud mod byen.
Jos 8:18 And the LORD said unto Joshua, Stretch out the spear that is in thy hand toward Ai; for I will give it into thine hand. And Joshua stretched out the spear that he had in his hand toward the city.
[Jos 8:19 DK-KJV] Og bagholdet rejste sig hurtigt ud af deres sted, og de løb lige så snart som han havde strukket hans hånd ud: og de gik ind i byen, og tog den, og skyndte sig og satte ild på den.
Jos 8:19 And the ambush arose quickly out of their place, and they ran as soon as he had stretched out his hand: and they entered into the city, and took it, and hasted and set the city on fire.
[Jos 8:20 DK-KJV] Og da Ais mænd kigge bag ved dem, så’ de, og, læg mærke til, byens røg stigende op til himlen, og de havde ingen styrke til at flygte denne vej eller den vej: og folket der flygtede til vildmarken vendte sig mod forfølgerne.
Jos 8:20 And when the men of Ai looked behind them, they saw, and, behold, the smoke of the city ascended up to heaven, and they had no power to flee this way or that way: and the people that fled to the wilderness turned back upon the pursuers.
[Jos 8:21 DK-KJV] Og da Josva og hele Israel så’ at bagholdet havde taget byen, og at byens røg steg op, da vendte de om igen, og slog Ais mænd ihjel.
Jos 8:21 And when Joshua and all Israel saw that the ambush had taken the city, and that the smoke of the city ascended, then they turned again, and slew the men of Ai.
[Jos 8:22 DK-KJV] Og de andre skyndte sig ud af byen imod dem; sådant at de var i Israels midte, nogle på denne side, og nogle på den side: og de slog dem, sådant at de ikke lod nogle af dem være tilbage eller flygte.
Jos 8:22 And the other issued out of the city against them; so they were in the midst of Israel, some on this side, and some on that side: and they smote them, so that they let none of them remain or escape.
[Jos 8:23 DK-KJV] Og Ais konge tog de i live, og bragte han til Josva.
Jos 8:23 And the king of Ai they took alive, and brought him to Joshua.
[Jos 8:24 DK-KJV] Og det skete, da Israel havde lavet en ende på slagtningen af Ais indbyggere på sletten, i vildmarken hvori de fangede dem, og når de alle var faldet ved sværdæggen, indtil de var konsumeret, at alle Israeliterne returnerede indtil Ai, og slog den med sværdæggen.
Jos 8:24 And it came to pass, when Israel had made an end of slaying all the inhabitants of Ai in the field, in the wilderness wherein they chased them, and when they were all fallen on the edge of the sword, until they were consumed, that all the Israelites returned unto Ai, and smote it with the edge of the sword.
[Jos 8:25 DK-KJV] Og det var sådant, at alle der faldt den dag, både mænd og kvinder, var 12.000, ja alle Ai’ mænd.
Jos 8:25 And so it was, that all that fell that day, both of men and women, were twelve thousand, even all the men of Ai.
[Jos 8:26 DK-KJV] For Josva trak ikke hans hånd tilbage, hvormed han strak spydet ud, før han fuldstændigt havde destrueret alle Ais indbyggere.
Jos 8:26 For Joshua drew not his hand back, wherewith he stretched out the spear, until he had utterly destroyed all the inhabitants of Ai.
[Jos 8:27 DK-KJV] Men kvæget og byttet fra den by tog Israel som et bytte til demselv, i overensstemmelse med HERRENs ord hvilket han befalede Josva.
Jos 8:27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the LORD which he commanded Joshua.
[Jos 8:28 DK-KJV] Og Josva brændte Ai, og gjorde den til en bunke for evigt, ja en ødelæggelse indtil denne dag.
Jos 8:28 And Joshua burnt Ai, and made it an heap for ever, even a desolation unto this day.
[Jos 8:29 DK-KJV] Og Ais konge hang han på et træ indtil det var blevet aften: og lige så snart som solen var gået ned, befalede Josva at de skulle ta’ hans kadaver ned fra træet, og kaste det ved indgangen til byporten, og rejste derpå en stor stendynge, der er der indtil denne dag.
Jos 8:29 And the king of Ai he hanged on a tree until eventide: and as soon as the sun was down, Joshua commanded that they should take his carcase down from the tree, and cast it at the entering of the gate of the city, and raise thereon a great heap of stones, that remaineth unto this day.
[Jos 8:30 DK-KJV] Da byggede Josva et alter til HERREN Israels Gud på bjerget Ebal,
Jos 8:30 Then Joshua built an altar unto the LORD God of Israel in mount Ebal,
[Jos 8:31 DK-KJV] Som Moses HERRENs tjener befalede Israels børn, som det er skrevet i bogen med Moseloven, et alter af hele sten, over hvilket intet menneske har opløftet noget jern: og derpå tilbød de brændoffergaver for HERREN, og ofrede fredsoffergaver.
Jos 8:31 As Moses the servant of the LORD commanded the children of Israel, as it is written in the book of the law of Moses, an altar of whole stones, over which no man hath lift up any iron: and they offered thereon burnt offerings unto the LORD, and sacrificed peace offerings.
[Jos 8:32 DK-KJV] Og han skrev der på stenene en kopi af Moseloven, som han skrev i Israels børns nærvær.
Jos 8:32 And he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses, which he wrote in the presence of the children of Israel.
[Jos 8:33 DK-KJV] Og hele Israel, og deres ældste, og officere, og deres dommere, stod på denne side af arken og på den side foran Levitpræsterne, som bar HERRENs pagtsark, og også de fremmede, som han der var født blandt dem; halvdelen af dem over imod bjerget Gerizim, og halvdelen over imod bjerget Edal; som Moses HERRENs tjener tidligere havde befalet, at de skulle velsigne Israels folk.
Jos 8:33 And all Israel, and their elders, and officers, and their judges, stood on this side the ark and on that side before the priests the Levites, which bare the ark of the covenant of the LORD, as well the stranger, as he that was born among them; half of them over against mount Gerizim, and half of them over against mount Ebal; as Moses the servant of the LORD had commanded before, that they should bless the people of Israel.
[Jos 8:34 DK-KJV] Og bagefter læste han alle ordene i loven, velsignelserne og forbandelserne, i overensstemmelse med alt der er skrevet i lovbogen.
Jos 8:34 And afterward he read all the words of the law, the blessings and cursings, according to all that is written in the book of the law.
[Jos 8:35 DK-KJV] Der var ikke et ord af alt det Moses befalede, som Josva ikke læste foran hele Israels menighed, med kvinderne, og de små, og de fremmede der var kyndige blandt dem.
Jos 8:35 There was not a word of all that Moses commanded, which Joshua read not before all the congregation of Israel, with the women, and the little ones, and the strangers that were conversant among them.
[Jos 9:1 DK-KJV] Og det skete, da alle kongerne som var på denne side af Jordanfloden, på bakkerne, og i dalene, og på det store havs kyst over imod Libanon, Hettiterne, og Amoriterne, Canaaniterne, Perizziterne, Hiviterne, og Jebusiterne, hørte derom;
Jos 9:1 And it came to pass, when all the kings which were on this side Jordan, in the hills, and in the valleys, and in all the coasts of the great sea over against Lebanon, the Hittite, and the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, heard thereof;
[Jos 9:2 DK-KJV] At de forsamlede demselv, for at kæmpe med Josva og med Israel, enstemmigt.
Jos 9:2 That they gathered themselves together, to fight with Joshua and with Israel, with one accord.
[Jos 9:3 DK-KJV] Og da Gibeons indbyggere hørte hvad Josva havde gjort med Jeriko og med Ai,
Jos 9:3 And when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done unto Jericho and to Ai,
[Jos 9:4 DK-KJV] Arbejdede de villigt, og gik og gjorde som hvis de havde været ambassadører, og tog gamle sække på deres æsler, og vinflasker, gamle, og iturevne, og bandt det fast;
Jos 9:4 They did work wilily, and went and made as if they had been ambassadors, and took old sacks upon their asses, and wine bottles, old, and rent, and bound up;
[Jos 9:5 DK-KJV] Og gamle sko og klude på deres fødder, og gamle beklædningsgenstande over dem; og alt brødet fra deres proviant var tørt og muggent.
Jos 9:5 And old shoes and clouted upon their feet, and old garments upon them; and all the bread of their provision was dry and mouldy.
[Jos 9:6 DK-KJV] Og de gik til Josva i lejren ved Gilgal, og sagde til ham, og til Israels mænd, Vi er kommet fra et land langt væk fra: lav I nu derfor en liga med os.
Jos 9:6 And they went to Joshua unto the camp at Gilgal, and said unto him, and to the men of Israel, We be come from a far country: now therefore make ye a league with us.
[Jos 9:7 DK-KJV] Og Israels mænd sagde til Hiviterne, Hvad nu hvis I bor blandt os; og hvordan skal vi lave en liga med jer?
Jos 9:7 And the men of Israel said unto the Hivites, Peradventure ye dwell among us; and how shall we make a league with you?
[Jos 9:8 DK-KJV] Og de sagde til Josva, Vi er dine tjenere. Og Josva sagde til dem, Hvem er I? og hvorfra kommer I?
Jos 9:8 And they said unto Joshua, We are thy servants. And Joshua said unto them, Who are ye? and from whence come ye?
[Jos 9:9 DK-KJV] Og de sagde til ham, Fra et land meget langt væk fra er dine tjenere kommet på grund af din Gud HERRENs navn: for vi har hørt om hans berømmelse, og alt hvad han gjorde i Egypten,
Jos 9:9 And they said unto him, From a very far country thy servants are come because of the name of the LORD thy God: for we have heard the fame of him, and all that he did in Egypt,
[Jos 9:10 DK-KJV] Og alt hvad han gjorde med de 2 Amorit konger, der var på den anden side af Jordanfloden, med Heshbons konge Sihon, og med Bashans konge Og, som var ved Astaroth.
Jos 9:10 And all that he did to the two kings of the Amorites, that were beyond Jordan, to Sihon king of Heshbon, and to Og king of Bashan, which was at Ashtaroth.
[Jos 9:11 DK-KJV] Derfor talte vore ældste og alle indbyggerne fra vores land til os, og siger, Ta’ proviant med jer på jeres rejse, og gå og mød dem, og sig til dem, Vi er jeres tjenere: Lav I nu derfor en liga med os.
Jos 9:11 Wherefore our elders and all the inhabitants of our country spake to us, saying, Take victuals with you for the journey, and go to meet them, and say unto them, We are your servants: therefore now make ye a league with us.
[Jos 9:12 DK-KJV] Dette vores brød tog vi varmt ud af vore huse som proviant på den dag vi kom frem for at gå til jer; men nu, læg mærke til, er det tørt, og det er muggent:
Jos 9:12 This our bread we took hot for our provision out of our houses on the day we came forth to go unto you; but now, behold, it is dry, and it is mouldy:
[Jos 9:13 DK-KJV] Og disse vinflasker, som vi fyldte, var nye; og, læg mærke til, de er iturevne: og disse vore beklædningsgenstande og vore sko er blevet gamle på grund af vores meget lange rejse.
Jos 9:13 And these bottles of wine, which we filled, were new; and, behold, they be rent: and these our garments and our shoes are become old by reason of the very long journey.
[Jos 9:14 DK-KJV] Og mændene tog deres proviant af, og spurgte ikke om råd ved HERRENs bjerg.
Jos 9:14 And the men took of their victuals, and asked not counsel at the mouth of the LORD.
[Jos 9:15 DK-KJV] Og Josva lavede fred med dem, og lavede en liga med dem, for at lade dem leve: og menighedens prinser sværgede overfor dem.
Jos 9:15 And Joshua made peace with them, and made a league with them, to let them live: and the princes of the congregation sware unto them.
[Jos 9:16 DK-KJV] Og det skete ved enden af de 3 dage efter at de havde lavet en liga med dem, at de hørte at de var deres naboer, og at de boede blandt dem.
Jos 9:16 And it came to pass at the end of three days after they had made a league with them, that they heard that they were their neighbours, and that they dwelt among them.
[Jos 9:17 DK-KJV] Og Israels børn rejste, og kom til deres byer på den tredje dag. Nu var deres byer Gibeon, og Chehpirah, og Beeroth, og Kirjath-jearim.
Jos 9:17 And the children of Israel journeyed, and came unto their cities on the third day. Now their cities were Gibeon, and Chephirah, and Beeroth, and Kirjath-jearim.
[Jos 9:18 DK-KJV] Og Israels børn slog dem ikke, fordi menighedens prinser havde sværget overfor dem ved HERREN Israels Gud. Og hele menigheden mumlede imod prinserne.
Jos 9:18 And the children of Israel smote them not, because the princes of the congregation had sworn unto them by the LORD God of Israel. And all the congregation murmured against the princes.
[Jos 9:19 DK-KJV] Men alle prinserne sagde til hele menigheden, Vi har sværget overfor dem ved HERREN Israels Gud: nu derfor må vi ikke rører dem.
Jos 9:19 But all the princes said unto all the congregation, We have sworn unto them by the LORD God of Israel: now therefore we may not touch them.
[Jos 9:20 DK-KJV] Dette vil vi gøre med dem; ja jeg vil lade dem leve, for ikke at arrigskab er over os, på grund af eden som vi svor overfor dem.
Jos 9:20 This we will do to them; we will even let them live, lest wrath be upon us, because of the oath which we sware unto them.
[Jos 9:21 DK-KJV] Og prinserne sagde til dem, Lad dem leve; men lad dem være brændehuggere og vandhentere for hele menigheden; som prinserne havde lovet dem.
Jos 9:21 And the princes said unto them, Let them live; but let them be hewers of wood and drawers of water unto all the congregation; as the princes had promised them.
[Jos 9:22 DK-KJV] Og Josva kaldte på dem, og han talte til dem, og siger, Hvorfor har i bedraget os, og sagt, Vi er meget langt væk fra jer; når I bor blandt os?
Jos 9:22 And Joshua called for them, and he spake unto them, saying, Wherefore have ye beguiled us, saying, We are very far from you; when ye dwell among us?
[Jos 9:23 DK-KJV] Derfor er I nu forbandet, og ingen af jer skal bli’ friet fra at være slaver, og brændehuggere og vandhentere for min Guds hus.
Jos 9:23 Now therefore ye are cursed, and there shall none of you be freed from being bondmen, and hewers of wood and drawers of water for the house of my God.
[Jos 9:24 DK-KJV] Og de svarede Josva, og sagde, Fordi det helt sikkert var fortalt dine tjenere, hvordan at din Gud HERREN befalede hans tjener Moses at give jer hele landet, og at destruere alle landets indbyggere foran jer, derfor var vi meget bange for vore liv på grund af jer, og har gjort denne ting.
Jos 9:24 And they answered Joshua, and said, Because it was certainly told thy servants, how that the LORD thy God commanded his servant Moses to give you all the land, and to destroy all the inhabitants of the land from before you, therefore we were sore afraid of our lives because of you, and have done this thing.
[Jos 9:25 DK-KJV] Og nu, læg mærke til, vi er i din hånd: som det ser godt og rigtigt ud for dig at gøre med os, gør.
Jos 9:25 And now, behold, we are in thine hand: as it seemeth good and right unto thee to do unto us, do.
[Jos 9:26 DK-KJV] Og sådant gjorde han med dem, og forløste dem ud af Israels børns hånd, så de ikke slog dem ihjel.
Jos 9:26 And so did he unto them, and delivered them out of the hand of the children of Israel, that they slew them not.
[Jos 9:27 DK-KJV] Og Josva gjorde dem den dag til brændehuggere og vandhentere for menigheden, og for HERRENs alter, lige indtil denne dag, i det sted som han skulle vælge.
Jos 9:27 And Joshua made them that day hewers of wood and drawers of water for the congregation, and for the altar of the LORD, even unto this day, in the place which he should choose.
[Jos 10:1 DK-KJV] Nu skete det, da Jerusalems konge Adoni-zedek havde hørt hvordan Josva havde taget Ai, og fuldstændig havde destrueret den; som han havde gjort med Jeriko og hendes konge, sådant som han havde gjort med Ai og hendes konge; og hvordan Gibeons indbyggere havde lavet fred med Israel, og var blandt dem;
Jos 10:1 Now it came to pass, when Adoni-zedek king of Jerusalem had heard how Joshua had taken Ai, and had utterly destroyed it; as he had done to Jericho and her king, so he had done to Ai and her king; and how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel, and were among them;
[Jos 10:2 DK-KJV] At de frygtede meget, fordi Gibeon var en stor by, som en af de kongelige byer, og fordi den var større end Ai, og alle mændene derfra var mægtige.
Jos 10:2 That they feared greatly, because Gibeon was a great city, as one of the royal cities, and because it was greater than Ai, and all the men thereof were mighty.
[Jos 10:3 DK-KJV] Derfor sendte Jerusalems konge Adoni-zedek bud til Hebrons konge Hoham, og til Jermuths konge Piram, og til Lachishs konge Japhia, og til Eglons konge Debir, og siger,
Jos 10:3 Wherefore Adoni-zedek king of Jerusalem sent unto Hoham king of Hebron, and unto Piram king of Jarmuth, and unto Japhia king of Lachish, and unto Debir king of Eglon, saying,
[Jos 10:4 DK-KJV] Kom op til mig, og hjælp mig, så vi må slå Gibeon: for den har lavet fred med Josva og med Israels børn.
Jos 10:4 Come up unto me, and help me, that we may smite Gibeon: for it hath made peace with Joshua and with the children of Israel.
[Jos 10:5 DK-KJV] Derfor Amoriternes 5 konger, Jerusalems konge, Hebrons konge, Jermuths konge, Lachishs konge, Eglons konge, forsamlede sig, og gik op, de og hele deres hær, og omringede Gibeon, og gik i krig imod den.
Jos 10:5 Therefore the five kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered themselves together, and went up, they and all their hosts, and encamped before Gibeon, and made war against it.
[Jos 10:6 DK-KJV] Og Gibeons mænd sendte bud til Josva til lejren til Gilgal, og siger, Hold ikke din hånd tilbage fra dine tjenere; kom hurtigt op til os, og frels os, og hjælp os: for alle Amorit kongerne der bor i bjergene er forsamlet imod os.
Jos 10:6 And the men of Gibeon sent unto Joshua to the camp to Gilgal, saying, Slack not thy hand from thy servants; come up to us quickly, and save us, and help us: for all the kings of the Amorites that dwell in the mountains are gathered together against us.
[Jos 10:7 DK-KJV] Sådant steg Josva op fra Gilgal, han, og alle soldaterne med ham, og alle de mægtige tapre mænd.
Jos 10:7 So Joshua ascended from Gilgal, he, and all the people of war with him, and all the mighty men of valour.
[Jos 10:8 DK-KJV] Og HERREN sagde til Josva, Frygt dem ikke: for jeg har forløst dem ind i din hånd; ingen af dem skal stå foran dig der.
Jos 10:8 And the LORD said unto Joshua, Fear them not: for I have delivered them into thine hand; there shall not a man of them stand before thee.
