Filemon - Philemon - Et Kapitel - Philemon KJV 1769

Navnebetydning for Philemon = En der kysser

[Phile 1 DK-KJV] Paulus, en fange af Jesus Kristus, og Timoteus vor broder, til Philemon vor højt elskede, og medarbejder,
Phm 1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
[Phile 2 DK-KJV] Og til vor elskede Apphia, og Archippus vor soldaterkammerat, og til kirken i dit hus:
Phm 2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
[Phile 3 DK-KJV] Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus.
Phm 3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
[Phile 4 DK-KJV] Jeg takker min Gud, idet jeg altid nævner dig i mine bønner,
Phm 4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
[Phile 5 DK-KJV] Ved at høre om din kærlighed og tro, som du har imod Herren Jesus, og imod alle hellige;
Phm 5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
[Phile 6 DK-KJV] Så kommunikationen af din tro må bli’ effektfuld via anerkendelsen af enhver god ting som er i jer i Kristus Jesus.
Phm 6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
[Phile 7 DK-KJV] For vi har stor glæde og trøst i din kærlighed, fordi det indre i de hellige forfriskes via dig, broder.
Phm 7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
[Phile 8 DK-KJV] Derfor, skønt jeg kunne være meget dristig i Kristus og pålægge dig det som er sømmeligt,
Phm 8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
[Phile 9 DK-KJV] Men dog for kærlighedens skyld vil jeg hellere bønfalde dig, ved at være sådan en som den aldrende Paulus, og nu også en fange af Jesus Kristus.
Phm 9 Yet for love’s sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
[Phile 10 DK-KJV] Jeg bønfalder dig for min søn Onesimus, som jeg har avlet i mine lænker:
Phm 10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
[Phile 11 DK-KJV] Som gennem tiden var ufordelagtig for dig, men nu fordelagtig for dig og for mig:
Phm 11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
[Phile 12 DK-KJV] Hvem jeg har sendt tilbage: tag du derfor imod ham, det er, mit eget indre:
Phm 12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
[Phile 13 DK-KJV] Han som jeg ville ha’ beholdt hos mig, så han i dit sted måtte ha’ betjent for mig i evangeliets lænker:
Phm 13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
[Phile 14 DK-KJV] Men uden dit samtykke ville jeg intet gøre; så din fordel ikke skulle være som om det var af nødvendighed, men frivilligt.
Phm 14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
[Phile 15 DK-KJV] For måske derfor rejste han væk for en tid, for at du skulle modtage ham for evigt;
Phm 15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
[Phile 16 DK-KJV] Ikke nu som en tjener, men over en tjener, en elsket broder, særlig for mig, men hvor meget mere for dig, både kødeligt, og i Herren?
Phm 16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
[Phile 17 DK-KJV] Hvis du derfor anser mig for at være en partner, modtag ham som migselv.
Phm 17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
[Phile 18 DK-KJV] Hvis han har forurettet dig, eller skylder dig noget, sæt det på min konto;
Phm 18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
[Phile 19 DK-KJV] Jeg Paulus har skrevet det med min egen hånd, jeg vil tilbagebetale det: omend jeg ikke siger til dig hvordan du desuden skylder mig dit eget selv.
Phm 19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
[Phile 20 DK-KJV] Ja, broder, lad mig ha’ glæde af dig i Herren: forfrisk mit indre i Herren.
Phm 20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
[Phile 21 DK-KJV] Ved at ha’ tillid til din lydighed skrev jeg til dig, velvidende at du også vil gøre mere end jeg siger.
Phm 21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
[Phile 22 DK-KJV] Men forbered samtidigt også et logi for mig; for jeg stoler på at jeg skal bli’ givet til jer gennem jeres bønner.
Phm 22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
[Phile 23 DK-KJV] Der hylder Epaphras dig, min medfange i Kristus Jesus;
Phm 23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
[Phile 24 DK-KJV] Marcus, Aristarchus, Demas, Lukas, mine medarbejdere.
Phm 24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
[Phile 25 DK-KJV] Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jeres ånd. Amen. Skrevet fra Rom til Philemon, via Onesimus en tjener.
Phm 25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus a servant.