Kolossenerene - Kolosserne - 4 Kapitler - Colossians KJV 1769

Navnebetydning for Kolosæ = Afstraffelse/Korrektion

[Kol 1:1 DK-KJV] Paulus, en apostel af Jesus Kristus ved Guds vilje, og Timoteus vores broder,
Col 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,
[Kol 1:2 DK-KJV] Til de hellige og trofaste brødre i Kristus, som er i Kolossæ: Nåde være med jer, og fred fra Gud vores Far og Herren Jesus Kristus.
Col 1:2 To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
[Kol 1:3 DK-KJV] Vi giver taksigelsesbønner til Gud og vor Herre Jesus Kristus’ Far, idet vi altid beder for jer,
Col 1:3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
[Kol 1:4 DK-KJV] Lige siden vi hørte om jeres tro på Kristus Jesus, og om den kærlighed som I har til alle de hellige,
Col 1:4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints,
[Kol 1:5 DK-KJV På grund af håbet som er klargjort for jer i himlen, som I forud har hørt om i sandhedevangeliets ord;
Col 1:5 For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel;
[Kol 1:6 DK-KJV] Det som er kommet til jer, som det er i hele denne verden; og frembringer frugt, som det også gør i jer, lige siden den dag I hørte om det, og forstod sandheden om Guds nåde:
Col 1:6 Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:
[Kol 1:7 DK-KJV] Som I også har lært det af vor kære medtjener Epaphras, han som er en trofast betjener af Kristus for jer;
Col 1:7 As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is for you a faithful minister of Christ;
[Kol 1:8 DK-KJV] Som også har fortalt os om jeres kærlighed i Ånden.
Col 1:8 Who also declared unto us your love in the Spirit.
[Kol 1:9 DK-KJV] Af denne grund har vi også, lige siden den dag vi hørte det, ikke stoppet med at bede for jer, og ønsker at I måtte være fyldt med kundskaben om hans vilje i al visdom og åndelig forståelse;
Col 1:9 For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;
[Kol 1:10 DK-KJV] Så I måtte vandre værdigt af Herren til alt velbehag, ved at være frugtbare i alt godt virke, og ved at vokse i Guds kundskab;
Col 1:10 That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;
[Kol 1:11 DK-KJV] Styrket med al magt, efter hans glorværdige styrke, indtil al tålmodighed og overbærenhed med glæde;
Col 1:11 Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;
[Kol 1:12 DK-KJV] Ved at gi’ taksigelsesbønner til Faderen, som har gjort os i stand til at være delagtige i de helliges arvlod i lyset:
Col 1:12 Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:
[Kol 1:13 DK-KJV] Som har forløst os fra mørkets myndighed, og har ført os ind i hans kære Søns kongerige:
Col 1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:
[Kol 1:14 DK-KJV] I ham vi har forløsning gennem hans blod, ja tilgivelsen for synder:
Col 1:14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:
[Kol 1:15 DK-KJV] Han som er billedet på den usynlige Gud, den førstefødte af enhver skabning:
Col 1:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:
[Kol 1:16 DK-KJV] For af ham blev alle ting skabt, som er i himmel, og som er på jord, synlig og usynlig, om de så er troner, eller herredømmer, eller fyrstedømmer, eller myndigheder: alle ting blev skabt af ham, og for ham:
Col 1:16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:
[Kol 1:17 DK-KJV] Og han er forud for alle ting, og via ham består alle ting.
Col 1:17 And he is before all things, and by him all things consist.
[Kol 1:18 DK-KJV] Og han er hovedet for kroppen, kirken: som er begyndelsen, den førstefødte fra de døde; så han måtte ha’ forrang i alle ting.
Col 1:18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.
[Kol 1:19 DK-KJV] For det behagede Faderen at hele fylden skulle bo i ham;
Col 1:19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;
[Kol 1:20 DK-KJV] Og, ved at ha’ skabt fred gennem blodet på hans kors, for via ham at forlige alle ting til sigselv; via ham, jeg siger, om det så er ting på jord, eller ting i himmel.
