Femte Mosebog - 5 Mosebog - 34 Kapitler - Deuteronomy KJV 1769

Navnebetydning for Deuteronomy = Gentagelse af loven & Moses = Trukket ud af vandet

Blå kapitler er oversat

Røde kapitler er på engelsk

Der er deslige oversat vers her og der

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27

2829-30-31-32-33-34

[5Mo 1:1 DK-KJV] Disse er ordene som Moses talte til hele Israel på denne side af Jordanfloden i vildmarken, på sletten over imod det Røde hav, mellem Paran, og Tophel, og Laban, og Hazeroth, og Dizahab.
De 1:1 These be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red sea, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.
[5Mo 1:2 DK-KJV] (Der er 11 dages rejse fra Horeb via Seir-bjergets vej til Kadesh-barnea.)
De 1:2 (There are eleven days’ journey from Horeb by the way of mount Seir unto Kadesh-barnea.)
[5Mo 1:3 DK-KJV] Og det skete i det 40’tyvende år, i den 11’te måned, på den første dag af måneden, at Moses talte til Israels børn, i overensstemmelse med alt det HERREN havde givet til ham som befaling til dem;
De 1:3 And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the first day of the month, that Moses spake unto the children of Israel, according unto all that the LORD had given him in commandment unto them;
[5Mo 1:4 DK-KJV] Efter at han havde dræbt Amoriter kongen Sihon, som boede i Heshbon, og Bashans konge Og, som boede ved Astaroth i Edrei:
De 1:4 After he had slain Sihon the king of the Amorites, which dwelt in Heshbon, and Og the king of Bashan, which dwelt at Astaroth in Edrei:
[5Mo 1:5 DK-KJV] På denne side af Jordanfloden, i landet Moab, begyndte Moses at erklære denne lov, og siger,
De 1:5 On this side Jordan, in the land of Moab, began Moses to declare this law, saying,
[5Mo 1:6 DK-KJV] HERREN vor Gud talte til os i Horeb, og siger, I har boet længe nok på dette bjerg:
De 1:6 The LORD our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mount:
[5Mo 1:7 DK-KJV] Vend jer, og rejs, og gå til Amoriternes bjerg, og til alle stederne nær derved, på sletten, på bakkerne, og i dalen, og sydpå, og udtil havet, til Canaaniternes land, og til Libanon, til den store flod, floden Eufrat.
De 1:7 Turn you, and take your journey, and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills, and in the vale, and in the south, and by the sea side, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates.
[5Mo 1:8 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har sat landet foran jer: gå ind og besid landet hvilket HERREN svor til jeres fædre, Abraham, Isak, og Jacob, for at give det til dem og til deres sæd efter dem.
De 1:8 Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which the LORD sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them.
[5Mo 1:9 DK-KJV] Og jeg talte til jer på det tidspunkt, og siger, Jeg migselv er ikke istand til at bære jer alene:
De 1:9 And I spake unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone:
[5Mo 1:10 DK-KJV] HERREN jeres Gud har multipliceret jer, og, læg mærke til, I er denne dag som himlens stjerner i mangfoldighed.
De 1:10 The LORD your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude.
[5Mo 1:11 DK-KJV] (Jeres fædres Gud HERREN gør jer et tusind gange så mange mere end I er, og velsigner jer, som han har lovet jer!)
De 1:11 (The LORD God of your fathers make you a thousand times so many more as ye are, and bless you, as he hath promised you!)
[5Mo 1:12 DK-KJV] Hvordan kan jeg migselv alene bære jeres bekymringer, og jeres byrder, og jeres stridigheder?
De 1:12 How can I myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?
[5Mo 1:13 DK-KJV] Ta’ jer vise mænd, og forstående, og kendte blandt jeres stammer, og jeg vil gøre dem til ledere over jer.
De 1:13 Take you wise men, and understanding, and known among your tribes, and I will make them rulers over you.
[5Mo 1:14 DK-KJV] Og I svarede mig, og sagde, De ting som du har talt er gode for os at gøre.
De 1:14 And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do.
[5Mo 1:15 DK-KJV] Sådant tog jeg lederen af jeres stammer, vise mænd, og kendte, og gjorde dem til ledere over jer, kaptajner over 1.000, og kaptajner over 100, og kaptajner over 50, og kaptajner over 10, og officere blandt jeres stammer.
De 1:15 So I took the chief of your tribes, wise men, and known, and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribes.
[5Mo 1:16 DK-KJV] Og jeg pålagde jeres dommere på det tidspunkt, og siger, Hør sagerne mellem jeres brødre, og døm retfærdigt mellem enhver mand og hans broder, og de fremmede der er hos ham.
De 1:16 And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him.
[5Mo 1:17 DK-KJV] I skal ikke respektere mennesker i dommen; men i skal høre de små såvel som de store; I skal ikke være bange for menneskets ansigt; for dommen er Guds: og sagen der er for svær for jer, bring den til mig, og jeg vil høre den.
De 1:17 Ye shall not respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God’s: and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it.
[5Mo 1:18 DK-KJV] Og jeg befalede jer på det tidspunkt alle de ting som I skulle gøre.
De 1:18 And I commanded you at that time all the things which ye should do.
[5Mo 1:19 DK-KJV] Og da vi rejste fra Horeb, gik vi gennem hele den store og forfærdelige vildmark, som I så’ på vejen til Amoriternes bjerg, som HERREN vor Gud befalede os; og vi kom til Kadesh-barnea.
De 1:19 And when we departed from Horeb, we went through all that great and terrible wilderness, which ye saw by the way of the mountain of the Amorites, as the LORD our God commanded us; and we came to Kadesh-barnea.
[5Mo 1:20 DK-KJV] Og jeg sagde til jer, I er kommet til Amoriternes bjerg, som HERREN vor Gud har giver til os.
De 1:20 And I said unto you, Ye are come unto the mountain of the Amorites, which the LORD our God doth give unto us.
[5Mo 1:21 DK-KJV] Læg mærke til, HERREN din Gud har sat landet foran dig: gå op og besid det, som dine fædres Gud HERREN har sagt til dig; frygt ikke, vær heller ikke modløs.
De 1:21 Behold, the LORD thy God hath set the land before thee: go up and possess it, as the LORD God of thy fathers hath said unto thee; fear not, neither be discouraged.
[5Mo 1:22 DK-KJV] Og I kom nær indtil mig hver en af jer, og sagde, Vi vil sende mænd foran os, og de skal undersøge landet for os, og gi’ os en tilbagemelding af hvilken vej vi må gå op, og ind i hvilke byer vi skal komme.
De 1:22 And ye came near unto me every one of you, and said, We will send men before us, and they shall search us out the land, and bring us word again by what way we must go up, and into what cities we shall come.
[5Mo 1:23 DK-KJV] Og udtalelsen behagede mig vel: og jeg tog 12 mænd fra jer, en fra hver stamme:
De 1:23 And the saying pleased me well: and I took twelve men of you, one of a tribe:
[5Mo 1:24 DK-KJV] Og de vendte om og gik op til bjerget, og kom til Eshcol-dalen, og gennemsøgte den.
De 1:24 And they turned and went up into the mountain, and came unto the valley of Eshcol, and searched it out.
[5Mo 1:25 DK-KJV] Og de tog i deres hænder af landets frugt, og bragte det ned til os, og gav os en tilbagemelding, og sagde, Det er et godt land som HERREN vor Gud giver os.
De 1:25 And they took of the fruit of the land in their hands, and brought it down unto us, and brought us word again, and said, It is a good land which the LORD our God doth give us.
[5Mo 1:26 DK-KJV] Imidlertid ville I ikke gå op, men gjorde oprør imod jeres Gud HERRENs befaling:
De 1:26 Notwithstanding ye would not go up, but rebelled against the commandment of the LORD your God:
[5Mo 1:27 DK-KJV] Og I mumlede i jeres telte, og sagde, Fordi HERREN hadede os, har han bragt os videre ud af Egyptens land, for at forløst os ind i Amoriternes hånd, for at destruere os.
De 1:27 And ye murmured in your tents, and said, Because the LORD hated us, he hath brought us forth out of the land of Egypt, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us.
[5Mo 1:28 DK-KJV] Hvor skal vi gå op henne? vore brødre har gjort vore hjerter modløse, og siger, Folket er størrer og højere end vi; byerne er store og murede op til himlen; og desuden har vi set Anakimernes sønner der.
De 1:28 Whither shall we go up? our brethren have discouraged our heart, saying, The people is greater and taller than we; the cities are great and walled up to heaven; and moreover we have seen the sons of the Anakims there.
[5Mo 1:29 DK-KJV] Da sagde jeg til jer, Vær ikke rædselsslagen, vær heller ikke bange for dem. 
De 1:29 Then I said unto you, Dread not, neither be afraid of them.
[5Mo 1:30 DK-KJV] HERREN vor Gud som går foran jer, han skal kæmpe for jer, i overensstemmelse med alt det som han gjorde for jer i Egypten foran jeres øjne;
De 1:30 The LORD your God which goeth before you, he shall fight for you, according to all that he did for you in Egypt before your eyes;
[5Mo 1:31 DK-KJV] Og i vildmarken, hvor du har set hvordan at HERREN din Gud bar dig, som en mand bære hans søn, på hele vejen hvor I gik, indtil I kom til dette sted.
De 1:31 And in the wilderness, where thou hast seen how that the LORD thy God bare thee, as a man doth bear his son, in all the way that ye went, until ye came into this place.
[5Mo 1:32 DK-KJV] Dog i denne ting troede I ikke HERREN jeres Gud,
De 1:32 Yet in this thing ye did not believe the LORD your God,
[5Mo 1:33 DK-KJV] Som gik på vejen foran jer, for at finde jer et sted til at slå jeres telte op i, i ild om natten, for at vise jer ved hvilken vej I skulle gå, og i en sky om dagen.
De 1:33 Who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to shew you by what way ye should go, and in a cloud by day.
[5Mo 1:34 DK-KJV] Og HERREN hørte jeres ords stemme, og var vred, og sværgede, og siger,
De 1:34 And the LORD heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,
[5Mo 1:35 DK-KJV] Med sikkerhed skal ikke én af disse mennesker af denne onde generation se det gode land, som jeg svor at gi’ til jeres fædre,
De 1:35 Surely there shall not one of these men of this evil generation see that good land, which I sware to give unto your fathers,
[5Mo 1:36 DK-KJV] Foruden Jephunnehs søn Caleb; han skal se det, og til ham vil jeg gi’ landet som han har trådt på, og til hans børn, fordi han fuldt ud har fulgt HERREN.
De 1:36 Save Caleb the son of Jephunneh; he shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly followed the LORD.
[5Mo 1:37 DK-KJV] HERREN var også vred på mig for jeres skyld, og siger, Også du skal ikke gå derhen.
De 1:37 Also the LORD was angry with me for your sakes, saying, Thou also shalt not go in thither.
[5Mo 1:38 DK-KJV] Men Nuns søn Josva, som står foran dig, han skal gå derhen: opmuntre ham: for han skal være skyld i at Israel arver det.
De 1:38 But Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither: encourage him: for he shall cause Israel to inherit it.
[5Mo 1:39 DK-KJV] Desuden jeres små, som I sagde skulle være et bytte, og jeres børn, som i den dag ikke havde kundskab mellem godt og ondt, de skal gå derind, og til dem vil jeg gi’ det, og de skal besidde det.
De 1:39 Moreover your little ones, which ye said should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it.
[5Mo 1:40 DK-KJV] Men angående jer, vend jer om, og ta’ jeres rejse ind i vildmarken på vejen til det Røde hav.
De 1:40 But as for you, turn you, and take your journey into the wilderness by the way of the Red sea.
[5Mo 1:41 DK-KJV] Da svarede I og sagde til mig, Vi har syndet imod HERREN, vi vil gå op og kæmpe, i overensstemmelse med alt det HERREN vor Gud befalede os. Og da I havde bevæbnet hver en mand med hans krigsvåben, var I klar til at gå op til bakken.
De 1:41 Then ye answered and said unto me, We have sinned against the LORD, we will go up and fight, according to all that the LORD our God commanded us. And when ye had girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up into the hill.
[5Mo 1:42 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, Sig til dem, Gå ikke op, kæmp heller ikke; for jeg er ikke blandt jer; for ikke at I er slået foran jeres fjender.
De 1:42 And the LORD said unto me, Say unto them, Go not up, neither fight; for I am not among you; lest ye be smitten before your enemies.
[5Mo 1:43 DK-KJV] Sådant talte jeg til jer; og I ville ikke høre, men gjorde oprør imod HERRENs befaling, og gik arrogant op til bakken.
De 1:43 So I spake unto you; and ye would not hear, but rebelled against the commandment of the LORD, and went presumptuously up into the hill.
[5Mo 1:44 DK-KJV] Og Amoriterne, som bor på det bjerg, kom ud imod jer, og jagede jer, som bier gør, og destruerede jer i Seir, lige til Hormah.
De 1:44 And the Amorites, which dwelt in that mountain, came out against you, and chased you, as bees do, and destroyed you in Seir, even unto Hormah.
[5Mo 1:45 DK-KJV] Og I returnerede og græd foran HERREN; men HERREN ville ikke lytte til jeres stemme, heller ikke høre hvad I siger.
De 1:45 And ye returned and wept before the LORD; but the LORD would not hearken to your voice, nor give ear unto you.
[5Mo 1:46 DK-KJV] Sådant opholdt I jer i Kadesh i mange dage, ifølge de dage som i opholdt jer der.
De 1:46 So ye abode in Kadesh many days, according unto the days that ye abode there.
[5Mo 2:1 DK-KJV] Da vendte vi om, og tog vores rejse ind i vildmarken på vejen til det Røde hav, som HERREN fortalte mig: og vi gik rundt om bjerget Seir i mange dage.
De 2:1 Then we turned, and took our journey into the wilderness by the way of the Red sea, as the LORD spake unto me: and we compassed mount Seir many days.
[5Mo 2:2 DK-KJV] Og HERREN talte til mig, og siger,
De 2:2 And the LORD spake unto me, saying,
[5Mo 2:3 DK-KJV] I har gået rundt om dette bjerg længe nok: vend jer nordpå.
De 2:3 Ye have compassed this mountain long enough: turn you northward.
[5Mo 2:4 DK-KJV] Og befal du folket, og sig, I skal til at passere gennem jeres brødres kyst Esaus børn, som bor i Seir; og de skal være bange for jer: pas I derfor godt på jerselv:
De 2:4 And command thou the people, saying, Ye are to pass through the coast of your brethren the children of Esau, which dwell in Seir; and they shall be afraid of you: take ye good heed unto yourselves therefore:
[5Mo 2:5 DK-KJV] Bland jer ikke med dem; for jeg vil ikke gi’ jer af deres land, nej, ikke så meget som en fodsbredde; fordi jeg har givet Seir-bjerget som en besiddelse til Esau.
De 2:5 Meddle not with them; for I will not give you of their land, no, not so much as a foot breadth; because I have given mount Seir unto Esau for a possession.
[5Mo 2:6 DK-KJV] I skal købe mad af dem for penge, så I må spise; og I skal også købe vand af dem for penge, så I må drikke.
De 2:6 Ye shall buy meat of them for money, that ye may eat; and ye shall also buy water of them for money, that ye may drink.
[5Mo 2:7 DK-KJV] For HERREN din Gud har velsignet dig i hele din hånds virke: han kender din vandring gennem denne store vildmark: disse 40 år har HERREN din Gud været med dig; du har ingenting manglet.
De 2:7 For the LORD thy God hath blessed thee in all the works of thy hand: he knoweth thy walking through this great wilderness: these forty years the LORD thy God hath been with thee; thou hast lacked nothing.
[5Mo 2:8 DK-KJV] Og da vi passerede forbi fra Esaus børn vore brødre, som bor i Seir, via vejen på sletten fra Elath, og fra Ezion-geber, vendte vi og passerede forbi vejen i Moabs vildmark.
De 2:8 And when we passed by from our brethren the children of Esau, which dwelt in Seir, through the way of the plain from Elath, and from Ezion-gaber, we turned and passed by the way of the wilderness of Moab.
[5Mo 2:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, Forurolig ikke Moabiterne, kæmp heller ikke mod dem i kamp: for jeg vil ikke gi’ dig af deres land som en besiddelse; fordi jeg har givet Ar til Lots børn som en besiddelse.
De 2:9 And the LORD said unto me, Distress not the Moabites, neither contend with them in battle: for I will not give thee of their land for a possession; because I have given Ar unto the children of Lot for a possession.
[5Mo 2:10 DK-KJV] Emimerne boede derinde før i tiden, et stort folk, og mange, og høje, som Anakimerne;
De 2:10 The Emims dwelt therein in times past, a people great, and many, and tall, as the Anakims;
[5Mo 2:11 DK-KJV] Som også var anset for at være giganter, som Anakimerne; men Moabiterne kalder dem for Emims.
De 2:11 Which also were accounted giants, as the Anakims; but the Moabites call them Emims.
[5Mo 2:12 DK-KJV] Horimerne boede også før i tiden i Seir; men Esaus børn efterfulgte dem, da de havde destrueret dem foran sig, og boede i deres sted; som Israel gjorde mod landet i hans besiddelse, som HERREN gav til dem.
De 2:12 The Horims also dwelt in Seir beforetime; but the children of Esau succeeded them, when they had destroyed them from before them, and dwelt in their stead; as Israel did unto the land of his possession, which the LORD gave unto them.
[5Mo 2:13 DK-KJV] Rejs jer nu op, sagde jeg, og kom jer over Zered-bækken. Og vi gik over Zered-bækken.
De 2:13 Now rise up, said I, and get you over the brook Zered. And we went over the brook Zered.
[5Mo 2:14 DK-KJV] Og tidsrummet i hvilket vi kom fra Kadesh-barnea, indtil vi var kommet over Zered-bækken, var 38 år; indtil hele generationen af soldater var spildt ud fra hæren, som HERREN svor overfor dem.
De 2:14 And the space in which we came from Kadesh-barnea, until we were come over the brook Zered, was thirty and eight years; until all the generation of the men of war were wasted out from among the host, as the LORD sware unto them.
[5Mo 2:15 DK-KJV] For HERREN hånd var sandelig imod dem, for at destruere dem fra hæren, indtil de var fortæret.
De 2:15 For indeed the hand of the LORD was against them, to destroy them from among the host, until they were consumed.
[5Mo 2:16 DK-KJV] Sådant skete det, da alle soldaterne var fortæret og døde blandt folket,
De 2:16 So it came to pass, when all the men of war were consumed and dead from among the people,
[5Mo 2:17 DK-KJV] At HERREN talte til mig, og siger,
De 2:17 That the LORD spake unto me, saying,
[5Mo 2:18 DK-KJV] Du skal passere over gennem Ar, Moabs kyst, denne dag:
De 2:18 Thou art to pass over through Ar, the coast of Moab, this day:
[5Mo 2:19 DK-KJV] Og når du kommer nær over imod Ammons børn, Forurolig dem ikke, bland jer heller ikke med dem: for jeg vil ikke gi’ dig nogen besiddelse af Ammons børns land; fordi jeg har givet det som en besiddelse til Lots børn.
De 2:19 And when thou comest nigh over against the children of Ammon, distress them not, nor meddle with them: for I will not give thee of the land of the children of Ammon any possession; because I have given it unto the children of Lot for a possession.
[5Mo 2:20 DK-KJV] (Det var også anset for at være et gigantland: giganter boede derinde i gammel tid; og Ammoniterne kalder dem Zamzummims;
De 2:20 (That also was accounted a land of giants: giants dwelt therein in old time; and the Ammonites call them Zamzummims;
[5Mo 2:21 DK-KJV] Et folk stort, og mange, og høje, som Anakimerne; men HERREN destruerede dem foran dem; og de efterfulgte dem, og boede i deres sted:
De 2:21 A people great, and many, and tall, as the Anakims; but the LORD destroyed them before them; and they succeeded them, and dwelt in their stead:
[5Mo 2:22 DK-KJV] Som han gjorde overfor Esaus børn, som boede i Seir, da han destruerede Horimerne foran dem; og de efterfulgte dem, og boede i deres sted lige indtil denne dag:
De 2:22 As he did to the children of Esau, which dwelt in Seir, when he destroyed the Horims from before them; and they succeeded them, and dwelt in their stead even unto this day:
[5Mo 2:23 DK-KJV] Og Avimerne som boede i Hazerim, lige til Azzaah, Caphtorimerne, som kom frem ud af Caphtor, destruerede dem, og boede i deres sted.)
De 2:23 And the Avims which dwelt in Hazerim, even unto Azzah, the Caphtorims, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)
[5Mo 2:24 DK-KJV] Rejs I jer op, ta’ jeres rejse, og passer over floden Arnon: læg mærke til, jeg har givet Sihon Amoriten ind i din hånd, Heshbons konge, og hans land: begynd at indta’ det, og kæmp mod ham i kamp.
De 2:24 Rise ye up, take your journey, and pass over the river Arnon: behold, I have given into thine hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his land: begin to possess it, and contend with him in battle.
[5Mo 2:25 DK-KJV] Denne dag vil jeg begynde at putte skrækken for dig og frygten for dig over nationerne der er under hele himmelen, som skal høre report om dig, og skal ryste, og være i angst på grund af dig.
De 2:25 This day will I begin to put the dread of thee and the fear of thee upon the nations that are under the whole heaven, who shall hear report of thee, and shall tremble, and be in anguish because of thee.
[5Mo 2:26 DK-KJV] Og jeg sendte budbringere ud af Kedemoths vildmark til Heshbons konge Sihon med ord om fred, som siger,
De 2:26 And I sent messengers out of the wilderness of Kedemoth unto Sihon king of Heshbon with words of peace, saying,
[5Mo 2:27 DK-KJV] Lad mig passere gennem dit land: jeg vil gå langs med landevejen, jeg vil hverken vende mig mod højre hånd eller mod venstre.
De 2:27 Let me pass through thy land: I will go along by the high way, I will neither turn unto the right hand nor to the left.
[5Mo 2:28 DK-KJV] Du skal sælge mig mad for penge, så jeg må spise; og gi’ mig vand for penge, så jeg må drikke: kun jeg vil passere gennem på mine fødder;
De 2:28 Thou shalt sell me meat for money, that I may eat; and give me water for money, that I may drink: only I will pass through on my feet;
[5Mo 2:29 DK-KJV] (Som Esaus børn som bor i Seir, og Moabiterne som bor i Ar, gjorde overfor mig;) indtil jeg skal passere over Jordanfloden ind i det land som HERREN vor Gud giver os.
De 2:29 (As the children of Esau which dwell in Seir, and the Moabites which dwell in Ar, did unto me;) until I shall pass over Jordan into the land which the LORD our God giveth us.
[5Mo 2:30 DK-KJV] Men Heshbons konge Sihon ville ikke lade mig passere forbi ham: for HERREN din Gud forhærdede hans ånd, og gjorde hans hjerte stædig, så han måtte forløse ham ind i din hånd, som det viser sig denne dag.
De 2:30 But Sihon king of Heshbon would not let us pass by him: for the LORD thy God hardened his spirit, and made his heart obstinate, that he might deliver him into thy hand, as appeareth this day.
[5Mo 2:31 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, Læg mærke til, jeg har begyndt at gi’ Sihon og hans land foran dig: begynd at besid, så du må arve hans land.
De 2:31 And the LORD said unto me, Behold, I have begun to give Sihon and his land before thee: begin to possess, that thou mayest inherit his land.
[5Mo 2:32 DK-KJV] Da kom Sihon ud imod os, han og hele hans folk, for at kæmpe i Jahaz. 
De 2:32 Then Sihon came out against us, he and all his people, to fight at Jahaz.
[5Mo 2:33 DK-KJV] Og HERREN vor Gud forløste ham foran os; og vi slog ham, og hans sønner, og hele hans folk.
De 2:33 And the LORD our God delivered him before us; and we smote him, and his sons, and all his people.
[5Mo 2:34 DK-KJV] Og vi tog alle hans byer på det tidspunkt, og destruerede fuldstændigt mændene, og kvinderne, og de små, i enhver by, vi lod ingen være tilbage:
De 2:34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and the women, and the little ones, of every city, we left none to remain:
[5Mo 2:35 DK-KJV] Kun kvæget tog vi som et bytte til osselv, og byttet fra byerne som vi tog.
De 2:35 Only the cattle we took for a prey unto ourselves, and the spoil of the cities which we took.
[5Mo 2:36 DK-KJV] Fra Aroer, som er ved kanten af floden Arnon, og fra byen der er ved floden, lige til Gilead, der var der ikke en by der var for stærk for os: HERREN forløste alt til os:
De 2:36 From Aroer, which is by the brink of the river of Arnon, and from the city that is by the river, even unto Gilead, there was not one city too strong for us: the LORD our God delivered all unto us:
[5Mo 2:37 DK-KJV] Kun mod Ammons børns land kom du ikke, heller ikke mod noget sted fra floden Jabbok, heller ikke mod byerne på bjerget, ej heller mod hvadsomhelst HERREN vor Gud forbød os.
De 2:37 Only unto the land of the children of Ammon thou camest not, nor unto any place of the river Jabbok, nor unto the cities in the mountains, nor unto whatsoever the LORD our God forbad us.
[5Mo 3:1 DK-KJV] Da vendte vi om, og gik på af vejen til Bashan: og Bashans konge Og kom ud imod os, han og hele hans folk, til kamp i Edrei.
De 3:1 Then we turned, and went up the way to Bashan: and Og the king of Bashan came out against us, he and all his people, to battle at Edrei.
[5Mo 3:2 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, Frygt ham ikke: for jeg vil forløse ham, og hele hans folk, og hans land, ind i din hånd, som du skal gøre mod ham som du gjorde mod Amoriternes konge Sihon, som boede i Heshbon.
De 3:2 And the LORD said unto me, Fear him not: for I will deliver him, and all his people, and his land, into thy hand; and thou shalt do unto him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon.
[5Mo 3:3 DK-KJV] Sådant forløste HERREN vor Gud også Og ind i vores hænder, Bashans konge, og hele hans folk: og vi slog ham indtil der ikke var nogen af hans tilbage.
De 3:3 So the LORD our God delivered into our hands Og also, the king of Bashan, and all his people: and we smote him until none was left to him remaining.
[5Mo 3:4 DK-KJV] Og vi tog alle hans byer på det tidspunkt, der var ikke en by som vi ikke tog fra dem, 60 byer, hele Argob-regionen, Ogs kongerige i Bashan.
De 3:4 And we took all his cities at that time, there was not a city which we took not from them, threescore cities, all the region of Argob, the kingdom of Og in Bashan.
[5Mo 3:5 DK-KJV] Alle disse byer var indhegnet med høje mure, porte, og tværlæggere; foruden landsbyer en hele del.
De 3:5 All these cities were fenced with high walls, gates, and bars; beside unwalled towns a great many.
[5Mo 3:6 DK-KJV] Og vi destruerede dem fuldstændigt, som vi gjorde mod Heshbons konge Sihon, ved fuldstændigt at destruere mændene, kvinder, og børn, i enhver by.
De 3:6 And we utterly destroyed them, as we did unto Sihon king of Heshbon, utterly destroying the men, women, and children, of every city.
[5Mo 3:7 DK-KJV] Men alt kvæget, og byttet fra byerne, tog vi til osselv som et bytte.
De 3:7 But all the cattle, and the spoil of the cities, we took for a prey to ourselves.
[5Mo 3:8 DK-KJV] Og vi tog på det tidspunkt ud af hånden på de 2 Amorit konger det land der var på denne side af Jordanfloden, fra Arnon-floden til Hermon;
De 3:8 And we took at that time out of the hand of the two kings of the Amorites the land that was on this side Jordan, from the river of Arnon unto mount Hermon;
[5Mo 3:9 DK-KJV] (Dette Hermon-bjerg kalder Sidonianerne for Sirion; og Amoriterne kalder det Shenir;)
De 3:9 (Which Hermon the Sidonians call Sirion; and the Amorites call it Shenir;)
[5Mo 3:10 DK-KJV] Alle byerne på sletten, og hele Gilead, og hele Bashan, indtil Salchah og Edrei, byer i Ogs kongerige i Bashan.
De 3:10 All the cities of the plain, and all Gilead, and all Bashan, unto Salchah and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan.
[5Mo 3:11 DK-KJV] For kun Bashans konge Og var tilbage fra resterne af giganterne; læg mærke til, hans seng var en jernseng; er den ikke i Ammons børns Rabbath? 4.5 meter var dens længde, og den var 2 meter bred, efter et menneskes metermål.
De 3:11 For only Og king of Bashan remained of the remnant of giants; behold, his bedstead was a bedstead of iron; is it not in Rabbath of the children of Ammon? nine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man.
[5Mo 3:12 DK-KJV] Og dette land, som vi besad på dette tidspunkt, fra Aroer, som er ved floden Arnon, og halvdelen af Gilead, og dens byer, gav jeg til Rubenniterne og Gaditerne.
De 3:12 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half mount Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites.
[5Mo 3:13 DK-KJV] Og resten af Gilead, og hele Bashan, som var Ogs kongerige, gav jeg til halvdelen af Manassehs stamme; hele Argob-regionen, med hele Bashan, som var kaldt giganternes land.
De 3:13 And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.
[5Mo 3:14 DK-KJV] Jair sønnen af Manasseh tog hele Argobs land udtil Geshuris og Maachathis kyster; og kaldte dem efter hans eget navn, Bashan-havoth-jair, indtil denne dag.
De 3:14 Jair the son of Manasseh took all the country of Argob unto the coasts of Geshuri and Maachathi; and called them after his own name, Bashan-havoth-jair, unto this day.
[5Mo 3:15 DK-KJV] Og jeg gav Gilead til Machir.
De 3:15 And I gave Gilead unto Machir.
[5Mo 3:16 DK-KJV] Og til Rubeniterne og til Gaditerne gav jeg fra Gilead lige til floden Arnon halvdelen af dalen, og grænsen lige til floden Jabbok, som er Ammons børns grænse;
De 3:16 And unto the Reubenites and unto the Gadites I gave from Gilead even unto the river Arnon half the valley, and the border even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon;
[5Mo 3:17 DK-KJV] Også sletten, og Jordanfloden, og dens kyst, fra Chinnereth lige til havet på sletten, ja salthavet, under Ashdoth-pisgah østpå.
