Romerbrevet - Romerne - 16 Kapitler - Romans KJV 1769

Navnebetydning for Rom = Styrke

[Ro 1:1 DK-KJV] Paulus, en tjener af Jesus Kristus, kaldet til at være en apostel, sat til side til Guds evangelie,
Ro 1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God,
[Ro 1:2 DK-KJV] (Hvilket han forud havde lovet via hans profeter i de hellige skrifter,)
Ro 1:2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,)
[Ro 1:3 DK-KJV] Vedrørende hans Søn Jesus Kristus vor Herre, som kødeligt var lavet af Davids sæd;
Ro 1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh;
[Ro 1:4 DK-KJV] Og erklæret at være Guds Søn med kraft, ifølge hellighedens ånd, via opstandelsen fra de døde:
Ro 1:4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:
[Ro 1:5 DK-KJV] Af ham har vi modtaget nåde og apostelembede, for lydighed overfor troen blandt alle nationer, for hans navn:
Ro 1:5 By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:
[Ro 1:6 DK-KJV] Blandt dem er I også Jesus Kristus’ kaldede:
Ro 1:6 Among whom are ye also the called of Jesus Christ:
[Ro 1:7 DK-KJV] Til alle der er i Rom, elsket af Gud, kaldet til at være hellige: Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus Kristus.
Ro 1:7 To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.
[Ro 1:8 DK-KJV] Først, Takker jeg min Gud gennem Jesus Kristus for jer alle, at jeres tro er omtalt udover hele denne verden.
Ro 1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.
[Ro 1:9 DK-KJV] For Gud er mit vidne, hvem jeg tjener med min ånd i hans Søns evangelie, så jeg uden ophør altid nævner jer i mine bønner;
Ro 1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers;
[Ro 1:10 DK-KJV] Og beder om, hvis jeg på nogen måde nu omsider måtte ha’ en givtig rejse ved Guds vilje til at komme til jer.
Ro 1:10 Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you.
[Ro 1:11 DK-KJV] For jeg længes efter at se jer, så jeg må videregive en vis åndelig gave til jer, med det endemål at I må være grundfæstet;
Ro 1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;
[Ro 1:12 DK-KJV] Det er, for at jeg må bli’ trøstet sammen med jer via den gensidige tro både fra jer og mig.
Ro 1:12 That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.
[Ro 1:13 DK-KJV] Nu ville jeg ikke ha’ jer uvidende, brødre, at jeg ofte havde til hensigt at komme til jer, (men var ledt herhen til), for at jeg også måtte ha’ nogle frugter blandt jer, ligesom blandt andre Hedninger.
Ro 1:13 Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, (but was let hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.
[Ro 1:14 DK-KJV] Jeg er både skyldig overfor Grækerne, og overfor de Fremmede; både overfor de vise, og overfor de uvise.
Ro 1:14 I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the wise, and to the unwise.
[Ro 1:15 DK-KJV] Sådant, at så meget som er i mig, er jeg også parat til at prædike evangeliet for jer der er i Rom.
Ro 1:15 So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.
[Ro 1:16 DK-KJV] For jeg skammer mig ikke over Kristus’ evangelie: for det er Guds kraft til frelse for enhver som tror; overfor Jøden først, og også overfor Grækeren.
Ro 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.
[Ro 1:17 DK-KJV] For deri er Guds retfærdighed afsløret fra tro til tro: som det er skrevet, Den retfærdige skal leve via tro.
Ro 1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.
[Ro 1:18 DK-KJV] For Guds arrigskab er afsløret fra himlen imod al ugudelighed og uretfærdighed fra mennesker, som holder sandheden i uretfærdighed;
Ro 1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;
[Ro 1:19 DK-KJV] Eftersom det som må bli’ kendt omkring Gud er manifesteret i dem; for Gud har vist det til dem.
Ro 1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.
[Ro 1:20 DK-KJV] For hans usynlige ting fra denne verdens skabelse af ses tydeligt, som er forstået via de ting der er lavet, ja hans evige vælde og Guddommelighed; sådant at de er uden undskyldning:
Ro 1:20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:
[Ro 1:21 DK-KJV] Eftersom, da de kendte Gud, forherligede de ham ikke som Gud, var heller ikke taknemmelige; men blev nyttesløse i deres fantasier, og deres tåbelige hjerter var formørket.
Ro 1:21 Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.
[Ro 1:22 DK-KJV] Ved at bekende demselv til at være vise, blev de tåber,
Ro 1:22 Professing themselves to be wise, they became fools,
[Ro 1:23 DK-KJV] Og ændrede Guds uforgængelige herlighed indtil en figur lavet lige som forgængelige mennesker, og til fugle, og firbenede dyr, og krybende ting.
Ro 1:23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.
[Ro 1:24 DK-KJV] Derfor overgav Gud dem også til urenhed gennem lysterne i deres egne hjerter, til at vanære deres egne legemer mellem demselv:
Ro 1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:
[Ro 1:25 DK-KJV] De som ændrede Guds sandhed indtil en løgn, og tilbad og tjente det skabte mere end Skaberen, som er velsignet for evigt. Amen.
Ro 1:25 Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.
[Ro 1:26 DK-KJV] Af denne grund overgav Gud dem til vanærende lidenskaber: for selv deres kvinder ændrede det naturlige brug indtil det som er imod naturen:
Ro 1:26 For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:
[Ro 1:27 DK-KJV] Og ligeså også mændene, ved at forlade det naturlige brug af kvinden, brændte i deres begær den ene efter den anden; mænd med mænd der gør det som er usømmeligt, og ved i demselv at modtage den tilbagebetaling for deres fejl som var passende.
Ro 1:27 And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet.
[Ro 1:28 DK-KJV] Og ligesom de ikke kunne lide at beholde Gud i deres kundskab, gav Gud dem over til en forkastelig tankegang, til at gøre de ting som ikke er praktiske;
Ro 1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;
[Ro 1:29 DK-KJV] Ved at være fyldt med al uretfærdighed, hor, ondskab, griskhed, hensynsløshed; fuld af misundelse, mord, debat, bedrag, nederdrægtighed; sladderhanke,
Ro 1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers,
[Ro 1:30 DK-KJV] Bagtalere, hadere af Gud, ondskabsfulde, stolte, pralende, opfindere af onde ting, ulydige mod forældre,
Ro 1:30 Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,
[Ro 1:31 DK-KJV] Uden forståelse, pagt brydere, uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, ubarmhjertige:
Ro 1:31 Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful:
[Ro 1:32 DK-KJV] De som kender til Guds dom, at de som begår sådanne ting er døden værdig, gør ikke kun det samme, men har fornøjelse i dem som gør dem.
Ro 1:32 Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.
[Ro 2:1 DK-KJV] Derfor er du uden undskyldning, Kæreste menneske, hvemsomhelst du er der dømmer; for i det du dømmer en anden, fordømmer du digselv; for du der dømmer gør de samme ting.
Ro 2:1 Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
[Ro 2:2 DK-KJV] Men vi er sikre på at Guds dom er efter sandheden imod dem som begår sådanne ting.
Ro 2:2 But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
[Ro 2:3 DK-KJV] Og tænker du dette, Kæreste menneske, der dømmer dem som gør sådanne ting, og gør det samme, at du skal undslippe Guds dom?
Ro 2:3 And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
[Ro 2:4 DK-KJV] Eller foragter du rigdommen af hans godhed og overbærenhed og tålmodighed; og ved du ikke at Guds godhed leder dig til omvendelse?
Ro 2:4 Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
[Ro 2:5 DK-KJV] Men efter din hårdhed og uomvendte hjerte opsparer du til digselv arrigskab imod arrigskabets dag og åbenbaring af Guds retfærdige dom;
Ro 2:5 But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;
[Ro 2:6 DK-KJV] Han som vil gengælde ethvert menneske efter hans handlinger:
Ro 2:6 Who will render to every man according to his deeds:
[Ro 2:7 DK-KJV] Og give evigt liv til dem der med tålmodighed fortsætter med at gøre vel og søger efter herlighed og ære og udødelighed:
Ro 2:7 To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:
[Ro 2:8 DK-KJV] Men til dem der er stridslystne, og som ikke adlyder sandheden, men adlyder uretfærdighed, harme og arrigskab,
Ro 2:8 But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
[Ro 2:9 DK-KJV] Trængsel og angst, over ethvert menneskes sjæl der gør ondt, over Jøden først, og også over Hedningen;
Ro 2:9 Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
[Ro 2:10 DK-KJV] Men herlighed, ære, og fred, til ethvert menneske der udvirker godt, til Jøden først, og også til Hedningen:
Ro 2:10 But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
[Ro 2:11 DK-KJV] For der er ingen respekt for personer hos Gud.
Ro 2:11 For there is no respect of persons with God.
[Ro 2:12 DK-KJV] For alle dem som har syndet uden lov skal også forulykke uden lov; og alle dem som har syndet i loven skal bli’ dømt via loven;
Ro 2:12 For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
[Ro 2:13 DK-KJV] (For ikke hør’erne af loven er retfærdig foran Gud, men gør’erne af loven skal bli’ retfærdiggjort.
Ro 2:13 (For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
[Ro 2:14 DK-KJV] For når Hedningerne, som ikke har loven, af natur gør de ting der er indeholdt i loven, disse, som ikke har loven, er en lov overfor demselv:
Ro 2:14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
[Ro 2:15 DK-KJV] Som fremviser lovens værk skrevet i deres hjerter, deres samvittighed fremfører også vidnesbyrd, og samtidigt med det enten anklager eller undskylder deres tanker hinanden;)
Ro 2:15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
[Ro 2:16 DK-KJV] I den dag når Gud skal dømme menneskers hemmeligheder via Jesus Kristus efter mit evangelie.
Ro 2:16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.
[Ro 2:17 DK-KJV] Læg mærke til, du er kaldet en Jøde, og hviler i loven, og roser dig af Gud,
Ro 2:17 Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,
[Ro 2:18 DK-KJV] Og kender hans vilje, og godkender de ting som er mere fremragende, ved at være instrueret udfra loven;
Ro 2:18 And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;
[Ro 2:19 DK-KJV] Og er tillidsfuld i at du digselv er en vejleder for den blinde, et lys for dem der er i mørke,
Ro 2:19 And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,
[Ro 2:20 DK-KJV] En instruktør af den tåbelige, en underviser af babyer, som har formen af kundskab og af sandheden i loven.
Ro 2:20 An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.
[Ro 2:21 DK-KJV] Du som derfor underviser andre, underviser du ikke digselv? Du som prædiker at et menneske ikke skal stjæle, stjæler du?
Ro 2:21 Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?
[Ro 2:22 DK-KJV] Du som siger at et menneske ikke skal begå utroskab, begår du utroskab? du som afskyr afguder, begår du helligbrøde?
Ro 2:22 Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
[Ro 2:23 DK-KJV] Du som roser dig af loven, gennem at bryde loven vanærer du Gud?
Ro 2:23 Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?
[Ro 2:24 DK-KJV] For Guds navn spottes blandt Hedningerne gennem jer, som det er skrevet.
Ro 2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
[Ro 2:25 DK-KJV] For vel gavner omskærelse, hvis du holder loven: men hvis du er en lovbryder, er din omskærelse lavet om til uomskærelse.
Ro 2:25 For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
[Ro 2:26 DK-KJV] Hvis de uomskårne derfor holder retfærdigheden i loven, skal hans uomskærelse så ikke bli’ anset som at være omskærelse?
Ro 2:26 Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
[Ro 2:27 DK-KJV] Og skal ikke uomskærelse som er af natur, hvis den opfylder loven, dømme dig, som via bogstavet og omskærelse bryder loven?
Ro 2:27 And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
[Ro 2:28 DK-KJV] For Jøde er ikke han, som er det udadtil; omskærelse er heller ikke det, som er kødeligt udvendigt:
Ro 2:28 For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
[Ro 2:29 DK-KJV] Men Jøde er han, som er det indeni; og omskærelsen sker i hjertet, åndeligt, og ikke i bogstavet; disse roses ikke af mennesker, men af Gud.
Ro 2:29 But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
[Ro 3:1 DK-KJV] Hvilken fordel har da Jøden? eller hvilken gavn er der ved omskærelse?
Ro 3:1 What advantage then hath the Jew? or what profit is there of circumcision?
[Ro 3:2 DK-KJV] Meget på alle måder: hovedsageligt, fordi Guds orakler var betroet til dem.
Ro 3:2 Much every way: chiefly, because that unto them were committed the oracles of God.
[Ro 3:3 DK-KJV] For hvad hvis nogle ikke troede? skal deres vantro så gøre troen på Gud virkningsløs?
Ro 3:3 For what if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect?
[Ro 3:4 DK-KJV] Gud forbyde det: ja, lad Gud være sand, men ethvert menneske en løgner; som det er skrevet, At du måtte bli’ retfærdiggjort i dine ordsprog, og måtte besejre når du er dømt.
Ro 3:4 God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.
[Ro 3:5 DK-KJV] Men hvis vores uretfærdighed beviser Guds retfærdighed, hvad skal vi da sige? Er Gud uretfærdig når han hævner? (Jeg taler som et menneske)
Ro 3:5 But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man)
[Ro 3:6 DK-KJV] Gud forbyde det: for hvordan skal Gud så dømme denne verden?
Ro 3:6 God forbid: for then how shall God judge the world?
[Ro 3:7 DK-KJV] For hvis Guds sandhed har bugnet mere gennem min løgn til hans herlighed; hvorfor dømmes jeg så også stadig som en synder?
Ro 3:7 For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?
[Ro 3:8 DK-KJV] Og ikke snarere, (som vi er talt dårligt om, og som nogle påstår at vi siger,) Lad os gøre ondt, så det gode må komme? disses forbandelse er retfærdig.
Ro 3:8 And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.
[Ro 3:9 DK-KJV] Hvad så? er vi bedre end dem? Nej, på ingen måde: for vi har før bevist både Jøder og Hedninger, at de alle er under synd;
Ro 3:9 What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin;
[Ro 3:10 DK-KJV] Som det er skrevet, Der er ingen retfærdige, nej, ikke én:
Ro 3:10 As it is written, There is none righteous, no, not one:
[Ro 3:11 DK-KJV] Der er ingen som forstår, der er ingen der søger efter Gud.
Ro 3:11 There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
[Ro 3:12 DK-KJV] De har alle forladt vejen, de er samlet blevet ufordelagtige; der er ingen der gør godt, nej, ikke én.
Ro 3:12 They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.
[Ro 3:13 DK-KJV] Deres strube er en åben grav; de har brugt deres tunger til at bedrage med; giften fra asp hugorme er under deres læber: “Vipera Aspis – https://da.frwiki.wiki/wiki/Vipère_aspic “
Ro 3:13 Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips:
[Ro 3:14 DK-KJV] Hvis mund er fuld af forbandelse og bitterhed:
Ro 3:14 Whose mouth is full of cursing and bitterness:
[Ro 3:15 DK-KJV] Deres fødder er hurtige til at udgyde blod:
Ro 3:15 Their feet are swift to shed blood:
[Ro 3:16 DK-KJV] Destruktion og elendighed er på deres veje:
Ro 3:16 Destruction and misery are in their ways:
[Ro 3:17 DK-KJV] Og fredens vej har de ikke kendt:
Ro 3:17 And the way of peace have they not known:
[Ro 3:18 DK-KJV] Der er ingen Gudsfrygt foran deres øjne.
Ro 3:18 There is no fear of God before their eyes.
[Ro 3:19 DK-KJV] Nu ved vi at hvadsomhelst loven siger, det siger den til dem som er under loven: så enhver mund må bli’ stoppet, og hele denne verden må bli’ skyldig foran Gud.
Ro 3:19 Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
[Ro 3:20 DK-KJV] Derfor skal intet kød i hans øjne bli’ retfærdiggjort via lovhandlinger der: for via loven er kundskaben om synd.
Ro 3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.
[Ro 3:21 DK-KJV] Men nu er Guds retfærdighed uden loven manifesteret, ved at være bevidnet via loven og profeterne;
Ro 3:21 But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets;
[Ro 3:22 DK-KJV] Ja Guds retfærdighed som er via tro på Jesus Kristus til alle og over alle dem der tror: for der er ingen forskel:
Ro 3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference:
[Ro 3:23 DK-KJV] For alle har syndet, og mangler Guds herlighed;
Ro 3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God;
[Ro 3:24 DK-KJV] Ved frit at være retfærdiggjort via hans nåde gennem forløsningen der er i Kristus Jesus:
Ro 3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus:
[Ro 3:25 DK-KJV] Ham som Gud har sat frem til at være en soning gennem tro på hans blod, for at erklære hans retfærdighed for syndseftergivelse der er vedtaget, gennem Guds overbærenhed;
Ro 3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God;
[Ro 3:26 DK-KJV] For at erklærer, jeg siger, hans retfærdighed i denne tid: så han måtte være retfærdig, og retfærdiggøreren af ham som tror på Jesus.
Ro 3:26 To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.
[Ro 3:27 DK-KJV] Hvor er pral så? Det er udelukket. Via hvilken lov? af gerninger? Nej: men via troens lov.
Ro 3:27 Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith.
[Ro 3:28 DK-KJV] Derfor konkluderer vi at et menneske er retfærdiggjort via tro uden lovhandlinger.
Ro 3:28 Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
[Ro 3:29 DK-KJV] Er han kun Jødernes Gud? er han ikke også Hedningernes? Jovist, også Hedningernes:
Ro 3:29 Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
[Ro 3:30 DK-KJV] Eftersom der kun er 1 Gud, som skal retfærdiggøre de omskårne via tro, og uomskårne gennem tro.
Ro 3:30 Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.
[Ro 3:31 DK-KJV] Skal vi så gøre loven ugyldig gennem tro? Gud forbyde det: ja, vi etablerer loven.
Ro 3:31 Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.
[Ro 4:1 DK-KJV] Hvad skal vi da sige at vor far Abraham, som angår kødet, har fundet?
Ro 4:1 What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found?
[Ro 4:2 DK-KJV] For hvis Abraham var retfærdiggjort via gerninger, har han det at rose sig af, men ikke foran Gud.
Ro 4:2 For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory; but not before God.
[Ro 4:3 DK-KJV] For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det var tilregnet ham som retfærdighed.
Ro 4:3 For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness.
[Ro 4:4 DK-KJV] Nu til ham der arbejder er belønningen ikke regnet som nåde, men som gæld.
Ro 4:4 Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt.
[Ro 4:5 DK-KJV] Men til ham der ikke arbejder, men tror på ham der retfærdiggør de ugudelige, hans tro er anset for at være til retfærdighed.
Ro 4:5 But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness.
[Ro 4:6 DK-KJV] Ligesom David også beskriver mennesket som meget velsignet, til hvem Gud tilregner retfærdighed uden gerninger,
Ro 4:6 Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works,
[Ro 4:7 DK-KJV] Og siger, Velsignet er de hvis fejltrin er tilgivet, og de hvis synder er dækket.
Ro 4:7 Saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered.
[Ro 4:8 DK-KJV] Velsignet er den mand til hvem Herren ikke vil tilregne synd.
Ro 4:8 Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin.
[Ro 4:9 DK-KJV] Kommer denne velsignelse kun over de omskårne, eller også over de uomskårne? for vi siger at tro var tilregnet Abraham som retfærdighed.
Ro 4:9 Cometh this blessedness then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also? for we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness.
[Ro 4:10 DK-KJV] Hvordan var det da regnet? da han var omskåret, eller uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret.
Ro 4:10 How was it then reckoned? when he was in circumcision, or in uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision.
[Ro 4:11 DK-KJV] Og han modtog omskærelses-tegnet, et segl af troens retfærdighed mens han stadig var uomskåret: så han måtte være far for alle dem som tror, selvom de ikke er omskåret; så retfærdighed også måtte bli’ tilregnet dem:
Ro 4:11 And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also:
[Ro 4:12 DK-KJV] Og omskærelsens fader for dem som ikke kun er af omskærelsen, men også for dem som vandrer i fodsporene af vor Fader Abrahams tro, mens han endnu var uomskåret.
Ro 4:12 And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised.
[Ro 4:13 DK-KJV] For løftet, at han skulle være denne verdens arving, var ikke til Abraham, eller til hans sæd, gennem loven, men gennem troens retfærdighed.
Ro 4:13 For the promise, that he should be the heir of the world, was not to Abraham, or to his seed, through the law, but through the righteousness of faith.
[Ro 4:14 DK-KJV] For hvis de som er af loven er arvinger, så er troen gjort ugyldig, og løftet sat ud af kraft:
Ro 4:14 For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect:
[Ro 4:15 DK-KJV] Fordi loven udvirker arrigskab: for hvor der ingen lov er, er der ingen overtrædelse.
Ro 4:15 Because the law worketh wrath: for where no law is, there is no transgression.
[Ro 4:16 DK-KJV] Derfor er det i tro, så det måtte være via nåde; med det endemål at løftet måtte være sikkert for hele sæden; ikke kun for dem som er af loven, men også for dem der er af troen hos Abraham; som er faderen af os alle,
Ro 4:16 Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all,
[Ro 4:17 DK-KJV] (Som det er skrevet, Jeg har gjort dig til en far for mange nationer,) foran ham som han troede på, ja Gud, som levendegør de døde, og kalder de ting som ikke er som om de var.
Ro 4:17 (As it is written, I have made thee a father of many nations,) before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were.
[Ro 4:18 DK-KJV] Som imod håb troede på håbet, så han måtte bli’ faderen for mange nationer, ifølge det som var talt, Sådant skal din sæd være.
Ro 4:18 Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations; according to that which was spoken, So shall thy seed be.
[Ro 4:19 DK-KJV] Og ved ikke at være svag i troen, anså han heller ikke hans egen krop som død, da han var omkring 100 år gammel, heller ikke at Saras livmoder var død endnu:
Ro 4:19 And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about an hundred years old, neither yet the deadness of Sara’s womb:
[Ro 4:20 DK-KJV] Han tvivlede heller ikke på Guds løfte med vantro; men var stærk i tro, ved at gi’ herlighed til Gud;
Ro 4:20 He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, giving glory to God;
[Ro 4:21 DK-KJV] Og ved at være fuldt overbevist om at, hvad han havde lovet, ville han også være i stand til at udføre.
Ro 4:21 And being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to perform.
[Ro 4:22 DK-KJV] Og derfor var det tilregnet ham som retfærdighed.
Ro 4:22 And therefore it was imputed to him for righteousness.
[Ro 4:23 DK-KJV] Nu var det ikke skrevet for hans skyld alene, at det var tilregnet ham;
Ro 4:23 Now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him;
[Ro 4:24 DK-KJV] Men også for os, til hvem det skal bli’ tilregnet, hvis vi tror på ham som oprejste Jesus vor Herre fra de døde;
Ro 4:24 But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead;
[Ro 4:25 DK-KJV] Som var forløst for vores krænkelser, og var oprejst igen for vores retfærdiggørelse.
Ro 4:25 Who was delivered for our offences, and was raised again for our justification.
[Ro 5:1 DK-KJV] Når vi nu derfor er retfærdiggjort via tro, har vi fred med Gud gennem vor Herre Jesus Kristus:
Ro 5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:
[Ro 5:2 DK-KJV] Via ham har vi også adgang via tro ind i denne nåde hvori vi står, og vi glæder os over håbet om Guds herlighed.
Ro 5:2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.
[Ro 5:3 DK-KJV] Og ikke alene det, men vi glæder os også over trængsler: for vi ved at trængsel frembringer tålmodighed;
Ro 5:3 And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience;
[Ro 5:4 DK-KJV] Og tålmodighed, erfaring, og erfaring, håb:
Ro 5:4 And patience, experience; and experience, hope:
[Ro 5:5 DK-KJV] Og håbet skuffer os ikke; eftersom Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter via den Hellige Ånd som er givet til os.
Ro 5:5 And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.
[Ro 5:6 DK-KJV] For da vi stadig var uden styrke, døde Kristus for de ugudelige i rette tid.
Ro 5:6 For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.
[Ro 5:7 DK-KJV] For én vil næppe dø for et retskaffent menneske: dog imidlertid ville nogle måske driste sig til at dø for et godt menneske.
Ro 5:7 For scarcely for a righteous man will one die: yet peradventure for a good man some would even dare to die.
[Ro 5:8 DK-KJV] Men Gud viser sin kærlighed overfor os, i at, Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.
Ro 5:8 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.
[Ro 5:9 DK-KJV] Hvor meget mere skal vi da, når vi nu er blevet retfærdiggjort via hans blod, bli’ frelst fra arrigskabet gennem ham.
Ro 5:9 Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.
[Ro 5:10 DK-KJV] For hvis, vi var forsonet med Gud via hans Søns død, da vi var fjender, skal vi meget mere, bli’ frelst via hans liv, ved at være forsonet.
Ro 5:10 For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.
[Ro 5:11 DK-KJV] Og ikke alene det, men vi glæder os også over Gud gennem vor Herre Jesus Kristus, via hvem vi nu har modtaget forsoningen.
Ro 5:11 And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.
[Ro 5:12 DK-KJV] For se, ligesom synd kom ind i denne verden via én mand, og død via synd; og sådant kom døden over alle mennesker, eftersom alle har syndet:
Ro 5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:
[Ro 5:13 DK-KJV] (For indtil loven var synd i denne verden: men synd er ikke tilregnet når der ingen lov er.
Ro 5:13 (For until the law sin was in the world: but sin is not imputed when there is no law.
[Ro 5:14 DK-KJV] Ikke desto mindre så regerede død fra Adam til Moses, ja over dem som ikke havde syndet i lighed med Adams overtrædelse, som er figuren på ham der skulle komme.
Ro 5:14 Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam’s transgression, who is the figure of him that was to come.
[Ro 5:15 DK-KJV] Men den frie gave er ikke ligesom krænkelsen. For hvis mange er døde gennem éns krænkelse, desto mere har Guds nåde bugnet for mange, og gaven via nåde, som er via én mand, Jesus Kristus.
Ro 5:15 But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.
[Ro 5:16 DK-KJV] Og gaven er ikke som det var via én der syndede: for dommen var via én til fordømmelse, men den frie gave er efter mange krænkelser til retfærdiggørelse.
Ro 5:16 And not as it was by one that sinned, so is the gift: for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offences unto justification.
[Ro 5:17 DK-KJV] For hvis død regerede via én, via én mands krænkelse; skal de som modtager nådens overflod og af retfærdighedens gave meget mere regere i livet via én, Jesus Kristus.)
Ro 5:17 For if by one man’s offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.)
[Ro 5:18 DK-KJV] Derfor som dommen kom over alle mennesker til fordømmelse via ens krænkelse; på samme måde kom den fri gave over alle mennesker til livets retfærdiggørelse via éns retfærdighed.
Ro 5:18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.
[Ro 5:19 DK-KJV] For ligesom mange blev syndiggjort via én mands ulydighed, sådant skal mange bli’ retfærdiggjort via éns lydighed.
Ro 5:19 For as by one man’s disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.
[Ro 5:20 DK-KJV] Desuden kom loven ind, så krænkelsen måtte bugne. Men der hvor synd bugnede, bugnede nåden endnu mere:
Ro 5:20 Moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin abounded, grace did much more abound:
[Ro 5:21 DK-KJV] For at som synd har regeret indtil død, på samme måde måtte nåde regere gennem retfærdighed til evigt liv via Jesus Kristus vor Herre.
Ro 5:21 That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.
[Ro 6:1 DK-KJV] Hvad skal vi da sige? Skal vi forsætte i synd, så nåden må bugne?
Ro 6:1 What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?
[Ro 6:2 DK-KJV] Gud forbyde det. Hvordan skal vi, som er døde overfor synd, fortsætte med at leve i den?
Ro 6:2 God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?
[Ro 6:3 DK-KJV] Ved I ikke, at alle vi som var døbt ind i Jesus Kristus var døbt ind i hans død?
Ro 6:3 Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?
[Ro 6:4 DK-KJV] Derfor er vi begravet med ham via dåben ind i døden: så ligesom Kristus var oprejst fra de døde via Faderens herlighed, på samme måde skulle vi også vandre i et fornyet liv.
Ro 6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
[Ro 6:5 DK-KJV] For hvis vi er blevet plantet sammen i lighed med hans død, skal også vi bli’ oprejst i lighed med ham:
Ro 6:5 For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection:
[Ro 6:6 DK-KJV] Når vi nu ved det, at vores gamle menneske er korsfæstet med ham, for at syndens krop måtte bli’ destrueret, så vi ikke fremover skulle tjene synd.
Ro 6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.
[Ro 6:7 DK-KJV] For han som er død er befriet fra synd.
Ro 6:7 For he that is dead is freed from sin.
[Ro 6:8 DK-KJV] Når vi nu er døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham:
Ro 6:8 Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him:
[Ro 6:9 DK-KJV] Og ved godt at Kristus som er oprejst fra de døde ikke dør mere; døden har ikke længer herredømme over ham.
Ro 6:9 Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over him.
[Ro 6:10 DK-KJV] For idet han døde, døde han for synd én gang for alle: men idet han lever, lever han for Gud.
Ro 6:10 For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God.
[Ro 6:11 DK-KJV] Regn I så sandelig også jerselv på sammen måde at være død overfor synd, men levende for Gud gennem Jesus Kristus vor Herre.
Ro 6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.
[Ro 6:12 DK-KJV] Lad derfor ikke synd regere i jeres dødelige krop, så I skulle adlyde den i dens lyster.
Ro 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.
[Ro 6:13 DK-KJV] Brug heller ikke jeres lemmer som uretfærdige redskaber til at synde med: men gi’ jerselv til Gud, som dem der er levende fra de døde, og jeres lemmer som retfærdige redskaber til Gud.
Ro 6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.
[Ro 6:14 DK-KJV] For synd skal ikke have herredømme over jer: for I er ikke under loven, men under nåde.
Ro 6:14 For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.
[Ro 6:15 DK-KJV] Hvad da? skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåde? Gud forbyde det.
Ro 6:15 What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.
[Ro 6:16 DK-KJV] Ved I ikke, at til den som I overgiver jerselv som tjenere for at adlyde, hans tjenere er I når I adlyder ham; om det så er af synd indtil død, eller af lydighed indtil retfærdighed?
Ro 6:16 Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?
[Ro 6:17 DK-KJV] Men Gud være takket, at I var syndens tjenere, men I har fra hjertet adlydt den form for doktrin som var forløst til jer.
Ro 6:17 But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.
[Ro 6:18 DK-KJV] Ved da at være sat fri fra synd, blev I retfærdighedens tjenere.
Ro 6:18 Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.
[Ro 6:19 DK-KJV] Jeg taler på menneskelig vis på grund af jeres køds skrøbelighed: for som I har fremstillet jeres lemmer som tjenere overfor urenhed og overfor fejltrin indtil fejltrin; fremstil I nu jeres lemmer på samme måde som tjenere overfor retfærdighed indtil hellighed.
Ro 6:19 I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.
[Ro 6:20 DK-KJV] For da I var syndens tjenere, var I fri fra retfærdighed.
Ro 6:20 For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.
[Ro 6:21 DK-KJV] Hvilken frugt havde I da i de ting som I nu skammer jer over? for enden på de ting er død.
Ro 6:21 What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.
[Ro 6:22 DK-KJV] Men nu ved at være sat fri fra synd, og blev tjenere overfor Gud, har I jeres frugt indtil hellighed, og til sidst evigvarende liv.
Ro 6:22 But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.
[Ro 6:23 DK-KJV] For syndens løn er død; men gaven fra Gud er evigvarende liv gennem Jesus Kristus vor Herre.
Ro 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
[Ro 7:1 DK-KJV] Ved I ikke, brødre, (for jeg taler til dem som kender loven,) hvordan at loven har herredømme over et menneske så længe som han lever?
Ro 7:1 Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth?
[Ro 7:2 DK-KJV] For kvinden som har en ægtemand er bundet via loven til hendes ægtemand så længe han lever; men hvis ægtemanden er død, er hun løst fra loven fra hendes ægtemand.
Ro 7:2 For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband.
[Ro 7:3 DK-KJV] Så hvis hun da, mens hendes ægtemand lever, er gift med en anden mand, skal hun kaldes en utro kvinde: men hvis hendes ægtemand er død, er hun fri fra loven; sådant at hun ikke længere er en utro kvinde, selvom hun er gift med en anden mand.
Ro 7:3 So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.
[Ro 7:4 DK-KJV] Derfor, mine brødre, er I også blevet døde overfor loven via Kristus’ krop; så I skulle bli’ gift med hinanden, ja med ham som er oprejst fra de døde, så vi skulle frembringe frugt for Gud.
Ro 7:4 Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.
[Ro 7:5 DK-KJV] For da vi var kødelige, bevirkede synderne, der var via loven, at arbejde i vore lemmer for at frembringe frugt indtil død.
Ro 7:5 For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death.
[Ro 7:6 DK-KJV] Men nu er vi forløst fra loven, den som er døden hvori vi blev holdt; så vi skulle tjene i en fornyet ånd; og ikke i forældede bogstaver.
Ro 7:6 But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter.
[Ro 7:7 DK-KJV] Hvad skal vi da sige? Er loven synd? Gud forbyde det. Nej, jeg havde ikke kendt til synd, hvis det ikke var for loven: og jeg havde ikke kendt til begær, medmindre loven havde sagt, Du skal ikke begære.
Ro 7:7 What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet.
[Ro 7:8 DK-KJV] Men synd, fandt en anledning via befalingen, som i mig udvirkede alle mulige former for begær. For uden loven var synd død.
Ro 7:8 But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead.
[Ro 7:9 DK-KJV] For jeg var i live uden loven engang: men da befalingerne kom, blev synd afsløret, og jeg døde.
Ro 7:9 For I was alive without the law once: but when the commandment came, sin revived, and I died.
[Ro 7:10 DK-KJV] Og befalingen, som var ordineret for at gi’ liv, fandt jeg ud af at være indtil død.
Ro 7:10 And the commandment, which was ordained to life, I found to be unto death.
[Ro 7:11 DK-KJV] For synd, fandt en anledning via befalingen, som bedragede mig, og dræbte mig via den.
Ro 7:11 For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
[Ro 7:12 DK-KJV] Derfor er loven hellig, og befalingen hellig, og retfærdig, og god.
Ro 7:12 Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.
[Ro 7:13 DK-KJV] Var da den som er god gjort til død for mig? Gud forbyde det. Men synd, så den måtte afsløre synd, som arbejder død i mig via den som er god; så synd via befalingen måtte bli’ overmådelig syndig.
Ro 7:13 Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.
[Ro 7:14 DK-KJV] For vi ved at loven er åndelig: men jeg er kødelig, solgt under synd.
Ro 7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.
[Ro 7:15 DK-KJV] For det som jeg gør tillader jeg ikke: for det jeg ville, det gør jeg ikke; men det jeg hader, det gør jeg.
Ro 7:15 For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I.
[Ro 7:16 DK-KJV] Hvis jeg da gør det som jeg ikke ville, samtykker jeg med loven at den er god.
Ro 7:16 If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.
[Ro 7:17 DK-KJV] Så er det nu ikke længere mig som gør det, men synd der bor i mig.
Ro 7:17 Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
[Ro 7:18 DK-KJV] For jeg ved at i mig (det er, i mit kød,) bor der ingen gode ting: for det at ville er tilstede i mig, men hvordan man udfører det som er godt finder jeg ikke.
Ro 7:18 For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not.
[Ro 7:19 DK-KJV] For det gode som jeg ville gør jeg ikke: men det onde som jeg ikke ville, det gør jeg.
Ro 7:19 For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.
[Ro 7:20 DK-KJV] Hvis jeg nu gør det som jeg ikke ville, er det ikke længere mig som gør det, men synd som bor i mig.
Ro 7:20 Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
[Ro 7:21 DK-KJV] Jeg finder da en lov, at, når jeg ville gøre godt, så er det onde tilstede hos mig.
Ro 7:21 I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me.
[Ro 7:22 DK-KJV] For jeg fryder mig over Guds lov efter det indre menneske:
Ro 7:22 For I delight in the law of God after the inward man:
[Ro 7:23 DK-KJV] Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, som er i krig med loven fra mit sind, og bringer mig ind i fangenskab af syndens lov som er i mine lemmer.
Ro 7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
[Ro 7:24 DK-KJV] Åh jeg elendige menneske! hvem skal befri mig fra denne dødens krop?
Ro 7:24 O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?
[Ro 7:25 DK-KJV] Jeg takker Gud gennem Jesus Kristus vor Herre. Sådant at jeg migselv med sindet tjener Guds lov; men med kødet syndens lov.
Ro 7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin.
[Ro 8:1 DK-KJV] Der er derfor nu ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, som ikke vandrer kødeligt, men Åndeligt.
Ro 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
[Ro 8:2 DK-KJV] For loven fra Livets Ånd i Kristus Jesus har frigjort mig fra syndens lov og død.
Ro 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.
[Ro 8:3 DK-KJV] For det som loven ikke kunne gøre, eftersom den var svag på grund af kødet, det gjorde Gud ved at sende sin egen Søn i syndigt køds lighed, og på grund af synd, fordømte synden i kødet:
Ro 8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:
[Ro 8:4 DK-KJV] Så retfærdigheden i loven måtte bli’ opfyldt i os, der ikke vandrer kødeligt, men Åndeligt.
Ro 8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
[Ro 8:5 DK-KJV] For de der er kødelige tænker på de ting som vedrører kødet; men de der er Åndelige de Åndelige ting.
Ro 8:5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.
[Ro 8:6 DK-KJV] For det at være kødelig tænkende er død; men det at være åndelig tænkende er liv og fred.
Ro 8:6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.
[Ro 8:7 DK-KJV] Fordi den kødelige tankegang er fjendskab imod Gud: for den er ikke underlagt Guds lov, og kan i virkeligheden heller ikke være det.
Ro 8:7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.
[Ro 8:8 DK-KJV] Så derfor kan de som er kødelige ikke behage Gud.
Ro 8:8 So then they that are in the flesh cannot please God.
[Ro 8:9 DK-KJV] Men I er ikke kødelige, men Åndelige, hvis det er sådant at Guds Ånd bor i jer. Hvis der nu er en mand der ikke har Kristus’ Ånd, så er han ikke hans.
Ro 8:9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.
[Ro 8:10 DK-KJV] Og hvis Kristus er i jer, så er kroppen død på grund af synd; men Ånden er liv på grund af retfærdighed.
Ro 8:10 And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness.
[Ro 8:11 DK-KJV] Men hvis Ånden fra ham som oprejste Jesus fra de døde bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også oprejse jeres dødelige kroppe via hans Ånd som bor i jer.
Ro 8:11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.
[Ro 8:12 DK-KJV] Derfor, brødre, er vi skyldige, ikke overfor kødet, at leve kødeligt.
Ro 8:12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.
[Ro 8:13 DK-KJV] For hvis I lever kødeligt, skal I dø: men hvis I gennem Ånden dødeliggør kroppens handlinger, skal I leve.
Ro 8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.
[Ro 8:14 DK-KJV] For alle de som er ledet via Guds Ånd, de er Guds sønner.
Ro 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
[Ro 8:15 DK-KJV] For I har ikke igen modtaget slaveriets ånd for at frygte; men I har modtaget adoptions Ånd, hvorved vi råber, Abba, Far.
Ro 8:15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
[Ro 8:16 DK-KJV] Ånden denselv fremfører vidnesbyrd med vores ånd, at vi er Guds børn:
Ro 8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:
[Ro 8:17 DK-KJV] Og hvis børn, så arvinger; arvinger af Gud, og medarvinger med Kristus; hvis det er sådant at vi lider med ham, så vi også må bli’ forherliget sammen.
Ro 8:17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.
[Ro 8:18 DK-KJV] For jeg regner med at denne nuværende tids lidelser ikke er værdig til at bli’ sammenlignet med den herlighed som skal bli’ afsløret i os.
Ro 8:18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
[Ro 8:19 DK-KJV] For skabelsens inderligst forventning venter på Guds sønners manifestation.
Ro 8:19 For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.
[Ro 8:20 DK-KJV] For skabelsen var underlagt forfængelighed, ikke frivilligt, men på grund af ham som har underlagt den samme i håb,
Ro 8:20 For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,
[Ro 8:21 DK-KJV] Fordi skabelsen denselv også skal bli’ forløst fra fordærvelsens slaveri ind i den herlige frihed som Guds børn.
Ro 8:21 Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.
[Ro 8:22 DK-KJV] For vi ved at hele skabningen sukker og kæmper sammen i smerte indtil nu.
Ro 8:22 For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
[Ro 8:23 DK-KJV] Og ikke kun de, men også osselv, som har Åndens førstefrugter, ja vi osselv sukker inde i osselv, ved at vente på adoptionen, til at bevidne, vores krops forløsning.
Ro 8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.
[Ro 8:24 DK-KJV] For vi er frelst via håb: men håb som ses er ikke håb: for hvad et menneske ser, hvorfor skulle han dog håbe på det?
Ro 8:24 For we are saved by hope: but hope that is seen is not hope: for what a man seeth, why doth he yet hope for?
[Ro 8:25 DK-KJV] Men hvis vi håber på det som vi ikke har set, så venter vi med tålmodighed på det.
Ro 8:25 But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.
[Ro 8:26 DK-KJV] Ligeså hjælper Ånden også vore skavanker: for vi ved ikke hvad vi skal bede om som vi burde: men Ånden selv går i forbøn for os med sukke som ikke kan udtales.
Ro 8:26 Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.
[Ro 8:27 DK-KJV] Og han som ransager hjerterne ved hvad der er Åndens sind, fordi han går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.
Ro 8:27 And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God.
[Ro 8:28 DK-KJV] Og vi ved at alle ting arbejder sammen for det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kaldet i overensstemmelse med hans formål.
Ro 8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.
[Ro 8:29 DK-KJV] For de som han kendte på forhånd, forudbestemte han også til at bli’ formet i hans Søns figur, så han måtte bli’ den førstefødte blandt mange brødre.
Ro 8:29 For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren.
[Ro 8:30 DK-KJV] Desuden de som han forudbestemte, dem kaldte han også på: og de som han kaldte på, dem retfærdiggjorde han også: og de som han retfærdiggjorde, dem forherligede han også.
Ro 8:30 Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified.
[Ro 8:31 DK-KJV] Hvad skal vi da sige til disse ting? Hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os?
Ro 8:31 What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?
[Ro 8:32 DK-KJV] Han som ikke skånede hans egen Søn, men forløste ham for os alle, hvordan skal han så ikke også med ham frit give os alle ting?
Ro 8:32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
[Ro 8:33 DK-KJV] Hvem skal lægge nogle ting til Guds valgtes anklage? Det er Gud som retfærdiggør.
Ro 8:33 Who shall lay any thing to the charge of God’s elect? It is God that justifieth.
[Ro 8:34 DK-KJV] Hvem er han som fordømmer? Det er Kristus der døde, ja snarere, der er opstået igen, som er lige ved Guds højre hånd, som også går i forbøn for os.
Ro 8:34 Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us.
[Ro 8:35 DK-KJV] Hvem skal skille os fra Kristus’ kærlighed? skal trængsel, eller nød, eller forfølgelse, eller hungersnød, eller nøgenhed, eller fare, eller sværd?
Ro 8:35 Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
[Ro 8:36 DK-KJV] Som det er skrevet, For din skyld er vi dræbt hele dagen lang; vi er regnet som får på vej mod slagteren.
Ro 8:36 As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter.
[Ro 8:37 DK-KJV] Nej, i alle disse ting er vi mere end sejrende gennem ham som elskede os.
Ro 8:37 Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.
[Ro 8:38 DK-KJV] For jeg er overbevist om, at hverken død, eller liv, eller engle, eller fyrstedømmer, eller myndigheder, eller nuværende ting, eller kommende ting,
Ro 8:38 For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,
[Ro 8:39 DK-KJV] Eller højde, eller dybde, eller en anden skabning, skal være i stand til at skille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus vor Herre.
Ro 8:39 Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
[Ro 9:1 DK-KJV] Jeg siger sandheden i Kristus, jeg lyver ikke, som min samvittighed også bevidner for mig i den Hellige Ånd,
Ro 9:1 I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost,
[Ro 9:2 DK-KJV] At jeg har stor tungsindighed og kontinuerlig sorg i mit hjerte.
Ro 9:2 That I have great heaviness and continual sorrow in my heart.
[Ro 9:3 DK-KJV] For jeg kunne ønske at jeg migselv var forbandet fra Kristus for mine brødre, mine stammefæller ifølge kødet:
Ro 9:3 For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh:
[Ro 9:4 DK-KJV] Som er Israeliter; til hvem adoptionen tilhører, og herligheden, og pagterne, og de fik givet loven, og Gudstjenesten, og løfterne;
Ro 9:4 Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;
[Ro 9:5 DK-KJV] Disse er fædrene, og fra hvem som angår kødet Kristus kom, som er over alle, Gud velsignet for evigt. Amen.
Ro 9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.
[Ro 9:6 DK-KJV] Dog ikke som om at Guds ord ikke har haft sin effekt. For de er ikke alle Israel, dem som er fra Israel:
Ro 9:6 Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel:
[Ro 9:7 DK-KJV] Heller ikke, fordi de er sæden efter Abraham, er de alle børn: men, I Isak skal din sæd kaldes.
Ro 9:7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called.
[Ro 9:8 DK-KJV] Det er, De som er kødets børn, disse er ikke Guds børn: men løftets børn er anset som at være sæden.
Ro 9:8 That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed.
[Ro 9:9 DK-KJV] For dette er løftets ord, På dette tidspunkt vil jeg komme, og Sara skal ha’ en søn.
Ro 9:9 For this is the word of promise, At this time will I come, and Sara shall have a son.
[Ro 9:10 DK-KJV] Og ikke kun dette; men da Rebekah også havde undfanget via én, ja via Isak vor forfar;
Ro 9:10 And not only this; but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac;
[Ro 9:11 DK-KJV] (For børnene som endnu ikke er født, som hverken har gjort noget godt eller ondt, så Guds formål i overensstemmelse med valg måtte stå fast, ikke gennem gerninger, men på grund af ham som kalder;)
Ro 9:11 (For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth;)
[Ro 9:12 DK-KJV] Var det sagt til hende, Den ældre skal tjene den yngre.
Ro 9:12 It was said unto her, The elder shall serve the younger.
[Ro 9:13 DK-KJV] Som det er skrevet, Jacob elskede jeg, men Esau hadede jeg.
Ro 9:13 As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
[Ro 9:14 DK-KJV] Hvad skal vi da sige? Er Gud uretfærdig? Gud forbyde det.
Ro 9:14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.
[Ro 9:15 DK-KJV] For han siger til Moses, jeg vil ha’ barmhjertighed med dem som jeg vælger at ha’ barmhjertighed med, og jeg vil ha’ medlidenhed med dem som jeg vælger at ha’ medlidenhed med.
Ro 9:15 For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
[Ro 9:16 DK-KJV] Så er det ikke op til ham som vil, heller ikke op til han som løber, men op til Gud hvem han vil vise medlidenhed med.
Ro 9:16 So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.
[Ro 9:17 DK-KJV] For skrifterne siger til Farao, Ja for dette samme formål har jeg rejst dig op, så jeg måtte vise min kraft i dig, og for at mit navn måtte erklæres ud over hele jorden.
Ro 9:17 For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.
[Ro 9:18 DK-KJV] Derfor har han barmhjertighed med dem han vil ha’ barmhjertighed med, og dem han vil forhærder han.
Ro 9:18 Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth.
[Ro 9:19 DK-KJV] Du vil så sige til mig, Hvorfor finder han så stadig fejl? For hvem har modstået hans vilje?
Ro 9:19 Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will?
[Ro 9:20 DK-KJV] Nej men, Kæreste menneske, hvem er du der går til genmæle imod Gud? Skal den formede ting sige til ham som formede den, Hvorfor har du lavet mig således?
Ro 9:20 Nay but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus?
[Ro 9:21 DK-KJV] Har pottemageren ikke magt over leret, af den samme klump at lave et kar til ære, og et andet til vanære?
Ro 9:21 Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and another unto dishonour?
[Ro 9:22 DK-KJV] Hvad hvis Gud, ved at være villig til at fremvise hans arrigskab, og til at gøre hans styrke kendt, udholdt de arrigskabets kar som var beregnet til destruktion med megen tålmodighed:
Ro 9:22 What if God, willing to shew his wrath, and to make his power known, endured with much longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction:
[Ro 9:23 DK-KJV] Og at han måtte kundgøre rigdommene af hans herlighed på barmhjertighedens kar, som han forud havde forberedt til herlighed,
Ro 9:23 And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory,
[Ro 9:24 DK-KJV] Ja os, som han har kaldet, ikke kun blandt Jøderne, men også blandt Hedningerne?
Ro 9:24 Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?
[Ro 9:25 DK-KJV] Som han også siger i Hoseas, Jeg vil kalde dem mit folk, som ikke var mit folk; og hende elsket, som ikke var elsket.
Ro 9:25 As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved, which was not beloved.
[Ro 9:26 DK-KJV] Og det vil ske, at i det sted hvor det var sagt til dem, I er ikke mit folk; der skal de kaldes den levende Guds børn.
Ro 9:26 And it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people; there shall they be called the children of the living God.
[Ro 9:27 DK-KJV] Esajas råber også angående Israel, Selvom antallet på Israels børn er som havets sand, skal en rest bli’ frelst:
Ro 9:27 Esaias also crieth concerning Israel, Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved:
[Ro 9:28 DK-KJV] For han vil færdiggøre værket, og afkorte det i retfærdighed: fordi Herren vil gøre et kort værk på jorden. 
Ro 9:28 For he will finish the work, and cut it short in righteousness: because a short work will the Lord make upon the earth.
[Ro 9:29 DK-KJV] Og som Esajas forud har sagt, Medmindre Sabaoths Herre havde efterladt os én sæd, havde vi været som Sodoma, og var blevet ligesom Gomorra. “Sabaoths Herre = Hærskarers Herre”
Ro 9:29 And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha.
[Ro 9:30 DK-KJV] Hvad skal vi da sige? At Hedningerne, som ikke fulgte efter retfærdighed, har nået frem til retfærdighed, ja den retfærdighed som er i tro.
Ro 9:30 What shall we say then? That the Gentiles, which followed not after righteousness, have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith.
[Ro 9:31 DK-KJV] Men Israel, som fulgte efter retfærdighedens lov, har ikke nået frem til retfærdighedens lov.
Ro 9:31 But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness.
[Ro 9:32 DK-KJV] Hvorfor? Fordi de ikke søgte den via tro; men som var den via lovgerninger. For de snublede over den snublesten;
Ro 9:32 Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumblingstone;
[Ro 9:33 DK-KJV] Som det er skrevet, Læg mærke til, i Sion lægger jeg en snublesten og klippe af krænkelse: og hvemsomhelst der tror på ham skal ikke være beskæmmet.
Ro 9:33 As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth on him shall not be ashamed.
[Ro 10:1 DK-KJV] Brødre, mit hjertes ønske og bøn til Gud for Israel er, at de måtte bli’ frelst.
Ro 10:1 Brethren, my heart’s desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved.
[Ro 10:2 DK-KJV] For jeg kan bevidne at de har en nidkærhed efter Gud, men ikke efter kundskab.
Ro 10:2 For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge.
[Ro 10:3 DK-KJV] For de som er uvidende om Guds retfærdighed, går rundt og laver deres egen retfærdighed, og har ikke underlagt demselv til Guds retfærdighed.
Ro 10:3 For they being ignorant of God’s righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.
[Ro 10:4 DK-KJV] For Kristus er enden på loven som retfærdighed til enhver der tror.
Ro 10:4 For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.
[Ro 10:5 DK-KJV] For Moses beskriver den retfærdighed som er i loven, At det menneske som gør de ting skal leve via dem.
Ro 10:5 For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man which doeth those things shall live by them.
[Ro 10:6 DK-KJV] Men den retfærdighed som er i tro taler på denne måde, Sig ikke i dit hjerte, Hvem stiger op ind i himlen? (det er, for at hente Kristus ned fra foroven:)
Ro 10:6 But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? (that is, to bring Christ down from above:)
[Ro 10:7 DK-KJV] Eller, Hvem skal dale ned i dybet? (det er, for igen at hente Kristus op fra de døde.)
Ro 10:7 Or, Who shall descend into the deep? (that is, to bring up Christ again from the dead.)
[Ro 10:8 DK-KJV] Men hvad siger den? Ordet er dig nær, ja i din mund, og i dit hjerte: det er, troens ord, som vi prædiker;
Ro 10:8 But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith, which we preach;
[Ro 10:9 DK-KJV] Så hvis du bekender Herren Jesus med din mund, og tror i dit hjerte at Gud oprejste ham fra de døde, bli’r du frelst.
Ro 10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
[Ro 10:10 DK-KJV] For med hjertet tror mennesket indtil retfærdighed; og bekendelse er gjort med munden indtil frelse.
Ro 10:10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.
[Ro 10:11 DK-KJV] For skriften siger, Hvemsomhelst der tror på ham skal ikke bli’ gjort til skamme.
Ro 10:11 For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
[Ro 10:12 DK-KJV] For der er ikke nogen forskel på Jøden og Grækeren: for den samme Herre over alle er rig overfor alle der kalder på ham.
Ro 10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.
[Ro 10:13 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal kalde på Herrens navn skal bli’ frelst.
Ro 10:13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
[Ro 10:14 DK-KJV] Hvordan skal de da kalde på ham som de ikke har troet på? og hvordan skal de tro på ham som de ikke har hørt om? og hvordan skal de høre uden en prædikant?
Ro 10:14 How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?
[Ro 10:15 DK-KJV] Og hvordan skal de prædike, medmindre de er sendt? som det er skrevet, Hvor smukke er fødderne efter dem som prædiker fredsevangeliet, og som kommer med glædelige budskaber om gode ting!
Ro 10:15 And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!
[Ro 10:16 DK-KJV] Men de har ikke alle adlydt evangeliet. For Esajas siger, Herre, hvem har troet på vores vidneforklaring?
Ro 10:16 But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report?
[Ro 10:17 DK-KJV] Så derfor kommer tro via det at høre, og det at høre via Guds ord.
Ro 10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
[Ro 10:18 DK-KJV] Men jeg siger, Har de ikke hørt? Jo sandelig, deres lyd gik udover hele jorden, og deres ord til denne verdens ende.
Ro 10:18 But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world.
[Ro 10:19 DK-KJV] Men jeg siger, Vidste Israel ikke det? Først siger Moses, Jeg vil provokere jer til jalousi via dem som ikke er et folk, og via en tåbelig nation vil jeg gøre jer arrig.
Ro 10:19 But I say, Did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you.
[Ro 10:20 DK-KJV] Men Esajas er meget frimodig, og siger, Jeg var fundet af dem som ikke søgte mig; jeg var manifesteret for dem som ikke spurgte efter mig.
Ro 10:20 But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me.
[Ro 10:21 DK-KJV] Men til Israel siger han, Hele dagen lang har jeg strakt mine hænder ud mod et ulydigt og genstridigt folk.
Ro 10:21 But to Israel he saith, All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people.
[Ro 11:1 DK-KJV] Jeg siger da, Har Gud forkastet hans folk? Gud forbyde det. For jeg er også en Israelit, af Abrahams sæd, af Benjamins stamme.
Ro 11:1 I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
[Ro 11:2 DK-KJV] Gud har ikke forkastet hans folk som han forud har kendt. Ved I ikke hvad skriften siger om Elias? hvordan han overfor Gud gik i forbøn imod Israel, og siger,
Ro 11:2 God hath not cast away his people which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias? how he maketh intercession to God against Israel, saying,
[Ro 11:3 DK-KJV] Herre, de har dræbt dine profeter, og revet dine altre ned; og jeg er efterladt alene, og de søger efter mit liv.
Ro 11:3 Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life.
[Ro 11:4 DK-KJV] Men hvad siger svaret fra Gud til ham? Jeg har reserveret til mig selv 7.000 mænd som ikke har bøjet knæ for Baal-figuren.
Ro 11:4 But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.
[Ro 11:5 DK-KJV] På samme måde er der også på nuværende tidspunkt en rest ifølge nådesvalget.
Ro 11:5 Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
[Ro 11:6 DK-KJV] Og hvis via nåde, så er det ikke længere af gerninger: for ellers er nåde ikke længere nåde. Men hvis det er af gerninger, så er det ikke længere nåde: for ellers er gerning ikke længere gerning.
Ro 11:6 And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work.
[Ro 11:7 DK-KJV] Hvad så? Israel havde ikke modtaget det som han søgte efter; men de valgte havde modtaget det, og resten var gjort blinde.
Ro 11:7 What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded
[Ro 11:8 DK-KJV] (Ligesom det er skrevet, Gud har givet dem dovenskabsånden, øjne så de ikke skulle se, og ører så de ikke skulle høre;) indtil denne dag.
Ro 11:8 (According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear;) unto this day.
[Ro 11:9 DK-KJV] Og David siger, Lad deres bord bli’ gjort til en klapfælde, og en fælde, og en snubleblok, og en tilbagebetaling til dem:
Ro 11:9 And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumblingblock, and a recompence unto them:
[Ro 11:10 DK-KJV] Lad deres øjne bli’ formørkede, så de ikke kan se, og altid bøje deres ryg ned.
Ro 11:10 Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back alway.
[Ro 11:11 DK-KJV] Jeg siger da, Har de snublet så de skulle falde? Gud forbyde det: men snarere gennem deres fald er frelsen kommet til Hedningerne, for at provokere dem til jalousi.
Ro 11:11 I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.
[Ro 11:12 DK-KJV] Hvis nu deres fald er denne verdens rigdomme, og deres formindskelse Hedningernes rigdomme; hvor meget mere deres fylde?
Ro 11:12 Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness?
[Ro 11:13 DK-KJV] For jeg taler til jer Hedninger, eftersom jeg er Hedningernes apostel, forstørrer jeg mit embede: 
Ro 11:13 For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office:
[Ro 11:14 DK-KJV] Hvis jeg på nogensomhelst måde må provokere dem som er mit kød til kappestrid, og måtte frelse nogle af dem.
Ro 11:14 If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.
[Ro 11:15 DK-KJV] For hvis afvisningen af ​​dem er denne verdens forsoning, hvordan skal modtagelsen af dem være, andet end liv fra de døde?
Ro 11:15 For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead?
[Ro 11:16 DK-KJV] For hvis førstefrugten er hellig, er dejen også hellig: og hvis roden er hellig, sådant er grenene.
Ro 11:16 For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.
[Ro 11:17 DK-KJV] Og hvis nogle af grenene er brækket af, og du, som er et vildt oliventræ, blev indpodet blandt dem, og med dem delagtige af roden og fedmen fra oliventræet:
Ro 11:17 And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree;
[Ro 11:18 DK-KJV] Pral ikke overfor grenene. Men hvis du praler, du bærer ikke roden, men roden dig.
Ro 11:18 Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee.
[Ro 11:19 DK-KJV] Du vil da sige, Grenene var brækket af, så jeg måtte bli’ indpodet.
Ro 11:19 Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in.
[Ro 11:20 DK-KJV] Godt; de blev brækket af på grund af vantro, og du står via tro. Vær ikke hovmodig, men frygt:
Ro 11:20 Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear:
[Ro 11:21 DK-KJV] For hvis Gud ikke skånede de naturlige grene, vær på vagt for ikke at han også undlader at skåne dig.
Ro 11:21 For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.
[Ro 11:22 DK-KJV] Læg mærke til Guds godhed og strenghed: overfor dem som faldt, strenghed; men imod dig, godhed, hvis du fortsætter i hans godhed: ellers skal du også bli’ bli’ skåret af.
Ro 11:22 Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.
[Ro 11:23 DK-KJV] Og også de, hvis de ikke fortsat holder fast i vantro, skal bli’ indpodet: for Gud er i stand til at pode dem igen.
Ro 11:23 And they also, if they abide not still in unbelief, shall be graffed in: for God is able to graff them in again.
[Ro 11:24 DK-KJV] For hvis du blev skåret ud af et oliventræ som af natur er vildt, og mod naturen blev podet ind på et godt oliventræ: hvor meget mere skal disse, som er de naturlige grene, bli’ podet ind på deres eget oliventræ?
Ro 11:24 For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?
[Ro 11:25 DK-KJV] For jeg ville ikke, brødre, at I skulle være uvidende om dette mysterie, for ikke at I skulle være vise i jeres egne indbildskheder; at blindhed delvis er sket for Israel, indtil Hedningernes fylde er kommet ind. “Se – Ro 11:25-26 – Zak 8:20-23 -“
Ro 11:25 For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.
[Ro 11:26 DK-KJV] Og sådant skal hele Israel bli’ frelst: som det er skrevet, Der skal Forløseren komme ud af Sion, og skal fjerne ugudeligheden fra Jacob:
Ro 11:26 And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob:
[Ro 11:27 DK-KJV] For dette er min pagt med dem, når jeg skal fjerne deres synder.
Ro 11:27 For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins.
[Ro 11:28 DK-KJV] Hvad der angår evangeliet, de er fjender for jeres skyld: men hvad der vedrører valget, de er elskede for fædrenes skyld.
Ro 11:28 As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the fathers’ sakes.
[Ro 11:29 DK-KJV] For Guds gaver og kald er uden omvendelse.
Ro 11:29 For the gifts and calling of God are without repentance.
[Ro 11:30 DK-KJV] For som I gennem tiderne ikke har troet på Gud, har dog nu alligevel modtaget barmhjertighed gennem deres vantro:
Ro 11:30 For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief:
[Ro 11:31 DK-KJV] Nu har også disse på samme måde ikke troet, så de også gennem jeres barmhjertighed må modtage barmhjertighed.
Ro 11:31 Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.
[Ro 11:32 DK-KJV] For Gud har indesluttet dem alle i vantro, så han måtte ha’ barmhjertighed med alle.
Ro 11:32 For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all.
[Ro 11:33 DK-KJV] Åh rigdomsdybden både af Guds visdom og kundskab! hvor er hans domme ubegribelige, og hans veje usporlige!
Ro 11:33 O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
[Ro 11:34 DK-KJV] For hvem kender Herrens sind? eller hvem har været hans rådgiver?
Ro 11:34 For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counseller?
[Ro 11:35 DK-KJV] Eller hvem har først givet til ham, og det skal bli’ tilbagebetalt til ham igen?
Ro 11:35 Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again?
[Ro 11:36 DK-KJV] For af ham, og gennem ham, og til ham, er alle ting: til hvem være herlighed for evigt. Amen.
Ro 11:36 For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.
[Ro 12:1 DK-KJV] Derfor bønfalder jeg jer, brødre, via Guds barmhjertigheder, at I præsenterer jeres kroppe som et levende offer, helligt, acceptabelt overfor Gud, som er jeres rimelige handling.
Ro 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
[Ro 12:2 DK-KJV] Og vær ikke tilpasset til denne verden: men vær I forvandlet ved fornyelsen af jeres sind, for at I må bevise hvad der er den gode, og acceptable, og perfekte, vilje fra Gud.
Ro 12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
[Ro 12:3 DK-KJV] For jeg siger, gennem nåden som er givet til mig, til ethvert menneske som er blandt jer, ikke at have højere tænker om sigselv end han bør ha’; men at tænke besindigt, ligesom Gud har fordelt trosmålet til ethvert menneske.
Ro 12:3 For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
[Ro 12:4 DK-KJV] Eftersom vi har mange lemmer i én krop, og alle lemmer ikke har det samme embede:
Ro 12:4 For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
[Ro 12:5 DK-KJV] Så vi, som er mange, er én krop i Kristus, og hver enkelt er vi hinandens lemmer.
Ro 12:5 So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
[Ro 12:6 DK-KJV] Ved da at ha’ forskellige gaver ifølge nåden som er givet til os, om det er at profetere, lad os profetere efter trosproportionen;
Ro 12:6 Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
[Ro 12:7 DK-KJV] Eller tjeneste, lad os vente på vor betjening: eller han som underviser, på undervisning;
Ro 12:7 Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
[Ro 12:8 DK-KJV] Eller han som formaner, på formaning: han som giver, lad ham gøre det med enkelhed; han som leder, med flid; han som viser barmhjertighed, med munterhed.
Ro 12:8 Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
[Ro 12:9 DK-KJV] Lad kærligheden være uden hykleri. Afsky det som er ondt; klyng jer til det som er godt.
Ro 12:9 Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
[Ro 12:10 DK-KJV] Vær venlige og hengivne overfor hinanden med broderlig kærlighed; ved i ære at foretrække hinanden;
Ro 12:10 Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
[Ro 12:11 DK-KJV] Ikke doven i foretagsomhed; passioneret i ånd; ved at tjene Herren;
Ro 12:11 Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
[Ro 12:12 DK-KJV] Ved at juble i håb; tålmodig i trængsel; ved øjeblikkeligt at fortsætte i bøn.
Ro 12:12 Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
[Ro 12:13 DK-KJV] Ved at dele ud til de helliges fornødenheder; ved at være gæstfri.
Ro 12:13 Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
[Ro 12:14 DK-KJV] Velsign dem som forfølger jer: velsign, og forband ikke.
Ro 12:14 Bless them which persecute you: bless, and curse not.
[Ro 12:15 DK-KJV] Jubel med dem som jubler, og græd med dem der græder.
Ro 12:15 Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
[Ro 12:16 DK-KJV] Vær af det samme sind overfor hinanden. Bekymre jer ikke om høje ting, men hold jer til simple mennesker. Vær ikke kloge i jeres egne indbildskheder.
Ro 12:16 Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
[Ro 12:17 DK-KJV] Gengæld ingen ondt med ondt. Tilvejebring tingene hæderligt i alle menneskers øjne.
Ro 12:17 Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
[Ro 12:18 DK-KJV] Hvis det er muligt, så meget som er i jer, lev fredeligt med alle mennesker.
Ro 12:18 If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
[Ro 12:19 DK-KJV] Højt elskede, hævn ikke jerselv, men giv hellere arrigskabet plads: for det er skrevet, Hævnen er min; jeg vil tilbagebetale, siger Herren.
Ro 12:19 Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
[Ro 12:20 DK-KJV] Hvis din fjende derfor er sulten, bespis ham; hvis han tørster, giv ham noget at drikke: for når du gør sådant samler du gloende kul på hans hoved.
Ro 12:20 Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
[Ro 12:21 DK-KJV] Lad ikke det onde vinde over jer, men vind over det onde med det gode.
Ro 12:21 Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
[Ro 13:1 DK-KJV] Lad enhver sjæl adlyde de højere myndigheder. For der er ingen myndighed foruden at den er fra Gud: myndighederne der er her er indsat af Gud.
Ro 13:1 Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.
[Ro 13:2 DK-KJV] Hvemsomhelst der derfor modsætter sig myndigheden, modsætter sig Guds indsatte: og de der modsætter sig skal modtage forbandelse til demselv.
Ro 13:2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.
[Ro 13:3 DK-KJV] For lederne er her ikke for at terrorisere gode gerninger, men for de onde. Burde du da ikke være bange for myndigheden? gør det som er godt, og du modtager ros af den samme:
Ro 13:3 For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:
[Ro 13:4 DK-KJV] For han er en Guds betjener til dig for det gode. Men hvis du gør det som er ondt, vær bange; for det er ikke for intet at han bærer sværdet: For han er en Guds betjener, en gengælder der er indsat for at eksekvere arrigskab overfor ham der gør ondt.
Ro 13:4 For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.
[Ro 13:5 DK-KJV] Derfor er det nødvendigt at I adlyder, ikke kun på grund af arrigskab, men også for samvittighedens skyld.
Ro 13:5 Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.
[Ro 13:6 DK-KJV] For af denne grund betal I også skat: for de er Guds betjenere, som kontinuerligt tager sig af disse selvsamme ting.
Ro 13:6 For for this cause pay ye tribute also: for they are God’s ministers, attending continually upon this very thing.
[Ro 13:7 DK-KJV] Betal derfor alle deres afgifter: skat til dem som skal ha’ skat; told til dem som skal ha’ told; frygt den som skal frygtes; ær den som skal æres.
Ro 13:7 Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
[Ro 13:8 DK-KJV] Skyld intet menneske nogen ting, udover at elske hinanden: for han der elsker en anden har opfyldt loven.
Ro 13:8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.
[Ro 13:9 DK-KJV] På grund af det, Skal du ikke begå utroskab, Du skal ikke slå ihjel, Du skal ikke stjæle, Du skal ikke aflægge falskt vidnesbyrd, Du skal ikke begære; og hvis der er nogen andre befalinger, er det kort indesluttet i dette ordsprog, nemlig, Du skal elske din næste som digselv.
Ro 13:9 For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
[Ro 13:10 DK-KJV] Kærlighed udvirker intet ondt overfor hans næste: derfor er kærlighed opfyldelsen af loven.
Ro 13:10 Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.
[Ro 13:11 DK-KJV] Og det, ved at kende tiden, at det nu er på høje tid at vågne op fra søvnen: for nu er vor frelse nærmere end da vi kom til tro.
Ro 13:11 And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.
[Ro 13:12 DK-KJV] Natten er snart forbi, den dag er nær: lad os derfor nedlægge mørkets gerninger, og lad os tage lysets rustning på.
Ro 13:12 The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.
[Ro 13:13 DK-KJV] Lad os vandre hæderligt, som om dagen; ikke i oprør og drukkenskab, ikke i løsagtighed og kådhed, ikke i strid og misundelse.
Ro 13:13 Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.
[Ro 13:14 DK-KJV] Men ta’ I Herren Jesus Kristus på, og træf ikke forholdsregler for kødet, for at opfylde des lyster.
Ro 13:14 But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.
[Ro 14:1 DK-KJV] Modtag I ham der er svag i troen, men ikke til tvivlsomme disputationer.
Ro 14:1 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.
[Ro 14:2 DK-KJV] For en’ tror at han må spise alle ting: en anden, som er svag, spiser urter.
Ro 14:2 For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs.
[Ro 14:3 DK-KJV] Lad ikke ham der spiser foragte ham der ikke spiser; og lad ikke ham der ikke spiser dømme ham der spiser: for Gud har modtaget ham.
Ro 14:3 Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him.
[Ro 14:4 DK-KJV] Hvem er du der dømmer en anden mands tjener? han står eller falder overfor hans egen mester. Ja, han skal bli’ holdt oppe: for Gud er i stand til at få ham til at stå.
Ro 14:4 Who art thou that judgest another man’s servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand.
[Ro 14:5 DK-KJV] En mand værdsætter en dag over en anden: en anden værdsætter alle dage ens. Lad enhver mand være fuldt overbevist i hans eget sind.
Ro 14:5 One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
[Ro 14:6 DK-KJV] Han der værdsætter den dag, værdsætter den for Herren; og han der ikke værdsætter den dag, overfor Herren værdsætter han den ikke. Han der spiser, spiser for Herren, for han giver Gud taksigelsesbønner; og han der ikke spiser, overfor Herren spiser han ikke, og giver Gud taksigelsesbønner.
Ro 14:6 He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.
[Ro 14:7 DK-KJV] For ingen af os lever for sigselv, og ingen mand dør for sigselv.
Ro 14:7 For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
[Ro 14:8 DK-KJV] For om vi lever, lever vi for Herren; og om vi dør, dør vi for Herren: derfor om vi lever, eller dør, er vi Herrens.
Ro 14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord’s.
[Ro 14:9 DK-KJV] For det er formålet med at Kristus både døde, og opstod, og blev levende igen, så han måtte være Herre både for de døde og levende.
Ro 14:9 For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.
[Ro 14:10 DK-KJV] Men hvorfor gør du det at du dømmer din bror? eller hvorfor gør du det at du foragter din bror? for vi skal alle stå foran Kristus’ domstol.
Ro 14:10 But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.
[Ro 14:11 DK-KJV] For det er skrevet, Som jeg lever, siger Herren, hvert knæ skal bøje sig for mig, og enhver tunge skal bekende til Gud.
Ro 14:11 For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
[Ro 14:12 DK-KJV] Sådant skal da enhver af os aflægge regnskab for sigselv til Gud.
Ro 14:12 So then every one of us shall give account of himself to God.
[Ro 14:13 DK-KJV] Lad os derfor ikke dømme hinanden mere: men døm hellere dette, at ingen mand lægger en snubleblok eller en anledning til at falde på hans broders vej.
Ro 14:13 Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother’s way.
[Ro 14:14 DK-KJV] Jeg ved, og er overbevist af Herren Jesus, at der ingenting er som er urent i sigselv: men for ham som anser noget for at være urent, for ham er det urent.
Ro 14:14 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.
[Ro 14:15 DK-KJV] Men hvis din broder er bedrøvet over hvad du spiser, så vandrer du nu ikke næstekærligt. Ødelæg ikke ham med din mad, for hvem Kristus døde.
Ro 14:15 But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died.
[Ro 14:16 DK-KJV] Lad da ikke jeres gode bli’ talt ondt om:
Ro 14:16 Let not then your good be evil spoken of:
[Ro 14:17 DK-KJV] For Guds kongerige er ikke mad og drikke; men retfærdighed, og fred, og glæde i den Hellige Ånd.
Ro 14:17 For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.
[Ro 14:18 DK-KJV] For han som gennem disse ting tjener Kristus er acceptabel for Gud, og godkendt af mænd.
Ro 14:18 For he that in these things serveth Christ is acceptable to God, and approved of men.
[Ro 14:19 DK-KJV] Lad os derfor følge efter de ting som skaber fred, og de ting hvorved en’ kan opbygge en anden.
Ro 14:19 Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another.
[Ro 14:20 DK-KJV] Ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Alle ting er i virkeligheden rene; men det er ondt for den mand som spiser med krænkelse.
Ro 14:20 For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure; but it is evil for that man who eateth with offence.
[Ro 14:21 DK-KJV] Det er hverken godt at spise kød, eller at drikke vin, eller nogen ting hvorved din broder snubler, eller er krænket, eller er gjort svag.
Ro 14:21 It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.
[Ro 14:22 DK-KJV] Har du tro? ha’ den for digselv foran Gud. Lykkelig er han der ikke fordømmer sigselv i den ting som han tillader.
Ro 14:22 Hast thou faith? have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth.
[Ro 14:23 DK-KJV] Og han som tvivler er forbandet hvis han spiser, fordi han ikke spiser i tro: for hvadsomhelst som ikke er i tro er synd.
Ro 14:23 And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.
[Ro 15:1 DK-KJV] Vi som da er stærke burde bære de svages skrøbeligheder, og ikke behage osselv.
Ro 15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.
[Ro 15:2 DK-KJV] Lad hver og en af os behage vor næste til opbyggelse for hans eget bedste.
Ro 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
[Ro 15:3 DK-KJV] Ja eftersom Kristus ikke behagede sigselv; men, som det er skrevet, Bebrejdelserne fra dem som bebrejdede dig faldt på mig. Se – Salme 69:9 & Johannes 2:17 & Romerne 15:3
Ro 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me.
[Ro 15:4 DK-KJV] For hvilkensomhelst ting som var skrevet i fortiden var skrevet for vor belæring, så vi gennem tålmodighed og trøst fra skrifterne måtte ha’ håb.
Ro 15:4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.
[Ro 15:5 DK-KJV] Nu skænker tålmodigheden og trøstens Gud jer ifølge Kristus Jesus at være ligesindede den ene overfor den anden:
Ro 15:5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus:
[Ro 15:6 DK-KJV] For at I med et sind og en mund må herliggøre Gud, ja Jesus Kristus vor Herres Far.
Ro 15:6 That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.
[Ro 15:7 DK-KJV] Modtag I derfor hinanden, som Kristus også modtog os til Guds herlighed.
Ro 15:7 Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.
[Ro 15:8 DK-KJV] Nu siger jeg at Jesus Kristus var en betjener af omskærelsen for Guds sandhed, for at bekræfte løfterne som var givet til fædrene:
Ro 15:8 Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers:
[Ro 15:9 DK-KJV] Og så Hedningerne måtte herliggøre Gud for hans barmhjertighed; som det er skrevet, Af denne grund vil jeg bekende til dig blandt Hedningerne, og synge til dit navn.
Ro 15:9 And that the Gentiles might glorify God for his mercy; as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name.
[Ro 15:10 DK-KJV] Og igen siger han, Jubel, I Hedninger, med hans folk.
Ro 15:10 And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.
[Ro 15:11 DK-KJV] Og igen, Ros Herren, alle I Hedninger; og lovpris ham, alle I folk.
Ro 15:11 And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; and laud him, all ye people.
[Ro 15:12 DK-KJV] Og igen, siger Esajas, Der skal være en rod af Jesse, og han der skal rejse sig for at regere over Hedningerne; Hedningerne skal stole på ham.
Ro 15:12 And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust.
[Ro 15:13 DK-KJV] Nu fylder håbets Gud jer med al glæde og fred gennem det at tro, så I må bugne i håb, gennem den Hellige Ånds kraft.
Ro 15:13 Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.
[Ro 15:14 DK-KJV] Og jeg migselv er også overbevist om af jer, mine brødre, at I også er fulde af godhed, opfyldt med al kundskab, istand til også at formane hinanden.
Ro 15:14 And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.
[Ro 15:15 DK-KJV] Ikke desto mindre, brødre, så har jeg på en måde skrevet mere frimodigt til jer, som for at minde jer om, at det er på grund af nåden som er givet til mig af Gud,
Ro 15:15 Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God,
[Ro 15:16 DK-KJV] At jeg skulle være betjeneren af Jesus Kristus for Hedningerne, ved at betjene Guds evangelie, så opofringen af Hedningerne måtte være acceptabel, ved at være helliggjort via den Hellige Ånd.
Ro 15:16 That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost.
[Ro 15:17 DK-KJV] Jeg har derfor dette som jeg kan glæde mig over gennem Jesus Kristus i de ting som drejer sig om Gud.
Ro 15:17 I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God.
[Ro 15:18 DK-KJV] For jeg ville ikke vove at tale om nogen af de ting som Kristus ikke har udvirket via mig, det at gøre Hedningerne lydige, via ord og handling,
Ro 15:18 For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,
[Ro 15:19 DK-KJV] Gennem mægtige tegn og undere, via Guds Ånds kraft; sådant at fra Jerusalem, og rundt omkring indtil Illyrien, har jeg fuldt ud prædiket Kristus’ evangelie.
Ro 15:19 Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.
[Ro 15:20 DK-KJV] Ja, sådant har jeg stræbt efter at prædike evangeliet, ikke hvor Kristus forud var nævnt, for ikke at jeg skulle bygge på en anden mands fundament:
Ro 15:20 Yea, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man’s foundation:
[Ro 15:21 DK-KJV] Men som det er skrevet, Til hvem han ikke før var talt om, de ser: og de som ikke havde hørt skal forstå.
Ro 15:21 But as it is written, To whom he was not spoken of, they shall see: and they that have not heard shall understand.
[Ro 15:22 DK-KJV] På grund af det har jeg også været meget forhindret i at ankomme til jer.
Ro 15:22 For which cause also I have been much hindered from coming to you.
[Ro 15:23 DK-KJV] Men ved nu ikke længer at ha’ nogen plads i disse trakter, og ved at ha’ et stort ønske disse mange år at komme til jer;
Ro 15:23 But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you;
[Ro 15:24 DK-KJV] Hvornårsomhelst jeg tager min rejse til Spanien, vil jeg komme til jer: for jeg stoler på at se jer på min rejse, og at bli’ bragt derhenimod af jer, hvis jeg først er fyldt lidt med jeres fællesskab.
Ro 15:24 Whensoever I take my journey into Spain, I will come to you: for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first I be somewhat filled with your company.
[Ro 15:25 DK-KJV] Men nu går jeg til Jerusalem for at betjene for de hellige.
Ro 15:25 But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints.
[Ro 15:26 DK-KJV] For det har glædet dem fra Makedonien og Akaja at give et særligt bidrag til de fattige hellige som er i Jerusalem.
Ro 15:26 For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem.
[Ro 15:27 DK-KJV] Det har glædet dem meget; og de er dem skyldig. For hvis Hedningerne er blevet gjort delagtige i deres åndelige ting, så er deres pligt også at betjene dem med kødelige ting.
Ro 15:27 It hath pleased them verily; and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things.
[Ro 15:28 DK-KJV] Efter at jeg har udført det, og har forseglet dem denne frugt, vil jeg komme forbi jer på vejen til Spanien.
Ro 15:28 When therefore I have performed this, and have sealed to them this fruit, I will come by you into Spain.
[Ro 15:29 DK-KJV] Og jeg er sikker på, når jeg kommer til jer, skal jeg komme i velsignelsens fylde fra Kristus’ evangelie.
Ro 15:29 And I am sure that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of the gospel of Christ.
[Ro 15:30 DK-KJV] Nu bønfalder jeg jer, brødre, for Herren Jesus Kristus’ skyld, og for Åndens kærlighed, at I strider sammen med mig gennem jeres bønner til Gud for mig;
Ro 15:30 Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ’s sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me;
[Ro 15:31 DK-KJV] At jeg må være udfriet fra dem som ikke tror i Judæa; og at min tjeneste som jeg har til Jerusalem må bli’ accepteret af de hellige;
Ro 15:31 That I may be delivered from them that do not believe in Judaea; and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints;
[Ro 15:32 DK-KJV] Så jeg må komme til jer med glæde ved Guds vilje, og må bli’ forfrisket sammen med jer.
Ro 15:32 That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.
[Ro 15:33 DK-KJV] Nu er fredens Gud med jer alle. Amen.
Ro 15:33 Now the God of peace be with you all. Amen.
[Ro 16:1 DK-KJV] Jeg anbefaler til jer Føbe vor søster, som er en tjener af kirken som er i Kenchreai: 
Ro 16:1 I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:
[Ro 16:2 DK-KJV] At I modtager hende i Herren, som det sømmer sig for hellige, og at I assisterer hende i hvilket som helst forehavende hun har brug for af jer: for hun har været en medhjælper for mange, også for migselv.
Ro 16:2 That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.
[Ro 16:3 DK-KJV] Hils Priskilla og Akvila mine hjælpere i Kristus Jesus:
Ro 16:3 Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:
[Ro 16:4 DK-KJV] De som vågede deres eget liv for mit: til hvem ikke kun jeg giver taksigelsesbønner, men også alle Hedningernes kirker.
Ro 16:4 Who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.
[Ro 16:5 DK-KJV] Hils på samme måde kirken som er i deres hus. Hyld min højtelskede Epænetus, som er Akajas førstefrugter til Kristus.
Ro 16:5 Likewise greet the church that is in their house. Salute my wellbeloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.
[Ro 16:6 DK-KJV] Hils Maria, som skænkede os meget arbejde.
Ro 16:6 Greet Mary, who bestowed much labour on us.
[Ro 16:7 DK-KJV] Hyld Andronicus og Junia, mine stammefæller, og mine medfanger, som er højt agtede blandt apostlene, som også var i Kristus før mig.
Ro 16:7 Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.
[Ro 16:8 DK-KJV] Hils Amplias min elskede i Herren.
Ro 16:8 Greet Amplias my beloved in the Lord.
[Ro 16:9 DK-KJV] Hyld Urbane, vores hjælper i Kristus, og Stakys min elskede.
Ro 16:9 Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.
[Ro 16:10 DK-KJV] Hyld Apelles godkendt i Kristus. Hyld dem som er af Aristobulus husstand.
Ro 16:10 Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus’ household.
[Ro 16:11 DK-KJV] Hyld Herodion min slægtning. Hils dem som er af Narcissus husstand, som er i Herren.
Ro 16:11 Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord.
[Ro 16:12 DK-KJV] Hyld Tryphena og Tryfosa, som arbejder i Herren. Hyld den elskede Persis, som arbejdede meget i Herren.
Ro 16:12 Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord.
[Ro 16:13 DK-KJV] Hyld Rufus udvalgt i Herren, og hans mor og min.
Ro 16:13 Salute Rufus chosen in the Lord, and his mother and mine.
[Ro 16:14 DK-KJV] Hyld Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, og brødrene som er hos dem.
Ro 16:14 Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.
[Ro 16:15 DK-KJV] Hyld Philologus, og Julia, Nereus, og hans søster, og Olympas, og alle de hellige som er hos dem.
Ro 16:15 Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.
[Ro 16:16 DK-KJV] Hyld hinanden med et helligt kys. Kristus’ kirker hylder jer.
Ro 16:16 Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.
[Ro 16:17 DK-KJV] Nu bønfalder jeg jer, brødre, læg mærke til dem som er årsag til splittelser og krænkelser modstridende med doktrinen som I har lært den; og undgå dem.
Ro 16:17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
[Ro 16:18 DK-KJV] For de som er sådanne tjener ikke Jesus Kristus vor Herre, men deres egen mave; og med gode ord og smigrende tale bedrager de, de simples hjerter.
Ro 16:18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.
[Ro 16:19 DK-KJV] For jeres lydighed er kommet alle for øre. Derfor er jeg glad på jeres vegne: men alligevel vil jeg ha’ at I er vise i det som er godt, og simple angående ondt.
Ro 16:19 For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.
[Ro 16:20 DK-KJV] Og fredens Gud skal snart knuse Satan under jeres fødder. Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jer. Amen.
Ro 16:20 And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
[Ro 16:21 DK-KJV] Timoteus min medarbejder, og Lukius, og Jason, og Sosipater, mine slægtninge, hylder jer.
Ro 16:21 Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.
[Ro 16:22 DK-KJV] Jeg Tertius, der nedskrev denne epistel, hylder jer i Herren.
Ro 16:22 I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.
[Ro 16:23 DK-KJV] Gaius min vært, og hele kirken, hylder jer. Erastus byens kammerherre hylder jer, og Quartus en bror.
Ro 16:23 Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.
[Ro 16:24 DK-KJV] Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jer alle. Amen.
Ro 16:24 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
[Ro 16:25 DK-KJV] Nu til ham som er i stand til at grundfæste jer efter mit evangelie, og Jesus Kristus’ prædiken, ifølge åbenbaringen af mysteriet, som var holdt hemmeligt siden denne verden begyndte,
Ro 16:25 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,
[Ro 16:26 DK-KJV] For det er nu synliggjort, og via profeternes skrifter, ifølge den evige Guds befaling, at det er gjort kendt for alle nationer at være lydige via tro:
Ro 16:26 But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith:
[Ro 16:27 DK-KJV] Til Gud alene vis, være herlighed gennem Jesus Kristus for evigt. Amen. Skrevet til Romerne fra Korinthos, og sendt via søster Føbe en tjener af kirken i Kenchreai/Grækenland. 
Ro 16:27 To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen. Written to the Romans from Corinthus, and sent by Phebe servant of the church at Cenchrea.