Anden Mosebog - 2 Mosebog - 40 Kapitler - Exodus KJV 1769

Navnebetydning for Exodus = Udvandring & Moses = Trukket ud af vandet

[2Mo 1:1 DK-KJV] Nu er disse navnene på Israels børn, som kom ind i Egypten; hver mand og hans hushold kom med Jacob.
Ex 1:1 Now these are the names of the children of Israel, which came into Egypt; every man and his household came with Jacob.
[2Mo 1:2 DK-KJV] Reuben, Simeon, Levi, og Judah,
Ex 1:2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah,
[2Mo 1:3 DK-KJV] Issachar, Zebulun, og Benjamin,
Ex 1:3 Issachar, Zebulun, and Benjamin,
[2Mo 1:4 DK-KJV] Dan, og Naphtali, Gad, og Asher.
Ex 1:4 Dan, and Naphtali, Gad, and Asher.
[2Mo 1:5 DK-KJV] Og alle de sjæle der kom ud af Jacobs lænder var 70 sjæle: for Joseph var allerede i Egypten.
Ex 1:5 And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was in Egypt already.
[2Mo 1:6 DK-KJV] Og Joseph døde, og alle hans brødre, og hele den generation.
Ex 1:6 And Joseph died, and all his brethren, and all that generation.
[2Mo 1:7 DK-KJV] Og Israels børn var frugtbare, og voksede meget, og multiplicerede, og voksede sig overmådelig mægtig; og det land var fyldt med dem.
Ex 1:7 And the children of Israel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied, and waxed exceeding mighty; and the land was filled with them.
[2Mo 1:8 DK-KJV] Nu rejste der sig en ny konge over Egypten, som ikke kendte Joseph.
Ex 1:8 Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph.
[2Mo 1:9 DK-KJV] Og han sagde til hans folk, Læg mærke til, folket af Israels børn er flere og mægtigere end vi:
Ex 1:9 And he said unto his people, Behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we:
[2Mo 1:10 DK-KJV] Kom nu, lad os handle klogt med dem; for ikke at de multiplicere, og det kommer til at ske, at, når der opstår en krig, går de også sammen med vores fjender, og kæmper imod os, og sådant får dem op ud af det land.
Ex 1:10 Come on, let us deal wisely with them; lest they multiply, and it come to pass, that, when there falleth out any war, they join also unto our enemies, and fight against us, and so get them up out of the land.
[2Mo 1:11 DK-KJV] Derfor satte de opgave-mestre over dem for at plage dem med deres byrder. Og de byggede skattebyer til Farao, Pithom og Raamses.
Ex 1:11 Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Raamses.
[2Mo 1:12 DK-KJV] Men jo mere de plagede dem, des mere multiplicerede og voksede de. Og de var bedrøvede på grund af Israels børn.
Ex 1:12 But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because of the children of Israel.
[2Mo 1:13 DK-KJV] Og Egypterne fik Israels børn til at tjene med strenghed:
Ex 1:13 And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigour:
[2Mo 1:14 DK-KJV] Og de gjorde deres liv bitre med hård slaveri, i mørtel, og mursten, og i al slags tjeneste på marken: al deres tjeneste, hvori de fik dem til at tjene, var med strenghed.
Ex 1:14 And they made their lives bitter with hard bondage, in morter, and in brick, and in all manner of service in the field: all their service, wherein they made them serve, was with rigour.
[2Mo 1:15 DK-KJV] Og Egyptens konge talte til Hebræernes jordemødre, hvor den ene hed Shiphrah, og den anden Puah:
Ex 1:15 And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shiphrah, and the name of the other Puah:
[2Mo 1:16 DK-KJV] Og han sagde, Når I udføre arbejdet som jordemødre for de Hebraiske kvinder, og ser dem på stolen; hvis det er en søn, da skal I dræbe ham: men hvis det er en datter, da skal hun leve.
Ex 1:16 And he said, When ye do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools; if it be a son, then ye shall kill him: but if it be a daughter, then she shall live.
[2Mo 1:17 DK-KJV] Men jordemødrene frygtede Gud, og gjorde ikke som Egyptens konge befalede dem, men reddede drengebørnens liv.
Ex 1:17 But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive.
[2Mo 1:18 DK-KJV] Og Egyptens konge kaldte på jordemødrene, og sagde til dem, Hvorfor har I gjort denne ting, og har reddet drengebørnenes liv.
Ex 1:18 And the king of Egypt called for the midwives, and said unto them, Why have ye done this thing, and have saved the men children alive?
[2Mo 1:19 DK-KJV] Og jordemødrene sagde til Farao, Fordi de Hebraiske kvinder ikke er som de Egyptiske kvinder; for de er livlige, og er forløst førend jordemødrene kommer ind til dem.
Ex 1:19 And the midwives said unto Pharaoh, Because the Hebrew women are not as the Egyptian women; for they are lively, and are delivered ere the midwives come in unto them.
[2Mo 1:20 DK-KJV] Derfor handlede Gud vel med jordemødrene: og folket multiplicerede, og voksede sig meget mægtig.
Ex 1:20 Therefore God dealt well with the midwives: and the people multiplied, and waxed very mighty.
[2Mo 1:21 DK-KJV] Og det skete, Fordi jordemødrene frygtede Gud, at han lavede dem huse.
Ex 1:21 And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.
[2Mo 1:22 DK-KJV] Og Farao pålagde hele hans folk, og siger, Enhver søn der er født skal I kaste ud i floden, og enhver datters liv skal I redde.
Ex 1:22 And Pharaoh charged all his people, saying, Every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive.
[2Mo 2:1 DK-KJV] Og der gik en mand fra Levis hus, og tog en datter af Levi til hustru.
Ex 2:1 And there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi.
[2Mo 2:2 DK-KJV] Og kvinden undfangede, og bar en søn: og da hun så’ ham at han var et prægtigt barn, gemte hun ham i 3 måneder.
Ex 2:2 And the woman conceived, and bare a son: and when she saw him that he was a goodly child, she hid him three months.
[2Mo 2:3 DK-KJV] Og da hun ikke længere kunne gemme ham, tog hun en dunhammere-ark til ham, og indsmurte den med slim og med tjære, og puttede barnet deri; og hun lagde den i sivene ved flodbredden.
Ex 2:3 And when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes, and daubed it with slime and with pitch, and put the child therein; and she laid it in the flags by the river’s brink.
[2Mo 2:4 DK-KJV] Og hans søster stod på afstand, for at bevidne hvad der skulle ske med ham.
Ex 2:4 And his sister stood afar off, to wit what would be done to him.
[2Mo 2:5 DK-KJV] Og Faraos datter kom ned for at vaske sigselv ved floden; og hendes piger gik langs med flodbredden; og da hun så’ arken blandt sivene, sendte hun hendes pige for at hente den.
Ex 2:5 And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river; and her maidens walked along by the river’s side; and when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it.
[2Mo 2:6 DK-KJV] Og da hun havde åbnet den, så’ hun barnet: og, læg mærke til, babyen græd. Og hun havde medfølelse med ham, og sagde, Dette er et af Hebræernes børn.
Ex 2:6 And when she had opened it, she saw the child: and, behold, the babe wept. And she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrews’ children.
[2Mo 2:7 DK-KJV] Så sagde hans søster til Faraos datter, Skal jeg gå og kalde en af de Hebraiske ammende barnepiger til dig, så hun må amme barnet for dig?
Ex 2:7 Then said his sister to Pharaoh’s daughter, Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee?
[2Mo 2:8 DK-KJV] Og Faraos datter sagde til hende, Gå. Og pigen gik og kaldte på barnets mor.
Ex 2:8 And Pharaoh’s daughter said to her, Go. And the maid went and called the child’s mother.
[2Mo 2:9 DK-KJV] Og Faraos datter sagde til hende, Ta’ dette barn væk, og am det for mig, og jeg vil gi’ dig dine lønninger. Og kvinden tog barnet, og ammede det.
Ex 2:9 And Pharaoh’s daughter said unto her, Take this child away, and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child, and nursed it.
[2Mo 2:10 DK-KJV] Og barnet voksede, og hun bragte ham til Faraos datter, og han blev hendes søn. Og hun kaldte hans navn Moses: og hun sagde, Fordi jeg trak ham ud af vandet.
Ex 2:10 And the child grew, and she brought him unto Pharaoh’s daughter, and he became her son. And she called his name Moses: and she said, Because I drew him out of the water.
[2Mo 2:11 DK-KJV] Og det skete i de dage, da Moses var vokset, at han gik ud til hans brødre, og kiggede på deres byrder: og han observerede at en Egypter slog en Hebræer, en af hans brødre. 
Ex 2:11 And it came to pass in those days, when Moses was grown, that he went out unto his brethren, and looked on their burdens: and he spied an Egyptian smiting an Hebrew, one of his brethren.
[2Mo 2:12 DK-KJV] Og han kiggede den ene vej og den anden vej, og da han så’ at der intet menneske var, dræbte han Egypteren, og gemte ham i sandet.
Ex 2:12 And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian, and hid him in the sand.
[2Mo 2:13 DK-KJV] Og da han gik ud den anden dag, læg mærke til, 2 af de Hebræiske mænd skændtes: og han sagde til ham der gjorde forkert, Hvorfor slår du din ven?
Ex 2:13 And when he went out the second day, behold, two men of the Hebrews strove together: and he said to him that did the wrong, Wherefore smitest thou thy fellow?
[2Mo 2:14 DK-KJV] Og han sagde, Hvem gjorde dig til en prins og en dommer over os? har du til hensigt at dræbe mig, som du dræbte Egypteren? Og Moses frygtede, og sagde, Sikkert denne ting er kendt.
Ex 2:14 And he said, Who made thee a prince and a judge over us? intendest thou to kill me, as thou killedst the Egyptian? And Moses feared, and said, Surely this thing is known.
[2Mo 2:15 DK-KJV] Nu da Farao hørte om denne ting, søgte han at dræbe Moses. Men Moses flygtede fra Faraos ansigt, og opholdt sig i Midians land: og han satte sig ned ved en brønd.
Ex 2:15 Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh, and dwelt in the land of Midian: and he sat down by a well.
[2Mo 2:16 DK-KJV] Nu havde præsten fra Midian 7 døtre: og de kom og hentede vand, og fyldte trugene for at vande deres fars flok.
Ex 2:16 Now the priest of Midian had seven daughters: and they came and drew water, and filled the troughs to water their father’s flock.
[2Mo 2:17 DK-KJV] Og hyrderne kom og drev dem væk: men Moses rejste sig op og hjalp dem, og vandede deres flok.
Ex 2:17 And the shepherds came and drove them away: but Moses stood up and helped them, and watered their flock.
[2Mo 2:18 DK-KJV] Og da de kom til Reuel deres far, sagde han, Hvordan kan det være at I er kommet så tidligt i dag?
Ex 2:18 And when they came to Reuel their father, he said, How is it that ye are come so soon to day?
[2Mo 2:19 DK-KJV] Og de sagde, En Egypter forløste os ud af hyrdernes hånd, og hentede også vand nok til os, og vandede flokken.
Ex 2:19 And they said, An Egyptian delivered us out of the hand of the shepherds, and also drew water enough for us, and watered the flock.
[2Mo 2:20 DK-KJV] Og han sagde til hans døtre, Og hvor er han? hvorfor er det at I har efterladt manden? kald på ham, så han må spise brød.
Ex 2:20 And he said unto his daughters, And where is he? why is it that ye have left the man? call him, that he may eat bread.
[2Mo 2:21 DK-KJV] Og Moses var tilfreds med at opholde sig hos manden: og han gav Moses hans datter Zipporah.
Ex 2:21 And Moses was content to dwell with the man: and he gave Moses Zipporah his daughter.
[2Mo 2:22 DK-KJV] Og hun bar ham en søn, og kaldte hans navn Gershom: for han sagde, Jeg har været en fremmed i et fremmed land.
Ex 2:22 And she bare him a son, and he called his name Gershom: for he said, I have been a stranger in a strange land.
[2Mo 2:23 DK-KJV] Og det skete med tiden, at Egyptens konge døde: og Israels børn sukkede på grund af slaveriet, og de råbte, og deres råb kom op til Gud på grund af slaveriet.
Ex 2:23 And it came to pass in process of time, that the king of Egypt died: and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage.
[2Mo 2:24 DK-KJV] Og Gud hørte deres sukken, og Gud huskede på hans pagt med Abraham, med Isak, og med Jacob.
Ex 2:24 And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob.
[2Mo 2:25 DK-KJV] Og Gud kiggede på Israels børn, og Gud havde respekt for dem.
Ex 2:25 And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them.
[2Mo 3:1 DK-KJV] Nu holdt Moses Jethros flok hans svigerfar, præsten fra Midian: og han ledte flokken til ørkenens bagside, og kom til Guds bjerg, ja til Horeb.
Ex 3:1 Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.
[2Mo 3:2 DK-KJV] Og HERRENs engel viste sig for ham i en flamme af ild udfra midten af en busk: og han kiggede, og, læg mærke til, busken brændte med ild, og busken var ikke konsumeret.
Ex 3:2 And the angel of the LORD appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed.
[2Mo 3:3 DK-KJV] Og Moses sagde, Jeg vil nu gå lidt til side, og se dette store syn, hvorfor busken ikke er brændt.
Ex 3:3 And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burnt.
[2Mo 3:4 DK-KJV] Og da HERREN så’ at han gik lidt til side for at se, kaldte Gud på ham udfra midten af busken, og sagde, Moses, Moses. Og han sagde, Her er jeg.
Ex 3:4 And when the LORD saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I.
[2Mo 3:5 DK-KJV] Og han sagde, Kom ikke tættere på: ta’ dine sko af dine fødder, for stedet forpå du står er hellig jord.
Ex 3:5 And he said, Draw not nigh hither: put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.
[2Mo 3:6 DK-KJV] Desuden sagde han, Jeg er dine fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jacobs Gud. Og Moses gemte hans ansigt; for han var bange for at kigge på Gud.
Ex 3:6 Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.
[2Mo 3:7 DK-KJV] Og HERREN sagde, Jeg har med sikkerhed set mit folks lidelse som er i Egypten, og har hørt deres råb på grund af deres opgave-mestre; for jeg kender deres sorger;
Ex 3:7 And the LORD said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows;
[2Mo 3:8 DK-KJV] Og jeg er kommet ned for at forløse dem udaf Egypternes hånd, og for at bringe dem op udaf det land til et godt land og et stort, til et land der flyder med mælk og honning; til Canaaniternes sted, og Hittiternes, og Amoriternes, og Perizziternes, og Hiviternes, og Jebusiternes.
Ex 3:8 And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites.
[2Mo 3:9 DK-KJV] Nu derfor, læg mærke til, råbet fra Israels børn er kommet til mig: og jeg har også set undertrykkelsen hvorved Egypterne undertrykker dem.
Ex 3:9 Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me: and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them.
[2Mo 3:10 DK-KJV] Kom nu derfor, og jeg vil sende dig til Farao, så du må bringe mit folk Israels børn videre udaf Egypten.
Ex 3:10 Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.
[2Mo 3:11 DK-KJV] Og Moses sagde til Gud, Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao, og at jeg skulle bringe Israels børn videre udaf Egypten?
Ex 3:11 And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?
[2Mo 3:12 DK-KJV] Og han sagde, Jeg vil med sikkerhed være med dig; og dette skal være et kendetegn for dig, at jeg har sendt dig: Når du har bragt folket videre udaf Egypten, skal I tjene Gud på dette bjerg.
Ex 3:12 And he said, Certainly I will be with thee; and this shall be a token unto thee, that I have sent thee: When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain.
[2Mo 3:13 DK-KJV] Og Moses sagde til Gud, Læg mærke til, når jeg kommer til Israels børn, og skal sige til dem, jeres fædres Gud har sendt mig til jer; og de skal sige til mig, Hvad er dit navn? hvad skal jeg sige til dem?
Ex 3:13 And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them?
[2Mo 3:14 DK-KJV] Og Gud sagde til Moses, JEG ER FORDI JEG ER: og han sagde, Således skal du sige til Israels børn, JEG ER har sendt mig til jer.
Ex 3:14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.
[2Mo 3:15 DK-KJV] Og Gud sagde desuden til Moses, Således skal du sige til Israels børn, jeres fædres Gud HERREN, Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jacobs Gud, har sendt mig til jer: dette er mit navn for evigt, og dette er mit mindesmærke for alle generationer.
Ex 3:15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The LORD God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations.
[2Mo 3:16 DK-KJV] Gå, og forsaml Israels ældste, og sig til dem, Jeres fædres Gud HERREN, Abrahams Gud, af Isak, og af Jacob, viste sig for mig, og siger, Jeg har med sikkerhed besøgt jer, og set det som er gjort mod jer i Egypten:
Ex 3:16 Go, and gather the elders of Israel together, and say unto them, The LORD God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt:
[2Mo 3:17 DK-KJV] Og jeg har sagt, Jeg vil bringe jer op udaf Egyptens lidelse til Canaaniternes land, og Hittiternes, og Amoriternes, og Perizziternes, og Hiviternes, og Jebusiternes, til et land der flyder med mælk og honning.
Ex 3:17 And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey.
[2Mo 3:18 DK-KJV] Og de skal lytte til din stemme: og du skal komme, du og Israels ældste, til Egyptens konge, og I skal sige til ham, Hebræernes Gud HERREN har mødtes med os: og lad os nu gå, bønfalder vi dig, 3 dagsrejser ind i vildmarken, så vi må ofre til HERREN vor Gud.
Ex 3:18 And they shall hearken to thy voice: and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, The LORD God of the Hebrews hath met with us: and now let us go, we beseech thee, three days’ journey into the wilderness, that we may sacrifice to the LORD our God.
[2Mo 3:19 DK-KJV] Og jeg er sikker på at Egyptens konge ikke vil lade jer gå, nej, ikke ved en mægtig hånd.
Ex 3:19 And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand.
[2Mo 3:20 DK-KJV] Og jeg vil strække min hånd ud, og slå Egypten med alle mine undere som jeg vil gøre i dens midte: og efter det vil han lade jer gå.
Ex 3:20 And I will stretch out my hand, and smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst thereof: and after that he will let you go.
[2Mo 3:21 DK-KJV] Og jeg vil gi’ dette folk favør i Egypternes øjne: og det skal ske, at, når I går, skal I ikke gå tomhændet:
Ex 3:21 And I will give this people favour in the sight of the Egyptians: and it shall come to pass, that, when ye go, ye shall not go empty:
[2Mo 3:22 DK-KJV] Men enhver kvinde skal låne af hendes næste, og af hende der opholder sig i hendes hus, smykker af sølv, smykker af guld, og klæder: og I skal putte dem på jeres sønner, og på jeres døtre: og I skal plyndre Egypterne.
Ex 3:22 But every woman shall borrow of her neighbour, and of her that sojourneth in her house, jewels of silver, and jewels of gold, and raiment: and ye shall put them upon your sons, and upon your daughters; and ye shall spoil the Egyptians.
[2Mo 4:1 DK-KJV] Og Moses svarede og sagde, Men, læg mærke til, de vil ikke tro på mig, heller ikke lyttet til min stemme: for de vil sige, HERREN har ikke vist sig for dig.
Ex 4:1 And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The LORD hath not appeared unto thee.
[2Mo 4:2 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Hvad er det i din hånd? Og han sagde, En stav.
Ex 4:2 And the LORD said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod.
[2Mo 4:3 DK-KJV] Og han sagde, Kast den på jorden. Og han kastede den på jorden, og den blev til en slange; og Moses flygtede fra den.
Ex 4:3 And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent; and Moses fled from before it.
[2Mo 4:4 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd frem, og ta’ den ved halen. Og han strakte hans hånd frem, og tog den, og den blev til en stav i hans hånd:
Ex 4:4 And the LORD said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand:
[2Mo 4:5 DK-KJV] Så de må tro at deres fædres Gud HERREN, Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jacobs Gud, har vist sig for dig.
Ex 4:5 That they may believe that the LORD God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee.
[2Mo 4:6 DK-KJV] Og HERREN sagde desuden til ham, Læg nu din arm på maven. Og han lagde hans arm på maven: og da han tog den ud, læg mærke til, hans hånd var spedalsk som sne.
Ex 4:6 And the LORD said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom: and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow.
[2Mo 4:7 DK-KJV] Og han sagde, Læg din hånd på maven igen. Og han lagde hans hånd på maven igen; og tog den ud fra hans mave, og, læg mærke til, den var igen vendt om som hans andet kød.
Ex 4:7 And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again; and plucked it out of his bosom, and, behold, it was turned again as his other flesh.
[2Mo 4:8 DK-KJV] Og det skal ske, hvis de ikke vil tro dig, og heller ikke lytte til stemmen fra det første tegn, at de vil tro stemmen fra det sidste tegn.
Ex 4:8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
[2Mo 4:9 DK-KJV] Og det skal ske, hvis de ikke vil tro disse 2 tegn også, og heller ikke lytte til din stemme, at du skal ta’ af flodvandet, og hælde det på det tørre land: og vandet som du tager ud af floden skal bli’ til blod på det tørre land.
Ex 4:9 And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river, and pour it upon the dry land: and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land.
[2Mo 4:10 DK-KJV] Og Moses sagde til HERREN, Kæreste min Herre, jeg er ikke veltalende, hverken hidtil, eller efter du har talt til din tjener: men jeg taler langsomt, og af en langsom tunge.
Ex 4:10 And Moses said unto the LORD, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant: but I am slow of speech, and of a slow tongue.
[2Mo 4:11 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Hvem har lavet menneskets mund? eller hvem laver den stumme, eller døve, eller den seende, eller den blinde? har ikke jeg HERREN?
Ex 4:11 And the LORD said unto him, Who hath made man’s mouth? or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? have not I the LORD?
[2Mo 4:12 DK-KJV] Gå nu derfor, og jeg vil være med din mund, og undervise dig i hvad du skal sige.
Ex 4:12 Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say.
[2Mo 4:13 DK-KJV] Og han sagde, Kæreste min Herre, send, jeg ber dig, ved hånden fra ham hvem du vil sende.
Ex 4:13 And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send.
[2Mo 4:14 DK-KJV] Og HERRENs vrede var antændt imod Moses, og han sagde, Er Leviten Aaron ikke din bror? jeg ved at han kan tale vel. Og læg også mærke til, han kommer frem for at møde dig: og når han ser dig, vil han være glad i hans hjerte.
Ex 4:14 And the anger of the LORD was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee: and when he seeth thee, he will be glad in his heart.
[2Mo 4:15 DK-KJV] Og du skal tale til ham, og lægge ordene i hans mund: og jeg vil være med din mund, og med hans mund, og vil undervise jer i hvad I skal gøre.
Ex 4:15 And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth: and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do.
[2Mo 4:16 DK-KJV] Og han skal være din talsmand til folket: og han skal være, ja han skal for dig være i stedet for en mund, og du skal for ham være i stedet for Gud.
Ex 4:16 And he shall be thy spokesman unto the people: and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God.
[2Mo 4:17 DK-KJV] Og du skal ta’ denne stav i din hånd, hvormed du skal gøre tegnene.
Ex 4:17 And thou shalt take this rod in thine hand, wherewith thou shalt do signs.
[2Mo 4:18 DK-KJV] Og Moses gik og returnerede til Jethro hans svigerfar, og sagde til ham, Lad mig gå, jeg ber dig, og returner til mine brødre som er i Egypten, og se om de stadig er i live. Og Jethro sagde til Moses, Gå i fred.
Ex 4:18 And Moses went and returned to Jethro his father in law, and said unto him, Let me go, I pray thee, and return unto my brethren which are in Egypt, and see whether they be yet alive. And Jethro said to Moses, Go in peace.
[2Mo 4:19 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses i Midian, Gå, returner ind i Egypten: for alle de mænd som søgte efter dit liv er døde.
Ex 4:19 And the LORD said unto Moses in Midian, Go, return into Egypt: for all the men are dead which sought thy life.
[2Mo 4:20 DK-KJV] Og Moses tog hans hustru og hans sønner, og satte dem på et æsel, og han returnerede til Egyptens land: og Moses tog Guds stav i hans hånd.
Ex 4:20 And Moses took his wife and his sons, and set them upon an ass, and he returned to the land of Egypt: and Moses took the rod of God in his hand.
[2Mo 4:21 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Når du går for at returnere ind i Egypten, se til at du gør alle disse undere foran Farao, som jeg har lagt i din hånd: men jeg vil forhærde hans hjerte, så han ikke skal lade folket gå.
Ex 4:21 And the LORD said unto Moses, When thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand: but I will harden his heart, that he shall not let the people go.
[2Mo 4:22 DK-KJV] Og du skal sige til Farao, Dette siger HERREN, Israel er min søn, ja min førstefødte:
Ex 4:22 And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the LORD, Israel is my son, even my firstborn:
[2Mo 4:23 DK-KJV] Og jeg siger til dig, Lad min søn gå, så han må tjene mig: og hvis du afslår fra at lade ham gå, læg mærke til, jeg vil dræbe din søn, ja din førstefødte.
Ex 4:23 And I say unto thee, Let my son go, that he may serve me: and if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn.
[2Mo 4:24 DK-KJV] Og det skete på vejen hentil kroen, at HERREN mødte ham, og søgte at dræbe ham.
Ex 4:24 And it came to pass by the way in the inn, that the LORD met him, and sought to kill him.
[2Mo 4:25 DK-KJV] Da tog Zipporah en skarp sten, og skar hendes søns forhud af, og kastede det ved hans fødder, og sagde, Du er med sikkerhed en blodig ægtemand for mig.
Ex 4:25 Then Zipporah took a sharp stone, and cut off the foreskin of her son, and cast it at his feet, and said, Surely a bloody husband art thou to me.
[2Mo 4:26 DK-KJV] Sådant lod han ham gå: da hun sagde, En blodig ægtemand er du, på grund af omskærelsen.
Ex 4:26 So he let him go: then she said, A bloody husband thou art, because of the circumcision.
[2Mo 4:27 DK-KJV] Og HERREN sagde til Aaron, Gå ind i vildmarken for at møde Moses. Og han gik, og mødte ham på Guds bjerg, og kyssede ham.
Ex 4:27 And the LORD said to Aaron, Go into the wilderness to meet Moses. And he went, and met him in the mount of God, and kissed him.
[2Mo 4:28 DK-KJV] Og Moses fortalte alle HERRENs ord som havde sendt ham, og alle tegnene som han havde befalet ham.
Ex 4:28 And Moses told Aaron all the words of the LORD who had sent him, and all the signs which he had commanded him.
[2Mo 4:29 DK-KJV] Og Moses og Aaron gik og forsamlede alle de ældste fra Israels børn:
Ex 4:29 And Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel:
[2Mo 4:30 DK-KJV] Og Aaron talte alle ordene som HERREN havde talt til Moses, og gjorde tegnene foran folkets øjne.
Ex 4:30 And Aaron spake all the words which the LORD had spoken unto Moses, and did the signs in the sight of the people.
[2Mo 4:31 DK-KJV] Og folket troede: og da de hørte at HERREN havde besøgt Israels børn, og at han havde kigget på deres lidelser, da bøjede de deres hoveder og tilbad.
Ex 4:31 And the people believed: and when they heard that the LORD had visited the children of Israel, and that he had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshipped.
[2Mo 5:1 DK-KJV] Og bagefter gik Moses og Aaron ind, og fortalte Farao, Dette siger Israels Gud HERREN, Lad mit folk gå, så de må holde en fest for mig i vildmarken.
Ex 5:1 And afterward Moses and Aaron went in, and told Pharaoh, Thus saith the LORD God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness.
[2Mo 5:2 DK-KJV] Og Farao sagde, Hvem er HERREN, at jeg skulle adlyde hans stemme for at lade Israel gå? jeg kender ikke HERREN, og jeg vil heller ikke lade Israel gå.
Ex 5:2 And Pharaoh said, Who is the LORD, that I should obey his voice to let Israel go? I know not the LORD, neither will I let Israel go.
[2Mo 5:3 DK-KJV] Og de sagde, Hebræernes Gud har mødtes med os: lad os gå, vi ber dig, 3 dagsrejser ind i ørkenen, og ofre til HERREN vor Gud; for ikke at han lader pestilenser falde på os, eller med sværdet. 
Ex 5:3 And they said, The God of the Hebrews hath met with us: let us go, we pray thee, three days’ journey into the desert, and sacrifice unto the LORD our God; lest he fall upon us with pestilence, or with the sword.
[2Mo 5:4 DK-KJV] Og Egyptens konge sagde til dem, Hvorfor gør I det, Moses og Aaron, at I letter folket fra deres gerninger? kom igang med jeres byrder.
Ex 5:4 And the king of Egypt said unto them, Wherefore do ye, Moses and Aaron, let the people from their works? get you unto your burdens.
[2Mo 5:5 DK-KJV] Og Farao sagde, Læg mærke til, folket fra det land er nu mange, og I lader dem hvile fra deres byrder.
Ex 5:5 And Pharaoh said, Behold, the people of the land now are many, and ye make them rest from their burdens.
[2Mo 5:6 DK-KJV] Og Farao befalede den samme dag folkets opgave-mestre, og deres officere, og siger,
Ex 5:6 And Pharaoh commanded the same day the taskmasters of the people, and their officers, saying,
[2Mo 5:7 DK-KJV] I skal ikke længer give folket halm til at lave mursten, som hidtil: lad dem gå og samle halm til demselv.
Ex 5:7 Ye shall no more give the people straw to make brick, as heretofore: let them go and gather straw for themselves.
[2Mo 5:8 DK-KJV] Og antallet af murstenene, som de har lavet hidtil, skal I lægge på dem; I skal ikke formindske antallet: for de er dovne; derfor råbte de, og siger, Lad os gå og ofre til vor Gud.
Ex 5:8 And the tale of the bricks, which they did make heretofore, ye shall lay upon them; ye shall not diminish ought thereof: for they be idle; therefore they cry, saying, Let us go and sacrifice to our God.
[2Mo 5:9 DK-KJV Lad der bli’ lagt mere arbejde på mændene, så de må arbejde deri; og lad dem ikke værdsætte nyttesløse ord.
Ex 5:9 Let there more work be laid upon the men, that they may labour therein; and let them not regard vain words.
[2Mo 5:10 DK-KJV] Og folkets opgave-mestre gik ud, og deres officere, og de talte til folket, og siger, Dette siger Farao, Jeg vil ikke give jer halm.
Ex 5:10 And the taskmasters of the people went out, and their officers, and they spake to the people, saying, Thus saith Pharaoh, I will not give you straw.
[2Mo 5:11 DK-KJV] Gå I, saml jer halm hvor I kan finde det: men intet af jeres arbejde skal bli’ formindsket.
Ex 5:11 Go ye, get you straw where ye can find it: yet not ought of your work shall be diminished.
[2Mo 5:12 DK-KJV] Sådant var folket spredt bredt udover Egyptens land for at samle stubbe i stedet for halm.
Ex 5:12 So the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw.
[2Mo 5:13 DK-KJV] Og opgave-mestrene skyndte på dem, og siger, Opfyld jeres gerninger, jeres daglige opgaver, som da der var halm.
Ex 5:13 And the taskmasters hasted them, saying, Fulfil your works, your daily tasks, as when there was straw.
[2Mo 5:14 DK-KJV] Og Israels børns officere, som Faraos opgave-mestre havde sat over dem, blev slået, og fordret, Hvorfor har I ikke opfyldt jeres opgave med at lave mursten både i går og i dag, som hidtil?
Ex 5:14 And the officers of the children of Israel, which Pharaoh’s taskmasters had set over them, were beaten, and demanded, Wherefore have ye not fulfilled your task in making brick both yesterday and to day, as heretofore?
[2Mo 5:15 DK-KJV] Da kom Israels børns officere og råbte til Farao, og siger, Hvorfor handler du således med dine tjenere?
Ex 5:15 Then the officers of the children of Israel came and cried unto Pharaoh, saying, Wherefore dealest thou thus with thy servants?
[2Mo 5:16 DK-KJV] Der er ingen halm givet til dine tjenere, og de siger til os, Lav mursten: og, læg mærke til, dine tjenere er slået; men fejlen er i dine egne folk.
Ex 5:16 There is no straw given unto thy servants, and they say to us, Make brick: and, behold, thy servants are beaten; but the fault is in thine own people.
[2Mo 5:17 DK-KJV] Men han sagde, I er dovne: derfor siger I, Lad os gå og lave ofre til HERREN.
Ex 5:17 But he said, Ye are idle, ye are idle: therefore ye say, Let us go and do sacrifice to the LORD.
[2Mo 5:18 DK-KJV] Gå derfor nu, og arbejd; for der skal ingen halm bli’ givet jer, alligevel skal I aflevere antallet af mursten.
Ex 5:18 Go therefore now, and work; for there shall no straw be given you, yet shall ye deliver the tale of bricks.
[2Mo 5:19 DK-KJV] Og Israels børns officere indså at de var i ille ude, efter det det var sagt, I skal ikke mindske noget fra jeres mursten fra jeres daglige opgave.
Ex 5:19 And the officers of the children of Israel did see that they were in evil case, after it was said, Ye shall not minish ought from your bricks of your daily task.
[2Mo 5:20 DK-KJV] Og de mødte Moses og Aaron, som stod på vejen, da de kom udfra Farao:
Ex 5:20 And they met Moses and Aaron, who stood in the way, as they came forth from Pharaoh:
[2Mo 5:21 DK-KJV] Og de sagde til dem, HERREN kigger på jer, og dømmer; fordi I har fået vor duft til at være afskyelig i Faraos øjne, og i hans tjeners øjne, til at lægge et sværd i deres hånd for at dræbe os.
Ex 5:21 And they said unto them, The LORD look upon you, and judge; because ye have made our savour to be abhorred in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to slay us.
[2Mo 5:22 DK-KJV] Og Moses returnerede til HERREN, og sagde, Herre, hvorfor har du behandlet dette folk så ondt? hvorfor er det at du har sendt mig? 
Ex 5:22 And Moses returned unto the LORD, and said, Lord, wherefore hast thou so evil entreated this people? why is it that thou hast sent me?
[2Mo 5:23 DK-KJV] For siden jeg kom til Farao for at tale i dit navn, har han gjort ondt mod dette folk; og du har heller ikke forløst dit folk på nogen måde.
Ex 5:23 For since I came to Pharaoh to speak in thy name, he hath done evil to this people; neither hast thou delivered thy people at all.
[2Mo 6:1 DK-KJV] Da sagde HERREN til Moses, Nu skal du se hvad jeg vil gøre mod Farao: for med en stærk hånd skal han lade dem gå, og med en stærk hånd skal han drive dem ud af hans land.
Ex 6:1 Then the LORD said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh: for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his land.
[2Mo 6:2 DK-KJV] Og Gud talte til Moses, og sagde til ham, Jeg er HERREN:
Ex 6:2 And God spake unto Moses, and said unto him, I am the LORD:
[2Mo 6:3 DK-KJV] Og jeg viste mig for Abraham, for Isak, og for Jacob, via den Almægtige Guds navn, men via mit navn JEHOVAH var jeg ikke kendt for dem. “JEHOVAH betyder – Selv-eksisterende – Selv-iboende – Engelsk – Self-subsisting”
Ex 6:3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.
[2Mo 6:4 DK-KJV] Og jeg har også etableret min pagt med dem, for at gi’ dem Canaans land, landet fra deres pilgrimsfærd, hvori de var fremmede. 
Ex 6:4 And I have also established my covenant with them, to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, wherein they were strangers.
[2Mo 6:5 DK-KJV] Og jeg har også hørt Israels børns sukken, hvem Egypterne holdt i slaveri; og jeg har husket på min pagt.
Ex 6:5 And I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage; and I have remembered my covenant.
[2Mo 6:6 DK-KJV] Sig derfor til Israels børn, Jeg er HERREN, og jeg vil befri jer udaf Egypternes byrder, og vil rive jer ud af deres slaveri, og jeg vil indløse jer med en udstrakt arm, og med store domme:
Ex 6:6 Wherefore say unto the children of Israel, I am the LORD, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm, and with great judgments:
[2Mo 6:7 DK-KJV] Og jeg vil ta’ jer til mig som et folk, og jeg vil være en Gud for jer: og I skal vide at jeg er HERREN jeres Gud, som forløser jer udaf Egypternes byrder.
Ex 6:7 And I will take you to me for a people, and I will be to you a God: and ye shall know that I am the LORD your God, which bringeth you out from under the burdens of the Egyptians.
[2Mo 6:8 DK-KJV] Og jeg vil bringe jer ind i landet, vedrørende hvilket jeg svor at give til Abraham, til Isak, og til Jacob; og jeg vil gi’ det til jer som en arv: jeg er HERREN.
Ex 6:8 And I will bring you in unto the land, concerning the which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it you for an heritage: I am the LORD.
[2Mo 6:9 DK-KJV] Og Moses talte til Israels børn: men de lyttede ikke til Moses på grund af en kvalfuld ånd, og på grund af ondskabsfuld slaveri.
Ex 6:9 And Moses spake so unto the children of Israel: but they hearkened not unto Moses for anguish of spirit, and for cruel bondage.
[2Mo 6:10 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 6:10 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 6:11 DK-KJV] Gå ind, tal til Egyptens konge Farao, så han lader Israels børn gå ud af hans land.
Ex 6:11 Go in, speak unto Pharaoh king of Egypt, that he let the children of Israel go out of his land.
[2Mo 6:12 DK-KJV] Og Moses talte foran HERREN, og siger, Læg mærke til, Israels børn har ikke lyttet til mig; hvordan skal Farao da høre mig, som er af uomskårne læber?
Ex 6:12 And Moses spake before the LORD, saying, Behold, the children of Israel have not hearkened unto me; how then shall Pharaoh hear me, who am of uncircumcised lips?
[2Mo 6:13 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og gav dem et pålæg til Israels børn, og til Egyptens konge Farao, til at bringe Israels børn ud af Egyptens land
Ex 6:13 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, and gave them a charge unto the children of Israel, and unto Pharaoh king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt.
[2Mo 6:14 DK-KJV] Disse er lederne af deres fædres huse: Reubens sønner Israels førstefødte; Hanoch, og Pallu, Hezron, og Carmi: disser er Reubens familier.
Ex 6:14 These be the heads of their fathers’ houses: The sons of Reuben the firstborn of Israel; Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi: these be the families of Reuben.
[2Mo 6:15 DK-KJV] Og Simeons sønner; Jemuel, og Jamin, og Ohad, og Jachin, og Zohar, og Shaul en Canaanæisk kvindes søn: disse er Simeons familier.
Ex 6:15 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman: these are the families of Simeon.
[2Mo 6:16 DK-KJV] Og disse er navnene på sønnerne af Levi efter deres generationer; Gershon, og Kohath, og Merari: og Levis livsår var 137 år.
Ex 6:16 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; Gershon, and Kohath, and Merari: and the years of the life of Levi were an hundred thirty and seven years.
[2Mo 6:17 DK-KJV] Gershons sønner; Libni, og Shimi, efter deres familier.
Ex 6:17 The sons of Gershon; Libni, and Shimi, according to their families.
[2Mo 6:18 DK-KJV] Kohaths sønner; Amram, og Izhar, og Hebron, og Uzziel: og Kohaths livsår var 133 år.
Ex 6:18 And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel: and the years of the life of Kohath were an hundred thirty and three years.
[2Mo 6:19 DK-KJV] Og Meraris sønner; Mahali og Mushi: disse er Levis familier efter deres generationer.
Ex 6:19 And the sons of Merari; Mahali and Mushi: these are the families of Levi according to their generations.
[2Mo 6:20 DK-KJV] Og Amram tog hans fars søster Jochebed til hustru; og hun bar Aaron og Moses til ham: og Amrams livsår var 137 år.
Ex 6:20 And Amram took him Jochebed his father’s sister to wife; and she bare him Aaron and Moses: and the years of the life of Amram were an hundred and thirty and seven years.
[2Mo 6:21 DK-KJV] Og Izhars sønner; Korah, og Nepheg, og Zichri.
Ex 6:21 And the sons of Izhar; Korah, and Nepheg, and Zichri.
[2Mo 6:22 DK-KJV] Og Uzziels sønner; Mishael, og Elzaphan, og Zithri.
Ex 6:22 And the sons of Uzziel; Mishael, and Elzaphan, and Zithri.
[2Mo 6:23 DK-KJV] Og Aaron tog Elisheba, datter af Amminadab, søster af Naashon, til hustru; og hun bar Nadab til ham, og Abihu, Eleazar, og Ithamar.
Ex 6:23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
[2Mo 6:24 DK-KJV] Og Korahs sønner; Assir, og Elkanah, og Abiasaph: disse er Korhiternes’ familier.
Ex 6:24 And the sons of Korah; Assir, and Elkanah, and Abiasaph: these are the families of the Korhites.
[2Mo 6:25 DK-KJV] Og Aarons søn Eleazar tog en af Putiels døtre til hustru; og hun bar Phinehas til ham: disse er lederne af Leviternes fædre efter deres familier.
Ex 6:25 And Eleazar Aaron’s son took him one of the daughters of Putiel to wife; and she bare him Phinehas: these are the heads of the fathers of the Levites according to their families.
[2Mo 6:26 DK-KJV] Disse er dem Aaron og Moses, til hvem HERREN sagde, Bring Israels børn ud fra Egyptens land efter deres hærer.
Ex 6:26 These are that Aaron and Moses, to whom the LORD said, Bring out the children of Israel from the land of Egypt according to their armies.
[2Mo 6:27 DK-KJV] Disse er de som talte til Egyptens konge Farao, for at bringe Israels børn ud fra Egypten: disse er dem Moses og Aaron.
Ex 6:27 These are they which spake to Pharaoh king of Egypt, to bring out the children of Israel from Egypt: these are that Moses and Aaron.
[2Mo 6:28 DK-KJV] Og det skete på den dag da HERREN talte til Moses i Egyptens land,
Ex 6:28 And it came to pass on the day when the LORD spake unto Moses in the land of Egypt,
[2Mo 6:29 DK-KJV] At HERREN talte til Moses, og siger, Jeg er HERREN: tal du til Farao Egyptens konge alt det jeg siger til dig.
Ex 6:29 That the LORD spake unto Moses, saying, I am the LORD: speak thou unto Pharaoh king of Egypt all that I say unto thee.
[2Mo 6:30 DK-KJV] Og Moses sagde foran HERREN, Læg mærke til, jeg er af uomskårne læber, og hvordan skal Farao lytte til mig?
Ex 6:30 And Moses said before the LORD, Behold, I am of uncircumcised lips, and how shall Pharaoh hearken unto me?
[2Mo 7:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Se, jeg har gjort dig til en gud for Farao: og Aaron skal være din profet.
Ex 7:1 And the LORD said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet.
