Søg i Hele Bibelen Online på en side - Vent lidt med at søge til siden er helt indlæst - Udgave 7. maj 2024

Bruges der en Mobiltelefon eller en Tablet, kan indlæsningen af denne side ta’ omkring 2 min.
Bruges der en PC tager det omkring 30 sek.

KJV på DANSK [DK-KJV] & Den autoriserede King James Bible version 1769 [KJV] Det Nye Testamente er oversat samt brudstykker af Det Gamle Testamente

Navnebetydning – Et engelsk Bibel-navne-kartotek til Bibelstudiet

[Joh 5:39 DK-KJV] Søg i skrifterne; for i dem tænker I at I har evigt liv: og de er dem som vidner om mig.

Når jeg søger på denne bibelside via en PC, bruger jeg browseren Firefox grundet dens fine valgmuligheder i søgefunktioner: “Forskel på store og små bogstaver” – “Hele ord eller sætninger” – “med eller uden specialtegn”
For at søge via en Windows PC tryk på (Ctrl og F samtidig)
For at søge via en Mobil/Tablet (Find Ménu’en og vælg Find på Side)

For at søge via en Apple PC tryk på ( og F samtidig)

 

 

Herunder er navne på Bibelens bøger og deres forkortelser samt antal kapitler.

 

Brug bøgernes forkortelser inklusiv dette tegn først [ hvis der ønskes at finde et specifikt vers i en given bog – ex. [Mat 5:6 som så vil finde MatthæusEvangeliet kapitel 5 vers 6

Her viser jeg 2 søgeforslag, som kunne skrives i det søgefelt som kommer frem ved at taste Ctrl og F samtidig, som forklaret lige ovenover ~ [Ro 8:1 ~ Jesus græd

[1Mo 1:1 DK-KJV] I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.Ge 1:1 In the beginning God created the heaven and the earth.
[1Mo 1:2 DK-KJV] Og jorden var uden form, og tom; og mørke var på dybets overflade. Og Guds Ånd bevægede sig på vandmassernes overflade.Ge 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
[1Mo 1:3 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad der være lys: og der var lys.Ge 1:3 And God said, Let there be light: and there was light.
[1Mo 1:4 DK-KJV] Og Gud så’ lyset, at det var godt: og Gud skilte lyset fra mørket.Ge 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
[1Mo 1:5 DK-KJV] Og Gud kaldte lyset Dag, og mørket kaldte han Nat. Og den aften og den morgen var den første dag.Ge 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
[1Mo 1:6 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad der være en hvælving i midten af vandmasserne, og lad den skille vandmasserne fra vandmasserne.Ge 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
[1Mo 1:7 DK-KJV] Og Gud lavede hvælvingen, og skilte vandmasserne som var under hvælvingen fra vandmasserne som var over hvælvingen: og det var sådant.Ge 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
[1Mo 1:8 DK-KJV] Og Gud kaldte hvælvingen Himmel. Og den aften og den morgen var den anden dag.Ge 1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
[1Mo 1:9 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad vandmasserne under himmelen bli’ forsamlet på et sted, og lad det tørre land vise sig: og det var sådant.Ge 1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
[1Mo 1:10 DK-KJV] Og Gud kaldte det tørre land Jord; og forsamlingen af vandmasserne kaldte han Have: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
[1Mo 1:11 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad jorden frembringe græs, urten der giver frø, og frugttræet der giver frugt efter hans sort, hvis kerne er i sigselv, på jorden: og det var sådant.Ge 1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
[1Mo 1:12 DK-KJV] Og jorden frembragte græs, og urt der giver frø efter hans sort, og træet der giver frugt, hvis kerne var i sigselv, efter hans sort: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
[1Mo 1:13 DK-KJV] Og den aften og den morgen var den tredje dag.Ge 1:13 And the evening and the morning were the third day.
[1Mo 1:14 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad der være lys i himmelhvælvingen til at skille dagen fra natten; og lad dem være for tegn, og for årstider, og for dage, og år:Ge 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
[1Mo 1:15 DK-KJV] Og lad dem være som lys i himmelhvælvingen til at gi’ lys på jorden: og det var sådant.Ge 1:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
[1Mo 1:16 DK-KJV] Og Gud lavede to store lys; det større lys til at styre dagen, og det mindre lys til at styre natten: han lavede også stjernerne.Ge 1:16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
[1Mo 1:17 DK-KJV] Og Gud satte dem i himmelhvælvingen til at gi’ lys på jorden,Ge 1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
[1Mo 1:18 DK-KJV] Og til at styre over dagen og over natten, og til at skille lyset fra mørket: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
[1Mo 1:19 DK-KJV] Og den aften og den morgen var den fjerde dag.Ge 1:19 And the evening and the morning were the fourth day.
[1Mo 1:20 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad vandmasserne i overflod frembringe den bevægende skabning der har liv, og fugl der må flyve over jorden i den åbne himmelhvælving.Ge 1:20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
[1Mo 1:21 DK-KJV] Og Gud skabte store hvaler, og enhver levende skabning der bevæger sig, som vandmasserne frembragte i overflod, efter deres art, og enhver vinget fugl efter hans art: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
[1Mo 1:22 DK-KJV] Og Gud velsignede dem, ved at sige, Vær frugtbar, og multiplicer, og fyld vandmasserne i havene, og lad fugl multiplicere på jorden.Ge 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
[1Mo 1:23 DK-KJV] Og den aften og den morgen var den femte dag.Ge 1:23 And the evening and the morning were the fifth day.
[1Mo 1:24 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad jorden frembringe den levende skabning efter hans art, kvæg, og krybende ting, og dyr på jorden efter hans art: og det var sådant.Ge 1:24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
[1Mo 1:25 DK-KJV] Og Gud lavede dyret af jorden efter hans art, og kvæg efter deres art, og enhver ting der kryber på jorden efter hans art: og Gud så’ at det var godt.Ge 1:25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
[1Mo 1:26 DK-KJV] Og Gud sagde, Lad os lave mennesket i vor figur, så de ligner os: og lad dem ha’ herredømme over havets fisk, og over luftens fugle, og over kvæget, og over hele jorden, og over enhver krybende ting der kryber på jorden.Ge 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
[1Mo 1:27 DK-KJV] Sådant skabte Gud mennesket i hans egen figur, i Guds figur skabte han ham; hankøn og hunkøn skabte han dem.Ge 1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
[1Mo 1:28 DK-KJV] Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, Vær frugtbar, og multiplicer, og opfyld jorden, og tæm den: og ha’ herredømme over havets fisk, og over luftens fugle, og over enhver levende ting der bevæger sig på jorden.Ge 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
[1Mo 1:29 DK-KJV] Og Gud sagde, Læg mærke til, jeg har givet jer enhver frøbærende urt, som er på hele jordens overflade, og ethvert træ, i hvilket frugten er fra et træ der giver kerne; den skal være mad til jer.Ge 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
[1Mo 1:30 DK-KJV] Og til ethvert dyr på jorden, og til enhver fugl i luften, og til enhver ting der kryber på jorden, hvori der er liv, har jeg givet enhver grøn urt som mad: og det var sådant.Ge 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
[1Mo 1:31 DK-KJV] Og Gud så’ enhver ting som han havde lavet, og, læg mærke til, det var meget godt. Og den aften og den morgen var den sjette dag.Ge 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
[1Mo 2:1 DK-KJV] Således var himlene og jorden fuldendt, og hele dens hær.Ge 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
[1Mo 2:2 DK-KJV] Og på den syvende dag sluttede Gud hans virke som han havde lavet; og han hvilede på den syvende dag fra hele hans virke som han havde lavet.Ge 2:2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
[1Mo 2:3 DK-KJV] Og Gud velsignede den syvende dag, og helliggjorde den: eftersom han i den havde hvilet fra hele hans virke som Gud skabte og lavede.Ge 2:3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
[1Mo 2:4 DK-KJV] Disse er generationerne fra himlene og fra jorden da de var skabt, på dagen hvor HERREN Gud lavede jorden og himlene,Ge 2:4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
[1Mo 2:5 DK-KJV] Og enhver plante på marken før den var i jorden, og enhver urt på marken før den voksede: for HERREN Gud havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ikke et menneske til at dyrke jorden.Ge 2:5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
[1Mo 2:6 DK-KJV] Men der kom en tåge op fra jorden, og vandede hele jordens overflade.Ge 2:6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
[1Mo 2:7 DK-KJV] Og HERREN Gud formede mennesket af jordens støv, og åndede livsånde ind i hans næsebor; og mennesket blev en levende sjæl.Ge 2:7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
[1Mo 2:8 DK-KJV] Og HERREN Gud plantede en have østpå i Eden; og der satte han manden som han havde formet.Ge 2:8 And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
[1Mo 2:9 DK-KJV] Og ud af jorden fik HERREN Gud ethvert træ til at gro der er velbehageligt for synet, og godt som mad; også livets træ i havens midte, og kundskabens træ om godt og ondt.Ge 2:9 And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
[1Mo 2:10 DK-KJV] Og en flod udgik fra Eden for at vande haven; og derfra var den delt, og blev til fire stykker. “Eden – Velbehaglighed; Fryd”Ge 2:10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
[1Mo 2:11 DK-KJV] Navnet på den første er Pison: det er den som løber gennem hele Havilahs land, hvor der er guld; “nr.1 Pison – En forandring; En forlængelse af munden / Havilah – En der bli’r ramt af smerte; En der frembringer / Guld – Guds retfærdighed”Ge 2:11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
[1Mo 2:12 DK-KJV] Og guldet fra det land er godt: der er bdellium og onyx stenen. “Bdellium – Det fineste mørkebrune Myrra / Onyx – En albaster box med Salve Olie; Blegne; Blanchere”Ge 2:12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
[1Mo 2:13 DK-KJV] Og navnet på den anden flod er Gihon: den samme er den som løber gennem hele Etiopiens land. “nr.2 Gihon – En Nådesdal / Etiopien – Mørke; Hede”Ge 2:13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
[1Mo 2:14 DK-KJV] Og navnet på den tredje flod er Hiddekel: det er den som går østpå mod Assyrien. Og den fjerde flod er Eufrat. “nr.3 Hiddekel – En skarp stemme; Lyd / Assyrien – Assur eller Ashurs land / Ashur – En der er lykkelig; eller vandrer; eller kigger” – “nr.4 Eufrat – En der gør frugtbar”Ge 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
[1Mo 2:15 DK-KJV] Og HERREN Gud tog manden, og satte ham ind i Edens have for at pryde den og for at holde den.Ge 2:15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
[1Mo 2:16 DK-KJV] Og HERREN Gud befalede manden, og siger, Af ethvert træ fra haven må du frit spise:Ge 2:16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
[1Mo 2:17 DK-KJV] Men af kundskabens træ om godt og ondt, det skal du ikke spise af: for på dagen hvor du spiser deraf skal du helt sikkert dø.Ge 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
[1Mo 2:18 DK-KJV] Og HERREN Gud sagde, Det er ikke godt at manden skulle være alene; jeg vil lave ham en hjælp passende til ham.Ge 2:18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
[1Mo 2:19 DK-KJV] Og ud af jorden formede HERREN Gud ethvert af markens dyr, og enhver af luftens fugle; og bragte dem til Adam for at se hvad han ville kalde dem: og hvadsomhelst Adam kaldte enhver levende skabning, det var dens navn. “Adam Navnebetydning – Sådant skabte Gud mennesket i hans egen figur, i Guds figur skabte han ham; hankøn og hunkøn skabte han dem – Jordisk; Rød”Ge 2:19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
[1Mo 2:20 DK-KJV] Og Adam gav navne til alt kvæg, og til luftens fugle, og til ethvert af markens dyr; men for Adam var der ikke fundet en hjælp passende til ham.Ge 2:20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
[1Mo 2:21 DK-KJV] Og HERREN Gud sørgede for at en dyb søvn kom over Adam, og han sov: og han tog et af hans ribben, og lukkede med kød i stedet for det;Ge 2:21 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
[1Mo 2:22 DK-KJV] Og ribbenet, som HERREN Gud havde taget fra mennesket, lavede han en kvinde, og bragte hende til manden.Ge 2:22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
[1Mo 2:23 DK-KJV] Og Adam sagde, Dette er nu ben af mine ben, og kød af mit kød: hun skal kaldes Kvinde, fordi hun var taget ud af Mand.Ge 2:23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
[1Mo 2:24 DK-KJV] Derfor skal en mand forlade hans far og hans mor, og skal klynge sig til hans hustru: og de skal være et kød.Ge 2:24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
[1Mo 2:25 DK-KJV] Og de var begge nøgne, manden og hans hustru, og var ikke skamfulde.Ge 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
[1Mo 3:1 DK-KJV] Nu var slangen mere spidsfindig end nogle af markens dyr som HERREN Gud havde lavet. Og han sagde til kvinden, Ja, har Gud sagt, I skal ikke spise af ethvert træ fra haven? Ge 3:1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
[1Mo 3:2 DK-KJV] Og kvinden sagde til slangen, Vi må spise af frugten fra havens træer:Ge 3:2 And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:
[1Mo 3:3 DK-KJV] Men af frugten fra træet som er i havens midte, Har Gud sagt, I skal ikke spise af det, I skal heller ikke røre det, for ikke at I skal dø.Ge 3:3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
[1Mo 3:4 DK-KJV] Og slangen sagde til kvinden, I skal helt sikkert ikke dø:Ge 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:
[1Mo 3:5 DK-KJV] For Gud ved godt at på dagen I spiser deraf, da skal jeres øjne være åbnet, og I skal være som guder, ved at kende godt og ondt.Ge 3:5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.
[1Mo 3:6 DK-KJV] Og da kvinden så at træet var god som mad, og at det var velbehageligt for øjnene, og et træ til at bli’ ønsket for at gøre én vis, tog hun af frugten deraf, og spiste, og gav også til hendes ægtemand hos hende; og han spiste.Ge 3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.
[1Mo 3:7 DK-KJV] Og øjnene på dem begge var åbnet, og de vidste at de var nøgne; og de syede figenblade sammen, og lavede forklæder til demselv.Ge 3:7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.
[1Mo 3:8 DK-KJV] Og de hørte HERREN Guds stemme vandrende i haven i dagens kølighed: og Adam og hans hustru gemte demselv fra HERREN Guds nærvær blandt havens træer.Ge 3:8 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden.
[1Mo 3:9 DK-KJV] Og HERREN Gud kaldte på Adam, og sagde til ham, Hvor er du?Ge 3:9 And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?
[1Mo 3:10 DK-KJV] Og han sagde, Jeg hørte din stemme i haven, og jeg var bange, fordi jeg var nøgen; og gemte migselv.Ge 3:10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.
[1Mo 3:11 DK-KJV] Og han sagde, Hvem fortalte dig at du var nøgen? Har du spist af træet, hvoraf jeg befalede dig at du ikke skulle spise?Ge 3:11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
[1Mo 3:12 DK-KJV] Og manden sagde, Kvinden som du gav at være hos mig, hun gav mig af træet, og jeg spiste.Ge 3:12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.
[1Mo 3:13 DK-KJV] Og HERREN Gud sagde til kvinden, Hvad er dette som du har gjort? Og kvinden sagde, Slangen forførte mig, og jeg spiste.Ge 3:13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.
[1Mo 3:14 DK-KJV] Og HERREN Gud sagde til slangen, Fordi du har gjort dette, er du forbandet over alt kvæg, og over ethvert af markens dyr; på din mave skal du gå, og støv skal du spise alle dagene af dit liv:Ge 3:14 And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:
[1Mo 3:15 DK-KJV] Og jeg vil sætte fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem din sæd og hendes sæd; det skal skade dit hoved, og du skal skade hans hæl.Ge 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.
[1Mo 3:16 DK-KJV] Til kvinden sagde han, Jeg vil i høj grad multiplicere din bekymring og din undfangelse; bekymret skal du frembringe børn; og din lyst skal være til din ægtemand, og han skal regere over dig.Ge 3:16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.
[1Mo 3:17 DK-KJV] Og til Adam sagde han, Fordi du har lyttet til din hustrus stemme, og har spist af træet, af hvilket jeg befalede dig, og sagde, Du skal ikke spise af det: forbandet er jorden for din skyld; bekymret skal du spise af den alle dagene af dit liv;Ge 3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;
[1Mo 3:18 DK-KJV] Torne og også tidsler skal den frembringe til dig; og du skal spise markens urter;Ge 3:18 Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;
[1Mo 3:19 DK-KJV] I dit ansigts sved skal du spise brød, indtil du returnere til jorden; for udaf den var du taget: for støv er du, og indtil støv skal du returnere.Ge 3:19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.
[1Mo 3:20 DK-KJV] Og Adam kaldte hans hustrus navn Eva; fordi hun var moderen af alt levende. “Eva – Moderen af alt levende – I live; Opmuntring”Ge 3:20 And Adam called his wife’s name Eve; because she was the mother of all living.
[1Mo 3:21 DK-KJV] Til Adam og også til hans hustru lavede HERREN Gud frakker af skind, og iklædte dem.Ge 3:21 Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them.
[1Mo 3:22 DK-KJV] Og HERREN Gud sagde, Læg mærke til, manden er blevet som én af os, til at kende godt og ondt: og nu, for ikke at han strækker hans hånd frem, og også tager af livets træ, og spiser, og lever for evigt:Ge 3:22 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:
[1Mo 3:23 DK-KJV] Derfor sendte HERREN Gud ham videre fra Edens have, for at dyrke jorden hvorfra han var taget.Ge 3:23 Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.
[1Mo 3:24 DK-KJV] Sådant drev han manden ud; og han placerede øst for Edens have Keruber, og et flammende sværd som vendte alle veje, for at vogte vejen til livets træ.Ge 3:24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.
[1Mo 4:1 DK-KJV] Og Adam kendte hans hustru Eva; og hun undfangede, og bar Kain, og sagde, jeg har fået en mand fra HERREN.Ge 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.
[1Mo 4:2 DK-KJV] Og hun bar igen hans bror Abel. Og Abel var en fårehyrde, men Kain var en der dyrker jorden.Ge 4:2 And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
[1Mo 4:3 DK-KJV] Og gennem tid skete det, at Kain bragte en offergave til HERREN af jordens frugt.Ge 4:3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD.
[1Mo 4:4 DK-KJV] Og Abel, han bragte også af de førstefødte fra hans flok og af fedtet deraf, Og HERREN havde respekt for Abel og for hans offergave:Ge 4:4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering:
[1Mo 4:5 DK-KJV] Men for Kain og for hans offergave havde han ikke respekt. Og Kain var meget vred, og hans ansigt vendte nedad.Ge 4:5 But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.
[1Mo 4:6 DK-KJV] Og HERREN sagde til Kain, Hvorfor er du vred? og hvorfor er dit ansigt vendt nedad?Ge 4:6 And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?
[1Mo 4:7 DK-KJV] Hvis du gør vel, skal du så ikke bli’ accepteret? og hvis du ikke gør vel, ligger synd ved døren. Og overfor dig skal hans ønske være, og du skal herske over ham.Ge 4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.
[1Mo 4:8 DK-KJV] Og Kain talte med hans bror Abel: og det skete, da de var på marken, at Kain rejste sig op imod hans bror, og dræbte ham.Ge 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.
[1Mo 4:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til Kain, Hvor er din bror? Og han sagde, Det ved jeg ikke: Er jeg min broders vogter?Ge 4:9 And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother’s keeper?
[1Mo 4:10 DK-KJV] Og han sagde, Hvad har du gjort? stemmen fra din broders blod råber til mig fra jorden.Ge 4:10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto me from the ground.
[1Mo 4:11 DK-KJV] Og nu er du forbandet fra jorden, som har åbnet hendes mund for at modtage din broders blod fra din hånd;Ge 4:11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother’s blood from thy hand;
[1Mo 4:12 DK-KJV] Når du dyrker jorden, skal den ikke fremover for dig bære hendes styrke; en flygtning og en vagabond skal du være på jorden.Ge 4:12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.
[1Mo 4:13 DK-KJV] Og Kain sagde til HERREN, Min straf er større end jeg kan bære.Ge 4:13 And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I can bear.
[1Mo 4:14 DK-KJV] Læg mærke til, du har denne dag drevet mig ud fra jordens overflade; og fra dit ansigt skal jeg være gemt; og jeg skal være en flygtning og en vagabond på jorden; og det skal ske, at enhver der finder mig skal dræbe mig.Ge 4:14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me.
[1Mo 4:15 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Derfor hvemsomhelst der dræber Kain, hævn skal bli’ taget over ham syvfold. Og HERREN satte et mærke på Kain, for ikke at nogen skulle dræbe ham når de fandt ham.Ge 4:15 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.
[1Mo 4:16 DK-KJV] Og Kain gik ud fra HERRENs nærvær, og boede i landet Nod, på østsiden af Eden.Ge 4:16 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.
[1Mo 4:17 DK-KJV] Og Kain kendte hans hustru; og hun undfangede, og bar Enok: og han byggede en by, og opkaldte byen, efter hans søns navn, Enok. “dedikeret, disciplineret”Ge 4:17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.
[1Mo 4:18 DK-KJV] Og til Enok var Irad født: og Irad avlede Mehujael: og Mehujael avlede Methusael: og Methusael avlede Lamech.Ge 4:18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech.
[1Mo 4:19 DK-KJV] Og Lamech tog 2 hustruer til ham: navnet på den ene var Adah, og navnet på den anden Zillah.Ge 4:19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.
[1Mo 4:20 DK-KJV] Og Adah bar Jabal: han var faderen af sådanne som bor i telte, og af sådanne som har kvæg.Ge 4:20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle.
[1Mo 4:21 DK-KJV] Og hans broders navn var Jubal: han var faderen af alle sådanne som håndtere harpen og orgel.Ge 4:21 And his brother’s name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.
[1Mo 4:22 DK-KJV] Og Zillah, hun bar også Tubal-cain, en instruktør af enhver håndværker i messing og jern: og Tubal-cains søster var Naamah.Ge 4:22 And Zillah, she also bare Tubal-cain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.
[1Mo 4:23 DK-KJV] Og Lamech sagde til hans hustruer, Adah og Zillah, Hør min stemme; I Lamechs hustruer, lyt til min tale: for jeg har dræbt en mand der sårede mig, og en ung mand der skadede mig.Ge 4:23 And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.
[1Mo 4:24 DK-KJV] Hvis Kain skal bli’ hævnet syvfold, sandelig Lamech 77’foldGe 4:24 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold.
[1Mo 4:25 DK-KJV] Og Adam kendte hans hustru igen; og hun bar en søn, og kaldte hans navn Seth: For Gud, sagde hun, har udpeget mig en anden sæd i stedet for Abel, hvem Kain dræbte.Ge 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.
[1Mo 4:26 DK-KJV] Og til Seth, til ham også var der født en søn; og han kaldte hans navn Enos: da begyndte mænd at kalde på HERRENs navn.Ge 4:26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD.
[1Mo 5:1 DK-KJV] Dette er bogen med generationerne efter Adam. På dagen hvor Gud skabte mennesket, Gud lavede ham så han lignede ham;Ge 5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
[1Mo 5:2 DK-KJV] Hankøn og hunkøn skabte han dem; og velsignede dem, og kaldte deres navn Adam, på dagen da de var skabt.Ge 5:2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
[1Mo 5:3 DK-KJV] Og Adam levede 130 år, og avlede en søn der lignede ham, efter hans figur; og kaldte hans navn Seth:Ge 5:3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
[1Mo 5:4 DK-KJV] Og Adams dage efter han havde avlet Seth var 800 år: og han avlede sønner og døtre;Ge 5:4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:
[1Mo 5:5 DK-KJV] Og alle dagene som Adam levede var 930 år: og han døde.Ge 5:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.
[1Mo 5:6 DK-KJV] Og Seth levede 105 år, og avlede Enos:Ge 5:6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:
[1Mo 5:7 DK-KJV] Og Seth levede efter han avlede Enos 807 år, og avlede sønner og døtre:Ge 5:7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:8 DK-KJV] Og alle Seths dage var 912 år: og han døde.Ge 5:8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.
[1Mo 5:9 DK-KJV] Og Enos levede 90 år, og avlede Kainan:Ge 5:9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan:
[1Mo 5:10 DK-KJV] Og Enos levede efter han avlede Kainan 815 år, og avlede sønner og døtre:Ge 5:10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:11 DK-KJV] Og alle Enos dage var 905 år: og han døde.Ge 5:11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.
[1Mo 5:12 DK-KJV] Og Kainan levede 70 år, og avlede Mahalaleel:Ge 5:12 And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:
[1Mo 5:13 DK-KJV] Og Kainan levede efter han avlede Mahalaleel 840 år, og avlede sønner og døtre:Ge 5:13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:14 DK-KJV] Og alle Kainans dage var 910 år: og han døde.Ge 5:14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.
[1Mo 5:15 DK-KJV] Og Mahalaleel levede 65 år, og avlede Jared:Ge 5:15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:
[1Mo 5:16 DK-KJV] Og Mahalaleel levede efter han avlede Jared 830 år, og avlede sønner og døtre:Ge 5:16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:17 DK-KJV] Og alle Mahalaleels dage var 895 år, og han døde.Ge 5:17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.
[1Mo 5:18 DK-KJV] Og Jared levede 162 år, og avlede Enok:Ge 5:18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:
[1Mo 5:19 DK-KJV] Og Jared levede efter han avlede Enok 800 år, og avlede sønner og døtre:Ge 5:19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:20 DK-KJV] Og alle Jareds dage var 962 år, og han døde.Ge 5:20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.
[1Mo 5:21 DK-KJV] Og Enok levede 65 år, og avlede Metusalem:Ge 5:21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:
[1Mo 5:22 DK-KJV] Og Enok vandrede med Gud efter han avlede Metusalem 300 år, og avlede sønner og døtre:Ge 5:22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:23 DK-KJV] Og alle Enoks dage var 365 år:Ge 5:23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:
[1Mo 5:24 DK-KJV] Og Enok vandrede med Gud: og han var ikke; for Gud tog ham.Ge 5:24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.
[1Mo 5:25 DK-KJV] Og Metusalem levede 187 år og avlede Lamech:Ge 5:25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:
[1Mo 5:26 DK-KJV] Og Metusalem levede efter han avlede Lamech 782 år, og avlede sønner og døtre:Ge 5:26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:27 DK-KJV] Og alle Metusalems dage var 969 år, og han døde.Ge 5:27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.
[1Mo 5:28 DK-KJV] Og Lamech levede 182 år, og avlede en søn:Ge 5:28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:
[1Mo 5:29 DK-KJV] Og han kaldte hans navn Noah “hvile, trøst”, og siger, Denne samme skal trøste os angående vores virke og vores hænders slid, på grund af jorden som HERREN har forbandet.Ge 5:29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.
[1Mo 5:30 DK-KJV] Og Lamech levede efter han avlede Noah 595 år, og avlede sønner og døtre:Ge 5:30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:
[1Mo 5:31 DK-KJV] Og alle Lamechs dage var 777 år: og han døde.Ge 5:31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.
[1Mo 5:32 DK-KJV] Og Noah var 500 år gammel: og Noah avlede Shem, Ham, Japheth.Ge 5:32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.
[1Mo 6:1 DK-KJV] Og det skete, da mennesker begyndte at multiplicere på jordens overflade, og døtre var født til dem,Ge 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,
[1Mo 6:2 DK-KJV] At Guds sønner så menneskets døtre at de var smukke; og de tog dem hustruer af alle som de udvalgte.Ge 6:2 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose.
[1Mo 6:3 DK-KJV] Og HERREN sagde, Min ånd skal ikke altid strides med mennesket, fordi han også er kød: alligevel skal hans dage være 120 år.Ge 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.
[1Mo 6:4 DK-KJV] Der var giganter på jorden i de dage; og også efter det, da Guds sønner kom ind til menneskets døtre, og de fødte børn til dem, de samme blev mægtige mænd hvilke var fra gamle dage af, berømte mænd.Ge 6:4 There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.
[1Mo 6:5 DK-KJV] Og GUD så’ at menneskets ondskab var stor på jorden, og at enhver fantasi fra hans hjertes tanker kun var onde kontinuerlig.Ge 6:5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
[1Mo 6:6 DK-KJV] Og det gjorde at HERREN angrede at han havde lavet mennesket på jorden, og det bedrøvede ham i hans hjerte.Ge 6:6 And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
[1Mo 6:7 DK-KJV] Og HERREN sagde, Jeg vil destruere mennesket hvem jeg har skabt fra jordens overflade; både mennesket, og dyr, og krybende ting, og luftens fugle; for det ærgrer mig at jeg har lavet dem.Ge 6:7 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.
[1Mo 6:8 DK-KJV] Men Noah fandt nåde i HERRENs øjne.Ge 6:8 But Noah found grace in the eyes of the LORD.
[1Mo 6:9 DK-KJV] Disse er generationerne efter Noah: Noah var en retskaffen mand og perfekt i hans generationer, og Noah vandrede med Gud.Ge 6:9 These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.
[1Mo 6:10 DK-KJV] Og Noah avlede 3 sønner, Shem, Ham, Japheth.Ge 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.
[1Mo 6:11 DK-KJV] Jorden var også korrupt foran Gud, og jorden var fyldt med vold. Ge 6:11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.
[1Mo 6:12 DK-KJV] Og Gud kigge på jorden, og, læg mærke til, den var korrupt; og alt kød havde korrumperet hans vej på jorden.Ge 6:12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.
[1Mo 6:13 DK-KJV] Og Gud sagde til Noah, Alt køds ende er kommet foran mig; for jorden er fyldt med vold gennem dem; og, læg mærke til, jeg vil destruere dem med jorden.Ge 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.
[1Mo 6:14 DK-KJV] Lav dig en ark af gofertræ; du skal lave værelser i arken, og skal tjære den ind og udvendigt med tjære.Ge 6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.
[1Mo 6:15 DK-KJV] Og dette er udseende som du skal lave den efter: Arkens længde skal være 300 cubits ”150 meter”, dens bredde 50 cubits ”25 meter”, og dens højde 30 cubits ”15 meter”.Ge 6:15 And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.
[1Mo 6:16 DK-KJV] Et vindue skal du lave til arken, og i en cubit ”50 * 50 cm.” skal du færdiggøre det foroven; og arkens dør skal du sætte i dens side; med nedre, og anden, og tredje etage skal du lave den.Ge 6:16 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it.
[1Mo 6:17 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeg, ja jeg, bringer en oversvømmelse af vandmasser over jorden, for at destruere alt kød, hvori der er livsånde, som er under himlen; og enhver ting der er på jorden skal dø.Ge 6:17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die.
[1Mo 6:18 DK-KJV] Men med dig vil jeg etablere min pagt; og du skal komme ind i arken, du, og dine sønner, og din hustru, og dine sønners hustruer med dig. Ge 6:18 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons’ wives with thee.
[1Mo 6:19 DK-KJV] Og af enhver levende ting af alt kød, 2 af enhver art skal du bringe ind i arken, for at holde dem i live hos dig; de skal være hankøn og hunkøn.Ge 6:19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female.
[1Mo 6:20 DK-KJV] Af fugle efter deres art, og af kvæg efter deres art, af enhver krybende ting på jorden efter hans art, 2 af enhver art skal komme til dig, for at holde dem i live.Ge 6:20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.
[1Mo 6:21 DK-KJV] Og ta’ til dig af alt mad der er spist, og du skal samle det hos dig; og det skal være som mad for dig, og for dem.Ge 6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them.
[1Mo 6:22 DK-KJV] Således gjorde Noah; i overensstemmelse med alt det Gud befalede ham, sådant gjorde han.Ge 6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.
[1Mo 7:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Noah, Kom du og hele dit hus ind i arken; for dig har jeg set retskaffen foran mig i denne generation.Ge 7:1 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
[1Mo 7:2 DK-KJV] Af ethvert rent dyr skal du ta’ til dig 7 par, hankønnet og hans hunkøn: og af dyrene der ikke er rene 2 par, hankønnet og hans hunkøn.Ge 7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
[1Mo 7:3 DK-KJV] Også af luftens fugle 7 par, hankønnet og hunkønnet; for at holde sæd i live på jordens overflade.Ge 7:3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
[1Mo 7:4 DK-KJV] For endnu 7 dage, og jeg vil få det til at regne på jorden i 40 dage og 40 nætter; og enhver levende substans som jeg har lavet vil jeg destruere fra jordens overflade.Ge 7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
[1Mo 7:5 DK-KJV] Og Noah gjorde i overensstemmelse med alt det HERREN befalede ham.Ge 7:5 And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
[1Mo 7:6 DK-KJV] Og Noah var 600 år gammel da vandmassernes oversvømmelse var over jorden.Ge 7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
[1Mo 7:7 DK-KJV] Og Noah gik ind, og hans sønner, og hans hustru, og hans sønners hustruer hos ham, ind i arken, på grund af oversvømmelsens vandmasser.Ge 7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons’ wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
[1Mo 7:8 DK-KJV] Af rene dyr, og af dyr der ikke er rene, og af fugle, og af enhver ting der kryber på jorden,Ge 7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,
[1Mo 7:9 DK-KJV] Der gik ind 2 og 2 indtil Noah ind i arken, hankønnet og hunkønnet, som Gud havde befalet Noah.Ge 7:9 There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
[1Mo 7:10 DK-KJV] Og det skete efter 7 dage, at oversvømmelsens vandmasser var over jorden.Ge 7:10 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
[1Mo 7:11 DK-KJV] I det 600’rede år af Noahs liv, i den anden måned, den 17’ne dag af den måned, den samme dag var alle fontænerne af det store dyb brudt op, og himlens vinduer var åbnet.Ge 7:11 In the six hundredth year of Noah’s life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
[1Mo 7:12 DK-KJV] Og regnen var over jorden i 40 dage og 40 nætter.Ge 7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
[1Mo 7:13 DK-KJV] På den selvsamme dag gik Noah, og Shem, og Ham, og Japheth, Noahs sønner, og Noahs hustru, og de 3 hustruer af hans sønner hos ham, ind i arken;Ge 7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah’s wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
[1Mo 7:14 DK-KJV] De, og ethvert dyr efter hans art, og alt kvæget efter deres art, og enhver krybende ting der kryber på jorden efter hans art, og enhver fugl efter hans art, enhver fugl af enhver art.Ge 7:14 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
[1Mo 7:15 DK-KJV] Og de gik ind til Noah i arken, 2 og 2 af alt kød, hvori der er livsånde.Ge 7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
[1Mo 7:16 DK-KJV] Og de der gik ind, gik ind hankøn og hunkøn af alt kød, som Gud havde befalet ham: og HERREN lukkede ham inde.Ge 7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.
[1Mo 7:17 DK-KJV] Og i 40 dage var oversvømmelsen over jorden; og vandmasserne steg, og løftede arken, og den var løftet op fra jorden.Ge 7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
[1Mo 7:18 DK-KJV] Og vandmasserne tog til, og steg meget over jorden; og arken kom op på vandmassernes overflade.Ge 7:18 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
[1Mo 7:19 DK-KJV] Og vandmasserne vandt overordentlig meget frem over jorden; og alle de høje bakker, der var under hele himmelen, var dækket.Ge 7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
[1Mo 7:20 DK-KJV] 15 cubits ”7.5 meter” opover gik vandmasserne til; og bjergene var dækket.Ge 7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
[1Mo 7:21 DK-KJV] Og alt kød døde der bevægede sig på jorden, både af fugl, og af kvæg, og af dyr, og af enhver krybende ting der kryber på jorden, og ethvert menneske:Ge 7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
[1Mo 7:22 DK-KJV] Alle i hvis næsebor der var livsånde, af alt der var på det tørre land, døde.Ge 7:22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
[1Mo 7:23 DK-KJV] Og enhver levende substans var destrueret som var på jordens overflade, både menneske, og kvæg, og de krybende ting, og himmelens fugle; og de var destrueret fra jorden: og kun Noah forblev i live, og de der var hos ham i arken.Ge 7:23 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
[1Mo 7:24 DK-KJV] Og vandmasserne vandt frem over jorden i 150 dage.Ge 7:24 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.
[1Mo 8:1 DK-KJV] Og Gud huskede Noah, og enhver levende ting, og alt kvæget der var hos ham i arken: og Gud fik en vind til at passere over jorden, og vandmasserne stilnede;Ge 8:1 And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;
[1Mo 8:2 DK-KJV] Også dybets fontæner og himlens vinduer var stoppet, og regnen fra himlen var tilbageholdt;Ge 8:2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
[1Mo 8:3 DK-KJV] Og vandmasserne returnerede fortsat fra jorden: og efter enden af de 150 dage var vandmasserne aftaget.Ge 8:3 And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.
[1Mo 8:4 DK-KJV] Og arken hvilede i den 7’ne måned, på den 17’ne dag af den måned, over Ararats bjerge.Ge 8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
[1Mo 8:5 DK-KJV] Og vandmasserne faldt fortsat indtil den 10’ne måned; i den 10’ne måned, på den første dag af den måned, og bjergtoppene var synlige.Ge 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
[1Mo 8:6 DK-KJV] Og det skete ved enden af 40 dage, at Noah åbnede arkens vindue hvilket han havde lavet:Ge 8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
[1Mo 8:7 DK-KJV] Og han udsendte en ravn, som gik frem og tilbage, indtil vandmasserne var udtørret fra jorden.Ge 8:7 And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
[1Mo 8:8 DK-KJV] Og han udsendte også en due fra ham, for at se om vandmasserne var aftaget fra jordens overflade;Ge 8:8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
[1Mo 8:9 DK-KJV] Men duen fandt ingen hvile for hendes fodsåler, og hun returnerede til han ind i arken, for vandmasserne var på hele jordens overflade: da strak han hans hånd frem, og tog hende, og trak hende indtil ham i arken.Ge 8:9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
[1Mo 8:10 DK-KJV] Og han ventede stadig endnu 7 dage; og igen udsendte han duen ud af arken;Ge 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
[1Mo 8:11 DK-KJV] Og duen kom ind til ham om aftenen; og, se, i hendes mund var der et afplukket olivenblad: så vidste Noah at vandmasserne var aftaget fra jorden.Ge 8:11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
[1Mo 8:12 DK-KJV] Og han ventede stadig endnu 7 dage; og udsendte duen; som ikke længere returnerede til ham igen.Ge 8:12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.
[1Mo 8:13 DK-KJV] Og det skete i det 601’te år, i den første måned, den første dag af den måned, vandmasserne var udtørret fra jorden: og Noah fjernede arkens dække, og kiggede, og, læg mærke til, jordens overflade var tør.Ge 8:13 And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.
[1Mo 8:14 DK-KJV] Og i den anden måned, på den 27’ne dag af den måned, var jorden tørlagt.Ge 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.
[1Mo 8:15 DK-KJV] Og Gud talte til Noah, og siger,Ge 8:15 And God spake unto Noah, saying,
[1Mo 8:16 DK-KJV] Gå ud af arken, du, og din hustru, og dine sønner, og dine sønners hustruer hos dig.Ge 8:16 Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.
[1Mo 8:17 DK-KJV] Og medtag enhver levende ting der er hos dig, af alt kød, både af fugl, og af kvæg, og af enhver krybende ting der kryber på jorden; så de i overflod må yngle på jorden, og være frugtbare, og multiplicere på jorden.Ge 8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
[1Mo 8:18 DK-KJV] Og Noah gik ud, og hans sønner, og hans hustru, og hans sønners hustruer hos ham:Ge 8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons’ wives with him:
[1Mo 8:19 DK-KJV] Ethvert dyr, enhver krybende ting, og enhver fugl, og hvadsomhelst der kryber på jorden, efter deres art, gik ud af arken.Ge 8:19 Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
[1Mo 8:20 DK-KJV] Og Noah byggede et alter for HERREN; og tog af ethvert rent dyr, og af enhver ren fugl, og tilbød brændoffergaver på alteret.Ge 8:20 And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.
[1Mo 8:21 DK-KJV] Og HERREN duftede en sød duft; og HERREN sagde i hans hjerte, Jeg vi ikke mere igen forbande jorden for menneskers skyld; for menneskers hjertes fantasi er ond fra hans ungdom af; jeg vil heller ikke mere igen slå enhver levende ting, som jeg har gjort.Ge 8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man’s sake; for the imagination of man’s heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.
[1Mo 8:22 DK-KJV] Mens jorden består, sædetid og høst, og kulde og varme, og sommer og vinter, og dag og nat skal ikke ophøre.Ge 8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
[1Mo 9:1 DK-KJV] Og Gud velsignede Noah og hans sønner, og sagde til dem, Vær frugtbare, og multiplicer, og opfyld jorden.Ge 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.
[1Mo 9:2 DK-KJV] Og frygten overfor jer og rædslen overfor jer skal være over ethvert af jordens dyr, og over enhver af luftens fugle, over alt der bevæger sig på jorden, og over alle havets fisk; ind i jeres hånd er de forløst.Ge 9:2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.
[1Mo 9:3 DK-KJV] Enhver bevægende ting der lever skal være mad for jer; ligesom den grønne urt har jeg givet jer alle ting.Ge 9:3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.
[1Mo 9:4 DK-KJV] Men kød med des liv, hvilket er des blod, skal I ikke spise.Ge 9:4 But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.
[1Mo 9:5 DK-KJV] Og jeg vil helt sikkert kræve jeres blod fra jeres liv; ved ethvert dyrs hånd vil jeg kræve det, og ved menneskets hånd; ved ethvert menneskes brors hånd vil jeg kræve menneskets liv.Ge 9:5 And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man’s brother will I require the life of man.
[1Mo 9:6 DK-KJV] Den som udgyder menneskets blod, via mennesket skal hans blod bli’ udgydt: for i Guds figur lavede han mennesket.Ge 9:6 Whoso sheddeth man’s blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.
[1Mo 9:7 DK-KJV] Og jer, vær I frugtbar, og multiplicer; frembring i overflod på jorden, og multiplicer derinde.Ge 9:7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.
[1Mo 9:8 DK-KJV] Og Gud talte til Noah, og til hans sønner hos ham, og siger,Ge 9:8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,
[1Mo 9:9 DK-KJV] Og jeg, læg mærke til, jeg vil etablere min pagt med jer, og med jeres sæd efter jer;Ge 9:9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;
[1Mo 9:10 DK-KJV] Og med enhver levende skabning der er hos jer, af fuglen, af kvæget, og ethvert af jordens dyr hos jer; fra alt der går ud af arken, til ethvert af jordens dyr.Ge 9:10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
[1Mo 9:11 DK-KJV] Og jeg vil etablere min pagt med jer; alt kød skal heller ikke mere bli’ fjernet gennem vandmasserne af en oversvømmelse; der skal heller ikke mere være en oversvømmelse for at destruere jorden.Ge 9:11 And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
[1Mo 9:12 DK-KJV] Og Gud sagde, Dette er pagtskendetegnet hvilket jeg laver mellem jer og enhver levende skabning hos jer, for evige generationer:Ge 9:12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:
[1Mo 9:13 DK-KJV] Jeg sætter min bue i skyen, og den skal være der som et kendetegn for en pagt mellem mig og jorden.Ge 9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.
[1Mo 9:14 DK-KJV] Og det skal ske, når jeg bringer en sky over jorden, at buen skal bli’ set i skyen:Ge 9:14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud:
[1Mo 9:15 DK-KJV] Og jeg vil huske min pagt, hvilken er mellem mig og jer og enhver levende skabning af alt kød; og vandmasserne skal ikke mere bli’ til en oversvømmelse for at destruere alt kød.Ge 9:15 And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.
[1Mo 9:16 DK-KJV] Og buen skal være i skyen; og jeg vil kigge på den, så jeg må huske den evigvarende pagt mellem Gud og enhver levende skabning af alt kød der er på jorden.Ge 9:16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.
[1Mo 9:17 DK-KJV] Og Gud sagde til Noah, Dette er pagtskendetegnet, hvilken jeg har etableret mellem mig og alt kød der er på jorden.Ge 9:17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth.
[1Mo 9:18 DK-KJV] Og Noahs sønner, der gik udaf arken, var Shem, og Ham, og Japheth: og Ham er Canaans far.Ge 9:18 And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.
[1Mo 9:19 DK-KJV] Disse er de 3 af Noahs sønner: og af dem var hele jorden opfyldt.Ge 9:19 These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread.
[1Mo 9:20 DK-KJV] Og Noah begyndte med at være en landmand, og han plantede en vingård:Ge 9:20 And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard:
[1Mo 9:21 DK-KJV] Og han drak af vinen, og var fuld; og han var utildækket inde i hans telt.Ge 9:21 And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.
[1Mo 9:22 DK-KJV] Og Ham, Canaans far, så hans fars nøgenhed, og fortalte det til hans 2 brødre udenfor.Ge 9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.
[1Mo 9:23 DK-KJV] Og Shem og Japheth tog en beklædning, og lagde den på begge deres skuldre, og gik baglæns og dækkede deres fars nøgenhed; og deres ansigter var bagudvendt, og de så ikke deres fars nøgenhed.Ge 9:23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father’s nakedness.
[1Mo 9:24 DK-KJV] Og Noah vågnede fra hans vin, og vidste hvad hans yngste søn havde gjort mod ham.Ge 9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him.
[1Mo 9:25 DK-KJV] Og han sagde, Forbandet er Canaan; en tjener af tjenere skal han være for hans brødre.Ge 9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.
[1Mo 9:26 DK-KJV] Og han sagde, Velsignet være Shems Gud HERREN; og Canaan skal være hans tjener.Ge 9:26 And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant.
[1Mo 9:27 DK-KJV] Gud skal forstørre Japheth, og han skal bo i Shems telte; og Canaan skal være hans tjener.Ge 9:27 God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.
[1Mo 9:28 DK-KJV] Og Noah levede efter oversvømmelsen 350 år.Ge 9:28 And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.
[1Mo 9:29 DK-KJV] Og alle Noahs dage var 950 år: og han døde.Ge 9:29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.
[1Mo 10:1 DK-KJV] Nu er disse generationerne efter Noahs sønner, Shem, Ham, Japheth: og til dem var sønner født efter oversvømmelsen.Ge 10:1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.
[1Mo 10:2 DK-KJV] Japheths sønner; Gomer, og Magog, og Madai, og Javan, og Tubal, og Meshech, og Tiras.Ge 10:2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
[1Mo 10:3 DK-KJV] Og Gomers sønner; Ashkenaz, og Riphath, og Togarmah.Ge 10:3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
[1Mo 10:4 DK-KJV] Og Lavans sønner; Elishah, Tarshish, Kittim, og Dodanim.Ge 10:4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
[1Mo 10:5 DK-KJV] Via disse var Hedningernes øer delt i deres lande; hver og en efter hans tungemål, efter deres familier, i deres nationer.Ge 10:5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.
[1Mo 10:6 DK-KJV] Og Hams sønner; Cush, og Mizraim, og Put, Canaan.Ge 10:6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.
[1Mo 10:7 DK-KJV] Og Cushs sønner; Seba, Havilah, og Sabtah, og Raamah, og Sabtecha: og Raamahs sønner; Sheba, og Dedan.Ge 10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.
[1Mo 10:8 DK-KJV] Og Cush avlede Nimrod: han begyndte at bli’ en mægtig éner på jorden.Ge 10:8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.
[1Mo 10:9 DK-KJV] Han var en mægtig jæger foran HERREN: derfor er det sagt, Ligesom Nimrod den mægtige jæger foran HERREN.Ge 10:9 He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD.
[1Mo 10:10 DK-KJV] Og begyndelsen på hans kongerige var Babel, og Erech, og Accad, og Calneh, i Shinars land.Ge 10:10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.
[1Mo 10:11 DK-KJV] Ud af det land gik Asshur videre, og byggede Nineve, og byen Rehoboth, og Calah,Ge 10:11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,
[1Mo 10:12 DK-KJV] Og Resen mellem Nineve og Calah: den samme er en stor by.Ge 10:12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city.
[1Mo 10:13 DK-KJV] Og Mizraim avlede Ludim, og Anamim, og Lehabim, og Naftuhim,Ge 10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
[1Mo 10:14 DK-KJV] Og Pathrusim, og Casluhim, (ud af hvem Filisterne kom,) og Caphtorim.Ge 10:14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.
[1Mo 10:15 DK-KJV] Og Canaan avlede Sidon hans førstefødte, og Heth,Ge 10:15 And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth,
[1Mo 10:16 DK-KJV] Og Jebusiten, og Amoriten, og Girgasiten,Ge 10:16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite,
[1Mo 10:17 DK-KJV] Og Hiviten, og Arkiten, og Siniten,Ge 10:17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
[1Mo 10:18 DK-KJV] Og Arvaditen, og Zamariten, og Hamathiten: og efter det var Canaaniternes familier spredt bredt.Ge 10:18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.
[1Mo 10:19 DK-KJV] Og Canaaniternes grænse var fra Sidon, som du kommer til Gerar, indtil Gaza; som du går, til Sodoma, og Gomorra, og Admah, og Zeboim, lige til Lasha.Ge 10:19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.
[1Mo 10:20 DK-KJV] Disse er Hams sønner, efter deres familier, efter deres tungemål, i deres lande, og i deres nationer.Ge 10:20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.
[1Mo 10:21 DK-KJV] Til Shem også, faderen af alle Ebers børn, Japheths bror den ældste, ja til ham var børn født.Ge 10:21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born.
[1Mo 10:22 DK-KJV] Shems børn; Elam, og Asshur, og Arphaxad, og Lud, og Aram.Ge 10:22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.
[1Mo 10:23 DK-KJV] Og Arams børn; Uz, og Hul, og Gether, og Mash.Ge 10:23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash.
[1Mo 10:24 DK-KJV] Og Arphaxad avlede Selah; og Selah avlede Eber.Ge 10:24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.
[1Mo 10:25 DK-KJV] Og til Eber var 2 sønner født: den enes navn var Peleg; for i hans dage var jorden delt; og hans broders navn var Joktan.Ge 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother’s name was Joktan.
[1Mo 10:26 DK-KJV] Og Joktan avlede Almodad, og Sheleph, og Hazarmaveth, og Jerah,Ge 10:26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
[1Mo 10:27 DK-KJV] Og Hadoram, og Uzal, og Diklah,Ge 10:27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah,
[1Mo 10:28 DK-KJV] Og Obal, og Abimael, og Sheba,Ge 10:28 And Obal, and Abimael, and Sheba,
[1Mo 10:29 DK-KJV] Og Ophir, og Havilah, og Jobab: alle disse var Joktans sønner.Ge 10:29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.
[1Mo 10:30 DK-KJV] Og deres beboelse var fra Mesha, som du går til Sephar et bjerg fra østen.Ge 10:30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east.
[1Mo 10:31 DK-KJV] Disse er Shems sønner, efter deres familier, efter deres tungemål, i deres lande, efter deres nationer.Ge 10:31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.
[1Mo 10:32 DK-KJV] Disse er familierne af Noahs sønner, efter deres generationer, i deres nationer: og via disse var nationerne delt på jorden efter oversvømmelsen.Ge 10:32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.
[1Mo 11:1 DK-KJV] Og hele jorden var af et sprog, og af en tale.Ge 11:1 And the whole earth was of one language, and of one speech.
[1Mo 11:2 DK-KJV] Og det skete, da de rejste fra østen, at de fandt en slette i Shinars land; og de boede der.Ge 11:2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.
[1Mo 11:3 DK-KJV] Og de sagde til hinanden, Kom, lad os lave mursten, og brænde dem grundigt. Og de havde mursten som sten, og natur-asfalt havde de som mørtel.Ge 11:3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.
[1Mo 11:4 DK-KJV] Og de sagde, Kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top må nå optil himlen; og lad os lave os et navn, for ikke at vi er spredt bredt udover hele jordens overflade.Ge 11:4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.
[1Mo 11:5 DK-KJV] Og HERREN kom ned for et se byen og tårnet, som menneskebørn byggede.Ge 11:5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.
[1Mo 11:6 DK-KJV] Og HERREN sagde, Læg mærke til, folket er et, og de har alle et sprog; og dette begynder de at gøre: og nu vil intet være tilbageholdt fra dem, som de har tænkt sig at gøre.Ge 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.
[1Mo 11:7 DK-KJV] Kom, lad os gå ned, og forvirre deres sprog der, så de ikke må forstå hinandens tale.Ge 11:7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another’s speech.
[1Mo 11:8 DK-KJV] Sådant spredte HERREN dem bredt udover hele jordens overflade derfra: og de stoppede med at bygge byen.Ge 11:8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.
[1Mo 11:9 DK-KJV] Derfor er navnet på den kaldt Babel; fordi HERREN forvirrede sproget på hele jorden der: og derfra spredte HERREN dem bredt udover hele jordens overflade.Ge 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.
