Habakkuks bog - 3 Kapitler - Habakkuk KJV 1769

Navnebetydning for Habakkuk = Han der omfavner

[Hab 1:1 DK-KJV] Byrden som profeten Habakkuk så’.
Hab 1:1 The burden which Habakkuk the prophet did see.
[Hab 1:2 DK-KJV] Kæreste HERRE, hvor længe skal jeg råbe, og du vil ikke høre! ja råbe til dig om vold, og du vil ikke frelse!
Hab 1:2 O LORD, how long shall I cry, and thou wilt not hear! even cry out unto thee of violence, and thou wilt not save!
[Hab 1:3 DK-KJV] Hvorfor viser du mig fejltrin, og får mig til at lægge mærke til elendighed? for plyndring og vold er foran mig: og der hvor det er, rejser strid og påstande sig op.
Hab 1:3 Why dost thou shew me iniquity, and cause me to behold grievance? for spoiling and violence are before me: and there are that raise up strife and contention.
[Hab 1:4 DK-KJV] Derfor underpræstere loven, og domme træder aldrig i karakter: for de onde omslutter de retskafne; derfor opstår der forkerte domme.
Hab 1:4 Therefore the law is slacked, and judgment doth never go forth: for the wicked doth compass about the righteous; therefore wrong judgment proceedeth.
[Hab 1:5 DK-KJV] Læg mærke til I blandt hedningerne, og værdsæt, og forundres over det: for jeg vil udføre et virke i jeres dage, som I ikke vil tro på, selvom det var fortalt jer.
Hab 1:5 Behold ye among the heathen, and regard, and wonder marvellously: for I will work a work in your days, which ye will not believe, though it be told you.
[Hab 1:6 DK-KJV] For se, jeg rejser Kaldæerne op, denne bitre og hidsige nation, der skal marchere gennem landets bredde, for at besidde de bosteder der ikke er deres.
Hab 1:6 For, lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land, to possess the dwellingplaces that are not theirs.
[Hab 1:7 DK-KJV] De er forfærdelige og ærefrygtindgydende: deres dom og deres værdighed skal udgå fra demselv.
Hab 1:7 They are terrible and dreadful: their judgment and their dignity shall proceed of themselves.
[Hab 1:8 DK-KJV] Deres heste er også hurtigere end leoparderne, og er voldsommere end aftenens ulve; og deres ryttere skal sprede demselv, og deres ryttere skal komme langt væk fra; de skal flyve som ørnen der skynder sig at spise.
Hab 1:8 Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves: and their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from far; they shall fly as the eagle that hasteth to eat.
[Hab 1:9 DK-KJV] De skal alene komme efter vold; deres ansigter skal suge til sig som østenvinden, og de skal samle de tilfangetagne som sandet.
Hab 1:9 They shall come all for violence: their faces shall sup up as the east wind, and they shall gather the captivity as the sand.
[Hab 1:10 DK-KJV] Og de skal håne kongerne, og prinserne skal være genstand for foragt overfor dem: de skal gøre nar af enhver fæstning; for de skal samle jord i bunke, og indta’ den.
Hab 1:10 And they shall scoff at the kings, and the princes shall be a scorn unto them: they shall deride every strong hold; for they shall heap dust, and take it.
[Hab 1:11 DK-KJV] Da skal hans sind ændre sig, og han skal passere over, og krænke, ved at tildele denne hans styrke til hans gud.
Hab 1:11 Then shall his mind change, and he shall pass over, and offend, imputing this his power unto his god.
[Hab 1:12 DK-KJV] Er du ikke fra evigheden af, Kæreste HERRE min Gud, min Hellige Éner? vi skal ikke dø. Kæreste HERRE, du har ordineret dem for dom; og, Kæreste mægtige Gud, du har etableret dem for korrektion.
Hab 1:12 Art thou not from everlasting, O LORD my God, mine Holy One? we shall not die. O LORD, thou hast ordained them for judgment; and, O mighty God, thou hast established them for correction.
[Hab 1:13 DK-KJV] Du er af renere øjne end at lægge mærke til ondt, og kan ikke kigge på fejltrin: hvorfor kigger du på dem der handler forræderisk, og siger ikke noget når den onde fortærer den mand der er mere retskaffen end han?