[2Mo 7:2 DK-KJV] Du skal tale alt det jeg befaler dig: og Aaron din bror skal tale til Farao, så han sender Israels børn ud af hans land.
Ex 7:2 Thou shalt speak all that I command thee: and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land.
[2Mo 7:3 DK-KJV] Og jeg vil forhærde Faraos hjerte, og multiplicere mine tegn og mine undere i Egyptens land.
Ex 7:3 And I will harden Pharaoh’s heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt.
[2Mo 7:4 DK-KJV] Men Farao skal ikke lytte til jer, så jeg må lægge min hånd på Egypten, og frembringe mine hærer, og mit folk Israels børn, ud af Egyptens land gennem store domme.
Ex 7:4 But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt, and bring forth mine armies, and my people the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments.
[2Mo 7:5 DK-KJV] Og Egypterne skal vide at jeg er HERREN, når jeg udstrækker min hånd over Egypten, og bringer Israels børn ud fra deres midte.
Ex 7:5 And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I stretch forth mine hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from among them.
[2Mo 7:6 DK-KJV] Og Moses og Aaron gjorde som HERREN befalede dem, sådant gjorde de.
Ex 7:6 And Moses and Aaron did as the LORD commanded them, so did they.
[2Mo 7:7 DK-KJV] Og Moses var 80 år gammel, og Aaron 83 år gammel, da de talte til Farao.
Ex 7:7 And Moses was fourscore years old, and Aaron fourscore and three years old, when they spake unto Pharaoh.
[2Mo 7:8 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,
Ex 7:8 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
[2Mo 7:9 DK-KJV] Når Farao skal tale til jer, og sige, Vis et mirakel fra jer: da skal du sige til Aaron, Ta’ din stav, og kast den foran Farao, og den skal bli’ til en slange.
Ex 7:9 When Pharaoh shall speak unto you, saying, Shew a miracle for you: then thou shalt say unto Aaron, Take thy rod, and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent.
[2Mo 7:10 DK-KJV] Og Moses og Aaron gik til Farao, og de gjorde sådant som HERREN havde befalet: og Aaron kastede hans stav ned foran Farao, og foran hans tjenere, og den blev til en slange.
Ex 7:10 And Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so as the LORD had commanded: and Aaron cast down his rod before Pharaoh, and before his servants, and it became a serpent.
[2Mo 7:11 DK-KJV] Da indkaldte Farao også de vise mænd og heksekunstnerne: nu tryllekunstnerne fra Egypten, de gjorde også det samme med deres fortryllelser.
Ex 7:11 Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers: now the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments.
[2Mo 7:12 DK-KJV] For de kastede hver mand hans stav ned, og de blev til slanger: men Aarons stav slugte deres stave.
Ex 7:12 For they cast down every man his rod, and they became serpents: but Aaron’s rod swallowed up their rods.
[2Mo 7:13 DK-KJV] Og han forhærdede Faraos hjerte, så han ikke lyttede til dem; som HERREN havde sagt.
Ex 7:13 And he hardened Pharaoh’s heart, that he hearkened not unto them; as the LORD had said.
[2Mo 7:14 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Faraos hjerte er forhærdet, han nægter at lade folket gå.
Ex 7:14 And the LORD said unto Moses, Pharaoh’s heart is hardened, he refuseth to let the people go.
[2Mo 7:15 DK-KJV] Gå hentil Farao om morgenen, se, han går ud til vandet; og du skal stå ved flodbredden for ikke at han kommer; og staven som var forvandlet til en slange skal du ta’ i din hånd.
Ex 7:15 Get thee unto Pharaoh in the morning; lo, he goeth out unto the water; and thou shalt stand by the river’s brink against he come; and the rod which was turned to a serpent shalt thou take in thine hand.
[2Mo 7:16 DK-KJV] Og du skal sige til ham, Hebræernes Gud HERREN har sendt mig til dig, og siger, Lad mit folk gå, så de må tjene mig i vildmarken: og, læg mærke til, indtil nu ville du ikke høre.
Ex 7:16 And thou shalt say unto him, The LORD God of the Hebrews hath sent me unto thee, saying, Let my people go, that they may serve me in the wilderness: and, behold, hitherto thou wouldest not hear.
[2Mo 7:17 DK-KJV] Dette siger HERREN, I dette skal du vide at jeg er HERREN: læg mærke til, jeg vil med staven der er i din hånd slå på vandmasserne som er i floden, og de skal bli’ forvandlet til blod.
Ex 7:17 Thus saith the LORD, In this thou shalt know that I am the LORD: behold, I will smite with the rod that is in mine hand upon the waters which are in the river, and they shall be turned to blood.
[2Mo 7:18 DK-KJV] Og fiskene der er i floden skal dø, og floden skal stinke: og Egypterne skal væmmes ved at drikke af flodvandet.
Ex 7:18 And the fish that is in the river shall die, and the river shall stink; and the Egyptians shall lothe to drink of the water of the river.
[2Mo 7:19 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, Sig til Aaron, Ta’ din stav, og udstræk din hånd over Egyptens vandmasser, over deres strømme, over deres floder, og over deres damme, og over alle deres vandbassiner, så de må bli’ til blod; og så der må være blod udover hele Egyptens land, både i vandkarrene, og i stenkarrene.
Ex 7:19 And the LORD spake unto Moses, Say unto Aaron, Take thy rod, and stretch out thine hand upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds, and upon all their pools of water, that they may become blood; and that there may be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood, and in vessels of stone.
[2Mo 7:20 DK-KJV] Og Moses og Aaron gjorde sådant, som HERREN befalede; og han opløftede staven, og slog vandet der var i floden, foran Farao øjne, og foran hans tjeneres øjne; og alt vandet der var i floden var forvandlet til blod.
Ex 7:20 And Moses and Aaron did so, as the LORD commanded; and he lifted up the rod, and smote the waters that were in the river, in the sight of Pharaoh, and in the sight of his servants; and all the waters that were in the river were turned to blood.
[2Mo 7:21 DK-KJV] Og fiskene der var i floden døde; og floden stank, og Egypterne kunne ikke drikke af flodvandet; og der var blod udover hele Egyptens land.
Ex 7:21 And the fish that was in the river died; and the river stank, and the Egyptians could not drink of the water of the river; and there was blood throughout all the land of Egypt.
[2Mo 7:22 DK-KJV] Og Egyptens tryllekunstnere gjorde sådant med deres fortryllelser: og Faraos hjerte var forhærdet, og han lyttede heller ikke til dem; som HERREN havde sagt.
Ex 7:22 And the magicians of Egypt did so with their enchantments: and Pharaoh’s heart was hardened, neither did he hearken unto them; as the LORD had said.
[2Mo 7:23 DK-KJV] Og Farao vendte om og gik ind i han hus, og så lod han heller ikke hans hjerte lytte til dette. 
Ex 7:23 And Pharaoh turned and went into his house, neither did he set his heart to this also.
[2Mo 7:24 DK-KJV] Og alle Egypterne gravede rundt omkring floden efter vand til at drikke; for de kunne ikke drikke af flodvandet.
Ex 7:24 And all the Egyptians digged round about the river for water to drink; for they could not drink of the water of the river.
[2Mo 7:25 DK-KJV] Og 7 dage var opfyldt, efter at HERREN havde slået floden.
Ex 7:25 And seven days were fulfilled, after that the LORD had smitten the river.
[2Mo 8:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, Gå til Farao, og sig til ham, Dette siger HERREN, lad mit folk gå, så de må tjene mig.
Ex 8:1 And the LORD spake unto Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.
[2Mo 8:2 DK-KJV] Og hvis du afslår fra at lade dem gå, læg mærke til, jeg vil slå alle dine grænser med frøer:
Ex 8:2 And if thou refuse to let them go, behold, I will smite all thy borders with frogs:
[2Mo 8:3 DK-KJV] Og floderne skal frembringe frøer i overflod, som skal gå op og komme ind i dit hus, og ind i dit soveværelse, og på din seng, og ind i dine tjeneres hus, og på dit folk, og ind i dine ovne, og ind i dine ælte-trug:
Ex 8:3 And the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into thine house, and into thy bedchamber, and upon thy bed, and into the house of thy servants, and upon thy people, and into thine ovens, and into thy kneadingtroughs:
[2Mo 8:4 DK-KJV] Og frøerne skal både komme op på dig, og på dit folk, og på alle dine tjenere.
Ex 8:4 And the frogs shall come up both on thee, and upon thy people, and upon all thy servants.
[2Mo 8:5 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, Sig til Aaron, Stræk din hånd frem med staven over strømmene, over floderne, og over pytterne, og få frøerne til at komme op på Egyptens land.
Ex 8:5 And the LORD spake unto Moses, Say unto Aaron, Stretch forth thine hand with thy rod over the streams, over the rivers, and over the ponds, and cause frogs to come up upon the land of Egypt.
[2Mo 8:6 DK-KJV] Og Aaron strakte hans hånd ud over Egyptens vandmasser; og frøerne kom op, og dækkede Egyptens land.
Ex 8:6 And Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt; and the frogs came up, and covered the land of Egypt.
[2Mo 8:7 DK-KJV] Og tryllekunstnerne gjorde sådant med deres fortryllelser, og bragte frøer over Egyptens land.
Ex 8:7 And the magicians did so with their enchantments, and brought up frogs upon the land of Egypt.
[2Mo 8:8 DK-KJV] Da indkaldte Farao Moses og Aaron, og sagde, Bønfald HERREN, så han må fjerne frøerne fra mig, og fra mit folk; og jeg vil lade folket gå, så de må lave ofre til HERREN.
Ex 8:8 Then Pharaoh called for Moses and Aaron, and said, Intreat the LORD, that he may take away the frogs from me, and from my people; and I will let the people go, that they may do sacrifice unto the LORD.
[2Mo 8:9 DK-KJV] Og Moses sagde til Farao, Vil du forherlige mig: når jeg skal bønfalde for dig, og for dine tjenere, og for dit folk, for at destruere frøerne fra dig og dine huse, så de kun bli’ tilbage i floden?
Ex 8:9 And Moses said unto Pharaoh, Glory over me: when shall I intreat for thee, and for thy servants, and for thy people, to destroy the frogs from thee and thy houses, that they may remain in the river only?
[2Mo 8:10 DK-KJV] Og han sagde, i morgen. Og han sagde, Lad det være ifølge dit ord: så du må vide at der ikke er nogen som HERREN vor Gud.
Ex 8:10 And he said, To morrow. And he said, Be it according to thy word: that thou mayest know that there is none like unto the LORD our God.
[2Mo 8:11 DK-KJV] Og frøerne skal rejse fra dig, og fra dine huse, og fra dine tjenere, og fra dit folk; de skal kun bli’ tilbage i floden.
Ex 8:11 And the frogs shall depart from thee, and from thy houses, and from thy servants, and from thy people; they shall remain in the river only.
[2Mo 8:12 DK-KJV] Og Moses og Aaron gik ud fra Farao: og Moses råbte til HERREN på grund af frøerne som han havde bragt imod Farao.
Ex 8:12 And Moses and Aaron went out from Pharaoh: and Moses cried unto the LORD because of the frogs which he had brought against Pharaoh.
[2Mo 8:13 DK-KJV] Og HERREN gjorde i overensstemmelse med Moses’ ord; og frøerne døde ud fra husene, ud af landsbyerne, og ud af markerne.
Ex 8:13 And the LORD did according to the word of Moses; and the frogs died out of the houses, out of the villages, and out of the fields.
[2Mo 8:14 DK-KJV] Og de samlede dem sammen i bunker: og landet stank.
Ex 8:14 And they gathered them together upon heaps: and the land stank.
[2Mo 8:15 DK-KJV] Men da Farao så’ at der var et pusterum, forhærdede han hans hjerte, og lyttede ikke til dem; som HERREN havde sagt.
Ex 8:15 But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart, and hearkened not unto them; as the LORD had said.
[2Mo 8:16 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Sig til Aaron, Stræk din stav ud, og slå landets støv, så det må bli’ til lus udover hele Egyptens land.
Ex 8:16 And the LORD said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch out thy rod, and smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land of Egypt.
[2Mo 8:17 DK-KJV] Og de gjorde sådant; for Aaron strakte hans hånd ud med hans stav, og slog jordens støv, og det blev til lus på mennesket, og på dyr; alt landets støv blev til lus udover hele Egyptens land.
Ex 8:17 And they did so; for Aaron stretched out his hand with his rod, and smote the dust of the earth, and it became lice in man, and in beast; all the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt.
[2Mo 8:18 DK-KJV] Og tryllekunstnerne gjorde sådant med deres fortryllelser for at frembringe lus, men de kunne ikke: sådant var der lus på mennesket, og på dyr.
Ex 8:18 And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not: so there were lice upon man, and upon beast.
[2Mo 8:19 DK-KJV] Da sagde tryllekunstnerne til Farao, Dette er Guds finger: og Faraos hjerte var forhærdet, og han lyttede ikke til dem; som HERREN havde sagt.
Ex 8:19 Then the magicians said unto Pharaoh, This is the finger of God: and Pharaoh’s heart was hardened, and he hearkened not unto them; as the LORD had said.
[2Mo 8:20 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stå tidligt op i morgen, og stå foran Farao; se, han kommer frem til vandet; og sig til ham, Dette siger HERREN, Lad mit folk gå, så de må tjene mig.
Ex 8:20 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh; lo, he cometh forth to the water; and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.
[2Mo 8:21 DK-KJV] For hvis du ikke vil lade mit folk gå, læg mærke til, Jeg vil sende fluesværme over dig, og over dine tjenere, og over dit folk, og ind i dine huse: og Egypternes huse skal være fulde af fluesværme, og også jorden hvorpå de er.
Ex 8:21 Else, if thou wilt not let my people go, behold, I will send swarms of flies upon thee, and upon thy servants, and upon thy people, and into thy houses: and the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground whereon they are.
[2Mo 8:22 DK-KJV] Og jeg vil i den dag skille Goshens land, i hvilket mit folk bor, så ingen fluesværme skal være der; med det endemål at du må vide at jeg er HERREN i jordens midte.
Ex 8:22 And I will sever in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there; to the end thou mayest know that I am the LORD in the midst of the earth.
[2Mo 8:23 DK-KJV] Og jeg vil sætte et skel mellem mit folk og dit folk: i morgen skal dette tegn være.
Ex 8:23 And I will put a division between my people and thy people: to morrow shall this sign be.
[2Mo 8:24 DK-KJV] Og HERREN gjorde sådant, og der kom en plagsom fluesværm ind i Faraos hus, og ind i hans tjeneres huse, og ud i hele Egyptens land: landet var fordærvet på grund af fluesværmene.
Ex 8:24 And the LORD did so; and there came a grievous swarm of flies into the house of Pharaoh, and into his servants’ houses, and into all the land of Egypt: the land was corrupted by reason of the swarm of flies.
[2Mo 8:25 DK-KJV] Og Farao kaldte på Moses og Aaron, og sagde, Gå I, ofre til jeres Gud i landet.
Ex 8:25 And Pharaoh called for Moses and for Aaron, and said, Go ye, sacrifice to your God in the land.
[2Mo 8:26 DK-KJV] Og Moses sagde, Det er ikke passende at gøre sådant; for skal vi ofre Egyptens hæsligheder til HERREN vor Gud: se, skal vi ofre Egyptens hæsligheder foran deres øjne, og vil de ikke stene os?
Ex 8:26 And Moses said, It is not meet so to do; for we shall sacrifice the abomination of the Egyptians to the LORD our God: lo, shall we sacrifice the abomination of the Egyptians before their eyes, and will they not stone us?
[2Mo 8:27 DK-KJV] Vi vil gå 3 dagsrejser ind i vildmarken, og ofre til HERREN vor Gud, da han skal befale os.
Ex 8:27 We will go three days’ journey into the wilderness, and sacrifice to the LORD our God, as he shall command us.
[2Mo 8:28 DK-KJV] Og Farao sagde, Jeg vil lade jer gå, så I må ofre til HERREN jeres Gud i vildmarken; I skal bare ikke gå for langt væk: bønfald for mig.
Ex 8:28 And Pharaoh said, I will let you go, that ye may sacrifice to the LORD your God in the wilderness; only ye shall not go very far away: intreat for me.
[2Mo 8:29 DK-KJV] Og Moses sagde, Læg mærke til, Jeg går ud fra dig, og jeg vil bønfalde HERREN om at fluesværmerne må rejse fra Farao, fra hans tjenere, og fra hans folk, i morgen: men lad ikke Farao handle bedragerisk mere i at lade folket gå for at ofre til HERREN.
Ex 8:29 And Moses said, Behold, I go out from thee, and I will intreat the LORD that the swarms of flies may depart from Pharaoh, from his servants, and from his people, to morrow: but let not Pharaoh deal deceitfully any more in not letting the people go to sacrifice to the LORD.
[2Mo 8:30 DK-KJV] Og Moses gik ud fra Farao, og bønfaldte HERREN.
Ex 8:30 And Moses went out from Pharaoh, and intreated the LORD.
[2Mo 8:31 DK-KJV] Og HERREN gjorde i overensstemmelse med Moses’ ord; og han fjernede fluesværmene fra Farao, fra hans tjenere, og fra hans folk; der blev ingen tilbage.
Ex 8:31 And the LORD did according to the word of Moses; and he removed the swarms of flies from Pharaoh, from his servants, and from his people; there remained not one.
[2Mo 8:32 DK-KJV] Og Farao forhærdede også hans hjerte på dette tidspunkt, og ville heller ikke lade folket gå.
Ex 8:32 And Pharaoh hardened his heart at this time also, neither would he let the people go.
[2Mo 9:1 DK-KJV] Da sagde HERREN til Moses, Gå indtil Farao, og fortæl ham, Således siger Hebræernes Gud HERREN, Lad mit folk gå, så de må tjene mig.
Ex 9:1 Then the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh, and tell him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
[2Mo 9:2 DK-KJV] For hvis du afstår fra at lade dem gå, og stadig vil tilbageholde dem,
Ex 9:2 For if thou refuse to let them go, and wilt hold them still,
[2Mo 9:3 DK-KJV] Læg mærke til, HERRENs hånd er over dit kvæg som er på marken, over hestene, over æslerne, over kamelerne, over okserne, og over fårene: der skal være en meget plagsom kvægpest.
Ex 9:3 Behold, the hand of the LORD is upon thy cattle which is in the field, upon the horses, upon the asses, upon the camels, upon the oxen, and upon the sheep: there shall be a very grievous murrain.
[2Mo 9:4 DK-KJV] Og HERREN skal skille mellem Israels kvæg og Egyptens kvæg: og intet skal dø der af alt det som er Israels børns.
Ex 9:4 And the LORD shall sever between the cattle of Israel and the cattle of Egypt: and there shall nothing die of all that is the children’s of Israel.
[2Mo 9:5 DK-KJV] Og HERREN udvalgte et bestemt tidspunkt, og siger, I morgen skal HERREN gøre denne ting i landet.
Ex 9:5 And the LORD appointed a set time, saying, To morrow the LORD shall do this thing in the land.
[2Mo 9:6 DK-KJV] Og HERREN gjorde den ting den næste dag, og alt Egyptens kvæg døde: men af Israels børns kvæg døde ikke et.
Ex 9:6 And the LORD did that thing on the morrow, and all the cattle of Egypt died: but of the cattle of the children of Israel died not one.
[2Mo 9:7 DK-KJV] Og Farao sendte, og, læg mærke til, der var ikke et af Israeliternes kvæg der døde. Og Faraos hjerte var forhærdet, og han lod ikke folket gå.
Ex 9:7 And Pharaoh sent, and, behold, there was not one of the cattle of the Israelites dead. And the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go.
[2Mo 9:8 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses og til Aaron, Ta’ håndfulde af ovnaske til jer, og lad Moses strø det mod himmelen foran Farao øjne.
Ex 9:8 And the LORD said unto Moses and unto Aaron, Take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it toward the heaven in the sight of Pharaoh.
[2Mo 9:9 DK-KJV] Og det skal bli’ til småt støv i hele Egyptens land, og skal bli’ til en byld der bryder frem med puds i på mennesket, og på dyr, udover hele Egyptens land.
Ex 9:9 And it shall become small dust in all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast, throughout all the land of Egypt.
[2Mo 9:10 DK-KJV] Og de tog ovnaske, og stod foran Farao; og Moses strøede det op mod himlen; og det blev til en byld der bryder frem med puds i på mennesket, og på dyr.
Ex 9:10 And they took ashes of the furnace, and stood before Pharaoh; and Moses sprinkled it up toward heaven; and it became a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast.
[2Mo 9:11 DK-KJV] Og tryllekunstnerne kunne ikke stå foran Moses på grund af bylderne; for bylden var på tryllekunstnerne, og på alle Egypterne.
Ex 9:11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boil was upon the magicians, and upon all the Egyptians.
[2Mo 9:12 DK-KJV] Og HERREN forhærdede Faraos hjerte, og han lyttede ikke til dem; som HERREN havde talt til Moses.
Ex 9:12 And the LORD hardened the heart of Pharaoh, and he hearkened not unto them; as the LORD had spoken unto Moses.
[2Mo 9:13 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stå tidligt op i morgen, og stå foran Farao, og sig til ham, Således siger Hebræernes Gud HERREN, Lad mit folk gå, så de må tjene mig.
Ex 9:13 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
[2Mo 9:14 DK-KJV] For jeg vil på dette tidspunkt sende alle mine plager over dit hjerte, og over dine tjenere, og over dit folk; så du må vide at der ikke på jorden er nogen som mig overhovedet.
Ex 9:14 For I will at this time send all my plagues upon thine heart, and upon thy servants, and upon thy people; that thou mayest know that there is none like me in all the earth.
[2Mo 9:15 DK-KJV] For nu vil jeg strække min hånd ud, for at jeg må slå dig og dit folk med pestilenser; og du skal bli’ afskåret fra jorden.
Ex 9:15 For now I will stretch out my hand, that I may smite thee and thy people with pestilence; and thou shalt be cut off from the earth.
[2Mo 9:16 DK-KJV] Og det er sandelig grunden til at jeg har rejst dig op, for at vise min kraft i dig; og for at mit navn må bli’ erklæret udover hele jorden.
Ex 9:16 And in very deed for this cause have I raised thee up, for to shew in thee my power; and that my name may be declared throughout all the earth.
[2Mo 9:17 DK-KJV] Ophøjer du stadig digselv imod mit folk, så du ikke vil lade dem gå?
Ex 9:17 As yet exaltest thou thyself against my people, that thou wilt not let them go?
[2Mo 9:18 DK-KJV] Læg mærke til, i morgen omkring denne tid vil jeg få det til at regne med meget plagsomme hagl, sådanne som der ikke har været i Egypten siden des grundlæggelse lige indtil nu.
Ex 9:18 Behold, to morrow about this time I will cause it to rain a very grievous hail, such as hath not been in Egypt since the foundation thereof even until now.
[2Mo 9:19 DK-KJV] Send nu derfor, og saml kvæget sammen, og alt det du har på marken; for på ethvert menneske og dyr som skal bli’ fundet på marken, og ikke skal være bragt hjem, skal haglene komme ned på dem, og de skal dø.
Ex 9:19 Send therefore now, and gather thy cattle, and all that thou hast in the field; for upon every man and beast which shall be found in the field, and shall not be brought home, the hail shall come down upon them, and they shall die.
[2Mo 9:20 DK-KJV] Han der frygtede HERRENs ord blandt Faraos tjenere fik hans tjenere og hans kvæg til at flygte ind i husene:
Ex 9:20 He that feared the word of the LORD among the servants of Pharaoh made his servants and his cattle flee into the houses:
[2Mo 9:21 DK-KJV] Og han der ikke værdsatte HERRENs ord efterlod hans tjenere og hans kvæg på marken.
Ex 9:21 And he that regarded not the word of the LORD left his servants and his cattle in the field.
[2Mo 9:22 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd frem mod himlen, så der må være hagl i hele Egyptens land, på mennesket, og på dyr, og på enhver af markens urter, udover Egyptens land.
Ex 9:22 And the LORD said unto Moses, Stretch forth thine hand toward heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, upon man, and upon beast, and upon every herb of the field, throughout the land of Egypt.
[2Mo 9:23 DK-KJV] Og Moses strakte hans stav frem mod himlen: og HERREN sendte tordenvejr og hagl, og ilden løb langs med jorden; og HERREN regnede hagl på Egyptens land.
Ex 9:23 And Moses stretched forth his rod toward heaven: and the LORD sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground; and the LORD rained hail upon the land of Egypt.
[2Mo 9:24 DK-KJV] Sådant var der hagl, og ild blandet med haglet, meget plagsomt, sådanne som der ikke før havde været i Egyptens land siden den blev en nation.
Ex 9:24 So there was hail, and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation.
[2Mo 9:25 DK-KJV] Og haglet slog alle der var på marken udover hele Egyptens land, både mennesket og dyr; og haglet slog enhver urt på marken, og knækkede ethvert træ på marken.
Ex 9:25 And the hail smote throughout all the land of Egypt all that was in the field, both man and beast; and the hail smote every herb of the field, and brake every tree of the field.
[2Mo 9:26 DK-KJV] Kun i Goshens land, hvor Israels børn var, var der ingen hagl.
Ex 9:26 Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail.
[2Mo 9:27 DK-KJV] Og Farao sendte, og kaldte på Moses og Aaron, og sagde til dem, Jeg har syndet denne gang: HERREN er retfærdig, og jeg og mit folk er onde.
Ex 9:27 And Pharaoh sent, and called for Moses and Aaron, and said unto them, I have sinned this time: the LORD is righteous, and I and my people are wicked.
[2Mo 9:28 DK-KJV] Bønfald HERREN (for det er nok) så der ikke længer er mægtige tordenvejr og hagl; og jeg vil lade jer gå, og I skal ikke længere bli’ tilbage.
Ex 9:28 Intreat the LORD (for it is enough) that there be no more mighty thunderings and hail; and I will let you go, and ye shall stay no longer.
[2Mo 9:29 DK-KJV] Og Moses sagde til ham, Lige så hurtigt som jeg er gået ud af byen, vil jeg sprede mine hænder bredt for HERREN; og tordenvejret skal stoppe, og der skal heller ikke være flere hagl; så du må vide hvordan at jorden er HERRENs.
Ex 9:29 And Moses said unto him, As soon as I am gone out of the city, I will spread abroad my hands unto the LORD; and the thunder shall cease, neither shall there be any more hail; that thou mayest know how that the earth is the LORD’S.
[2Mo 9:30 DK-KJV] Men angående dig og dine tjenere, jeg ved at I endnu ikke vil frygte HERREN Gud.
Ex 9:30 But as for thee and thy servants, I know that ye will not yet fear the LORD God.
[2Mo 9:31 DK-KJV] Og hør’en og byggen var slået: for byggen var i øret, og hør’en var kogt.
Ex 9:31 And the flax and the barley was smitten: for the barley was in the ear, and the flax was bolled.
[2Mo 9:32 DK-KJV] Men hveden og spelten var ikke slået: for de var ikke groet op.
Ex 9:32 But the wheat and the rie were not smitten: for they were not grown up.
[2Mo 9:33 DK-KJV] Og Moses gik ud af byen fra Farao, og spredte hans hænder bredt for HERREN: og tordenvejret og hagl stoppede, og regnen var ikke hældt udover jorden.
Ex 9:33 And Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hands unto the LORD: and the thunders and hail ceased, and the rain was not poured upon the earth.
[2Mo 9:34 DK-KJV] Og da Farao så’ at regnen og haglet og tordenvejret var stoppet, syndede han endnu mere, og forhærdede hans hjerte, han og hans tjenere.
Ex 9:34 And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants.
[2Mo 9:35 DK-KJV] Og Faraos hjerte var forhærdet, og han ville heller ikke lade Israels børn gå; som HERREN talte gennem Moses.
Ex 9:35 And the heart of Pharaoh was hardened, neither would he let the children of Israel go; as the LORD had spoken by Moses.
[2Mo 10:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå ind til Farao: for jeg har forhærdet hans hjerte, og hans tjeneres hjerte, for at jeg må vise disse mine tegn foran ham:
Ex 10:1 And the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might shew these my signs before him:
[2Mo 10:2 DK-KJV] Og for at du må fortælle i din søns ører, og af din søns søn, hvilke ting jeg har udvirket i Egypten, og mine tegn som jeg har lavet blandt dem; for at I må vide hvordan jeg er HERREN.
Ex 10:2 And that thou mayest tell in the ears of thy son, and of thy son’s son, what things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done among them; that ye may know how that I am the LORD.
[2Mo 10:3 DK-KJV] Og Moses og Aaron kom ind til Farao, og sagde til ham, Således siger Hebræernes Gud HERREN, Hvor længe vil du afstå fra at ydmyge digselv foran mig? lad mit folk gå, så de må tjene mig.
Ex 10:3 And Moses and Aaron came in unto Pharaoh, and said unto him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, How long wilt thou refuse to humble thyself before me? let my people go, that they may serve me.
[2Mo 10:4 DK-KJV] For hvis du afstår fra at lade mit folk gå, læg mærke til, i morgen vil jeg bringe græshopper udover dine kyster:
Ex 10:4 Else, if thou refuse to let my people go, behold, to morrow will I bring the locusts into thy coast:
[2Mo 10:5 DK-KJV] Og de skal dække jordens overflade, så ikke nogen er i stand til at se jorden: og de skal spise resterne af det som er undsluppet, som er tilbage til jer fra haglet, og skal spise ethvert træ som gror for jer ud af marken:
Ex 10:5 And they shall cover the face of the earth, that one cannot be able to see the earth: and they shall eat the residue of that which is escaped, which remaineth unto you from the hail, and shall eat every tree which groweth for you out of the field:
[2Mo 10:6 DK-KJV] Og de skal fylde dine huse, og alle dine tjeneres huse, og alle Egypternes huse; som hverken dine fædre, eller dine fædres fædre har set, siden den dag som de var på jorden indtil denne dag. Og han vendte sigselv rundt, og gik ud fra Farao.
Ex 10:6 And they shall fill thy houses, and the houses of all thy servants, and the houses of all the Egyptians; which neither thy fathers, nor thy fathers’ fathers have seen, since the day that they were upon the earth unto this day. And he turned himself, and went out from Pharaoh.
[2Mo 10:7 DK-KJV] Og Faraos tjenere sagde til ham, Hvor længe skal denne mand være en fælde for os? lad menneskene gå, så de må tjene HERREN deres Gud: ved du endnu ikke at Egypten er destrueret?
Ex 10:7 And Pharaoh’s servants said unto him, How long shall this man be a snare unto us? let the men go, that they may serve the LORD their God: knowest thou not yet that Egypt is destroyed?
[2Mo 10:8 DK-KJV] Og Moses og Aaron blev igen bragt indtil Farao: og han sagde til dem, Gå, tjen HERREN jeres Gud: men hvem er de der skal gå?
Ex 10:8 And Moses and Aaron were brought again unto Pharaoh: and he said unto them, Go, serve the LORD your God: but who are they that shall go?
[2Mo 10:9 DK-KJV] Og Moses sagde, Vi vil gå med vore unge og med vore gamle, med vore sønner og med vore døtre, med vore flokke og med vore besætninger vil vi gå; for vi må holde en fest for HERREN.
Ex 10:9 And Moses said, We will go with our young and with our old, with our sons and with our daughters, with our flocks and with our herds will we go; for we must hold a feast unto the LORD.
[2Mo 10:10 DK-KJV] Og han sagde til dem, Lad HERREN være sådant med jer, da jeg vil lade jer gå, og jeres små; sørg for det; for ondt er foran jer.
Ex 10:10 And he said unto them, Let the LORD be so with you, as I will let you go, and your little ones: look to it; for evil is before you.
[2Mo 10:11 DK-KJV] Ikke sådant; gå I nu der er mænd, og tjen HERREN; for det I ønskede. Og de var drevet ud fra Faraos nærvær.
Ex 10:11 Not so: go now ye that are men, and serve the LORD; for that ye did desire. And they were driven out from Pharaoh’s presence.
[2Mo 10:12 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd udover Egyptens land efter græshopper, så de må komme op over Egyptens land, og æde enhver at landets urter, ja alt det haglet har efterladt.
Ex 10:12 And the LORD said unto Moses, Stretch out thine hand over the land of Egypt for the locusts, that they may come up upon the land of Egypt, and eat every herb of the land, even all that the hail hath left.
[2Mo 10:13 DK-KJV] Og Moses strakte hans stav frem over Egyptens land, og HERREN frembragte en østenvind over landet hele den dag, og hele den nat; og da det blev morgen, frembragte østenvinden græshopperne. 
Ex 10:13 And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the LORD brought an east wind upon the land all that day, and all that night; and when it was morning, the east wind brought the locusts.
[2Mo 10:14 DK-KJV] Og græshopperne gik op over hele Egyptens land, og hvilede i alle Egyptens kyster: de var meget plagsomme; før dem var der ingen sådanne græshopper som de, og heller ikke efter dem skal sådanne være.
Ex 10:14 And the locusts went up over all the land of Egypt, and rested in all the coasts of Egypt: very grievous were they; before them there were no such locusts as they, neither after them shall be such.
[2Mo 10:15 DK-KJV] For de dækkede hele jordens overflade, sådant at landet var formørket; og de spiste enhver af landets urter, og alle træernes frugter som haglet havde efterladt: og der var ikke efterladt nogen grøn ting på træerne, eller på markens urter, udover hele Egyptens land.
Ex 10:15 For they covered the face of the whole earth, so that the land was darkened; and they did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees which the hail had left: and there remained not any green thing in the trees, or in the herbs of the field, through all the land of Egypt.
[2Mo 10:16 DK-KJV] Da kaldte Farao hurtigt på Moses og Aaron; og han sagde, Jeg har syndet imod HERREN jeres Gud, og imod jer.
Ex 10:16 Then Pharaoh called for Moses and Aaron in haste; and he said, I have sinned against the LORD your God, and against you.
[2Mo 10:17 DK-KJV] Tilgiv nu derfor, jeg beder dig, min synd kun dennne gang, og bønfald HERREN jeres Gud, så han kun må fjerne denne død fra mig.
Ex 10:17 Now therefore forgive, I pray thee, my sin only this once, and intreat the LORD your God, that he may take away from me this death only.
[2Mo 10:18 DK-KJV] Og han gik ud fra Farao, og bønfaldte HERREN.
Ex 10:18 And he went out from Pharaoh, and intreated the LORD.
[2Mo 10:19 DK-KJV] Og HERREN vendte en mægtig vestenvind, som fjernede græshopperne, og kastede dem ud i det Røde hav; der var ikke flere græshopper tilbage i alle Egyptens kyster.
Ex 10:19 And the LORD turned a mighty strong west wind, which took away the locusts, and cast them into the Red sea; there remained not one locust in all the coasts of Egypt.
[2Mo 10:20 DK-KJV] Men HERREN forhærdede Faraos hjerte, sådant at han ikke ville lade Israels børn gå.
Ex 10:20 But the LORD hardened Pharaoh’s heart, so that he would not let the children of Israel go.
[2Mo 10:21 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd ud mod himlen, så der må være mørke over Egyptens land, ja mørke som må bli’ følt.
Ex 10:21 And the LORD said unto Moses, Stretch out thine hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt.
[2Mo 10:22 DK-KJV] Og Moses strakte hans hånd frem mod himlen; og der var et tykt mørke i hele Egyptens land 3 dage:
Ex 10:22 And Moses stretched forth his hand toward heaven; and there was a thick darkness in all the land of Egypt three days:
[2Mo 10:23 DK-KJV] De så’ ikke hinanden, og ingen rejste sig fra hans sted i 3 dage: men alle Israels børn havde lys i deres opholdssteder.
Ex 10:23 They saw not one another, neither rose any from his place for three days: but all the children of Israel had light in their dwellings.
[2Mo 10:24 DK-KJV] Og Farao kaldte på Moses, og sagde, Gå I, tjen HERREN; men lad jeres flokke og jeres besætninger være tilbage: lad også jeres små gå med jer.
Ex 10:24 And Pharaoh called unto Moses, and said, Go ye, serve the LORD; only let your flocks and your herds be stayed: let your little ones also go with you.
[2Mo 10:25 DK-KJV] Og Moses sagde, Du må også give os ofre og brændoffergaver, som vi må offer til HERREN vor Gud.
Ex 10:25 And Moses said, Thou must give us also sacrifices and burnt offerings, that we may sacrifice unto the LORD our God.
[2Mo 10:26 DK-KJV] Vores kvæg skal også gå med os; der skal ikke efterlades en hov; for deraf må vi ta’ for at tjene HERREN vor Gud; og vi ved ikke med hvad vi må tjene HERREN, før vi kommer derhen.
Ex 10:26 Our cattle also shall go with us; there shall not an hoof be left behind; for thereof must we take to serve the LORD our God; and we know not with what we must serve the LORD, until we come thither.
[2Mo 10:27 DK-KJV] Men HERREN forhærdede Faraos hjerte, og han ville ikke lade dem gå.
Ex 10:27 But the LORD hardened Pharaoh’s heart, and he would not let them go.
[2Mo 10:28 DK-KJV] Og Farao sagde til ham, Gå du væk fra mig, pas på digselv, se ikke mit ansigt mere; for i den dag du ser mit ansigt skal du dø.
Ex 10:28 And Pharaoh said unto him, Get thee from me, take heed to thyself, see my face no more; for in that day thou seest my face thou shalt die.
[2Mo 10:29 DK-KJV] Og Moses sagde, Du har talt vel, jeg vil ikke se dit ansigt mere.
Ex 10:29 And Moses said, Thou hast spoken well, I will see thy face again no more.
[2Mo 11:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Jeg vil bringe endnu en plage mere over Farao; bagefter vil han lade jer gå derhen: når han skal lade jer gå, skal han med sikkerhed presse jer allesammen derhen.
Ex 11:1 And the LORD said unto Moses, Yet will I bring one plague more upon Pharaoh, and upon Egypt; afterwards he will let you go hence: when he shall let you go, he shall surely thrust you out hence altogether.
[2Mo 11:2 DK-KJV] Tal nu i folkets ører, og lad enhver mand låne af hans næste, og enhver kvinde af hendes næste, smykker af sølv, og smykker af guld.
Ex 11:2 Speak now in the ears of the people, and let every man borrow of his neighbour, and every woman of her neighbour, jewels of silver, and jewels of gold.
[2Mo 11:3 DK-KJV] Og HERREN gav folket favør i Egypternes øjne. Desuden var manden Moses meget stor i Egyptens land, i Faraos tjeneres øjne, og i folkets øjne.
Ex 11:3 And the LORD gave the people favour in the sight of the Egyptians. Moreover the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh’s servants, and in the sight of the people.
[2Mo 11:4 DK-KJV] Og Moses sagde, Dette siger HERREN, Omkring midnat vil jeg gå ud ind i Egyptens midte:
Ex 11:4 And Moses said, Thus saith the LORD, About midnight will I go out into the midst of Egypt:
[2Mo 11:5 DK-KJV] Og alle de førstefødte i Egyptens land skal dø, fra Faraos førstefødte der sidder på hans trone, lige til de førstefødte af tjenestepigerne der er bagved møllestenen; og alle de førstefødte fra dyrene.
Ex 11:5 And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts.
[2Mo 11:6 DK-KJV] Og der skal være et stort råb udover hele Egyptens land, sådanne som der var ingen som det, der skal heller ikke være nogen som det mere.
Ex 11:6 And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there was none like it, nor shall be like it any more.
[2Mo 11:7 DK-KJV] Men en hund skal ikke bevæge hans tunge imod nogen af Israels børn, imod mennesket eller dyr: for at I må vide hvordan HERREN har lagt en forskel mellem Egypterne og Israel.
Ex 11:7 But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue, against man or beast: that ye may know how that the LORD doth put a difference between the Egyptians and Israel.
[2Mo 11:8 DK-KJV] Og alle disse dine tjenere skal komme ned til mig, og bukke demselv ned for mig, og sige, Kom dig ud, og hele folket der følger dig: og efter det vil jeg gå ud. Og han gik ud fra Farao i en stor vrede.
Ex 11:8 And all these thy servants shall come down unto me, and bow down themselves unto me, saying, Get thee out, and all the people that follow thee: and after that I will go out. And he went out from Pharaoh in a great anger.
[2Mo 11:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Farao skal ikke lytte til jer; for at mine undere må bli’ multipliceret i Egyptens land.
Ex 11:9 And the LORD said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you; that my wonders may be multiplied in the land of Egypt.
[2Mo 11:10 DK-KJV] Og Moses og Aaron gjorde alle disse undere foran Farao: og HERREN forhærdede Faraos hjerte, sådant at han ikke ville lade Israels børn gå ud af hans land.
Ex 11:10 And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh: and the LORD hardened Pharaoh’s heart, so that he would not let the children of Israel go out of his land.
[2Mo 12:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og Aaron i Egyptens land, og siger,
Ex 12:1 And the LORD spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying,
[2Mo 12:2 DK-KJV] Denne måned skal for jer være månedernes begyndelse: den skal være årets første måned for jer.
Ex 12:2 This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.
[2Mo 12:3 DK-KJV] Tal I til hele Israels menighed, og sig, På den 10’ne dag af denne måned skal de hver mand ta’ et lam til sig, efter deres fædres hus, et lam til et hus:
Ex 12:3 Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the tenth day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house:
[2Mo 12:4 DK-KJV] Og hvis husholdet er for lille til lammet, lad ham og hans nabo efter hans hus ta’ det efter sjælenes antal; hver mand efter hvor meget der bliver spist skal udgøre jeres udregning for lammet.
Ex 12:4 And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbour next unto his house take it according to the number of the souls; every man according to his eating shall make your count for the lamb.
[2Mo 12:5 DK-KJV] Jeres lam skal være fejlfri, et hankøn fra det første år: I skal ta’ det ud fra fårene, eller fra gederne:
Ex 12:5 Your lamb shall be without blemish, a male of the first year: ye shall take it out from the sheep, or from the goats:
[2Mo 12:6 DK-KJV] Og I skal holde det frem til den 14’ne dag i den samme måned: og hele Israels menighedsforsamling skal dræbe det om aftenen.
Ex 12:6 And ye shall keep it up until the fourteenth day of the same month: and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening.
[2Mo 12:7 DK-KJV] Og de skal ta’ af blodet, og slå det på de 2 sider af dørstolperne og på dørens overligger fra husene, hvori de skal spise det.
Ex 12:7 And they shall take of the blood, and strike it on the two side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it.
[2Mo 12:8 DK-KJV] Og de skal spise kødet samme nat, stegt med ild, og usyret brød; og med bitre urter skal de spise det.
Ex 12:8 And they shall eat the flesh in that night, roast with fire, and unleavened bread; and with bitter herbs they shall eat it.