[Jos 10:9 DK-KJV] Josva kom derfor pludseligt til dem, og gik op fra Gilgal hele natten.
Jos 10:9 Joshua therefore came unto them suddenly, and went up from Gilgal all night.
[Jos 10:10 DK-KJV] Og HERREN foruroligede dem foran Israel, og slog dem ihjel med en stor slagtning ved Gibeon, og jagtede dem langs vejen der går op til Beth-horon passet, og slog dem til Azekah, og til Makkedah.
Jos 10:10 And the LORD discomfited them before Israel, and slew them with a great slaughter at Gibeon, and chased them along the way that goeth up to Beth-horon, and smote them to Azekah, and unto Makkedah.
[Jos 10:11 DK-KJV] Og det skete, som de flygtede foran Israel, og var på vej ned til Beth-horon passet, at HERREN kastede store sten ned fra himlen på dem til Azekah, og de døde: der var flere der døde ved haglstenene end de hvem Israels børn slog ihjel med sværdet.
Jos 10:11 And it came to pass, as they fled from before Israel, and were in the going down to Beth-horon, that the LORD cast down great stones from heaven upon them unto Azekah, and they died: they were more which died with hailstones than they whom the children of Israel slew with the sword.
[Jos 10:12 DK-KJV] Da talte Josva til HERREN på dagen da HERREN udleverede Amoriterne foran Israels børn, og han sagde foran Israels øjne, Sol, stå du stille over Gibeon; og du, Måne, i Ajalons dal.
Jos 10:12 Then spake Joshua to the LORD in the day when the LORD delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon.
[Jos 10:13 DK-KJV] Og solen stod stille, og månen standsede, indtil folket havde hævnet demselv på deres fjender. Er dette ikke skrevet i Jashers bog? Sådant stod solen stille på himlens midte, og skyndte sig ikke med at gå ned omkring en hel dag. “Jashers bog 88:64 Og HERREN lyttede til Josvas stemme, og solen stod stille på himlens midte, og den stod stille 36 momenter, og månen stod også stille og skyndte sig ikke med at gå ned en hele dag. And the Lord hearkened to the voice of Joshua, and the sun stood still in the midst of the heavens, and it stood still six and thirty moments, and the moon also stood still and hastened not to go down a whole day.”
Jos 10:13 And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.
[Jos 10:14 DK-KJV] Og der var ingen dag som den før den eller efter den, hvor HERREN lyttede til menneskets stemme: for HERREN kæmpede for Israel
Jos 10:14 And there was no day like that before it or after it, that the LORD hearkened unto the voice of a man: for the LORD fought for Israel.
[Jos 10:15 DK-KJV] Og Josva returnerede, og hele Israel med ham, til lejren til Gilgal.
Jos 10:15 And Joshua returned, and all Israel with him, unto the camp to Gilgal.
[Jos 10:16 DK-KJV] Men disse 5 konger flygtede, og gemte demselv i en grotte ved Makkedah.
Jos 10:16 But these five kings fled, and hid themselves in a cave at Makkedah.
[Jos 10:17 DK-KJV] Og det var fortalt til Josva, som siger, De 5 konger er fundet gemt i en grotte ved Makkedah.
Jos 10:17 And it was told Joshua, saying, The five kings are found hid in a cave at Makkedah.
[Jos 10:18 DK-KJV] Og Josva sagde, Rul store sten for grotteåbningen, og sæt mænd ved den for at tilbageholde dem:
Jos 10:18 And Joshua said, Roll great stones upon the mouth of the cave, and set men by it for to keep them:
[Jos 10:19 DK-KJV] Og bliv I ikke tilbage, men forfølg jeres fjender, og slå de bagerste af dem; tillad dem ikke at gå ind i deres byer: for jeres Gud HERREN har forløst dem ind i jeres hånd.
Jos 10:19 And stay ye not, but pursue after your enemies, and smite the hindmost of them; suffer them not to enter into their cities: for the LORD your God hath delivered them into your hand.
[Jos 10:20 DK-KJV] Og det skete, da Josva og Israels børn havde gjort en ende på slagtningen af dem med en meget stor slagtning, indtil de var konsumeret, at de resterende der var tilbage af dem gik ind i befæstede byer.
Jos 10:20 And it came to pass, when Joshua and the children of Israel had made an end of slaying them with a very great slaughter, till they were consumed, that the rest which remained of them entered into fenced cities.
[Jos 10:21 DK-KJV] Og hele folket returnerede til lejren til Josva ved Makkedah i fred: ingen bevægede hans tunge imod nogen af Israels børn.
Jos 10:21 And all the people returned to the camp to Joshua at Makkedah in peace: none moved his tongue against any of the children of Israel.
[Jos 10:22 DK-KJV] Da sagde Josva, Åben grotteåbningen, og bring de 5 konger ud af grotten til mig.
Jos 10:22 Then said Joshua, Open the mouth of the cave, and bring out those five kings unto me out of the cave.
[Jos 10:23 DK-KJV] Og de gjorde sådant, og frembragte de 5 konger ud af grotten til ham, Jerusalems konge, Hebrons konge, Jermuths konge, Lachishs konge, og Eglons konge.
Jos 10:23 And they did so, and brought forth those five kings unto him out of the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon.
[Jos 10:24 DK-KJV] Og det skete, da de bragte de konger ud til Josva, at Josva sammenkaldte alle Israels mænd, og sagde til kaptajnerne for soldaterne som gik med ham, Kom nær, sæt jeres fødder på disse kongers nakker. Og de kom nær, og satte deres fødder på deres nakker.
Jos 10:24 And it came to pass, when they brought out those kings unto Joshua, that Joshua called for all the men of Israel, and said unto the captains of the men of war which went with him, Come near, put your feet upon the necks of these kings. And they came near, and put their feet upon the necks of them.
[Jos 10:25 DK-KJV] Og Josva sagde til dem, Frygt ikke, vær heller ikke foruroliget, vær stærk og ved godt mod: for således skal HERREN gøre ved alle jeres fjender imod hvem I kæmper.
Jos 10:25 And Joshua said unto them, Fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage: for thus shall the LORD do to all your enemies against whom ye fight.
[Jos 10:26 DK-KJV] Og bagefter slog Josva dem, og slog dem ihjel, og hang dem på 5 træer: og de blev hængende på de træer indtil det blev aften.
Jos 10:26 And afterward Joshua smote them, and slew them, and hanged them on five trees: and they were hanging upon the trees until the evening.
[Jos 10:27 DK-KJV] Og det skete ved tiden for solnedgangen, at Josva befalede, og de tog dem ned fra træerne, og kastede dem ind i grotten hvori de havde været gemt, og lagde store sten på grotteåbningen, som er der indtil denne selvsamme dag.
Jos 10:27 And it came to pass at the time of the going down of the sun, that Joshua commanded, and they took them down off the trees, and cast them into the cave wherein they had been hid, and laid great stones in the cave’s mouth, which remain until this very day.
[Jos 10:28 DK-KJV] Og den dag tog Josva Makkedah, og slog den med sværdæggen, og kongen derfra destruerede han fuldstændigt, dem, og alle sjælene der var derinde; han lod ingen være tilbage: og han gjorde med Makkedahs konge som han gjorde med Jerikos konge.
Jos 10:28 And that day Joshua took Makkedah, and smote it with the edge of the sword, and the king thereof he utterly destroyed, them, and all the souls that were therein; he let none remain: and he did to the king of Makkedah as he did unto the king of Jericho.
[Jos 10:29 DK-KJV] Da forlod Josva Massedah, og hele Israel med ham, til Libnah, og kæmpede imod Libnah:
Jos 10:29 Then Joshua passed from Makkedah, and all Israel with him, unto Libnah, and fought against Libnah:
[Jos 10:30 DK-KJV] Og HERREN forløste også den, og kongen derfra, ind i Israels hånd; og han slog den med sværdæggen, og alle sjælene der var derinde; han lod ingen være tilbage i den; men gjorde med kongen derfra som han gjorde med Jerikos konge.
Jos 10:30 And the LORD delivered it also, and the king thereof, into the hand of Israel; and he smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein; he let none remain in it; but did unto the king thereof as he did unto the king of Jericho.
[Jos 10:31 DK-KJV] Og Josva forlod Libnah, og hele Israel med ham, til Lachish, og omringede den, og kæmpede imod den:
Jos 10:31 And Joshua passed from Libnah, and all Israel with him, unto Lachish, and encamped against it, and fought against it:
[Jos 10:32 DK-KJV] Og HERREN forløste Lachish ind i Israels hånd, som tog den på den anden dag, og slog den med sværdæggen, og alle sjælene der var derinde, efter alt det han havde gjort mod Libnah.
Jos 10:32 And the LORD delivered Lachish into the hand of Israel, which took it on the second day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein, according to all that he had done to Libnah.
[Jos 10:33 DK-KJV] Da kom Horam Gezers konge op for at hjælpe Lachish; og Josva slog ham og hans folk, indtil han havde efterladt ham ingen tilbageværende.
Jos 10:33 Then Horam king of Gezer came up to help Lachish; and Joshua smote him and his people, until he had left him none remaining.
[Jos 10:34 DK-KJV] Og fra Lachish gik Josva til Eglon, og hele Israel med ham; og de omringede den, og kæmpede imod den:
Jos 10:34 And from Lachish Joshua passed unto Eglon, and all Israel with him; and they encamped against it, and fought against it:
[Jos 10:35 DK-KJV] Og de tog den på den dag, og slog den med sværdæggen, og alle sjælene der var derinde destruerede han fuldstændigt den dag, efter alt det han havde gjort mod Lachish.
Jos 10:35 And they took it on that day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein he utterly destroyed that day, according to all that he had done to Lachish.
[Jos 10:36 DK-KJV] Og Josva gik op fra Eglon, og hele Israel med ham, til Hebron; og de kæmpede imod den:
Jos 10:36 And Joshua went up from Eglon, and all Israel with him, unto Hebron; and they fought against it:
[Jos 10:37 DK-KJV] Og de tog den, og slog den med sværdæggen, og kongen derfra, og alle byerne derfra, og alle sjælene der var derinde; han lod ingen være tilbage, efter alt det han havde gjort mod Eglon; men destruerede den fuldstændigt, og alle sjælene der var derinde.
Jos 10:37 And they took it, and smote it with the edge of the sword, and the king thereof, and all the cities thereof, and all the souls that were therein; he left none remaining, according to all that he had done to Eglon; but destroyed it utterly, and all the souls that were therein.
[Jos 10:38 DK-KJV] Og Josva returnerede, og hele Israel med ham, til Debir; og kæmpede imod den:
Jos 10:38 And Joshua returned, and all Israel with him, to Debir; and fought against it:
[Jos 10:39 DK-KJV] Og han tog den, og kongen derfra, og alle byerne derfra; og de slog dem med sværdæggen, og destruerede fuldstændigt alle sjælene der var derinde; han lod ingen være tilbage: som han havde gjort med Hebron, sådant gjorde han med Debir, og med kongen derfra; som han også havde gjort med Libnah, og med hendes konge.
Jos 10:39 And he took it, and the king thereof, and all the cities thereof; and they smote them with the edge of the sword, and utterly destroyed all the souls that were therein; he left none remaining: as he had done to Hebron, so he did to Debir, and to the king thereof; as he had done also to Libnah, and to her king.
[Jos 10:40 DK-KJV]Sådant slog Josva alle bakkelandene, og fra syden, og fra dalen, og fra kilderne, og alle deres konger: han lod ingen være tilbage, men destruerede fuldstændigt alle der trak vejret, som HERREN Israels Gud befalede. 
Jos 10:40 So Joshua smote all the country of the hills, and of the south, and of the vale, and of the springs, and all their kings: he left none remaining, but utterly destroyed all that breathed, as the LORD God of Israel commanded.
[Jos 10:41 DK-KJV] Og Josva slog dem fra Kadesh-barnea lige til Gaza, og hele Goshens land, lige til Gibeon.
Jos 10:41 And Joshua smote them from Kadesh-barnea even unto Gaza, and all the country of Goshen, even unto Gibeon.
[Jos 10:42 DK-KJV] Og alle disse konger og deres land tog Josva på en gang, fordi HERREN Israels Gud kæmpede for Israel.
Jos 10:42 And all these kings and their land did Joshua take at one time, because the LORD God of Israel fought for Israel.
[Jos 10:43 DK-KJV] Og Josva returnerede, og hele Israel med ham, til lejren til Gilgal.
Jos 10:43 And Joshua returned, and all Israel with him, unto the camp to Gilgal.
[Jos 11:1 DK-KJV] Og det skete, da Jabin Hazors konge havde hørt om de ting, at han sendte bud til Jobab Madons konge, og til Shimrons konge, og til Achshafs konge,
Jos 11:1 And it came to pass, when Jabin king of Hazor had heard those things, that he sent to Jobab king of Madon, and to the king of Shimron, and to the king of Achshaph,
[Jos 11:2 DK-KJV] Og til kongerne der var på nordsiden af bjergene, og på sletterne syd for Chinneroth, og i dalene, og i Dors grænseland på vestsiden,
Jos 11:2 And to the kings that were on the north of the mountains, and of the plains south of Chinneroth, and in the valley, and in the borders of Dor on the west,
[Jos 11:3 DK-KJV] Og til Canaaniterne på østsiden og vestsiden, og til Amoriterne, og Hittiterne, og Perizziterne, og Jebusiterne i bjergene, og til Hiviterne under Hermon i Mizpehs land.
Jos 11:3 And to the Canaanite on the east and on the west, and to the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Jebusite in the mountains, and to the Hivite under Hermon in the land of Mizpeh.
[Jos 11:4 DK-KJV] Og de gik ud, de og hele deres hær med dem, mange mennesker, ligesom sandet der er på stranden i mængder, med heste og vogne rigtigt mange.
Jos 11:4 And they went out, they and all their hosts with them, much people, even as the sand that is upon the sea shore in multitude, with horses and chariots very many.
[Jos 11:5 DK-KJV] Og da alle disse konger var forsamlet, kom de og lejrede sammen ved Meroms vandmasser, for at kæmpe imod Israel.
Jos 11:5 And when all these kings were met together, they came and pitched together at the waters of Merom, to fight against Israel.
[Jos 11:6 DK-KJV] Og HERREN sagde til Josva, vær ikke bange på grund af dem: for i morgen omkring denne tid vil jeg forløse dem alle op ihjelslåne foran Israel: du skal afskære deres hestes hove, og brænde deres vogne med ild.
Jos 11:6 And the LORD said unto Joshua, Be not afraid because of them: for to morrow about this time will I deliver them up all slain before Israel: thou shalt hough their horses, and burn their chariots with fire.
[Jos 11:7 DK-KJV] Sådant kom Josva pludseligt, og alle soldaterne med ham, imod dem ved Meroms vandmasser; og de overfaldt dem.
Jos 11:7 So Joshua came, and all the people of war with him, against them by the waters of Merom suddenly; and they fell upon them.
[Jos 11:8 DK-KJV] Og HERREN forløste dem ind i Israels hånd, som slog dem, og jagtede dem til store Zidon, og til Misrephoth-maim, og til Mizpehs dals østside; og de slog dem, indtil de ikke havde efterladt nogen af dem tilbage.
Jos 11:8 And the LORD delivered them into the hand of Israel, who smote them, and chased them unto great Zidon, and unto Misrephoth-maim, and unto the valley of Mizpeh eastward; and they smote them, until they left them none remaining.
[Jos 11:9 DK-KJV] Og Josva gjorde med dem som HERREN bad ham: han hasebeskar deres heste, og brændte deres stridsvogne med ild.
Jos 11:9 And Joshua did unto them as the LORD bade him: he houghed their horses, and burnt their chariots with fire.
[Jos 11:10 DK-KJV] Og ved den tid vendte Josva om , og tog Hazor, og slog kongen derfra med sværdæggen: for før i tiden var Hazor lederen af alle disse kongeriger.
Jos 11:10 And Joshua at that time turned back, and took Hazor, and smote the king thereof with the sword: for Hazor beforetime was the head of all those kingdoms.
[Jos 11:11 DK-KJV] Og de slog alle sjælene der var derinde med sværdæggen, og destruerede dem fuldstændigt: der var ingen efterladt til at trække vejret: og han brændte Hazor med ild.
Jos 11:11 And they smote all the souls that were therein with the edge of the sword, utterly destroying them: there was not any left to breathe: and he burnt Hazor with fire.
[Jos 11:12 DK-KJV] Og alle byerne for disse konger, og alle deres konger, tog Josva, og slog dem med sværdæggen, og han destruerede dem fuldstændigt, som Moses HERRENs tjener befalede.
Jos 11:12 And all the cities of those kings, and all the kings of them, did Joshua take, and smote them with the edge of the sword, and he utterly destroyed them, as Moses the servant of the LORD commanded.
[Jos 11:13 DK-KJV] Men angående de byer der stadig stod i deres styrke, brændte Israel ingen af dem, men kun Hazor; den brændte Josva.
Jos 11:13 But as for the cities that stood still in their strength, Israel burned none of them, save Hazor only; that did Joshua burn.
[Jos 11:14 DK-KJV] Og alt bytte fra disse byer, og kvæget, tog Israels børn som et bytte til demselv; men hvert menneske slog de med sværdæggen, indtil de havde destrueret dem, og de efterlod ingen til at trække vejret.
Jos 11:14 And all the spoil of these cities, and the cattle, the children of Israel took for a prey unto themselves; but every man they smote with the edge of the sword, until they had destroyed them, neither left they any to breathe.
[Jos 11:15 DK-KJV] Som HERREN befalede Moses hans tjener, sådant befalede Moses Josva, og sådant gjorde Josva; han lod intet være ugjort af alt det HERREN befalede Moses.
Jos 11:15 As the LORD commanded Moses his servant, so did Moses command Joshua, and so did Joshua; he left nothing undone of all that the LORD commanded Moses.
[Jos 11:16 DK-KJV] Sådant tog Josva alt det land, bakkerne, og hele sydlandet, og hele Goshens land, og dalen, og sletten, og Israels bjerg, og dalen af det samme;
Jos 11:16 So Joshua took all that land, the hills, and all the south country, and all the land of Goshen, and the valley, and the plain, and the mountain of Israel, and the valley of the same;
[Jos 11:17 DK-KJV] Lige fra bjerget Halak, der går op til Seir, lige til Baal-gad i Libanons dal under bjerget Hermon: og alle deres konger tog han, og slog dem, og dræbte dem.
Jos 11:17 Even from the mount Halak, that goeth up to Seir, even unto Baal-gad in the valley of Lebanon under mount Hermon: and all their kings he took, and smote them, and slew them.
[Jos 11:18 DK-KJV] Josva bekrigede disse konger i lang tid.
Jos 11:18 Joshua made war a long time with all those kings.
[Jos 11:19 DK-KJV] Der var ikke én by der lavede fred med Israels børn, foruden Hiviterne Gibeons indbyggere: alle andre tog de i kamp.
Jos 11:19 There was not a city that made peace with the children of Israel, save the Hivites the inhabitants of Gibeon: all other they took in battle.
