Nehemias bog - Nehemiah KJV 1769

Navnebetydning for Nehemia = Guds trøst

Blå kapitler er oversat

Røde kapitler er på engelsk

Der er deslige oversat vers her og der

1-2-3-4-5-67-89-10-11-12-13

[Ne 1:1 DK-KJV] Ordene til Nehemiah sønnen til Hachaliah. Og det skete i måneden-Chisleu, i det 20’ne år, som jeg var i Shushan-paladset, “Shushan er synonym med Susa”
Ne 1:1 The words of Nehemiah the son of Hachaliah. And it came to pass in the month Chisleu, in the twentieth year, as I was in Shushan the palace,
[Ne 1:2 DK-KJV] At Hanani, en af mine brødre, kom, han og bestemte mænd fra Judah: og jeg spurgte dem angående Jøderne der var flygtet, som var tilbage efter fangenskabet, og angående Jerusalem.
Ne 1:2 That Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah; and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem.
[Ne 1:3 DK-KJV] Og de sagde til mig, Resten som er tilbage efter fangenskabet der i provinsen er i stor lidelse og bebrejdelse: Jerusalems mur er også brudt ned, og dens porte er brændt med ild. 
Ne 1:3 And they said unto me, The remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach: the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire.
[Ne 1:4 DK-KJV] Og det skete, da jeg hørte disse ord, at jeg sad ned og græd, og sørgede nogle dage, og fastede, og bad foran himlens Gud,
Ne 1:4 And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven,
[Ne 1:5 DK-KJV] Og sagde, Jeg bønfalder dig, Kæreste HERRE himlens Gud, den store og frygtelige Gud, der holder pagt og barmhjertighed for dem der elsker ham og overholder hans befalinger:
Ne 1:5 And said, I beseech thee, O LORD God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments:
[Ne 1:6 DK-KJV] Lad dine øre være opmærksomme, og dine øjne åbne, så du må høre din tjeners bønner, som jeg nu ber foran dig, dag og nat, for Israels børn dine tjenere, og bekender de synder fra Israels børn, som vi har syndet imod dig: både jeg og min faders hus har syndet.
Ne 1:6 Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee: both I and my father’s house have sinned.
[Ne 1:7 DK-KJV] Vi har handlet meget korrupt imod dig, og har ikke holdt befalingerne, heller ikke vedtægterne, heller ikke dommene, som du befalede din tjener Moses.
Ne 1:7 We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments, which thou commandedst thy servant Moses.
[Ne 1:8 DK-KJV] Husk, jeg bønfalder dig, det ord som du befalede din tjener Moses, som siger, Hvis I overtræder, vil jeg sprede jer bredt blandt nationerne:
Ne 1:8 Remember, I beseech thee, the word that thou commandedst thy servant Moses, saying, If ye transgress, I will scatter you abroad among the nations:
[Ne 1:9 DK-KJV] Men hvis I vender om til mig, og holder mine befalinger, og gør dem; selvom nogle af jer var kaste ud til de yderste dele af himlen, alligevel vil jeg samle dem derfra, og vil bringe dem til det sted som jeg har udvalgt for at sætte mit navn der. 
Ne 1:9 But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them; though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there.
[Ne 1:10 DK-KJV] Nu er disse dine tjenere og dit folk, som du har forløst via din store kraft, og via din stærke hånd.
Ne 1:10 Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power, and by thy strong hand.
[Ne 1:11 DK-KJV] Kæreste Herre, jeg bønfalder dig, lad nu dine øre være opmærksomme på din tjerners bøn, og på dine tjerneres bøn, som ønsker at frygte dit navn: og gavn, jeg ber dig, din tjener denne dag, og skænk ham barmhjertighed i denne mands øjne. For jeg var kongens kopbærer.
Ne 1:11 O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name: and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. For I was the king’s cupbearer.
[Ne 2:1 DK-KJV] Og det skete i måneden Nisan, i det 20’ende år af kong Artaxerxes, at vin var foran ham: og jeg tog vinen op, og gav den til kongen. Nu havde jeg ikke før i tiden været bedrøvet i hans nærvær.
Ne 2:1 And it came to pass in the month Nisan, in the twentieth year of Artaxerxes the king, that wine was before him: and I took up the wine, and gave it unto the king. Now I had not been beforetime sad in his presence.
[Ne 2:2 DK-KJV] Derfor sagde kongen til mig, Hvorfor er din udstråling bedrøvet, nu når du ikke er syg? dette er intet andet end hjertesorg. Da var jeg meget bange,
Ne 2:2 Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? this is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid,
[Ne 2:3 DK-KJV] Og sagde til kongen, Lad kongen leve for evigt: hvorfor skulle ikke min udstråling være bedrøvet, når byen, stedet for mine fædres gravkamre, ligger øde, og dens porte er fortæret med ild?
Ne 2:3 And said unto the king, Let the king live for ever: why should not my countenance be sad, when the city, the place of my fathers’ sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire?
[Ne 2:4 DK-KJV] Da sagde kongen til mig, Hvad anmoder du om? Sådant bad jeg til himlens Gud.
Ne 2:4 Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven.
[Ne 2:5 DK-KJV] Og jeg sagde til kongen, Hvis det behager kongen, og hvis din tjener har fundet favør i dine øjne, så du ville sende mig til Judah, til byen med mine fædres gravkamre, så jeg må bygge den.
Ne 2:5 And I said unto the king, If it please the king, and if thy servant have found favour in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my fathers’ sepulchres, that I may build it.
[Ne 2:6 DK-KJV] Og kongen sagde til mig, (dronningen sad også hos ham,) For hvor lang skal din rejse være? og hvornår vil du vende tilbage? Sådant behagede det kongen at sende mig; og jeg gav ham en tidsramme.
Ne 2:6 And the king said unto me, (the queen also sitting by him,) For how long shall thy journey be? and when wilt thou return? So it pleased the king to send me; and I set him a time.
[Ne 2:7 DK-KJV] Desuden sagde jeg til kongen, Hvis det behager kongen, lad breve bli’ givet til mig til guvernørerne på den anden side af floden, så de må lede mig over indtil jeg kommer til Judah;
Ne 2:7 Moreover I said unto the king, If it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah;
[Ne 2:8 DK-KJV] Og et brev til Asaph kongens skovfoged, så han må gi’ mig tømmer til at lave bjælker til portene i paladset som hører til huset, og til bymuren, og til huset som jeg skal gå ind i. Og kongen skænkede mig, i overensstemmelse med min Guds gode hånd over mig.
Ne 2:8 And a letter unto Asaph the keeper of the king’s forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace which appertained to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me, according to the good hand of my God upon me.
[Ne 2:9 DK-KJV] Da kom jeg til guvernørerne på den anden side af floden, og gav dem kongens breve. Nu havde kongen sendt kaptajner for hæren og ryttere med mig.
Ne 2:9 Then I came to the governors beyond the river, and gave them the king’s letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me.
[Ne 2:10 DK-KJV] Da Horoniten Sanballat, og tjeneren Tobiah, Ammoniten, hørte om det, gjorde det dem meget bedrøvet at der var kommet en mand for at sørge for Israels børns velfærd.
Ne 2:10 When Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel.
[Ne 2:11 DK-KJV] Sådant kom jeg til Jerusalem, og var der 3 dage.
Ne 2:11 So I came to Jerusalem, and was there three days.
[Ne 2:12 DK-KJV] Jeg stod op om natten, jeg og nogle få mænd hos mig; og jeg fortalte ingen hvad min Gud havde lagt i mit hjerte som jeg skulle gøre i Jerusalem: der var heller ikke nogen dyr med mig, foruden det dyr som jeg red på.
Ne 2:12 And I arose in the night, I and some few men with me; neither told I any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem: neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon.
[Ne 2:13 DK-KJV] Og om natten gik jeg ud via dalporten, lige foran dragebrønden, og ved møjporten, og kiggede på Jerusalems mure, som var brudt ned, og dens porte var fortæret af ild.
Ne 2:13 And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the dung port, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire.
[Ne 2:14 DK-KJV] Da gik jeg videre til fontæneporten, og til kongens bassin: men der var ikke plads til dyret der var under mig til at passere.
Ne 2:14 Then I went on to the gate of the fountain, and to the king’s pool: but there was no place for the beast that was under me to pass.
[Ne 2:15 DK-KJV] Da gik jeg op om natten via bækken, og kiggede på muren, og vendte tilbage, og gik ind ad dalporten, og returnerede på den måde.
Ne 2:15 Then went I up in the night by the brook, and viewed the wall, and turned back, and entered by the gate of the valley, and so returned.
[Ne 2:16 DK-KJV] Og lederne vidste hvor jeg gik hen, eller hvad jeg gjorde; jeg havde heller ikke endnu fortalt det til Jøderne, eller til præsterne, eller til de noble, eller til lederne, eller til resten der udførte arbejdet.
Ne 2:16 And the rulers knew not whither I went, or what I did; neither had I as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work.
[Ne 2:17 DK-KJV] Da sagde jeg til dem, I ser hvilke kvaler vi befinder os i, hvordan Jerusalem ligger øde, og dens porte er brændt af ild: kom, lad os genopbygge Jerusalems mure, så vi ikke længere er en bebrejdelse.
Ne 2:17 Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire: come, and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach.
[Ne 2:18 DK-KJV] Da fortalte jeg dem om Guds hånd som var god over mig; og også om kongens ord som han havde talt til mig. Og de sagde, Lad os rejse os og bygge. Sådant styrkede de deres hænder for dette gode værk.
Ne 2:18 Then I told them of the hand of my God which was good upon me; as also the king’s words that he had spoken unto me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work.
[Ne 2:19 DK-KJV] Men da Horoniten Sanballat, og tjeneren Tobiah, Ammoniten, og Araberen Geshem, hørte det, grinte de hånligt af os, og foragtede os, og sagde, Hvad er denne ting som I gør? Vil I lave oprør imod kongen?
Ne 2:19 But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian, heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, What is this thing that ye do? will ye rebel against the king?
[Ne 2:20 DK-KJV] Da svarede jeg dem, og sagde til dem, Himlens Gud, han vil gavne os; derfor vil vi hans tjenere rejse os og bygge: men I har ingen del, eller ret, eller mindesmærke, i Jerusalem.
Ne 2:20 Then answered I them, and said unto them, The God of heaven, he will prosper us; therefore we his servants will arise and build: but ye have no portion, nor right, nor memorial, in Jerusalem.
[Ne 3:1 DK-KJV] Da rejste ypperstepræsten sig op med hans brødre præsterne, og de byggede fåreporten; de helliggjorde den, og opsatte dens døre; lige til Meahtårnet helliggjorde de den, til Hananeeltårnet.
Ne 3:1 Then Eliashib the high priest rose up with his brethren the priests, and they builded the sheep gate; they sanctified it, and set up the doors of it; even unto the tower of Meah they sanctified it, unto the tower of Hananeel.
[Ne 3:2 DK-KJV] Ved siden af ham byggede Jerichos mænd. Og ved siden af dem byggede Zaccur sønnen til Imri.
Ne 3:2 And next unto him builded the men of Jericho. And next to them builded Zaccur the son of Imri.
[Ne 3:3 DK-KJV] Og fiskeporten byggede sønnerne til Hassenaah, som også lagde dens bjælker, og opsatte dens døre, dens låse, og dens bomme.
