Nahums bog - 3 Kapitler - Nahum KJV 1769

Navnebetydning for Nahum = Komfortabel

[Na 1:1 DK-KJV] Ninevehs byrde. Elkoshiten Nahums visionsbog.
Na 1:1 The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.
[Na 1:2 DK-KJV] Gud er jaloux, og HERREN gengælder; HERREN gengælder, og er rasende; HERREN tager hævn over hans modstandere, og han reserverer arrigskab for hans fjender. 
Na 1:2 God is jealous, and the LORD revengeth; the LORD revengeth, and is furious; the LORD will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies.
[Na 1:3 DK-KJV] HERREN er langsom til vrede, og af stor styrke, og vil overhovedet ikke frikende de onde, HERREN har hans vej i hvirvelvinden og i stormen, og skyerne er støvet fra hans fødder. 
Na 1:3 The LORD is slow to anger, and great in power, and will not at all acquit the wicked: the LORD hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet.
[Na 1:4 DK-KJV] Han irettesætter havet, og gør det tørt, han udtørre alle floderne: Bashan visner hen, og Carmelbakken, og Libanons blomster visner hen.
Na 1:4 He rebuketh the sea, and maketh it dry, and drieth up all the rivers: Bashan languisheth, and Carmel, and the flower of Lebanon languisheth.
[Na 1:5 DK-KJV] Bjergene ryster over ham, og bakkerne smelter, og jorden er brændt over hans nærvær, ja, denne verden, og alt der bor derinde.
Na 1:5 The mountains quake at him, and the hills melt, and the earth is burned at his presence, yea, the world, and all that dwell therein.
[Na 1:6 DK-KJV] Hvem kan stå foran hans forargelse? og hvem kan forbli’ i hans voldsomme vrede? hans raseri hældes ud som ild, og klipperne smides ned af ham.
Na 1:6 Who can stand before his indignation? and who can abide in the fierceness of his anger? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him.
[Na 1:7 DK-KJV] HERREN er god, en fæstning på trængselsdagen; og han kender dem der stoler på ham.
Na 1:7 The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.
[Na 1:8 DK-KJV] Men med en oversvømmende oversvømmelse vil han gøre en fuldstændig ende på det sted, og mørke skal forfølge hans fjender.
Na 1:8 But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies.
[Na 1:9 DK-KJV] Hvad udtænker I imod HERREN? han vil gøre en fuldstændig ende: lidelse skal ikke rejse sig op den anden gang.
Na 1:9 What do ye imagine against the LORD? he will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.
[Na 1:10 DK-KJV] For mens de er foldet sammen som trone, og mens de er beruset som drankere, skal de bli’ fortæret som fuldstændig udtørrede stubbe.
Na 1:10 For while they be folden together as thorns, and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry.
[Na 1:11 DK-KJV] Der er kommet én ud fra dig, der udtænker ondt imod HERREN, en ond rådgiver.
Na 1:11 There is one come out of thee, that imagineth evil against the LORD, a wicked counseller.
[Na 1:12 DK-KJV] Således siger HERREN; Selvom de er stille, og ligeså mange, alligevel skal de bli’ skåret således ned, når han skal passere igennem. Selvom jeg har plaget dig, vil jeg ikke mere plage dig.
Na 1:12 Thus saith the LORD; Though they be quiet, and likewise many, yet thus shall they be cut down, when he shall pass through. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more.
[Na 1:13 DK-KJV] For nu vil jeg bryde hans åg fra dig, og sprænge dine lænker i stykker.
Na 1:13 For now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds in sunder.
[Na 1:14 DK-KJV] Og HERREN har givet en befaling angående dig, at dit navn ikke skal sås længere: ud af huset for dine guder vil jeg skære de udskårne figurer og de støbte figurer af: Jeg vil lave din grav, for du er modbydelig.
Na 1:14 And the LORD hath given a commandment concerning thee, that no more of thy name be sown: out of the house of thy gods will I cut off the graven image and the molten image: I will make thy grave; for thou art vile.
[Na 1:15 DK-KJV] Læg mærke til på bjergene er fødderne af ham der bringer glædelige budskaber, der publicere fred! Kæreste Judah, hold dine højtidelige fester, udfør dine løfter: for den onde skal ikke længere passere igennem dig; han er fuldstændig afskåret.
Na 1:15 Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace! O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows: for the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off.
[Na 2:1 DK-KJV] Han der slår i stykker er kommet op foran dit ansigt: hold forskansningen, hold øje med vejen, gør dine lænder stærke, befæst din kraft mægtigt.
Na 2:1 He that dasheth in pieces is come up before thy face: keep the munition, watch the way, make thy loins strong, fortify thy power mightily.
[Na 2:2 DK-KJV] For HERREN har fjernet Jacobs fortræffelighed, som Israels fortræffelighed: for fjenderne har udtømt dem, og skæmmet deres vin grene.
Na 2:2 For the LORD hath turned away the excellency of Jacob, as the excellency of Israel: for the emptiers have emptied them out, and marred their vine branches.