[2Mo 12:9 DK-KJV] Spis ikke af det råt, ej heller sydet på nogen måde med vand, men stegt med ild; hans hoved med hans ben, og med dens indvolde.
Ex 12:9 Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire; his head with his legs, and with the purtenance thereof.
[2Mo 12:10 DK-KJV] Og I skal ikke efterlade noget af det til næste morgen; og det som er tilovers fra det indtil næste morgen skal I brænde med ild.
Ex 12:10 And ye shall let nothing of it remain until the morning; and that which remaineth of it until the morning ye shall burn with fire.
[2Mo 12:11 DK-KJV] Og således skal I spise det; med jeres lænder omviklet, jeres sko på jeres fødder, og jeres stav i jeres hånd; og I skal spise det i hast: det er HERRENs påske.
Ex 12:11 And thus shall ye eat it; with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and ye shall eat it in haste: it is the LORD’S passover.
[2Mo 12:12 DK-KJV] For jeg vil passere gennem Egyptens land denne nat, og vil slå alle de førstefødte i Egyptens land, både menneske og dyr; og imod alt Egyptens gods vil jeg eksekvere dom: jeg er HERREN.
Ex 12:12 For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast; and against all the gods of Egypt I will execute judgment: I am the LORD.
[2Mo 12:13 DK-KJV] Og blodet skal for jer være et kendetegn på husene hvor I er: og når jeg ser blodet, vil jeg passere over jer, og plagen skal ikke være over jer for at destruere jer, når jeg slår Egyptens land.
Ex 12:13 And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are: and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt.
[2Mo 12:14 DK-KJV] Og denne dag skal for jer være der som et mindesmærke; og I skal holde den som en fest for HERREN udover jeres generationer; I skal holde den som en fest via et ritual for evigt.
Ex 12:14 And this day shall be unto you for a memorial; and ye shall keep it a feast to the LORD throughout your generations; ye shall keep it a feast by an ordinance for ever.
[2Mo 12:15 DK-KJV] 7 dage skal I spise usyret brød; ja den første dag skal I fjerne surdej ud fra jeres huse: for hver den der spiser syrnet brød fra den første dag indtil den 7’ne dag, den sjæl skal fjernes fra Israel.
Ex 12:15 Seven days shall ye eat unleavened bread; even the first day ye shall put away leaven out of your houses: for whosoever eateth leavened bread from the first day until the seventh day, that soul shall be cut off from Israel.
[2Mo 12:16 DK-KJV] Og i den første dag skal der være en hellig sammenkomst, og i den 7’ne dag skal der for jer være en hellig sammenkomst; ingen slags arbejde skal bli’ gjort i dem, foruden det ethvert menneske måtte spise, kun det må bli’ gjort af jer.
Ex 12:16 And in the first day there shall be an holy convocation, and in the seventh day there shall be an holy convocation to you; no manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done of you.
[2Mo 12:17 DK-KJV] Og I skal overholde de usyrede brøds fest; for i denne selvsamme dag har jeg bragt jeres hærer ud af Egyptens land: derfor skal I overholde denne dag i jeres generationer via et ritual for evigt.
Ex 12:17 And ye shall observe the feast of unleavened bread; for in this selfsame day have I brought your armies out of the land of Egypt: therefore shall ye observe this day in your generations by an ordinance for ever.
[2Mo 12:18 DK-KJV] I den første måned, på den 14’ne dag af den måneds aften, skal I spise usyret brød, indtil den 21’ne dag af den måneds aften.
Ex 12:18 In the first month, on the fourteenth day of the month at even, ye shall eat unleavened bread, until the one and twentieth day of the month at even.
[2Mo 12:19 DK-KJV] 7 dage skal ingen surdej være fundet i jeres huse: for hver den der spiser det som er syrnet, ja den sjæl skal fjernes fra Israels menighed, om han er en fremmed, eller født i landet.
Ex 12:19 Seven days shall there be no leaven found in your houses: for whosoever eateth that which is leavened, even that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be a stranger, or born in the land.
[2Mo 12:20 DK-KJV] I skal intet syrnet spise; i alle jeres beboelser skal I spise usyret brød.
Ex 12:20 Ye shall eat nothing leavened; in all your habitations shall ye eat unleavened bread.
[2Mo 12:21 DK-KJV] Da indkaldte Moses alle Israels ældste, og sagde til dem, Drag afsted og ta’ jer et lam efter jeres familier, og dræb påsken.
Ex 12:21 Then Moses called for all the elders of Israel, and said unto them, Draw out and take you a lamb according to your families, and kill the passover.
[2Mo 12:22 DK-KJV] Og I skal ta’ en masse isopstave, og dyppe dem i blodet der er i baljen, og slå på overliggeren og de 2 dørstolper med blodet der er i baljen; og ingen af jer skal gå ud af hans husdør før det er morgen.
Ex 12:22 And ye shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that is in the bason, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the bason; and none of you shall go out at the door of his house until the morning.
[2Mo 12:23 DK-KJV] For HERREN vil passere igennem for at slå Egypterne; og når han ser blodet på overliggeren, og på de 2 dørstolper, vil HERREN passere over døren, og vil ikke tillade ødelæggeren at komme ind i jeres huse for at slå jer.
Ex 12:23 For the LORD will pass through to smite the Egyptians; and when he seeth the blood upon the lintel, and on the two side posts, the LORD will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you.
[2Mo 12:24 DK-KJV] Og I skal overholde denne ting som et ritual til dig og til dine sønner for evigt.
Ex 12:24 And ye shall observe this thing for an ordinance to thee and to thy sons for ever.
[2Mo 12:25 DK-KJV] Og det skal ske, når I er kommet til det land som HERREN vil gi’ jer, ligesom han har lovet, at I skal holde denne tjeneste.
Ex 12:25 And it shall come to pass, when ye be come to the land which the LORD will give you, according as he hath promised, that ye shall keep this service.
[2Mo 12:26 DK-KJV] Og det skal ske, når jeres børn skal sige til jer, Hvad mener I med denne tjeneste?
Ex 12:26 And it shall come to pass, when your children shall say unto you, What mean ye by this service?
[2Mo 12:27 DK-KJV] At I skal sige, Det er HERRENs påskeoffer, som passerede over Israels børns huse i Egypten, da han slog Egypterne, og forløste vore huse. Og folket bøjede hovedet og tilbad.
Ex 12:27 That ye shall say, It is the sacrifice of the LORD’S passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, and delivered our houses. And the people bowed the head and worshipped.
[2Mo 12:28 DK-KJV] Og Israels børn tog afsted, og gjorde som HERREN havde befalet Moses og Aaron, sådant gjorde de.
Ex 12:28 And the children of Israel went away, and did as the LORD had commanded Moses and Aaron, so did they.
[2Mo 12:29 DK-KJV] Og det skete, at ved midnatstid slog HERREN alle de førstefødte i Egyptens land, fra Faraos førstefødte der sad på hans trone til de tilfangetagnes førstefødte der var i fangehullet; og alt kvægets førstefødte.
Ex 12:29 And it came to pass, that at midnight the LORD smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon; and all the firstborn of cattle.
[2Mo 12:30 DK-KJV] Og Farao stod op om natten, han, og alle hans tjenere, og alle Egypterne; og der var et stort råb i Egypten; for der var ikke ét hus hvor der ikke var én der var død.
Ex 12:30 And Pharaoh rose up in the night, he, and all his servants, and all the Egyptians; and there was a great cry in Egypt; for there was not a house where there was not one dead.
[2Mo 12:31 DK-KJV] Og han kaldte på Moses og Aaron om aftenen, og sagde, Rejs jer op, og forlad I mit folk, både I og Israels børn; og gå, tjen HERREN, som I har sagt.
Ex 12:31 And he called for Moses and Aaron by night, and said, Rise up, and get you forth from among my people, both ye and the children of Israel; and go, serve the LORD, as ye have said.
[2Mo 12:32 DK-KJV] Ta’ også jeres flokke og jeres besætninger, som I har sagt, og bliv væk; og velsign også mig.
Ex 12:32 Also take your flocks and your herds, as ye have said, and be gone; and bless me also.
[2Mo 12:33 DK-KJV] Og Egypterne var presserende på folket, at de måtte sende dem ud af landet i en fart; for de sagde, Vi er alle døde mennesker.
Ex 12:33 And the Egyptians were urgent upon the people, that they might send them out of the land in haste; for they said, We be all dead men.
[2Mo 12:34 DK-KJV] Og folket tog deres dej før det var syrnet, deres æltekar var opbundet i deres tøj på deres skuldre.
Ex 12:34 And the people took their dough before it was leavened, their kneadingtroughs being bound up in their clothes upon their shoulders.
[2Mo 12:35 DK-KJV] Og Israels børn gjorde i overensstemmelse med Moses’ ord; og af Egypterne lånte de sølv-juveler, og guld-juveler, og tøj:
Ex 12:35 And the children of Israel did according to the word of Moses; and they borrowed of the Egyptians jewels of silver, and jewels of gold, and raiment:
[2Mo 12:36 DK-KJV] Og HERREN gav folket favør i Egypternes øjne, sådant at de lånte sådanne ting til dem som de ønskede. Og de plyndrede Egypterne.
Ex 12:36 And the LORD gave the people favour in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they required. And they spoiled the Egyptians.
[2Mo 12:37 DK-KJV] Og Israels børn rejste fra Rameses til Succoth, omkring 600.000 til fods der var mænd, foruden børn.
Ex 12:37 And the children of Israel journeyed from Rameses to Succoth, about six hundred thousand on foot that were men, beside children.
[2Mo 12:38 DK-KJV] Og en blandet skare gik også op med dem; og flokke, og besætninger, ja rigtigt meget kvæg.
Ex 12:38 And a mixed multitude went up also with them; and flocks, and herds, even very much cattle.
[2Mo 12:39 DK-KJV] Og de bagte usyrede kager af dejen som de bragte videre ud af Egypten, for det var ikke syrnet; fordi de var smidt ud af Egypten, og ikke kunne vente, og de havde heller ikke forberedt nogle fornødenheder til demselv.
Ex 12:39 And they baked unleavened cakes of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened; because they were thrust out of Egypt, and could not tarry, neither had they prepared for themselves any victual.
[2Mo 12:40 DK-KJV] Nu var Israels børns ophold, som boede i Egypten, 430 år.
Ex 12:40 Now the sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was four hundred and thirty years.
[2Mo 12:41 DK-KJV] Og det skete ved enden af det 430’te år, ja den selvsamme dag skete det, at alle HERRENs hærskarer gik ud fra Egyptens land.
Ex 12:41 And it came to pass at the end of the four hundred and thirty years, even the selfsame day it came to pass, that all the hosts of the LORD went out from the land of Egypt.
[2Mo 12:42 DK-KJV] Det er en nat til at bli’ meget overholdt overfor HERREN som bragte dem ud fra Egyptens land: dette er den nat fra HERREN til at bli’ overholdt af alle Israels børn i deres generationer.
Ex 12:42 It is a night to be much observed unto the LORD for bringing them out from the land of Egypt: this is that night of the LORD to be observed of all the children of Israel in their generations.
[2Mo 12:43 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses og Aaron, Dette er påskeritualet: Der skal ingen fremmed spise deraf.
Ex 12:43 And the LORD said unto Moses and Aaron, This is the ordinance of the passover: There shall no stranger eat thereof:
[2Mo 12:44 DK-KJV] Men enhver mands tjener der er købt for penge, når du har omskåret ham, da skal han spise deraf.
Ex 12:44 But every man’s servant that is bought for money, when thou hast circumcised him, then shall he eat thereof.
[2Mo 12:45 DK-KJV] En udlænding og en hyret tjener skal ikke spise deraf.
Ex 12:45 A foreigner and an hired servant shall not eat thereof.
[2Mo 12:46 DK-KJV] I ét hus skal det bli’ spist; du skal ikke bære noget af kødet videre udaf huset; I skal heller ikke brække dens ben.
Ex 12:46 In one house shall it be eaten; thou shalt not carry forth ought of the flesh abroad out of the house; neither shall ye break a bone thereof.
[2Mo 12:47 DK-KJV] Hele Israels menighed skal holde den.
Ex 12:47 All the congregation of Israel shall keep it.
[2Mo 12:48 DK-KJV] Og når en fremmed skal opholde sig hos dig, og vil holde HERRENs påske, lad alle hans hankøn bli’ omskåret, og lad ham da komme nær og holde den; og han skal være som én der er født i det land: for ingen uomskåret person skal spise deraf.
Ex 12:48 And when a stranger shall sojourn with thee, and will keep the passover to the LORD, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it; and he shall be as one that is born in the land: for no uncircumcised person shall eat thereof.
[2Mo 12:49 DK-KJV] Én lov skal være til ham der er hjemmefødt, og til den fremmede der opholder sig blandt jer.
Ex 12:49 One law shall be to him that is homeborn, and unto the stranger that sojourneth among you.
[2Mo 12:50 DK-KJV] Således gjorde alle Israels børn; som HERREN befalede Moses og Aaron, sådant gjorde de.
Ex 12:50 Thus did all the children of Israel; as the LORD commanded Moses and Aaron, so did they.
[2Mo 12:51 DK-KJV] Og det skete den selvsamme dag, at HERREN bragte Israels børn ud af Egyptens land ved deres hærer.
Ex 12:51 And it came to pass the selfsame day, that the LORD did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies.
[2Mo 13:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 13:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 13:2 DK-KJV] Helliggør alle de førstefødte til mig, hvadsomhelst der åbner livmoderen blandt Israels børn, både af menneske og af dyr: det er mit.
Ex 13:2 Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of beast: it is mine.
[2Mo 13:3 DK-KJV] Og Moses sagde til folket, Husk på denne dag, i hvilken I kom ud fra Egypten, ud af slaveriets hus; for ved håndens styrke bragte HERREN jer ud fra dette sted: der skal intet syrnet brød bli’ spist.
Ex 13:3 And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand the LORD brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten.
[2Mo 13:4 DK-KJV] Denne dag kom I ud i måneden Abib.
Ex 13:4 This day came ye out in the month Abib.
[2Mo 13:5 DK-KJV] Og det skal ske når HERREN skal bringe dig ind i Canaaniternes land, og Hittiternes, og Amoriternes, og Hiviternes, og Jebusiterenes, at du skal holde denne tjeneste i denne måned.
Ex 13:5 And it shall be when the LORD shall bring thee into the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Hivites, and the Jebusites, which he sware unto thy fathers to give thee, a land flowing with milk and honey, that thou shalt keep this service in this month.
[2Mo 13:6 DK-KJV] Du skal spise usyret brød i 7 dage, og på den 7’ne dag skal der være en fest for HERREN.
Ex 13:6 Seven days thou shalt eat unleavened bread, and in the seventh day shall be a feast to the LORD.
[2Mo 13:7 DK-KJV] Usyret brød skal bli’ spist i 7 dage; og der skal intet syrnet brød bli’ set hos dig, ej heller skal der bli’ set surdej hos dig i alle dine kvarterer.
Ex 13:7 Unleavened bread shall be eaten seven days; and there shall no leavened bread be seen with thee, neither shall there be leaven seen with thee in all thy quarters.
[2Mo 13:8 DK-KJV] Og du skal fremvise din søn i den dag, og sige, Dette er gjort på grund af det som HERREN gjorde for mig da jeg kom frem ud af Egypten.
Ex 13:8 And thou shalt shew thy son in that day, saying, This is done because of that which the LORD did unto me when I came forth out of Egypt.
[2Mo 13:9 DK-KJV] Og det skal være der som et tegn på din hånd, og som et mindesmærke mellem dine øjne, for at HERRENs lov må være i din mund: for med en stærk hånd har HERREN brag dig ud af Egypten.
Ex 13:9 And it shall be for a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes, that the LORD’S law may be in thy mouth: for with a strong hand hath the LORD brought thee out of Egypt.
[2Mo 13:10 DK-KJV] Du skal derfor holde dette ritual i hans årstid år efter år.
Ex 13:10 Thou shalt therefore keep this ordinance in his season from year to year.
[2Mo 13:11 DK-KJV] Og det skal ske når HERREN skal bringe dig ind i Canaaniternes land, som han svor overfor dig og for dine fædre, og skal gi’ det til dig,
Ex 13:11 And it shall be when the LORD shall bring thee into the land of the Canaanites, as he sware unto thee and to thy fathers, and shall give it thee,
[2Mo 13:12 DK-KJV] Du skal sætte alle der åbner livmoderen [Matrixen) til side til HERREN, og enhver førstefødt der kommer fra et dyr som du har: hankønnene skal være HERRENs.
Ex 13:12 That thou shalt set apart unto the LORD all that openeth the matrix, and every firstling that cometh of a beast which thou hast; the males shall be the LORD’S.
[2Mo 13:13 DK-KJV] Og enhver førstefødt fra et æsel skal du løskøbe med et lam: og hvis du ikke vil løskøbe det, da skal du brække hans nakke: og alle menneskets førstefødte blandt dine børn skal du løskøbe.
Ex 13:13 And every firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb; and if thou wilt not redeem it, then thou shalt break his neck: and all the firstborn of man among thy children shalt thou redeem.
[2Mo 13:14 DK-KJV] Og det skal ske når din søn skal spørge dig i tiden der kommer, og siger, Hvad er dette? at du skal sige til ham, Ved håndens styrke bragte HERREN os ud fra Egypten, fra slaveriets hus:
Ex 13:14 And it shall be when thy son asketh thee in time to come, saying, What is this? that thou shalt say unto him, By strength of hand the LORD brought us out from Egypt, from the house of bondage:
[2Mo 13:15 DK-KJV] Og det skete, da Farao knap nok ville lade os gå, at HERREN dræbte alle de førstefødte i Egyptens land, både menneskets førstefødte, og dyrernes førstefødte: derfor ofrer jeg alle der åbner livmoderen [Matrixen) til HERREN, som er hankøn; men alle mine børns førstefødte løskøber jeg.
Ex 13:15 And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, that the LORD slew all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man, and the firstborn of beast: therefore I sacrifice to the LORD all that openeth the matrix, being males; but all the firstborn of my children I redeem.
[2Mo 13:16 DK-KJV] Og det skal være der som et kendetegn på din hånd, og som pandesmykker mellem dine øjne: for ved håndens styrke bragte HERREN os frem ud af Egypten.
Ex 13:16 And it shall be for a token upon thine hand, and for frontlets between thine eyes: for by strength of hand the LORD brought us forth out of Egypt.
[2Mo 13:17 DK-KJV] Og det skete, da Farao lod folket gå, at Gud ikke ledte dem via Filisternes landevej, selvom den var tæt på; for Gud sagde, For ikke at folket måske skulle angre når de ser krig, og de vender tilbage til Egypten:
Ex 13:17 And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near; for God said, Lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt:
[2Mo 13:18 DK-KJV] Men Gud ledte folket omkring, via Det Røde havs vildmarksvej: og Israels børn gik oprustet ud af Egyptens land.
Ex 13:18 But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red sea: and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt.
[2Mo 13:19 DK-KJV] Og Moses tog Josephs knogler med ham: for han havde svoret ligeud til Israels børn, og sagt, Gud vil med sikkerhed besøge jer, og I skal ta’ mine knogler med jer ud derfra.
Ex 13:19 And Moses took the bones of Joseph with him: for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you; and ye shall carry up my bones away hence with you.
[2Mo 13:20 DK-KJV] Og de tog deres rejse fra Succoth, og slog lejr op i Etham, i udkanten af vildmarken.
Ex 13:20 And they took their journey from Succoth, and encamped in Etham, in the edge of the wilderness.
[2Mo 13:21 DK-KJV] Og HERREN gik foran dem om dagen i en søjle af en sky, for at vise dem vejen; og om natten i en søjle af ild, for at give dem lys; for at kunne gå dag og nat:
Ex 13:21 And the LORD went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way; and by night in a pillar of fire, to give them light; to go by day and night:
[2Mo 13:22 DK-KJV] Han fjernede ikke skysøjlen om dagen, heller ikke ildsøjlen om natten, foran folket.
Ex 13:22 He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night, from before the people.
[2Mo 14:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 14:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 14:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, så de vender om og slår lejren op foran Pi-hahiroth, mellem Migdol og havet, op imod Baal-zephon: før det skal I slå lejren op ved havet.
Ex 14:2 Speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal-zephon: before it shall ye encamp by the sea.
[2Mo 14:3 DK-KJV] For Farao vil sige om Israels børn, De er sammenfiltret i landet, vildmarken har lukket dem inde.
Ex 14:3 For Pharaoh will say of the children of Israel, They are entangled in the land, the wilderness hath shut them in.
[2Mo 14:4 DK-KJV] Og jeg vil forhærde Faraos hjerte, så han skal følge efter dem; og jeg vil bli’ æret over Farao, og over hele hans hær; så Egypterne må vide at jeg er HERREN. Og sådant gjorde de.
Ex 14:4 And I will harden Pharaoh’s heart, that he shall follow after them; and I will be honoured upon Pharaoh, and upon all his host; that the Egyptians may know that I am the LORD. And they did so.
[2Mo 14:5 DK-KJV] Og det var fortalt Egyptens konge at folket flygtede: og Faraos hjerte og hans tjeneres var vendt imod folket, og de sagde, Hvorfor har vi gjort dette, at vi har ladet Israel gå fra at tjene os?
Ex 14:5 And it was told the king of Egypt that the people fled: and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?
[2Mo 14:6 DK-KJV] Og han klargjorde hans stridsvogn, og tog hans folk med ham.
Ex 14:6 And he made ready his chariot, and took his people with him:
[2Mo 14:7 DK-KJV] Og han tog 600 udvalgte stridsvogne, og alle Egyptens stridsvogne, og kaptajnerne over hver eneste af dem.
Ex 14:7 And he took six hundred chosen chariots, and all the chariots of Egypt, and captains over every one of them.
[2Mo 14:8 DK-KJV] Og HERREN forhærdede Faraos hjerte Egyptens konge, og han forfulgte Israels børn: og Israels børn gik ud med en høj hånd.
Ex 14:8 And the LORD hardened the heart of Pharaoh king of Egypt, and he pursued after the children of Israel: and the children of Israel went out with an high hand.
[2Mo 14:9 DK-KJV] Men Egypterne forfulgte dem, alle hestene og Faraos stridsvogne, og hans ryttere, og hans hær, og indhentede dem ved lejren ved havet, ved siden af Pi-hahiroth, før Baal-zephon.
Ex 14:9 But the Egyptians pursued after them, all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen, and his army, and overtook them encamping by the sea, beside Pi-hahiroth, before Baal-zephon.
[2Mo 14:10 DK-KJV] Og da Farao nærmede sig, opløftede Israels børn deres øjne, og, læg mærke til, Egypterne marcherede efter dem; og de var meget bange: og Israels børn råbte på HERREN.
Ex 14:10 And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and, behold, the Egyptians marched after them; and they were sore afraid: and the children of Israel cried out unto the LORD.
[2Mo 14:11 DK-KJV] Og de sagde til Moses, Var det fordi der ikke var nogle grave i Egypten, at du har ført os væk for at dø i vildmarken? hvorfor har du handlet således med os, for at føre os ud af Egypten?
Ex 14:11 And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt?
[2Mo 14:12 DK-KJV] Var det ikke det vi fortalte dig i Egypten, og sagde, Lad os være, så vi må tjene Egypterne? For det havde været bedre for os at tjene Egypterne, end at vi skulle dø i vildmarken.
Ex 14:12 Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians, than that we should die in the wilderness.
[2Mo 14:13 DK-KJV] Og Moses sagde til folket, Frygt I ikke, stå stille, og se HERRENs frelse, som han vil fremvise for jer i dag: for Egypterne som I har set i dag, dem skal I aldrig mere se igen.
Ex 14:13 And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the LORD, which he will shew to you to day: for the Egyptians whom ye have seen to day, ye shall see them again no more for ever.
[2Mo 14:14 DK-KJV] HERREN skal kæmpe for jer, og I skal være stille.
Ex 14:14 The LORD shall fight for you, and ye shall hold your peace.
[2Mo 14:15 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Hvorfor råber du på mig? tal til Israels børn, så de går fremad:
Ex 14:15 And the LORD said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? speak unto the children of Israel, that they go forward:
[2Mo 14:16 DK-KJV] Men opløft din stav, og stræk din hånd udover havet, og del det: og Israels børn skal gå på tør jord igennem havets midte.
Ex 14:16 But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it: and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea.
[2Mo 14:17 DK-KJV] Og jeg, læg mærke til, jeg vil forhærde Egypternes hjerter, og de skal følge dem: og jeg vil få ære over Farao, og over hele hans hær, over hans stridsvogne, og hans ryttere.
Ex 14:17 And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them: and I will get me honour upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen.
[2Mo 14:18 DK-KJV] Og Egypterne skal vide at jeg er HERREN, når jeg har fået min ære over Farao, over hans stridsvogne, og hans ryttere.
Ex 14:18 And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I have gotten me honour upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen.
[2Mo 14:19 DK-KJV] Og Guds engel, som gik foran Israels lejr, flyttede sig og gik bagved dem; og skysøjlen gik foran deres ansigt, og stod bagved dem:
Ex 14:19 And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them; and the pillar of the cloud went from before their face, and stood behind them:
[2Mo 14:20 DK-KJV] Og den kom imellem Egypternes lejr og Israels lejr; og den var en sky og mørke for dem, men den gav lys om natten for disse: sådant at den ene ikke kom nær den anden hele den nat.
Ex 14:20 And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel; and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to these: so that the one came not near the other all the night.
[2Mo 14:21 DK-KJV] Og Moses strakte hans hånd udover havet; og HERREN fik havet til at trække sig tilbage via en stærk østenvind hele den nat, og gjorde havet til tørt land, og vandmasserne var delt.
Ex 14:21 And Moses stretched out his hand over the sea; and the LORD caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided.
[2Mo 14:22 DK-KJV] Og Israels børn gik ud i havet på den tørre jord: og vandmasserne var en mur for dem på den højre side, og på deres venstre. 
Ex 14:22 And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground: and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left.
[2Mo 14:23 DK-KJV] Og Egypterne fulgte efter, og gik ind efter dem ud i havets midte, ja alle Faraos heste, hans stridsvogne, og hans ryttere.
Ex 14:23 And the Egyptians pursued, and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh’s horses, his chariots, and his horsemen.
[2Mo 14:24 DK-KJV] Og det skete, at på morgenvagten kiggede HERREN på Egypternes hær gennem ildsøjlen og gennem skyen, og bekymrede Egypternes hær,
Ex 14:24 And it came to pass, that in the morning watch the LORD looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians,
[2Mo 14:25 DK-KJV] Og tog deres stridsvognshjul af, så de besværet trak afsted med dem: sådant at Egypterne sagde, Lad os flygte fra Israels ansigt; for HERREN kæmper for dem imod Egypterne.
Ex 14:25 And took off their chariot wheels, that they drave them heavily: so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel; for the LORD fighteth for them against the Egyptians.
[2Mo 14:26 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd udover havet, så vandmasserne må lukke sig over Egypterne, over deres stridsvogne, og over deres ryttere.
Ex 14:26 And the LORD said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen.
[2Mo 14:27 DK-KJV] Og Moses strakte hans hånd udover havet, og havet vendte tilbage til hans styrke da det blev morgen; og Egypterne flygtede imod det; og HERREN kuldkastede Egypterne i havets midte.
Ex 14:27 And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared; and the Egyptians fled against it; and the LORD overthrew the Egyptians in the midst of the sea.
[2Mo 14:28 DK-KJV] Og vandmasserne vendte tilbage, og dækkede stridsvognene, og rytterne, og hele Faraos hær der kom ud i havet efter dem; der var ikke en eneste en tilbage af dem.
Ex 14:28 And the waters returned, and covered the chariots, and the horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them; there remained not so much as one of them.
[2Mo 14:29 DK-KJV] Men Israels børn vandrede på tørt land i havets midte; og vandmasserne var en mur for dem på deres højre side, og på deres venstre.
Ex 14:29 But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea; and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left.
[2Mo 14:30 DK-KJV] Således frelste HERREN den dag Israel ud af Egypternes hånd; og Israel så’ Egypternes døde på stranden. 
Ex 14:30 Thus the LORD saved Israel that day out of the hand of the Egyptians; and Israel saw the Egyptians dead upon the sea shore.
[2Mo 14:31 DK-KJV] Og Israel så’ dette store værk som HERREN gjorde overfor Egypterne: og folket frygtede HERREN, og troede på HERREN, og hans tjener Moses.
Ex 14:31 And Israel saw that great work which the LORD did upon the Egyptians: and the people feared the LORD, and believed the LORD, and his servant Moses.
[2Mo 15:1 DK-KJV] Da sang Moses og Israels børn denne sang til HERREN, og talte, og siger, Jeg vil synge til HERREN, for han har triumferet i herlighed: hesten og hans rytter har han smidt ud i havet.
Ex 15:1 Then sang Moses and the children of Israel this song unto the LORD, and spake, saying, I will sing unto the LORD, for he hath triumphed gloriously: the horse and his rider hath he thrown into the sea.
[2Mo 15:2 DK-KJV] HERREN er min styrke og min sang, og han er blevet min frelse: han er min Gud, og jeg vil forberede ham en bolig; mine fædres Gud, og jeg vil ophøje ham.
Ex 15:2 The LORD is my strength and song, and he is become my salvation: he is my God, and I will prepare him an habitation; my father’s God, and I will exalt him.
[2Mo 15:3 DK-KJV] HERREN er en kriger: HERREN er hans navn.
Ex 15:3 The LORD is a man of war: the LORD is his name.
[2Mo 15:4 DK-KJV] Faraos stridsvogne og hans hær har han kastet ud i havet: hans udvalgte kaptajner er også druknet i det Røde hav.
Ex 15:4 Pharaoh’s chariots and his host hath he cast into the sea: his chosen captains also are drowned in the Red sea.
[2Mo 15:5 DK-KJV] Dybene har dækket dem: de sank til bunden som en sten.
Ex 15:5 The depths have covered them: they sank into the bottom as a stone.
[2Mo 15:6 DK-KJV] Din højre hånd, Kæreste HERRE, er blevet forherliget i styrke: din højre hånd, Kæreste HERRE, har stået fjenden i stykker.
Ex 15:6 Thy right hand, O LORD, is become glorious in power: thy right hand, O LORD, hath dashed in pieces the enemy.
[2Mo 15:7 DK-KJV] Og i storheden af din excellence har du kuldkastet dem der rejste sig op imod dig: du udsendte dit arrigskab, som fortærede dem som stubbe.
Ex 15:7 And in the greatness of thine excellency thou hast overthrown them that rose up against thee: thou sentest forth thy wrath, which consumed them as stubble.
[2Mo 15:8 DK-KJV] Og med eksplosionslufttrykket fra dine næsebor var vandmasserne forsamlet, oversvømmelsen stop ret op som en høj, og dybene var størknet i havets hjerte.
Ex 15:8 And with the blast of thy nostrils the waters were gathered together, the floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of the sea.
[2Mo 15:9 DK-KJV] Fjenden sagde, Jeg vil forfølge, Jeg vil overrumple, Jeg vil dele byttet; min lyst skal bli’ tilfredsstillet over dem; Jeg vil trække mit sværd, min hånd skal destruere dem.
Ex 15:9 The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil; my lust shall be satisfied upon them; I will draw my sword, my hand shall destroy them.
[2Mo 15:10 DK-KJV] Du gjorde det at du blæste med din vind, havet dækkede dem: de sank som bly i de mægtige vandmasser.
Ex 15:10 Thou didst blow with thy wind, the sea covered them: they sank as lead in the mighty waters.
[2Mo 15:11 DK-KJV] Hvem kan sammenlignes med dig, Kæreste HERRE, blandt guderne? hvem er som dig, herlig i hellighed, frygtindgydende i lovsange, når du udføre undere?
Ex 15:11 Who is like unto thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?
[2Mo 15:12 DK-KJV] Du strakte din højre hånd ud, jorden slugte dem.
Ex 15:12 Thou stretchedst out thy right hand, the earth swallowed them.
[2Mo 15:13 DK-KJV] Du har i din barmhjertighed ledt folket frem som du har befriet: du har guidet dem i din styrke til din hellige bolig.
Ex 15:13 Thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed: thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation.
[2Mo 15:14 DK-KJV] Folket skal høre, og være bange: sorg skal ta’ fat i Palæstinas indbyggere.
Ex 15:14 The people shall hear, and be afraid: sorrow shall take hold on the inhabitants of Palestina.
[2Mo 15:15 DK-KJV] Da skal Edoms grever være forbløffede; de mægtige mænd fra Moab, rysten skal ta’ fat i dem; alle Canaans indbyggere skal smelte væk. 
Ex 15:15 Then the dukes of Edom shall be amazed; the mighty men of Moab, trembling shall take hold upon them; all the inhabitants of Canaan shall melt away.
[2Mo 15:16 DK-KJV] Frygt og frygtsommelighed skal komme over dem; via storheden fra din arm skal de være så stille som en sten; indtil dit folk passere over, Kæreste HERRE, indtil folket passere over, som du har købt.
Ex 15:16 Fear and dread shall fall upon them; by the greatness of thine arm they shall be as still as a stone; till thy people pass over, O LORD, till the people pass over, which thou hast purchased.
[2Mo 15:17 DK-KJV] Du skal bringe dem ind, og plante dem i bjerget af din arv, på det sted, Kæreste HERRE, som du har lavet til dig for at bo i, i den Helligdom, Kæreste Herre, som dine hænder har klargjort.
Ex 15:17 Thou shalt bring them in, and plant them in the mountain of thine inheritance, in the place, O LORD, which thou hast made for thee to dwell in, in the Sanctuary, O Lord, which thy hands have established.
[2Mo 15:18 DK-KJV] HERREN skal regere for evigt og altid.
Ex 15:18 The LORD shall reign for ever and ever.
[2Mo 15:19 DK-KJV] For Faraos hest gik med hans stridsvogne og med hans ryttere ud i havet, og HERREN lukkede havets vandmasser over dem; men Israels børn gik på tørt land i havets midte.
Ex 15:19 For the horse of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and the LORD brought again the waters of the sea upon them; but the children of Israel went on dry land in the midst of the sea.
[2Mo 15:20 DK-KJV] Og Miriam profetinden, Aarons søster, tog en tamburin i hendes hånd; og alle kvinderne gik ud efter hende med tamburiner og med dansen.
Ex 15:20 And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand; and all the women went out after her with timbrels and with dances.
[2Mo 15:21 DK-KJV] Og Miriam svarede dem, Syng I til HERREN, for han har triumferet i herlighed; hesten og hans rytter har han smidt ud i havet.
Ex 15:21 And Miriam answered them, Sing ye to the LORD, for he hath triumphed gloriously; the horse and his rider hath he thrown into the sea.
[2Mo 15:22 DK-KJV] Sådant bragte Moses Israel fra det Røde hav, og de gik ud ind i Shurs vildmark; og de gik 3 dage ind i vildmarken, og fandt intet vand.
Ex 15:22 So Moses brought Israel from the Red sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water.
[2Mo 15:23 DK-KJV] Og da de kom til Marah, kunne de ikke drikke af Marahs vandmasser, for de var bitre: derfor var des navn kaldt Marah.
Ex 15:23 And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter: therefore the name of it was called Marah.
[2Mo 15:24 DK-KJV] Og folket knurrede imod Moses, og siger, Hvad skal vi drikke?
Ex 15:24 And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink?
[2Mo 15:25 DK-KJV] Og han råbte på HERREN; og HERREN viste ham et træ, og da han havde kastet det ud i vandmasserne, var vandmasserne gjort ferske: der lavede han en vedtægt og et ritual for dem, og han prøvede dem der,
Ex 15:25 And he cried unto the LORD; and the LORD shewed him a tree, which when he had cast into the waters, the waters were made sweet: there he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them,
[2Mo 15:26 DK-KJV] Hvis du flittigt vil lytte på HERREN din Guds stemme, og vil gøre det som er ret i hans øjne, og lytte efter hans befalinger, og holde hans alle hans vedtægter, vil jeg ikke lægge nogle af disse sygdomme på dig, som jeg har bragt over Egypterne: for jeg er HERREN der héler dig.
Ex 15:26 And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the LORD that healeth thee.
[2Mo 15:27 DK-KJV] Og de kom til Elim, der var der 12 brønde med vand, og 70 palmetræer: og de slog lejren op der ved vandmasserne.
Ex 15:27 And they came to Elim, where were twelve wells of water, and threescore and ten palm trees: and they encamped there by the waters.
[2Mo 16:1 DK-KJV] Og de rejste fra Elim, og hele Israels børns menighed kom til Sins vildmark, som er mellem Elim og Sinai, på den 15’ne dag af den anden måned efter deres afrejse ud af Egyptens land.
Ex 16:1 And they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after their departing out of the land of Egypt.
[2Mo 16:2 DK-KJV] Og hele Israels børns menighed knurrede imod Moses og Aaron i vildmarken:
Ex 16:2 And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness:
[2Mo 16:3 DK-KJV] Og Israels børn sagde til dem, Gud gi’ at vi havde været døde via HERRENs hånd i Egyptens land, da vi sad ved kødpotterne, og da vi spiste os mætte i brød; for I har bragt os videre ind i vildmarken, for at dræbe hele denne forsamling med sult.
Ex 16:3 And the children of Israel said unto them, Would to God we had died by the hand of the LORD in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full; for ye have brought us forth into this wilderness, to kill this whole assembly with hunger.
[2Mo 16:4 DK-KJV] Da sagde HERREN til Moses, Læg mærke til, Jeg vil lade brød regnen ned fra himlen til jer; og folket skal gå og samle en bestemt portion hver dag, så jeg må teste dem, om de vil følge min lov, eller ikke.
Ex 16:4 Then said the LORD unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you; and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them, whether they will walk in my law, or no.
[2Mo 16:5 DK-KJV] Og det skal ske, at på den sjette dag skal de forberede det som de bringer ind; og det skal være dobbelt så meget som de samler dagligt.
Ex 16:5 And it shall come to pass, that on the sixth day they shall prepare that which they bring in; and it shall be twice as much as they gather daily.
[2Mo 16:6 DK-KJV] Og Moses og Aaron sagde det til alle Israels børn, Om aftenen, da skal I vide at HERREN har bragt jer ud af Egyptens land:
Ex 16:6 And Moses and Aaron said unto all the children of Israel, At even, then ye shall know that the LORD hath brought you out from the land of Egypt:
[2Mo 16:7 DK-KJV] Og om morgenen, da skal I se HERRENs herlighed; eftersom han hører jeres knurren imod HERREN: og hvad er vi, at I knurre imod os?
Ex 16:7 And in the morning, then ye shall see the glory of the LORD; for that he heareth your murmurings against the LORD: and what are we, that ye murmur against us?
[2Mo 16:8 DK-KJV] Og Moses sagde, Dette skal ske, når HERREN om aftenen skal gi’ jer kød at spise, og om morgenen brød til at bli’ mætte af; eftersom HERREN hører jeres knurren som I knurre imod ham: og hvad er vi? jeres knurre er ikke imod os, men imod HERREN.
Ex 16:8 And Moses said, This shall be, when the LORD shall give you in the evening flesh to eat, and in the morning bread to the full; for that the LORD heareth your murmurings which ye murmur against him: and what are we? your murmurings are not against us, but against the LORD.
[2Mo 16:9 DK-KJV] Og Moses talte til Aaron, Sig til hele Israels børns menighed, Kom nær foran HERREN: for han har hørt jeres knurren.
Ex 16:9 And Moses spake unto Aaron, Say unto all the congregation of the children of Israel, Come near before the LORD: for he hath heard your murmurings.
[2Mo 16:10 DK-KJV] Og det skete, da Aaron talte til hele Israels børns menighed, at de kiggede mod vildmarken, og, læg mærke til, HERRENs herlighed viste sig i skyen.
Ex 16:10 And it came to pass, as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, and, behold, the glory of the LORD appeared in the cloud.
[2Mo 16:11 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 16:11 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 16:12 DK-KJV] Jeg har hørt Israels børns knurren: tal til dem, og sig, Om aftenen skal I spise kød, og om morgenen skal I være mætte med brød; og I skal vide at jeg er HERREN jeres Gud.
Ex 16:12 I have heard the murmurings of the children of Israel: speak unto them, saying, At even ye shall eat flesh, and in the morning ye shall be filled with bread; and ye shall know that I am the LORD your God.
[2Mo 16:13 DK-KJV] Og det skete, at om aftenen kom der vagtler op, og dækkede lejren: og om morgenen lå duggen rundt omkring hæren.
Ex 16:13 And it came to pass, that at even the quails came up, and covered the camp: and in the morning the dew lay round about the host.
[2Mo 16:14 DK-KJV] Og da duggen der lå var gået op, læg mærke til, på vildmarkens overflade lå der en lille rund ting, så lille som rimfrosten på jorden.
Ex 16:14 And when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness there lay a small round thing, as small as the hoar frost on the ground.
[2Mo 16:15 DK-KJV] Og da Israels børn så’ det, sagde de til hinanden, Det er manna: for de vidste ikke hvad det var, Og Moses sagde til dem, Dette er brødet som HERREN har givet jer at spise.
Ex 16:15 And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna: for they wist not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the LORD hath given you to eat.
[2Mo 16:16 DK-KJV] Denne er den ting som HERREN har befalet, Samle sammen af det hver mand efter hvor meget der bliver spist, et omer-mål til hver mand, efter hvor mange mennesker I er; ta’ I hver mand til dem som er i hans telte.
Ex 16:16 This is the thing which the LORD hath commanded, Gather of it every man according to his eating, an omer for every man, according to the number of your persons; take ye every man for them which are in his tents.
[2Mo 16:17 DK-KJV] Og Israels børn gjorde således, og samlede, nogle mere, nogle mindre.
Ex 16:17 And the children of Israel did so, and gathered, some more, some less.
[2Mo 16:18 DK-KJV] Og da de målte det med et omer-mål, han der samlede meget havde ikke for meget, og han der samlede lidt manglede intet; de samlede hver mand efter hvor meget der bliver spist. 
Ex 16:18 And when they did mete it with an omer, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack; they gathered every man according to his eating.
[2Mo 16:19 DK-KJV] Og Moses sagde, Lad intet menneske efterlade noget af det indtil morgenen.
Ex 16:19 And Moses said, Let no man leave of it till the morning.
[2Mo 16:20 DK-KJV] Imidlertid lyttede de ikke til Moses; men nogle af dem efterlod noget af det indtil morgenen, og det frembragte orme, og stank: og Moses var vred på dem.
Ex 16:20 Notwithstanding they hearkened not unto Moses; but some of them left of it until the morning, and it bred worms, and stank: and Moses was wroth with them.
[2Mo 16:21 DK-KJV] Og de samlede det hver morgen, hver mand efter hvor meget der bliver spist: og da solen blev varm, smeltede det.