De 3:17 The plain also, and Jordan, and the coast thereof, from Chinnereth even unto the sea of the plain, even the salt sea, under Ashdoth-pisgah eastward.
[5Mo 3:18 DK-KJV] Og jeg befalede jer på det tidspunkt, og siger, HERREN jeres Gud har givet jer dette land for at besidde det: I skal passere armerede over foran jeres brødre Israels børn, alle der er egnet til krigen.
De 3:18 And I commanded you at that time, saying, The LORD your God hath given you this land to possess it: ye shall pass over armed before your brethren the children of Israel, all that are meet for the war.
[5Mo 3:19 DK-KJV] Men jeres hustruer, og jeres små, og jeres kvæg, (for jeg ved at I har meget kvæg,) skal bli’ tilbage i jeres byer som jeg har givet jer;
De 3:19 But your wives, and your little ones, and your cattle, (for I know that ye have much cattle,) shall abide in your cities which I have given you;
[5Mo 3:20 DK-KJV] Indtil HERREN har givet resten til jeres brødre, på samme måde som til jer, og indtil de også besidder det land som HERREN jeres Gud har givet dem på den anden side af Jordanfloden: og da skal alle mand vende tilbage til hans besiddelse, som jeg har givet jer.
De 3:20 Until the LORD have given rest unto your brethren, as well as unto you, and until they also possess the land which the LORD your God hath given them beyond Jordan: and then shall ye return every man unto his possession, which I have given you.
[5Mo 3:21 DK-KJV] Og jeg befalede Josva på det tidspunkt, og siger, Dine øjne har set alt det HERREN jeres Gud har gjort mod disse 2 konger: sådant skal HERREN gøre mod alle kongerigerne hvor du passere hen.
De 3:21 And I commanded Joshua at that time, saying, Thine eyes have seen all that the LORD your God hath done unto these two kings: so shall the LORD do unto all the kingdoms whither thou passest.
[5Mo 3:22 DK-KJV] I skal ikke frygte dem: for HERREN jeres Gud han skal kæmpe for jer.
De 3:22 Ye shall not fear them: for the LORD your God he shall fight for you.
[5Mo 3:23 DK-KJV] Og jeg bønfaldt HERREN på det tidspunkt, og siger,
De 3:23 And I besought the LORD at that time, saying,
[5Mo 3:24 DK-KJV] Kæreste Herre GUD, du har begyndt at vise din tjener din storhed, og din mægtige hånd: for hvilken Gud er der i himmel eller på jord, der kan gøre ifølge dine gerninger, og ifølge din magt?
De 3:24 O Lord GOD, thou hast begun to shew thy servant thy greatness, and thy mighty hand: for what God is there in heaven or in earth, that can do according to thy works, and according to thy might?
[5Mo 3:25 DK-KJV] Jeg ber dig, lad mig gå over, og se det gode land der er på den anden side af Jordanfloden, det smukke bjerg, og Libanon.
De 3:25 I pray thee, let me go over, and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain, and Lebanon.
[5Mo 3:26 DK-KJV] Men HERREN var vred på mig for jeres skyld, og ville ikke høre på mig: og HERREN sagde til mig, Lad det være nok for dig; tal ikke mere til mig om denne sag.
De 3:26 But the LORD was wroth with me for your sakes, and would not hear me: and the LORD said unto me, Let it suffice thee; speak no more unto me of this matter.
[5Mo 3:27 DK-KJV] Kom dig op på toppen af Pisgah, og opløft dine øjne vestover, og nordover, og sydover, og østover, og læg mærke til det med dine øjne: for du skal ikke gå over denne Jordanflod.
De 3:27 Get thee up into the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and behold it with thine eyes: for thou shalt not go over this Jordan.
[5Mo 3:28 DK-KJV] Men læg det på Josva, og opmuntre ham, og styrk ham: for han skal gå over foran dette folk, og hans skal forårsage dem til at arve det land som du skal se.
De 3:28 But charge Joshua, and encourage him, and strengthen him: for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit the land which thou shalt see.
[5Mo 3:29 DK-KJV] Sådant opholdt vi os i dalen over imod Beth-peor.
De 3:29 So we abode in the valley over against Beth-peor.
[5Mo 4:1 DK-KJV] Lyt nu derfor efter, Kæreste Israel, på vedtægterne og dommene, som jeg lærer jer, for at gøre dem, så I må leve, og gå ind og besidde det land som HERREN Gud af jeres fædre giver jer.
De 4:1 Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments, which I teach you, for to do them, that ye may live, and go in and possess the land which the LORD God of your fathers giveth you.
[5Mo 4:2 DK-KJV] I skal ikke lægge til det ord som jeg befaler jer, I skal heller ikke trække noget fra det, så I må holde befalingerne fra HERREN jeres Gud som jeg befaler jer.
De 4:2 Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish ought from it, that ye may keep the commandments of the LORD your God which I command you.
[5Mo 4:3 DK-KJV] Jeres øjne har set hvad HERREN gjorde på grund af Baal-peor: for alle de mænd der fulgte Baal-peor, dem har HERREN jeres Gud destrueret blandt jer.
De 4:3 Your eyes have seen what the LORD did because of Baal-peor: for all the men that followed Baal-peor, the LORD thy God hath destroyed them from among you.
[5Mo 4:4 DK-KJV] Men I der klyngede jer til HERREN jeres Gud er i live hver og en af jer denne dag.
De 4:4 But ye that did cleave unto the LORD your God are alive every one of you this day.
[5Mo 4:5 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har lært jer vedtægter og domme, ligesom HERREN min Gud befalede mig, så I skulle gøre sådant i det land der hvor I går hen for at besidde det. 
De 4:5 Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the LORD my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it.
[5Mo 4:6 DK-KJV] Hold og gør dem derfor; for dette er jeres visdom og jeres forståelse foran nationernes øjne, som skal høre alle disse vedtægter, og sige, Denne store nation er sandelig et vist og forstående folk.
De 4:6 Keep therefore and do them; for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes, and say, Surely this great nation is a wise and understanding people.
[5Mo 4:7 DK-KJV] For hvilken nation er der, der er så stor, som har Gud så nær ved dem, som HERREN vor Gud er i alle ting som vi kalder på ham for?
De 4:7 For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the LORD our God is in all things that we call upon him for?
[5Mo 4:8 DK-KJV] Og hvilken nation er der, der er så stor, der har vedtægter og domme så retfærdige som hele denne lov, som er sat foran jer denne dag?
De 4:8 And what nation is there so great, that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I set before you this day?
[5Mo 4:9 DK-KJV] Men pas på digselv, og hold din sjæl påpasselig, for ikke at du glemmer de ting som dine øjne har set, og for ikke at de forlader dit hjerte alle dagene i dit liv: men lær dine sønner dem, og dine sønners sønner.
De 4:9 Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life: but teach them thy sons, and thy sons’ sons;
[5Mo 4:10 DK-KJV] Specielt den dag hvor du stod foran HERREN din Gud i Horeb, da HERREN sagde til mig, Saml folket sammen til mig, og jeg vil få dem til at høre mine ord, så de må lære at frygte mig alle dagene som de skal leve på jorden, og så de må undervise deres børn.
De 4:10 Specially the day that thou stoodest before the LORD thy God in Horeb, when the LORD said unto me, Gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children.
[5Mo 4:11 DK-KJV] Og I kom nær og stod nedenfor bjerget; og bjerget brændte med ild indtil midten af himlen, med mørke, skyer, og tyk mørke.
De 4:11 And ye came near and stood under the mountain; and the mountain burned with fire unto the midst of heaven, with darkness, clouds, and thick darkness.
[5Mo 4:12 DK-KJV] Og HERREN talte til jer ud af ildens midte: I hørte ordenes stemme, men så’ ingen skikkelse; I hørte kun en stemme.
De 4:12 And the LORD spake unto you out of the midst of the fire: ye heard the voice of the words, but saw no similitude; only ye heard a voice.
[5Mo 4:13 DK-KJV] Og han erklærede hans pagt overfor jer, som han befalede jer at udføre, ja 10 befalinger; og han skrev dem på 2 stentavler.
De 4:13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone.
[5Mo 4:14 DK-KJV] Og HERREN befalede mig på det tidspunkt at lære jer vedtægter og domme, så I måtte gøre dem i det land der hvorover I går hen for at besidde det.
De 4:14 And the LORD commanded me at that time to teach you statutes and judgments, that ye might do them in the land whither ye go over to possess it.
[5Mo 4:15 DK-KJV] Pas I derfor rigtig godt på jerselv; for I så’ ingen slags skikkelse i den dag hvor HERREN talte til jer i Horeb ud af ildens midte:
De 4:15 Take ye therefore good heed unto yourselves; for ye saw no manner of similitude on the day that the LORD spake unto you in Horeb out of the midst of the fire:
[5Mo 4:16 DK-KJV] For ikke at I korrumperer jerselv, og laver jer en udformet figur, skikkelsen af en figur, der ligner et hankøn eller et hunkøn,
De 4:16 Lest ye corrupt yourselves, and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female,
[5Mo 4:17 DK-KJV] Der ligner et dyr der er på jorden, der ligner en vinget fugl der flyver i luften,
De 4:17 The likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged fowl that flieth in the air,
[5Mo 4:18 DK-KJV] Der ligner en ting der kryber på jorden, der ligner en fisk der er i vandmasserne under jorden:
De 4:18 The likeness of any thing that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth:
[5Mo 4:19 DK-KJV] Og for ikke at du opløfter dine øjne mod himlen, og når du ser solen, og månen, og stjernerne, ja hele himmelhæren, skulle bli’ drevet til at tilbede dem, og tjene dem, som HERREN din Gud har delt til alle nationer under hele himlen.
De 4:19 And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the LORD thy God hath divided unto all nations under the whole heaven.
[5Mo 4:20 DK-KJV] Men HERREN har taget jer, og bragt jer frem ud af ildovnen, ja ud af Egypten, for at være et arvende folk overfor ham, som I er denne dag.
De 4:20 But the LORD hath taken you, and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt, to be unto him a people of inheritance, as ye are this day.
[5Mo 4:21 DK-KJV] Desuden var HERREN vred på mig for jeres skyld, og svor at jeg ikke skulle gå over Jordanfloden, og at jeg ikke skulle gå ind i det gode land, som HERREN din Gud giver dig som en arv:
De 4:21 Furthermore the LORD was angry with me for your sakes, and sware that I should not go over Jordan, and that I should not go in unto that good land, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance:
[5Mo 4:22 DK-KJV] Men jeg må dø i dette land, jeg må ikke gå over Jordanfloden: men I skal gå over, og besidde det gode land.
De 4:22 But I must die in this land, I must not go over Jordan: but ye shall go over, and possess that good land.
[5Mo 4:23 DK-KJV] Pas godt på jerselv, for ikke at I glemmer pagten fra HERREN jeres Gud, som han lavede med jer, og laver jer en udformet figur, eller der ligner en ting, som HERREN din Gud har forbudt dig.
De 4:23 Take heed unto yourselves, lest ye forget the covenant of the LORD your God, which he made with you, and make you a graven image, or the likeness of any thing, which the LORD thy God hath forbidden thee.
[5Mo 4:24 DK-KJV] For HERREN din Gud er en fortærende ild, ja en jaloux Gud.
De 4:24 For the LORD thy God is a consuming fire, even a jealous God.
[5Mo 4:25 DK-KJV] Når du skal avle børn, og børnebørn, og I skal ha’ været længe i landet, og skal korrumpere jerselv, og skal lave en udformet figur, eller der ligner en ting, og skal gøre ondt i HERREN din Gud øjne, for at provokere ham til vrede.
De 4:25 When thou shalt beget children, and children’s children, and ye shall have remained long in the land, and shall corrupt yourselves, and make a graven image, or the likeness of any thing, and shall do evil in the sight of the LORD thy God, to provoke him to anger:
[5Mo 4:26 DK-KJV] Kalder jeg himmel og jord til vidne imod jer denne dag, at I snart fuldstændigt skal gå tabt udaf det land hvortil I går over Jordanfloden for at besidde det; I skal ikke forlænge jeres dage over det, men skal bli’ fuldstændigt destrueret.
De 4:26 I call heaven and earth to witness against you this day, that ye shall soon utterly perish from off the land whereunto ye go over Jordan to possess it; ye shall not prolong your days upon it, but shall utterly be destroyed.
[5Mo 4:27 DK-KJV] Og HERREN skal sprede jer blandt nationerne, og I skal bli’ efterladt få i antal blandt hedningerne, der hvor HERRE skal lede jer hen.
De 4:27 And the LORD shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the LORD shall lead you.
[5Mo 4:28 DK-KJV] Og der skal I tjene guder, udformet af menneskets hænder, træ og sten, som hverken ser, eller hører, eller spiser, eller lugter.
De 4:28 And there ye shall serve gods, the work of men’s hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell.
[5Mo 4:29 DK-KJV] Men hvis du skal søge HERREN din Gud derfra, skal du finde ham, hvis du søger ham med hele dit hjerte og med hele din sjæl.
De 4:29 But if from thence thou shalt seek the LORD thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.
[5Mo 4:30 DK-KJV] Når du er i trængsel, og alle disse ting er kommet over dig, ja i de sidste dage, hvis du vender dig mod HERREN din Gud, og skal være lydig overfor hans stemme;
De 4:30 When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the LORD thy God, and shalt be obedient unto his voice;
[5Mo 4:31 DK-KJV] (For HERREN din Gud er en barmhjertig Gud;) vil han ikke forlade dig, heller ikke destruere dig, eller glemme dine fædres pagt som han svor overfor dem.
De 4:31 (For the LORD thy God is a merciful God;) he will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers which he sware unto them.
[5Mo 4:32 DK-KJV] For spørg nu om de dage der er gået, som var før dig, siden den dag hvor Gud skabte mennesket på jorden, og spørg fra den ene side af himlen til den anden, om der har været nogen sådan ting som denne store ting er, eller har været hørt som den?
De 4:32 For ask now of the days that are past, which were before thee, since the day that God created man upon the earth, and ask from the one side of heaven unto the other, whether there hath been any such thing as this great thing is, or hath been heard like it?
[5Mo 4:33 DK-KJV] Har folk nogensiden hørt Guds stemme talende ud af ildens midte, som du har hørt, og levet?
De 4:33 Did ever people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard, and live?
[5Mo 4:34 DK-KJV] Eller har Gud prøvet at gå og ta’ sig en nation fra midten af en anden nation, via fristelser, via tegn, og via undere, og via krig, og via en mægtig hånd, og via en udstrakt arm, og via stor terror, i overensstemmelse med alt det som HERREN jeres Gud gjorde for jer i Egypten foran jeres øjne?
De 4:34 Or hath God assayed to go and take him a nation from the midst of another nation, by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to all that the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?
[5Mo 4:35 DK-KJV] Det var vist til dig, så du måtte kende at HERREN han er Gud; der er ingen anden foruden ham.
De 4:35 Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the LORD he is God; there is none else beside him.
[5Mo 4:36 DK-KJV] Han fik dig til at høre hans stemme ud af himlen, så han måtte instruere dig: og han viste dig hans store ild på jorden; og du hørte hans ord ud fra ildens midte.
De 4:36 Out of heaven he made thee to hear his voice, that he might instruct thee: and upon earth he shewed thee his great fire; and thou heardest his words out of the midst of the fire.
[5Mo 4:37 DK-KJV] Og fordi han elskede dine fædre, derfor udvalgte han deres sæd efter dem, og bragte dig ud af Egypten ud foran hans øjne med hans mægtige kraft;
De 4:37 And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight with his mighty power out of Egypt;
[5Mo 4:38 DK-KJV] For at uddrive nationer foran dig der er større og mægtigere end du er, for at bringe dig ind, for at gi’ dig deres land som en arv, som det er denne dag.
De 4:38 To drive out nations from before thee greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for an inheritance, as it is this day.
[5Mo 4:39 DK-KJV] Forstå derfor denne dag, og tænk over det i dit hjerte, at HERREN han er Gud i himmel foroven, og på jorden forenden: der er ingen anden.
De 4:39 Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the LORD he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.
[5Mo 4:40 DK-KJV] Derfor skal du holde hans vedtægter, og hans befalinger, som jeg denne dag befaler dig, så det må gå dig godt, og med dine børn efter dig, og at du må forlænge dine dage på jorden, som HERREN din Gud giver dig, for evigt.
De 4:40 Thou shalt keep therefore his statutes, and his commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the LORD thy God giveth thee, for ever.
[5Mo 4:41 DK-KJV] Derefter løsrev Moses 3 byer på denne side af Jordanfloden mod solopgangen;
De 4:41 Then Moses severed three cities on this side Jordan toward the sunrising;
[5Mo 4:42 DK-KJV] Så drabsmændene måtte flygte derhen, som ubevidst skulle dræbe sin næste, og ikke hadede ham før i tiden; og at han måtte leve ved at flygte til en af disse byer:
De 4:42 That the slayer might flee thither, which should kill his neighbour unawares, and hated him not in times past; and that fleeing unto one of these cities he might live:
[5Mo 4:43 DK-KJV] Nemlig, Bezer i vildmarken, i slettelandet, fra Reubeniterne; og Ramoth i Gilead, fra Gaditerne; og Golan i Bashan, fra Manassiterne.
De 4:43 Namely, Bezer in the wilderness, in the plain country, of the Reubenites; and Ramoth in Gilead, of the Gadites; and Golan in Bashan, of the Manassites.
[5Mo 4:44 DK-KJV] Og dette er loven som Moses satte foran Israels børn:
De 4:44 And this is the law which Moses set before the children of Israel:
[5Mo 4:45 DK-KJV] Disse er vidnesbyrdene, og vedtægterne, og dommene, som Moses talte til Israels børn, efter de kom frem ud af Egypten,
De 4:45 These are the testimonies, and the statutes, and the judgments, which Moses spake unto the children of Israel, after they came forth out of Egypt,
[5Mo 4:46 DK-KJV] På denne side af Jordanfloden, i dalen over imod Beth-peor, i Amoriter kongen Sihons land, som boede i Heshbon, hvem Moses og Israels børn slog, efter de var kommet frem ud af Egypten:
De 4:46 On this side Jordan, in the valley over against Beth-peor, in the land of Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon, whom Moses and the children of Israel smote, after they were come forth out of Egypt:
[5Mo 4:47 DK-KJV] Og de besatte hans land, og landet for Bashan kongen Og, 2 Amoriter konger, som var på denne side af Jordanfloden mod solopgangen:
De 4:47 And they possessed his land, and the land of Og king of Bashan, two kings of the Amorites, which were on this side Jordan toward the sunrising;
[5Mo 4:48 DK-KJV] Fra Aroer, som er ved bredden af floden Arnon, lige til Sion bjerget, som er Hermon-bjerget,
De 4:48 From Aroer, which is by the bank of the river Arnon, even unto mount Sion, which is Hermon,
[5Mo 4:49 DK-KJV] Og hele sletten på denne side af Jordanfloden østpå, lige til havet på sletten, under Pisgahs kilder.
De 4:49 And all the plain on this side Jordan eastward, even unto the sea of the plain, under the springs of Pisgah.
[5Mo 5:1 DK-KJV] Og Moses indkaldte hele Israel, og sagde til dem, Hør, Kæreste Israel, vedtægterne og dommene som jeg denne dag taler i jeres ører, så I må lære dem, og holde, og gøre dem.
De 5:1 And Moses called all Israel, and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them, and keep, and do them.
[5Mo 5:2 DK-KJV] HERREN vor Gud lavede en pagt med os i Horeb.
De 5:2 The LORD our God made a covenant with us in Horeb.
[5Mo 5:3 DK-KJV] HERREN lavede ikke denne pagt med jeres fædre, men med os, ja os, som alle af os er her i live denne dag.
De 5:3 The LORD made not this covenant with our fathers, but with us, even us, who are all of us here alive this day.
[5Mo 5:4 DK-KJV] HERREN talte med jer ansigt til ansigt på bjerget ud af ildens midte,
De 5:4 The LORD talked with you face to face in the mount out of the midst of the fire,
[5Mo 5:5 DK-KJV] (Jeg stod mellem HERREN og jer på det tidspunkt, for at vise jer HERRENs ord: for I var bange på grund af ilden, og gik ikke op ind i bjerget;) og siger,
De 5:5 (I stood between the LORD and you at that time, to shew you the word of the LORD: for ye were afraid by reason of the fire, and went not up into the mount;) saying,
[5Mo 5:6 DK-KJV] Jeg er HERREN din Gud, som bragte dig ud af Egyptens land, fra slaveriets hus.
De 5:6 I am the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage.
[5Mo 5:7 DK-KJV] Du skal ingen andre guder ha’ foran mig.
De 5:7 Thou shalt have none other gods before me.
[5Mo 5:8 DK-KJV] Du skal ikke lave nogen udformet figur til digselv, eller noget der ligner nogle ting der er i himlen foroven, eller der er på jorden nedenunder, eller der er i vandmasserne under jorden:
De 5:8 Thou shalt not make thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth:
[5Mo 5:9 DK-KJV] Du skal ikke bukke digselv ned for dem, heller ikke tjene dem: for jeg HERREN din Gud er en jaloux Gud, jeg hjemsøger fædrenes fejltrin over børnene indtil den tredje og fjerde generation af dem der hader mig,
De 5:9 Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me,
[5Mo 5:10 DK-KJV] Og ved at vise barmhjertighed mod tusindvis af dem der elsker mig og holder mine befalinger.
De 5:10 And shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.
[5Mo 5:11 DK-KJV] Du skal ikke bruge HERREN din Guds navn forgæves: for HERREN vil ikke holde ham skyldfri der bruger hans navn forgæves.
De 5:11 Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain: for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
[5Mo 5:12 DK-KJV] Hold sabbatsdagen for at helligøre den, som HERREN din Gud har befalet dig.
De 5:12 Keep the sabbath day to sanctify it, as the LORD thy God hath commanded thee.
[5Mo 5:13 DK-KJV] 6 dage skal du arbejde, og gøre alt dit virke:
De 5:13 Six days thou shalt labour, and do all thy work:
[5Mo 5:14 DK-KJV] Men den 7’ne dag er HERREN din Guds sabbat: i den skal du ikke udføre noget arbejde, du, heller ikke din søn, heller ikke din datter, heller ikke din tjenestemand, heller ikke din tjenestepige, heller ikke din okse, heller ikke dit æsel, heller ikke dit kvæg, heller ikke dine fremmede der er indenfor dine porte; så din tjenestemand og din tjenestepige må hvile som du gør.
De 5:14 But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates; that thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou.
[5Mo 5:15 DK-KJV] Og husk at du var en tjener i Egyptens land, og at HERREN din Gud bragte dig ud derfra gennem en mægtig hånd og via en udstrakt arm: derfor befaler HERREN din Gud dig at holde sabbatsdagen.
De 5:15 And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the LORD thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm: therefore the LORD thy God commanded thee to keep the sabbath day.
[5Mo 5:16 DK-KJV] Ær din far og din mor: som HERREN din Gud har befalet dig; så dine dage må bli’ forlænget, og så det må gå vel med dig, i det land som HERREN din Gud giver dig.
De 5:16 Honour thy father and thy mother, as the LORD thy God hath commanded thee; that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee, in the land which the LORD thy God giveth thee.
[5Mo 5:17 DK-KJV] Du skal ikke slå ihjel.
De 5:17 Thou shalt not kill.
[5Mo 5:18 DK-KJV] Du skal heller ikke begå utroskab.
De 5:18 Neither shalt thou commit adultery.
[5Mo 5:19 DK-KJV] Du skal heller ikke stjæle.
De 5:19 Neither shalt thou steal.
[5Mo 5:20 DK-KJV] Du skal heller ikke fremføre falsk vidnesbyrd imod din næste.
De 5:20 Neither shalt thou bear false witness against thy neighbour.
[5Mo 5:21 DK-KJV] Du skal heller ikke begære din næstes hustru, du skal heller ikke begære din næstes hus, hans mark, eller hans tjenestemand, eller hans tjenestepige, hans okse, eller hans æsel, eller nogen ting der er din næstes.
De 5:21 Neither shalt thou desire thy neighbour’s wife, neither shalt thou covet thy neighbour’s house, his field, or his manservant, or his maidservant, his ox, or his ass, or any thing that is thy neighbour’s.
[5Mo 5:22 DK-KJV] Disse ord talte HERREN til hele jeres forsamling på bjerget ud af ildens midte, fra skyen, og fra det tykke mørke, med en stor stemme: og han lagde ikke noget til. Og han skrev dem på 2 stentavler, og forløste dem til mig.
De 5:22 These words the LORD spake unto all your assembly in the mount out of the midst of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great voice: and he added no more. And he wrote them in two tables of stone, and delivered them unto me.
[5Mo 5:23 DK-KJV] Og det skete, da I hørte stemmen ud af mørkets midte, (for bjerget brændte med ild,) at I kom nær til mig, ja alle lederne af jeres stammer, og jeres ældste;
De 5:23 And it came to pass, when ye heard the voice out of the midst of the darkness, (for the mountain did burn with fire,) that ye came near unto me, even all the heads of your tribes, and your elders;
[5Mo 5:24 DK-KJV] Og I sagde, Læg mærke til, HERREN vor Gud har vist os hans herlighed og hans storhed, og vi har hørt hans stemme ud af ildens midte: vi har denne dag set at Gud sandelig taler med mennesket, og han lever.
De 5:24 And ye said, Behold, the LORD our God hath shewed us his glory and his greatness, and we have heard his voice out of the midst of the fire: we have seen this day that God doth talk with man, and he liveth.
[5Mo 5:25 DK-KJV] Hvorfor skulle vi dø nu? for denne store ild fortærer os: hvis vi hører HERREN vor Guds stemme mere, da skal vi dø.
De 5:25 Now therefore why should we die? for this great fire will consume us: if we hear the voice of the LORD our God any more, then we shall die.
[5Mo 5:26 DK-KJV] For hvem er der af alt kød, der har hørt den levende Guds stemme som taler ud af ildens midte, som vi har, og levet?
De 5:26 For who is there of all flesh, that hath heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire, as we have, and lived?
[5Mo 5:27 DK-KJV] Gå du nær, og hør alt det HERREN vor Gud skal sige: og tal du til os alt det HERREN vor Gud taler til dig; og vi vil høre det, og gøre det.
De 5:27 Go thou near, and hear all that the LORD our God shall say: and speak thou unto us all that the LORD our God shall speak unto thee; and we will hear it, and do it.
[5Mo 5:28 DK-KJV] Og HERREN hørte ordene fra jeres stemme, da I talte til mig; og HERREN sagde til mig, Jeg har hørt ordene fra dette folks stemme, som de har talt til dig; de har sagt vel i alt det de har talt.
De 5:28 And the LORD heard the voice of your words, when ye spake unto me; and the LORD said unto me, I have heard the voice of the words of this people, which they have spoken unto thee: they have well said all that they have spoken.
[5Mo 5:29 DK-KJV] Kæreste at der var et sådant hjerte i dem, så de ville frygte mig, og altid holde mine befalinger, så det måtte være vel med dem, og med deres børn for evigt!
De 5:29 O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!
[5Mo 5:30 DK-KJV] Gå og sig til dem, Kom jer ind i jeres telte igen.
De 5:30 Go say to them, Get you into your tents again.
[5Mo 5:31 DK-KJV] Men angående dig, stå du her hos mig, og jeg vil fortælle dig alle befalingerne, og vedtægterne, og dommene, som du skal undervise dem, så de må gøre dem i det land som jeg giver dem for at besidde det.
De 5:31 But as for thee, stand thou here by me, and I will speak unto thee all the commandments, and the statutes, and the judgments, which thou shalt teach them, that they may do them in the land which I give them to possess it.
[5Mo 5:32 DK-KJV] I skal derfor overholde at gøre som HERREN jeres Gud har befalet jer: I skal ikke vende rundt mod den højre hånd eller den venstre.
De 5:32 Ye shall observe to do therefore as the LORD your God hath commanded you: ye shall not turn aside to the right hand or to the left.
[5Mo 5:33 DK-KJV] I skal vandre på alle de veje som HERREN jeres Gud befaler jer, så I må leve, og så det må være vel med jer, og så I må forlænge jeres dage i det land som I skal besidde.
De 5:33 Ye shall walk in all the ways which the LORD your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.
[5Mo 6:1 DK-KJV] Nu er disse befalingerne, og vedtægterne, og dommene, som HERREN jeres Gud befalede skulle undervises jer, så I måtte gøre dem i det land som I går hen for at besidde:
De 6:1 Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the LORD your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:
[5Mo 6:2 DK-KJV] Så du måtte frygte HERREN din Gud, til at holde alle hans vedtægter og hans befalinger, som jeg befaler dig, du, og din søn, og sønnen til din søn, alle dagene i dit liv; og så dine dage må bli’ forlængede.
De 6:2 That thou mightest fear the LORD thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy son’s son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged.
[5Mo 6:3 DK-KJV] Hør derfor, Kæreste Israel, og læg vægt på at gøre det; så det må gå dig godt, og så du må vokse meget, som HERREN dine fædres Gud har lovet dig, i landet der flyder med mælk og honning.
De 6:3 Hear therefore, O Israel, and observe to do it; that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the LORD God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey.
[5Mo 6:4 DK-KJV] Hør, Kæreste Israel: HERREN vor Gud er 1 HERRE:
De 6:4 Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:
[5Mo 6:5 DK-KJV] Og du skal elske HERREN din Gud med hele dit hjerte, og med hele din sjæl, og med hele din styrke.
De 6:5 And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.
[5Mo 6:6 DK-KJV] Og disse ord, som jeg befaler dig denne dag, skal være i dit hjerte:
De 6:6 And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:
[5Mo 6:7 DK-KJV] Og du skal flitigt undervise dine børn i dem, og skal tale om dem når du sidder i dit hus, og når du vandre på vejen, og når du ligger ned, og når du rejser dig op.
De 6:7 And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
[5Mo 6:8 DK-KJV] Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som pandesmykker mellem dine øjne.
De 6:8 And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes.
[5Mo 6:9 DK-KJV] Og du skal skrive dem på dørkarmene i dit hus, og på dine porte.