[1Mo 11:10 DK-KJV] Disse er generationerne efter Shem: Shem var 100 år gammel, og avlede Arphaxad 2 år efter oversvømmelsen:Ge 11:10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:
[1Mo 11:11 DK-KJV] Og Shem levede 500 år efter at han avlede Arphaxad, og avlede sønner og døtre.Ge 11:11 And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:12 DK-KJV] Og Arphaxad levede 35 år, og avlede Selah:Ge 11:12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:
[1Mo 11:13 DK-KJV] Og Arphaxad levede 403 år efter han avlede Selah, og avlede sønner og døtre.Ge 11:13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:14 DK-KJV] Og Selah levede 30 år, og avlede Eber:Ge 11:14 And Salah lived thirty years, and begat Eber:
[1Mo 11:15 DK-KJV] Og Selah levede 403 år efter han avlede Eber, og avlede sønner og døtre.Ge 11:15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:16 DK-KJV] Og Eber levede 34 år, og avlede Peleg:Ge 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:
[1Mo 11:17 DK-KJV] Og Eber levede 430 år efter han avlede Peleg, og avlede sønner og døtre.Ge 11:17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:18 DK-KJV] Og Peleg levede 30 år, og avlede Reu:Ge 11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:
[1Mo 11:19 DK-KJV] Og Peleg levede 209 år efter han avlede Reu, og avlede sønner og døtre.Ge 11:19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:20 DK-KJV] Og Reu levede 32 år, og avlede Serug:Ge 11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:
[1Mo 11:21 DK-KJV] Og Reu levede 207 år efter han avlede Serug, og avlede sønner og døtre.Ge 11:21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:22 DK-KJV] Og Serug levede 30 år, og avlede NahorGe 11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:
[1Mo 11:23 DK-KJV] Og Serug levede 200 år efter han avlede Nahor, og avlede sønner og døtre.Ge 11:23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:24 DK-KJV] Og Nahor levede 29 år, og avlede Terah:Ge 11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:
[1Mo 11:25 DK-KJV] Og Nahor levede 119 år efter han avlede Terah, og avlede sønner og døtre.Ge 11:25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.
[1Mo 11:26 DK-KJV] Og Terah levede 70 år, og avlede Abram, Nahor, og Haran.Ge 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.
[1Mo 11:27 DK-KJV] Nu er disse generationerne efter Terah: Terah avlede Abram, Nahor, og Haran; og Haran avlede Lot.Ge 11:27 Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.
[1Mo 11:28 DK-KJV] Og Haran døde før hans far Terah i hans fødeland, i Kaldæernes Ur.Ge 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.
[1Mo 11:29 DK-KJV] Og Abram og Nahor tog sig hustruer: navnet på Abrams hustru var Sarai; og navnet på Nahors hustru, Milcah, Harans datter, Milcahs far, og Iscahs far.Ge 11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram’s wife was Sarai; and the name of Nahor’s wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.
[1Mo 11:30 DK-KJV] Men Sarai var gold; hun havde intet barn.Ge 11:30 But Sarai was barren; she had no child.
[1Mo 11:31 DK-KJV] Og Terah tog Abram hans søn, og Lot Harans søn hans søns søn, og Sarai hans svigerdatter, hans søn Abrams hustru; og de gik videre med dem fra Kaldæernes Ur, for at gå ind i Canaans land, og de kom til Haran, og boede der.Ge 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son’s son, and Sarai his daughter in law, his son Abram’s wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.
[1Mo 11:32 DK-KJV] Og Terahs dage var 205 år: og Terah døde i Haran.Ge 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.
[1Mo 12:1 DK-KJV] Nu havde HERREN sagt til Abram, Kom dig ud af dit land, og fra din slægt, og fra din fars hus, til et land som jeg vil vise dig:Ge 12:1 Now the LORD had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto a land that I will shew thee:
[1Mo 12:2 DK-KJV] Og jeg vil af dig lave en stor nation, og jeg vil velsigne dig, og gøre dit navn stort; og du skal være en velsignelse:Ge 12:2 And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing:
[1Mo 12:3 DK-KJV] Og jeg vil velsigne dem der velsigner dig, og forbande ham der forbander dig: og i dig skal alle jordens familier være velsignet.Ge 12:3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed.
[1Mo 12:4 DK-KJV] Sådant rejste Abram, som HERREN havde talt til ham; og Lot gik med ham: og Abram var 75 år gammel da han rejste ud af Haran.Ge 12:4 So Abram departed, as the LORD had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran.
[1Mo 12:5 DK-KJV] Og Abram tog hans hustru, og Lot hans brors søn, og alle deres ejendele som de havde samlet, og sjælene som de havde fået i Haran; og de gik videre for at gå ind i Canaans land; og ind i Canaans land kom de.Ge 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother’s son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came.
[1Mo 12:6 DK-KJV] Og Abram passerede gennem landet til Sikems sted, til Mores slette. Og Canaaniten var da i landet. Ge 12:6 And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land.
[1Mo 12:7 DK-KJV] Og HERREN viste sig for Abram, og sagde, Til din sæd(ental) vil jeg give dette land: og der byggede han et alter for HERREN, som viste sig for ham.Ge 12:7 And the LORD appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto the LORD, who appeared unto him.
[1Mo 12:8 DK-KJV] Og han flyttede sig derfra til et bjerg på østsiden af Beth-el(Guds hus), og slog hans telt op, ved at ha’ Beth-el på vestsiden, og Hai på østsiden: og der byggede han et alter for HERREN, og kaldte på HERRENs navn.Ge 12:8 And he removed from thence unto a mountain on the east of Beth-el, and pitched his tent, having Beth-el on the west, and Hai on the east: and there he builded an altar unto the LORD, and called upon the name of the LORD.
[1Mo 12:9 DK-KJV] Og Abram rejste, og gik fortsat sydpå.Ge 12:9 And Abram journeyed, going on still toward the south.
[1Mo 12:10 DK-KJV] Og der var en hungersnød i landet: og Abram gik ned ind i Egypten for at opholde sig der; for hungersnøden var slem i landet.Ge 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was grievous in the land.
[1Mo 12:11 DK-KJV] Og det skete, da han var tæt på at skulle gå ind i Egypten, at han sagde til Sarai hans hustru, Læg nu mærke til, Jeg ved at du er en smuk kvinde at kigge på:Ge 12:11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon:
[1Mo 12:12 DK-KJV] Derfor vil det ske, når Egypterne skal se dig, at de skal sige, Dette er hans hustru: og de vil dræbe mig, men dig vil de holde i live.Ge 12:12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife: and they will kill me, but they will save thee alive.
[1Mo 12:13 DK-KJV] Sig, jeg ber dig, du er min søster: så det må være vel med mig for din skyld; og min sjæl skal leve på grund af dig.Ge 12:13 Say, I pray thee, thou art my sister: that it may be well with me for thy sake; and my soul shall live because of thee.
[1Mo 12:14 DK-KJV] Og det skete, da Abram var kommet ind i Egypten, Egypterne lagde mærke til kvinden at hun var meget smuk.Ge 12:14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair.
[1Mo 12:15 DK-KJV] Faraos prinser så’ hende også, og befalede hende foran Farao: og kvinden var ført ind i Faraos hus.Ge 12:15 The princes also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh’s house.
[1Mo 12:16 DK-KJV] Og han behandlede Abram vel for hendes skyld: og han havde får, og okser, og han æsler, og tjenestemænd, og tjenestepiger, og hun æsler, og kameler.Ge 12:16 And he entreated Abram well for her sake: and he had sheep, and oxen, and he asses, and menservants, and maidservants, and she asses, and camels.
[1Mo 12:17 DK-KJV] Og HERREN plagede Farao og hans hus med store plager på grund af Sarai Abrams hustru.Ge 12:17 And the LORD plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai Abram’s wife.
[1Mo 12:18 DK-KJV] Og Farao indkaldte Abram, og sagde, Hvad er det som du har gjort med mig? hvorfor fortalte du mig ikke at hun var din hustru?Ge 12:18 And Pharaoh called Abram, and said, What is this that thou hast done unto me? why didst thou not tell me that she was thy wife?
[1Mo 12:19 DK-KJV] Hvorfor siger du, Hun er min søster? så jeg måtte ta’ hende til mig som min hustru: læg derfor nu mærke til din hustru, tag hende, og gå din vej.Ge 12:19 Why saidst thou, She is my sister? so I might have taken her to me to wife: now therefore behold thy wife, take her, and go thy way.
[1Mo 12:20 DK-KJV] Og Farao befalede hans mænd angående ham: og de sendte ham væk, og hans hustru, og alt det han havde.Ge 12:20 And Pharaoh commanded his men concerning him: and they sent him away, and his wife, and all that he had.
[1Mo 13:1 DK-KJV] Og Abram gik op ud af Egypten, han, og hans hustru, og alt det han havde, ind i syden.Ge 13:1 And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.
[1Mo 13:2 DK-KJV] Og Abram var meget rig på kvæg, på sølv, og på guld.Ge 13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.
[1Mo 13:3 DK-KJV] Og han gik på hans rejser fra syden lige til Beth-el, til det sted hvor hans telt havde været i begyndelsen, mellem Beth-el og Hai;Ge 13:3 And he went on his journeys from the south even to Beth-el, unto the place where his tent had been at the beginning, between Beth-el and Hai;
[1Mo 13:4 DK-KJV] Til stedet for alteret, hvilket han havde lavet i starten: og der kaldte Abram på HERRENs navn.Ge 13:4 Unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of the LORD.
[1Mo 13:5 DK-KJV] Og også Lot, som gik med Abram, havde flokke, og besætninger, og telte.Ge 13:5 And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents.
[1Mo 13:6 DK-KJV] Og det land formåede ikke at bære dem, så de kunne bo sammen: for deres substans var stor, sådant at de ikke kunne bo sammen.Ge 13:6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.
[1Mo 13:7 DK-KJV] Og der var en strid mellem Abrams kvæghyrder og Lots kvæghyrder: og Canaaniten og Perizziten boede da i det land.Ge 13:7 And there was a strife between the herdmen of Abram’s cattle and the herdmen of Lot’s cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land.
[1Mo 13:8 DK-KJV] Og Abram sagde til Lot, Lad der ikke være nogen strid, jeg ber dig, mellem mig og dig, og mellem mine hyrder og dine hyrder; for vi er brødre.Ge 13:8 And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren.
[1Mo 13:9 DK-KJV] Er ikke hele landet foran dig? adskil digselv, jeg ber dig, fra mig: hvis du vil ta’ den venstre side, da vil jeg gå til den højre; eller hvis du rejser til den højre side, da vil jeg gå til den venstre.Ge 13:9 Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.
[1Mo 13:10 DK-KJV] Og Lot opløftede hans øjne, og lagde mærke til hele Jordansletten, at den var godt vandet over det hele, før HERREN destruerede Sodoma og Gomorra, ligesom HERRENs have, som Egyptens land, som du kommer til Zoar. “navnebetydning for Zoar: “lille” det samme som Paulus”Ge 13:10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.
[1Mo 13:11 DK-KJV] Da udvalgte Lot hele Jordansletten til sigselv; og Lot rejste østpå: og de adskilte demselv den ene fra den anden.Ge 13:11 Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.
[1Mo 13:12 DK-KJV] Abram boede i Canaans land, og Lot boede i slettebyerne, og slog hans telt op ved siden af Sodoma. Ge 13:12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom.
[1Mo 13:13 DK-KJV] Men Sodomas mænd var onde og syndere foran HERREN overmådeligt.Ge 13:13 But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.
[1Mo 13:14 DK-KJV] Og HERREN sagde til Abram, efter at Lot var adskilt fra ham, Opløft nu dine øjne, og kig fra det sted hvor du er mod nord, og mod syd, og mod øst, og mod vest:Ge 13:14 And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward:
[1Mo 13:15 DK-KJV] For alt det land som du ser, til dig vil jeg gi’ det, og til din sæd for evigt.Ge 13:15 For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.
[1Mo 13:16 DK-KJV] Og jeg vil gøre din sæd som jordens støv: sådant at hvis en mand kan tælle jordens støv, da skal din sæd også bli’ talt.Ge 13:16 And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.
[1Mo 13:17 DK-KJV] Rejs dig, gå gennem landet i des længde og des bredde; for jeg vil give det til dig.Ge 13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee.
[1Mo 13:18 DK-KJV] Da flyttede Abram hans telt og boede på Mamres slette, som er i Hebron, og byggede der et alter til HERREN.Ge 13:18 Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.
[1Mo 14:1 DK-KJV] Og det skete i Amraphels dage Shinars konge, Arioch Ellasars konge, Kedorlaomer Elams konge, og Tidal nationernes konge;Ge 14:1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations;
[1Mo 14:2 DK-KJV] At disse gik i krig mod Bera Sodomas konge, og mod Birsha Gomorras konge, Shinab Admahs konge, og Shemeber Zeboiims konge, og Belas konge, som er Zoar.Ge 14:2 That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar.
[1Mo 14:3 DK-KJV] Alle disse var forsamlet i Siddimdalen, som er det salte hav.Ge 14:3 All these were joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea.
[1Mo 14:4 DK-KJV] 12 år tjente de Kedorlaomer, og i det 13’ne år gjorde de oprør.Ge 14:4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled.
[1Mo 14:5 DK-KJV] Og i det 14’ne år kom Kedorlaomer, og kongerne der var med ham, og slog Refaimerne i Asterot Karnaim, og Zuzimerne i Ham, og Emimerne i Shaveh Kiriathaim,Ge 14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaveh Kiriathaim,
[1Mo 14:6 DK-KJV] Og Horiterne på deres bjerg Seir, til El-paran, som ligger ved vildmarken.Ge 14:6 And the Horites in their mount Seir, unto El-paran, which is by the wilderness.
[1Mo 14:7 DK-KJV] Og de returnerede og kom til En-mishpat, som er Kadesh, og slog hele Amalekiternes land, og også Amoriterne, der boede i Hazezon-tamar.Ge 14:7 And they returned, and came to En-mishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazezon-tamar.
[1Mo 14:8 DK-KJV] Og der gik Sodomas konge ud, og Gomorras konge, og Admahs konge, og Zeboiims konge, og Belas konge (denne sammen er Zoar;) og de gik i krig mod dem i Siddimdalen; Ge 14:8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim;
[1Mo 14:9 DK-KJV] Mod Kedorlaomer Elams konge, og mod Tidal nationernes konge, og Amraphel Shinars konge, og Arioch Ellasars konge; 4 konger mod 5.Ge 14:9 With Chedorlaomer the king of Elam, and with Tidal king of nations, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings with five.
[1Mo 14:10 DK-KJV] Og Siddimdalen var fuld af jordbeggruber; og Sodoma og Gomorras konger flygtede, og faldt deri; og de der var tilbage flygtede til bjerget.Ge 14:10 And the vale of Siddim was full of slimepits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and fell there; and they that remained fled to the mountain.
[1Mo 14:11 DK-KJV] Og de tog alt Sodoma og Gomorras gods, og alt deres proviant, og gik deres vej.Ge 14:11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way.
[1Mo 14:12 DK-KJV] Og de tog Lot, Abrams brors søn, som boede i Sodoma, og hans gods, og rejste.Ge 14:12 And they took Lot, Abram’s brother’s son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed.
[1Mo 14:13 DK-KJV] Og der kom en der var flygtet, og fortalte det til Hebræeren Abram; for han boede på Amoriten Mamres slette, bror af Eshcol, og bror af Aner: og disse var allierede med Abram.Ge 14:13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew; for he dwelt in the plain of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner: and these were confederate with Abram.
[1Mo 14:14 DK-KJV] Og da Abram hørte at hans bror var taget til fange, armerede han hans trænede tjenere, født i hans eget hus, 318, og forfulgte dem til Dan.Ge 14:14 And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, three hundred and eighteen, and pursued them unto Dan.
[1Mo 14:15 DK-KJV] Og han delte hamselv op imod dem, om natten, han og hans tjenere, og slog dem, og forfulgte dem til Hobah, som ligger på venstre side af Damaskus.Ge 14:15 And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus.
[1Mo 14:16 DK-KJV] Og han bragte alt godset med tilbage, og bragte også hans bror Lot tilbage, og hans gods, og kvinderne også, og folket.Ge 14:16 And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people.
[1Mo 14:17 DK-KJV] Og Sodomas konge gik ud for at møde ham efter hans tilbagevenden fra slagtningen af Chedorlaomer, og af kongerne der var med ham, i Shavehdalen, som er kongens dal.Ge 14:17 And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him, at the valley of Shaveh, which is the king’s dale.
[1Mo 14:18 DK-KJV] Og Melchizedek Salems konge frembragte brød og vin: og han var præsten af den allerhøjeste Gud. “Melchizedek = Konge af retfærdighed – Salem = Komplet eller perfekt fred”Ge 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God.
[1Mo 14:19 DK-KJV] Og han velsignede ham, og sagde, Velsignet være Abram af den allerhøjeste Gud, himlen og jordens besidder:Ge 14:19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heaven and earth:
[1Mo 14:20 DK-KJV] Og velsignet være den allerhøjeste Gud, som har forløst dine fjender ind i din hånd. Og han gav ham 10’ne af alt.Ge 14:20 And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all.
[1Mo 14:21 DK-KJV] Og Sodomas konge sagde til Abram, Giv mig personerne, og ta’ godset til digselv.Ge 14:21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself.
[1Mo 14:22 DK-KJV] Og Abram sagde til Sodomas konge, Jeg har opløftet min hånd til HERREN, den allerhøjeste Gud, besidderen af himlen og jorden,Ge 14:22 And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the LORD, the most high God, the possessor of heaven and earth,
[1Mo 14:23 DK-KJV] At jeg ikke vil ta’ fra en tråd lige til en skorem, og at jeg ikke vil ta’ nogen ting der er dit, for ikke at du skulle sige, jeg har gjort Abram rig:Ge 14:23 That I will not take from a thread even to a shoelatchet, and that I will not take any thing that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich:
[1Mo 14:24 DK-KJV] Foruden kun det som de unge mænd har spist, og andelen af de mænd som gik med mig, Aner, Eskol, og Mamre; lad dem ta’ deres andel.Ge 14:24 Save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.
[1Mo 15:1 DK-KJV] Efter disse ting kom HERRENs ord til Abram i en vision, som siger, Frygt ikke, Abram: jeg er dit skjold, og din overmådelige store belønning.Ge 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.
[1Mo 15:2 DK-KJV] Og Abram sagde, Herre GUD, hvad vil du give mig, eftersom jeg er barnløs, og forvalteren for mit hus er denne Eliezer fra Damaskus?Ge 15:2 And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?
[1Mo 15:3 DK-KJV] Og Abram sagde, Læg mærke til, til mig har du ingen sæd givet: og, se, en født i mit hus er min arving.Ge 15:3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.
[1Mo 15:4 DK-KJV] Og, Læg mærke til, HERRENs ord kom til ham, som siger, Denne skal ikke være din arving; men han der skal komme ud af dit eget indre skal være din arving.Ge 15:4 And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.
[1Mo 15:5 DK-KJV] Og han bragte ham med udenfor, og sagde, Kig nu mod himlen, og tæl stjernerne, vis du er i stand til at tælle dem: og han sagde til ham, Sådant skal din sæd være.Ge 15:5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.
[1Mo 15:6 DK-KJV] Og han troede på HERREN; og han tilregnede ham det som retfærdighed.Ge 15:6 And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness.
[1Mo 15:7 DK-KJV] Og han sagde til ham, Jeg er HERREN der bragte dig ud af Kaldæernes Ur, for at give dig dette land for at arve det.Ge 15:7 And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.
[1Mo 15:8 DK-KJV] Og han sagde, Herre GUD, hvorved skal jeg vide at jeg skal arve det?Ge 15:8 And he said, Lord GOD, whereby shall I know that I shall inherit it?
[1Mo 15:9 DK-KJV] Og han sagde til ham, Ta’ mig en kvie på 3 år, og en hun ged på 3 år, og en vædder på 3 år, og en turteldue, og en ung due.Ge 15:9 And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon.
[1Mo 15:10 DK-KJV] Og han tog til ham alle disse, og delte dem på midten, og lagde hver del op mod hinanden: men fuglene delte han ikke.Ge 15:10 And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not.
[1Mo 15:11 DK-KJV] Og da fuglene kom ned på kadaverne, drev Abram dem væk.Ge 15:11 And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away.
[1Mo 15:12 DK-KJV] Og da solen var på vej ned, kom en dyb søvn over Abram; og, se, en rædsel med stort mørke kom over ham.Ge 15:12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him.
[1Mo 15:13 DK-KJV] Og han sagde til Abram, Kend med sikkerhed at din sæd skal være en fremmed i et land der ikke er deres, og skal tjene dem; og de skal plage dem 400 år.Ge 15:13 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;
[1Mo 15:14 DK-KJV] Og den nation også, hvem de skal tjene, vil jeg dømme: og bagefter skal de komme ud med stor substans.Ge 15:14 And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.
[1Mo 15:15 DK-KJV] Og du skal gå til dine fædre i fred; du skal bli’ begravet i en god gammel alder.Ge 15:15 And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.
[1Mo 15:16 DK-KJV] Men i den fjerde generation skal de komme herhen igen: for Amoriternes fejltrin er endnu ikke fuldbyrdet.Ge 15:16 But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.
[1Mo 15:17 DK-KJV] Og det skete, at, da solen var gået ned, og det var mørkt, læg mærke til en rygende ovn, og en brændende lampe der passerede mellem disse dele.Ge 15:17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces.
[1Mo 15:18 DK-KJV] På denne sammen dag lavede HERREN en pagt med Abram, som siger, Til din sæd har jeg givet dette land, fra Egyptens flod til den store flod, floden Eufrat:Ge 15:18 In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:
[1Mo 15:19 DK-KJV] Keniterne, Kenizziterne og Kadmoniterne,Ge 15:19 The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
[1Mo 15:20 DK-KJV] Og Hittiterne, og Perizziterne, og Refaimerne,Ge 15:20 And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims,
[1Mo 15:21 DK-KJV] Og Amoriterne, og Canaaniterne, og Girgashiterne, og Jebusiterne.Ge 15:21 And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.
[1Mo 16:1 DK-KJV] Nu bar Sarai Abrams hustru ham ingen børn: og hun havde en tjenestepige, en Egypter, hvis navn var Hagar.Ge 16:1 Now Sarai Abram’s wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.
[1Mo 16:2 DK-KJV] Og Sarai sagde til Abram, Læg nu mærke til, HERREN har holdt mig tilbage fra at bære: jeg ber dig, gå ind til min pige; det kan være at jeg må få børn via hende. Og Abram lyttede til Sarais stemme.Ge 16:2 And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai.
[1Mo 16:3 DK-KJV] Og Sarai Abrams hustru tog Hagar hendes pige Egypteren, efter Abram havde boet 10 år i Canaans land, og gav hende til hendes ægtemand Abram til at være hans hustru.Ge 16:3 And Sarai Abram’s wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife.
[1Mo 16:4 DK-KJV] Og han gik indtil Hagar, og hun undfangede: og da hun så’ at hun havde undfanget, var hendes frue foragtet i hendes øjne.Ge 16:4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.
[1Mo 16:5 DK-KJV] Og Sarai sagde til Abram, Min fejl er over dig: jeg har givet min pige ind i din barm; og da hun så’ at hun havde undfanget, var jeg foragtet i hendes øjne: HERREN dømmer mellem mig og dig.Ge 16:5 And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee.
[1Mo 16:6 DK-KJV] Men Abram sagde til Sarai, Læg mærke til, din tjenestepige er i din hånd; gør med hende som det behager dig. Og da Sarai handlede hårdt mod hende, flygtede hun fra hendes ansigt.Ge 16:6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face.
[1Mo 16:7 DK-KJV] Og HERRENs engel fandt hende ved en vandfontæne i vildmarken, ved fontænen på vejen mod Shur.Ge 16:7 And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur.
[1Mo 16:8 DK-KJV] Og han sagde, Hagar, Sarais pige, hvor er du kommet fra? og hvor vil du gå hen? Og hun sagde, Jeg flygter fra min frues ansigt.Ge 16:8 And he said, Hagar, Sarai’s maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai.
[1Mo 16:9 DK-KJV] Og HERRENs engel sagde til hende, Returner til din frue, og underkast digselv under hendes hænder.Ge 16:9 And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands.
[1Mo 16:10 DK-KJV] Og HERRENs engel sagde til hende, Jeg vil multiplicere din sæd overmådelig, så den ikke skal bli’ talt på grund af dens folkemængde.Ge 16:10 And the angel of the LORD said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude.
[1Mo 16:11 DK-KJV] Og HERRENs engel sagde til hende, Læg mærke til, du er med barn, og skal bære en søn, og skal kalde hans navn Ishmael; fordi HERREN har hørt din lidelse.Ge 16:11 And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction.
[1Mo 16:12 DK-KJV] Og han skal være et vildt menneske; hans hånd vil være imod ethvert menneske, og ethvert menneskes hånd imod ham; og han skal bo i nærheden af alle hans brødre.Ge 16:12 And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man’s hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren.
[1Mo 16:13 DK-KJV] Og hun kaldte HERRENs navn der talte til hende, Du Gud ser mig: for hun sagde, Har jeg også her kigget efter ham der ser mig?Ge 16:13 And she called the name of the LORD that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me?
[1Mo 16:14 DK-KJV] Derfor var brønden kaldet Beer-lahai-roi; læg mærke til, den er mellem Kadesh og Bered.Ge 16:14 Wherefore the well was called Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.
[1Mo 16:15 DK-KJV] Og Hagar bar Abram en søn: og Abram kaldte hans søns navn, hvilken Hagar bar, Ishmael.Ge 16:15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son’s name, which Hagar bare, Ishmael.
[1Mo 16:16 DK-KJV] Og Abram var 86 år gammel, da Hagar bar Ishmael til Abram.Ge 16:16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.
[1Mo 17:1 DK-KJV] Og da Abram var 99 år gammel, Viste HERREN sig for Abram, og sagde til ham, Jeg er den Almægtige Gud; vandre foran mig, og vær du perfekt.Ge 17:1 And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect.
[1Mo 17:2 DK-KJV] Og jeg vil lave min pagt mellem mig og dig, og vil multiplicere dig overmådeligt.Ge 17:2 And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly.
[1Mo 17:3 DK-KJV] Og Abram faldt på hans ansigt: og Gud talte med ham, og siger,Ge 17:3 And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,
[1Mo 17:4 DK-KJV] Angående mig, læg mærke til, min pagt er med dig, og du skal være en far af mange nationer.Ge 17:4 As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations.
[1Mo 17:5 DK-KJV] Dit navn skal heller ikke mere kaldes Abram, men dit navn skal være Abraham; for jeg har gjort dig til en far for mange nationer.Ge 17:5 Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for a father of many nations have I made thee.
[1Mo 17:6 DK-KJV] Og jeg vil gøre dig overmådelig frugtbar, og jeg vil lave nationer af dig, og konger skal komme ud af dig.Ge 17:6 And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.
[1Mo 17:7 DK-KJV] Og jeg vil etablere min pagt mellem mig og dig og din sæd efter dig i deres generationer som en evigvarende pagt, for at være en Gud for dig, og for din sæd efter dig.Ge 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee.
[1Mo 17:8 DK-KJV] Og jeg vil give til dig, og til din sæd efter dig, det land hvori du er en fremmed, hele Canaans land, som en evigvarende besiddelse; og jeg vil være deres Gud.Ge 17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.
[1Mo 17:9 DK-KJV] Og Gud sagde til Abraham, Du skal derfor holde mig pagt, du, og din sæd efter dig i deres generationer.Ge 17:9 And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations.
[1Mo 17:10 DK-KJV] Dette er min pagt, hvilken I skal holde, mellem mig og jer og din sæd efter dig; Ethvert drengebarn blandt jer skal bli’ omskåret.Ge 17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised.
[1Mo 17:11 DK-KJV] Og I skal omskære jeres forhuds kød; og det skal være et pagtskendetegn mellem mig og jer.Ge 17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you.
[1Mo 17:12 DK-KJV] Og han der er 8 dage gammel skal bli’ omskåret blandt jer, ethvert drengebarn i jeres generationer, han der er født i det hus, eller købt med penge af hvilkensomhelst fremmed, som ikke er af din sæd.Ge 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed.
[1Mo 17:13 DK-KJV] Han der er født i dit hus, og han der er købt med dine penge, må nødvendigvis bli’ omskåret: og min pagt skal være i jeres kød som en evigvarende pagt.Ge 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.
[1Mo 17:14 DK-KJV] Og det uomskårne drengebarn hvis kød af hans forhud der ikke er omskåret, den sjæl skal fjernes fra sit folk; han har brudt min pagt.Ge 17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.
[1Mo 17:15 DK-KJV] Og Gud sagde til Abraham, Angående din hustru Sarai, du skal ikke kalde hendes navn Sarai, men Sara skal hendes navn være.Ge 17:15 And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.
[1Mo 17:16 DK-KJV] Jeg vil velsigne hende, og også give dig en søn med hende, jeg vil velsigne hende, og hun skal være en mor af nationer; konger af folk skal være af hende.Ge 17:16 And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her.
[1Mo 17:17 DK-KJV] Da faldt Abraham på hans ansigt, og grinede, og sagde i hans hjerte, Skal et barn bli’ født til ham der er 100 år gammel? Og skal Sara, der er 90 år gammel, bære?Ge 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?
[1Mo 17:18 DK-KJV] Og Abraham sagde til Gud, Kæreste at Ishmael måtte leve foran dig!Ge 17:18 And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee!
[1Mo 17:19 DK-KJV] Og Gud sagde, Sara din hustru skal sandelig bære en søn til dig; og du skal kalde hans navn Isak: og jeg vil etablere min pagt med ham som en evigvarende pagt, og med hans sæd efter ham.Ge 17:19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him.
[1Mo 17:20 DK-KJV] Og angående Ishmael, jeg har hørt dig: Læg mærke til, jeg har velsignet ham, og vil gøre ham frugtbar, og vil multiplicere ham overmådeligt; 12 prinser skal han avle, og jeg vil gøre ham til en stor nation.Ge 17:20 And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.
[1Mo 17:21 DK-KJV] Men min pagt vil jeg etablere med Isak, som Sara skal bære til dig ved denne fastsatte tid næste år.Ge 17:21 But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year.
[1Mo 17:22 DK-KJV] Og han stoppede med at tale med ham, og Gud gik op fra Abraham.Ge 17:22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham.
[1Mo 17:23 DK-KJV] Og Abraham tog hans søn, og alle der var født i hans hus, og alle der var købt med penge, ethvert hankøn blandt Abrahams hus’ mænd; og omskar kødet af deres forhud på den selvsamme dag, som Gud havde sagt til ham.Ge 17:23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham’s house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.
[1Mo 17:24 DK-KJV] Og Abraham var 99 år gammel, da han var kødeligt omskåret i sin forhud.Ge 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
[1Mo 17:25 DK-KJV] Og Ishmael hans søn var 13 år gammel, da han var kødeligt omskåret i sin forhud.Ge 17:25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
[1Mo 17:26 DK-KJV] På den selvsamme dag var Abraham omskåret, og Ishmael hans søn.Ge 17:26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.
[1Mo 17:27 DK-KJV] Og alle mændene fra hans hus, født i det hus, og købt med penge af de fremmede, var omskåret hos ham.Ge 17:27 And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him.
[1Mo 18:1 DK-KJV] Og HERREN viste sig for ham på Mamres sletter: og han sad i teltdøren i dagens varme;Ge 18:1 And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day;
[1Mo 18:2 DK-KJV] Og han opløftede hans øjne og kiggede, og, se, 3 mænd stod hos ham: og da han så dem, løb han fra teltdøren for at møde dem, og bukkede sigselv mod jorden,Ge 18:2 And he lift up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground,
[1Mo 18:3 DK-KJV] Og sagde, Min Herre, hvis jeg nu har fundet favør i dine øjen, gå ikke væk, jeg ber dig, fra din tjener: Ge 18:3 And said, My Lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant:
[1Mo 18:4 DK-KJV] Lad en smule vand, jeg ber jer, bli’ hentet, og vask jeres fødder, og hvil jerselv under træet:Ge 18:4 Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:
[1Mo 18:5 DK-KJV] Og jeg vil hente et stykke brød, og trøst I jeres hjerter; efter det skal I gå videre: for derfor er I kommet til jeres tjener: Og de sagde, Gør sådant, som du har sagt.Ge 18:5 And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts; after that ye shall pass on: for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said.
[1Mo 18:6 DK-KJV] Og Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara, og sagde, Klargør hurtigt 3 mål fint mel, ælt det, og lav kager på varmen.Ge 18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth.
[1Mo 18:7 DK-KJV] Og Abraham løb hentil besætningen, og hentede en kalv mør og god, og gav den til en ung mand; og han skyndte sig at tilberede den.Ge 18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetcht a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hasted to dress it.
[1Mo 18:8 DK-KJV] Og han tog smør, og mælk, og kalven som han havde tilberedt, og satte det foran dem; og han stod hos dem under træet, og de spiste.Ge 18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat.
[1Mo 18:9 DK-KJV] Og de sagde til ham, hvor er Sara din hustru? Og han sagde, Læg mærke til, i teltet.Ge 18:9 And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent.
[1Mo 18:10 DK-KJV] Og han sagde, Jeg vil sandelig returnere til dig efter tiden for liv; og, se, Sara din hustru skal ha’ en søn. Og Sara hørte det i teltdøren, som var bagved ham.Ge 18:10 And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him.
[1Mo 18:11 DK-KJV] Nu var Abraham og Sara gamle og godt oppe i årene; og det ophørte med at være med Sara efter kvinders måde.Ge 18:11 Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age; and it ceased to be with Sarah after the manner of women.
[1Mo 18:12 DK-KJV] Derfor grinede Sara inde i hendeselv, og siger, Skal jeg ha’ behag efter jeg er blevet gammel, og min herre også er gammel?Ge 18:12 Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?
[1Mo 18:13 DK-KJV] Og HERREN sagde til Abraham, Hvorfor grinte Sara, og siger, Skal jeg med sikkerhed bære et barn, som er gammel?Ge 18:13 And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old?
[1Mo 18:14 DK-KJV] Er nogle ting for svært for HERREN? Ved den udvalgte tid vil jeg returnere til dig, efter tiden for liv, og Sara skal ha’ en søn.Ge 18:14 Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son.
[1Mo 18:15 DK-KJV] Da nægtede Sara, og siger, Jeg grinte ikke; for hun var bange. Og han sagde, Nej, for du grinte.Ge 18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh.
[1Mo 18:16 DK-KJV] Og mændene rejste sig op derfra, og kiggede mod Sodoma: og Abraham gik med dem for at bringe dem på vej.Ge 18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way.
[1Mo 18:17 DK-KJV] Og HERREN sagde, Skal jeg gemme den ting som jeg gør for Abraham;Ge 18:17 And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do;
[1Mo 18:18 DK-KJV] Eftersom Abraham med sikkerhed skal bli’ en stor og mægtig nation, og alle jordens nationer skal bli’ velsignet i ham?Ge 18:18 Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?
[1Mo 18:19 DK-KJV] For jeg kender ham, at han vil befale hans børn og hans hushold efter ham, og de skal holde HERRENs vej, for at gøre retfærdighed og dom; så HERREN over Abraham må bringe det som han har talt om ham.Ge 18:19 For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.
[1Mo 18:20 DK-KJV] Og HERREN sagde, Fordi råbet fra Sodoma og Gomorra er stort, og fordi deres synd er meget alvorlig;Ge 18:20 And the LORD said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous;
[1Mo 18:21 DK-KJV] Vil jeg gå ned nu, og se om de har gjort helt efter det råb, som er kommet til mig; og hvis ikke, vil jeg vide det.Ge 18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know.
[1Mo 18:22 DK-KJV] Og mændene vendte deres ansigter væk derfra, og gik mod Sodoma: men Abraham stod stadig foran HERREN.Ge 18:22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD.
[1Mo 18:23 DK-KJV] Og Abraham kom nærmere, og sagde, Vil du også destruere de retfærdige med de onde?Ge 18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked?
[1Mo 18:24 DK-KJV] Hvad nu hvis der er 50 retfærdige inde i byen: vil du også destruere og ikke skåne stedet for de 50 retfærdige der er derinde?Ge 18:24 Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that are therein?
[1Mo 18:25 DK-KJV] Det er langt fra dig at gøre efter denne måde, at slå de retfærdige ihjel med de onde: og at de retfærdige skulle være som de onde, det er langt fra dig: Skal ikke hele jordens Dommer gøre ret?Ge 18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right?
[1Mo 18:26 DK-KJV] Og HERREN sagde, Hvis jeg i Sodoma finder 50 retfærdige inde i byen, da vil jeg skåne hele det sted for deres skyld.Ge 18:26 And the LORD said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes.
[1Mo 18:27 DK-KJV] Og Abraham svarede og sagde, Læg nu mærke til, jeg har taget på mig at tale til HERREN, som kun er støv og aske:Ge 18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes:
[1Mo 18:28 DK-KJV] Hvad nu hvis der skal mangle 5 af de 50 retfærdige: vil du destruere hele byen for de manglende 5? Og han sagde, Hvis jeg der finder 45, vil jeg ikke destruere den.Ge 18:28 Peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, If I find there forty and five, I will not destroy it.
[1Mo 18:29 DK-KJV] Og han talte til ham endnu engang, og sagde, Hvad nu hvis der skal bli’ fundet 40 der. Og han sagde, Jeg vil ikke gøre det for de 40 skyld.Ge 18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for forty’s sake.
[1Mo 18:30 DK-KJV] Og han sagde til ham, Åh lad ikke Herren bli’ vred, og jeg vil tale: Hvad nu hvis der skal bli’ fundet 30 der. Og han sagde, Jeg vil ikke gøre det, hvis jeg finder 30 der.Ge 18:30 And he said unto him, Oh let not the Lord be angry, and I will speak: Peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there.
[1Mo 18:31 DK-KJV] Og han sagde, Læg nu mærke til, jeg har taget på mig at tale til Herren: Hvad nu hvis der skal bli’ fundet 20 der. Og han sagde, Jeg vil ikke destruere den for de 20 skyld.Ge 18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: Peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for twenty’s sake.
[1Mo 18:32 DK-KJV] Og han sagde, Åh lad ikke Herren bli’ vred, og jeg vil tale bare denne sidste gang: Hvad nu hvis der skal bli’ fundet 10 der. Og han sagde, Jeg vil ikke destruere den for de 10 skyld.Ge 18:32 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten’s sake.
[1Mo 18:33 DK-KJV] Og HERREN gik hans vej, så snart som han havde forladt kommunikationen med Abraham: og Abraham returnerede til hans sted.Ge 18:33 And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.
[1Mo 19:1 DK-KJV] Og der kom 2 engle til Sodoma om aftenen; og Lot sad i Sodamas port: og da Lot så’ dem rejste han sig op for at møde dem; og han bukkede sigselv ned med hans ansigt mod jorden;Ge 19:1 And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground;
[1Mo 19:2 DK-KJV] Og han sagde, Læg nu mærke til, mine herrer, kom ind, jeg ber jer, ind i jeres tjeners hus, og bliv der hele natten, og vask jeres fødder, og I skal stå tidligt op, og gå videre på jeres veje. Og de sagde, Nej; men vi vil bli’ ude på gaden hele natten.Ge 19:2 And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant’s house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night.
[1Mo 19:3 DK-KJV] Og han pressede dem rigtigt meget; og de kom hentil ham, og gik ind i hans hus; og han holdt en fest for dem, og brød usyret brød, og de spiste.Ge 19:3 And he pressed upon them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.
[1Mo 19:4 DK-KJV] Men før de lå ned, byens mænd, ja Sodomas mænd, omringede huset, både gammel og ung, alle folkene fra ethvert kvarter.Ge 19:4 But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter:
[1Mo 19:5 DK-KJV] Og de kaldte på Lot, og sagde til ham, Hvor er de mænd der kom indtil dig denne nat? bring dem ud til os, så vi må kende dem.Ge 19:5 And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.
[1Mo 19:6 DK-KJV] Og Lot gik ud af døren til dem, og lukkede døren efter ham,Ge 19:6 And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him,
[1Mo 19:7 DK-KJV] Og sagde, Jeg ber jer, brødre, gør ikke så ondskabsfuldt.Ge 19:7 And said, I pray you, brethren, do not so wickedly.
[1Mo 19:8 DK-KJV] Læg nu mærke til, jeg har 2 døtre som ikke har kendt nogen mand; lad mig, jeg ber jer, bringe dem ud til jer, og gør I med dem som det ser godt ud i jeres øjne: gør blot intet ved disse mænd; for derfor kom de under mit hus’ skygge.Ge 19:8 Behold now, I have two daughters which have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing; for therefore came they under the shadow of my roof.
[1Mo 19:9 DK-KJV] Og de sagde, Fjern dig. Og de sagde igen, Denne ene fyr kom ind for at opholde sig her, og han vil nødvendigvis være en dommer: nu vil vi handle værre med dig, end med dem. Og de pressede sig voldsomt mod manden, ja Lot, og kom nær for at bryde døren ned.Ge 19:9 And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door.
[1Mo 19:10 DK-KJV] Men mændene strakte deres hånd frem, og trak Lot ind i huset til dem, og lukkede døren.Ge 19:10 But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door.
[1Mo 19:11 DK-KJV] Og de slog mændene der var ved husdøren med blindhed, både lille og stor: sådant at de trættede demselv med at finde døren.Ge 19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great: so that they wearied themselves to find the door.
[1Mo 19:12 DK-KJV] Og mændene sagde til Lot, Har du nogen andre her foruden? svigersøn, og dine sønner, og dine døtre, og hvemsomhelst du har i byen, bring dem ud af dette sted:Ge 19:12 And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son in law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place:
[1Mo 19:13 DK-KJV] For vi vil destruere dette sted, fordi råbet fra dem er vokset stort foran HERRENs ansigt; og HERREN har sendt os for at destruere den.Ge 19:13 For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the LORD; and the LORD hath sent us to destroy it.
[1Mo 19:14 DK-KJV] Og Lot gik ud, og talte med hans svigersønner, som giftede sig med hans døtre, og sagde, Rejs jer op, og kom jer ud af dette sted; for HERREN vil destruere denne by. Men for hans svigersønner virkede han som en der hånede.Ge 19:14 And Lot went out, and spake unto his sons in law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for the LORD will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons in law.
[1Mo 19:15 DK-KJV] Og ved morgengry, da skyndte englene på Lot, og siger, Rejs dig, ta’ din hustru, og dine 2 døtre, som er her; for ikke at du er konsumeret i denne bys fejltrin.Ge 19:15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here; lest thou be consumed in the iniquity of the city.
[1Mo 19:16 DK-KJV] Og mens han lod vente på sig, tog mændene fat i hans hånd, og i hans hustrus hånd, og i hans 2 døtres hænder; for HERREN var barmhjertig med ham: og de bragte ham videre, og satte ham udenfor byen.Ge 19:16 And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the LORD being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.
[1Mo 19:17 DK-KJV] Og det skete, da de havde bragt dem lidt videre, at han sagde, Flygt for dit liv; kig dig ikke tilbage, bliv du heller ikke tilbage på sletten; flygt til bjerget, for ikke at du bli’r konsumeret.Ge 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.
[1Mo 19:18 DK-KJV] Og Lot sagde til dem, Kæreste, ikke sådant, min Herre:Ge 19:18 And Lot said unto them, Oh, not so, my Lord:
[1Mo 19:19 DK-KJV] Læg nu mærke til, din tjener har i dine øjne fundet nåde, og du har forstørret din barmhjertighed, som du har vist til mig i at frelse mit liv; og jeg kan ikke flygte til bjerget, for ikke at noget ondt tager mig, og jeg dør:Ge 19:19 Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die:
[1Mo 19:20 DK-KJV] Læg nu mærke til, denne by er nær at flygte til, og er en lille en: Kæreste, lad mig flygte derhen, (er det ikke en lille en?) og min sjæl skal leve. “en lille en” den samme navnebetydning som Paulus” Ge 19:20 Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one: Oh, let me escape thither, (is it not a little one?) and my soul shall live.
[1Mo 19:21 DK-KJV] Og han sagde til ham, Se, jeg har også accepteret dig vedrørende denne ting, så jeg ikke vil omstyrte denne by, om hvilken du har talt.Ge 19:21 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken.
[1Mo 19:22 DK-KJV] Skynd dig, frygt derhen; for jeg kan intet gøre før du er kommet derhen. Derfor var navnet på den by kaldet Zoar. Ge 19:22 Haste thee, escape thither; for I cannot do any thing till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.
[1Mo 19:23 DK-KJV] Solen var steget på jorden da Lot gik ind i Zoar.Ge 19:23 The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar.
[1Mo 19:24 DK-KJV] Da regnede HERREN svovlsten og ild fra HERREN ud fra himlen på Sodoma og på Gomorra;Ge 19:24 Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out of heaven;
[1Mo 19:25 DK-KJV] Og ham omstyrtede disse byer, og hele sletten, og alle indbyggerne fra de byer, og det som voksede på jorden.Ge 19:25 And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.
[1Mo 19:26 DK-KJV] Men hans hustru kiggede tilbage bag ham, og hun blev en søjle af salt.Ge 19:26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.
[1Mo 19:27 DK-KJV] Og Abraham gik op om morgenen til det sted hvor han stod foran HERREN:Ge 19:27 And Abraham gat up early in the morning to the place where he stood before the LORD:
[1Mo 19:28 DK-KJV] Og han kiggede mod Sodoma og Gomorra, og mod hele sletten, og lagde mærke til, og, se, røgen fra landet steg op som røgen fra en ovn.Ge 19:28 And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace.
[1Mo 19:29 DK-KJV] Og det skete, da Gud destruerede de byer fra sletten, at Gud huskede på Abraham, og sendte Lot ud af omstyrtningens midte, da han omstyrtede de byer i hvilken Lot boede.Ge 19:29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt.
[1Mo 19:30 DK-KJV] Og Lot gik op ud af Zoar, og boede i bjerget, og hans 2 døtre med ham; for han frygtede for at bo i Zoar: og han boede i en grotte, han og hans 2 døtre.Ge 19:30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.
[1Mo 19:31 DK-KJV] Og den førstefødte sagde til den yngre, Vores far er gammel, og der er ikke en mand på jorden til at komme ind til os efter hele jordens måde:Ge 19:31 And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:
[1Mo 19:32 DK-KJV] Kom, lad os få vores far til at drikke vin, og vi vil ligge med ham, så vi må bevare sæd fra vores far.Ge 19:32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.
[1Mo 19:33 DK-KJV] Og de fik deres far til at drikke vin den nat: og den førstefødte gik ind, og lå med hendes far; og han bemærkede ikke da hun lå ned, heller ikke da hun stod op.Ge 19:33 And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.
[1Mo 19:34 DK-KJV] Og det skete næste morgen, at den førstefødte sagde til den yngre, Læg mærke til, jeg lå i nat med min far: lad os også få ham til at drikke vin denne nat; og gå du ind, og læg dig med ham, så vi må bevare sæd fra vores far.Ge 19:34 And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.
[1Mo 19:35 DK-KJV] Og de fik også deres far til at drikke vin den nat: og den yngre stod op, og lå med ham; og han bemærkede ikke da hun lå ned, heller ikke da hun stod op.Ge 19:35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.
[1Mo 19:36 DK-KJV] Således var begge Lots døtre med barn via deres far.Ge 19:36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father.
[1Mo 19:37 DK-KJV] Og den førstefødte bar en søn, og kaldte hans navn Moab: den samme er faderen af Moabiterne indtil denne dag. “Moab navnebetydning: fra hans far”Ge 19:37 And the firstborn bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.
[1Mo 19:38 DK-KJV] Og den yngre, hun bar også en søn, og kaldte hans navn Ben-ammi: den samme er faderen af Ammons børn indtil denne dag. “Ben-ammi navnebetydning: pakket ind, gemt, dækket, myrra”Ge 19:38 And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-ammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.
[1Mo 20:1 DK-KJV] Og Abraham rejste videre derfra mod sydlandet, og boede mellem Kadesh og Shur, og opholdt sig i Gerar.Ge 20:1 And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar.
[1Mo 20:2 DK-KJV] Og Abraham sagde om hans hustru, Hun er min søster: og Abimelech Garars konge sendte, og tog Sara.Ge 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.
[1Mo 20:3 DK-KJV] Men Gud kom til Abimelech i en drøm om natten, og sagde til ham, Læg mærke til, du er som en død mand, for den kvinde som du har taget; for hun er en mands hustru.Ge 20:3 But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken; for she is a man’s wife.
[1Mo 20:4 DK-KJV] Men Abimelech havde ikke kommet hende nær: og han sagde, Herre, vil du også slå en retskaffen nation ihjel?Ge 20:4 But Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation?
[1Mo 20:5 DK-KJV] Sagde han ikke til mig, Hun er min søster? og hun, ja hun hendeselv sagde, Han er min bror: i mit hjertets integritet og mine hænders uskyld har jeg gjort dette.Ge 20:5 Said he not unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this.
[1Mo 20:6 DK-KJV] Og Gud sagde til ham i en drøm, Ja, jeg ved at du gjorde dette i dit hjertets integritet; for jeg tilbageholdt dig også fra at synde imod mig: derfor tillod jeg dig ikke at røre hende.Ge 20:6 And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart; for I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.
[1Mo 20:7 DK-KJV] Giv nu derfor manden hans hustru tilbage; for han er en profet, og han skal bede for dig, og du skal leve: og hvis du ikke giver hende tilbage, ved du at du med sikkerhed skal dø, du, og alt der er dit.Ge 20:7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.
[1Mo 20:8 DK-KJV] Derfor stod Abimelech tidligt op den morgen, og indkaldte alle hans tjenere, og fortalte alle disse ting i deres øre: og de mænd var meget bange.Ge 20:8 Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.
[1Mo 20:9 DK-KJV] Da kaldte Abimelech på Abraham, og sagde til ham, Hvad har du gjort med os? og hvordan har jeg krænket dig, så du på mig og mit kongerige har bragt en stor synd? du har gjort handlinger overfor mig som ikke burde være gjort.Ge 20:9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.
[1Mo 20:10 DK-KJV] Og Abimelech sagde til Abraham, Hvad så’ du, siden du har gjort denne ting?Ge 20:10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?
[1Mo 20:11 DK-KJV] Og Abraham sagde, Fordi jeg tænkte, at der med sikkerhed ingen Gudsfrygt er på dette sted; og de vil dræbe mig for min hustrus skyld.Ge 20:11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife’s sake.
[1Mo 20:12 DK-KJV] Og ja i virkeligheden er hun min søster; hun er min fars datter, men ikke min mors datter; og hun blev min hustru.Ge 20:12 And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife.
[1Mo 20:13 DK-KJV] Og det skete, da Gud fik mig til at forlade min fars hus, at jeg sagde til hende, Dette er din godhed som du skal vise overfor mig; på ethvert sted hvortil vi kommer, sig om mig, Han er min bror.Ge 20:13 And it came to pass, when God caused me to wander from my father’s house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt shew unto me; at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.
[1Mo 20:14 DK-KJV] Og Abimelech tog får, og okser, og tjenestemænd, og tjenestepiger, og gav dem til Abraham, og gav ham Sara hans hustru tilbage.Ge 20:14 And Abimelech took sheep, and oxen, and menservants, and womenservants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife.
[1Mo 20:15 DK-KJV] Og Abimelech sagde, Læg mærke til, mit land er foran dig: bo der hvor det behager dig.Ge 20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee.
[1Mo 20:16 DK-KJV] Og til Sara sagde han, Læg mærke til, jeg har givet din bror 1.000 sølvstykker: læg mærke til, han er for dig et dække for dine øjne, for alle der er med dig, og med alle andre: således var hun bebrejdet.Ge 20:16 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved.
[1Mo 20:17 DK-KJV] Så bad Abraham til Gud: og Gud hélede Abimelech, og hans hustru, og hans tjenestepiger; og de bar børn.Ge 20:17 So Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maidservants; and they bare children.
[1Mo 20:18 DK-KJV] For HERREN havde tillukket alle livmoderne fra Abimelechs hus, på grund af Sara Abrahams hustru.Ge 20:18 For the LORD had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah Abraham’s wife.
[1Mo 21:1 DK-KJV] Og HERREN besøgte Sara som han havde sagt, og HERREN gjorde med Sara som han havde talt.Ge 21:1 And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken.
[1Mo 21:2 DK-KJV] For Sara undfangede, og bar Abraham en søn i hans høje alder, på det tidspunkt som Gud havde talt til ham.Ge 21:2 For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
[1Mo 21:3 DK-KJV] Og Abraham kaldte hans søns navn som var født til ham, hvem Sara bar til ham, Isak.Ge 21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.
[1Mo 21:4 DK-KJV] Og Abraham omskar hans søn Isak da han var 8 dage gammel, som Gud havde befalet ham.Ge 21:4 And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him.
[1Mo 21:5 DK-KJV] Og Abraham var 100 år gammel, da hans søn var født til ham.Ge 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.
[1Mo 21:6 DK-KJV] Og Sara sagde, Gud har fået mig til at grine, sådant at alle der hører vil grine med mig.Ge 21:6 And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me.
[1Mo 21:7 DK-KJV] Og hun sagde, Hvem ville ha’ sagt til Abraham, at Sara skulle ha’ givet børn die? for jeg har født ham en søn i hans høje alder.Ge 21:7 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age.
[1Mo 21:8 DK-KJV] Og barnet voksede, og var afvænnet: og Abraham lavede den samme dag som Isak var afvænnet en stor fest.Ge 21:8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned.
[1Mo 21:9 DK-KJV] Og Sara så’ Egypteren Hagars søn, som hun havde født til Abraham, gøre nar.Ge 21:9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.
[1Mo 21:10 DK-KJV] Derfor sagde hun til Abraham, Smid denne slavekvinde og hendes søn ud: for denne slavekvindes søn skal ikke være arving med min søn, ja med Isak.Ge 21:10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.
[1Mo 21:11 DK-KJV] Og den ting var meget smertefuld i Abrahams øjne på grund af hans søn.Ge 21:11 And the thing was very grievous in Abraham’s sight because of his son.
[1Mo 21:12 DK-KJV] Og Gud sagde til Abraham, Lad det ikke være smerteligt i dine øjne på grund af den dreng, og på grund af din slavekvinde; i alt det Sara har sagt til dig, lyt efter hendes stemme: for i Isak skal din sæd kaldes. Ge 21:12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.