Ex 16:21 And they gathered it every morning, every man according to his eating: and when the sun waxed hot, it melted.
[2Mo 16:22 DK-KJV] Og det skete, at på den sjette dag samlede de dobbelt så meget brød, 2 omer-mål til en mand: og alle lederne for menigheden kom og fortalte det til Moses. 
Ex 16:22 And it came to pass, that on the sixth day they gathered twice as much bread, two omers for one man: and all the rulers of the congregation came and told Moses.
[2Mo 16:23 DK-KJV] Og han sagde til dem, Dette er det som HERREN har sagt, I morgen er den hellige sabbatshvile for HERREN: bag det som I vil bage i dag, og syd det I vil syde; og det som er tilovers gem det til næste morgen.
Ex 16:23 And he said unto them, This is that which the LORD hath said, To morrow is the rest of the holy sabbath unto the LORD: bake that which ye will bake to day, and seethe that ye will seethe; and that which remaineth over lay up for you to be kept until the morning.
[2Mo 16:24 DK-KJV] Og de gemte det indtil morgenen, som Moses bad dem om: og det stank ikke, og der var heller ikke orme deri.
Ex 16:24 And they laid it up till the morning, as Moses bade: and it did not stink, neither was there any worm therein.
[2Mo 16:25 DK-KJV] Og Moses sagde, Spis det i dag; for i dag er en sabbat for HERREN: i dag skal I ikke finde det på marken.
Ex 16:25 And Moses said, Eat that to day; for to day is a sabbath unto the LORD: to day ye shall not find it in the field.
[2Mo 16:26 DK-KJV] 6 dage skal I samle det; men på den 7’ne dag, som er sabbat, på den skal der ikke være noget.
Ex 16:26 Six days ye shall gather it; but on the seventh day, which is the sabbath, in it there shall be none.
[2Mo 16:27 DK-KJV] Og det skete, at nogen fra folket gik ud på den 7’ne dag for at samle, og de fandt intet.
Ex 16:27 And it came to pass, that there went out some of the people on the seventh day for to gather, and they found none.
[2Mo 16:28 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Hvor længe afstår I fra at holde mine befalinger og mine love?
Ex 16:28 And the LORD said unto Moses, How long refuse ye to keep my commandments and my laws?
[2Mo 16:29 DK-KJV] Se, eftersom HERREN har givet jer sabbatten, derfor giver han jer på den sjette dag brød til 2 dage; forbliv I hver mand på hans sted, lad ingen mand gå ud fra hans sted på den 7’ne dag.
Ex 16:29 See, for that the LORD hath given you the sabbath, therefore he giveth you on the sixth day the bread of two days; abide ye every man in his place, let no man go out of his place on the seventh day.
[2Mo 16:30 DK-KJV] Sådant hvilede folket på den 7’ne dag.
Ex 16:30 So the people rested on the seventh day.
[2Mo 16:31 DK-KJV] Og Israels hus gav det navnet Manna: og det var som korianderfrø, hvide; og det smagte ligesom vafler med honning.
Ex 16:31 And the house of Israel called the name thereof Manna: and it was like coriander seed, white; and the taste of it was like wafers made with honey.
[2Mo 16:32 DK-KJV] Og Moses sagde, Dette er den ting som HERREN befaler, Fyld et omer-mål med det for at bli’ bevaret for jeres generationer; så de må se brødet hvorved jeg har bespist jer i vildmarken, da jeg bragte jer ud af Egyptens land.
Ex 16:32 And Moses said, This is the thing which the LORD commandeth, Fill an omer of it to be kept for your generations; that they may see the bread wherewith I have fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt.
[2Mo 16:33 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron, Ta’ en potte, og put et omer-mål fuld af manna deri, og læg det op foran HERREN, til at bli’ bevaret for jeres generationer.
Ex 16:33 And Moses said unto Aaron, Take a pot, and put an omer full of manna therein, and lay it up before the LORD, to be kept for your generations.
[2Mo 16:34 DK-KJV] Som HERREN befalede Moses, sådant lagde Aaron det op foran Vidnesbyrdet, for at bli’ bevaret.
Ex 16:34 As the LORD commanded Moses, so Aaron laid it up before the Testimony, to be kept.
[2Mo 16:35 DK-KJV] Og Israels børn spiste manna i 40 år, indtil de kom til et bosat land; de spiste manna, indtil de kom til grænserne af Canaans land.
Ex 16:35 And the children of Israel did eat manna forty years, until they came to a land inhabited; they did eat manna, until they came unto the borders of the land of Canaan.
[2Mo 16:36 DK-KJV] Nu er et omer-mål ”2,2 L.” en 10’ne del af et ephah-mål. ”22 L.”
Ex 16:36 Now an omer is the tenth part of an ephah.
[2Mo 17:1 DK-KJV] Og hele Israels børns menighed rejste fra Sins vildmark, efter deres rejser, ifølge HERRENs befaling, og lejrede i Rephidim: og der var ikke noget vand så folket kunne drikke.
Ex 17:1 And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin, after their journeys, according to the commandment of the LORD, and pitched in Rephidim: and there was no water for the people to drink.
[2Mo 17:2 DK-KJV] Derfor stred folket med Moses, og sagde, Gi’ os vand så vi må drikke. Og Moses sagde til dem, Hvorfor strider I mod mig? hvorfor frister I HERREN?
Ex 17:2 Wherefore the people did chide with Moses, and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? wherefore do ye tempt the LORD?
[2Mo 17:3 DK-KJV] Og folket tørstede der efter vand; og folket knurrende imod Moses, og sagde, Hvorfor er det lige at du har bragt os op ud af Egypten, for at dræbe os og vore børn og vort kvæg med tørst?
Ex 17:3 And the people thirsted there for water; and the people murmured against Moses, and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt, to kill us and our children and our cattle with thirst?
[2Mo 17:4 DK-KJV] Og Moses råbte til HERREN, og siger, Hvad skal jeg gøre med dette folk? de er næsten klar til at stene mig.
Ex 17:4 And Moses cried unto the LORD, saying, What shall I do unto this people? they be almost ready to stone me.
[2Mo 17:5 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå videre foran folket, og ta’ med dig 3 af Israels ældste; og din stav, hvormed du slog floden, ta’ den i din hånd, og gå.
Ex 17:5 And the LORD said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel; and thy rod, wherewith thou smotest the river, take in thine hand, and go.
[2Mo 17:6 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil stå der foran dig på klippen i Horeb; og du skal slå klippen, og der skal komme vand ud af den, så folket må drikke. Og Moses gjorde sådant foran Israels ældstes øjne.
Ex 17:6 Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb; and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel.
[2Mo 17:7 DK-KJV] Og han kaldte stedet Massah, og Meribah, på grund af striden med Israels børn, og på grund af at de fristede HERREN, og siger, Er HERREN blandt os, eller ikke?
Ex 17:7 And he called the name of the place Massah, and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the LORD, saying, Is the LORD among us, or not?
[2Mo 17:8 DK-KJV] Da kom Amalek, og kæmpede mod Israel i Rephidim.
Ex 17:8 Then came Amalek, and fought with Israel in Rephidim.
[2Mo 17:9 DK-KJV] Og Moses sagde til Josva, Udvælg os mænd, og gå ud, kæmp mod Amalek: i morgen vil jeg stå på bakketoppen med Guds stav i min hånd.
Ex 17:9 And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek: to morrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand.
[2Mo 17:10 DK-KJV] Sådant gjorde Josva som Moses havde sagt til ham, og kæmpede mod Amalek: og Moses, Aaron, og Hur gik op på bakketoppen.
Ex 17:10 So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek: and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill.
[2Mo 17:11 DK-KJV] Og det skete, da Moses holdt hans hånd oppe, at Israel sejrede: og når han lod hans hånd gå ned, sejrede Amalek.
Ex 17:11 And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed: and when he let down his hand, Amalek prevailed.
[2Mo 17:12 DK-KJV] Men Moses hænder var tunge; og de tog en sten, og puttede den under ham, og han sad på den; og Aaron og Hur holdt hans hænder oppe, den ene på den ene side, og den anden på den anden side; og hans hænder var støttet indtil solen var gået ned.
Ex 17:12 But Moses’ hands were heavy; and they took a stone, and put it under him, and he sat thereon; and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side; and his hands were steady until the going down of the sun.
[2Mo 17:13 DK-KJV] Og Josva forpurrede Amalek og hans folk med sværdæggen.
Ex 17:13 And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword.
[2Mo 17:14 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Skriv dette ned som et mindesmærke i en bog, og lad Josva indstudere det i hans ører: for jeg vil fuldstændigt fjerne ihukommelsen om Amalek under himlen.
Ex 17:14 And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.
[2Mo 17:15 DK-KJV] Og Moses byggede et alter, og gav det navnet Jehovah-nissi: ”Herren er min banner”
Ex 17:15 And Moses built an altar, and called the name of it Jehovah-nissi:
[2Mo 17:16 DK-KJV] For han sagde, Fordi HERREN har svoret at HERREN vil ha’ krig mod Amalek fra generation til generation. “Amalek = en der bor i dalen”
Ex 17:16 For he said, Because the LORD hath sworn that the LORD will have war with Amalek from generation to generation.
[2Mo 18:1 DK-KJV] Da Jethro, Midians præst, Moses’ svigerfar, hørte om alt det Gud havde gjort for Moses, og for Israel hans folk, og at HERREN havde bragt Israel ud af Egypten;
Ex 18:1 When Jethro, the priest of Midian, Moses’ father in law, heard of all that God had done for Moses, and for Israel his people, and that the LORD had brought Israel out of Egypt;
[2Mo 18:2 DK-KJV] Da tog Jethro, Moses’ svigerfar, Zipporah, Moses’ hustru, efter at han havde sendt hende tilbage, 
Ex 18:2 Then Jethro, Moses’ father in law, took Zipporah, Moses’ wife, after he had sent her back,
[2Mo 18:3 DK-KJV] Og hendes 2 sønner; af hvem navnet på den ene var Gershon; for han sagde; Jeg har være en fremmede i et forunderligt land:
Ex 18:3 And her two sons; of which the name of the one was Gershom; for he said, I have been an alien in a strange land:
[2Mo 18:4 DK-KJV] Og navnet på den anden var Eliezer; for min fars Gud, sagde han, var min hjælp, og forløste mig fra Faraos sværd:
Ex 18:4 And the name of the other was Eliezer; for the God of my father, said he, was mine help, and delivered me from the sword of Pharaoh:
[2Mo 18:5 DK-KJV] Og Jethro, Moses’ svigerfar, kom med hans sønner og hans hustru til Moses i vildmarken, hvor han slog hans lejr op ved Guds bjerg:
Ex 18:5 And Jethro, Moses’ father in law, came with his sons and his wife unto Moses into the wilderness, where he encamped at the mount of God:
[2Mo 18:6 DK-KJV] Og han sagde til Moses, Jeg din svigerfar er kommet til dig, og din hustru, og hendes 2 sønner hos hende.
Ex 18:6 And he said unto Moses, I thy father in law Jethro am come unto thee, and thy wife, and her two sons with her.
[2Mo 18:7 DK-KJV] Og Moses gik ud for at møde hans svigerfar, og viste ham ærbødighed, og kyssede ham; og de spurgte hinanden om hvordan de vær især havde det; og de kom ind i teltet.
Ex 18:7 And Moses went out to meet his father in law, and did obeisance, and kissed him; and they asked each other of their welfare; and they came into the tent.
[2Mo 18:8 DK-KJV] Og Moses fortalte hans svigerfar alt det som HERREN havde gjort mod Farao og mod Egypterne for Israels skyld, og alle de anstrengelser der var kommet over dem på vejen, og hvorledes HERREN forløste dem.
Ex 18:8 And Moses told his father in law all that the LORD had done unto Pharaoh and to the Egyptians for Israel’s sake, and all the travail that had come upon them by the way, and how the LORD delivered them.
[2Mo 18:9 DK-KJV] Og Jethro glædede sig over al den godhed som HERREN havde udvist overfor Israel, hvem han havde forløst ud af Egypternes hånd.
Ex 18:9 And Jethro rejoiced for all the goodness which the LORD had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians.
[2Mo 18:10 DK-KJV] Og Jethro sagde, Velsignet være HERREN, som har forløst jer ud af Egypternes hånd, og ud af Faraos hånd, som har forløst folket der var under Egypternes hånd.
Ex 18:10 And Jethro said, Blessed be the LORD, who hath delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians.
[2Mo 18:11 DK-KJV] Nu ved jeg at HERREN er større end alle guder: for i den ting hvori de handlede stolt var han over dem.
Ex 18:11 Now I know that the LORD is greater than all gods: for in the thing wherein they dealt proudly he was above them.
[2Mo 18:12 DK-KJV] Og Jethro, Moses’ svigerfar, tog en brændoffergave og ofre til Gud: og Aaron kom, og alle Israels ældste, for at spise brød med Moses’ svigerfar foran Gud.
Ex 18:12 And Jethro, Moses’ father in law, took a burnt offering and sacrifices for God: and Aaron came, and all the elders of Israel, to eat bread with Moses’ father in law before God.
[2Mo 18:13 DK-KJV] Og det skete om morgenen, at Moses sad for at dømme folket: og folket stod hos Moses fra morgenen til den aftenen.
Ex 18:13 And it came to pass on the morrow, that Moses sat to judge the people: and the people stood by Moses from the morning unto the evening.
[2Mo 18:14 DK-KJV] Og da Moses’ svigerfar så alt det som han gjorde for folket, sagde han, Hvad er denne ting som du gør for folket? hvorfor sidder du digselv alene, og hele folket står hos dig fra morgen til aften?
Ex 18:14 And when Moses’ father in law saw all that he did to the people, he said, What is this thing that thou doest to the people? why sittest thou thyself alone, and all the people stand by thee from morning unto even?
[2Mo 18:15 DK-KJV] Og Moses sagde til hans svigerfar, Fordi folket kom til mig for at spørge Gud til råds:
Ex 18:15 And Moses said unto his father in law, Because the people come unto me to inquire of God:
[2Mo 18:16 DK-KJV] Når de har en sag, kommer de til mig; og jeg dømmer imellem den ene og den anden, og jeg får dem til at forstå Guds vedtægter, og hans love.
Ex 18:16 When they have a matter, they come unto me; and I judge between one and another, and I do make them know the statutes of God, and his laws.
[2Mo 18:17 DK-KJV] Og Moses’ svigerfar sagde til ham, Den ting som du gør er ikke god.
Ex 18:17 And Moses’ father in law said unto him, The thing that thou doest is not good.
[2Mo 18:18 DK-KJV] Du vil helt sikkert opslides, både du, og dette folk der er hos dig: for denne ting er for tung for dig; du er ikke i stand til at udføre det hele alene. 
Ex 18:18 Thou wilt surely wear away, both thou, and this people that is with thee: for this thing is too heavy for thee; thou art not able to perform it thyself alone.
[2Mo 18:19 DK-KJV] Lyt nu til min stemme, Jeg vil gi’ dig råd, og Gud skal være med dig: Vær du rettet mod Gud for folket, så du må bringe sagerne til Gud:
Ex 18:19 Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee: Be thou for the people to God-ward, that thou mayest bring the causes unto God:
[2Mo 18:20 DK-KJV] Og du skal lære dem ritualer og love, og skal vise dem den vej hvorpå de må vandre, og det virke som de må udføre.
Ex 18:20 And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do.
[2Mo 18:21 DK-KJV] Desuden skal du sørge for at vælge dygtige mænd ud fra hele folket, sådanne som frygter Gud, sandfærdige mænd, der hader griskhed; og placer sådanne over dem, til at være ledere for 1.000, og ledere for 100, og ledere for 50, og ledere for 10:
Ex 18:21 Moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness; and place such over them, to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens:
[2Mo 18:22 DK-KJV] Og lad dem dømme folket på alle tidspunkter: og det skal ske, at alle store sager skal de bringe til dig, men alle små sager skal de dømme: sådant skal det være nemmere for digselv, og de skal bære byrden med dig.
Ex 18:22 And let them judge the people at all seasons: and it shall be, that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge: so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee.
[2Mo 18:23 DK-KJV] Hvis du gør denne ting, og Gud befaler dig sådant, da skal du være i stand til at holde ud, og hele dette folk skal også gå til deres sted i fred.
Ex 18:23 If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace.
[2Mo 18:24 DK-KJV] Således lyttede Moses til hans svigerfars stemme, og gjorde alt det som han havde sagt.
Ex 18:24 So Moses hearkened to the voice of his father in law, and did all that he had said.
[2Mo 18:25 DK-KJV] Og Moses udvalgte dygtige mænd ud af hele Israel, og gjorde dem til ledere over folket, ledere for 1.000, ledere for 100, ledere for 50, og ledere for 10.
Ex 18:25 And Moses chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.
[2Mo 18:26 DK-KJV] Og de dømte folket på alle tidspunkter: de svære sager bragte de til Moses, men alle små sager dømte de demselv.
Ex 18:26 And they judged the people at all seasons: the hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves.
[2Mo 18:27 DK-KJV] Og Moses lod hans svigerfar rejse; og han gik hans vej ind i hans eget land.
Ex 18:27 And Moses let his father in law depart; and he went his way into his own land.
[2Mo 19:1 DK-KJV] I den tredje måned, da Israels børn var gået videre ud af Egyptens land, den samme dag kom de ind i Sinais vildmark.
Ex 19:1 In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai.
[2Mo 19:2 DK-KJV] For de var rejst afsted fra Rephidim, og var kommet til Sinai-ørkenen, og havde lejret i vildmarken; og der slog Israel lejren op foran bjerget.
Ex 19:2 For they were departed from Rephidim, and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness; and there Israel camped before the mount.
[2Mo 19:3 DK-KJV] Og Moses gik op til Gud, og HERREN kaldte på ham ud fra bjerget, og siger, Dette skal du sige til Jacobs hus, og fortælle Israels børn;
Ex 19:3 And Moses went up unto God, and the LORD called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel;
[2Mo 19:4 DK-KJV] I har set hvad jeg gjorde mod Egypterne, og hvordan jeg bar jer på ørnens vinger, og bragte jer til migselv.
Ex 19:4 Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagles’ wings, and brought you unto myself.
[2Mo 19:5 DK-KJV] Nu derfor, hvis I virkelig vil adlyde min stemme, og holde min pagt, da skal I bli’ til en forunderligt skat for mig over alle folk: for hele jorden er min: 
Ex 19:5 Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth is mine:
[2Mo 19:6 DK-KJV] Og I skal for mig være et kongerige af præster, og en hellig nation. Disse er ordene som du skal tale til Israels børn.
Ex 19:6 And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel.
[2Mo 19:7 DK-KJV] Og Moses kom og kaldte på folkets ældste, og lagde foran deres ansigter alle disse ord som HERREN befalede ham.
Ex 19:7 And Moses came and called for the elders of the people, and laid before their faces all these words which the LORD commanded him.
[2Mo 19:8 DK-KJV] Og hele folket svarede samlet, og sagde, Alt det HERREN har talt vil vi udføre. Og Moses returnerede folkets ord til HERREN.
Ex 19:8 And all the people answered together, and said, All that the LORD hath spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the LORD.
[2Mo 19:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Se, Jeg kom til dig i en tyk sky, så folket må høre når jeg taler med dig, og tro dig for evigt. Og Moses fortalte folkets ord til HERREN.
Ex 19:9 And the LORD said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee for ever. And Moses told the words of the people unto the LORD.
[2Mo 19:10 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå til folket, og helliggør dem i dag og i morgen, og lad dem vaske deres tøj,
Ex 19:10 And the LORD said unto Moses, Go unto the people, and sanctify them to day and to morrow, and let them wash their clothes,
[2Mo 19:11 DK-KJV] Og vær klar mod den tredje dag: for den tredje dag vil HERREN komme foran hele folkets øjne på Sinai-bjerget.
Ex 19:11 And be ready against the third day: for the third day the LORD will come down in the sight of all the people upon mount Sinai.
[2Mo 19:12 DK-KJV] Og du skal sætte grænser for folket rundt omkring, og sige, Pas på jerselv, så I ikke går op på bjerget, eller rører des grænse: hvemsomhelst der rører bjerget skal med sikkerhed lide døden.
Ex 19:12 And thou shalt set bounds unto the people round about, saying, Take heed to yourselves, that ye go not up into the mount, or touch the border of it: whosoever toucheth the mount shall be surely put to death:
[2Mo 19:13 DK-KJV] Der skal ingen hånd rører det, for så skal han med sikkerhed bli’ stenet, eller gennemskudt; om det så er dyr, eller mand, skal det ikke leve: når trompeten lyder længe, skal de komme op til bjerget.
Ex 19:13 There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned, or shot through; whether it be beast or man, it shall not live: when the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount.
[2Mo 19:14 DK-KJV] Og Moses gik ned fra bjerget til folket, og helliggjorde folket; og de vaskede deres tøj.
Ex 19:14 And Moses went down from the mount unto the people, and sanctified the people; and they washed their clothes.
[2Mo 19:15 DK-KJV] Og han sagde til folket, Vær klar imod den tredje dag; kom ikke til jeres hustruer.
Ex 19:15 And he said unto the people, Be ready against the third day: come not at your wives.
[2Mo 19:16 DK-KJV] Og det skete på den tredje dag om morgenen, at der var torden og lyn, og en tyk sky over bjerget, og lyden fra trompeten var overmådelig høj; sådant at hele folket der var i lejren rystede.
Ex 19:16 And it came to pass on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud; so that all the people that was in the camp trembled.
[2Mo 19:17 DK-KJV] Og Moses frembragte folket ud af lejren for at møde Gud; og de stod ved den nedre del af bjerget.
Ex 19:17 And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God; and they stood at the nether part of the mount.
[2Mo 19:18 DK-KJV] Og Sinai-bjerget var indhyllet i røg, fordi HERREN dalede ned på det i ild: og dens røg steg op som røgen fra en smelteovn, og hele bjerget rystede meget:
Ex 19:18 And mount Sinai was altogether on a smoke, because the LORD descended upon it in fire: and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly.
[2Mo 19:19 DK-KJV] Og da lyden fra trompeten lød længe, og blev højere og højere, talte Moses, og Gud svarede ham via en stemme.
Ex 19:19 And when the voice of the trumpet sounded long, and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice.
[2Mo 19:20 DK-KJV] Og HERREN kom ned på Sinai-bjerget, på bjergets top: og HERREN kaldte Moses op til bjergets top; og Moses gik op.
Ex 19:20 And the LORD came down upon mount Sinai, on the top of the mount: and the LORD called Moses up to the top of the mount; and Moses went up.
[2Mo 19:21 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå ned, påbyd folket, så de ikke bryder igennem til HERREN for at kigge, og mange af dem omkommer.
Ex 19:21 And the LORD said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the LORD to gaze, and many of them perish.
[2Mo 19:22 DK-KJV] Og lad også præsterne, som kommer nær til HERREN, helliggøre demselv, for ikke at HERREN bryder ud over dem.
Ex 19:22 And let the priests also, which come near to the LORD, sanctify themselves, lest the LORD break forth upon them.
[2Mo 19:23 DK-KJV] Og Moses sagde til HERREN, Folket kan ikke komme op til Sinai-bjerget: for du påbød os, og siger, Sæt grænser omkring bjerget, og helliggør det.
Ex 19:23 And Moses said unto the LORD, The people cannot come up to mount Sinai: for thou chargedst us, saying, Set bounds about the mount, and sanctify it.
[2Mo 19:24 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Væk, kom dig ned, og du skal komme op, du, og Aaron med dig: men lad ikke præsterne og folket bryde igennem for at komme op til HERREN, for ikke at han bryder ud over dem.
Ex 19:24 And the LORD said unto him, Away, get thee down, and thou shalt come up, thou, and Aaron with thee: but let not the priests and the people break through to come up unto the LORD, lest he break forth upon them.
[2Mo 19:25 DK-KJV] Således gik Moses ned til folket, og talte til dem.
Ex 19:25 So Moses went down unto the people, and spake unto them.
[2Mo 20:1 DK-KJV] Og Gud talte alle disse ord, og siger,
Ex 20:1 And God spake all these words, saying,
[2Mo 20:2 DK-KJV] Jeg er HERREN din Gud, som har bragt dig ud af Egyptens land, ud af slaveriets hus.
Ex 20:2 I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
[2Mo 20:3 DK-KJV] Du skal ingen andre guder ha’ foran mig.
Ex 20:3 Thou shalt have no other gods before me.
[2Mo 20:4 DK-KJV] Du skal ikke lave nogen udformet figur til digselv, eller noget der ligner nogle ting der er i himlen foroven, eller der er på jorden nedenunder, eller der er i vandet under jorden:
Ex 20:4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:
[2Mo 20:5 DK-KJV] Du skal ikke bukke digselv ned for dem, heller ikke tjene dem: for jeg HERREN din Gud er en jaloux Gud, jeg hjemsøger fædrenes fejltrin over børnene indtil den tredje og fjerde generation af dem der hader mig;
Ex 20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;
[2Mo 20:6 DK-KJV] Og ved at vise barmhjertighed mod tusindvis af dem der elsker mig, og holder mine befalinger. 
Ex 20:6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.
[2Mo 20:7 DK-KJV] Du skal ikke bruge HERREN din Guds navn forgæves; for HERREN vil ikke holde ham skyldfri der bruger hans navn forgæves.
Ex 20:7 Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
[2Mo 20:8 DK-KJV] Husk sabbatsdagen, for at holde den hellig. 
Ex 20:8 Remember the sabbath day, to keep it holy.
[2Mo 20:9 DK-KJV] 6 dage skal du arbejde, og gøre alt dit virke:
Ex 20:9 Six days shalt thou labour, and do all thy work:
[2Mo 20:10 DK-KJV] Men den 7’ne dag er HERREN din Guds sabbat: i den skal du ikke udføre noget arbejde, du, heller ikke din søn, heller ikke din datter, din tjenestemand, heller ikke din tjenestepige, heller ikke dit kvæg, heller ikke dine fremmede der er indenfor dine porte:
Ex 20:10 But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:
[2Mo 20:11 DK-KJV] For på 6 dage lavede HERREN himmel og jord, havet, og alt det som er i dem, og hvilede den 7’ne dag: derfor velsignede HERREN sabbatsdagen, og helligede den.
Ex 20:11 For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.
[2Mo 20:12 DK-KJV] Ær din far og din mor: så dine dage må bli’ lange i landet som HERREN din Gud giver dig.
Ex 20:12 Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
[2Mo 20:13 DK-KJV] Du skal ikke slå ihjel.
Ex 20:13 Thou shalt not kill.
[2Mo 20:14 DK-KJV] Du skal ikke begå utroskab.
Ex 20:14 Thou shalt not commit adultery.
[2Mo 20:15 DK-KJV] Du skal ikke stjæle.
Ex 20:15 Thou shalt not steal.
[2Mo 20:16 DK-KJV] Du skal ikke fremføre falsk vidnesbyrd imod din næste.
Ex 20:16 Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
[2Mo 20:17 DK-KJV] Du skal ikke begære din næstes hus, du skal ikke begære din næstes hustru, heller ikke hans tjenestemand, heller ikke hans tjenestepige, heller ikke hans okse, heller ikke hans æsel, heller ikke nogen ting der er din næstes.
Ex 20:17 Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour’s.
[2Mo 20:18 DK-KJV] Og hele folket så’ tordnerne, og lynene, og trompet lyden, og bjergets røg: og da folket så’ det, flyttede de sig, og stod på afstand.
Ex 20:18 And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off.
[2Mo 20:19 DK-KJV] Og de sagde til Moses, Tal du med os, og vi vil høre: men lad ikke Gud tale med os, for ikke at vi skal dø.
Ex 20:19 And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear: but let not God speak with us, lest we die.
[2Mo 20:20 DK-KJV] Og Moses sagde til folket, Frygt ikke: for Gud er kommet for at teste jer, og for at hans frygt må være foran jeres ansigt, så I ikke synder.
Ex 20:20 And Moses said unto the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.
[2Mo 20:21 DK-KJV] Og folket stod på afstand, og Moses nærmede sig det tykke mørke hvor Gud var.
Ex 20:21 And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was.
[2Mo 20:22 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Dette skal du sige til Israels børn, I har set at jeg har talt med jer fra himlen.
Ex 20:22 And the LORD said unto Moses, Thus thou shalt say unto the children of Israel, Ye have seen that I have talked with you from heaven.
[2Mo 20:23 DK-KJV] I skal ikke hos mig lave guder af sølv, I skal heller ikke til jerselv lave guder af guld.
Ex 20:23 Ye shall not make with me gods of silver, neither shall ye make unto you gods of gold.
[2Mo 20:24 DK-KJV] Et alter af jord skal du lave til mig, og skal derpå ofre dine brændoffergaver, og dine fredsoffergaver, dit får, og dine okser: på alle steder hvor jeg bogfører mit navn vil jeg komme til dig, og jeg vil velsigne dig.
Ex 20:24 An altar of earth thou shalt make unto me, and shalt sacrifice thereon thy burnt offerings, and thy peace offerings, thy sheep, and thine oxen: in all places where I record my name I will come unto thee, and I will bless thee.
[2Mo 20:25 DK-KJV] Og hvis du for mig vil lave et alter af sten, skal du ikke bygge det af tilhuggede sten: for hvis du løfter dit værktøj op over det, har du forurenet det.
Ex 20:25 And if thou wilt make me an altar of stone, thou shalt not build it of hewn stone: for if thou lift up thy tool upon it, thou hast polluted it.
[2Mo 20:26 DK-KJV] Du skal heller ikke gå op via trin til mit alter, for ikke at din nøgenhed er afsløret derpå.
Ex 20:26 Neither shalt thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness be not discovered thereon.
[2Mo 21:1 DK-KJV] Nu er dette de domme som du skal sætte foran dem.
Ex 21:1 Now these are the judgments which thou shalt set before them.
[2Mo 21:2 DK-KJV] Hvis du køber en Hebraisk tjener, skal han tjene dig i 6 år: og i det 7’ne år skal han frit gå ud for intet.
Ex 21:2 If thou buy an Hebrew servant, six years he shall serve: and in the seventh he shall go out free for nothing.
[2Mo 21:3 DK-KJV] Hvis han selv kom ind, skal han selv gå ud: hvis han var gift, da skal hans hustru gå ud med ham.
Ex 21:3 If he came in by himself, he shall go out by himself: if he were married, then his wife shall go out with him.
[2Mo 21:4 DK-KJV] Hvis hans mester har givet ham en hustru, og hun har båret ham sønner og døtre; skal hustruens og hendes børn være hendes mesters, og han skal selv gå ud.
Ex 21:4 If his master have given him a wife, and she have born him sons or daughters; the wife and her children shall be her master’s, and he shall go out by himself.
[2Mo 21:5 DK-KJV] Og hvis tjeneren siger ligeud, Jeg elsker min mester, min hustru, og mine børn; jeg vil ikke gå frit ud:
Ex 21:5 And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children; I will not go out free:
[2Mo 21:6 DK-KJV] Da skal hans mester bringe ham til dommerne; han skal også bringe ham til døren, eller til dørstolpen; og hans mester skal bore gennem hans øre med en syl; og han skal tjene ham for evigt.
Ex 21:6 Then his master shall bring him unto the judges; he shall also bring him to the door, or unto the door post; and his master shall bore his ear through with an aul; and he shall serve him for ever.
[2Mo 21:7 DK-KJV] Og hvis en mand sælger hans datter til at være en tjenestepige, skal hun ikke gå ud som tjenestemændene gør.
Ex 21:7 And if a man sell his daughter to be a maidservant, she shall not go out as the menservants do.
[2Mo 21:8 DK-KJV] Hvis hun ikke behager hendes mester, som har betroet hende til sigselv, da skal han lade hende bli’ løskøbt: han skal ikke ha’ nogen autoritet til at sælge hende til en forunderlig nation, eftersom han har handlet bedragerisk med hende.
Ex 21:8 If she please not her master, who hath betrothed her to himself, then shall he let her be redeemed: to sell her unto a strange nation he shall have no power, seeing he hath dealt deceitfully with her.
[2Mo 21:9 DK-KJV] Og hvis han har betroet hende til hans søn, skal han handle med hende efter måden for døtre. 
Ex 21:9 And if he have betrothed her unto his son, he shall deal with her after the manner of daughters.
[2Mo 21:10 DK-KJV] Hvis han tager sig en anden hustru; hendes mad, hendes tøj, og hendes ret til at gifte sig, skal han ikke gøre mindre.
Ex 21:10 If he take him another wife; her food, her raiment, and her duty of marriage, shall he not diminish.
[2Mo 21:11 DK-KJV] Og hvis han ikke gør disse 3 mod hende, da skal hun frit gå ud uden penge.
Ex 21:11 And if he do not these three unto her, then shall she go out free without money.
[2Mo 21:12 DK-KJV] Han der slår en mand, sådant at han dør, skal med sikkerhed lide døden.
Ex 21:12 He that smiteth a man, so that he die, shall be surely put to death.
[2Mo 21:13 DK-KJV] Og hvis en mand ikke ligger på lur, men Gud forløser ham ind i hans hånd; da vil jeg udpege dig et sted hvor han skal flygte hen.
Ex 21:13 And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.
[2Mo 21:14 DK-KJV] Men hvis en mand kommer arrogant over hans næste, for at dræbe ham med list; skal du ta’ ham fra mit alter, så han må dø.
Ex 21:14 But if a man come presumptuously upon his neighbour, to slay him with guile; thou shalt take him from mine altar, that he may die.
[2Mo 21:15 DK-KJV] Og han der slår hans far, eller hans mor, skal med sikkerhed lide døden.
Ex 21:15 And he that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death.
[2Mo 21:16 DK-KJV] Og han der stjæler en mand, og sælger ham, eller hvis han bli’r fundet i hans hånd, han skal med sikkerhed lide døden.
Ex 21:16 And he that stealeth a man, and selleth him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death.
[2Mo 21:17 DK-KJV] Og han der forbander hans far, eller hans mor, skal med sikkerhed lide døden.
Ex 21:17 And he that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death.
[2Mo 21:18 DK-KJV] Og hvis mænd strides med hinanden, og den ene slår den anden med en sten, eller med hans knytnæve, og han ikke dør, men bli’r sengeliggende:
Ex 21:18 And if men strive together, and one smite another with a stone, or with his fist, and he die not, but keepeth his bed:
[2Mo 21:19 DK-KJV] Hvis han rejser sig igen, og går omkring med en krykke, da skal han der slog han være fri; han skal dog betale for hans tabte tid, og skal sørge for at han bli’r ordentligt hélet.
Ex 21:19 If he rise again, and walk abroad upon his staff, then shall he that smote him be quit: only he shall pay for the loss of his time, and shall cause him to be thoroughly healed.
[2Mo 21:20 DK-KJV] Og hvis en mand slår han tjener, eller hans tjenestepige, med en stav, og han dør under hans hånd; skal han med sikkerhed bli’ straffet.
Ex 21:20 And if a man smite his servant, or his maid, with a rod, and he die under his hand; he shall be surely punished.
[2Mo 21:21 DK-KJV] Til trods for det, hvis han fortsætter en dag eller to, skal han ikke bli’ straffet: for han er hans penge.
Ex 21:21 Notwithstanding, if he continue a day or two, he shall not be punished: for he is his money.
[2Mo 21:22 DK-KJV] Hvis mænd strides, og skader en kvinde med barn, sådant at hendes frugt forlader hende, og ingen yderliger misgerning finder sted: skal han med sikkerhed bli’ straffet, ligesom kvindens ægtemand vil pålægge ham; og han skal betale det som dommerne beslutter.
Ex 21:22 If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman’s husband will lay upon him; and he shall pay as the judges determine.
[2Mo 21:23 DK-KJV] Og hvis yderligere misgerning finder sted, da skal du give liv for liv,
Ex 21:23 And if any mischief follow, then thou shalt give life for life,
[2Mo 21:24 DK-KJV] Øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod,
Ex 21:24 Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,
[2Mo 21:25 DK-KJV] Brand for brand, skade for skade, piskeslag for piskeslag.
Ex 21:25 Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.
[2Mo 21:26 DK-KJV] Og hvis en mand slår sin tjeners øje, eller sin tjenestepiges øje, så det går tabt; skal han frit lade ham gå for hans øjes skyld.
Ex 21:26 And if a man smite the eye of his servant, or the eye of his maid, that it perish; he shall let him go free for his eye’s sake.
[2Mo 21:27 DK-KJV] Og hvis en mand slår sin tjenestemands tand ud, eller sin tjenestepiges tand ud; skal han frit lade ham gå for hans tands skyld.
Ex 21:27 And if he smite out his manservant’s tooth, or his maidservant’s tooth; he shall let him go free for his tooth’s sake.
[2Mo 21:28 DK-KJV] Hvis en okse stanger en mand eller en kvinde, så de dør: da skal oksen med sikkerhed stenes, og hans kød skal ikke spises; men oksens ejer skal være fri.
Ex 21:28 If an ox gore a man or a woman, that they die: then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten; but the owner of the ox shall be quit.
[2Mo 21:29 DK-KJV] Men hvis oksen havde en tendens til at skubbe med hans horn gennem tiden, og det er blevet bevidnet for hans ejer, og han ikke har holdt ham inde, men at han har dræbt en mand eller en kvinde; skal oksen stenes, og hans ejer skal også lide døden.
Ex 21:29 But if the ox were wont to push with his horn in time past, and it hath been testified to his owner, and he hath not kept him in, but that he hath killed a man or a woman; the ox shall be stoned, and his owner also shall be put to death.
[2Mo 21:30 DK-KJV] Hvis der bli’r pålagt ham en pengesum, da skal han for løsesummen for hans liv give hvadsomhelst der er pålagt ham.
Ex 21:30 If there be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom of his life whatsoever is laid upon him.
[2Mo 21:31 DK-KJV] Uanset om han har stanget en søn, eller har stanget en datter, efter denne dom skal det bli’ gjort overfor ham.
Ex 21:31 Whether he have gored a son, or have gored a daughter, according to this judgment shall it be done unto him.
[2Mo 21:32 DK-KJV] Hvis oksen skubber til en tjenestemand eller en tjenestepige; skal han give 30 sølvshekler til deres mester, og oksen skal stenes.
Ex 21:32 If the ox shall push a manservant or a maidservant; he shall give unto their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned.
[2Mo 21:33 DK-KJV] Og hvis en mand åbner en faldgrube, eller hvis en mand graver en faldgrube, og ikke dækker den, og en okse eller et æsel falder deri;
Ex 21:33 And if a man shall open a pit, or if a man shall dig a pit, and not cover it, and an ox or an ass fall therein;
[2Mo 21:34 DK-KJV] Skal faldgrubens ejer godtgøre det, og give penge til ejeren af dem; og det døde dyr skal være hans.
Ex 21:34 The owner of the pit shall make it good, and give money unto the owner of them; and the dead beast shall be his.
[2Mo 21:35 DK-KJV] Og hvis en mands okse skader en andens, så han dør; da skal de sælge den levende okse, og dele pengene for den; og den døde okse skal de også dele.
Ex 21:35 And if one man’s ox hurt another’s, that he die; then they shall sell the live ox, and divide the money of it; and the dead ox also they shall divide.
[2Mo 21:36 DK-KJV] Eller hvis det er kendt at oksen havde en tendens til at skubbe gennem tiden, og hans ejer ikke havde holdt ham inde; skal han med sikkerhed betale okse for okse; og den døde skal være hans egen.
Ex 21:36 Or if it be known that the ox hath used to push in time past, and his owner hath not kept him in; he shall surely pay ox for ox; and the dead shall be his own.
[2Mo 22:1 DK-KJV] Hvis en mand stjæler en okse, eller et får, og dræber det, eller sælger det; skal han tilbagebetale 5 okser for en okse, og 4 får for et får.
Ex 22:1 If a man shall steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it; he shall restore five oxen for an ox, and four sheep for a sheep.
[2Mo 22:2 DK-KJV] Hvis en tyv tages på fersk gerning, og slås så han dør, skal der ikke udgydes blod for ham.
Ex 22:2 If a thief be found breaking up, and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him.
[2Mo 22:3 DK-KJV] Hvis solen står op over ham, skal der udgydes blod for ham; fordi han skulle foretage fuld erstatning; hvis han ikke har noget, skal han efterfølgende sælges for hans tyveri.
Ex 22:3 If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him; for he should make full restitution; if he have nothing, then he shall be sold for his theft.
[2Mo 22:4 DK-KJV] Hvis tyvekosterne med sikkerhed er fundet levende i hans hånd, hvad enten det drejer sig om okse, eller æsel, eller får; skal han tilbagebetale dobbelt.
Ex 22:4 If the theft be certainly found in his hand alive, whether it be ox, or ass, or sheep; he shall restore double.
[2Mo 22:5 DK-KJV] Hvis en mand er årsag til at en mark eller en vingård bli’r ædt, og indsætter hans dyr, og fodre dem på en anden mands mark; af det bedste af hans egen mark, og af det bedste af hans egen vingård, skal han gi’ erstatning.
Ex 22:5 If a man shall cause a field or vineyard to be eaten, and shall put in his beast, and shall feed in another man’s field; of the best of his own field, and of the best of his own vineyard, shall he make restitution.
[2Mo 22:6 DK-KJV] Hvis ild bryder ud, og fanges i tornene, sådant at kornstakken, eller det stående korn, eller marken fortæres derved; skal han der antændte ilden sandelig gi’ erstatning.
Ex 22:6 If fire break out, and catch in thorns, so that the stacks of corn, or the standing corn, or the field, be consumed therewith; he that kindled the fire shall surely make restitution.
[2Mo 22:7 DK-KJV] Hvis en mand til hans næste aflevere penge eller ting som skal passes på, og det stjæles fra mandens hus; hvis tyven bli’r fundet, lad ham betale dobbelt.
Ex 22:7 If a man shall deliver unto his neighbour money or stuff to keep, and it be stolen out of the man’s house; if the thief be found, let him pay double.
[2Mo 22:8 DK-KJV] Hvis tyven ikke bli’r fundet, da skal husets mester bringes til dommerne, for at se hvorvidt han har lagt hans hånd på hans næstes gods.
Ex 22:8 If the thief be not found, then the master of the house shall be brought unto the judges, to see whether he have put his hand unto his neighbour’s goods.
[2Mo 22:9 DK-KJV] For alle former for overtrædelse, hvorvidt det er for okse, for æsel, for får, for tøj, eller for nogen former for tabte ting, som en anden påstår at være hans, begges sider af sagen skal komme foran dommeren; og den som dommeren skal dømme, han skal betale dobbelt til hans næste.
Ex 22:9 For all manner of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing, which another challengeth to be his, the cause of both parties shall come before the judges; and whom the judges shall condemn, he shall pay double unto his neighbour.