De 6:9 And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.
[5Mo 6:10 DK-KJV] Og det skal ske, når HERREN din Gud skal ha’ bragt dig ind i det land han svor til dine fædre, til Abraham, til Isak, og til Jacob, for at gi’ dig store og smukke byer, som du ikke byggede,
De 6:10 And it shall be, when the LORD thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildedst not,
[5Mo 6:11 DK-KJV] Og huse fuld af alle gode ting, som du fyldte derind, og gravede brønde, som du ikke gravede, vingårde og oliventræer, som du ikke plantede; når du skal ha’ spist og er mæt;
De 6:11 And houses full of all good things, which thou filledst not, and wells digged, which thou diggedst not, vineyards and olive trees, which thou plantedst not; when thou shalt have eaten and be full;
[5Mo 6:12 DK-KJV] Vær da varsom så du ikke glemmer HERREN, som bragte dig frem ud af Egyptens land, fra slaveriets hus.
De 6:12 Then beware lest thou forget the LORD, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage.
[5Mo 6:13 DK-KJV] Du skal frygte HERREN din Gud, og tjene ham, og skal sværge ved hans navn.
De 6:13 Thou shalt fear the LORD thy God, and serve him, and shalt swear by his name.
[5Mo 6:14 DK-KJV] I skal ikke gå efter andre guder, af de guder fra folket som er rundt omkring jer;
De 6:14 Ye shall not go after other gods, of the gods of the people which are round about you;
[5Mo 6:15 DK-KJV] (For HERREN din Gud er en jaloux blandt jer) for ikke at HERREN din Guds vrede skal antænde imod dig, og destruere dig fra jordens overflade.
De 6:15 (For the LORD thy God is a jealous God among you) lest the anger of the LORD thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth.
[5Mo 6:16 DK-KJV] I skal ikke friste HERREN jeres Gud, som I fristede ham i Massah.
De 6:16 Ye shall not tempt the LORD your God, as ye tempted him in Massah.
[5Mo 6:17 DK-KJV] I skal med flid holde HERREN jeres Guds befalinger, og hans vidnesbyrd, og hans vedtægter, som han har befalet dig.
De 6:17 Ye shall diligently keep the commandments of the LORD your God, and his testimonies, and his statutes, which he hath commanded thee.
[5Mo 6:18 DK-KJV] Og du skal gøre det som ret og godt i HERRENs øjne: så det må gå dig godt, og så du må gå ind og besidde det gode land som HERREN svor til dine fædre,
De 6:18 And thou shalt do that which is right and good in the sight of the LORD: that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the LORD sware unto thy fathers,
[5Mo 6:19 DK-KJV] For at kaste alle dine fjender ud foran dig, som HERREN har talt.
De 6:19 To cast out all thine enemies from before thee, as the LORD hath spoken.
[5Mo 6:20 DK-KJV] Og når din søn spørger dig i tiden der kommer, og siger, Hvad betyder vidnesbyrdene, og vedtægterne, og dommene, som HERREN vor Gud har befalet jer?
De 6:20 And when thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God hath commanded you?
[5Mo 6:21 DK-KJV] Da skal du sige til din søn, Vi var Faraos slaver i Egypten: og HERREN bragte os ud af Egypten med en mægtig hånd:
De 6:21 Then thou shalt say unto thy son, We were Pharaoh’s bondmen in Egypt; and the LORD brought us out of Egypt with a mighty hand:
[5Mo 6:22 DK-KJV] Og HERREN fremviste tegn og undere, store og ømme, over Egypten, over Farao, og over hele hans hushold, foran vore øjne:
De 6:22 And the LORD shewed signs and wonders, great and sore, upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household, before our eyes:
[5Mo 6:23 DK-KJV] Og han bragte os ud derfra, så han måtte bringe og ind, for at give os landet som han svor til vore fædre.
De 6:23 And he brought us out from thence, that he might bring us in, to give us the land which he sware unto our fathers.
[5Mo 6:24 DK-KJV] Og HERREN befalede os at gøre alle disse vedtægter, at frygte HERREN vor Gud, for vores bedste hele vejen, så han måtte bevare os i live, som det er denne dag.
De 6:24 And the LORD commanded us to do all these statutes, to fear the LORD our God, for our good always, that he might preserve us alive, as it is at this day.
[5Mo 6:25 DK-KJV] Og det skal være vor retfærdighed, hvis vi tager vare på at gøre alle disse befalinger foran HERREN vor Gud, som han har befalet os.
De 6:25 And it shall be our righteousness, if we observe to do all these commandments before the LORD our God, as he hath commanded us.
[5Mo 7:1 DK-KJV] Når HERREN din Gud skal bringe dig ind i det land hvorhen du går for at besidde det, og har uddrevet mange nationer foran dig, Hittiterne, og Girgashiterne, og Amoriterne, og Canaaniterne, og Perizziterne, og Hiviterne, og Jebusiterne, 7 nationer størrere og mægtigere end du;
De 7:1 When the LORD thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou;
[5Mo 7:2 DK-KJV] Og når HERREN din Gud skal forløse dem foran dig; skal du slå dem, og destruere dem fuldstændigt; du skal ikke lave nogen pagt med dem, ej heller vise dem barmhjertighed:
De 7:2 And when the LORD thy God shall deliver them before thee; thou shalt smite them, and utterly destroy them; thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them:
[5Mo 7:3 DK-KJV] Du skal heller ikke indgå ægteskaber med dem; du skal ikke gi’ din datter til hans søn, du skal heller ikke ta’ hans datter til din søn.
De 7:3 Neither shalt thou make marriages with them; thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son.
[5Mo 7:4 DK-KJV] For de vil vende din søn væk fra at følge mig, så de må tjene andre guder: sådant vil HERRENs vrede bli’ antændt imod jer, og destruere dig pludseligt.
De 7:4 For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of the LORD be kindled against you, and destroy thee suddenly.
[5Mo 7:5 DK-KJV] Men sådan her skal I handle med dem; I skal destruere deres altre, og bryde deres figurer ned, og fælde deres lunde, og brænde deres udformede figurer med ild.
De 7:5 But thus shall ye deal with them; ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire.
[5Mo 7:6 DK-KJV] For du er et helligt folk overfor HERREN din Gud: HERREN din Gud har udvalgt dig til at være en specielt folk overfor hamselv, over alle folk der er på jordens overflade.
De 7:6 For thou art an holy people unto the LORD thy God: the LORD thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth.
[5Mo 7:7 DK-KJV] HERREN rettede ikke hans kærlighed mod jer, udvalgte jer heller ikke, fordi I var flere i antal end noget andet folk; for I var færrest af alle folk:
De 7:7 The LORD did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people; for ye were the fewest of all people:
[5Mo 7:8 DK-KJV] Men fordi HERREN elskede jer, og fordi han ville holde eden som han havde svoret overfor jeres fædre, har HERREN bragt jer ud med en mægtig hånd, og udfriede jer fra slavehuset, fra Faraos hånd kongen i Egypten.
De 7:8 But because the LORD loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the LORD brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh king of Egypt.
[5Mo 7:9 DK-KJV] Forstå derfor at HERREN din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder pagt og barmhjertighed med dem der elsker ham og holder hans befalinger i 1.000 generationer;
De 7:9 Know therefore that the LORD thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations;
[5Mo 7:10 DK-KJV] Og tilbagebetaler dem der hader ham til deres ansigt, for at destruere dem: han vil ikke holde sig tilbage overfor ham der hader ham, han vil tilbagebetale ham til hans ansigt.
De 7:10 And repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth him, he will repay him to his face.
[5Mo 7:11 DK-KJV] Du skal derfor holde befalingerne, og vedtægterne, og dommene, som jeg denne dag befaler dig, for at gøre dem.
De 7:11 Thou shalt therefore keep the commandments, and the statutes, and the judgments, which I command thee this day, to do them.
[5Mo 7:12 DK-KJV] Derfor skal det komme til at ske, hvis I lytter til disse domme, og holder, og gør dem, at HERREN din Gud skal holde pagten og barmhjertigheden overfor dig som han svor overfor dine fædre:
De 7:12 Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments, and keep, and do them, that the LORD thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers:
[5Mo 7:13 DK-KJV] Og han vil elske dig, og velsigne dig, og multiplicere dig: han vil også velsigne frugten i din livmoder, og frugten i dit land, dit korn, og din vin, og din olie, øgningen af dine kvæg, og flokkene med dine får, i landet som han svor til dine fædre at gi’ dig.
De 7:13 And he will love thee, and bless thee, and multiply thee: he will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee.
[5Mo 7:14 DK-KJV] Du skal bli’ velsignet over alle folk: der skal ikke værre golde han eller hunkøn blandt jer, eller blandt jeres kvæg.
De 7:14 Thou shalt be blessed above all people: there shall not be male or female barren among you, or among your cattle.
[5Mo 7:15 DK-KJV] Og HERREN vil fjerne al sygdom blandt jer, og vil ikke putte nogen af de onde sygdomme fra Egypten, som du kender til, over dig; men vil lægge dem på alle dem der hader dig.
De 7:15 And the LORD will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee; but will lay them upon all them that hate thee.
[5Mo 7:16 DK-KJV] Og du skal fortære alle de folk som HERREN din Gud skal forløse til dig; dit øje skal ikke ha’ nogen medlidenhed med dem: du skal heller ikke tjene deres guder; for det vil være en fælde for dig.
De 7:16 And thou shalt consume all the people which the LORD thy God shall deliver thee; thine eye shall have no pity upon them: neither shalt thou serve their gods; for that will be a snare unto thee.
[5Mo 7:17 DK-KJV] Hvis du i dit hjerte skal sige, Disse nationer er mere end jeg; hvordan kan jeg fordrive dem?
De 7:17 If thou shalt say in thine heart, These nations are more than I; how can I dispossess them?
[5Mo 7:18 DK-KJV] Du skal ikke være bange for dem: men skal blot huske på hvad HERREN din Gud gjorde mod Farao, og mod hele Egypten;
De 7:18 Thou shalt not be afraid of them: but shalt well remember what the LORD thy God did unto Pharaoh, and unto all Egypt;
[5Mo 7:19 DK-KJV] De store fristelser som dine øjne så, og tegnene, og underne, og den mægtige hånd, og den udstrakte arm, hvormed HERREN din Gud bragte dig ud: sådant skal HERREN din Gud gøre mod alle de folk af hvem du er bange for.
De 7:19 The great temptations which thine eyes saw, and the signs, and the wonders, and the mighty hand, and the stretched out arm, whereby the LORD thy God brought thee out: so shall the LORD thy God do unto all the people of whom thou art afraid.
[5Mo 7:20 DK-KJV] Desuden vil HERREN din Gud sende gedehamsen blandt dem, indtil de der er tilbage, og skjuler demselv fra dig, er destrueret.
De 7:20 Moreover the LORD thy God will send the hornet among them, until they that are left, and hide themselves from thee, be destroyed.
[5Mo 7:21 DK-KJV] Du skal ikke være bange for dem: for HERREN din Gud er blandt jer, en mægtig og frygtingydende Gud.
De 7:21 Thou shalt not be affrighted at them: for the LORD thy God is among you, a mighty God and terrible.
[5Mo 7:22 DK-KJV] Og HERREN din Gud vil fjerne disse nationer foran dig lidt efter lidt: du må ikke fortære dem med det samme, for ikke at markens dyr får overtaget over dig.
De 7:22 And the LORD thy God will put out those nations before thee by little and little: thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the field increase upon thee.
[5Mo 7:23 DK-KJV] Men HERREN din Gud skal forløse dem til dig, og skal destruere dem med en mægtig destruktion, indtil de er destrueret.
De 7:23 But the LORD thy God shall deliver them unto thee, and shall destroy them with a mighty destruction, until they be destroyed.
[5Mo 7:24 DK-KJV] Og han skal forløse deres konger ind i din hånd, og du skal destruere deres navn fra at være under himlen: der skal intet menneske være i stand til at stå foran dig, indtil du har destrueret dem.
De 7:24 And he shall deliver their kings into thine hand, and thou shalt destroy their name from under heaven: there shall no man be able to stand before thee, until thou have destroyed them.
[5Mo 7:25 DK-KJV] De udformede figurer af deres guder skal i brænde med ild: du skal ikke ønske dig sølvet eller guldet der er på dem, ej heller ta’ det til dig, for ikke at du er fanget derved: for den er en hæslighed for HERREN din Gud.
De 7:25 The graven images of their gods shall ye burn with fire: thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein: for it is an abomination to the LORD thy God.
[5Mo 7:26 DK-KJV] Du skal heller ikke bringe en hæslighed ind i dit hus, for ikke at du er en forbandet ting som den: men du skal fuldstændig væmmes ved den, og du skal fuldstændig afsky den; for den er en forbandet ting.
De 7:26 Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it: but thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a cursed thing.
[5Mo 8:1 DK-KJV] Alle de befalinger som jeg denne dag befaler dig skal I lægge vægt på at gøre, så I må leve, og multiplicere, og gå ind og beside det land som HERREN svor til jeres fædre.
De 8:1 All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live, and multiply, and go in and possess the land which the LORD sware unto your fathers.
[5Mo 8:2 DK-KJV] Og du skal huske på hele vejen som HERREN din Gud ledte dig på disse 40 år i vildmarken, for at ydmyge dig, og for at prøve dig, for at vide hvad som var i dit hjerte, hvorvidt du ville holde hans befalinger, eller ikke.
De 8:2 And thou shalt remember all the way which the LORD thy God led thee these forty years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments, or no.
[5Mo 8:3 DK-KJV] Og han ydmygede dig, og fik dig til at sulte, og fodrede dig med manna, som hverken du eller dine fædre kendte til; så han måtte få dig til at forstå at mennesket ikke alene lever af brød, men at mennesket lever via ethvert ord der udgår fra HERRENs mund.
De 8:3 And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the LORD doth man live.
[5Mo 8:4 DK-KJV] Dit tøj blev ikke gammelt over dig, din fod hævede heller ikke, i disse 40 år.
De 8:4 Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years.
[5Mo 8:5 DK-KJV] I dit hjerte skal du også tænke over, at, som en mand irettesætter sin søn, sådant irettesætter HERREN din Gud dig.
De 8:5 Thou shalt also consider in thine heart, that, as a man chasteneth his son, so the LORD thy God chasteneth thee.
[5Mo 8:6 DK-KJV] Derfor skal du holde HERREN din Guds befalinger, for at vandre på hans veje, og for at frygte ham.
De 8:6 Therefore thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, to walk in his ways, and to fear him.
[5Mo 8:7 DK-KJV] For HERREN din Gud bringer dig ind i et godt land, et land med bække af vand, med fontæner og dyb der springer ud af dale og bakker;
De 8:7 For the LORD thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills;
[5Mo 8:8 DK-KJV] Et land med hvede, og byg, og vinranker, og figentræer, og granatæbler; et land med olivenolie, og honning;
De 8:8 A land of wheat, and barley, and vines, and fig trees, and pomegranates; a land of oil olive, and honey;
[5Mo 8:9 DK-KJV] Et land hvori du skal spise brød i overflod, du skal ikke mangle nogen ting i det; et land hvis sten er jern, og ud af hvis bakker du må grave messing.
De 8:9 A land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack any thing in it; a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass.
[5Mo 8:10 DK-KJV] Når du har spist og er mæt, da skal du velsigne HERREN din Gud for det gode land som han har givet dig.
De 8:10 When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the LORD thy God for the good land which he hath given thee.
[5Mo 8:11 DK-KJV] Vær varsom så du ikke glemmer HERREN din Gud, i ikke at holde hans befalinger, og hans domme, og hans vedtægter, som jeg befaler dig denne dag:
De 8:11 Beware that thou forget not the LORD thy God, in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command thee this day:
[5Mo 8:12 DK-KJV] For ikke at når du har spist og er mæt, og har bygget prægtige huse, og boet deri;
De 8:12 Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein;
[5Mo 8:13 DK-KJV] Og når dine hjorde og dine flokke multiplicere, og dit sølv og dit guld er multipliceret, og alt det du har er multipliceret:
De 8:13 And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied;
[5Mo 8:14 DK-KJV] Når dit hjerte er opløftet, og du glemmer HERREN din Gud, som bragte dig frem ud af Egyptens land, fra slaveriets hus;
De 8:14 Then thine heart be lifted up, and thou forget the LORD thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage;
[5Mo 8:15 DK-KJV] Som ledte dig gennem den store og forfærdelige vildmark, hvori der var hidsige slanger, og skorpioner, hvor der intet vand var; som bragte dig vand ud af flintklippen;
De 8:15 Who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents, and scorpions, and drought, where there was no water; who brought thee forth water out of the rock of flint;
[5Mo 8:16 DK-KJV] Som fodrede dig i vildmarken med manna, som dine fædre ikke kendte til, så han måtte ydmyge dig, og så han måtte prøve dig, for at gøre dig godt i din sidste ende;
De 8:16 Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end;
[5Mo 8:17 DK-KJV] Og du siger i dit hjerte, Min styrke og kraften i min hånd har skaffet mig denne rigdom.
De 8:17 And thou say in thine heart, My power and the might of mine hand hath gotten me this wealth.
[5Mo 8:18 DK-KJV] Men du skal huske på HERREN din Gud: for det er han der giver dig styrke til at få rigdom, så han må etablere hans pagt som hans svor overfor dine fædre, som det er denne dag.
De 8:18 But thou shalt remember the LORD thy God: for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day.
[5Mo 8:19 DK-KJV] Og det skal ske, hvis du på nogen måde glemmer HERREN din Gud, og vandre efter andre guder, og tjener dem, og tilbeder dem, jeg vidner imod jer denne dag at I skal med sikkerhed omkomme.
De 8:19 And it shall be, if thou do at all forget the LORD thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish.
[5Mo 8:20 DK-KJV] Ligesom de nationer som HERREN destruerer foran jeres ansigt, sådant skal I omkomme; fordi I ikke ville være lydige overfor HERREN jeres Guds stemme.
De 8:20 As the nations which the LORD destroyeth before your face, so shall ye perish; because ye would not be obedient unto the voice of the LORD your God.
[5Mo 9:1 DK-KJV] Hør, Kæreste Israel: Du er ved at skulle passere over jordenfloden denne dag, for at gå ind for at besidde nationer størrere og mægtigere end digselv, store byer indhegnede op til himlen,
De 9:1 Hear, O Israel: Thou art to pass over Jordan this day, to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven,
[5Mo 9:2 DK-KJV] Et folk stort og højt, Anakimernes børn, hvem du kender til, og om hvem du har hørt sagt, Hvem kan stå foran Anaks børn!
De 9:2 A people great and tall, the children of the Anakims, whom thou knowest, and of whom thou hast heard say, Who can stand before the children of Anak!
[5Mo 9:3 DK-KJV] Forstå derfor denne dag, at HERREN din Gud er han som går over foran dig; som en fortærende ild skal han destruere dem, og han skal bringe dem ned foran dit ansigt: sådant skal du drive dem ud, og destruere dem hurtigt, som HERREN har sagt til dig.
De 9:3 Understand therefore this day, that the LORD thy God is he which goeth over before thee; as a consuming fire he shall destroy them, and he shall bring them down before thy face: so shalt thou drive them out, and destroy them quickly, as the LORD hath said unto thee.
[5Mo 9:4 DK-KJV] Sig du ikke i dit hjerte, efter at HERREN din Gud har kastet dem ud fra at være foran dig, ved at sige, Det er grundet min retfærdighed at HERREN har bragt mig ind for at besidde dette land: men grundet ondskaben i disse nationer uddriver HERREN dem fra at være foran dig.
De 9:4 Speak not thou in thine heart, after that the LORD thy God hath cast them out from before thee, saying, For my righteousness the LORD hath brought me in to possess this land: but for the wickedness of these nations the LORD doth drive them out from before thee.
[5Mo 9:5 DK-KJV] Det er ikke grundet din retfærdighed, eller grundet oprigtigheden i dit hjerte, at du går ind for at besidde deres land: men grundet ondskaben i disse nationer uddriver HERREN din Gud dem fra at være foran dig, og så han må udføre ordet som HERREN svor overfor dine fædre, Abraham, Isak, og Jacob.
De 9:5 Not for thy righteousness, or for the uprightness of thine heart, dost thou go to possess their land: but for the wickedness of these nations the LORD thy God doth drive them out from before thee, and that he may perform the word which the LORD sware unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob.
[5Mo 9:6 DK-KJV] Forstå derfor, at HERREN din Gud giver dig ikke dette gode land for at besidde det grundet din retfærdighed; for du er et stivnakket folk.
De 9:6 Understand therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiffnecked people.
[5Mo 9:7 DK-KJV] Husk på, og glem ikke, hvordan du provokerede HERREN din Gud til arrigskab i vildmarken: fra den dag da du rejste ud af Egyptens land, indtil I kom til dette sted, har I været oprørsk imod HERREN.
De 9:7 Remember, and forget not, how thou provokedst the LORD thy God to wrath in the wilderness: from the day that thou didst depart out of the land of Egypt, until ye came unto this place, ye have been rebellious against the LORD.
[5Mo 9:8 DK-KJV] Også i Horeb provokerede I HERREN til arrigskab, sådant at HERREN var vred på jer til at ha’ destrueret jer.
De 9:8 Also in Horeb ye provoked the LORD to wrath, so that the LORD was angry with you to have destroyed you.
[5Mo 9:9 DK-KJV] Da jeg var gået op på bjerget for at modtage stentavlerne, ja pagtstavlerne som HERREN lavede med jer, da jeg opholdt mig på bjerget i 40 dage og 40 nætter, og jeg spiste hverken brød eller drak vand: 
De 9:9 When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the LORD made with you, then I abode in the mount forty days and forty nights, I neither did eat bread nor drink water:
[5Mo 9:10 DK-KJV] Og HERREN forløste 2 stentavler til mig skrevet med Guds finger; og på dem var skrevet i overensstemmelse med alle de ord, som HERREN talte med jer på bjerget ud af ildens midte i dagen for forsamlingen.
De 9:10 And the LORD delivered unto me two tables of stone written with the finger of God; and on them was written according to all the words, which the LORD spake with you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly.
[5Mo 9:11 DK-KJV] Og det skete ved enden af de 40 dage og de 40 nætter, at HERREN gav mig de 2 stentavler, ja pagtstavlerne.
De 9:11 And it came to pass at the end of forty days and forty nights, that the LORD gave me the two tables of stone, even the tables of the covenant.
[5Mo 9:12 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, Rejs dig, kom dig hurtigt ned herfra; for dit folk som du har bragt frem ud af Egypten har fordærvet demselv; de har hurtigt forladt vejen som jeg befalede dem; de har lavet sig en støbt figur.
De 9:12 And the LORD said unto me, Arise, get thee down quickly from hence; for thy people which thou hast brought forth out of Egypt have corrupted themselves; they are quickly turned aside out of the way which I commanded them; they have made them a molten image.
[5Mo 9:13 DK-KJV] Ud over det talte HERREN til mig, og siger, Jeg har set dette folk, og, læg mærke til, det er et stivnakket folk:
De 9:13 Furthermore the LORD spake unto me, saying, I have seen this people, and, behold, it is a stiffnecked people:
[5Mo 9:14 DK-KJV] Lad mig være alene, så jeg må destruere dem, og viske deres navn ud fra at være under himlen: og jeg vil af dig lave en nation størrere og mægtigere end de.
De 9:14 Let me alone, that I may destroy them, and blot out their name from under heaven: and I will make of thee a nation mightier and greater than they.
[5Mo 9:15 DK-KJV] Sådant vendte jeg om og kom ned fra bjerget, og bjerget brændte med ild: og de 2 pagtstavler var i mine 2 hænder.
De 9:15 So I turned and came down from the mount, and the mount burned with fire: and the two tables of the covenant were in my two hands.
[5Mo 9:16 DK-KJV] Og jeg kiggede, og, læg mærke til, I havde syndet imod HERREN jeres Gud, og havde lavet en støbt kalv: I havde hurtigt forladt vejen som HERREN havde befalet jer.
De 9:16 And I looked, and, behold, ye had sinned against the LORD your God, and had made you a molten calf: ye had turned aside quickly out of the way which the LORD had commanded you.
[5Mo 9:17 DK-KJV] Og jeg tog de 2 tavler, og kastede dem ud af mine 2 hænder, og knuste dem foran jeres øjne.
De 9:17 And I took the two tables, and cast them out of my two hands, and brake them before your eyes.
[5Mo 9:18 DK-KJV] Og jeg faldt ned foran HERREN, som i starten, i 40 dage og 40 nætter: jeg spiste hverken brød, drak heller ikke vand, på grund af alle jeres synder som I syndede, i at gøre ondt i HERREN øjne, for at provokere ham til vrede.
De 9:18 And I fell down before the LORD, as at the first, forty days and forty nights: I did neither eat bread, nor drink water, because of all your sins which ye sinned, in doing wickedly in the sight of the LORD, to provoke him to anger.
[5Mo 9:19 DK-KJV] For jeg var bange for vreden og den hede utilfredshed, hvorved HERREN var arrig på jer for at destruere jer: Men HERREN lyttede også til mig på det tidspunkt.
De 9:19 For I was afraid of the anger and hot displeasure, wherewith the LORD was wroth against you to destroy you. But the LORD hearkened unto me at that time also.
[5Mo 9:20 DK-KJV] Og HERREN var også meget vred på Aaron for at ha’ destrueret ham: og jeg bad samtidigt også for Aaron.
De 9:20 And the LORD was very angry with Aaron to have destroyed him: and I prayed for Aaron also the same time.
[5Mo 9:21 DK-KJV] Og jeg tog jeres synd, kalven som I havde lavet, og brændte den med ild, og knuste den, og kværnede den meget småt, lige indtil den var så lille som støv: og jeg kastede dens støv ud i bækken der randt ud af bjerget.
De 9:21 And I took your sin, the calf which ye had made, and burnt it with fire, and stamped it, and ground it very small, even until it was as small as dust: and I cast the dust thereof into the brook that descended out of the mount.
[5Mo 9:22 DK-KJV] Og ved Taberah. og ved Massah, og ved Kibroth-hattaavah, provokerede I HERREN til arrigskab.
De 9:22 And at Taberah, and at Massah, and at Kibroth-hattaavah, ye provoked the LORD to wrath.
[5Mo 9:23 DK-KJV] Ligeså da HERREN sendte jer fra Kadesh-barnea, og siger, Gå op og besid landet som jeg har givet jer; da gjorde I oprør imod HERREN jeres Guds befaling, og I troede ikke på ham, lyttede heller ikke til hans røst.
De 9:23 Likewise when the LORD sent you from Kadesh-barnea, saying, Go up and possess the land which I have given you; then ye rebelled against the commandment of the LORD your God, and ye believed him not, nor hearkened to his voice.
[5Mo 9:24 DK-KJV] I har været oprørsk imod HERREN fra den dag jeg kendte jer.
De 9:24 Ye have been rebellious against the LORD from the day that I knew you.
[5Mo 9:25 DK-KJV] Derfor faldt jeg ned foran HERREN i 40 dage og 40 nætter, som jeg faldt ned i starten; fordi HERREN havde sagt at han ville destruere jer.
De 9:25 Thus I fell down before the LORD forty days and forty nights, as I fell down at the first; because the LORD had said he would destroy you.
[5Mo 9:26 DK-KJV] Jeg bad derfor til HERREN, og sagde, Kærste Herre GUD, destruer ikke dit folk og din arv, som du har forløst gennem din stordhed, som du har bragt frem ud af Egypten med en mægtig hånd.
De 9:26 I prayed therefore unto the LORD, and said, O Lord GOD, destroy not thy people and thine inheritance, which thou hast redeemed through thy greatness, which thou hast brought forth out of Egypt with a mighty hand.
[5Mo 9:27 DK-KJV] Husk på dine tjenere, Abraham, Isak, og Jacob; kig ikke på stædigheden i dette folk, ej heller på deres ondskab, eller på deres synd:
De 9:27 Remember thy servants, Abraham, Isaac, and Jacob; look not unto the stubbornness of this people, nor to their wickedness, nor to their sin:
[5Mo 9:28 DK-KJV] For ikke at det land som du bragte os ud af siger, Det var fordi HERREN ikke var i stand til bringe dem ind i det land som han havde lovet dem, og fordi han hadede dem, han har bragt dem ud for at dræbe dem i vildmarken.
De 9:28 Lest the land whence thou broughtest us out say, Because the LORD was not able to bring them into the land which he promised them, and because he hated them, he hath brought them out to slay them in the wilderness.
[5Mo 9:29 DK-KJV] For de er dit folk og din arv, som du bragte ud via din mægtige styrke og via din udstrakte arm.
De 9:29 Yet they are thy people and thine inheritance, which thou broughtest out by thy mighty power and by thy stretched out arm.
[5Mo 10:1 DK-KJV] På det tidspunkt sagde HERREN til mig, Hug dig 2 stentavler lige som de første, og kom op til mig på bjerget, og lav dig en ark af træ.
De 10:1 At that time the LORD said unto me, Hew thee two tables of stone like unto the first, and come up unto me into the mount, and make thee an ark of wood.
[5Mo 10:2 DK-KJV] Og på tavlerne vil jeg skrive de ord der var på de første tavler som du knuste, og du skal putte dem ned i arken.
De 10:2 And I will write on the tables the words that were in the first tables which thou brakest, and thou shalt put them in the ark.
[5Mo 10:3 DK-KJV] Og jeg lavede en ark af akacietræ, og huggede 2 stentavler ligesom de første, og gik op på bjerget, og havde de 2 tavler i min hånd.
De 10:3 And I made an ark of shittim wood, and hewed two tables of stone like unto the first, and went up into the mount, having the two tables in mine hand.
[5Mo 10:4 DK-KJV] Og han skrev på tavlerne, ligesom den første skrift, 10 befalinger, som HERREN talte til jer på bjerget ud af ildens midte på dagen for forsamlingen: og HERREN gav dem til mig.
De 10:4 And he wrote on the tables, according to the first writing, the ten commandments, which the LORD spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly: and the LORD gave them unto me.
[5Mo 10:5 DK-KJV] Og jeg vendte mig og kom ned fra bjerget, og puttede tavlerne i arken som jeg havde lavet; og der er de, som HERREN befalede mig.