[1Mo 21:13 DK-KJV] Og vil jeg også lave en nation efter slavekvindens søn, eftersom han er din sæd.Ge 21:13 And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.
[1Mo 21:14 DK-KJV] Og Abraham stod tidligt op den morgen, og tog brød, og en flaske med vand, og gav det til Hagar, og lagde det på hendes skuldre, og barnet, og sendte hende væk: og hun rejste, og vandrede i Beer-shebas vildmark. “Brønden af en ed”Ge 21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.
[1Mo 21:15 DK-KJV] Og vandet var brugt op som var i flasken, og hun kastede barnet under en af buskene.Ge 21:15 And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.
[1Mo 21:16 DK-KJV] Og hun gik, og satte sig ned overfor ham, som var det et bueskud: for hun sagde, Lad mig ikke se barnets død. Og hun sad overfor ham, og opløftede hendes stemme, og græd.Ge 21:16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept.
[1Mo 21:17 DK-KJV] Og Gud hørte drengens stemme; og Guds engel kaldte på Hagar ud af himlen, og sagde til hende, Hvad plager dig, Hagar? frygt ikke; for Gud har hørt drengens stemme hvor han er.Ge 21:17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.
[1Mo 21:18 DK-KJV] Rejs dig, løft drengen op, og hold ham i din hånd; for jeg vil gøre ham til en stor nation.Ge 21:18 Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation.
[1Mo 21:19 DK-KJV] Og Gud åbnede hendes øjne, og hun så’ en brønd med vand; og hun gik, og fyldte flasken med vand, og gav drengen noget at drikke.Ge 21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.
[1Mo 21:20 DK-KJV] Og Gud var med drengen; og han voksede, og boede i vildmarken, og blev en bueskytte.Ge 21:20 And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer.
[1Mo 21:21 DK-KJV] Og han boede i Parans vildmark: og hans mor tog ham en hustru ud af Egyptens land.Ge 21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.
[1Mo 21:22 DK-KJV] Og det skete på det tidspunkt, at Abimeleck og Phichol den ledende kaptajn for hans hær talte til Abraham, og siger, Gud er med dig i alt hvad du gør:Ge 21:22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest:
[1Mo 21:23 DK-KJV] Sværg du nu derfor overfor mig ved Gud at du ikke vil handle falskt mod mig, heller ikke mod min søn, heller ikke mod min søns søn: men efter den godhed som jeg har gjort for dig, skal du gøre for mig, og for det land hvori du har opholdt dig.Ge 21:23 Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son’s son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.
[1Mo 21:24 DK-KJV] Og Abraham sagde, Jeg sværger.Ge 21:24 And Abraham said, I will swear.
[1Mo 21:25 DK-KJV] Og Abraham bebrejdede Abimelech på grund af en brønd med vand, som Abimelechs tjenere havde taget med magt.Ge 21:25 And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech’s servants had violently taken away.
[1Mo 21:26 DK-KJV] Og Abimelech sagde, Jeg ved ikke hvem der har gjort denne ting: du har heller ikke fortalt mig det, jeg har heller ikke hørt om det, før i dagGe 21:26 And Abimelech said, I wot not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day.
[1Mo 21:27 DK-KJV] Og Abraham tog får og okser, og gav dem til Abimelech; og de lavede begge en pagt.Ge 21:27 And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant.
[1Mo 21:28 DK-KJV] Og Abraham satte 7 hun lam fra flokken for sigselv.Ge 21:28 And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.
[1Mo 21:29 DK-KJV] Og Abimelech sagde til Abraham, Hvad betyder disse 7 hun lam som du har sat til side for sigselv?Ge 21:29 And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?
[1Mo 21:30 DK-KJV] Og han sagde, For disse 7 hun lam skal du ta’ fra min hånd, så de må være et vidne for mig, at jeg har gravet denne brønd.Ge 21:30 And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.
[1Mo 21:31 DK-KJV] Derfor kaldte han det sted Beer-sheba; fordi de begge sværgede der.Ge 21:31 Wherefore he called that place Beer-sheba; because there they sware both of them.
[1Mo 21:32 DK-KJV] Således lavede de en pagt ved Beer-sheba: da rejste Abimelech sig op, og Phichol den ledende kaptajn for hans hær, og de returnerede ind i Filisternes land.Ge 21:32 Thus they made a covenant at Beer-sheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.
[1Mo 21:33 DK-KJV] Og Abraham plantede en lund i Beer-sheba, og kaldte på HERRENs navn der, evighedernes Gud.Ge 21:33 And Abraham planted a grove in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God.
[1Mo 21:34 DK-KJV] Og Abraham opholdt sig mange dage i Filisternes land.Ge 21:34 And Abraham sojourned in the Philistines’ land many days.
[1Mo 22:1 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at Gud satte Abraham på en prøve, og sagde til ham, Abraham: og han sagde, Læg mærke til, her er jeg.Ge 22:1 And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham: and he said, Behold, here I am.
[1Mo 22:2 DK-KJV] Og han sagde, Tag nu din søn, din eneste søn Isak, som du elsker, og ta’ til Moriahs land; og tilbyd ham der som en brændoffergave på et af de bjerge som jeg vil fortælle dig om.Ge 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.
[1Mo 22:3 DK-KJV] Da stod Abraham tidligt op om morgenen, og sadlede hans æsel, og tog 2 af hans unge mænd med ham, og hans søn Isak, og kløvede træet til brændoffergaven, og rejste sig, og gik til det sted som Gud havde fortalt ham om.Ge 22:3 And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him.
[1Mo 22:4 DK-KJV] Da på den tredje dag opløftede Abraham hans øjne, og så’ stedet et stykke væk.Ge 22:4 Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.
[1Mo 22:5 DK-KJV] Og Abraham sagde til hans unge mænd: Bliv I her med æslet; og jeg og drengen vil gå derover og tilbede, og kommer tilbage til jer.Ge 22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.
[1Mo 22:6 DK-KJV] Og Abraham tog træet til brændoffergaven, og lagde det på Isak hans søn; og han tog ilden i hans hånd, og en kniv; og de gik begge af dem sammen.Ge 22:6 And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son; and he took the fire in his hand, and a knife; and they went both of them together.
[1Mo 22:7 DK-KJV] Og Isak talte til hans far Abraham, og sagde: Min far: og han sagde, Her er jeg, min søn. Og han sagde, Læg mærke til ilden og træet; men hvor er lammet som en brændoffergave?Ge 22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt offering?
[1Mo 22:8 DK-KJV] Og Abraham sagde, Min søn, Gud vil hamselv sørge for et lam som en brændoffergave: sådant gik de begge af dem sammen.Ge 22:8 And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering: so they went both of them together.
[1Mo 22:9 DK-KJV] Og de kom til stedet som Gud havde fortalt ham om; og Abraham byggede et alter der, og lagde træet i orden, og bandt hans søn Isak, og lagde ham på alteret ovenpå træet.Ge 22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood.
[1Mo 22:10 DK-KJV] Og Abraham strak hans hånd ud, og tog kniven for at dræbe hans søn.Ge 22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.
[1Mo 22:11 DK-KJV] Og HERRENs engel kaldte på ham ud fra himlen, og sagde, Abraham, Abraham: Og han sagde, Her er jeg.Ge 22:11 And the angel of the LORD called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here am I.
[1Mo 22:12 DK-KJV] Og han sagde, Læg ikke din hånd på drengen, og gør ikke noget ved ham; for nu ved jeg at du frygter Gud, eftersom du ikke har tilbageholdt din søn, din eneste søn fra mig.Ge 22:12 And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me.
[1Mo 22:13 DK-KJV] Og Abraham opløftede hans øjne, og kiggede, og læg mærke til bagved ham var en vædder der var fanget i krattet ved hans horn: og Abraham gik og tog vædderen, og opofrede ham som en brændoffergave i stedet for hans søn.Ge 22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son.
[1Mo 22:14 DK-KJV] Og Abraham kaldte navnet på det sted Jehovah-jireh: som det er sagt indtil denne dag, På HERRENs bjerg skal det bli’ set. “Jehovah-jireh – Betyder: Gud vil sørge for det”Ge 22:14 And Abraham called the name of that place Jehovah-jireh: as it is said to this day, In the mount of the LORD it shall be seen.
[1Mo 22:15 DK-KJV] Og HERRENs engel kaldte på Abraham ud fra himlen for anden gang,Ge 22:15 And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second time,
[1Mo 22:16 DK-KJV] Og sagde, Ved migselv har jeg svoret, siger HERREN, for nu da du har gjort denne ting, og ikke har tilbageholdt din søn, din eneste søn:Ge 22:16 And said, By myself have I sworn, saith the LORD, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son:
[1Mo 22:17 DK-KJV] Så i velsignelse vil jeg velsigne dig, og i multiplicering vil jeg multiplicer din sæd som himlens stjerner, og som sandet der er på strandbredden; og dit afkom skal besidde hans fjenders porte;Ge 22:17 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies;
[1Mo 22:18 DK-KJV] Og i din sæd skal alle jordens nationer bli’ velsignet; fordi du har adlydt min stemme.Ge 22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.
[1Mo 22:19 DK-KJV] Sådant returnerede Abraham til hans unge mænd, og de rejste sig op og gik til Beer-sheba; og Abraham boede ved Beer-sheba.Ge 22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beer-sheba; and Abraham dwelt at Beer-sheba.
[1Mo 22:20 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at det blev fortalt Abraham, og sagt: Læg mærke til, Milcah, hun har også født børn til din bror Nahor;Ge 22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she hath also born children unto thy brother Nahor;
[1Mo 22:21 DK-KJV] Huz hans førstefødte, og Buz hans bror, og Arams far Kemuel,Ge 22:21 Huz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram,
[1Mo 22:22 DK-KJV] Og Chesed, og Hazo, og Pildash, og Jidlaph, og Bethuel.Ge 22:22 And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.
[1Mo 22:23 DK-KJV] Og Bethuel avlede Rebekah: disse 8 bar Milcah til Nahor, Abrahams bror.Ge 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham’s brother.
[1Mo 22:24 DK-KJV] Og hans konkubine, hvis navn var Reumah, hun fødte også Tebah, og Gaham, og Thahash, og Maachah.Ge 22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she bare also Tebah, and Gaham, and Thahash, and Maachah.
[1Mo 23:1 DK-KJV] Og Sarah var 127 år gammel: dette var årene af Sarahs liv.Ge 23:1 And Sarah was an hundred and seven and twenty years old: these were the years of the life of Sarah.
[1Mo 23:2 DK-KJV] Og Sarah døde i Kirjath-arba; det samme er Hebron i Canaans land: og Abraham kom for at sørge over Sarah, og for at græde over hende.Ge 23:2 And Sarah died in Kirjath-arba; the same is Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.
[1Mo 23:3 DK-KJV] Og Abraham stod op foran hans døde, og talte til Heths sønner, og siger,Ge 23:3 And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying,
[1Mo 23:4 DK-KJV] Jeg er en fremmed og en der bare opholder sig hos jer: giv mig en besiddelse til at være et begravelsessted hos jer, så jeg må begrave min døde uden for mit synsfelt.Ge 23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight.
[1Mo 23:5 DK-KJV] Og Heths børn svarede Abraham, og siger til ham,Ge 23:5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him,
[1Mo 23:6 DK-KJV] Hør os, min herre: du er en mægtig prins blandt os: i valget af vore gravmonumenter begrav din døde; ingen af os skal holde hans gravmonument tilbage fra dig, men at du må begrave din døde.Ge 23:6 Hear us, my lord: thou art a mighty prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead.
[1Mo 23:7 DK-KJV] Og Abraham stod op, og bukkede sigselv ned for folket fra det land, ja for Heths børn.Ge 23:7 And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth.
[1Mo 23:8 DK-KJV] Og han kommunikerede med dem, og siger, Hvis det er jeres tanke at jeg skulle begrave min døde uden for mit synsfelt; hør mig, og be’ indtrængende for mig overfor Ephron sønnen af Zohar,Ge 23:8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight; hear me, and intreat for me to Ephron the son of Zohar,
[1Mo 23:9 DK-KJV] Så han må gi’ mig Machpelah-grotten, som han har, der er for enden af hans mark; for så mange penge som den er værd skal han gi’ den til mig som en besiddelse til at være et begravelsessted iblandt jer. “Machpelah = double; a fold”Ge 23:9 That he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for as much money as it is worth he shall give it me for a possession of a buryingplace amongst you.
[1Mo 23:10 DK-KJV] Og Ephron boede blandt Heths børn: og Hittiten Ephron svarede Abraham alt imens Heths børns hørte det, ja af alle der gik indad hans byport, og siger,Ge 23:10 And Ephron dwelt among the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying,
[1Mo 23:11 DK-KJV] Nej, min herre, hør mig: Marken giver jeg dig, og grotten der er derinde, den giver jeg dig; alt imens mit folks sønner er tilstede giver jeg den til dig; begrav din døde.Ge 23:11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the sons of my people give I it thee: bury thy dead.
[1Mo 23:12 DK-KJV] Og Abraham bukkede sigselv ned foran folket fra det land.Ge 23:12 And Abraham bowed down himself before the people of the land.
[1Mo 23:13 DK-KJV] Og han talte til Ephron alt imens folket fra det land hørte det, og siger, Men hvis du vil gi’ den, betaler jeg dig, hør mig: Jeg vil gi’ dig penge for marken; ta’ det fra mig, og jeg vil begrave min døde der.Ge 23:13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me: I will give thee money for the field; take it of me, and I will bury my dead there.
[1Mo 23:14 DK-KJV] Og Ephron svarede Abraham, og siger til ham,Ge 23:14 And Ephron answered Abraham, saying unto him,
[1Mo 23:15 DK-KJV] Min herre, lyt til mig: landstykket er 400 sølvshekler værd; hvad er det mellem mig og dig? begrav din døde for det. “1 shekel som de handlende brugte = 14 gram så 400 stk. er 5.600 gram – Hvis sølvkursen var tilsvarende som den er i 2021, altså 11.5 kroner grammet var prisen 64.400 kroner”Ge 23:15 My lord, hearken unto me: the land is worth four hundred shekels of silver; what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead.
[1Mo 23:16 DK-KJV] Og Abraham lyttede til Ephron; og Abraham vejede sølvet op til Ephron, som han havde nævnt alt imens Heths sønner hørte det, 400 sølvshekler, som var de penge som de handlende brugte.Ge 23:16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the merchant.
[1Mo 23:17 DK-KJV] Og Ephrons mark, som var i Machpelah, som var foran Mamre, marken, og grotten som var derinde, og alle træerne der var på marken, der var i alle grænserne rundt omkring, var bundet ved et løfteGe 23:17 And the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure
[1Mo 23:18 DK-KJV] Til Abraham som en besiddelse alt imens Heths børn var tilstede, foran alle der gik indad hans byport.Ge 23:18 Unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city.
[1Mo 23:19 DK-KJV] Og derefter, begravede Abraham hans hustru Sarah i grotten på Machpelahs mark foran Mamre: det samme er Hebron i Canaans land.Ge 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan.
[1Mo 23:20 DK-KJV] Og marken, og grotten der er derinde, var bundet ved et løfte til Abraham som en besiddelse til at være et begravelsessted via Heths sønner.Ge 23:20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a buryingplace by the sons of Heth.
[1Mo 24:1 DK-KJV] Og Abraham var gammel, og godt oppe i årene: og HERREN havde velsignet Abraham i alle ting.Ge 24:1 And Abraham was old, and well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things.
[1Mo 24:2 DK-KJV] Og Abraham sagde til hans ældste tjener for hans hus, der regerede over alt det han havde, Læg, jeg ber dig, din hånd under mit lår:Ge 24:2 And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:
[1Mo 24:3 DK-KJV] Og jeg vil få dig til at sværge via HERREN, himlens Gud, og jordens Gud, for ikke at du skal ta’ en hustru til min søn af Canaaniternes døtre, blandt hvem jeg bor:Ge 24:3 And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:
[1Mo 24:4 DK-KJV] Men du skal gå til mit land, og til min slægt, og ta’ en hustru til min søn Isak.Ge 24:4 But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac.
[1Mo 24:5 DK-KJV] Og tjeneren sagde til ham, Hvad nu hvis kvinden ikke vil være villig til at følge med mig til dette land: skal jeg så nødvendigvis bringe din søn tilbage til det land hvorfra du kom?Ge 24:5 And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest?
[1Mo 24:6 DK-KJV] Og Abraham sagde til ham, Pas du på at du ikke bringer min søn derhen igen.Ge 24:6 And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again.
[1Mo 24:7 DK-KJV] Himlens Gud HERREN, som tog mig fra min fars hus, og fra min slægts land, og som talte til mig, og der svor overfor mig, og siger, Til din sæd vil jeg give dette land; han skal sende hans engel foran dig, og du skal ta’ en hustru til min søn derfra.Ge 24:7 The LORD God of heaven, which took me from my father’s house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence.
[1Mo 24:8 DK-KJV] Og hvis kvinden ikke er villig til at følge efter dig, da skal du være fri fra denne min ed: men bring blot ikke min søn derhen igen.Ge 24:8 And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath: only bring not my son thither again.
[1Mo 24:9 DK-KJV] Og tjeneren lagde hans hånd under låret på Abraham hans mester, og svor overfor ham angående denne sag.Ge 24:9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter.
[1Mo 24:10 DK-KJV] Og tjeneren tog 10 kameler fra hans mesters kameler, og rejste; for alt godset fra hans mester var i hans hånd: og han rejste sig, og gik til Mesopotamien, til byen Nahor. Ge 24:10 And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.
[1Mo 24:11 DK-KJV] Og han fik hans kameler til at knæle ned udenfor byen ved en brønd med vand på det tidspunkt om aftenen, ja på det tidspunkt hvor kvinder går ud for at hente vand.Ge 24:11 And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water.
[1Mo 24:12 DK-KJV] Og han sagde, Kæreste HERRE min mester Abrahams Gud, jeg ber dig, send mig held og lykke denne dag, og vis godhed overfor min mester Abraham.Ge 24:12 And he said, O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.
[1Mo 24:13 DK-KJV] Læg mærke til, jeg står her ved brønden med vand; og menneskedøtrene fra byen kom ud for at trække vand:Ge 24:13 Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water:
[1Mo 24:14 DK-KJV] Og lad det komme til at ske, at den unge pige til hvem jeg skal sige, Sænk din vandkande, jeg ber dig, så jeg må drikke; og hun skal sige, Drik, og jeg vil også gi’ dine kameler noget at drikke: lad den sammen være hende som du har udvalgt for din tjener Isak; og derved skal jeg vide at du har vist godhed overfor min mester.Ge 24:14 And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master.
[1Mo 24:15 DK-KJV] Og det skete, før han var færdig med at tale, at, læg mærke til, Rebekah kom ud, hun som var født til Bethuel, Milcahs søn, Nahors hustru, Abrahams bror, med hendes vandkande på hendes skulder.Ge 24:15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham’s brother, with her pitcher upon her shoulder.
[1Mo 24:16 DK-KJV] Og den unge pige var meget smuk at kigge på, en jomfru, der var heller ikke nogen mand der havde kendt hende: og hun gik ned til brønden, og fyldte hendes vandkande, og kom op.Ge 24:16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up.
[1Mo 24:17 DK-KJV] Og tjeneren løb for at møde hende, og sagde, Lad mig, jeg ber dig, drikke en smule vand fra din vandkande.Ge 24:17 And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher.
[1Mo 24:18 DK-KJV] Og hun sagde, Drik, min herre: og hun skyndte sig, og sænkede hendes vandkande på hendes hånd, og gav ham noget at drikke.Ge 24:18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink.
[1Mo 24:19 DK-KJV] Og da hun var færdig med at gi’ ham noget at drikke, sagde hun, Jeg vil også trække vand til dine kameler, indtil de er færdig med at drikke.Ge 24:19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking.
[1Mo 24:20 DK-KJV] Og hun skyndte sig, og tømte hendes vandkande ned i truget, og løb tilbage til brønden for at trække vand, og trække til alle hans kameler.Ge 24:20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels.
[1Mo 24:21 DK-KJV] Og manden forundredes over hende og var stille, for at bevidne om HERREN havde gjort hans rejse gavnlig eller ikke.Ge 24:21 And the man wondering at her held his peace, to wit whether the LORD had made his journey prosperous or not.
[1Mo 24:22 DK-KJV] Og det skete, da kamelerne var færdig med at drikke, at manden tog en guldørering der vejede ½ shekel, og 2 guldarmbånd til hendes hænder der vejede 10 shekler;Ge 24:22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold;
[1Mo 24:23 DK-KJV] Og sagde, Hvis datter er du? fortæl mig det, jeg ber dig: er der plads i din fars hus til os at logere i?Ge 24:23 And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father’s house for us to lodge in?
[1Mo 24:24 DK-KJV] Og hun sagde til ham, Jeg er Bethuels datter Milcahs søn, som hun fødte til Nahor.Ge 24:24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor.
[1Mo 24:25 DK-KJV] Hun sagde desuden til ham, Vi har både strå og forsyninger nok, og plads til at logere i.Ge 24:25 She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.
[1Mo 24:26 DK-KJV] Og manden bukkede hans hoved ned, og tilbad HERREN.Ge 24:26 And the man bowed down his head, and worshipped the LORD.
[1Mo 24:27 DK-KJV] Og han sagde, Velsignet er min mester Abrahams Gud HERREN, som ikke har efterladt min mester blottet overfor hans barmhjertighed og hans sandhed: Mens jeg var på vejen, ledte HERREN mig til min mesters brødres hus.Ge 24:27 And he said, Blessed be the LORD God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I being in the way, the LORD led me to the house of my master’s brethren.
[1Mo 24:28 DK-KJV] Og den unge pige løb, og fortalte dem fra hendes mors hus disse ting.Ge 24:28 And the damsel ran, and told them of her mother’s house these things.
[1Mo 24:29 DK-KJV] Og Rebekah havde en bror, og hans navn var Laban: og Laban løb ud til manden, til brønden.Ge 24:29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well.
[1Mo 24:30 DK-KJV] Og det skete, da han så’ øreringen og armbåndene på hans søsters hænder, og da han hørte ordene fra hans søster Rebekah, som siger, Således talte manden til mig; så han kom til manden; og, læg mærke til, han stod hos kamelerne ved brønden.Ge 24:30 And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister’s hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the well.
[1Mo 24:31 DK-KJV] Og han sagde, Kom ind, du HERRENs velsignede; hvorfor står du udenfor? for jeg har forberedt huset, og rum til kamelerne.Ge 24:31 And he said, Come in, thou blessed of the LORD; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels.
[1Mo 24:32 DK-KJV] Og manden kom ind i huset: og han løsnede hans kameler, og gav strå og proviant til kamelerne, og vand til at vaske hans fødder, og mændenes fødder der var med ham.Ge 24:32 And the man came into the house: and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men’s feet that were with him.
[1Mo 24:33 DK-KJV] Og der var sat mad foran ham til at spise: men han sagde, Jeg vil ikke spise, før jeg fortalt om mit erne. Og han sagde, Sig det.Ge 24:33 And there was set meat before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on.
[1Mo 24:34 DK-KJV] Og han sagde, Jeg er Abrahams tjener.Ge 24:34 And he said, I am Abraham’s servant.
[1Mo 24:35 DK-KJV] Og HERREN har velsignet min mester meget; og han er blevet stor: og han har givet ham flokke, og besætninger, og sølv, og guld, og tjenestemænd, og tjenestepiger, og kameler, og æsler.Ge 24:35 And the LORD hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks, and herds, and silver, and gold, and menservants, and maidservants, and camels, and asses.
[1Mo 24:36 DK-KJV] Og Sara min mesters hustru fødte en søn til min mester da hun var gammel: og til ham har han givet alt det han har.Ge 24:36 And Sarah my master’s wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath.
[1Mo 24:37 DK-KJV] Og min mester fik mig til at sværge, og siger, Du skal ikke ta’ en hustru til min søn fra Canaaniternes døtre, i hvis land jeg bor:Ge 24:37 And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife to my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell:
[1Mo 24:38 DK-KJV] Men du skal gå til min fars hus, og til min slægt, og ta’ en hustru til min søn.Ge 24:38 But thou shalt go unto my father’s house, and to my kindred, and take a wife unto my son.
[1Mo 24:39 DK-KJV] Og jeg sagde til min mester, Hvad nu hvis kvinden ikke vil følge efter mig.Ge 24:39 And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me.
[1Mo 24:40 DK-KJV] Og han sagde til mig, HERREN, foran hvem jeg vandre, vil sende hans engel med dig, og lade ting lykkedes på din vej; og du skal ta’ en hustru til min søn fra min slægt, og fra min fars hus:Ge 24:40 And he said unto me, The LORD, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father’s house:
[1Mo 24:41 DK-KJV] Da skal du være fri fra denne min ed, når du kommer til min slægt; og hvis de ikke giver dig en, skal du være fri fra min ed.Ge 24:41 Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred; and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath.
[1Mo 24:42 DK-KJV] Og jeg kom denne dag til brønden, og sagde, Kæreste HERRE min mester Abrahams Gud, hvis du nu lader tingene lykkedes for mig på vejen hvor jeg går:Ge 24:42 And I came this day unto the well, and said, O LORD God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go:
[1Mo 24:43 DK-KJV] Læg mærke til, jeg står ved  brønden med vand; og det skal komme til at ske, at når jomfruen kommer frem for at trække vand, og jeg siger til hende, Gi’ mig, jeg ber dig, en smule vand fra din vandkande at drikke;Ge 24:43 Behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink;
[1Mo 24:44 DK-KJV] Og hun siger til mig, Drik både du, og jeg vil også trække til dine kameler: lad den samme være den kvinde som HERREN har udvalgt til min mesters søn.Ge 24:44 And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my master’s son.
[1Mo 24:45 DK-KJV] Og før jeg var færdig med at tale i mit hjerte, læg mærke til, Rebekah kom frem med hendes vandkande på hendes skulder; og hun gik ned til brønden, og trak vand: og jeg sagde til hende, Lad mig drikke, jeg ber dig.Ge 24:45 And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well, and drew water: and I said unto her, Let me drink, I pray thee.
[1Mo 24:46 DK-KJV] Og hun skyndte sig, og sænkede hendes vandkande fra hendes skulder, og sagde, Drik, og jeg vil også gi’ dine kameler noget at drikke: sådant drak jeg, og hun fik også kamelerne til at drikke.Ge 24:46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also.
[1Mo 24:47 DK-KJV] Og jeg spurgte hende, og sagde, Hvis datter er du? Og hun sagde, Bethuels datter, Nahors søn, som Milcah fødte til ham: og jeg satte en ørering på hendes ansigt, og armbåndene på hendes hænder.Ge 24:47 And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, The daughter of Bethuel, Nahor’s son, whom Milcah bare unto him: and I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands.
[1Mo 24:48 DK-KJV] Og bukkede mit hoved ned, og tilbad HERREN, og velsignede min mesters Abrahams Gud HERREN, som havde ledt mig på den rette vej for at ta’ min mesters brors datter til hans søn.Ge 24:48 And I bowed down my head, and worshipped the LORD, and blessed the LORD God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master’s brother’s daughter unto his son.
[1Mo 24:49 DK-KJV] Og hvis I nu vil handle venligt og retskaffent med min mester, sig det: og hvis ikke, sig det; så jeg må vende mig mod den højre hånd, eller mod den venstre.Ge 24:49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left.
[1Mo 24:50 DK-KJV] Da svarede Laban og Bethuel og sagde, Den ting udgår fra HERREN: vi kan ikke sige noget dårligt eller godt til dig.Ge 24:50 Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the LORD: we cannot speak unto thee bad or good.
[1Mo 24:51 DK-KJV] Læg mærke til, Rebekah er foran dig, ta’ hende, og gå, og lad hende bli’ min mesters søns hustru, som HERREN har talt.Ge 24:51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master’s son’s wife, as the LORD hath spoken.
[1Mo 24:52 DK-KJV] Og det skete, at, da Abrahams tjener hørte deres ord, tilbad han HERREN, og bukkede sigselv ned til jorden.Ge 24:52 And it came to pass, that, when Abraham’s servant heard their words, he worshipped the LORD, bowing himself to the earth.
[1Mo 24:53 DK-KJV] Og tjeneren frembragte smykker af sølv, og smykker af guld, og tøj, og gav dem til Rebekah: han gav også værdifulde ting til hendes bror og til hendes mor.Ge 24:53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things.
[1Mo 24:54 DK-KJV] Og de spiste og drak, han og mændene der var med ham, og ventede hele natten; og de stod op om morgenen, og han sagde, Send mig afsted til min mester.Ge 24:54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master.
[1Mo 24:55 DK-KJV] Og hendes bror og hendes mor sagde, Lad den unge pige bli’ tilbage hos os nogle få dage, i det mindste 10; efter det skal hun gå.Ge 24:55 And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us a few days, at the least ten; after that she shall go.
[1Mo 24:56 DK-KJV] Og han sagde, Forhindre mig ikke, eftersom HERREN har ladet tingene lykkedes for mig på min vej; send mig væk så jeg må gå til min mester.Ge 24:56 And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD hath prospered my way; send me away that I may go to my master.
[1Mo 24:57 DK-KJV] Og de sagde, Vi vil kalde på den unge pige, og finde ud af hvad hun selv siger.Ge 24:57 And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth.
[1Mo 24:58 DK-KJV] Og de kaldte på Rebekah, og sagde til hende, Vil du gå med denne mand? Og hun sagde, Jeg vil gå.Ge 24:58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.
[1Mo 24:59 DK-KJV] Og de sendte Rebekah deres søster væk, og hendes ammende barnepige, og Abrahams tjener, og hans mænd.Ge 24:59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham’s servant, and his men.
[1Mo 24:60 DK-KJV] Og de velsignede Rebekah, og sagde til hende, Du er vor søster, vær du mor til tusindvis af millioner, og lad din sæd besidde porten fra de som hader dem.Ge 24:60 And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them.
[1Mo 24:61 DK-KJV] Og Rebekah rejste sig, og hendes unge piger, og de red på kamelerne, og fulgte efter manden: og tjeneren tog Rebekah, og gik hans vej. Ge 24:61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way.
[1Mo 24:62 DK-KJV] Og Isak kom fra vejen til Lahai-roi-brønden; for han boede i sydlandet.Ge 24:62 And Isaac came from the way of the well Lahai-roi; for he dwelt in the south country.
[1Mo 24:63 DK-KJV] Og om aftenen gik Isak ud på marken for at meditere: og han opløftede hans øjne, og så’, og, læg mærke til, kamelerne var ankommende.Ge 24:63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming.
[1Mo 24:64 DK-KJV] Og Rebekah opløftede hendes øjne, og da hun så’ Isak, aflæssede hun kamelerne.Ge 24:64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel.
[1Mo 24:65 DK-KJV] For hun havde sagt til tjeneren, Hvilken mand er dette der går på marken for at møde os? Og tjeneren havde sagt, Det er min mester: derfor tog hun et slør, og dækkede hendeselv.Ge 24:65 For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master: therefore she took a vail, and covered herself.
[1Mo 24:66 DK-KJV] Og tjeneren fortalte alle de ting som han havde gjort.Ge 24:66 And the servant told Isaac all things that he had done.
[1Mo 24:67 DK-KJV] Og Isak bragte hende ind i Sara hans mors telt, og tog Rebekah, og hun blev hans hustru; og han elskede hende: og Isak var trøstet efter hans mors død.Ge 24:67 And Isaac brought her into his mother Sarah’s tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother’s death.
[1Mo 25:1 DK-KJV] Da tog Abraham igen en hustru, og hendes navn var KeturahGe 25:1 Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah.
[1Mo 25:2 DK-KJV] Og hun fødte Zimran til ham, og Jokshan, og Medan, og Midian, og Ishbak, og Shuah.Ge 25:2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.
[1Mo 25:3 DK-KJV] Og Jokshan avlede Sheba, og Dedan. Og Dedans sønner var Asshurim, og Letushim, og Leummim.Ge 25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.
[1Mo 25:4 DK-KJV] Midians sønner; Ephah, og Epher, og Hanoch, og Abida, og Eldaah. Alle disse var Keturahs børn.Ge 25:4 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.
[1Mo 25:5 DK-KJV] Og Abraham gav alt det han havde til Isak.Ge 25:5 And Abraham gave all that he had unto Isaac.
[1Mo 25:6 DK-KJV] Men til konkubinernes sønner, som Abraham havde, gav Abraham gaver, og sendte dem væk fra Isak hans søn, mens han stadig levede, østpå, til østlandet.Ge 25:6 But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country.
[1Mo 25:7 DK-KJV] Og disse er årsdagene af Abrahams liv som han levede, 175 år.Ge 25:7 And these are the days of the years of Abraham’s life which he lived, an hundred threescore and fifteen years.
[1Mo 25:8 DK-KJV] Da opgav Abraham ånden, og døde i en god gammel alder, en gammel mand, og fuld af år; og var samlet med hans folk.Ge 25:8 Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people.
[1Mo 25:9 DK-KJV] Og hans sønner Isak og Ishmael begravede ham i Machpelah-grotten, på Hittiten Ephrons mark Zohars søn, som var foran Mamre;Ge 25:9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;
[1Mo 25:10 DK-KJV] Den mark som Abraham købte af Heths sønner: der var Abraham begravet, og Sara hans hustru.Ge 25:10 The field which Abraham purchased of the sons of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife.
[1Mo 25:11 DK-KJV] Og det skete efter Abrahams død, at Gud velsignede hans søn Isak; og Isak boede ved Lahai-roi-brønden.Ge 25:11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahai-roi.
[1Mo 25:12 DK-KJV] Nu er disse generationerne efter Ishmael, Abrahams søn, som Hagar Egypteren, Saras tjenestepige, fødte til Abraham.Ge 25:12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham’s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s handmaid, bare unto Abraham:
[1Mo 25:13 DK-KJV] Og disse er navnene på sønnerne af Ishmael, via deres navne, efter deres generationer: Ishmaels førstefødte, Nebajoth; og Kedar, og Adbeel, og Mibsam,Ge 25:13 And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
[1Mo 25:14 DK-KJV] Og Mishma, og Dumah, og Massa,Ge 25:14 And Mishma, and Dumah, and Massa,
[1Mo 25:15 DK-KJV] Hadar, og Tema, Jetur, Naphish, og Kedemah:Ge 25:15 Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:
[1Mo 25:16 DK-KJV] Disse er sønnerne af Ishmael, og dette er deres navne, efter deres landsbyer, og efter deres slotte; 12 prinser efter deres nationer.Ge 25:16 These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations.
[1Mo 25:17 DK-KJV] Og disse er årene af Ishmaels liv, 137 år: og han opgav ånden og døde; og var samlet med hans folk.Ge 25:17 And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people.
[1Mo 25:18 DK-KJV] Og de boede fra Havilah til Shur, der er foran Egypten, som du går imod Assyrien: og han døde i nærværet af alle hans brødre.Ge 25:18 And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: and he died in the presence of all his brethren.
[1Mo 25:19 DK-KJV] Og disse er generationerne efter Isak, Abrahams søn, Abraham avlede Isak:Ge 25:19 And these are the generations of Isaac, Abraham’s son: Abraham begat Isaac:
[1Mo 25:20 DK-KJV] Og Isak var 40 år gammel da han tog Rebekah til hustru, Bethuels datter Syreren fra Padan-aram, søsteren til Syreren Laban.Ge 25:20 And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padan-aram, the sister to Laban the Syrian.
[1Mo 25:21 DK-KJV] Og Isak bønfaldt HERREN for hans hustru, fordi hun var gold: og HERREN bønhørte ham, og Rebekah hans hustru undfangede.Ge 25:21 And Isaac intreated the LORD for his wife, because she was barren: and the LORD was intreated of him, and Rebekah his wife conceived.
[1Mo 25:22 DK-KJV] Og børnene kæmpede samme ind i hende; og hun sagde, Hvis det er sådant, hvorfor er jeg således? Og hun gik for at forespørge HERREN om det.Ge 25:22 And the children struggled together within her; and she said, If it be so, why am I thus? And she went to inquire of the LORD.
[1Mo 25:23 DK-KJV] Og HERREN sagde til hende, 2 nationer er i din livmoder, og 2 slags folk skal bli’ adskilt fra dit indre; og det ene folk skal være stærkere end det andet folk; og den ældre skal tjene den yngre.Ge 25:23 And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
[1Mo 25:24 DK-KJV] Og da dagene for hendes forløsning var fuldendt, læg mærke til, der var tvillinger i hendes livmoder.Ge 25:24 And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.
[1Mo 25:25 DK-KJV] Og den første kom ud rød, over det hele som en behåret beklædning; og de kaldte hans navn Esau. Ge 25:25 And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau.
[1Mo 25:26 DK-KJV] Og efter det kom hans bror ud, og hans hånd tog fat i Esaus hæl; og hans navn var kaldt Jacob: og Isak var 60 år gammel da hun fødte dem.Ge 25:26 And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau’s heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them.
[1Mo 25:27 DK-KJV] Og drengene voksede: og Esau var en smart jager, en mand fra marken; og Jacob var en slette mand, der boede i telte.Ge 25:27 And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a plain man, dwelling in tents.
[1Mo 25:28 DK-KJV] Og Isak elskede Esau, fordi han spiste af hans vildt: men Rebekah elskede Jacob.Ge 25:28 And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: but Rebekah loved Jacob.
[1Mo 25:29 DK-KJV] Og Jacob sydede en gryderet: og Esau kom fra marken, og han var udmattet:Ge 25:29 And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he was faint:
[1Mo 25:30 DK-KJV] Og Esau sagde til Jacob, Mad mig, jeg ber dig, med den samme røde gryderet; for jeg er udmattet: derfor var hans navn kaldt Edom.Ge 25:30 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint: therefore was his name called Edom.
[1Mo 25:31 DK-KJV] Og Jacob sagde, Sælg mig denne dag din fødselsret.Ge 25:31 And Jacob said, Sell me this day thy birthright.
[1Mo 25:32 DK-KJV] Og Esau sagde, Læg mærke til, jeg er lige ved at dø: og hvad skal denne fødselsret gavne mig?Ge 25:32 And Esau said, Behold, I am at the point to die: and what profit shall this birthright do to me?
[1Mo 25:33 DK-KJV] Og Jacob sagde, Sværg overfor mig denne dag; og han sværgede overfor ham: og han solgte hans fødselsret til Jacob.Ge 25:33 And Jacob said, Swear to me this day; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob.
[1Mo 25:34 DK-KJV] Da gav Jacob Esau brød og gryderetten af linser; og han spiste og drak, og rejste sig, og gik hans vej: således foragtede Esau hans fødselsret.Ge 25:34 Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentiles; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: thus Esau despised his birthright.
[1Mo 26:1 DK-KJV] Og der var en hungersnød i landet, i tillæg til den første hungersnød der var i Abrahams dage. Og Isak gik til Filisternes konge Abimelech i Gerar.Ge 26:1 And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar.
[1Mo 26:2 DK-KJV] Og HERREN viste sig for ham, og sagde, Gå ikke ned til Egypten; bo i det land som jeg skal fortælle dig om:Ge 26:2 And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:
[1Mo 26:3 DK-KJV] Ophold dig i dette land, og jeg vil være med dig, og velsigne dig; for til dig, og til din sæd, vil jeg gi’ alle disse lande, og jeg vil udføre ed’en som jeg svor overfor Abraham din far;Ge 26:3 Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father;
[1Mo 26:4 DK-KJV] Og jeg vil få din sæd til at multiplicere sig som himlens stjerner, og vil til din sæd gi’ alle disse lande; og i din sæd skal alle jordens nationer bli’ velsignet;Ge 26:4 And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;
[1Mo 26:5 DK-KJV] Eftersom Abraham adlød min stemme, og holdt mit pålæg, mine befalinger, mine vedtægter, og mine love.Ge 26:5 Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.
[1Mo 26:6 DK-KJV] Og Isak boede i Gerar:Ge 26:6 And Isaac dwelt in Gerar:
[1Mo 26:7 DK-KJV] Og mændene fra det sted spurgte ham om hans hustru; og han sagde, Hun er min søster: for han frygtede for at sige, Hun er min hustru; for ikke at, sagde han, at mændene fra det sted skulle dræbe mig for Rebekah; fordi hun var smuk at kigge på.Ge 26:7 And the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, She is my wife; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon.
[1Mo 26:8 DK-KJV] Og det skete, da han havde været der i lang tid, at Filisternes konge Abimelech kiggede udad et vindue, og så’, og, læg mærke til, Isak fornøjede sig med Rebekah hans hustru.Ge 26:8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.
[1Mo 26:9 DK-KJV] Og Abimelech kaldte på Isak, og sagde, Læg mærke til, hun er med sikkerhed din hustru: og hvorfor sagde du, Hun er min søster? Og Isak sagde til ham, Fordi jeg sagde, For ikke at jeg dør for hende.Ge 26:9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife: and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her.
[1Mo 26:10 DK-KJV] Og Abimelech sagde, Hvad er dette som du har gjort mod os? en fra folket kunne med lethed ha’ ligget med hende, og du skulle ha’ bragt skyld over os.Ge 26:10 And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us.
[1Mo 26:11 DK-KJV] Og Abimelech pålagde hele hans folk, og siger, Han der rører denne mand eller hans hustru skal sandelig lide døden.Ge 26:11 And Abimelech charged all his people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.
[1Mo 26:12 DK-KJV] Da så’ede Isak i det land, og modtog i det samme år 100 fold igen: og HERREN velsignede ham.Ge 26:12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him.
[1Mo 26:13 DK-KJV] Og manden voksede sig stor, og gik videre, og voksede indtil han blev meget stor:Ge 26:13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:
[1Mo 26:14 DK-KJV] For han havde besiddelser af flokke, og besiddelser af besætninger, og en stor mængde med tjenere: og Filistrene var misundelige på ham.Ge 26:14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.
[1Mo 26:15 DK-KJV] For alle de brønde som hans fars tjenere havde gravet i hans far Abrahams dage, dem havde Filisterne tilstoppet, og fyldt dem med jord.Ge 26:15 For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
[1Mo 26:16 DK-KJV] Og Abimelech sagde til Isak, Gå fra os; for du er meget mægtigere end vi.Ge 26:16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.
[1Mo 26:17 DK-KJV] Og Isak rejste derfra, og slog hans telt op i Gerardalen, og boede der.Ge 26:17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.
[1Mo 26:18 DK-KJV] Og Isak udgravede igen de brønde med vand, som de havde gravet i hans far Abrahams dage, for Filisterne havde tilstoppet dem efter Abrahams død: og han kaldte deres navne efter de navne ved hvilke hans far havde kaldt dem.Ge 26:18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.
[1Mo 26:19 DK-KJV] Og Isaks tjenere gravede i dalen, og fandt der en brønd med springende vand.Ge 26:19 And Isaac’s servants digged in the valley, and found there a well of springing water.
[1Mo 26:20 DK-KJV] Og Gerar hyrderne stred med Isaks hyrder, og siger, Vandet er vores: og han kaldte navnet på den brønd Esek (betyder: strid); fordi de stred med ham.Ge 26:20 And the herdmen of Gerar did strive with Isaac’s herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him.
[1Mo 26:21 DK-KJV] Og de gravede en anden brønd, og stred også om den: og han kaldte navnet på den Sitnah. (betyder: had)Ge 26:21 And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah.
[1Mo 26:22 DK-KJV] Og han flyttede sig derfra, og gravede en anden brønd; og om den stred de ikke: og han kaldte navnet på den Rehoboth (betyder: plads); og han sagde, For nu har HERREN lavet plads til os, og vi skal være frygtbare i det land.Ge 26:22 And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.
[1Mo 26:23 DK-KJV] Og han gik op derfra til Beer-sheba. “Edsbrønden”Ge 26:23 And he went up from thence to Beer-sheba.
[1Mo 26:24 DK-KJV] Og HERREN viste sig for ham den samme nat, og sagde, Jeg er din fra Abrahams Gud: frygt ikke, for jeg er med dig, og vil velsigne dig, og multiplicere din sæd for min tjener Abrahams skyld.Ge 26:24 And the LORD appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham’s sake.
[1Mo 26:25 DK-KJV] Og han byggede et alter der, og kaldte på HERRENs navn, og slog hans telt op der: og der gravede Isaks tjenere en brønd.Ge 26:25 And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac’s servants digged a well.
[1Mo 26:26 DK-KJV] Da gik Abimelech til ham fra Gerar, og Ahuzzath en af hans venner, og Phichol den ledende kaptajn for hans hær.Ge 26:26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army.
[1Mo 26:27 DK-KJV] Og Isak sagde til dem, Hvorfor kommer I til mig, eftersom I hader mig, og har sendt mig væk fra jer?Ge 26:27 And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you?
[1Mo 26:28 DK-KJV] Og de sagde, Vi så’ helt bestemt at HERREN var med dig: og vi sagde, Lad der nu være en ed imellem os, ja imellem os og dig, og lad os lave en pagt med dig;Ge 26:28 And they said, We saw certainly that the LORD was with thee: and we said, Let there be now an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee;
[1Mo 26:29 DK-KJV] Så du ikke vil skade os, som vi ikke har rørt dig, og som vi kun har gjort godt overfor dig, og har sendt dig afsted i fred: du er nu HERRENs velsignede.Ge 26:29 That thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of the LORD.
[1Mo 26:30 DK-KJV] Og han holdt en fest for dem, og de spiste og drak.Ge 26:30 And he made them a feast, and they did eat and drink.
[1Mo 26:31 DK-KJV] Og de stod op før tiden om morgenen, og svor overfor hinanden: og Isak sendte dem væk, og de rejste fra ham i fred.Ge 26:31 And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.
[1Mo 26:32 DK-KJV] Og det sket den samme dag, at Isaks tjener kom, og fortalte ham vedrørende brønden som de havde gravet, og sagde til ham, Vi har fundet vand.Ge 26:32 And it came to pass the same day, that Isaac’s servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.
[1Mo 26:33 DK-KJV] Og han kaldte den Shebah (betyder: ed’en): derfor er navnet på byen Beer-sheba indtil denne dag. (Edsbrønden)Ge 26:33 And he called it Shebah: therefore the name of the city is Beer-sheba unto this day.
[1Mo 26:34 DK-KJV] Og Esau var 40 år gammel da han tog 2 hustruer Hittiten Beeris datter Judith, og Hittiten Elons datter Bashemath:Ge 26:34 And Esau was forty years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath the daughter of Elon the Hittite:
[1Mo 26:35 DK-KJV] Hvilket var en sorg for sindet overfor Isak og for Rebekah.Ge 26:35 Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.
[1Mo 27:1 DK-KJV] Og det skete, at da Isak var gammel; og hans øjne var sløret, sådant at han ikke kunne se, at han kaldte på Esau hans ældste søn, og sagde til ham, Min søn: og han sagde til ham, Læg mærke til, her er jeg.Ge 27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son: and he said unto him, Behold, here am I.
[1Mo 27:2 DK-KJV] Og han sagde, Læg nu mærke til, jeg er gammel, jeg kender ikke dagen for min død:Ge 27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death:
[1Mo 27:3 DK-KJV] Ta’ nu derfor, jeg ber dig, dine våben, din pileholder og din bue, og gå ud på marken, og ta’ mig noget vildt;Ge 27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me some venison;
[1Mo 27:4 DK-KJV] Og lav noget velsmagende kød til mig, af den slags som jeg elsker, og bring det til mig; så min sjæl må velsigne dig før jeg dør.Ge 27:4 And make me savoury meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die.
[1Mo 27:5 DK-KJV] Og Rebekah hørte da Isak talte til Esau hans søn. Og Esau gik til marken for at jage efter vildt, og for at bringe det med tilbage.Ge 27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it.
[1Mo 27:6 DK-KJV] Og Rebekah talte til Jacob hendes søn, og siger, Læg mærke til, jeg hørte din far tale med Esau din bror, som sagde,Ge 27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying,
[1Mo 27:7 DK-KJV] Bring mig vildt, og lav noget velsmagende kød til mig, så jeg må spise, og velsigne dig foran HERREN før min død.Ge 27:7 Bring me venison, and make me savoury meat, that I may eat, and bless thee before the LORD before my death.
[1Mo 27:8 DK-KJV] Nu derfor, min søn, adlyd min stemme i overensstemmelse med det som jeg befaler dig.Ge 27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee.
[1Mo 27:9 DK-KJV] Gå nu til flokken, og hent 2 gode gedekid til mig derfra; og jeg vil lave noget velsmagende kød til din far, sådant som han elsker:Ge 27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savoury meat for thy father, such as he loveth:
[1Mo 27:10 DK-KJV] Og du skal bringe det til din far, så han må spise, og så han må velsigne dig før hans død.Ge 27:10 And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death.
[1Mo 27:11 DK-KJV] Og Jacob sagde til Rebekah hans mor, Læg mærke til, Esau min bror er en behåret mand, og jeg er en glat mand:Ge 27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man:
[1Mo 27:12 DK-KJV] Min far vil sikkert rører ved mig, og jeg vil virke som en bedrager overfor ham; og jeg skal bringe en forbandelse over mig, og ikke en velsignelse.Ge 27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing.
[1Mo 27:13 DK-KJV] Og hans mor sagde til ham, Over mig er din forbandelse, min søn: adlyd blot min stemme, og gå og hent dem til mig.Ge 27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son: only obey my voice, and go fetch me them.
[1Mo 27:14 DK-KJV] Og han gik, og hentede dem, og bragte dem til hans mor: og hans mor lavede velsmagende kød, sådant som hans far elskede.Ge 27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savoury meat, such as his father loved.
[1Mo 27:15 DK-KJV] Og Rebekah tog noget prægtigt tøj fra hendes ældste søn Esau, som var hos hende i huset, og gav Jacob hendes yngre søn dem på: Ge 27:15 And Rebekah took goodly raiment of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son:
[1Mo 27:16 DK-KJV] Og hun lagde skindet fra gedekiddene på hans hænder, og på det glatte af hans nakke:Ge 27:16 And she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck:
[1Mo 27:17 DK-KJV] Og hun gav det velsmagende kød og brød, hvilket hun havde forberedt, i hånden på hendes søn Jacob.Ge 27:17 And she gave the savoury meat and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob.
[1Mo 27:18 DK-KJV] Og han kom til hans far, og sagde, Min far: og han sagde, Her er jeg; hvem er du, min søn?Ge 27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son?
[1Mo 27:19 DK-KJV] Og Jacob sagde til hans far, Jeg er Esau din førstefødte; jeg har gjort ligesom du bad mig om: rejs dig, jeg ber dig, sid og spis af mit vildt, så din sjæl må velsigne mig.Ge 27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy firstborn; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me.
[1Mo 27:20 DK-KJV] Og Isak sagde til hans søn, Hvordan kan det være at du har fundet det så hurtigt, min søn? Og hans sagde, Fordi HERREN din Gud bragte det til mig.Ge 27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the LORD thy God brought it to me.
[1Mo 27:21 DK-KJV] Og Isak sagde til Jacob, Kom tættere på, jeg ber dig, så jeg må røre dig, min søn, og se om du virkelig er min søn Esau eller ikke.Ge 27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not.
[1Mo 27:22 DK-KJV] Og Jacob gik tæt hen til hans far; og han rørte ham, og sagde, Stemmen er Jacobs stemme, men hænderne er Esaus hænder.Ge 27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob’s voice, but the hands are the hands of Esau.
[1Mo 27:23 DK-KJV] Og han afslørede ham ikke, fordi hans hænder var behåret, som hans bror Esaus hænder: så han velsignede ham.Ge 27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau’s hands: so he blessed him.
[1Mo 27:24 DK-KJV] Og han sagde, Er du virkelig min søn Esau? Og han sagde, jeg er.Ge 27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am.
[1Mo 27:25 DK-KJV] Og han sagde, Bring det hen til mig, og jeg vil spise af min søns vildt, så min sjæl må velsigne dig. Og han bragte det hen til ham, og han spiste: og han bragt vin hen til ham, og han drak.Ge 27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son’s venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine, and he drank.
[1Mo 27:26 DK-KJV] Og hans far Isak sagde til ham, Kom nu herhen, og kys mig, min søn.Ge 27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son.
[1Mo 27:27 DK-KJV] Og han kom derhen, og kyssede ham: og han duftede til duften fra han tøj, og velsignede ham, og sagde, Se, duften fra min søn er som duften fra en mark som HERREN har velsignet:Ge 27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the LORD hath blessed:
[1Mo 27:28 DK-KJV] Derfor giver Gud dig af duggen fra himlen, og fedmen fra jorden, og rigeligt med korn og vin:Ge 27:28 Therefore God give thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of corn and wine:
[1Mo 27:29 DK-KJV] Lad folk tjene dig, og nationer bukke sig ned for dig: vær herre over dine brødre, og lad dine mors sønner bukke sig ned for dig: forbandet er enhver der forbander dig, og velsignet er han der velsigner dig.Ge 27:29 Let people serve thee, and nations bow down to thee: be lord over thy brethren, and let thy mother’s sons bow down to thee: cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee.
[1Mo 27:30 DK-KJV] Og det skete, lige efter at Isak var færdig med at velsigne Jacob, og Jacob var kun lige gået ud fra hans fars nærvær, at Esau hans bror kom ind fra hans jagt.Ge 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting.
[1Mo 27:31 DK-KJV] Og han havde også lavet velsmagende kød, og bragte det til hans far, og sagde til hans far, Lad min far rejse sig, og spise af hans søns vildt, så din sjæl må velsigne mig.Ge 27:31 And he also had made savoury meat, and brought it unto his father, and said unto his father, Let my father arise, and eat of his son’s venison, that thy soul may bless me.