Hab 1:13 Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity: wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he?
[Hab 1:14 DK-KJV] Og gør mænd som havets fisk, som de krybende ting, som ikke har nogen regent over dem?
Hab 1:14 And makest men as the fishes of the sea, as the creeping things, that have no ruler over them?
[Hab 1:15 DK-KJV] De samler dem alle op med fiskekrogen, de fanger dem i deres garn, og samler dem i deres trawl: derfor jubler de og er glade.
Hab 1:15 They take up all of them with the angle, they catch them in their net, and gather them in their drag: therefore they rejoice and are glad.
[Hab 1:16 DK-KJV] Derfor ofrer de til deres garn, og brænder røgelse for deres trawl; for via dem er deres del fed, og deres mad rigelig.
Hab 1:16 Therefore they sacrifice unto their net, and burn incense unto their drag; because by them their portion is fat, and their meat plenteous.
[Hab 1:17 DK-KJV] Skal de derfor tømme deres garn, og ikke undlade kontinuerligt at dræbe nationerne?
Hab 1:17 Shall they therefore empty their net, and not spare continually to slay the nations?
[Hab 2:1 DK-KJV] Jeg vil stå på min vagt, og sætte mig på tårnet, og vil holde øje for at se hvad han vil sige til mig, og hvad jeg skal svare når jeg er bebrejdet.
Hab 2:1 I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved.
[Hab 2:2 DK-KJV] Og HERREN svarede mig, og sagde, Skriv visionen, og gør den klar på tavler, så han der læser den må løbe.
Hab 2:2 And the LORD answered me, and said, Write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it.
[Hab 2:3 DK-KJV] For visionen er stadig for en udvalgt tid, men ved enden skal den tale, og ikke lyve: selvom den lader vente på sig, vent på den; for den vil med sikkerhed komme, den vil ikke lade vente på sig.
Hab 2:3 For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie: though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not tarry.
[Hab 2:4 DK-KJV] Læg mærke til, hans sjæl som er løftet op er ikke oprigtig i ham: men den retfærdige skal leve via sin tro.
Hab 2:4 Behold, his soul which is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith.
[Hab 2:5 DK-KJV] Ja også, fordi han overtræder med vin, er han en stolt mand, der heller ikke holder sig hjemme, han som forstørrer hans længsel som helvede, og er som døden, og kan ikke bli’ tilfredsstillet, men samler alle nationer foran ham, og ophober alle folk til sigselv:
Hab 2:5 Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:
[Hab 2:6 DK-KJV] Skal ikke alle disse ta’ en lignelse op imod ham, og et hånende ordsprog imod ham og sige: Arme ham som forøger det som ikke er hans! hvor længe? og til ham der læsser sigselv med tyk ler!
Hab 2:6 Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, Woe to him that increaseth that which is not his! how long? and to him that ladeth himself with thick clay!
[Hab 2:7 DK-KJV] De som skal bide dig skal de ikke pludselig rejse sig, og vågne de der vil plage dig, og du skal være som et bytte for dem?
Hab 2:7 Shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex thee, and thou shalt be for booties unto them?
[Hab 2:8 DK-KJV] Fordi du har plyndret mange nationer, skal hele den rest der er tilbage af folket plyndre dig; på grund af menneskers blod, og på grund af volden fra det land, fra den by, og fra alle der bor derinde.
Hab 2:8 Because thou hast spoiled many nations, all the remnant of the people shall spoil thee; because of men’s blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein.
[Hab 2:9 DK-KJV] Arme ham der dækker over en ond griskhed for sit hus, så han må sætte sin rede højt oppe, for at han må bli’ forløst fra ondskabens kraft!
Hab 2:9 Woe to him that coveteth an evil covetousness to his house, that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of evil!
[Hab 2:10 DK-KJV] I dit hus har du rådført dig med skam ved at afskære mange folk, og har syndet imod din sjæl.
Hab 2:10 Thou hast consulted shame to thy house by cutting off many people, and hast sinned against thy soul.
[Hab 2:11 DK-KJV] For stenen skal råbe højt fra muren, og bjælken ud af tømmer skal svare den.
Hab 2:11 For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it.
[Hab 2:12 DK-KJV] Arme ham der bygger en landsby med blod, og grundlægger en by via fejltrin!