De 10:5 And I turned myself and came down from the mount, and put the tables in the ark which I had made; and there they be, as the LORD commanded me.
[5Mo 10:6 DK-KJV] Og Israels børn tog deres rejse fra Jaakans børns Beeroth til Mosera: der døde Aaron, og der var han begravet; og Eleazar hans søn tjente i præsteembedet i hans sted.
De 10:6 And the children of Israel took their journey from Beeroth of the children of Jaakan to Mosera: there Aaron died, and there he was buried; and Eleazar his son ministered in the priest’s office in his stead.
[5Mo 10:7 DK-KJV] Derfra rejste de til Gudgodah; og fra Gudgodah til Jotbath, et land med floder og vandmasser.
De 10:7 From thence they journeyed unto Gudgodah; and from Gudgodah to Jotbath, a land of rivers of waters.
[5Mo 10:8 DK-KJV] På det tidspunkt adskilte HERREN Levis stamme, for at bære HERRENs pagtsark, til at stå foran HERREN for at betjene overfor ham, og for at velsigne hans navn, indtil denne dag.
De 10:8 At that time the LORD separated the tribe of Levi, to bear the ark of the covenant of the LORD, to stand before the LORD to minister unto him, and to bless in his name, unto this day.
[5Mo 10:9 DK-KJV] Derfor havde Levi ingen del ej heller arv med hans brødre; HERREN er hans arv, ligesom HERREN din Gud lovede ham.
De 10:9 Wherefore Levi hath no part nor inheritance with his brethren; the LORD is his inheritance, according as the LORD thy God promised him.
[5Mo 10:10 DK-KJV] Og jeg opholdt mig på bjerget, ligesom første gang, i 40 dage og 40 nætter; og HERREN lyttede også til mig denne gang, og HERREN vil ikke destruere dig.
De 10:10 And I stayed in the mount, according to the first time, forty days and forty nights; and the LORD hearkened unto me at that time also, and the LORD would not destroy thee.
[5Mo 10:11 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, Rejs dig, ta’ din rejse foran folket, så de må gå ind og besidde landet, som jeg svor til deres fædre for at gi’ det til dem.
De 10:11 And the LORD said unto me, Arise, take thy journey before the people, that they may go in and possess the land, which I sware unto their fathers to give unto them.
[5Mo 10:12 DK-KJV] Og nu, Israel, hvad kræver HERREN din Gud af dig, foruden at frygte HERREN din Gud, for at vandre på alle hans veje, og for at elske ham, og for at tjene HERREN din Gud med hele dit hjerte og med hele din sjæl,
De 10:12 And now, Israel, what doth the LORD thy God require of thee, but to fear the LORD thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the LORD thy God with all thy heart and with all thy soul,
[5Mo 10:13 DK-KJV] For at holde HERRENs befalinger, og hans vedtægter, som jeg denne dag befaler dig for dit bedste?
De 10:13 To keep the commandments of the LORD, and his statutes, which I command thee this day for thy good?
[5Mo 10:14 DK-KJV] Læg mærke til, himmelen og himlenes himmel er HERRENs din Guds, også jorden, med alt der er derinde.
De 10:14 Behold, the heaven and the heaven of heavens is the LORD’S thy God, the earth also, with all that therein is.
[5Mo 10:15 DK-KJV] HERREN havde kun en glæde i dine fædre til at elske dem, og han udvalgte deres sæd efter dem, ja jer over alle folk, som det er denne dag.
De 10:15 Only the LORD had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day.
[5Mo 10:16 DK-KJV] Omskær derfor forhuden i jeres hjerte, og vær ikke længere stivnakkede.
De 10:16 Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiffnecked.
[5Mo 10:17 DK-KJV] For HERREN jeres Gud er Gud over guder, og Herre over herrer, en stor Gud, en mægtig, og en frygtindgydende, som ikke værdsætter personer, ej heller tager belønning: 
De 10:17 For the LORD your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward:
[5Mo 10:18 DK-KJV] Han udfører dommen for den faderløse og enken, og elsker den fremmede, i at gi’ ham mad og tøj.
De 10:18 He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger, in giving him food and raiment.
[5Mo 10:19 DK-KJV] Elsk I derfor den fremmede: for I var fremmede i Egyptens land.
De 10:19 Love ye therefore the stranger: for ye were strangers in the land of Egypt.
[5Mo 10:20 DK-KJV] Du skal frygte HERREN din Gud; ham skal du tjene, og du skal klynge dig til ham, og sværge via hans navn.
De 10:20 Thou shalt fear the LORD thy God; him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name.
[5Mo 10:21 DK-KJV] Han er din ros, og han er din Gud, der for dig har gjort disse frygtindgydende ting, som dine øjne har set.
De 10:21 He is thy praise, and he is thy God, that hath done for thee these great and terrible things, which thine eyes have seen.
[5Mo 10:22 DK-KJV] Dine fædre gik ned til Egypten med 70 personer; og nu har HERREN din Gud lavet dig som stjernerne på himlen i folkeskare.
De 10:22 Thy fathers went down into Egypt with threescore and ten persons; and now the LORD thy God hath made thee as the stars of heaven for multitude.
[5Mo 11:1 DK-KJV] Derfor skal du elske HERREN din Gud, og holde hans pålæg, og hans vedtægter, og hans domme, og hans befalinger, altid.
De 11:1 Therefore thou shalt love the LORD thy God, and keep his charge, and his statutes, and his judgments, and his commandments, alway.
[5Mo 11:2 DK-KJV] Og forstå I denne dag; for jeg taler ikke med jeres børn som ikke har kendt til det, og som ikke har set HERREN jeres Guds irettesættelse, hans storhed, hans mægtige hånd, og hans udstrakte arm,
De 11:2 And know ye this day: for I speak not with your children which have not known, and which have not seen the chastisement of the LORD your God, his greatness, his mighty hand, and his stretched out arm,
[5Mo 11:3 DK-KJV] Og hans mirakler, og han handlinger, som han gjorde i Egyptens midte mod Egyptens konge Farao, og mod hele hans land.
De 11:3 And his miracles, and his acts, which he did in the midst of Egypt unto Pharaoh the king of Egypt, and unto all his land;
[5Mo 11:4 DK-KJV] Og hvad han gjorde mod Egyptens hær, mod deres heste, og mod deres stridsvogne; hvordan han fik vandet i det røde hav til at oversvømme dem da de forfulgte jer, og hvordan HERREN har destrueret dem indtil denne dag;
De 11:4 And what he did unto the army of Egypt, unto their horses, and to their chariots; how he made the water of the Red sea to overflow them as they pursued after you, and how the LORD hath destroyed them unto this day;
[5Mo 11:5 DK-KJV] Og det han gjorde mod jer i vildmarken, indtil I kom ind i dette sted;
De 11:5 And what he did unto you in the wilderness, until ye came into this place;
[5Mo 11:6 DK-KJV] Og der han gjorde mod Dathan og Abiram, sønnerne af Eliab, sønnen af Reuben: hvordan jorden åbnede hendes mund, og opslugte dem, og deres hushold, og deres telte, og hele den substans der var i deres besiddelse, midt foran hele Israel.
De 11:6 And what he did unto Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben: how the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their households, and their tents, and all the substance that was in their possession, in the midst of all Israel:
[5Mo 11:7 DK-KJV] Men jeres øjne har set alle de store handlinger fra HERREN som han gjorde.
De 11:7 But your eyes have seen all the great acts of the LORD which he did.
[5Mo 11:8 DK-KJV] Derfor skal I holde alle befalingerne som jeg denne dag befaler jer, så I må være stærke, og gå ind for at besidde landet, der hvor I går hen for at besidde det.
De 11:8 Therefore shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong, and go in and possess the land, whither ye go to possess it;
[5Mo 11:9 DK-KJV] Og så I må forlænge jeres dage i landet, som HERREN svor til jeres fædre at gi’ det dem og til deres sæd, et land der flyder med mælk og honning.
De 11:9 And that ye may prolong your days in the land, which the LORD sware unto your fathers to give unto them and to their seed, a land that floweth with milk and honey.
[5Mo 11:10 DK-KJV] For landet, der hvor I går hen for at besidde det, er ikke som Egyptens land, hvorfra I kom ud, hvor du såede din sæd, og vandede det med din fod, som en have med urter:
De 11:10 For the land, whither thou goest in to possess it, is not as the land of Egypt, from whence ye came out, where thou sowedst thy seed, and wateredst it with thy foot, as a garden of herbs:
[5Mo 11:11 DK-KJV] Men landet, der hvor I går hen for at besidde det, er et land med bakker og dale, og drikker vand af regnen fra himlen:
De 11:11 But the land, whither ye go to possess it, is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven:
[5Mo 11:12 DK-KJV] Et land som HERREN din Gud har omsorg for: HERREN din Gud øjne er altid rettet mod det, fra begyndelsen af året lige til enden af året.
De 11:12 A land which the LORD thy God careth for: the eyes of the LORD thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year.
[5Mo 11:13 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, hvis I påpasseligt lytter efter mine befalinger som jeg denne dag befaler jer, til at elske HERREN jeres Gud, og til at tjene ham med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl,
De 11:13 And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments which I command you this day, to love the LORD your God, and to serve him with all your heart and with all your soul,
[5Mo 11:14 DK-KJV] Så vil jeg gi’ jer regnen i jeres land i rette tid, den første regn og den sidste regn, så du måtte samle dit korn ind, og din vin, og din olie.
De 11:14 That I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thy wine, and thine oil.
[5Mo 11:15 DK-KJV] Og jeg vil sende græs på dine marker til kvæget, så du måtte spise og være mæt.
De 11:15 And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full.
[5Mo 11:16 DK-KJV] Pas på jerselv, så jeres hjerte ikke bli’r bedraget, og I vender jer væk, og tjener andre guder, og tilbeder dem;
De 11:16 Take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and ye turn aside, and serve other gods, and worship them;
[5Mo 11:17 DK-KJV] Og HERRENs arrigskab da er vendt imod jer, og han lukker for himlen, så der ikke er noget regn, og så landet ikke frembringer hendes frugt; og for ikke at I hurtigt går tabt fra det gode som landet giver jer.
De 11:17 And then the LORD’S wrath be kindled against you, and he shut up the heaven, that there be no rain, and that the land yield not her fruit; and lest ye perish quickly from off the good land which the LORD giveth you.
[5Mo 11:18 DK-KJV] Derfor skal I lægge disse ord op i jeres hjerte og i jeres sjæl, og binde dem som et tegn på jeres hånd, så de må være som pandesmykker mellem jeres øjne.
De 11:18 Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes.
[5Mo 11:19 DK-KJV] Og I skal undervise jeres børn i dem, ved at tale omkring dem når du sidder i dit hus, og når du går på vejen, når du ligger ned, og når du rejser dig op.
De 11:19 And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up.
[5Mo 11:20 DK-KJV] Og du skal skrive dem på dine dørstolper i dit hus, og på dine porte:
De 11:20 And thou shalt write them upon the door posts of thine house, and upon thy gates:
[5Mo 11:21 DK-KJV] Så jeres dage må bli’ multipliceret, og jeres børns dage, i det land som HERREN svor til jeres fædre at gi’ til dem, som dagene i himlen over jorden.
De 11:21 That your days may be multiplied, and the days of your children, in the land which the LORD sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth.
[5Mo 11:22 DK-KJV] For hvis I påpasseligt holder alle disse befalinger som jeg befaler jer, for at gøre dem, til at elske HERREN jeres Gud, til at vandre på alle hans veje, og til at klynge jer til ham;
De 11:22 For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you, to do them, to love the LORD your God, to walk in all his ways, and to cleave unto him;
[5Mo 11:23 DK-KJV] Da vil HERRE drive alle disse nationer ud foran jer, og I skal besidde størrere og mægtigere nationer end jerselv.
De 11:23 Then will the LORD drive out all these nations from before you, and ye shall possess greater nations and mightier than yourselves.
[5Mo 11:24 DK-KJV] Ethvert sted hvorpå fodsålerne på jeres fødder skal træde er jeres: fra vildmarken og Libanon, fra floden, Eufratfloden, lige til det yderste hav skal jeres kyst være.
De 11:24 Every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours: from the wilderness and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the uttermost sea shall your coast be.
[5Mo 11:25 DK-KJV] Intet menneske skal der være i stand til at stå foran jer: for HERREN jeres Gud skal lægge frygten overfor jer og rædslen overfor jer over hele det land som I skal træde på, som han har sagt til jer.
De 11:25 There shall no man be able to stand before you: for the LORD your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread upon, as he hath said unto you.
[5Mo 11:26 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har denne dag sat en velsignelse og en en forbandelse foran jer;
De 11:26 Behold, I set before you this day a blessing and a curse;
[5Mo 11:27 DK-KJV] En velsignelse, hvis I adlyder befalingerne fra HERREN jeres Gud, som jeg befaler jer denne dag:
De 11:27 A blessing, if ye obey the commandments of the LORD your God, which I command you this day:
[5Mo 11:28 DK-KJV] Og en forbandelse, hvis I ikke vil adlyde befalingerne fra HERREN jeres Gud, men vender jer væk fra den vej som jeg befaler jer denne dag, for at gå efter andre guder, som I ikke har kendt.
De 11:28 And a curse, if ye will not obey the commandments of the LORD your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known.
[5Mo 11:29 DK-KJV] Og det skal ske, når HERREN din Gud har bragt dig ind i landet der hvor du går for at besidde det, at du skal putte velsignelsen på Gerizimbjerget, og forbandelsen på Ebalbjerget.
De 11:29 And it shall come to pass, when the LORD thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon mount Gerizim, and the curse upon mount Ebal.
[5Mo 11:30 DK-KJV] Er de ikke på den anden side af Jordanfloden, ved vejen hvor solen går ned, i Canaaniternes land, som bor i området op imod Gilgal, ved siden af Morehsletterne?
De 11:30 Are they not on the other side Jordan, by the way where the sun goeth down, in the land of the Canaanites, which dwell in the champaign over against Gilgal, beside the plains of Moreh?
[5Mo 11:31 DK-KJV] For I skal gå over Jordanfloden for at besidde landet som HERREN jeres Gud giver jer, og I skal besidde det, og bo derinde.
De 11:31 For ye shall pass over Jordan to go in to possess the land which the LORD your God giveth you, and ye shall possess it, and dwell therein.
[5Mo 11:32 DK-KJV] Og I skal overholde at gøre alle vedtægterne og dommene som jeg denne dag sætter foran jer. 
De 11:32 And ye shall observe to do all the statutes and judgments which I set before you this day.
[5Mo 12:1 DK-KJV] Disse er vedtægterne og dommene, som I skal overholde at gøre i landet, som HERREN jeres fædres Gud giver dig for at besidde det, alle de dage som I lever på jorden.
De 12:1 These are the statutes and judgments, which ye shall observe to do in the land, which the LORD God of thy fathers giveth thee to possess it, all the days that ye live upon the earth.
[5Mo 12:2 DK-KJV]
De 12:2 Ye shall utterly destroy all the places, wherein the nations which ye shall possess served their gods, upon the high mountains, and upon the hills, and under every green tree:
[5Mo 12:3 DK-KJV]
De 12:3 And ye shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire; and ye shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place.
[5Mo 12:4 DK-KJV]
De 12:4 Ye shall not do so unto the LORD your God.
[5Mo 12:5 DK-KJV]
De 12:5 But unto the place which the LORD your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall ye seek, and thither thou shalt come:
[5Mo 12:6 DK-KJV]
De 12:6 And thither ye shall bring your burnt offerings, and your sacrifices, and your tithes, and heave offerings of your hand, and your vows, and your freewill offerings, and the firstlings of your herds and of your flocks:
[5Mo 12:7 DK-KJV]
De 12:7 And there ye shall eat before the LORD your God, and ye shall rejoice in all that ye put your hand unto, ye and your households, wherein the LORD thy God hath blessed thee.
[5Mo 12:8 DK-KJV]
De 12:8 Ye shall not do after all the things that we do here this day, every man whatsoever is right in his own eyes.
[5Mo 12:9 DK-KJV]
De 12:9 For ye are not as yet come to the rest and to the inheritance, which the LORD your God giveth you.
[5Mo 12:10 DK-KJV]
De 12:10 But when ye go over Jordan, and dwell in the land which the LORD your God giveth you to inherit, and when he giveth you rest from all your enemies round about, so that ye dwell in safety;
[5Mo 12:11 DK-KJV]
De 12:11 Then there shall be a place which the LORD your God shall choose to cause his name to dwell there; thither shall ye bring all that I command you; your burnt offerings, and your sacrifices, your tithes, and the heave offering of your hand, and all your choice vows which ye vow unto the LORD:
[5Mo 12:12 DK-KJV] og jeres tjenestemænd, og jeres tjenestepiger, og
De 12:12 And ye shall rejoice before the LORD your God, ye, and your sons, and your daughters, and your menservants, and your maidservants, and the Levite that is within your gates; forasmuch as he hath no part nor inheritance with you.
[5Mo 12:13 DK-KJV]
De 12:13 Take heed to thyself that thou offer not thy burnt offerings in every place that thou seest:
[5Mo 12:14 DK-KJV]
De 12:14 But in the place which the LORD shall choose in one of thy tribes, there thou shalt offer thy burnt offerings, and there thou shalt do all that I command thee.
[5Mo 12:15 DK-KJV]
De 12:15 Notwithstanding thou mayest kill and eat flesh in all thy gates, whatsoever thy soul lusteth after, according to the blessing of the LORD thy God which he hath given thee: the unclean and the clean may eat thereof, as of the roebuck, and as of the hart.
[5Mo 12:16 DK-KJV]
De 12:16 Only ye shall not eat the blood; ye shall pour it upon the earth as water.
[5Mo 12:17 DK-KJV]
De 12:17 Thou mayest not eat within thy gates the tithe of thy corn, or of thy wine, or of thy oil, or the firstlings of thy herds or of thy flock, nor any of thy vows which thou vowest, nor thy freewill offerings, or heave offering of thine hand:
[5Mo 12:18 DK-KJV] , og din tjenestemand, og din tjenestepige, og
De 12:18 But thou must eat them before the LORD thy God in the place which the LORD thy God shall choose, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite that is within thy gates: and thou shalt rejoice before the LORD thy God in all that thou puttest thine hands unto.
[5Mo 12:19 DK-KJV]
De 12:19 Take heed to thyself that thou forsake not the Levite as long as thou livest upon the earth.
[5Mo 12:20 DK-KJV]
De 12:20 When the LORD thy God shall enlarge thy border, as he hath promised thee, and thou shalt say, I will eat flesh, because thy soul longeth to eat flesh; thou mayest eat flesh, whatsoever thy soul lusteth after.
[5Mo 12:21 DK-KJV]
De 12:21 If the place which the LORD thy God hath chosen to put his name there be too far from thee, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock, which the LORD hath given thee, as I have commanded thee, and thou shalt eat in thy gates whatsoever thy soul lusteth after.
[5Mo 12:22 DK-KJV]
De 12:22 Even as the roebuck and the hart is eaten, so thou shalt eat them: the unclean and the clean shall eat of them alike.
[5Mo 12:23 DK-KJV]
De 12:23 Only be sure that thou eat not the blood: for the blood is the life; and thou mayest not eat the life with the flesh.
[5Mo 12:24 DK-KJV]
De 12:24 Thou shalt not eat it; thou shalt pour it upon the earth as water.
[5Mo 12:25 DK-KJV]
De 12:25 Thou shalt not eat it; that it may go well with thee, and with thy children after thee, when thou shalt do that which is right in the sight of the LORD.
[5Mo 12:26 DK-KJV]
De 12:26 Only thy holy things which thou hast, and thy vows, thou shalt take, and go unto the place which the LORD shall choose:
[5Mo 12:27 DK-KJV]
De 12:27 And thou shalt offer thy burnt offerings, the flesh and the blood, upon the altar of the LORD thy God: and the blood of thy sacrifices shall be poured out upon the altar of the LORD thy God, and thou shalt eat the flesh.
[5Mo 12:28 DK-KJV]
De 12:28 Observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee, and with thy children after thee for ever, when thou doest that which is good and right in the sight of the LORD thy God.
[5Mo 12:29 DK-KJV]
De 12:29 When the LORD thy God shall cut off the nations from before thee, whither thou goest to possess them, and thou succeedest them, and dwellest in their land;
[5Mo 12:30 DK-KJV]
De 12:30 Take heed to thyself that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee; and that thou inquire not after their gods, saying, How did these nations serve their gods? even so will I do likewise.
[5Mo 12:31 DK-KJV]
De 12:31 Thou shalt not do so unto the LORD thy God: for every abomination to the LORD, which he hateth, have they done unto their gods; for even their sons and their daughters they have burnt in the fire to their gods.
[5Mo 12:32 DK-KJV]
De 12:32 What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it.
[5Mo 13:1 DK-KJV]
De 13:1 If there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder,
[5Mo 13:2 DK-KJV]
De 13:2 And the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them;
[5Mo 13:3 DK-KJV]
De 13:3 Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams: for the LORD your God proveth you, to know whether ye love the LORD your God with all your heart and with all your soul.
[5Mo 13:4 DK-KJV]
De 13:4 Ye shall walk after the LORD your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.
[5Mo 13:5 DK-KJV]
De 13:5 And that prophet, or that dreamer of dreams, shall be put to death; because he hath spoken to turn you away from the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the LORD thy God commanded thee to walk in. So shalt thou put the evil away from the midst of thee.
[5Mo 13:6 DK-KJV]
De 13:6 If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, Let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou, nor thy fathers;
[5Mo 13:7 DK-KJV] Nemlig
De 13:7 Namely, of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth even unto the other end of the earth;
[5Mo 13:8 DK-KJV]
De 13:8 Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him:
[5Mo 13:9 DK-KJV]
De 13:9 But thou shalt surely kill him; thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people.
[5Mo 13:10 DK-KJV]
De 13:10 And thou shalt stone him with stones, that he die; because he hath sought to thrust thee away from the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage.
[5Mo 13:11 DK-KJV]
De 13:11 And all Israel shall hear, and fear, and shall do no more any such wickedness as this is among you.
[5Mo 13:12 DK-KJV]
De 13:12 If thou shalt hear say in one of thy cities, which the LORD thy God hath given thee to dwell there, saying,
[5Mo 13:13 DK-KJV]
De 13:13 Certain men, the children of Belial, are gone out from among you, and have withdrawn the inhabitants of their city, saying, Let us go and serve other gods, which ye have not known;
[5Mo 13:14 DK-KJV]
De 13:14 Then shalt thou inquire, and make search, and ask diligently; and, behold, if it be truth, and the thing certain, that such abomination is wrought among you;
[5Mo 13:15 DK-KJV]
De 13:15 Thou shalt surely smite the inhabitants of that city with the edge of the sword, destroying it utterly, and all that is therein, and the cattle thereof, with the edge of the sword.
[5Mo 13:16 DK-KJV] Og du samle hele byttet fra den ud på midten af dens gader, og skal brænde byen med ild, og hele dens bytte fuldstændig, for HERREN din Gud: og den skal være en bunke for evigt; den skal ikke bli’ bygget igen.
De 13:16 And thou shalt gather all the spoil of it into the midst of the street thereof, and shalt burn with fire the city, and all the spoil thereof every whit, for the LORD thy God: and it shall be an heap for ever; it shall not be built again.
[5Mo 13:17 DK-KJV] Og intet fra den forbandede ting skal klynge sig til din hånd: så HERREN må vende sig væk fra voldsomheden i hans vrede.
De 13:17 And there shall cleave nought of the cursed thing to thine hand: that the LORD may turn from the fierceness of his anger, and shew thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as he hath sworn unto thy fathers;
[5Mo 13:18 DK-KJV] Derefter skal du lytte til HERREN din Guds stemme, for at holde alle hans befalinger som jeg denne dag befaler dig, for at gøre det som er ret i HERREN din Guds øjne.
De 13:18 When thou shalt hearken to the voice of the LORD thy God, to keep all his commandments which I command thee this day, to do that which is right in the eyes of the LORD thy God.
[5Mo 14:1 DK-KJV]
De 14:1 Ye are the children of the LORD your God: ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead.
[5Mo 14:2 DK-KJV]
De 14:2 For thou art an holy people unto the LORD thy God, and the LORD hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth.
[5Mo 14:3 DK-KJV]
De 14:3 Thou shalt not eat any abominable thing.
[5Mo 14:4 DK-KJV]
De 14:4 These are the beasts which ye shall eat: the ox, the sheep, and the goat,
[5Mo 14:5 DK-KJV]
De 14:5 The hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pygarg, and the wild ox, and the chamois.
[5Mo 14:6 DK-KJV]
De 14:6 And every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat.
[5Mo 14:7 DK-KJV]
De 14:7 Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney: for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you.
[5Mo 14:8 DK-KJV]
De 14:8 And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.
[5Mo 14:9 DK-KJV]
De 14:9 These ye shall eat of all that are in the waters: all that have fins and scales shall ye eat:
[5Mo 14:10 DK-KJV]
De 14:10 And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto you.
[5Mo 14:11 DK-KJV]
De 14:11 Of all clean birds ye shall eat.
[5Mo 14:12 DK-KJV]
De 14:12 But these are they of which ye shall not eat: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
[5Mo 14:13 DK-KJV]
De 14:13 And the glede, and the kite, and the vulture after his kind,
[5Mo 14:14 DK-KJV]
De 14:14 And every raven after his kind,
[5Mo 14:15 DK-KJV]
De 14:15 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
[5Mo 14:16 DK-KJV]
De 14:16 The little owl, and the great owl, and the swan,
[5Mo 14:17 DK-KJV]
De 14:17 And the pelican, and the gier eagle, and the cormorant,
[5Mo 14:18 DK-KJV]
De 14:18 And the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
[5Mo 14:19 DK-KJV]
De 14:19 And every creeping thing that flieth is unclean unto you: they shall not be eaten.
[5Mo 14:20 DK-KJV]
De 14:20 But of all clean fowls ye may eat.
[5Mo 14:21 DK-KJV]
De 14:21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother’s milk.
[5Mo 14:22 DK-KJV]
De 14:22 Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year.
[5Mo 14:23 DK-KJV]
De 14:23 And thou shalt eat before the LORD thy God, in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the firstlings of thy herds and of thy flocks; that thou mayest learn to fear the LORD thy God always.
[5Mo 14:24 DK-KJV]
De 14:24 And if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it; or if the place be too far from thee, which the LORD thy God shall choose to set his name there, when the LORD thy God hath blessed thee:
[5Mo 14:25 DK-KJV]
De 14:25 Then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose:
[5Mo 14:26 DK-KJV]
De 14:26 And thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lusteth after, for oxen, or for sheep, or for wine, or for strong drink, or for whatsoever thy soul desireth: and thou shalt eat there before the LORD thy God, and thou shalt rejoice, thou, and thine household,
[5Mo 14:27 DK-KJV]
De 14:27 And the Levite that is within thy gates; thou shalt not forsake him; for he hath no part nor inheritance with thee.
[5Mo 14:28 DK-KJV]
De 14:28 At the end of three years thou shalt bring forth all the tithe of thine increase the same year, and shalt lay it up within thy gates:
[5Mo 14:29 DK-KJV]
De 14:29 And the Levite, (because he hath no part nor inheritance with thee,) and the stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gates, shall come, and shall eat and be satisfied; that the LORD thy God may bless thee in all the work of thine hand which thou doest.
[5Mo 15:1 DK-KJV] Ved enden af hvert 7’ne år skal du lave en frigivelse.
De 15:1 At the end of every seven years thou shalt make a release.
[5Mo 15:2 DK-KJV] Og dette er frigivelsesskikken: Enhver kreditor der låner noget til hans næste skal frigi’ det; han skal ikke inddrive det af hans næste, eller af hans broder; fordi det er kaldt HERREfrigivelsen.
De 15:2 And this is the manner of the release: Every creditor that lendeth ought unto his neighbour shall release it; he shall not exact it of his neighbour, or of his brother; because it is called the LORD’S release.
[5Mo 15:3 DK-KJV] Af en fremmed må du inddrive det igen: men det som er dit hos din broder skal din hånd frigi’;
De 15:3 Of a foreigner thou mayest exact it again: but that which is thine with thy brother thine hand shall release;
[5Mo 15:4 DK-KJV]
De 15:4 Save when there shall be no poor among you; for the LORD shall greatly bless thee in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it:
[5Mo 15:5 DK-KJV]
De 15:5 Only if thou carefully hearken unto the voice of the LORD thy God, to observe to do all these commandments which I command thee this day.
[5Mo 15:6 DK-KJV]
De 15:6 For the LORD thy God blesseth thee, as he promised thee: and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee.
[5Mo 15:7 DK-KJV]
De 15:7 If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother:
[5Mo 15:8 DK-KJV]
De 15:8 But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth.
[5Mo 15:9 DK-KJV]
De 15:9 Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, The seventh year, the year of release, is at hand; and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him nought; and he cry unto the LORD against thee, and it be sin unto thee.
[5Mo 15:10 DK-KJV] eftersom HERREN din Gud vil velsigne dig i alle dine gerninger på grund af dennne ting
De 15:10 Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him: because that for this thing the LORD thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto.
[5Mo 15:11 DK-KJV]
De 15:11 For the poor shall never cease out of the land: therefore I command thee, saying, Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor, and to thy needy, in thy land.
[5Mo 15:12 DK-KJV]
De 15:12 And if thy brother, an Hebrew man, or an Hebrew woman, be sold unto thee, and serve thee six years; then in the seventh year thou shalt let him go free from thee.
[5Mo 15:13 DK-KJV]
De 15:13 And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty:
[5Mo 15:14 DK-KJV]
De 15:14 Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy floor, and out of thy winepress: of that wherewith the LORD thy God hath blessed thee thou shalt give unto him.
[5Mo 15:15 DK-KJV]
De 15:15 And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the LORD thy God redeemed thee: therefore I command thee this thing to day.
[5Mo 15:16 DK-KJV]
De 15:16 And it shall be, if he say unto thee, I will not go away from thee; because he loveth thee and thine house, because he is well with thee;
[5Mo 15:17 DK-KJV]
De 15:17 Then thou shalt take an aul, and thrust it through his ear unto the door, and he shall be thy servant for ever. And also unto thy maidservant thou shalt do likewise.
