Judas' brev - Et Kapitel - Jude KJV 1769

Navnebetydning for Judas - samme navn som Judah = Han skal blive rost af Herren

[Jude 1 DK-KJV] Judas, Jesus Kristus’ tjener, og Jacobs bror, til dem som er helliggjort af Gud Faderen, og bevaret i Jesus Kristus, og kaldet:
Jude 1 Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:
[Jude 2 DK-KJV] Barmhjertighed til jer, og fred, og kærlighed, bli’ multipliceret.
Jude 2 Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
[Jude 3 DK-KJV] Elskede, når jeg nu her flittig skriver til jer om den fælles frelse, så var det nødvendigt for mig at skrive til jer, og formane jer at I oprigtigt skulle kæmpe for troen som engang blev overleveret til de hellige.
Jude 3 Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.
[Jude 4 DK-KJV] For der er bestemte mænd der ubemærket har sneget sig ind, som forud fra gammel tid var ordineret til denne fordømmelse, ugudelige mænd, som vender vores Guds nåde indtil uterlighed, og benægter den eneste Herre Gud, og Jesus Kristus vor Herre.
Jude 4 For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.
[Jude 5 DK-KJV] Jeg vil derfor minde jer om, selv om I engang viste det, hvordan at Herren, ved at ha’ reddet folket ud af Egyptens land, bagefter destruerede dem der ikke troede.
Jude 5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.
[Jude 6 DK-KJV] Og englene som ikke bevarede deres første tilstand, men forlod deres egen bolig, har han reserveret i evige lænker under mørke indtil den store dommedag.
Jude 6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.
[Jude 7 DK-KJV] Ligesom Sodoma og Gomorra og byerne omkring dem på samme måde, gav demselv over til hor, og gik efter fremmed kød, er gjort til et eksempel, ved at lide hævnen af evig ild.
Jude 7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.
[Jude 8 DK-KJV] Ligeledes besmitter også disse beskidte drømmere kødet, og foragter alle som er over dem, og taler ondt om værdigheder.
Jude 8 Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.
[Jude 9 DK-KJV] Men ærkeenglen Michael, da han talte og stred med djævelen om Moses krop, vovede ikke at bringe en forhånende beskyldning imod ham, men sagde, Herren irettesætter dig.
Jude 9 Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.
[Jude 10 DK-KJV] Men disse taler ondt om de ting de ikke kender til: men hvad de naturligt kender til, som brutale vilddyr, i de ting bedrager de demselv.
Jude 10 But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.
[Jude 11 DK-KJV] Arme dem! for de er gået ind på Kains vej, og løb grådigt efter fejltagelsen fra Bileam for at få belønning, og forulykkede som da Korah var genstridige. 
Jude 11 Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.
[Jude 12 DK-KJV] Disse er en skamplet ved jeres næstekærligheds fester, når de fester med jer, ved at fodre demselv uden frygt: de er ligesom skyer uden vand, båret rundt af vindene; træer hvis frugter visner, uden frugt, dobbelt død, taget op ved rødderne.
Jude 12 These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;
[Jude 13 DK-KJV] Vilde bølger på havet, skummende over med deres egen skam; omstrejfende stjerner, til hvem der er reserveret en plads i det mørkeste mørke for altid.
Jude 13 Raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever.
[Jude 14 DK-KJV] Og også Enok, den 7’ne fra Adam, profeterede om disse, og siger, Vær på vagt, Herren kommer med 10 tusindvis af hans hellige.
Jude 14 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,
[Jude 15 DK-KJV] For at eksekvere dom over alle, og for at overbevise alle som er ugudelige blandt dem om alt det ugudelige som de på ugudeligt vis har gjort, og omkring al deres hårde tale som ugudelige syndere har talt imod ham.
Jude 15 To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.
[Jude 16 DK-KJV] Disse brokker sig, og beklager sig, og går efter deres egne lyster; og deres mund taler store opblæste ord, ved at ha’ menneskers personer i beundring for at få en fordel.
Jude 16 These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men’s persons in admiration because of advantage.
[Jude 17 DK-KJV] Men, elskede, husker I ordene som blev talt af vor Herre Jesus Kristus’ apostle:
Jude 17 But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ;
[Jude 18 DK-KJV] Hvordan at de fortalte jer at der i de sidste tider skulle være hånere, som skulle gå efter deres egen ugudelige lyster.
Jude 18 How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.
[Jude 19 DK-KJV] Disse er de som skiller sigselv ud, sensuelle, ved ikke at ha’ Ånden.
Jude 19 These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.
[Jude 20 DK-KJV] Men I, elskede, opbyg jerselv i den helligste tro, ved at be’ i den Hellige Ånd,
Jude 20 But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,
[Jude 21 DK-KJV] Hold jerselv i Guds kærlighed, ved at kigge efter vor Herre Jesus Kristus’ barmhjertighed indtil evigt liv.
Jude 21 Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
[Jude 22 DK-KJV] Og ha’ medfølelse med nogen, så gør det en forskel.
Jude 22 And of some have compassion, making a difference:
[Jude 23 DK-KJV] Og frels andre med frygt, ved at hive dem ud af ilden; ved selv at hade beklædningen spottet af kødet.
Jude 23 And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.
[Jude 24 DK-KJV] Nu til ham som er istand til at holde jer fra at falde, og præsentere jer uden fejl ind for hans nærvær og herlighed med overmådelig glæde,
Jude 24 Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,
[Jude 25 DK-KJV] Til den eneste vise Gud vor Frelser, være herlighed og majestæt, herredømme og myndighed, både nu og altid. Amen.
Jude 25 To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.