Ne 3:3 But the fish gate did the sons of Hassenaah build, who also laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof.
[Ne 3:4 DK-KJV] Og ved siden af dem reparerede Meremoth sønnen til Urijah, sønnen af Koz. Og ved siden af dem reparerede Meshullam sønnen til Berechiah, sønnen af Meshezabeel. Og ved siden af dem reparerede Zadok sønnen til Baana.
Ne 3:4 And next unto them repaired Meremoth the son of Urijah, the son of Koz. And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabeel. And next unto them repaired Zadok the son of Baana.
[Ne 3:5 DK-KJV] Og ved siden af dem reparerede Tekoiterne; men deres noble lagde ikke deres nakker til arbejdet for deres Herre.
Ne 3:5 And next unto them the Tekoites repaired; but their nobles put not their necks to the work of their Lord.
[Ne 3:6 DK-KJV] Desuden reparerede Jehoiada sønnen til Paseah, og Meshullam sønnen til Besodeiah den gamle port; de lagde dens bjælker, og opsatte dens døre, og dens låse, og dens bomme.
Ne 3:6 Moreover the old gate repaired Jehoiada the son of Paseah, and Meshullam the son of Besodeiah; they laid the beams thereof, and set up the doors thereof, and the locks thereof, and the bars thereof.
[Ne 3:7 DK-KJV]
Ne 3:7 And next unto them repaired Melatiah the Gibeonite, and Jadon the Meronothite, the men of Gibeon, and of Mizpah, unto the throne of the governor on this side the river.
[Ne 3:8 DK-KJV]
Ne 3:8 Next unto him repaired Uzziel the son of Harhaiah, of the goldsmiths. Next unto him also repaired Hananiah the son of one of the apothecaries, and they fortified Jerusalem unto the broad wall.
[Ne 3:9 DK-KJV]
Ne 3:9 And next unto them repaired Rephaiah the son of Hur, the ruler of the half part of Jerusalem.
[Ne 3:10 DK-KJV]
Ne 3:10 And next unto them repaired Jedaiah the son of Harumaph, even over against his house. And next unto him repaired Hattush the son of Hashabniah.
[Ne 3:11 DK-KJV] Malchijah sønnen af Harim, og Hashub sønnen af Pahath-moab, reparerede det andet stykke, og ovnetårnet.
Ne 3:11 Malchijah the son of Harim, and Hashub the son of Pahath-moab, repaired the other piece, and the tower of the furnaces.
[Ne 3:12 DK-KJV]
Ne 3:12 And next unto him repaired Shallum the son of Halohesh, the ruler of the half part of Jerusalem, he and his daughters.
[Ne 3:13 DK-KJV]
Ne 3:13 The valley gate repaired Hanun, and the inhabitants of Zanoah; they built it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and a thousand cubits on the wall unto the dung gate.
[Ne 3:14 DK-KJV]
Ne 3:14 But the dung gate repaired Malchiah the son of Rechab, the ruler of part of Beth-haccerem; he built it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof.
[Ne 3:15 DK-KJV]
Ne 3:15 But the gate of the fountain repaired Shallun the son of Col-hozeh, the ruler of part of Mizpah; he built it, and covered it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and the wall of the pool of Siloah by the king’s garden, and unto the stairs that go down from the city of David.
[Ne 3:16 DK-KJV]
Ne 3:16 After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of the half part of Beth-zur, unto the place over against the sepulchres of David, and to the pool that was made, and unto the house of the mighty.
[Ne 3:17 DK-KJV]
Ne 3:17 After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next unto him repaired Hashabiah, the ruler of the half part of Keilah, in his part.
[Ne 3:18 DK-KJV]
Ne 3:18 After him repaired their brethren, Bavai the son of Henadad, the ruler of the half part of Keilah.
[Ne 3:19 DK-KJV]
Ne 3:19 And next to him repaired Ezer the son of Jeshua, the ruler of Mizpah, another piece over against the going up to the armoury at the turning of the wall.
[Ne 3:20 DK-KJV]
Ne 3:20 After him Baruch the son of Zabbai earnestly repaired the other piece, from the turning of the wall unto the door of the house of Eliashib the high priest.
[Ne 3:21 DK-KJV]
Ne 3:21 After him repaired Meremoth the son of Urijah the son of Koz another piece, from the door of the house of Eliashib even to the end of the house of Eliashib.
[Ne 3:22 DK-KJV]
Ne 3:22 And after him repaired the priests, the men of the plain.
[Ne 3:23 DK-KJV]
Ne 3:23 After him repaired Benjamin and Hashub over against their house. After him repaired Azariah the son of Maaseiah the son of Ananiah by his house.
[Ne 3:24 DK-KJV]
Ne 3:24 After him repaired Binnui the son of Henadad another piece, from the house of Azariah unto the turning of the wall, even unto the corner.
[Ne 3:25 DK-KJV]
Ne 3:25 Palal the son of Uzai, over against the turning of the wall, and the tower which lieth out from the king’s high house, that was by the court of the prison. After him Pedaiah the son of Parosh.
[Ne 3:26 DK-KJV]
Ne 3:26 Moreover the Nethinims dwelt in Ophel, unto the place over against the water gate toward the east, and the tower that lieth out.
[Ne 3:27 DK-KJV]
Ne 3:27 After them the Tekoites repaired another piece, over against the great tower that lieth out, even unto the wall of Ophel.
[Ne 3:28 DK-KJV]
Ne 3:28 From above the horse gate repaired the priests, every one over against his house.
[Ne 3:29 DK-KJV]
Ne 3:29 After them repaired Zadok the son of Immer over against his house. After him repaired also Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the east gate.
[Ne 3:30 DK-KJV]
Ne 3:30 After him repaired Hananiah the son of Shelemiah, and Hanun the sixth son of Zalaph, another piece. After him repaired Meshullam the son of Berechiah over against his chamber.
[Ne 3:31 DK-KJV] Efter ham reparerede guldsmedens søn Malchiah til Nethinimernes sted, og af købmændene, op imod Miphkad-porten, og til hjørneopgangen.
Ne 3:31 After him repaired Malchiah the goldsmith’s son unto the place of the Nethinims, and of the merchants, over against the gate Miphkad, and to the going up of the corner.
[Ne 3:32 DK-KJV] Og mellem hjørneopgangen til trappeporten reparerede guldsmedene og købmændene.
Ne 3:32 And between the going up of the corner unto the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants.
[Ne 4:1 DK-KJV] Men det skete, at da Sanballat hørte at vi byggede muren, var han vred, og var meget forarget, og hånede Jøderne.
Ne 4:1 But it came to pass, that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth, and took great indignation, and mocked the Jews.
[Ne 4:2 DK-KJV]
Ne 4:2 And he spake before his brethren and the army of Samaria, and said, What do these feeble Jews? will they fortify themselves? will they sacrifice? will they make an end in a day? will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned?
[Ne 4:3 DK-KJV]
Ne 4:3 Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, Even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone wall.
[Ne 4:4 DK-KJV]
Ne 4:4 Hear, O our God; for we are despised: and turn their reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity:
[Ne 4:5 DK-KJV]
Ne 4:5 And cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee: for they have provoked thee to anger before the builders.
[Ne 4:6 DK-KJV]
Ne 4:6 So built we the wall; and all the wall was joined together unto the half thereof: for the people had a mind to work.
[Ne 4:7 DK-KJV]
Ne 4:7 But it came to pass, that when Sanballat, and Tobiah, and the Arabians, and the Ammonites, and the Ashdodites, heard that the walls of Jerusalem were made up, and that the breaches began to be stopped, then they were very wroth,
[Ne 4:8 DK-KJV]
Ne 4:8 And conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem, and to hinder it.
[Ne 4:9 DK-KJV]
Ne 4:9 Nevertheless we made our prayer unto our God, and set a watch against them day and night, because of them.
[Ne 4:10 DK-KJV]
Ne 4:10 And Judah said, The strength of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish; so that we are not able to build the wall.
[Ne 4:11 DK-KJV]
Ne 4:11 And our adversaries said, They shall not know, neither see, till we come in the midst among them, and slay them, and cause the work to cease.
[Ne 4:12 DK-KJV]
Ne 4:12 And it came to pass, that when the Jews which dwelt by them came, they said unto us ten times, From all places whence ye shall return unto us they will be upon you.
[Ne 4:13 DK-KJV]
Ne 4:13 Therefore set I in the lower places behind the wall, and on the higher places, I even set the people after their families with their swords, their spears, and their bows.
[Ne 4:14 DK-KJV]
Ne 4:14 And I looked, and rose up, and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, Be not ye afraid of them: remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses.
[Ne 4:15 DK-KJV]
Ne 4:15 And it came to pass, when our enemies heard that it was known unto us, and God had brought their counsel to nought, that we returned all of us to the wall, every one unto his work.
[Ne 4:16 DK-KJV]
Ne 4:16 And it came to pass from that time forth, that the half of my servants wrought in the work, and the other half of them held both the spears, the shields, and the bows, and the habergeons; and the rulers were behind all the house of Judah.
[Ne 4:17 DK-KJV]
Ne 4:17 They which builded on the wall, and they that bare burdens, with those that laded, every one with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held a weapon.
[Ne 4:18 DK-KJV]
Ne 4:18 For the builders, every one had his sword girded by his side, and so builded. And he that sounded the trumpet was by me.
[Ne 4:19 DK-KJV]
Ne 4:19 And I said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, The work is great and large, and we are separated upon the wall, one far from another.
[Ne 4:20 DK-KJV]
Ne 4:20 In what place therefore ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither unto us: our God shall fight for us.
[Ne 4:21 DK-KJV]
Ne 4:21 So we laboured in the work: and half of them held the spears from the rising of the morning till the stars appeared.
[Ne 4:22 DK-KJV]
Ne 4:22 Likewise at the same time said I unto the people, Let every one with his servant lodge within Jerusalem, that in the night they may be a guard to us, and labour on the day.
[Ne 4:23 DK-KJV]
Ne 4:23 So neither I, nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard which followed me, none of us put off our clothes, saving that every one put them off for washing.
[Ne 5:1 DK-KJV] Og der var et stort råb fra folket og fra deres hustruer imod deres brødre Jøderne.
Ne 5:1 And there was a great cry of the people and of their wives against their brethren the Jews.
[Ne 5:2 DK-KJV] For der var dette sagt, Vi, vore sønner, og vore døtre, er mange: derfor tager vi korn op til dem, så vi må spise, og leve.
Ne 5:2 For there were that said, We, our sons, and our daughters, are many: therefore we take up corn for them, that we may eat, and live.
[Ne 5:3 DK-KJV] Nogle af dem der var der sagde også, Vi har pantsat vore landområder, vingårde, og huse, så vi måtte købe korn, på grund af manglen.
Ne 5:3 Some also there were that said, We have mortgaged our lands, vineyards, and houses, that we might buy corn, because of the dearth.
[Ne 5:4 DK-KJV] Der var også sagt dette, Vi har lånt penge til kongens skat, og det over vore landområder og vingårde.
Ne 5:4 There were also that said, We have borrowed money for the king’s tribute, and that upon our lands and vineyards.
[Ne 5:5 DK-KJV] Men alligevel er vort kød nu som vore brødres kød, vore børn som deres børn: se, vi bringer vore sønner og døtre ind i slaveri til at være tjenere, og nogle af vore døtre er allerede købt til slaveri: det er heller ikke i vor myndighed at forløse dem; for andre mænd har vore landområder og vingårde.