[1Mo 27:32 DK-KJV] Og Isak hans far sagde til ham, Hvem er du? Og han sagde, Jeg er din søn, din førstefødte Esau.Ge 27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau.
[1Mo 27:33 DK-KJV] Og Isak skælvede overmådeligt, og sagde, Hvem? hvor er han der har taget vildt, og bragt det til mig, og jeg har spist af alt inden du kom, og har velsignet ham? ja, og han skal være velsignet.Ge 27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who? where is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, and he shall be blessed.
[1Mo 27:34 DK-KJV] Og da Esau hørte ordene fra sin far, råbte han med et stort og  overmådelig bittert råb, og sagde til sin far, Velsign mig, ja også mig, Kæreste far.Ge 27:34 And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father.
[1Mo 27:35 DK-KJV] Og han sagde, Din bror kom via list, og har fjernet din velsignelse.Ge 27:35 And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing.
[1Mo 27:36 DK-KJV] Og han sagde, Er han ikke korrekt navngivet Jacob? for han har fortrængt mig disse 2 gang: han fjernede min fødselsret; og, læg mærke til, nu har han fjernet min velsignelse. Og han sagde, Har du ikke reserveret en velsignelse til mig?Ge 27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me?
[1Mo 27:37 DK-KJV] Og Isak svarede og sagde til Esau, Læg mærke til, jeg har gjort ham til din herre, og alle hans brødre har jeg givet til ham som tjenere; og med korn og vin har jeg opretholdt ham; og hvad skal jeg nu gøre med dig, min søn?Ge 27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine have I sustained him: and what shall I do now unto thee, my son?
[1Mo 27:38 DK-KJV] Og Esau sagde til sin far, Har du kun 1 velsignelse, far? velsign mig, ja også mig, Kæreste far. Og Esau opløftede sin stemme, og græd.Ge 27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept.
[1Mo 27:39 DK-KJV] Og Isak svarede og sagde til ham, Læg mærke til, din bolig skal være fedmen fra jorden, og dugge fra himlen fra foroven;Ge 27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above;
[1Mo 27:40 DK-KJV] Og via dit sværd skal du leve, og skal tjene din bror; og det skal komme til at ske når du har herredømmet, at du skal bryde hans åg væk fra din nakke.Ge 27:40 And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck.
[1Mo 27:41 DK-KJV] Og Esau hadede Jacob på grund af velsignelsen hvorved hans far velsignede ham: og Esau sagde i sit hjerte, Sørgedagene for min far er snart; da vil jeg dræbe min bror Jacob.Ge 27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob.
[1Mo 27:42 DK-KJV] Og disse ord fra hendes ældre søn Esau blev fortalt til Rebekah: og hun sendte bud og kaldte på hendes yngre søn Jacob, og sagde til ham: Læg mærke til, din bror Esau, som vedrørende dig, trøster sigselv, og har til hensigt at dræbe dig.Ge 27:42 And these words of Esau her elder son were told to Rebekah: and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, purposing to kill thee.
[1Mo 27:43 DK-KJV] Nu derfor, min søn, adlyd min stemme; og rejs dig, flygt til Laban min bror i Haran;Ge 27:43 Now therefore, my son, obey my voice; and arise, flee thou to Laban my brother to Haran;
[1Mo 27:44 DK-KJV] Og bliv hos ham et par dage, indtil din brors arrigskab forsvinder;Ge 27:44 And tarry with him a few days, until thy brother’s fury turn away;
[1Mo 27:45 DK-KJV] Indtil din brors vrede forsvinder væk fra dig, og han glemmer det som du har gjort mod ham: da vil jeg sende bud, og hente dig derfra: hvorfor skulle jeg også fratages jer begge på en dag?Ge 27:45 Until thy brother’s anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be deprived also of you both in one day?
[1Mo 27:46 DK-KJV] Og Rebekah sagde til Isak, Jeg er træt af mit liv på grund af Heths døtre. Hvis Jacob tager en hustru af Heths døtre, sådanne som disse som er fra det lands døtre, hvilket godt skal mit liv da gøre for mig?Ge 27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me?
[1Mo 28:1 DK-KJV] Og Isak kaldte på Jacob, og velsignede ham, og pålagde ham, og sagde til ham, Du skal ikke ta’ en hustru blandt døtrene til Canaan. Ge 28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan.
[1Mo 28:2 DK-KJV] Rejs dig, gå til Padan-aram, til Bethuels hus din morfar; og ta’ dig en hustru derfra blandt døtrene til Laban din morbror.Ge 28:2 Arise, go to Padan-aram, to the house of Bethuel thy mother’s father; and take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother’s brother.
[1Mo 28:3 DK-KJV] Og Gud Almægtig velsigner dig, og gør dig frugtbar, og multiplicerer dig, så du må være en vrimmel af mennesker;Ge 28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people;
[1Mo 28:4 DK-KJV] Og giver dig Abrahams velsignelse, til dig, og til din sæd med dig; så du må arve det land hvori du er en fremmed, som Gud gav til Abraham.Ge 28:4 And give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham.
[1Mo 28:5 DK-KJV] Og Isak sendte Jacob afsted: og han gik til Laban i Padan-aram, søn af Syreren Bethuel, broderen til Rebekah, Jacobs og Esaus mor.Ge 28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Padan-aram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob’s and Esau’s mother.
[1Mo 28:6 DK-KJV] Da Esau så’ at Isak havde velsignet Jacob, og sendt ham afsted til Padan-aram, for at ta’ sig en hustru derfra; og at som han velsignede ham gav ham et pålæg, som siger, Du skal ikke ta’ en hustru blandt døtrene til Canaan;Ge 28:6 When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padan-aram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan;
[1Mo 28:7 DK-KJV] Og at Jacob adlød hans far og hans mor, og var gået til Padan-aram;Ge 28:7 And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padan-aram;
[1Mo 28:8 DK-KJV] Og eftersom Esau så’ at døtrene til Canaan ikke behagede hans far Isak;Ge 28:8 And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father;
[1Mo 28:9 DK-KJV] Da gik Esau til Ishmael, og tog til de hustruer som han havde Mahalath datteren til Ishmael Abrahams søn, søsteren til Nebajoth, til at være hans hustru.Ge 28:9 Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham’s son, the sister of Nebajoth, to be his wife.
[1Mo 28:10 DK-KJV] Og Jacob gik ud fra Beer-sheba, og gik imod Haran.Ge 28:10 And Jacob went out from Beer-sheba, and went toward Haran.
[1Mo 28:11 DK-KJV] Og han tændte op på et bestemt sted, og blev der hele natten, fordi solen var gået ned; og han tog af stenene fra det sted, og lagde dem som hans hovedpude, og lagde sig ned på det sted for at sove.Ge 28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took of the stones of that place, and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep.
[1Mo 28:12 DK-KJV] Og han drømte, og lagde mærke til en opstillet stige på jorden, og dens top nåede til himlen; og læg mærke til Guds engle steg op og steg ned på den.Ge 28:12 And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it.
[1Mo 28:13 DK-KJV] Og, læg mærke til, HERREN stod over den, og sagde, Jeg er HERREN din far Abrahams Gud, og Isaks Gud: det land hvorpå du ligger, til dig vil jeg gi’ det, og til din sæd;Ge 28:13 And, behold, the LORD stood above it, and said, I am the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed;
[1Mo 28:14 DK-KJV] Og din sæd skal være som jordens støv, og du skal sprede bredt ud mod vest, og mod øst, og mod nord, og mod syd: og i dig og i din sæd skal alle jordens familier bli’ velsignet.Ge 28:14 And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.
[1Mo 28:15 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeg er med dig, og vil bevare dig på alle steder hvorend du går, og vil bringe dig tilbage til dette land; for jeg vil ikke forlade dig, før jeg har gjort det som jeg har talt til dig om. Lav meget gerne et studie med disse 2 ord husk kommaet “thee, until” det står skrevet 12 gange + en 1 gang i denne forklaring, læs også gerne versene over og under selve verset med ordene”Ge 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of.
[1Mo 28:16 DK-KJV] Og Jacob vågnede op fra hans søvn, og han sagde, HERREN er sandelig på dette sted; og jeg vidste det ikke.Ge 28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the LORD is in this place; and I knew it not.
[1Mo 28:17 DK-KJV] Og han var bange, og sagde, Hvor ærefrygtindgydende er dette sted! dette er intet andet end Guds hus, og dette er himmelens port.Ge 28:17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other but the house of God, and this is the gate of heaven.
[1Mo 28:18 DK-KJV] Og Jacob stod tidligt op om morgenen, og tog den sten som han havde lagt som hans hovedpude, og satte den op som en søjle, og hældte olie på toppen af ​​den.Ge 28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put for his pillows, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it.
[1Mo 28:19 DK-KJV] Og han kaldte navnet på det sted Beth-el: men navnet på den by var i starten kaldet Luz. “Beth-el=Guds hus / Luz= separation; afrejse; en mandel”Ge 28:19 And he called the name of that place Beth-el: but the name of that city was called Luz at the first.
[1Mo 28:20 DK-KJV] Og Jacob aflagde et løfte, og siger, Hvis Gud vil være med mig, og vil bevare mig på denne vej som jeg går, og vil give mig brød at spise, og tøj at tage på,Ge 28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on,
[1Mo 28:21 DK-KJV] Sådant at jeg kommer tilbage til min fars hus i fred; da skal HERREN være min Gud.Ge 28:21 So that I come again to my father’s house in peace; then shall the LORD be my God:
[1Mo 28:22 DK-KJV] Og denne sten, som jeg har sat op som en søjle, skal være Guds hus: og af alt det du skal gi’ mig vil jeg helt sikkert gi’ dig en 10’ne del af.Ge 28:22 And this stone, which I have set for a pillar, shall be God’s house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.
[1Mo 29:1 DK-KJV] Da gik Jacob på hans rejse, og kom ind i østfolkets land.Ge 29:1 Then Jacob went on his journey, and came into the land of the people of the east.
[1Mo 29:2 DK-KJV] Og han kiggede, og læg mærke til der var en brønd på marken, og se, der var 3 fåreflokke der lå ved den; for ud af den brønd vandede de flokkene; og en stor sten var over brøndens mund.Ge 29:2 And he looked, and behold a well in the field, and, lo, there were three flocks of sheep lying by it; for out of that well they watered the flocks: and a great stone was upon the well’s mouth.
[1Mo 29:3 DK-KJV] Og derhenne var alle flokkene samlet: og de rullede stenen væk fra brøndens mund og vandede fårene, og satte stenen tilbage over brøndens mund på hans sted.Ge 29:3 And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well’s mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well’s mouth in his place.
[1Mo 29:4 DK-KJV] Og Jacob sagde til dem, Mine brødre, hvorfra er I? Og de sagde: Vi er fra Haran.Ge 29:4 And Jacob said unto them, My brethren, whence be ye? And they said, Of Haran are we.
[1Mo 29:5 DK-KJV] Og han sagde til dem, Kender I Laban Nahors søn? Og de sagde, Vi kender ham.Ge 29:5 And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him.
[1Mo 29:6 DK-KJV] Og han sagde til dem, Har han det godt? Og de sagde: Han har det godt: og læg mærke til, hans datter Rachel kommer med fårene.Ge 29:6 And he said unto them, Is he well? And they said, He is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep.
[1Mo 29:7 DK-KJV] Og han sagde, Se, det er stadig høj dag, og det er heller ikke tid til at kvæget skulle forsamles: vand I fårene, og gå og mad dem.Ge 29:7 And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go and feed them.
[1Mo 29:8 DK-KJV] Og de sagde, Det kan vi ikke, før alle flokkene er forsamlet, og indtil de ruller stenen væk fra brøndens mund; så vander vi fårene.Ge 29:8 And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and till they roll the stone from the well’s mouth; then we water the sheep.
[1Mo 29:9 DK-KJV] Og mens han stadig talte med dem, kom Rachel med hendes fars får: for hun holdt dem.Ge 29:9 And while he yet spake with them, Rachel came with her father’s sheep: for she kept them.
[1Mo 29:10 DK-KJV] Og det skete, da Jacob så’ Rachel datteren af ​​Laban hans morbror, og fårene til Laban hans morbror, at Jacob gik tæt på, og rullede stenen væk fra brøndens mund, og vandede Labans flok hans morbror.Ge 29:10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother’s brother, and the sheep of Laban his mother’s brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well’s mouth, and watered the flock of Laban his mother’s brother.
[1Mo 29:11 DK-KJV] Og Jacob kyssede Rachel, og opløftede hans stemme, og græd.Ge 29:11 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.
[1Mo 29:12 DK-KJV] Og Jacob fortalte Rachel at han var hendes farbror, og at han var Rebekahs søn: og hun løb og fortalte hendes far det.Ge 29:12 And Jacob told Rachel that he was her father’s brother, and that he was Rebekah’s son: and she ran and told her father.
[1Mo 29:13 DK-KJV] Og det skete, da Laban hørte nyhederne om Jacob hans søsters søn, at han løb hen for at møde ham, og omfavnede ham, og kyssede ham, og bragte ham til hans hus. Og han fortalte Laban alle disse ting.Ge 29:13 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister’s son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things.
[1Mo 29:14 DK-KJV] Og Laban sagde til ham, Sandelig er du mine knogler og mit kød. Og han boede hos ham en måneds tid.Ge 29:14 And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month.
[1Mo 29:15 DK-KJV] Og Laban sagde til Jacob, Fordi du er min bror, skulle du derfor tjene mig for intet? fortæl mig, hvad skal din løn være?Ge 29:15 And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what shall thy wages be?
[1Mo 29:16 DK-KJV] Og Laban havde 2 døtre: navnet på den ældste var Leah, og navnet på den yngste var Rachel.Ge 29:16 And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.
[1Mo 29:17 DK-KJV] Leah var øm øjet; men Rachel var smuk og favoriseret.Ge 29:17 Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured.
[1Mo 29:18 DK-KJV] Og Jacob elskede Rachel; og sagde, Jeg vil tjene dig 7 år for Rachel din yngre datter.Ge 29:18 And Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter.
[1Mo 29:19 DK-KJV] Og Laban sagde, Det er bedre at jeg giver hende til dig, end at jeg skulle give hende til en anden mand. bo hos mig.Ge 29:19 And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me.
[1Mo 29:20 DK-KJV] Og Jacob tjente 7 år for Rachel; og de virkede for ham som få dage, for den kærlighed han havde til hende.Ge 29:20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her.
[1Mo 29:21 DK-KJV] Og Jacob sagde til Laban, Giv mig min hustru, for mine dage er fuldført, så jeg må gå ind til hende.Ge 29:21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her.
[1Mo 29:22 DK-KJV] Og Laban forsamlede alle mændene fra det sted, og lavede en fest.Ge 29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast.
[1Mo 29:23 DK-KJV] Og det skete om aftenen, at han tog hans datter Leah, og bragte hende til ham; og han gik ind til hende.Ge 29:23 And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her.
[1Mo 29:24 DK-KJV] Og Laban gav hans pige Zilpah til hans datter Leah som en tjenestepige.Ge 29:24 And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for an handmaid.
[1Mo 29:25 DK-KJV] Og det skete, at om morgenen, læg mærke til, det var Leah: og han sagde til Laban, Hvad har du gjort mod mig? tjente jeg ikke hos dig for Rachel? hvorfor har du da forrådt mig?Ge 29:25 And it came to pass, that in the morning, behold, it was Leah: and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me?
[1Mo 29:26 DK-KJV] Og Laban sagde, Det måtte ikke bli’ gjort sådant i vores land, at gi’ den yngre før den førstefødte.Ge 29:26 And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn.
[1Mo 29:27 DK-KJV] Fuldfør hendes uge, og vi også give dig dette for den tjeneste som du skal tjene hos mig endnu 7 andre år.Ge 29:27 Fulfil her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years.
[1Mo 29:28 DK-KJV] Og Jacob gjorde sådant, og fuldførte hendes uge: og han gav ham også hans datter Rachel til hustru.Ge 29:28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife also.
[1Mo 29:29 DK-KJV] Og Laban gav hans tjenestepige Bilhah til hans datter Rakel til at være hendes pige.Ge 29:29 And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid.
[1Mo 29:30 DK-KJV] Og han gik også ind til Rachel, og han elskede også Rachel mere end Leah, og tjente hos ham endnu 7 andre år.Ge 29:30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.
[1Mo 29:31 DK-KJV] Og da HERREN så’ at Leah var hadet, åbnede han hendes livmoder: men Rachel var gold.Ge 29:31 And when the LORD saw that Leah was hated, he opened her womb: but Rachel was barren.
[1Mo 29:32 DK-KJV] Og Leah undfangede, og bar en søn, og hun kaldte hans navn Reuben; for hun sagde, HERREN har sandelig kigget på min lidelse; nu derfor vil min ægtemand elske mig.Ge 29:32 And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Surely the LORD hath looked upon my affliction; now therefore my husband will love me.
[1Mo 29:33 DK-KJV] Og hun undfangede igen, og bar en søn; og sagde, Fordi HERREN har hørt at jeg var hadet, derfor har han også givet mig denne søn: og hun kaldte hans navn Simeon.Ge 29:33 And she conceived again, and bare a son; and said, Because the LORD hath heard that I was hated, he hath therefore given me this son also: and she called his name Simeon.
[1Mo 29:34 DK-KJV] Og hun undfangede igen, og bar en søn; og sagde, Nu denne gang vil min ægtemand bli’ knyttet til mig, fordi jeg har født ham 3 sønner: derfor var hans navn kaldet Levi.Ge 29:34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have born him three sons: therefore was his name called Levi.
[1Mo 29:35 DK-KJV] Og hun undfangede igen, og bar en søn; og hun sagde, Nu vil jeg rose HERREN: derfor kaldte hun hans navn Judah; og stoppede med at bære.Ge 29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, Now will I praise the LORD: therefore she called his name Judah; and left bearing.
[1Mo 30:1 DK-KJV] Og da Rachel så’ at hun ikke bar nogen børn til Jacob, misundte Rachel hendes søster; og sagde til Jacob, Giv mig børn, ellers dør jeg.Ge 30:1 And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and said unto Jacob, Give me children, or else I die.
[1Mo 30:2 DK-KJV] Og Jacobs vrede var antændt imod Rachel: og han sagde, Er jeg i Guds sted, han som fra dig har tilbageholdt frugten fra livmoderen?Ge 30:2 And Jacob’s anger was kindled against Rachel: and he said, Am I in God’s stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb?
[1Mo 30:3 DK-KJV] Og hun sagde, Læg mærke til min pige Bilhah, gå ind til hende; og hun skal bære på mine knæ, så jeg også må få børn ved hende.Ge 30:3 And she said, Behold my maid Bilhah, go in unto her; and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her.
[1Mo 30:4 DK-KJV] Og hun gav ham hendes tjenestepige Bilhah til hustru: og Jacob gik ind til hende.Ge 30:4 And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her.
[1Mo 30:5 DK-KJV] Og Bilhah undfangede, og bar en søn til Jacob.Ge 30:5 And Bilhah conceived, and bare Jacob a son.
[1Mo 30:6 DK-KJV] Og Rachel sagde, Gud har dømt mig, og har også hørt min stemme, og har givet mig en søn: derfor kaldte hun hans navn Dan.Ge 30:6 And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Dan.
[1Mo 30:7 DK-KJV] Og Bilhah Rachels pige undfangede igen, og bar en anden søn til Jacob.Ge 30:7 And Bilhah Rachel’s maid conceived again, and bare Jacob a second son.
[1Mo 30:8 DK-KJV] Og Rachel sagde, Med store brydninger har jeg kæmpet med min søster, og jeg har sejret: og hun kaldte hans navn Naphtali.Ge 30:8 And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed: and she called his name Naphtali.
[1Mo 30:9 DK-KJV] Da Leah så’ at hun var stoppet med at bære, tog hun hendes pige Zilpah, og gav Jacob hende til hustru.Ge 30:9 When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid, and gave her Jacob to wife.
[1Mo 30:10 DK-KJV] Og Zilpah Leahs pige bar en søn til Jacob.Ge 30:10 And Zilpah Leah’s maid bare Jacob a son.
[1Mo 30:11 DK-KJV] Og Leah sagde, En troppe kommer: og hun kaldte hans navn Gad.Ge 30:11 And Leah said, A troop cometh: and she called his name Gad.
[1Mo 30:12 DK-KJV] Og Zilpah Leahs pige bar en anden søn til Jacob.Ge 30:12 And Zilpah Leah’s maid bare Jacob a second son.
[1Mo 30:13 DK-KJV] Og Leah sagde, Lykkelig er jeg, for døtrene vil kalde mig velsignet: og hun kaldte hans navn Asher.Ge 30:13 And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed: and she called his name Asher.
[1Mo 30:14 DK-KJV] Men Reuben gik på dagene for hvedehøsten, og fandt alruner på marken, og bragte dem til hans mor Leah. Da sagde Rachel til Leah, Giv mig, jeg ber dig, af din søns alruner.Ge 30:14 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son’s mandrakes.
[1Mo 30:15 DK-KJV] Og hun sagde til hende, Er det en lille sag at du har taget min ægtemand? og vil du nu også fjerne min søns alruner? Og Rachel sagde, Derfor skal han ligge hos dig i nat for din søns alruner.Ge 30:15 And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken my husband? and wouldest thou take away my son’s mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to night for thy son’s mandrakes.
[1Mo 30:16 DK-KJV] Og Jacob kom ude fra marken om aftenen, og Leah gik ud for at møde ham, og sagde, Du skal komme ind til mig; for jeg har sandelig hyret dig med min søns alruner. Og han lå hos hende den nat.Ge 30:16 And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for surely I have hired thee with my son’s mandrakes. And he lay with her that night.
[1Mo 30:17 DK-KJV] Og Gud lyttede til Leah, og hun undfangede, og bar den femte søn til Jacob.Ge 30:17 And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob the fifth son.
[1Mo 30:18 DK-KJV] Og Leah sagde, Gud har givet mig min løn, fordi jeg har givet min pige til min ægtemand: og hun kaldte hans navn Issachar.Ge 30:18 And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband: and she called his name Issachar.
[1Mo 30:19 DK-KJV] Og Leah undfangede igen, og bar den sjette søn til Jacob.Ge 30:19 And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son.
[1Mo 30:20 DK-KJV] Og Leah sagde, Gud har iklædt mig med en god medgift; nu vil min ægtemand bo hos mig, fordi jeg har født ham 6 sønner: og hun kaldte hans navn Zebulun.Ge 30:20 And Leah said, God hath endued me with a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have born him six sons: and she called his name Zebulun.
[1Mo 30:21 DK-KJV] Og derefter bar hun en datter, og kaldte hendes navn Dinah.Ge 30:21 And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah.
[1Mo 30:22 DK-KJV] Og Gud huskede på Rachel, og Gud lyttede til hende, og åbnede hendes livmoder.Ge 30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb.
[1Mo 30:23 DK-KJV] Og hun undfangede, og bar en søn; og sagde, Gud har fjernet min bebrejdelse:Ge 30:23 And she conceived, and bare a son; and said, God hath taken away my reproach:
[1Mo 30:24 DK-KJV] Og hun kaldte hans navn Joseph; og sagde, HERREN skal føje en anden søn til mig.Ge 30:24 And she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son.
[1Mo 30:25 DK-KJV] Og det skete, da Rachel havde født Joseph, at Jacob sagde til Laban, Send mig væk, så jeg må gå til mit eget sted, og til mit land.Ge 30:25 And it came to pass, when Rachel had born Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country.
[1Mo 30:26 DK-KJV] Giv mig mine hustruer og mine børn, for hvem jeg har tjent dig for, og lad mig gå: for du kender min tjeneste som jeg har gjort for dig.Ge 30:26 Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service which I have done thee.
[1Mo 30:27 DK-KJV] Og Laban sagde til ham, Jeg ber dig, hvis jeg har fundet favør i dine øjne, bliv tilbage: for jeg har erfaret at HERREN har velsignet mig for din skyld.Ge 30:27 And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favour in thine eyes, tarry: for I have learned by experience that the LORD hath blessed me for thy sake.
[1Mo 30:28 DK-KJV] Og han sagde, Udvælg mig din løn, og jeg vil give den.Ge 30:28 And he said, Appoint me thy wages, and I will give it.
[1Mo 30:29 DK-KJV] Og han sagde til ham, Du ved hvordan jeg har tjent dig, og hvordan dit kvæg var hos mig.Ge 30:29 And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me.
[1Mo 30:30 DK-KJV] For det var lidt som du havde før jeg kom, og det er nu vokset til en folkemængde; og HERREN har velsignet dig siden min ankomst: og nu hvornår skal jeg også forsørge mit eget hus?Ge 30:30 For it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude; and the LORD hath blessed thee since my coming: and now when shall I provide for mine own house also?
[1Mo 30:31 DK-KJV] Og han sagde, Hvad skal jeg give dig? Og Jacob sagde, Du skal ikke give mig nogle ting: hvis du vil gøre denne ting for mig, vil jeg igen nære og holde din flok:Ge 30:31 And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me any thing: if thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock:
[1Mo 30:32 DK-KJV] Jeg vil gå igennem hele din flok i dag, og fjerne derfra alt det spraglede og plettede kvæg, og alt det brune kvæg blandt fårene, og det plettede og spraglede blandt gederne; og af sådanne skal min løn være.Ge 30:32 I will pass through all thy flock to day, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and of such shall be my hire.
[1Mo 30:33 DK-KJV] Sådant skal min retfærdighed svare for mig i tiden der kommer, når den skal komme som min løn foran dit ansigt: enhver der ikke er spraglet og plettet blandt gederne, og brunt blandt fårene, det skal bli’ anset for at være stjålet hos mig.Ge 30:33 So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face: every one that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me.
[1Mo 30:34 DK-KJV] Og Laban sagde, Læg mærke til, jeg ville at det måtte være ifølge dit ord.Ge 30:34 And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word.
[1Mo 30:35 DK-KJV] Og den dag fjernede han de han geder der var ringstribede og plettede, og alle de hun geder der var spraglede og plettede, og enhver der havde noget hvidt på den, og alle de brune blandt fårene, og gav dem ind i hånden på hans sønner.Ge 30:35 And he removed that day the he goats that were ringstraked and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, and every one that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons.
[1Mo 30:36 DK-KJV] Og han satte 3 dagsrejser mellem sigselv og Jacob: og Jacob fodrede resten af ​​Labans flokke.Ge 30:36 And he set three days’ journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban’s flocks.
[1Mo 30:37 DK-KJV] Og Jacob tog ham stave af grøn poppel, og af hassel og kastanjetræ; og afbarkede hvide strimler i dem, og lod det hvide fremstå som var i stavene.Ge 30:37 And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chesnut tree; and pilled white strakes in them, and made the white appear which was in the rods.
[1Mo 30:38 DK-KJV] Og han satte stavene som han havde afbarket foran flokkene i renderne til vandtrugene, når flokkene kom for at drikke, så de skulle undfange når de kom for at drikke.Ge 30:38 And he set the rods which he had pilled before the flocks in the gutters in the watering troughs when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink.
[1Mo 30:39 DK-KJV] Og flokkene undfangede foran stavene, og frembragte ringstribet kvæg, spraglet, og plettet.Ge 30:39 And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ringstraked, speckled, and spotted.
[1Mo 30:40 DK-KJV] Og Jacob adskilte lammene, og satte flokkenes ansigter mod de ringstribede, og alle de brune i Labans flok; og han satte hans egne flokke for sigselv, og satte dem ikke sammen med Labans kvæg.Ge 30:40 And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstraked, and all the brown in the flock of Laban; and he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban’s cattle.
[1Mo 30:41 DK-KJV] Og det skete, hvornårsomhelst som det stærkere kvæg undfangede, at Jacob lagde stavene foran kvægets øjne i renderne, så de måtte undfange blandt stavene.Ge 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods.
[1Mo 30:42 DK-KJV] Men når kvægene blev svage, satte han dem ikke ind: sådant var det svagere Labans, og det stærkere Jacobs.Ge 30:42 But when the cattle were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban’s, and the stronger Jacob’s.
[1Mo 30:43 DK-KJV] Og manden voksede overmådeligt, og havde meget kvæg, og tjenestepiger, og tjenestemænd, og kameler, og æsler.Ge 30:43 And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and menservants, and camels, and asses.
[1Mo 31:1 DK-KJV] Og han hørte Labans sønners ord, som siger, Jacob har fjernet alt det som var vores fars; og af det som var vores fars har han fået al denne herlighed.Ge 31:1 And he heard the words of Laban’s sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father’s; and of that which was our father’s hath he gotten all this glory.
[1Mo 31:2 DK-KJV] Og Jacob lagde mærke til Labans fremtoning, og, læg mærke til, den var ikke mod ham som før.Ge 31:2 And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as before.
[1Mo 31:3 DK-KJV] Og HERREN sagde til Jacob, Vend tilbage til din fars land, og til din slægt; og jeg vil være med dig.Ge 31:3 And the LORD said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.
[1Mo 31:4 DK-KJV] Og Jacob sendte bud og kaldte Rachel og Leah til marken til hans flok,Ge 31:4 And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,
[1Mo 31:5 DK-KJV] Og sagde til dem, Jeg ser jeres fars fremtoning, at den ikke er mod mig som før; men min fars Gud har været med mig.Ge 31:5 And said unto them, I see your father’s countenance, that it is not toward me as before; but the God of my father hath been with me.
[1Mo 31:6 DK-KJV] Og I ved at jeg med al min kraft har tjent jeres far.Ge 31:6 And ye know that with all my power I have served your father.
[1Mo 31:7 DK-KJV] Og jeres far har bedraget mig, og ændret min løn 10 gange; men Gud tillod ham ikke skade mig.Ge 31:7 And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.
[1Mo 31:8 DK-KJV] Hvis han sagde således, De spraglede skal være din løn; så bar alt kvæget spragler; og hvis han sagde således: De ringstribede skal være din løn; så bar alt kvæget ringstriber.Ge 31:8 If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the cattle bare speckled: and if he said thus, The ringstraked shall be thy hire; then bare all the cattle ringstraked.
[1Mo 31:9 DK-KJV] Således har Gud fjernet jeres fars kvæg, og givet dem til mig.Ge 31:9 Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me.
[1Mo 31:10 DK-KJV] Og det skete på det tidspunkt hvor kvæget undfangede, at jeg opløftede mine øjne, og så’ i en drøm, og, læg mærke til, vædderne der sprang på kvæget var ringstribede, spraglede, og haglede.Ge 31:10 And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the rams which leaped upon the cattle were ringstraked, speckled, and grisled.
[1Mo 31:11 DK-KJV] Og Guds engel talte til mig i en drøm, og siger, Jacob: Og jeg sagde, Her er jeg.Ge 31:11 And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob: And I said, Here am I.
[1Mo 31:12 DK-KJV] Og han sagde, Opløft nu dine øjne, og se, alle vædderne der springer på kvæget er ringstribet, spraglet og haglet: for jeg har set alt hvad Laban gør mod dig.Ge 31:12 And he said, Lift up now thine eyes, and see, all the rams which leap upon the cattle are ringstraked, speckled, and grisled: for I have seen all that Laban doeth unto thee.
[1Mo 31:13 DK-KJV] Jeg er Beth-els Gud, hvor du salvede søjlen, og hvor du aflagde et løfte til mig: rejs dig nu, kom dig ud af dette land, og vend tilbage til landet for din slægt.Ge 31:13 I am the God of Beth-el, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred.
[1Mo 31:14 DK-KJV] Og Rachel og Leah svarede og sagde til ham, Er der stadig nogen del eller arv for os i vores fars hus?Ge 31:14 And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father’s house?
[1Mo 31:15 DK-KJV] Er vi ikke anset af ham for at være fremmede? for han har solgt os, og har også fuldkommen fortæret vores penge.Ge 31:15 Are we not counted of him strangers? for he hath sold us, and hath quite devoured also our money.
[1Mo 31:16 DK-KJV] For al den rigdom som Gud har taget fra vores far, det er vores, og vores børns: nu da, hvadsomhelst som Gud har sagt til dig, gør.Ge 31:16 For all the riches which God hath taken from our father, that is ours, and our children’s: now then, whatsoever God hath said unto thee, do.
[1Mo 31:17 DK-KJV] Da rejste Jacob sig op, og satte hans sønner og hans hustruer på kameler;Ge 31:17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels;
[1Mo 31:18 DK-KJV] Og han førte alt hans kvæg på vej, og alt hans gods som han havde fået, Kvæget som han fik, som han havde fået i Padan-aram, for at gå til hans far Isak i Canaans land.Ge 31:18 And he carried away all his cattle, and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padan-aram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan.
[1Mo 31:19 DK-KJV] Og Laban gik ud for at klippe hans får: og Rachel havde stjålet figurerne der var hendes fars.Ge 31:19 And Laban went to shear his sheep: and Rachel had stolen the images that were her father’s.
[1Mo 31:20 DK-KJV] Og Jacob stjal sig væk overrumplende for Syreren Laban, idet han ikke fortalte ham at han flygtede.Ge 31:20 And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.
[1Mo 31:21 DK-KJV] Sådant flygtede han med alt det han havde; og han rejste sig op, og passerede over folden, og vendte hans ansigt mod bjerget Gilead. Ge 31:21 So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the river, and set his face toward the mount Gilead.
[1Mo 31:22 DK-KJV] Og på den tredje dag var det fortalt Laban at Jacob var flygtet.Ge 31:22 And it was told Laban on the third day that Jacob was fled.
[1Mo 31:23 DK-KJV] Og han tog hans brødre med sig, og fulgte efter ham 7 dagsrejser; og de indhentede ham på bjerget Gilead.Ge 31:23 And he took his brethren with him, and pursued after him seven days’ journey; and they overtook him in the mount Gilead.
[1Mo 31:24 DK-KJV] Og Gud kom til Syreren Laban i en drøm om natten, og sagde til ham: Pas på at du ikke taler til Jacob om hverken godt eller dårligt.Ge 31:24 And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad.
[1Mo 31:25 DK-KJV] Da nærmede Laban sig Jacob. Nu havde Jacob slået hans telt op på bjerget: og Laban med hans brødre lejrede på Gileadbjerget.Ge 31:25 Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount: and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead.
[1Mo 31:26 DK-KJV] Og Laban sagde til Jacob, Hvad har du gjort, at du stjal dig væk overrumplende for mig, og førte min døtre på vej, som tilfangetagne taget med sværdet?Ge 31:26 And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters, as captives taken with the sword?
[1Mo 31:27 DK-KJV] Hvorfor gjorde du det at du flygtede på vej i hemmelighed, og stjal dig væk fra mig; og ikke gjorde det at du fortalte mig det, så jeg måtte ha’ sendt dig på vej med munterhed, og med sange, med timbrel, og med harpe?Ge 31:27 Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me; and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth, and with songs, with tabret, and with harp?
[1Mo 31:28 DK-KJV] Og har ikke tilladt mig at kysse mine sønner og mine døtre? du har nu gjort tåbeligt ved at gøre det.Ge 31:28 And hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? thou hast now done foolishly in so doing.
[1Mo 31:29 DK-KJV] Det er i min hånds styrke at gøre dig ondt: men jeres fars Gud talte til mig i går aftes, og siger, Pas på at du ikke taler til Jacob om hverken godt eller dårligt.Ge 31:29 It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad.
[1Mo 31:30 DK-KJV] Og nu, selvom du ville ha’ behov for at være væk, fordi du længtes meget efter din fars hus, men hvorfor har du stjålet mine guder?Ge 31:30 And now, though thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father’s house, yet wherefore hast thou stolen my gods?
[1Mo 31:31 DK-KJV] Og Jacob svarede og sagde til Laban, Fordi jeg var bange: for jeg sagde, Hvad nu hvis du med magt ville ta’ dine døtre fra mig.Ge 31:31 And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me.
[1Mo 31:32 DK-KJV] Hos hvemsomhelst du finder dine guder, lad ham ikke leve: foran vore brødre afslør du hvad som er dit hos mig, og tag det til dig. For Jacob vidste ikke at Rachel havde stjålet dem.Ge 31:32 With whomsoever thou findest thy gods, let him not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them.
[1Mo 31:33 DK-KJV] Og Laban gik ind i Jacobs telt, og ind i Leahs telt, og ind i de 2 tjenestepigers telte; men han fandt dem ikke. Så gik han ud af Leahs telt, og gik ind i Rachels telt.Ge 31:33 And Laban went into Jacob’s tent, and into Leah’s tent, and into the two maidservants’ tents; but he found them not. Then went he out of Leah’s tent, and entered into Rachel’s tent.
[1Mo 31:34 DK-KJV] Nu havde Rachel taget figurerne og lagt dem i kamelens udstyr, og sad på dem. Og Laban søgte i hele teltet, men fandt dem ikke.Ge 31:34 Now Rachel had taken the images, and put them in the camel’s furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not.
[1Mo 31:35 DK-KJV] Og hun sagde til hendes far, Lad det ikke misfornøje min herre at jeg ikke kan rejse mig foran dig; for kvindernes måde er over mig. Og han søgte, men fandt ikke figurerne.Ge 31:35 And she said to her father, Let it not displease my lord that I cannot rise up before thee; for the custom of women is upon me. And he searched, but found not the images.
[1Mo 31:36 DK-KJV] Og Jacob var vred, og skændes med Laban: og Jacob svarede og sagde til Laban, Hvad er min overtrædelse? hvad er min synd, siden du så hidsigt har fulgt efter mig?Ge 31:36 And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast so hotly pursued after me?
[1Mo 31:37 DK-KJV] Mens du har gennemsøgt alle mine ting, hvad har du fundet af alle dine husholdningsting? læg det her foran mine brødre og dine brødre, så de må dømme mellem os begge.Ge 31:37 Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both.
[1Mo 31:38 DK-KJV] Disse 20 år har jeg været hos dig; dine hun får og dine hun geder har ikke mistet deres unger, og vædderne fra din flok har jeg ikke spist.Ge 31:38 This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.
[1Mo 31:39 DK-KJV] Det der blev revet af dyr bragte jeg ikke til dig; Jeg led tabet for det; af min hånd krævede du det, hvad enten det var stjålet om dagen, eller stjålet om natten.Ge 31:39 That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day, or stolen by night.
[1Mo 31:40 DK-KJV] Således var jeg; på dagen tørken fortærede mig, og frosten om natten; og min søvn forlod mine øjne.Ge 31:40 Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep departed from mine eyes.
[1Mo 31:41 DK-KJV] Således har jeg været 20 år i dit hus; Jeg tjente dig 14 år for dine 2 døtre og 6 år for dit kvæg: og du har ændret min løn 10 gange.Ge 31:41 Thus have I been twenty years in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy cattle: and thou hast changed my wages ten times.
[1Mo 31:42 DK-KJV] På nær hvis min fars Gud, Abrahams Gud, og Isaks frygt, havde været med mig, havde du helt sikkert sendt mig tomhændet væk. Gud har set min lidelse og mine hænders arbejde og irettesatte dig i går aftes.Ge 31:42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hadst sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labour of my hands, and rebuked thee yesternight.
[1Mo 31:43 DK-KJV] Og Laban svarede og sagde til Jacob, Disse døtre er mine døtre, og disse børn er mine børn, og dette kvæg er mit kvæg, og alt hvad du ser er mit; og hvad kan jeg i dag gøre for disse mine døtre, eller for deres børn som de har født?Ge 31:43 And Laban answered and said unto Jacob, These daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have born?
[1Mo 31:44 DK-KJV] Kom du nu derfor, lad os indgå en pagt, jeg og dig; og lad den være et vidne mellem mig og dig.Ge 31:44 Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.
[1Mo 31:45 DK-KJV] Og Jacob tog en sten, og satte den op som en søjle.Ge 31:45 And Jacob took a stone, and set it up for a pillar.
[1Mo 31:46 DK-KJV] Og Jacob sagde til hans brødre: Saml sten; og de tog sten og lavede en bunke: og de spiste der på bunken.Ge 31:46 And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made an heap: and they did eat there upon the heap.
[1Mo 31:47 DK-KJV] Og Laban kaldte den Jegar-sahadutha: men Jacob kaldte den Galeed.Ge 31:47 And Laban called it Jegar-sahadutha: but Jacob called it Galeed.
[1Mo 31:48 DK-KJV] Og Laban sagde, Denne bunke er et vidne mellem mig og dig denne dag. Derfor blev navnet på den kaldt Galeed;Ge 31:48 And Laban said, This heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed;
[1Mo 31:49 DK-KJV] Og Mizpah; for han sagde, HERREN våger mellem mig og dig, når vi er fraværende fra hinanden.Ge 31:49 And Mizpah; for he said, The LORD watch between me and thee, when we are absent one from another.
[1Mo 31:50 DK-KJV] Hvis du skal plage mine døtre, eller hvis du skal tage andre hustruer i tillæg til mine døtre, intet menneske er hos os; se, Gud er vidne mellem mig og dig.Ge 31:50 If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee.
[1Mo 31:51 DK-KJV] Og Laban sagde til Jacob, Læg mærke til denne bunke, og læg mærke til denne søjle, som jeg har støbt mellem mig og dig;Ge 31:51 And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee;
[1Mo 31:52 DK-KJV] Denne bunke er vidne, og denne søjle er vidne, at jeg ikke vil passere over denne bunke til dig, og at du ikke skal passere over denne bunke og denne søjle til mig, for at skade.Ge 31:52 This heap be witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm.
[1Mo 31:53 DK-KJV] Abrahams Gud, og Nahors Gud, deres fars Gud, dømmer mellem os. Og Jacob sværgede via  Isaks frygt hans far.Ge 31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac.
[1Mo 31:54 DK-KJV] Da tilbød Jacob ofre på det bjerg, og kaldte på hans brødre for at spise brød: og de spiste brød, og blev der på det bjerg hele natten.Ge 31:54 Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount.
[1Mo 31:55 DK-KJV] Og tidlig om morgenen rejste Laban sig op, og kyssede hans sønner og hans døtre, og velsignede dem: og Laban rejste tilbage, og vendte tilbage til hans sted.Ge 31:55 And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.
[1Mo 32:1 DK-KJV] Og Jacob gik på hans vej, og Guds engle mødte ham.Ge 32:1 And Jacob went on his way, and the angels of God met him.
[1Mo 32:2 DK-KJV] Og da Jacob så’ dem, sagde han, Dette er Guds hærskare; og han kaldte navnet på det sted Mahanaim. “dobbel hær”Ge 32:2 And when Jacob saw them, he said, This is God’s host: and he called the name of that place Mahanaim.
[1Mo 32:3 DK-KJV] Og Jacob sendte budbringere foran ham til hans bror Esau til landet Seir, Edoms land.Ge 32:3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom.
[1Mo 32:4 DK-KJV] Og han befalede dem, og siger: Således skal I tale til min herre Esau; Din tjener Jacob siger således; Jeg har været bosat hos Laban, og opholdt mig der indtil nu:Ge 32:4 And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau; Thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now:
[1Mo 32:5 DK-KJV] Og jeg har okser, og æsler, flokke, og tjenestemænd, og tjenestepiger: og jeg har sendt bud for at fortælle det til min herre, for at jeg i dine øjne må finde nåde.Ge 32:5 And I have oxen, and asses, flocks, and menservants, and womenservants: and I have sent to tell my lord, that I may find grace in thy sight.
[1Mo 32:6 DK-KJV] Og budbringeren vendte tilbage til Jacob, og siger, Vi kom til din bror Esau, og han kommer også for at møde dig, og 400 mænd med ham.Ge 32:6 And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and four hundred men with him.
[1Mo 32:7 DK-KJV] Da var Jacob meget bange og bekymret: og han opdelte folket der var hos ham, og flokkene, og besætningerne, og kamelerne, ind i 2 grupper;Ge 32:7 Then Jacob was greatly afraid and distressed: and he divided the people that was with him, and the flocks, and herds, and the camels, into two bands;
[1Mo 32:8 DK-KJV] Og sagde, Hvis Esau kommer til den ene gruppe, og slår den, da skal den anden gruppe der er tilbage flygte.Ge 32:8 And said, If Esau come to the one company, and smite it, then the other company which is left shall escape.
[1Mo 32:9 DK-KJV] Og Jacob sagde, Kæreste Gud for min far Abraham, og Gud for min far Isak, HERREN som sagde til mig, Vend tilbage til dit land, og til din slægt, og jeg vil handle vel med dig:Ge 32:9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the LORD which saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will deal well with thee:
[1Mo 32:10 DK-KJV] Jeg er ikke værdig til den mindste af alle barmhjertighederne, og af al den sandhed, som du har vist til din tjener; for med min stav passerede jeg over denne Jordanflod; og nu er jeg blevet til 2 grupper.Ge 32:10 I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two bands.
[1Mo 32:11 DK-KJV] Forløs mig, jeg ber dig, fra min brors hånd, fra Esaus hånd: for jeg frygter ham, for ikke at han kommer og slår mig, og mor’en med børnene.Ge 32:11 Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children.
[1Mo 32:12 DK-KJV] Og du sagde, Jeg vil helt sikkert gøre godt for dig, og gøre din sæd som havets sand, som ikke kan tælles på grund af folkemængden.Ge 32:12 And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.
[1Mo 32:13 DK-KJV] Og der slog han lejr op den samme nat; og tog af det der kom til hans hånd en gave til Esau hans bror;Ge 32:13 And he lodged there that same night; and took of that which came to his hand a present for Esau his brother;
[1Mo 32:14 DK-KJV] 200 hun geder, og 20 han geder, 200 hun får, og 20 væddere,Ge 32:14 Two hundred she goats, and twenty he goats, two hundred ewes, and twenty rams,
[1Mo 32:15 DK-KJV] 30 malkende kameler med deres føl, 40 køer, og 10 tyre, 20 hun æsler, og 10 føl.Ge 32:15 Thirty milch camels with their colts, forty kine, and ten bulls, twenty she asses, and ten foals.
[1Mo 32:16 DK-KJV] Og han forløste dem ind i hånden på hans tjener, hver flok for sigselv; og sagde til hans tjenere, Passer over foran mig, og lad der være et mellemrum mellem den ene og den anden flok.Ge 32:16 And he delivered them into the hand of his servants, every drove by themselves; and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove.
[1Mo 32:17 DK-KJV] Og han befalede den forreste, og siger, Når Esau min bror møder dig, og spørger dig, og siger, Hvis er du? og hvor går du hen? og hvis er disse foran dig?Ge 32:17 And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee?
[1Mo 32:18 DK-KJV] Da skal du sige, De er min tjener Jacobs; det er en gave sendt til min herre Esau: og, læg mærke til, han er også bagved os.Ge 32:18 Then thou shalt say, They be thy servant Jacob’s; it is a present sent unto my lord Esau: and, behold, also he is behind us.
[1Mo 32:19 DK-KJV] Og sådant befalede han den anden, og den tredje, og alle der fulgte flokkene, og siger, På denne måde skal I tale til Esau, når I finder ham.Ge 32:19 And so commanded he the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him.
[1Mo 32:20 DK-KJV] Og sig I desuden, Læg mærke til, din tjener Jacob er bagved os. For han sagde, Jeg vil berolige ham med den gave der går foran mig, og derefter vil jeg se hans ansigt; måske vil han acceptere mig.Ge 32:20 And say ye moreover, Behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept of me.
[1Mo 32:21 DK-KJV] Sådant gik gaven over foran ham: og han hamselv slog den nat lejr op i gruppen.Ge 32:21 So went the present over before him: and himself lodged that night in the company.
[1Mo 32:22 DK-KJV] Og han rejste sig op den nat, og tog hans 2 hustruer, og hans 2 tjenestepiger, og hans 11 sønner, og passerede over Jabboks vadested.Ge 32:22 And he rose up that night, and took his two wives, and his two womenservants, and his eleven sons, and passed over the ford Jabbok.
[1Mo 32:23 DK-KJV] Og han tog dem, og sendte dem over bækken, og sendte det over han havde.Ge 32:23 And he took them, and sent them over the brook, and sent over that he had.
[1Mo 32:24 DK-KJV] Og Jacob var efterladt alene; og der kæmpede en mand mod ham indtil morgengryet den næste dag.Ge 32:24 And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.
[1Mo 32:25 DK-KJV] Og da han så’ at han ikke fik overhånd imod ham, rørte han det hule af hans lår; og det hule af Jacobs lår var ude af led, som han kæmpede mod ham.Ge 32:25 And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob’s thigh was out of joint, as he wrestled with him.
[1Mo 32:26 DK-KJV] Og han sagde, Lad mig gå, for dagen gryr. Og han sagde, Jeg vil ikke lade dig gå, på nær hvis du velsigner mig.Ge 32:26 And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.
[1Mo 32:27 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvad er dit navn? Og han sagde, Jacob.Ge 32:27 And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob.
[1Mo 32:28 DK-KJV] Og han sagde, Dit navn skal ikke længere kaldes Jacob, men Israel: for som en prins har du myndighed hos Gud og hos mennesket, og har sejret.Ge 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.
[1Mo 32:29 DK-KJV] Og Jacob spurgte ham, og sagde, Fortæl mig, jeg ber dig, dit navn. Og han sagde, Hvorfor er det at du spørger efter mit navn? Og han velsignede ham der.Ge 32:29 And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there.
[1Mo 32:30 DK-KJV] Og Jacob kaldte navnet på det sted Peniel: for jeg har set Gud ansigt til ansigt, og mit liv er bevaret.Ge 32:30 And Jacob called the name of the place Peniel: for I have seen God face to face, and my life is preserved.
[1Mo 32:31 DK-KJV] Og som han passerede over Penuel steg solen over ham, og han haltede på hans lår.Ge 32:31 And as he passed over Penuel the sun rose upon him, and he halted upon his thigh.
[1Mo 32:32 DK-KJV] Derfor spiser Israels børn ikke af den sene der krymper, som er på det hule af låret, indtil i dag: fordi han rørte ved det hule af Jacobs lår på den sene der krymper.Ge 32:32 Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrank, which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob’s thigh in the sinew that shrank.
[1Mo 33:1 DK-KJV] Og Jacob opløftede hans øjnene, og kiggede, og, læg mærke til, Esau kom, og med ham 400 mænd. Og han delte børnene op til Leah, og Rachel, og til de to tjenestepiger.Ge 33:1 And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau came, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids.
[1Mo 33:2 DK-KJV] Og han satte tjenestepigerne og deres børn forreste, og Leah og hendes børn efter, og Rachel og Joseph bagerste.Ge 33:2 And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost.
[1Mo 33:3 DK-KJV] Og han gik over foran dem, og bukkede sigselv ned 7 gange til jorden, indtil han nærmede sig hans bror.Ge 33:3 And he passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.
[1Mo 33:4 DK-KJV] Og Esau løb for at møde ham, og omfavnede ham, og faldt ham om halsen, og kyssede ham: og de græd.Ge 33:4 And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept.
[1Mo 33:5 DK-KJV] Og han opløftede hans øjnene, og så’ kvinderne og børnene; og sagde: Hvem er disse hos dig? Og han sagde, Børnene som Gud nådigt har givet til din tjener.Ge 33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are those with thee? And he said, The children which God hath graciously given thy servant.
[1Mo 33:6 DK-KJV] Så kom tjenestepigerne nær, de og deres børn, og de demselv bukkede.Ge 33:6 Then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed themselves.
[1Mo 33:7 DK-KJV] Og Leah kom også nær med hendes børn, og bukkede demselv; og derefter kom Joseph nær og Rachel, og de demselv bukkede.Ge 33:7 And Leah also with her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves.
[1Mo 33:8 DK-KJV] Og han sagde: Hvad mente du med hele denne flok som jeg mødte? Og han sagde: Disse er for at finde nåde i min herres øjne.Ge 33:8 And he said, What meanest thou by all this drove which I met? And he said, These are to find grace in the sight of my lord.
[1Mo 33:9 DK-KJV] Esau sagde, Jeg har nok, min bror; behold det du har til digselv.Ge 33:9 And Esau said, I have enough, my brother; keep that thou hast unto thyself.
[1Mo 33:10 DK-KJV] Og Jacob sagde, Nej, jeg ber dig, hvis jeg nu i dine øjne har fundet nåde, modtag da min gave ved min hånd; for derfor har jeg set dit ansigt, som om jeg havde set Guds ansigt, og du var tilfredsstillet med mig.Ge 33:10 And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand: for therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me.
[1Mo 33:11 DK-KJV] Ta’, jeg ber dig, min velsignelse der er bragt til dig; fordi Gud har handlet nådigt med mig, og fordi jeg har nok. Og han opfordrede ham, og han tog den.Ge 33:11 Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it.
[1Mo 33:12 DK-KJV] Og han sagde, Lad os ta’ vores rejse, og lad os gå, og jeg vil gå foran dig.Ge 33:12 And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee.
[1Mo 33:13 DK-KJV] Og han sagde til ham, Min herre forstår at børnene er sarte, og flokkene og besætningerne med unger er hos mig: og hvis mennesket skulle drive dem for hårdt én dag, vil hele flokken dø.Ge 33:13 And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and the flocks and herds with young are with me: and if men should overdrive them one day, all the flock will die.
[1Mo 33:14 DK-KJV] Lad min herre, jeg ber dig, passere over foran hans tjener: og jeg vil lede blidt an, ligesom kvæget og børnene der går foran mig er i stand til at tåle, indtil jeg kommer til min herre i Seir.Ge 33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me and the children be able to endure, until I come unto my lord unto Seir.