[2Mo 22:10 DK-KJV] Hvis en mand til hans næste aflevere et æsel, eller en okse, eller et får, eller nogle dyr, til at passe på; og det dør, eller skades, eller bli’r væk, og der ikke er nogen der ser det:
Ex 22:10 If a man deliver unto his neighbour an ass, or an ox, or a sheep, or any beast, to keep; and it die, or be hurt, or driven away, no man seeing it:
[2Mo 22:11 DK-KJV] Da skal en HERRENs ed være mellem dem begge, for ikke at han har lagt hans hånd på hans næstes gods; og des ejer skal acceptere dette, og han skal ikke godtgøre det.
Ex 22:11 Then shall an oath of the LORD be between them both, that he hath not put his hand unto his neighbour’s goods; and the owner of it shall accept thereof, and he shall not make it good.
[2Mo 22:12 DK-KJV] Og hvis det stjæles fra ham, skal han gi’ erstatning til des ejer.
Ex 22:12 And if it be stolen from him, he shall make restitution unto the owner thereof.
[2Mo 22:13 DK-KJV] Hvis det er flået i stykker, lad ham da bringe det som vidne, og han skal ikke godtgøre det som var flået.
Ex 22:13 If it be torn in pieces, then let him bring it for witness, and he shall not make good that which was torn.
[2Mo 22:14 DK-KJV] Og hvis en mand låner noget af hans næste, og det skades, eller dør, og des ejer ikke er hos det, skal han sandelig godtgøre det.
Ex 22:14 And if a man borrow ought of his neighbour, and it be hurt, or die, the owner thereof being not with it, he shall surely make it good.
[2Mo 22:15 DK-KJV] Men hvis des ejer er hos det, skal han sandelig ikke godtgøre det: hvis det er en lejet ting, det kom for hans leje.
Ex 22:15 But if the owner thereof be with it, he shall not make it good: if it be an hired thing, it came for his hire.
[2Mo 22:16 DK-KJV] Og hvis en mand lokker en pige, der ikke er forlovet, og ligger med hende, skal han sandelig udstyre hende til at bli’ hans hustru.
Ex 22:16 And if a man entice a maid that is not betrothed, and lie with her, he shall surely endow her to be his wife.
[2Mo 22:17 DK-KJV] Hvis hendes far fuldstændigt nægter at gi’ hende til ham, skal han betale penge i overensstemmelse med medgiften for jomfruer.
Ex 22:17 If her father utterly refuse to give her unto him, he shall pay money according to the dowry of virgins.
[2Mo 22:18 DK-KJV] Du skal ikke tillade at en heks lever.
Ex 22:18 Thou shalt not suffer a witch to live.
[2Mo 22:19 DK-KJV] Hvemsomhelst der ligger med et dyr skal med sikkerhed lide døden.
Ex 22:19 Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death.
[2Mo 22:20 DK-KJV] Han der ofrer til nogen gud, undtagen til HERREN alene, han skal sandelig destrueres.
Ex 22:20 He that sacrificeth unto any god, save unto the LORD only, he shall be utterly destroyed.
[2Mo 22:21 DK-KJV] Du skal hverken plage en fremmed, eller undertrykke ham: for I var fremmede i Egyptens land.
Ex 22:21 Thou shalt neither vex a stranger, nor oppress him: for ye were strangers in the land of Egypt.
[2Mo 22:22 DK-KJV] I skal ikke plage nogen enke, eller faderløst barn.
Ex 22:22 Ye shall not afflict any widow, or fatherless child.
[2Mo 22:23 DK-KJV] Hvis du plager dem på nogen måde, og de på nogen måde råber på mig, vil jeg sandelig høre deres råb;
Ex 22:23 If thou afflict them in any wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry;
[2Mo 22:24 DK-KJV] Og mit arrigskab skal blusse op, og jeg vil dræbe jer med sværdet; og jeres hustruer skal bli’ enker, og jeres børn faderløse.
Ex 22:24 And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword; and your wives shall be widows, and your children fatherless.
[2Mo 22:25 DK-KJV] Hvis du låner penge ud til nogen fra mit folk der er fattige hos dig, skal du ikke overfor ham være som en pengeudlåner, du skal heller ikke pålægger ham renter, 
Ex 22:25 If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usurer, neither shalt thou lay upon him usury.
[2Mo 22:26 DK-KJV] Hvis du på nogen måde tager din næstes tøj i pant, skal du aflevere det til ham ved den solnedgang.
Ex 22:26 If thou at all take thy neighbour’s raiment to pledge, thou shalt deliver it unto him by that the sun goeth down:
[2Mo 22:27 DK-KJV] For det er hans eneste dække, det er hans tøj til hans hud: hvad skal han sove i? og det skal komme til at ske, når han råber på mig at jeg vil høre; for jeg er nådig.
Ex 22:27 For that is his covering only, it is his raiment for his skin: wherein shall he sleep? and it shall come to pass, when he crieth unto me, that I will hear; for I am gracious.
[2Mo 22:28 DK-KJV] Du skal ikke håne guderne, ej heller forbande herskeren over dit folk.
Ex 22:28 Thou shalt not revile the gods, nor curse the ruler of thy people.
[2Mo 22:29 DK-KJV] Du skal ikke forsinke at tilbyde det første af dine nymodnede frugter, og af dine tårer: dine sønners førstefødte skal du gi’ til mig.
Ex 22:29 Thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits, and of thy liquors: the firstborn of thy sons shalt thou give unto me.
[2Mo 22:30 DK-KJV] Ligeså skal du gøre med dine okser, og med dine får: det skal være 7 dage hos hans mor; på den 8’ne dag skal du gi’ det til mig.
Ex 22:30 Likewise shalt thou do with thine oxen, and with thy sheep: seven days it shall be with his dam; on the eighth day thou shalt give it me.
[2Mo 22:31 DK-KJV] Og I skal være hellige mænd overfor mig: I skal heller ikke spise noget kød der er flået af dyr på marken; I skal kaste det til hundene.
Ex 22:31 And ye shall be holy men unto me: neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the field; ye shall cast it to the dogs.
[2Mo 23:1 DK-KJV] Du skal ikke hævde noget der er falskt: læg ikke din hånd med de onde for at være et uretfærdigt vidne.
Ex 23:1 Thou shalt not raise a false report: put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness.
[2Mo 23:2 DK-KJV] Du skal ikke følge en folkemængde for at gøre ondt; du skal heller ikke tale i en sag for at afvige efter mange for at fordreje dom:
Ex 23:2 Thou shalt not follow a multitude to do evil; neither shalt thou speak in a cause to decline after many to wrest judgment:
[2Mo 23:3 DK-KJV] Du skal heller ikke billige en fattig mand i hans sag.
Ex 23:3 Neither shalt thou countenance a poor man in his cause.
[2Mo 23:4 DK-KJV] Hvis du møder din fjendes okse eller hans æsel der er kommet på afveje, skal du med sikkerhed bringe det tilbage til ham igen. 
Ex 23:4 If thou meet thine enemy’s ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back to him again.
[2Mo 23:5 DK-KJV] Hvis du ser æslet til ham der hader dig der ligger under for hans byrde, og ville undlade at hjælpe ham, skal du med sikkerhed hjælpe hos ham.
Ex 23:5 If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him.
[2Mo 23:6 DK-KJV] Du skal ikke fordreje dommen til dine fattige i hans sag.
Ex 23:6 Thou shalt not wrest the judgment of thy poor in his cause.
[2Mo 23:7 DK-KJV] Hold dig langt væk fra falske sager; og dræb du ikke de uskyldige og retskafne: for jeg vil ikke retfærdiggøre de onde.
Ex 23:7 Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not: for I will not justify the wicked.
[2Mo 23:8 DK-KJV] Du skal ikke ta’ nogen gave: for gaven binder den vise, og fordrejer ordene til den retskafne.
Ex 23:8 And thou shalt take no gift: for the gift blindeth the wise, and perverteth the words of the righteous.
[2Mo 23:9 DK-KJV] Også skal du ikke undertrykke en fremmed: for I kender hjertet til en fremmed, eftersom I var fremmede i Egyptens land.
Ex 23:9 Also thou shalt not oppress a stranger: for ye know the heart of a stranger, seeing ye were strangers in the land of Egypt.
[2Mo 23:10 DK-KJV] Og du skal tilså dit land i 6 år, og skal indsamle dens frugt:
Ex 23:10 And six years thou shalt sow thy land, and shalt gather in the fruits thereof:
[2Mo 23:11 DK-KJV] Men det 7’ne år skal du lade det hvile og ligge stille; så de fattige fra dit folk må spise: og hvad de efterlader skal markens dyr spise. På samme måde skal du handle med din vingård, og med din olivenlund.
Ex 23:11 But the seventh year thou shalt let it rest and lie still; that the poor of thy people may eat: and what they leave the beasts of the field shall eat. In like manner thou shalt deal with thy vineyard, and with thy oliveyard.
[2Mo 23:12 DK-KJV] 6 dage skal du gøre dit arbejde, og på den 7’ne dag skal du hvile: så din okse og dit æsel må hvile, og sønnen til din tjenestepige, og den fremmede, må bli’ forfrisket.
Ex 23:12 Six days thou shalt do thy work, and on the seventh day thou shalt rest: that thine ox and thine ass may rest, and the son of thy handmaid, and the stranger, may be refreshed.
[2Mo 23:13 DK-KJV] Og vær varsom i alle tingene som jeg har sagt til jer: og nævn ikke navnet på andre guder, og lad det heller ikke bli’ hørt ud af din mund.
Ex 23:13 And in all things that I have said unto you be circumspect: and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth.
[2Mo 23:14 DK-KJV] Du skal holde en fest for mig 3 gange om året.
Ex 23:14 Three times thou shalt keep a feast unto me in the year.
[2Mo 23:15 DK-KJV] Du skal holde de usyredes brøds fest: (7 dage skal du spise usyret brød, som jeg befalede dig, i den udvalgt tid i måneden Abib; for i den kom du ud fra Egypten: og ingen skal vise sig tomhændet foran mig:)
Ex 23:15 Thou shalt keep the feast of unleavened bread: (thou shalt eat unleavened bread seven days, as I commanded thee, in the time appointed of the month Abib; for in it thou camest out from Egypt: and none shall appear before me empty:)
[2Mo 23:16 DK-KJV] Og høstens fest, førstefrugterne fra dine arbejder, som du har sået på marken: og indsamlingens fest, som er i slutningen af året, når du har indsamlet dine arbejder ude fra marken.
Ex 23:16 And the feast of harvest, the firstfruits of thy labours, which thou hast sown in the field: and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labours out of the field.
[2Mo 23:17 DK-KJV] 3 gange om året skal alle dine hankøn vise sig foran Herren GUD.
Ex 23:17 Three times in the year all thy males shall appear before the Lord GOD.
[2Mo 23:18 DK-KJV] Du skal ikke tilbyde blodet fra mit offer med syrnet brød; fedtet fra mit offer skal heller ikke være tilbage indtil morgenen.
Ex 23:18 Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leavened bread; neither shall the fat of my sacrifice remain until the morning.
[2Mo 23:19 DK-KJV] Det første af førstefrugterne fra dit land skal du bringe ind i HERREN din Guds hus. Du skal ikke syde et kid i hans mors mælk.
Ex 23:19 The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring into the house of the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother’s milk.
[2Mo 23:20 DK-KJV] Læg mærke til, jeg sender en Engel foran dig, for at holde dig på vejen, og for at bringe dig ind i det sted som jeg har forberedt.
Ex 23:20 Behold, I send an Angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared.
[2Mo 23:21 DK-KJV] Pas på ham, og adlyd hans stemme, provoker ham ikke; for han vil ikke bære over med jeres overtrædelser: for mit navn er i ham.
Ex 23:21 Beware of him, and obey his voice, provoke him not; for he will not pardon your transgressions: for my name is in him.
[2Mo 23:22 DK-KJV] Men hvis du virkelig skal adlyde hans stemme, og gøre alt det jeg taler; da vil jeg være en fjende overfor dine fjender, og en modstander overfor dine modstandere.
Ex 23:22 But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak; then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries.
[2Mo 23:23 DK-KJV] For min Engel skal gå foran dig, og bringe dig ind til Amoriterne, og Hittiterne, og Perizziterne, og Canaaniterne, Hiviterne, og Jebusiterne: og jeg vil skære dem af.
Ex 23:23 For mine Angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hivites, and the Jebusites: and I will cut them off.
[2Mo 23:24 DK-KJV] Du skal ikke bukke dig for deres guder, heller ikke tjene dem, heller ikke gøre efter deres gerninger: men du skal fuldstændig omstyrte dem, og fuldkommen nedbryde deres figurer.
Ex 23:24 Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works: but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images.
[2Mo 23:25 DK-KJV] Og I skal tjene HERREN jeres Gud, og han skal velsigne dit brød, og dit vand; og jeg vil fjerne sygdom fra din midte.
Ex 23:25 And ye shall serve the LORD your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.
[2Mo 23:26 DK-KJV] Der skal ingenting kaste deres unge, heller ikke være ufrugtbar, i dit land: tallet for dine dage vil jeg opfylde. 
Ex 23:26 There shall nothing cast their young, nor be barren, in thy land: the number of thy days I will fulfil.
[2Mo 23:27 DK-KJV] Jeg vil sende min frygt foran dig, og vil destruere alle de folk til hvem du skal komme, og jeg vil få alle dine fjender til at vende deres ryg til dig.
Ex 23:27 I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto thee.
[2Mo 23:28 DK-KJV] Og jeg vil sende mine gedehamser foran dig, som foran dig skal uddrive Hiviterne, Canaaniterne, og Hittiterne.
Ex 23:28 And I will send hornets before thee, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite, from before thee.
[2Mo 23:29 DK-KJV] Jeg vil drive dem ud foran dig på et år; for ikke at landet bli’r øde, og markens dyr multiplicere imod dig.
Ex 23:29 I will not drive them out from before thee in one year; lest the land become desolate, and the beast of the field multiply against thee.
[2Mo 23:30 DK-KJV] Lidt efter lidt vil jeg drive dem ud foran dig, indtil du bli’r forøget, og arver landet.
Ex 23:30 By little and little I will drive them out from before thee, until thou be increased, and inherit the land.
[2Mo 23:31 DK-KJV] Og jeg vil sætte din grænser fra det Røde hav lige til Filistrenes hav, og fra ørkenen til floden: for jeg vil forløse indbyggerne fra det land ind i jeres hånd; og du skal drive dem ud foran dig.
Ex 23:31 And I will set thy bounds from the Red sea even unto the sea of the Philistines, and from the desert unto the river: for I will deliver the inhabitants of the land into your hand; and thou shalt drive them out before thee.
[2Mo 23:32 DK-KJV] Du skal ikke lave nogen pagt med dem, heller ikke med deres guder.
Ex 23:32 Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods.
[2Mo 23:33 DK-KJV] De skal ikke bo i dit land, for ikke at de får dig til at synde imod mig: for hvis du tjener deres guder, vil det sandelig være en fælde for dig.
Ex 23:33 They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me: for if thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee.
[2Mo 24:1 DK-KJV] Og han sagde til Moses, Kom op til HERREN, du, og Aaron, Nadab, og Abihu, og 70 af Israels ældste; og tilbe’ I på afstand.
Ex 24:1 And he said unto Moses, Come up unto the LORD, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar off.
[2Mo 24:2 DK-KJV] Og kun Moses skal komme nær HERREN: men I skal ikke komme nær; folket skal heller ikke gå op med ham.
Ex 24:2 And Moses alone shall come near the LORD: but they shall not come nigh; neither shall the people go up with him.
[2Mo 24:3 DK-KJV] Og Moses kom og fortalte folket alle HERRENs ord, og alle dommene: og hele folket svarede med én stemme, og sagde, Alle de ord som HERREN har sagt vil vil gøre.
Ex 24:3 And Moses came and told the people all the words of the LORD, and all the judgments: and all the people answered with one voice, and said, All the words which the LORD hath said will we do.
[2Mo 24:4 DK-KJV] Og Moses nedskrev alle HERRENs ord, og stod tidligt op om morgenen, og byggede et alter nedenfor bakken, og 12 søjler, ifølge Israels 12 stammer.
Ex 24:4 And Moses wrote all the words of the LORD, and rose up early in the morning, and builded an altar under the hill, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel.
[2Mo 24:5 DK-KJV] Og han sendte unge mænd fra Israels børn, som tilbød brændoffergaver, og ofrede fredsoffergaver af okser til HERREN.
Ex 24:5 And he sent young men of the children of Israel, which offered burnt offerings, and sacrificed peace offerings of oxen unto the LORD.
[2Mo 24:6 DK-KJV] Og Moses tog halvdelen af blodet, og puttede det i baljer; og halvdelen af blodet stænkede han på alteret.
Ex 24:6 And Moses took half of the blood, and put it in basons; and half of the blood he sprinkled on the altar.
[2Mo 24:7 DK-KJV] Og han tog pagtsbogen, og læste alt imens folket lyttede: og de sagde, Alt hvad HERREN har sagt vil vi gøre, og være lydige.
Ex 24:7 And he took the book of the covenant, and read in the audience of the people: and they said, All that the LORD hath said will we do, and be obedient.
[2Mo 24:8 DK-KJV] Og Moses tog blodet, og stænkede det på folket, og sagde, Læg mærke til pagtsblodet, som HERREN har lavet med jer angående alle disse ord.
Ex 24:8 And Moses took the blood, and sprinkled it on the people, and said, Behold the blood of the covenant, which the LORD hath made with you concerning all these words.
[2Mo 24:9 DK-KJV] Derefter gik Moses, og Aaron, Nadab, og Abihu op, og 70 af Israels ældste.
Ex 24:9 Then went up Moses, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel:
[2Mo 24:10 DK-KJV] Og de så Israels Gud: og under hans fødder var der som var det brolægningsarbejde fra en safirsten, og som var det himmellegemet i hans klarhed.
Ex 24:10 And they saw the God of Israel: and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness.
[2Mo 24:11 DK-KJV] Og han lagde hans hånd på de noble af Israels børn: også de så Gud, og spiste og drak.
Ex 24:11 And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand: also they saw God, and did eat and drink.
[2Mo 24:12 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Kom op til mig ind i bjerget, og bli’ der: og jeg vil gi’ dig stentavler, og en lov, og befalinger som jeg har skrevet; for at du må lære dem.
Ex 24:12 And the LORD said unto Moses, Come up to me into the mount, and be there: and I will give thee tables of stone, and a law, and commandments which I have written; that thou mayest teach them.
[2Mo 24:13 DK-KJV] Og Moses rejste sig, og hans betjener Josva: og Moses gik op ind i Guds bjerg.
Ex 24:13 And Moses rose up, and his minister Joshua: and Moses went up into the mount of God.
[2Mo 24:14 DK-KJV] Og han sagde til de ældste, Vent I her på os, indtil vi kommer tilbage til jer: og, læg mærke til, Aaron og Hur er hos jer: hvis der er en mand der har nogle sager for, lad ham komme til dem.
Ex 24:14 And he said unto the elders, Tarry ye here for us, until we come again unto you: and, behold, Aaron and Hur are with you: if any man have any matters to do, let him come unto them.
[2Mo 24:15 DK-KJV] Og Moses gik op ind i bjerget, og en sky dækkede bjerget.
Ex 24:15 And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount.
[2Mo 24:16 DK-KJV] Og HERRENs herlighed forblev over Sinaibjerget, og skyen dækkede det i 6 dage: og den 7’ne dag kaldte han på Moses ud fra skyens midte.
Ex 24:16 And the glory of the LORD abode upon mount Sinai, and the cloud covered it six days: and the seventh day he called unto Moses out of the midst of the cloud.
[2Mo 24:17 DK-KJV] Og synet af HERRENs herlighed var som fortærende ild på bjergets top foran Israels børns øjne.
Ex 24:17 And the sight of the glory of the LORD was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel.
[2Mo 24:18 DK-KJV] Og Moses gik ind i skyens midte, og han kom op ind i bjerget: og Moses var i bjerget 40 dage og 40 nætter.
Ex 24:18 And Moses went into the midst of the cloud, and gat him up into the mount: and Moses was in the mount forty days and forty nights.
[2Mo 25:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 25:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 25:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, så de bringer mig en offergave: fra enhver mand der frivilligt giver med hans hjerte skal I ta’ min offergave.
Ex 25:2 Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering: of every man that giveth it willingly with his heart ye shall take my offering.
[2Mo 25:3 DK-KJV] Og dette er den offergave som I skal ta’ fra dem; guld, og sølv, og messing,
Ex 25:3 And this is the offering which ye shall take of them; gold, and silver, and brass,
[2Mo 25:4 DK-KJV] Og blå, og violet og skarlagenrød, og fint linned, og geddehår,
Ex 25:4 And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats’ hair,
[2Mo 25:5 DK-KJV] Og røde tørrede vædderskind, og grævlingeskind, og akacietræ,
Ex 25:5 And rams’ skins dyed red, and badgers’ skins, and shittim wood,
[2Mo 25:6 DK-KJV] Olie til lyset, krydderier til salveolien, og til sød røgelse,
Ex 25:6 Oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense,
[2Mo 25:7 DK-KJV] Onyx sten, og sten til at bli’ sat på efoden, og på brystpladen.
Ex 25:7 Onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate.
[2Mo 25:8 DK-KJV] Og lad dem lave mig en helligdom; så jeg må bo blandt dem.
Ex 25:8 And let them make me a sanctuary; that I may dwell among them.
[2Mo 25:9 DK-KJV] I overensstemmelse med alt det jeg viste dig, efter skabelonen på tabernaklet, og skabelonen på alle des redskaber, ja sådant skal I lave det.
Ex 25:9 According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it.
[2Mo 25:10 DK-KJV] Og de skal lave en ark af akacietræ: 1.25 meter skal være dens længde, og 0.75 meter dens bredde, og 0.75 dens højde.
Ex 25:10 And they shall make an ark of shittim wood: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
[2Mo 25:11 DK-KJV] Og du skal belægge den med rent guld, indvendigt og udvendigt skal du belægge den, og skal ovenpå den lave en krone af guld rundt om.
Ex 25:11 And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about.
[2Mo 25:12 DK-KJV] Og du skal støbe 4 ringe af guld til den, og sætte dem på dens 4 hjørner; og 2 ringe skal være på dens ene side, og 2 ringe på dens anden side.
Ex 25:12 And thou shalt cast four rings of gold for it, and put them in the four corners thereof; and two rings shall be in the one side of it, and two rings in the other side of it.
[2Mo 25:13 DK-KJV] Og du skal lave stave af akacietræ, og belægge dem med guld.
Ex 25:13 And thou shalt make staves of shittim wood, and overlay them with gold.
[2Mo 25:14 DK-KJV] Og du skal putte stavene ind i ringene på arkens sider, for at arken må bli’ båret med dem.
Ex 25:14 And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them.
[2Mo 25:15 DK-KJV] Stavene skal være i arkens ringe: de skal ikke tages ud af den.
Ex 25:15 The staves shall be in the rings of the ark: they shall not be taken from it.
[2Mo 25:16 DK-KJV] Og ned i arken skal du lægge vidnesbyrdet som jeg skal gi’ dig.
Ex 25:16 And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee.
[2Mo 25:17 DK-KJV] Og du skal lave et barmhjertighedssæde af rent guld: 1.25 meter skal være des længde, og 0.5 meter des bredde.
Ex 25:17 And thou shalt make a mercy seat of pure gold: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.
[2Mo 25:18 DK-KJV] Og du skal lave 2 keruber af guld, af slået arbejde skal du lave dem, på de 2 ender af barmhjertighedssædet.
Ex 25:18 And thou shalt make two cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat.
[2Mo 25:19 DK-KJV] Og lav 1 kerub på den ene ende, og den anden på den anden ende: ja på barmhjertighedssædet skal I lave keruberne på des 2 ender.
Ex 25:19 And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof.
[2Mo 25:20 DK-KJV] Og keruberne skal strække deres vinger højt op, ved at dække barmhjertighedssædet med deres vinger, og deres ansigter skal kigge på hinanden; mod barmhjertighedssædet skal kerubernes ansigter vende.
Ex 25:20 And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be.
[2Mo 25:21 DK-KJV] Og du skal sætte barmhjertighedssædet ovenpå arken; og i arken skal du lægge vidnesbyrdet som jeg skal gi’ dig.
Ex 25:21 And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee.
[2Mo 25:22 DK-KJV] Og der vil jeg mødes med dig, og vil kommunikere med dig oppe over barmhjertighedssædet, mellem de 2 keruber som er på vidnesbyrdets ark, omkring alle de ting som jeg vil gi’ dig i befaling overfor Israels børn.
Ex 25:22 And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel.
[2Mo 25:23 DK-KJV] Du skal også lave et bord af akacietræ: 1 meter skal være des længde, og 0.75 meter des bredde, og 0.75 meter des højde.
Ex 25:23 Thou shalt also make a table of shittim wood: two cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
[2Mo 25:24 DK-KJV] Og du skal belægge det med rent guld, og dertil lave en krone af guld rundt om.
Ex 25:24 And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about.
[2Mo 25:25 DK-KJV] Og du skal til det lave en rand på en håndsbredde rundt om, og du skal lave en forgyldt krone til des rand rundt om.
Ex 25:25 And thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about.
[2Mo 25:26 DK-KJV] Og du skal lave 4 ringe af guld til det, og sætte ringene i de 4 hjørner der er på des 4 fødder. 
Ex 25:26 And thou shalt make for it four rings of gold, and put the rings in the four corners that are on the four feet thereof.
[2Mo 25:27 DK-KJV] Op imod randen skal ringene være til det sted hvor stavene bærer bordet.
Ex 25:27 Over against the border shall the rings be for places of the staves to bear the table.
[2Mo 25:28 DK-KJV] Og du skal lave stavene af akacietræ, og belægge dem med guld, for at bordet må bli’ båret med dem.
Ex 25:28 And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold, that the table may be borne with them.
[2Mo 25:29 DK-KJV] Og du skal lave des fade, og des skeer, og des kander, og des skåle, til samtidigt at dække: du skal lave dem af rent guld.
Ex 25:29 And thou shalt make the dishes thereof, and spoons thereof, and covers thereof, and bowls thereof, to cover withal: of pure gold shalt thou make them.
[2Mo 25:30 DK-KJV] Og du skal altid sætte skuebrødet på bordet foran mig.
Ex 25:30 And thou shalt set upon the table shewbread before me alway.
[2Mo 25:31 DK-KJV] Og du skal lave en lysestage af rent guld: lysestagen skal være af slået arbejde: hans skaft, og hans grene, hans skåle, hans knopper, og hans blomster, skal være af det samme.
Ex 25:31 And thou shalt make a candlestick of pure gold: of beaten work shall the candlestick be made: his shaft, and his branches, his bowls, his knops, and his flowers, shall be of the same.
[2Mo 25:32 DK-KJV] Og 6 grene skal komme ud fra dens sider; 3 grene fra lysestagen ud fra den ene side, og 3 grene fra lysestagen ud fra den anden side:
Ex 25:32 And six branches shall come out of the sides of it; three branches of the candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of the other side:
[2Mo 25:33 DK-KJV] 3 skåle lavet som var de mandler, med en knop og en blomst på én gren; og 3 skåle lavet som var de mandler på den anden gren, med en knop og en blomst: sådant på de 6 grene der kommer ud fra lysestagen.
Ex 25:33 Three bowls made like unto almonds, with a knop and a flower in one branch; and three bowls made like almonds in the other branch, with a knop and a flower: so in the six branches that come out of the candlestick.
[2Mo 25:34 DK-KJV] Og på lysestagen skal være 4 skåle som var de mandler, med deres knopper og deres blomster.
Ex 25:34 And in the candlestick shall be four bowls made like unto almonds, with their knops and their flowers.
[2Mo 25:35 DK-KJV] Og der skal være en knop under 2 grene af det samme, og en knop under 2 grene af det samme, og en knop under 2 grene af det samme, ifølge de 6 grene der udgår fra lysestagen.
Ex 25:35 And there shall be a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches that proceed out of the candlestick.
[2Mo 25:36 DK-KJV] Og deres knopper og deres grene skal være af det samme: det hele skal være et slået arbejde af rent guld.
Ex 25:36 Their knops and their branches shall be of the same: all it shall be one beaten work of pure gold.
[2Mo 25:37 DK-KJV] Og du skal lave dens 7 lamper: og de skal antænde dens lamper, så de må gi’ lys op imod den.
Ex 25:37 And thou shalt make the seven lamps thereof: and they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it.
[2Mo 25:38 DK-KJV] Og dens vægesakse, og dens aksefade, skal være af rent guld.
Ex 25:38 And the tongs thereof, and the snuffdishes thereof, shall be of pure gold.
[2Mo 25:39 DK-KJV] Han skal lave den af 34 kilo rent guld, med alle disse kar. “et hebraisk talent svarer til 34.2 kilo”
Ex 25:39 Of a talent of pure gold shall he make it, with all these vessels.
[2Mo 25:40 DK-KJV] Og se til at du laver dem efter deres skabelon, som var vist dig på bjerget.
Ex 25:40 And look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount.
[2Mo 26:1 DK-KJV] Desuden skal du lave tabernaklet med 10 gardiner af fint snoet linned, og blå, og violet, og skarlagenrød: med keruber af kyndigt arbejde skal du lave dem.
Ex 26:1 Moreover thou shalt make the tabernacle with ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work shalt thou make them.
[2Mo 26:2 DK-KJV] Længden på et gardin skal være 14 meter, og bredden på et gardin 2 meter: og alle gardinerne skal ha’ samme mål.
Ex 26:2 The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and every one of the curtains shall have one measure.
[2Mo 26:3 DK-KJV] 5 gardiner skal samles med hinanden; og de andre 5 gardiner skal samles med hinanden.
Ex 26:3 The five curtains shall be coupled together one to another; and other five curtains shall be coupled one to another.
[2Mo 26:4 DK-KJV] Og du skal lave hæmper af blå på kanten på det ene gardin fra rikanten i samlingen; og det skal du også gøre på den yderste kant på det andet gardin, i samlingen på det andet.
Ex 26:4 And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain from the selvedge in the coupling; and likewise shalt thou make in the uttermost edge of another curtain, in the coupling of the second.
[2Mo 26:5 DK-KJV] 50 hæmper skal du lave på det ene gardin, og 50 hæmper skal du lave på kanten af det andet gardin der er i samlingen på det andet; så hæmperne må holde fast i hinanden.
Ex 26:5 Fifty loops shalt thou make in the one curtain, and fifty loops shalt thou make in the edge of the curtain that is in the coupling of the second; that the loops may take hold one of another.
[2Mo 26:6 DK-KJV] Og du skal lave 50 nagler af guld, og samle gardinerne med naglerne: og det skal være et tabernakel.
Ex 26:6 And thou shalt make fifty taches of gold, and couple the curtains together with the taches: and it shall be one tabernacle.
[2Mo 26:7 DK-KJV] Og du skal lave gardiner af geddehår til at være et dække over tabernaklet: 11 gardiner skal du lave.
Ex 26:7 And thou shalt make curtains of goats’ hair to be a covering upon the tabernacle: eleven curtains shalt thou make.
[2Mo 26:8 DK-KJV] Længden på et gardin skal være 15 meter, og bredden på et gardin 2 meter: og de 11 gardiner skal alle ha’ samme mål.
Ex 26:8 The length of one curtain shall be thirty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and the eleven curtains shall be all of one measure.
[2Mo 26:9 DK-KJV] Og du skal samle 5 gardiner med demselv, og 6 gardiner med demselv, og skal doble de 6 gardiner i fronten på tabernaklet.
Ex 26:9 And thou shalt couple five curtains by themselves, and six curtains by themselves, and shalt double the sixth curtain in the forefront of the tabernacle.
[2Mo 26:10 DK-KJV] Og du skal lave 50 hæmper på kanten af det ene gardin der er yderst i samlingen, og 50 hæmper på kanten på det gardin som samler det andet.
Ex 26:10 And thou shalt make fifty loops on the edge of the one curtain that is outmost in the coupling, and fifty loops in the edge of the curtain which coupleth the second.
[2Mo 26:11 DK-KJV] Og du skal lave 50 nagler af messing, og putte naglerne ind i hæmperne, og samle teltet sammen, så det må bli’ et.
Ex 26:11 And thou shalt make fifty taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one.
[2Mo 26:12 DK-KJV] Og resten der mangler fra gardinerne fra teltet, det halve gardin der mangler, skal hænge over bagsiden på tabernaklet.
Ex 26:12 And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle.
[2Mo 26:13 DK-KJV] Og 0,5 meter på den ene side, og 0,5 meter på den anden side fra det som mangler i længden fra gardinerne fra teltet, det skal hænge over siderne på tabernaklet på denne side og på den side, for at dække det.
Ex 26:13 And a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent, it shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it.
[2Mo 26:14 DK-KJV] Og du skal lave et dække til teltet af rødt tørret vædderskind, og et dække over af grævlingeskind.
Ex 26:14 And thou shalt make a covering for the tent of rams’ skins dyed red, and a covering above of badgers’ skins.
[2Mo 26:15 DK-KJV] Og du skal lave de opretstående planker til tabernaklet af akacietræ.
Ex 26:15 And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing up.
[2Mo 26:16 DK-KJV] Hver blanke skal være 5 meter lang, og hver planke skal være 0.75 meter bred.
Ex 26:16 Ten cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board.
[2Mo 26:17 DK-KJV] Der skal være 2 tapper i en planke, sat i orden overfor hinanden: sådanne skal du lave til alle plankerne til tabernaklet.
Ex 26:17 Two tenons shall there be in one board, set in order one against another: thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle.
[2Mo 26:18 DK-KJV] Og du skal lave plankerne til tabernaklet, 20 planker på den sydvendte side.
Ex 26:18 And thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards on the south side southward.
[2Mo 26:19 DK-KJV] Og du skal lave 40 sokler af sølv under de 20 planker; 2 sokler under en planke til hans 2 nagler, og 2 sokler under en anden planke til hans 2 nagler.
Ex 26:19 And thou shalt make forty sockets of silver under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.
[2Mo 26:20 DK-KJV] Og til den anden side på tabernaklet på den nordvendte side skal der være 20 planker:
Ex 26:20 And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be twenty boards:
[2Mo 26:21 DK-KJV] Og deres 40 sokler af sølv; 2 sokler under en planke, og 2 sokler under en anden planke.
Ex 26:21 And their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.
[2Mo 26:22 DK-KJV] Og til den vestvendte side på tabernaklet skal du lave 6 planker.
Ex 26:22 And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make six boards.
[2Mo 26:23 DK-KJV] Og 2 planker skal du lave til hjørnerne på tabernaklet i de 2 sider.
Ex 26:23 And two boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the two sides.
[2Mo 26:24 DK-KJV] Og de skal være samlet forneden, og de skal være samlet sammen over hovedet på den med en ring: sådant skal det være med dem begge; de skal være der til de 2 hjørner.
Ex 26:24 And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring: thus shall it be for them both; they shall be for the two corners.
[2Mo 26:25 DK-KJV] Og de skal være 8 planker, og deres sokler af sølv, 16 sokler; 2 sokler under en planke, og 2 sokler under en anden planke.
Ex 26:25 And they shall be eight boards, and their sockets of silver, sixteen sockets; two sockets under one board, and two sockets under another board.
[2Mo 26:26 DK-KJV] Og du skal lave tværplanker af akacietræ; 5 planker på den ene side af tabernaklet,
Ex 26:26 And thou shalt make bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,
[2Mo 26:27 DK-KJV] Og 5 tværplanker til plankerne på den anden side af tabernaklet, og 5 tværplanker til sideplankerne af tabernaklet, til de 2 vestvendte sider.
Ex 26:27 And five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the side of the tabernacle, for the two sides westward.
[2Mo 26:28 DK-KJV] Og den midterste tværplanke i midten på planken skal nå fra ende til ende.
Ex 26:28 And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end.
[2Mo 26:29 DK-KJV] Og du skal belægge plankerne med guld, og lave deres ringe af guld til stederne for tværplankerne: og du skal belægge tværplankerne med guld.
Ex 26:29 And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars: and thou shalt overlay the bars with gold.
[2Mo 26:30 DK-KJV] Og du skal rejse tabernaklet op efter den udformning som blev vist dig på bjerget.
Ex 26:30 And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was shewed thee in the mount.
[2Mo 26:31 DK-KJV] Og du skal lave et slør af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned af kyndigt arbejde, med keruber skal det laves:
Ex 26:31 And thou shalt make a vail of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work: with cherubims shall it be made:
[2Mo 26:32 DK-KJV] Og du skal hænge det på 4 søjler af akacietræ belagt med guld: deres kroge skal være af guld, over de 4 sokler af sølv.
Ex 26:32 And thou shalt hang it upon four pillars of shittim wood overlaid with gold: their hooks shall be of gold, upon the four sockets of silver.
[2Mo 26:33 DK-KJV] Og du skal hænge sløret op under naglerne, så du derinde indenfor sløret må bringe vidnesbyrdets ark: og sløret skal for jer opdele mellem det hellige sted og det helligste.
Ex 26:33 And thou shalt hang up the vail under the taches, that thou mayest bring in thither within the vail the ark of the testimony: and the vail shall divide unto you between the holy place and the most holy.
[2Mo 26:34 DK-KJV] Og du skal sætte barmhjertighedssædet over vidnesbyrdets ark i det helligste sted.
Ex 26:34 And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place.
[2Mo 26:35 DK-KJV] Og du skal sætte bordet udenfor sløret, og lyssestagen op imod bordet på den side af tabernaklet der vender mod syd: og du skal sætte bordet på nordsiden.
Ex 26:35 And thou shalt set the table without the vail, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle toward the south: and thou shalt put the table on the north side.
[2Mo 26:36 DK-KJV] Og du skal lave et forhæng til teltdøren, af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned, udvirket med syarbejde.
Ex 26:36 And thou shalt make an hanging for the door of the tent, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework.
[2Mo 26:37 DK-KJV] Og du skal til forhænget lave 5 søjler af akacietræ, og belægge dem med guld, og deres kroge skal være af guld: og du skal støbe 5 sokler af messing til dem.
Ex 26:37 And thou shalt make for the hanging five pillars of shittim wood, and overlay them with gold, and their hooks shall be of gold: and thou shalt cast five sockets of brass for them.
[2Mo 27:1 DK-KJV] Og af akacietræ skal du lave et alter, 2.5 meter langt, og 2.5 meter bredt; alteret skal være firkantet: og des højde skal være 1.5 meter.
Ex 27:1 And thou shalt make an altar of shittim wood, five cubits long, and five cubits broad; the altar shall be foursquare: and the height thereof shall be three cubits.
[2Mo 27:2 DK-KJV] Og i des 4 hjørner skal du lave horn på det: hans horn skal være af det samme: og du skal belægge det med messing.
Ex 27:2 And thou shalt make the horns of it upon the four corners thereof: his horns shall be of the same: and thou shalt overlay it with brass.
[2Mo 27:3 DK-KJV] Og til at modtage hans aske skal du lave hans pander, og hans skovle, og hans baljer, og hans kødkroge, og hans ildpander: alle des kar skal du lave af messing.
Ex 27:3 And thou shalt make his pans to receive his ashes, and his shovels, and his basons, and his fleshhooks, and his firepans: all the vessels thereof thou shalt make of brass.
[2Mo 27:4 DK-KJV] Og af et messing-netværk skal du lave en rist til det; og i des 4 hjørner på nettet skal du lave 4 messingbelagte ringe.
Ex 27:4 And thou shalt make for it a grate of network of brass; and upon the net shalt thou make four brasen rings in the four corners thereof.
[2Mo 27:5 DK-KJV] Og under alterets omslutning forneden skal du sætte det, så nettet må være lige til alterets midte.
Ex 27:5 And thou shalt put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even to the midst of the altar.
[2Mo 27:6 DK-KJV] Og til alteret skal du lave stave, stave af akacietræ, og belægge dem med messing.
Ex 27:6 And thou shalt make staves for the altar, staves of shittim wood, and overlay them with brass.
[2Mo 27:7 DK-KJV] Og stavene skal lægges ind i ringene, og stavene skal være på alterets 2 sider, for at bære det.
Ex 27:7 And the staves shall be put into the rings, and the staves shall be upon the two sides of the altar, to bear it.
[2Mo 27:8 DK-KJV] Du skal lave det hult med brædder: som det var vist dig på bjerget, sådant skal du lave det.
Ex 27:8 Hollow with boards shalt thou make it: as it was shewed thee in the mount, so shall they make it.
[2Mo 27:9 DK-KJV] Og du skal lave tabernaklets forgård: der skal være forhæng til forgården af fint snoet linned som er 50 meter lange på den ene side mod den sydvendte side:
Ex 27:9 And thou shalt make the court of the tabernacle: for the south side southward there shall be hangings for the court of fine twined linen of an hundred cubits long for one side:
[2Mo 27:10 DK-KJV] Og af messing skal dens 20 søjler og deres 20 sokler være; af sølv skal krogene på søjlerne og deres skivebeslag være.
Ex 27:10 And the twenty pillars thereof and their twenty sockets shall be of brass; the hooks of the pillars and their fillets shall be of silver.
[2Mo 27:11 DK-KJV] Og ligeså skal der være forhæng som er 50 meter lange i længde mod nordsiden, og af messing hans 20 søjler og deres 20 sokler; krogene på søjlerne og deres skivebeslag af sølv.
Ex 27:11 And likewise for the north side in length there shall be hangings of an hundred cubits long, and his twenty pillars and their twenty sockets of brass; the hooks of the pillars and their fillets of silver.
[2Mo 27:12 DK-KJV] Og til forgårdens bredde skal der være 25 meter lange forhæng på vestsiden: deres søjler 10, og deres sokler 10.
Ex 27:12 And for the breadth of the court on the west side shall be hangings of fifty cubits: their pillars ten, and their sockets ten.
[2Mo 27:13 DK-KJV] Og forgårdens bredde skal være 25 meter på dens østvendte side.
Ex 27:13 And the breadth of the court on the east side eastward shall be fifty cubits.
[2Mo 27:14 DK-KJV] Portforhænget på den ene side skal være 7.5 meter: deres søjler 3, og deres sokler 3.
Ex 27:14 The hangings of one side of the gate shall be fifteen cubits: their pillars three, and their sockets three.
[2Mo 27:15 DK-KJV] Og der skal være 7.5 meter forhæng på den anden side: deres søjler 3, og deres sokler 3.
Ex 27:15 And on the other side shall be hangings fifteen cubits: their pillars three, and their sockets three.
[2Mo 27:16 DK-KJV] Og til forgårdsporten skal der være 20 meter forhæng, af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned, udvirket med syarbejde: og deres søjler skal være 4, og deres sokler 4.