Ne 5:5 Yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children as their children: and, lo, we bring into bondage our sons and our daughters to be servants, and some of our daughters are brought unto bondage already: neither is it in our power to redeem them; for other men have our lands and vineyards.
[Ne 5:6 DK-KJV] Og jeg var meget vred da jeg hørte deres råb og disse ord.
Ne 5:6 And I was very angry when I heard their cry and these words.
[Ne 5:7 DK-KJV] Da rådførte jeg mig med migselv, og irettesatte de noble, og lederne, og sagde til dem, I inddriver renter, hver og en af hans broder. Og jeg satte en stor forsamling imod dem.
Ne 5:7 Then I consulted with myself, and I rebuked the nobles, and the rulers, and said unto them, Ye exact usury, every one of his brother. And I set a great assembly against them.
[Ne 5:8 DK-KJV] Og jeg sagde til dem, Efter vores formåen har vi forløst vore brødre Jøderne, som var solgt til hedningerne; og vil I nu sælge jeres brødre? eller skal de bli’ solgt til os? Da var de stille, og fandt intet at svare.
Ne 5:8 And I said unto them, We after our ability have redeemed our brethren the Jews, which were sold unto the heathen; and will ye even sell your brethren? or shall they be sold unto us? Then held they their peace, and found nothing to answer.
[Ne 5:9 DK-KJV] Jeg sagde også, Det I gør er ikke godt: burde I ikke vandre i frygten for vor Gud på grund af bebrejdelsen fra hedningerne vore fjender?
Ne 5:9 Also I said, It is not good that ye do: ought ye not to walk in the fear of our God because of the reproach of the heathen our enemies?
[Ne 5:10 DK-KJV] Jeg ligeså, og mine brødre, og mine tjenere, måtte inddrive penge og korn af dem: Jeg ber jer, lad os stoppe disse renter.
Ne 5:10 I likewise, and my brethren, and my servants, might exact of them money and corn: I pray you, let us leave off this usury.
[Ne 5:11 DK-KJV] Genopret, jeg ber jer, til dem, ja denne dag, deres landområder, deres vingårde, deres olivenlunde, og deres huse, også en 100’rede del af de penge, og af det korn, den vin, og den olie, som I inddrev af dem.
Ne 5:11 Restore, I pray you, to them, even this day, their lands, their vineyards, their oliveyards, and their houses, also the hundredth part of the money, and of the corn, the wine, and the oil, that ye exact of them.
[Ne 5:12 DK-KJV] Da sagde de, Vi vil genoprette dem, og vil ikke kræve noget af dem; sådant vil vi gøre som du siger. Da indkaldte jeg præsterne, og tog en ed af dem, så de skulle gøre efter dette løfte.
Ne 5:12 Then said they, We will restore them, and will require nothing of them; so will we do as thou sayest. Then I called the priests, and took an oath of them, that they should do according to this promise.
[Ne 5:13 DK-KJV] Jeg rystede også mit skød, og sagde, Sådant ryster Gud alle mand ud fra hans hus, og fra hans arbejde, der ikke udfører dette løfte, ja således bli’r  han rystet ud, og tømt. Og hele menigheden sagde, Amen, og roste HERREN. Og folket gjorde efter dette løfte.
Ne 5:13 Also I shook my lap, and said, So God shake out every man from his house, and from his labour, that performeth not this promise, even thus be he shaken out, and emptied. And all the congregation said, Amen, and praised the LORD. And the people did according to this promise.
[Ne 5:14 DK-KJV] Desuden fra den tid som jeg var udvalgt til at være deres guvernør i Judahs land, fra det 20’ne år lige til det 32’te år af kong Artaxerxes, det er, i 12 år, har jeg og mine brødre ikke spist guvernørens brød.
Ne 5:14 Moreover from the time that I was appointed to be their governor in the land of Judah, from the twentieth year even unto the two and thirtieth year of Artaxerxes the king, that is, twelve years, I and my brethren have not eaten the bread of the governor.
[Ne 5:15 DK-KJV] Men de tidligere guvernører der havde været før mig var belastende overfor folket, og havde taget brød og vin af dem, foruden 40 sølvshekler; ja, selv deres tjenere bebyrdede folket: det gjorde jeg ikke, på grund af Gudsfrygt.
Ne 5:15 But the former governors that had been before me were chargeable unto the people, and had taken of them bread and wine, beside forty shekels of silver; yea, even their servants bare rule over the people: but so did not I, because of the fear of God.
[Ne 5:16 DK-KJV] Ja, jeg fortsatte også i arbejdet med denne mur, vi købte heller ikke noget land: og alle mine tjenere var samlet her for arbejdet.
Ne 5:16 Yea, also I continued in the work of this wall, neither bought we any land: and all my servants were gathered thither unto the work.
[Ne 5:17 DK-KJV] Desuden var der ved mit bord 150 af Jøderne og lederne, foruden de der kom til os fra hedningerne der var rundt om os.
Ne 5:17 Moreover there were at my table an hundred and fifty of the Jews and rulers, beside those that came unto us from among the heathen that are about us.
[Ne 5:18 DK-KJV] Nu det som var forberedt til mig dagligt var en okse og udvalgte får; fugle var også forbedredt til mig, og hver 10’ne dag lagre af alle former for vin: men alligevel skønt alt dette krævede jeg ikke guvernørens brød, fordi slaveriet var tungt over dette folk.
Ne 5:18 Now that which was prepared for me daily was one ox and six choice sheep; also fowls were prepared for me, and once in ten days store of all sorts of wine: yet for all this required not I the bread of the governor, because the bondage was heavy upon this people.
[Ne 5:19 DK-KJV] Tænk på mig, min Gud, for altid, i overensstemmelse med alt som jeg har gjort for dette folk.
Ne 5:19 Think upon me, my God, for good, according to all that I have done for this people.
[Ne 6:1 DK-KJV]
Ne 6:1 Now it came to pass, when Sanballat, and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies, heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein; (though at that time I had not set up the doors upon the gates;)
[Ne 6:2 DK-KJV]
Ne 6:2 That Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief.
[Ne 6:3 DK-KJV]
Ne 6:3 And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down: why should the work cease, whilst I leave it, and come down to you?
[Ne 6:4 DK-KJV]
Ne 6:4 Yet they sent unto me four times after this sort; and I answered them after the same manner.
[Ne 6:5 DK-KJV]
Ne 6:5 Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the fifth time with an open letter in his hand;
[Ne 6:6 DK-KJV] , ifølge disse ord.
Ne 6:6 Wherein was written, It is reported among the heathen, and Gashmu saith it, that thou and the Jews think to rebel: for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king, according to these words.
[Ne 6:7 DK-KJV] ifølge disse ord.
Ne 6:7 And thou hast also appointed prophets to preach of thee at Jerusalem, saying, There is a king in Judah: and now shall it be reported to the king according to these words. Come now therefore, and let us take counsel together.
[Ne 6:8 DK-KJV]
Ne 6:8 Then I sent unto him, saying, There are no such things done as thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart.
[Ne 6:9 DK-KJV]
Ne 6:9 For they all made us afraid, saying, Their hands shall be weakened from the work, that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands.
[Ne 6:10 DK-KJV]
Ne 6:10 Afterward I came unto the house of Shemaiah the son of Delaiah the son of Mehetabeel, who was shut up; and he said, Let us meet together in the house of God, within the temple, and let us shut the doors of the temple: for they will come to slay thee; yea, in the night will they come to slay thee.
[Ne 6:11 DK-KJV]
Ne 6:11 And I said, Should such a man as I flee? and who is there, that, being as I am, would go into the temple to save his life? I will not go in.
[Ne 6:12 DK-KJV]
Ne 6:12 And, lo, I perceived that God had not sent him; but that he pronounced this prophecy against me: for Tobiah and Sanballat had hired him.
[Ne 6:13 DK-KJV]
Ne 6:13 Therefore was he hired, that I should be afraid, and do so, and sin, and that they might have matter for an evil report, that they might reproach me.
[Ne 6:14 DK-KJV] ifølge disse deres gerninger,
Ne 6:14 My God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to these their works, and on the prophetess Noadiah, and the rest of the prophets, that would have put me in fear.
[Ne 6:15 DK-KJV]
Ne 6:15 So the wall was finished in the twenty and fifth day of the month Elul, in fifty and two days.
[Ne 6:16 DK-KJV]
Ne 6:16 And it came to pass, that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes: for they perceived that this work was wrought of our God.
[Ne 6:17 DK-KJV]
Ne 6:17 Moreover in those days the nobles of Judah sent many letters unto Tobiah, and the letters of Tobiah came unto them.
[Ne 6:18 DK-KJV]
Ne 6:18 For there were many in Judah sworn unto him, because he was the son in law of Shechaniah the son of Arah; and his son Johanan had taken the daughter of Meshullam the son of Berechiah.
[Ne 6:19 DK-KJV]
Ne 6:19 Also they reported his good deeds before me, and uttered my words to him. And Tobiah sent letters to put me in fear.
[Ne 7:1 DK-KJV] Nu skete det, da muren var bygget, og jeg havde opsat dørene, og dørvogterne og sangerne og Leviterne var udvalgt,
Ne 7:1 Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
[Ne 7:2 DK-KJV] At jeg gav min bror Hanani, og Hananiah paladsets leder, ansvaret for Jerusalem: for han var en trofast mand, og frygtede Gud mere end mange.
Ne 7:2 That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
[Ne 7:3 DK-KJV] Og jeg sagde til dem, Lad ikke Jerusalems porte være åbnet før solen er varm; og mens de står der, lad dem lukke dørene, og forskanse dem: og udvælg vagter af Jerusalems indbyggere, hver og en på hans vagt, og hver og en til at være op imod hans hus.
Ne 7:3 And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
[Ne 7:4 DK-KJV] Nu var byen massiv og stor: men folket var få derinde, og husene var ikke bygget.
Ne 7:4 Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
[Ne 7:5 DK-KJV] Og min Gud puttede ind i mit hjerte at forsamle de noble, og lederne, og folket, så de måtte bli’ talt via slægtstavle. Og jeg fandt et register med slægtstavlen på dem som kom op først, og fandt skrevet deri,
Ne 7:5 And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
[Ne 7:6 DK-KJV] Disse er provinsens børn, der gik op ud af fangenskabet, af de der havde været bortført, hvem Nebuchadnezzar Babylons konge havde bortført, og kom tilbage til Jerusalem og til Judah, hver og en til hans by;
Ne 7:6 These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
[Ne 7:7 DK-KJV] Som kom med Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. Antallet, siger jeg, af de mænd fra Israels folk var dette;
Ne 7:7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
[Ne 7:8 DK-KJV] Paroshs børn, 2.172.
Ne 7:8 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
[Ne 7:9 DK-KJV] Shephatiahs børn, 372
Ne 7:9 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
[Ne 7:10 DK-KJV] Arahs børn, 652.
Ne 7:10 The children of Arah, six hundred fifty and two.
[Ne 7:11 DK-KJV] Pahath-moabs børn, af Jeshua og Joabs børn, 2.818.
Ne 7:11 The children of Pahath-moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
[Ne 7:12 DK-KJV] Elams børn, 1.254.