[Jos 11:20 DK-KJV] For det var fra HERREN at forhærde deres hjerter, at de skulle komme imod Israel i kamp, så han fuldstændigt måtte destruere dem, og at de ikke måtte ha’ favør, men at han måtte destruere dem, som HERREN befalede Moses.
Jos 11:20 For it was of the LORD to harden their hearts, that they should come against Israel in battle, that he might destroy them utterly, and that they might have no favour, but that he might destroy them, as the LORD commanded Moses.
[Jos 11:21 DK-KJV] Og på det tidspunkt kom Josva, og afskar Anakimerne fra bjergene, fra Hebron, fra Debir, fra Anab, og fra alle Judahs bjerge, og fra alle Israels bjerge: Josva destruerede dem fuldstændigt med deres byer.
Jos 11:21 And at that time came Joshua, and cut off the Anakims from the mountains, from Hebron, from Debir, from Anab, and from all the mountains of Judah, and from all the mountains of Israel: Joshua destroyed them utterly with their cities.
[Jos 11:22 DK-KJV] Der var ingen af Anakimerne tilbage i Israels børns land: kun i Gaza, i Gath, og i Ashdod, var der nogle.
Jos 11:22 There was none of the Anakims left in the land of the children of Israel: only in Gaza, in Gath, and in Ashdod, there remained.
[Jos 11:23 DK-KJV] Sådant tog Josva hele landet, i overensstemmelse med alt det HERREN sagde til Moses; og Josva gav det som en arv til Israel efter deres opdelinger ved deres stammer. Og landet hvilede fra krig.
Jos 11:23 So Joshua took the whole land, according to all that the LORD said unto Moses; and Joshua gave it for an inheritance unto Israel according to their divisions by their tribes. And the land rested from war.
[Jos 12:1 DK-KJV] Nu er disse landets konger, hvilke Israels børn slog, og besad deres land på den anden side af Jordanfloden mod solens opgang, fra floden Arnon til bjerget Hermon, og alle sletterne på østsiden:
Jos 12:1 Now these are the kings of the land, which the children of Israel smote, and possessed their land on the other side Jordan toward the rising of the sun, from the river Arnon unto mount Hermon, and all the plain on the east:
[Jos 12:2 DK-KJV] Amoriternes konge Sihon, som bor i Heshbon, og regerede fra Aroer, som er på Arnonflodens bred, og fra midten af floden, og fra halvdelen af Gilead, lige til Jabbokfloden, som grænser op til Ammons børn;
Jos 12:2 Sihon king of the Amorites, who dwelt in Heshbon, and ruled from Aroer, which is upon the bank of the river Arnon, and from the middle of the river, and from half Gilead, even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon;
[Jos 12:3 DK-KJV] Og fra sletten til Chinneroth-havet på østsiden, og til slettehavet, ja salthavet på østsiden, på vejen til Beth-jeshimoth; og fra syden, under Ashdoth-pisgah:
Jos 12:3 And from the plain to the sea of Chinneroth on the east, and unto the sea of the plain, even the salt sea on the east, the way to Beth-jeshimoth; and from the south, under Ashdoth-pisgah:
[Jos 12:4 DK-KJV] Og Ogs kyst Bashans konge, som var tilbage fra giganterne, der boede ved Ashtaroth og ved Edrei,
Jos 12:4 And the coast of Og king of Bashan, which was of the remnant of the giants, that dwelt at Ashtaroth and at Edrei,
[Jos 12:5 DK-KJV] Og regerede på bjerget Hermon, og i Salcah, og i Bashan, til Geshurititernes grænse og Maachathiterne, og halvdelen af Gilead, der grænser op til Sihon Heshbons konge.
Jos 12:5 And reigned in mount Hermon, and in Salcah, and in all Bashan, unto the border of the Geshurites and the Maachathites, and half Gilead, the border of Sihon king of Heshbon.
[Jos 12:6 DK-KJV] Dem slog Moses HERRENs tjener og Israels børn: og Moses HERRENs tjener gav det som en besiddelse til Reubenniterne, og Gadditerne, og halvdelen af Manasseh stamme. 
Jos 12:6 Them did Moses the servant of the LORD and the children of Israel smite: and Moses the servant of the LORD gave it for a possession unto the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh.
[Jos 12:7 DK-KJV] Og disse er landenes konger som Josva og Israels børn slog på denne side af Jordanfloden på vestsiden, fra Baal-gad i Libanons dale lige til bjerget Halak, der går op til Seir; som Josva gav til Israels stammer som en besiddelse efter deres opdelinger;
Jos 12:7 And these are the kings of the country which Joshua and the children of Israel smote on this side Jordan on the west, from Baal-gad in the valley of Lebanon even unto the mount Halak, that goeth up to Seir; which Joshua gave unto the tribes of Israel for a possession according to their divisions;
[Jos 12:8 DK-KJV] På bjergene, og i dalene, og på sletterne, og ved kilderne, og i vildmarken, og i sydlandet; Hittiterne, Amoriterne, og Canaaniterne, Perizzititerne, Hiviterne, og Jebusiterne:
Jos 12:8 In the mountains, and in the valleys, and in the plains, and in the springs, and in the wilderness, and in the south country; the Hittites, the Amorites, and the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites:
[Jos 12:9 DK-KJV] Jerikos konge, 1; Ais konge, som er ved siden af Beth-el, 1;
Jos 12:9 The king of Jericho, one; the king of Ai, which is beside Beth-el, one;
[Jos 12:10 DK-KJV] Jerusalems konge, 1; Hebrons konge, 1;
Jos 12:10 The king of Jerusalem, one; the king of Hebron, one;
[Jos 12:11 DK-KJV] Jermuths konge, 1; Lachishs konge, 1;
Jos 12:11 The king of Jarmuth, one; the king of Lachish, one;
[Jos 12:12 DK-KJV] Eglons konge, 1; Gezers konge, 1;
Jos 12:12 The king of Eglon, one; the king of Gezer, one;
[Jos 12:13 DK-KJV] Debirs konge, 1; Geders konge, 1;
Jos 12:13 The king of Debir, one; the king of Geder, one;
[Jos 12:14 DK-KJV] Hormahs konge, 1; Arads konge, 1;
Jos 12:14 The king of Hormah, one; the king of Arad, one;
[Jos 12:15 DK-KJV] Libnahs konge, 1; Adullams konge, 1;
Jos 12:15 The king of Libnah, one; the king of Adullam, one;
[Jos 12:16 DK-KJV] Makkedahs konge, 1; Beth-els konge, 1;
Jos 12:16 The king of Makkedah, one; the king of Beth-el, one;
[Jos 12:17 DK-KJV] Tappuahs konge, 1; Hephers konge, 1;
Jos 12:17 The king of Tappuah, one; the king of Hepher, one;
[Jos 12:18 DK-KJV] Apheks konge, 1; Lasharons konge, 1;
Jos 12:18 The king of Aphek, one; the king of Lasharon, one;
[Jos 12:19 DK-KJV] Madons konge, 1; Hazors konge, 1;
Jos 12:19 The king of Madon, one; the king of Hazor, one;
[Jos 12:20 DK-KJV] Shimron-merons konge, 1; Achshaphs konge, 1;
Jos 12:20 The king of Shimron-meron, one; the king of Achshaph, one;
[Jos 12:21 DK-KJV] Taanachs konge, 1; Megiddos konge, 1;
Jos 12:21 The king of Taanach, one; the king of Megiddo, one;
[Jos 12:22 DK-KJV] Kedeshs konge, 1; Jokneams konge fra Carmel, 1;
Jos 12:22 The king of Kedesh, one; the king of Jokneam of Carmel, one;
[Jos 12:23 DK-KJV] Dors konge ved Dors kyst, 1; Gilgal nationernes konge, 1;
Jos 12:23 The king of Dor in the coast of Dor, one; the king of the nations of Gilgal, one;
[Jos 12:24 DK-KJV] Tirzahs konge, 1: alle kongerne 31.
Jos 12:24 The king of Tirzah, one: all the kings thirty and one.
[Jos 13:1 DK-KJV] Nu var Josva gammel og godt oppe i årene; og HERREN sagde til ham, Du er gammel og godt oppe i årene, og der mangler stadig rigtigt meget land til at bli’ besat.
Jos 13:1 Now Joshua was old and stricken in years; and the LORD said unto him, Thou art old and stricken in years, and there remaineth yet very much land to be possessed.
[Jos 13:2 DK-KJV] Dette er landet der stadig mangler: hele Filisternes grænseland, og hele Geshuri,
Jos 13:2 This is the land that yet remaineth: all the borders of the Philistines, and all Geshuri,
[Jos 13:3 DK-KJV] Fra Sihor, som er foran Egypten, lige til Ekrons grænseland på nordsiden, som er regnet for at være Canaaniten: 5 herrer fra Filisterne; Gazathiterne, og Ashdothiterne, Eshkaloniterne, Gittiterne, og Ekroniterne; også Aviterne:
Jos 13:3 From Sihor, which is before Egypt, even unto the borders of Ekron northward, which is counted to the Canaanite: five lords of the Philistines; the Gazathites, and the Ashdothites, the Eshkalonites, the Gittites, and the Ekronites; also the Avites:
[Jos 13:4 DK-KJV] Fra syden, hele Canaaniternes land, og Mearah der er ved siden af Sidoniterne, til Aphek, til Amoriternes grænseland:
Jos 13:4 From the south, all the land of the Canaanites, and Mearah that is beside the Sidonians, unto Aphek, to the borders of the Amorites:
[Jos 13:5 DK-KJV] Og Gibliternes land, og hele Libanon, mod solopgangen, fra Baal-gad under bjerget Hermon til indgangen til Hamath.
Jos 13:5 And the land of the Giblites, and all Lebanon, toward the sunrising, from Baal-gad under mount Hermon unto the entering into Hamath.
[Jos 13:6 DK-KJV] Alle indbyggerne fra bakkelandet fra Libanon til Misrephoth-maim, og alle Sidonianerne, dem vil jeg drive ud foran Israels børn: opdel du kun det ved lod til Israeliterne som en arv, som jeg har befalet dig.
Jos 13:6 All the inhabitants of the hill country from Lebanon unto Misrephoth-maim, and all the Sidonians, them will I drive out from before the children of Israel: only divide thou it by lot unto the Israelites for an inheritance, as I have commanded thee.
[Jos 13:7 DK-KJV] Nu derfor opdel dette land som en arv til de 9 stammer, og halvdelen af Manasseh stamme,
Jos 13:7 Now therefore divide this land for an inheritance unto the nine tribes, and the half tribe of Manasseh,
[Jos 13:8 DK-KJV] Med hvem Reubenniterne og Gadditerne har modtaget deres arv, hvilket Moses gav dem, på den anden side af Jordanfloden østpå, ligesom Moses HERRENs tjener gav dem;
Jos 13:8 With whom the Reubenites and the Gadites have received their inheritance, which Moses gave them, beyond Jordan eastward, even as Moses the servant of the LORD gave them;
[Jos 13:9 DK-KJV] Fra Aroer, der er på Arnonflodens bred, og byen der i flodens midte, og hele Medebasletten til Dibon;
Jos 13:9 From Aroer, that is upon the bank of the river Arnon, and the city that is in the midst of the river, and all the plain of Medeba unto Dibon;
[Jos 13:10 DK-KJV] Og alle Amoriternes konge Sihons byer, som regerede i Heshbon, til Ammons børns grænse;
Jos 13:10 And all the cities of Sihon king of the Amorites, which reigned in Heshbon, unto the border of the children of Ammon;
[Jos 13:11 DK-KJV] Og Gilead, og Geshuiternes og Maachatgiternes grænse, og hele bjerget Hermon, og hele Bashan til Salcah;
Jos 13:11 And Gilead, and the border of the Geshurites and Maachathites, and all mount Hermon, and all Bashan unto Salcah;
[Jos 13:12 DK-KJV] Hele Ogs kongerige i Bashan, som regerede i Asharoth og i Edrei, som var tilbage af resterne af giganterne: for disse slog Moses, og kastede dem ud.
Jos 13:12 All the kingdom of Og in Bashan, which reigned in Ashtaroth and in Edrei, who remained of the remnant of the giants: for these did Moses smite, and cast them out.
[Jos 13:13 DK-KJV] Imidlertid bortviste Israels børn ikke Geshuriterme, heller ikke Maachathiterne: men Geshuriterme og Maachathiterne bor blandt Israeliterne indtil denne dag.
Jos 13:13 Nevertheless the children of Israel expelled not the Geshurites, nor the Maachathites: but the Geshurites and the Maachathites dwell among the Israelites until this day.
[Jos 13:14 DK-KJV] Kun til Levis stamme gav han ingen arv; HERRENs ofre Israels Gud lavet af ild er deres arv, som han sagde til dem. (Er det ikke det ny Jerusalem)
Jos 13:14 Only unto the tribe of Levi he gave none inheritance; the sacrifices of the LORD God of Israel made by fire are their inheritance, as he said unto them.
[Jos 13:15 DK-KJV] Og Moses gav Reubens børns stamme arv efter deres familier.
Jos 13:15 And Moses gave unto the tribe of the children of Reuben inheritance according to their families.
[Jos 13:16 DK-KJV] Og deres kyst var fra Aroer, der er på Arnonflodens bred, og byen der er i flodens midte, og hele Madebasletten;
Jos 13:16 And their coast was from Aroer, that is on the bank of the river Arnon, and the city that is in the midst of the river, and all the plain by Medeba;
[Jos 13:17 DK-KJV] Heshbon, og alle hendes byer der er på sletten; Dibon, og Bamoth-baal, og Beth-baal-meon,
Jos 13:17 Heshbon, and all her cities that are in the plain; Dibon, and Bamoth-baal, and Beth-baal-meon,
[Jos 13:18 DK-KJV] Og Jahazah, og Kedemoth, og Mephaath,
Jos 13:18 And Jahazah, and Kedemoth, and Mephaath,
[Jos 13:19 DK-KJV] Og Kirjathaim, og Sibmah, og Zareth-shahar på dalens bjerg,
Jos 13:19 And Kirjath-aim, and Sibmah, and Zareth-shahar in the mount of the valley,
[Jos 13:20 DK-KJV] Og Beth-peor, og Ashdoth-pisgah, og Beth-jeshimoth,
Jos 13:20 And Beth-peor, and Ashdoth-pisgah, and Beth-jeshimoth,
[Jos 13:21 DK-KJV] Og alle slettens byer, og hele Sihons kongerige Amoriternes konge, som regerede i Heshbon, som Moses slog med Midians prinser, Evi, og Reken, og Zur, og Hur, og Reba, som var Sihons hertuger, der boede i landet.
Jos 13:21 And all the cities of the plain, and all the kingdom of Sihon king of the Amorites, which reigned in Heshbon, whom Moses smote with the princes of Midian, Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, which were dukes of Sihon, dwelling in the country.
[Jos 13:22 DK-KJV] Balaam også sønnen af Beor, sandsigeren, dræbte Israels børn med sværdet blandt dem der var dræbt af dem.
Jos 13:22 Balaam also the son of Beor, the soothsayer, did the children of Israel slay with the sword among them that were slain by them.
[Jos 13:23 DK-KJV] Og Reubens børns grænse var Jordanfloden, og bredderne deraf. Dette var Reubens børns arv efter deres familier, byerne og landsbyerne derfra.
Jos 13:23 And the border of the children of Reuben was Jordan, and the border thereof. This was the inheritance of the children of Reuben after their families, the cities and the villages thereof.
[Jos 13:24 DK-KJV] Og Moses gav arv til Gads stamme, ja til Gads børn efter deres familier.
Jos 13:24 And Moses gave inheritance unto the tribe of Gad, even unto the children of Gad according to their families.
[Jos 13:25 DK-KJV] Og deres kyst var Jazer, og alle Gileads byer, og halvdelen af Ammons børns land, til Aroer der er foran Rabbah;
Jos 13:25 And their coast was Jazer, and all the cities of Gilead, and half the land of the children of Ammon, unto Aroer that is before Rabbah;
[Jos 13:26 DK-KJV] Og fra Heshbon til Ramath-mizpeh, og Betonim; og fra Mahanaim til Debirs grænse;
Jos 13:26 And from Heshbon unto Ramath-mizpeh, and Betonim; and from Mahanaim unto the border of Debir;
[Jos 13:27 DK-KJV] Og i dalen, Beth-aram, og Beth-nimrah, og Succoth, og Zaphon, og resten af Sihons kongerige Heshbons konge, Jordanfloden og hans grænser, lige til kanten af Chinnerethhavet østpå på den anden side af Jordanfloden.
Jos 13:27 And in the valley, Beth-aram, and Beth-nimrah, and Succoth, and Zaphon, the rest of the kingdom of Sihon king of Heshbon, Jordan and his border, even unto the edge of the sea of Chinnereth on the other side Jordan eastward.
[Jos 13:28 DK-KJV] Dette er Gads børns arv efter deres familier, byerne, og deres landsbyer.
Jos 13:28 This is the inheritance of the children of Gad after their families, the cities, and their villages.
[Jos 13:29 DK-KJV] Og Moses gav arv til halvdelen af Manasseh stamme: og dette var halvdelen af Manasseh stammes besiddelse ved deres familier.
Jos 13:29 And Moses gave inheritance unto the half tribe of Manasseh: and this was the possession of the half tribe of the children of Manasseh by their families.
[Jos 13:30 DK-KJV] Og deres kyst var fra Mahanaim, hele Bashan, hele Ogs kongerige Bashans konge, og alle Jairs provinsbyer, som er i Bashan, 60 byer:
Jos 13:30 And their coast was from Mahanaim, all Bashan, all the kingdom of Og king of Bashan, and all the towns of Jair, which are in Bashan, threescore cities:
[Jos 13:31 DK-KJV] Og halvdelen af Gilead, og Ashtaroth, og Edrei, Ogs kongeriges byer i Bashan, tilhøre Machirs børn Manasseh søn, ja til halvdelen af Machirs børn ved deres familier.
Jos 13:31 And half Gilead, and Ashtaroth, and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan, were pertaining unto the children of Machir the son of Manasseh, even to the one half of the children of Machir by their families.
[Jos 13:32 DK-KJV] Disse er landene som Moses fordelte som en arv på Moabs sletter, på den anden side af Jordanfloden, ved Jeriko, østpå.
Jos 13:32 These are the countries which Moses did distribute for inheritance in the plains of Moab, on the other side Jordan, by Jericho, eastward.
[Jos 13:33 DK-KJV] Men Levis stammen gav Moses ingen arv: HERREN Israels Gud var deres arv, som han sagde til dem.
Jos 13:33 But unto the tribe of Levi Moses gave not any inheritance: the LORD God of Israel was their inheritance, as he said unto them.
[Jos 14:1 DK-KJV] Og dette er de lande som Israels børn arvede i Canaans land, som præsten Eleazar, og Josva Nuns søn, og lederne af stammernes fædre af Israels børn, fordelte som arv til dem.
Jos 14:1 And these are the countries which the children of Israel inherited in the land of Canaan, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, distributed for inheritance to them.