Ex 27:16 And for the gate of the court shall be an hanging of twenty cubits, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework: and their pillars shall be four, and their sockets four.
[2Mo 27:17 DK-KJV] Alle søjlerne rundt om forgården skal være skivebelagt med sølv; deres kroge skal være af sølv, og deres sokler af messing.
Ex 27:17 All the pillars round about the court shall be filleted with silver; their hooks shall be of silver, and their sockets of brass.
[2Mo 27:18 DK-KJV] 50 meter skal forgårdens længde være, alle steder og bredden 25, og af fint snoet linned en højde på 2.5, og deres sokler messing
Ex 27:18 The length of the court shall be an hundred cubits, and the breadth fifty every where, and the height five cubits of fine twined linen, and their sockets of brass.
[2Mo 27:19 DK-KJV] I hele des tjeneste skal alle tabernaklets kar, og des nagler, og alle forgårdens nagler, være af messing.
Ex 27:19 All the vessels of the tabernacle in all the service thereof, and all the pins thereof, and all the pins of the court, shall be of brass.
[2Mo 27:20 DK-KJV] Og Israels børn skal du befale, så de til dig bringer ren presset olivenolie til lyset, for at årsage at lampen altid brænder.
Ex 27:20 And thou shalt command the children of Israel, that they bring thee pure oil olive beaten for the light, to cause the lamp to burn always.
[2Mo 27:21 DK-KJV] I menighedens tabernakel udenfor sløret, som er foran vidnesbyrdet, skal Aaron og hans sønner fra aften til morgen ordne det foran HERREN: på vegne af Israels børn skal det være en vedtægt for altid overfor deres generationer.
Ex 27:21 In the tabernacle of the congregation without the vail, which is before the testimony, Aaron and his sons shall order it from evening to morning before the LORD: it shall be a statute for ever unto their generations on the behalf of the children of Israel.
[2Mo 28:1 DK-KJV] Og ta’ du Aaron din bror til dig, og hans sønner hos ham, iblandt Israels børn, så han må betjene overfor mig i præsteembedet, ja Aaron, Nadab og Abihu, Elezar og Ithamar, Aarons sønner.
Ex 28:1 And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest’s office, even Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron’s sons.
[2Mo 28:2 DK-KJV] Og du skal lave hellige beklædningsgenstande til Aaron din bror for herlighed og for skønhed.
Ex 28:2 And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty.
[2Mo 28:3 DK-KJV] Og du skal tale til alle der er vis i hjertet, som er fyldt med visdomsånd, så de for at indvi ham må lave Aarons beklædningsgenstande, så han må betjene overfor mig i præsteembedet.
Ex 28:3 And thou shalt speak unto all that are wise hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron’s garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 28:4 DK-KJV] Og disse er beklædningsgenstandene som de skal lave; en brystplade, og en efod, en kåbe, og en broderet frakke, en turban, og et omslag: og de skal lave hellige beklædningsgenstande til Aaron din bror, og hans sønner, så han må betjene overfor mig i præsteembedet.
Ex 28:4 And these are the garments which they shall make; a breastplate, and an ephod, and a robe, and a broidered coat, a mitre, and a girdle: and they shall make holy garments for Aaron thy brother, and his sons, that he may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 28:5 DK-KJV] Og de skal ta’ guld, og blå, og violet, og skarlagenrød, og fint linned.
Ex 28:5 And they shall take gold, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen.
[2Mo 28:6 DK-KJV] Og de skal lave efoden af guld, af blå, og af violet, af skarlagenrød, og fint snoet linned, med kyndigt arbejde.
Ex 28:6 And they shall make the ephod of gold, of blue, and of purple, of scarlet, and fine twined linen, with cunning work.
[2Mo 28:7 DK-KJV] Den skal ha’ dens 2 skulderstykker samlet ved dens 2 ender; og sådant skal den være sat sammen.
Ex 28:7 It shall have the two shoulderpieces thereof joined at the two edges thereof; and so it shall be joined together.
[2Mo 28:8 DK-KJV] Og efodens mærkværdige omslag, som er over den, skal være af det samme, efter des udarbejdning; ja af guld, af blå, af violet, af skarlagenrød, og fint snoet linned.
Ex 28:8 And the curious girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work thereof; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
[2Mo 28:9 DK-KJV] Og du skal ta’ 2 onyx sten, og gravere på dem navnene på Israels børn:
Ex 28:9 And thou shalt take two onyx stones, and grave on them the names of the children of Israel:
[2Mo 28:10 DK-KJV] 6 af deres navne på 1 sten, og de andres navne fra resten på den anden sten, efter deres fødsel.
Ex 28:10 Six of their names on one stone, and the other six names of the rest on the other stone, according to their birth.
[2Mo 28:11 DK-KJV] Med arbejdet fra en gravør på sten, som indgraveringerne på en signeringsring, skal du indgravere de 2 sten med navnene på Israels børn: du skal lave dem så de kan indsættes i indfatninger af guld.
Ex 28:11 With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, shalt thou engrave the two stones with the names of the children of Israel: thou shalt make them to be set in ouches of gold.
[2Mo 28:12 DK-KJV] Og du skal som mindemærkesten overfor Israels børn sætte de 2 sten på skuldrene af efoden: og Aaron skal bære deres navne foran HERREN som et mindesmærke på hans 2 skulder.
Ex 28:12 And thou shalt put the two stones upon the shoulders of the ephod for stones of memorial unto the children of Israel: and Aaron shall bear their names before the LORD upon his two shoulders for a memorial.
[2Mo 28:13 DK-KJV] Og du skal lave indfatninger af guld;
Ex 28:13 And thou shalt make ouches of gold;
[2Mo 28:14 DK-KJV] Og ved enderne 2 kæder af rent guld; af flettet arbejde skal du lave dem, og fæstne de flettede kæder til indfatningerne.
Ex 28:14 And two chains of pure gold at the ends; of wreathen work shalt thou make them, and fasten the wreathen chains to the ouches.
[2Mo 28:15 DK-KJV] Og du skal lave domsbrystpladen med kyndigt arbejde; ligesom efoden var udvirket skal du lave den; af guld, af blå, og af violet, af skarlagenrød, og fint snoet linned, skal du lave den.
Ex 28:15 And thou shalt make the breastplate of judgment with cunning work; after the work of the ephod thou shalt make it; of gold, of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine twined linen, shalt thou make it.
[2Mo 28:16 DK-KJV] Firkantet skal den være når den er bukket dobbelt; den skal være 25 cm. bred. 
Ex 28:16 Foursquare it shall be being doubled; a span shall be the length thereof, and a span shall be the breadth thereof.
[2Mo 28:17 DK-KJV] Og du skal indsætte stenrækker, ja 4 stenrækker: den første række skal være en sardonyks, en topaz, og en karbunkel: dette skal være den første række.
Ex 28:17 And thou shalt set in it settings of stones, even four rows of stones: the first row shall be a sardius, a topaz, and a carbuncle: this shall be the first row.
[2Mo 28:18 DK-KJV] Og den anden række skal være, en smaragd, en safir, og en diamant.
Ex 28:18 And the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond.
[2Mo 28:19 DK-KJV] Og den tredje række en ligure, en agat, og en ametyst.
Ex 28:19 And the third row a ligure, an agate, and an amethyst.
[2Mo 28:20 DK-KJV] Og den fjerde række en beryl, og en onyx, og en jaspis: de skal indsættes i guld i deres indfatninger.
Ex 28:20 And the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper: they shall be set in gold in their inclosings.
[2Mo 28:21 DK-KJV] Og stenene skal være med navnene på Israels børn, 12, efter deres navne, som indgraveringerne på en signeringsring; de skal hver og en være med hans navn efter de 12 stammer. 
Ex 28:21 And the stones shall be with the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet; every one with his name shall they be according to the twelve tribes.
[2Mo 28:22 DK-KJV] Og på brystpladen skal du af rent guld lave kæder ved enderne af vævet arbejde.
Ex 28:22 And thou shalt make upon the breastplate chains at the ends of wreathen work of pure gold.
[2Mo 28:23 DK-KJV] Og på brystpladen skal du lave 2 ringe af guld, og skal sætte de 2 ringe på de 2 ender af brystpladen.
Ex 28:23 And thou shalt make upon the breastplate two rings of gold, and shalt put the two rings on the two ends of the breastplate.
[2Mo 28:24 DK-KJV] Og du skal sætte de 2 vævede kæder af guld på de 2 ringe som er på de 2 ender af brystpladen.
Ex 28:24 And thou shalt put the two wreathen chains of gold in the two rings which are on the ends of the breastplate.
[2Mo 28:25 DK-KJV] Og de 2 andre ender af de 2 vævede kæder skal du fæstne i de 2 indfatninger, og sætte dem på forsiden på efodens skulderstykker.
Ex 28:25 And the other two ends of the two wreathen chains thou shalt fasten in the two ouches, and put them on the shoulderpieces of the ephod before it.
[2Mo 28:26 DK-KJV] Og du skal lave 2 ringe af guld, og du skal sætte dem på dens 2 ender af brystpladen i randen, som er på efodens indvendige side.
Ex 28:26 And thou shalt make two rings of gold, and thou shalt put them upon the two ends of the breastplate in the border thereof, which is in the side of the ephod inward.
[2Mo 28:27 DK-KJV] Og du skal lave 2 andre ringe af guld, og skal sætte dem på de 2 sider af efoden nedenunder, imod den forreste del, op imod dens andre koblinger, over efodens mærkværdige omslag.
Ex 28:27 And two other rings of gold thou shalt make, and shalt put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart thereof, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod.
[2Mo 28:28 DK-KJV] Og de skal binde brystpladen via dens ringe til efodens ringe med en blå knipling, så den må være over efodens mærkværdige omslag, og for ikke at brystpladen bli’r løsnet fra efoden
Ex 28:28 And they shall bind the breastplate by the rings thereof unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it may be above the curious girdle of the ephod, and that the breastplate be not loosed from the ephod.
[2Mo 28:29 DK-KJV] Og Aaron skal over hans hjerte bære navnene på Israels børn på domsbrystpladen, når han går ind i det hellige sted, som et kontinuerligt mindesmærke foran HERREN.
Ex 28:29 And Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart, when he goeth in unto the holy place, for a memorial before the LORD continually.
[2Mo 28:30 DK-KJV] Og i domsbrystpladen skal du putte dit Urim(lys) og din Thummim(sandhed); og de skal være over Aarons hjerte, når han går ind foran HERREN: og Aaron skal over hans hjerte kontinuerligt bære Israels børns dom foran HERREN.
Ex 28:30 And thou shalt put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim; and they shall be upon Aaron’s heart, when he goeth in before the LORD: and Aaron shall bear the judgment of the children of Israel upon his heart before the LORD continually.
[2Mo 28:31 DK-KJV] Og du skal lave efodens kåbe helt blå.
Ex 28:31 And thou shalt make the robe of the ephod all of blue.
[2Mo 28:32 DK-KJV] Og der skal være et hul i toppen af den, i dens midte: den skal ha’ en binding af vævet arbejde rundt omkring dens hul, som var det hullet fra en brynje, så den ikke revner.
Ex 28:32 And there shall be an hole in the top of it, in the midst thereof: it shall have a binding of woven work round about the hole of it, as it were the hole of an habergeon, that it be not rent.
[2Mo 28:33 DK-KJV] Og forneden på rikanten af den skal du lave granatæbler af blå, og af violet, og af skarlagenrød, rundt omkring dens rikant; og klokker af guld mellem dem rundt omkring:
Ex 28:33 And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue, and of purple, and of scarlet, round about the hem thereof; and bells of gold between them round about:
[2Mo 28:34 DK-KJV] En gylden klokke og et granatæble, en gylden klokke og et granatæble på rikanten af kåben rundt omkring.
Ex 28:34 A golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, upon the hem of the robe round about.
[2Mo 28:35 DK-KJV] Og for at betjene skal den være på Aaron: og hans lyd skal bli’ hørt når han går ind til det hellige sted foran HERREN, og når han kommer ud, for ikke at han dør.
Ex 28:35 And it shall be upon Aaron to minister: and his sound shall be heard when he goeth in unto the holy place before the LORD, and when he cometh out, that he die not.
[2Mo 28:36 DK-KJV] Og du skal lave en plade af rent guld, og gravere på den, som indgraveringerne på en signeringsring, HELLIGHED OVERFOR HERREN.
Ex 28:36 And thou shalt make a plate of pure gold, and grave upon it, like the engravings of a signet, HOLINESS TO THE LORD.
[2Mo 28:37 DK-KJV] Og du skal på den sætte en blå knipling, så den må være over turbanen; den skal være på turbanens forside.
Ex 28:37 And thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the mitre; upon the forefront of the mitre it shall be.
[2Mo 28:38 DK-KJV] Og den skal være på Aarons pande, for at Aaron må bære de hellige tings fejltrin, som Israels børn skal hellige i alle deres hellige gaver; og den skal altid være på hans pande, så de må være accepteret foran HERREN.
Ex 28:38 And it shall be upon Aaron’s forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things, which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts; and it shall be always upon his forehead, that they may be accepted before the LORD.
[2Mo 28:39 DK-KJV] Og du skal indbrodere frakken af fint linned, og du skal lave turbanen af fint linned, og du skal lave omslaget med syarbejde.
Ex 28:39 And thou shalt embroider the coat of fine linen, and thou shalt make the mitre of fine linen, and thou shalt make the girdle of needlework.
[2Mo 28:40 DK-KJV] Og til Aarons sønner skal du lave frakker, og du skal lave omslag til dem, og du skal lave kyser til dem, for herlighed og for skønhed. 
Ex 28:40 And for Aaron’s sons thou shalt make coats, and thou shalt make for them girdles, and bonnets shalt thou make for them, for glory and for beauty.
[2Mo 28:41 DK-KJV] Og du skal sætte dem på Aaron din bror, og hans sønner hos ham; og skal salve dem, og indvi dem, og helliggøre dem, så de må betjene overfor mig i præsteembedet.
Ex 28:41 And thou shalt put them upon Aaron thy brother, and his sons with him; and shalt anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 28:42 DK-KJV] Og for at dække deres nøgenhed skal du lave knælange bukser til dem; fra deres lænder lige nedover lårene skal de nå:
Ex 28:42 And thou shalt make them linen breeches to cover their nakedness; from the loins even unto the thighs they shall reach:
[2Mo 28:43 DK-KJV] Og de skal være på Aaron, og på hans sønner, når de kommer ind til menighedens tabernakel, eller når de kommer nær indtil alteret for at betjene i det hellige sted; for ikke at de bære fejltrin, og dør: det skal overfor ham og hans sæd efter ham være en vedtægt for altid.
Ex 28:43 And they shall be upon Aaron, and upon his sons, when they come in unto the tabernacle of the congregation, or when they come near unto the altar to minister in the holy place; that they bear not iniquity, and die: it shall be a statute for ever unto him and his seed after him.
[2Mo 29:1 DK-KJV] Og dette er den ting som du skal gøre overfor dem for at hellige dem, for at betjene overfor for mig i præsteembedet: Ta’ 1 ung stud “kastreret tyr”, og 2 fejlfrie væddere,
Ex 29:1 And this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them, to minister unto me in the priest’s office: Take one young bullock, and two rams without blemish,
[2Mo 29:2 DK-KJV] Og usyret brød, og usyrede kager blandet med olie, og usyrede vafler salvet med olie: du skal lave dem af hvedemel.
Ex 29:2 And unleavened bread, and cakes unleavened tempered with oil, and wafers unleavened anointed with oil: of wheaten flour shalt thou make them.
[2Mo 29:3 DK-KJV] Og du skal putte dem ned i en kurv, og bringe dem i kurven, med studen og de to væddere.
Ex 29:3 And thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket, with the bullock and the two rams.
[2Mo 29:4 DK-KJV] Og du skal bringe Aaron og hans 2 sønner til menighedens tabernakeldør, og skal vaske dem med vand.
Ex 29:4 And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation, and shalt wash them with water.
[2Mo 29:5 DK-KJV] Og du skal ta’ beklædningsgenstandene, og putte frakken på Aaron, og efodens kåbe, og efoden, og brystpladen, og omslutte ham med efodens mærkværdige omslag:
Ex 29:5 And thou shalt take the garments, and put upon Aaron the coat, and the robe of the ephod, and the ephod, and the breastplate, and gird him with the curious girdle of the ephod:
[2Mo 29:6 DK-KJV] Og du skal sætte turbanen på hans hoved, og sætte den hellige krone på turbanen.
Ex 29:6 And thou shalt put the mitre upon his head, and put the holy crown upon the mitre.
[2Mo 29:7 DK-KJV] Da skal du ta’ salveolien, og hælde det på hans hoved, og salve ham.
Ex 29:7 Then shalt thou take the anointing oil, and pour it upon his head, and anoint him.
[2Mo 29:8 DK-KJV] Og du skal bringe hans 2 sønner, og putte frakker på dem.
Ex 29:8 And thou shalt bring his sons, and put coats upon them.
[2Mo 29:9 DK-KJV] Og du skal omslå dem med omslag, Aaron og hans sønner, og sætte kyser på dem: og præsteembedet skal være deres som en bestandig vedtægt: og du skal indvi Aaron og hans sønner.
Ex 29:9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them: and the priest’s office shall be theirs for a perpetual statute: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.
[2Mo 29:10 DK-KJV] Og du skal årsage at en stud bli’r bragt foran menighedens tabernakel: og Aaron og hans sønner skal putte deres hænder på studens hoved.
Ex 29:10 And thou shalt cause a bullock to be brought before the tabernacle of the congregation: and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the bullock.
[2Mo 29:11 DK-KJV] Og du skal dræbe studen foran HERREN, ved menighedens tabernakeldør.
Ex 29:11 And thou shalt kill the bullock before the LORD, by the door of the tabernacle of the congregation.
[2Mo 29:12 DK-KJV] Og du skal ta’ studens blod, og putte det på alterets horn med din finger, og hælde alt blodet ved siden af alterets bund.
Ex 29:12 And thou shalt take of the blood of the bullock, and put it upon the horns of the altar with thy finger, and pour all the blood beside the bottom of the altar.
[2Mo 29:13 DK-KJV] Og du skal ta’ alt fedtet der dækker indvoldene, og hinden der er over leveren, og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, og brænde dem på alteret.
Ex 29:13 And thou shalt take all the fat that covereth the inwards, and the caul that is above the liver, and the two kidneys, and the fat that is upon them, and burn them upon the altar.
[2Mo 29:14 DK-KJV] Men studens kød, og hans skin, og hans møg, skal du brænde med ild udenfor lejren: det er en syndoffergave.
Ex 29:14 But the flesh of the bullock, and his skin, and his dung, shalt thou burn with fire without the camp: it is a sin offering.
[2Mo 29:15 DK-KJV] Du skal ta’ 1 vædder; og Aaron og hans sønner skal putte deres hænder på vædderens hoved.
Ex 29:15 Thou shalt also take one ram; and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram.
[2Mo 29:16 DK-KJV] Og du skal dræbe vædderen, og du skal ta’ hans blod, og stænke det rundt omkring på alteret.
Ex 29:16 And thou shalt slay the ram, and thou shalt take his blood, and sprinkle it round about upon the altar.
[2Mo 29:17 DK-KJV] Og du skal skære vædderen i stykker, og vaske hans indvolde, og hans ben, og lægge dem på hans stykker, og på hans hoved.
Ex 29:17 And thou shalt cut the ram in pieces, and wash the inwards of him, and his legs, and put them unto his pieces, and unto his head.
[2Mo 29:18 DK-KJV] Og du skal brænde hele vædderen på alteret: det er en brændoffergave overfor HERREN: det er en sød duft, en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Ex 29:18 And thou shalt burn the whole ram upon the altar: it is a burnt offering unto the LORD: it is a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD.
[2Mo 29:19 DK-KJV] Og du skal ta’ den anden vædder; og Aaron og hans sønner skal putter deres hænder på vædderens hoved.
Ex 29:19 And thou shalt take the other ram; and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram.
[2Mo 29:20 DK-KJV] Så skal du dræbe vædderen, og ta’ af hans blod, og putte det på Aarons højre øretip, og på hans sønners højre øretip, og på tomlen på deres højre hånd, og på deres højre fods storetå, og stænke blodet på alteret rundt omkring. 
Ex 29:20 Then shalt thou kill the ram, and take of his blood, and put it upon the tip of the right ear of Aaron, and upon the tip of the right ear of his sons, and upon the thumb of their right hand, and upon the great toe of their right foot, and sprinkle the blood upon the altar round about.
[2Mo 29:21 DK-KJV] Og du skal ta’ af blodet der er på alteret, og af salveolien, og stænke det på Aaron, og på hans beklædningsgenstande, og på hans sønner, og på beklædningsgenstandene til hans sønner hos ham: og han skal være helliget, og hans beklædningsgenstande, og hans sønner, og hans sønners beklædningsgenstande hos ham.
Ex 29:21 And thou shalt take of the blood that is upon the altar, and of the anointing oil, and sprinkle it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon the garments of his sons with him: and he shall be hallowed, and his garments, and his sons, and his sons’ garments with him.
[2Mo 29:22 DK-KJV] Også skal du ta’ fedtet  og culotten fra vædderen, og fedtet der dækker indvoldene, hinden over leveren, og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, og den højre bov; for det er en vædder til indvielse:
Ex 29:22 Also thou shalt take of the ram the fat and the rump, and the fat that covereth the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and the fat that is upon them, and the right shoulder; for it is a ram of consecration:
[2Mo 29:23 DK-KJV] Og et brød, og et olieret brød, og en vaffel ud af kurven med usyret brød der er foran HERREN:
Ex 29:23 And one loaf of bread, and one cake of oiled bread, and one wafer out of the basket of the unleavened bread that is before the LORD:
[2Mo 29:24 DK-KJV] Og du skal putte det hele i Aarons hænder, og i hans sønners hænder; og skal vifte dem som en vifteoffergave foran HERREN.
Ex 29:24 And thou shalt put all in the hands of Aaron, and in the hands of his sons; and shalt wave them for a wave offering before the LORD.
[2Mo 29:25 DK-KJV] Og du skal modtage dem fra deres hænder, og brænde dem på alteret som en brændoffergave, som en sød duft foran HERREN: det er en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Ex 29:25 And thou shalt receive them of their hands, and burn them upon the altar for a burnt offering, for a sweet savour before the LORD: it is an offering made by fire unto the LORD.
[2Mo 29:26 DK-KJV] Og du skal ta’ brystet fra Aarons indvielsesvædder, og vifte det som en vifteoffergave foran HERREN: og det skal være din del.
Ex 29:26 And thou shalt take the breast of the ram of Aaron’s consecration, and wave it for a wave offering before the LORD: and it shall be thy part.
[2Mo 29:27 DK-KJV] Og du skal helliggøre brystet fra vifteoffergaven, og boven fra hæveoffergaven, som er viftet, og som er hævet op, fra indvielsesvædderen, ja af det som er til Aaron, og af det som er til hans sønner.
Ex 29:27 And thou shalt sanctify the breast of the wave offering, and the shoulder of the heave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
[2Mo 29:28 DK-KJV] Og det skal for evigt være Aarons og hans sønners via en vedtægt fra Israels børn: for det er en hæveoffergave: og det skal være en hæveoffergave fra Israels børn fra det offer af deres fredsoffergaver, ja deres hæveoffergave til HERREN.
Ex 29:28 And it shall be Aaron’s and his sons’ by a statute for ever from the children of Israel: for it is an heave offering: and it shall be an heave offering from the children of Israel of the sacrifice of their peace offerings, even their heave offering unto the LORD.
[2Mo 29:29 DK-KJV] Og de hellige beklædningsgenstande skal være hans sønners efter ham, for at være salvet deri, og for at være indviet i dem.
Ex 29:29 And the holy garments of Aaron shall be his sons’ after him, to be anointed therein, and to be consecrated in them.
[2Mo 29:30 DK-KJV] Og den søn der er præst i hans sted skal ta’ dem på i 7 dage, når han kommer ind i menighedens tabernakel for at betjene i det hellige sted.
Ex 29:30 And that son that is priest in his stead shall put them on seven days, when he cometh into the tabernacle of the congregation to minister in the holy place.
[2Mo 29:31 DK-KJV] Og du skal ta’ indvielsesvædderen, og syde hans kød i det hellige sted.
Ex 29:31 And thou shalt take the ram of the consecration, and seethe his flesh in the holy place.
[2Mo 29:32 DK-KJV] Og Aaron og hans sønner skal spise vædderens kød, og brødet der er i kurven, ved menighedens tabernakeldør.
Ex 29:32 And Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram, and the bread that is in the basket, by the door of the tabernacle of the congregation.
[2Mo 29:33 DK-KJV] Og de skal spise de ting hvormed soningen var lavet, for at indvie og for at helliggøre dem: men en fremmed skal ikke spise deraf, fordi de er helligt.
Ex 29:33 And they shall eat those things wherewith the atonement was made, to consecrate and to sanctify them: but a stranger shall not eat thereof, because they are holy.
[2Mo 29:34 DK-KJV] Og hvis noget af kødet fra indvielserne, eller fra brødet, er tilbage næste morgen, da skal du brænde det resterende med ild: det skal ikke spises, fordi det er helligt.
Ex 29:34 And if ought of the flesh of the consecrations, or of the bread, remain unto the morning, then thou shalt burn the remainder with fire: it shall not be eaten, because it is holy.
[2Mo 29:35 DK-KJV] Og således skal du gøre overfor Aaron, og for hans sønner, i overensstemmelse med alle tingene som jeg har befalet dig: du skal indvie dem i 7 dage.
Ex 29:35 And thus shalt thou do unto Aaron, and to his sons, according to all things which I have commanded thee: seven days shalt thou consecrate them.
[2Mo 29:36 DK-KJV] Og du skal hver dag som soning tilbyde en stud som en syndoffergave: og du skal rense alteret, når du har lavet en soning for det, og du skal salve det, for at helliggøre det.
Ex 29:36 And thou shalt offer every day a bullock for a sin offering for atonement: and thou shalt cleanse the altar, when thou hast made an atonement for it, and thou shalt anoint it, to sanctify it.
[2Mo 29:37 DK-KJV] I 7 dage skal du lave en soning for alteret, og helliggøre det; og det skal være det helligste alter: hvadsomhelst der rører alteret skal være helligt.
Ex 29:37 Seven days thou shalt make an atonement for the altar, and sanctify it; and it shall be an altar most holy: whatsoever toucheth the altar shall be holy.
[2Mo 29:38 DK-KJV] Nu er dette det som du skal tilbyde på alteret; 2 lam fra det første år dag efter dag kontinuerligt. 
Ex 29:38 Now this is that which thou shalt offer upon the altar; two lambs of the first year day by day continually.
[2Mo 29:39 DK-KJV] Det første lam skal du tilbyde om morgenen; og det andet lam skal du tilbyde om aftenen:
Ex 29:39 The one lamb thou shalt offer in the morning; and the other lamb thou shalt offer at even:
[2Mo 29:40 DK-KJV] Og med det ene lam 2.2 kilo mel blandet med 1 liter presset olie; og 1 liter vin som en drikoffergave.
Ex 29:40 And with the one lamb a tenth deal of flour mingled with the fourth part of an hin of beaten oil; and the fourth part of an hin of wine for a drink offering.
[2Mo 29:41 DK-KJV] Og det andet lam skal du tilbyde om aftenen, og skal gøre med det efter madoffergaven fra om morgenen, og efter dens drikoffergave, som en sød duft, en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Ex 29:41 And the other lamb thou shalt offer at even, and shalt do thereto according to the meat offering of the morning, and according to the drink offering thereof, for a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD.
[2Mo 29:42 DK-KJV] Dette skal være en kontinuerlig brændoffergave udover jeres generationer ved menighedens tabernakeldør foran HERREN: der vil jeg møde jer, for at tale til jer der.
Ex 29:42 This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD: where I will meet you, to speak there unto thee.
[2Mo 29:43 DK-KJV] Og der vil jeg mødes med Israels børn, og tabernaklet skal være helliggjort via min herlighed.
Ex 29:43 And there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory.
[2Mo 29:44 DK-KJV] Og jeg vil helliggøre menighedens tabernakel, og alteret: Jeg vil også helliggøre både Aaron og hans sønner, til at betjene for mig i præsteembedet.
Ex 29:44 And I will sanctify the tabernacle of the congregation, and the altar: I will sanctify also both Aaron and his sons, to minister to me in the priest’s office.
[2Mo 29:45 DK-KJV] Og jeg vil bo blandt Israels børn, og vil være deres Gud.
Ex 29:45 And I will dwell among the children of Israel, and will be their God.
[2Mo 29:46 DK-KJV] Og de skal vide at jeg er HERREN deres Gud, der bragte dem frem ud af Egyptens land, for at jeg må bo blandt dem: Jeg er HERREN deres Gud.
Ex 29:46 And they shall know that I am the LORD their God, that brought them forth out of the land of Egypt, that I may dwell among them: I am the LORD their God.
[2Mo 30:1 DK-KJV] Og du skal lave et alter til at brænde røgelse på: af akacietræ skal du lave det.
Ex 30:1 And thou shalt make an altar to burn incense upon: of shittim wood shalt thou make it.
[2Mo 30:2 DK-KJV] Det skal være ½ meter langt, og ½ meter bredt, det skal være firkantet: og det skal være 1 meter højt: des horn skal være af det samme.
Ex 30:2 A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof; foursquare shall it be: and two cubits shall be the height thereof: the horns thereof shall be of the same.
[2Mo 30:3 DK-KJV] Og du skal belægge det med rent guld, og des sider rundt om, og des horn; og du skal af guld lave en krone til det rundt om.
Ex 30:3 And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof round about, and the horns thereof; and thou shalt make unto it a crown of gold round about.
[2Mo 30:4 DK-KJV] Og du skal lave 2 gyldne ringe til det under des krone, ved des 2 hjørner, på des 2 sider skal du lave det; og de skal være til steder hvor stavene bærer det samtidigt.
Ex 30:4 And two golden rings shalt thou make to it under the crown of it, by the two corners thereof, upon the two sides of it shalt thou make it; and they shall be for places for the staves to bear it withal.
[2Mo 30:5 DK-KJV] Og du skal lave stavene af akacietræ, og belægge dem med guld.
Ex 30:5 And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold.
[2Mo 30:6 DK-KJV] Og du skal sætte det foran sløret der er ved vidnesbyrdets ark, foran barmhjertighedssædet der er over vidnesbyrdet, hvor jeg vil mødes med dig.
Ex 30:6 And thou shalt put it before the vail that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee.
[2Mo 30:7 DK-KJV] Og Aaron skal hver morgen brænde sød røgelse derpå: når han klargør lamperne, skal han brænde røgelse på det.
Ex 30:7 And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning: when he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it.
[2Mo 30:8 DK-KJV] Og når Aaron om aftenen tænder lamperne, skal han brænde røgelse på det, en vedvarende røgelse foran HERREN udover jeres generationer.
Ex 30:8 And when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the LORD throughout your generations.
[2Mo 30:9 DK-KJV] I skal ikke tilbyde noget underligt røgelse derpå, heller ikke brændoffer, ej heller madoffergave; I skal heller ikke hælde drikoffergave derpå.
Ex 30:9 Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering; neither shall ye pour drink offering thereon.
[2Mo 30:10 DK-KJV] Og Aaron skal lave en soning på des horn med blodet fra syndsoningsoffergaven en gang om året: han skal han lave soning på det udover jeres generationer en gang om året: det er helligst for HERREN.
Ex 30:10 And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements: once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations: it is most holy unto the LORD.
[2Mo 30:11 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 30:11 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 30:12 DK-KJV] Når du tager summen af Israels børn efter deres antal, da skal de gi’ hver mand en løsesum for hans sjæl til HERREN, når du tæller dem; for ikke at der er nogen plage blandt dem, når du tæller dem.
Ex 30:12 When thou takest the sum of the children of Israel after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the LORD, when thou numberest them; that there be no plague among them, when thou numberest them.
[2Mo 30:13 DK-KJV] Dette skal de gi’, hver og en der passerer blandt dem der er talt, en ½ shekel efter helligdomssheklen: en ½ shekel skal være HERRENs offergave. “1 shekel er 20 gerahs: en ½ shekel = 5.7 gram”
Ex 30:13 This they shall give, every one that passeth among them that are numbered, half a shekel after the shekel of the sanctuary: (a shekel is twenty gerahs:) an half shekel shall be the offering of the LORD.
[2Mo 30:14 DK-KJV] Hver og en der passerer blandt dem der er talt, fra 20 år gammel og over, skal gi’ en offergave til HERREN.
Ex 30:14 Every one that passeth among them that are numbered, from twenty years old and above, shall give an offering unto the LORD.
[2Mo 30:15 DK-KJV] De rige skal ikke gi’ mere, og de fattige skal ikke gi’ mindre end en ½ shekel, når de giver en offergave til HERREN, til at lave en soning for jeres sjæle.
Ex 30:15 The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel, when they give an offering unto the LORD, to make an atonement for your souls.
[2Mo 30:16 DK-KJV] Og du skal ta’ soningspengene fra Israels børn, og skal udvælge det til tjenesten af menighedens tabernakel; så det må være et mindesmærke overfor Israels børn foran HERREN, til at lave en soning for jeres sjæle.
Ex 30:16 And thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation; that it may be a memorial unto the children of Israel before the LORD, to make an atonement for your souls.
[2Mo 30:17 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 30:17 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 30:18 DK-KJV] Du skal også lave et vaskefad af messing, og også hans fod af messing, til at vaske det hele: og du skal sætte det mellem menighedens tabernakel og alteret, og du skal komme vand i det.
Ex 30:18 Thou shalt also make a laver of brass, and his foot also of brass, to wash withal: and thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shalt put water therein.
[2Mo 30:19 DK-KJV] For Aaron og hans sønner skal vaske deres hænder og deres fødder i det:
Ex 30:19 For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat:
[2Mo 30:20 DK-KJV] Når de går ind i menighedens tabernakel, skal de vaske sig med vand, for ikke at de dør; eller når de kommer nær indtil alteret for at betjene, for at brænde offergave lavet via ild overfor HERREN:
Ex 30:20 When they go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with water, that they die not; or when they come near to the altar to minister, to burn offering made by fire unto the LORD:
[2Mo 30:21 DK-KJV] Så skal de vaske deres hænder og deres fødder, for ikke at de dør: og det skal overfor dem være en evig vedtægt, ja for ham og for hans sæd udover deres generationer.
Ex 30:21 So they shall wash their hands and their feet, that they die not: and it shall be a statute for ever to them, even to him and to his seed throughout their generations.
[2Mo 30:22 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 30:22 Moreover the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 30:23 DK-KJV] Ta’ du også til dig primære krydderier, af ren myrra 500 shekler, og af sød kanel halvt så meget, ja 250 shekler, og af sød kalmusrod 250 shekler,
Ex 30:23 Take thou also unto thee principal spices, of pure myrrh five hundred shekels, and of sweet cinnamon half so much, even two hundred and fifty shekels, and of sweet calamus two hundred and fifty shekels,
[2Mo 30:24 DK-KJV] Og af kassiakanel 500 shekler, efter helligdomssheklen, og af olivenolie en hin: “1 hin = 3,67 liter – 1 shekel = 11,4 gram”
Ex 30:24 And of cassia five hundred shekels, after the shekel of the sanctuary, and of oil olive an hin:
[2Mo 30:25 DK-KJV] Du skal lave det til en olie af hellig salve, en salve sammensat efter apotekerkunsten: det skal være en hellig salveolie.
Ex 30:25 And thou shalt make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of the apothecary: it shall be an holy anointing oil.
[2Mo 30:26 DK-KJV] Og du skal med det salve menighedens tabernakel, og vidnesbyrdets ark,
Ex 30:26 And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the ark of the testimony,
[2Mo 30:27 DK-KJV] Og bordet og alle hans kar, og lysestagen og hans kar, og røgelsesalteret,
Ex 30:27 And the table and all his vessels, and the candlestick and his vessels, and the altar of incense,
[2Mo 30:28 DK-KJV] Og Og brændoffergavealteret med alle hans kar, og vaskefadet og hans fod.
Ex 30:28 And the altar of burnt offering with all his vessels, and the laver and his foot.
[2Mo 30:29 DK-KJV] Og du skal helliggøre dem, så de må være helligst: hvadsomhelst der rører dem skal være helligt.
Ex 30:29 And thou shalt sanctify them, that they may be most holy: whatsoever toucheth them shall be holy.
[2Mo 30:30 DK-KJV] Og du skal salve Aaron og hans sønner, og indvie dem, så de må betjene overfor mig i præsteembedet.
Ex 30:30 And thou shalt anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 30:31 DK-KJV] Og du skal tale til Israels børn, og sige, Dette skal være en hellig salveolie overfor mig udover jeres generationer.
Ex 30:31 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, This shall be an holy anointing oil unto me throughout your generations.
[2Mo 30:32 DK-KJV] Det skal ikke hældes udover menneskekød, I skal heller ikke lave nogen anden som den, efter dens sammensætning: det er helligt, og det skal være helligt overfor mig.
Ex 30:32 Upon man’s flesh shall it not be poured, neither shall ye make any other like it, after the composition of it: it is holy, and it shall be holy unto you.
[2Mo 30:33 DK-KJV] Hvemsomhelst der sammensætter noget som det, eller hvemsomhelst der putter noget af det på en fremmed, skal nemlig bli’ afskåret fra hans folk.
Ex 30:33 Whosoever compoundeth any like it, or whosoever putteth any of it upon a stranger, shall even be cut off from his people.
[2Mo 30:34 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Ta’ søde krydderier til dig, stacte, og onycha, og galbanum; disse søde krydderier sammen med ren frankincense: af hver skal der være den samme vægt:  
Ex 30:34 And the LORD said unto Moses, Take unto thee sweet spices, stacte, and onycha, and galbanum; these sweet spices with pure frankincense: of each shall there be a like weight:
[2Mo 30:35 DK-KJV] Og du skal lave en parfume, en konfekture efter apotekerkunsten, sammenblandet, ren og hellig:
Ex 30:35 And thou shalt make it a perfume, a confection after the art of the apothecary, tempered together, pure and holy:
[2Mo 30:36 DK-KJV] Og du skal kværne noget af det meget småt, og lægge det foran vidnesbyrdet i menighedens tabernakel, hvor jeg vil mødes med dig: det skal for jer være helligst.
Ex 30:36 And thou shalt beat some of it very small, and put of it before the testimony in the tabernacle of the congregation, where I will meet with thee: it shall be unto you most holy.
[2Mo 30:37 DK-KJV] Og vedrørende parfumen som du skal lave, I skal ikke lave noget til jerselv efter dens sammensætning: det skal overfor dig være helligt for HERREN.
Ex 30:37 And as for the perfume which thou shalt make, ye shall not make to yourselves according to the composition thereof: it shall be unto thee holy for the LORD.
[2Mo 30:38 DK-KJV] Hvemsomhelst der skal lave noget som det, for at dufte til det, skal nemlig bli’ afskåret fra hans folk.
Ex 30:38 Whosoever shall make like unto that, to smell thereto, shall even be cut off from his people.
[2Mo 31:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 31:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 31:2 DK-KJV] Se, jeg har ved navn kaldet Bezaleel sønnen af Uri, sønnen af Hur, fra Judahs stamme:
Ex 31:2 See, I have called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah:
[2Mo 31:3 DK-KJV] Og jeg har fyldt ham med Guds ånd, i visdom, i forståelse, og i kundskab, og i alle former for håndværk;
Ex 31:3 And I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship,
[2Mo 31:4 DK-KJV] Til at udarbejde ejendommelig gerninger, til arbejde i guld, og i sølv, og i messing,
Ex 31:4 To devise cunning works, to work in gold, and in silver, and in brass,
[2Mo 31:5 DK-KJV] Og i stenskæring, for at sætte dem, og i tømmersnitning, for at lave alle former for håndværk.
Ex 31:5 And in cutting of stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship.
[2Mo 31:6 DK-KJV] Og jeg, læg mærke til, jeg har hos ham givet Aholiab, sønnen af Ahisamach, fra Dans stamme: og i hjerterne på alle der er vis hjertet har jeg lagt visdom, for at de må lave alt det jeg har befalet dig;
Ex 31:6 And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan: and in the hearts of all that are wise hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee;
[2Mo 31:7 DK-KJV] Menighedens tabernakel, og vidnesbyrdets ark, og barmhjertighedssædet der er derpå, og alle møblerne til tabernaklet,
Ex 31:7 The tabernacle of the congregation, and the ark of the testimony, and the mercy seat that is thereupon, and all the furniture of the tabernacle,
[2Mo 31:8 DK-KJV] Og bordene og hans møbler, og den ægte lysestage med hans møbler, og røgelsesalteret,
Ex 31:8 And the table and his furniture, and the pure candlestick with all his furniture, and the altar of incense,
[2Mo 31:9 DK-KJV] Og Og brændoffergavealteret med alle hans møbler, og vaskefadet og hans fod,
Ex 31:9 And the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his foot,
[2Mo 31:10 DK-KJV] Og tjenestetøjet, og de hellige beklædningsgenstande til præsten Aaron, og beklædningsgenstandene til hans sønner, for at betjene i præsteembedet,
Ex 31:10 And the cloths of service, and the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons, to minister in the priest’s office,
[2Mo 31:11 DK-KJV] Og salveolien, og sød røgelse til det hellige sted: i overensstemmelse med alt det jeg har befalet dig skal de gøre.
Ex 31:11 And the anointing oil, and sweet incense for the holy place: according to all that I have commanded thee shall they do.
[2Mo 31:12 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 31:12 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 31:13 DK-KJV] Tal du også til Israels børn, og sig, I skal sandelig holde min sabbat: for den er et tegn mellem mig og jer udover jeres generationer; så I må vide at jeg er HERREN der helliggør jer.
Ex 31:13 Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my sabbaths ye shall keep: for it is a sign between me and you throughout your generations; that ye may know that I am the LORD that doth sanctify you.
[2Mo 31:14 DK-KJV] I skal derfor holde sabbatten; for den er hellig for jer: hver den der besmitter den skal med sikkerhed lide døden: for hver den der gør noget virke deri, den sjæl skal fjernes blandt sit folk.
Ex 31:14 Ye shall keep the sabbath therefore; for it is holy unto you: every one that defileth it shall surely be put to death: for whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people.
[2Mo 31:15 DK-KJV] 6 dage må virke bli’ gjort; men i den 7’ne er sabbatshvilen, hellig for HERREN: hvemsomhelst som gør noget virke på sabbatsdagen, han skal med sikkerhed lide døden.
Ex 31:15 Six days may work be done; but in the seventh is the sabbath of rest, holy to the LORD: whosoever doeth any work in the sabbath day, he shall surely be put to death.