[5Mo 15:18 DK-KJV]
De 15:18 It shall not seem hard unto thee, when thou sendest him away free from thee; for he hath been worth a double hired servant to thee, in serving thee six years: and the LORD thy God shall bless thee in all that thou doest.
[5Mo 15:19 DK-KJV]
De 15:19 All the firstling males that come of thy herd and of thy flock thou shalt sanctify unto the LORD thy God: thou shalt do no work with the firstling of thy bullock, nor shear the firstling of thy sheep.
[5Mo 15:20 DK-KJV]
De 15:20 Thou shalt eat it before the LORD thy God year by year in the place which the LORD shall choose, thou and thy household.
[5Mo 15:21 DK-KJV]
De 15:21 And if there be any blemish therein, as if it be lame, or blind, or have any ill blemish, thou shalt not sacrifice it unto the LORD thy God.
[5Mo 15:22 DK-KJV]
De 15:22 Thou shalt eat it within thy gates: the unclean and the clean person shall eat it alike, as the roebuck, and as the hart.
[5Mo 15:23 DK-KJV]
De 15:23 Only thou shalt not eat the blood thereof; thou shalt pour it upon the ground as water.
[5Mo 16:1 DK-KJV] Overhold måneden Abib, og hold påsken for HERREN din Gud: for om natten i måneden Abib bragte HERREN din Gud dig frem ud af Egypten.
De 16:1 Observe the month of Abib, and keep the passover unto the LORD thy God: for in the month of Abib the LORD thy God brought thee forth out of Egypt by night.
[5Mo 16:2 DK-KJV] Derfor skal du ofre påsken for HERREN din Gud, af flokken og af hjorden, i det specifikke sted som HERREN skal vælge at placere hans navn.
De 16:2 Thou shalt therefore sacrifice the passover unto the LORD thy God, of the flock and the herd, in the place which the LORD shall choose to place his name there.
[5Mo 16:3 DK-KJV] Du skal ikke spise noget syret brød sammen med det; i 7 dage skal du spise usyret brød sammen med det, ja trængselsbrødet; for i hast kom du frem ud af Egyptens land: for at du i alle dagene i dit liv måtte huske på den dag da du kom frem ud af Egyptens land.
De 16:3 Thou shalt eat no leavened bread with it; seven days shalt thou eat unleavened bread therewith, even the bread of affliction; for thou camest forth out of the land of Egypt in haste: that thou mayest remember the day when thou camest forth out of the land of Egypt all the days of thy life.
[5Mo 16:4 DK-KJV] Og i 7 dage skal der ikke være noget syret brød hos dig udover alle dine kyster; og heller ikke noget af kødet, som du slagtede den første dag om aftenen, må forblive natten over indtil om morgenen.
De 16:4 And there shall be no leavened bread seen with thee in all thy coast seven days; neither shall there any thing of the flesh, which thou sacrificedst the first day at even, remain all night until the morning.
[5Mo 16:5 DK-KJV] Du må ikke slagte påsken indenfor nogle af dine porte, som HERREN din Gud giver dig:
De 16:5 Thou mayest not sacrifice the passover within any of thy gates, which the LORD thy God giveth thee:
[5Mo 16:6 DK-KJV] Men på det sted som HERREN din Gud skal vælge at placere hans navn i, der skal du ofre påsken om aftenen, ved solnedgang, på det tidspunkt hvor du kom frem ud af Egypten.
De 16:6 But at the place which the LORD thy God shall choose to place his name in, there thou shalt sacrifice the passover at even, at the going down of the sun, at the season that thou camest forth out of Egypt.
[5Mo 16:7 DK-KJV] Og du skal stege og spise det i det sted som HERREN din Gud skal vælge: og om morgenen skal du vende dig, og gå til dine telte.
De 16:7 And thou shalt roast and eat it in the place which the LORD thy God shall choose: and thou shalt turn in the morning, and go unto thy tents.
[5Mo 16:8 DK-KJV] I 6 dage skal du spise usyret brød: og på den 7 ende dag skal der være en højtidelig forsamling for HERREN din Gud: du skal ikke udføre noget arbejde i den.
De 16:8 Six days thou shalt eat unleavened bread: and on the seventh day shall be a solemn assembly to the LORD thy God: thou shalt do no work therein.
[5Mo 16:9 DK-KJV] 7 uger skal du tælle til dig; begynd med at tælle de 7 uger fra et sådant tidspunkt hvor du begynder at sætte seglet for kornet.
De 16:9 Seven weeks shalt thou number unto thee: begin to number the seven weeks from such time as thou beginnest to put the sickle to the corn.
[5Mo 16:10 DK-KJV] Og du skal holde ugernes fest for HERREN din Gud med en skat af en frivillig offergave fra din hånd, som du skal gi’ til HERREN din Gud, ligesom HERREN din Gud har velsignet dig:
De 16:10 And thou shalt keep the feast of weeks unto the LORD thy God with a tribute of a freewill offering of thine hand, which thou shalt give unto the LORD thy God, according as the LORD thy God hath blessed thee:
[5Mo 16:11 DK-KJV] Og du skal juble foran HERREN din Gud, du, og din søn, og din datter, og din tjenestemand, og din tjenestepige, og Leviten der er indenfor dine porte, og den fremmede, og den faderløse, og enken, der er blandt jer, i det specifikke sted som HERREN din Gud har valgt at placere hans navn. 
De 16:11 And thou shalt rejoice before the LORD thy God, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite that is within thy gates, and the stranger, and the fatherless, and the widow, that are among you, in the place which the LORD thy God hath chosen to place his name there.
[5Mo 16:12 DK-KJV] Og du skal huske på at du var en slave i Egypten: og du skal overholde og gøre disse vedtægter.
De 16:12 And thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt: and thou shalt observe and do these statutes.
[5Mo 16:13 DK-KJV] Du skal overholde tabernaklernes fest i 7 dage, efter det skal du indsamle dit korn og din vin:
De 16:13 Thou shalt observe the feast of tabernacles seven days, after that thou hast gathered in thy corn and thy wine:
[5Mo 16:14 DK-KJV] Og du skal juble i din fest, du, og din søn, og din datter, og din tjenestemand, og din tjenestepige, og Leviten, den fremmede, og den faderløse, og enken, der er indenfor dine porte.
De 16:14 And thou shalt rejoice in thy feast, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite, the stranger, and the fatherless, and the widow, that are within thy gates.
[5Mo 16:15 DK-KJV] I 7 dage skal du holde en højtidlig fest for HERREN din Gud i det sted som HERREN skal vælge: eftersom HERREN din Gud skal velsigne dig i al din tilvækst, og i alle gerningerne med dine hænder, derfor skal du med sikkerhed juble.
De 16:15 Seven days shalt thou keep a solemn feast unto the LORD thy God in the place which the LORD shall choose: because the LORD thy God shall bless thee in all thine increase, and in all the works of thine hands, therefore thou shalt surely rejoice.
[5Mo 16:16 DK-KJV] 3 gange hvert år skal alle hankøn vise sig foran HERREN din Gud i det sted som han skal vælge; i de usyrede brøds fest, og i ugernes fest, og i tabernaklernes fest: og de skal ikke vise sig foran HERREN tomhændet:
De 16:16 Three times in a year shall all thy males appear before the LORD thy God in the place which he shall choose; in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles: and they shall not appear before the LORD empty:
[5Mo 16:17 DK-KJV] Hver mand skal gi’ som han er i stand til, efter HERREN din Guds velsignelse som han har givet dig.
De 16:17 Every man shall give as he is able, according to the blessing of the LORD thy God which he hath given thee.
[5Mo 16:18 DK-KJV] Dommere og embedsmænd skal du indsætte ved alle dine porte, som HERREN din Gud giver dig, udover dine stammer: og de skal dømme folket med en retfærdig dom.
De 16:18 Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the LORD thy God giveth thee, throughout thy tribes: and they shall judge the people with just judgment.
[5Mo 16:19 DK-KJV] Du skal ikke fordreje dom; du skal ikke respektere personer, ej heller ta’ en gave: for en gave forblænder de vises øjne, og forvrænger de retskafnes ord.
De 16:19 Thou shalt not wrest judgment; thou shalt not respect persons, neither take a gift: for a gift doth blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous.
[5Mo 16:20 DK-KJV] Det som er fuldstændig retfærdigt skal du følge, så du må leve, og arve det land som HERREN din Gud giver dig.
De 16:20 That which is altogether just shalt thou follow, that thou mayest live, and inherit the land which the LORD thy God giveth thee.
[5Mo 16:21 DK-KJV] Du skal ikke plante dig en lund af nogen træer nær ved alteret for HERREN din Gud, som du selv skal lave.
De 16:21 Thou shalt not plant thee a grove of any trees near unto the altar of the LORD thy God, which thou shalt make thee.
[5Mo 16:22 DK-KJV] Du skal heller ikke rejse dig nogen figur; som HERREN din Gud hader:
De 16:22 Neither shalt thou set thee up any image; which the LORD thy God hateth.
[5Mo 17:1 DK-KJV]
De 17:1 Thou shalt not sacrifice unto the LORD thy God any bullock, or sheep, wherein is blemish, or any evilfavouredness: for that is an abomination unto the LORD thy God.
[5Mo 17:2 DK-KJV]
De 17:2 If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the LORD thy God, in transgressing his covenant,
[5Mo 17:3 DK-KJV]
De 17:3 And hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded;
[5Mo 17:4 DK-KJV]
De 17:4 And it be told thee, and thou hast heard of it, and inquired diligently, and, behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel:
[5Mo 17:5 DK-KJV]
De 17:5 Then shalt thou bring forth that man or that woman, which have committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die.
[5Mo 17:6 DK-KJV]
De 17:6 At the mouth of two witnesses, or three witnesses, shall he that is worthy of death be put to death; but at the mouth of one witness he shall not be put to death.
[5Mo 17:7 DK-KJV]
De 17:7 The hands of the witnesses shall be first upon him to put him to death, and afterward the hands of all the people. So thou shalt put the evil away from among you.
[5Mo 17:8 DK-KJV]
De 17:8 If there arise a matter too hard for thee in judgment, between blood and blood, between plea and plea, and between stroke and stroke, being matters of controversy within thy gates: then shalt thou arise, and get thee up into the place which the LORD thy God shall choose;
[5Mo 17:9 DK-KJV] Og du skal komme til Levitpræsterne, og til dommeren der skal være i de dage, og forhøre dig; og de skal vise dig domafsigelsen.
De 17:9 And thou shalt come unto the priests the Levites, and unto the judge that shall be in those days, and inquire; and they shall shew thee the sentence of judgment:
[5Mo 17:10 DK-KJV] Og du skal gøre i overensstemmelse med domsfældelsen, som de fra det sted som HERREN skal udvælge skal vise dig; og du skal overholde at gøre i overensstemmelse med alt det de informere dig om:
De 17:10 And thou shalt do according to the sentence, which they of that place which the LORD shall choose shall shew thee; and thou shalt observe to do according to all that they inform thee:
[5Mo 17:11 DK-KJV] I overensstemmelse med lovdomsfældelsen som de skal undervise dig i, og i overensstemmelse med dommen som de skal fortælle dig, skal du gøre: du skal ikke afvise domsfældelsen som de skal vise dig, til den højre hånd, ej heller til den venstre.
De 17:11 According to the sentence of the law which they shall teach thee, and according to the judgment which they shall tell thee, thou shalt do: thou shalt not decline from the sentence which they shall shew thee, to the right hand, nor to the left.
[5Mo 17:12 DK-KJV] arrogant
De 17:12 And the man that will do presumptuously, and will not hearken unto the priest that standeth to minister there before the LORD thy God, or unto the judge, even that man shall die: and thou shalt put away the evil from Israel.
[5Mo 17:13 DK-KJV] arrogant
De 17:13 And all the people shall hear, and fear, and do no more presumptuously.
[5Mo 17:14 DK-KJV]
De 17:14 When thou art come unto the land which the LORD thy God giveth thee, and shalt possess it, and shalt dwell therein, and shalt say, I will set a king over me, like as all the nations that are about me;
[5Mo 17:15 DK-KJV]
De 17:15 Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the LORD thy God shall choose: one from among thy brethren shalt thou set king over thee: thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother.
[5Mo 17:16 DK-KJV] med det endemål at han skulle multiplicere hestene:
De 17:16 But he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses: forasmuch as the LORD hath said unto you, Ye shall henceforth return no more that way.
[5Mo 17:17 DK-KJV]
De 17:17 Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away: neither shall he greatly multiply to himself silver and gold.
[5Mo 17:18 DK-KJV] Og det skal ske, når han sidder på tronen for hans kongerige, at han skal skrive ham en kopi af denne lov i en bog ud fra den som er foran Levitpræsterne:
De 17:18 And it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priests the Levites:
[5Mo 17:19 DK-KJV]
De 17:19 And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life: that he may learn to fear the LORD his God, to keep all the words of this law and these statutes, to do them:
[5Mo 17:20 DK-KJV] Så hans hjerte ikke bli’r opløftet over sine brødre, og så han ikke afviger fra befalingen, mod den højre hånd, eller mod den venstre: med det endemål at han måtte forlænge sine dage i sit kongerige, han, og hans børn, i Israels midte.
De 17:20 That his heart be not lifted up above his brethren, and that he turn not aside from the commandment, to the right hand, or to the left: to the end that he may prolong his days in his kingdom, he, and his children, in the midst of Israel.
[5Mo 18:1 DK-KJV] Levitpræsterne, og hele Levis stamme, skal ikke ha’ nogen del ej heller del med Israel: de skal spise offergaverne fra HERREN lavet via ild, og hans arv.
De 18:1 The priests the Levites, and all the tribe of Levi, shall have no part nor inheritance with Israel: they shall eat the offerings of the LORD made by fire, and his inheritance.
[5Mo 18:2 DK-KJV] Derfor skal de ingen arv ha’ blandt deres brødre: HERREN er deres arv, som han har sagt til dem.
De 18:2 Therefore shall they have no inheritance among their brethren: the LORD is their inheritance, as he hath said unto them.
[5Mo 18:3 DK-KJV] Og dette skal være præsternes betaling fra folket, fra dem der tilbyder et offer, om det er okse eller får; og de skal gi’ boven til præsten, og de 2 kinder, og maven.
De 18:3 And this shall be the priest’s due from the people, from them that offer a sacrifice, whether it be ox or sheep; and they shall give unto the priest the shoulder, and the two cheeks, and the maw.
[5Mo 18:4 DK-KJV] Førstefrugten også fra dit korn, fra din vin, og fra din olie, og det første af fårets uld, skal du gi’ ham.
De 18:4 The firstfruit also of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the first of the fleece of thy sheep, shalt thou give him.
[5Mo 18:5 DK-KJV] For HERREN din Gud har udvalgt ham ud af alle dine stammer, til at stå for at betjene i HERRENs navn, ham og hans sønner for evigt.
De 18:5 For the LORD thy God hath chosen him out of all thy tribes, to stand to minister in the name of the LORD, him and his sons for ever.
[5Mo 18:6 DK-KJV] Og hvis en Levit kom fra nogle af dine porte ud fra hele Israel, hvor han opholdt sig, og kom med hele hans sinds ønske til det sted som HERREN skal udvælge;
De 18:6 And if a Levite come from any of thy gates out of all Israel, where he sojourned, and come with all the desire of his mind unto the place which the LORD shall choose;
[5Mo 18:7 DK-KJV] Da skal han betjene i HERRENs navn hans Gud, som alle hans brødre Leviterne gør, som står der foran HERREN.
De 18:7 Then he shall minister in the name of the LORD his God, as all his brethren the Levites do, which stand there before the LORD.
[5Mo 18:8 DK-KJV] De skal ha’ de samme portioner at spise, udover det som kommer fra salget af hans fædrene arv.
De 18:8 They shall have like portions to eat, beside that which cometh of the sale of his patrimony.
[5Mo 18:9 DK-KJV] Når du er kommet ind i det land som HERREN din Gud giver dig, skal du ikke lære at gøre efter disse nationers hæsligheder.
De 18:9 When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations.
[5Mo 18:10 DK-KJV] Der skal ikke bli’ fundet nogle blandt jer der får hans søn eller hans datter til at gå gennem ilden, eller der bruger smådom, eller en overholder af tider, eller en charmør, eller en heks,
De 18:10 There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch,
[5Mo 18:11 DK-KJV] Eller en hedningepræst, eller en der rådgiver sig med åndemanere, eller en troldmand, eller en nekromantiker.
De 18:11 Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer.
[5Mo 18:12 DK-KJV] For alle der gør disse ting er en hæslighed overfor HERREN: og på grund af disse hæsligheder driver HERREN din Gud dem ud foran dig.
De 18:12 For all that do these things are an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee.
[5Mo 18:13 DK-KJV] Du skal være perfekt hos HERREN din Gud.
De 18:13 Thou shalt be perfect with the LORD thy God.
[5Mo 18:14 DK-KJV] For disse nationer, som du skal besidde, lyttede på dem der er overholdere af tider, og på spådomme: men angående dig, HERREN din Gud har ikke tilladt dig at gøre sådant.
De 18:14 For these nations, which thou shalt possess, hearkened unto observers of times, and unto diviners: but as for thee, the LORD thy God hath not suffered thee so to do.
[5Mo 18:15 DK-KJV] HERREN din Gud vil til dig oprejse en Profet fra din midte, fra dine brødre, der er som mig; I skal lytte på ham;
De 18:15 The LORD thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken;
[5Mo 18:16 DK-KJV] I overensstemmelse med alt det du ønskede af HERREN din Gud i Horeb i dagen for forsamlingen, og siger, Lad mig ikke igen høre HERREN min Guds stemme, lad mig heller ikke se denne store ild mere, for ikke at jeg dør.
De 18:16 According to all that thou desiredst of the LORD thy God in Horeb in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of the LORD my God, neither let me see this great fire any more, that I die not.
[5Mo 18:17 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, De har talt vel det som de har talt.
De 18:17 And the LORD said unto me, They have well spoken that which they have spoken.
[5Mo 18:18 DK-KJV] Jeg vil til dem rejse en Profet op der er fra deres brødre, der er som dig, og jeg vil putte mine ord i hans mund; og han skal fortælle dem alt det som jeg skal befale ham.
De 18:18 I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him.
[5Mo 18:19 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, at hvemsomhelst der ikke vil lytte på mine ord som han skal tale i mit navn, det vil jeg kræve ham til regnskab for.
De 18:19 And it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him.
[5Mo 18:20 DK-KJV] Men den profet, som skal formodes at tale et ord i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at tale, eller der skal tale i mit navn om andre guder, ja den profet skal dø.
De 18:20 But the prophet, which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die.
[5Mo 18:21 DK-KJV] Og hvis du i dit hjerte siger, Hvordan skal vi kende det ord som HERREN ikke har talt?
De 18:21 And if thou say in thine heart, How shall we know the word which the LORD hath not spoken?
[5Mo 18:22 DK-KJV] Når en profet taler i HERRENs navn, hvis tingene ikke sker efterfølgende, og heller ikke kommer til at ske, det er tingene som HERREN ikke har talt, men profeten har talt det arrogant: du skal ikke være bange for ham.
De 18:22 When a prophet speaketh in the name of the LORD, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the LORD hath not spoken, but the prophet hath spoken it presumptuously: thou shalt not be afraid of him.
[5Mo 19:1 DK-KJV]
De 19:1 When the LORD thy God hath cut off the nations, whose land the LORD thy God giveth thee, and thou succeedest them, and dwellest in their cities, and in their houses;
[5Mo 19:2 DK-KJV]
De 19:2 Thou shalt separate three cities for thee in the midst of thy land, which the LORD thy God giveth thee to possess it.
[5Mo 19:3 DK-KJV]
De 19:3 Thou shalt prepare thee a way, and divide the coasts of thy land, which the LORD thy God giveth thee to inherit, into three parts, that every slayer may flee thither.
[5Mo 19:4 DK-KJV] : Den som dræber sin næste
De 19:4 And this is the case of the slayer, which shall flee thither, that he may live: Whoso killeth his neighbour ignorantly, whom he hated not in time past;
[5Mo 19:5 DK-KJV] næste
De 19:5 As when a man goeth into the wood with his neighbour to hew wood, and his hand fetcheth a stroke with the axe to cut down the tree, and the head slippeth from the helve, and lighteth upon his neighbour, that he die; he shall flee unto one of those cities, and live:
[5Mo 19:6 DK-KJV] , eftersom han ikke hadede ham før i tiden.
De 19:6 Lest the avenger of the blood pursue the slayer, while his heart is hot, and overtake him, because the way is long, and slay him; whereas he was not worthy of death, inasmuch as he hated him not in time past.
[5Mo 19:7 DK-KJV]
De 19:7 Wherefore I command thee, saying, Thou shalt separate three cities for thee.
[5Mo 19:8 DK-KJV]
De 19:8 And if the LORD thy God enlarge thy coast, as he hath sworn unto thy fathers, and give thee all the land which he promised to give unto thy fathers;
[5Mo 19:9 DK-KJV]
De 19:9 If thou shalt keep all these commandments to do them, which I command thee this day, to love the LORD thy God, and to walk ever in his ways; then shalt thou add three cities more for thee, beside these three:
[5Mo 19:10 DK-KJV]
De 19:10 That innocent blood be not shed in thy land, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance, and so blood be upon thee.
[5Mo 19:11 DK-KJV] næste
De 19:11 But if any man hate his neighbour, and lie in wait for him, and rise up against him, and smite him mortally that he die, and fleeth into one of these cities:
[5Mo 19:12 DK-KJV]
De 19:12 Then the elders of his city shall send and fetch him thence, and deliver him into the hand of the avenger of blood, that he may die.
[5Mo 19:13 DK-KJV]
De 19:13 Thine eye shall not pity him, but thou shalt put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with thee.
[5Mo 19:14 DK-KJV] næstes
De 19:14 Thou shalt not remove thy neighbour’s landmark, which they of old time have set in thine inheritance, which thou shalt inherit in the land that the LORD thy God giveth thee to possess it.
[5Mo 19:15 DK-KJV]
De 19:15 One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth: at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, shall the matter be established.
[5Mo 19:16 DK-KJV]
De 19:16 If a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong;
[5Mo 19:17 DK-KJV]
De 19:17 Then both the men, between whom the controversy is, shall stand before the LORD, before the priests and the judges, which shall be in those days;
[5Mo 19:18 DK-KJV]
De 19:18 And the judges shall make diligent inquisition: and, behold, if the witness be a false witness, and hath testified falsely against his brother;
[5Mo 19:19 DK-KJV]
De 19:19 Then shall ye do unto him, as he had thought to have done unto his brother: so shalt thou put the evil away from among you.
[5Mo 19:20 DK-KJV]
De 19:20 And those which remain shall hear, and fear, and shall henceforth commit no more any such evil among you.
[5Mo 19:21 DK-KJV]
De 19:21 And thine eye shall not pity; but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot.
[5Mo 20:1 DK-KJV]
De 20:1 When thou goest out to battle against thine enemies, and seest horses, and chariots, and a people more than thou, be not afraid of them: for the LORD thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt.
[5Mo 20:2 DK-KJV]
De 20:2 And it shall be, when ye are come nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people,
[5Mo 20:3 DK-KJV]
De 20:3 And shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies: let not your hearts faint, fear not, and do not tremble, neither be ye terrified because of them;
[5Mo 20:4 DK-KJV]
De 20:4 For the LORD your God is he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you.
[5Mo 20:5 DK-KJV]
De 20:5 And the officers shall speak unto the people, saying, What man is there that hath built a new house, and hath not dedicated it? let him go and return to his house, lest he die in the battle, and another man dedicate it.
[5Mo 20:6 DK-KJV]
De 20:6 And what man is he that hath planted a vineyard, and hath not yet eaten of it? let him also go and return unto his house, lest he die in the battle, and another man eat of it.
[5Mo 20:7 DK-KJV]
De 20:7 And what man is there that hath betrothed a wife, and hath not taken her? let him go and return unto his house, lest he die in the battle, and another man take her.
[5Mo 20:8 DK-KJV]
De 20:8 And the officers shall speak further unto the people, and they shall say, What man is there that is fearful and fainthearted? let him go and return unto his house, lest his brethren’s heart faint as well as his heart.
[5Mo 20:9 DK-KJV]
De 20:9 And it shall be, when the officers have made an end of speaking unto the people, that they shall make captains of the armies to lead the people.
[5Mo 20:10 DK-KJV]
De 20:10 When thou comest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it.
[5Mo 20:11 DK-KJV]
De 20:11 And it shall be, if it make thee answer of peace, and open unto thee, then it shall be, that all the people that is found therein shall be tributaries unto thee, and they shall serve thee.
[5Mo 20:12 DK-KJV]
De 20:12 And if it will make no peace with thee, but will make war against thee, then thou shalt besiege it:
[5Mo 20:13 DK-KJV]
De 20:13 And when the LORD thy God hath delivered it into thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword:
[5Mo 20:14 DK-KJV]
De 20:14 But the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee.
[5Mo 20:15 DK-KJV]
De 20:15 Thus shalt thou do unto all the cities which are very far off from thee, which are not of the cities of these nations.
[5Mo 20:16 DK-KJV]
De 20:16 But of the cities of these people, which the LORD thy God doth give thee for an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth:
[5Mo 20:17 DK-KJV] ; nemlig,
De 20:17 But thou shalt utterly destroy them; namely, the Hittites, and the Amorites, the Canaanites, and the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites; as the LORD thy God hath commanded thee:
[5Mo 20:18 DK-KJV]
De 20:18 That they teach you not to do after all their abominations, which they have done unto their gods; so should ye sin against the LORD your God.
[5Mo 20:19 DK-KJV]
De 20:19 When thou shalt besiege a city a long time, in making war against it to take it, thou shalt not destroy the trees thereof by forcing an axe against them: for thou mayest eat of them, and thou shalt not cut them down (for the tree of the field is man’s life) to employ them in the siege:
[5Mo 20:20 DK-KJV]
De 20:20 Only the trees which thou knowest that they be not trees for meat, thou shalt destroy and cut them down; and thou shalt build bulwarks against the city that maketh war with thee, until it be subdued.
[5Mo 21:1 DK-KJV]
De 21:1 If one be found slain in the land which the LORD thy God giveth thee to possess it, lying in the field, and it be not known who hath slain him:
[5Mo 21:2 DK-KJV]
De 21:2 Then thy elders and thy judges shall come forth, and they shall measure unto the cities which are round about him that is slain:
[5Mo 21:3 DK-KJV]
De 21:3 And it shall be, that the city which is next unto the slain man, even the elders of that city shall take an heifer, which hath not been wrought with, and which hath not drawn in the yoke;
[5Mo 21:4 DK-KJV]
De 21:4 And the elders of that city shall bring down the heifer unto a rough valley, which is neither eared nor sown, and shall strike off the heifer’s neck there in the valley:
[5Mo 21:5 DK-KJV]
De 21:5 And the priests the sons of Levi shall come near; for them the LORD thy God hath chosen to minister unto him, and to bless in the name of the LORD; and by their word shall every controversy and every stroke be tried:
[5Mo 21:6 DK-KJV]
De 21:6 And all the elders of that city, that are next unto the slain man, shall wash their hands over the heifer that is beheaded in the valley:
[5Mo 21:7 DK-KJV]
De 21:7 And they shall answer and say, Our hands have not shed this blood, neither have our eyes seen it.
[5Mo 21:8 DK-KJV]
De 21:8 Be merciful, O LORD, unto thy people Israel, whom thou hast redeemed, and lay not innocent blood unto thy people of Israel’s charge. And the blood shall be forgiven them.
[5Mo 21:9 DK-KJV]
De 21:9 So shalt thou put away the guilt of innocent blood from among you, when thou shalt do that which is right in the sight of the LORD.
[5Mo 21:10 DK-KJV]
De 21:10 When thou goest forth to war against thine enemies, and the LORD thy God hath delivered them into thine hands, and thou hast taken them captive,
[5Mo 21:11 DK-KJV]
De 21:11 And seest among the captives a beautiful woman, and hast a desire unto her, that thou wouldest have her to thy wife;
[5Mo 21:12 DK-KJV]
De 21:12 Then thou shalt bring her home to thine house; and she shall shave her head, and pare her nails;
[5Mo 21:13 DK-KJV]
De 21:13 And she shall put the raiment of her captivity from off her, and shall remain in thine house, and bewail her father and her mother a full month: and after that thou shalt go in unto her, and be her husband, and she shall be thy wife.
[5Mo 21:14 DK-KJV]
De 21:14 And it shall be, if thou have no delight in her, then thou shalt let her go whither she will; but thou shalt not sell her at all for money, thou shalt not make merchandise of her, because thou hast humbled her.
[5Mo 21:15 DK-KJV]
De 21:15 If a man have two wives, one beloved, and another hated, and they have born him children, both the beloved and the hated; and if the firstborn son be hers that was hated:
[5Mo 21:16 DK-KJV]
De 21:16 Then it shall be, when he maketh his sons to inherit that which he hath, that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the hated, which is indeed the firstborn:
[5Mo 21:17 DK-KJV]
De 21:17 But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath: for he is the beginning of his strength; the right of the firstborn is his.
[5Mo 21:18 DK-KJV]
De 21:18 If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and that, when they have chastened him, will not hearken unto them:
[5Mo 21:19 DK-KJV]
De 21:19 Then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city, and unto the gate of his place;
[5Mo 21:20 DK-KJV]
De 21:20 And they shall say unto the elders of his city, This our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice; he is a glutton, and a drunkard.
[5Mo 21:21 DK-KJV]
De 21:21 And all the men of his city shall stone him with stones, that he die: so shalt thou put evil away from among you; and all Israel shall hear, and fear.
[5Mo 21:22 DK-KJV]
De 21:22 And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree:
[5Mo 21:23 DK-KJV]
De 21:23 His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day; (for he that is hanged is accursed of God;) that thy land be not defiled, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.
[5Mo 22:1 DK-KJV]
De 22:1 Thou shalt not see thy brother’s ox or his sheep go astray, and hide thyself from them: thou shalt in any case bring them again unto thy brother.