[Jos 14:2 DK-KJV] Ved lod var deres arv, som HERREN befalede ved Moses’ hånd, for de 9 stammer, og for den halve stamme.
Jos 14:2 By lot was their inheritance, as the LORD commanded by the hand of Moses, for the nine tribes, and for the half tribe.
[Jos 14:3 DK-KJV] For Moses havde givet to og en halv stamme arv på den anden side af Jordanfloden: men til Leviterne gav han ingen arv blandt dem.
Jos 14:3 For Moses had given the inheritance of two tribes and an half tribe on the other side Jordan: but unto the Levites he gave none inheritance among them.
[Jos 14:4 DK-KJV] For Josephs børn var 2 stammer, Manasse og Ephraim: derfor gav de ingen del til Leviterene i landet, foruden byer til at bo i, med deres opland til deres kvæg og til deres substans.
Jos 14:4 For the children of Joseph were two tribes, Manasseh and Ephraim: therefore they gave no part unto the Levites in the land, save cities to dwell in, with their suburbs for their cattle and for their substance.
[Jos 14:5 DK-KJV] Som HERREN befalede Moses, sådant gjorde Israels børn, og de delte landet.
Jos 14:5 As the LORD commanded Moses, so the children of Israel did, and they divided the land.
[Jos 14:6 DK-KJV] Da Judahs børn kom til Josva i Gilgal: og Caleb Jephunnehs søn Keneziten sagde til ham, Du kender til de ting som HERREN sagde til Guds mand Moses angående mig og dig i Kadesh-barnea.
Jos 14:6 Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal: and Caleb the son of Jephunneh the Kenezite said unto him, Thou knowest the thing that the LORD said unto Moses the man of God concerning me and thee in Kadesh-barnea.
[Jos 14:7 DK-KJV] Jeg var 40 år gammel da Moses HERRENs tjener sendte mig fra Kadesh-barnea for at udspionere landet; og jeg gav ham en tilbagemelding som det var i mit hjerte.
Jos 14:7 Forty years old was I when Moses the servant of the LORD sent me from Kadesh-barnea to espy out the land; and I brought him word again as it was in mine heart.
[Jos 14:8 DK-KJV] Imidlertid fik mine brødre der gik op med mig folkets hjerte til at smelte: men jeg fulgte trofast HERREN min Gud.
Jos 14:8 Nevertheless my brethren that went up with me made the heart of the people melt: but I wholly followed the LORD my God.
[Jos 14:9 DK-KJV] Og Moses svor på den dag, og siger, Landet hvorpå din fod træder skal med sikkerhed bli’ din arv, og dine børns for evigt, fordi du trofast fulgte HERREN min Gud.
Jos 14:9 And Moses sware on that day, saying, Surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children’s for ever, because thou hast wholly followed the LORD my God.
[Jos 14:10 DK-KJV] Og nu, læg mærke til, HERREN har holdt mig i live, som han sagde, disse 45 år, lige siden HERREN talte dette ord til Moses, mens Israels børn vandrede rundt i vildmarken: og nu, se, jeg er denne dag 85 år gammel.
Jos 14:10 And now, behold, the LORD hath kept me alive, as he said, these forty and five years, even since the LORD spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness: and now, lo, I am this day fourscore and five years old.
[Jos 14:11 DK-KJV] Endnu er jeg lige så stærk denne dag som jeg var på dagen hvor Moses sendte mig: på sammen måde er min styrke nu, for krig, både til at gå ud, og til at komme ind.
Jos 14:11 As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me: as my strength was then, even so is my strength now, for war, both to go out, and to come in.
[Jos 14:12 DK-KJV] Gi’ mig nu derfor dette bjerg, hvorom HERREN talte på den dag; for du hørte på den dag hvordan Anakimerne var der, og at byerne var store og befæstede: hvis det er sådant at HERREN vil være med mig, da skal jeg være i stand til at drive dem ud, som HERREN sagde.
Jos 14:12 Now therefore give me this mountain, whereof the LORD spake in that day; for thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced: if so be the LORD will be with me, then I shall be able to drive them out, as the LORD said.
[Jos 14:13 DK-KJV] Og Josva velsignede ham, og gav Hebron til Caleb Jephunnehs søn som en arv.
Jos 14:13 And Joshua blessed him, and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance.
[Jos 14:14 DK-KJV] Derfor blev Hebron Calebs arv Jephunnehs søn Keneziten indtil denne dag, eftersom han trofast fulgte HERREN Israels Gud.
Jos 14:14 Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenezite unto this day, because that he wholly followed the LORD God of Israel.
[Jos 14:15 DK-KJV] Og Hebrons navn var Kirjath-arba; denne Arba var en stor mand blandt Anakimerne. Og landet havde hvile fra krig.
Jos 14:15 And the name of Hebron before was Kirjath-arba; which Arba was a great man among the Anakims. And the land had rest from war.
[Jos 15:1 DK-KJV] Dette var da loddet for Judahs børns stamme ved deres familier; lige til Edoms grænse Zins vildmark sydpå var den yderste del af sydkysten.
Jos 15:1 This then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families; even to the border of Edom the wilderness of Zin southward was the uttermost part of the south coast.
[Jos 15:2 DK-KJV] Og deres sydgrænse var fra salthavets kyst, fra bugten der kigger sydpå:
Jos 15:2 And their south border was from the shore of the salt sea, from the bay that looketh southward:
[Jos 15:3 DK-KJV] Og den gik ud til Maaleh-acrabbims sydside, og gik videre til Zin, og steg op på sydsiden til Kadesh-barnea, og gik videre til Hezron, og gik op til Adar, og ændrede kurs til Karkaa: 
Jos 15:3 And it went out to the south side to Maaleh-acrabbim, and passed along to Zin, and ascended up on the south side unto Kadesh-barnea, and passed along to Hezron, and went up to Adar, and fetched a compass to Karkaa:
[Jos 15:4 DK-KJV] Derfra passerede den mod Azmon, og gik ud til Egyptens flod; og udgangene fra den kyst var ved havet: dette skal være jeres sydkyst.
Jos 15:4 From thence it passed toward Azmon, and went out unto the river of Egypt; and the goings out of that coast were at the sea: this shall be your south coast.
[Jos 15:5 DK-KJV] Og østgrænsen var salthavet, lige til enden af Jordanfloden. Og deres grænse i nordkvaterene var fra bugten af havet ved Jordanfloden yderste del:
Jos 15:5 And the east border was the salt sea, even unto the end of Jordan. And their border in the north quarter was from the bay of the sea at the uttermost part of Jordan:
[Jos 15:6 DK-KJV] Og grænsen gik op til Beth-hogla, og passerede videre ved Beth-arabah nordside; og grænsen gik op til Bohan-stenen Reubens søn:
Jos 15:6 And the border went up to Beth-hogla, and passed along by the north of Beth-arabah; and the border went up to the stone of Bohan the son of Reuben:
[Jos 15:7 DK-KJV] Og grænsen gik op mod Debir fra Achor-dalen, og sådant nordpå, kiggende mod Gilgal, det er foran Adummim-opgangen, som er på sydsiden af floden: og grænsen passerede mod En-shemeshs vandmasser, og udgangen derfra var ved En-rogel:
Jos 15:7 And the border went up toward Debir from the valley of Achor, and so northward, looking toward Gilgal, that is before the going up to Adummim, which is on the south side of the river: and the border passed toward the waters of En-shemesh, and the goings out thereof were at En-rogel:
[Jos 15:8 DK-KJV] Og grænsen gik op ved Hinnoms søns dal til Jebusiternes sydside; denne samme er Jerusalem: og grænsen gik op til toppen af bjerget der ligger foran Hinnoms dal vestpå, som er ved enden af giganternes dal nordpå:
Jos 15:8 And the border went up by the valley of the son of Hinnom unto the south side of the Jebusite; the same is Jerusalem: and the border went up to the top of the mountain that lieth before the valley of Hinnom westward, which is at the end of the valley of the giants northward:
[Jos 15:9 DK-KJV] Og grænsen var trukket fra toppen af bakken til Nephtoahs vandfontæne, og gik ud til byerne fra bjerget Ephron; og grænsen var trukket til Baalah, som er Kirjath-jearim:
Jos 15:9 And the border was drawn from the top of the hill unto the fountain of the water of Nephtoah, and went out to the cities of mount Ephron; and the border was drawn to Baalah, which is Kirjath-jearim:
[Jos 15:10 DK-KJV] Og grænsen omringede fra Baalah vestpå til bjerget Seir, og gik langs med siden af bjerget Jearim, som er Chesalon, på nordsiden, og gik ned til Beth-shemesh, og gik videre til Timnah::
Jos 15:10 And the border compassed from Baalah westward unto mount Seir, and passed along unto the side of mount Jearim, which is Chesalon, on the north side, and went down to Beth-shemesh, and passed on to Timnah:
[Jos 15:11 DK-KJV] Og grænsen gik ud til siden af Ekron nordpå: og grænsen var trukket til Shicron, og gik videre til bjerget Baalah, og gik ud til Jabneel; og udgangen af grænsen var ved havet. 
Jos 15:11 And the border went out unto the side of Ekron northward: and the border was drawn to Shicron, and passed along to mount Baalah, and went out unto Jabneel; and the goings out of the border were at the sea.
[Jos 15:12 DK-KJV] Og vestgrænsen var mod det store hav, og des kyst. Dette er Judahs børns kyst rundt omkring efter deres familier.
Jos 15:12 And the west border was to the great sea, and the coast thereof. This is the coast of the children of Judah round about according to their families.
[Jos 15:13 DK-KJV] Og til Caleb sønnen af Jephunneh gav han en del blandt Judahs børn, ifølge HERRENs befaling til Josva, ja byen efter Arba faderen af Anak, denne by er Hebron.
Jos 15:13 And unto Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children of Judah, according to the commandment of the LORD to Joshua, even the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron.
[Jos 15:14 DK-KJV] Caleb drev derfra de tre sønner af Anak, Sheshai, og Ahiman, og Talmai, Anaks børn.
Jos 15:14 And Caleb drove thence the three sons of Anak, Sheshai, and Ahiman, and Talmai, the children of Anak.
[Jos 15:15 DK-KJV] Og han gik op derfra til Debirs indbyggere: og Debirs navn var før Kirjath-sepher.
Jos 15:15 And he went up thence to the inhabitants of Debir: and the name of Debir before was Kirjath-sepher.
[Jos 15:16 DK-KJV] Og Caleb sagde, han der slår Kirjath-sepher, og tager den, til ham vil jeg gi’ Achsah min datter til hustru.
Jos 15:16 And Caleb said, He that smiteth Kirjath-sepher, and taketh it, to him will I give Achsah my daughter to wife.
[Jos 15:17 DK-KJV] Og Othniel sønnen af Kenaz, broderen af Caleb, tog den: og han gav ham Achsah hans datter til hustru.
Jos 15:17 And Othniel the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it: and he gave him Achsah his daughter to wife.
[Jos 15:18 DK-KJV] Og det skete, da hun kom til ham, at hun bevægede ham til at spørge hendes far om en mark: og hun aflæssede hendes æsel; og Caleb sagde til hende, Hvad ville du?
Jos 15:18 And it came to pass, as she came unto him, that she moved him to ask of her father a field: and she lighted off her ass; and Caleb said unto her, What wouldest thou?
[Jos 15:19 DK-KJV] Som svarede, Giv mig en velsignelse; for du har givet mig et sydland; giv mig også kildevand. Og han gav hende de øvre kilder, og de nedre kilder.
Jos 15:19 Who answered, Give me a blessing; for thou hast given me a south land; give me also springs of water. And he gave her the upper springs, and the nether springs.
[Jos 15:20 DK-KJV] Dette er arven for Judahs børns stamme efter deres familier.
Jos 15:20 This is the inheritance of the tribe of the children of Judah according to their families.
[Jos 15:21 DK-KJV] Og de yderste byer for Judahs børns stamme mod Edoms kyst sydpå var Kabzeel, og Eder, og Jagur,
Jos 15:21 And the uttermost cities of the tribe of the children of Judah toward the coast of Edom southward were Kabzeel, and Eder, and Jagur,
[Jos 15:22 DK-KJV] Og Kinah, og Dimonah, og Adadah,
Jos 15:22 And Kinah, and Dimonah, and Adadah,
[Jos 15:23 DK-KJV] Og Kedesh, og Hazor, og Ithnan,
Jos 15:23 And Kedesh, and Hazor, and Ithnan,
[Jos 15:24 DK-KJV] Ziph, og Telem, og Bealoth,
Jos 15:24 Ziph, and Telem, and Bealoth,
[Jos 15:25 DK-KJV] Og Hazor, Hadattah, og Kerioth, og Hezron, som er Hazor,
Jos 15:25 And Hazor, Hadattah, and Kerioth, and Hezron, which is Hazor,
[Jos 15:26 DK-KJV] Amam, og Shema, og Moladah,
Jos 15:26 Amam, and Shema, and Moladah,
[Jos 15:27 DK-KJV] Og Hazar-gaddah, og Heshmon, og Beth-palet,
Jos 15:27 And Hazar-gaddah, and Heshmon, and Beth-palet,
[Jos 15:28 DK-KJV] Og Hazar-shual, og Beer-sheba, og Bizjothjah,
Jos 15:28 And Hazar-shual, and Beer-sheba, and Bizjothjah,
[Jos 15:29 DK-KJV] Baalah, og Iim, og Azem,
Jos 15:29 Baalah, and Iim, and Azem,
[Jos 15:30 DK-KJV] Og Eltolad, og Chesil, og Hormah,
Jos 15:30 And Eltolad, and Chesil, and Hormah,
[Jos 15:31 DK-KJV] Og Ziklag, og Madmannah, og Sansannah,
Jos 15:31 And Ziklag, and Madmannah, and Sansannah,
[Jos 15:32 DK-KJV] Og Lebaoth, og Shilhim, og Ain, og Rimmon: alle byerne er 29, med deres landsbyer:
Jos 15:32 And Lebaoth, and Shilhim, and Ain, and Rimmon: all the cities are twenty and nine, with their villages:
[Jos 15:33 DK-KJV] Og i dalen, Eshtaol, og Zoreah, og Ashnah,
Jos 15:33 And in the valley, Eshtaol, and Zoreah, and Ashnah,
[Jos 15:34 DK-KJV] Og Zanoah, og En-gannim, Tappuah, og Enam,
Jos 15:34 And Zanoah, and En-gannim, Tappuah, and Enam,
[Jos 15:35 DK-KJV] Jarmuth, og Adullam, Socoh, og Azekah,
Jos 15:35 Jarmuth, and Adullam, Socoh, and Azekah,
[Jos 15:36 DK-KJV] Og Sharaim, og Adithaim, og Gederah, og Gederothaim; 14 byer med deres landsbyer:
Jos 15:36 And Sharaim, and Adithaim, and Gederah, and Gederothaim; fourteen cities with their villages:
[Jos 15:37 DK-KJV] Zenan, og Hadashah, og Migdal-gad,
Jos 15:37 Zenan, and Hadashah, and Migdal-gad,
[Jos 15:38 DK-KJV] Og Dilean, og Mizpeh, og Joktheel,
Jos 15:38 And Dilean, and Mizpeh, and Joktheel,
[Jos 15:39 DK-KJV] Lachish, og Bozkath, og Eglon,
Jos 15:39 Lachish, and Bozkath, and Eglon,
[Jos 15:40 DK-KJV] Og Cabbon, og Lahmam, og Kithlish,
Jos 15:40 And Cabbon, and Lahmam, and Kithlish,
[Jos 15:41 DK-KJV] Og Gederoth, Beth-dagon, og Naamah, og Makkedah; 16 byer med deres landsbyer:
Jos 15:41 And Gederoth, Beth-dagon, and Naamah, and Makkedah; sixteen cities with their villages:
[Jos 15:42 DK-KJV] Libnah, og Ether, og Ashan,
Jos 15:42 Libnah, and Ether, and Ashan,
[Jos 15:43 DK-KJV] Og Jiphtah, og Ashnah, og Nezib,
Jos 15:43 And Jiphtah, and Ashnah, and Nezib,
[Jos 15:44 DK-KJV] Og Keilah, og Achzib, og Mareshah; 9 byer med deres landsbyer:
Jos 15:44 And Keilah, and Achzib, and Mareshah; nine cities with their villages:
[Jos 15:45 DK-KJV] Ekron, med hendes provinsbyer og landsbyer:
Jos 15:45 Ekron, with her towns and her villages:
[Jos 15:46 DK-KJV] Fra Ekron lige til havet, alle der lå nær Ashdod, med deres landsbyer:
Jos 15:46 From Ekron even unto the sea, all that lay near Ashdod, with their villages:
[Jos 15:47 DK-KJV] Ashdod med hendes provinsbyer og hendes landsbyer, Gaza med hendes provinsbyer og hendes landsbyer, til Egyptens flod, og det store hav, og grænsen deraf:
Jos 15:47 Ashdod with her towns and her villages, Gaza with her towns and her villages, unto the river of Egypt, and the great sea, and the border thereof:
[Jos 15:48 DK-KJV] Og på bjergene, Shamir, og Jattir, og Socoh,
Jos 15:48 And in the mountains, Shamir, and Jattir, and Socoh,
[Jos 15:49 DK-KJV] Og Dannah, og Kirjath-sannah, som er Debir,
Jos 15:49 And Dannah, and Kirjath-sannah, which is Debir,
[Jos 15:50 DK-KJV] Og Anab, og Eshtemoh, og Anim,
Jos 15:50 And Anab, and Eshtemoh, and Anim,
[Jos 15:51 DK-KJV] Og Goshen, og Holon, og Giloh; 11 byer med deres landsbyer:
Jos 15:51 And Goshen, and Holon, and Giloh; eleven cities with their villages:
[Jos 15:52 DK-KJV] Arab, og Dumah, og Eshean,
Jos 15:52 Arab, and Dumah, and Eshean,
[Jos 15:53 DK-KJV] Og Janum, og Beth-tappuah, og Aphekah,
Jos 15:53 And Janum, and Beth-tappuah, and Aphekah,
[Jos 15:54 DK-KJV] Og Humtah, og Kirjath-arba, som er Hebron, og Zior; 9 byer med deres landsbyer:
Jos 15:54 And Humtah, and Kirjath-arba, which is Hebron, and Zior; nine cities with their villages:
[Jos 15:55 DK-KJV] Maon, Carmel, og Ziph, og Juttah,
Jos 15:55 Maon, Carmel, and Ziph, and Juttah,
[Jos 15:56 DK-KJV] Og Jezreel, og Jokdeam, og Zanoah,
Jos 15:56 And Jezreel, and Jokdeam, and Zanoah,
[Jos 15:57 DK-KJV] Cain, Gibeah, og Timnah; 10 byer med deres landsbyer:
Jos 15:57 Cain, Gibeah, and Timnah; ten cities with their villages:
[Jos 15:58 DK-KJV] Halhul, Beth-zur, og Gedor,
Jos 15:58 Halhul, Beth-zur, and Gedor,
[Jos 15:59 DK-KJV] Og Maarath, og Beth-anoth, og Eltekon; 6 byer med deres landsbyer:
Jos 15:59 And Maarath, and Beth-anoth, and Eltekon; six cities with their villages:
[Jos 15:60 DK-KJV] Kirjath-baal, som er Kirjath-jearim, og Rabbah; 2 byer med deres landsbyer:
Jos 15:60 Kirjath-baal, which is Kirjath-jearim, and Rabbah; two cities with their villages:
[Jos 15:61 DK-KJV] I vildmarken, Beth-arabah, Middin, og Secacah,
Jos 15:61 In the wilderness, Beth-arabah, Middin, and Secacah,
[Jos 15:62 DK-KJV] Og Nibshan, og Saltbyen, og En-gedi; 6 byer med deres landsbyer.