Ne 7:12 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
[Ne 7:13 DK-KJV] Zattus børn, 845.
Ne 7:13 The children of Zattu, eight hundred forty and five.
[Ne 7:14 DK-KJV] Zaccais børn, 760.
Ne 7:14 The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
[Ne 7:15 DK-KJV] Binnuis børn, 648.
Ne 7:15 The children of Binnui, six hundred forty and eight.
[Ne 7:16 DK-KJV] Bebais børn, 628.
Ne 7:16 The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
[Ne 7:17 DK-KJV] Azgads børn, 2.322.
Ne 7:17 The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
[Ne 7:18 DK-KJV] Adonikams børn, 667.
Ne 7:18 The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
[Ne 7:19 DK-KJV] Bigvais børn, 2.067.
Ne 7:19 The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
[Ne 7:20 DK-KJV] Adins børn, 454.
Ne 7:20 The children of Adin, six hundred fifty and five.
[Ne 7:21 DK-KJV] Aters børn fra Hezekiah, 98.
Ne 7:21 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
[Ne 7:22 DK-KJV] Hashums børn, 328.
Ne 7:22 The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
[Ne 7:23 DK-KJV] Bezais børn, 324.
Ne 7:23 The children of Bezai, three hundred twenty and four.
[Ne 7:24 DK-KJV] Hariphs børn, 112.
Ne 7:24 The children of Hariph, an hundred and twelve.
[Ne 7:25 DK-KJV] Gibeons børn, 95.
Ne 7:25 The children of Gibeon, ninety and five.
[Ne 7:26 DK-KJV] Bethlehem and Netophahs mænd, 188.
Ne 7:26 The men of Beth-lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
[Ne 7:27 DK-KJV] Anathoths mænd, 128.
Ne 7:27 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
[Ne 7:28 DK-KJV] Beth-azmaveths mænd, 42.
Ne 7:28 The men of Beth-azmaveth, forty and two.
[Ne 7:29 DK-KJV] Kirjath-jearims mænd, Chephirah, and Beeroth, 743.
Ne 7:29 The men of Kirjath-jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
[Ne 7:30 DK-KJV] Ramah and Gebas mænd, 621.
Ne 7:30 The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
[Ne 7:31 DK-KJV] Michmas’ mænd, 122.
Ne 7:31 The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
[Ne 7:32 DK-KJV] Beth-el og Ais mænd, 123.
Ne 7:32 The men of Beth-el and Ai, an hundred twenty and three.
[Ne 7:33 DK-KJV] Den anden Nebos mænd, 52.
Ne 7:33 The men of the other Nebo, fifty and two.
[Ne 7:34 DK-KJV] Den anden Elams børn, 1.254.
Ne 7:34 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
[Ne 7:35 DK-KJV] Harims børn, 320.
Ne 7:35 The children of Harim, three hundred and twenty.
[Ne 7:36 DK-KJV] Jerichos børn, 345.
Ne 7:36 The children of Jericho, three hundred forty and five.
[Ne 7:37 DK-KJV] Lods børn, og Ono, 721.
Ne 7:37 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
[Ne 7:38 DK-KJV] Senaahs børn, 3.930.
Ne 7:38 The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
[Ne 7:39 DK-KJV] Præsterne: Jedaiahs børn, fra Jeshuas hus, 973.
Ne 7:39 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
[Ne 7:40 DK-KJV] Immers børn, 1.052.
Ne 7:40 The children of Immer, a thousand fifty and two.
[Ne 7:41 DK-KJV] Pashurs børn, 1.247.
Ne 7:41 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
[Ne 7:42 DK-KJV] Harims børn, 1.017.
Ne 7:42 The children of Harim, a thousand and seventeen.
[Ne 7:43 DK-KJV] Leviterne: Jeshuas børn, af Kadmiel, og af Hodevahs børn, 74.
Ne 7:43 The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
[Ne 7:44 DK-KJV] Sangerne: Asaphs børn, 148.
Ne 7:44 The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
[Ne 7:45 DK-KJV] Dørvogterne: Shallums børn, Aters børn, Talmons børn, Akkubs børn, Hatitas børn, Shobais børn, 838.
Ne 7:45 The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
[Ne 7:46 DK-KJV] Nethinimmerne: Zihas børn, Hashuphas børn, Tabbaoths børn,
Ne 7:46 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
[Ne 7:47 DK-KJV] Keros’ børn, Sias børn, Padons børn,
Ne 7:47 The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
[Ne 7:48 DK-KJV] Lebanas børn, Hagabas børn, Shalmais børn,
Ne 7:48 The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
[Ne 7:49 DK-KJV] Hanans børn, Giddels børn, Gahars børn,
Ne 7:49 The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
[Ne 7:50 DK-KJV] Reaiahs børn, Rezins børn, Nekodas børn,
Ne 7:50 The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
[Ne 7:51 DK-KJV] Gazzams børn, Uzzas børn, Phaseahs børn,
Ne 7:51 The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
[Ne 7:52 DK-KJV] Besais børn, Meunims børn, Nephishesims børn,
Ne 7:52 The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
[Ne 7:53 DK-KJV] Bakbuks børn, Hakuphas børn, Harhurs børn,
Ne 7:53 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
[Ne 7:54 DK-KJV] Bazliths børn, Mehidas børn, Harshas børn,
Ne 7:54 The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
[Ne 7:55 DK-KJV] Barkos’ børn, Siseras børn, Tamahs børn,
Ne 7:55 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
[Ne 7:56 DK-KJV] Neziahs børn, Hatiphas børn,
Ne 7:56 The children of Neziah, the children of Hatipha.
[Ne 7:57 DK-KJV] Solomon’s tjeners børn: Sotais børn, Sophereths børn, Peridas børn,
Ne 7:57 The children of Solomon’s servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
[Ne 7:58 DK-KJV] Jaalas børn, Darkons børn, Giddels børn,
Ne 7:58 The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
[Ne 7:59 DK-KJV] Shephatiahs børn, Hattils børn, Pochereths børn fra Zebaim, Amons børn,
Ne 7:59 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
[Ne 7:60 DK-KJV] Alle Nethinimmerne, og Solomon’s tjeners børn, var 392.
Ne 7:60 All the Nethinims, and the children of Solomon’s servants, were three hundred ninety and two.
[Ne 7:61 DK-KJV] Og disse var også de som gik op fra Tel-melah, Tel-haresha, Cherub, Addon, and Immer: men de kunne ikke fremvise deres fars hus, ej heller deres sæd, hvorvidt de var fra Israel.
Ne 7:61 And these were they which went up also from Tel-melah, Tel-haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father’s house, nor their seed, whether they were of Israel.
[Ne 7:62 DK-KJV] Delaiahs børn, Tobiahs børn, Nekodas børn, 642.
Ne 7:62 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
[Ne 7:63 DK-KJV] Og af præsterne: Habaiahs børn, Kozs børn, Barzillais børn, som tog en af Gileaditen Barzillais døtre til hustru, og var kaldt efter deres navn.
Ne 7:63 And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
[Ne 7:64 DK-KJV] Disse søgte deres register blandt de der var talt via slægtstavle, men det var ikke fundet: derfor var de, som forurenet, frataget præsteskabet.
Ne 7:64 These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
[Ne 7:65 DK-KJV] Og Tirshathaen sagde til dem, at de ikke skulle spise af de helligste ting, før en præst rejste sig med Urim og Thummim.
Ne 7:65 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
[Ne 7:66 DK-KJV] Tilsammen var hele menigheden 42.360,
Ne 7:66 The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
[Ne 7:67 DK-KJV] Foruden deres tjenestemænd og deres tjenestepiger, af hvem der var 7.337: og de havde 245 syngende mænd og syngende kvinder.
Ne 7:67 Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
[Ne 7:68 DK-KJV] Deres heste, 737: deres muldyr, 245:
Ne 7:68 Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
[Ne 7:69 DK-KJV] Deres kameler, 435: 6.720 æsler.
Ne 7:69 Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
[Ne 7:70 DK-KJV] Og nogle af de ledende fædre gav til arbejdet. Tirshathaen gav til skattekameret 1:000 drams med guld,  50 baljer, 530 præste-beklædningsgenstande.
Ne 7:70 And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests’ garments.
[Ne 7:71 DK-KJV] Og nogle af de ledende fædre gav til skattekameret  for arbejdet 20.000 drams med guld, og 2.200 pund med sølv.
Ne 7:71 And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
[Ne 7:72 DK-KJV] Og det som resten af folket gav var 20.000 drams med guld, og 2.000 pund med sølv, og 67 præste-beklædningsgenstande.
Ne 7:72 And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests’ garments.
[Ne 7:73 DK-KJV] Sådant boede præsterne, og Leviterne, og dørvogterne, og sangerne, og nogle af folket, og Nethinimmerne, og hele Israel i deres byer; og da den 7’ne måned kom, var Israels børn i deres byer.
Ne 7:73 So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
[Ne 8:1 DK-KJV] Og hele folket forsamlede demselv som én mand ude på gaden der var foran vandporten; og de talte med den skriftkloge Ezra om at frembringe bogen med Moseloven, som HERREN havde befalet for Israel.
Ne 8:1 And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate; and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the LORD had commanded to Israel.
[Ne 8:2 DK-KJV] Og præsten Ezra frembragte loven foran menigheden af både mænd og kvinder, og alle der kunne høre med forståelse, på den første dag af den 7’ne måned.
Ne 8:2 And Ezra the priest brought the law before the congregation both of men and women, and all that could hear with understanding, upon the first day of the seventh month.
[Ne 8:3 DK-KJV] Og han læste deri foran gaden der var foran vandporten fra den morgen indtil midt på dagen, foran mændene og kvinderne, og de der kunne forstå; og ørene på hele folket var opmærksomme overfor lovbogen.
Ne 8:3 And he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday, before the men and the women, and those that could understand; and the ears of all the people were attentive unto the book of the law.
[Ne 8:4 DK-KJV] Og den skriftkloge Ezra stod på en prædikestol af træ, som de havde lavet til formålet; og ved siden af ham stod Mattithiah, og Shema, og Anaiah, og Urijah, og Hilkiah, og Maaseiah, på hans højre side; og på hans venstre side, Pedaiah, og Mishael, og Malchiah, og Hashum, og Hashbadana, Zechariah, og Meshullam.
Ne 8:4 And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose; and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and Urijah, and Hilkiah, and Maaseiah, on his right hand; and on his left hand, Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashum, and Hashbadana, Zechariah, and Meshullam.
[Ne 8:5 DK-KJV] Og Ezra åbnede bogen mens hele folket så det; (for han var over folket;) og da han åbnede den, rejste hele folket sig op:
Ne 8:5 And Ezra opened the book in the sight of all the people; (for he was above all the people;) and when he opened it, all the people stood up:
[Ne 8:6 DK-KJV] Og Ezra velsignede HERREN, den store Gud. Og hele folket svarede, Amen, Amen, med opløftede hænder: og de bøjede deres hoveder, og tilbad HERREN med deres ansigter mod jorden.
Ne 8:6 And Ezra blessed the LORD, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands: and they bowed their heads, and worshipped the LORD with their faces to the ground.
[Ne 8:7 DK-KJV] Også Jeshua, og Bani, og Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, og Leviterne, fik folket til at forstå loven: og folket stod på deres sted.
Ne 8:7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused the people to understand the law: and the people stood in their place.