[Na 2:3 DK-KJV] Hans mægtige mænds skjolde er gjort røde, de tapre mænd er i skarlagenrød: stridsvognene skal være med flammende fakler på dagen for hans forberedelse, og fyrretræerne skal bli’ rystet voldsomt.
Na 2:3 The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet: the chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the fir trees shall be terribly shaken.
[Na 2:4 DK-KJV] Stridsvognene skal rasere i gaderne, de skal gnubbe imod hinanden på de brede veje: de skal virke som fakler, de skal løbe som lynene. 
Na 2:4 The chariots shall rage in the streets, they shall justle one against another in the broad ways: they shall seem like torches, they shall run like the lightnings.
[Na 2:5 DK-KJV] Han skal fintælle hans agtværdigheder: de skal snuble når de går; de skal skynde sig hen til muren derfra, og forsvaret skal bli’ forberedt.
Na 2:5 He shall recount his worthies: they shall stumble in their walk; they shall make haste to the wall thereof, and the defence shall be prepared.
[Na 2:6 DK-KJV] Flodernes porte skal bli’ åbnet, og paladset skal bli’ opløst.
Na 2:6 The gates of the rivers shall be opened, and the palace shall be dissolved.
[Na 2:7 DK-KJV] Og Huzzab skal bli’ ført tilfangetagen væk, hun skal bli’ ført op, og hendes tjenestepiger skal lede hende som med stemmen fra duer, mens de spiller tamburin på deres bryster.
Na 2:7 And Huzzab shall be led away captive, she shall be brought up, and her maids shall lead her as with the voice of doves, tabering upon their breasts.
[Na 2:8 DK-KJV] Men Nineveh er fra gammel tid af som et vandbassin: alligevel skal de flygte. Stå, stå, skal de råbe; men ingen skal se tilbage.
Na 2:8 But Nineveh is of old like a pool of water: yet they shall flee away. Stand, stand, shall they cry; but none shall look back.
[Na 2:9 DK-KJV] Ta’ I sølv-byttet, ta’ guld-byttet: for der er ingen ende på forrådet og herligheden ud af alt det behagelige møblement.
Na 2:9 Take ye the spoil of silver, take the spoil of gold: for there is none end of the store and glory out of all the pleasant furniture.
[Na 2:10 DK-KJV] Hun er tom, og forladt, og øde: og hjertet smelter, og knæene slår sammen, og meget smerte er i alle lænder, og ansigterne på dem alle samler mørke.
Na 2:10 She is empty, and void, and waste: and the heart melteth, and the knees smite together, and much pain is in all loins, and the faces of them all gather blackness.
[Na 2:11 DK-KJV] Hvor er løvernes bolig, og stedet hvor de unge løver kan spise, hvor løven, ja den gamle løve, vandrede, og løveungerne, og ingen gjorde dem bange?
Na 2:11 Where is the dwelling of the lions, and the feedingplace of the young lions, where the lion, even the old lion, walked, and the lion’s whelp, and none made them afraid?
[Na 2:12 DK-KJV] Løven sønderrev nok for hans hvalpe, og kvalte for hans løvinder, og fyldte hans huller med bytte, og hans huler med det som var sønderrevet.
Na 2:12 The lion did tear in pieces enough for his whelps, and strangled for his lionesses, and filled his holes with prey, and his dens with ravin.
[Na 2:13 DK-KJV] Læg mærke til, jeg er imod dig, siger hærskarers HERRE, og jeg vil brænde hendes stridsvogne i røgen, og sværdet skal fortære dine unge løver: og jeg vil fjerne dit bytte fra jorden, og stemmen fra din budbringer skal ikke bli’ hørt mere.
Na 2:13 Behold, I am against thee, saith the LORD of hosts, and I will burn her chariots in the smoke, and the sword shall devour thy young lions: and I will cut off thy prey from the earth, and the voice of thy messengers shall no more be heard.
[Na 3:1 DK-KJV] Arme den blodtørstige by! den er helt fuld af løgne og røverri; byttet viger ikke;
Na 3:1 Woe to the bloody city! it is all full of lies and robbery; the prey departeth not;
[Na 3:2 DK-KJV] Lyden fra en pisk, og lyden fra hjulenes raslen, og af de galopperende heste, og af de hoppende stridsvogne.
Na 3:2 The noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels, and of the pransing horses, and of the jumping chariots.
[Na 3:3 DK-KJV] Rytteren løfter både det blanke sværd og det glitrende spyd op: og der er en folkemængde af dræbte, og et stort antal af kadavere; og der er ingen ende på deres lig; de snubler over deres lig:
Na 3:3 The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear: and there is a multitude of slain, and a great number of carcases; and there is none end of their corpses; they stumble upon their corpses:
[Na 3:4 DK-KJV] På grund af de prostitueredes folkemængde fra den velbegunstigede skøge, heksekunsternes elskerinde, der sælger nationer gennem hendes prostituerede, og familier gennem hendes heksekunster.
Na 3:4 Because of the multitude of the whoredoms of the wellfavoured harlot, the mistress of witchcrafts, that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts.