Jos 15:62 And Nibshan, and the city of Salt, and En-gedi; six cities with their villages.
[Jos 15:63 DK-KJV] Og for Jebusiterne Jerusalems indbyggere, dem kunne Judahs børn ikke drive ud: men Jebusiterne bor hos Judahs børn i Jerusalem indtil denne dag.
Jos 15:63 As for the Jebusites the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah could not drive them out: but the Jebusites dwell with the children of Judah at Jerusalem unto this day.
[Jos 16:1 DK-KJV] Og loddet for Josephs børn faldt fra Jordanfloden ved Jeriko, til Jerikos vand på østsiden, til vildmarken der går op fra Jeriko udover bjerget Beth-el,
Jos 16:1 And the lot of the children of Joseph fell from Jordan by Jericho, unto the water of Jericho on the east, to the wilderness that goeth up from Jericho throughout mount Beth-el,
[Jos 16:2 DK-KJV] Og går ud fra Beth-el til Luz, og passerer indtil langs med Archis grænser til Atatoth,
Jos 16:2 And goeth out from Beth-el to Luz, and passeth along unto the borders of Archi to Ataroth,
[Jos 16:3 DK-KJV] Og går ned vestpå til Jephletis kyst, til Beth-horon nedre kyst, og til Gezer: og udgangen derfra er ved havet.
Jos 16:3 And goeth down westward to the coast of Japhleti, unto the coast of Beth-horon the nether, and to Gezer: and the goings out thereof are at the sea.
[Jos 16:4 DK-KJV] Sådant tog Josephs børn, Manasse og Ephraim, deres arv.
Jos 16:4 So the children of Joseph, Manasseh and Ephraim, took their inheritance.
[Jos 16:5 DK-KJV] Og Ephraims børns grænse efter deres familier var således: ja grænsen for deres arv på østsiden var Ataroth-addar, til den øvre del af Beth-horon;
Jos 16:5 And the border of the children of Ephraim according to their families was thus: even the border of their inheritance on the east side was Ataroth-addar, unto Beth-horon the upper;
[Jos 16:6 DK-KJV] Og grænsen gik ud mod havet til Michmethah på nordsiden; og grænsen gik videre østpå til Taanath-shiloh, og passerede forbi den på østsiden til Janohah;
Jos 16:6 And the border went out toward the sea to Michmethah on the north side; and the border went about eastward unto Taanath-shiloh, and passed by it on the east to Janohah;
[Jos 16:7 DK-KJV] Og den gik ned fra Janohah til Ataroth, og til Naarath, og kom til Jeriko, og gik ud ved Jordanfloden.
Jos 16:7 And it went down from Janohah to Ataroth, and to Naarath, and came to Jericho, and went out at Jordan.
[Jos 16:8 DK-KJV] Grænsen gik ud fra Tappuah østpå til Kanahfloden; og udgangen derfra var ved havet. Dette er stammen for Ephraims børns arv ved deres familier.
Jos 16:8 The border went out from Tappuah westward unto the river Kanah; and the goings out thereof were at the sea. This is the inheritance of the tribe of the children of Ephraim by their families.
[Jos 16:9 DK-KJV] Og de separate byer for Ephraims børn var blandt Manasseh børns arv, alle byerne med deres landsbyer.
Jos 16:9 And the separate cities for the children of Ephraim were among the inheritance of the children of Manasseh, all the cities with their villages.
[Jos 16:10 DK-KJV] Og de drev ikke Canaaniterne ud der boede i Gezer: men Canaaniterne bor blandt Ephraimiterne indtil denne dag, og tjener under skat.
Jos 16:10 And they drave not out the Canaanites that dwelt in Gezer: but the Canaanites dwell among the Ephraimites unto this day, and serve under tribute.
[Jos 17:1 DK-KJV] Der var også et lod til Manasseh stamme; for han var Josephs førstefødte; det faldt på Machir Manasseh førstefødte, Gileads fader: fordi han var en kriger, derfor havde han Gilead og Bashan.
Jos 17:1 There was also a lot for the tribe of Manasseh; for he was the firstborn of Joseph; to wit, for Machir the firstborn of Manasseh, the father of Gilead: because he was a man of war, therefore he had Gilead and Bashan.
[Jos 17:2 DK-KJV] Der var også et lod for resten af Manasseh børn ved deres familier; for Abi-ezers børn, og for Heleks børn, og for Asriels børn, og for Shechems børn, og for Hephers børn, og for Shemidas børn: disse var Manasseh drengebørn Josephs søn ved deres familier.
Jos 17:2 There was also a lot for the rest of the children of Manasseh by their families; for the children of Abiezer, and for the children of Helek, and for the children of Asriel, and for the children of Shechem, and for the children of Hepher, and for the children of Shemida: these were the male children of Manasseh the son of Joseph by their families.
[Jos 17:3 DK-KJV] Men Zelophehad, Hephers søn, Gileads søn, Machirs søn, Manasseh søn, havde ingen sønner, men døtre: og disse er navnene på hans døtre, Mahlah, og Noah, Hoglah, Milcah, og Tirzah.
Jos 17:3 But Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, had no sons, but daughters: and these are the names of his daughters, Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
[Jos 17:4 DK-KJV] Og de kom nær foran præsten Eleazar, og foran Josva Nuns søn, og foran prinserne, og siger, HERREN befalede Moses at gi’ os en arv blandt vore brødre. Derfor ifølge HERRENs befaling gav han dem en arv blandt deres fædres brødre.
Jos 17:4 And they came near before Eleazar the priest, and before Joshua the son of Nun, and before the princes, saying, The LORD commanded Moses to give us an inheritance among our brethren. Therefore according to the commandment of the LORD he gave them an inheritance among the brethren of their father.
[Jos 17:5 DK-KJV] Og der faldt 10 portioner til Manasse, i tillæg til landet af Gilead og Bashan, som var på den anden side af Jordanfloden;
Jos 17:5 And there fell ten portions to Manasseh, beside the land of Gilead and Bashan, which were on the other side Jordan;
[Jos 17:6 DK-KJV] Fordi Manasseh døtre havde en arv blandt hans sønner: og resten af Manasseh sønner havde landet af Gilead.
Jos 17:6 Because the daughters of Manasseh had an inheritance among his sons: and the rest of Manasseh’s sons had the land of Gilead.
[Jos 17:7 DK-KJV] Og Manasseh kyst var fra Asher til Michmethah, der ligger foran Shechem; og grænsen gik langs på den højre hånd indtil En-tappuahs indbyggere.
Jos 17:7 And the coast of Manasseh was from Asher to Michmethah, that lieth before Shechem; and the border went along on the right hand unto the inhabitants of En-tappuah.
[Jos 17:8 DK-KJV] Nu havde Manasse landet af Tappuah: men Tappuah på Manasseh grænse hørte til Ephraims børn;
Jos 17:8 Now Manasseh had the land of Tappuah: but Tappuah on the border of Manasseh belonged to the children of Ephraim;
[Jos 17:9 DK-KJV] Og kysten gik ned til Kanahfloden, sydpå fra floden: disse Ephraims byer er blandt Manasseh byer: Manasseh kyst var også på nordsiden af floden, og udgangen af den ved havet:
Jos 17:9 And the coast descended unto the river Kanah, southward of the river: these cities of Ephraim are among the cities of Manasseh: the coast of Manasseh also was on the north side of the river, and the outgoings of it were at the sea:
[Jos 17:10 DK-KJV] Sydpå var den Ephraims, og nordpå var den Manasseh, og havet er hans grænse; og de samledes i Asher på nordsiden, og i Issachar på østsiden.
Jos 17:10 Southward it was Ephraim’s, and northward it was Manasseh’s, and the sea is his border; and they met together in Asher on the north, and in Issachar on the east.
[Jos 17:11 DK-KJV] Og Manasse havde i Issachar og i Asher Beth-shean og hendes provinsbyer, og Ibleam og hendes provinsbyer, og Dors indbyggere og hendes provinsbyer, og En-dors indbyggere og hendes provinsbyer, og Taanachs indbyggere og hendes provinsbyer, og Megiddos indbyggere og hendes provinsbyer, ja 3 lande.
Jos 17:11 And Manasseh had in Issachar and in Asher Beth-shean and her towns, and Ibleam and her towns, and the inhabitants of Dor and her towns, and the inhabitants of Endor and her towns, and the inhabitants of Taanach and her towns, and the inhabitants of Megiddo and her towns, even three countries.
[Jos 17:12 DK-KJV] Dog Manasseh børn kunne ikke drive indbyggerne af disse byer ud; men Canaaniterne ville bo i det land.
Jos 17:12 Yet the children of Manasseh could not drive out the inhabitants of those cities; but the Canaanites would dwell in that land.
[Jos 17:13 DK-KJV] Dog skete det, da Israels børn var vokset stærke, at de beskattede Canaaniterne; men drev dem ikke fuldstændigt ud.
Jos 17:13 Yet it came to pass, when the children of Israel were waxen strong, that they put the Canaanites to tribute; but did not utterly drive them out.
[Jos 17:14 DK-KJV] Og Josephs børn talte til Josva, og siger, Hvorfor har du kun givet mig et lod og en portion som arv, eftersom jeg er et stort folk, og eftersom HERREN har velsignet mig indtil nu?
Jos 17:14 And the children of Joseph spake unto Joshua, saying, Why hast thou given me but one lot and one portion to inherit, seeing I am a great people, forasmuch as the LORD hath blessed me hitherto?
[Jos 17:15 DK-KJV] Og Josva svarede dem, Hvis du er et stort folk, så kom dig op til træ-landet, og hug der ned for digselv i Perizziternes og giganternes land, hvis bjerget Ephraim er for smalt for dig.
Jos 17:15 And Joshua answered them, If thou be a great people, then get thee up to the wood country, and cut down for thyself there in the land of the Perizzites and of the giants, if mount Ephraim be too narrow for thee.
[Jos 17:16 DK-KJV] Og Josephs børn sagde, Bakken er ikke nok for os: og alle Canaaniterne der bor i dal-landet har vogne af jern, både de som er fra Beth-shean og hendes provinsbyer, og de som er fra Jezreeldalen.
Jos 17:16 And the children of Joseph said, The hill is not enough for us: and all the Canaanites that dwell in the land of the valley have chariots of iron, both they who are of Beth-shean and her towns, and they who are of the valley of Jezreel.
[Jos 17:17 DK-KJV] Og Josva talte til Josephs hus, ja til Ephraim og til Manasse, og siger, Du er et stort folk, og har stor kraft: du skal ikke kun ha’ et lod:
Jos 17:17 And Joshua spake unto the house of Joseph, even to Ephraim and to Manasseh, saying, Thou art a great people, and hast great power: thou shalt not have one lot only:
[Jos 17:18 DK-KJV] Men bjergene skal være dine; for det er en skov, og du skal hugge den ned: og udgangen af den skal være din: for du skal drive Canaaniterne ud, selvom at de har jernvogne, og selvom at de er stærke.
Jos 17:18 But the mountain shall be thine; for it is a wood, and thou shalt cut it down: and the outgoings of it shall be thine: for thou shalt drive out the Canaanites, though they have iron chariots, and though they be strong.
[Jos 18:1 DK-KJV] Og hele Israels børns menighed forsamledes ved Shiloh, og opsatte menighedens tabernakel der. Og landet var underkastet foran dem.
Jos 18:1 And the whole congregation of the children of Israel assembled together at Shiloh, and set up the tabernacle of the congregation there. And the land was subdued before them.
[Jos 18:2 DK-KJV] Og der manglede blandt Israels børn 7 stammer, som stadig ikke havde modtaget deres arv.
Jos 18:2 And there remained among the children of Israel seven tribes, which had not yet received their inheritance.
[Jos 18:3 DK-KJV] Og Josva sagde til Israels børn, Hvor længe er i langsomme med at gå og besidde landet, hvilket jeres fædres Gud HERREN har givet jer?
Jos 18:3 And Joshua said unto the children of Israel, How long are ye slack to go to possess the land, which the LORD God of your fathers hath given you?
[Jos 18:4 DK-KJV] Kom med 3 mænd fra jeres stammer: og jeg vil sende dem, og de skal rejse sig, og gå gennem landet, og betegne det efter deres arv; og de skal komme tilbage til mig.
Jos 18:4 Give out from among you three men for each tribe: and I will send them, and they shall rise, and go through the land, and describe it according to the inheritance of them; and they shall come again to me.
[Jos 18:5 DK-KJV] Og de skal dele det ind i 7 dele: Judah skal bo på deres kyst mod syden, og Josephs hus skal bo på deres kyster mod norden.
Jos 18:5 And they shall divide it into seven parts: Judah shall abide in their coast on the south, and the house of Joseph shall abide in their coasts on the north.
[Jos 18:6 DK-KJV] I skal derfor betegne landet ind i 7 dele, og bring betegnelsen herhen til mig, så jeg må kaste lod for jer foran vor Gud HERREN.
Jos 18:6 Ye shall therefore describe the land into seven parts, and bring the description hither to me, that I may cast lots for you here before the LORD our God.
[Jos 18:7 DK-KJV] Men Leviterne har ingen del blandt jer; for HERRENs præsteskab er deres arv: og Gad, og Reuben, og halvdelen af Manasseh stamme, har modtaget der arv foran Jordanfloden på østsiden, som Moses HERRENs tjener gav dem.
Jos 18:7 But the Levites have no part among you; for the priesthood of the LORD is their inheritance: and Gad, and Reuben, and half the tribe of Manasseh, have received their inheritance beyond Jordan on the east, which Moses the servant of the LORD gave them.
[Jos 18:8 DK-KJV] Og mændene rejste sig, og gik væk: og Josva pålagde dem der gik for at betegne landet, og siger, Gå og vandre gennem landet, og betegn det, og kom tilbage til mig, så jeg her i Shiloh må kaste lod for jer foran HERREN.
Jos 18:8 And the men arose, and went away: and Joshua charged them that went to describe the land, saying, Go and walk through the land, and describe it, and come again to me, that I may here cast lots for you before the LORD in Shiloh.
[Jos 18:9 DK-KJV] Og mændene gik og passerede gennem landet, og beskrev det via byer ind i 7 dele i en bog, og kom tilbage til Josva til hæren ved Shiloh.
Jos 18:9 And the men went and passed through the land, and described it by cities into seven parts in a book, and came again to Joshua to the host at Shiloh.
[Jos 18:10 DK-KJV] Og Josva kastede lod om dem i Shiloh foran HERREN: og der opdelte Josva landet til Israels børn efter deres opdelinger.
Jos 18:10 And Joshua cast lots for them in Shiloh before the LORD: and there Joshua divided the land unto the children of Israel according to their divisions.
[Jos 18:11 DK-KJV] Og loddet for stammen af Benjamins børn kom op efter deres familier: og deres lods kyst kom frem mellem Judahs børn og Josephs børn. 
Jos 18:11 And the lot of the tribe of the children of Benjamin came up according to their families: and the coast of their lot came forth between the children of Judah and the children of Joseph.
[Jos 18:12 DK-KJV] Og deres grænse på nordsiden var fra Jordanfloden; og grænsen gik op til siden af Jeriko på nordsiden, og gik på gennem bjergene vestpå; og udgangen deraf var ved Beth-avens vildmark.
Jos 18:12 And their border on the north side was from Jordan; and the border went up to the side of Jericho on the north side, and went up through the mountains westward; and the goings out thereof were at the wilderness of Beth-aven.
[Jos 18:13 DK-KJV] Og grænsen gik over derfra til Luz, til siden af Luz, som er Beth-el, sydpå; og grænsen gik ned til Ataroth-adar, nær bakken der ligger på sydsiden af det nedre Beth-horon.
Jos 18:13 And the border went over from thence toward Luz, to the side of Luz, which is Beth-el, southward; and the border descended to Ataroth-adar, near the hill that lieth on the south side of the nether Beth-horon.
[Jos 18:14 DK-KJV] Og grænsen var trukket videre, og gik rundt om hjørnet af havet sydpå, fra bakken der ligger foran Beth-horon sydpå; og udgangen derfra var ved Kirjath-baal, som er Kirjath-jearim, en by af Judahs børn: dette var det vestlige kvarter.
Jos 18:14 And the border was drawn thence, and compassed the corner of the sea southward, from the hill that lieth before Beth-horon southward; and the goings out thereof were at Kirjath-baal, which is Kirjath-jearim, a city of the children of Judah: this was the west quarter.
[Jos 18:15 DK-KJV] Og det sydlige kvarter var fra enden af Kirjath-jearim, og grænsen gik ud på vestsiden, og gik ud til Nephtoahs vandbrønd:
Jos 18:15 And the south quarter was from the end of Kirjath-jearim, and the border went out on the west, and went out to the well of waters of Nephtoah:
[Jos 18:16 DK-KJV] Og grænsen kom ned til enden af bjerget der ligger foran Hinnoms søns dal, og denne er i giganternes dal på nordsiden, og går ned til Hinnoms dal, til siden af Jebusi på sydsiden, og går ned til En-rogel,
Jos 18:16 And the border came down to the end of the mountain that lieth before the valley of the son of Hinnom, and which is in the valley of the giants on the north, and descended to the valley of Hinnom, to the side of Jebusi on the south, and descended to En-rogel,
[Jos 18:17 DK-KJV] Og var trukket fra norden, og gik videre til En-shemesh, og gik videre mod Geliloth, som er over imod Adummim-opgangen, og gik ned til Bohan-stenen Reubens søn,
Jos 18:17 And was drawn from the north, and went forth to En-shemesh, and went forth toward Geliloth, which is over against the going up of Adummim, and descended to the stone of Bohan the son of Reuben,
[Jos 18:18 DK-KJV] Og passer langs mod siden over imod Arabah nordpå, og gik ned til Arabah:
Jos 18:18 And passed along toward the side over against Arabah northward, and went down unto Arabah:
[Jos 18:19 DK-KJV] Og grænsen passerede langs med siden af Beth-hoglah nordpå: og udgangen af grænsen var ved nordbugten af havet ved sydenden af Jordanfloden: dette var den sydlige kyst.
Jos 18:19 And the border passed along to the side of Beth-hoglah northward: and the outgoings of the border were at the north bay of the salt sea at the south end of Jordan: this was the south coast.
[Jos 18:20 DK-KJV] Og Jordanfloden var grænsen for det på østsiden. Dette var Benjamins børns arv, ved dens kyster rundt om, efter deres familier.