[1Mo 33:15 DK-KJV] Og Esau sagde, Lad mig nu hos dig efterlade nogle af de folk der er hos mig. Og han sagde, Hvilke behøver det? lad mig finde nåde i min herres øjne.Ge 33:15 And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find grace in the sight of my lord.
[1Mo 33:16 DK-KJV] Sådant vendte Esau den dag tilbage på sin vej til Seir.Ge 33:16 So Esau returned that day on his way unto Seir.
[1Mo 33:17 DK-KJV] Og Jacob rejste til Succoth, og byggede sig et hus, og lavede løvhytter til sit kvæg: Derfor er navnet på det sted kaldt Succoth. “telt, tabernakel”Ge 33:17 And Jacob journeyed to Succoth, and built him an house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth.
[1Mo 33:18 DK-KJV] Og Jacob kom til Shalem, en by i Shechem, som er i Canaans land, da han kom fra Padan-aram; og slog sit telt op foran byen.Ge 33:18 And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Padan-aram; and pitched his tent before the city.
[1Mo 33:19 DK-KJV] Og han købte en parcel af en mark, hvor han havde spredt sit telt, ved Hamors børns hånd, Shechems far, for 100 pengestykker.Ge 33:19 And he bought a parcel of a field, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem’s father, for an hundred pieces of money.
[1Mo 33:20 DK-KJV] Og han rejste et alter der, og kaldte det El-elohe-Israel. “Israels Gud”Ge 33:20 And he erected there an altar, and called it El-elohe-Israel.
[1Mo 34:1 DK-KJV] Og Dinah datteren til Leah, som hun bar til Jacob, gik ud for at se døtrene fra det land.Ge 34:1 And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.
[1Mo 34:2 DK-KJV] Og da Shechem sønnen til Hiviten Hamor, prins af det land, så’ hende, tog han hende, og lå med hende, og besmittede hende.Ge 34:2 And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her.
[1Mo 34:3 DK-KJV] Og hans sjæl klyngede sig til Dinah datteren til Jacob, og han elskede den unge pige, og talte venligt til den unge pige.Ge 34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.
[1Mo 34:4 DK-KJV] Og Shechem talte til hans far Hamor, og siger: Sørg for at denne unge pige bli’r min hustru.Ge 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.
[1Mo 34:5 DK-KJV] Og Jacob hørte at han havde besmittet hans datter Dinah: nu var hans sønner på marken hos hans kvæg: og Jacob sagde ikke noget før de kom.Ge 34:5 And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come.
[1Mo 34:6 DK-KJV] Og Shechems far Hamor gik ud til Jacob for at tale med ham.Ge 34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.
[1Mo 34:7 DK-KJV] Og sønnerne til Jacob kom ude fra marken da de hørte det: og mændene var bedrøvede, og de var meget vrede, fordi han havde udvirket tåbelighed i Israel ved at ligge med Jacobs datter; den ting der ikke burde gøres.Ge 34:7 And the sons of Jacob came out of the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob’s daughter; which thing ought not to be done.
[1Mo 34:8 DK-KJV] Og Hamor talte med dem, og siger, Min søns Shechems sjæl længes efter jeres datter: jeg ber jer gi’ ham hende til hustru. Ge 34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife.
[1Mo 34:9 DK-KJV] Og indgå I ægteskaber med os, og gi’ jeres døtre til os, og tag vore døtre til jer.Ge 34:9 And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you.
[1Mo 34:10 DK-KJV] Og I skal bo hos os, og landet skal være foran jer; bo og handle I derinde, og anskaf jer ejendele derinde.Ge 34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.
[1Mo 34:11 DK-KJV] Og Shechem sagde til hendes far og til hendes brødre, Lad mig finde nåde i jeres øjne, og hvad I skal sige til mig vil jeg gi’.Ge 34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.
[1Mo 34:12 DK-KJV] Spørg mig om hvilken som helst medgift og gave, og vil jeg gi’ ligesom I siger til mig: men gi’ mig den unge pige til hustru.Ge 34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.
[1Mo 34:13 DK-KJV] Og sønnerne til Jacob svarede Shechem og Hamor hans far bedragerisk, og sagde, fordi han havde besmittet deres søster Dinah:Ge 34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister:
[1Mo 34:14 DK-KJV] Og de sagde til dem, Vi kan ikke gøre denne ting, at gi’ vores søster til en uomskåret; for det var en bebrejdelse for os:Ge 34:14 And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us:
[1Mo 34:15 DK-KJV] Men i dette vil vi acceptere jer: Hvis I vil være som vi er, at ethvert hankøn fra jer bli’ omskåret;Ge 34:15 But in this will we consent unto you: If ye will be as we be, that every male of you be circumcised;
[1Mo 34:16 DK-KJV] Da vil vi gi’ vore døtre til jer, og vi vil ta’ jeres døtre til os, og vi skal bo hos jer, og vi vil bli’ et folk.Ge 34:16 Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.
[1Mo 34:17 DK-KJV] Men hvis I ikke lytter til os, for at bli’ omskåret; så vil vi ta’ vores datter, og vi vil være væk.Ge 34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.
[1Mo 34:18 DK-KJV] Og deres ord behagede Hamor, og Shechem Hamors søn.Ge 34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor’s son.
[1Mo 34:19 DK-KJV] Og den unge mand udskød ikke at gøre den ting, fordi han glædede sig over Jacobs datter: og han var mere ærbar end hele hans fars hus.Ge 34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob’s daughter: and he was more honourable than all the house of his father.
[1Mo 34:20 DK-KJV] Og Hamor og hans søn Shechem kom til deres byport, og talte med mændene fra deres by, og siger,Ge 34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,
[1Mo 34:21 DK-KJV] Disse mænd er fredsommelige med os; lad dem derfor bo i landet, og handle derinde; for det land, læg mærke til, det er stort nok for dem; lad os tage deres døtre til os som hustruer, og lad os give dem vore døtre.Ge 34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.
[1Mo 34:22 DK-KJV] Kun herinde vil mændene acceptere os for at bo hos os, til at være et folk, hvis ethvert hankøn blandt os bli’r omskåret, som de er omskåret.Ge 34:22 Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.
[1Mo 34:23 DK-KJV] Skal ikke deres kvæg og deres substans og ethvert dyr fra dem være vores? lad os bare acceptere dem, og de vil bo hos os.Ge 34:23 Shall not their cattle and their substance and every beast of theirs be ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.
[1Mo 34:24 DK-KJV] Og til Hamor og til Shechem hans søn lyttede alle på der gik ud af hans byport; og ethvert hankøn blev omskåret, alle der gik ud af hans byport.Ge 34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.
[1Mo 34:25 DK-KJV] Og det skete på den tredje dag, da de var ømme, at 2 af Jacobs sønner, Simeon og Levi, Dinahs brødre, hver mand tog hans sværd, og kom dristigt over byen, og dræbte alle mændene.Ge 34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah’s brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males.
[1Mo 34:26 DK-KJV] Og de dræbte Hamor og hans søn Shechem med sværdets æg, og tog Dinah ud af Shechems hus og gik ud.Ge 34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem’s house, and went out.
[1Mo 34:27 DK-KJV] Jacobs sønner kom over de dræbte, og plyndrede byen, fordi de havde besmittet deres søster.Ge 34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister.
[1Mo 34:28 DK-KJV] De tog deres får, og deres okser, og deres æsler, og det der var i byen, og det der var på marken,Ge 34:28 They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field,
[1Mo 34:29 DK-KJV] Og al deres rigdom, og alle deres små, og deres hustruer tog de til fange, og plyndrede ja alt hvad der var i huset.Ge 34:29 And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house.
[1Mo 34:30 DK-KJV] Og Jacob sagde til Simeon og Levi, I har foruroliget mig og fået mig til at stinke blandt indbyggerne i landet, blandt Canaaniterne og Perizziterne; og jeg er kun ganske få, de skal samle demselv sammen imod mig, og dræbe mig; og jeg skal bli’ destrueret, jeg og mit hus.Ge 34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house.
[1Mo 34:31 DK-KJV] Og de sagde, Skulle han handle med vores søster som med en skøge?Ge 34:31 And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?
[1Mo 35:1 DK-KJV] Og Gud sagde til Jacob, Rejs dig, gå op til Beth-el og bo der: og lav der et alter for Gud, der viste sig for dig da du flygtede fra din bror Esaus ansigt.Ge 35:1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Beth-el, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.
[1Mo 35:2 DK-KJV] Da sagde Jacob til hans hushold og til alle der var hos ham, Fjern de underlige guder som er blandt jer, og vær ren, og skift jeres beklædningsgenstande:Ge 35:2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments:
[1Mo 35:3 DK-KJV] Og lad os rejse os op, og gå op til Beth-el; og der vil jeg lave et alter til Gud, som svarede mig på dagen for min nød, og var med mig på den vej som jeg gik.Ge 35:3 And let us arise, and go up to Beth-el; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went.
[1Mo 35:4 DK-KJV] Og de gav alle de underlige guder som var i deres hånd til Jacob, og alle deres øreringe der var i deres ører; og Jacob skjulte dem under den eg der var ved Shechem.Ge 35:4 And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.
[1Mo 35:5 DK-KJV] Og de rejste: og Guds terror var over de byer der var rundt omkring dem, og de forfulgte ikke Jacobs sønner.Ge 35:5 And they journeyed: and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.
[1Mo 35:6 DK-KJV] Sådant kom Jacob til Luz(separationen/afrejsen), som er i Canaans land, det vil sige, Beth-el(Guds hus), han og hele det folk der var hos ham.Ge 35:6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is, Beth-el, he and all the people that were with him.
[1Mo 35:7 DK-KJV] Og han byggede der et alter, og kaldte stedet El-beth-el: fordi Gud viste sig for ham der, da han flygtede fra hans brors ansigt.Ge 35:7 And he built there an altar, and called the place El-beth-el: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother.
[1Mo 35:8 DK-KJV] Men Deborah Rebekahs ammende barnepige døde, og hun var begravet nedenfor Beth-el under en eg: og navnet på det var kaldt Allon-bachuth. “Grådens eg”Ge 35:8 But Deborah Rebekah’s nurse died, and she was buried beneath Beth-el under an oak: and the name of it was called Allon-bachuth.
[1Mo 35:9 DK-KJV] Og Gud viste sig igen for Jacob, da han kom ud fra Padan-aram, og velsignede ham.Ge 35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padan-aram, and blessed him.
[1Mo 35:10 DK-KJV] Og Gud sagde til ham, Dit navn er Jacob: dit navn skal ikke længere kaldes Jacob, men Israel skal være dit navn: og han kaldte hans navn Israel.Ge 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.
[1Mo 35:11 DK-KJV] Og Gud sagde til ham, Jeg er Gud Almægtige: vær frugtbar og multiplicer; en nation og en gruppe af nationer skal være fra dig, og konger skal komme ud fra dine lænder;Ge 35:11 And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins;
[1Mo 35:12 DK-KJV] Og det land som jeg gav Abraham og Isak, til dig vil jeg gi’ det, og til din sæd efter dig vil jeg gi’ det land.Ge 35:12 And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land.
[1Mo 35:13 DK-KJV] Og Gud gik op fra ham på det sted hvor han talte med ham.Ge 35:13 And God went up from him in the place where he talked with him.
[1Mo 35:14 DK-KJV] Og Jacob opsatte en søjle på det sted hvor han talte med ham, ja en søjle af sten: og han hældte en drikoffergave over den, og han hældte olie over den.Ge 35:14 And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon.
[1Mo 35:15 DK-KJV] Og Jacob kaldte navnet på det sted hvor Gud talte med ham, Beth-el. “Guds hus”Ge 35:15 And Jacob called the name of the place where God spake with him, Beth-el.
[1Mo 35:16 DK-KJV] Og de rejste fra Beth-el; og der var kun en lille vej for at komme til Ephrath: og Rachel fødte, og hun havde hårde veer. “Ephrath = overflod”Ge 35:16 And they journeyed from Beth-el; and there was but a little way to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labour.
[1Mo 35:17 DK-KJV] Og det skete, da hun var i hårde veer, at jordemoderen sagde til hende, Frygt ikke; du skal også få denne søn.Ge 35:17 And it came to pass, when she was in hard labour, that the midwife said unto her, Fear not; thou shalt have this son also.
[1Mo 35:18 DK-KJV] Og det skete, da hendes sjæl var ved at forlade hende (for hun døde), at hun kaldte hans navn Ben-oni”sorgen eller smertens søn”; men hans far kaldte ham Benjamin. “den højre hånds søn”Ge 35:18 And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Ben-oni: but his father called him Benjamin.
[1Mo 35:19 DK-KJV] Og Rachel døde, og var begravet på vejen til Ephrath, som er Bethlehem. “brødets hus”Ge 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Beth-lehem.
[1Mo 35:20 DK-KJV] Og Jacob satte en søjle op på hendes grav: det er søjlen for Rachels grav indtil denne dag.Ge 35:20 And Jacob set a pillar upon her grave: that is the pillar of Rachel’s grave unto this day.
[1Mo 35:21 DK-KJV] Og Israel rejste, og slog sit telt op på den anden side af Edartårnet.Ge 35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar.
[1Mo 35:22 DK-KJV] Og det skete, da Israel boede i dette land, at Reuben gik og lå med Bilhah hans fars konkubine: og Israel hørte det. Nu var Jacobs sønner 12:Ge 35:22 And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father’s concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve:
[1Mo 35:23 DK-KJV] Sønnerne til Leah; Reuben, Jacobs førstefødte, og Simeon, og Levi, og Judah, og Issachar, og Zebulun:Ge 35:23 The sons of Leah; Reuben, Jacob’s firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun:
[1Mo 35:24 DK-KJV] Sønnerne til Rachel; Joseph, og Benjamin:Ge 35:24 The sons of Rachel; Joseph, and Benjamin:
[1Mo 35:25 DK-KJV] Sønnerne til Bilhah, Rachels tjenestepige; Dan, og Naphtali:Ge 35:25 And the sons of Bilhah, Rachel’s handmaid; Dan, and Naphtali:
[1Mo 35:26 DK-KJV] Sønnerne til Zilpah, Leahs tjenestepige; Gad, og Asher: disse er sønnerne til Jacob, som var født til ham i Padan-aram.Ge 35:26 And the sons of Zilpah, Leah’s handmaid; Gad, and Asher: these are the sons of Jacob, which were born to him in Padan-aram.
[1Mo 35:27 DK-KJV] Og Jacob kom til hans far Isak til Mamre, til byen Arbah, som er Hebron, hvor Abraham og Isak havde bosat sig.Ge 35:27 And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned.
[1Mo 35:28 DK-KJV] Og Isaks dage var 180 år.Ge 35:28 And the days of Isaac were an hundred and fourscore years.
[1Mo 35:29 DK-KJV] Og Isak opgav ånden, og døde, og var samlet med hans folk, ved at være gammel og mæt af dage: og hans sønner Esau og Jacob begravede ham.Ge 35:29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.
[1Mo 36:1 DK-KJV] Nu er disse generationerne efter Esau, som er Edom.Ge 36:1 Now these are the generations of Esau, who is Edom.
[1Mo 36:2 DK-KJV] Esau tog hans hustruer af døtrene af Canaan; Adah datteren af ​​Hittiten Elon, og Aholibamah datteren af Anah datteren af ​​Hiviten Zibeon;Ge 36:2 Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite;
[1Mo 36:3 DK-KJV] Og Bashemath Ishmaels datter, søster af Nebajoth.Ge 36:3 And Bashemath Ishmael’s daughter, sister of Nebajoth.
[1Mo 36:4 DK-KJV] Og Adah bar Eliphaz til Esau; og Bashemath bar Reuel;Ge 36:4 And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel;
[1Mo 36:5 DK-KJV] Og Aholibamah bar Jeush, og Jaalam, og Korah: disse er sønnerne af Esau, som var født til ham i Canaans land.Ge 36:5 And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan.
[1Mo 36:6 DK-KJV] Og Esau tog hans hustruer, og hans sønner, og hans døtre, og alle personerne fra hans hus, og hans kvæg, og alle hans dyr, og hele hans substans, som han havde fået i Canaans land; og gik ind i landet på den anden side af hans bror Jacob.Ge 36:6 And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.
[1Mo 36:7 DK-KJV] For deres rigdomme var mere end at de kunne bo sammen; og det land hvori de var fremmede kunne ikke bære dem på grund af deres kvæg.Ge 36:7 For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle.
[1Mo 36:8 DK-KJV] Således boede Esau på bjerget Seir: Esau er Edom.Ge 36:8 Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom.
[1Mo 36:9 DK-KJV] Og disse er generationerne efter Esau faderen til Edomiterne på bjerget Seir:Ge 36:9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:
[1Mo 36:10 DK-KJV] Disse er navnene på Esaus sønner; Eliphaz sønnen af Adah Esaus hustru, Reuel sønnen af Bashemath Esaus hustru.Ge 36:10 These are the names of Esau’s sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau.
[1Mo 36:11 DK-KJV] Og sønnerne af Eliphaz var Teman, Omar, Zepho, og Gatam, og Kenaz.Ge 36:11 And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.
[1Mo 36:12 DK-KJV] Og Timna var konkubine til Eliphaz Esaus søn; og hun bar Amalek til Eliphaz: disse var sønnerne af Adah Esaus hustru.Ge 36:12 And Timna was concubine to Eliphaz Esau’s son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau’s wife.
[1Mo 36:13 DK-KJV] Og disse er sønnerne af Reuel; Nahath, og Zerah, Shammah, og Mizzah: disse var sønnerne af Bashemath Esaus hustru.Ge 36:13 And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau’s wife.
[1Mo 36:14 DK-KJV] Og disse var sønnerne af Aholibamah, datteren af Anah datteren af Zibeon, Esaus hustru: og hun bar Jeush til Esau, og Jaalam, og Korah.Ge 36:14 And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau’s wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah.
[1Mo 36:15 DK-KJV] Disse var grever af sønnerne af Esau: sønnerne af Eliphaz den førstefødte søn af Esau: greve Teman, greve Omar, greve Zepho, greve Kenaz,Ge 36:15 These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz,
[1Mo 36:16 DK-KJV] Greve Korah, greve Gatam, og greve Amalek: disse er greverne der kom af Eliphaz i Edoms land; disse var sønnerne af Adah.Ge 36:16 Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.
[1Mo 36:17 DK-KJV] Og disse er sønnerne af Reuel Esaus søn, greve Nahath, greve Zerah, greve Shammah, greve Mizzah: disse er greverne der kom af Reuel i Edoms land; disse er sønnerne af Bashemath Esaus hustru.Ge 36:17 And these are the sons of Reuel Esau’s son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau’s wife.
[1Mo 36:18 DK-KJV] Og disse er sønnerne af Aholibamah Esaus hustru; greve Jeush, greve Jaalam, greve Korah: disse var greverne der kom af Aholibamah datteren af Anah, Esaus hustru.Ge 36:18 And these are the sons of Aholibamah Esau’s wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau’s wife.
[1Mo 36:19 DK-KJV] Disse er sønnerne af Esau, som er Edom, og disse er deres grever.Ge 36:19 These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes.
[1Mo 36:20 DK-KJV] Disse er sønnerne af Horiten Seir, som beboede det land; Lotan, og Shobal, og Zibeon, og Anah,Ge 36:20 These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah,
[1Mo 36:21 DK-KJV] Og Dishon, og Ezer, og Dishan: disse er greverne af Horiterne, børnene af Seir i Edoms land.Ge 36:21 And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.
[1Mo 36:22 DK-KJV] Og børnene af Lotan var Hori og Hemam; og Lotans søster var Timna.Ge 36:22 And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan’s sister was Timna.
[1Mo 36:23 DK-KJV] Og børnene af Shobal var disse; Alvan, og Manahath, og Ebal, Shepho, og Onam.Ge 36:23 And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.
[1Mo 36:24 DK-KJV] Og disse er børnene af Zibeon; både Ajah, og Anah: dette var den Anah der fandt muldyrene i vildmarken, da han gav mad til hans far Zibeons æsler.Ge 36:24 And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.
[1Mo 36:25 DK-KJV] Og børnene af Anah var disse; Dishon, og Aholibamah datteren af Anah.Ge 36:25 And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah.
[1Mo 36:26 DK-KJV] Og disse er børnene af Dishon; Hemdan, og Eshban, og Ithran, og Cheran.Ge 36:26 And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
[1Mo 36:27 DK-KJV] Og børnene af Ezer er disse; Bilhan, og Zaavan, og Akan.Ge 36:27 The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan.
[1Mo 36:28 DK-KJV] Og børnene af Dishan er disse; Uz, og Aran.Ge 36:28 The children of Dishan are these; Uz, and Aran.
[1Mo 36:29 DK-KJV] Disse er greverne der kom af Horiterne; greve Lotan, greve Shobal, greve Zibeon, greve Anah,Ge 36:29 These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah,
[1Mo 36:30 DK-KJV] Greve Dishon, greve Ezer, greve Dishan: disse er greverne der kom af Hori, blandt deres grever i Seirs landGe 36:30 Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir.
[1Mo 36:31 DK-KJV] Og disse er kongerne der regerede i Edoms land, før der regerede nogen konge over Israels børn.Ge 36:31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.
[1Mo 36:32 DK-KJV] Og Bela sønnen af Beor regerede i Edom: og navnet på hans by var Dinhabah.Ge 36:32 And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah.
[1Mo 36:33 DK-KJV] Og Bela døde, og Jobab sønnen af Zerah fra Bozrah regerede i hans sted.Ge 36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
[1Mo 36:34 DK-KJV] Og Jobab døde, og Husham fra Temanis land regerede i hans sted.Ge 36:34 And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead.
[1Mo 36:35 DK-KJV] Og Husham døde, og Hadad sønnen af Bedad, som slog Midian på Moabs mark, regerede i hans sted: og navnet på hans by var Avith.Ge 36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
[1Mo 36:36 DK-KJV] Og Hadad døde, og Samlah fra Masrekah regerede i hans sted.Ge 36:36 And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.
[1Mo 36:37 DK-KJV] Og Samlah døde, og Saul fra Rehoboth ved floden regerede i hans sted.Ge 36:37 And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
[1Mo 36:38 DK-KJV] Og Saul døde, og Baal-hanan sønnen af Achbor regerede i hans sted.Ge 36:38 And Saul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.
[1Mo 36:39 DK-KJV] Og Baal-hanan sønnen af Achbor døde, og Hadar regerede i hans sted: og navnet på hans by var Pau; og hans hustrus navn var Mehetabel, datteren af Matred, datteren af Mezahab.Ge 36:39 And Baal-hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
[1Mo 36:40 DK-KJV] Og disse er navnene på greverne der kom af Esau, efter deres familier, efter deres steder, efter deres navne; greve Timnah, greve Alvah, greve Jetheth,Ge 36:40 And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,
[1Mo 36:41 DK-KJV] Greve Aholibamah, greve Elah, greve Pinon,Ge 36:41 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
[1Mo 36:42 DK-KJV] Greve Kenaz, greve Teman, greve Mibzar,Ge 36:42 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
[1Mo 36:43 DK-KJV] Greve Magdiel, greve Iram: disse er Edoms grever, efter deres beboelser i landet af deres besiddelse: han er Esau faderen af Edomiterne.Ge 36:43 Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.
[1Mo 37:1 DK-KJV] Og Jacob boede i det land hvori hans far var en fremmed, i Canaans land.Ge 37:1 And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan.
[1Mo 37:2 DK-KJV] Disse er generationerne efter Jacob. Joseph, som var 17 år gammel, var igang med at fodre flokken med hans brødre; og knægten var med Bilhahs sønner, og med Zilpahs sønner, hans fars hustruer: og Joseph bragte deres onde beretning til hans far.Ge 37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father’s wives: and Joseph brought unto his father their evil report.
[1Mo 37:3 DK-KJV] Nu elskede Israel Joseph mere end alle hans børn, fordi han var sønnen af hans høje alder, og han lavede ham en frakke med mange farver.Ge 37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours.
[1Mo 37:4 DK-KJV] Og da hans brødre så’ at deres far elskede ham mere end alle hans brødre, hadede de ham, og kunne ikke tale venligt til ham.Ge 37:4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him.
[1Mo 37:5 DK-KJV] Og Joseph drømte en drøm, og han fortalte den til hans brødre: og de hadede ham endnu mere.Ge 37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren: and they hated him yet the more.
[1Mo 37:6 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hør, jeg ber jer, denne drøm som jeg har drømt:Ge 37:6 And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:
[1Mo 37:7 DK-KJV] For, læg mærke til, vi var igang med at binde neg på marken, og, se, mit neg rejste sig, og stod også ret op;Ge 37:7 For, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf.
[1Mo 37:8 DK-KJV] Og hans brødre sagde til ham, Skal du virkelig regere over os? eller skal du virkelig ha’ herredømme over os? og de hadede ham endnu mere på grund af hans drømme, og på grund af hans ord.Ge 37:8 And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words.
[1Mo 37:9 DK-KJV] Og han drømte endnu en anden drøm, og fortalte den til hans brødre, og sagde, læg mærke til, jeg har drømt en drøm mere, solen og månen og de 11 stjerner bukkede sig ærbødigt for mig.Ge 37:9 And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more; and, behold, the sun and the moon and the eleven stars made obeisance to me.
[1Mo 37:10 DK-KJV] Og han fortalte den til hans far, og til hans brødre: og hans far irettesatte ham, og sagde til ham, Hvad er denne drøm som du har drømt? Skal jeg og din mor og dine brødre virkelig komme for at bukke osselv til jorden for dig?Ge 37:10 And he told it to his father, and to his brethren: and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth?
[1Mo 37:11 DK-KJV] Og hans brødre misundte ham; men hans far iagttog ordsproget.Ge 37:11 And his brethren envied him; but his father observed the saying.
[1Mo 37:12 DK-KJV] Og hans brødre gik for at fodre deres fars flok i Shechem.Ge 37:12 And his brethren went to feed their father’s flock in Shechem.
[1Mo 37:13 DK-KJV] Og Israel sagde til Joseph, Gør dine brødre ikke det at de fodre flokken i Shechem? kom, og jeg vil sende dig til dem. Og han sagde til ham, Her er jeg.Ge 37:13 And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I.
[1Mo 37:14 DK-KJV] Og han sagde til ham, Gå, jeg ber dig, se om det går godt med dine brødre, og godt med flokkene; og gi’ mig en tilbagemelding. Sådant sendte han ham ud af Hebrondalen, og han kom til Shechem.Ge 37:14 And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.
[1Mo 37:15 DK-KJV] Og en bestemt mand fandt ham, og, læg mærke til, han vandrede rundt på marken; og manden spurgte ham, og sagde, Hvad søger du?Ge 37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?
[1Mo 37:16 DK-KJV] Og han sagde, Jeg søger mine brødre; fortæl mig, jeg ber dig, hvor de fodrer deres flokke.Ge 37:16 And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks.
[1Mo 37:17 DK-KJV] Og manden sagde, De er rejst væk herfra; for jeg hørte dem sige, Lad os gå til Dothan. Og Joseph gik efter hans brødre, og fandt dem i Dothan.Ge 37:17 And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.
[1Mo 37:18 DK-KJV] Og da de så’ ham langt væk, ja inden han kom nær hen til dem, konspirerede de imod ham for at dræbe ham.Ge 37:18 And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him.
[1Mo 37:19 DK-KJV] Og de sagde til hinanden, Læg mærke til, denne drømmer kommer.Ge 37:19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh.
[1Mo 37:20 DK-KJV] Kom nu derfor, og lad os dræbe ham, og kaste ham ned i en faldgrube, og vi vil sige, Et ondt dyr har fortæret ham: og vi skal se hvad der vil bli’ af hans drømme.Ge 37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams.
[1Mo 37:21 DK-KJV] Og Reuben hørte det, og han forløste ham ud af deres hænder; og sagde, Lad os ikke dræbe ham.Ge 37:21 And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands; and said, Let us not kill him.
[1Mo 37:22 DK-KJV] Og Reuben sagde til dem, Udgyd ikke blod, men kast ham ned i denne faldgrube der er i vildmarken, og læg ikke hånd på ham; så han måtte flå ham ud af deres hænder, for at forløse ham til hans far igen.Ge 37:22 And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him; that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again.
[1Mo 37:23 DK-KJV] Og det skete, da Joseph var kommet til hans brødre, at de rev Josephs frakke af, hans frakke med mange farver der var på ham;Ge 37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stript Joseph out of his coat, his coat of many colours that was on him;
[1Mo 37:24 DK-KJV] Og de tog ham, og kastede ham ned i en faldgrube; og faldgruben var tom, der var intet vand i den.Ge 37:24 And they took him, and cast him into a pit: and the pit was empty, there was no water in it.
[1Mo 37:25 DK-KJV] Og de satte sig ned for at spise brød: og de opløftede deres øjne og kiggede, og, læg mærke til, en gruppe af Ishmaeliter kom fra Gilead med deres kameler der bar krydderier og balsam og myrra, for at føre det ned til Egypten.Ge 37:25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a company of Ishmeelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt.
[1Mo 37:26 DK-KJV] Og Judah sagde til hans brødre, Hvilken fordel er det hvis vi dræber vores bror, og skjuler hans blod?Ge 37:26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood?
[1Mo 37:27 DK-KJV] Kom og lad os sælge ham til Ishmaeliterne, og lad ikke vores hånd være på ham; for han er vores bror og vores kød. Og hans brødre var tilfredse.Ge 37:27 Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother and our flesh. And his brethren were content.
[1Mo 37:28 DK-KJV] Derefter passerede der Midianitiske handelsmænd forbi; og de trak og løftede Joseph op af faldgruben, og solgte Joseph til Ishmaeliterne for 20 sølvstykker: og de førte Joseph ind i Egypten.Ge 37:28 Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver: and they brought Joseph into Egypt.
[1Mo 37:29 DK-KJV] Og Reuben vendte tilbage til faldgruben; og, læg mærke til, Joseph var ikke i faldgruben; og han sønderrev hans tøj.Ge 37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes.
[1Mo 37:30 DK-KJV] Og han vendte tilbage til hans brødre, og sagde: barnet er ikke; og jeg, hvor skal jeg gå hen?Ge 37:30 And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go?
[1Mo 37:31 DK-KJV] Og de tog Josephs frakke, og dræbte et kid fra gederne, og dyppede frakken i blodet;Ge 37:31 And they took Joseph’s coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood;
[1Mo 37:32 DK-KJV] Og de sendte frakken med mange farver, og de bragte den til deres far; og sagde, Denne har vi fundet: find nu ud af om det er din søns frakke eller ikke.Ge 37:32 And they sent the coat of many colours, and they brought it to their father; and said, This have we found: know now whether it be thy son’s coat or no.
[1Mo 37:33 DK-KJV] Og han genkendte den, og sagde, Det er min søns frakke; et ondt dyr har fortæret ham; Joseph er utvivlsomt revet i stykker.Ge 37:33 And he knew it, and said, It is my son’s coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt rent in pieces.
[1Mo 37:34 DK-KJV] Og Jacob sønderrev hans tøj, og lagde sækkelærred over hans lænd, og sørgede over hans søn i mange dage.Ge 37:34 And Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days.
[1Mo 37:35 DK-KJV] Og alle hans sønner og alle hans døtre rejste sig op for at trøste ham; men han nægtede at bli’ trøstet; og han sagde, For jeg vil gå sørgende ned i graven til min søn. Således græd hans far over ham.Ge 37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him.
[1Mo 37:36 DK-KJV] Og Midianiterne solgte ham til Potiphar i Egypten, en af Faraos officerer, og kaptajn for vagten.Ge 37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh’s, and captain of the guard.
[1Mo 38:1 DK-KJV] Og det skete på det tidspunkt, at Judah gik ned fra hans brødre, og flyttede ind hos en bestemt Adullamit, hvis navn var Hirah.Ge 38:1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah.
[1Mo 38:2 DK-KJV] Og Judah så’ der en datter af en bestemt Canaanit, hvis navn var Shuah; og han tog hende, og gik ind til hende.Ge 38:2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her.
[1Mo 38:3 DK-KJV] Og hun undfangede, og bar en søn; og han kaldte hans navn Er.Ge 38:3 And she conceived, and bare a son; and he called his name Er.
[1Mo 38:4 DK-KJV] Og hun undfangede igen, og bar en søn; og hun kaldte hans navn Onan.Ge 38:4 And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan.
[1Mo 38:5 DK-KJV] Og hun undfangede endnu en gang, og bar en søn; og kaldte hans navn Shelah: og han var ved Chezib, da hun bar ham.Ge 38:5 And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him.
[1Mo 38:6 DK-KJV] Og Judah tog en hustru til Er hans førstefødte, hvis navn var Tamar.Ge 38:6 And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar.
[1Mo 38:7 DK-KJV] Og Er, Judahs førstefødte, var ond i HERRENs øjne; og HERREN dræbte ham.Ge 38:7 And Er, Judah’s firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD slew him.
[1Mo 38:8 DK-KJV] Og Judah sagde til Onan, Gå ind til din brors hustru, og gift dig med hende, og oprejs sæd til din bror.Ge 38:8 And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother’s wife, and marry her, and raise up seed to thy brother.
[1Mo 38:9 DK-KJV] Og Onan vidste at sæden ikke skulle være hans; og det skete, da han gik ind til hans brors hustru, at han spildte det på jorden, for ikke at han skulle gi’ sæd til hans bror.Ge 38:9 And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother’s wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother.
[1Mo 38:10 DK-KJV] Og den ting som han gjorde behagede ikke HERREN: derfor dræbte han også ham.Ge 38:10 And the thing which he did displeased the LORD: wherefore he slew him also.
[1Mo 38:11 DK-KJV] Derefter sagde Judah til Tamar hans svigerdatter, Forbliv med at være en enke i din fars hus, indtil min søn Shelah er vokset; for han sagde, For ikke at han måske også dør, som hans brødre gjorde. Og Tamar gik og boede i hendes fars hus.Ge 38:11 Then said Judah to Tamar his daughter in law, Remain a widow at thy father’s house, till Shelah my son be grown: for he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father’s house.
[1Mo 38:12 DK-KJV] Og efterhånden døde datteren af Shuah Judahs hustru; og Judah var trøstet, og gik op til hans fåreklippere til Timnath, han og hans ven Adullamiten Hirah.Ge 38:12 And in process of time the daughter of Shuah Judah’s wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite.
[1Mo 38:13 DK-KJV] Og det var fortalt til Tamar, som siger, Læg mærke til din svigerfar går op til Timnath for at klippe hans får.Ge 38:13 And it was told Tamar, saying, Behold thy father in law goeth up to Timnath to shear his sheep.
[1Mo 38:14 DK-KJV] Og hun tog hendes enketøj af sig, og dækkede sig med et slør, og svøbte sigselv, og sad på en åben plads, der er ved vejen til Timnath; for hun så’ at Shelah var vokset, og hun var ikke givet til ham som hustru.Ge 38:14 And she put her widow’s garments off from her, and covered her with a vail, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife.
[1Mo 38:15 DK-KJV] Da Judah så’ hende, troede han at hun var en skøge; fordi hun havde dækket hendes ansigt.Ge 38:15 When Judah saw her, he thought her to be an harlot; because she had covered her face.
[1Mo 38:16 DK-KJV] Og han vendte sig mod hende ved vejen, og sagde: Kom, jeg ber dig, lad mig komme ind til dig; (for han vidste ikke at hun var hans svigerdatter.) Og hun sagde, Hvad vil du gi’ mig, så du må komme ind til mig?Ge 38:16 And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee; (for he knew not that she was his daughter in law.) And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me?
[1Mo 38:17 DK-KJV] Og han sagde, Jeg vil sende dig et kid fra flokken. Og hun sagde, Vil du give mig pant, indtil du sender det?Ge 38:17 And he said, I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it?
[1Mo 38:18 DK-KJV] Og han sagde, Hvilken pant skal jeg gi’ dig? Og hun sagde, Din signerings-ring, og dit armbånd, og din stav som er i din hånd. Og han gav det til hende, og kom ind til hende, og hun undfangede via ham.Ge 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him.
[1Mo 38:19 DK-KJV] Og hun rejste sig, og gik afsted, og lagde hendes slør fra sig, og tog hendes enketøj på.Ge 38:19 And she arose, and went away, and laid by her vail from her, and put on the garments of her widowhood.
[1Mo 38:20 DK-KJV] Og Judah sendte kiddet ved hans vens hånd Adullamiten, for at modtage hans pant fra kvindens hånd: men han fandt hende ikke.Ge 38:20 And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman’s hand: but he found her not.
[1Mo 38:21 DK-KJV] Da spurgte han mændene fra det sted, og siger, Hvor er skøgen, der offentligt var ved vejsiden? Og de sagde, Der var ingen skøge på dette sted.Ge 38:21 Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot, that was openly by the way side? And they said, There was no harlot in this place.
[1Mo 38:22 DK-KJV] Og han vendte tilbage til Judah, og sagde, Jeg kan ikke finde hende; og mændene fra det sted sagde også, at der ikke var nogen skøge på dette sted.Ge 38:22 And he returned to Judah, and said, I cannot find her; and also the men of the place said, that there was no harlot in this place.
[1Mo 38:23 DK-KJV] Og Judah sagde, Lad hende tage det til hende, for ikke at vi bli’r skæmmet: læg mærke til, jeg sendte dette kid, og du har ikke fundet hende.Ge 38:23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed: behold, I sent this kid, and thou hast not found her.
[1Mo 38:24 DK-KJV] Og det skete omkring 3 måneder efter, at det var fortalt Judah, og sagt, Tamar din svigerdatter har opført sig som skøgen; og også, læg mærke til, hun er med barn via prostitution. Og Judah sagde, Frembring hende, og lad hende bli’ brændt.Ge 38:24 And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter in law hath played the harlot; and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt.
[1Mo 38:25 DK-KJV] Da hun var bragt frem, sendte hun bud til hendes svigerfar, og siger: Via den mand, hvis disse er, er jeg med barn: og hun sagde: Find ud af, jeg ber dig, hvem tilhører denne, signerings-ring, og armbånd, og stav.Ge 38:25 When she was brought forth, she sent to her father in law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and bracelets, and staff.
[1Mo 38:26 DK-KJV] Og Judah genkendte dem, og sagde, Hun har været mere retskaffen end jeg; eftersom jeg ikke gav hende til min søn Shelah. Og han kendte hende ikke igen.Ge 38:26 And Judah acknowledged them, and said, She hath been more righteous than I; because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more.
[1Mo 38:27 DK-KJV] Og det skete i tiden hvor hun skulle føde, at, læg mærke til, der var tvillinger i hendes livmoder.Ge 38:27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.
[1Mo 38:28 DK-KJV] Og det skete, da hun fødte, at den ene rakte hans hånd ud: og jordemoderen tog og bandt en skarlagenrød tråd om hans hånd, og siger, Denne kom ud først.Ge 38:28 And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first.
[1Mo 38:29 DK-KJV] Og det skete, som han trak hans hånd tilbage, at, læg mærke til, hans bror kom ud: og hun sagde, Hvordan har du brudt frem? dette brud er over dig: derfor var hans navn kaldt Pharez.(adskillelse/udbrud)Ge 38:29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How hast thou broken forth? this breach be upon thee: therefore his name was called Pharez.
[1Mo 38:30 DK-KJV] Og bagefter kom hans bror ud, som havde den skarlagenrøde tråd på hans hånd, og hans navn var kaldt Zarah.(øst/glans)Ge 38:30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah.
[1Mo 39:1 DK-KJV] Og Joseph var ført ned til Egypten; og Potiphar, en officer af Farao, en kaptajn for vagten, en Egypter, købte ham fra Ishmaeliternes hånd, som havde ført ham derned.Ge 39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither.
[1Mo 39:2 DK-KJV] Og HERREN var med Joseph, og han var en velhavende mand; og han var i huset til hans mester Egypteren.Ge 39:2 And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian.
[1Mo 39:3 DK-KJV] Og hans mester så’ at HERREN var med ham, og at HERREN fik alt det han gjorde til at blomstre i hans hånd.Ge 39:3 And his master saw that the LORD was with him, and that the LORD made all that he did to prosper in his hand.
[1Mo 39:4 DK-KJV] Og Joseph fandt nåde i hans øjne, og han tjente ham: og han lod ham føre tilsyn med hans hus, og alt det han havde lagt han i hans hånd.Ge 39:4 And Joseph found grace in his sight, and he served him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.
[1Mo 39:5 DK-KJV] Og det skete fra den tid hvor han havde fået ham til at føre opsyn i hans hus, og over alt det han havde, at HERREN velsignede Egypterens hus for Josephs skyld; og HERRENs velsignelse var over alt det han havde i huset, og på marken.Ge 39:5 And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the LORD blessed the Egyptian’s house for Joseph’s sake; and the blessing of the LORD was upon all that he had in the house, and in the field.
[1Mo 39:6 DK-KJV] Og han efterlod alt det han havde i Josephs hånd; og han vidste ikke hvad han havde, bortset fra det brød som han spiste. Og Joseph var en smuk person, og velanset.Ge 39:6 And he left all that he had in Joseph’s hand; and he knew not ought he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person, and well favoured.
[1Mo 39:7 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at hans mesters hustru kastede hendes øjne på Joseph; og hun sagde, Lig med mig.Ge 39:7 And it came to pass after these things, that his master’s wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.
[1Mo 39:8 DK-KJV] Men han afstod, og sagde til hans mesters hustru: Læg mærke til, min mester er ikke klar over det som er hos mig i huset, og han har betroet alt det han har i min hånd;Ge 39:8 But he refused, and said unto his master’s wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand;
[1Mo 39:9 DK-KJV] Der er ingen større i dette hus end jeg; han har heller ikke tilbageholdt nogle ting fra mig andet end dig, fordi du er hans hustru. Hvordan kan jeg da gøre denne store ondskab, og synde imod Gud?Ge 39:9 There is none greater in this house than I; neither hath he kept back any thing from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God?
[1Mo 39:10 DK-KJV] Og det skete, som hun talte til Joseph dag efter dag, at han ikke lyttede på hende, for at ligge ved hende, eller at være sammen med hende.Ge 39:10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her.
[1Mo 39:11 DK-KJV] Og det skete omkring denne tid, at Joseph gik ind i huset for at gøre hans forretning; og der var ingen af ​​husets mænd derinde.Ge 39:11 And it came to pass about this time, that Joseph went into the house to do his business; and there was none of the men of the house there within.
[1Mo 39:12 DK-KJV] Og hun fangede ham ved hans beklædning, og siger: Lig med mig: og han efterlod hans beklædning i hendes hånd, og flygtede, og kom sig ud.Ge 39:12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.
[1Mo 39:13 DK-KJV] Og det skete, da hun så’ at han havde efterladt hans beklædning i hendes hånd, og var flygtet ud,Ge 39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth,
[1Mo 39:14 DK-KJV] At hun kaldte på mændene fra hendes hus, og talte til dem, og siger: Se, han har bragt en Hebræer ind til os for at håne os; han kom ind til mig for at ligge med mig, og jeg råbte med en høj stemme:Ge 39:14 That she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us; he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice:
[1Mo 39:15 DK-KJV] Og det skete, da han hørte at jeg opløftede min stemme og råbte, at han efterlod hans beklædning hos mig, og flygtede, og kom sig ud.Ge 39:15 And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out.
[1Mo 39:16 DK-KJV] Og hun opmagasinerede hans beklædning hos hende, indtil hans herre kom hjem.Ge 39:16 And she laid up his garment by her, until his lord came home.
[1Mo 39:17 DK-KJV] Og hun talte til ham ifølge disse ord, og siger: Den Hebraiske tjener, som du har bragt til os, kom ind til mig for at håne mig:Ge 39:17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me:
[1Mo 39:18 DK-KJV] Og det skete, da jeg opløftede min stemme og råbte, at han efterlod hans beklædning hos mig, og flygtede ud.Ge 39:18 And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled out.
[1Mo 39:19 DK-KJV] Og det skete, da hans mester hørte hans hustrus ord, som hun talte til ham, og siger, På denne måde gjorde din tjener mod mig; at hans arrigskab var antændt.Ge 39:19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled.
[1Mo 39:20 DK-KJV] Og Josephs mester tog ham, og satte ham i fængslet, et sted hvor kongens fanger var bundet: og han var der i fængslet.Ge 39:20 And Joseph’s master took him, and put him into the prison, a place where the king’s prisoners were bound: and he was there in the prison.
[1Mo 39:21 DK-KJV] Men HERREN var med Joseph, og viste ham barmhjertighed, og gav ham favør i fængselsvagtens øjne.Ge 39:21 But the LORD was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison.
[1Mo 39:22 DK-KJV] Og fængselsvagten betroede alle fangerne der var i fængslet ind i Josephs hånd; og hvad de end gjorde der, var det ham der gjorde det.Ge 39:22 And the keeper of the prison committed to Joseph’s hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it.
[1Mo 39:23 DK-KJV] Fængselsvagten så’ ikke på nogle ting der var under hans hånd; fordi HERREN var med ham, og det som han gjorde, det fik HERREN til at blomstre.Ge 39:23 The keeper of the prison looked not to any thing that was under his hand; because the LORD was with him, and that which he did, the LORD made it to prosper.
[1Mo 40:1 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at butleren af Egyptens konge og hans bager havde fornærmet deres herre Egyptens konge.Ge 40:1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord the king of Egypt.
[1Mo 40:2 DK-KJV] Og Farao var vred på 2 af sine officere, på butlernes leder, og på bagernes leder.Ge 40:2 And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers.
[1Mo 40:3 DK-KJV] Og han satte dem i vagten i vagtkaptajnens hus, ind i fængslet, det sted hvor Joseph var bundet.Ge 40:3 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.
[1Mo 40:4 DK-KJV] Og vagtkaptajnen belastede Joseph med dem, og han tjente dem: og de fortsatte en tid i vagten.Ge 40:4 And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them: and they continued a season in ward.
[1Mo 40:5 DK-KJV] Og de drømte begge af dem en drøm, hver mand sin drøm på en nat, hver mand efter deres drømmefortolkning, butleren og bageren af Egyptens konge, som var bundet i fængslet.Ge 40:5 And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison.
[1Mo 40:6 DK-KJV] Og Joseph kom ind til dem om morgenen, og kiggede på dem, og, læg mærke til, de var kede af det.Ge 40:6 And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and, behold, they were sad.
[1Mo 40:7 DK-KJV] Og han spurgte Faraos officere der var hos ham i hans herres vagthus, og siger, Hvorfor ser i så kede ud af det i dag?Ge 40:7 And he asked Pharaoh’s officers that were with him in the ward of his lord’s house, saying, Wherefore look ye so sadly to day?
[1Mo 40:8 DK-KJV] Og de sagde til ham, Vi har drømt en drøm, og der er ingen fortolkning af den, Og Joseph sagde til dem, Tilhører ikke fortolkninger Gud? fortæl mig dem, jeg ber jer.Ge 40:8 And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you.
[1Mo 40:9 DK-KJV] Og den ledende butler fortalte sin drøm til Joseph, og sagde til ham, I min drøm, læg mærke til, en vinstok var foran mig;Ge 40:9 And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me;
[1Mo 40:10 DK-KJV] Og på vinstokken var der 3 grene: og det var somom den blomstrede, og hendes blomster sprang ud; og dens klaser frembragte modne druer:Ge 40:10 And in the vine were three branches: and it was as though it budded, and her blossoms shot forth; and the clusters thereof brought forth ripe grapes:
[1Mo 40:11 DK-KJV] Og Faraos kop var i min hånd: og jeg tog druerne, og pressede dem ned i Faraos kop, og gav koppen ind i Faraos hånd.Ge 40:11 And Pharaoh’s cup was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh’s cup, and I gave the cup into Pharaoh’s hand.
[1Mo 40:12 DK-KJV] Og Joseph sagde til ham, Dette er dens fortolkning: De 3 grene er 3 dage:Ge 40:12 And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: The three branches are three days:
[1Mo 40:13 DK-KJV] Men alligevel skal Farao opløfte dit hoved indenfor 3 dage, og genoprette dig til dit sted; og du skal aflevere Faraos kop ind i hans hånd, efter den tidligere måde da du var hans butler.Ge 40:13 Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place: and thou shalt deliver Pharaoh’s cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.
[1Mo 40:14 DK-KJV] Men tænk på mig når det skal være vel hos dig, og vis venlighed, jeg ber dig, mod mig, og nævn mig for Farao, og bring mig ud af dette hus:Ge 40:14 But think on me when it shall be well with thee, and shew kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:
[1Mo 40:15 DK-KJV] For i virkeligheden var jeg stjålet væk ud af Hebræernes land: og her også har jeg heller intet gjort for at de skulle sætte mig ind i dette fangehul.Ge 40:15 For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.
[1Mo 40:16 DK-KJV] Da den ledende bager så’ at fortolkningen var god, sagde han til Joseph, Jeg var også i min drøm, og, læg mærke til, jeg havde 3 hvide kurve på mit hoved:Ge 40:16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, I had three white baskets on my head:
[1Mo 40:17 DK-KJV] Og i den øverste kurv var der al slags bagværk til Farao; og fuglene spiste af dem ud af kurven på mit hoved.Ge 40:17 And in the uppermost basket there was of all manner of bakemeats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head.
[1Mo 40:18 DK-KJV] Og Joseph svarede og sagde, Dette er dens fortolkningen: De 3 kurve er 3 dage:Ge 40:18 And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: The three baskets are three days:
[1Mo 40:19 DK-KJV] Dog indenfor 3 dage skal Farao opløfte dit hoved fra dig, og skal hænge dig på et træ; og fuglene skal spise dit kød af dig.Ge 40:19 Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.
[1Mo 40:20 DK-KJV] Og det skete på den 3’je dag, som var Faraos fødselsdag, at han lavede en fest for alle hans tjenere: og han opløftede den ledende butler og den ledende bagers hoved blandt hans tjenere.Ge 40:20 And it came to pass the third day, which was Pharaoh’s birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants.
[1Mo 40:21 DK-KJV] Og han genoprettede den ledende butler til hans butlerskab igen; og han gav koppen ind i Faraos hånd.Ge 40:21 And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh’s hand:
[1Mo 40:22 DK-KJV] Men han hængte den ledende bager: som Joseph havde fortolket for dem.Ge 40:22 But he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.
[1Mo 40:23 DK-KJV] Men alligevel huskede den ledende butler ikke på Joseph, men glemte ham.Ge 40:23 Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.
[1Mo 41:1 DK-KJV] Og det skete ved afslutningen af ​​to fulde år, at Farao drømte: og, læg mærke til, han stod ved floden.Ge 41:1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river.
[1Mo 41:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kom 7 vel bespiste og fede køer op ud af floden; og de spiste på en eng.Ge 41:2 And, behold, there came up out of the river seven well favoured kine and fatfleshed; and they fed in a meadow.
[1Mo 41:3 DK-KJV] Og, læg mærke til, 7 andre køer kom op efter dem ud af floden, dårligt bespiste og magre; og stod ved de andre køer på flodbredden.Ge 41:3 And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill favoured and leanfleshed; and stood by the other kine upon the brink of the river.
[1Mo 41:4 DK-KJV] Og de dårligt bespiste og magre køer spiste de 7 vel bespiste og fede køer op. Sådant vågnede Farao.Ge 41:4 And the ill favoured and leanfleshed kine did eat up the seven well favoured and fat kine. So Pharaoh awoke.
[1Mo 41:5 DK-KJV] Og han sov og drømte for anden gang; og, læg mærke til, 7 kornaks kom op på et strå, ranke og gode.Ge 41:5 And he slept and dreamed the second time: and, behold, seven ears of corn came up upon one stalk, rank and good.
[1Mo 41:6 DK-KJV] Og, læg mærke til, 7 tynde aks og forblæste af østenvinden sprang op efter dem.Ge 41:6 And, behold, seven thin ears and blasted with the east wind sprung up after them.
[1Mo 41:7 DK-KJV] Og de 7 tynde aks fortærede de 7 ranke og fulde aks, Og Farao vågnede, og, læg mærke til, det var én drøm.Ge 41:7 And the seven thin ears devoured the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, it was a dream.
[1Mo 41:8 DK-KJV] Og det skete om morgenen at hans ånd var foruroliget; og han sendte bud og kaldte på alle Egyptens tryllekunstnere, og alle de vise mænd derfra; og Farao fortalte dem hans drøm; men der var ingen der kunne fortolke dem for Farao.Ge 41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but there was none that could interpret them unto Pharaoh.
[1Mo 41:9 DK-KJV] Da talte den ledende butler til Farao, og siger, Jeg husker mine forseelser denne dag:Ge 41:9 Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day:
[1Mo 41:10 DK-KJV] Farao var vred på hans tjenere, og satte mig i vagten i vagtkaptajnens hus, både mig og den ledende bager:Ge 41:10 Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the captain of the guard’s house, both me and the chief baker:
[1Mo 41:11 DK-KJV] Og vi drømte en drøm den ene nat, jeg og han; vi drømte hver mand efter vor drømmefortolkning.Ge 41:11 And we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream.
[1Mo 41:12 DK-KJV] Og der var en ung mand hos os, en Hebræer, tjener for vagtkaptajnen; og vi fortalte ham den, og han fortolkede vore drømme for os; til hver mand efter hans drøm fortolkede han den.Ge 41:12 And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret.
[1Mo 41:13 DK-KJV] Og det skete, som han fortolkede for os, sådant var det; mig genindsatte han i mit embede, og ham hængte han.Ge 41:13 And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged.