Hab 2:12 Woe to him that buildeth a town with blood, and stablisheth a city by iniquity!
[Hab 2:13 DK-KJV] Læg mærke til, ja er det ikke fra hærskarers HERRE at folket skal arbejde i ilden, ja og folket skal trætte demselv for forfængeligheden?
Hab 2:13 Behold, is it not of the LORD of hosts that the people shall labour in the very fire, and the people shall weary themselves for very vanity?
[Hab 2:14 DK-KJV] For jorden skal bli’ fyldt med kundskaben om HERRENs herlighed, som vandmasserne dækker havet.
Hab 2:14 For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, as the waters cover the sea.
[Hab 2:15 DK-KJV] Arme ham der giver hans næste drinks, der sætter din flaske foran ham, og også gør ham fuld, for at du måtte kigge på deres nøgenhed!
Hab 2:15 Woe unto him that giveth his neighbour drink, that puttest thy bottle to him, and makest him drunken also, that thou mayest look on their nakedness!
[Hab 2:16 DK-KJV] Du er fyldt med skam i stedet for herlighed: drik du også, og lad din forhud bli’ blotlagt: Koppen fra HERRENs højre hånd skal bli’ vendt mod dig, og skamfuldt opkast skal være over din herlighed.
Hab 2:16 Thou art filled with shame for glory: drink thou also, and let thy foreskin be uncovered: the cup of the LORD’S right hand shall be turned unto thee, and shameful spewing shall be on thy glory.
[Hab 2:17 DK-KJV] For Libanons vold skal dække dig, og dyrenes bytte, som gjorde dem bange, på grund af menneskers blod, og på grund af menneskers blod, og på grund af volden fra det land, fra den by, og fra alle der bor derinde.
Hab 2:17 For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts, which made them afraid, because of men’s blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein.
[Hab 2:18 DK-KJV] Hvad gavner den udskårede figur at dens udformer har udskåret den; den støbte figur, og en lærer af løgne, at dens udformer af hans værk stoler på den, til at lave stumme afguder?
Hab 2:18 What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it; the molten image, and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols?
[Hab 2:19 DK-KJV] Arme ham der siger til træet, Vågn op; til den stumme sten, Rejs dig, den skal undervise! Læg mærke til, den er belagt med guld og sølv, og der er overhovedet ingen ånde i dens midte.
Hab 2:19 Woe unto him that saith to the wood, Awake; to the dumb stone, Arise, it shall teach! Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it.
[Hab 2:20 DK-KJV] Men HERREN er i hans hellige tempel: lad hele jorden være stille foran ham.
Hab 2:20 But the LORD is in his holy temple: let all the earth keep silence before him.
[Hab 3:1 DK-KJV] En bøn af profeten Habakkuk over en Trængselssang.
Hab 3:1 A prayer of Habakkuk the prophet upon Shigionoth.
[Hab 3:2 DK-KJV] Kæreste HERRE, jeg har hørt din tale, og var bange: Kæreste HERRE, modtag dit værk i årenes midte, kundgør det i årenes midte; i arrigskab husk på barmhjertighed.
Hab 3:2 O LORD, I have heard thy speech, and was afraid: O LORD, revive thy work in the midst of the years, in the midst of the years make known; in wrath remember mercy.
[Hab 3:3 DK-KJV] Gud kom fra Teman, og den Hellige Éner fra Paran-bjerget. Pause. Hans herlighed dækkede himlene, og jorden var fuld af hans ros.
Hab 3:3 God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise.
[Hab 3:4 DK-KJV] Og hans glans var som lyset; han havde horn der kom ud af hans hånd: og der var hans styrke skjult. 
Hab 3:4 And his brightness was as the light; he had horns coming out of his hand: and there was the hiding of his power.
[Hab 3:5 DK-KJV] Foran ham gik pestilensen, og brændende kul udgik ved hans fødder.
Hab 3:5 Before him went the pestilence, and burning coals went forth at his feet.
[Hab 3:6 DK-KJV] Han stod, og målet jorden; han lagde mærke til, og fordrev nationerne; og de evigvarende bjerge var spredt, de vedvarende bakker bukker sig: hans veje er evigvarende.