Jos 18:20 And Jordan was the border of it on the east side. This was the inheritance of the children of Benjamin, by the coasts thereof round about, according to their families.
[Jos 18:21 DK-KJV] Nu byerne for stammen af Benjamins børn til deres familier var Jeriko, og Beth-hoglah, og Kezizdalen,
Jos 18:21 Now the cities of the tribe of the children of Benjamin according to their families were Jericho, and Beth-hoglah, and the valley of Keziz,
[Jos 18:22 DK-KJV] Og Beth-arabah, og Zemaraim, og Beth-el,
Jos 18:22 And Beth-arabah, and Zemaraim, and Beth-el,
[Jos 18:23 DK-KJV] Og Avim, og Parah, og Ophrah,
Jos 18:23 And Avim, and Parah, and Ophrah,
[Jos 18:24 DK-KJV] Og Chephar-haammonai, og Ophni, og Gaba; 12 byer med deres landsbyer:
Jos 18:24 And Chephar-haammonai, and Ophni, and Gaba; twelve cities with their villages:
[Jos 18:25 DK-KJV] Gibeon, og Ramah, og Beeroth,
Jos 18:25 Gibeon, and Ramah, and Beeroth,
[Jos 18:26 DK-KJV] Og Mizpeh, og Chephirah, og Mozah,
Jos 18:26 And Mizpeh, and Chephirah, and Mozah,
[Jos 18:27 DK-KJV] Og Rekem, og Irpeel, og Taralah,
Jos 18:27 And Rekem, and Irpeel, and Taralah,
[Jos 18:28 DK-KJV] Og Zelah, Eleph, og Jebusi, som er Jerusalem, Gibeath, og Kirjath; 14 byer med deres landsbyer. Dette er Benjamins børns arv efter deres familier.
Jos 18:28 And Zelah, Eleph, and Jebusi, which is Jerusalem, Gibeath, and Kirjath; fourteen cities with their villages. This is the inheritance of the children of Benjamin according to their families.
[Jos 19:1 DK-KJV] Og det andet lod kom frem til Simeon, ja til stammen for Simeons børn efter deres familier: og deres arv var indeholdt i Judahs børns arv.
Jos 19:1 And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
[Jos 19:2 DK-KJV] Og de havde i deres arv Beer-sheba, eller Sheba, og Moladah,
Jos 19:2 And they had in their inheritance Beer-sheba, or Sheba, and Moladah,
[Jos 19:3 DK-KJV] Og Hazar-shual, og Balah, og Azem,
Jos 19:3 And Hazar-shual, and Balah, and Azem,
[Jos 19:4 DK-KJV] Og Eltolad, og Bethul, og Hormah,
Jos 19:4 And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
[Jos 19:5 DK-KJV] Og Ziklag, og Beth-marcaboth, og Hazar-susah,
Jos 19:5 And Ziklag, and Beth-marcaboth, and Hazar-susah,
[Jos 19:6 DK-KJV] Og Beth-lebaoth, og Sharuhen; 13 byer og deres landsbyer:
Jos 19:6 And Beth-lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
[Jos 19:7 DK-KJV] Ain, Remmon, og Ether, og Ashan; 4 byer og deres landsbyer:
Jos 19:7 Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
[Jos 19:8 DK-KJV] Og alle landsbyerne der var rundt omkring disse byer til Baalath-beer, Ramath fra syden. Dette er arven for stammen af Simeons børn efter deres familier.
Jos 19:8 And all the villages that were round about these cities to Baalath-beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
[Jos 19:9 DK-KJV] Ud af portionen for Judahs børn var arven for Simeons børn: for Judahs børn del var for meget for dem: derfor havde Simeons børn deres arv indeholdt i deres arv.
Jos 19:9 Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
[Jos 19:10 DK-KJV] Og det 3’je lod kom ud for Zebulun efter deres familier: og grænsen af deres arv var indtil Sarid:
Jos 19:10 And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
[Jos 19:11 DK-KJV] Og deres grænse gik op mod havet, og Maralah, og strakte sig til Dabbasheth, og rakte til floden der er foran Jokneam;
Jos 19:11 And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
[Jos 19:12 DK-KJV] Og vendte fra Sarid østpå mod solopgangen indtil Chisloth-tabors grænse, og går da ud til Daberath, og går op til Japhia,
Jos 19:12 And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth-tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
[Jos 19:13 DK-KJV] Og derfra passere langs med østsiden til Gittah-hepher, til Ittah-kazin, og går ud til Remmon-methoar til Neah;
Jos 19:13 And from thence passeth on along on the east to Gittah-hepher, to Ittah-kazin, and goeth out to Remmon-methoar to Neah;
[Jos 19:14 DK-KJV] Og grænsen gik rundt om nordsiden til Hannathon: og udgangen deraf er i Jiphthah-el-dalen:
Jos 19:14 And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah-el:
[Jos 19:15 DK-KJV] Og Kattath, og Nahallal, og Shimron, og Idalah, og Bethlehem: 12 byer og deres landsbyer.
Jos 19:15 And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth-lehem: twelve cities with their villages.
[Jos 19:16 DK-KJV] Dette er arven for Zebuluns børn efter deres familier, disse byer med deres landsbyer.
Jos 19:16 This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
[Jos 19:17 DK-KJV] Og det 4’er lod kom ud til Issachar, for Issachars børn efter deres familier.
Jos 19:17 And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
[Jos 19:18 DK-KJV] Og deres grænse var mod Jezreel, og Chesulloth, og Shunem,
Jos 19:18 And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
[Jos 19:19 DK-KJV] Og Hapharaim, og Shion, og Anaharath,
Jos 19:19 And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
[Jos 19:20 DK-KJV] Og Rabbith, og Kishion, og Abez,
Jos 19:20 And Rabbith, and Kishion, and Abez,
[Jos 19:21 DK-KJV] Og Remeth, og En-gannim, og En-haddah, og Beth-pazzez;
Jos 19:21 And Remeth, and En-gannim, and En-haddah, and Beth-pazzez;
[Jos 19:22 DK-KJV] Og kysten strækker sig mod Tabor, og Shahazimah, og Beth-shemesh; og udgangen af deres grænse var ved Jordanfloden: 16 byer med deres landsbyer.
Jos 19:22 And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth-shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
[Jos 19:23 DK-KJV] Dette er arven for stammen af Issachars børn efter deres familier, byerne og deres landsbyer.
Jos 19:23 This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
[Jos 19:24 DK-KJV] Og det 5’te lod kom ud til stammen for Ashers børn efter deres familier.
Jos 19:24 And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
[Jos 19:25 DK-KJV] Og deres grænse var Helkath, og Hali, og Beten, og Achshaph,
Jos 19:25 And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
[Jos 19:26 DK-KJV] Og Alammelech, og Amad, og Misheal; og strækker sig til Carmel vestpå, og til Shihor-libnath;
Jos 19:26 And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor-libnath;
[Jos 19:27 DK-KJV] Og vender mod solopgangen til Beth-dagon, og strækker sig til Zebulun, og til Jiphthah-el-dalen mod nordsiden af Beth-emek, og Neiel, og går ud til Cabul på venstre hånd,
Jos 19:27 And turneth toward the sunrising to Beth-dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah-el toward the north side of Beth-emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
[Jos 19:28 DK-KJV] Og Hebron, og Rehob, og Hammon, og Kanah, lige til store Zidon;
Jos 19:28 And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
[Jos 19:29 DK-KJV] Og da vender kysten til Ramah, og til den stærke by Tyrus; og kysten vender til Hosah; og dens udgang er ved havet fra Achzib-kysten:
Jos 19:29 And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
[Jos 19:30 DK-KJV] Også Ummah, og Aphek, og Rehob: 22 byer med deres landsbyer.
Jos 19:30 Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
[Jos 19:31 DK-KJV] Dette er arven for stammen af Ashers børn efter deres familier, disse byer og deres landsbyer.
Jos 19:31 This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
[Jos 19:32 DK-KJV] Det 6’te lod kom ud til Naphtalis børn, ja til Naphtalis børn efter deres familier.
Jos 19:32 The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
[Jos 19:33 DK-KJV] Og deres kyst var fra Heleph, fra Allon til Zaanannim, og Adami, Nekeb, og Jabneel, indtil Lakum; og udgangen derfra var ved Jordanfloden:
Jos 19:33 And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
[Jos 19:34 DK-KJV] Og da vender kysten vestpå til Aznoth-tabor, og går ud derfra til Hukkok, og strækker sig til Zebulun på sydsiden, og strækker sig til Asher på vestsiden, og til Judah over Jordanfloden mod solopgangen.
Jos 19:34 And then the coast turneth westward to Aznoth-tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
[Jos 19:35 DK-KJV] Og de befæstede byer er Ziddim, Zer, og Hammath, Rakkath, og Chinnereth,
Jos 19:35 And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
[Jos 19:36 DK-KJV] Og Adamah, og Ramah, og Hazor,
Jos 19:36 And Adamah, and Ramah, and Hazor,
[Jos 19:37 DK-KJV] Og Kedesh, og Edrei, og En-hazor,
Jos 19:37 And Kedesh, and Edrei, and En-hazor,
[Jos 19:38 DK-KJV] Og Iron, og Migdalel, Horem, og Beth-anath, og Beth-shemesh; 19 byer med deres landsbyer.
Jos 19:38 And Iron, and Migdal-el, Horem, and Beth-anath, and Beth-shemesh; nineteen cities with their villages.
[Jos 19:39 DK-KJV] Dette er arven for stammen af Naphtalis børn efter deres familier, byerne og deres landsbyer.
Jos 19:39 This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
[Jos 19:40 DK-KJV] Og det 7’ne lod kom ud for stammen af Dans børn efter deres familier.
Jos 19:40 And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
[Jos 19:41 DK-KJV] Og kysten for deres arv var Zorah, og Eshtaol, og Ir-shemesh,
Jos 19:41 And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir-shemesh,
[Jos 19:42 DK-KJV] Og Shaalabbin, og Ajalon, og Jethlah,
Jos 19:42 And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
[Jos 19:43 DK-KJV] Og Elon, og Thimnathah, og Ekron,
Jos 19:43 And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
[Jos 19:44 DK-KJV] Og Eltekeh, og Gibbethon, og Baalath,
Jos 19:44 And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
[Jos 19:45 DK-KJV] Og Jehud, og Bene-berak, og Gath-rimmon,
Jos 19:45 And Jehud, and Bene-berak, and Gath-rimmon,
[Jos 19:46 DK-KJV] Og Me-jarkon, og Rakkon, med grænsen foran Japho.
Jos 19:46 And Me-jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
[Jos 19:47 DK-KJV] Og kysten for Dans børn som gik ud var for lille for dem: derfor gik Dans børn op og kæmpede imod Leshem, og tog den, og slog den med sværdæggen, og besad den, og boede derinde, og kaldte Leshem, Dan, efter navnet Dan deres fader.
Jos 19:47 And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
[Jos 19:48 DK-KJV] Dette er arven for stammen af Dans børn efter deres familier, disse byer med deres landsbyer.
Jos 19:48 This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
[Jos 19:49 DK-KJV] Da de havde lavet en ende på opdelingen af landet som arv ved deres kyster, gav Israels børn en arv til Josva Nuns søn blandt dem:
Jos 19:49 When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
[Jos 19:50 DK-KJV] I overensstemmelse med HERRENs ord gav de ham den by som han spurgte om, ja Timnath-serah på bjerget Ephraim: og han byggede den by, og boede derinde.
Jos 19:50 According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath-serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
[Jos 19:51 DK-KJV] Dette er de arvelodder, som præsten Eleazar, og Josva Nuns søn, og lederne af stammernes fædre af Israels børn, fordelte som en arv ved lod i Shiloh foran HERREN, ved menighedens tabernakeldør. Sådant gjorde de en ende på opdelingen af landet.
Jos 19:51 These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
[Jos 20:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Josva, og siger,
Jos 20:1 The LORD also spake unto Joshua, saying,
[Jos 20:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Udvælg jer tilflugtsbyer, hvorom jeg fortalte jer ved Moses hånd:
Jos 20:2 Speak to the children of Israel, saying, Appoint out for you cities of refuge, whereof I spake unto you by the hand of Moses:
[Jos 20:3 DK-KJV] Så morderen der uvidende og ubevidst dræber en person må flygte derhen: og de skal være jeres tilflugt fra blodhævneren.
Jos 20:3 That the slayer that killeth any person unawares and unwittingly may flee thither: and they shall be your refuge from the avenger of blood.
[Jos 20:4 DK-KJV] Og når han der flygter indtil en af de byer skal stå ved indgangsporten til byen, og skal erklære hans sag mens de ældste fra den by hører det, skal de ta’ ham ind i byen til dem, og gi’ ham et sted, så han må bo blandt dem.
Jos 20:4 And when he that doth flee unto one of those cities shall stand at the entering of the gate of the city, and shall declare his cause in the ears of the elders of that city, they shall take him into the city unto them, and give him a place, that he may dwell among them.
[Jos 20:5 DK-KJV] Og hvis blodhævneren følger efter ham, da skal de ikke forløse morderen ind i hans hånd; fordi han ubevidst slog hans næste, og ikke hadede ham før i tiden.
Jos 20:5 And if the avenger of blood pursue after him, then they shall not deliver the slayer up into his hand; because he smote his neighbour unwittingly, and hated him not beforetime.
[Jos 20:6 DK-KJV] Og han skal bo i den by, indtil han står foran menigheden for dom, og indtil ypperstepræsten der skal være i de dage er dø: da skal morderen returnere, og komme til hans egen by, og til hans eget hus, til byen hvorfra han flygtede. 
Jos 20:6 And he shall dwell in that city, until he stand before the congregation for judgment, and until the death of the high priest that shall be in those days: then shall the slayer return, and come unto his own city, and unto his own house, unto the city from whence he fled.
[Jos 20:7 DK-KJV] Og de udvalgte Kedesh i Galilæa på bjerget Naphtali, og Shechem på bjerget Ephraim, og Kirjath-arba, som er Hebron, på Judahs bjerg.
Jos 20:7 And they appointed Kedesh in Galilee in mount Naphtali, and Shechem in mount Ephraim, and Kirjath-arba, which is Hebron, in the mountain of Judah.
[Jos 20:8 DK-KJV] Og på den anden side af Jordanfloden ved Jeriko, tildelte de Bezer i vildmarken på sletten ud af Reubens stamme, og Ramoth i Gilead ud af Gads stamme, og Golan i Bashan ud af Manasseh stamme.
Jos 20:8 And on the other side Jordan by Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
[Jos 20:9 DK-KJV] Disse var de udvalgte byer for alle Israels børn, og for fremmede der opholder sig blandt dem, så hvemsomhelst der ubevidste dræber en person måtte flygte derhen, og ikke dø ved blodhævnerens hånd, før han stod foran menigheden.
Jos 20:9 These were the cities appointed for all the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them, that whosoever killeth any person at unawares might flee thither, and not die by the hand of the avenger of blood, until he stood before the congregation.
[Jos 21:1 DK-KJV] Da kom lederne af Leviternes fædre nær hentil præsten Eleazar, og hentil Josva Nuns søn, og hentil lederne af stammernes fædre af Israels børn;
Jos 21:1 Then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel;
[Jos 21:2 DK-KJV] Og de talte til dem ved Shiloh i Canaans land, og siger, HERREN befalede ved Moses’ hånd at gi’ os byer til at bo i, med oplandet derfra til vores kvæg.
Jos 21:2 And they spake unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, The LORD commanded by the hand of Moses to give us cities to dwell in, with the suburbs thereof for our cattle.
[Jos 21:3 DK-KJV] Og Israels børn gav til Leviterne ud af deres arv, ved HERRENs befaling, disse byer og deres opland.
Jos 21:3 And the children of Israel gave unto the Levites out of their inheritance, at the commandment of the LORD, these cities and their suburbs.
[Jos 21:4 DK-KJV] Og loddet kom ud for Kohathiternes stamme: og præsten Aarons børn, som var af Leviterne, havde ved lod ud af Judahs stamme, og ud af Simeons stamme, og ud af Benjamins stamme, 13 byer.
Jos 21:4 And the lot came out for the families of the Kohathites: and the children of Aaron the priest, which were of the Levites, had by lot out of the tribe of Judah, and out of the tribe of Simeon, and out of the tribe of Benjamin, thirteen cities.
[Jos 21:5 DK-KJV] Og resten af Kohaths stamme havde ved lod ud af familierne fra Ephraims stamme, og ud af Dans stamme, og ud af Manasseh stamme, 10 byer.
Jos 21:5 And the rest of the children of Kohath had by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities.
[Jos 21:6 DK-KJV] Og Gershons børn havde ved lod ud af familierne fra Issachars stamme, og ud af Ashers stamme, og ud af Naphtalis stammen, og ud af halvdelen af Manasseh stamme i Bashan, 13 byer.
Jos 21:6 And the children of Gershon had by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
[Jos 21:7 DK-KJV] Meraris børn ved deres familier havde ud af Reubens stamme, og ud af Gads stamme, og ud af Zebuluns stamme, 12 byer.
Jos 21:7 The children of Merari by their families had out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.
[Jos 21:8 DK-KJV] Og Israels børn gav disse byer med deres opland til Leviterne ved lod, som HERREN befalede ved Moses’ hånd.
Jos 21:8 And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their suburbs, as the LORD commanded by the hand of Moses.
[Jos 21:9 DK-KJV] Og de gav ud af stammen for Judahs børn, og ud af stammen for Simeons børn, disse byer som der er nævnt her ved navn,
Jos 21:9 And they gave out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, these cities which are here mentioned by name,
[Jos 21:10 DK-KJV] Som Aarons børn, der var af Kohathiternes familier, som var af Levis børn, havde: for deres var det første lod.
Jos 21:10 Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot.
[Jos 21:11 DK-KJV] Og de gav dem Anaks faders by Arba, som er Hebron, i Judahs bakkeland, med dens opland rundt omkring den.
Jos 21:11 And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron, in the hill country of Judah, with the suburbs thereof round about it.
[Jos 21:12 DK-KJV] Men byens marker, og landsbyerne derfra, gav de til Caleb Jephunnehs søn som hans besiddelse.
Jos 21:12 But the fields of the city, and the villages thereof, gave they to Caleb the son of Jephunneh for his possession.
[Jos 21:13 DK-KJV] Således gav de Hebron til præsten Aarons børn med hendes opland, til at være en tilflugtsby for morderen; og Libnah med hendes opland,
Jos 21:13 Thus they gave to the children of Aaron the priest Hebron with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Libnah with her suburbs,
[Jos 21:14 DK-KJV] Og Jattir med hendes opland, og Eshtemoa med hendes opland,
Jos 21:14 And Jattir with her suburbs, and Eshtemoa with her suburbs,
[Jos 21:15 DK-KJV] Og Holon med hendes opland, og Debir med hendes opland,
Jos 21:15 And Holon with her suburbs, and Debir with her suburbs,
[Jos 21:16 DK-KJV] Og Ain med hendes opland, og Juttah med hendes opland, Beth-shemesh med hendes opland; 9 byer ud af de 2 stammer.