[5Mo 22:2 DK-KJV]
De 22:2 And if thy brother be not nigh unto thee, or if thou know him not, then thou shalt bring it unto thine own house, and it shall be with thee until thy brother seek after it, and thou shalt restore it to him again.
[5Mo 22:3 DK-KJV]
De 22:3 In like manner shalt thou do with his ass; and so shalt thou do with his raiment; and with all lost thing of thy brother’s, which he hath lost, and thou hast found, shalt thou do likewise: thou mayest not hide thyself.
[5Mo 22:4 DK-KJV]
De 22:4 Thou shalt not see thy brother’s ass or his ox fall down by the way, and hide thyself from them: thou shalt surely help him to lift them up again.
[5Mo 22:5 DK-KJV]
De 22:5 The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman’s garment: for all that do so are abomination unto the LORD thy God.
[5Mo 22:6 DK-KJV]
De 22:6 If a bird’s nest chance to be before thee in the way in any tree, or on the ground, whether they be young ones, or eggs, and the dam sitting upon the young, or upon the eggs, thou shalt not take the dam with the young:
[5Mo 22:7 DK-KJV]
De 22:7 But thou shalt in any wise let the dam go, and take the young to thee; that it may be well with thee, and that thou mayest prolong thy days.
[5Mo 22:8 DK-KJV]
De 22:8 When thou buildest a new house, then thou shalt make a battlement for thy roof, that thou bring not blood upon thine house, if any man fall from thence.
[5Mo 22:9 DK-KJV]
De 22:9 Thou shalt not sow thy vineyard with divers seeds: lest the fruit of thy seed which thou hast sown, and the fruit of thy vineyard, be defiled.
[5Mo 22:10 DK-KJV]
De 22:10 Thou shalt not plow with an ox and an ass together.
[5Mo 22:11 DK-KJV]
De 22:11 Thou shalt not wear a garment of divers sorts, as of woollen and linen together.
[5Mo 22:12 DK-KJV] kåbe
De 22:12 Thou shalt make thee fringes upon the four quarters of thy vesture, wherewith thou coverest thyself.
[5Mo 22:13 DK-KJV]
De 22:13 If any man take a wife, and go in unto her, and hate her,
[5Mo 22:14 DK-KJV]
De 22:14 And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid:
[5Mo 22:15 DK-KJV]
De 22:15 Then shall the father of the damsel, and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel’s virginity unto the elders of the city in the gate:
[5Mo 22:16 DK-KJV]
De 22:16 And the damsel’s father shall say unto the elders, I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her;
[5Mo 22:17 DK-KJV]
De 22:17 And, lo, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid; and yet these are the tokens of my daughter’s virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city.
[5Mo 22:18 DK-KJV] Og de ældste i den by skal ta’ den mand og irettesætte ham
De 22:18 And the elders of that city shall take that man and chastise him;
[5Mo 22:19 DK-KJV]
De 22:19 And they shall amerce him in an hundred shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel: and she shall be his wife; he may not put her away all his days.
[5Mo 22:20 DK-KJV]
De 22:20 But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel:
[5Mo 22:21 DK-KJV]
De 22:21 Then they shall bring out the damsel to the door of her father’s house, and the men of her city shall stone her with stones that she die: because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father’s house: so shalt thou put evil away from among you.
[5Mo 22:22 DK-KJV]
De 22:22 If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman, and the woman: so shalt thou put away evil from Israel.
[5Mo 22:23 DK-KJV]
De 22:23 If a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband, and a man find her in the city, and lie with her;
[5Mo 22:24 DK-KJV] næstes
De 22:24 Then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die; the damsel, because she cried not, being in the city; and the man, because he hath humbled his neighbour’s wife: so thou shalt put away evil from among you.
[5Mo 22:25 DK-KJV]
De 22:25 But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her, and lie with her: then the man only that lay with her shall die:
[5Mo 22:26 DK-KJV] næste
De 22:26 But unto the damsel thou shalt do nothing; there is in the damsel no sin worthy of death: for as when a man riseth against his neighbour, and slayeth him, even so is this matter:
[5Mo 22:27 DK-KJV]
De 22:27 For he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was none to save her.
[5Mo 22:28 DK-KJV]
De 22:28 If a man find a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found;
[5Mo 22:29 DK-KJV]
De 22:29 Then the man that lay with her shall give unto the damsel’s father fifty shekels of silver, and she shall be his wife; because he hath humbled her, he may not put her away all his days.
[5Mo 22:30 DK-KJV]
De 22:30 A man shall not take his father’s wife, nor discover his father’s skirt.
[5Mo 23:1 DK-KJV]
De 23:1 He that is wounded in the stones, or hath his privy member cut off, shall not enter into the congregation of the LORD.
[5Mo 23:2 DK-KJV]
De 23:2 A bastard shall not enter into the congregation of the LORD; even to his tenth generation shall he not enter into the congregation of the LORD.
[5Mo 23:3 DK-KJV]
De 23:3 An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the LORD; even to their tenth generation shall they not enter into the congregation of the LORD for ever:
[5Mo 23:4 DK-KJV] Fordi de ikke på vejen mødte jer med brød og vand, da I kom frem ud af Egypten; og fordi de imod dig hyrede Balaam sønnen af Beor fra Pethor i Mesopotanien, for at forbande dig.
De 23:4 Because they met you not with bread and with water in the way, when ye came forth out of Egypt; and because they hired against thee Balaam the son of Beor of Pethor of Mesopotamia, to curse thee.
[5Mo 23:5 DK-KJV] Imidlertid ville HERREN din Gud ikke lytte til Balaam; men HERREN din Gud vendte forbandelsen indtil en velsignelse overfor dig, fordi HERREN din Gud elskede dig.
De 23:5 Nevertheless the LORD thy God would not hearken unto Balaam; but the LORD thy God turned the curse into a blessing unto thee, because the LORD thy God loved thee.
[5Mo 23:6 DK-KJV] Du skal ikke søge deres fred ej heller deres velstand alle dine dage for evigt.
De 23:6 Thou shalt not seek their peace nor their prosperity all thy days for ever.
[5Mo 23:7 DK-KJV]
De 23:7 Thou shalt not abhor an Edomite; for he is thy brother: thou shalt not abhor an Egyptian; because thou wast a stranger in his land.
[5Mo 23:8 DK-KJV]
De 23:8 The children that are begotten of them shall enter into the congregation of the LORD in their third generation.
[5Mo 23:9 DK-KJV]
De 23:9 When the host goeth forth against thine enemies, then keep thee from every wicked thing.
[5Mo 23:10 DK-KJV]
De 23:10 If there be among you any man, that is not clean by reason of uncleanness that chanceth him by night, then shall he go abroad out of the camp, he shall not come within the camp:
[5Mo 23:11 DK-KJV]
De 23:11 But it shall be, when evening cometh on, he shall wash himself with water: and when the sun is down, he shall come into the camp again.
[5Mo 23:12 DK-KJV]
De 23:12 Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:
[5Mo 23:13 DK-KJV]
De 23:13 And thou shalt have a paddle upon thy weapon; and it shall be, when thou wilt ease thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which cometh from thee:
[5Mo 23:14 DK-KJV]
De 23:14 For the LORD thy God walketh in the midst of thy camp, to deliver thee, and to give up thine enemies before thee; therefore shall thy camp be holy: that he see no unclean thing in thee, and turn away from thee.
[5Mo 23:15 DK-KJV]
De 23:15 Thou shalt not deliver unto his master the servant which is escaped from his master unto thee:
[5Mo 23:16 DK-KJV]
De 23:16 He shall dwell with thee, even among you, in that place which he shall choose in one of thy gates, where it liketh him best: thou shalt not oppress him.
[5Mo 23:17 DK-KJV]
De 23:17 There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel.
[5Mo 23:18 DK-KJV]
De 23:18 Thou shalt not bring the hire of a whore, or the price of a dog, into the house of the LORD thy God for any vow: for even both these are abomination unto the LORD thy God.
[5Mo 23:19 DK-KJV]
De 23:19 Thou shalt not lend upon usury to thy brother; usury of money, usury of victuals, usury of any thing that is lent upon usury:
[5Mo 23:20 DK-KJV]
De 23:20 Unto a stranger thou mayest lend upon usury; but unto thy brother thou shalt not lend upon usury: that the LORD thy God may bless thee in all that thou settest thine hand to in the land whither thou goest to possess it.
[5Mo 23:21 DK-KJV]
De 23:21 When thou shalt vow a vow unto the LORD thy God, thou shalt not slack to pay it: for the LORD thy God will surely require it of thee; and it would be sin in thee.
[5Mo 23:22 DK-KJV]
De 23:22 But if thou shalt forbear to vow, it shall be no sin in thee.
[5Mo 23:23 DK-KJV] Det som er gået ud over dine læber skal du holde og udføre; ja en frivillig offergave, ligesom du har ingået et løfte omkring overfor HERREN din Gud, som du har lovet med din mund.
De 23:23 That which is gone out of thy lips thou shalt keep and perform; even a freewill offering, according as thou hast vowed unto the LORD thy God, which thou hast promised with thy mouth.
[5Mo 23:24 DK-KJV] næstes
De 23:24 When thou comest into thy neighbour’s vineyard, then thou mayest eat grapes thy fill at thine own pleasure; but thou shalt not put any in thy vessel.
[5Mo 23:25 DK-KJV] næste
De 23:25 When thou comest into the standing corn of thy neighbour, then thou mayest pluck the ears with thine hand; but thou shalt not move a sickle unto thy neighbour’s standing corn.
[5Mo 24:1 DK-KJV] 
De 24:1 When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her: then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house.
[5Mo 24:2 DK-KJV] 
De 24:2 And when she is departed out of his house, she may go and be another man’s wife.
[5Mo 24:3 DK-KJV] 
De 24:3 And if the latter husband hate her, and write her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, which took her to be his wife;
[5Mo 24:4 DK-KJV] 
De 24:4 Her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD: and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.
[5Mo 24:5 DK-KJV] 
De 24:5 When a man hath taken a new wife, he shall not go out to war, neither shall he be charged with any business: but he shall be free at home one year, and shall cheer up his wife which he hath taken.
[5Mo 24:6 DK-KJV] 
De 24:6 No man shall take the nether or the upper millstone to pledge: for he taketh a man’s life to pledge.
[5Mo 24:7 DK-KJV]
De 24:7 If a man be found stealing any of his brethren of the children of Israel, and maketh merchandise of him, or selleth him; then that thief shall die; and thou shalt put evil away from among you.
[5Mo 24:8 DK-KJV] Vær varsom i spedalskhedens plage, at du flittigt overholder, og gør i overensstemmelse med alt det Levitpræsterne skal undervise jer i; som jeg befalede dem, således skal I sørge for at gøre.
De 24:8 Take heed in the plague of leprosy, that thou observe diligently, and do according to all that the priests the Levites shall teach you: as I commanded them, so ye shall observe to do.
[5Mo 24:9 DK-KJV] Husk på hvad HERREN din Gud gjorde mod Miriam på vejen, efter at I var kommet frem ud af Egypten.
De 24:9 Remember what the LORD thy God did unto Miriam by the way, after that ye were come forth out of Egypt.
[5Mo 24:10 DK-KJV]
De 24:10 When thou dost lend thy brother any thing, thou shalt not go into his house to fetch his pledge.
[5Mo 24:11 DK-KJV]
De 24:11 Thou shalt stand abroad, and the man to whom thou dost lend shall bring out the pledge abroad unto thee.
[5Mo 24:12 DK-KJV]
De 24:12 And if the man be poor, thou shalt not sleep with his pledge:
[5Mo 24:13 DK-KJV]
De 24:13 In any case thou shalt deliver him the pledge again when the sun goeth down, that he may sleep in his own raiment, and bless thee: and it shall be righteousness unto thee before the LORD thy God.
[5Mo 24:14 DK-KJV]
De 24:14 Thou shalt not oppress an hired servant that is poor and needy, whether he be of thy brethren, or of thy strangers that are in thy land within thy gates:
[5Mo 24:15 DK-KJV]
De 24:15 At his day thou shalt give him his hire, neither shall the sun go down upon it; for he is poor, and setteth his heart upon it: lest he cry against thee unto the LORD, and it be sin unto thee.
[5Mo 24:16 DK-KJV]
De 24:16 The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin.
[5Mo 24:17 DK-KJV]
De 24:17 Thou shalt not pervert the judgment of the stranger, nor of the fatherless; nor take a widow’s raiment to pledge:
[5Mo 24:18 DK-KJV]
De 24:18 But thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt, and the LORD thy God redeemed thee thence: therefore I command thee to do this thing.
[5Mo 24:19 DK-KJV]
De 24:19 When thou cuttest down thine harvest in thy field, and hast forgot a sheaf in the field, thou shalt not go again to fetch it: it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow: that the LORD thy God may bless thee in all the work of thine hands.
[5Mo 24:20 DK-KJV]
De 24:20 When thou beatest thine olive tree, thou shalt not go over the boughs again: it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow.
[5Mo 24:21 DK-KJV]
De 24:21 When thou gatherest the grapes of thy vineyard, thou shalt not glean it afterward: it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow.
[5Mo 24:22 DK-KJV]
De 24:22 And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt: therefore I command thee to do this thing.
[5Mo 25:1 DK-KJV]
De 25:1 If there be a controversy between men, and they come unto judgment, that the judges may judge them; then they shall justify the righteous, and condemn the wicked.
[5Mo 25:2 DK-KJV]
De 25:2 And it shall be, if the wicked man be worthy to be beaten, that the judge shall cause him to lie down, and to be beaten before his face, according to his fault, by a certain number.
[5Mo 25:3 DK-KJV]
De 25:3 Forty stripes he may give him, and not exceed: lest, if he should exceed, and beat him above these with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee.
[5Mo 25:4 DK-KJV]
De 25:4 Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn.
[5Mo 25:5 DK-KJV]
De 25:5 If brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not marry without unto a stranger: her husband’s brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of an husband’s brother unto her.
[5Mo 25:6 DK-KJV]
De 25:6 And it shall be, that the firstborn which she beareth shall succeed in the name of his brother which is dead, that his name be not put out of Israel.
[5Mo 25:7 DK-KJV]
De 25:7 And if the man like not to take his brother’s wife, then let his brother’s wife go up to the gate unto the elders, and say, My husband’s brother refuseth to raise up unto his brother a name in Israel, he will not perform the duty of my husband’s brother.
[5Mo 25:8 DK-KJV] Da skal de ældste i hans by indkalde ham, og tale til ham: og hvis han står ved det, og siger, Jeg bryder mig ikke om at ta’ hende;
De 25:8 Then the elders of his city shall call him, and speak unto him: and if he stand to it, and say, I like not to take her;
[5Mo 25:9 DK-KJV] Da skal hans brors hustru komme til ham i de ældstes nærvær, og løsne hans sko fra hans fødder, og spytte ham i ansigtet, og skal svare og sige, Sådant skal det gøres mod den mand der ikke vil opbygge sin brors hus.
De 25:9 Then shall his brother’s wife come unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit in his face, and shall answer and say, So shall it be done unto that man that will not build up his brother’s house.
[5Mo 25:10 DK-KJV] I i Israel skal hans navn kaldes, Huset til ham der har sine sko løsnet.
De 25:10 And his name shall be called in Israel, The house of him that hath his shoe loosed.
[5Mo 25:11 DK-KJV]
De 25:11 When men strive together one with another, and the wife of the one draweth near for to deliver her husband out of the hand of him that smiteth him, and putteth forth her hand, and taketh him by the secrets:
[5Mo 25:12 DK-KJV]
De 25:12 Then thou shalt cut off her hand, thine eye shall not pity her.
[5Mo 25:13 DK-KJV]
De 25:13 Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small.
[5Mo 25:14 DK-KJV]
De 25:14 Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small.
[5Mo 25:15 DK-KJV]
De 25:15 But thou shalt have a perfect and just weight, a perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which the LORD thy God giveth thee.
[5Mo 25:16 DK-KJV]
De 25:16 For all that do such things, and all that do unrighteously, are an abomination unto the LORD thy God.
[5Mo 25:17 DK-KJV]
De 25:17 Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt;
[5Mo 25:18 DK-KJV]
De 25:18 How he met thee by the way, and smote the hindmost of thee, even all that were feeble behind thee, when thou wast faint and weary; and he feared not God.
[5Mo 25:19 DK-KJV]
De 25:19 Therefore it shall be, when the LORD thy God hath given thee rest from all thine enemies round about, in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven; thou shalt not forget it.
[5Mo 26:1 DK-KJV]
De 26:1 And it shall be, when thou art come in unto the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance, and possessest it, and dwellest therein;
[5Mo 26:2 DK-KJV]
De 26:2 That thou shalt take of the first of all the fruit of the earth, which thou shalt bring of thy land that the LORD thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose to place his name there.
[5Mo 26:3 DK-KJV]
De 26:3 And thou shalt go unto the priest that shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the LORD thy God, that I am come unto the country which the LORD sware unto our fathers for to give us.
[5Mo 26:4 DK-KJV]
De 26:4 And the priest shall take the basket out of thine hand, and set it down before the altar of the LORD thy God.
[5Mo 26:5 DK-KJV]
De 26:5 And thou shalt speak and say before the LORD thy God, A Syrian ready to perish was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there with a few, and became there a nation, great, mighty, and populous:
[5Mo 26:6 DK-KJV]
De 26:6 And the Egyptians evil entreated us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage:
[5Mo 26:7 DK-KJV]
De 26:7 And when we cried unto the LORD God of our fathers, the LORD heard our voice, and looked on our affliction, and our labour, and our oppression:
[5Mo 26:8 DK-KJV]
De 26:8 And the LORD brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with great terribleness, and with signs, and with wonders:
[5Mo 26:9 DK-KJV]
De 26:9 And he hath brought us into this place, and hath given us this land, even a land that floweth with milk and honey.
[5Mo 26:10 DK-KJV]
De 26:10 And now, behold, I have brought the firstfruits of the land, which thou, O LORD, hast given me. And thou shalt set it before the LORD thy God, and worship before the LORD thy God:
[5Mo 26:11 DK-KJV]
De 26:11 And thou shalt rejoice in every good thing which the LORD thy God hath given unto thee, and unto thine house, thou, and the Levite, and the stranger that is among you.
[5Mo 26:12 DK-KJV] Når du har gjort en ende på 10’ende hele 10’ende af din tilvækst i det 3’je år, som er året for 10’ende, og har givet det til Leviten, den fremmede, den faderløse, og enken, så de kan spise indenfor dine porte, og bli’ mættet:
De 26:12 When thou hast made an end of tithing all the tithes of thine increase the third year, which is the year of tithing, and hast given it unto the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow, that they may eat within thy gates, and be filled;
[5Mo 26:13 DK-KJV] Da skal du sige foran HERREN din Gud, Jeg har fjernet de helligede ting ud af mit hus, og har også givet dem til Leviten, og til den fremmede, til den faderløse, og til enken, i overensstemmelse med alle dine befalinger som du har befalet mig: Jeg har ikke overtrådt imod dine befalinger, og jeg har heller ikke glemt dem:
De 26:13 Then thou shalt say before the LORD thy God, I have brought away the hallowed things out of mine house, and also have given them unto the Levite, and unto the stranger, to the fatherless, and to the widow, according to all thy commandments which thou hast commanded me: I have not transgressed thy commandments, neither have I forgotten them:
[5Mo 26:14 DK-KJV] Jeg har ikke spist af det i min sørgen, jeg har heller ikke fjernet noget af det til noget urent brug, eller givet noget af det til de døde: men jeg har lyttet til HERREN min Guds røst, og har gjort i overnesstemmelse med alt det du har befalet mig.
De 26:14 I have not eaten thereof in my mourning, neither have I taken away ought thereof for any unclean use, nor given ought thereof for the dead: but I have hearkened to the voice of the LORD my God, and have done according to all that thou hast commanded me.
[5Mo 26:15 DK-KJV] Kig ned fra din hellige bolig, fra himlen, og velsign dit folk Israel, og det land som du har givet os, som du svor til vore fædre, et land der flyder med mælk og honning.
De 26:15 Look down from thy holy habitation, from heaven, and bless thy people Israel, and the land which thou hast given us, as thou swarest unto our fathers, a land that floweth with milk and honey.
[5Mo 26:16 DK-KJV] Denne dag har HERREN din Gud befalet dig at gøre disse vedtægter og domme: du skal derfor holde og gøre dem med hele dit hjerte, og hele din sjæl.
De 26:16 This day the LORD thy God hath commanded thee to do these statutes and judgments: thou shalt therefore keep and do them with all thine heart, and with all thy soul.
[5Mo 26:17 DK-KJV]
De 26:17 Thou hast avouched the LORD this day to be thy God, and to walk in his ways, and to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and to hearken unto his voice:
[5Mo 26:18 DK-KJV]
De 26:18 And the LORD hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments;
[5Mo 26:19 DK-KJV]
De 26:19 And to make thee high above all nations which he hath made, in praise, and in name, and in honour; and that thou mayest be an holy people unto the LORD thy God, as he hath spoken.
[5Mo 27:1 DK-KJV]
De 27:1 And Moses with the elders of Israel commanded the people, saying, Keep all the commandments which I command you this day.
[5Mo 27:2 DK-KJV]
De 27:2 And it shall be on the day when ye shall pass over Jordan unto the land which the LORD thy God giveth thee, that thou shalt set thee up great stones, and plaister them with plaister:
[5Mo 27:3 DK-KJV]
De 27:3 And thou shalt write upon them all the words of this law, when thou art passed over, that thou mayest go in unto the land which the LORD thy God giveth thee, a land that floweth with milk and honey; as the LORD God of thy fathers hath promised thee.
[5Mo 27:4 DK-KJV]
De 27:4 Therefore it shall be when ye be gone over Jordan, that ye shall set up these stones, which I command you this day, in mount Ebal, and thou shalt plaister them with plaister.
[5Mo 27:5 DK-KJV]
De 27:5 And there shalt thou build an altar unto the LORD thy God, an altar of stones: thou shalt not lift up any iron tool upon them.
[5Mo 27:6 DK-KJV]
De 27:6 Thou shalt build the altar of the LORD thy God of whole stones: and thou shalt offer burnt offerings thereon unto the LORD thy God:
[5Mo 27:7 DK-KJV]
De 27:7 And thou shalt offer peace offerings, and shalt eat there, and rejoice before the LORD thy God.
[5Mo 27:8 DK-KJV]
De 27:8 And thou shalt write upon the stones all the words of this law very plainly.
[5Mo 27:9 DK-KJV] Og Moses og Levitpræsterne talte til hele Israel, og siger, Vær varsom, og lyt, Kæreste Israel; denne dag er du blevet HERREN din Guds folk.
De 27:9 And Moses and the priests the Levites spake unto all Israel, saying, Take heed, and hearken, O Israel; this day thou art become the people of the LORD thy God.
[5Mo 27:10 DK-KJV] Du skal derfor adlyde HERREN din Gud, og gøre hans befalinger og hans vedtægter, som jeg befaler dig denne dag.
De 27:10 Thou shalt therefore obey the voice of the LORD thy God, and do his commandments and his statutes, which I command thee this day.
[5Mo 27:11 DK-KJV]
De 27:11 And Moses charged the people the same day, saying,
[5Mo 27:12 DK-KJV]
De 27:12 These shall stand upon mount Gerizim to bless the people, when ye are come over Jordan; Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Joseph, and Benjamin:
[5Mo 27:13 DK-KJV]
De 27:13 And these shall stand upon mount Ebal to curse; Reuben, Gad, and Asher, and Zebulun, Dan, and Naphtali.
[5Mo 27:14 DK-KJV]
De 27:14 And the Levites shall speak, and say unto all the men of Israel with a loud voice,
[5Mo 27:15 DK-KJV]
De 27:15 Cursed be the man that maketh any graven or molten image, an abomination unto the LORD, the work of the hands of the craftsman, and putteth it in a secret place. And all the people shall answer and say, Amen.
[5Mo 27:16 DK-KJV]
De 27:16 Cursed be he that setteth light by his father or his mother. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:17 DK-KJV] næstes
De 27:17 Cursed be he that removeth his neighbour’s landmark. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:18 DK-KJV]
De 27:18 Cursed be he that maketh the blind to wander out of the way. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:19 DK-KJV]
De 27:19 Cursed be he that perverteth the judgment of the stranger, fatherless, and widow. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:20 DK-KJV]
De 27:20 Cursed be he that lieth with his father’s wife; because he uncovereth his father’s skirt. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:21 DK-KJV]
De 27:21 Cursed be he that lieth with any manner of beast. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:22 DK-KJV]
De 27:22 Cursed be he that lieth with his sister, the daughter of his father, or the daughter of his mother. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:23 DK-KJV]
De 27:23 Cursed be he that lieth with his mother in law. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:24 DK-KJV] næste
De 27:24 Cursed be he that smiteth his neighbour secretly. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:25 DK-KJV]
De 27:25 Cursed be he that taketh reward to slay an innocent person. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 27:26 DK-KJV]
De 27:26 Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. And all the people shall say, Amen.
[5Mo 28:1 DK-KJV]
De 28:1 And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the LORD thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the LORD thy God will set thee on high above all nations of the earth:
[5Mo 28:2 DK-KJV]
De 28:2 And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God.
[5Mo 28:3 DK-KJV]
De 28:3 Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field.
[5Mo 28:4 DK-KJV]
De 28:4 Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep.
[5Mo 28:5 DK-KJV]
De 28:5 Blessed shall be thy basket and thy store.
[5Mo 28:6 DK-KJV]
De 28:6 Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out.
[5Mo 28:7 DK-KJV]
De 28:7 The LORD shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face: they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways.
[5Mo 28:8 DK-KJV]
De 28:8 The LORD shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto; and he shall bless thee in the land which the LORD thy God giveth thee.
[5Mo 28:9 DK-KJV]
De 28:9 The LORD shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, and walk in his ways.
[5Mo 28:10 DK-KJV]
De 28:10 And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the LORD; and they shall be afraid of thee.
[5Mo 28:11 DK-KJV]
De 28:11 And the LORD shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the LORD sware unto thy fathers to give thee.
[5Mo 28:12 DK-KJV]
De 28:12 The LORD shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand: and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow.
[5Mo 28:13 DK-KJV]
De 28:13 And the LORD shall make thee the head, and not the tail; and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath; if that thou hearken unto the commandments of the LORD thy God, which I command thee this day, to observe and to do them:
[5Mo 28:14 DK-KJV]
De 28:14 And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand, or to the left, to go after other gods to serve them.
[5Mo 28:15 DK-KJV]
De 28:15 But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the LORD thy God, to observe to do all his commandments and his statutes which I command thee this day; that all these curses shall come upon thee, and overtake thee:
[5Mo 28:16 DK-KJV]
De 28:16 Cursed shalt thou be in the city, and cursed shalt thou be in the field.
[5Mo 28:17 DK-KJV]
De 28:17 Cursed shall be thy basket and thy store.
[5Mo 28:18 DK-KJV]
De 28:18 Cursed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy land, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep.
[5Mo 28:19 DK-KJV]
De 28:19 Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shalt thou be when thou goest out.
[5Mo 28:20 DK-KJV]
De 28:20 The LORD shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke, in all that thou settest thine hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly; because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me.
[5Mo 28:21 DK-KJV]
De 28:21 The LORD shall make the pestilence cleave unto thee, until he have consumed thee from off the land, whither thou goest to possess it.
[5Mo 28:22 DK-KJV] HERREN skal slå dig med en tuberkulose, og med en feber, og med en inflammation, og med en extreme brænding, og med sværdet, og med sprængning, og meldug; og de skal forfølge dig indtil du omkommer.
De 28:22 The LORD shall smite thee with a consumption, and with a fever, and with an inflammation, and with an extreme burning, and with the sword, and with blasting, and with mildew; and they shall pursue thee until thou perish.
[5Mo 28:23 DK-KJV] Og din himmel der er over dit hoved skal være messing, og jorden der er under dig skal være jern.
De 28:23 And thy heaven that is over thy head shall be brass, and the earth that is under thee shall be iron.
[5Mo 28:24 DK-KJV]
De 28:24 The LORD shall make the rain of thy land powder and dust: from heaven shall it come down upon thee, until thou be destroyed.
[5Mo 28:25 DK-KJV]
De 28:25 The LORD shall cause thee to be smitten before thine enemies: thou shalt go out one way against them, and flee seven ways before them: and shalt be removed into all the kingdoms of the earth.
[5Mo 28:26 DK-KJV]
De 28:26 And thy carcase shall be meat unto all fowls of the air, and unto the beasts of the earth, and no man shall fray them away.
[5Mo 28:27 DK-KJV]
De 28:27 The LORD will smite thee with the botch of Egypt, and with the emerods, and with the scab, and with the itch, whereof thou canst not be healed.
[5Mo 28:28 DK-KJV] HERREN skal slå dig med galskab, og blindhed, og forbløffelse i hjertet:
De 28:28 The LORD shall smite thee with madness, and blindness, and astonishment of heart:
[5Mo 28:29 DK-KJV]
De 28:29 And thou shalt grope at noonday, as the blind gropeth in darkness, and thou shalt not prosper in thy ways: and thou shalt be only oppressed and spoiled evermore, and no man shall save thee.
[5Mo 28:30 DK-KJV]
De 28:30 Thou shalt betroth a wife, and another man shall lie with her: thou shalt build an house, and thou shalt not dwell therein: thou shalt plant a vineyard, and shalt not gather the grapes thereof.
[5Mo 28:31 DK-KJV]
De 28:31 Thine ox shall be slain before thine eyes, and thou shalt not eat thereof: thine ass shall be violently taken away from before thy face, and shall not be restored to thee: thy sheep shall be given unto thine enemies, and thou shalt have none to rescue them.
[5Mo 28:32 DK-KJV]
De 28:32 Thy sons and thy daughters shall be given unto another people, and thine eyes shall look, and fail with longing for them all the day long: and there shall be no might in thine hand.
[5Mo 28:33 DK-KJV]
De 28:33 The fruit of thy land, and all thy labours, shall a nation which thou knowest not eat up; and thou shalt be only oppressed and crushed alway:
[5Mo 28:34 DK-KJV]
De 28:34 So that thou shalt be mad for the sight of thine eyes which thou shalt see.