[Ne 8:8 DK-KJV] Sådant læste de i bogen i loven fra Gud tydeligt, og gav betydningen, og fik dem til at forstå læsningen.
Ne 8:8 So they read in the book in the law of God distinctly, and gave the sense, and caused them to understand the reading.
[Ne 8:9 DK-KJV] Og Nehemiah, som er Tirshathaen “Guvanøren”, og Ezra præsten den skriftkloge, og Leviterne der underviste folket, sagde til hele folket, Denne dag er hellig for HERREN jeres Gud; sørg ikke, græd heller ikke. For hele folket græd, da de hørte ordene i loven.
Ne 8:9 And Nehemiah, which is the Tirshatha, and Ezra the priest the scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the LORD your God; mourn not, nor weep. For all the people wept, when they heard the words of the law.
[Ne 8:10 DK-KJV] Da sagde han til dem, Gå jeres vej, spis fedtet, og drik det søde, og send portioner til dem for hvem ingenting er forberedt: for denne dag er hellig for Herren: vær I heller ikke kede af det; for HERRENs glæde er jeres styrke.
Ne 8:10 Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared: for this day is holy unto our Lord: neither be ye sorry; for the joy of the LORD is your strength.
[Ne 8:11 DK-KJV] Sådant stilnede Leviterne hele folket, og siger, Vær stille, for dagen er hellig; vær I heller ikke sørgmodige.
Ne 8:11 So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy; neither be ye grieved.
[Ne 8:12 DK-KJV] Og hele folket gik deres vej for at spise, og for at drikke, og for at sende portioner, og for at lave stor munterhed, fordi de havde forstået ordene der var erklæret for dem.
Ne 8:12 And all the people went their way to eat, and to drink, and to send portions, and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them.
[Ne 8:13 DK-KJV] Og på den anden dag var hele folkets ledende fædre forsamlet, præsterne, og Leviterne, hos den skriftkloge Ezra, ja for at forstå ordene i loven.
Ne 8:13 And on the second day were gathered together the chief of the fathers of all the people, the priests, and the Levites, unto Ezra the scribe, even to understand the words of the law.
[Ne 8:14 DK-KJV] Og de fandt skrevet i loven som HERREN havde befalet via Moses, at Israels børn skulle bo i løvhytter i festen for den 7’ne måned:
Ne 8:14 And they found written in the law which the LORD had commanded by Moses, that the children of Israel should dwell in booths in the feast of the seventh month:
[Ne 8:15 DK-KJV] Og at de skulle publicere og proklamere i alle deres byer, og i Jerusalem, og sige, Gå frem til bjerget, og medbring olivengrene, og grangrene, og myrtegrene, og palmegrene, og grene fra tykke træer, til at lave løvhytter, som det er skrevet.
Ne 8:15 And that they should publish and proclaim in all their cities, and in Jerusalem, saying, Go forth unto the mount, and fetch olive branches, and pine branches, and myrtle branches, and palm branches, and branches of thick trees, to make booths, as it is written.
[Ne 8:16 DK-KJV] Sådant gik folket frem, og medbragte dem, og lavede løvhytter til demselv, hver og en på toppen af hans hus, og på deres gårdspladser, og på gårdspladserne til Guds hus, og på gaden ved vandporten, og på gaden ved Ephraimporten
Ne 8:16 So the people went forth, and brought them, and made themselves booths, every one upon the roof of his house, and in their courts, and in the courts of the house of God, and in the street of the water gate, and in the street of the gate of Ephraim.
[Ne 8:17 DK-KJV] Og hele menigheden af dem der var komme tilbage ud af tilfangetagelsen lavede løvhytter, og sad under løvhytterne: for siden Jeshua sønnen til Nuns dage indtil den dag havde Israels børn ikke gjort sådant. Og der var en meget stor glæde.
Ne 8:17 And all the congregation of them that were come again out of the captivity made booths, and sat under the booths: for since the days of Jeshua the son of Nun unto that day had not the children of Israel done so. And there was very great gladness.
[Ne 8:18 DK-KJV] Også dag efter dag, fra den første dag til den sidste dag, læste han i Guds lovbog. Og de holdt festen i 7 dage; og på den 8’ne dag var der en højtidlig forsamling, efter skikken.
Ne 8:18 Also day by day, from the first day unto the last day, he read in the book of the law of God. And they kept the feast seven days; and on the eighth day was a solemn assembly, according unto the manner.
[Ne 9:1 DK-KJV]
Ne 9:1 Now in the twenty and fourth day of this month the children of Israel were assembled with fasting, and with sackclothes, and earth upon them.
[Ne 9:2 DK-KJV]
Ne 9:2 And the seed of Israel separated themselves from all strangers, and stood and confessed their sins, and the iniquities of their fathers.
[Ne 9:3 DK-KJV]
Ne 9:3 And they stood up in their place, and read in the book of the law of the LORD their God one fourth part of the day; and another fourth part they confessed, and worshipped the LORD their God.
[Ne 9:4 DK-KJV]
Ne 9:4 Then stood up upon the stairs, of the Levites, Jeshua, and Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Chenani, and cried with a loud voice unto the LORD their God.
[Ne 9:5 DK-KJV]
Ne 9:5 Then the Levites, Jeshua, and Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodijah, Shebaniah, and Pethahiah, said, Stand up and bless the LORD your God for ever and ever: and blessed be thy glorious name, which is exalted above all blessing and praise.
[Ne 9:6 DK-KJV]
Ne 9:6 Thou, even thou, art LORD alone; thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and thou preservest them all; and the host of heaven worshippeth thee.
[Ne 9:7 DK-KJV]
Ne 9:7 Thou art the LORD the God, who didst choose Abram, and broughtest him forth out of Ur of the Chaldees, and gavest him the name of Abraham;
[Ne 9:8 DK-KJV]
Ne 9:8 And foundest his heart faithful before thee, and madest a covenant with him to give the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, and the Perizzites, and the Jebusites, and the Girgashites, to give it, I say, to his seed, and hast performed thy words; for thou art righteous:
[Ne 9:9 DK-KJV]
Ne 9:9 And didst see the affliction of our fathers in Egypt, and heardest their cry by the Red sea;
[Ne 9:10 DK-KJV]
Ne 9:10 And shewedst signs and wonders upon Pharaoh, and on all his servants, and on all the people of his land: for thou knewest that they dealt proudly against them. So didst thou get thee a name, as it is this day.
[Ne 9:11 DK-KJV]
Ne 9:11 And thou didst divide the sea before them, so that they went through the midst of the sea on the dry land; and their persecutors thou threwest into the deeps, as a stone into the mighty waters.
[Ne 9:12 DK-KJV]
Ne 9:12 Moreover thou leddest them in the day by a cloudy pillar; and in the night by a pillar of fire, to give them light in the way wherein they should go.
[Ne 9:13 DK-KJV]
Ne 9:13 Thou camest down also upon mount Sinai, and spakest with them from heaven, and gavest them right judgments, and true laws, good statutes and commandments:
[Ne 9:14 DK-KJV]
Ne 9:14 And madest known unto them thy holy sabbath, and commandedst them precepts, statutes, and laws, by the hand of Moses thy servant:
[Ne 9:15 DK-KJV]
Ne 9:15 And gavest them bread from heaven for their hunger, and broughtest forth water for them out of the rock for their thirst, and promisedst them that they should go in to possess the land which thou hadst sworn to give them.
[Ne 9:16 DK-KJV]
Ne 9:16 But they and our fathers dealt proudly, and hardened their necks, and hearkened not to thy commandments,
[Ne 9:17 DK-KJV]
Ne 9:17 And refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst among them; but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage: but thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not.
[Ne 9:18 DK-KJV]
Ne 9:18 Yea, when they had made them a molten calf, and said, This is thy God that brought thee up out of Egypt, and had wrought great provocations;
[Ne 9:19 DK-KJV]
Ne 9:19 Yet thou in thy manifold mercies forsookest them not in the wilderness: the pillar of the cloud departed not from them by day, to lead them in the way; neither the pillar of fire by night, to shew them light, and the way wherein they should go.
[Ne 9:20 DK-KJV]
Ne 9:20 Thou gavest also thy good spirit to instruct them, and withheldest not thy manna from their mouth, and gavest them water for their thirst.
[Ne 9:21 DK-KJV]
Ne 9:21 Yea, forty years didst thou sustain them in the wilderness, so that they lacked nothing; their clothes waxed not old, and their feet swelled not.
[Ne 9:22 DK-KJV]
Ne 9:22 Moreover thou gavest them kingdoms and nations, and didst divide them into corners: so they possessed the land of Sihon, and the land of the king of Heshbon, and the land of Og king of Bashan.
[Ne 9:23 DK-KJV]
Ne 9:23 Their children also multipliedst thou as the stars of heaven, and broughtest them into the land, concerning which thou hadst promised to their fathers, that they should go in to possess it.
[Ne 9:24 DK-KJV]
Ne 9:24 So the children went in and possessed the land, and thou subduedst before them the inhabitants of the land, the Canaanites, and gavest them into their hands, with their kings, and the people of the land, that they might do with them as they would.
[Ne 9:25 DK-KJV]
Ne 9:25 And they took strong cities, and a fat land, and possessed houses full of all goods, wells digged, vineyards, and oliveyards, and fruit trees in abundance: so they did eat, and were filled, and became fat, and delighted themselves in thy great goodness.
[Ne 9:26 DK-KJV]
Ne 9:26 Nevertheless they were disobedient, and rebelled against thee, and cast thy law behind their backs, and slew thy prophets which testified against them to turn them to thee, and they wrought great provocations.
[Ne 9:27 DK-KJV] Derfor forløste du dem ind i hænderne på deres fjender, som plagede dem: og i tiden for deres trængsel, da de råbte på dig, hørte du dem fra himlen; og ifølge dine mangfoldige barmhjertigheder gav du dem frelsere, som frelste dem ud af hænderne på deres fjender.
Ne 9:27 Therefore thou deliveredst them into the hand of their enemies, who vexed them: and in the time of their trouble, when they cried unto thee, thou heardest them from heaven; and according to thy manifold mercies thou gavest them saviours, who saved them out of the hand of their enemies.
[Ne 9:28 DK-KJV] Men efter de havde hvilet sig, gjorde de igen ondt foran dig: derfor overlod du dem i hænderne på deres fjender, sådant at de havde herredømmet over dem: men da de vendte tilbage, og råbte på dig, hørte du dem fra himlen; og mange gange forløste du dem ifølge dine barmhjertigheder;
Ne 9:28 But after they had rest, they did evil again before thee: therefore leftest thou them in the hand of their enemies, so that they had the dominion over them: yet when they returned, and cried unto thee, thou heardest them from heaven; and many times didst thou deliver them according to thy mercies;
[Ne 9:29 DK-KJV]
Ne 9:29 And testifiedst against them, that thou mightest bring them again unto thy law: yet they dealt proudly, and hearkened not unto thy commandments, but sinned against thy judgments, (which if a man do, he shall live in them;) and withdrew the shoulder, and hardened their neck, and would not hear.
[Ne 9:30 DK-KJV]
Ne 9:30 Yet many years didst thou forbear them, and testifiedst against them by thy spirit in thy prophets: yet would they not give ear: therefore gavest thou them into the hand of the people of the lands.