Hab 3:6 He stood, and measured the earth: he beheld, and drove asunder the nations; and the everlasting mountains were scattered, the perpetual hills did bow: his ways are everlasting.
[Hab 3:7 DK-KJV] Jeg så’ Cushans telte i lidelse: og gardinerne fra Midians land rystede.
Hab 3:7 I saw the tents of Cushan in affliction: and the curtains of the land of Midian did tremble.
[Hab 3:8 DK-KJV] Var HERREN utilfreds med floderne? var din vrede imod floderne? var dit arrigskab imod havet, eftersom du red på dine heste og dine frelses stridsvogne?
Hab 3:8 Was the LORD displeased against the rivers? was thine anger against the rivers? was thy wrath against the sea, that thou didst ride upon thine horses and thy chariots of salvation?
[Hab 3:9 DK-KJV] Din bue var gjort helt nøgen, efter stammernes ed’er, ja dit ord. Pause. Du kløvede jorden med floder.
Hab 3:9 Thy bow was made quite naked, according to the oaths of the tribes, even thy word. Selah. Thou didst cleave the earth with rivers.
[Hab 3:10 DK-KJV] Bjergene så’ dig, og de rystede: vandets oversvømmelse passerede fordi: dybet gav hans stemme til kende, og løftede hans hænder højt op.
Hab 3:10 The mountains saw thee, and they trembled: the overflowing of the water passed by: the deep uttered his voice, and lifted up his hands on high.
[Hab 3:11 DK-KJV] Solen og månen stod stille i deres bolig: ved lyset fra dine pile gik de, og ved glansen fra dine glinsende spyd.
Hab 3:11 The sun and moon stood still in their habitation: at the light of thine arrows they went, and at the shining of thy glittering spear.
[Hab 3:12 DK-KJV] Du marcherede gennem landet i harme, du tærskede hedningerne i vrede. 
Hab 3:12 Thou didst march through the land in indignation, thou didst thresh the heathen in anger.
[Hab 3:13 DK-KJV] Du fremstod for at frelse dit folk, ja for at frelse med din salvede; du sårede hovedet ud af den ondes hus, ved at afsløre fundamentet for halsen. Pause.
Hab 3:13 Thou wentest forth for the salvation of thy people, even for salvation with thine anointed; thou woundedst the head out of the house of the wicked, by discovering the foundation unto the neck. Selah.
[Hab 3:14 DK-KJV] Med hans stave gennemborede du hovedet for hans landsbyer: de kom ud som en hvirvelvind for at sprede mig: deres jublen var der for at opsluge den fattige i hemmelighed.
Hab 3:14 Thou didst strike through with his staves the head of his villages: they came out as a whirlwind to scatter me: their rejoicing was as to devour the poor secretly.
[Hab 3:15 DK-KJV] Du gik gennem havet med dine heste, gennem ophobningen af store vandmasser.
Hab 3:15 Thou didst walk through the sea with thine horses, through the heap of great waters.
[Hab 3:16 DK-KJV] Da jeg hørte det, rystede min mave; mine læber dirrede ved stemmen: råddenskab gik ind i mine knogler, og jeg rystede i migselv, så jeg måtte hvile på trængselsdagen; når han kommer op til folket, vil han invadere dem med hans tropper.
Hab 3:16 When I heard, my belly trembled; my lips quivered at the voice: rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble: when he cometh up unto the people, he will invade them with his troops.
[Hab 3:17 DK-KJV] Selvom figentræet ikke skal blomstre, og der heller ikke skal være frugt på vinstokkene; og oliventræets arbejde skal fejle, og markerne ikke skal frembringe kød; og flokken skal fjernes fra folden, og der skal ikke være nogen besætning i staldene:
Hab 3:17 Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls:
[Hab 3:18 DK-KJV] Alligevel vil jeg juble i HERREN, jeg vil glæde mig i min frelses Gud.
Hab 3:18 Yet I will rejoice in the LORD, I will joy in the God of my salvation.
[Hab 3:19 DK-KJV] HERREN Gud er min styrke, og han vil lave mine fødder som hindens fødder (hjorte hundyr), og han vil få mig til at gå på mine høje steder. Til den ledende sanger på mine strengede instrumenter.
Hab 3:19 The LORD God is my strength, and he will make my feet like hinds’ feet, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my stringed instruments.