[1Mo 41:14 DK-KJV] Da sendte Farao bud og kaldte på Joseph, og de bragte ham hurtigt ud af fangehullet: og han barberede sigselv, og skiftede sit tøj, og kom ind til Farao.Ge 41:14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh.
[1Mo 41:15 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Jeg har drømt en drøm, og der er ingen der kan fortolke den: og jeg har hørt tale om dig, at du kan forstå en drøm til at fortolke den.Ge 41:15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it.
[1Mo 41:16 DK-KJV] Og Joseph svarede Farao, og siger: Det er ikke i mig: Gud skal gi’ Farao et svar om fred.Ge 41:16 And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace.
[1Mo 41:17 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, I min drøm, læg mærke til, stod jeg ved flodbredden:Ge 41:17 And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river:
[1Mo 41:18 DK-KJV] Og, læg mærke til, op af floden kom der 7 køer, fede og vel bespiste; og de spiste på en eng:Ge 41:18 And, behold, there came up out of the river seven kine, fatfleshed and well favoured; and they fed in a meadow:
[1Mo 41:19 DK-KJV] Og, læg mærke til, 7 andre køer kom op efter dem, arme og dårligt bespiste og magre, sådant som jeg aldrig har set det i Egyptens land for dårligdom.Ge 41:19 And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness:
[1Mo 41:20 DK-KJV] Og de magre og dårligt bespiste køer spiste de 7 fede køer op:Ge 41:20 And the lean and the ill favoured kine did eat up the first seven fat kine:
[1Mo 41:21 DK-KJV] Og da de havde spist dem op, kunne det ikke ses at de havde spist dem; men de var stadig dårligt bespiste, som i begyndelsen. Sådant vågnede jeg.Ge 41:21 And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they were still ill favoured, as at the beginning. So I awoke.
[1Mo 41:22 DK-KJV] Og jeg så’ i min drøm, og, læg mærke til, 7 aks kom op på et strå, fulde og gode.Ge 41:22 And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up in one stalk, full and good:
[1Mo 41:23 DK-KJV] Og, læg mærke til, 7 aks, visnede, tynde, og forblæste af østenvinden, sprang op efter dem:Ge 41:23 And, behold, seven ears, withered, thin, and blasted with the east wind, sprung up after them:
[1Mo 41:24 DK-KJV] Og de 7 tynde aks fortærede de 7 gode aks: og jeg fortalte dette til tryllekunstnere; men der var ingen der kunne afklare det for mig. Ge 41:24 And the thin ears devoured the seven good ears: and I told this unto the magicians; but there was none that could declare it to me.
[1Mo 41:25 DK-KJV] Og Joseph sagde til Farao, Faraos drøm er én: Gud har vist Farao hvad han er ved at gøre.Ge 41:25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: God hath shewed Pharaoh what he is about to do.
[1Mo 41:26 DK-KJV] De 7 gode køer er 7 år; og de 7 gode aks er 7 år: drømmen er én.Ge 41:26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one.
[1Mo 41:27 DK-KJV] Og de 7 tynde og dårligt bespiste køer der kom op efter dem er 7 år; og de 7 tomme aks forblæste af østenvinden skal være 7 år med hungersnød.Ge 41:27 And the seven thin and ill favoured kine that came up after them are seven years; and the seven empty ears blasted with the east wind shall be seven years of famine.
[1Mo 41:28 DK-KJV] Dette er den ting som jeg har talt til Farao: Hvad Gud er ved at gøre viser han til Farao.Ge 41:28 This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh.
[1Mo 41:29 DK-KJV] Læg mærke til, der kommer 7 år med et stort overskud udover hele Egyptens landGe 41:29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:
[1Mo 41:30 DK-KJV] Og der skal rejse sig efter dem 7 år med hungersnød; og alt det overskud skal være glemt i Egyptens land; og hungersnøden skal fortære landet;Ge 41:30 And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land;
[1Mo 41:31 DK-KJV] Og overskuddet skal ikke bli’ husket på i landet på grund af den efterfølgende hungersnød; for den skal være meget smertelig.Ge 41:31 And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very grievous.
[1Mo 41:32 DK-KJV] Og derfor var drømmen dobbelt fordoblet til Farao; det er fordi den ting er etableret af Gud, og Gud vil snart få det til at ske.Ge 41:32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice; it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass.
[1Mo 41:33 DK-KJV] Lad nu derfor Farao udse sig en diskret og vis mand, og sætte ham over Egyptens land.Ge 41:33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.
[1Mo 41:34 DK-KJV] Lad Farao gøre dette, og lad ham udnævne officerer over landet, og indsamle en femtedel fra Egyptens land i de 7 overskuds år.Ge 41:34 Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years.
[1Mo 41:35 DK-KJV] Og lad dem samle al maden fra de gode år der kommer, og oplagre korn under Faraos hånd, og lad dem bevare mad i byerne.Ge 41:35 And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities.
[1Mo 41:36 DK-KJV] Og denne mad skal lagres i landet imod de 7 år med hungersnød, som skal være i Egyptens land; så landet ikke går tabt gennem hungersnød.Ge 41:36 And that food shall be for store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine.
[1Mo 41:37 DK-KJV] Og den ting var god i Faraos øjne, og i alle hans tjeneres øjne.Ge 41:37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
[1Mo 41:38 DK-KJV] Og Farao sagde til hans tjenere, Kan vi finde en sådan som denne er, en mand i hvem Guds Ånd er?Ge 41:38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is?
[1Mo 41:39 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Eftersom Gud har vist dig alt dette, er der ingen så diskret og vis som du er:Ge 41:39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art:
[1Mo 41:40 DK-KJV] Du skal være over mit hus, og i overensstemmelse med dit ord skal hele mit folk regeres: kun på tronen vil jeg være større end dig.Ge 41:40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.
[1Mo 41:41 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Se, jeg har sat dig over hele Egyptens land.Ge 41:41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt.
[1Mo 41:42 DK-KJV] Og Farao tog hans ring af hans hånd, og satte den på Josephs hånd, og iklædte ham i kåber af fint linned, og satte en guldkæde omkring hans hals;Ge 41:42 And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph’s hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck;
[1Mo 41:43 DK-KJV] Og han fik ham til at ride i den anden stridsvogn som han havde; og de råbte foran ham, Bøj knæet: og han gjorde ham til leder over hele Egyptens land.Ge 41:43 And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried before him, Bow the knee: and he made him ruler over all the land of Egypt.
[1Mo 41:44 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Jeg er Farao, og uden dig skal ingen mand opløfte hans hånd eller fod i hele Egyptens land.Ge 41:44 And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt.
[1Mo 41:45 DK-KJV] Farao kaldte Josephs navn Zaphnath-paaneah; og han gav ham Asenath til hustru datteren af Poti-pherah præst af On. Og Joseph gik ud over hele Egyptens land. “Zaphnath-paaneah = en der afslører skjulte ting”Ge 41:45 And Pharaoh called Joseph’s name Zaphnath-paaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.
[1Mo 41:46 DK-KJV] Og Joseph var 30 år gammel da han stod foran ​Egyptens konge Farao. Og Joseph gik ud fra Faraos nærvær, og gik udover hele Egyptens land.Ge 41:46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
[1Mo 41:47 DK-KJV] Og i de 7 overskuds år frembragte jorden af håndfulde.Ge 41:47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.
[1Mo 41:48 DK-KJV] Og han indsamlede al maden fra de 7 år, som var i Egyptens land, og oplagrede maden i byerne: maden fra marken, som var rundt om enhver by, oplagrede han i den samme.Ge 41:48 And he gathered up all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same.
[1Mo 41:49 DK-KJV] Og Joseph samlede korn som havets sand, rigtig meget, indtil han stoppede med at tælle; for det var utælleligt.Ge 41:49 And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for it was without number.
[1Mo 41:50 DK-KJV] Og til Joseph var der født 2 sønner før år’ene med hungersnød kom, som Asenath datteren af Poti-pherah præst af On bar til ham.Ge 41:50 And unto Joseph were born two sons before the years of famine came, which Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On bare unto him.
[1Mo 41:51 DK-KJV] Og Joseph kaldte navnet på den førstefødte Manasseh: For Gud, sagde han, har fået mig til at glemme alt mit slid, og hele min Fars hus.Ge 41:51 And Joseph called the name of the firstborn Manasseh: For God, said he, hath made me forget all my toil, and all my father’s house.
[1Mo 41:52 DK-KJV] Og navnet på den anden kaldte han Ephraim: For Gud har fået mig til at være frugtbar i landet af min lidelse.Ge 41:52 And the name of the second called he Ephraim: For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction.
[1Mo 41:53 DK-KJV] Og de 7 år med overskud, der var i Egyptens land, stoppede.Ge 41:53 And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended.
[1Mo 41:54 DK-KJV] Og de 7 år med mangel begyndte at komme, ligesom Joseph havde sagt: og manglen var i alle lande; men i hele Egyptens land var der brød.Ge 41:54 And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said: and the dearth was in all lands; but in all the land of Egypt there was bread.
[1Mo 41:55 DK-KJV] Og da hele Egyptens land var udsultet, råbte folket til Farao efter brød: og Farao sagde til alle Egypterne, Gå til Joseph; hvad han siger til jer, gør.Ge 41:55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do.
[1Mo 41:56 DK-KJV] Og hungersnøden var over hele jordens overflade: Og Joseph åbnede alle forrådshusene, og solgte til Egypterne; og hungersnøden voksede smertende i Egyptens land.Ge 41:56 And the famine was over all the face of the earth: And Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians; and the famine waxed sore in the land of Egypt.
[1Mo 41:57 DK-KJV] Og alle lande kom ind i Egypten til Joseph for at købe korn; eftersom hungersnøden var så smertende i alle lande.Ge 41:57 And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn; because that the famine was so sore in all lands.
[1Mo 42:1 DK-KJV] Nu da Jacob så’ at der var korn i Egypten, sagde Jacob til hans sønner, Hvorfor kigger I på hinanden?Ge 42:1 Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another?
[1Mo 42:2 DK-KJV] Og han sagde, Læg mærke til, jeg har hørt at der er korn i Egypten: kom jer derned, og køb til os derfra; så vi må leve, og ikke dø.Ge 42:2 And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt: get you down thither, and buy for us from thence; that we may live, and not die.
[1Mo 42:3 DK-KJV] Og Josephs 10 brødre gik ned for at købe korn i Egypten.Ge 42:3 And Joseph’s ten brethren went down to buy corn in Egypt.
[1Mo 42:4 DK-KJV] Men Benjamin, Josephs bror, sendte Jacob ikke med hans brødre; for han sagde, For ikke at misgerning måske kommer over ham.Ge 42:4 But Benjamin, Joseph’s brother, Jacob sent not with his brethren; for he said, Lest peradventure mischief befall him.
[1Mo 42:5 DK-KJV] Og Israels sønner kom for at købe korn blandt de der kom: for hungersnøden var i Canaans land.Ge 42:5 And the sons of Israel came to buy corn among those that came: for the famine was in the land of Canaan.
[1Mo 42:6 DK-KJV] Og Joseph var guvernøren over det land, og det var han der solgte til hele folket fra det land; og Josephs brødre kom, og bukkede demselv ned foran ham med deres ansigter mod jorden.Ge 42:6 And Joseph was the governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land: and Joseph’s brethren came, and bowed down themselves before him with their faces to the earth.
[1Mo 42:7 DK-KJV] Og Joseph så’ hans brødre, og han genkendte dem, men gjorde sigselv underlig overfor dem, og talte groft til dem; og han sagde til dem, Hvor kommer I fra? Og de sagde, Fra Canaans land for at købe mad.Ge 42:7 And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly unto them; and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food.
[1Mo 42:8 DK-KJV] Og Joseph genkendte hans brødre, men de genkendte ikke ham.Ge 42:8 And Joseph knew his brethren, but they knew not him.
[1Mo 42:9 DK-KJV] Og Joseph huskede på de drømme som han drømte om dem, og sagde til dem, I er spioner; for at se landets nøgenhed er I kommet.Ge 42:9 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies; to see the nakedness of the land ye are come.
[1Mo 42:10 DK-KJV] Og de sagde til ham, Nej, min herre, men for at købe mad er dine tjenere kommet.Ge 42:10 And they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants come.
[1Mo 42:11 DK-KJV] Vi er alle én mands sønner; vi er sandfærdige mænd, dine tjenere er ikke spioner.Ge 42:11 We are all one man’s sons; we are true men, thy servants are no spies.
[1Mo 42:12 DK-KJV] Og han sagde til dem, Nej, men for at se landets nøgenhed er I kommet.Ge 42:12 And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land ye are come.
[1Mo 42:13 DK-KJV] Og de sagde, Dine tjenere er 12 brødre, sønner af én mand i Canaans land; og, læg mærke til, den yngste er denne dag hos vor far, og én er ikke.Ge 42:13 And they said, Thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Canaan; and, behold, the youngest is this day with our father, and one is not.
[1Mo 42:14 DK-KJV] Og Joseph sagde til dem, Det er det jeg talte til jer, og siger, I er spioner:Ge 42:14 And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies:
[1Mo 42:15 DK-KJV] Herved skal I bli’ prøvet: Ved Faraos liv skal I ikke gå herfra, medmindre jeres yngste bror kommer herhen.Ge 42:15 Hereby ye shall be proved: By the life of Pharaoh ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither.
[1Mo 42:16 DK-KJV] Send én af ​​jer, og lad ham hente jeres bror, og I skal du bli’ holdt i fængsel, så jeres ord må bli’ prøvet, om der er nogen sandhed i jer: ellers er I ved Faraos liv spioner.Ge 42:16 Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison, that your words may be proved, whether there be any truth in you: or else by the life of Pharaoh surely ye are spies.
[1Mo 42:17 DK-KJV] Og han satte dem alle sammen ind i vagten i 3 dage.Ge 42:17 And he put them all together into ward three days.
[1Mo 42:18 DK-KJV] Og den tredje dag sagde Joseph til dem, Gør dette, og lev; for jeg frygter Gud:Ge 42:18 And Joseph said unto them the third day, This do, and live; for I fear God:
[1Mo 42:19 DK-KJV] Hvis I er sandfærdige mænd, lad én af ​​jeres brødre være bundet i jeres fængsels hus: gå I, bær korn på grund af hungersnøden i jeres huse.Ge 42:19 If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison: go ye, carry corn for the famine of your houses:
[1Mo 42:20 DK-KJV] Men bring jeres yngste bror til mig; sådant skal jeres ord bli’ bekræftet, og I skal ikke dø. Og de gjorde sådant.Ge 42:20 But bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so.
[1Mo 42:21 DK-KJV] Og de sagde til hinanden, Vi er sandelig skyldige angående vor bror, idet vi så’ hans sjæls lidelse, da han bønfaldte os, og vi ville ikke høre; derfor er denne nød kommet over os.Ge 42:21 And they said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul, when he besought us, and we would not hear; therefore is this distress come upon us.
[1Mo 42:22 DK-KJV] Og Reuben svarede dem, og siger, Talte jeg ikke til jer, og sagde: Synd ikke imod barnet; og I ville ikke høre? derfor, læg mærke til, også hans blod er krævet.Ge 42:22 And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, saying, Do not sin against the child; and ye would not hear? therefore, behold, also his blood is required.
[1Mo 42:23 DK-KJV] Og de vidste ikke at Joseph forstod dem; for han talte til dem via en tolk.Ge 42:23 And they knew not that Joseph understood them; for he spake unto them by an interpreter.
[1Mo 42:24 DK-KJV] Og han vendte sig om fra dem, og græd; og vendte tilbage til dem igen, og kommunikerede med dem, og tog Simeon fra dem, og bandt ham foran deres øjne.Ge 42:24 And he turned himself about from them, and wept; and returned to them again, and communed with them, and took from them Simeon, and bound him before their eyes.
[1Mo 42:25 DK-KJV] Derefter befalede Joseph at fylde deres sække med korn, og genoprette hver mands penge ned i hans sæk, og at gi’ dem proviant til vejen: og således gjorde han overfor dem.Ge 42:25 Then Joseph commanded to fill their sacks with corn, and to restore every man’s money into his sack, and to give them provision for the way: and thus did he unto them.
[1Mo 42:26 DK-KJV] Og de pakkede deres æsler med kornet, og rejste derfra.Ge 42:26 And they laded their asses with the corn, and departed thence.
[1Mo 42:27 DK-KJV] Og da en af ​​dem åbnede hans sæk for at give hans æsel foder ved kroen, kunne han se hans penge; for, læg mærke til, de var i hans sæks mund.Ge 42:27 And as one of them opened his sack to give his ass provender in the inn, he espied his money; for, behold, it was in his sack’s mouth.
[1Mo 42:28 DK-KJV] Og han sagde til hans brødre, Mine penge er genoprettet; og, se, de er endda i min sæk: Og deres hjerte svigtede dem, og de var bange, og siger til hinanden, Hvad er dette som Gud har gjort overfor os?Ge 42:28 And he said unto his brethren, My money is restored; and, lo, it is even in my sack: and their heart failed them, and they were afraid, saying one to another, What is this that God hath done unto us?
[1Mo 42:29 DK-KJV] Og de kom til deres far Jacob i Canaans land, og fortalte ham alt det der skete for dem; og siger,Ge 42:29 And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that befell unto them; saying,
[1Mo 42:30 DK-KJV] Den mand, som er herren for det land, talte groft til os, og antog os for at være spioner af det land.Ge 42:30 The man, who is the lord of the land, spake roughly to us, and took us for spies of the country.
[1Mo 42:31 DK-KJV] Og vi sagde til ham, Vi er sandfærdige mænd; vi er ikke spioner:Ge 42:31 And we said unto him, We are true men; we are no spies:
[1Mo 42:32 DK-KJV] Vi er 12 brødre, sønner af vor far; én er ikke, og den yngste er denne dag hos vor far i Canaans land.Ge 42:32 We be twelve brethren, sons of our father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.
[1Mo 42:33 DK-KJV] Og den mand, herren for det land, sagde til os, Herved skal jeg vide at I er sandfærdige mænd; efterlad en af ​​jeres brødre her hos mig, og tag mad på grund af hungersnøden i jeres hushold, og ta’ afsted:Ge 42:33 And the man, the lord of the country, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men; leave one of your brethren here with me, and take food for the famine of your households, and be gone:
[1Mo 42:34 DK-KJV] Og bring jeres yngste bror til mig: da skal jeg vide at I ikke er spioner, men at I er sandfærdige mænd: så vil jeg forløse jeres bror til jer, og I skal handle i landet.Ge 42:34 And bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffick in the land.
[1Mo 42:35 DK-KJV] Og det skete da de tømte deres sække, at, læg mærke til, hver mands pengebundt var i hans sæk: og da både de og deres far så’ pengebundterne, var de bange.Ge 42:35 And it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man’s bundle of money was in his sack: and when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid.
[1Mo 42:36 DK-KJV] Og deres far Jacob sagde til dem, Mig har I berøvet af mine børn: Joseph er ikke, og Simeon er ikke, og I vil fjerne Benjamin: alle disse ting er imod mig.Ge 42:36 And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children: Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away: all these things are against me.
[1Mo 42:37 DK-KJV] Og Reuben talte til hans far, og siger: Dræb mine 2 sønner, hvis jeg ikke bringer ham til dig: forløs ham ind i min hånd, og jeg vil bringe ham til dig igen.Ge 42:37 And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee: deliver him into my hand, and I will bring him to thee again.
[1Mo 42:38 DK-KJV] Og han sagde, Min søn skal ikke gå ned med jer; for hans bror er død, og han er efterladt alene: hvis misgerning kommer over ham på vejen på hvilken I går, da skal I bringe mine grå hår med sorg ned til graven.Ge 42:38 And he said, My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he is left alone: if mischief befall him by the way in the which ye go, then shall ye bring down my gray hairs with sorrow to the grave.
[1Mo 43:1 DK-KJV] Og hungersnøden var smertelig i landet.Ge 43:1 And the famine was sore in the land.
[1Mo 43:2 DK-KJV] Og det skete, da de havde spist kornet op som de havde bragt ud af Egypten, at deres far sagde til dem, Gå tilbage, køb lidt mad til os.Ge 43:2 And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food.
[1Mo 43:3 DK-KJV] Og Judah talte til ham, og sagde: Den mand tilkendegav højtideligt overfor os, og sagde, I skal ikke se mit ansigt, medmindre jeres bror er med jer.Ge 43:3 And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you.
[1Mo 43:4 DK-KJV] Hvis du vil sende vor bror med os, vil vi gå ned og købe mad til dig:Ge 43:4 If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food:
[1Mo 43:5 DK-KJV] Men hvis du ikke vil sende ham, vil vi ikke gå ned: for den mand sagde til os, I skal ikke se mit ansigt, medmindre jeres bror er med jer.Ge 43:5 But if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.
[1Mo 43:6 DK-KJV] Og Israel sagde, Hvorfor handlede I så dårligt overfor mig, i at fortalte den mand at I havde endnu en bror?Ge 43:6 And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother?
[1Mo 43:7 DK-KJV] Og de sagde, Den mand spurgte os strengt om vores tilstand, og om vores slægt, og sagde, Er jeres far stadig i live? har I en anden bror? og vi fortalte ham i overensstemmelse med disse ords indhold: kunne vi virkelig vide at han ville sige, Bring jeres bror ned?Ge 43:7 And they said, The man asked us straitly of our state, and of our kindred, saying, Is your father yet alive? have ye another brother? and we told him according to the tenor of these words: could we certainly know that he would say, Bring your brother down?
[1Mo 43:8 DK-KJV] Og Judah sagde til hans far Israel, Send knægten med mig, og vi vil rejse os og gå; så vi må leve, og ikke dø, både vi, og du, og også vores små.Ge 43:8 And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go; that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones.
[1Mo 43:9 DK-KJV] Jeg vil være kaution for ham; af min hånd skal du kræve ham: Hvis jeg ikke bringer ham til dig, og sætter ham foran dig, lad mig da bære skylden for evigt:Ge 43:9 I will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever:
[1Mo 43:10 DK-KJV] For hvis ikke vi havde udsat det, havde vi nu helt sikkert vendt tilbage for anden gang.Ge 43:10 For except we had lingered, surely now we had returned this second time.
[1Mo 43:11 DK-KJV] Og deres far Israel sagde til dem, Hvis det nu må være sådant, så gør det; ta’ af de bedste frugter i landet i jeres kar, og bær en gave ned til den mand, lidt balsam, og lidt honning, krydderier, og myrra, nødder, og mandler:Ge 43:11 And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this; take of the best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds:
[1Mo 43:12 DK-KJV] Og tag dobbeltpenge i jeres hånd; og de penge der var bragt tilbage i munden på jeres sække, bær det tilbage i jeres hånd; måske var det en forglemmelse:Ge 43:12 And take double money in your hand; and the money that was brought again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand; peradventure it was an oversight:
[1Mo 43:13 DK-KJV] Ta’ også jeres bror, og rejs jer, gå tilbage til den mand:Ge 43:13 Take also your brother, and arise, go again unto the man:
[1Mo 43:14 DK-KJV] Og Gud Almægtige giver jer barmhjertighed foran den mand, så han må sende jeres anden bror væk, og Benjamin. Hvis jeg er berøvet af mine børn, er jeg berøvet.Ge 43:14 And God Almighty give you mercy before the man, that he may send away your other brother, and Benjamin. If I be bereaved of my children, I am bereaved.
[1Mo 43:15 DK-KJV] Og mændene tog den gave, og de tog dobbeltpenge i deres hånd, og Benjamin; og rejste sig op, og gik ned til Egypten, og stod foran Joseph.Ge 43:15 And the men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin; and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph.
[1Mo 43:16 DK-KJV] Og da Joseph så’ Benjamin hos dem, sagde han til lederen af hans hus, Bring disse mænd hjem, og dræb, og klargør; for disse mænd skal spise hos mig ved frokosttid.Ge 43:16 And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, Bring these men home, and slay, and make ready; for these men shall dine with me at noon.
[1Mo 43:17 DK-KJV] Og manden gjorde som Joseph bad; og manden førte mændene ind i Josephs hus.Ge 43:17 And the man did as Joseph bade; and the man brought the men into Joseph’s house.
[1Mo 43:18 DK-KJV] Og mændene var bange, fordi de var bragt ind i Josephs hus; og de sagde, På grund af pengene der var returneret i vores sække den første gang er vi bragt ind; så han må søge efter en anledning imod os, og komme over os, og gøre os til slaver, og vore æsler.Ge 43:18 And the men were afraid, because they were brought into Joseph’s house; and they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses.
[1Mo 43:19 DK-KJV] Og de kom nær hen til forvalteren for Josephs hus, og de kommunikerede med ham ved døren til huset,Ge 43:19 And they came near to the steward of Joseph’s house, and they communed with him at the door of the house,
[1Mo 43:20 DK-KJV] Og sagde, Kæreste herre, vi kom i virkeligheden ned den første gang for at købe mad:Ge 43:20 And said, O sir, we came indeed down at the first time to buy food:
[1Mo 43:21 DK-KJV] Og det skete, da vi kom til kroen, at vi åbnede vores sække, og, læg mærke til, hver mands penge var i munden af ​​hans sæk, vores penge i fuld vægt: og vi har bragt dem tilbage i vores hånd.Ge 43:21 And it came to pass, when we came to the inn, that we opened our sacks, and, behold, every man’s money was in the mouth of his sack, our money in full weight: and we have brought it again in our hand.
[1Mo 43:22 DK-KJV] Og andre penge har vi bragt ned i vores hænder for at købe mad: vi kan ikke fortælle hvem der lagde vores penge i vores sække.Ge 43:22 And other money have we brought down in our hands to buy food: we cannot tell who put our money in our sacks.
[1Mo 43:23 DK-KJV] Og han sagde, Fred være med jer, frygt ikke: jeres Gud og jeres fars Gud har givet jer skat i jeres sække: jeg havde jeres penge. Og han førte Simeon ud til dem.Ge 43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks: I had your money. And he brought Simeon out unto them.
[1Mo 43:24 DK-KJV] Og manden førte mændene ind i Josephs hus, og gav dem vand, og de vaskede deres fødder; og han gav deres æsler foder.Ge 43:24 And the man brought the men into Joseph’s house, and gave them water, and they washed their feet; and he gave their asses provender.
[1Mo 43:25 DK-KJV] Og de klargjorde gaven til Joseph kom ved frokosttid: for de hørte at de skulle spise brød der.Ge 43:25 And they made ready the present against Joseph came at noon: for they heard that they should eat bread there.
[1Mo 43:26 DK-KJV] Og da Joseph kom hjem, bragte de ham gaven ind i huset som var i deres hånd, og bukkede demselv til jorden for ham.Ge 43:26 And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves to him to the earth.
[1Mo 43:27 DK-KJV] Og han spurgte dem om de havde det godt, og sagde, Går det godt med jeres far, den gamle mand som I talte om? Er han stadig i live?Ge 43:27 And he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake? Is he yet alive?
[1Mo 43:28 DK-KJV] Og de svarede, Din tjener vores far er ved godt helbred, han er stadig i live. Og de bukkede deres hoveder, og viste ærbødighed.Ge 43:28 And they answered, Thy servant our father is in good health, he is yet alive. And they bowed down their heads, and made obeisance.
[1Mo 43:29 DK-KJV] Og han opløftede hans øjne, og så’ hans bror Benjamin, hans mors søn, og sagde, Er dette jeres yngste bror, omkring hvem I fortalte mig om? Og han sagde, Gud er nådig overfor dig, min søn.Ge 43:29 And he lifted up his eyes, and saw his brother Benjamin, his mother’s son, and said, Is this your younger brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son.
[1Mo 43:30 DK-KJV] Og Joseph skyndte sig; for hans indre længes efter hans bror: og han søgte efter et sted at græde; og han gik ind i hans kammer, og græd der.Ge 43:30 And Joseph made haste; for his bowels did yearn upon his brother: and he sought where to weep; and he entered into his chamber, and wept there.
[1Mo 43:31 DK-KJV] Og han vaskede hans ansigt, og gik ud, og holdt sigselv tilbage, og sagde: Sæt brød frem. Ge 43:31 And he washed his face, and went out, and refrained himself, and said, Set on bread.
[1Mo 43:32 DK-KJV] Og de satte det foran ham for sigselv, og foran dem for demselv, og foran Egypterne, som spiste med ham, for demselv, fordi Egypterne ikke kunne spise brød med Hebræerne; for det er en hæslighed for Egypterne.Ge 43:32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, which did eat with him, by themselves: because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians.
[1Mo 43:33 DK-KJV] Og de sad foran ham, den førstefødte efter sin fødselsret, og den yngste efter sin ungdom: og mændene forundrede sig over hinanden.Ge 43:33 And they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth: and the men marvelled one at another.
[1Mo 43:34 DK-KJV] Og han tog og sendte retter til dem der stod foran ham: men Benjamins ret var 5 gange så meget som nogen af ​​deres. Og de drak, og glædede sig med ham.Ge 43:34 And he took and sent messes unto them from before him: but Benjamin’s mess was five times so much as any of theirs. And they drank, and were merry with him.
[1Mo 44:1 DK-KJV] Og han befalede forvalteren for hans hus, og siger, Fyld mændenes sække med mad, så meget som de kan bære, og læg hver mands penge i hans sæks mundGe 44:1 And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men’s sacks with food, as much as they can carry, and put every man’s money in his sack’s mouth.
[1Mo 44:2 DK-KJV] Og læg min kop, sølvkoppen, i sækkens mund til den yngste, og hans korn penge. Og han gjorde i overensstemmelse med de ord som Joseph havde talt.Ge 44:2 And put my cup, the silver cup, in the sack’s mouth of the youngest, and his corn money. And he did according to the word that Joseph had spoken.
[1Mo 44:3 DK-KJV] Så snart som morgenen var lys, var mændene sendt væk, de og deres æsler.Ge 44:3 As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses.
[1Mo 44:4 DK-KJV] Og da de var ude af byen, og endnu ikke så langt væk, sagde Joseph til hans forvalter: Op, følg efter mændene; og når du indhenter dem, sig til dem, Hvorfor har I belønnet ondt for godt?Ge 44:4 And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good?
[1Mo 44:5 DK-KJV] Er dette ikke den af hvilken min herre drikker, og hvorved han i virkeligheden forudsiger? I har gjort ondt ved at gøre det.Ge 44:5 Is not this it in which my lord drinketh, and whereby indeed he divineth? ye have done evil in so doing.
[1Mo 44:6 DK-KJV] Og han indhentede dem, og han talte disse samme ord til dem.Ge 44:6 And he overtook them, and he spake unto them these same words.
[1Mo 44:7 DK-KJV] Og de sagde til ham, Hvorfor siger min herre disse ord? Gud forbyde at dine tjenere skulle gøre noget sådant:Ge 44:7 And they said unto him, Wherefore saith my lord these words? God forbid that thy servants should do according to this thing:
[1Mo 44:8 DK-KJV] Læg mærke til, pengene, som vi fandt i vore sækkes munde, bragte vi tilbage til dig ud fra Canaans land: hvorfor skulle vi da stjæle sølv eller guld ud af din herres hus?Ge 44:8 Behold, the money, which we found in our sacks’ mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord’s house silver or gold?
[1Mo 44:9 DK-KJV] Hos hvemsomhelst af dine tjenere den er fundet, lad ham både dø, og vi vil også være min herres slaver.Ge 44:9 With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my lord’s bondmen.
[1Mo 44:10 DK-KJV] Og han sagde, Lad det nu også være i overensstemmelse med jeres ord: han hos hvem den er fundet skal være min tjener; og I skal være uskyldige.Ge 44:10 And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my servant; and ye shall be blameless.
[1Mo 44:11 DK-KJV] Da tog hver mand hurtigt hans sæk ned til jorden, og hver mand åbnede hans sæk.Ge 44:11 Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack.
[1Mo 44:12 DK-KJV] Og han søgte, og begyndte ved den ældste, og stoppede ved den yngste; og koppen var fundet i Benjamins sæk.Ge 44:12 And he searched, and began at the eldest, and left at the youngest: and the cup was found in Benjamin’s sack.
[1Mo 44:13 DK-KJV] Og de sønderrev deres tøj, og pakkede hver mand hans æsel, og vendte tilbage til byen.Ge 44:13 Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.
[1Mo 44:14 DK-KJV] Og Judah og hans brødre kom til Josephs hus; for han var stadig der: og de faldt ned foran ham til jorden.Ge 44:14 And Judah and his brethren came to Joseph’s house; for he was yet there: and they fell before him on the ground.
[1Mo 44:15 DK-KJV] Og Joseph sagde til dem, Hvilken handling er dette som I har gjort? vidste I ikke at en sådan mand som jeg faktisk kan forudsige?Ge 44:15 And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? wot ye not that such a man as I can certainly divine?
[1Mo 44:16 DK-KJV] Og Judah sagde, Hvad skal vi sige til min herre? hvad skal vi tale? eller hvordan skal vi rense osselv? Gud har opdaget dine tjeners fejltrin: læg mærke til, vi er min herres tjenere, både vi, og han også hos hvem koppen er fundet.Ge 44:16 And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord’s servants, both we, and he also with whom the cup is found.
[1Mo 44:17 DK-KJV] Og han sagde, Gud forbyde at jeg skulle gøre sådant; men den mand i hvis hånd koppen er fundet, han skal være min tjener; og hvad angår jer, kom jer op i fred til jeres far.Ge 44:17 And he said, God forbid that I should do so: but the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant; and as for you, get you up in peace unto your father.
[1Mo 44:18 DK-KJV] Da kom Judah nær hen til ham, og sagde, Åh min herre, lad din tjener, jeg ber dig, tale et ord i min herres ører, og lad ikke din vrede brænde imod din tjener: for du er ligesom Farao.Ge 44:18 Then Judah came near unto him, and said, Oh my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord’s ears, and let not thine anger burn against thy servant: for thou art even as Pharaoh.
[1Mo 44:19 DK-KJV] Min herre spurgte sine tjenere, og siger: Har I en far, eller en bror?Ge 44:19 My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother?
[1Mo 44:20 DK-KJV] Og vi sagde til min herre, Vi har en far, en gammel mand, og et barn fra hans høje alder, en lille én; og alene han er tilbage efter hans mor, og hans far elsker ham, og hans bror er død.Ge 44:20 And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother, and his father loveth him.
[1Mo 44:21 DK-KJV] Og du sagde til dine tjenere, Bring ham ned til mig, så jeg må rette mine øjne mod ham.Ge 44:21 And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him.
[1Mo 44:22 DK-KJV] Og vi sagde til min herre, Drengen kan ikke forlade sin far, for hvis han skulle forlade hans far, ville hans far dø.Ge 44:22 And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die.
[1Mo 44:23 DK-KJV] Og du sagde til dine tjenere, Medmindre jeres yngste bror kommer ned med jer, skal I ikke se mit ansigt mere.Ge 44:23 And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more.
[1Mo 44:24 DK-KJV] Og det skete da vi kom op til min far din tjener, at vi fortalte ham min herres ord.Ge 44:24 And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord.
[1Mo 44:25 DK-KJV] Og vores far sagde, Gå tilbage, og køb lidt mad til os.Ge 44:25 And our father said, Go again, and buy us a little food.
[1Mo 44:26 DK-KJV] Og vi sagde, Vi kan ikke gå ned: Hvis vores yngste bror er med os, da vil vi gå ned: for vi må ikke se den mands ansigt, medmindre vores yngste bror er med os.Ge 44:26 And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down: for we may not see the man’s face, except our youngest brother be with us.
[1Mo 44:27 DK-KJV] Og min far din tjener sagde til os, I ved at min hustru bar mig 2 sønner:Ge 44:27 And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons:
[1Mo 44:28 DK-KJV] Og den ene gik ud fra mig, og jeg sagde: Han er sandelig revet i stykker; og jeg så’ ham ikke siden:Ge 44:28 And the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I saw him not since:
[1Mo 44:29 DK-KJV] Og hvis I også tager denne fra mig, og misgerning kommer over ham, skal I bringe mine grå hår med sorg ned til graven.Ge 44:29 And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave.
[1Mo 44:30 DK-KJV] Nu derfor når jeg kommer til min far din tjener, og drengen ikke er med os; eftersom hans liv er bundet op på drengens liv;Ge 44:30 Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad be not with us; seeing that his life is bound up in the lad’s life;
[1Mo 44:31 DK-KJV] Skal det komme til at ske, når han ser at drengen ikke er med os, at han vil dø: og dine tjenere skal bringe de grå hår fra vores far din tjener med sorg ned til graven. Ge 44:31 It shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die: and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave.
[1Mo 44:32 DK-KJV] For din tjener blev kaution for drengen overfor min far, og siger, Hvis jeg ikke bringer ham til dig, da skal jeg bære skylden overfor min far for evigt.Ge 44:32 For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father for ever.
[1Mo 44:33 DK-KJV] Nu derfor, ber jeg dig, lad din tjener bli’ tilbage i stedet for drengen en slave for min herre; og lad drengen gå op med hans brødre.Ge 44:33 Now therefore, I pray thee, let thy servant abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren.
[1Mo 44:34 DK-KJV] For hvordan skal jeg gå op til min far, og drengen ikke er med mig? For ikke at jeg måske ser det onde der kommer over min far.Ge 44:34 For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? lest peradventure I see the evil that shall come on my father.
[1Mo 45:1 DK-KJV] Så kunne Joseph ikke længere beherske sigselv foran alle dem der stod hos ham; og han råbte: Få alle mand til at gå ud fra mig. Og der stod intet menneske hos ham, mens Joseph gav sigselv til kende overfor hans brødre.Ge 45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren.
[1Mo 45:2 DK-KJV] Og han græd højlydt; og Egypternes og Faraos hus hørte det.Ge 45:2 And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard.
[1Mo 45:3 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans brødre, Jeg er Joseph; lever min far stadig? Og hans brødre kunne ikke svare ham; for de var ængstelige over hans tilstedeværelse.Ge 45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.
[1Mo 45:4 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans brødre, Kom nær hen til mig, jeg ber jer. Og de kom nær, Og han sagde, Jeg er Joseph jeres bror, som I solgte til Egypten.Ge 45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
[1Mo 45:5 DK-KJV] Vær nu derfor ikke bedrøvede, ej heller vrede på jerselv, at I solgte mig hertil: for Gud sendte mig foran jer for at sikre liv.Ge 45:5 Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.
[1Mo 45:6 DK-KJV] For disse 2 år har hungersnøden været i landet; og der er stadig 5 år, i hvilken der hverken skal pløjes eller høstes.Ge 45:6 For these two years hath the famine been in the land: and yet there are five years, in the which there shall neither be earing nor harvest.
[1Mo 45:7 DK-KJV] Og Gud sendte mig foran jer for at sikre jer en efterslægt på jorden, og for at redde jeres liv via en stor befrielse.Ge 45:7 And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance.
[1Mo 45:8 DK-KJV] Så nu var det ikke jer der sendte mig hertil, men Gud: og han har gjort mig til en far for Farao, og herre over hele hans hus, og en leder udover hele Egyptens land.Ge 45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt.
[1Mo 45:9 DK-KJV] Skynd jer, og gå op til min far, og sig til ham, Således siger din søn Joseph, Gud har gjort mig til herre over hele Egypten: kom ned til mig, vent ikke:Ge 45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not:
[1Mo 45:10 DK-KJV] Og du skal bo i Goshenlandet, og du skal være nær hos mig, du, og dine børn, og dine børnebørn, og dine flokke, og dine besætninger, og alt det du har:Ge 45:10 And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children’s children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast:
[1Mo 45:11 DK-KJV] Og der vil jeg ta’ mig af dig; for der er stadig 5 år med hungersnød; for ikke at du, og dit hushold, og alt det du har, ender op i fattigdomGe 45:11 And there will I nourish thee; for yet there are five years of famine; lest thou, and thy household, and all that thou hast, come to poverty.
[1Mo 45:12 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeres øjne ser, og min bror Benjamins øjne, at det er min mund der taler til jer.Ge 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you.
[1Mo 45:13 DK-KJV] Og I skal fortælle min far om hele min herlighed i Egypten, og om alt det I har set; og I skal skynde jer og bringe min far ned hertil.Ge 45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen; and ye shall haste and bring down my father hither.
[1Mo 45:14 DK-KJV] Og han faldt om halsen på Benjamin hans bror, og græd; og Benjamin græd om hans hals.Ge 45:14 And he fell upon his brother Benjamin’s neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck.
[1Mo 45:15 DK-KJV] Desuden kyssede han alle hans brødre, og græd over dem: og efter det talte hans brødre med ham.Ge 45:15 Moreover he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him.
[1Mo 45:16 DK-KJV] Og berømmelsen derom var hørt i Faraos hus, som siger, Josephs brødre er kommet: og det behagede Farao meget, og hans tjenere.Ge 45:16 And the fame thereof was heard in Pharaoh’s house, saying, Joseph’s brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants.
[1Mo 45:17 DK-KJV] Og Farao sagde til Joseph, Sig til dine brødre, gør I dette; pak jeres dyr, og gå, kom jer ind i Canaans land;Ge 45:17 And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye; lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan;
[1Mo 45:18 DK-KJV] Og ta’ jeres far og jeres hushold, og kom til mig: så vil jeg gi’ jer det gode fra Egyptens land, og I skal spise landets bedste.Ge 45:18 And take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land.
[1Mo 45:19 DK-KJV] Nu er du befalet, gør I dette; ta’ jer vogne ud af Egyptens land for jeres små, og for jeres hustruer, og bring jeres far, og kom.Ge 45:19 Now thou art commanded, this do ye; take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come.
[1Mo 45:20 DK-KJV] Værdsæt desuden ikke jeres ting; for det gode fra hele Egyptens land er jeres.Ge 45:20 Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is yours.
[1Mo 45:21 DK-KJV] Og Israels børn gjorde sådant: og Joseph gav dem vogne, ifølge Faraos befaling, og gav dem proviant til vejen.Ge 45:21 And the children of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.
[1Mo 45:22 DK-KJV] Han gav nyt tøj til alle mand; men til Benjamin gav han 300 sølvstykker, og 5 sæt nyt tøj.Ge 45:22 To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment.
[1Mo 45:23 DK-KJV] Og til hans far sendte han på denne måde; 10 æsler lastet med de gode ting fra Egypten, og 10 æsler lastet med korn og brød og kød til hans far på vejen.Ge 45:23 And to his father he sent after this manner; ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way.
[1Mo 45:24 DK-KJV] Sådant sendte han hans brødre væk, og de rejste: og han sagde til dem, Se at I ikke falder ud på vejen.Ge 45:24 So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way.
[1Mo 45:25 DK-KJV] Og de gik op ud af Egypten, og kom ind i Canaans land til Jacob deres farGe 45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father,
[1Mo 45:26 DK-KJV] Og fortalte ham, og siger, Joseph er stadig i live, og han er guvernør over hele Egyptens land. Og Jacobs hjerte var afmægtig, for han troede dem ikke.Ge 45:26 And told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob’s heart fainted, for he believed them not.
[1Mo 45:27 DK-KJV] Og de fortalte ham alle Josephs ord, som han havde sagt til dem: og da han så’ de vogne som Joseph havde sendt for at bære ham, genoplivede deres fars ånd:Ge 45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived:
[1Mo 45:28 DK-KJV] Og Israel sagde, Det er nok; Joseph min søn er stadig i live: Jeg vil gå og se ham før jeg dør.Ge 45:28 And Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.
[1Mo 46:1 DK-KJV] Og Israel tog afsted på rejsen med alt det han havde, og kom til Beer-sheba, og tilbød ofre til hans far Isaks Gud.Ge 46:1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac.
[1Mo 46:2 DK-KJV] Og Gud talte til Israel i visionerne om natten, og sagde, Jacob, Jacob. Og han sagde, Her er jeg.Ge 46:2 And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I.
[1Mo 46:3 DK-KJV] Og han sagde, Jeg er Gud, din fars Gud: frygt ikke for at gå ned til Egypten; for der vil jeg af dig lave en stor nation:Ge 46:3 And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation:
[1Mo 46:4 DK-KJV] Og jeg vil gå med dig ind i Egypten; og jeg vil med sikkerhed også bringe dig op igen: og Joseph skal lægge sin hånd over dine øjne.Ge 46:4 I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes.
[1Mo 46:5 DK-KJV] Og Jacob rejste sig op fra Beer-sheba: og Israels sønner bar Jacob deres far, og deres små, og deres hustruer, i vognene som Farao havde sendt for at bære ham.Ge 46:5 And Jacob rose up from Beer-sheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.
[1Mo 46:6 DK-KJV] Og de tog deres kvæg, og deres gods, som de havde fået i Canaans land, og kom ind i Egypten, Jacob, og hele hans sæd med ham:Ge 46:6 And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him:
[1Mo 46:7 DK-KJV] Hans sønner, og hans sønners sønner, hans døtre, og hans sønners døtre, og hele hans sæd bragte han med ham ind i Egypten.Ge 46:7 His sons, and his sons’ sons with him, his daughters, and his sons’ daughters, and all his seed brought he with him into Egypt.
[1Mo 46:8 DK-KJV] Og disse er navnene på Israels børn, som kom ind i Egypten, Jacob og hans sønner: Reuben, Jacobs førstefødte.Ge 46:8 And these are the names of the children of Israel, which came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob’s firstborn.
[1Mo 46:9 DK-KJV] Og Reubens sønner; Hanoch, og Phallu, og Hezron, og Carmi.Ge 46:9 And the sons of Reuben; Hanoch, and Phallu, and Hezron, and Carmi.
[1Mo 46:10 DK-KJV] Og Simeons sønner; Jemuel, og Jamin, og Ohad, og Jachin, og Zohar, og Shaul sønnen af en Canaanæisk kvinde.Ge 46:10 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman.
[1Mo 46:11 DK-KJV] Og Levis sønner; Gershon, Kohath, og Merari.Ge 46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.
[1Mo 46:12 DK-KJV] Og Judahs sønner; Er, og Onan, og Shelah, og Pharez, og Zerah: men Er og Onan døde i Canaans land. Og Pharezs sønner var Hezron og Hamul.Ge 46:12 And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zerah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul.
[1Mo 46:13 DK-KJV] Og Issachars sønner; Tola, og Phuvah, og Job, og Shimron.Ge 46:13 And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron.
[1Mo 46:14 DK-KJV] Og Zebuluns sønner; Sered, og Elon, og Jahleel.Ge 46:14 And the sons of Zebulun; Sered, and Elon, and Jahleel.
[1Mo 46:15 DK-KJV] Disse er Leahs sønner, som hun bar til Jacob i Padan-aram, med hans datter Dinah: alle sjælene fra hans sønner og hans døtre var 33.Ge 46:15 These be the sons of Leah, which she bare unto Jacob in Padan-aram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.
[1Mo 46:16 DK-KJV] Og Gads sønner; Ziphion, og Haggi, Shuni, og Ezbon, Eri, og Arodi, og Areli.Ge 46:16 And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.
[1Mo 46:17 DK-KJV] Og Ashers sønner; Jimnah, og Ishuah, og Isui, og Beriah, og Serah deres søster: Og Beriahs sønner; Heber, og Malchiel.Ge 46:17 And the sons of Asher; Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister: and the sons of Beriah; Heber, and Malchiel.
[1Mo 46:18 DK-KJV] Disse er Zilpahs sønner, som Laban gav til Leah hans datter, og disse bar hun til Jacob, ja 16 sjæle.Ge 46:18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and these she bare unto Jacob, even sixteen souls.
[1Mo 46:19 DK-KJV] Rachels sønner Jacobs hustru; Joseph, og Benjamin.Ge 46:19 The sons of Rachel Jacob’s wife; Joseph, and Benjamin.
[1Mo 46:20 DK-KJV] Og til Joseph i Egyptens land var Manasseh og Ephraim født, som Asenath datteren af Poti-pherah præsten fra On bar til ham.Ge 46:20 And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, which Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On bare unto him.
[1Mo 46:21 DK-KJV] Og Benjamins sønner var Belah, og Becher, og Ashbel, Gera, og Naaman, Ehi, og Rosh, Muppim, og Huppim, og Ard.Ge 46:21 And the sons of Benjamin were Belah, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard.
[1Mo 46:22 DK-KJV] Disse er Rachels sønner, som hun fødte til Jacob: alle de sjæle var 14.Ge 46:22 These are the sons of Rachel, which were born to Jacob: all the souls were fourteen.
[1Mo 46:23 DK-KJV] Og Dans sønner; Hushim.Ge 46:23 And the sons of Dan; Hushim.
[1Mo 46:24 DK-KJV] Og Naphtalis sønner; Jahzeel, og Guni, og Jezer, og Shillem.Ge 46:24 And the sons of Naphtali; Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem.
[1Mo 46:25 DK-KJV] Disse er Bilhahs sønner, som Laban gav til Rachel hans datter, og hun bar disse til Jacob, alle de sjæle var 7.Ge 46:25 These are the sons of Bilhah, which Laban gave unto Rachel his daughter, and she bare these unto Jacob: all the souls were seven.
[1Mo 46:26 DK-KJV] Alle de sjæle der kom med Jacob ind i Egypten, som kom ud af hans lænder, foruden Jacobs sønners hustruer, alle de sjæle var 66;Ge 46:26 All the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob’s sons’ wives, all the souls were threescore and six;
[1Mo 46:27 DK-KJV] Og Josephs sønner; som var født i Egypten, var 2 sjæle: alle de sjæle fra Jacobs hus, som kom ind i Egypten, var 70.Ge 46:27 And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.
[1Mo 46:28 DK-KJV] Og han sendte Judah foran ham til Joseph, for at rette hans ansigt mod Goshen; og de kom ind i Goshenlandet.Ge 46:28 And he sent Judah before him unto Joseph, to direct his face unto Goshen; and they came into the land of Goshen.
[1Mo 46:29 DK-KJV] Og Joseph klargjorde hans vogn og gik op for at møde hans far Israel, i Goshen, og præsenterede sigselv for ham; og han faldt ham om halsen, og græd mod hans hals en god stund.Ge 46:29 And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while.
[1Mo 46:30 DK-KJV] Og Israel sagde til Joseph, Lad mig nu dø, eftersom jeg har set dit ansigt, fordi du stadig er i live.Ge 46:30 And Israel said unto Joseph, Now let me die, since I have seen thy face, because thou art yet alive.
[1Mo 46:31 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans brødre, og til hans fars hus, Jeg vil gå op, og vise Farao, og sige til ham, Mine brødre, og min fars hus, som var i Canaans land, er kommet til mig;Ge 46:31 And Joseph said unto his brethren, and unto his father’s house, I will go up, and shew Pharaoh, and say unto him, My brethren, and my father’s house, which were in the land of Canaan, are come unto me;
[1Mo 46:32 DK-KJV] Og de mænd er hyrder, for deres fag har været at fodre kvæg; og de har bragt deres flokke, og deres besætninger, og alt det de har.Ge 46:32 And the men are shepherds, for their trade hath been to feed cattle; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have.
[1Mo 46:33 DK-KJV] Og det skal komme til at skete, når Farao skal indkalde jer, og skal sige, Hvad der jeres beskæftigelse?Ge 46:33 And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
[1Mo 46:34 DK-KJV] At I skal sige, Dine tjeneres fag har været omkring kvæg fra vores ungdom lige indtil nu, både vi, og også vore fædre: for at I må bo i Goshenlandet; for enhver hyrde er en hæslighed overfor Egypterne.Ge 46:34 That ye shall say, Thy servants’ trade hath been about cattle from our youth even until now, both we, and also our fathers: that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians.
[1Mo 47:1 DK-KJV] Og Joseph kom og fortalte Farao, og sagde, Min far og mine brødre, og deres flokke, og deres besætninger, og alt det de har, er kommet ud af Canaans land; og, læg mærke til, de er i Goshenlandet.Ge 47:1 Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen.
[1Mo 47:2 DK-KJV] Og han tog nogle af hans brødre, ja 5 mænd, og præsenterede dem for Farao.Ge 47:2 And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto Pharaoh.
[1Mo 47:3 DK-KJV] Og Farao sagde til hans brødre, Hvad er jeres beskæftigelse? Og de sagde til Farao, Dine tjenere er hyrder, både vi, og også vore fædre.Ge 47:3 And Pharaoh said unto his brethren, What is your occupation? And they said unto Pharaoh, Thy servants are shepherds, both we, and also our fathers.
[1Mo 47:4 DK-KJV] Og de sagde desuden til Farao, Vi er kommet for at opholde os i landet; for dine tjenere har ingen græsgange til deres flokke; for hungersnøden er smertelig i Canaans land: nu derfor, ber vi dig, lad dine tjenere bo i Goshenlandet.Ge 47:4 They said moreover unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come; for thy servants have no pasture for their flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen.
[1Mo 47:5 DK-KJV] Og Farao talte til Joseph, og siger, Din far og dine brødre er kommet til dig:Ge 47:5 And Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee:
[1Mo 47:6 DK-KJV] Egyptens land er foran dig; få din far og dine brødre til at bo på landets bedste; lad dem bo i Goshenlandet: og hvis du kender nogen der er aktive blandt dem, så gør dem til ledere over mit kvæg.Ge 47:6 The land of Egypt is before thee; in the best of the land make thy father and brethren to dwell; in the land of Goshen let them dwell: and if thou knowest any men of activity among them, then make them rulers over my cattle.
[1Mo 47:7 DK-KJV] Og Joseph bragte hans far Jacob ind, og satte ham foran Farao: og Jacob velsignede Farao.Ge 47:7 And Joseph brought in Jacob his father, and set him before Pharaoh: and Jacob blessed Pharaoh.