[Ne 9:31 DK-KJV]
Ne 9:31 Nevertheless for thy great mercies’ sake thou didst not utterly consume them, nor forsake them; for thou art a gracious and merciful God.
[Ne 9:32 DK-KJV]
Ne 9:32 Now therefore, our God, the great, the mighty, and the terrible God, who keepest covenant and mercy, let not all the trouble seem little before thee, that hath come upon us, on our kings, on our princes, and on our priests, and on our prophets, and on our fathers, and on all thy people, since the time of the kings of Assyria unto this day.
[Ne 9:33 DK-KJV]
Ne 9:33 Howbeit thou art just in all that is brought upon us; for thou hast done right, but we have done wickedly:
[Ne 9:34 DK-KJV]
Ne 9:34 Neither have our kings, our princes, our priests, nor our fathers, kept thy law, nor hearkened unto thy commandments and thy testimonies, wherewith thou didst testify against them.
[Ne 9:35 DK-KJV]
Ne 9:35 For they have not served thee in their kingdom, and in thy great goodness that thou gavest them, and in the large and fat land which thou gavest before them, neither turned they from their wicked works.
[Ne 9:36 DK-KJV]
Ne 9:36 Behold, we are servants this day, and for the land that thou gavest unto our fathers to eat the fruit thereof and the good thereof, behold, we are servants in it:
[Ne 9:37 DK-KJV]
Ne 9:37 And it yieldeth much increase unto the kings whom thou hast set over us because of our sins: also they have dominion over our bodies, and over our cattle, at their pleasure, and we are in great distress.
[Ne 9:38 DK-KJV]
Ne 9:38 And because of all this we make a sure covenant, and write it; and our princes, Levites, and priests, seal unto it.
[Ne 10:1 DK-KJV]
Ne 10:1 Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
[Ne 10:2 DK-KJV]
Ne 10:2 Seraiah, Azariah, Jeremiah,
[Ne 10:3 DK-KJV]
Ne 10:3 Pashur, Amariah, Malchijah,
[Ne 10:4 DK-KJV]
Ne 10:4 Hattush, Shebaniah, Malluch,
[Ne 10:5 DK-KJV]
Ne 10:5 Harim, Meremoth, Obadiah,
[Ne 10:6 DK-KJV]
Ne 10:6 Daniel, Ginnethon, Baruch,
[Ne 10:7 DK-KJV]
Ne 10:7 Meshullam, Abijah, Mijamin,
[Ne 10:8 DK-KJV]
Ne 10:8 Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
[Ne 10:9 DK-KJV]
Ne 10:9 And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
[Ne 10:10 DK-KJV]
Ne 10:10 And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
[Ne 10:11 DK-KJV]
Ne 10:11 Micha, Rehob, Hashabiah,
[Ne 10:12 DK-KJV]
Ne 10:12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
[Ne 10:13 DK-KJV]
Ne 10:13 Hodijah, Bani, Beninu.
[Ne 10:14 DK-KJV]
Ne 10:14 The chief of the people; Parosh, Pahath-moab, Elam, Zatthu, Bani,
[Ne 10:15 DK-KJV]
Ne 10:15 Bunni, Azgad, Bebai,
[Ne 10:16 DK-KJV]
Ne 10:16 Adonijah, Bigvai, Adin,
[Ne 10:17 DK-KJV]
Ne 10:17 Ater, Hizkijah, Azzur,
[Ne 10:18 DK-KJV]
Ne 10:18 Hodijah, Hashum, Bezai,
[Ne 10:19 DK-KJV]
Ne 10:19 Hariph, Anathoth, Nebai,
[Ne 10:20 DK-KJV]
Ne 10:20 Magpiash, Meshullam, Hezir,
[Ne 10:21 DK-KJV]
Ne 10:21 Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
[Ne 10:22 DK-KJV]
Ne 10:22 Pelatiah, Hanan, Anaiah,
[Ne 10:23 DK-KJV]
Ne 10:23 Hoshea, Hananiah, Hashub,
[Ne 10:24 DK-KJV]
Ne 10:24 Hallohesh, Pileha, Shobek,
[Ne 10:25 DK-KJV]
Ne 10:25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
[Ne 10:26 DK-KJV]
Ne 10:26 And Ahijah, Hanan, Anan,
[Ne 10:27 DK-KJV]
Ne 10:27 Malluch, Harim, Baanah.
[Ne 10:28 DK-KJV]
Ne 10:28 And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
[Ne 10:29 DK-KJV]
Ne 10:29 They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God’s law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
[Ne 10:30 DK-KJV]
Ne 10:30 And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
[Ne 10:31 DK-KJV]
Ne 10:31 And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
[Ne 10:32 DK-KJV]
Ne 10:32 Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
[Ne 10:33 DK-KJV]
Ne 10:33 For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
[Ne 10:34 DK-KJV]
Ne 10:34 And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
[Ne 10:35 DK-KJV]
Ne 10:35 And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
[Ne 10:36 DK-KJV]
Ne 10:36 Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
[Ne 10:37 DK-KJV]
Ne 10:37 And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
[Ne 10:38 DK-KJV]
Ne 10:38 And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
[Ne 10:39 DK-KJV]
Ne 10:39 For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
[Ne 11:1 DK-KJV]
Ne 11:1 And the rulers of the people dwelt at Jerusalem: the rest of the people also cast lots, to bring one of ten to dwell in Jerusalem the holy city, and nine parts to dwell in other cities.
[Ne 11:2 DK-KJV]
Ne 11:2 And the people blessed all the men, that willingly offered themselves to dwell at Jerusalem.
[Ne 11:3 DK-KJV]
Ne 11:3 Now these are the chief of the province that dwelt in Jerusalem: but in the cities of Judah dwelt every one in his possession in their cities, to wit, Israel, the priests, and the Levites, and the Nethinims, and the children of Solomon’s servants.
[Ne 11:4 DK-KJV]
Ne 11:4 And at Jerusalem dwelt certain of the children of Judah, and of the children of Benjamin. Of the children of Judah; Athaiah the son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalaleel, of the children of Perez;
[Ne 11:5 DK-KJV]
Ne 11:5 And Maaseiah the son of Baruch, the son of Col-hozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni.
[Ne 11:6 DK-KJV]
Ne 11:6 All the sons of Perez that dwelt at Jerusalem were four hundred threescore and eight valiant men.
[Ne 11:7 DK-KJV]
Ne 11:7 And these are the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of Ithiel, the son of Jesaiah.
[Ne 11:8 DK-KJV]
Ne 11:8 And after him Gabbai, Sallai, nine hundred twenty and eight.
[Ne 11:9 DK-KJV]
Ne 11:9 And Joel the son of Zichri was their overseer: and Judah the son of Senuah was second over the city.
[Ne 11:10 DK-KJV]
Ne 11:10 Of the priests: Jedaiah the son of Joiarib, Jachin.
[Ne 11:11 DK-KJV]
Ne 11:11 Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, was the ruler of the house of God.
[Ne 11:12 DK-KJV]
Ne 11:12 And their brethren that did the work of the house were eight hundred twenty and two: and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashur, the son of Malchiah,
[Ne 11:13 DK-KJV]
Ne 11:13 And his brethren, chief of the fathers, two hundred forty and two: and Amashai the son of Azareel, the son of Ahasai, the son of Meshillemoth, the son of Immer,
[Ne 11:14 DK-KJV]
Ne 11:14 And their brethren, mighty men of valour, an hundred twenty and eight: and their overseer was Zabdiel, the son of one of the great men.
[Ne 11:15 DK-KJV]
Ne 11:15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni;
[Ne 11:16 DK-KJV]
Ne 11:16 And Shabbethai and Jozabad, of the chief of the Levites, had the oversight of the outward business of the house of God.
[Ne 11:17 DK-KJV]
Ne 11:17 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, was the principal to begin the thanksgiving in prayer: and Bakbukiah the second among his brethren, and Abda the son of Shammua, the son of Galal, the son of Jeduthun.
[Ne 11:18 DK-KJV]
Ne 11:18 All the Levites in the holy city were two hundred fourscore and four.
[Ne 11:19 DK-KJV]
Ne 11:19 Moreover the porters, Akkub, Talmon, and their brethren that kept the gates, were an hundred seventy and two.
[Ne 11:20 DK-KJV]
Ne 11:20 And the residue of Israel, of the priests, and the Levites, were in all the cities of Judah, every one in his inheritance.
[Ne 11:21 DK-KJV]
Ne 11:21 But the Nethinims dwelt in Ophel: and Ziha and Gispa were over the Nethinims.
[Ne 11:22 DK-KJV]
Ne 11:22 The overseer also of the Levites at Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha. Of the sons of Asaph, the singers were over the business of the house of God.
[Ne 11:23 DK-KJV]
Ne 11:23 For it was the king’s commandment concerning them, that a certain portion should be for the singers, due for every day.
[Ne 11:24 DK-KJV]
Ne 11:24 And Pethahiah the son of Meshezabeel, of the children of Zerah the son of Judah, was at the king’s hand in all matters concerning the people.
[Ne 11:25 DK-KJV]
Ne 11:25 And for the villages, with their fields, some of the children of Judah dwelt at Kirjath-arba, and in the villages thereof, and at Dibon, and in the villages thereof, and at Jekabzeel, and in the villages thereof,
[Ne 11:26 DK-KJV]
Ne 11:26 And at Jeshua, and at Moladah, and at Beth-phelet,
[Ne 11:27 DK-KJV]
Ne 11:27 And at Hazar-shual, and at Beer-sheba, and in the villages thereof,
[Ne 11:28 DK-KJV]
Ne 11:28 And at Ziklag, and at Mekonah, and in the villages thereof,
[Ne 11:29 DK-KJV]
Ne 11:29 And at En-rimmon, and at Zareah, and at Jarmuth,
[Ne 11:30 DK-KJV]
Ne 11:30 Zanoah, Adullam, and in their villages, at Lachish, and the fields thereof, at Azekah, and in the villages thereof. And they dwelt from Beer-sheba unto the valley of Hinnom.
[Ne 11:31 DK-KJV]
Ne 11:31 The children also of Benjamin from Geba dwelt at Michmash, and Aija, and Beth-el, and in their villages,
[Ne 11:32 DK-KJV]
Ne 11:32 And at Anathoth, Nob, Ananiah,
[Ne 11:33 DK-KJV]
Ne 11:33 Hazor, Ramah, Gittaim,
[Ne 11:34 DK-KJV]
Ne 11:34 Hadid, Zeboim, Neballat,
[Ne 11:35 DK-KJV]
Ne 11:35 Lod, and Ono, the valley of craftsmen.
[Ne 11:36 DK-KJV]
Ne 11:36 And of the Levites were divisions in Judah, and in Benjamin.
[Ne 12:1 DK-KJV] Nu er disse præsterne og Leviterne der gik op med Zerubbabel sønnen til Shealtiel, og Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra,
Ne 12:1 Now these are the priests and the Levites that went up with Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra,
[Ne 12:2 DK-KJV] Amariah, Malluch, Hattush,
Ne 12:2 Amariah, Malluch, Hattush,
[Ne 12:3 DK-KJV] Shechaniah, Rehum, Meremoth,
Ne 12:3 Shechaniah, Rehum, Meremoth,
[Ne 12:4 DK-KJV] Iddo, Ginnetho, Abijah,
Ne 12:4 Iddo, Ginnetho, Abijah,
[Ne 12:5 DK-KJV] Miamin, Maadiah, Bilgah,
Ne 12:5 Miamin, Maadiah, Bilgah,
[Ne 12:6 DK-KJV] Shemaiah, og Joiarib, Jedaiah,
Ne 12:6 Shemaiah, and Joiarib, Jedaiah,
[Ne 12:7 DK-KJV] Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. Disse var ledere for præsterne og for deres brødre i Jeshuas dage.