[5Mo 28:35 DK-KJV]
De 28:35 The LORD shall smite thee in the knees, and in the legs, with a sore botch that cannot be healed, from the sole of thy foot unto the top of thy head.
[5Mo 28:36 DK-KJV]
De 28:36 The LORD shall bring thee, and thy king which thou shalt set over thee, unto a nation which neither thou nor thy fathers have known; and there shalt thou serve other gods, wood and stone.
[5Mo 28:37 DK-KJV] Og du skal bli’ til en forløffelse, et ordsprog, og et dårligt slogan, blandt de nationer hvor HERREN skal lede dig hentil.
De 28:37 And thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword, among all nations whither the LORD shall lead thee.
[5Mo 28:38 DK-KJV]
De 28:38 Thou shalt carry much seed out into the field, and shalt gather but little in; for the locust shall consume it.
[5Mo 28:39 DK-KJV]
De 28:39 Thou shalt plant vineyards, and dress them, but shalt neither drink of the wine, nor gather the grapes; for the worms shall eat them.
[5Mo 28:40 DK-KJV]
De 28:40 Thou shalt have olive trees throughout all thy coasts, but thou shalt not anoint thyself with the oil; for thine olive shall cast his fruit.
[5Mo 28:41 DK-KJV]
De 28:41 Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them; for they shall go into captivity.
[5Mo 28:42 DK-KJV]
De 28:42 All thy trees and fruit of thy land shall the locust consume.
[5Mo 28:43 DK-KJV]
De 28:43 The stranger that is within thee shall get up above thee very high; and thou shalt come down very low.
[5Mo 28:44 DK-KJV]
De 28:44 He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him: he shall be the head, and thou shalt be the tail.
[5Mo 28:45 DK-KJV]
De 28:45 Moreover all these curses shall come upon thee, and shall pursue thee, and overtake thee, till thou be destroyed; because thou hearkenedst not unto the voice of the LORD thy God, to keep his commandments and his statutes which he commanded thee:
[5Mo 28:46 DK-KJV]
De 28:46 And they shall be upon thee for a sign and for a wonder, and upon thy seed for ever.
[5Mo 28:47 DK-KJV]
De 28:47 Because thou servedst not the LORD thy God with joyfulness, and with gladness of heart, for the abundance of all things;
[5Mo 28:48 DK-KJV]
De 28:48 Therefore shalt thou serve thine enemies which the LORD shall send against thee, in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want of all things: and he shall put a yoke of iron upon thy neck, until he have destroyed thee.
[5Mo 28:49 DK-KJV] HERREN skal bringe en fjern nation imod dig, fra jordens ende, så hurtigt som ørnen flyver; en nation hvis sprog du ikke skal forstå;
De 28:49 The LORD shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as swift as the eagle flieth; a nation whose tongue thou shalt not understand;
[5Mo 28:50 DK-KJV] En nation med en voldsom udstråling, som ikke skal værdsætte den gamles person, ej heller vise favør mod den unge:
De 28:50 A nation of fierce countenance, which shall not regard the person of the old, nor shew favour to the young:
[5Mo 28:51 DK-KJV] Og han skal spise frugten af dit kvæg, og frugten fra dit land, indtil du er destrueret: som også skal efterlade dig uden korn, vin, eller olie, eller tilvækst hos dit kvæg, eller hos flokkene med dine får, før han har destrueret dig.
De 28:51 And he shall eat the fruit of thy cattle, and the fruit of thy land, until thou be destroyed: which also shall not leave thee either corn, wine, or oil, or the increase of thy kine, or flocks of thy sheep, until he have destroyed thee.
[5Mo 28:52 DK-KJV] Og han skal belejre dig i dine porte, indtil dine høje mure rives ned, de du stolede på, udover hele dit land: og han skal belejre dig i alle dine porte udover hele dit land, som HERREN din Gud har givet dig.
De 28:52 And he shall besiege thee in all thy gates, until thy high and fenced walls come down, wherein thou trustedst, throughout all thy land: and he shall besiege thee in all thy gates throughout all thy land, which the LORD thy God hath given thee.
[5Mo 28:53 DK-KJV] Og du skal spise frugten af din egen krop, kødet på dine sønner, og på dine døtre, som HERREN din Gud har givet dig, i belejringen, og i manglen, nu hvor dine fjender skal plage dig i alle dine porte.
De 28:53 And thou shalt eat the fruit of thine own body, the flesh of thy sons and of thy daughters, which the LORD thy God hath given thee, in the siege, and in the straitness, wherewith thine enemies shall distress thee:
[5Mo 28:54 DK-KJV] Sådant at den mand der er sart blandt jer, og meget delikat, hans øje skal være ond mod sin bror, og mod hustruen i hans favn, og mod resten af sine børn som han skal efterlade:
De 28:54 So that the man that is tender among you, and very delicate, his eye shall be evil toward his brother, and toward the wife of his bosom, and toward the remnant of his children which he shall leave:
[5Mo 28:55 DK-KJV] Sådant at han ikke vil gi’ sine børns kød som han skal spise til nogen af dem: fordi han ikke har noget tilbage i belejringen, og i manglen, nu hvor dine fjender skal plage dig i alle dine porte.
De 28:55 So that he will not give to any of them of the flesh of his children whom he shall eat: because he hath nothing left him in the siege, and in the straitness, wherewith thine enemies shall distress thee in all thy gates.
[5Mo 28:56 DK-KJV] Den sarte og delikate kvinde blandt jer, som ikke ville opleve at sætte hendes fodsål på jorden fordi hun er delikat og sart, hendes øje skal være ond mod ægtemanden i hendes favn, og mod sin søn, og mod sin datter,
De 28:56 The tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness, her eye shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son, and toward her daughter,
[5Mo 28:57 DK-KJV] Og mod sin unge der kommer ud mellem hendes ben, og mod sine børn som hun skal bære: for hun skal i hemmelighed spise dem fordi hun mangler alle ting i belejringen og maglen, nu hvor dine fjender skal plage dig i alle dine porte.
De 28:57 And toward her young one that cometh out from between her feet, and toward her children which she shall bear: for she shall eat them for want of all things secretly in the siege and straitness, wherewith thine enemy shall distress thee in thy gates.
[5Mo 28:58 DK-KJV] Hvis du ikke vil observere at gøre alle ordene i denne lov som er skrevet i denne bog, at du skulle frygte dette herlige og frygtindgydende navn, HERREN DIN GUD;
De 28:58 If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, THE LORD THY GOD;
[5Mo 28:59 DK-KJV]
De 28:59 Then the LORD will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, even great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance.
[5Mo 28:60 DK-KJV]
De 28:60 Moreover he will bring upon thee all the diseases of Egypt, which thou wast afraid of; and they shall cleave unto thee.
[5Mo 28:61 DK-KJV]
De 28:61 Also every sickness, and every plague, which is not written in the book of this law, them will the LORD bring upon thee, until thou be destroyed.
[5Mo 28:62 DK-KJV]
De 28:62 And ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven for multitude; because thou wouldest not obey the voice of the LORD thy God.
[5Mo 28:63 DK-KJV]
De 28:63 And it shall come to pass, that as the LORD rejoiced over you to do you good, and to multiply you; so the LORD will rejoice over you to destroy you, and to bring you to nought; and ye shall be plucked from off the land whither thou goest to possess it.
[5Mo 28:64 DK-KJV]
De 28:64 And the LORD shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other; and there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone.
[5Mo 28:65 DK-KJV]
De 28:65 And among these nations shalt thou find no ease, neither shall the sole of thy foot have rest: but the LORD shall give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and sorrow of mind:
[5Mo 28:66 DK-KJV]
De 28:66 And thy life shall hang in doubt before thee; and thou shalt fear day and night, and shalt have none assurance of thy life:
[5Mo 28:67 DK-KJV] Om morgenen skal du sige, Ville Gud at det var aften!
De 28:67 In the morning thou shalt say, Would God it were even! and at even thou shalt say, Would God it were morning! for the fear of thine heart wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes which thou shalt see.
[5Mo 28:68 DK-KJV] Og HERREN skal bringe dig ind i Egypten igen med skibe, via den vej hvorom jeg talte til dig, Du skal ikke mere se den igen: og der skal I bli’ solgt til jeres fjender som slavemænd og slavekvinde, og ingen skal købe jer.
De 28:68 And the LORD shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee, Thou shalt see it no more again: and there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you.
[5Mo 29:1 DK-KJV] Dette er pagtsordene, som jeg befalede Moses til at lave med Israels børn i Moabs land, i tillæg til den pagt som han lavede med dem i Horeb.
De 29:1 These are the words of the covenant, which the LORD commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, beside the covenant which he made with them in Horeb.
[5Mo 29:2 DK-KJV] Og Moses sammenkaldte hele Israel, og sagde til dem, I har set alt det HERREN gjorde foran jeres øjne mod Farao i Egyptens land, og mod alle hans tjenere, og mod hele hans land;
De 29:2 And Moses called unto all Israel, and said unto them, Ye have seen all that the LORD did before your eyes in the land of Egypt unto Pharaoh, and unto all his servants, and unto all his land;
[5Mo 29:3 DK-KJV] De store fristelser som dine øjne har set, tegnene, og de store mirakler:
De 29:3 The great temptations which thine eyes have seen, the signs, and those great miracles:
[5Mo 29:4 DK-KJV] Men HERREN har ikke givet jer et hjerte til at forstå, og øjne til at se, og ører til at høre, mod denne dag.
De 29:4 Yet the LORD hath not given you an heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear, unto this day.
[5Mo 29:5 DK-KJV] Og i 40 år har jeg ledt jer ude i vildmarken: jeres tøj er ikke blevet gammelt på jer, og dine sko er ikke blevet gamle på dine fødder.
De 29:5 And I have led you forty years in the wilderness: your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon thy foot.
[5Mo 29:6 DK-KJV] I har ikke spist brød, I har heller ikke drukket vin eller stærke drikke: så I måtte vide at jeg er HERREN jeres Gud.
De 29:6 Ye have not eaten bread, neither have ye drunk wine or strong drink: that ye might know that I am the LORD your God.
[5Mo 29:7 DK-KJV] Og da I kom ind i dette sted, kom Sihon kongen af Hesbon, og Og kongen af Bashan, ud imod os til kamp, og vi slog dem:
De 29:7 And when ye came unto this place, Sihon the king of Heshbon, and Og the king of Bashan, came out against us unto battle, and we smote them:
[5Mo 29:8 DK-KJV] Og vi tog deres land, og gav det som en arv til Reubeniterne, og til Gaditerne, og til halvdelen af Manassehs stamme.
De 29:8 And we took their land, and gave it for an inheritance unto the Reubenites, and to the Gadites, and to the half tribe of Manasseh.
[5Mo 29:9 DK-KJV] Hold derfor ordene fra denne pagt, og gør dem, så I må blomstre i alt hvad I gør.
De 29:9 Keep therefore the words of this covenant, and do them, that ye may prosper in all that ye do.
[5Mo 29:10 DK-KJV] I står alle af jer denne dag foran HERREN jeres Gud; jeres kaptajner for jeres stammer, jeres ældste, og jeres officere, med alle Israels mænd, 
De 29:10 Ye stand this day all of you before the LORD your God; your captains of your tribes, your elders, and your officers, with all the men of Israel,
[5Mo 29:11 DK-KJV] Jeres små, jeres hustruer, og dine fremmede der er i din lejr, fra dine skovhuggere til dine vandhentere:
De 29:11 Your little ones, your wives, and thy stranger that is in thy camp, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy water:
[5Mo 29:12 DK-KJV] For at du skulle gå ind i pagt med HERREN din Gud, og ind i hans ed, som HERREN din Gud denne dag laver med dig:
De 29:12 That thou shouldest enter into covenant with the LORD thy God, and into his oath, which the LORD thy God maketh with thee this day:
[5Mo 29:13 DK-KJV] Så han i dag må etablere dig som et folk til hamselv, og så han må være en Gud for dig, som han har sagt til dig, og som han har svoret overfor dine fædre, overfor Abraham, overfor Isak, og overfor Jacob.
De 29:13 That he may establish thee to day for a people unto himself, and that he may be unto thee a God, as he hath said unto thee, and as he hath sworn unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
[5Mo 29:14 DK-KJV] Men ikke blot med jer laver jeg denne pagt og denne ed:
De 29:14 Neither with you only do I make this covenant and this oath;
[5Mo 29:15 DK-KJV] Men med ham der denne dag står her hos os foran HERREN vor Gud, og også med ham der ikke er her hos os denne dag:
De 29:15 But with him that standeth here with us this day before the LORD our God, and also with him that is not here with us this day:
[5Mo 29:16 DK-KJV] (For I ved hvordan vi har boet i Egyptens land; og hvordan vi kom gennem nationerne som vi passerede forbi;
De 29:16 (For ye know how we have dwelt in the land of Egypt; and how we came through the nations which ye passed by;
[5Mo 29:17 DK-KJV] Og I har set deres hæsligheder, og deres afguder, træ og sten, sølv og guld, som var blandt dem:)
De 29:17 And ye have seen their abominations, and their idols, wood and stone, silver and gold, which were among them:)
[5Mo 29:18 DK-KJV] For ikke at der blandt jer skulle være mand, eller kvinde, eller familie, eller stamme, hvis hjerte skulle vende sig væk fra HERREN vor Gud denne dag, for at gå og tjene de guder fra de nationer; For ikke at der blandt jer skulle være en rod der bærer galde og malurt;
De 29:18 Lest there should be among you man, or woman, or family, or tribe, whose heart turneth away this day from the LORD our God, to go and serve the gods of these nations; lest there should be among you a root that beareth gall and wormwood;
[5Mo 29:19 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, når han hører ordene fra denne forbandelse, at han velsigner hamselv i hans hjerte, og siger, Jeg skal ha’ fred, selvom jeg vandre i fantasien fra mit hjerte, til at lægge fuldskab til tørst:
De 29:19 And it come to pass, when he heareth the words of this curse, that he bless himself in his heart, saying, I shall have peace, though I walk in the imagination of mine heart, to add drunkenness to thirst:
[5Mo 29:20 DK-KJV] HERREN skal ikke skåne ham, men når HERRENs vrede og hans jalousi skal ryge imod den mand, og alle forbandelserne der er skrevet i denne bog skal ligge på ham, og HERREN skal viske hans navn ud fra at være under himlen.
De 29:20 The LORD will not spare him, but then the anger of the LORD and his jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in this book shall lie upon him, and the LORD shall blot out his name from under heaven.
[5Mo 29:21 DK-KJV] Og HERREN skal separere ham til ondt ud af alle Israels stammer, i overensstemmelse med alle pagtsforbandelserne der er skrevet i denne lovbog:
De 29:21 And the LORD shall separate him unto evil out of all the tribes of Israel, according to all the curses of the covenant that are written in this book of the law:
[5Mo 29:22 DK-KJV] Sådant at generationen der kommer fra jeres børn der rejser sig efter jer, og de fremmede der skal komme fra et fjernt land, skal sige, når de ser på plagerne fra det land, og de sygdomme som HERREN har lagt på det;
De 29:22 So that the generation to come of your children that shall rise up after you, and the stranger that shall come from a far land, shall say, when they see the plagues of that land, and the sicknesses which the LORD hath laid upon it;
[5Mo 29:23 DK-KJV] Og at des ganske land er svovlsten, og salt, og brænding, så det ikke er tilsået, ej heller bærer, og der er heller ikke noget græs der vokser derinde, som Sodomas væltning, og Gomorras, Admahs, og Zeboims, som HERREN væltede i hans vrede, og i hans arrigskab:
De 29:23 And that the whole land thereof is brimstone, and salt, and burning, that it is not sown, nor beareth, nor any grass groweth therein, like the overthrow of Sodom, and Gomorrah, Admah, and Zeboim, which the LORD overthrew in his anger, and in his wrath:
[5Mo 29:24 DK-KJV] Ja alle nationer skal sige, Hvorfor har HERREN gjort dette mod hans land? hvad betyder varmen fra denne store vrede?
De 29:24 Even all nations shall say, Wherefore hath the LORD done thus unto this land? what meaneth the heat of this great anger?
[5Mo 29:25 DK-KJV] Da skal mænd sige, Fordi de har forladt HERRENs pagt fra deres fædres Gud, som han lavede med dem da han bragte dem frem ud af Egyptens land:
De 29:25 Then men shall say, Because they have forsaken the covenant of the LORD God of their fathers, which he made with them when he brought them forth out of the land of Egypt:
[5Mo 29:26 DK-KJV] For de gik og tjente andre guder, og tilbad dem, guder som de ikke kendte, og som han ikke havde givet til dem:
De 29:26 For they went and served other gods, and worshipped them, gods whom they knew not, and whom he had not given unto them:
[5Mo 29:27 DK-KJV] Og HERRENs vrede var antændt imod dette land, for at bringe alle forbandelserne der er skrevet i denne bog over det: 
De 29:27 And the anger of the LORD was kindled against this land, to bring upon it all the curses that are written in this book:
[5Mo 29:28 DK-KJV] Og HERREN hev dem op med rode ud af deres land i vrede, og i arrigskab, og i stor harme, og smed dem ind i et andet land, som det er denne dag.
De 29:28 And the LORD rooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is this day.
[5Mo 29:29 DK-KJV] De hemmelige ting tilhører HERREN vor Gud: men de ting som er afsløret tilhører os og til vore børn for evigt, så vi må følge alle ordene i denne lov.
De 29:29 The secret things belong unto the LORD our God: but those things which are revealed belong unto us and to our children for ever, that we may do all the words of this law.
[5Mo 30:1 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, når alle disse ting er kommet over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg har sat foran dig, og du skal kalde dem til ihukommelse blandt alle nationerne, der hvor HERREN din Gud har drevet dig hen,
De 30:1 And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whither the LORD thy God hath driven thee,
[5Mo 30:2 DK-KJV] Og skal returnere til HERREN din Gud, og skal adlyde hans stemme i overensstemmelse med alt det jeg denne dag befaler dig, du og dine børn, med hele dit hjerte, og med hele din sjæl;
De 30:2 And shalt return unto the LORD thy God, and shalt obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart, and with all thy soul;
[5Mo 30:3 DK-KJV] At da vil HERREN din Gud vende din tilfangetagelse, og ha’ medlidenhed med dig, og vil returnere og samle dig fra nationerne, der HERREN din Gud har spredt dig hen.
De 30:3 That then the LORD thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations, whither the LORD thy God hath scattered thee.
[5Mo 30:4 DK-KJV] Hvis nogle af dine er drevet ud til de yderste dele af himlen, derfra vil HERREN din Gud samle dig, og derfra vil han hente dig:
De 30:4 If any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven, from thence will the LORD thy God gather thee, and from thence will he fetch thee:
[5Mo 30:5 DK-KJV] Og HERREN din Gud vil bringe dig ind i landet som dine fædre besad, og du skal besidde det; og han vil være god mod dig, og multiplicere dig mere end dine fædre.
De 30:5 And the LORD thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it; and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers.
[5Mo 30:6 DK-KJV] Og HERREN din Gud vil omskære dit hjerte, og din sæds hjerte, til at elske HERREN din Gud med hele dit hjerte, og med hele din sjæl, så du må leve.
De 30:6 And the LORD thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live.
[5Mo 30:7 DK-KJV] Og HERREN din Gud vil putte alle disse forbandelser over dine fjender, og over dem der hader dig, som forfulgte dig.
De 30:7 And the LORD thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecuted thee.
[5Mo 30:8 DK-KJV] Og du skal vende tilbage og adlyde HERRENs røst, og gøre alle hans befalinger som jeg denne dag befaler dig.
De 30:8 And thou shalt return and obey the voice of the LORD, and do all his commandments which I command thee this day.
[5Mo 30:9 DK-KJV] Og HERREN din Gud vil give dig overflod i alt din hånds virke, i frugten fra din krop, i frugten fra dit kvæg, og i frugten fra dit land, for dit bedste: for HERREN vil igen juble over dig for dit bedste, som han jublede over dine fædre:
De 30:9 And the LORD thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good: for the LORD will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers:
[5Mo 30:10 DK-KJV] Og du skal lytte til HERREN din Guds røst, for at holde hans befalinger og hans vedtægter som er skrevet i denne lovbog, og hvis du vender dig mod HERREN din Gud med hele dit hjerte, og med hele din sjæl.
De 30:10 If thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if thou turn unto the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul.
[5Mo 30:11 DK-KJV] For denne befaling som jeg denne dag befaler dig, den er ikke skjult for dig, den er heller ikke fjern.
De 30:11 For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.
[5Mo 30:12 DK-KJV] Den er ikke i himlen, så du skulle sige, Hvem skal gå op til himlen for os, og bringe den ned til os, så vi må høre den, og gøre den?
De 30:12 It is not in heaven, that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?
[5Mo 30:13 DK-KJV] Den er heller ikke på den anden side af havet, så du skulle sige, Hvem skal sejle over havet for os, og bringe den til os, så vi må høre den, og gøre den?
De 30:13 Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?
[5Mo 30:14 DK-KJV] Men ordet er dig meget nær, i din mund, og i dit hjerte, så du må gøre det.
De 30:14 But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.
[5Mo 30:15 DK-KJV] Se, jeg har denne dag sat liv og godt foran dig, og død og ondt;
De 30:15 See, I have set before thee this day life and good, and death and evil;
[5Mo 30:16 DK-KJV] I og med at jeg denne dag befaler dig at elske HERREN din Gud, til at vandre på hans veje, og at holde hans befalinger og hans vedtægter og hans domme, så du må leve og multiplicere: og HERREN din Gud skal velsigne dig i det land der hvor du går over for at besidde det.
De 30:16 In that I command thee this day to love the LORD thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the LORD thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.
[5Mo 30:17 DK-KJV] Men hvis dit hjerte vender sig bort, sådant at du ikke vil høre, men skal bli’ draget bort, og tilbede andre guder, og tjene dem;
De 30:17 But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them;
[5Mo 30:18 DK-KJV] Da proklamerer jeg overfor jer denne dag, at I med sikkerhed skal omkomme, og at I ikke skal forlænge jeres dage i det land, der hvor du passerer over Jordanfloden for at gå for at besidde det.
De 30:18 I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passest over Jordan to go to possess it.
[5Mo 30:19 DK-KJV] Jeg indkalder himmel og jord som vidne imod jer denne dag, at jeg har sat liv og død foran jer, ved at velsigne og ved at forbande: vælg derfor liv, så både du og din sæd må leve:
De 30:19 I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live:
[5Mo 30:20 DK-KJV] Så du må elske HERREN din Gud, og så du må adlyde hans røst, og så du må klynge dig til ham: for han er dit liv, og længden på dine dage: så du må bo i det land som HERREN svor overfor dine fædre, til Abraham, til Isak, og til Jacob, at gi’ til dem.
De 30:20 That thou mayest love the LORD thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him: for he is thy life, and the length of thy days: that thou mayest dwell in the land which the LORD sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.
[5Mo 31:1 DK-KJV] Og Moses gik og talte disse ord til Israel.
De 31:1 And Moses went and spake these words unto all Israel.
[5Mo 31:2 DK-KJV] Og han sagde til dem, Jeg er denne dag 120 år gammel;  jeg kan ikke længere gå ud og komme ind: også har HERREN sagt til mig, Du skal ikke gå over denne Jordanflod.
De 31:2 And he said unto them, I am an hundred and twenty years old this day; I can no more go out and come in: also the LORD hath said unto me, Thou shalt not go over this Jordan.
[5Mo 31:3 DK-KJV] HERREN din Gud, han vil gå over foran dig, og han vil destruere disse nationer foran dig, og du skal besidde dem: og Josva, han skal gå over foran dig, som HERREN har sagt.
De 31:3 The LORD thy God, he will go over before thee, and he will destroy these nations from before thee, and thou shalt possess them: and Joshua, he shall go over before thee, as the LORD hath said.
[5Mo 31:4 DK-KJV] Og HERREN skal gøre mod dem som han gjorde mod Sihon og Og, Amoriternes korger, og mod deres land, som han destruerede.
De 31:4 And the LORD shall do unto them as he did to Sihon and to Og, kings of the Amorites, and unto the land of them, whom he destroyed.
[5Mo 31:5 DK-KJV] Og HERREN skal udlevere dem foran jeres ansigt, så I må gøre mod dem i overensstemmelse med alle de befalinger som jeg har befalet jer.
De 31:5 And the LORD shall give them up before your face, that ye may do unto them according unto all the commandments which I have commanded you.
[5Mo 31:6 DK-KJV] Vær stærk og ved godt mod, frygt ikke, vær heller ikke bange for dem: for HERREN din Gud, det er han der går med dig; han vil ikke svigte dig, ej heller forlade dig.
De 31:6 Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the LORD thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.
[5Mo 31:7 DK-KJV] Og Moses kaldte på Josva, og sagde til ham mens hele Israel så det, Vær stærk og ved godt mod: for du må gå med dette folk ind i landet som HERREN svor til deres fædre at gi’ dem; og du skal få dem til at arve det.
De 31:7 And Moses called unto Joshua, and said unto him in the sight of all Israel, Be strong and of a good courage: for thou must go with this people unto the land which the LORD hath sworn unto their fathers to give them; and thou shalt cause them to inherit it.
[5Mo 31:8 DK-KJV] Og Moses skrev denne lov, og forløste den til præsterne sønnerne af Levi, som bar HERRENs pagtsark, og til alle Israels ældste.
De 31:8 And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.
[5Mo 31:9 DK-KJV] Og Moses skrev denne lov, og forløste den til præsterne sønnerne af Levi, som bar HERRENs pagtsark, og til alle Israels ældste.
De 31:9 And Moses wrote this law, and delivered it unto the priests the sons of Levi, which bare the ark of the covenant of the LORD, and unto all the elders of Israel.
[5Mo 31:10 DK-KJV] Og Moses befalede dem, og siger, Ved enden af hvert 7’ne år i udgivelsesårets højtidelighed, i festen for tabernaklerne,
De 31:10 And Moses commanded them, saying, At the end of every seven years, in the solemnity of the year of release, in the feast of tabernacles,
[5Mo 31:11 DK-KJV] Når hele Israel er kommet for at vise sig foran HERREN din Gud i det sted som han skal udvælge, skal du læse denne lov, foran hele Israel mens de høre efter.
De 31:11 When all Israel is come to appear before the LORD thy God in the place which he shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing.
[5Mo 31:12 DK-KJV] Forsaml folket, mænd, og kvinder, og børn, og dine fremmede der indenfor dine porte, så de må høre, og så de må lære, og frygte HERREN jeres Gud, og lægge vægt på at gøre alle ordene fra denne lov.
De 31:12 Gather the people together, men, and women, and children, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear, and that they may learn, and fear the LORD your God, and observe to do all the words of this law:
[5Mo 31:13 DK-KJV] Og så deres børn, som ikke har kendt til nogle ting, må høre, og lære at frygte HERREN jeres Gud, så længe som I lever i det land hvor i går over Jordanfloden for at besidde det.
De 31:13 And that their children, which have not known any thing, may hear, and learn to fear the LORD your God, as long as ye live in the land whither ye go over Jordan to possess it.
[5Mo 31:14 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Læg mærke til, dine dage nærmer sig for at du må dø: kald på Josva, og præsenter jerselv i menighedens tabernakel, så jeg må give ham en pålæg. Og Moses og Josva gik, og præsenterede demselv i menighedens tabernakel.
De 31:14 And the LORD said unto Moses, Behold, thy days approach that thou must die: call Joshua, and present yourselves in the tabernacle of the congregation, that I may give him a charge. And Moses and Joshua went, and presented themselves in the tabernacle of the congregation.
[5Mo 31:15 DK-KJV] Og HERREN viste sig i tabernaklet i en skysøjle: og skysøjlen stod over tabernakeldøren.
De 31:15 And the LORD appeared in the tabernacle in a pillar of a cloud: and the pillar of the cloud stood over the door of the tabernacle.
[5Mo 31:16 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Læg mærke til, du skal sove hos dine fædre; og dette folk vil rejse sig op, og gå ind på horevejen efter landets fremmede guder, der hvor de går hen for at være iblandt dem, og vil forlade mig, og bryde min pagt, som jeg har lavet med dem.
De 31:16 And the LORD said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers; and this people will rise up, and go a whoring after the gods of the strangers of the land, whither they go to be among them, and will forsake me, and break my covenant which I have made with them.
[5Mo 31:17 DK-KJV] Da skal min vrede antændes imod dem i den dag, og jeg vil forlade dem, og jeg vil skjule mit ansigt for dem, og de skal bli’ fortæret, og meget ondt og trængsler skal ramme dem; sådant at de i den dag vil sige, Er ikke dette onde kommer over os, fordi vor Gud ikke er blandt os?
De 31:17 Then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them; so that they will say in that day, Are not these evils come upon us, because our God is not among us?
[5Mo 31:18 DK-KJV] Og jeg vil med sikkerhed skjule mit ansigt i den dag på grund af alt det onde som de skal ha’ udvirket, i og med at de vendte sig mod andre guder.
De 31:18 And I will surely hide my face in that day for all the evils which they shall have wrought, in that they are turned unto other gods.
[5Mo 31:19 DK-KJV] Skriv I nu derfor denne sang til jer, og undervis Israels børn i den: og put den i deres munde, så denne sang må være et vidne for mig imod Israels børn.
De 31:19 Now therefore write ye this song for you, and teach it the children of Israel: put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the children of Israel.
[5Mo 31:20 DK-KJV] For når jeg skal ha’ bragt dem ind i landet som jeg svor til deres fædre, der flyder med mælk og honning; og de skal ha’ spist og mættet demselv, og blevet fede; da vil de vende sig mod andre guder, og tjene dem, og provokere mig, og bryde min pagt.
De 31:20 For when I shall have brought them into the land which I sware unto their fathers, that floweth with milk and honey; and they shall have eaten and filled themselves, and waxen fat; then will they turn unto other gods, and serve them, and provoke me, and break my covenant.
[5Mo 31:21 DK-KJV] Og det skal ske, når meget ondt og trængsler skal ramme dem, at denne sang skal vidne imod dem som et vidne; for den skal ikke bli’ glemt ud af mundene på deres sæd: for jeg kender deres fantasi, som de har gang i, ja nu, før jeg har bragt dem ind i landet som jeg svor.