[1Mo 47:8 DK-KJV] Og Farao sagde til Jacob, Hvor gammel er du?Ge 47:8 And Pharaoh said unto Jacob, How old art thou?
[1Mo 47:9 DK-KJV] Og Jacob sagde til Farao, Årsdagene for min pilgrimsrejse er 130 år: få og onde har årsdagene for mit liv været, og ikke nået op til årsdagene for mine fædres liv for deres pilgrimsrejse.Ge 47:9 And Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are an hundred and thirty years: few and evil have the days of the years of my life been, and have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage.
[1Mo 47:10 DK-KJV] Og Jacob velsignede Farao, og gik ud fra Farao nærvær.Ge 47:10 And Jacob blessed Pharaoh, and went out from before Pharaoh.
[1Mo 47:11 DK-KJV] Og Joseph placerede hans far og hans brødre, og gav dem en besiddelse i Egyptens land i landets bedste, i Rameses’ land, som Farao havde befalet.Ge 47:11 And Joseph placed his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
[1Mo 47:12 DK-KJV] Og Joseph tog sig af hans far og hans brødre, og hele hans fars hushold, med brød, efter deres familier.Ge 47:12 And Joseph nourished his father, and his brethren, and all his father’s household, with bread, according to their families.
[1Mo 47:13 DK-KJV] Og der var intet brød i hele landet; for hungersnøden var meget smertelig, sådant at Egyptens land og hele Canaans land var kraftløs på grund af hungersnøden.Ge 47:13 And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine.
[1Mo 47:14 DK-KJV] Og Joseph indsamlede alle pengene der var fundet i Egyptens land, og i Canaans land, for kornet som de købte: og Joseph bragte pengene ind i Faraos hus.Ge 47:14 And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the corn which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh’s house.
[1Mo 47:15 DK-KJV] Og da penge fejlede i Egyptens land, og i Canaans land, kom alle Egypterne til Joseph, og sagde: Giv os brød: for hvorfor skulle vi dø i din nærhed? for pengene fejler.Ge 47:15 And when money failed in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came unto Joseph, and said, Give us bread: for why should we die in thy presence? for the money faileth.
[1Mo 47:16 DK-KJV] Og Joseph sagde, Giv jeres kvæg; og jeg vil give jer for jeres kvæg, hvis penge fejler.Ge 47:16 And Joseph said, Give your cattle; and I will give you for your cattle, if money fail.
[1Mo 47:17 DK-KJV] Og de bragte deres kvæg til Joseph: og Joseph gav dem brød til gengæld for heste, og for flokkene, og for kvæget fra besætningerne, og for æslerne: og han fodrede dem med brød for alt deres kvæg for det år.Ge 47:17 And they brought their cattle unto Joseph: and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses: and he fed them with bread for all their cattle for that year.
[1Mo 47:18 DK-KJV] Da det år var gået, kom de til ham det andet år, og sagde til ham, Vi vil ikke skjule det for min herre, hvordan vores penge er opbrugt; min herre har også vore kvægbesætninger; der er ikke i min herres øjne noget tilbage, foruden vore kroppe, og vore lande:Ge 47:18 When that year was ended, they came unto him the second year, and said unto him, We will not hide it from my lord, how that our money is spent; my lord also hath our herds of cattle; there is not ought left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands:
[1Mo 47:19 DK-KJV] Hvorfor skal vi dø foran dine øjne, både vi og vores land? køb os og vores land for brød, og vi og vores land vil være tjenere for Farao: og give os såsæd, så vi må leve, og ikke dø, så landet ikke bli’r øde.Ge 47:19 Wherefore shall we die before thine eyes, both we and our land? buy us and our land for bread, and we and our land will be servants unto Pharaoh: and give us seed, that we may live, and not die, that the land be not desolate.
[1Mo 47:20 DK-KJV] Og Joseph købte hele Egyptens land til Farao; For Egypterne solgte hver og en hans mark, fordi hungersnøden vandt over dem: sådant blev landet Faraos.Ge 47:20 And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold every man his field, because the famine prevailed over them: so the land became Pharaoh’s.
[1Mo 47:21 DK-KJV] Og angående folket, så flyttede han dem til byer fra den ene ende af Egyptens grænser lige til des anden ende.Ge 47:21 And as for the people, he removed them to cities from one end of the borders of Egypt even to the other end thereof.
[1Mo 47:22 DK-KJV] Kun præsternes land købte han ikke; for præsterne havde en del som Farao havde tildelt dem, og spiste af deres del som Farao gav dem: Derfor solgte de ikke deres lande.Ge 47:22 Only the land of the priests bought he not; for the priests had a portion assigned them of Pharaoh, and did eat their portion which Pharaoh gave them: wherefore they sold not their lands.
[1Mo 47:23 DK-KJV] Da sagde Joseph til folket, Læg mærke til, jeg har denne dag købt jer og jeres land til Farao: se, her er såsæd til jer, og I skal tilså landet.Ge 47:23 Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo, here is seed for you, and ye shall sow the land.
[1Mo 47:24 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i forøgelsen, at I skal gi’ en femtedel til Farao, og 4 dele skal være jeres egne, til såsæd på marken, og til jeres mad, og til dem fra jeres hushold, og til mad for jeres små.Ge 47:24 And it shall come to pass in the increase, that ye shall give the fifth part unto Pharaoh, and four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food for your little ones.
[1Mo 47:25 DK-KJV] Og de sagde, Du har reddet vores liv: lad os finde nåde i min herres øjne, og vi vil være Faraos tjenere.Ge 47:25 And they said, Thou hast saved our lives: let us find grace in the sight of my lord, and we will be Pharaoh’s servants.
[1Mo 47:26 DK-KJV] Og Joseph gjorde det til en lov over Egyptens land indtil denne dag, at Farao skulle ha’ en femtedel; kun præstenes land var undtaget, som ikke blev Faraos.Ge 47:26 And Joseph made it a law over the land of Egypt unto this day, that Pharaoh should have the fifth part; except the land of the priests only, which became not Pharaoh’s.
[1Mo 47:27 DK-KJV] Og Israel boede i Egyptens land, i Goshenlandet; og de havde besiddelser derinde, og voksede, og multiplicerede overmådeligt.Ge 47:27 And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly.
[1Mo 47:28 DK-KJV] Og Jacob levede 17 år i Egyptens land: sådant var hele Jacobs alder 147 år.Ge 47:28 And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years: so the whole age of Jacob was an hundred forty and seven years.
[1Mo 47:29 DK-KJV] Og den tid nærmede sig hvor Israel måtte dø: og han kaldte på hans søn Joseph, og sagde til ham, Hvis jeg nu i dine øjne har fundet nåde, læg, jeg ber dig, din hånd under mit lår, og vær venlig og sandfærdig mod mig; begrav mig ikke, jeg ber dig, i Egypten:Ge 47:29 And the time drew nigh that Israel must die: and he called his son Joseph, and said unto him, If now I have found grace in thy sight, put, I pray thee, thy hand under my thigh, and deal kindly and truly with me; bury me not, I pray thee, in Egypt:
[1Mo 47:30 DK-KJV] Men jeg vil ligge hos mine fædre, og du skal bære mig ud af Egypten, og begrave mig i deres begravelsessted. Og han sagde, Jeg vil gøre som du har sagt.Ge 47:30 But I will lie with my fathers, and thou shalt carry me out of Egypt, and bury me in their buryingplace. And he said, I will do as thou hast said.
[1Mo 47:31 DK-KJV] Og han sagde, Sværg overfor mig. Og han sværgede overfor ham. Og Israel bøjede sigselv over sengegærdet.Ge 47:31 And he said, Swear unto me. And he sware unto him. And Israel bowed himself upon the bed’s head.
[1Mo 48:1 DK-KJV] Og det skete efter disse ting, at én fortalte Joseph, Læg mærke til, din far er syg: og han tog hans 2 sønner Manasseh og Ephraim med sig,Ge 48:1 And it came to pass after these things, that one told Joseph, Behold, thy father is sick: and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim.
[1Mo 48:2 DK-KJV] Og én fortalte Jacob, Læg mærke til, din søn Joseph kommer til dig: og Israel styrkede sigselv, og sad på sengen.Ge 48:2 And one told Jacob, and said, Behold, thy son Joseph cometh unto thee: and Israel strengthened himself, and sat upon the bed.
[1Mo 48:3 DK-KJV] Og Jacob sagde til Joseph, Gud Almægtig viste sig for mig ved Luz i Canaans land, og velsignede mig,Ge 48:3 And Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan, and blessed me,
[1Mo 48:4 DK-KJV] Og sagde til mig, Læg mærke til, jeg vil gøre dig frugtbar, og multiplicere dig, og jeg vil af dig lave en folkemængde; og jeg vil gi’ dette land til din sæd som en evigvarende besiddelse.Ge 48:4 And said unto me, Behold, I will make thee fruitful, and multiply thee, and I will make of thee a multitude of people; and will give this land to thy seed after thee for an everlasting possession.
[1Mo 48:5 DK-KJV] Og nu dine 2 sønner, Ephraim og Manasseh, som var født til dig i Egyptens land før jeg kom til dig i Egypten, er mine; som Reuben og Simeon, de skal være mine.Ge 48:5 And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine; as Reuben and Simeon, they shall be mine.
[1Mo 48:6 DK-KJV] Og dit afkom, som du får efter dem, skal være dine, og skal kaldes efter navnet på deres brødre i deres arv.Ge 48:6 And thy issue, which thou begettest after them, shall be thine, and shall be called after the name of their brethren in their inheritance.
[1Mo 48:7 DK-KJV] Og angående mig, da jeg kom fra Padan, døde Rachel hos mig på vejen i Canaans land, da der stadig kun var et kort stykke vej for at komme til Ephrath: og jeg begravede hende der på vejen til Ephrath; den samme er Bethlehem.Ge 48:7 And as for me, when I came from Padan, Rachel died by me in the land of Canaan in the way, when yet there was but a little way to come unto Ephrath: and I buried her there in the way of Ephrath; the same is Beth-lehem.
[1Mo 48:8 DK-KJV] Og Israel lagde mærke til Josephs 2 sønner, og sagde, Hvem er disse?Ge 48:8 And Israel beheld Joseph’s sons, and said, Who are these?
[1Mo 48:9 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans far, De er mine sønner, hvem Gud har givet mig på dette sted. Og han sagde, Bring dem, jeg ber dig, til mig, og jeg vil velsigne dem.Ge 48:9 And Joseph said unto his father, They are my sons, whom God hath given me in this place. And he said, Bring them, I pray thee, unto me, and I will bless them.
[1Mo 48:10 DK-KJV] Nu var Israels øjne sløret på grund af alderen, sådant at han ikke kunne se. Og han bragte dem nær hen til ham; og han kyssede dem, og omfavnede dem.Ge 48:10 Now the eyes of Israel were dim for age, so that he could not see. And he brought them near unto him; and he kissed them, and embraced them.
[1Mo 48:11 DK-KJV] Og Israel sagde til Joseph, Jeg havde ikke tænkt at jeg skulle se dit ansigt: og, se, Gud har også vist mig din sæd.Ge 48:11 And Israel said unto Joseph, I had not thought to see thy face: and, lo, God hath shewed me also thy seed.
[1Mo 48:12 DK-KJV] Og Joseph bragte dem ud fra at være mellem hans knæ, og bukkede sigselv med hans ansigt mod jorden.Ge 48:12 And Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth.
[1Mo 48:13 DK-KJV] Og Joseph tog dem begge, Ephraim i hans højre hånd imod Israels venstre hånd, og Manasseh i hans venstre hånd imod Israels højre hånd, og bragte dem nær hen til ham.Ge 48:13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel’s left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel’s right hand, and brought them near unto him.
[1Mo 48:14 DK-KJV] Og Israel strak hans højre hånd ud, og lagde den på Ephraims hoved, som var den yngre, og hans venstre hånd på Manassehs hoved, ved bevidst at styrer hans hænder; for Manasseh var den førstefødte.Ge 48:14 And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim’s head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh’s head, guiding his hands wittingly; for Manasseh was the firstborn.
[1Mo 48:15 DK-KJV] Og han velsignede Joseph, og sagde, Gud, foran hvem mine fædre Abraham og Isak vandrede, den Gud som gav mig mad gennem hele mit liv indtil denne dag,Ge 48:15 And he blessed Joseph, and said, God, before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all my life long unto this day,
[1Mo 48:16 DK-KJV] Den Engel som befriede mig fra alt ondt, velsign de drenge; og lad mit navn bli’ nævnt over dem, og navnet på mine fædre Abraham og Isak; og lad dem vokse indtil en folkemængde i jordens midte.Ge 48:16 The Angel which redeemed me from all evil, bless the lads; and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac; and let them grow into a multitude in the midst of the earth.
[1Mo 48:17 DK-KJV] Og da Joseph så’ at hans far lagde hans højre hånd på Ephraims hoved, behagede det ham ikke: og han holdt hans fars hånd oppe, for at fjerne den fra Ephraims hoved over til Manassehs hoved.Ge 48:17 And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him: and he held up his father’s hand, to remove it from Ephraim’s head unto Manasseh’s head.
[1Mo 48:18 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans far, Ikke sådant, min far: for dette er den førstefødte; læg din højre hånd på hans hoved.Ge 48:18 And Joseph said unto his father, Not so, my father: for this is the firstborn; put thy right hand upon his head.
[1Mo 48:19 DK-KJV] Og hans far ville ikke, og sagde, Jeg ved det, min søn, jeg ved det: han skal også bli’ til et folk, og også han skal bli’ stor: men hans yngre bror skal sandelig bli’ større end han, og hans sæd skal bli’ til en mangfoldighed af nationer.Ge 48:19 And his father refused, and said, I know it, my son, I know it: he also shall become a people, and he also shall be great: but truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations.
[1Mo 48:20 DK-KJV] Og han velsignede dem den dag, og siger, I dig skal Israel velsigne, og siger, Gud laver dig som Ephraim og som Manasseh: og han satte Ephraim foran Manasseh.Ge 48:20 And he blessed them that day, saying, In thee shall Israel bless, saying, God make thee as Ephraim and as Manasseh: and he set Ephraim before Manasseh.
[1Mo 48:21 DK-KJV] Og Israel sagde til Joseph, Læg mærke til, jeg dør: men Gud skal være med jer, og bringe jer tilbage til jeres fædres land.Ge 48:21 And Israel said unto Joseph, Behold, I die: but God shall be with you, and bring you again unto the land of your fathers.
[1Mo 48:22 DK-KJV] Desuden har jeg givet dig én del over dine brødre, som jeg tog ud af hånden på Amoriterne med mit sværd og med min bue.Ge 48:22 Moreover I have given to thee one portion above thy brethren, which I took out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow.
[1Mo 49:1 DK-KJV] Og Jacob kaldte på hans sønner, og sagde, Forsaml jerselv, så jeg må fortælle jer det som skal kommer over jer i de sidste dage.Ge 49:1 And Jacob called unto his sons, and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days.
[1Mo 49:2 DK-KJV] Forsaml jerselv, og hør, I sønner af Jacob; og lyt til Israel jeres far.Ge 49:2 Gather yourselves together, and hear, ye sons of Jacob; and hearken unto Israel your father.
[1Mo 49:3 DK-KJV] Reuben, du er min førstefødte, min magt, og begyndelsen på min styrke, værdighedens fortræffelighed, og kraftens fortræffelighed:Ge 49:3 Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power:
[1Mo 49:4 DK-KJV] Ustabil som vand, du skal ikke udmærke dig; eftersom du gik op i din fars seng; da du besmittede den: han gik op i min sofa.Ge 49:4 Unstable as water, thou shalt not excel; because thou wentest up to thy father’s bed; then defiledst thou it: he went up to my couch.
[1Mo 49:5 DK-KJV] Simeon og Levi er brødre; redskaber af grusomhed er i deres beboelser.Ge 49:5 Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their habitations.
[1Mo 49:6 DK-KJV] Kæreste min sjæl, kom du ikke ind i deres hemmelighed; til deres forsamling, min ære, vær du ikke forenet; for i deres vrede dræbte de en mand, og i deres egenrådighed gravede de en mur ned.Ge 49:6 O my soul, come not thou into their secret; unto their assembly, mine honour, be not thou united: for in their anger they slew a man, and in their selfwill they digged down a wall.
[1Mo 49:7 DK-KJV] Forbandet være deres vrede, for den var voldsom; og deres arrigskab, for den var grusom: jeg vil dele dem i Jacob, og sprede dem i Israel.Ge 49:7 Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
[1Mo 49:8 DK-KJV] Judah, du er han hvem dine brødre vil rose: din hånd skal være om dine fjenders hals; din fars børn skal bøje sig ned foran dig.Ge 49:8 Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father’s children shall bow down before thee.
[1Mo 49:9 DK-KJV] Judah er en løveunge: fra byttet, min søn, er du steget op: han bøjede sig ned, han lagde sig som en løve, og som en gammel løve; hvem skal vække ham?Ge 49:9 Judah is a lion’s whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?
[1Mo 49:10 DK-KJV] Scepteret skal ikke forlade Judah, ej heller en lovgiver fra at være imellem hans fødder, indtil Shiloh”den sendte fred” kommer; og hos ham skal forsamlingen af folket være.Ge 49:10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.
[1Mo 49:11 DK-KJV] Ved at binde hans føl til vinstokken, og hans æsels føl til den udvalgte vinstok; han vaskede hans beklædningsgenstande i vin, og hans tøj i druernes blod.Ge 49:11 Binding his foal unto the vine, and his ass’s colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes:
[1Mo 49:12 DK-KJV] Hans øjne skal være røde med vin, og hans tænder hvide med mælk.Ge 49:12 His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk.
[1Mo 49:13 DK-KJV] Zebulun skal bo ved havets havn; og han skal være en havn for skibe; og hans grænse skal være indtil Zidon.Ge 49:13 Zebulun shall dwell at the haven of the sea; and he shall be for an haven of ships; and his border shall be unto Zidon.
[1Mo 49:14 DK-KJV] Issachar er et stærkt æsel ved at lægge sig ned mellem 2 byrder:Ge 49:14 Issachar is a strong ass couching down between two burdens:
[1Mo 49:15 DK-KJV] Og han så’ den hvile var god, og at det land var behageligt; og bøjede hans skulder ned for at bære, og blev en tjener overfor skat.Ge 49:15 And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant; and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute.
[1Mo 49:16 DK-KJV] Dan skal dømme hans folk, som én af Israels stammer.Ge 49:16 Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel.
[1Mo 49:17 DK-KJV] Dan skal være en slange på vejen, en hugorm på stien, der bider hestenes hæle, sådant at hans rytter falder bagover.Ge 49:17 Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path, that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward.
[1Mo 49:18 DK-KJV] Jeg har ventet på din frelse, Kæreste HERRE.Ge 49:18 I have waited for thy salvation, O LORD.
[1Mo 49:19 DK-KJV] Gad, en troppe skal besejre ham: men han skal besejre ved enden.Ge 49:19 Gad, a troop shall overcome him: but he shall overcome at the last.
[1Mo 49:20 DK-KJV] Ud af Asher skal hans brød være fedt, og han skal frembringe kongelige lækkerier.Ge 49:20 Out of Asher his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties.
[1Mo 49:21 DK-KJV] Naphtali er en løssluppen kronhjort: han giver smukke ord.Ge 49:21 Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words.
[1Mo 49:22 DK-KJV] Joseph er en frugtbar gren, ja en frugtbar gren ved en brønd; hvis grene løber over muren:Ge 49:22 Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well; whose branches run over the wall:
[1Mo 49:23 DK-KJV] Bueskytterne har bedrøvet ham meget, og skudt på ham, og hadet ham:Ge 49:23 The archers have sorely grieved him, and shot at him, and hated him:
[1Mo 49:24 DK-KJV] Men hans bue forblev med at være stærk, og våbnet i hans hænder var gjort stærkt via Jacobs mægtige Guds hænder; (hyrden er derfra, Israels sten:)Ge 49:24 But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob; (from thence is the shepherd, the stone of Israel:)
[1Mo 49:25 DK-KJV] Ja via din fars Gud, som skal hjælpe dig; og via den Almægtige, som skal velsigne dig med velsignelser fra foroven, velsignelser fra dybet der ligger under, velsignelser fra brystet, og fra livmoderen:Ge 49:25 Even by the God of thy father, who shall help thee; and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts, and of the womb:
[1Mo 49:26 DK-KJV] Din fars velsignelser har sejret over stamfædrenes velsignelser til den yderste grænse af de evigvarende bakker: de skal være på Josephs hoved, og på kronen af hans hoved der var adskilt fra hans brødre.Ge 49:26 The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills: they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren.
[1Mo 49:27 DK-KJV] Benjamin skal sønderrive som en ulv: om morgenen skal han fortære byttet, og om natten skal han dele rovet.Ge 49:27 Benjamin shall ravin as a wolf: in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.
[1Mo 49:28 DK-KJV] Alle disse er de 12 stammer fra Israel: og dette er det som deres far talte til dem, og velsignede dem; hver og en i overensstemmelse med hans velsignelse velsignede han dem.Ge 49:28 All these are the twelve tribes of Israel: and this is it that their father spake unto them, and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.
[1Mo 49:29 DK-KJV] Og han påbød dem, og sagde til dem, Jeg skal nu forsamles med mit folk: begrav mig hos mine fædre i grotten der er på Ephrons mark Hittiten,Ge 49:29 And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people: bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
[1Mo 49:30 DK-KJV] I grotten der er på Machpelahs mark, som er foran Mamre, i Canaans land, som Abraham købte sammen med marken af Hittiten Ephron som en besiddelse til at være et begravelsessted.Ge 49:30 In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a buryingplace.
[1Mo 49:31 DK-KJV] Der hvor de begravede Abraham og hans hustru Sarah; der hvor de begravede Isak og hans hustru Rebekah; og der hvor jeg begravede Leah.Ge 49:31 There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah.
[1Mo 49:32 DK-KJV] Købet af marken og af grotten der er derinde var fra Heths børnGe 49:32 The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth.
[1Mo 49:33 DK-KJV] Og da Jacob havde afsluttet befalingen af hans sønner, tog han fødderne op i sengen og opgav ånden, og var samlet med hans folk.Ge 49:33 And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people.
[1Mo 50:1 DK-KJV] Da bøjede Joseph sig ned til hans fars ansigt, og græd over ham, og kyssede ham.Ge 50:1 And Joseph fell upon his father’s face, and wept upon him, and kissed him.
[1Mo 50:2 DK-KJV] Og Joseph befalede hans lægetjenere til at balsamere hans far, og lægerne balsamerede Israel.Ge 50:2 And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father: and the physicians embalmed Israel.
[1Mo 50:3 DK-KJV] Og for ham var 40 dage opfyldt; for sådant er dagene for de der er balsameret opfyldt: og Egypterne sørgede 70 dage over ham.Ge 50:3 And forty days were fulfilled for him; for so are fulfilled the days of those which are embalmed: and the Egyptians mourned for him threescore and ten days.
[1Mo 50:4 DK-KJV] Og da sørgetiden over ham var forbi, talte Joseph til Faraos hus, og siger, Hvis jeg nu i jeres øjne har fundet nåde, tal, jeg ber jer, i Faraos ører, og sig,Ge 50:4 And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, If now I have found grace in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying,
[1Mo 50:5 DK-KJV] Min far fik mig til at sværge, og siger: Se, jeg dør: i min grav som jeg har gravet for mig i Canaans land, der skal du begrave mig. Lad mig nu derfor gå op og begrave min far, jeg ber dig, og jeg vil komme tilbage.Ge 50:5 My father made me swear, saying, Lo, I die: in my grave which I have digged for me in the land of Canaan, there shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again.
[1Mo 50:6 DK-KJV] Og Farao sagde, Gå op, og begrav din far, ligesom han fik dig til at sværge.Ge 50:6 And Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.
[1Mo 50:7 DK-KJV] Og Joseph gik op for at begrave hans far: og op med ham gik alle Faraos tjenere, de ældste fra hans hus, og alle de ældste fra Egyptens land,Ge 50:7 And Joseph went up to bury his father: and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt,
[1Mo 50:8 DK-KJV] Og hele Josephs hus, og hans brødre, og hans fars hus: kun deres små, og deres flokke, og deres besætninger, lod de være tilbage i Goshenlandet.Ge 50:8 And all the house of Joseph, and his brethren, and his father’s house: only their little ones, and their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen.
[1Mo 50:9 DK-KJV] Og op med ham gik der både stridsvogne og ryttere: og det var en meget stor gruppe.Ge 50:9 And there went up with him both chariots and horsemen: and it was a very great company.
[1Mo 50:10 DK-KJV] Og de kom til tærskegulvet i Atad, der ligger på den anden side af Jordanfloden, og der sørgede de med en stor og meget smertelig jamren; og han sørgede 7 dage over hans far.Ge 50:10 And they came to the threshingfloor of Atad, which is beyond Jordan, and there they mourned with a great and very sore lamentation: and he made a mourning for his father seven days.
[1Mo 50:11 DK-KJV] Og da landets indbyggere, Canaaniterne, så’ sorgen på Atads gulv, sagde de, Dette er en voldsom sorg for Egypterne; derfor var navnet på det kaldt Abel-mizraim, som ligger på den anden side af Jordanfloden.Ge 50:11 And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning to the Egyptians: wherefore the name of it was called Abel-mizraim, which is beyond Jordan.
[1Mo 50:12 DK-KJV] Og hans sønner gjorde med ham ligesom han befalede dem:Ge 50:12 And his sons did unto him according as he commanded them:
[1Mo 50:13 DK-KJV] For hans sønner bar ham ind i Canaans land, og begravede ham i grotten på Machpelahs mark , hvilken Abraham købte sammen med marken som en besiddelse til at være et begravelsessted af Hittiten Ephron, foran Mamre.Ge 50:13 For his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field for a possession of a buryingplace of Ephron the Hittite, before Mamre.
[1Mo 50:14 DK-KJV] Og Joseph vendte tilbage til Egypten, han, og hans brødre, og alle der gik op med ham for at begrave hans far, efter han havde begravet hans far.Ge 50:14 And Joseph returned into Egypt, he, and his brethren, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.
[1Mo 50:15 DK-KJV] Og da Josephs brødre så’ at deres far var død, sagde de, Joseph vil måske hade os, og vil bestemt gengælde os alt det onde som vi gjorde mod ham.Ge 50:15 And when Joseph’s brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him.
[1Mo 50:16 DK-KJV] Og de sendte en budbringer til Joseph, og siger, Din far befalede før han døde, og siger,Ge 50:16 And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying,
[1Mo 50:17 DK-KJV] Sådant skal I sige til Joseph, Tilgiv, jeg ber dig nu, dine brødres overtrædelse, og deres synd; for de gjorde ondt mod dig: og nu, ber vi dig, tilgiv tjenernes overtrædelse af din fars Gud. Og Joseph græd da de talte til ham.Ge 50:17 So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, and their sin; for they did unto thee evil: and now, we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him.
[1Mo 50:18 DK-KJV] Og hans brødre gik også og faldt ned for hans ansigt; og de sagde, Læg mærke til, vi er dine tjenere.Ge 50:18 And his brethren also went and fell down before his face; and they said, Behold, we be thy servants.
[1Mo 50:19 DK-KJV] Og Joseph sagde til dem, frygt ikke: for er jeg i stedet for Gud?Ge 50:19 And Joseph said unto them, Fear not: for am I in the place of God?
[1Mo 50:20 DK-KJV] Men angående jer, I tænkte ondt imod mig; men Gud vendte det til godt, for at få det til at ske, som det er denne dag, for at redde mange folks liv.Ge 50:20 But as for you, ye thought evil against me; but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.
[1Mo 50:21 DK-KJV] Frygt I nu derfor ikke: jeg vil ta’ mig af jer, og jeres små. Og han trøstede dem, og talte venligt til dem.Ge 50:21 Now therefore fear ye not: I will nourish you, and your little ones. And he comforted them, and spake kindly unto them.
[1Mo 50:22 DK-KJV] Og Joseph boede i Egypten, han, og hans fars hus: og Joseph levede 110 år.Ge 50:22 And Joseph dwelt in Egypt, he, and his father’s house: and Joseph lived an hundred and ten years.
[1Mo 50:23 DK-KJV] Og Joseph så’ Ephraims børn af den tredje generation: Machirs børn Manassehs søn var også opdraget på Josephs knæ.Ge 50:23 And Joseph saw Ephraim’s children of the third generation: the children also of Machir the son of Manasseh were brought up upon Joseph’s knees.
[1Mo 50:24 DK-KJV] Og Joseph sagde til hans brødre, Jeg dør: og Gud vil med sikkerhed besøge jer, og lede jer ud af dette land indtil det land som han sværgede til Abraham, til Isak, og til Jacob.Ge 50:24 And Joseph said unto his brethren, I die: and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
[1Mo 50:25 DK-KJV] Og Joseph tog en ed fra Israels børn, som siger, Gud vil med sikkerhed besøge jer, og I skal bære mine knogler op derfra.Ge 50:25 And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence.
[1Mo 50:26 DK-KJV] Sådant døde Joseph, værende 110 år gammel: og de balsamerede ham, og han var lagt i en kiste i Egypten.Ge 50:26 So Joseph died, being an hundred and ten years old: and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt.
[2Mo 1:1 DK-KJV] Nu er disse navnene på Israels børn, som kom ind i Egypten; hver mand og hans hushold kom med Jacob.Ex 1:1 Now these are the names of the children of Israel, which came into Egypt; every man and his household came with Jacob.
[2Mo 1:2 DK-KJV] Reuben, Simeon, Levi, og Judah,Ex 1:2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah,
[2Mo 1:3 DK-KJV] Issachar, Zebulun, og Benjamin,Ex 1:3 Issachar, Zebulun, and Benjamin,
[2Mo 1:4 DK-KJV] Dan, og Naphtali, Gad, og Asher.Ex 1:4 Dan, and Naphtali, Gad, and Asher.
[2Mo 1:5 DK-KJV] Og alle de sjæle der kom ud af Jacobs lænder var 70 sjæle: for Joseph var allerede i Egypten.Ex 1:5 And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was in Egypt already.
[2Mo 1:6 DK-KJV] Og Joseph døde, og alle hans brødre, og hele den generation.Ex 1:6 And Joseph died, and all his brethren, and all that generation.
[2Mo 1:7 DK-KJV] Og Israels børn var frugtbare, og voksede meget, og multiplicerede, og voksede sig overmådelig mægtig; og det land var fyldt med dem.Ex 1:7 And the children of Israel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied, and waxed exceeding mighty; and the land was filled with them.
[2Mo 1:8 DK-KJV] Nu rejste der sig en ny konge over Egypten, som ikke kendte Joseph.Ex 1:8 Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph.
[2Mo 1:9 DK-KJV] Og han sagde til hans folk, Læg mærke til, folket af Israels børn er flere og mægtigere end vi:Ex 1:9 And he said unto his people, Behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we:
[2Mo 1:10 DK-KJV] Kom nu, lad os handle klogt med dem; for ikke at de multiplicere, og det kommer til at ske, at, når der opstår en krig, går de også sammen med vores fjender, og kæmper imod os, og sådant får dem op ud af det land.Ex 1:10 Come on, let us deal wisely with them; lest they multiply, and it come to pass, that, when there falleth out any war, they join also unto our enemies, and fight against us, and so get them up out of the land.
[2Mo 1:11 DK-KJV] Derfor satte de opgave-mestre over dem for at plage dem med deres byrder. Og de byggede skattebyer til Farao, Pithom og Raamses.Ex 1:11 Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Raamses.
[2Mo 1:12 DK-KJV] Men jo mere de plagede dem, des mere multiplicerede og voksede de. Og de var bedrøvede på grund af Israels børn.Ex 1:12 But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because of the children of Israel.
[2Mo 1:13 DK-KJV] Og Egypterne fik Israels børn til at tjene med strenghed:Ex 1:13 And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigour:
[2Mo 1:14 DK-KJV] Og de gjorde deres liv bitre med hård slaveri, i mørtel, og mursten, og i al slags tjeneste på marken: al deres tjeneste, hvori de fik dem til at tjene, var med strenghed.Ex 1:14 And they made their lives bitter with hard bondage, in morter, and in brick, and in all manner of service in the field: all their service, wherein they made them serve, was with rigour.
[2Mo 1:15 DK-KJV] Og Egyptens konge talte til Hebræernes jordemødre, hvor den ene hed Shiphrah, og den anden Puah:Ex 1:15 And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shiphrah, and the name of the other Puah:
[2Mo 1:16 DK-KJV] Og han sagde, Når I udføre arbejdet som jordemødre for de Hebraiske kvinder, og ser dem på stolen; hvis det er en søn, da skal I dræbe ham: men hvis det er en datter, da skal hun leve.Ex 1:16 And he said, When ye do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools; if it be a son, then ye shall kill him: but if it be a daughter, then she shall live.
[2Mo 1:17 DK-KJV] Men jordemødrene frygtede Gud, og gjorde ikke som Egyptens konge befalede dem, men reddede drengebørnens liv.Ex 1:17 But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive.
[2Mo 1:18 DK-KJV] Og Egyptens konge kaldte på jordemødrene, og sagde til dem, Hvorfor har I gjort denne ting, og har reddet drengebørnenes liv.Ex 1:18 And the king of Egypt called for the midwives, and said unto them, Why have ye done this thing, and have saved the men children alive?
[2Mo 1:19 DK-KJV] Og jordemødrene sagde til Farao, Fordi de Hebraiske kvinder ikke er som de Egyptiske kvinder; for de er livlige, og er forløst førend jordemødrene kommer ind til dem.Ex 1:19 And the midwives said unto Pharaoh, Because the Hebrew women are not as the Egyptian women; for they are lively, and are delivered ere the midwives come in unto them.
[2Mo 1:20 DK-KJV] Derfor handlede Gud vel med jordemødrene: og folket multiplicerede, og voksede sig meget mægtig.Ex 1:20 Therefore God dealt well with the midwives: and the people multiplied, and waxed very mighty.
[2Mo 1:21 DK-KJV] Og det skete, Fordi jordemødrene frygtede Gud, at han lavede dem huse.Ex 1:21 And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.
[2Mo 1:22 DK-KJV] Og Farao pålagde hele hans folk, og siger, Enhver søn der er født skal I kaste ud i floden, og enhver datters liv skal I redde.Ex 1:22 And Pharaoh charged all his people, saying, Every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive.
[2Mo 2:1 DK-KJV] Og der gik en mand fra Levis hus, og tog en datter af Levi til hustru.Ex 2:1 And there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi.
[2Mo 2:2 DK-KJV] Og kvinden undfangede, og bar en søn: og da hun så’ ham at han var et prægtigt barn, gemte hun ham i 3 måneder.Ex 2:2 And the woman conceived, and bare a son: and when she saw him that he was a goodly child, she hid him three months.
[2Mo 2:3 DK-KJV] Og da hun ikke længere kunne gemme ham, tog hun en dunhammere-ark til ham, og indsmurte den med slim og med tjære, og puttede barnet deri; og hun lagde den i sivene ved flodbredden.Ex 2:3 And when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes, and daubed it with slime and with pitch, and put the child therein; and she laid it in the flags by the river’s brink.
[2Mo 2:4 DK-KJV] Og hans søster stod på afstand, for at bevidne hvad der skulle ske med ham.Ex 2:4 And his sister stood afar off, to wit what would be done to him.
[2Mo 2:5 DK-KJV] Og Faraos datter kom ned for at vaske sigselv ved floden; og hendes piger gik langs med flodbredden; og da hun så’ arken blandt sivene, sendte hun hendes pige for at hente den.Ex 2:5 And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river; and her maidens walked along by the river’s side; and when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it.
[2Mo 2:6 DK-KJV] Og da hun havde åbnet den, så’ hun barnet: og, læg mærke til, babyen græd. Og hun havde medfølelse med ham, og sagde, Dette er et af Hebræernes børn.Ex 2:6 And when she had opened it, she saw the child: and, behold, the babe wept. And she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrews’ children.
[2Mo 2:7 DK-KJV] Så sagde hans søster til Faraos datter, Skal jeg gå og kalde en af de Hebraiske ammende barnepiger til dig, så hun må amme barnet for dig?Ex 2:7 Then said his sister to Pharaoh’s daughter, Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee?
[2Mo 2:8 DK-KJV] Og Faraos datter sagde til hende, Gå. Og pigen gik og kaldte på barnets mor.Ex 2:8 And Pharaoh’s daughter said to her, Go. And the maid went and called the child’s mother.
[2Mo 2:9 DK-KJV] Og Faraos datter sagde til hende, Ta’ dette barn væk, og am det for mig, og jeg vil gi’ dig dine lønninger. Og kvinden tog barnet, og ammede det.Ex 2:9 And Pharaoh’s daughter said unto her, Take this child away, and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child, and nursed it.
[2Mo 2:10 DK-KJV] Og barnet voksede, og hun bragte ham til Faraos datter, og han blev hendes søn. Og hun kaldte hans navn Moses: og hun sagde, Fordi jeg trak ham ud af vandet.Ex 2:10 And the child grew, and she brought him unto Pharaoh’s daughter, and he became her son. And she called his name Moses: and she said, Because I drew him out of the water.
[2Mo 2:11 DK-KJV] Og det skete i de dage, da Moses var vokset, at han gik ud til hans brødre, og kiggede på deres byrder: og han observerede at en Egypter slog en Hebræer, en af hans brødre. Ex 2:11 And it came to pass in those days, when Moses was grown, that he went out unto his brethren, and looked on their burdens: and he spied an Egyptian smiting an Hebrew, one of his brethren.
[2Mo 2:12 DK-KJV] Og han kiggede den ene vej og den anden vej, og da han så’ at der intet menneske var, dræbte han Egypteren, og gemte ham i sandet.Ex 2:12 And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian, and hid him in the sand.
[2Mo 2:13 DK-KJV] Og da han gik ud den anden dag, læg mærke til, 2 af de Hebræiske mænd skændtes: og han sagde til ham der gjorde forkert, Hvorfor slår du din ven?Ex 2:13 And when he went out the second day, behold, two men of the Hebrews strove together: and he said to him that did the wrong, Wherefore smitest thou thy fellow?
[2Mo 2:14 DK-KJV] Og han sagde, Hvem gjorde dig til en prins og en dommer over os? har du til hensigt at dræbe mig, som du dræbte Egypteren? Og Moses frygtede, og sagde, Sikkert denne ting er kendt.Ex 2:14 And he said, Who made thee a prince and a judge over us? intendest thou to kill me, as thou killedst the Egyptian? And Moses feared, and said, Surely this thing is known.
[2Mo 2:15 DK-KJV] Nu da Farao hørte om denne ting, søgte han at dræbe Moses. Men Moses flygtede fra Faraos ansigt, og opholdt sig i Midians land: og han satte sig ned ved en brønd.Ex 2:15 Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh, and dwelt in the land of Midian: and he sat down by a well.
[2Mo 2:16 DK-KJV] Nu havde præsten fra Midian 7 døtre: og de kom og hentede vand, og fyldte trugene for at vande deres fars flok.Ex 2:16 Now the priest of Midian had seven daughters: and they came and drew water, and filled the troughs to water their father’s flock.
[2Mo 2:17 DK-KJV] Og hyrderne kom og drev dem væk: men Moses rejste sig op og hjalp dem, og vandede deres flok.Ex 2:17 And the shepherds came and drove them away: but Moses stood up and helped them, and watered their flock.
[2Mo 2:18 DK-KJV] Og da de kom til Reuel deres far, sagde han, Hvordan kan det være at I er kommet så tidligt i dag?Ex 2:18 And when they came to Reuel their father, he said, How is it that ye are come so soon to day?
[2Mo 2:19 DK-KJV] Og de sagde, En Egypter forløste os ud af hyrdernes hånd, og hentede også vand nok til os, og vandede flokken.Ex 2:19 And they said, An Egyptian delivered us out of the hand of the shepherds, and also drew water enough for us, and watered the flock.
[2Mo 2:20 DK-KJV] Og han sagde til hans døtre, Og hvor er han? hvorfor er det at I har efterladt manden? kald på ham, så han må spise brød.Ex 2:20 And he said unto his daughters, And where is he? why is it that ye have left the man? call him, that he may eat bread.
[2Mo 2:21 DK-KJV] Og Moses var tilfreds med at opholde sig hos manden: og han gav Moses hans datter Zipporah.Ex 2:21 And Moses was content to dwell with the man: and he gave Moses Zipporah his daughter.
[2Mo 2:22 DK-KJV] Og hun bar ham en søn, og kaldte hans navn Gershom: for han sagde, Jeg har været en fremmed i et fremmed land.Ex 2:22 And she bare him a son, and he called his name Gershom: for he said, I have been a stranger in a strange land.
[2Mo 2:23 DK-KJV] Og det skete med tiden, at Egyptens konge døde: og Israels børn sukkede på grund af slaveriet, og de råbte, og deres råb kom op til Gud på grund af slaveriet.Ex 2:23 And it came to pass in process of time, that the king of Egypt died: and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage.
[2Mo 2:24 DK-KJV] Og Gud hørte deres sukken, og Gud huskede på hans pagt med Abraham, med Isak, og med Jacob.Ex 2:24 And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob.
[2Mo 2:25 DK-KJV] Og Gud kiggede på Israels børn, og Gud havde respekt for dem.Ex 2:25 And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them.
[2Mo 3:1 DK-KJV] Nu holdt Moses Jethros flok hans svigerfar, præsten fra Midian: og han ledte flokken til ørkenens bagside, og kom til Guds bjerg, ja til Horeb.Ex 3:1 Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.
[2Mo 3:2 DK-KJV] Og HERRENs engel viste sig for ham i en flamme af ild udfra midten af en busk: og han kiggede, og, læg mærke til, busken brændte med ild, og busken var ikke konsumeret.Ex 3:2 And the angel of the LORD appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed.
[2Mo 3:3 DK-KJV] Og Moses sagde, Jeg vil nu gå lidt til side, og se dette store syn, hvorfor busken ikke er brændt.Ex 3:3 And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burnt.
[2Mo 3:4 DK-KJV] Og da HERREN så’ at han gik lidt til side for at se, kaldte Gud på ham udfra midten af busken, og sagde, Moses, Moses. Og han sagde, Her er jeg.Ex 3:4 And when the LORD saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I.
[2Mo 3:5 DK-KJV] Og han sagde, Kom ikke tættere på: ta’ dine sko af dine fødder, for stedet forpå du står er hellig jord.Ex 3:5 And he said, Draw not nigh hither: put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.
[2Mo 3:6 DK-KJV] Desuden sagde han, Jeg er dine fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jacobs Gud. Og Moses gemte hans ansigt; for han var bange for at kigge på Gud.Ex 3:6 Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.
[2Mo 3:7 DK-KJV] Og HERREN sagde, Jeg har med sikkerhed set mit folks lidelse som er i Egypten, og har hørt deres råb på grund af deres opgave-mestre; for jeg kender deres sorger;Ex 3:7 And the LORD said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows;
[2Mo 3:8 DK-KJV] Og jeg er kommet ned for at forløse dem udaf Egypternes hånd, og for at bringe dem op udaf det land til et godt land og et stort, til et land der flyder med mælk og honning; til Canaaniternes sted, og Hittiternes, og Amoriternes, og Perizziternes, og Hiviternes, og Jebusiternes.Ex 3:8 And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites.
[2Mo 3:9 DK-KJV] Nu derfor, læg mærke til, råbet fra Israels børn er kommet til mig: og jeg har også set undertrykkelsen hvorved Egypterne undertrykker dem.Ex 3:9 Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me: and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them.
[2Mo 3:10 DK-KJV] Kom nu derfor, og jeg vil sende dig til Farao, så du må bringe mit folk Israels børn videre udaf Egypten.Ex 3:10 Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.
[2Mo 3:11 DK-KJV] Og Moses sagde til Gud, Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao, og at jeg skulle bringe Israels børn videre udaf Egypten?Ex 3:11 And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?
[2Mo 3:12 DK-KJV] Og han sagde, Jeg vil med sikkerhed være med dig; og dette skal være et kendetegn for dig, at jeg har sendt dig: Når du har bragt folket videre udaf Egypten, skal I tjene Gud på dette bjerg.Ex 3:12 And he said, Certainly I will be with thee; and this shall be a token unto thee, that I have sent thee: When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain.
[2Mo 3:13 DK-KJV] Og Moses sagde til Gud, Læg mærke til, når jeg kommer til Israels børn, og skal sige til dem, jeres fædres Gud har sendt mig til jer; og de skal sige til mig, Hvad er dit navn? hvad skal jeg sige til dem?Ex 3:13 And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them?
[2Mo 3:14 DK-KJV] Og Gud sagde til Moses, JEG ER FORDI JEG ER: og han sagde, Således skal du sige til Israels børn, JEG ER har sendt mig til jer.Ex 3:14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.
[2Mo 3:15 DK-KJV] Og Gud sagde desuden til Moses, Således skal du sige til Israels børn, jeres fædres Gud HERREN, Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jacobs Gud, har sendt mig til jer: dette er mit navn for evigt, og dette er mit mindesmærke for alle generationer.Ex 3:15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The LORD God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations.
[2Mo 3:16 DK-KJV] Gå, og forsaml Israels ældste, og sig til dem, Jeres fædres Gud HERREN, Abrahams Gud, af Isak, og af Jacob, viste sig for mig, og siger, Jeg har med sikkerhed besøgt jer, og set det som er gjort mod jer i Egypten:Ex 3:16 Go, and gather the elders of Israel together, and say unto them, The LORD God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt:
[2Mo 3:17 DK-KJV] Og jeg har sagt, Jeg vil bringe jer op udaf Egyptens lidelse til Canaaniternes land, og Hittiternes, og Amoriternes, og Perizziternes, og Hiviternes, og Jebusiternes, til et land der flyder med mælk og honning.Ex 3:17 And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey.
[2Mo 3:18 DK-KJV] Og de skal lytte til din stemme: og du skal komme, du og Israels ældste, til Egyptens konge, og I skal sige til ham, Hebræernes Gud HERREN har mødtes med os: og lad os nu gå, bønfalder vi dig, 3 dagsrejser ind i vildmarken, så vi må ofre til HERREN vor Gud.Ex 3:18 And they shall hearken to thy voice: and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, The LORD God of the Hebrews hath met with us: and now let us go, we beseech thee, three days’ journey into the wilderness, that we may sacrifice to the LORD our God.
[2Mo 3:19 DK-KJV] Og jeg er sikker på at Egyptens konge ikke vil lade jer gå, nej, ikke ved en mægtig hånd.Ex 3:19 And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand.
[2Mo 3:20 DK-KJV] Og jeg vil strække min hånd ud, og slå Egypten med alle mine undere som jeg vil gøre i dens midte: og efter det vil han lade jer gå.Ex 3:20 And I will stretch out my hand, and smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst thereof: and after that he will let you go.
[2Mo 3:21 DK-KJV] Og jeg vil gi’ dette folk favør i Egypternes øjne: og det skal ske, at, når I går, skal I ikke gå tomhændet:Ex 3:21 And I will give this people favour in the sight of the Egyptians: and it shall come to pass, that, when ye go, ye shall not go empty:
[2Mo 3:22 DK-KJV] Men enhver kvinde skal låne af hendes næste, og af hende der opholder sig i hendes hus, smykker af sølv, smykker af guld, og klæder: og I skal putte dem på jeres sønner, og på jeres døtre: og I skal plyndre Egypterne.Ex 3:22 But every woman shall borrow of her neighbour, and of her that sojourneth in her house, jewels of silver, and jewels of gold, and raiment: and ye shall put them upon your sons, and upon your daughters; and ye shall spoil the Egyptians.
[2Mo 4:1 DK-KJV] Og Moses svarede og sagde, Men, læg mærke til, de vil ikke tro på mig, heller ikke lyttet til min stemme: for de vil sige, HERREN har ikke vist sig for dig.Ex 4:1 And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The LORD hath not appeared unto thee.
[2Mo 4:2 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Hvad er det i din hånd? Og han sagde, En stav.Ex 4:2 And the LORD said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod.
[2Mo 4:3 DK-KJV] Og han sagde, Kast den på jorden. Og han kastede den på jorden, og den blev til en slange; og Moses flygtede fra den.Ex 4:3 And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent; and Moses fled from before it.
[2Mo 4:4 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd frem, og ta’ den ved halen. Og han strakte hans hånd frem, og tog den, og den blev til en stav i hans hånd:Ex 4:4 And the LORD said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand:
[2Mo 4:5 DK-KJV] Så de må tro at deres fædres Gud HERREN, Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jacobs Gud, har vist sig for dig.Ex 4:5 That they may believe that the LORD God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee.
[2Mo 4:6 DK-KJV] Og HERREN sagde desuden til ham, Læg nu din arm på maven. Og han lagde hans arm på maven: og da han tog den ud, læg mærke til, hans hånd var spedalsk som sne.Ex 4:6 And the LORD said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom: and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow.
[2Mo 4:7 DK-KJV] Og han sagde, Læg din hånd på maven igen. Og han lagde hans hånd på maven igen; og tog den ud fra hans mave, og, læg mærke til, den var igen vendt om som hans andet kød.Ex 4:7 And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again; and plucked it out of his bosom, and, behold, it was turned again as his other flesh.
[2Mo 4:8 DK-KJV] Og det skal ske, hvis de ikke vil tro dig, og heller ikke lytte til stemmen fra det første tegn, at de vil tro stemmen fra det sidste tegn.Ex 4:8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
[2Mo 4:9 DK-KJV] Og det skal ske, hvis de ikke vil tro disse 2 tegn også, og heller ikke lytte til din stemme, at du skal ta’ af flodvandet, og hælde det på det tørre land: og vandet som du tager ud af floden skal bli’ til blod på det tørre land.Ex 4:9 And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river, and pour it upon the dry land: and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land.
[2Mo 4:10 DK-KJV] Og Moses sagde til HERREN, Kæreste min Herre, jeg er ikke veltalende, hverken hidtil, eller efter du har talt til din tjener: men jeg taler langsomt, og af en langsom tunge.Ex 4:10 And Moses said unto the LORD, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant: but I am slow of speech, and of a slow tongue.
[2Mo 4:11 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Hvem har lavet menneskets mund? eller hvem laver den stumme, eller døve, eller den seende, eller den blinde? har ikke jeg HERREN?Ex 4:11 And the LORD said unto him, Who hath made man’s mouth? or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? have not I the LORD?
[2Mo 4:12 DK-KJV] Gå nu derfor, og jeg vil være med din mund, og undervise dig i hvad du skal sige.Ex 4:12 Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say.
[2Mo 4:13 DK-KJV] Og han sagde, Kæreste min Herre, send, jeg ber dig, ved hånden fra ham hvem du vil sende.Ex 4:13 And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send.
[2Mo 4:14 DK-KJV] Og HERRENs vrede var antændt imod Moses, og han sagde, Er Leviten Aaron ikke din bror? jeg ved at han kan tale vel. Og læg også mærke til, han kommer frem for at møde dig: og når han ser dig, vil han være glad i hans hjerte.Ex 4:14 And the anger of the LORD was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee: and when he seeth thee, he will be glad in his heart.
[2Mo 4:15 DK-KJV] Og du skal tale til ham, og lægge ordene i hans mund: og jeg vil være med din mund, og med hans mund, og vil undervise jer i hvad I skal gøre.Ex 4:15 And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth: and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do.
[2Mo 4:16 DK-KJV] Og han skal være din talsmand til folket: og han skal være, ja han skal for dig være i stedet for en mund, og du skal for ham være i stedet for Gud.Ex 4:16 And he shall be thy spokesman unto the people: and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God.
[2Mo 4:17 DK-KJV] Og du skal ta’ denne stav i din hånd, hvormed du skal gøre tegnene.Ex 4:17 And thou shalt take this rod in thine hand, wherewith thou shalt do signs.
[2Mo 4:18 DK-KJV] Og Moses gik og returnerede til Jethro hans svigerfar, og sagde til ham, Lad mig gå, jeg ber dig, og returner til mine brødre som er i Egypten, og se om de stadig er i live. Og Jethro sagde til Moses, Gå i fred.Ex 4:18 And Moses went and returned to Jethro his father in law, and said unto him, Let me go, I pray thee, and return unto my brethren which are in Egypt, and see whether they be yet alive. And Jethro said to Moses, Go in peace.
[2Mo 4:19 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses i Midian, Gå, returner ind i Egypten: for alle de mænd som søgte efter dit liv er døde.Ex 4:19 And the LORD said unto Moses in Midian, Go, return into Egypt: for all the men are dead which sought thy life.
[2Mo 4:20 DK-KJV] Og Moses tog hans hustru og hans sønner, og satte dem på et æsel, og han returnerede til Egyptens land: og Moses tog Guds stav i hans hånd.Ex 4:20 And Moses took his wife and his sons, and set them upon an ass, and he returned to the land of Egypt: and Moses took the rod of God in his hand.
[2Mo 4:21 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Når du går for at returnere ind i Egypten, se til at du gør alle disse undere foran Farao, som jeg har lagt i din hånd: men jeg vil forhærde hans hjerte, så han ikke skal lade folket gå.Ex 4:21 And the LORD said unto Moses, When thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand: but I will harden his heart, that he shall not let the people go.
[2Mo 4:22 DK-KJV] Og du skal sige til Farao, Dette siger HERREN, Israel er min søn, ja min førstefødte:Ex 4:22 And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the LORD, Israel is my son, even my firstborn:
[2Mo 4:23 DK-KJV] Og jeg siger til dig, Lad min søn gå, så han må tjene mig: og hvis du afslår fra at lade ham gå, læg mærke til, jeg vil dræbe din søn, ja din førstefødte.Ex 4:23 And I say unto thee, Let my son go, that he may serve me: and if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn.