Ne 12:7 Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These were the chief of the priests and of their brethren in the days of Jeshua.
[Ne 12:8 DK-KJV] Endvidere Leviterne: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, og Mattaniah, som stod for taksigelsesbønnen, han og hans brødre.
Ne 12:8 Moreover the Levites: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and Mattaniah, which was over the thanksgiving, he and his brethren.
[Ne 12:9 DK-KJV] Også Bakbukiah og Unni, deres brødre, var overfor dem på vagterne.
Ne 12:9 Also Bakbukiah and Unni, their brethren, were over against them in the watches.
[Ne 12:10 DK-KJV] Og Jeshua avlede Joiakim, Joiakim avlede også Eliashib, og Eliashib avlede Joiada,
Ne 12:10 And Jeshua begat Joiakim, Joiakim also begat Eliashib, and Eliashib begat Joiada,
[Ne 12:11 DK-KJV] Og Joiada avlede Jonathan, og Jonathan avlede Jaddua.
Ne 12:11 And Joiada begat Jonathan, and Jonathan begat Jaddua.
[Ne 12:12 DK-KJV] Og i Joiakims dage var præster, ledere for deres fædre: af Seraiah, Meraiah; af Jeremiah, Hananiah;
Ne 12:12 And in the days of Joiakim were priests, the chief of the fathers: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah;
[Ne 12:13 DK-KJV] Af Ezra, Meshullam; af Amariah, Jehohanan;
Ne 12:13 Of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan;
[Ne 12:14 DK-KJV] Af Melicu, Jonathan; af Shebaniah, Joseph;
Ne 12:14 Of Melicu, Jonathan; of Shebaniah, Joseph;
[Ne 12:15 DK-KJV] Af Harim, Adna; af Meraioth, Helkai;
Ne 12:15 Of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai;
[Ne 12:16 DK-KJV] Af Iddo, Zechariah; af Ginnethon, Meshullam;
Ne 12:16 Of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam;
[Ne 12:17 DK-KJV] Af Abijah, Zichri; af Miniamin, af Moadiah, Piltai;
Ne 12:17 Of Abijah, Zichri; of Miniamin, of Moadiah, Piltai;
[Ne 12:18 DK-KJV] Af Bilgah, Shammua; af Shemaiah, Jehonathan;
Ne 12:18 Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;
[Ne 12:19 DK-KJV] Og af Joiarib, Mattenai; af Jedaiah, Uzzi;
Ne 12:19 And of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;
[Ne 12:20 DK-KJV] Af Sallai, Kallai; af Amok, Eber;
Ne 12:20 Of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;
[Ne 12:21 DK-KJV] Af Hilkiah, Hashabiah; af Jedaiah, Nethaneel.
Ne 12:21 Of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethaneel.
[Ne 12:22 DK-KJV] Leviterne i Eliashibs dage, Joiada, og Johanan, og Jaddua, var registreret ledere for fædrene: også præsterne, indtil Perseren Darius regering.
Ne 12:22 The Levites in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, were recorded chief of the fathers: also the priests, to the reign of Darius the Persian.
[Ne 12:23 DK-KJV] Sønnerne til Levi, lederne for fædrene, var nedskrevet i krønikebogen, lige indtil Johanans dage sønnen af Eliashib.
Ne 12:23 The sons of Levi, the chief of the fathers, were written in the book of the chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib.
[Ne 12:24 DK-KJV] Og lederne for Leviterne: Hashabiah, Sherebiah, og Jeshua sønnen til Kadmiel, med deres brødre overfor dem, til lovsang og til at give taksigelse, ifølge Davids befaling Guds mand, vagt efter vagt.
Ne 12:24 And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brethren over against them, to praise and to give thanks, according to the commandment of David the man of God, ward over against ward.
[Ne 12:25 DK-KJV] Mattaniah, og Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, var portvagter der passede på  portenes dørtrin.
Ne 12:25 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were porters keeping the ward at the thresholds of the gates.
[Ne 12:26 DK-KJV] Disse var der i Joiakims dage sønnen til Jeshua, sønnen af Jozadak, og i guvernøren Nehemiahs dage, og i præsten Ezras, den skriftkloge.
Ne 12:26 These were in the days of Joiakim the son of Jeshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra the priest, the scribe.
[Ne 12:27 DK-KJV] Og ved indvielsen af muren i Jerusalem søgte de efter Leviter ud fra alle deres steder, for at bringe dem til Jerusalem, for at holde indvielsen med glæde, både med taksigelsesbøn, og med sang, med bækner, klaverer, og med harper.
Ne 12:27 And at the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites out of all their places, to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with thanksgivings, and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps.
[Ne 12:28 DK-KJV] Og sangernes sønner forsamlede sig, både udefra slettelandet rundt om Jerusalem, og fra Netophathis landsbyer;
Ne 12:28 And the sons of the singers gathered themselves together, both out of the plain country round about Jerusalem, and from the villages of Netophathi;
[Ne 12:29 DK-KJV] Også fra huset i Gilgal, og udefra Geba og Azmaveths marker: for sangerne havde bygget sig landsbyer rundt om Jerusalem.
Ne 12:29 Also from the house of Gilgal, and out of the fields of Geba and Azmaveth: for the singers had builded them villages round about Jerusalem.
[Ne 12:30 DK-KJV] Og præsterne og Leviterne rensede sig, og rensede folket, og portene, og muren.
Ne 12:30 And the priests and the Levites purified themselves, and purified the people, and the gates, and the wall.
[Ne 12:31 DK-KJV] Da bragte jeg Judahs prinser op på muren, og udvalgte 2 store grupper af dem der gav taksigelse, hvoraf 1 gik på den højre side på muren mod møjporten:
Ne 12:31 Then I brought up the princes of Judah upon the wall, and appointed two great companies of them that gave thanks, whereof one went on the right hand upon the wall toward the dung gate:
[Ne 12:32 DK-KJV] Og efter dem gik Hoshaiah, og halvdelen af Judahs prinser,
Ne 12:32 And after them went Hoshaiah, and half of the princes of Judah,
[Ne 12:33 DK-KJV] Og Azariah, Ezra, og Meshullam,
Ne 12:33 And Azariah, Ezra, and Meshullam,
[Ne 12:34 DK-KJV] Judah, og Benjamin, og Shemaiah, og Jeremiah,
Ne 12:34 Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah,
[Ne 12:35 DK-KJV] Og nogle af præsternes sønner med trompeter; nemlig, Zechariah sønnen af Jonathan, sønnen af Shemaiah, sønnen af Mattaniah, sønnen af Michaiah, sønnen af Zaccur, sønnen af Asaph:
Ne 12:35 And certain of the priests’ sons with trumpets; namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph:
[Ne 12:36 DK-KJV] Og hans brødre, Shemaiah, og Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, og Judah, Hanani, med Guds mands Davids musikinstrumenter, og Ezra den skriftkloge foran dem.
Ne 12:36 And his brethren, Shemaiah, and Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God, and Ezra the scribe before them.
[Ne 12:37 DK-KJV] Og ved fontæneporten, som var overfor dem, gik de op af trapperne til Davids by, ved opgangen langs muren, ovenfor Davids hus, lige til vandporten østpå.
Ne 12:37 And at the fountain gate, which was over against them, they went up by the stairs of the city of David, at the going up of the wall, above the house of David, even unto the water gate eastward.
[Ne 12:38 DK-KJV] Og den anden gruppe af dem der gav taksigelse gik overfor dem, og jeg efter dem, og halvdelen af folket på muren, fra den anden side af ovnetårnet lige til den bredde mur;
Ne 12:38 And the other company of them that gave thanks went over against them, and I after them, and the half of the people upon the wall, from beyond the tower of the furnaces even unto the broad wall;
[Ne 12:39 DK-KJV] Og ovenfra Ephraimporten, og over den gamle port, og over fiskeporten, og Hananeeltårnet, og Meahtårnet, lige til fåreporten: og de stod stille i fængselsporten.
Ne 12:39 And from above the gate of Ephraim, and above the old gate, and above the fish gate, and the tower of Hananeel, and the tower of Meah, even unto the sheep gate: and they stood still in the prison gate.
[Ne 12:40 DK-KJV] Sådant stod de 2 grupper af dem der gav taksigelse i Guds hus, og jeg, og halvdelen af lederne hos mig:
Ne 12:40 So stood the two companies of them that gave thanks in the house of God, and I, and the half of the rulers with me:
[Ne 12:41 DK-KJV] Og præsterne; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, og Hananiah, med trumpeter;
Ne 12:41 And the priests; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets;
[Ne 12:42 DK-KJV] Og Maaseiah, og Shemaiah, og Eleazar, og Uzzi, og Jehohanan, og Malchijah, og Elam, og Ezer. Og sangerne sang højt, med Jezrahiah deres tilsynsmand.
Ne 12:42 And Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and Malchijah, and Elam, and Ezer. And the singers sang loud, with Jezrahiah their overseer.
[Ne 12:43 DK-KJV] Også den dag tilbød de store ofre, og jublede: for Gud havde fået dem til at juble med stor glæde: hustruerne og børnene jublede også: sådant at Jerusalems glæde var hørt på lang afstand.
Ne 12:43 Also that day they offered great sacrifices, and rejoiced: for God had made them rejoice with great joy: the wives also and the children rejoiced: so that the joy of Jerusalem was heard even afar off.
[Ne 12:44 DK-KJV] Og på det tidspunkt var nogle udvalgt over kamrene for stattene, for ofringerne, for førstefrugterne, og for 10’ene, for at indsamle dem ude fra byernes marker de dele fra loven til præsterne og Leviterne: for Judah jublede over præsterne og over Leviterne der ventede.
Ne 12:44 And at that time were some appointed over the chambers for the treasures, for the offerings, for the firstfruits, and for the tithes, to gather into them out of the fields of the cities the portions of the law for the priests and Levites: for Judah rejoiced for the priests and for the Levites that waited.
[Ne 12:45 DK-KJV] Og både sangerne og portvagterne holdt deres Guds vagt, og renselsesvagten, ifølge Davids, og Solomons hans søns befaling.
Ne 12:45 And both the singers and the porters kept the ward of their God, and the ward of the purification, according to the commandment of David, and of Solomon his son.
[Ne 12:46 DK-KJV] For i David og Asaphs dage fra gammel tid var der ledere for sangerne, og lovsange og taksigelsesbøn til Gud.
Ne 12:46 For in the days of David and Asaph of old there were chief of the singers, and songs of praise and thanksgiving unto God.
[Ne 12:47 DK-KJV] Og hele Israel i Zerubbabels dage, og i Nehemiahs dage, gav delene til sangerne og til portvagterne, hver dag hans del: og de helligede hellige ting til Leviterne; og Leviterne helligede dem til Aarons børn.
Ne 12:47 And all Israel in the days of Zerubbabel, and in the days of Nehemiah, gave the portions of the singers and the porters, every day his portion: and they sanctified holy things unto the Levites; and the Levites sanctified them unto the children of Aaron.
[Ne 13:1 DK-KJV] I den dag læste de i Mosebogen mens folket hørte det; og der var fundet skrevet deri, at Ammoriterne og Moabiterne ikke skulle komme ind i Guds menighed for evigt;
Ne 13:1 On that day they read in the book of Moses in the audience of the people; and therein was found written, that the Ammonite and the Moabite should not come into the congregation of God for ever;
[Ne 13:2 DK-KJV] Fordi de ikke mødte Israels børn med brød og med vand, men hyrede Balaam imod dem, for at han skulle forbande dem: imidlertid vendte vor Gud forbandelsen indtil en velsignelse.
Ne 13:2 Because they met not the children of Israel with bread and with water, but hired Balaam against them, that he should curse them: howbeit our God turned the curse into a blessing.
[Ne 13:3 DK-KJV] Nu skete det, da de havde hørt loven, at de adskilte hele den blandede folkemængde fra Israel.
Ne 13:3 Now it came to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude.
[Ne 13:4 DK-KJV] Og før dette, præsten Eliashib, som havde opsyn med kammeret i vor Guds hus, var allieret med Tobiah: 
Ne 13:4 And before this, Eliashib the priest, having the oversight of the chamber of the house of our God, was allied unto Tobiah:
[Ne 13:5 DK-KJV] Og han havde forberedt et kammer til ham, hvor de før i tiden lagde madoffergaverne, frankincensensen, og karrene, og 10’ene af kornet, den nye vin, og olien, som var befalet til at bli’ givet til Leviterne, og sangerne, og portvagterne; og det præsterne tilbød.
Ne 13:5 And he had prepared for him a great chamber, where aforetime they laid the meat offerings, the frankincense, and the vessels, and the tithes of the corn, the new wine, and the oil, which was commanded to be given to the Levites, and the singers, and the porters; and the offerings of the priests.
[Ne 13:6 DK-KJV] Men jeg var ikke i Jerusalem i hele denne tid: for i det 32’te år af Babylons konge Artaxerxes kom jeg til kongen, og efter nogle dage fik jeg fri af kongen:
Ne 13:6 But in all this time was not I at Jerusalem: for in the two and thirtieth year of Artaxerxes king of Babylon came I unto the king, and after certain days obtained I leave of the king:
[Ne 13:7 DK-KJV] Og jeg kom til Jerusalem, og forstod det onde som Eliashib gjorde for Tobiah, i at forberede ham et kammer på Guds hus gårdspladser.
Ne 13:7 And I came to Jerusalem, and understood of the evil that Eliashib did for Tobiah, in preparing him a chamber in the courts of the house of God.
[Ne 13:8 DK-KJV] Og det bedrøvede mig meget: derfor smed jeg alle Tobiahs husholdningsting ud af kammeret.
Ne 13:8 And it grieved me sore: therefore I cast forth all the household stuff of Tobiah out of the chamber.
[Ne 13:9 DK-KJV] Derefter befalede jeg, og de rensede kammeret: og der bragte jeg Guds hus kar tilbage, sammen med madofringen og frankincensensen.
Ne 13:9 Then I commanded, and they cleansed the chambers: and thither brought I again the vessels of the house of God, with the meat offering and the frankincense.
[Ne 13:10 DK-KJV] Og jeg forstod at delene til Leviterne ikke var blevet givet dem: for Leviterne og sangerne, der stod for arbejdet, var flygtet til sin mark hver og en.
Ne 13:10 And I perceived that the portions of the Levites had not been given them: for the Levites and the singers, that did the work, were fled every one to his field.
[Ne 13:11 DK-KJV] Da kæmpede jeg med lederne, og sagde, Hvorfor er Guds hus svigtet? og jeg forsamlede dem, og satte den på deres plads.
Ne 13:11 Then contended I with the rulers, and said, Why is the house of God forsaken? And I gathered them together, and set them in their place.
[Ne 13:12 DK-KJV] Derefter bragte hele Judah 10’ne af kornet og den nye vin og olien til skattekammeret.
Ne 13:12 Then brought all Judah the tithe of the corn and the new wine and the oil unto the treasuries.
[Ne 13:13 DK-KJV] Og jeg lavede skatteministre over skattekammeret, præsten Shelemiah, og den skriftkloge Zadok, og fra Leviterne, Pedaiah: og efter dem var Hanan sønnen af Zaccur, sønnen af Mattaniah: for de var anset for at være trofaste, og deres tjeneste var at fordele til deres brødre.
Ne 13:13 And I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and next to them was Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah: for they were counted faithful, and their office was to distribute unto their brethren.
[Ne 13:14 DK-KJV] Husk på mig, Kæreste min Gud, vedrørende dette, og visk ikke mine gode handlinger ud som jeg har gjort for min Guds hus, og for des tjenester.
Ne 13:14 Remember me, O my God, concerning this, and wipe not out my good deeds that I have done for the house of my God, and for the offices thereof.
[Ne 13:15 DK-KJV] I de dage så jeg nogle der trådte i vinpresser på sabbatten, og som bragte neg ind, og læssede æsler; og desuden, vin, druer, og figner, og alle former for varer, som de bragte ind i Jerusalem på sabbatsdagen: og jeg vidnede imod dem på dagen i hvilken de solgte varerne.
Ne 13:15 In those days saw I in Judah some treading wine presses on the sabbath, and bringing in sheaves, and lading asses; as also wine, grapes, and figs, and all manner of burdens, which they brought into Jerusalem on the sabbath day: and I testified against them in the day wherein they sold victuals.
[Ne 13:16 DK-KJV] Der boede også mennesker fra Tyrus derinde, som bragte fisk, og alle former for varer, og solgte til Judahs børn på sabbatsdagen, og i Jerusalem.
Ne 13:16 There dwelt men of Tyre also therein, which brought fish, and all manner of ware, and sold on the sabbath unto the children of Judah, and in Jerusalem.
[Ne 13:17 DK-KJV] Da kæmpede jeg med de noble i Judah, og sagde til dem, Hvilken ond ting er dette som I gør, og vanhelliger sabbatsdagen?
Ne 13:17 Then I contended with the nobles of Judah, and said unto them, What evil thing is this that ye do, and profane the sabbath day?
[Ne 13:18 DK-KJV] Gjorde jeres fædre ikke det samme, og gjorde vor Gud ikke det at han bragte alt dette onde over os, og over vor by? men alligevel bringer I mere arrigskab over Israel ved at vanhellige sabbatten.
Ne 13:18 Did not your fathers thus, and did not our God bring all this evil upon us, and upon this city? yet ye bring more wrath upon Israel by profaning the sabbath.
[Ne 13:19 DK-KJV] Og det skete, at da Jerusalems porte begyndte at bli’ mørke før sabbatten, at jeg befalede at portene skulle bli’ lukket, og påbød at de ikke skulle bli’ åbnet før efter sabbatten: og jeg satte nogle af mine tjenere ved portene, for ikke at der skulle bli’ bragt nogle vare ind på sabbatsdagen.
Ne 13:19 And it came to pass, that when the gates of Jerusalem began to be dark before the sabbath, I commanded that the gates should be shut, and charged that they should not be opened till after the sabbath: and some of my servants set I at the gates, that there should no burden be brought in on the sabbath day.
[Ne 13:20 DK-KJV] Sådant lejrede de handlende og sælgerne af alle slags varer udenfor Jerusalem en eller to gange.
Ne 13:20 So the merchants and sellers of all kind of ware lodged without Jerusalem once or twice.
[Ne 13:21 DK-KJV] Da vidnede jeg imod dem, og sagde til dem, Hvorfor lejre I rundt muren? hvis I gør det igen, vil jeg lægge hånd på jer.
Ne 13:21 Then I testified against them, and said unto them, Why lodge ye about the wall? if ye do so again, I will lay hands on you. From that time forth came they no more on the sabbath.
[Ne 13:22 DK-KJV] Og jeg befalede Leviterne at de skulle rense sig, og at de skulle komme og passe portene, for at hellige sabbatsdagen. Husk på mig, Kæreste min Gud, også vedrørende dette, og skån mig efter storheden i din barmhjertighed. 
Ne 13:22 And I commanded the Levites that they should cleanse themselves, and that they should come and keep the gates, to sanctify the sabbath day. Remember me, O my God, concerning this also, and spare me according to the greatness of thy mercy.
[Ne 13:23 DK-KJV] I de dage så jeg også Jøder der havde giftet sig med hustruer fra Ashdod, fra Ammon, og fra Moab:
Ne 13:23 In those days also saw I Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon, and of Moab:
[Ne 13:24 DK-KJV] Og deres børn tale halvt i sproget fra Ashdod, og kunne ikke tale i det Jødiske sprog, men efter sproget for hvert folk.
Ne 13:24 And their children spake half in the speech of Ashdod, and could not speak in the Jews’ language, but according to the language of each people.
[Ne 13:25 DK-KJV] Og jeg kæmpede med dem, og forbandede dem, og slog nogle af dem, og hev deres hår af, og fik dem til at sværge ved Gud, og siger, I skal ikke give jeres døtre til deres sønner, ej heller tage deres døtre til jeres sønner, eller til jerselv.
Ne 13:25 And I contended with them, and cursed them, and smote certain of them, and plucked off their hair, and made them swear by God, saying, Ye shall not give your daughters unto their sons, nor take their daughters unto your sons, or for yourselves.
[Ne 13:26 DK-KJV] Gjorde Israels konge Solomon ikke det at han syndede via disse ting? men alligevel var der ingen konge som ham blandt mange nationer, som var elsket af hans Gud, og Gud gjorde ham til konge over hele Israel: ikke desto mindre så fik besynderlige kvinder selv ham til at synde.
Ne 13:26 Did not Solomon king of Israel sin by these things? yet among many nations was there no king like him, who was beloved of his God, and God made him king over all Israel: nevertheless even him did outlandish women cause to sin.
[Ne 13:27 DK-KJV] Skal vi da lytte på jer for at gøre hele dette store onde, til at overtræde imod vor Gud i at gifte os med fremmede hustruer?
Ne 13:27 Shall we then hearken unto you to do all this great evil, to transgress against our God in marrying strange wives?
[Ne 13:28 DK-KJV] Og en af sønnerne til Joiada, sønnen af Eliashib ypperstepræsten, var svigersøn til Sanballat Horiten: derfor jagede jeg ham væk fra mig.
Ne 13:28 And one of the sons of Joiada, the son of Eliashib the high priest, was son in law to Sanballat the Horonite: therefore I chased him from me.
[Ne 13:29 DK-KJV] Husk på dem, Kæreste min Gud, fordi de har besmittet præsteskabet, og pagten for præsteskabet, og for Leviterne.
Ne 13:29 Remember them, O my God, because they have defiled the priesthood, and the covenant of the priesthood, and of the Levites.
[Ne 13:30 DK-KJV] Således rensede jeg dem fra alle fremmede, og udpegede vagterne for præsterne og Leviterne, hver og en i hans forretning.
Ne 13:30 Thus cleansed I them from all strangers, and appointed the wards of the priests and the Levites, every one in his business;
[Ne 13:31 DK-KJV] Og for træofringen, i udvalgte tider, og for førstefrugterne. Husk på mig, Kæreste min Gud, for det gode.
Ne 13:31 And for the wood offering, at times appointed, and for the firstfruits. Remember me, O my God, for good.