Jos 21:16 And Ain with her suburbs, and Juttah with her suburbs, and Beth-shemesh with her suburbs; nine cities out of those two tribes.
[Jos 21:17 DK-KJV] Og ud af Benjamins stamme, Gibeon med hendes opland, Geba med hendes opland,
Jos 21:17 And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with her suburbs, Geba with her suburbs,
[Jos 21:18 DK-KJV] Anathoth med hendes opland, og Almon med hendes opland; 4 byer.
Jos 21:18 Anathoth with her suburbs, and Almon with her suburbs; four cities.
[Jos 21:19 DK-KJV] Alle Aarons børns byer, præsterne, var 13 byer med deres opland.
Jos 21:19 All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.
[Jos 21:20 DK-KJV] Og Kohaths børns familier, Leviterne der var tilbage efter Kohaths børn, ja de havde byerne efter deres lod ud af Ephraims stamme.
Jos 21:20 And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim.
[Jos 21:21 DK-KJV] For de gav dem Shechem med hendes opland på bjerget Ephraim, til at være en tilflugtsby for morderen; og Gezer med hendes opland,
Jos 21:21 For they gave them Shechem with her suburbs in mount Ephraim, to be a city of refuge for the slayer; and Gezer with her suburbs,
[Jos 21:22 DK-KJV] Og Kibzaim med hendes opland, Beth-horon med hendes opland; 4 byer.
Jos 21:22 And Kibzaim with her suburbs, and Beth-horon with her suburbs; four cities.
[Jos 21:23 DK-KJV] Og ud af Dans stamme, Eltekeh med hendes opland, Gibbethon med hendes opland,
Jos 21:23 And out of the tribe of Dan, Eltekeh with her suburbs, Gibbethon with her suburbs,
[Jos 21:24 DK-KJV] Aijalon med hendes opland, Gath-rimmon med hendes opland; 4 byer.
Jos 21:24 Aijalon with her suburbs, Gath-rimmon with her suburbs; four cities.
[Jos 21:25 DK-KJV] Og ud af Manasseh stamme, Tanak med hendes opland, Gath-rimmon med hendes opland; 2 byer.
Jos 21:25 And out of the half tribe of Manasseh, Tanach with her suburbs, and Gath-rimmon with her suburbs; two cities.
[Jos 21:26 DK-KJV] Alle de byer var 10 med deres opland til familierne fra Kohaths børn der var tilbage.
Jos 21:26 All the cities were ten with their suburbs for the families of the children of Kohath that remained.
[Jos 21:27 DK-KJV] Og til Gershons børn, fra Leviternes familier, ud af den anden halvdel af Manasseh stamme gav de Golan i Bashan med hendes opland, til at være en tilflugtsby for morderen; og Beesh-terah med hendes opland; 2 byer.
Jos 21:27 And unto the children of Gershon, of the families of the Levites, out of the other half tribe of Manasseh they gave Golan in Bashan with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Beesh-terah with her suburbs; two cities.
[Jos 21:28 DK-KJV] Og ud af Issachars stammen, Kishon med hendes opland, Dabareh med hendes opland,
Jos 21:28 And out of the tribe of Issachar, Kishon with her suburbs, Dabareh with her suburbs,
[Jos 21:29 DK-KJV] Jarmuth med hendes opland, En-gannim med hendes opland; 4 byer.
Jos 21:29 Jarmuth with her suburbs, En-gannim with her suburbs; four cities.
[Jos 21:30 DK-KJV] Og ud af Ashers stammen, Mishal med hendes opland, Abdon med hendes opland,
Jos 21:30 And out of the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her suburbs,
[Jos 21:31 DK-KJV] Helkath med hendes opland, og Rehob med hendes opland; 4 byer.
Jos 21:31 Helkath with her suburbs, and Rehob with her suburbs; four cities.
[Jos 21:32 DK-KJV] Og ud af Naphtalis stamme, Kedesh med hendes opland, til at være en tilflugtsby for morderen; og Hammoth-dor med hendes opland, og Kartan med hendes opland; 3 byer.
Jos 21:32 And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Hammoth-dor with her suburbs, and Kartan with her suburbs; three cities.
[Jos 21:33 DK-KJV] Alle byerne fra Gerhoniterne efter deres familier var 13 byer med deres opland.
Jos 21:33 All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their suburbs.
[Jos 21:34 DK-KJV] Og til familierne for Meraris børn, resten af Leviterne, ud af Zebuluns stamme, Jokneam med hendes opland, og Kartah med hendes opland,
Jos 21:34 And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, out of the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her suburbs,
[Jos 21:35 DK-KJV] Dimnah med hendes opland, Nahalal med hendes opland; 4 byer.
Jos 21:35 Dimnah with her suburbs, Nahalal with her suburbs; four cities.
[Jos 21:36 DK-KJV] Og ud af Reubens stamme, Bezer med hendes opland, og Jahazah med hendes opland,
Jos 21:36 And out of the tribe of Reuben, Bezer with her suburbs, and Jahazah with her suburbs,
[Jos 21:37 DK-KJV] Kedemoth med hendes opland, og Mephaath med hendes opland; 4 byer.
Jos 21:37 Kedemoth with her suburbs, and Mephaath with her suburbs; four cities.
[Jos 21:38 DK-KJV] Og ud af Gads stamme, Ramoth i Gilead med hendes opland, til at være en tilflugtsby for morderen; og Mahanaim med hendes opland,
Jos 21:38 And out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Mahanaim with her suburbs,
[Jos 21:39 DK-KJV] Heshbon med hendes opland, Jazer med hendes opland; 4 byer i alt.
Jos 21:39 Heshbon with her suburbs, Jazer with her suburbs; four cities in all.
[Jos 21:40 DK-KJV] Sådant var alle byerne ved lod for Meraris børn ved deres familier, som var tilbage af familierne for Leviterne, 12 byer.
Jos 21:40 So all the cities for the children of Merari by their families, which were remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.
[Jos 21:41 DK-KJV] Alle Leviternes byer der var i Israels børns besiddelse var 48 med deres opland.
Jos 21:41 All the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty and eight cities with their suburbs.
[Jos 21:42 DK-KJV] Disse byer var hver og en med deres opland rundt omkring dem: således var alle disse byer.
Jos 21:42 These cities were every one with their suburbs round about them: thus were all these cities.
[Jos 21:43 DK-KJV] Og HERREN gav til Israel hele landet som han svor at give til deres fædre; og de besad det, og boede derinde.
Jos 21:43 And the LORD gave unto Israel all the land which he sware to give unto their fathers; and they possessed it, and dwelt therein.
[Jos 21:44 DK-KJV] Og HERREN gav dem hvile rundt omkring, i overensstemmelse med alt det han svor til deres fædre: og der stod ikke en mand af alle deres fjender foran dem; HERREN forløste alle deres fjender ind i deres hånd.
Jos 21:44 And the LORD gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.
[Jos 21:45 DK-KJV] Der fejlede ikke noget af nogen god ting som HERREN havde talt til Israels hus; alt skete.
Jos 21:45 There failed not ought of any good thing which the LORD had spoken unto the house of Israel; all came to pass.
[Jos 22:1 DK-KJV] Da sammenkaldte Josva Reubeniterne, og Gaditerne, og halvdelen af Manasseh stamme,
Jos 22:1 Then Joshua called the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh,
[Jos 22:2 DK-KJV] Og sagde til dem, I har holdt alt hvad Moses HERRENs tjener befalede jer, og har adlydt min stemme i alt jeg befalede jer:
Jos 22:2 And said unto them, Ye have kept all that Moses the servant of the LORD commanded you, and have obeyed my voice in all that I commanded you:
[Jos 22:3 DK-KJV] I har ikke efterladt jeres brødre disse mange dage indtil denne dag, men har holdt påbuddet fra befalingen fra jeres Gud HERREN,
Jos 22:3 Ye have not left your brethren these many days unto this day, but have kept the charge of the commandment of the LORD your God.
[Jos 22:4 DK-KJV] Og nu har jeres Gud HERREN givet hvile til jeres brødre, som han lovede dem: returner I derfor nu, og kom jer ind i jeres telte, og indtil landet af jeres besiddelse, som Moses HERRENs tjener gav jer på den anden side af Jordanfloden.
Jos 22:4 And now the LORD your God hath given rest unto your brethren, as he promised them: therefore now return ye, and get you unto your tents, and unto the land of your possession, which Moses the servant of the LORD gave you on the other side Jordan.
[Jos 22:5 DK-KJV] Men vær meget omhyggelige med at gøre befalingen og loven, som Moses HERRENs tjener pålagde jer, at elske jeres Gud HERREN, og at vandre på alle hans veje, og at holde hans befalinger, og at klynge jer til ham, og at tjene ham med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl.
Jos 22:5 But take diligent heed to do the commandment and the law, which Moses the servant of the LORD charged you, to love the LORD your God, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul.
[Jos 22:6 DK-KJV] Sådant velsignede Josva dem, og sendte dem væk; og de gik til deres telte.
Jos 22:6 So Joshua blessed them, and sent them away: and they went unto their tents.
[Jos 22:7 DK-KJV] Nu til den ene halvdel af Manasseh stammen havde Moses givet besiddelse i Bashan: men til den anden halvdel deraf gav Josva blandt deres brødre på denne side af Jordanfloden vestpå. Og da Josva også sendte dem væk til deres telte, da velsignede han dem,
Jos 22:7 Now to the one half of the tribe of Manasseh Moses had given possession in Bashan: but unto the other half thereof gave Joshua among their brethren on this side Jordan westward. And when Joshua sent them away also unto their tents, then he blessed them,
[Jos 22:8 DK-KJV] Og talte til dem, og siger, Returner med mange rigdomme til jeres telte, og med rigtig meget kvæg, med sølv, og med guld, og med messing, og med jern, og med rigtig meget tøj: del byttet fra jeres fjender med jeres brødre.
Jos 22:8 And he spake unto them, saying, Return with much riches unto your tents, and with very much cattle, with silver, and with gold, and with brass, and with iron, and with very much raiment: divide the spoil of your enemies with your brethren.
[Jos 22:9 DK-KJV] Og Reubens børn og Gads børn og halvdelen af Manasseh stamme returnerede, og rejste fra Israels børn ud af Shiloh, som er i Canaans land, for at gå til landet Gilead, til landet af deres besiddelse, hvoraf de var i besiddelse, i overensstemmelse med HERRENs ord ved Moses’ hånd.
Jos 22:9 And the children of Reuben and the children of Gad and the half tribe of Manasseh returned, and departed from the children of Israel out of Shiloh, which is in the land of Canaan, to go unto the country of Gilead, to the land of their possession, whereof they were possessed, according to the word of the LORD by the hand of Moses.
[Jos 22:10 DK-KJV] Og da de kom til Jordanflodens grænser, der er i Canaans land, byggede Reubens børn og Gads børn og halvdelen af Manasseh stamme der et alter ved Jordanfloden, et stort alter at se på.
Jos 22:10 And when they came unto the borders of Jordan, that are in the land of Canaan, the children of Reuben and the children of Gad and the half tribe of Manasseh built there an altar by Jordan, a great altar to see to.
[Jos 22:11 DK-KJV] Og Israels børn hørte det sagt, Læg mærke til, Reubens børn og Gads børn og halvdelen af Manasseh stamme har bygget et alter over imod Canaans land, i Jordanflodens grænseland, ved Israels børns passage.
Jos 22:11 And the children of Israel heard say, Behold, the children of Reuben and the children of Gad and the half tribe of Manasseh have built an altar over against the land of Canaan, in the borders of Jordan, at the passage of the children of Israel.
[Jos 22:12 DK-KJV] Og da Israels børn hørte om det, forsamledes hele Israels børns menighed ved Shiloh, for at gå op og gå i krig imod dem.
Jos 22:12 And when the children of Israel heard of it, the whole congregation of the children of Israel gathered themselves together at Shiloh, to go up to war against them.
[Jos 22:13 DK-KJV] Og Israels børn sendte til Reubens børn, og Gads børn, og halvdelen af Manasseh stamme, ind i landet Gilead, præsten Phinehas Eleazars søn,
Jos 22:13 And the children of Israel sent unto the children of Reuben, and to the children of Gad, and to the half tribe of Manasseh, into the land of Gilead, Phinehas the son of Eleazar the priest,
[Jos 22:14 DK-KJV] Og med ham 10 prinser, fra hvert ledende hus en prins udfra alle Israels stammer; og hver én var en leder for deres fædres hus blandt de tusindvis i Israel.
Jos 22:14 And with him ten princes, of each chief house a prince throughout all the tribes of Israel; and each one was an head of the house of their fathers among the thousands of Israel.
[Jos 22:15 DK-KJV] Og de kom til Reubens børn, og til Gads børn, og til halvdelen af Manasseh stamme, til landet Gilead, og de talte med dem, og siger,
Jos 22:15 And they came unto the children of Reuben, and to the children of Gad, and to the half tribe of Manasseh, unto the land of Gilead, and they spake with them, saying,
[Jos 22:16 DK-KJV] Således siger hele HERRENs menighed, Hvilken overtrædelse er dette som I begået imod Israels Gud, at I denne dag vender om fra at følge HERREN, i det at I har bygget jer et alter, så I denne dag måtte lave oprør imod HERREN?
Jos 22:16 Thus saith the whole congregation of the LORD, What trespass is this that ye have committed against the God of Israel, to turn away this day from following the LORD, in that ye have builded you an altar, that ye might rebel this day against the LORD?
[Jos 22:17 DK-KJV] Er Peors fejltrin for små for os, fra hvilken vi ikke er renset fra indtil denne dag, selvom der var en plage i HERRENs menighed,
Jos 22:17 Is the iniquity of Peor too little for us, from which we are not cleansed until this day, although there was a plague in the congregation of the LORD,
[Jos 22:18 DK-KJV] Men at I denne dag må vende jer fra at følge HERREN? og det vil ske, eftersom I i dag gør oprør imod HERREN, så han i morgen vil være vred på hele Israels menighed.
Jos 22:18 But that ye must turn away this day from following the LORD? and it will be, seeing ye rebel to day against the LORD, that to morrow he will be wroth with the whole congregation of Israel.
[Jos 22:19 DK-KJV] Til trods for det, hvis landet af jeres besiddelse er uren, passer I da over til landet af jeres besiddelse fra HERREN, hvori HERRENs tabernakel bor, og ta’ besiddelse blandt os: men gør ikke oprør imod HERREN, og gør heller ikke oprør imod os, i at bygge jer et alter i tillæg til vor Gud HERRENs alter.
Jos 22:19 Notwithstanding, if the land of your possession be unclean, then pass ye over unto the land of the possession of the LORD, wherein the LORD’S tabernacle dwelleth, and take possession among us: but rebel not against the LORD, nor rebel against us, in building you an altar beside the altar of the LORD our God.
[Jos 22:20 DK-KJV] Gjorde Achan sønnen af Zerah ikke det at han begik en overtrædelse i den forbandede ting, og arrigskab kom over hele Israels menighed? og den mand forulykkede ikke alene i hans fejltrin. 
Jos 22:20 Did not Achan the son of Zerah commit a trespass in the accursed thing, and wrath fell on all the congregation of Israel? and that man perished not alone in his iniquity.
[Jos 22:21 DK-KJV] Da svarede Reubens børn og Gads børn og halvdelen af Manasseh stamme, og sagde til lederne for  de tusindvis i Israel, 
Jos 22:21 Then the children of Reuben and the children of Gad and the half tribe of Manasseh answered, and said unto the heads of the thousands of Israel,
[Jos 22:22 DK-KJV] gudernes Gud HERREN, gudernes Gud HERREN, han ved det, og Israel skal vide det; hvis det er i oprør, eller hvis i overtrædelse imod HERREN, (frels os ikke denne dag,)
Jos 22:22 The LORD God of gods, the LORD God of gods, he knoweth, and Israel he shall know; if it be in rebellion, or if in transgression against the LORD, (save us not this day,)
[Jos 22:23 DK-KJV] At vi har bygget os et alter for at vende os fra at følge HERREN, eller hvis det var for at tilbyde brændoffergave og madoffergave derpå, eller hvis det var for at tilbyde fredsoffergaver derpå, lad HERREN hamselv forlange det;
Jos 22:23 That we have built us an altar to turn from following the LORD, or if to offer thereon burnt offering or meat offering, or if to offer peace offerings thereon, let the LORD himself require it;
[Jos 22:24 DK-KJV] Og hvis vi ikke snarere har gjort det udaf frygt for denne ting, og siger, I tiden der kommer måtte jeres børn tale til vore børn, og sige, Hvad har I at gøre med HERREN Israels Gud?
Jos 22:24 And if we have not rather done it for fear of this thing, saying, In time to come your children might speak unto our children, saying, What have ye to do with the LORD God of Israel?
[Jos 22:25 DK-KJV] For HERREN har lavet Jordanfloden til at være en grænse mellem os og jer, I Reubens børn og Gads børn; I har ingen del i HERREN: sådant skal jeres børn få vores børn til at stoppe med at frygte HERREN.
Jos 22:25 For the LORD hath made Jordan a border between us and you, ye children of Reuben and children of Gad; ye have no part in the LORD: so shall your children make our children cease from fearing the LORD.
[Jos 22:26 DK-KJV] Derfor sagde vi, Lad os nu forberede på at bygge os et alter, ikke til brændoffergave, heller ikke til offer:
Jos 22:26 Therefore we said, Let us now prepare to build us an altar, not for burnt offering, nor for sacrifice:
[Jos 22:27 DK-KJV] Men så det må være et vidne mellem os, og jer, og vore generationer efter os, så vi måtte gøre HERREtjenesten foran ham med vore brændoffergaver, og med vore ofre, og med vore fredsoffergaver; så jeres børn ikke må sige til vore børn i tiden der kommer, I har ingen del i HERREN.
Jos 22:27 But that it may be a witness between us, and you, and our generations after us, that we might do the service of the LORD before him with our burnt offerings, and with our sacrifices, and with our peace offerings; that your children may not say to our children in time to come, Ye have no part in the LORD.
[Jos 22:28 DK-KJV] Derfor sagde vi, at det skal ske, når de skulle sige sådant til os eller til vore generationer i tiden der kommer, at vi igen må sige, Læg mærke til skabelonen på HERRENs alter, som vore fædre lavede, ikke for brændofre, heller ikke for ofre; men det er et vidne mellem os og jer.
Jos 22:28 Therefore said we, that it shall be, when they should so say to us or to our generations in time to come, that we may say again, Behold the pattern of the altar of the LORD, which our fathers made, not for burnt offerings, nor for sacrifices; but it is a witness between us and you.
[Jos 22:29 DK-KJV] Gud forbyde at vi skulle gøre oprør imod HERREN, og vende os fra at følge HERREN denne dag, for at bygge et alter til brændoffergaver, til madoffergaver, eller til ofre, i tillæg til HERREN vor Guds alter der er foran hans tabernakel.