[2Mo 31:16 DK-KJV] Derfor skal Israels børn holde sabbatten, for at overholde sabbatten udover deres generationer, som en vedvarende pagt. 
Ex 31:16 Wherefore the children of Israel shall keep the sabbath, to observe the sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant.
[2Mo 31:17 DK-KJV] Det er et tegn mellem mig og Israels børn for evigt: for på 6 dage lavede HERREN himmel og jord, og på den 7’ne dag hvilede han, og var forfrisket.
Ex 31:17 It is a sign between me and the children of Israel for ever: for in six days the LORD made heaven and earth, and on the seventh day he rested, and was refreshed.
[2Mo 31:18 DK-KJV] Og han gav til Moses, da han havde gjort en ende på kommunikationen med ham på bjerget Sinai, 2 vidnesbyrds tavler, tavler af sten, skrevet med Guds finger.
Ex 31:18 And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon mount Sinai, two tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God.
[2Mo 32:1 DK-KJV] Og da folket så’ at Moses var langt tid om at komme ned fra bjerget, forsamlede folket sig omkring Aaron, og sagde til ham, Op, lav os guder, som skal gå foran os; for angående denne Moses, manden der bragte os op ud af Egyptens land, vi ved ikke hvad der er blevet af ham.
Ex 32:1 And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron, and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us; for as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him.
[2Mo 32:2 DK-KJV] Og Aaron sagde til dem, knæk stykker af guldøreringene, som er på jeres hustruers ører, af jeres sønner, og af jeres døtre, og bring dem til mig.
Ex 32:2 And Aaron said unto them, Break off the golden earrings, which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me.
[2Mo 32:3 DK-KJV] Og hele folket knækkede stykker af guldøreringene som var på deres ører, og bragte dem til Aaron.
Ex 32:3 And all the people brake off the golden earrings which were in their ears, and brought them unto Aaron.
[2Mo 32:4 DK-KJV] Og han modtog dem ved deres hånd, og udformede det med et graveringsværktøj, efter at han havde lavet det til en støbt kalv: og de sagde, Disse er dine guder, Kæreste Israel, som bragte dig op ud af Egyptens land.
Ex 32:4 And he received them at their hand, and fashioned it with a graving tool, after he had made it a molten calf: and they said, These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.
[2Mo 32:5 DK-KJV] Og da Aaron så’ den, byggede han et alter foran den; og Aaron lavede en proklamation, og sagde, I morgen er en fest for HERREN.
Ex 32:5 And when Aaron saw it, he built an altar before it; and Aaron made proclamation, and said, To morrow is a feast to the LORD.
[2Mo 32:6 DK-KJV] Og de stod tidligt op om morgenen, og tilbød brændoffergaver, og bragte fredsoffergaver; og folket sad ned for at spise og for at drikke, og rejste sig for at lege.
Ex 32:6 And they rose up early on the morrow, and offered burnt offerings, and brought peace offerings; and the people sat down to eat and to drink, and rose up to play.
[2Mo 32:7 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå, kom dig ned; for dit folk, som du bragte ud af Egyptens land, har korrumperet demselv:
Ex 32:7 And the LORD said unto Moses, Go, get thee down; for thy people, which thou broughtest out of the land of Egypt, have corrupted themselves:
[2Mo 32:8 DK-KJV] De har hurtigt skiftet side ud af den vej som jeg befalede dem: de har lavet dem en støbt kalv, og har tilbedt den, og har ofret til den, og sagde, Disse er dine guder, Kæreste Israel, som har bragt dig op ud af Egyptens land.
Ex 32:8 They have turned aside quickly out of the way which I commanded them: they have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed thereunto, and said, These be thy gods, O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt.
[2Mo 32:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Jeg har set dette folk, og, læg mærket til, det er et stivnakket folk:
Ex 32:9 And the LORD said unto Moses, I have seen this people, and, behold, it is a stiffnecked people:
[2Mo 32:10 DK-KJV] Lad mig nu derfor være alene, så mit arrigskab må vokse sig stort imod dem, og for at jeg må konsumere dem: og jeg vil af dig lave en stor nation.
Ex 32:10 Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them: and I will make of thee a great nation.
[2Mo 32:11 DK-KJV] Og Moses bønfaldte hans Gud HERREN, og sagde, HERRE, hvorfor vokser dit arrigskab sig stort imod dit folk, som du har bragt ud af Egyptens land med stor kraft, og med en mægtig hånd?
Ex 32:11 And Moses besought the LORD his God, and said, LORD, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power, and with a mighty hand?
[2Mo 32:12 DK-KJV] Hvorfor skulle Egypterne tale, og sige, På grund af misgerning bragte han dem ud, for at slå dem ihjel i bjergene, og for at konsumere dem fra jordens overflade? Vend dig væk fra dit voldsomme arrigskab, og anger fra dette onde imod dit folk.
Ex 32:12 Wherefore should the Egyptians speak, and say, For mischief did he bring them out, to slay them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from thy fierce wrath, and repent of this evil against thy people.
[2Mo 32:13 DK-KJV] Husk på Abraham, Isak, og Israel, dine tjenere, overfor hvem du sværgede gennem dit eget selv, og sagde til dem, Jeg vil multiplicere jeres sæd som himlens stjerner, og hele dette land som jeg har talt om vil jeg gi’ til jeres sæd, og de skal arve det for evigt.
Ex 32:13 Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swarest by thine own self, and saidst unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it for ever.
[2Mo 32:14 DK-KJV] Og HERREN angrede fra det onde som han tænkte at gøre mod hans folk.
Ex 32:14 And the LORD repented of the evil which he thought to do unto his people.
[2Mo 32:15 DK-KJV] Og Moses vendte sig, og gik ned fra bjerget, og de 2 vidnesbyrds tavler var i hans hånd: der var skrevet på begge sider af tavlerne; på den ene side og på den anden side var de skrevet på.
Ex 32:15 And Moses turned, and went down from the mount, and the two tables of the testimony were in his hand: the tables were written on both their sides; on the one side and on the other were they written.
[2Mo 32:16 DK-KJV] Og tavlerne var Guds værk, og skriften var Guds skrift, udformet på tavlerne.
Ex 32:16 And the tables were the work of God, and the writing was the writing of God, graven upon the tables.
[2Mo 32:17 DK-KJV] Og da Josva hørte larmen fra folket da de råbte, sagde han til Moses, Der er en krigslarm i lejren.
Ex 32:17 And when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, There is a noise of war in the camp.
[2Mo 32:18 DK-KJV] Og han sagde, Det er ikke stemmen af dem der råber på herredømme, det er heller ikke stemmen af dem der råber på at bli’ besejret: men jeg hører larmen af dem der synger.
Ex 32:18 And he said, It is not the voice of them that shout for mastery, neither is it the voice of them that cry for being overcome: but the noise of them that sing do I hear.
[2Mo 32:19 DK-KJV] Og det skete, så snart som han kom nær indtil lejren, at han så kalven, og dansen: og Moses var meget vred, og han kastede tavlerne ud af hans hænder, og knuste dem nedenfor bjerget.
Ex 32:19 And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw the calf, and the dancing: and Moses’ anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands, and brake them beneath the mount.
[2Mo 32:20 DK-KJV] Og han tog kalven som de havde lavet, og brændte den i ilden, og formalede den til pulver, og strøede det udover vandet, og fik Israels børn til at drikke af det.
Ex 32:20 And he took the calf which they had made, and burnt it in the fire, and ground it to powder, and strawed it upon the water, and made the children of Israel drink of it.
[2Mo 32:21 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron, Hvad gjorde dette folk mod dig, så du har bragt så stor en synd over dem?
Ex 32:21 And Moses said unto Aaron, What did this people unto thee, that thou hast brought so great a sin upon them?
[2Mo 32:22 DK-KJV] Og Aaron sagde, Lad ikke min herres vrede vokse: du kender folket, at de er opsat på misgerning.
Ex 32:22 And Aaron said, Let not the anger of my lord wax hot: thou knowest the people, that they are set on mischief.
[2Mo 32:23 DK-KJV] For de sagde til mig, Lav os guder, som skal gå foran os: for angående denne Moses, manden der bragte os op ud af Egyptens land, vi ved ikke hvad der er blevet af ham.
Ex 32:23 For they said unto me, Make us gods, which shall go before us: for as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him.
[2Mo 32:24 DK-KJV] Og jeg sagde til dem, Hvemsomhelst der har noget guld, lad dem brække det af. Sådant gav de det til mig: da kastede jeg det ind i ilden, og denne kalv kom ud.
Ex 32:24 And I said unto them, Whosoever hath any gold, let them break it off. So they gave it me: then I cast it into the fire, and there came out this calf.
[2Mo 32:25 DK-KJV] Og da Moses så’ at folket var nøgne; (for Aaron havde gjort dem nøgne for deres skam blandt der fjender:)
Ex 32:25 And when Moses saw that the people were naked; (for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies:)
[2Mo 32:26 DK-KJV] Da stod Moses i lejrporten, og sagde, Hvem er på HERRENs side? lad ham komme til mig. Og alle Levis sønner forsamlede demselv hos ham.
Ex 32:26 Then Moses stood in the gate of the camp, and said, Who is on the LORD’S side? let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him.
[2Mo 32:27 DK-KJV] Og han sagde til dem, Således siger Israels Gud HERREN, Sæt enhver mand hans sværd ved hans side, og gå ind og ud fra port til port udover lejren, og dræb enhver mand hans bror, og enhver mand hans ven, og enhver mand hans næste.
Ex 32:27 And he said unto them, Thus saith the LORD God of Israel, Put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbour.
[2Mo 32:28 DK-KJV] Og Levis børn gjorde i overensstemmelse med Moses’ ord: og den dag faldt der omkring 3.000 af folkets mænd.
Ex 32:28 And the children of Levi did according to the word of Moses: and there fell of the people that day about three thousand men.
[2Mo 32:29 DK-KJV] For Moses havde sagt, Indvi’ jerselv til HERREN i dag, ja enhver mand over sin søn, og over sin bror; så han denne dag må skænke en velsignelse over jer.
Ex 32:29 For Moses had said, Consecrate yourselves to day to the LORD, even every man upon his son, and upon his brother; that he may bestow upon you a blessing this day.
[2Mo 32:30 DK-KJV] Og det skete næste morgen, at Moses sagde til folket, I har syndet en stor synd: og nu vil jeg gå op til HERREN; måske skal jeg lave en soning for jeres synd. 
Ex 32:30 And it came to pass on the morrow, that Moses said unto the people, Ye have sinned a great sin: and now I will go up unto the LORD; peradventure I shall make an atonement for your sin.
[2Mo 32:31 DK-KJV] Og Moses returnerede til HERREN, og sagde, Åh, dette folk har syndet en stor synd, og har lavet dem guder af guld.
Ex 32:31 And Moses returned unto the LORD, and said, Oh, this people have sinned a great sin, and have made them gods of gold.
[2Mo 32:32 DK-KJV] Alligevel nu, hvis du ville tilgive deres synd; og hvis ikke, visk mig, jeg ber dig, ud af din bog som du har skrevet.
Ex 32:32 Yet now, if thou wilt forgive their sin—; and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written.
[2Mo 32:33 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Hvemsomhelst der har syndet imod mig, ham vil jeg viske ud af min bog.
Ex 32:33 And the LORD said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book.
[2Mo 32:34 DK-KJV] Gå derfor nu, led folket til stedet om hvilket jeg har fortalt dig om: læg mærke til, min Engel skal gå foran dig: imidlertid på dagen når jeg besøger vil jeg besøge deres synd over dem.
Ex 32:34 Therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee: behold, mine Angel shall go before thee: nevertheless in the day when I visit I will visit their sin upon them.
[2Mo 32:35 DK-KJV] Og HERREN plagede folket, fordi de lavede kalven, som Aaron lavede.
Ex 32:35 And the LORD plagued the people, because they made the calf, which Aaron made.
[2Mo 33:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Ta’ af sted, og gå op herfra, du og hele folket som du bragte op ud af Egyptens land, indtil landet som jeg svor til Abraham, til Isak, og til Jacob, og siger, Til din sæd vil jeg gi’ det:
Ex 33:1 And the LORD said unto Moses, Depart, and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I sware unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed will I give it:
[2Mo 33:2 DK-KJV] Og jeg vil sende en engel foran dig; og jeg vil fordrive Canaaniterne, Amoriterne, og Hittiterne, og Perizziterne, Hiviterne, og Jebusiterne:
Ex 33:2 And I will send an angel before thee; and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite:
[2Mo 33:3 DK-KJV] Til et land der flyder med mælk og honning: for jeg vil ikke gå op i din midte; for du er et stivnakket folk: for ikke at jeg fortærer dig på vejen.
Ex 33:3 Unto a land flowing with milk and honey: for I will not go up in the midst of thee; for thou art a stiffnecked people: lest I consume thee in the way.
[2Mo 33:4 DK-KJV] Og da folket hørte disse onde nyheder, sørgede de: og ingen mand iklædte sig hans ornamenter.
Ex 33:4 And when the people heard these evil tidings, they mourned: and no man did put on him his ornaments.
[2Mo 33:5 DK-KJV] For HERREN havde sagt til Moses, Sig til Israels børn, I er et stivnakket folk: i et øjeblik vil jeg komme op ind i din midte, og fortære dig: læg nu derfor dine ornamenter fra dig, så jeg må vide hvad jeg skal gøre mod dig.
Ex 33:5 For the LORD had said unto Moses, Say unto the children of Israel, Ye are a stiffnecked people: I will come up into the midst of thee in a moment, and consume thee: therefore now put off thy ornaments from thee, that I may know what to do unto thee.
[2Mo 33:6 DK-KJV] Og Israels børn afklædte sig sine ornamenter ved Horeb-bjerget.
Ex 33:6 And the children of Israel stripped themselves of their ornaments by the mount Horeb.
[2Mo 33:7 DK-KJV] Og Moses tog tabernaklet, og slog det op udenfor lejren, et godt stykke fra lejren, og kaldte det Menighedens tabernakel. Og det skete, at hver og en som søgte HERREN gik ud til menighedens tabernakel, som var udenfor lejren.
Ex 33:7 And Moses took the tabernacle, and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the Tabernacle of the congregation. And it came to pass, that every one which sought the LORD went out unto the tabernacle of the congregation, which was without the camp.
[2Mo 33:8 DK-KJV] Og det skete, da Moses gik ud til tabernaklet, at hele folket rejste sig op, og alle mand stod ved hans teltdør, og kiggede efter Moses, indtil han var gået ind i tabernaklet.
Ex 33:8 And it came to pass, when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up, and stood every man at his tent door, and looked after Moses, until he was gone into the tabernacle.
[2Mo 33:9 DK-KJV] Og det skete, som Moses gik ind i tabernaklet, at skysøjlen dalede ned, og stod ved tabernakeldøren, og HERREN talte med Moses. 
Ex 33:9 And it came to pass, as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended, and stood at the door of the tabernacle, and the LORD talked with Moses.
[2Mo 33:10 DK-KJV] Og hele folket så skysøjlen stå ved tabernakeldøren: og hele folket rejste sig og tilbad, alle mand i hans teltdør.
Ex 33:10 And all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door: and all the people rose up and worshipped, every man in his tent door.
[2Mo 33:11 DK-KJV] Og HERREN talte med Moses ansigt til ansigt, som en mand taler med hans ven. Og han vendte igen tilbage ind i lejren: men hans tjener Josva, Nuns søn, en ung mand, forlod ikke tabernaklet.
Ex 33:11 And the LORD spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp: but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle.
[2Mo 33:12 DK-KJV] Og Moses sagde til HERREN, Se, du siger til mig, Bring dette folk op: og du har ikke ladet mig vide hvem du vil sende med mig. Alligevel har du sagt, jeg kender dig ved navn, og du har også i mine øjne fundet nåde.
Ex 33:12 And Moses said unto the LORD, See, thou sayest unto me, Bring up this people: and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight.
[2Mo 33:13 DK-KJV] Nu derfor, ber jeg dig, hvis jeg i dine øjne har fundet nåde, vis mig nu din vej, så jeg må kende dig, så jeg i dine øjne må finde nåde: og tænk over at denne nation er dit folk.
Ex 33:13 Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight: and consider that this nation is thy people.
[2Mo 33:14 DK-KJV] Og han sagde, Mit nærvær skal gå med dig, og jeg vil give dig hvile.
Ex 33:14 And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest.
[2Mo 33:15 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvis dit nærvær ikke går med mig, så bær os ikke op herfra.
Ex 33:15 And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence.
[2Mo 33:16 DK-KJV] For hvordan skal det da her bli’ kendt at jeg og dit folk i dine øjne har fundet nåde? er det ikke i det at du går med os? sådant skal vi være adskilt, jeg og dit folk, fra hele folket der er på jordens overflade.
Ex 33:16 For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? is it not in that thou goest with us? so shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth.
[2Mo 33:17 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Jeg vil også gøre denne ting som du har talt: for du har i mine øjne fundet nåde, og jeg kender dig ved navn.
Ex 33:17 And the LORD said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken: for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name.
[2Mo 33:18 DK-KJV] Og han sagde, jeg bønfalder dig, vis mig din herlighed.
Ex 33:18 And he said, I beseech thee, shew me thy glory.
[2Mo 33:19 DK-KJV] Og han sagde, Jeg vil få al min godhed til at passere foran dig, og jeg vil proklamere HERRENs navn foran dig; og vil være nådig med hvem jeg vil være nådig, og vil vise barmhjertighed over hvem jeg vil vise barmhjertighed.
Ex 33:19 And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the LORD before thee; and will be gracious to whom I will be gracious, and will shew mercy on whom I will shew mercy.
[2Mo 33:20 DK-KJV] Og han sagde, Du kan ikke se mit ansigt: for der skal intet menneske se mig, og leve.
Ex 33:20 And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.
[2Mo 33:21 DK-KJV] Og HERREN sagde, Læg mærke til, der er et sted ved mig, og du skal stå på en klippe:
Ex 33:21 And the LORD said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock:
[2Mo 33:22 DK-KJV] Og det skal ske, mens min herlighed passerer forbi, at jeg vil putte dig i en klippesprække, og jeg vil dække dig med min hånd mens jeg passerer forbi:
Ex 33:22 And it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in a clift of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by:
[2Mo 33:23 DK-KJV] Og jeg vil fjerne min hånd, og du skal se min bagside: men mit ansigt skal ikke bli’ set.
Ex 33:23 And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts: but my face shall not be seen.
[2Mo 34:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Hug dig 2 stentavler ligesom de første: og på disse tavler vil jeg skrive de ord der var på de første tavler, som du knuste.
Ex 34:1 And the LORD said unto Moses, Hew thee two tables of stone like unto the first: and I will write upon these tables the words that were in the first tables, which thou brakest.
[2Mo 34:2 DK-KJV] Og vær klar i morgen tidlig, og kom op på Sinai-bjerget i morgen tidlig, og præsenter digselv for mig der på toppen af bjerget.
Ex 34:2 And be ready in the morning, and come up in the morning unto mount Sinai, and present thyself there to me in the top of the mount.
[2Mo 34:3 DK-KJV] Og intet menneske skal komme op med dig, lad ej heller noget menneske bli’ set udover bjerget: lad heller ikke flokkene og besætningerne græsse foran bjerget.
Ex 34:3 And no man shall come up with thee, neither let any man be seen throughout all the mount; neither let the flocks nor herds feed before that mount.
[2Mo 34:4 DK-KJV] Og han huggede 2 stentavler ligesom de første; og Moses stod tidlig op om morgenen, og gik op på Sinai-bjerget, som HERREN havde befalet ham, og tog de 2 stentavler i hans hånd.
Ex 34:4 And he hewed two tables of stone like unto the first; and Moses rose up early in the morning, and went up unto mount Sinai, as the LORD had commanded him, and took in his hand the two tables of stone.
[2Mo 34:5 DK-KJV] Og HERREN dalede ned i skyen, og stod hos ham der, og proklamerede HERRENs navn.
Ex 34:5 And the LORD descended in the cloud, and stood with him there, and proclaimed the name of the LORD.
[2Mo 34:6 DK-KJV] Og HERREN passerede forbi foran ham, og proklamerede, HERREN, HERREN Gud, barmhjertig og nådig, tålmodig, og rig på godhed og sandhed,
Ex 34:6 And the LORD passed by before him, and proclaimed, The LORD, The LORD God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth,
[2Mo 34:7 DK-KJV] Ved at være barmhjertig mod tusindvis, ved at tilgi’ fejltrin og overtrædelse og synd, og det vil på ingen måde frikende de skyldige; han hjemsøger fædrenes fejltrin over børnene, og over børnebørnene, indtil den tredje og til den fjerde generation.
Ex 34:7 Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children’s children, unto the third and to the fourth generation.
[2Mo 34:8 DK-KJV] Og Moses skyndte sig, og bøjede hans hoved mod jorden, og tilbad.
Ex 34:8 And Moses made haste, and bowed his head toward the earth, and worshipped.
[2Mo 34:9 DK-KJV] Og han sagde, Hvis nu jeg i dine øjne har fundet nåde, Kæreste Herre, lad min Herre, jeg ber dig, gå blandt os; for det er et stivnakket folk; og bær du over med vore fejltrin og vor synd, og ta’ os som din arv.
Ex 34:9 And he said, If now I have found grace in thy sight, O Lord, let my Lord, I pray thee, go among us; for it is a stiffnecked people; and pardon our iniquity and our sin, and take us for thine inheritance.
[2Mo 34:10 DK-KJV] Og han sagde, Læg mærke til, Jeg laver en pagt: foran hele dit folk vil jeg gøre undere, sådanne som ikke er blevet udført på hele jorden, ej heller i nogen nation: og alle de mennesker blandt hvem du er skal se HERRENs virke: for det er en forfærdelig ting som jeg vil gøre mod dig.
Ex 34:10 And he said, Behold, I make a covenant: before all thy people I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation: and all the people among which thou art shall see the work of the LORD: for it is a terrible thing that I will do with thee.
[2Mo 34:11 DK-KJV] Overhold du det som jeg befaler dig denne dag: læg mærke til, Jeg uddriver foran dig Amoriterne, og Canaaniterne, og Hetiterne, og Perizziterne, og Hiviterne, og Jebusiterne:
Ex 34:11 Observe thou that which I command thee this day: behold, I drive out before thee the Amorite, and the Canaanite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite.
[2Mo 34:12 DK-KJV] Pas på digselv, for ikke at du laver en pagt med de indbyggere fra det land som du går hentil, for ikke at det bli’r til en fælde i din midte:
Ex 34:12 Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee:
[2Mo 34:13 DK-KJV] Men I skal destruere deres altre, knuse deres figurer, og fælde deres lunde:
Ex 34:13 But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves:
[2Mo 34:14 DK-KJV] For du skal ikke tilbede nogen anden gud: for HERREN, hvis navn er Jaloux, er en jaloux Gud:
Ex 34:14 For thou shalt worship no other god: for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God:
[2Mo 34:15 DK-KJV] For ikke at du laver en pagt med de indbyggere fra det land, og de går ind på horevejen efter deres guder, og ofre til deres guder, og en kalder på dig, og du spiser af hans ofre;
Ex 34:15 Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice;
[2Mo 34:16 DK-KJV] Og du tager af deres døtre til dine sønner, og deres døtre går ind på horevejen efter deres guder, og får dine sønner til at gå ind på horevejen efter deres guder.
Ex 34:16 And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods.
[2Mo 34:17 DK-KJV] Du skal ikke lave dig nogle støbte guder.
Ex 34:17 Thou shalt make thee no molten gods.
[2Mo 34:18 DK-KJV] Du skal holde de usyrede brøds fest. 7 dage skal du spise usyret brød, som jeg befalede dig, og det i måneden Abib: for i måneden Abib kom du ud af Egypten.
Ex 34:18 The feast of unleavened bread shalt thou keep. Seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, in the time of the month Abib: for in the month Abib thou camest out from Egypt.
[2Mo 34:19 DK-KJV] Alle der åbner livmoderen [Matrixen) er mine; og enhver førstefødt blandt kvæget, om det så er okse eller får, der er hankøn.
Ex 34:19 All that openeth the matrix is mine; and every firstling among thy cattle, whether ox or sheep, that is male.
[2Mo 34:20 DK-KJV] Men de førstefødte fra et æsel skal du løskøbe med et lam: og hvis du ikke løskøber ham, da skal du brække hans nakke. Alle de førstefødte fra dine sønner skal du løskøbe. Og ingen skal vise sig for mig tomhændet.
Ex 34:20 But the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb: and if thou redeem him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons thou shalt redeem. And none shall appear before me empty.
[2Mo 34:21 DK-KJV] 6 dage skal du arbejde, men på den 7’ne dag skal du hvile: i pløje tid og i høst skal du hvile.
Ex 34:21 Six days thou shalt work, but on the seventh day thou shalt rest: in earing time and in harvest thou shalt rest.
[2Mo 34:22 DK-KJV] Og du skal overholde ugernes fest, af førstefrugterne fra hvedehøsten, og indsamlingsfesten ved år’rets afslutning.
Ex 34:22 And thou shalt observe the feast of weeks, of the firstfruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year’s end.
[2Mo 34:23 DK-KJV] 3 gange om året skal alle jeres hankøn vise sig foran HERREN Gud, Israels Gud.
Ex 34:23 Thrice in the year shall all your men children appear before the Lord GOD, the God of Israel.
[2Mo 34:24 DK-KJV] For jeg vil kaste nationerne ud foran dig, og forstørre dine grænser: der er heller ikke noget menneske som skal ønske sig dit land, når du skal gå op 3 gange om året for at vise dig foran HERREN din Gud.
Ex 34:24 For I will cast out the nations before thee, and enlarge thy borders: neither shall any man desire thy land, when thou shalt go up to appear before the LORD thy God thrice in the year.
[2Mo 34:25 DK-KJV] Du skal ikke tilbyde blodet fra mit offer med surdej: offeret fra påskefesten skal heller ikke efterlades til om morgenen.
Ex 34:25 Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leaven; neither shall the sacrifice of the feast of the passover be left unto the morning.
[2Mo 34:26 DK-KJV] De første af førstefrugterne fra dit land skal du bringe til HERREN din Guds hus. Du skal ikke syde et kid i hans moders mælk.
Ex 34:26 The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring unto the house of the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother’s milk.
[2Mo 34:27 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Skriv du disse ord: for efter forløbet fra disse ord har jeg lavet en pagt med dig og med Israel.
Ex 34:27 And the LORD said unto Moses, Write thou these words: for after the tenor of these words I have made a covenant with thee and with Israel.
[2Mo 34:28 DK-KJV] Og han var der hos HERREN 40 dage og 40 nætter; han spiste hverken brød, eller drak vand. Og han skrev pagtsordene på tavlerne, de 10 befalinger.
Ex 34:28 And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.
[2Mo 34:29 DK-KJV] Og det skete, da Moses kom ned fra Sinai-bjerget med de 2 vidnesbyrds tavler i Moses’ hånd, da han kom ned fra bjerget, så vidste Moses ikke at huden i hans ansigt skinnede mens han talte med ham.
Ex 34:29 And it came to pass, when Moses came down from mount Sinai with the two tables of testimony in Moses’ hand, when he came down from the mount, that Moses wist not that the skin of his face shone while he talked with him.
[2Mo 34:30 DK-KJV] Og da Aaron og alle Israels børn så’ Moses, læg mærke til, huden i hans ansigt skinnede; og de var bange for at komme ham nær.
Ex 34:30 And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone; and they were afraid to come nigh him.
[2Mo 34:31 DK-KJV] Og Moses kaldte på dem; og Aaron og alle menighedens ledere returnerede til ham: og Moses talte med dem.
Ex 34:31 And Moses called unto them; and Aaron and all the rulers of the congregation returned unto him: and Moses talked with them.
[2Mo 34:32 DK-KJV] Og bagefter kom alle Israels børn nær: og han gav dem som befaling alt det HERREN havde fortalt ham på Sinai-bjerget.
Ex 34:32 And afterward all the children of Israel came nigh: and he gave them in commandment all that the LORD had spoken with him in mount Sinai.
[2Mo 34:33 DK-KJV] Og indtil Moses var færdig med at tale med dem, puttede han et slør over hans ansigt.
Ex 34:33 And till Moses had done speaking with them, he put a vail on his face.
[2Mo 34:34 DK-KJV] Men da Moses gik ind foran HERREN for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han kom ud. Og han kom ud, og fortalte Israels børn det som han var befalet.
Ex 34:34 But when Moses went in before the LORD to speak with him, he took the vail off, until he came out. And he came out, and spake unto the children of Israel that which he was commanded.
[2Mo 34:35 DK-KJV] Og Israels børn så’ Moses’ ansigt, at Moses’ ansigt skinnede: og Moses puttede igen sløret over hans ansigt, indtil han gik ind for at tale med ham.
Ex 34:35 And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses’ face shone: and Moses put the vail upon his face again, until he went in to speak with him.
[2Mo 35:1 DK-KJV] Og Moses forsamlede hele Israels børns menighed, og sagde til dem, Disse er ordene som HERREN har befalet, så I skulle gøre dem.
Ex 35:1 And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together, and said unto them, These are the words which the LORD hath commanded, that ye should do them.
[2Mo 35:2 DK-KJV] Arbejde skal udføres i 6 dage, men på den 7’ne dag skal der for jer være en helligdag, en sabbat med hvile for HERREN: hvemsomhelst der arbejder deri skal lide døden.
Ex 35:2 Six days shall work be done, but on the seventh day there shall be to you an holy day, a sabbath of rest to the LORD: whosoever doeth work therein shall be put to death.
[2Mo 35:3 DK-KJV] I skal ikke antænde ild udover jeres beboelser på sabbatsdagen.
Ex 35:3 Ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the sabbath day.
[2Mo 35:4 DK-KJV] Og Moses talte til hele Israels børns menighed, og siger, Dette er de ting som HERREN befalede, og siger,
Ex 35:4 And Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the LORD commanded, saying,
[2Mo 35:5 DK-KJV] Ta’ I en offergave til HERREN ud blandt jer: hvemsomhelst der er af et villigt hjerte, lad ham bringe den, en offergave fra HERREN; guld, og sølv, og messing,
Ex 35:5 Take ye from among you an offering unto the LORD: whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the LORD; gold, and silver, and brass,
[2Mo 35:6 DK-KJV] Og blå, og violet, og skarlagenrød, og fint linned, og gedehår,
Ex 35:6 And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats’ hair,
[2Mo 35:7 DK-KJV] Og vædderskind tørret røde, grævlingeskind, og akacietræ,
Ex 35:7 And rams’ skins dyed red, and badgers’ skins, and shittim wood,
[2Mo 35:8 DK-KJV] Og olie til lyset, og krydderier til salveolie, og til den søde røgelse,
Ex 35:8 And oil for the light, and spices for anointing oil, and for the sweet incense,
[2Mo 35:9 DK-KJV] Og onyx sten, og sten til at bli’ sat i efoden, og til brystpladen
Ex 35:9 And onyx stones, and stones to be set for the ephod, and for the breastplate.
[2Mo 35:10 DK-KJV] Og enhver af jer der er vis i hjerte skal komme, og lave alt det HERREN har befalet; 
Ex 35:10 And every wise hearted among you shall come, and make all that the LORD hath commanded;
[2Mo 35:11 DK-KJV] Tabernaklet, hans telt, og hans dækker, hans nagler, og hans brædder, hans tværplanker, hans søjler, og hans sokler,
Ex 35:11 The tabernacle, his tent, and his covering, his taches, and his boards, his bars, his pillars, and his sockets,
[2Mo 35:12 DK-KJV] Arken, og dens stave, med barmhjertighedssædet, og sløret til dækket,
Ex 35:12 The ark, and the staves thereof, with the mercy seat, and the vail of the covering,
[2Mo 35:13 DK-KJV] Bordet, og hans stave, og alle hans kar, og skuebrødet,
Ex 35:13 The table, and his staves, and all his vessels, and the shewbread,
[2Mo 35:14 DK-KJV] Også lysestagen til lyset, og hans møbler, og hans lamper, med olien til lyset,
Ex 35:14 The candlestick also for the light, and his furniture, and his lamps, with the oil for the light,
[2Mo 35:15 DK-KJV] Og røgelsesalteret, og hans stave, og salveolien, og den søde røgelse, og forhænget til døren ved indgangen til tabernaklet,
Ex 35:15 And the incense altar, and his staves, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the door at the entering in of the tabernacle,
[2Mo 35:16 DK-KJV] Brændoffergavealteret, med hans messingnetværk, hans stave, og alle hans kar, vaskefadet og hans fod,
Ex 35:16 The altar of burnt offering, with his brasen grate, his staves, and all his vessels, the laver and his foot,
[2Mo 35:17 DK-KJV] Forhængene til forgården, hans søjler, og deres sokler, og forhængene til forgårdsdøren,
Ex 35:17 The hangings of the court, his pillars, and their sockets, and the hanging for the door of the court,
[2Mo 35:18 DK-KJV] Naglerne til tabernaklet, og naglerne til forgården, og deres strenge,
Ex 35:18 The pins of the tabernacle, and the pins of the court, and their cords,
[2Mo 35:19 DK-KJV] Tjenestetøjet, for at udføre tjeneste i det hellige sted, de hellige beklædningsgenstande til præsten Aaron, og beklædningsgenstandene til hans sønner, for at betjene overfor mig i præsteembedet.
Ex 35:19 The cloths of service, to do service in the holy place, the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons, to minister in the priest’s office.
[2Mo 35:20 DK-KJV] Og hele Israels børns menighed forlod Moses’ nærvær.
Ex 35:20 And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses.
[2Mo 35:21 DK-KJV] Og de kom, hver og en hvis hjerte var berørt, og hver og en hvis ånd var gjort villig, og de bragte HERRENs offergave til arbejdet med menighedens tabernakel, og for hele hans tjeneste, og for de hellige beklædningsgenstande.
Ex 35:21 And they came, every one whose heart stirred him up, and every one whom his spirit made willing, and they brought the LORD’S offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments.
[2Mo 35:22 DK-KJV] Og de kom, både mænd og kvinder, alle de som var villige i hjertet, og bragte armbånd, og øreringe, og ringe, og smykkeskrin, alle slags smykker af guld: Og ethvert menneske der ofrede tilbød en offergave af guld til HERREN.
Ex 35:22 And they came, both men and women, as many as were willing hearted, and brought bracelets, and earrings, and rings, and tablets, all jewels of gold: and every man that offered offered an offering of gold unto the LORD.
[2Mo 35:23 DK-KJV] Og ethvert menneske, hos hvem der var fundet blå, og violet, og skarlagenrød, og fint linned, og gedehår, og rødt vædderskind, og grævlingeskind, bragte dem.
Ex 35:23 And every man, with whom was found blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats’ hair, and red skins of rams, and badgers’ skins, brought them.
[2Mo 35:24 DK-KJV] Hver og en der tilbød en offergave af sølv og messing bragte HERRENs offergave: og hver og en, hos hvem der var fundet akacietræ til noget af tjenestens arbejde, bragte det.
Ex 35:24 Every one that did offer an offering of silver and brass brought the LORD’S offering: and every man, with whom was found shittim wood for any work of the service, brought it.
[2Mo 35:25 DK-KJV] Og alle de kvinder der var vise i hjertet spant med deres hænder, og bragte det som de havde spundet, både af blå, og af violet, og af skarlagenrød, og af fint linned.
Ex 35:25 And all the women that were wise hearted did spin with their hands, and brought that which they had spun, both of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine linen.
[2Mo 35:26 DK-KJV] Og alle de kvinder hvis hjerte berørte dem i visdom spandt gedehår.
Ex 35:26 And all the women whose heart stirred them up in wisdom spun goats’ hair.
[2Mo 35:27 DK-KJV] Og lederne bragte onyx sten, og de sten som skulle sættes, i efoden, og i brystpladen;
Ex 35:27 And the rulers brought onyx stones, and stones to be set, for the ephod, and for the breastplate;
[2Mo 35:28 DK-KJV] Og krydderi, og olie til lyset, og til salveolien, og til den søde røgelse.
Ex 35:28 And spice, and oil for the light, and for the anointing oil, and for the sweet incense.
[2Mo 35:29 DK-KJV] Israels børn bragte en frivillig offergave til HERREN, enhver mand og kvinde, hvis hjerte var berørt til at bringe alle former for arbejde, som HERREN havde befalet skulle bli’ lavet ved Moses’ hånd.
Ex 35:29 The children of Israel brought a willing offering unto the LORD, every man and woman, whose heart made them willing to bring for all manner of work, which the LORD had commanded to be made by the hand of Moses.
[2Mo 35:30 DK-KJV] Og Moses sagde til Israels børn, Se, HERREN har ved navn kaldet Bezaleel sønnen af Uri, sønnen af Hur, fra Judahs stamme;
Ex 35:30 And Moses said unto the children of Israel, See, the LORD hath called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah;
[2Mo 35:31 DK-KJV] Og han har fyldt ham med Guds ånd, i visdom, i forståelse, og i kundskab, og i alle former for håndværk;
Ex 35:31 And he hath filled him with the spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship;
[2Mo 35:32 DK-KJV] Og til at udarbejde ejendommelig gerninger, til arbejde i guld, og i sølv, og i messing,
Ex 35:32 And to devise curious works, to work in gold, and in silver, and in brass,
[2Mo 35:33 DK-KJV] Og i stenskæring, for at sætte dem, og i træsnitning, for at lave alle former for kyndigt arbejde.
Ex 35:33 And in the cutting of stones, to set them, and in carving of wood, to make any manner of cunning work.
[2Mo 35:34 DK-KJV] Og han har lagt i hans hjerte at han må undervise, både han, og Aholiab, sønnen af Ahisamach, fra Dans stamme.
Ex 35:34 And he hath put in his heart that he may teach, both he, and Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan.
[2Mo 35:35 DK-KJV] Dem har han fyldt med visdom i hjerte, til at udvirke alle former for arbejde, fra gravøren, og fra den kyndige håndværker, og fra indbroderen, i blå, og i skarlagenrød, og i fint linned, og fra væveren, ja fra dem der udføre noget arbejde, og fra de der udarbejder kyndigt arbejde. 
Ex 35:35 Them hath he filled with wisdom of heart, to work all manner of work, of the engraver, and of the cunning workman, and of the embroiderer, in blue, and in purple, in scarlet, and in fine linen, and of the weaver, even of them that do any work, and of those that devise cunning work.
[2Mo 36:1 DK-KJV] Da udvirkede Bezaleel og Aholiab, og enhver vishjertet mand, i hvem HERREN puttede visdom og forståelse til at forstå hvordan alle former for arbejde skulle udføres i tjenesten med helligdommen, i overensstemmelse med alt det som HERREN havde befalet. 
Ex 36:1 Then wrought Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whom the LORD put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary, according to all that the LORD had commanded.
[2Mo 36:2 DK-KJV] Og Moses kaldte på Bezaleel and Aholiab, og enhver vishjertet mand, i hvis hjerte HERREN havde puttet visdom, ja enhvers hjerte der var bevæget til at komme til arbejdet for at gøre det:
Ex 36:2 And Moses called Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whose heart the LORD had put wisdom, even every one whose heart stirred him up to come unto the work to do it:
[2Mo 36:3 DK-KJV] Og af Moses modtog de hele offergaven, som Israels børn havde bragt til arbejdet for tjenesten med helligdommen, for at lave den med det. Og de bragte stadig frie offergaver til ham hver morgen.
Ex 36:3 And they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal. And they brought yet unto him free offerings every morning.
[2Mo 36:4 DK-KJV] Og alle de vise mænd, der udvirkede alt arbejdet med helligdommen, kom alle mand fra hans arbejde som de lavede;
Ex 36:4 And all the wise men, that wrought all the work of the sanctuary, came every man from his work which they made;
[2Mo 36:5 DK-KJV] Og de talte med Moses, og siger, Folket bringer meget mere end nok til tjenestens arbejde, hvilket HERREN befalede skulle laves.
Ex 36:5 And they spake unto Moses, saying, The people bring much more than enough for the service of the work, which the LORD commanded to make.
[2Mo 36:6 DK-KJV] Og Moses gav befaling, og de fik dette til at bli’ proklameret udover lejren, og siger, Lad hverken mand eller kvinde lave mere arbejde til helligdomsoffergaven. Sådant var folket tilbageholdt fra at bringe mere.
Ex 36:6 And Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, Let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing.
[2Mo 36:7 DK-KJV] For tingene de havde var tilstrækkelig for alt arbejdet for at lave det, og for meget.
Ex 36:7 For the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much.
[2Mo 36:8 DK-KJV] Og enhver vishjertet mand blandt dem der udvirkede arbejdet på tabernaklet lavede 10 gardiner af fint snoet linned, og blå, og violet, og skarlagenrød: med keruber af kyndigt arbejde lavede han dem.
Ex 36:8 And every wise hearted man among them that wrought the work of the tabernacle made ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work made he them.
[2Mo 36:9 DK-KJV] Længden på et gardin var 14 meter, og bredden på et gardin 2 meter: gardinerne var alle af samme størrelse.
Ex 36:9 The length of one curtain was twenty and eight cubits, and the breadth of one curtain four cubits: the curtains were all of one size.
[2Mo 36:10 DK-KJV] Og han koblede de 5 gardiner sammen med hinanden: og de andre 5 koblede han sammen med hinanden.
Ex 36:10 And he coupled the five curtains one unto another: and the other five curtains he coupled one unto another.
[2Mo 36:11 DK-KJV] Og han lavede hæmper af blå på kanten af et gardin fra rikanten i samlingen: ligeså lavede han ydersiden på et andet gardin, i samlingen på det andet.
Ex 36:11 And he made loops of blue on the edge of one curtain from the selvedge in the coupling: likewise he made in the uttermost side of another curtain, in the coupling of the second.
[2Mo 36:12 DK-KJV] Han lavede 50 hæmper på et gardin, og han lavede 50 hæmper på kanten af gardinet som var i samlingen på det andet: hæmperne holdt et gardin sammen med et andet.
Ex 36:12 Fifty loops made he in one curtain, and fifty loops made he in the edge of the curtain which was in the coupling of the second: the loops held one curtain to another.
[2Mo 36:13 DK-KJV] Og han lavede 50 nagler af guld, og satte gardinerne sammen med naglerne: sådant blev det til et tabernakel.
Ex 36:13 And he made fifty taches of gold, and coupled the curtains one unto another with the taches: so it became one tabernacle.
[2Mo 36:14 DK-KJV] Og han lavede gardiner af gedehår til teltet over tabernaklet: han lavede dem 11 gardiner.
Ex 36:14 And he made curtains of goats’ hair for the tent over the tabernacle: eleven curtains he made them.