Col 1:20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.
[Kol 1:21 DK-KJV] Og jer, der engang var fremmedgjort og fjender i jeres sind via onde gerninger, har han nu alligevel forligt.
Col 1:21 And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled
[Kol 1:22 DK-KJV] I hans kødelige krop gennem døden, for i hans øjne at fremstille jer hellige og uangribelige og ubebrejdelige:
Col 1:22 In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:
[Kol 1:23 DK-KJV] Hvis I fortsætter grundfæstede og faste i troen, og ikke bli’r ledt væk fra håbet i evangeliet, som I har hørt, og som var prædiket for enhver skabning som er under himlen; hvoraf jeg Paulus er blevet gjort til en betjener;
Col 1:23 If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;
[Kol 1:24 DK-KJV] Jeg som nu jubler over mine lidelser for jer, og opfylder det i mit kød som er tilbage af Kristus’ lidelser for hans krops skyld, som er kirken:
Col 1:24 Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body’s sake, which is the church:
[Kol 1:25 DK-KJV] Hvoraf jeg er blevet gjort til en betjener, ifølge Guds dispensation som er givet til mig på grund af jer, for at opfylde Guds ord;
Col 1:25 Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;
[Kol 1:26 DK-KJV] Ja det mysterie som har været skjult gennem tidsaldre og for generationer, men som nu er synliggjort for hans hellige:
Col 1:26 Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:
[Kol 1:27 DK-KJV] Overfor hvem Gud ville gøre det kendt hvad rigdommene i dette herlighedsmysterie er blandt Hedningerne; som er at Kristus er i jer, håbet om herlighed:
Col 1:27 To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:
[Kol 1:28 DK-KJV] Ham prædiker vi, idet vi advarer ethvert menneske, og underviser ethvert menneske i al visdom; så vi må fremstille ethvert menneske perfekt i Kristus Jesus:
Col 1:28 Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:
[Kol 1:29 DK-KJV] Mod dette mål arbejder jeg også, og kæmper efter hans virkemåde, som virker mægtigt i mig.
Col 1:29 Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.
[Kol 2:1 DK-KJV] For jeg ville at I vidste hvilken stor nød jeg har for jer, og for dem som er i Laodikea, og for alle dem som ikke har set mit kødelige ansigt;
Col 2:1 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh;
[Kol 2:2 DK-KJV] Så deres hjerter måtte bli’ trøstet, ved at være knyttet sammen i kærlighed, og til al rigdommen af fuld sikkerhed i forståelse, til anerkendelsen af Guds mysterie, og af Faderen, og af Kristus;
Col 2:2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;
[Kol 2:3 DK-KJV] I ham er alle visdommens og kundskabens skatte skjult.
Col 2:3 In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.
[Kol 2:4 DK-KJV] Og dette siger jeg, for ikke at noget menneske skulle bedrage jer med lokkende ord.
Col 2:4 And this I say, lest any man should beguile you with enticing words.
[Kol 2:5 DK-KJV] For selvom jeg er kødeligt fraværende, er jeg alligevel åndeligt hos jer, og glædes over at se jeres orden, og standhaftigheden i jeres tro på Kristus.
Col 2:5 For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.
[Kol 2:6 DK-KJV] Som I derfor har modtaget Kristus Jesus Herren, så vandre I med ham:
Col 2:6 As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him:
[Kol 2:7 DK-KJV] Grundfæstede og opbyggede i ham, og etableret i troen, som I har lært det, ved at bugne deri med taksigelsesbøn.
Col 2:7 Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.
[Kol 2:8 DK-KJV] Pas på at ikke noget menneske fordærver jer gennem filosofi og tomt bedrag, efter menneskers traditioner, efter denne verdens grundbegreber, og ikke efter Kristus.
Col 2:8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.
[Kol 2:9 DK-KJV] For i ham bor hele Guddomsfylden fysisk.
Col 2:9 For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.
[Kol 2:10 DK-KJV] Og I er komplette i ham, som er hovedet over alle fyrstendømmer og myndigheder:
Col 2:10 And ye are complete in him, which is the head of all principality and power:
[Kol 2:11 DK-KJV] I ham er I også omskåret med en omskærelse der er udført uden hænder, ved at afklæde jer kroppen med den syndige natur via Kristus’ omskærelse:
Col 2:11 In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ:
[Kol 2:12 DK-KJV] Begravet med ham i dåben, hvorigennem I også er opstået sammen med ham gennem troen på Guds operation, han som har oprejst ham fra de døde.
Col 2:12 Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead.
[Kol 2:13 DK-KJV] Og jer, som var døde i jeres synder og jeres køds uomskærelse, har han levendegjort sammen med ham, ved at ha’ tilgivet jer alle overtrædelser;
Col 2:13 And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses;
[Kol 2:14 DK-KJV] Ved at viske de håndskrevne ritualer ud som var imod os, som var i strid med os, og fjernede dem, ved at nagle dem til hans kors;
Col 2:14 Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;
[Kol 2:15 DK-KJV] Og ved at ha’ plyndret fyrstedømmer og myndigheder, stillede han dem offentligt frem, ved at triumfere over dem gennem det.
Col 2:15 And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.
[Kol 2:16 DK-KJV] Lad derfor intet menneske dømme jer for hvad I spiser, eller drikker, eller om I respekterer en helligdag, eller nymånen, eller sabbatsdagene:
Col 2:16 Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:
[Kol 2:17 DK-KJV] Som blot er en skygge af ting der kommer; for kroppen tilhører Kristus.
Col 2:17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.
[Kol 2:18 DK-KJV] Lad ingen snyde jer fra jeres belønning gennem falsk ydmyghed og engletilbedelse, ved at trænge sig ind i ting som de ikke har set, nyttesløst opblæst via deres kødelige sind,
Col 2:18 Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,
[Kol 2:19 DK-KJV] Og ikke holde fast ved Hovedet, hvorfra hele kroppen via led og sener ved at ha’ næring betjent, og knyttet sammen, vokser med den vækst Gud giver.
Col 2:19 And not holding the Head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God.
[Kol 2:20 DK-KJV] Hvis I derfor er døde med Kristus fra denne verdens grundbegreber, hvorfor, når I nu lever i denne verden, er I underlagt ritualer,
Col 2:20 Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,
[Kol 2:21 DK-KJV] (Rør ikke; smag ikke; håndter ikke;
Col 2:21 (Touch not; taste not; handle not;
[Kol 2:22 DK-KJV] Som altsammen fordærves når de bruges;) efter menneskers befalinger og doktriner?
Col 2:22 Which all are to perish with the using;) after the commandments and doctrines of men?
[Kol 2:23 DK-KJV] Disse ting har ganske vist et stænk af visdom i viljetilbedelse, og ydmyghed, og forsømmelse af kroppen; Men de har ikke nogen værdi til at stå kødets lyster imod.
Col 2:23 Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh.
[Kol 3:1 DK-KJV] Hvis I da er steget op med Kristus, søg de ting som er foroven, hvor Kristus sidder på Guds højre hånd.
Col 3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.
[Kol 3:2 DK-KJV] Indstil jeres hengivenhed på ting foroven, ikke på ting på jorden.
Col 3:2 Set your affection on things above, not on things on the earth.
[Kol 3:3 DK-KJV] For I er døde, og jeres liv er skjult hos Kristus i Gud.
Col 3:3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
[Kol 3:4 DK-KJV] Når Kristus, som er vort liv, skal vise sig, da skal I også være der hos ham i herlighed.
Col 3:4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.
[Kol 3:5 DK-KJV] Dødeliggør derfor jeres lemmer som er på jorden; hor, urenhed, overdreven hengivenhed, ondt begær, og griskhed, som er afgudsdyrkelse:
Col 3:5 Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry:
[Kol 3:6 DK-KJV] For det er på grund af disse ting at Guds arrigskab kommer over ulydighedens børn:
Col 3:6 For which things’ sake the wrath of God cometh on the children of disobedience:
[Kol 3:7 DK-KJV] Disse ting gjorde I også engang, da I levede i dem.
Col 3:7 In the which ye also walked some time, when ye lived in them.
[Kol 3:8 DK-KJV] Men læg I nu også alt dette ned; vrede, arrigskab, skadefryd, gudsbespottelse, uren kommunikation ud af jeres mund.
Col 3:8 But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.
[Kol 3:9 DK-KJV] Lyv ikke for hinanden, eftersom I har aflagt jer det gamle menneskes handlinger;
Col 3:9 Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds;
[Kol 3:10 DK-KJV] Og har iklædt jer det nye menneske, som er fornyet i kundskab efter billedet af ham som skabte ham:
Col 3:10 And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him:
[Kol 3:11 DK-KJV] For der er hverken Græker eller Jøde, omskærelse eller uomskærelse, Fremmede, Skyter, slave eller fri: men Kristus er alt, og i alt.
Col 3:11 Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.
[Kol 3:12 DK-KJV] Iklæd jer derfor, som Guds valgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, et ydmygt sind, beskedenhed, tålmodighed;
Col 3:12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;
[Kol 3:13 DK-KJV] Ved at bære over med hinanden, og ved at tilgiv hinanden, hvis der er en der har en strid med en anden: ligesom Kristus tilgav jer, gør I også sådant.
Col 3:13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
[Kol 3:14 DK-KJV] Og over alle disse ting iklæd jer næstekærlighed, som er perfektionens bånd.
Col 3:14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.
[Kol 3:15 DK-KJV] Og lad Guds fred regere i jeres hjerter, til hvilket I også er kaldet i 1 krop; og vær I taknemmelige.
Col 3:15 And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
[Kol 3:16 DK-KJV] Lad Kristus’ ord bo rigt i jer i al visdom; så I underviser og formaner hinanden i salmer og hymner og åndelige sange, og synger med nåde i jeres hjerter til Herren.
Col 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
[Kol 3:17 DK-KJV] Og hvadsomhelst I gør i ord og handling, gør alt i Herren Jesus’ navn, ved at gi’ taksigelsesbønner til Gud og Faderen via ham.
Col 3:17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.
[Kol 3:18 DK-KJV] Hustruer, underordne jerselv for jeres egne ægtemænd, som det er rigtigt at gøre i Herren.
Col 3:18 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord.
[Kol 3:19 DK-KJV] Ægtemænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke bitre imod dem.
Col 3:19 Husbands, love your wives, and be not bitter against them.
[Kol 3:20 DK-KJV] Børn, adlyd jeres forældre i alle ting: for dette er velbehageligt for Herren.
Col 3:20 Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord.
[Kol 3:21 DK-KJV] Fædre, provoker ikke jeres børn til arrigskab, for ikke at de skal bli’ mismodige.
Col 3:21 Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged.
[Kol 3:22 DK-KJV] Tjenere, adlyd jeres kødelige mestre i alle ting; ikke for at bli’ set, som en der prøver at tilfredsstille mennesker; men i hjertets enkelthed, ved at frygte Gud:
Col 3:22 Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eyeservice, as menpleasers; but in singleness of heart, fearing God:
[Kol 3:23 DK-KJV] Og hvadsomhelst i gør, gør det med hjertet, som var det for Herren, og ikke for mennesker;
Col 3:23 And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men;
[Kol 3:24 DK-KJV] Velvidende at I modtager arvens belønning af Herren: for I tjener Herren Kristus.
Col 3:24 Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.
[Kol 3:25 DK-KJV] Men han som gør forkert skal modtage for det forkerte som han har gjort: og der er ingen respekt for personer.
Col 3:25 But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons.
[Kol 4:1 DK-KJV] Mestre, giv det til jeres tjenere som er ret og retfærdigt; velvidende at I også har en Mester i himlen.
Col 4:1 Masters, give unto your servants that which is just and equal; knowing that ye also have a Master in heaven.
[Kol 4:2 DK-KJV] Fortsæt i bøn, og våg i den samme med taksigelsesbøn;
Col 4:2 Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;
[Kol 4:3 DK-KJV] Husk også at bede for os, at Gud ville åbne en ytringens dør for os, til at tale om Kristus’ mysterie, for hvilket jeg også er i lænker:
Col 4:3 Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:
[Kol 4:4 DK-KJV] Så jeg må synliggøre det, som jeg burde tale.
Col 4:4 That I may make it manifest, as I ought to speak.
[Kol 4:5 DK-KJV] Vandre i visdom overfor dem der er udenfor, og udnyt tiden klogt.
Col 4:5 Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.
[Kol 4:6 DK-KJV] Lad altid jeres tale være med nåde, krydret med salt, så I må vide hvordan I bør svare ethvert menneske.
Col 4:6 Let your speech be alway with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.
[Kol 4:7 DK-KJV] Tykikus vil fortælle jer hvordan jeg har det, han er en elsket bror, og en trofast betjener og medtjener i Kristus:
Col 4:7 All my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother, and a faithful minister and fellowservant in the Lord:
[Kol 4:8 DK-KJV] Hvem har jeg sendt til jer med det samme formål, at ham måtte vide hvordan det går med jer, og trøste jeres hjerter;
Col 4:8 Whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate, and comfort your hearts;
[Kol 4:9 DK-KJV] Med Onesimus, en trofast og elsket bror, som er en af jeres. De vil kundgøre for jer alle de ting som foregår her.
Col 4:9 With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known unto you all things which are done here.
[Kol 4:10 DK-KJV] Aristarchus min medfange hylder jer, og Marcus, søsters søn til Barnabas, (vedrørende hvem I modtog befalinger: hvis han kommer til jer, så modtag ham;)
Col 4:10 Aristarchus my fellowprisoner saluteth you, and Marcus, sister’s son to Barnabas, (touching whom ye received commandments: if he come unto you, receive him;)
[Kol 4:11 DK-KJV] Og Jesus, som er kaldet Justus, som er fra de omskårne. Disse er mine eneste medarbejdere i Guds kongerige, og de har været en trøst for mig.
Col 4:11 And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision. These only are my fellowworkers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me.
[Kol 4:12 DK-KJV] Epaphras, som er en af jeres, en tjener af Kristus, hylder jer, ved altid at arbejde passioneret for jer i bønner, så I må være perfekte og komplette i hele Guds vilje.
Col 4:12 Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.
[Kol 4:13 DK-KJV] For jeg fører optegnelse om ham, at han har en stor nidkærhed for jer, og dem som er i Laodikea, og dem i Hierapolis.
Col 4:13 For I bear him record, that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis.
[Kol 4:14 DK-KJV] Lukas, den elskede læge, og Demas, hilser jer.
Col 4:14 Luke, the beloved physician, and Demas, greet you.
[Kol 4:15 DK-KJV] Hyld brødrene som er i Laodikea, og Nymfas, og kirken som er i hans hus.
Col 4:15 Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas, and the church which is in his house.
[Kol 4:16 DK-KJV] Og når denne epistel er læst blandt jer, se til at den også er læst i Laodikeaernes kirke; og at I ligeledes læser epistlen fra Laodikea.
Col 4:16 And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans; and that ye likewise read the epistle from Laodicea.
[Kol 4:17 DK-KJV] Og sig til Archippus, ta’ vare på den tjeneste som du har modtaget i Herren, så du fuldføre den.
Col 4:17 And say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfil it.
[Kol 4:18 DK-KJV] Denne afsluttende hyldest via hånden fra mig Paulus. Husk mine lænker. Nåde være med jer. Amen. Skrevet fra Rom til Kolosserne via Tykikus og Onesimus.
Col 4:18 The salutation by the hand of me Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen. Written from Rome to the Colossians by Tychicus and Onesimus.