Jos 22:29 God forbid that we should rebel against the LORD, and turn this day from following the LORD, to build an altar for burnt offerings, for meat offerings, or for sacrifices, beside the altar of the LORD our God that is before his tabernacle.
[Jos 22:30 DK-KJV] Og da præsten Phinehas, og menighedens prinser og lederne for  de tusindvis i Israel som var hos ham, hørte ordene som Reubens børn og Gads børn og halvdelen af Manasseh stamme talte, behagede det dem.
Jos 22:30 And when Phinehas the priest, and the princes of the congregation and heads of the thousands of Israel which were with him, heard the words that the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh spake, it pleased them.
[Jos 22:31 DK-KJV] Og præsten Phinehas Eleazars søn sagde til Reubens børn, og til Gads børn, og til Manasseh børn, Denne dag forstår vi at HERREN er blandt os, fordi I ikke har begået denne overtrædelse imod HERREN: nu har I forløst Israels børn ud af HERRENs hånd.
Jos 22:31 And Phinehas the son of Eleazar the priest said unto the children of Reuben, and to the children of Gad, and to the children of Manasseh, This day we perceive that the LORD is among us, because ye have not committed this trespass against the LORD: now ye have delivered the children of Israel out of the hand of the LORD.
[Jos 22:32 DK-KJV] Og præsten Phinehas Eleazars søn, og prinserne, returnerede fra Reubens børn, og fra Gads børn, ud af landet Gilead, til Canaans land, til Israels børn, og gav dem en tilbagemelding.
Jos 22:32 And Phinehas the son of Eleazar the priest, and the princes, returned from the children of Reuben, and from the children of Gad, out of the land of Gilead, unto the land of Canaan, to the children of Israel, and brought them word again.
[Jos 22:33 DK-KJV] Og de ting behagede Israels børn; og Israels børn velsignede Gud, og prøvede ikke igen at gå op imod dem i kamp, for at destruere landet hvori Reubens børn og Gads børn boede.
Jos 22:33 And the thing pleased the children of Israel; and the children of Israel blessed God, and did not intend to go up against them in battle, to destroy the land wherein the children of Reuben and Gad dwelt.
[Jos 22:34 DK-KJV] Og Reubens børn og Gads børn kaldte alteret Ed: for det skal være et vidne mellem os hvor Gud er HERREN.
Jos 22:34 And the children of Reuben and the children of Gad called the altar Ed: for it shall be a witness between us that the LORD is God.
[Jos 23:1 DK-KJV] Og det skete lang tid efter at HERREN havde givet hvile til Israel fra alle deres fjender rundt omkring, at Josva var blevet gammel og godt oppe i årene.
Jos 23:1 And it came to pass a long time after that the LORD had given rest unto Israel from all their enemies round about, that Joshua waxed old and stricken in age.
[Jos 23:2 DK-KJV] Og Josva kaldte på hele Israel, og på deres ældste, og på deres ledere, og på deres dommere, og på deres officere, og sagde til dem, Jeg er gammel og godt oppe i årene:
Jos 23:2 And Joshua called for all Israel, and for their elders, and for their heads, and for their judges, and for their officers, and said unto them, I am old and stricken in age:
[Jos 23:3 DK-KJV] Og I har set alt det jeres Gud HERREN har gjort med alle disse nationer på grund af jer; for jeres Gud HERREN er han der har kæmpet for jer.
Jos 23:3 And ye have seen all that the LORD your God hath done unto all these nations because of you; for the LORD your God is he that hath fought for you.
[Jos 23:4 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har opdelt til jer ved lod nationer der mangler, til at bli’ en arv for jeres stammer, fra Jordanfloden, med alle nationerne som jeg har afskåret, lige til det store hav vestpå.
Jos 23:4 Behold, I have divided unto you by lot these nations that remain, to be an inheritance for your tribes, from Jordan, with all the nations that I have cut off, even unto the great sea westward.
[Jos 23:5 DK-KJV] Og jeres Gud HERREN, han skal udvise dem foran jer, og drive dem ud fra jeres synsfelt; og I skal besidde deres land, som jeres Gud HERREN har lovet til jer.
Jos 23:5 And the LORD your God, he shall expel them from before you, and drive them from out of your sight; and ye shall possess their land, as the LORD your God hath promised unto you.
[Jos 23:6 DK-KJV] Vær I derfor meget modige til at beholde og at gøre alt der er skrevet i bogen med Moseloven, så I ikke vender jer væk derfra til den højre side eller til den venstre side;
Jos 23:6 Be ye therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, that ye turn not aside therefrom to the right hand or to the left;
[Jos 23:7 DK-KJV] Så I ikke kommer blandt disse nationer, disse der er tilbage blandt jer; nævn heller ikke navnet på deres guder, eller få nogen til at sværge via dem, tjen dem heller ikke, eller buk jerselv ned for dem:
Jos 23:7 That ye come not among these nations, these that remain among you; neither make mention of the name of their gods, nor cause to swear by them, neither serve them, nor bow yourselves unto them:
[Jos 23:8 DK-KJV] Men klyng jer til jeres Gud HERREN, som I har gjort indtil denne dag.
Jos 23:8 But cleave unto the LORD your God, as ye have done unto this day.
[Jos 23:9 DK-KJV] For HERREN har uddrevet store og stærke nationer foran jer: men angående jer, intet menneske har været i stand til at stå foran jer indtil denne dag.
Jos 23:9 For the LORD hath driven out from before you great nations and strong: but as for you, no man hath been able to stand before you unto this day.
[Jos 23:10 DK-KJV] Én mand fra jer skal jage 1.000: for jeres Gud HERREN, det er han der kæmper for jer, som han har lovet jer.
Jos 23:10 One man of you shall chase a thousand: for the LORD your God, he it is that fighteth for you, as he hath promised you.
[Jos 23:11 DK-KJV] Pas derfor godt på jerselv, så I elsker jeres Gud HERREN.
Jos 23:11 Take good heed therefore unto yourselves, that ye love the LORD your God.
[Jos 23:12 DK-KJV] For hvis I på nogen måde vender om, og klynger jer til resterne af disse nationer, ja til disse der er tilbage blandt jer, og skal lave giftemål med dem, og gå ind til dem, og de til jer:
Jos 23:12 Else if ye do in any wise go back, and cleave unto the remnant of these nations, even these that remain among you, and shall make marriages with them, and go in unto them, and they to you:
[Jos 23:13 DK-KJV] Da skal I med sikkerhed kende at jeres Gud HERREN ikke længer vil drive disse nationer ud foran jer; men de skal være fælder og klapfælder for jer, og plage jeres sider, og trone i jeres øjne, indtil I går tabt fra dette gode land som jeres Gud HERREN har givet jer.
Jos 23:13 Know for a certainty that the LORD your God will no more drive out any of these nations from before you; but they shall be snares and traps unto you, and scourges in your sides, and thorns in your eyes, until ye perish from off this good land which the LORD your God hath given you.
[Jos 23:14 DK-KJV] Og, læg mærke til, denne dag går jeg hele jordens vej: og I kender i alle jeres hjerter og i alle jeres sjæle, at ikke en ting har fejlet af alle de gode ting som jeres Gud HERREN talte angående jer; alt er sket for jer, og ikke én ting er fejlet deraf.
Jos 23:14 And, behold, this day I am going the way of all the earth: and ye know in all your hearts and in all your souls, that not one thing hath failed of all the good things which the LORD your God spake concerning you; all are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof.
[Jos 23:15 DK-KJV] Derfor skal det ske, at som alle gode ting er kommet over jer, som jeres Gud HERREN lovede jer; sådant skal HERREN bringe over jer alle onde ting, indtil han har destrueret jer fra dette gode land som jeres Gud HERREN har givet jer.
Jos 23:15 Therefore it shall come to pass, that as all good things are come upon you, which the LORD your God promised you; so shall the LORD bring upon you all evil things, until he have destroyed you from off this good land which the LORD your God hath given you.
[Jos 23:16 DK-KJV] Da I har overtrådt jeres Gud HERRENs pagt, som han befalede jer, og har gået og tjent andre guder, og bukket jerselv for dem; da skal HERRENs arrigskab bli’ antændt imod jer, og I skal hurtigt gå tabt fra det gode land som han har givet til jer.
Jos 23:16 When ye have transgressed the covenant of the LORD your God, which he commanded you, and have gone and served other gods, and bowed yourselves to them; then shall the anger of the LORD be kindled against you, and ye shall perish quickly from off the good land which he hath given unto you.
[Jos 24:1 DK-KJV] Og Josva forsamlede alle Israels stammer ved Shechem, og kaldte på Israels ældste, og på deres ledere, og på deres dommere, og på deres officere; og de presenterede demselv foran Gud.
Jos 24:1 And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem, and called for the elders of Israel, and for their heads, and for their judges, and for their officers; and they presented themselves before God.
[Jos 24:2 DK-KJV] Og Josva sagde til hele folket, Dette siger HERREN Israels Gud, Jeres fædre boede på den anden side af oversvømmelsen i gammel tid, ja Terah, Abrahams far, og Nahors far: og de tjente andre guder.
Jos 24:2 And Joshua said unto all the people, Thus saith the LORD God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nachor: and they served other gods.
[Jos 24:3 DK-KJV] Og jeg tog jeres fader Abraham fra den anden side af oversvømmelsen, og ledte ham udover hele Canaans land, og multiplicerede hans sæd, og gav ham Isak.
Jos 24:3 And I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac.
[Jos 24:4 DK-KJV] Og jeg gav Jacob og Esau til Isaac: og jeg gav Esau bjerget Seir, for at besidde det; men Jacob og hans børn gik ned til Egypten.
Jos 24:4 And I gave unto Isaac Jacob and Esau: and I gave unto Esau mount Seir, to possess it; but Jacob and his children went down into Egypt.
[Jos 24:5 DK-KJV] Jeg sendte Moses og også Aaron, og jeg plagede Egypten, i overensstemmelse med det som jeg gjorde blandt dem: og bagefter bragte jeg jer ud.
Jos 24:5 I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt, according to that which I did among them: and afterward I brought you out.
[Jos 24:6 DK-KJV] Og jeg bragte jeres fædre ud af Egypten: og I kom til havet; og Egypterne forfulgte jeres fædre med vogne og ryttere ud i det Røde hav.
Jos 24:6 And I brought your fathers out of Egypt: and ye came unto the sea; and the Egyptians pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the Red sea.
[Jos 24:7 DK-KJV] Og da de råbte til HERREN, satte han mørke mellem jer og Egypterne, og bragte havet over dem, og dækkede dem; og jeres øjne har set hvad jeg har gjort i Egypten: og I boede lang tid i vildmarken.
Jos 24:7 And when they cried unto the LORD, he put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them; and your eyes have seen what I have done in Egypt: and ye dwelt in the wilderness a long season.
[Jos 24:8 DK-KJV] Og jeg bragte jer ind i Amoriternes land, som bor på den anden side af Jordanfloden; og de kæmpede mod jer: og jeg gav dem ind i jeres hånd, så I måtte besidde deres land; og jeg destruerede dem foran jer.
Jos 24:8 And I brought you into the land of the Amorites, which dwelt on the other side Jordan; and they fought with you: and I gave them into your hand, that ye might possess their land; and I destroyed them from before you.
[Jos 24:9 DK-KJV] Da Balak sønnen af Zippor, Moabs konge, rejste sig og gik i krig imod Israel, og sendte bud og indkaldte Balaam sønnen af Beor for at forbande jer:
Jos 24:9 Then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose and warred against Israel, and sent and called Balaam the son of Beor to curse you:
[Jos 24:10 DK-KJV] Men jeg ville ikke lytte til Balaam; derfor velsignede han jer stadig: sådant forløste jeg jer ud af hans hånd.
Jos 24:10 But I would not hearken unto Balaam; therefore he blessed you still: so I delivered you out of his hand.
[Jos 24:11 DK-KJV] Og I gik over Jordanfloden, og kom til Jeriko, og Jerikos mænd kæmpede imod jer, Amoriterne, Perizziterne, og Canaaniterne, og Hittiterne, og Girgashiterne, og Hiviterne, og Jebusiterne; og jeg forløste dem ind i jeres hånd.
Jos 24:11 And ye went over Jordan, and came unto Jericho: and the men of Jericho fought against you, the Amorites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hittites, and the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites; and I delivered them into your hand.
[Jos 24:12 DK-KJV] Og jeg sendte gedehamsen foran jer, som drev dem ud foran jer, ja de 2 konger fra Amoriterne; men ikke med dit sværd, heller ikke med din bue.
Jos 24:12 And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites; but not with thy sword, nor with thy bow.
[Jos 24:13 DK-KJV] Og jeg har givet jer et land for hvilket I ikke arbejdede for, og byer hvilke i ikke byggede, og I bor i dem; af vingårde og olivenlunde spiser I som I ikke plantede.
Jos 24:13 And I have given you a land for which ye did not labour, and cities which ye built not, and ye dwell in them; of the vineyards and oliveyards which ye planted not do ye eat.
[Jos 24:14 DK-KJV] Nu derfor frygt HERREN, og tjen ham med oprigtighed og i sandhed: og fjern guderne som jeres fædre tjente på den anden side af oversvømmelsen, og i Egypten; og tjen I HERREN.
Jos 24:14 Now therefore fear the LORD, and serve him in sincerity and in truth: and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt; and serve ye the LORD.
[Jos 24:15 DK-KJV] Og hvis det ser ondt ud for jer at tjene HERREN, udvælg jer denne dag hvem I vil tjene; om det er guderne som jeres fædre tjente der var på den anden side af oversvømmelsen, eller Amoriternes guder, i hvis land i bor: men angående mig og mit hus, vi vil tjene HERREN.
Jos 24:15 And if it seem evil unto you to serve the LORD, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the LORD.
[Jos 24:16 DK-KJV] Og folket svarede og sagde, Gud forbyde at vi skulle forlade HERREN, for at tjene andre guder;
Jos 24:16 And the people answered and said, God forbid that we should forsake the LORD, to serve other gods;
[Jos 24:17 DK-KJV] For vores Gud HERREN, det er han der bragte os og vore fædre op ud af Egyptens land, fra slaveriets hus, og som gjorde disse store tegn foran vore øjne, og bevarede os på alle vejene hvorpå vi gik, og blandt alle de folk igennem hvem vi passerede:
Jos 24:17 For the LORD our God, he it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed:
[Jos 24:18 DK-KJV] Og HERREN fordrev alle de folk ud foran os, ja Amoriterne som boede i landet: derfor vil vi også tjene HERREN; for han er vores Gud.
Jos 24:18 And the LORD drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land: therefore will we also serve the LORD; for he is our God.
[Jos 24:19 DK-KJV] Og Josva sagde til folket, I kan ikke tjene HERREN: for han er en hellig Gud; han er en jealou Gud; han vil ikke tilgive jeres overtrædelser heller ikke jeres synder.
Jos 24:19 And Joshua said unto the people, Ye cannot serve the LORD: for he is an holy God; he is a jealous God; he will not forgive your transgressions nor your sins.
[Jos 24:20 DK-KJV] Hvis I forlader HERREN, og tjener underlige guder, da vil han vende og gøre jer ondt, og konsumere jer, efter at han han har gjort jer godt.
Jos 24:20 If ye forsake the LORD, and serve strange gods, then he will turn and do you hurt, and consume you, after that he hath done you good.
[Jos 24:21 DK-KJV] Og folket sagde til Josva, Nej; men vi vil tjene HERREN.
Jos 24:21 And the people said unto Joshua, Nay; but we will serve the LORD.
[Jos 24:22 DK-KJV] Og Josva sagde til folket, I er vidner imod jerselv at I har udvalgt jer HERREN, for at tjene ham. Og de sagde, Vi er vidner.
Jos 24:22 And Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the LORD, to serve him. And they said, We are witnesses.
[Jos 24:23 DK-KJV] Fjern derfor nu, sagde han, de underlige guder som er blandt jer, og indvi jeres hjerte til HERREN Israels Gud.
Jos 24:23 Now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the LORD God of Israel.
[Jos 24:24 DK-KJV] Og folket sagde til Josva, Vores Gud HERREN vil vi tjene, og hans stemme vil vi adlyde.
Jos 24:24 And the people said unto Joshua, The LORD our God will we serve, and his voice will we obey.
[Jos 24:25 DK-KJV] Sådant lavede Josva en pagt med folket denne dag, og gav dem en vedtægt og et ritual i Shechem.
Jos 24:25 So Joshua made a covenant with the people that day, and set them a statute and an ordinance in Shechem.
[Jos 24:26 DK-KJV] Og Josva skrev disse ord i Guds lovbog, og tog en stor sten, og satte den op under en eg, der var ved HERRENs helligdom.
Jos 24:26 And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone, and set it up there under an oak, that was by the sanctuary of the LORD.
[Jos 24:27 DK-KJV] Og Josva sagde til hele folket, Læg mærke til, denne sten er et vidne for os; for den har hørt alle HERRENs ord som han talte til os: den skal derfor være et vidne for jer, for ikke at I fornægter jeres Gud.
Jos 24:27 And Joshua said unto all the people, Behold, this stone shall be a witness unto us; for it hath heard all the words of the LORD which he spake unto us: it shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God.
[Jos 24:28 DK-KJV] Sådant lod Josva folket rejse, enhver mand til hans arv.
Jos 24:28 So Joshua let the people depart, every man unto his inheritance.
[Jos 24:29 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at Josva Nuns søn, HERRENs tjener, døde, værende 110 år gammel.
Jos 24:29 And it came to pass after these things, that Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being an hundred and ten years old.
[Jos 24:30 DK-KJV] Og de begravede han på grænsen af hans arv i Timnath-serah, som er på bjerget Ephraim, på nordsiden af bakken Gaash.
Jos 24:30 And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-serah, which is in mount Ephraim, on the north side of the hill of Gaash.
[Jos 24:31 DK-KJV] Og Israel tjente HERREN alle Josvas dage, og alle de ældstes dage der overlevede Josva, og som havde kendt hele HERRENs virke, som han havde gjort for Israel.
Jos 24:31 And Israel served the LORD all the days of Joshua, and all the days of the elders that overlived Joshua, and which had known all the works of the LORD, that he had done for Israel.
[Jos 24:32 DK-KJV] Og Josephs knogler, som Israels børn bragte op ud af Egypten, begravede de i Shechem, på en jordparcel som Jacob købte af Hamors sønner Shechems fader for 100 sølvstykker: og den blev arven for Josephs børn.
Jos 24:32 And the bones of Joseph, which the children of Israel brought up out of Egypt, buried they in Shechem, in a parcel of ground which Jacob bought of the sons of Hamor the father of Shechem for an hundred pieces of silver: and it became the inheritance of the children of Joseph.
[Jos 24:33 DK-KJV] Og Eleazar Aarons søn døde; og de begravede ham på en bakke der hørte til Phinehas hans søn, som var givet ham på bjerget Ephraim.
Jos 24:33 And Eleazar the son of Aaron died; and they buried him in a hill that pertained to Phinehas his son, which was given him in mount Ephraim.