[2Mo 36:15 DK-KJV] Længden på et gardin var 15 meter, og 2 meter var et gardins bredde: de 11 gardiner var samme størrelse.
Ex 36:15 The length of one curtain was thirty cubits, and four cubits was the breadth of one curtain: the eleven curtains were of one size.
[2Mo 36:16 DK-KJV] Og han samlede 5 gardiner med hinanden, og 6 gardiner med hinanden.
Ex 36:16 And he coupled five curtains by themselves, and six curtains by themselves.
[2Mo 36:17 DK-KJV] Og han lavede 50 hæmper på ydersiden af gardinet i samlingen, og 50 hæmper lavede han på ydersiden på det gardin som skulle samles med det andet.
Ex 36:17 And he made fifty loops upon the uttermost edge of the curtain in the coupling, and fifty loops made he upon the edge of the curtain which coupleth the second.
[2Mo 36:18 DK-KJV] Og han lavede 50 messingnagler til teltsamlingen, så det måtte bli’ et.
Ex 36:18 And he made fifty taches of brass to couple the tent together, that it might be one.
[2Mo 36:19 DK-KJV] Og han lavede et dække til teltet af vædderskind der var tørret røde, og et dække af grævlingeskind over det.
Ex 36:19 And he made a covering for the tent of rams’ skins dyed red, and a covering of badgers’ skins above that.
[2Mo 36:20 DK-KJV] Og han lavede de opretstående planker til tabernaklet af akacietræ.
Ex 36:20 And he made boards for the tabernacle of shittim wood, standing up.
[2Mo 36:21 DK-KJV] Længden på en planke var 5 meter, og bredden på en planke 0,75 meter 
Ex 36:21 The length of a board was ten cubits, and the breadth of a board one cubit and a half.
[2Mo 36:22 DK-KJV] En planke havde 2 tapper, med den samme afstand fra hinanden: sådanne lavede han til alle tabernaklets planker.
Ex 36:22 One board had two tenons, equally distant one from another: thus did he make for all the boards of the tabernacle.
[2Mo 36:23 DK-KJV] Og han lavede planker til tabernaklet; 20 planker til sydsiden sydover:
Ex 36:23 And he made boards for the tabernacle; twenty boards for the south side southward:
[2Mo 36:24 DK-KJV] Og 40 sokler af sølv lavede han under de 20 planker; 2 sokler under en planke til hans 2 tapper, og 2 sokler under en anden planke til hans 2 tapper.
Ex 36:24 And forty sockets of silver he made under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.
[2Mo 36:25 DK-KJV] Og til den anden side af tabernaklet, som er mod nordhjørnet, lavede han 20 planker,
Ex 36:25 And for the other side of the tabernacle, which is toward the north corner, he made twenty boards,
[2Mo 36:26 DK-KJV] Og deres 40 sokler af sølv; 2 sokler under en planke, og 2 sokler under en anden planke.
Ex 36:26 And their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.
[2Mo 36:27 DK-KJV] Og til siderne på tabernaklet vestover lavede han 6 planker.
Ex 36:27 And for the sides of the tabernacle westward he made six boards.
[2Mo 36:28 DK-KJV] Og 2 planker lavede han til hjørnerne på tabernaklet i de 2 sider.
Ex 36:28 And two boards made he for the corners of the tabernacle in the two sides.
[2Mo 36:29 DK-KJV] Og de var samlet forneden, og samlet i toppen, med en ring: sådant gjorde han med begge af dem i begge hjørner.
Ex 36:29 And they were coupled beneath, and coupled together at the head thereof, to one ring: thus he did to both of them in both the corners.
[2Mo 36:30 DK-KJV] Og der var 8 planker; og deres sokler var 16 sokler af sølv, under enhver planke 2 sokler.
Ex 36:30 And there were eight boards; and their sockets were sixteen sockets of silver, under every board two sockets.
[2Mo 36:31 DK-KJV] Og han lavede tværplanker af akacietræ; 5 til plankerne på en side af tabernaklet,
Ex 36:31 And he made bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,
[2Mo 36:32 DK-KJV] Og 5 tværplanker til den anden side af tabernaklet, og 5 tværplanker til plankerne på tabernaklets vestvendte side.
Ex 36:32 And five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the tabernacle for the sides westward.
[2Mo 36:33 DK-KJV] Og han lavede en tværdrager til at skyde gennem plankerne fra den ene ende til den anden.
Ex 36:33 And he made the middle bar to shoot through the boards from the one end to the other.
[2Mo 36:34 DK-KJV] Og han belagde plankerne med guld, og lavede deres ringe af guld til at bli’ placeret til tværplankerne, og belagde tværplankerne med guld.
Ex 36:34 And he overlaid the boards with gold, and made their rings of gold to be places for the bars, and overlaid the bars with gold.
[2Mo 36:35 DK-KJV] Og han lavede et slør af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned: med keruber lavede han det af kyndigt arbejde.
Ex 36:35 And he made a vail of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen: with cherubims made he it of cunning work.
[2Mo 36:36 DK-KJV] Og dertil lavede han 4 søjler af akacietræ, og belagde dem med guld: deres kroge var af guld; og han støbte til dem 4 sokler af sølv.
Ex 36:36 And he made thereunto four pillars of shittim wood, and overlaid them with gold: their hooks were of gold; and he cast for them four sockets of silver.
[2Mo 36:37 DK-KJV] Og han lavede et forhæng til tabernakeldøren af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned, af syarbejde;
Ex 36:37 And he made an hanging for the tabernacle door of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, of needlework;
[2Mo 36:38 DK-KJV] Og de 5 søjler fra det med deres kroge: og han belagde deres søjlehoveder og deres skivebeslag med guld: men deres 5 sokler var af messing.
Ex 36:38 And the five pillars of it with their hooks: and he overlaid their chapiters and their fillets with gold: but their five sockets were of brass.
[2Mo 37:1 DK-KJV] Og Bezaleel lavede arken af akacietræ: 1.25 meter var dens længde, og 0.75 meter var dens bredde, og 0.75 meter var dens højde:
Ex 37:1 And Bezaleel made the ark of shittim wood: two cubits and a half was the length of it, and a cubit and a half the breadth of it, and a cubit and a half the height of it:
[2Mo 37:2 DK-KJV] Og han belagde den med rent guld, og lavede en krone til den rundt om.
Ex 37:2 And he overlaid it with pure gold within and without, and made a crown of gold to it round about.
[2Mo 37:3 DK-KJV] Og han støbte 4 ringe af guld til den, til at bli’ sat på dens 4 hjørner; ja 2 ringe på dens ene side, og 2 ringe på dens anden side.
Ex 37:3 And he cast for it four rings of gold, to be set by the four corners of it; even two rings upon the one side of it, and two rings upon the other side of it.
[2Mo 37:4 DK-KJV] Og han lavede stave af akacietræ, og belagde dem med guld.
Ex 37:4 And he made staves of shittim wood, and overlaid them with gold.
[2Mo 37:5 DK-KJV] Og han puttede stavene ind i ringene på arkens sider, til at bære arken.
Ex 37:5 And he put the staves into the rings by the sides of the ark, to bear the ark.
[2Mo 37:6 DK-KJV] Og han lavede barmhjertighedssædet af rent guld: 1.25 meter var des længde, og 0.75 meter var des bredde.
Ex 37:6 And he made the mercy seat of pure gold: two cubits and a half was the length thereof, and one cubit and a half the breadth thereof.
[2Mo 37:7 DK-KJV] Og han lavede 2 keruber af guld, slået ud af et stykke lavede ham dem, på barmhjertighedssædets 2 ender;
Ex 37:7 And he made two cherubims of gold, beaten out of one piece made he them, on the two ends of the mercy seat;
[2Mo 37:8 DK-KJV] Èn kerub ved enden på denne side, og en anden kerub ved enden på den side: ud af barmhjertighedssædet lavede han keruberne på des 2 ender.
Ex 37:8 One cherub on the end on this side, and another cherub on the other end on that side: out of the mercy seat made he the cherubims on the two ends thereof.
[2Mo 37:9 DK-KJV] Og keruberne spredte deres vinger ud højt op, og dækkede over barmhjertighedssædet med deres vinger, med deres ansigter mod hinanden; ja mod barmhjertighedssædets sæde var kerubernes ansigter vendt.
Ex 37:9 And the cherubims spread out their wings on high, and covered with their wings over the mercy seat, with their faces one to another; even to the mercy seatward were the faces of the cherubims.
[2Mo 37:10 DK-KJV] Og han lavede bordet af akacietræ: 1 meter var des længde, og 0.5 meter des bredde, og 0.75 meter des højde:
Ex 37:10 And he made the table of shittim wood: two cubits was the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof:
[2Mo 37:11 DK-KJV] Og han belagde det med rent guld, og lavede dertil en krone af guld rundt om.
Ex 37:11 And he overlaid it with pure gold, and made thereunto a crown of gold round about.
[2Mo 37:12 DK-KJV] Og dertil lavede han også en rand på en håndsbredde rundt om; og lavede en krone af guld til des rand rundt om.
Ex 37:12 Also he made thereunto a border of an handbreadth round about; and made a crown of gold for the border thereof round about.
[2Mo 37:13 DK-KJV] Og han støbte 4 ringe af guld til det, og satte ringene på des 4 hjørner der var i des 4 bordben.
Ex 37:13 And he cast for it four rings of gold, and put the rings upon the four corners that were in the four feet thereof.
[2Mo 37:14 DK-KJV] Op imod randen var ringene, de steder hvor stavene skulle bære bordet.
Ex 37:14 Over against the border were the rings, the places for the staves to bear the table.
[2Mo 37:15 DK-KJV] Og han lavede stavene af akacietræ, og belagde dem med guld til at bære bordet.
Ex 37:15 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with gold, to bear the table.
[2Mo 37:16 DK-KJV] Og han lavede karrene som var på bordet, hans fade, og hans skeer, og hans skåle, og hans kander til samtidigt at dække, af rent guld.
Ex 37:16 And he made the vessels which were upon the table, his dishes, and his spoons, and his bowls, and his covers to cover withal, of pure gold.
[2Mo 37:17 DK-KJV] Og han lavede lysestagen af rent guld: af slået arbejde lavede han lysestagen; hans skaft, og hans gren, hans skåle, hans knopper, og hans blomster, var af det sammen:
Ex 37:17 And he made the candlestick of pure gold: of beaten work made he the candlestick; his shaft, and his branch, his bowls, his knops, and his flowers, were of the same:
[2Mo 37:18 DK-KJV] Og dens 6 grene der gik ud af dens sider; 3 grene på lysestagen ud fra dens ene side, og 3 grene på lysestagen ud fra dens anden side.
Ex 37:18 And six branches going out of the sides thereof; three branches of the candlestick out of the one side thereof, and three branches of the candlestick out of the other side thereof:
[2Mo 37:19 DK-KJV] 3 skåle der var lavet så de lignede en mandel på en gren, en knop og en blomst; og 3 skåle der var lavet så de lignede en mandel på en anden gren, en knop og en blomst: sådant fortsatte det på de 6 grene der gik ud fra lysestagen.
Ex 37:19 Three bowls made after the fashion of almonds in one branch, a knop and a flower; and three bowls made like almonds in another branch, a knop and a flower: so throughout the six branches going out of the candlestick.
[2Mo 37:20 DK-KJV] Og på lysestagen var der 4 skåle lavet som mandler, hans knopper, og hans blomster:
Ex 37:20 And in the candlestick were four bowls made like almonds, his knops, and his flowers:
[2Mo 37:21 DK-KJV] Og en knop under 3 grene af det sammen, og en knop under 2 grene af det samme, og en knop under 2 grene af det samme, ifølge de 6 grene der udgår fra den.
Ex 37:21 And a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches going out of it.
[2Mo 37:22 DK-KJV] Deres knopper og deres grene var af det samme: det var alt sammen af et slået stykke, af rent guld.
Ex 37:22 Their knops and their branches were of the same: all of it was one beaten work of pure gold.
[2Mo 37:23 DK-KJV] Og han lavede 7 lamper, og hans hans vægge-sakse, og hans vægge-tallerkner, af rent guld.
Ex 37:23 And he made his seven lamps, and his snuffers, and his snuffdishes, of pure gold.
[2Mo 37:24 DK-KJV] Af 34 kilo rent guld lavede han den, og alle dens kar.
Ex 37:24 Of a talent of pure gold made he it, and all the vessels thereof.
[2Mo 37:25 DK-KJV] Og han lavede røgelsesalteret af akacietræ: længden på det var 0,50 meter, og bredden på det var 0,50 meter; det var kvadratisk; og 1 meter var højden på det; des horn var af det samme.
Ex 37:25 And he made the incense altar of shittim wood: the length of it was a cubit, and the breadth of it a cubit; it was foursquare; and two cubits was the height of it; the horns thereof were of the same.
[2Mo 37:26 DK-KJV] Og han belagde det med rent guld, både des top, og des sider rundt om, og des horn: af guld lavede han også en krone til det rundt om.
Ex 37:26 And he overlaid it with pure gold, both the top of it, and the sides thereof round about, and the horns of it: also he made unto it a crown of gold round about.
[2Mo 37:27 DK-KJV] Og han lavede 2 ringe af guld til det under des krone, ved des 2 hjørner, på des 2 sider, til at være steder hvor stavene bærer det samtidigt.
Ex 37:27 And he made two rings of gold for it under the crown thereof, by the two corners of it, upon the two sides thereof, to be places for the staves to bear it withal.
[2Mo 37:28 DK-KJV] Og han lavede stavene af akacietræ, og belagde dem med guld.
Ex 37:28 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with gold.
[2Mo 37:29 DK-KJV] Og han lavede den hellige salveolie, og den rene røgelse af søde krydderier, efter apotekerens arbejde.
Ex 37:29 And he made the holy anointing oil, and the pure incense of sweet spices, according to the work of the apothecary.
[2Mo 38:1 DK-KJV] Og han lavede brændoffergavealteret af akacietræ: 2.5 meter var des længde, og 2.5 meter var des bredde, og 1.5 meter des højde.
Ex 38:1 And he made the altar of burnt offering of shittim wood: five cubits was the length thereof, and five cubits the breadth thereof; it was foursquare; and three cubits the height thereof.
[2Mo 38:2 DK-KJV] Og han lavede des horn på des 4 hjørner; des horn var af det samme: og han belagde det med messing.
Ex 38:2 And he made the horns thereof on the four corners of it; the horns thereof were of the same: and he overlaid it with brass.
[2Mo 38:3 DK-KJV] Og til alteret lavede han alle karrene, potterne, og skovlene, og baljerne, og kødkrogene, og ildpanderne: alle des kar lavede han af messing.
Ex 38:3 And he made all the vessels of the altar, the pots, and the shovels, and the basons, and the fleshhooks, and the firepans: all the vessels thereof made he of brass.
[2Mo 38:4 DK-KJV] Og han lavede messing-netværk til alteret der omsluttede det forneden i midten.
Ex 38:4 And he made for the altar a brasen grate of network under the compass thereof beneath unto the midst of it.
[2Mo 38:5 DK-KJV] Og han støbte 4 ringe til de 4 ender af messing-netværket, for at placere des stave.
Ex 38:5 And he cast four rings for the four ends of the grate of brass, to be places for the staves.
[2Mo 38:6 DK-KJV] Og han lavede stavene af akacietræ, og belagde dem med messing.
Ex 38:6 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with brass.
[2Mo 38:7 DK-KJV] Og han puttede stavene ind i ringene på alterets sider, til at bære det samtidigt; han lavede alteret hult med planker.
Ex 38:7 And he put the staves into the rings on the sides of the altar, to bear it withal; he made the altar hollow with boards.
[2Mo 38:8 DK-KJV] Og han lavede vaskefadet af messing, og foden til det af messing, af spejlene fra kvindeforsamlingen, som forsamledes ved menighedens tabernakeldør.
Ex 38:8 And he made the laver of brass, and the foot of it of brass, of the lookingglasses of the women assembling, which assembled at the door of the tabernacle of the congregation.
[2Mo 38:9 DK-KJV] Og han lavede forgården: på sydsiden sydover var forhængene til forgården af fint snoet linned, af 50 meter:
Ex 38:9 And he made the court: on the south side southward the hangings of the court were of fine twined linen, an hundred cubits:
[2Mo 38:10 DK-KJV] Deres søjler var 20, og deres sokler 20; krogene på søjlerne og deres skivebeslag var af sølv.
Ex 38:10 Their pillars were twenty, and their brasen sockets twenty; the hooks of the pillars and their fillets were of silver.
[2Mo 38:11 DK-KJV] Og til nordsiden var forhængene 50 meter, deres søjler var 20, og deres sokler af messing 20; krogene på søjlerne og deres skivebeslag var af sølv.
Ex 38:11 And for the north side the hangings were an hundred cubits, their pillars were twenty, and their sockets of brass twenty; the hooks of the pillars and their fillets of silver.
[2Mo 38:12 DK-KJV] Og til vestsiden var forhængene 25 meter, deres søjler var 10, og deres sokler 10; krogene på søjlerne og deres skivebeslag var af sølv.
Ex 38:12 And for the west side were hangings of fifty cubits, their pillars ten, and their sockets ten; the hooks of the pillars and their fillets of silver.
[2Mo 38:13 DK-KJV] Og til østsiden østover 25 meter.
Ex 38:13 And for the east side eastward fifty cubits.
[2Mo 38:14 DK-KJV] Forhængene på den ene side af porten var 7.5 meter; deres søjler 3, og deres sokler 3.
Ex 38:14 The hangings of the one side of the gate were fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.
[2Mo 38:15 DK-KJV] Og til den anden side af forgårdsporten, på denne hånd og den hånd, var forhængene 7.5 meter; deres søjler 3, og deres sokler 3.
Ex 38:15 And for the other side of the court gate, on this hand and that hand, were hangings of fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.
[2Mo 38:16 DK-KJV] Alle forhængene til forgården rundt om var af fint snoet linned.
Ex 38:16 All the hangings of the court round about were of fine twined linen.
[2Mo 38:17 DK-KJV] Og soklerne til søjlerne var af messing; krogene på søjlerne og deres skivebeslag af sølv; og belægningen på deres søjlehoveder af sølv; og alle søjlerne til forgården var skivebelagt med sølv.
Ex 38:17 And the sockets for the pillars were of brass; the hooks of the pillars and their fillets of silver; and the overlaying of their chapiters of silver; and all the pillars of the court were filleted with silver.
[2Mo 38:18 DK-KJV] Og forhænget til forgårdsporten var syarbejde, at blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned: og længden var 10 meter, og højden på bredden var 2.5 meter, som passer til forgårdens forhæng. 
Ex 38:18 And the hanging for the gate of the court was needlework, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen: and twenty cubits was the length, and the height in the breadth was five cubits, answerable to the hangings of the court.
[2Mo 38:19 DK-KJV] Og deres søjler var 4, og deres sokler af messing 4; deres kroge af sølv, og belægningen på deres søjlehoveder og deres skivebeslag af sølv.
Ex 38:19 And their pillars were four, and their sockets of brass four; their hooks of silver, and the overlaying of their chapiters and their fillets of silver.
[2Mo 38:20 DK-KJV] Og alle naglerne til tabernaklet, og til forgården rundt om, var af messing.
Ex 38:20 And all the pins of the tabernacle, and of the court round about, were of brass.
[2Mo 38:21 DK-KJV] Dette er summen af tabernaklet, ja af vidnesbyrdets tabernakel, som det var talt, ifølge Moses’ befaling, til Leviternes betjening, ved Ithamars hånd, søn af præsten Aaron.
Ex 38:21 This is the sum of the tabernacle, even of the tabernacle of testimony, as it was counted, according to the commandment of Moses, for the service of the Levites, by the hand of Ithamar, son to Aaron the priest.
[2Mo 38:22 DK-KJV] Og Bezaleel sønnen af Uri, sønnen af Hur, fra Judahs stamme, lavede alt det HERREN befalede Moses.
Ex 38:22 And Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, made all that the LORD commanded Moses.
[2Mo 38:23 DK-KJV] Og hos ham var Aholiab, søn af Ahisamach, fra Dans stamme, en gravør, og en kyndig håndværker, og en indbroder i blå, og i skarlagenrød, og fint linned. 
Ex 38:23 And with him was Aholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver, and a cunning workman, and an embroiderer in blue, and in purple, and in scarlet, and fine linen.
[2Mo 38:24 DK-KJV] Alt det guld der blev brugt til arbejdet i alt arbejdet med det hellige sted, ja guldet fra offergaven, var 991 kilo, og 730 shekler/8.322 kilo, efter helligdomssheklen. “Så ca. et tons”
Ex 38:24 All the gold that was occupied for the work in all the work of the holy place, even the gold of the offering, was twenty and nine talents, and seven hundred and thirty shekels, after the shekel of the sanctuary.
[2Mo 38:25 DK-KJV] Og sølvet fra dem der var talt af menigheden var der 3.420 kilo, og 1.775 shekler/20,235 kilo, efter helligdomssheklen.
Ex 38:25 And the silver of them that were numbered of the congregation was an hundred talents, and a thousand seven hundred and threescore and fifteen shekels, after the shekel of the sanctuary:
[2Mo 38:26 DK-KJV] En bekah fra alle mand, det er, en halv shekel, efter helligdomssheklen, fra enhver der gik for at bli’ talt, fra 20 år og opefter, fra 603.550 mænd.
Ex 38:26 A bekah for every man, that is, half a shekel, after the shekel of the sanctuary, for every one that went to be numbered, from twenty years old and upward, for six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty men.
[2Mo 38:27 DK-KJV] Og af de 3.420 kilo sølv var der støbt sokler til helligdommen, og soklerne til sløret; 100 sokler af de 3.420 kilo, 34,2 kilo til en sokkel.
Ex 38:27 And of the hundred talents of silver were cast the sockets of the sanctuary, and the sockets of the vail; an hundred sockets of the hundred talents, a talent for a socket.
[2Mo 38:28 DK-KJV] Og af de 1.775 shekler lavede han kroge til søjlerne, og belagde deres søjlehoveder, og skivebelagde dem.
Ex 38:28 And of the thousand seven hundred seventy and five shekels he made hooks for the pillars, and overlaid their chapiters, and filleted them.
[2Mo 38:29 DK-KJV] Og messingoffergaven var 2.394 kilo, og 2.400 shekler.
Ex 38:29 And the brass of the offering was seventy talents, and two thousand and four hundred shekels.
[2Mo 38:30 DK-KJV] Og med det lavede han soklerne til menighedens tabernakeldør, og messing-alteret, og des messing-netværk. og alle karrene til alteret,
Ex 38:30 And therewith he made the sockets to the door of the tabernacle of the congregation, and the brasen altar, and the brasen grate for it, and all the vessels of the altar,
[2Mo 38:31 DK-KJV] Og soklerne til forgården rundt om, og soklerne til forgårdsporten, og alle naglerne til tabernaklet, og alle naglerne til forgården rundt om.
Ex 38:31 And the sockets of the court round about, and the sockets of the court gate, and all the pins of the tabernacle, and all the pins of the court round about.
[2Mo 39:1 DK-KJV] Og af det blå, og violette, og skarlagenrøde, lavede de tjenestetøj, til at gøre tjeneste i det hellige sted, og lavede de hellige beklædningsgenstande til Aaron; som HERREN befalede Moses.
Ex 39:1 And of the blue, and purple, and scarlet, they made cloths of service, to do service in the holy place, and made the holy garments for Aaron; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:2 DK-KJV] Og han lavede efoden af guld, blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned.
Ex 39:2 And he made the ephod of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
[2Mo 39:3 DK-KJV] Og de slog guldet ud i tynde plader, og skar det til wirere, for at arbejde det ind i det blå, og ind i det violette, og ind i det skarlagenrøde, og ind i det fine linned, med kyndigt arbejde.
Ex 39:3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with cunning work.
[2Mo 39:4 DK-KJV] Og lavede skulderstykkerne til den, til at koble den sammen: via de to kanter var den samlet.
Ex 39:4 They made shoulderpieces for it, to couple it together: by the two edges was it coupled together.
[2Mo 39:5 DK-KJV] Og det besynderlige omslag til hans efod, der var over den, var af det samme, efter des udarbejdning; af guld, blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned; som HERREN befalede Moses.
Ex 39:5 And the curious girdle of his ephod, that was upon it, was of the same, according to the work thereof; of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:6 DK-KJV] Og de frembragte onyx stene indesluttet i indfatninger af guld, graveret, som signeringsringe er graveret, med navnene på Israels børn.
Ex 39:6 And they wrought onyx stones inclosed in ouches of gold, graven, as signets are graven, with the names of the children of Israel.
[2Mo 39:7 DK-KJV] Og han satte dem på skulderne af efoden, for at de skulle være stenene som et mindesmærke for Israels børn; som HERREN befalede Moses.
Ex 39:7 And he put them on the shoulders of the ephod, that they should be stones for a memorial to the children of Israel; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:8 DK-KJV] Og han lavede brystpladen med kyndigt arbejde, som arbejdet med efoden; af guld, blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned.
Ex 39:8 And he made the breastplate of cunning work, like the work of the ephod; of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
[2Mo 39:9 DK-KJV] Den var kvadratisk; de lavede brystpladen dobbel: dens længde var 25 cm., og dens bredde 25 cm., ved at være lagt dobbel.
Ex 39:9 It was foursquare; they made the breastplate double: a span was the length thereof, and a span the breadth thereof, being doubled.
[2Mo 39:10 DK-KJV] Og de satte 4 rækker sten i den: den første række var en sardonyks, en topaz, og en karbunkel: dette var den første række.
Ex 39:10 And they set in it four rows of stones: the first row was a sardius, a topaz, and a carbuncle: this was the first row.
[2Mo 39:11 DK-KJV] Og den anden række, en smaragd, en safir, og en diamant.
Ex 39:11 And the second row, an emerald, a sapphire, and a diamond.
[2Mo 39:12 DK-KJV] Og den tredje række en ligure, en agat, og en ametyst.
Ex 39:12 And the third row, a ligure, an agate, and an amethyst.
[2Mo 39:13 DK-KJV] Og den fjerde række en beryl, og en onyx, og en jaspis: de var indesluttet i indfatninger af guld i deres indfatninger.
Ex 39:13 And the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper: they were inclosed in ouches of gold in their inclosings.
[2Mo 39:14 DK-KJV] Og stenene var efter navnene på Israels børn, 12, efter deres navne, som indgraveringerne på en signeringsring, hver og en med hans navn, efter de 12 stammer.
Ex 39:14 And the stones were according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet, every one with his name, according to the twelve tribes.
[2Mo 39:15 DK-KJV] Og ved brystpladens ender lavede de kæder, af vævet arbejde af rent guld
Ex 39:15 And they made upon the breastplate chains at the ends, of wreathen work of pure gold.
[2Mo 39:16 DK-KJV] Og de lavede 2 indfatninger af guld, og 2 guld ringe; og puttede de 2 ringe ind i de 2 ender på brystpladen.
Ex 39:16 And they made two ouches of gold, and two gold rings; and put the two rings in the two ends of the breastplate.
[2Mo 39:17 DK-KJV] Og de puttede de 2 vævede kæder af guld ind i de 2 ringe på enderne af brystpladen.
Ex 39:17 And they put the two wreathen chains of gold in the two rings on the ends of the breastplate.
[2Mo 39:18 DK-KJV] Og de 2 ender af de 2 vævede kæder fæstnede de i de 2 indfatninger, og satte dem på efodens skulderstykker, foran på den.
Ex 39:18 And the two ends of the two wreathen chains they fastened in the two ouches, and put them on the shoulderpieces of the ephod, before it.
[2Mo 39:19 DK-KJV] Og de lavede 2 ringe af guld, og satte dem på de 2 ender på brystpladen, på dens rand, som var på efodens indvendige side.
Ex 39:19 And they made two rings of gold, and put them on the two ends of the breastplate, upon the border of it, which was on the side of the ephod inward.
[2Mo 39:20 DK-KJV] Og de lavede 2 andre guldringe, og satte dem på efodens side forneden, imod forsiden af den, op imod dens anden samling, over efodens mærkværdige omslag.
Ex 39:20 And they made two other golden rings, and put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart of it, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod.
[2Mo 39:21 DK-KJV] Og de bandt brystpladen via hans ringe til ringene på efoden med en blå knipling, så den måtte være over efodens mærkværdige omslag, og så brystpladen ikke måtte bli’ løsnet fra efoden; som HERREN befalede Moses.
Ex 39:21 And they did bind the breastplate by his rings unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it might be above the curious girdle of the ephod, and that the breastplate might not be loosed from the ephod; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:22 DK-KJV] Og han lavede efodens kåbe af vævet arbejde, helt blå.
Ex 39:22 And he made the robe of the ephod of woven work, all of blue.
[2Mo 39:23 DK-KJV] Og der var et hul i kåbens midte, som hullet på en brynje, med et bånd rundt omkring hullet, så den ikke skulle flænse.
Ex 39:23 And there was an hole in the midst of the robe, as the hole of an habergeon, with a band round about the hole, that it should not rend.
[2Mo 39:24 DK-KJV] Og på kåbens rikanter lavede de granatæbler af blå, og violet, og skarlagenrød, og snoet linned.
Ex 39:24 And they made upon the hems of the robe pomegranates of blue, and purple, and scarlet, and twined linen.
[2Mo 39:25 DK-KJV] Og de lavede klokker af rent guld, og satte klokkerne mellem granatæblerne på kåbens rikant, rundt omkring mellem granatæblerne;
Ex 39:25 And they made bells of pure gold, and put the bells between the pomegranates upon the hem of the robe, round about between the pomegranates;
[2Mo 39:26 DK-KJV] En klokke og et granatæble, en klokke og et granatæble, rundt omkring rikanten på kåben til at betjene i; som HERREN befalede Moses.
Ex 39:26 A bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate, round about the hem of the robe to minister in; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:27 DK-KJV] Og de lavede frakker af fint vævet linnedarbejde til Aaron, og til hans sønner,
Ex 39:27 And they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,
[2Mo 39:28 DK-KJV] Og en turban af fint linned, og prægtige kyser af fint linned, og knælange linned bukser af fint snoet linned,
Ex 39:28 And a mitre of fine linen, and goodly bonnets of fine linen, and linen breeches of fine twined linen,
[2Mo 39:29 DK-KJV] Og et omslag af fint snoet linned, og blå, og violet, og skarlagenrød, af syarbejde; som HERREN befalede Moses.
Ex 39:29 And a girdle of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet, of needlework; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:30 DK-KJV] Og de lavede pladen til den hellige krone af rent guld, og skrev en skrift på den, som indgraveringerne på en signeringsring, HELLIGHED OVERFOR HERREN.
Ex 39:30 And they made the plate of the holy crown of pure gold, and wrote upon it a writing, like to the engravings of a signet, HOLINESS TO THE LORD.
[2Mo 39:31 DK-KJV] Og de bandt en blå knipling til den, for at fastgøre den højt oppe på turbanen; som HERREN befalede Moses.
Ex 39:31 And they tied unto it a lace of blue, to fasten it on high upon the mitre; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:32 DK-KJV] Således var hele værket med tabernakelteltet til menigheden fuldendt: og Israels børn gjorde i overensstemmelse med alt det HERREN befalede Moses, sådant gjorde de.
Ex 39:32 Thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation finished: and the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.
[2Mo 39:33 DK-KJV] Og de bragte tabernaklet til Moses, teltet, og alle hans møbler, hans borde, hans planker, hans tværlæggere, og hans søjler, og hans sokler,
Ex 39:33 And they brought the tabernacle unto Moses, the tent, and all his furniture, his taches, his boards, his bars, and his pillars, and his sockets,
[2Mo 39:34 DK-KJV] Og dæknerne af rødt tørret vædderskind, og dæknerne af grævlingeskind, og sløret til dæknerne,
Ex 39:34 And the covering of rams’ skins dyed red, and the covering of badgers’ skins, and the vail of the covering,
[2Mo 39:35 DK-KJV] Vidnesbyrdets ark, og des stave, og barmhjertighedssædet,
Ex 39:35 The ark of the testimony, and the staves thereof, and the mercy seat,
[2Mo 39:36 DK-KJV] Bordet, og alle des kar, og skuebrødet,
Ex 39:36 The table, and all the vessels thereof, and the shewbread,
[2Mo 39:37 DK-KJV] Den rene lysestage, med dens lamper, ja med lamperne der skulle sættes i orden, og alle dens kar, og olien til lys,
Ex 39:37 The pure candlestick, with the lamps thereof, even with the lamps to be set in order, and all the vessels thereof, and the oil for light,
[2Mo 39:38 DK-KJV] Og det gyldne alter, og salveolien, og den søde røgelse, og forhænget til tabernakeldøren,
Ex 39:38 And the golden altar, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the tabernacle door,
[2Mo 39:39 DK-KJV] Messingalteret, og hans messing-netværk, hans stave, og alle hans kar, vaskefadet og hans fod,
Ex 39:39 The brasen altar, and his grate of brass, his staves, and all his vessels, the laver and his foot,
[2Mo 39:40 DK-KJV] Forhængene til forgården, hans søjler, og hans sokler, og forhænget til forgårdsporten, hans strenge, og hans nagler, og alle karrene til tabernakeltjenesten, til menighedsteltet,
Ex 39:40 The hangings of the court, his pillars, and his sockets, and the hanging for the court gate, his cords, and his pins, and all the vessels of the service of the tabernacle, for the tent of the congregation,
[2Mo 39:41 DK-KJV] Tjenestetøjet for at udføre tjeneste i det hellige sted, og de hellige beklædningsgenstande til præsten Aaron, og hans sønners beklædningsgenstande, til at betjene overfor mig i præsteembedet.
Ex 39:41 The cloths of service to do service in the holy place, and the holy garments for Aaron the priest, and his sons’ garments, to minister in the priest’s office.
[2Mo 39:42 DK-KJV] I overensstemmelse med alt det HERREN befalede Moses, således lavede Israels børn hele værket.
Ex 39:42 According to all that the LORD commanded Moses, so the children of Israel made all the work.
[2Mo 39:43 DK-KJV] Og Moses kigge på hele værket, og, læg mærke til, de havde lavet det som HERREN havde befalet, ja sådant havde de lavet det: og Moses velsignede dem.
Ex 39:43 And Moses did look upon all the work, and, behold, they had done it as the LORD had commanded, even so had they done it: and Moses blessed them.
[2Mo 40:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Ex 40:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 40:2 DK-KJV] På månedens første dag skal du opsætte tabernaklet til menighedsteltet.
Ex 40:2 On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation.
[2Mo 40:3 DK-KJV] Og du skal sætte vidnesbyrdets ark derind, og dække arken med sløret.
Ex 40:3 And thou shalt put therein the ark of the testimony, and cover the ark with the vail.
[2Mo 40:4 DK-KJV] Og du skal bringe bordet ind, og sætte de ting i orden der skal sættes i orden på det; og du skal bringe lysestagen ind, og lys til dens lamper.
Ex 40:4 And thou shalt bring in the table, and set in order the things that are to be set in order upon it; and thou shalt bring in the candlestick, and light the lamps thereof.
[2Mo 40:5 DK-KJV] Og du skal sætte guldalteret til røgelsen foran vidnesbyrdets ark, og sætte dørforhænget til tabernaklet.
Ex 40:5 And thou shalt set the altar of gold for the incense before the ark of the testimony, and put the hanging of the door to the tabernacle.
[2Mo 40:6 DK-KJV] Og du skal sætte brændoffergavealteret foran menighedsteltets tabernakeldør.
Ex 40:6 And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of the congregation.
[2Mo 40:7 DK-KJV] Og du skal sætte vaskefadet mellem menighedsteltet og alteret, og skal putte vand deri.
Ex 40:7 And thou shalt set the laver between the tent of the congregation and the altar, and shalt put water therein.
[2Mo 40:8 DK-KJV] Og du skal sætte forgården op rundt om, og hænge forhænget op ved forgårdsporten.
Ex 40:8 And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at the court gate.
[2Mo 40:9 DK-KJV] Og du skal ta’ salveolien, og salve tabernaklet, og alt der er derinde, og skal hellige det, og alle des kar: og det skal være helligt.
Ex 40:9 And thou shalt take the anointing oil, and anoint the tabernacle, and all that is therein, and shalt hallow it, and all the vessels thereof: and it shall be holy.
[2Mo 40:10 DK-KJV] Og du skal salve brændoffergavealteret, og alle hans kar, og helligøre alteret: og det skal være det helligste alter.
Ex 40:10 And thou shalt anoint the altar of the burnt offering, and all his vessels, and sanctify the altar: and it shall be an altar most holy.
[2Mo 40:11 DK-KJV] Og du skal salve vaskefadet og hans fod, og helliggøre det.
Ex 40:11 And thou shalt anoint the laver and his foot, and sanctify it.
[2Mo 40:12 DK-KJV] Og du skal bringe Aaron og hans sønner til menighedens tabernakeldør, og vaske dem med vand.
Ex 40:12 And thou shalt bring Aaron and his sons unto the door of the tabernacle of the congregation, and wash them with water.
[2Mo 40:13 DK-KJV] Og du skal putte de hellige beklædningsgenstande på Aaron, og salve ham, og helliggøre ham; så han må betjene overfor mig i præsteembedet.
Ex 40:13 And thou shalt put upon Aaron the holy garments, and anoint him, and sanctify him; that he may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 40:14 DK-KJV] Og du skal bringe hans sønner, og iklæde dem med frakker:
Ex 40:14 And thou shalt bring his sons, and clothe them with coats:
[2Mo 40:15 DK-KJV] Og du skal salve dem, som du salvede deres far, så de må betjene overfor mig i præsteembedet: for deres salvelse skal med sikkerhed være et evigvarende præsteskab udover deres generationer.
Ex 40:15 And thou shalt anoint them, as thou didst anoint their father, that they may minister unto me in the priest’s office: for their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations.
[2Mo 40:16 DK-KJV] Således gjorde Moses: i overensstemmelse med alt det som HERREN befalede ham, sådant gjorde han.
Ex 40:16 Thus did Moses: according to all that the LORD commanded him, so did he.
[2Mo 40:17 DK-KJV] Og det skete i den første måned i det andet år, på den første dag af måneden, at tabernaklet var rejst op.
Ex 40:17 And it came to pass in the first month in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up.
[2Mo 40:18 DK-KJV] Og Moses rejste tabernaklet op, og fæstnede hans sokler, og satte des planker op, og puttede des tværplanker ind, og rejste hans søjler op.
Ex 40:18 And Moses reared up the tabernacle, and fastened his sockets, and set up the boards thereof, and put in the bars thereof, and reared up his pillars.
[2Mo 40:19 DK-KJV] Og han spredte teltet udover tabernaklet, og puttede dækket til teltet ovenpå det; som HERREN befalede Moses.
Ex 40:19 And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent above upon it; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:20 DK-KJV] Og han tog og puttede vidnesbyrdet ind i arken, og satte stavene i arken, og satte barmhjertighedssædet ovenpå arken:
Ex 40:20 And he took and put the testimony into the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark:
[2Mo 40:21 DK-KJV] Og han bragte arken ind i tabernaklet, og opsatte sløret fra dækket, og dækkede vidnesbyrdets ark; som HERREN befalede Moses.
Ex 40:21 And he brought the ark into the tabernacle, and set up the vail of the covering, and covered the ark of the testimony; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:22 DK-KJV] Og han satte bordet ind i menighedsteltet, på tabernaklets nordvendte side, udenfor sløret.
Ex 40:22 And he put the table in the tent of the congregation, upon the side of the tabernacle northward, without the vail.
[2Mo 40:23 DK-KJV] Og han satte brødet i orden på det foran HERREN; som HERREN havde befalet Moses.
Ex 40:23 And he set the bread in order upon it before the LORD; as the LORD had commanded Moses.
[2Mo 40:24 DK-KJV] Og han satte lysestagen ind i menighedsteltet, op imod bordet, på tabernaklets sydvendte side.
Ex 40:24 And he put the candlestick in the tent of the congregation, over against the table, on the side of the tabernacle southward.
[2Mo 40:25 DK-KJV] Og han tændte lamperne foran HERREN; som HERREN befalede Moses.
Ex 40:25 And he lighted the lamps before the LORD; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:26 DK-KJV] Og han satte det gyldne alter ind i menighedsteltet foran sløret:
Ex 40:26 And he put the golden altar in the tent of the congregation before the vail:
[2Mo 40:27 DK-KJV] Og han brændte sød røgelse derpå; som HERREN befalede Moses.
Ex 40:27 And he burnt sweet incense thereon; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:28 DK-KJV] Og han opsatte forhænget ved tabernakeldøren.
Ex 40:28 And he set up the hanging at the door of the tabernacle.
[2Mo 40:29 DK-KJV] Og han satte brændoffergavealteret ved menighedsteltets tabernakeldør, og tilbød brændoffergaven og madoffergaven på det; som HERREN befalede Moses.
Ex 40:29 And he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the tent of the congregation, and offered upon it the burnt offering and the meat offering; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:30 DK-KJV] Og han satte vaskefadet mellem menighedsteltet og alteret, og satte vand der, til at vaske det hele.
Ex 40:30 And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and put water there, to wash withal.
[2Mo 40:31 DK-KJV] Og Moses og Aaron og hans sønner vaskede deres hænder og deres fødder ved det:
Ex 40:31 And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat:
[2Mo 40:32 DK-KJV] Når de gik ind i menighedsteltet, og når de kom nær ved alteret, vaskede de sig; som HERREN befalede Moses.
Ex 40:32 When they went into the tent of the congregation, and when they came near unto the altar, they washed; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:33 DK-KJV] Og han rejste forgården op rundt om tabernaklet og alteret, og opsatte forhængene til forgårdsporten. Sådant fuldendte Moses værket.
Ex 40:33 And he reared up the court round about the tabernacle and the altar, and set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work.
[2Mo 40:34 DK-KJV] Da dækkede en sky menighedsteltet, og HERRENs herlighed fyldte tabernaklet.
Ex 40:34 Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the LORD filled the tabernacle.
[2Mo 40:35 DK-KJV] Og Moses var ikke i stand til at komme ind i menighedsteltet, fordi skyen var over det, og HERRENs herlighed fyldte tabernaklet.
Ex 40:35 And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the LORD filled the tabernacle.
[2Mo 40:36 DK-KJV] Og når skyen var løftet op over tabernaklet, gik Israels børn videre på deres rejser:
Ex 40:36 And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys:
[2Mo 40:37 DK-KJV] Men hvis skyen ikke var løftet op, da rejste de ikke før den var løftet op.
Ex 40:37 But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up.
[2Mo 40:38 DK-DK-KJV] Og HERRENs sky var over tabernaklet om dagen, og ild var på det om natten, foran hele Israels hus’ øjne, udover alle deres rejser.
Ex 40:38 For the cloud of the LORD was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys.