Obadias bog - Et Kapitel - Obadiah KJV 1769

Navnebetydning for Obadias = Tjener Gud

[Ob 1 DK-KJV] Obadias’ vision. Dette siger Herren GUD angående Edom; Vi har hørt et rygte fra HERREN, og en ambassadør er sendt blandt hedningerne, Rejs I jer, og lad os rejse os op imod hende i kamp.
Ob 1 The vision of Obadiah. Thus saith the Lord GOD concerning Edom; We have heard a rumour from the LORD, and an ambassador is sent among the heathen, Arise ye, and let us rise up against her in battle.
[Ob 2 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har lavet dig lille blandt hedningerne: du er foragtet meget.
Ob 2 Behold, I have made thee small among the heathen: thou art greatly despised.
[Ob 3 DK-KJV] Stoltheden i dit hjerte har bedraget dig, du der bor i klippesprækkerne, hvis bolig er høj; der siger i hans hjerte, Hvem skal bringe mig ned til jorden?
Ob 3 The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high; that saith in his heart, Who shall bring me down to the ground?
[Ob 4 DK-KJV] Skønt du ophøjer digselv som ørnen, og skønt du sætter din rede blandt stjernerne, derfra vil jeg bringe dig ned, siger HERREN.
Ob 4 Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the LORD.
[Ob 5 DK-KJV] Hvis tyve kom til dig, hvis røvere om natten, (hvorledes er du fjernet!) ville de ikke ha’ stjålet indtil de havde nok? hvis vinhøsterne kom til dig, ville de ikke efterlade nogle druer?
Ob 5 If thieves came to thee, if robbers by night, (how art thou cut off!) would they not have stolen till they had enough? if the grapegatherers came to thee, would they not leave some grapes?
[Ob 6 DK-KJV] Hvordan er Esuas ting udtænkt! hvordan er hans skjulte ting fundet på!
Ob 6 How are the things of Esau searched out! how are his hidden things sought up!
[Ob 7 DK-KJV] Alle mændene fra din konføderation har bragt dig lige til grænsen: de mænd der var i fred med dig har bedraget dig, og vundet over dig; de der spiste dit brød har lagt et sår under dig: der er ingen forståelse i ham.
Ob 7 All the men of thy confederacy have brought thee even to the border: the men that were at peace with thee have deceived thee, and prevailed against thee; they that eat thy bread have laid a wound under thee: there is none understanding in him.
[Ob 8 DK-KJV] Skal jeg ikke i den dag, siger HERREN, ja destruere de vise mænd ud af Edom, og forståelse ud af Esaus bjerg?
Ob 8 Shall I not in that day, saith the LORD, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau?
[Ob 9 DK-KJV] Og dine mægtige mænd, Kæreste Teman, skal bli’ forfærdet, til enden så hver og en fra Esaus bjerg må bli’ skåret af gennem slagtning.
Ob 9 And thy mighty men, O Teman, shall be dismayed, to the end that every one of the mount of Esau may be cut off by slaughter.
[Ob 10 DK-KJV] For din vold imod din bror Jacob skal skam dække dig, og du skal bli’ skåret af for evigt.
Ob 10 For thy violence against thy brother Jacob shame shall cover thee, and thou shalt be cut off for ever.
[Ob 11 DK-KJV] På dagen hvor du stod på den anden side, på dagen hvor de fremmede førte hans styrker tilfangetagne væk, og udlændinge kom ind gennem hans porte, og kastede lod om Jerusalem, ja du som en af dem.
Ob 11 In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them.
[Ob 12 DK-KJV] Men du skulle ikke ha’ kigget på din brors dag på dagen hvor han blev en fremmed; Du skulle heller ikke ha’ jublet over Judahs børn på deres destruktions dag; du skulle heller ikke ha’ talt stolt på nødens dag.
Ob 12 But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day that he became a stranger; neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction; neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress.
[Ob 13 DK-KJV] Du skulle ikke være kommet ind i mit folks porte på deres katastrofedag; ja, du skulle ikke ha’ kigget på deres lidelse på deres katastrofedag, heller ikke ha’ lagt hænder på deres substans på deres katastrofedag;
Ob 13 Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity; yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity;
[Ob 14 DK-KJV] Du skulle heller ikke ha’ stået på skillevejen, for at afskære disse af hans der flygtede; du skulle heller ikke ha’ udleveret disse af hans der var tilbage på nødens dag.
Ob 14 Neither shouldest thou have stood in the crossway, to cut off those of his that did escape; neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress.
[Ob 15 DK-KJV] For HERRENs dag er nær over alle hedningerne: som du har gjort, skal det bli’ gjort mod dig: din belønning skal vende tilbage på dit eget hoved.
Ob 15 For the day of the LORD is near upon all the heathen: as thou hast done, it shall be done unto thee: thy reward shall return upon thine own head.
[Ob 16 DK-KJV] For som I har drukket på mit hellige bjerg, sådant skal alle hedningerne drikke kontinuerligt, ja, de skal drikke, og de skal synke ned, og de skal være som om de ikke havde været.
Ob 16 For as ye have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually, yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been.
[Ob 17 DK-KJV] Men ovenpå Zionbjerget skal være forløsning, og der skal være hellighed; og Jacobs hus skal besidde deres besiddelser.
Ob 17 But upon mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness; and the house of Jacob shall possess their possessions.
[Ob 18 DK-KJV] Og Jacobs hus skal være en ild, og Josephs hus en flamme, og Esaus hus som stubbe, og de skal antænde i dem, og fortære dem; og der skal ikke være nogen tilbage fra Esaus hus; for HERREN har talt det.
Ob 18 And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them, and devour them; and there shall not be any remaining of the house of Esau; for the LORD hath spoken it.
[Ob 19 DK-KJV] Og de fra syden skal besidde Esaus bjerg; og de fra sletten Filisternes: og de skal besidde Ephraims marker, og Samarias marker: og Benjamin skal besidde Gilead.
Ob 19 And they of the south shall possess the mount of Esau; and they of the plain the Philistines: and they shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria: and Benjamin shall possess Gilead.
[Ob 20 DK-KJV] Og de tilfangetagne fra denne hærskare af Israels børn skal besidde det fra Canaaniterne, lige til Sarepta; og de tilfangetagne fra Jerusalem, som er i Sefarad, skal besidde de sydlige byer.
Ob 20 And the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Zarephath; and the captivity of Jerusalem, which is in Sepharad, shall possess the cities of the south.
[Ob 21 DK-KJV] Og frelsere skal komme op på Zions bjerg for at dømme Esaus bjerg; og kongeriget skal være HERRENs.
Ob 21 And saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be the LORD’S.