De 31:21 And it shall come to pass, when many evils and troubles are befallen them, that this song shall testify against them as a witness; for it shall not be forgotten out of the mouths of their seed: for I know their imagination which they go about, even now, before I have brought them into the land which I sware.
[5Mo 31:22 DK-KJV] Derfor skrev Moses den samme dag denne sang, og underviste Israels børn i den.
De 31:22 Moses therefore wrote this song the same day, and taught it the children of Israel.
[5Mo 31:23 DK-KJV] Og han gav Josva sønnen af Nun et pålæg, og sagde, Vær stærk og ved godt mod: for du skal bringe Israels børn ind i landet som jeg svor til dem: og jeg vil være med dig.
De 31:23 And he gave Joshua the son of Nun a charge, and said, Be strong and of a good courage: for thou shalt bring the children of Israel into the land which I sware unto them: and I will be with thee.
[5Mo 31:24 DK-KJV] Og det skete, da Moses var færdig med at skrive denne lovs ord i en bog, indtil de var færdige.
De 31:24 And it came to pass, when Moses had made an end of writing the words of this law in a book, until they were finished,
[5Mo 31:25 DK-KJV] At Moses befalede Leviterne, som bar HERRENs pagtsark, og siger,
De 31:25 That Moses commanded the Levites, which bare the ark of the covenant of the LORD, saying,
[5Mo 31:26 DK-KJV] Tag denne lovbog, og put den ned i HERRENs pagtsark jeres Gud, så den må være der som et vidne imod dig.
De 31:26 Take this book of the law, and put it in the side of the ark of the covenant of the LORD your God, that it may be there for a witness against thee.
[5Mo 31:27 DK-KJV] For jeg kender dit oprør, og din stive nakke: læg mærke til, mens jeg stadig er i live hos jer denne dag, I har været oprørske imod HERREN; og hvor meget mere efter min død?
De 31:27 For I know thy rebellion, and thy stiff neck: behold, while I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against the LORD; and how much more after my death?
[5Mo 31:28 DK-KJV] Saml alle de ældste fra jeres stammer hos mig, og jeres officere, så jeg må tale disse ord i deres ører, og indkalde himmel og jord som vidne imod dem.
De 31:28 Gather unto me all the elders of your tribes, and your officers, that I may speak these words in their ears, and call heaven and earth to record against them.
[5Mo 31:29 DK-KJV] For jeg ved at efter min død vil I fuldstændig fordærve jerselv, og vende jer væk fra vejen som jeg har befalet jer; og ondt vil komme over jer i de sidste dage; fordi I vil gøre ondt i HERRENs øjne, for at provokere ham til vrede gennem jeres hænders værk.
De 31:29 For I know that after my death ye will utterly corrupt yourselves, and turn aside from the way which I have commanded you; and evil will befall you in the latter days; because ye will do evil in the sight of the LORD, to provoke him to anger through the work of your hands.
[5Mo 31:30 DK-KJV] Og Moses talte ordene af denne sang i hele Israels menigheds ører, indtil de var afsluttet.
De 31:30 And Moses spake in the ears of all the congregation of Israel the words of this song, until they were ended.
[5Mo 32:1 DK-KJV] Lyt efter, Kæreste i himle, og jeg vil tale; og hør, kæreste jord, ordene fra min mund.
De 32:1 Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth.
[5Mo 32:2 DK-KJV] Min doktrin skal dryppe som regnen, min tale skal destillere som duggen, som støvregn på den sarte urte, og som skylleren på græsset: 
De 32:2 My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass:
[5Mo 32:3 DK-KJV] Fordi jeg vil publicere HERRENs navn: tilskriv I storhed til vor Gud.
De 32:3 Because I will publish the name of the LORD: ascribe ye greatness unto our God.
[5Mo 32:4 DK-KJV] Han er Klippen, hans virke er perfekt: for alle hans veje er dom: en Gud af sandhed og uden fejltrin, ret og retfærdig er han.
De 32:4 He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he.
[5Mo 32:5 DK-KJV] De har korrumperet demselv, deres skamplet er ikke skampletten fra hans børn: de er en forvildet og fordrejet generation.
De 32:5 They have corrupted themselves, their spot is not the spot of his children: they are a perverse and crooked generation.
[5Mo 32:6 DK-KJV] Gengælder I HERREN således, Kæreste tåbelige og uvise folk? er han ikke din far der har købt dig? har han ikke lavet dig, og etableret dig?
De 32:6 Do ye thus requite the LORD, O foolish people and unwise? is not he thy father that hath bought thee? hath he not made thee, and established thee?
[5Mo 32:7 DK-KJV] Husk på de gamle dage, betragt årene efter mange generationer: spørg din far, og han vil vise dig det; dine ældste, og de vil fortælle dig det.
De 32:7 Remember the days of old, consider the years of many generations: ask thy father, and he will shew thee; thy elders, and they will tell thee.
[5Mo 32:8 DK-KJV] Da den Allerhøjeste delte deres arv til nationerne, da han adskilte Adams sønner, satte han folkets grænser efter antallet på Israels børn.
De 32:8 When the most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel.
[5Mo 32:9 DK-KJV] For HERRENs del er hans folk; Jacob er hans arvelod.
De 32:9 For the LORD’S portion is his people; Jacob is the lot of his inheritance.
[5Mo 32:10 DK-KJV] Han fandt ham i et ørkenland, og i det øde hylende vildnis; han ledte ham rundt, og instruerede ham, han holdt ham som hans øjesten.
De 32:10 He found him in a desert land, and in the waste howling wilderness; he led him about, he instructed him, he kept him as the apple of his eye.
[5Mo 32:11 DK-KJV] Som en ørn rusker op i hendes rede, flagrer over hendes unge, spreder hendes vinger ud, tager dem, bærer dem på hendes vinger:
De 32:11 As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings:
[5Mo 32:12 DK-KJV] Sådant ledte HERREN ham alene, og der var ingen underlig gud hos ham.
De 32:12 So the LORD alone did lead him, and there was no strange god with him.
[5Mo 32:13 DK-KJV] Han fik han til at ride på jordens høje steder, så han måtte spise hvad markerne frembragte; og han fik ham til at suge honning ud af klippen, og olie ud af flintklippen;
De 32:13 He made him ride on the high places of the earth, that he might eat the increase of the fields; and he made him to suck honey out of the rock, and oil out of the flinty rock;
[5Mo 32:14 DK-KJV] Smør fra ko, og mælk fra får, med fedt fra lammene, og væddere af Bashan racen, og geder, med fedtet fra nyrerne fra hvede; og du drak det rene blod fra druen.
De 32:14 Butter of kine, and milk of sheep, with fat of lambs, and rams of the breed of Bashan, and goats, with the fat of kidneys of wheat; and thou didst drink the pure blood of the grape.
[5Mo 32:15 DK-KJV] Men Jeshurun blev fed, og sparkede: du er blevet fed, du er blevet tyk, du er dækket med fedme; da han svigtede Gud der lavede ham, og ikke agtede på hans frelses Klippe.
De 32:15 But Jeshurun waxed fat, and kicked: thou art waxen fat, thou art grown thick, thou art covered with fatness; then he forsook God which made him, and lightly esteemed the Rock of his salvation.
[5Mo 32:16 DK-KJV] De provokerede ham til jalousi med underlige guder, med hæsligheder provokerede de ham til vrede.
De 32:16 They provoked him to jealousy with strange gods, with abominations provoked they him to anger.
[5Mo 32:17 DK-KJV] De ofrede til djævle, ikke til Gud; til guder som de ikke kendte, til nye guder der for nyligt er kommet op, som jeres fædre ikke frygtede.
De 32:17 They sacrificed unto devils, not to God; to gods whom they knew not, to new gods that came newly up, whom your fathers feared not.
[5Mo 32:18 DK-KJV] Du tænker ikke over Klippen der avlede dig, og har glemt Gud der formede dig.
De 32:18 Of the Rock that begat thee thou art unmindful, and hast forgotten God that formed thee.
[5Mo 32:19 DK-KJV] Og da HERREN så’ det, afskyede han dem, på grund af provokationen fra hans sønner, og fra hans døtre.
De 32:19 And when the LORD saw it, he abhorred them, because of the provoking of his sons, and of his daughters.
[5Mo 32:20 DK-KJV] Og han sagde, Jeg vil gemme mit ansigt for dem, jeg vil se hvad deres ende skal være: for de er en meget genstridig generation, børn i hvem der ingen tro er.
De 32:20 And he said, I will hide my face from them, I will see what their end shall be: for they are a very froward generation, children in whom is no faith.
[5Mo 32:21 DK-KJV] De har bevæget mig til jalousi med det som ikke er Gud; de har provokeret mig til vrede med deres forfængeligheder: og jeg vil bevæge dem til jalousi med dem som ikke er et folk; jeg vil provokere dem til vrede med en tåbelig nation.
De 32:21 They have moved me to jealousy with that which is not God; they have provoked me to anger with their vanities: and I will move them to jealousy with those which are not a people; I will provoke them to anger with a foolish nation.
[5Mo 32:22 DK-KJV] For en ild er antændt i min vrede, og skal brænde til det laveste helvede, og skal konsumere jorden med hendes vækst, og sætte ild i bjergenes fundamenter.
De 32:22 For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountains.
[5Mo 32:23 DK-KJV] Jeg vil samle misgerninger over dem; jeg vil bruge mine pile på dem.
De 32:23 I will heap mischiefs upon them; I will spend mine arrows upon them.
[5Mo 32:24 DK-KJV] De skal bli’ brændt med sult, og opædt med brændende hede, og med bitter destruktion: jeg vil også sende dyrenes tænder over dem, med slangers gift fra sløvet.
De 32:24 They shall be burnt with hunger, and devoured with burning heat, and with bitter destruction: I will also send the teeth of beasts upon them, with the poison of serpents of the dust.
[5Mo 32:25 DK-KJV] Sværdet udenfor, og terror indeni, skal destruere den unge mand og jomfruen, spædbarnet også med manden med gråt hår.
De 32:25 The sword without, and terror within, shall destroy both the young man and the virgin, the suckling also with the man of gray hairs.
[5Mo 32:26 DK-KJV] Jeg sagde, Jeg ville sprede dem ind i hjørner, jeg ville gøre at ihukommelsen om dem ophøre blandt mennesker:
De 32:26 I said, I would scatter them into corners, I would make the remembrance of them to cease from among men:
[5Mo 32:27 DK-KJV] Var det ikke at jeg frygtede fjendens arrigskab, for ikke at deres modstandere skulle opføre demselv underligt, og for ikke at de skulle sige, Vor hånd er høj, og HERREN har ikke gjort alt dette.
De 32:27 Were it not that I feared the wrath of the enemy, lest their adversaries should behave themselves strangely, and lest they should say, Our hand is high, and the LORD hath not done all this.
[5Mo 32:28 DK-KJV] For de er en nation blottet for råd, ej heller er der nogen forståelse i dem.
De 32:28 For they are a nation void of counsel, neither is there any understanding in them.
[5Mo 32:29 DK-KJV] Åh hvis bare de var vise, så de forstod dette, så de ville betragte deres sidste ende!
De 32:29 O that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end!
[5Mo 32:30 DK-KJV] Hvordan skal 1 jage 1.000, og 2 sætte 10.000 i kamp, på nær hvis deres Klippe havde solgt dem, og HERREN havde lukket dem inde?
De 32:30 How should one chase a thousand, and two put ten thousand to flight, except their Rock had sold them, and the LORD had shut them up?
[5Mo 32:31 DK-KJV] For deres klippe er ikke som vor Klippe, ja vore fjender demselv er dommere.
De 32:31 For their rock is not as our Rock, even our enemies themselves being judges.
[5Mo 32:32 DK-KJV] For deres vinstok er af Sodomas vinstok, og fra Gomorras marker; deres druer er druer af galde, deres klasser er bitre:
De 32:32 For their vine is of the vine of Sodom, and of the fields of Gomorrah: their grapes are grapes of gall, their clusters are bitter:
[5Mo 32:33 DK-KJV] Deres vin er giften fra drager, og den grusomme gift fra asp hugorme. “Vipera Aspis – https://da.frwiki.wiki/wiki/Vipère_aspic “
De 32:33 Their wine is the poison of dragons, and the cruel venom of asps.
[5Mo 32:34 DK-KJV] Er ikke dette lagt op på lager hos mig, og forseglet blandt mine skatte?
De 32:34 Is not this laid up in store with me, and sealed up among my treasures?
[5Mo 32:35 DK-KJV] Til mig tilhører hævn, og tilbagebetaling; deres fod skal skride i rette tid: for deres katastrofedag er nær, og de ting der skal komme over dem kommer meget snart.
De 32:35 To me belongeth vengeance, and recompence; their foot shall slide in due time: for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste.
[5Mo 32:36 DK-KJV] For HERREN skal dømme hans folk, og omvende hamselv for hans tjenere, når han ser at deres styrke er væk, og der er ingen der er lukket inde, eller efterladt.
De 32:36 For the LORD shall judge his people, and repent himself for his servants, when he seeth that their power is gone, and there is none shut up, or left.
[5Mo 32:37 DK-KJV] Og han skal sige, Hvor der deres guder, deres klippe som de havde sat sin lid til,
De 32:37 And he shall say, Where are their gods, their rock in whom they trusted,
[5Mo 32:38 DK-KJV] Som spiste fedtet fra deres ofre, og drak vinen fra deres drikoffergaver? lad dem rejse sig op og hjælpe jer, og være jeres beskyttelse.
De 32:38 Which did eat the fat of their sacrifices, and drank the wine of their drink offerings? let them rise up and help you, and be your protection.
[5Mo 32:39 DK-KJV] Se nu at jeg, ja jeg, er han, og der er ingen gud hos mig: jeg dræber, og jeg levendegør; jeg sårer, og jeg héler: der er heller ikke nogen der kan forløse ud af min hånd.
De 32:39 See now that I, even I, am he, and there is no god with me: I kill, and I make alive; I wound, and I heal: neither is there any that can deliver out of my hand.
[5Mo 32:40 DK-KJV] For jeg opløfter min hånd mod himlen, og siger, Jeg lever for evigt.
De 32:40 For I lift up my hand to heaven, and say, I live for ever.
[5Mo 32:41 DK-KJV] Hvis jeg gør mit glitrende sværd vådt, og min hånd holder fast i dom; vil jeg tilbagebetale hævn mod mine fjender, og vil belønne dem der hader mig.
De 32:41 If I whet my glittering sword, and mine hand take hold on judgment; I will render vengeance to mine enemies, and will reward them that hate me.
[5Mo 32:42 DK-KJV] Jeg vil gøre mine pile fulde med blod, og mit sværd skal fortærer kød; og det med blodet fra de dræbte og af de tilfangetagne, fra gengældelsernes begyndelse over fjenden.
De 32:42 I will make mine arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh; and that with the blood of the slain and of the captives, from the beginning of revenges upon the enemy.
[5Mo 32:43 DK-KJV] Jubel, Kæreste i nationer, med hans folk: for han vil hævne blodet fra hans tjenere, og vil tilbagebetale hævn mod hans modstandere, og vil være barmhjertig mod hans land, og mod hans folk.
De 32:43 Rejoice, O ye nations, with his people: for he will avenge the blood of his servants, and will render vengeance to his adversaries, and will be merciful unto his land, and to his people.
[5Mo 32:44 DK-KJV] Og Moses kom og talte alle de ord fra denne sang i det folks øre, han, og Hoshea Nuns søn.
De 32:44 And Moses came and spake all the words of this song in the ears of the people, he, and Hoshea the son of Nun.
[5Mo 32:45 DK-KJV] Og Moses ender med at tale alle disse ord til hele Israel:
De 32:45 And Moses made an end of speaking all these words to all Israel:
[5Mo 32:46 DK-KJV] Og han sagde til dem, Få jeres hjerter til at høre efter alle de ord som jeg vidner for jer denne dag, som I skal befale jeres børn at overholde for at gøre, alle de ord fra denne lov.
De 32:46 And he said unto them, Set your hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command your children to observe to do, all the words of this law.
[5Mo 32:47 DK-KJV] For det er ikke en nyttesløs ting for jer; fordi det er jeres liv: og gennem denne ting skal I forlænge jeres dage i landet, der hvor I går over jordanfloden for at besidde det.
De 32:47 For it is not a vain thing for you; because it is your life: and through this thing ye shall prolong your days in the land, whither ye go over Jordan to possess it.
[5Mo 32:48 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses den selvsamme dag, og siger,
De 32:48 And the LORD spake unto Moses that selfsame day, saying,
[5Mo 32:49 DK-KJV] Kom dig op på dette bjerg Abarim, til Nebobjerget, som er i Moabs land, der er over imod Jeriko; og læg mærke til Canaans land, som jeg giver til Israels børn som en besiddelse:
De 32:49 Get thee up into this mountain Abarim, unto mount Nebo, which is in the land of Moab, that is over against Jericho; and behold the land of Canaan, which I give unto the children of Israel for a possession:
[5Mo 32:50 DK-KJV] Og dø på det bjerg hvor du går op, og vær forsamlet med dit folk; som din bror Aaron døde på Horbjerget, og var forsamlet med hans folk:
De 32:50 And die in the mount whither thou goest up, and be gathered unto thy people; as Aaron thy brother died in mount Hor, and was gathered unto his people:
[5Mo 32:51 DK-KJV] Fordi I overtrådte imod mig blandt Israels børn ved Meribah-Kadeshs vandmasser, i Zins vildmark; fordi I ikke tilfredsstillede mig i Israels børns midte.
De 32:51 Because ye trespassed against me among the children of Israel at the waters of Meribah-Kadesh, in the wilderness of Zin; because ye sanctified me not in the midst of the children of Israel.
[5Mo 32:52 DK-KJV] Du skal dog se landet foran dig; men du skal ikke gå ind i landet som jeg giver til Israels børn.
De 32:52 Yet thou shalt see the land before thee; but thou shalt not go thither unto the land which I give the children of Israel.
[5Mo 33:1 DK-KJV] Og dette er velsignelsen, hvormed Guds mand Moses velsignede Israels børn før hans død.
De 33:1 And this is the blessing, wherewith Moses the man of God blessed the children of Israel before his death.
[5Mo 33:2 DK-KJV] Og han sagde, HERREN kom fra Sinai, og rejste sig op fra Seir for dem; han skinnede udfra Paranbjerget, og han kom med 10 tusindvis af hans hellige: fra hans højre hånd udgik en flammende lov for dem
De 33:2 And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them.
[5Mo 33:3 DK-KJV] Ja, han elskede det folk; alle hans hellige er i din hånd: og de sad ned ved dine fødder; hver og en skal modtage af dine ord.
De 33:3 Yea, he loved the people; all his saints are in thy hand: and they sat down at thy feet; every one shall receive of thy words.
[5Mo 33:4 DK-KJV] Moses befalede os en lov, ja Jacobs menigheds arv.
De 33:4 Moses commanded us a law, even the inheritance of the congregation of Jacob.
[5Mo 33:5 DK-KJV] Og han var konge i Jeshurun, da folkets ledere og Israels stammer var forsamlede.
De 33:5 And he was king in Jeshurun, when the heads of the people and the tribes of Israel were gathered together.
[5Mo 33:6 DK-KJV] Lad Reuben leve, og ikke dø; og lad ikke hans mænd være få.
De 33:6 Let Reuben live, and not die; and let not his men be few.
[5Mo 33:7 DK-KJV] Og dette er Judahs velsignelse: og han sagde, Hør, HERRE, Judahs stemme, og bring ham til hans folk: lad hans hænder være tilstrækkelige for ham; og vær du en hjælp for ham fra hans fjender.
De 33:7 And this is the blessing of Judah: and he said, Hear, LORD, the voice of Judah, and bring him unto his people: let his hands be sufficient for him; and be thou an help to him from his enemies.
[5Mo 33:8 DK-KJV] Og om Levi sagde han, lad din Thummim og dit Urim være med din hellige éner, som du testede i Massah, og med hvem du stred med i Meribahs vandmasser. (Navnebetydninger – Levi: kan sammenlignes med ham – Thummim: emblem af den perfekte sandhed – Urim: lys – Massah: fristelsen – Meribah: ordstriden)
De 33:8 And of Levi he said, Let thy Thummim and thy Urim be with thy holy one, whom thou didst prove at Massah, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah;
[5Mo 33:9 DK-KJV] Som sagde til hans far og til hans mor, Jeg har ikke set ham; han anerkendte heller ikke hans brødre, eller kendte hans egne børn: for de har overholdt dit ord, og holdt din pagt.
De 33:9 Who said unto his father and to his mother, I have not seen him; neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children: for they have observed thy word, and kept thy covenant.
[5Mo 33:10 DK-KJV] De skal lære Jacob dine domme, og Israel din lov: de skal sætte røgelse foran dig, og hele brændoffer på dit alter.
De 33:10 They shall teach Jacob thy judgments, and Israel thy law: they shall put incense before thee, and whole burnt sacrifice upon thine altar.
[5Mo 33:11 DK-KJV] Velsign, HERRE, hans substans, og accepter hans hænders virke: slå gennem lænderne på dem der rejser sig imod ham, og på dem der hader ham, så de ikke rejser sig igen.
De 33:11 Bless, LORD, his substance, and accept the work of his hands: smite through the loins of them that rise against him, and of them that hate him, that they rise not again.
[5Mo 33:12 DK-KJV] Og om Benjamin sagde han, HERRENs elskede skal bo i sikkerhed ved ham; og HERREN skal dække ham hele dagen lang, og han skal bo mellem hans skuldre.
De 33:12 And of Benjamin he said, The beloved of the LORD shall dwell in safety by him; and the LORD shall cover him all the day long, and he shall dwell between his shoulders.
[5Mo 33:13 DK-KJV] Og om Joseph sagde han, velsignet af HERREN er hans land, for de værdifulde ting fra himlen, for duggen, og for dybet der ligger nedenunder,
De 33:13 And of Joseph he said, Blessed of the LORD be his land, for the precious things of heaven, for the dew, and for the deep that coucheth beneath,
[5Mo 33:14 DK-KJV] Og for de værdifulde frugter frembragt af solen, og for de værdifulde ting fremsat af månen,
De 33:14 And for the precious fruits brought forth by the sun, and for the precious things put forth by the moon,
[5Mo 33:15 DK-KJV] Og for de ledende ting fra de gamle bjerge, og for de værdifulde ting fra de evigvarende bakker,
De 33:15 And for the chief things of the ancient mountains, and for the precious things of the lasting hills,
[5Mo 33:16 DK-KJV] Og for de værdifulde ting fra jorden og dens fylde, og for velviljen fra ham der boede i busken: lad velsignelsen komme over Josephs hoved, og på toppen af hovedet af ham der var adskilt fra hans brødre.
De 33:16 And for the precious things of the earth and fulness thereof, and for the good will of him that dwelt in the bush: let the blessing come upon the head of Joseph, and upon the top of the head of him that was separated from his brethren.
[5Mo 33:17 DK-KJV] Hans herlighed er ligesom hans studes førstefødte, og hans horn er ligesom enhjørningernes horn: med dem skal han samle folket sammen til jordens ende: og de er de 10 tusindvis fra Ephraim, og de er de tusindvis fra Manasseh.
De 33:17 His glory is like the firstling of his bullock, and his horns are like the horns of unicorns: with them he shall push the people together to the ends of the earth: and they are the ten thousands of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh.
[5Mo 33:18 DK-KJV] Og om Zebulun sagde han, Jubel, Zebulun, i din udgang; og Issachar, i dine telte.
De 33:18 And of Zebulun he said, Rejoice, Zebulun, in thy going out; and, Issachar, in thy tents.
[5Mo 33:19 DK-KJV] De skal kalde folket til bjerget; der skal de ofre ofre af retfærdighed: for de skal suge af havets overflod, og af skatte gemt i sandet.
De 33:19 They shall call the people unto the mountain; there they shall offer sacrifices of righteousness: for they shall suck of the abundance of the seas, and of treasures hid in the sand.
[5Mo 33:20 DK-KJV] Og om Gad sagde han, Velsignet er han der forstørre Gad: han bor som en løve, og river armen med hovedets krone.
De 33:20 And of Gad he said, Blessed be he that enlargeth Gad: he dwelleth as a lion, and teareth the arm with the crown of the head.
[5Mo 33:21 DK-KJV] Og han gav den første del til hamselv, fordi der, i lovgiverens del, var han sat: og han kom med folkets ledere, han exekverede HERRENs retfærdighed, og hans domme med Israel.
De 33:21 And he provided the first part for himself, because there, in a portion of the lawgiver, was he seated; and he came with the heads of the people, he executed the justice of the LORD, and his judgments with Israel.
[5Mo 33:22 DK-KJV] Og om Dan sagde han, Dan er en løveunge: han skal springe fra Bashan.
De 33:22 And of Dan he said, Dan is a lion’s whelp: he shall leap from Bashan.
[5Mo 33:23 DK-KJV] Og om Naphtali sagde han, Kæreste Naphtali, tilfredsstillet med favør, og fuld med velsignelsen fra HERREN: besid du vesten og syden.
De 33:23 And of Naphtali he said, O Naphtali, satisfied with favour, and full with the blessing of the LORD: possess thou the west and the south.
[5Mo 33:24 DK-KJV] Og om Asher sagde han, Lad Asher være velsignet med børn; lad ham være acceptabel for hans brødre, og lad ham dyppe hans fod i olie.
De 33:24 And of Asher he said, Let Asher be blessed with children; let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil.
[5Mo 33:25 DK-KJV] Dine sko skal være jern og messing; og som dine dage, sådant skal din styrke være.
De 33:25 Thy shoes shall be iron and brass; and as thy days, so shall thy strength be.
[5Mo 33:26 DK-KJV] Der er ingen som Jeshuruns Gud, som rider på himlen i din hjælp, og i hans excellence på skyen.
De 33:26 There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky.
[5Mo 33:27 DK-KJV] Den evige Gud er din tilflugt, og forneden er de evige arme: og han skal drive fjenden ud foran dig; og skal sige, Destruer dem.
De 33:27 The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms: and he shall thrust out the enemy from before thee; and shall say, Destroy them.
[5Mo 33:28 DK-KJV] Da skal alene Israel bo i sikkerhed: Jacobs kilde skal være over et land af korn og vin; hans himle skal også lade duggen falde.
De 33:28 Israel then shall dwell in safety alone: the fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine; also his heavens shall drop down dew.
[5Mo 33:29 DK-KJV] Lykkelig er du, Kæreste Israel: hvem kan sammenlignes med dig, Kæreste folk frelst af HERREN, skjoldet for din hjælp, og som er sværdet for din fortræffelighed! og dine fjender skal bli’ fundet at være løgnere overfor dig; og du skal træde på deres høje steder.
De 33:29 Happy art thou, O Israel: who is like unto thee, O people saved by the LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency! and thine enemies shall be found liars unto thee; and thou shalt tread upon their high places.
[5Mo 34:1 DK-KJV] Og Moses gik op fra Moabs sletter til Nebobjerget, til toppen af Pisgah, som er over imod Jeriko. Og HERREN viste ham hele Gileads land, indtil Dan,
De 34:1 And Moses went up from the plains of Moab unto the mountain of Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho. And the LORD shewed him all the land of Gilead, unto Dan,
[5Mo 34:2 DK-KJV] Og hele Naphtali, og Ephraims land, og Manasseh, og hele Judahs land, indtil det yderste hav,
De 34:2 And all Naphtali, and the land of Ephraim, and Manasseh, and all the land of Judah, unto the utmost sea,
[5Mo 34:3 DK-KJV] Og syden, og Jerikos slettedal, palmetræernes by, indtil Zoar.
De 34:3 And the south, and the plain of the valley of Jericho, the city of palm trees, unto Zoar.
[5Mo 34:4 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Dette er det land jeg svor til Abraham, til Isak, og til Jacob, og siger, Jeg vil give det til din sæd: jeg har fået dig til at se det med dine øjne, men du skal ikke gå derover.
De 34:4 And the LORD said unto him, This is the land which I sware unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed: I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither.
[5Mo 34:5 DK-KJV] Sådant døde HERRENs tjener Moses i Moabs land, i overensstemmelse med HERRENs ord.
De 34:5 So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD.
[5Mo 34:6 DK-KJV] Og han begravede ham i en dal i Moabs land, over imod Beth-peor; men intet menneske kender til hans gravkammer indtil denne dag.
De 34:6 And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Beth-peor: but no man knoweth of his sepulchre unto this day.
[5Mo 34:7 DK-KJV] Og Moses var 120 år gammel da han døde: hans øje var ikke sløret, hans naturlige styrke var heller ikke aftaget.
De 34:7 And Moses was an hundred and twenty years old when he died: his eye was not dim, nor his natural force abated.
[5Mo 34:8 DK-KJV] Og Israels børn græd i 30 dage over Moses på Moabs sletter: sådant var dagene af gråd og sorg over Moses tilendebragt.
De 34:8 And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days: so the days of weeping and mourning for Moses were ended.
[5Mo 34:9 DK-KJV] Og Josva Nuns søn var fuld af visdoms ånd; for Moses havde lagt hans hænder på ham: og Israels børn lyttede til ham, og gjorde som HERREN befalede Moses.
De 34:9 And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom; for Moses had laid his hands upon him: and the children of Israel hearkened unto him, and did as the LORD commanded Moses.
[5Mo 34:10 DK-KJV] Og der rejste sig ingen profet i Israel ligesom Moses, hvem HERREN kendte ansigt til ansigt,
De 34:10 And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the LORD knew face to face,
[5Mo 34:11 DK-KJV] I alle tegnene og underne, som HERREN sendte ham for at gøre i Egyptens land mod Farao, og mod alle hans tjenere, og mod hele hans land,
De 34:11 In all the signs and the wonders, which the LORD sent him to do in the land of Egypt to Pharaoh, and to all his servants, and to all his land,
[5Mo 34:12 DK-KJV] Og i hele den mægtige hånd, og i hele den store terror som Moses fremviste foran hele Israels øjne.
De 34:12 And in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses shewed in the sight of all Israel.