[Na 3:5 DK-KJV] Læg mærke til, jeg er imod dig, siger hærskarers HERRE, og jeg vil åbenbare dine skørter over dit ansigt, og jeg vil vise nationerne din nøgenhed, og kongerigerne din skam.
Na 3:5 Behold, I am against thee, saith the LORD of hosts; and I will discover thy skirts upon thy face, and I will shew the nations thy nakedness, and the kingdoms thy shame.
[Na 3:6 DK-KJV] Jeg vil kaste hæsligt skidt over dig, og gøre dig værdiløs, og vil sætte dig som en gabestok.
Na 3:6 And I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazingstock.
[Na 3:7 DK-KJV] Og det skal ske, at alle de der kigger på dig skal flygte fra dig, og sige, Nineve er lagt øde: hvem vil græde over hende? hvorhenne skal jeg søge efter trøstere til dig?
Na 3:7 And it shall come to pass, that all they that look upon thee shall flee from thee, and say, Nineveh is laid waste: who will bemoan her? whence shall I seek comforters for thee?
[Na 3:8 DK-KJV] Er du bedre end befolkningen No, der var placeret blandt floderne, der havde vandmasser rundt om den, hvis fæstningsvold var havet, og hendes mur var fra havet?
Na 3:8 Art thou better than populous No, that was situate among the rivers, that had the waters round about it, whose rampart was the sea, and her wall was from the sea?
[Na 3:9 DK-KJV] Etiopien og Egypten var hendes styrke, og det var uendeligt; Put og Lubim var dine hjælpere.
Na 3:9 Ethiopia and Egypt were her strength, and it was infinite; Put and Lubim were thy helpers.
[Na 3:10 DK-KJV] Alligevel blev hun ført væk, hun gik ind i fangenskab: hendes unge børn blev også slået i stykker for enden af alle gaderne; og de kastede lod om hendes hæderlige mænd, og alle hendes store mænd blev bundet med kæder.
Na 3:10 Yet was she carried away, she went into captivity: her young children also were dashed in pieces at the top of all the streets: and they cast lots for her honourable men, and all her great men were bound in chains.
[Na 3:11 DK-KJV] Du skal også være beruset: du skal være skjult, du skal også søge styrke på grund af fjenden.
Na 3:11 Thou also shalt be drunken: thou shalt be hid, thou also shalt seek strength because of the enemy.
[Na 3:12 DK-KJV] Alle dine fæstningsværker skal være som figentræer med de førstmodne figner; hvis de er rystet, ja da skal de falde ind i fortærerens mund.
Na 3:12 All thy strong holds shall be like fig trees with the firstripe figs: if they be shaken, they shall even fall into the mouth of the eater.
[Na 3:13 DK-KJV] Læg mærke til, dit folk i din midte er kvinder: dit lands porte skal stå vidt åbne for dine fjender: ilden skal fortære dine bomme.
Na 3:13 Behold, thy people in the midst of thee are women: the gates of thy land shall be set wide open unto thine enemies: the fire shall devour thy bars.
[Na 3:14 DK-KJV] Træk dig vandmasser op på grund af den belejring, forstærk dine fæstningsværker: gå i ler, og træd mørtlen, lav murstenene stærke.
Na 3:14 Draw thee waters for the siege, fortify thy strong holds: go into clay, and tread the morter, make strong the brickkiln.
[Na 3:15 DK-KJV] Der skal ilden fortære dig; sværdet skal skære dig af, det skal æde dig op som målerlarven: gør digselv til mange som målerlarven, gør digselv til mange som græshopperne.
Na 3:15 There shall the fire devour thee; the sword shall cut thee off, it shall eat thee up like the cankerworm: make thyself many as the cankerworm, make thyself many as the locusts.
[Na 3:16 DK-KJV] Du har multipliceret dine handelsmænd over himlens stjerner: målerlarven plyndre, og flyver væk.
Na 3:16 Thou hast multiplied thy merchants above the stars of heaven: the cankerworm spoileth, and flieth away.
[Na 3:17 DK-KJV] Dine kronede er som græshopperne, og dine kaptajner som de store græshopper, som slår lejr i hækkene på en kold dag, men når solen står op flygter de, og det er ikke kendt hvor deres sted er.
Na 3:17 Thy crowned are as the locusts, and thy captains as the great grasshoppers, which camp in the hedges in the cold day, but when the sun ariseth they flee away, and their place is not known where they are.
[Na 3:18 DK-KJV] Dine hyrder slumre, Kæreste Assyriens konge: dine noble skal bo i støvet: dit folk er spredt ud over bjergene, og intet menneske samler dem.
Na 3:18 Thy shepherds slumber, O king of Assyria: thy nobles shall dwell in the dust: thy people is scattered upon the mountains, and no man gathereth them.
[Na 3:19 DK-KJV] Der er ingen helbredelse for din skade; dit sår er grusomt: alle der hører rygtet om dig skal klappe i hænderne over dig: for over hvem er ikke din ondskab kontinuerligt kommet over?
Na 3:19 There is no healing of thy bruise; thy wound is grievous: all that hear the bruit of thee shall clap the hands over thee: for upon whom hath not thy wickedness passed continually?