[2Mo 4:24 DK-KJV] Og det skete på vejen hentil kroen, at HERREN mødte ham, og søgte at dræbe ham.Ex 4:24 And it came to pass by the way in the inn, that the LORD met him, and sought to kill him.
[2Mo 4:25 DK-KJV] Da tog Zipporah en skarp sten, og skar hendes søns forhud af, og kastede det ved hans fødder, og sagde, Du er med sikkerhed en blodig ægtemand for mig.Ex 4:25 Then Zipporah took a sharp stone, and cut off the foreskin of her son, and cast it at his feet, and said, Surely a bloody husband art thou to me.
[2Mo 4:26 DK-KJV] Sådant lod han ham gå: da hun sagde, En blodig ægtemand er du, på grund af omskærelsen.Ex 4:26 So he let him go: then she said, A bloody husband thou art, because of the circumcision.
[2Mo 4:27 DK-KJV] Og HERREN sagde til Aaron, Gå ind i vildmarken for at møde Moses. Og han gik, og mødte ham på Guds bjerg, og kyssede ham.Ex 4:27 And the LORD said to Aaron, Go into the wilderness to meet Moses. And he went, and met him in the mount of God, and kissed him.
[2Mo 4:28 DK-KJV] Og Moses fortalte alle HERRENs ord som havde sendt ham, og alle tegnene som han havde befalet ham.Ex 4:28 And Moses told Aaron all the words of the LORD who had sent him, and all the signs which he had commanded him.
[2Mo 4:29 DK-KJV] Og Moses og Aaron gik og forsamlede alle de ældste fra Israels børn:Ex 4:29 And Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel:
[2Mo 4:30 DK-KJV] Og Aaron talte alle ordene som HERREN havde talt til Moses, og gjorde tegnene foran folkets øjne.Ex 4:30 And Aaron spake all the words which the LORD had spoken unto Moses, and did the signs in the sight of the people.
[2Mo 4:31 DK-KJV] Og folket troede: og da de hørte at HERREN havde besøgt Israels børn, og at han havde kigget på deres lidelser, da bøjede de deres hoveder og tilbad.Ex 4:31 And the people believed: and when they heard that the LORD had visited the children of Israel, and that he had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshipped.
[2Mo 5:1 DK-KJV] Og bagefter gik Moses og Aaron ind, og fortalte Farao, Dette siger HERREN Israels Gud, Lad mit folk gå, så de må holde en fest for mig i vildmarken.Ex 5:1 And afterward Moses and Aaron went in, and told Pharaoh, Thus saith the LORD God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness.
[2Mo 5:2 DK-KJV] Og Farao sagde, Hvem er HERREN, at jeg skulle adlyde hans stemme for at lade Israel gå? jeg kender ikke HERREN, og jeg vil heller ikke lade Israel gå.Ex 5:2 And Pharaoh said, Who is the LORD, that I should obey his voice to let Israel go? I know not the LORD, neither will I let Israel go.
[2Mo 5:3 DK-KJV] Og de sagde, Hebræernes Gud har mødtes med os: lad os gå, vi ber dig, 3 dagsrejser ind i ørkenen, og ofre til HERREN vor Gud; for ikke at han lader pestilenser falde på os, eller med sværdet. Ex 5:3 And they said, The God of the Hebrews hath met with us: let us go, we pray thee, three days’ journey into the desert, and sacrifice unto the LORD our God; lest he fall upon us with pestilence, or with the sword.
[2Mo 5:4 DK-KJV] Og Egyptens konge sagde til dem, Hvorfor gør I det, Moses og Aaron, at I letter folket fra deres gerninger? kom igang med jeres byrder.Ex 5:4 And the king of Egypt said unto them, Wherefore do ye, Moses and Aaron, let the people from their works? get you unto your burdens.
[2Mo 5:5 DK-KJV] Og Farao sagde, Læg mærke til, folket fra det land er nu mange, og I lader dem hvile fra deres byrder.Ex 5:5 And Pharaoh said, Behold, the people of the land now are many, and ye make them rest from their burdens.
[2Mo 5:6 DK-KJV] Og Farao befalede den samme dag folkets opgave-mestre, og deres officere, og siger,Ex 5:6 And Pharaoh commanded the same day the taskmasters of the people, and their officers, saying,
[2Mo 5:7 DK-KJV] I skal ikke længer give folket halm til at lave mursten, som hidtil: lad dem gå og samle halm til demselv.Ex 5:7 Ye shall no more give the people straw to make brick, as heretofore: let them go and gather straw for themselves.
[2Mo 5:8 DK-KJV] Og antallet af murstenene, som de har lavet hidtil, skal I lægge på dem; I skal ikke formindske antallet: for de er dovne; derfor råbte de, og siger, Lad os gå og ofre til vor Gud.Ex 5:8 And the tale of the bricks, which they did make heretofore, ye shall lay upon them; ye shall not diminish ought thereof: for they be idle; therefore they cry, saying, Let us go and sacrifice to our God.
[2Mo 5:9 DK-KJV Lad der bli’ lagt mere arbejde på mændene, så de må arbejde deri; og lad dem ikke værdsætte nyttesløse ord.Ex 5:9 Let there more work be laid upon the men, that they may labour therein; and let them not regard vain words.
[2Mo 5:10 DK-KJV] Og folkets opgave-mestre gik ud, og deres officere, og de talte til folket, og siger, Dette siger Farao, Jeg vil ikke give jer halm.Ex 5:10 And the taskmasters of the people went out, and their officers, and they spake to the people, saying, Thus saith Pharaoh, I will not give you straw.
[2Mo 5:11 DK-KJV] Gå I, saml jer halm hvor I kan finde det: men intet af jeres arbejde skal bli’ formindsket.Ex 5:11 Go ye, get you straw where ye can find it: yet not ought of your work shall be diminished.
[2Mo 5:12 DK-KJV] Sådant var folket spredt bredt udover Egyptens land for at samle stubbe i stedet for halm.Ex 5:12 So the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw.
[2Mo 5:13 DK-KJV] Og opgave-mestrene skyndte på dem, og siger, Opfyld jeres gerninger, jeres daglige opgaver, som da der var halm.Ex 5:13 And the taskmasters hasted them, saying, Fulfil your works, your daily tasks, as when there was straw.
[2Mo 5:14 DK-KJV] Og Israels børns officere, som Faraos opgave-mestre havde sat over dem, blev slået, og fordret, Hvorfor har I ikke opfyldt jeres opgave med at lave mursten både i går og i dag, som hidtil?Ex 5:14 And the officers of the children of Israel, which Pharaoh’s taskmasters had set over them, were beaten, and demanded, Wherefore have ye not fulfilled your task in making brick both yesterday and to day, as heretofore?
[2Mo 5:15 DK-KJV] Da kom Israels børns officere og råbte til Farao, og siger, Hvorfor handler du således med dine tjenere?Ex 5:15 Then the officers of the children of Israel came and cried unto Pharaoh, saying, Wherefore dealest thou thus with thy servants?
[2Mo 5:16 DK-KJV] Der er ingen halm givet til dine tjenere, og de siger til os, Lav mursten: og, læg mærke til, dine tjenere er slået; men fejlen er i dine egne folk.Ex 5:16 There is no straw given unto thy servants, and they say to us, Make brick: and, behold, thy servants are beaten; but the fault is in thine own people.
[2Mo 5:17 DK-KJV] Men han sagde, I er dovne: derfor siger I, Lad os gå og lave ofre til HERREN.Ex 5:17 But he said, Ye are idle, ye are idle: therefore ye say, Let us go and do sacrifice to the LORD.
[2Mo 5:18 DK-KJV] Gå derfor nu, og arbejd; for der skal ingen halm bli’ givet jer, alligevel skal I aflevere antallet af mursten.Ex 5:18 Go therefore now, and work; for there shall no straw be given you, yet shall ye deliver the tale of bricks.
[2Mo 5:19 DK-KJV] Og Israels børns officere indså at de var i ille ude, efter det det var sagt, I skal ikke mindske noget fra jeres mursten fra jeres daglige opgave.Ex 5:19 And the officers of the children of Israel did see that they were in evil case, after it was said, Ye shall not minish ought from your bricks of your daily task.
[2Mo 5:20 DK-KJV] Og de mødte Moses og Aaron, som stod på vejen, da de kom udfra Farao:Ex 5:20 And they met Moses and Aaron, who stood in the way, as they came forth from Pharaoh:
[2Mo 5:21 DK-KJV] Og de sagde til dem, HERREN kigger på jer, og dømmer; fordi I har fået vor duft til at være afskyelig i Faraos øjne, og i hans tjeners øjne, til at lægge et sværd i deres hånd for at dræbe os.Ex 5:21 And they said unto them, The LORD look upon you, and judge; because ye have made our savour to be abhorred in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to slay us.
[2Mo 5:22 DK-KJV] Og Moses returnerede til HERREN, og sagde, Herre, hvorfor har du behandlet dette folk så ondt? hvorfor er det at du har sendt mig? Ex 5:22 And Moses returned unto the LORD, and said, Lord, wherefore hast thou so evil entreated this people? why is it that thou hast sent me?
[2Mo 5:23 DK-KJV] For siden jeg kom til Farao for at tale i dit navn, har han gjort ondt mod dette folk; og du har heller ikke forløst dit folk på nogen måde.Ex 5:23 For since I came to Pharaoh to speak in thy name, he hath done evil to this people; neither hast thou delivered thy people at all.
[2Mo 6:1 DK-KJV] Da sagde HERREN til Moses, Nu skal du se hvad jeg vil gøre mod Farao: for med en stærk hånd skal han lade dem gå, og med en stærk hånd skal han drive dem ud af hans land.Ex 6:1 Then the LORD said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh: for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his land.
[2Mo 6:2 DK-KJV] Og Gud talte til Moses, og sagde til ham, Jeg er HERREN:Ex 6:2 And God spake unto Moses, and said unto him, I am the LORD:
[2Mo 6:3 DK-KJV] Og jeg viste mig for Abraham, for Isak, og for Jacob, via den Almægtige Guds navn, men via mit navn JEHOVAH var jeg ikke kendt for dem. “JEHOVAH betyder – Selv-eksisterende – Selv-iboende – Engelsk – Self-subsisting”Ex 6:3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.
[2Mo 6:4 DK-KJV] Og jeg har også etableret min pagt med dem, for at gi’ dem Canaans land, landet fra deres pilgrimsfærd, hvori de var fremmede. Ex 6:4 And I have also established my covenant with them, to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, wherein they were strangers.
[2Mo 6:5 DK-KJV] Og jeg har også hørt Israels børns sukken, hvem Egypterne holdt i slaveri; og jeg har husket på min pagt.Ex 6:5 And I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage; and I have remembered my covenant.
[2Mo 6:6 DK-KJV] Sig derfor til Israels børn, Jeg er HERREN, og jeg vil befri jer udaf Egypternes byrder, og vil rive jer ud af deres slaveri, og jeg vil indløse jer med en udstrakt arm, og med store domme:Ex 6:6 Wherefore say unto the children of Israel, I am the LORD, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm, and with great judgments:
[2Mo 6:7 DK-KJV] Og jeg vil ta’ jer til mig som et folk, og jeg vil være en Gud for jer: og I skal vide at jeg er HERREN jeres Gud, som forløser jer udaf Egypternes byrder.Ex 6:7 And I will take you to me for a people, and I will be to you a God: and ye shall know that I am the LORD your God, which bringeth you out from under the burdens of the Egyptians.
[2Mo 6:8 DK-KJV] Og jeg vil bringe jer ind i landet, vedrørende hvilket jeg svor at give til Abraham, til Isak, og til Jacob; og jeg vil gi’ det til jer som en arv: jeg er HERREN.Ex 6:8 And I will bring you in unto the land, concerning the which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it you for an heritage: I am the LORD.
[2Mo 6:9 DK-KJV] Og Moses talte til Israels børn: men de lyttede ikke til Moses på grund af en kvalfuld ånd, og på grund af ondskabsfuld slaveri.Ex 6:9 And Moses spake so unto the children of Israel: but they hearkened not unto Moses for anguish of spirit, and for cruel bondage.
[2Mo 6:10 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 6:10 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 6:11 DK-KJV] Gå ind, tal til Egyptens konge Farao, så han lader Israels børn gå ud af hans land.Ex 6:11 Go in, speak unto Pharaoh king of Egypt, that he let the children of Israel go out of his land.
[2Mo 6:12 DK-KJV] Og Moses talte foran HERREN, og siger, Læg mærke til, Israels børn har ikke lyttet til mig; hvordan skal Farao da høre mig, som er af uomskårne læber?Ex 6:12 And Moses spake before the LORD, saying, Behold, the children of Israel have not hearkened unto me; how then shall Pharaoh hear me, who am of uncircumcised lips?
[2Mo 6:13 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og gav dem et pålæg til Israels børn, og til Egyptens konge Farao, til at bringe Israels børn ud af Egyptens landEx 6:13 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, and gave them a charge unto the children of Israel, and unto Pharaoh king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt.
[2Mo 6:14 DK-KJV] Disse er lederne af deres fædres huse: Reubens sønner Israels førstefødte; Hanoch, og Pallu, Hezron, og Carmi: disser er Reubens familier.Ex 6:14 These be the heads of their fathers’ houses: The sons of Reuben the firstborn of Israel; Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi: these be the families of Reuben.
[2Mo 6:15 DK-KJV] Og Simeons sønner; Jemuel, og Jamin, og Ohad, og Jachin, og Zohar, og Shaul en Canaanæisk kvindes søn: disse er Simeons familier.Ex 6:15 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman: these are the families of Simeon.
[2Mo 6:16 DK-KJV] Og disse er navnene på sønnerne af Levi efter deres generationer; Gershon, og Kohath, og Merari: og Levis livsår var 137 år.Ex 6:16 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; Gershon, and Kohath, and Merari: and the years of the life of Levi were an hundred thirty and seven years.
[2Mo 6:17 DK-KJV] Gershons sønner; Libni, og Shimi, efter deres familier.Ex 6:17 The sons of Gershon; Libni, and Shimi, according to their families.
[2Mo 6:18 DK-KJV] Kohaths sønner; Amram, og Izhar, og Hebron, og Uzziel: og Kohaths livsår var 133 år.Ex 6:18 And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel: and the years of the life of Kohath were an hundred thirty and three years.
[2Mo 6:19 DK-KJV] Og Meraris sønner; Mahali og Mushi: disse er Levis familier efter deres generationer.Ex 6:19 And the sons of Merari; Mahali and Mushi: these are the families of Levi according to their generations.
[2Mo 6:20 DK-KJV] Og Amram tog hans fars søster Jochebed til hustru; og hun bar Aaron og Moses til ham: og Amrams livsår var 137 år.Ex 6:20 And Amram took him Jochebed his father’s sister to wife; and she bare him Aaron and Moses: and the years of the life of Amram were an hundred and thirty and seven years.
[2Mo 6:21 DK-KJV] Og Izhars sønner; Korah, og Nepheg, og Zichri.Ex 6:21 And the sons of Izhar; Korah, and Nepheg, and Zichri.
[2Mo 6:22 DK-KJV] Og Uzziels sønner; Mishael, og Elzaphan, og Zithri.Ex 6:22 And the sons of Uzziel; Mishael, and Elzaphan, and Zithri.
[2Mo 6:23 DK-KJV] Og Aaron tog Elisheba, datter af Amminadab, søster af Naashon, til hustru; og hun bar Nadab til ham, og Abihu, Eleazar, og Ithamar.Ex 6:23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
[2Mo 6:24 DK-KJV] Og Korahs sønner; Assir, og Elkanah, og Abiasaph: disse er Korhiternes’ familier.Ex 6:24 And the sons of Korah; Assir, and Elkanah, and Abiasaph: these are the families of the Korhites.
[2Mo 6:25 DK-KJV] Og Aarons søn Eleazar tog en af Putiels døtre til hustru; og hun bar Phinehas til ham: disse er lederne af Leviternes fædre efter deres familier.Ex 6:25 And Eleazar Aaron’s son took him one of the daughters of Putiel to wife; and she bare him Phinehas: these are the heads of the fathers of the Levites according to their families.
[2Mo 6:26 DK-KJV] Disse er dem Aaron og Moses, til hvem HERREN sagde, Bring Israels børn ud fra Egyptens land efter deres hærer.Ex 6:26 These are that Aaron and Moses, to whom the LORD said, Bring out the children of Israel from the land of Egypt according to their armies.
[2Mo 6:27 DK-KJV] Disse er de som talte til Egyptens konge Farao, for at bringe Israels børn ud fra Egypten: disse er dem Moses og Aaron.Ex 6:27 These are they which spake to Pharaoh king of Egypt, to bring out the children of Israel from Egypt: these are that Moses and Aaron.
[2Mo 6:28 DK-KJV] Og det skete på den dag da HERREN talte til Moses i Egyptens land,Ex 6:28 And it came to pass on the day when the LORD spake unto Moses in the land of Egypt,
[2Mo 6:29 DK-KJV] At HERREN talte til Moses, og siger, Jeg er HERREN: tal du til Farao Egyptens konge alt det jeg siger til dig.Ex 6:29 That the LORD spake unto Moses, saying, I am the LORD: speak thou unto Pharaoh king of Egypt all that I say unto thee.
[2Mo 6:30 DK-KJV] Og Moses sagde foran HERREN, Læg mærke til, jeg er af uomskårne læber, og hvordan skal Farao lytte til mig?Ex 6:30 And Moses said before the LORD, Behold, I am of uncircumcised lips, and how shall Pharaoh hearken unto me?
[2Mo 7:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Se, jeg har gjort dig til en gud for Farao: og Aaron skal være din profet.Ex 7:1 And the LORD said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet.
[2Mo 7:2 DK-KJV] Du skal tale alt det jeg befaler dig: og Aaron din bror skal tale til Farao, så han sender Israels børn ud af hans land.Ex 7:2 Thou shalt speak all that I command thee: and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land.
[2Mo 7:3 DK-KJV] Og jeg vil forhærde Faraos hjerte, og multiplicere mine tegn og mine undere i Egyptens land.Ex 7:3 And I will harden Pharaoh’s heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt.
[2Mo 7:4 DK-KJV] Men Farao skal ikke lytte til jer, så jeg må lægge min hånd på Egypten, og frembringe mine hærer, og mit folk Israels børn, ud af Egyptens land gennem store domme.Ex 7:4 But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt, and bring forth mine armies, and my people the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments.
[2Mo 7:5 DK-KJV] Og Egypterne skal vide at jeg er HERREN, når jeg udstrækker min hånd over Egypten, og bringer Israels børn ud fra deres midte.Ex 7:5 And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I stretch forth mine hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from among them.
[2Mo 7:6 DK-KJV] Og Moses og Aaron gjorde som HERREN befalede dem, sådant gjorde de.Ex 7:6 And Moses and Aaron did as the LORD commanded them, so did they.
[2Mo 7:7 DK-KJV] Og Moses var 80 år gammel, og Aaron 83 år gammel, da de talte til Farao.Ex 7:7 And Moses was fourscore years old, and Aaron fourscore and three years old, when they spake unto Pharaoh.
[2Mo 7:8 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,Ex 7:8 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
[2Mo 7:9 DK-KJV] Når Farao skal tale til jer, og sige, Vis et mirakel fra jer: da skal du sige til Aaron, Ta’ din stav, og kast den foran Farao, og den skal bli’ til en slange.Ex 7:9 When Pharaoh shall speak unto you, saying, Shew a miracle for you: then thou shalt say unto Aaron, Take thy rod, and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent.
[2Mo 7:10 DK-KJV] Og Moses og Aaron gik til Farao, og de gjorde sådant som HERREN havde befalet: og Aaron kastede hans stav ned foran Farao, og foran hans tjenere, og den blev til en slange.Ex 7:10 And Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so as the LORD had commanded: and Aaron cast down his rod before Pharaoh, and before his servants, and it became a serpent.
[2Mo 7:11 DK-KJV] Da indkaldte Farao også de vise mænd og heksekunstnerne: nu tryllekunstnerne fra Egypten, de gjorde også det samme med deres fortryllelser.Ex 7:11 Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers: now the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments.
[2Mo 7:12 DK-KJV] For de kastede hver mand hans stav ned, og de blev til slanger: men Aarons stav slugte deres stave.Ex 7:12 For they cast down every man his rod, and they became serpents: but Aaron’s rod swallowed up their rods.
[2Mo 7:13 DK-KJV] Og han forhærdede Faraos hjerte, så han ikke lyttede til dem; som HERREN havde sagt.Ex 7:13 And he hardened Pharaoh’s heart, that he hearkened not unto them; as the LORD had said.
[2Mo 7:14 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Faraos hjerte er forhærdet, han nægter at lade folket gå.Ex 7:14 And the LORD said unto Moses, Pharaoh’s heart is hardened, he refuseth to let the people go.
[2Mo 7:15 DK-KJV] Gå hentil Farao om morgenen, se, han går ud til vandet; og du skal stå ved flodbredden for ikke at han kommer; og staven som var forvandlet til en slange skal du ta’ i din hånd.Ex 7:15 Get thee unto Pharaoh in the morning; lo, he goeth out unto the water; and thou shalt stand by the river’s brink against he come; and the rod which was turned to a serpent shalt thou take in thine hand.
[2Mo 7:16 DK-KJV] Og du skal sige til ham, Hebræernes Gud HERREN har sendt mig til dig, og siger, Lad mit folk gå, så de må tjene mig i vildmarken: og, læg mærke til, indtil nu ville du ikke høre.Ex 7:16 And thou shalt say unto him, The LORD God of the Hebrews hath sent me unto thee, saying, Let my people go, that they may serve me in the wilderness: and, behold, hitherto thou wouldest not hear.
[2Mo 7:17 DK-KJV] Dette siger HERREN, I dette skal du vide at jeg er HERREN: læg mærke til, jeg vil med staven der er i din hånd slå på vandmasserne som er i floden, og de skal bli’ forvandlet til blod.Ex 7:17 Thus saith the LORD, In this thou shalt know that I am the LORD: behold, I will smite with the rod that is in mine hand upon the waters which are in the river, and they shall be turned to blood.
[2Mo 7:18 DK-KJV] Og fiskene der er i floden skal dø, og floden skal stinke: og Egypterne skal væmmes ved at drikke af flodvandet.Ex 7:18 And the fish that is in the river shall die, and the river shall stink; and the Egyptians shall lothe to drink of the water of the river.
[2Mo 7:19 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, Sig til Aaron, Ta’ din stav, og udstræk din hånd over Egyptens vandmasser, over deres strømme, over deres floder, og over deres damme, og over alle deres vandbassiner, så de må bli’ til blod; og så der må være blod udover hele Egyptens land, både i vandkarrene, og i stenkarrene.Ex 7:19 And the LORD spake unto Moses, Say unto Aaron, Take thy rod, and stretch out thine hand upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds, and upon all their pools of water, that they may become blood; and that there may be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood, and in vessels of stone.
[2Mo 7:20 DK-KJV] Og Moses og Aaron gjorde sådant, som HERREN befalede; og han opløftede staven, og slog vandet der var i floden, foran Farao øjne, og foran hans tjeneres øjne; og alt vandet der var i floden var forvandlet til blod.Ex 7:20 And Moses and Aaron did so, as the LORD commanded; and he lifted up the rod, and smote the waters that were in the river, in the sight of Pharaoh, and in the sight of his servants; and all the waters that were in the river were turned to blood.
[2Mo 7:21 DK-KJV] Og fiskene der var i floden døde; og floden stank, og Egypterne kunne ikke drikke af flodvandet; og der var blod udover hele Egyptens land.Ex 7:21 And the fish that was in the river died; and the river stank, and the Egyptians could not drink of the water of the river; and there was blood throughout all the land of Egypt.
[2Mo 7:22 DK-KJV] Og Egyptens tryllekunstnere gjorde sådant med deres fortryllelser: og Faraos hjerte var forhærdet, og han lyttede heller ikke til dem; som HERREN havde sagt.Ex 7:22 And the magicians of Egypt did so with their enchantments: and Pharaoh’s heart was hardened, neither did he hearken unto them; as the LORD had said.
[2Mo 7:23 DK-KJV] Og Farao vendte om og gik ind i han hus, og så lod han heller ikke hans hjerte lytte til dette. Ex 7:23 And Pharaoh turned and went into his house, neither did he set his heart to this also.
[2Mo 7:24 DK-KJV] Og alle Egypterne gravede rundt omkring floden efter vand til at drikke; for de kunne ikke drikke af flodvandet.Ex 7:24 And all the Egyptians digged round about the river for water to drink; for they could not drink of the water of the river.
[2Mo 7:25 DK-KJV] Og 7 dage var opfyldt, efter at HERREN havde slået floden.Ex 7:25 And seven days were fulfilled, after that the LORD had smitten the river.
[2Mo 8:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, Gå til Farao, og sig til ham, Dette siger HERREN, lad mit folk gå, så de må tjene mig.Ex 8:1 And the LORD spake unto Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.
[2Mo 8:2 DK-KJV] Og hvis du afslår fra at lade dem gå, læg mærke til, jeg vil slå alle dine grænser med frøer:Ex 8:2 And if thou refuse to let them go, behold, I will smite all thy borders with frogs:
[2Mo 8:3 DK-KJV] Og floderne skal frembringe frøer i overflod, som skal gå op og komme ind i dit hus, og ind i dit soveværelse, og på din seng, og ind i dine tjeneres hus, og på dit folk, og ind i dine ovne, og ind i dine ælte-trug:Ex 8:3 And the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into thine house, and into thy bedchamber, and upon thy bed, and into the house of thy servants, and upon thy people, and into thine ovens, and into thy kneadingtroughs:
[2Mo 8:4 DK-KJV] Og frøerne skal både komme op på dig, og på dit folk, og på alle dine tjenere.Ex 8:4 And the frogs shall come up both on thee, and upon thy people, and upon all thy servants.
[2Mo 8:5 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, Sig til Aaron, Stræk din hånd frem med staven over strømmene, over floderne, og over pytterne, og få frøerne til at komme op på Egyptens land.Ex 8:5 And the LORD spake unto Moses, Say unto Aaron, Stretch forth thine hand with thy rod over the streams, over the rivers, and over the ponds, and cause frogs to come up upon the land of Egypt.
[2Mo 8:6 DK-KJV] Og Aaron strakte hans hånd ud over Egyptens vandmasser; og frøerne kom op, og dækkede Egyptens land.Ex 8:6 And Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt; and the frogs came up, and covered the land of Egypt.
[2Mo 8:7 DK-KJV] Og tryllekunstnerne gjorde sådant med deres fortryllelser, og bragte frøer over Egyptens land.Ex 8:7 And the magicians did so with their enchantments, and brought up frogs upon the land of Egypt.
[2Mo 8:8 DK-KJV] Da indkaldte Farao Moses og Aaron, og sagde, Bønfald HERREN, så han må fjerne frøerne fra mig, og fra mit folk; og jeg vil lade folket gå, så de må lave ofre til HERREN.Ex 8:8 Then Pharaoh called for Moses and Aaron, and said, Intreat the LORD, that he may take away the frogs from me, and from my people; and I will let the people go, that they may do sacrifice unto the LORD.
[2Mo 8:9 DK-KJV] Og Moses sagde til Farao, Vil du forherlige mig: når jeg skal bønfalde for dig, og for dine tjenere, og for dit folk, for at destruere frøerne fra dig og dine huse, så de kun bli’ tilbage i floden?Ex 8:9 And Moses said unto Pharaoh, Glory over me: when shall I intreat for thee, and for thy servants, and for thy people, to destroy the frogs from thee and thy houses, that they may remain in the river only?
[2Mo 8:10 DK-KJV] Og han sagde, i morgen. Og han sagde, Lad det være ifølge dit ord: så du må vide at der ikke er nogen som HERREN vor Gud.Ex 8:10 And he said, To morrow. And he said, Be it according to thy word: that thou mayest know that there is none like unto the LORD our God.
[2Mo 8:11 DK-KJV] Og frøerne skal rejse fra dig, og fra dine huse, og fra dine tjenere, og fra dit folk; de skal kun bli’ tilbage i floden.Ex 8:11 And the frogs shall depart from thee, and from thy houses, and from thy servants, and from thy people; they shall remain in the river only.
[2Mo 8:12 DK-KJV] Og Moses og Aaron gik ud fra Farao: og Moses råbte til HERREN på grund af frøerne som han havde bragt imod Farao.Ex 8:12 And Moses and Aaron went out from Pharaoh: and Moses cried unto the LORD because of the frogs which he had brought against Pharaoh.
[2Mo 8:13 DK-KJV] Og HERREN gjorde i overensstemmelse med Moses’ ord; og frøerne døde ud fra husene, ud af landsbyerne, og ud af markerne.Ex 8:13 And the LORD did according to the word of Moses; and the frogs died out of the houses, out of the villages, and out of the fields.
[2Mo 8:14 DK-KJV] Og de samlede dem sammen i bunker: og landet stank.Ex 8:14 And they gathered them together upon heaps: and the land stank.
[2Mo 8:15 DK-KJV] Men da Farao så’ at der var et pusterum, forhærdede han hans hjerte, og lyttede ikke til dem; som HERREN havde sagt.Ex 8:15 But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart, and hearkened not unto them; as the LORD had said.
[2Mo 8:16 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Sig til Aaron, Stræk din stav ud, og slå landets støv, så det må bli’ til lus udover hele Egyptens land.Ex 8:16 And the LORD said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch out thy rod, and smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land of Egypt.
[2Mo 8:17 DK-KJV] Og de gjorde sådant; for Aaron strakte hans hånd ud med hans stav, og slog jordens støv, og det blev til lus på mennesket, og på dyr; alt landets støv blev til lus udover hele Egyptens land.Ex 8:17 And they did so; for Aaron stretched out his hand with his rod, and smote the dust of the earth, and it became lice in man, and in beast; all the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt.
[2Mo 8:18 DK-KJV] Og tryllekunstnerne gjorde sådant med deres fortryllelser for at frembringe lus, men de kunne ikke: sådant var der lus på mennesket, og på dyr.Ex 8:18 And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not: so there were lice upon man, and upon beast.
[2Mo 8:19 DK-KJV] Da sagde tryllekunstnerne til Farao, Dette er Guds finger: og Faraos hjerte var forhærdet, og han lyttede ikke til dem; som HERREN havde sagt.Ex 8:19 Then the magicians said unto Pharaoh, This is the finger of God: and Pharaoh’s heart was hardened, and he hearkened not unto them; as the LORD had said.
[2Mo 8:20 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stå tidligt op i morgen, og stå foran Farao; se, han kommer frem til vandet; og sig til ham, Dette siger HERREN, Lad mit folk gå, så de må tjene mig.Ex 8:20 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh; lo, he cometh forth to the water; and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.
[2Mo 8:21 DK-KJV] For hvis du ikke vil lade mit folk gå, læg mærke til, Jeg vil sende fluesværme over dig, og over dine tjenere, og over dit folk, og ind i dine huse: og Egypternes huse skal være fulde af fluesværme, og også jorden hvorpå de er.Ex 8:21 Else, if thou wilt not let my people go, behold, I will send swarms of flies upon thee, and upon thy servants, and upon thy people, and into thy houses: and the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground whereon they are.
[2Mo 8:22 DK-KJV] Og jeg vil i den dag skille Goshens land, i hvilket mit folk bor, så ingen fluesværme skal være der; med det endemål at du må vide at jeg er HERREN i jordens midte.Ex 8:22 And I will sever in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there; to the end thou mayest know that I am the LORD in the midst of the earth.
[2Mo 8:23 DK-KJV] Og jeg vil sætte et skel mellem mit folk og dit folk: i morgen skal dette tegn være.Ex 8:23 And I will put a division between my people and thy people: to morrow shall this sign be.
[2Mo 8:24 DK-KJV] Og HERREN gjorde sådant, og der kom en plagsom fluesværm ind i Faraos hus, og ind i hans tjeneres huse, og ud i hele Egyptens land: landet var fordærvet på grund af fluesværmene.Ex 8:24 And the LORD did so; and there came a grievous swarm of flies into the house of Pharaoh, and into his servants’ houses, and into all the land of Egypt: the land was corrupted by reason of the swarm of flies.
[2Mo 8:25 DK-KJV] Og Farao kaldte på Moses og Aaron, og sagde, Gå I, ofre til jeres Gud i landet.Ex 8:25 And Pharaoh called for Moses and for Aaron, and said, Go ye, sacrifice to your God in the land.
[2Mo 8:26 DK-KJV] Og Moses sagde, Det er ikke passende at gøre sådant; for skal vi ofre Egyptens hæsligheder til HERREN vor Gud: se, skal vi ofre Egyptens hæsligheder foran deres øjne, og vil de ikke stene os?Ex 8:26 And Moses said, It is not meet so to do; for we shall sacrifice the abomination of the Egyptians to the LORD our God: lo, shall we sacrifice the abomination of the Egyptians before their eyes, and will they not stone us?
[2Mo 8:27 DK-KJV] Vi vil gå 3 dagsrejser ind i vildmarken, og ofre til HERREN vor Gud, da han skal befale os.Ex 8:27 We will go three days’ journey into the wilderness, and sacrifice to the LORD our God, as he shall command us.
[2Mo 8:28 DK-KJV] Og Farao sagde, Jeg vil lade jer gå, så I må ofre til HERREN jeres Gud i vildmarken; I skal bare ikke gå for langt væk: bønfald for mig.Ex 8:28 And Pharaoh said, I will let you go, that ye may sacrifice to the LORD your God in the wilderness; only ye shall not go very far away: intreat for me.
[2Mo 8:29 DK-KJV] Og Moses sagde, Læg mærke til, Jeg går ud fra dig, og jeg vil bønfalde HERREN om at fluesværmerne må rejse fra Farao, fra hans tjenere, og fra hans folk, i morgen: men lad ikke Farao handle bedragerisk mere i at lade folket gå for at ofre til HERREN.Ex 8:29 And Moses said, Behold, I go out from thee, and I will intreat the LORD that the swarms of flies may depart from Pharaoh, from his servants, and from his people, to morrow: but let not Pharaoh deal deceitfully any more in not letting the people go to sacrifice to the LORD.
[2Mo 8:30 DK-KJV] Og Moses gik ud fra Farao, og bønfaldte HERREN.Ex 8:30 And Moses went out from Pharaoh, and intreated the LORD.
[2Mo 8:31 DK-KJV] Og HERREN gjorde i overensstemmelse med Moses’ ord; og han fjernede fluesværmene fra Farao, fra hans tjenere, og fra hans folk; der blev ingen tilbage.Ex 8:31 And the LORD did according to the word of Moses; and he removed the swarms of flies from Pharaoh, from his servants, and from his people; there remained not one.
[2Mo 8:32 DK-KJV] Og Farao forhærdede også hans hjerte på dette tidspunkt, og ville heller ikke lade folket gå.Ex 8:32 And Pharaoh hardened his heart at this time also, neither would he let the people go.
[2Mo 9:1 DK-KJV] Da sagde HERREN til Moses, Gå indtil Farao, og fortæl ham, Således siger Hebræernes Gud HERREN, Lad mit folk gå, så de må tjene mig.Ex 9:1 Then the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh, and tell him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
[2Mo 9:2 DK-KJV] For hvis du afstår fra at lade dem gå, og stadig vil tilbageholde dem,Ex 9:2 For if thou refuse to let them go, and wilt hold them still,
[2Mo 9:3 DK-KJV] Læg mærke til, HERRENs hånd er over dit kvæg som er på marken, over hestene, over æslerne, over kamelerne, over okserne, og over fårene: der skal være en meget plagsom kvægpest.Ex 9:3 Behold, the hand of the LORD is upon thy cattle which is in the field, upon the horses, upon the asses, upon the camels, upon the oxen, and upon the sheep: there shall be a very grievous murrain.
[2Mo 9:4 DK-KJV] Og HERREN skal skille mellem Israels kvæg og Egyptens kvæg: og intet skal dø der af alt det som er Israels børns.Ex 9:4 And the LORD shall sever between the cattle of Israel and the cattle of Egypt: and there shall nothing die of all that is the children’s of Israel.
[2Mo 9:5 DK-KJV] Og HERREN udvalgte et bestemt tidspunkt, og siger, I morgen skal HERREN gøre denne ting i landet.Ex 9:5 And the LORD appointed a set time, saying, To morrow the LORD shall do this thing in the land.
[2Mo 9:6 DK-KJV] Og HERREN gjorde den ting den næste dag, og alt Egyptens kvæg døde: men af Israels børns kvæg døde ikke et.Ex 9:6 And the LORD did that thing on the morrow, and all the cattle of Egypt died: but of the cattle of the children of Israel died not one.
[2Mo 9:7 DK-KJV] Og Farao sendte, og, læg mærke til, der var ikke et af Israeliternes kvæg der døde. Og Faraos hjerte var forhærdet, og han lod ikke folket gå.Ex 9:7 And Pharaoh sent, and, behold, there was not one of the cattle of the Israelites dead. And the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go.
[2Mo 9:8 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses og til Aaron, Ta’ håndfulde af ovnaske til jer, og lad Moses strø det mod himmelen foran Farao øjne.Ex 9:8 And the LORD said unto Moses and unto Aaron, Take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it toward the heaven in the sight of Pharaoh.
[2Mo 9:9 DK-KJV] Og det skal bli’ til småt støv i hele Egyptens land, og skal bli’ til en byld der bryder frem med puds i på mennesket, og på dyr, udover hele Egyptens land.Ex 9:9 And it shall become small dust in all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast, throughout all the land of Egypt.
[2Mo 9:10 DK-KJV] Og de tog ovnaske, og stod foran Farao; og Moses strøede det op mod himlen; og det blev til en byld der bryder frem med puds i på mennesket, og på dyr.Ex 9:10 And they took ashes of the furnace, and stood before Pharaoh; and Moses sprinkled it up toward heaven; and it became a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast.
[2Mo 9:11 DK-KJV] Og tryllekunstnerne kunne ikke stå foran Moses på grund af bylderne; for bylden var på tryllekunstnerne, og på alle Egypterne.Ex 9:11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boil was upon the magicians, and upon all the Egyptians.
[2Mo 9:12 DK-KJV] Og HERREN forhærdede Faraos hjerte, og han lyttede ikke til dem; som HERREN havde talt til Moses.Ex 9:12 And the LORD hardened the heart of Pharaoh, and he hearkened not unto them; as the LORD had spoken unto Moses.
[2Mo 9:13 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stå tidligt op i morgen, og stå foran Farao, og sig til ham, Således siger Hebræernes Gud HERREN, Lad mit folk gå, så de må tjene mig.Ex 9:13 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
[2Mo 9:14 DK-KJV] For jeg vil på dette tidspunkt sende alle mine plager over dit hjerte, og over dine tjenere, og over dit folk; så du må vide at der ikke på jorden er nogen som mig overhovedet.Ex 9:14 For I will at this time send all my plagues upon thine heart, and upon thy servants, and upon thy people; that thou mayest know that there is none like me in all the earth.
[2Mo 9:15 DK-KJV] For nu vil jeg strække min hånd ud, for at jeg må slå dig og dit folk med pestilenser; og du skal bli’ afskåret fra jorden.Ex 9:15 For now I will stretch out my hand, that I may smite thee and thy people with pestilence; and thou shalt be cut off from the earth.
[2Mo 9:16 DK-KJV] Og det er sandelig grunden til at jeg har rejst dig op, for at vise min kraft i dig; og for at mit navn må bli’ erklæret udover hele jorden.Ex 9:16 And in very deed for this cause have I raised thee up, for to shew in thee my power; and that my name may be declared throughout all the earth.
[2Mo 9:17 DK-KJV] Ophøjer du stadig digselv imod mit folk, så du ikke vil lade dem gå?Ex 9:17 As yet exaltest thou thyself against my people, that thou wilt not let them go?
[2Mo 9:18 DK-KJV] Læg mærke til, i morgen omkring denne tid vil jeg få det til at regne med meget plagsomme hagl, sådanne som der ikke har været i Egypten siden des grundlæggelse lige indtil nu.Ex 9:18 Behold, to morrow about this time I will cause it to rain a very grievous hail, such as hath not been in Egypt since the foundation thereof even until now.
[2Mo 9:19 DK-KJV] Send nu derfor, og saml kvæget sammen, og alt det du har på marken; for på ethvert menneske og dyr som skal bli’ fundet på marken, og ikke skal være bragt hjem, skal haglene komme ned på dem, og de skal dø.Ex 9:19 Send therefore now, and gather thy cattle, and all that thou hast in the field; for upon every man and beast which shall be found in the field, and shall not be brought home, the hail shall come down upon them, and they shall die.
[2Mo 9:20 DK-KJV] Han der frygtede HERRENs ord blandt Faraos tjenere fik hans tjenere og hans kvæg til at flygte ind i husene:Ex 9:20 He that feared the word of the LORD among the servants of Pharaoh made his servants and his cattle flee into the houses:
[2Mo 9:21 DK-KJV] Og han der ikke værdsatte HERRENs ord efterlod hans tjenere og hans kvæg på marken.Ex 9:21 And he that regarded not the word of the LORD left his servants and his cattle in the field.
[2Mo 9:22 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd frem mod himlen, så der må være hagl i hele Egyptens land, på mennesket, og på dyr, og på enhver af markens urter, udover Egyptens land.Ex 9:22 And the LORD said unto Moses, Stretch forth thine hand toward heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, upon man, and upon beast, and upon every herb of the field, throughout the land of Egypt.
[2Mo 9:23 DK-KJV] Og Moses strakte hans stav frem mod himlen: og HERREN sendte tordenvejr og hagl, og ilden løb langs med jorden; og HERREN regnede hagl på Egyptens land.Ex 9:23 And Moses stretched forth his rod toward heaven: and the LORD sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground; and the LORD rained hail upon the land of Egypt.
[2Mo 9:24 DK-KJV] Sådant var der hagl, og ild blandet med haglet, meget plagsomt, sådanne som der ikke før havde været i Egyptens land siden den blev en nation.Ex 9:24 So there was hail, and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation.
[2Mo 9:25 DK-KJV] Og haglet slog alle der var på marken udover hele Egyptens land, både mennesket og dyr; og haglet slog enhver urt på marken, og knækkede ethvert træ på marken.Ex 9:25 And the hail smote throughout all the land of Egypt all that was in the field, both man and beast; and the hail smote every herb of the field, and brake every tree of the field.
[2Mo 9:26 DK-KJV] Kun i Goshens land, hvor Israels børn var, var der ingen hagl.Ex 9:26 Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail.
[2Mo 9:27 DK-KJV] Og Farao sendte, og kaldte på Moses og Aaron, og sagde til dem, Jeg har syndet denne gang: HERREN er retfærdig, og jeg og mit folk er onde.Ex 9:27 And Pharaoh sent, and called for Moses and Aaron, and said unto them, I have sinned this time: the LORD is righteous, and I and my people are wicked.
[2Mo 9:28 DK-KJV] Bønfald HERREN (for det er nok) så der ikke længer er mægtige tordenvejr og hagl; og jeg vil lade jer gå, og I skal ikke længere bli’ tilbage.Ex 9:28 Intreat the LORD (for it is enough) that there be no more mighty thunderings and hail; and I will let you go, and ye shall stay no longer.
[2Mo 9:29 DK-KJV] Og Moses sagde til ham, Lige så hurtigt som jeg er gået ud af byen, vil jeg sprede mine hænder bredt for HERREN; og tordenvejret skal stoppe, og der skal heller ikke være flere hagl; så du må vide hvordan at jorden er HERRENs.Ex 9:29 And Moses said unto him, As soon as I am gone out of the city, I will spread abroad my hands unto the LORD; and the thunder shall cease, neither shall there be any more hail; that thou mayest know how that the earth is the LORD’S.
[2Mo 9:30 DK-KJV] Men angående dig og dine tjenere, jeg ved at I endnu ikke vil frygte HERREN Gud.Ex 9:30 But as for thee and thy servants, I know that ye will not yet fear the LORD God.
[2Mo 9:31 DK-KJV] Og hør’en og byggen var slået: for byggen var i øret, og hør’en var kogt.Ex 9:31 And the flax and the barley was smitten: for the barley was in the ear, and the flax was bolled.
[2Mo 9:32 DK-KJV] Men hveden og spelten var ikke slået: for de var ikke groet op.Ex 9:32 But the wheat and the rie were not smitten: for they were not grown up.
[2Mo 9:33 DK-KJV] Og Moses gik ud af byen fra Farao, og spredte hans hænder bredt for HERREN: og tordenvejret og hagl stoppede, og regnen var ikke hældt udover jorden.Ex 9:33 And Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hands unto the LORD: and the thunders and hail ceased, and the rain was not poured upon the earth.
[2Mo 9:34 DK-KJV] Og da Farao så’ at regnen og haglet og tordenvejret var stoppet, syndede han endnu mere, og forhærdede hans hjerte, han og hans tjenere.Ex 9:34 And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants.
[2Mo 9:35 DK-KJV] Og Faraos hjerte var forhærdet, og han ville heller ikke lade Israels børn gå; som HERREN talte gennem Moses.Ex 9:35 And the heart of Pharaoh was hardened, neither would he let the children of Israel go; as the LORD had spoken by Moses.
[2Mo 10:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå ind til Farao: for jeg har forhærdet hans hjerte, og hans tjeneres hjerte, for at jeg må vise disse mine tegn foran ham:Ex 10:1 And the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might shew these my signs before him:
[2Mo 10:2 DK-KJV] Og for at du må fortælle i din søns ører, og af din søns søn, hvilke ting jeg har udvirket i Egypten, og mine tegn som jeg har lavet blandt dem; for at I må vide hvordan jeg er HERREN.Ex 10:2 And that thou mayest tell in the ears of thy son, and of thy son’s son, what things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done among them; that ye may know how that I am the LORD.
[2Mo 10:3 DK-KJV] Og Moses og Aaron kom ind til Farao, og sagde til ham, Således siger Hebræernes Gud HERREN, Hvor længe vil du afstå fra at ydmyge digselv foran mig? lad mit folk gå, så de må tjene mig.Ex 10:3 And Moses and Aaron came in unto Pharaoh, and said unto him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, How long wilt thou refuse to humble thyself before me? let my people go, that they may serve me.
[2Mo 10:4 DK-KJV] For hvis du afstår fra at lade mit folk gå, læg mærke til, i morgen vil jeg bringe græshopper udover dine kyster:Ex 10:4 Else, if thou refuse to let my people go, behold, to morrow will I bring the locusts into thy coast:
[2Mo 10:5 DK-KJV] Og de skal dække jordens overflade, så ikke nogen er i stand til at se jorden: og de skal spise resterne af det som er undsluppet, som er tilbage til jer fra haglet, og skal spise ethvert træ som gror for jer ud af marken:Ex 10:5 And they shall cover the face of the earth, that one cannot be able to see the earth: and they shall eat the residue of that which is escaped, which remaineth unto you from the hail, and shall eat every tree which groweth for you out of the field:
[2Mo 10:6 DK-KJV] Og de skal fylde dine huse, og alle dine tjeneres huse, og alle Egypternes huse; som hverken dine fædre, eller dine fædres fædre har set, siden den dag som de var på jorden indtil denne dag. Og han vendte sigselv rundt, og gik ud fra Farao.Ex 10:6 And they shall fill thy houses, and the houses of all thy servants, and the houses of all the Egyptians; which neither thy fathers, nor thy fathers’ fathers have seen, since the day that they were upon the earth unto this day. And he turned himself, and went out from Pharaoh.
[2Mo 10:7 DK-KJV] Og Faraos tjenere sagde til ham, Hvor længe skal denne mand være en fælde for os? lad menneskene gå, så de må tjene HERREN deres Gud: ved du endnu ikke at Egypten er destrueret?Ex 10:7 And Pharaoh’s servants said unto him, How long shall this man be a snare unto us? let the men go, that they may serve the LORD their God: knowest thou not yet that Egypt is destroyed?
[2Mo 10:8 DK-KJV] Og Moses og Aaron blev igen bragt indtil Farao: og han sagde til dem, Gå, tjen HERREN jeres Gud: men hvem er de der skal gå?Ex 10:8 And Moses and Aaron were brought again unto Pharaoh: and he said unto them, Go, serve the LORD your God: but who are they that shall go?
[2Mo 10:9 DK-KJV] Og Moses sagde, Vi vil gå med vore unge og med vore gamle, med vore sønner og med vore døtre, med vore flokke og med vore besætninger vil vi gå; for vi må holde en fest for HERREN.Ex 10:9 And Moses said, We will go with our young and with our old, with our sons and with our daughters, with our flocks and with our herds will we go; for we must hold a feast unto the LORD.
[2Mo 10:10 DK-KJV] Og han sagde til dem, Lad HERREN være sådant med jer, da jeg vil lade jer gå, og jeres små; sørg for det; for ondt er foran jer.Ex 10:10 And he said unto them, Let the LORD be so with you, as I will let you go, and your little ones: look to it; for evil is before you.
[2Mo 10:11 DK-KJV] Ikke sådant; gå I nu der er mænd, og tjen HERREN; for det I ønskede. Og de var drevet ud fra Faraos nærvær.Ex 10:11 Not so: go now ye that are men, and serve the LORD; for that ye did desire. And they were driven out from Pharaoh’s presence.
[2Mo 10:12 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd udover Egyptens land efter græshopper, så de må komme op over Egyptens land, og æde enhver at landets urter, ja alt det haglet har efterladt.Ex 10:12 And the LORD said unto Moses, Stretch out thine hand over the land of Egypt for the locusts, that they may come up upon the land of Egypt, and eat every herb of the land, even all that the hail hath left.
[2Mo 10:13 DK-KJV] Og Moses strakte hans stav frem over Egyptens land, og HERREN frembragte en østenvind over landet hele den dag, og hele den nat; og da det blev morgen, frembragte østenvinden græshopperne. Ex 10:13 And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the LORD brought an east wind upon the land all that day, and all that night; and when it was morning, the east wind brought the locusts.
[2Mo 10:14 DK-KJV] Og græshopperne gik op over hele Egyptens land, og hvilede i alle Egyptens kyster: de var meget plagsomme; før dem var der ingen sådanne græshopper som de, og heller ikke efter dem skal sådanne være.Ex 10:14 And the locusts went up over all the land of Egypt, and rested in all the coasts of Egypt: very grievous were they; before them there were no such locusts as they, neither after them shall be such.
[2Mo 10:15 DK-KJV] For de dækkede hele jordens overflade, sådant at landet var formørket; og de spiste enhver af landets urter, og alle træernes frugter som haglet havde efterladt: og der var ikke efterladt nogen grøn ting på træerne, eller på markens urter, udover hele Egyptens land.Ex 10:15 For they covered the face of the whole earth, so that the land was darkened; and they did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees which the hail had left: and there remained not any green thing in the trees, or in the herbs of the field, through all the land of Egypt.
[2Mo 10:16 DK-KJV] Da kaldte Farao hurtigt på Moses og Aaron; og han sagde, Jeg har syndet imod HERREN jeres Gud, og imod jer.Ex 10:16 Then Pharaoh called for Moses and Aaron in haste; and he said, I have sinned against the LORD your God, and against you.
[2Mo 10:17 DK-KJV] Tilgiv nu derfor, jeg beder dig, min synd kun dennne gang, og bønfald HERREN jeres Gud, så han kun må fjerne denne død fra mig.Ex 10:17 Now therefore forgive, I pray thee, my sin only this once, and intreat the LORD your God, that he may take away from me this death only.
[2Mo 10:18 DK-KJV] Og han gik ud fra Farao, og bønfaldte HERREN.Ex 10:18 And he went out from Pharaoh, and intreated the LORD.
[2Mo 10:19 DK-KJV] Og HERREN vendte en mægtig vestenvind, som fjernede græshopperne, og kastede dem ud i det Røde hav; der var ikke flere græshopper tilbage i alle Egyptens kyster.Ex 10:19 And the LORD turned a mighty strong west wind, which took away the locusts, and cast them into the Red sea; there remained not one locust in all the coasts of Egypt.
[2Mo 10:20 DK-KJV] Men HERREN forhærdede Faraos hjerte, sådant at han ikke ville lade Israels børn gå.Ex 10:20 But the LORD hardened Pharaoh’s heart, so that he would not let the children of Israel go.
[2Mo 10:21 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd ud mod himlen, så der må være mørke over Egyptens land, ja mørke som må bli’ følt.Ex 10:21 And the LORD said unto Moses, Stretch out thine hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt.
[2Mo 10:22 DK-KJV] Og Moses strakte hans hånd frem mod himlen; og der var et tykt mørke i hele Egyptens land 3 dage:Ex 10:22 And Moses stretched forth his hand toward heaven; and there was a thick darkness in all the land of Egypt three days:
[2Mo 10:23 DK-KJV] De så’ ikke hinanden, og ingen rejste sig fra hans sted i 3 dage: men alle Israels børn havde lys i deres opholdssteder.Ex 10:23 They saw not one another, neither rose any from his place for three days: but all the children of Israel had light in their dwellings.
[2Mo 10:24 DK-KJV] Og Farao kaldte på Moses, og sagde, Gå I, tjen HERREN; men lad jeres flokke og jeres besætninger være tilbage: lad også jeres små gå med jer.Ex 10:24 And Pharaoh called unto Moses, and said, Go ye, serve the LORD; only let your flocks and your herds be stayed: let your little ones also go with you.
[2Mo 10:25 DK-KJV] Og Moses sagde, Du må også give os ofre og brændoffergaver, som vi må offer til HERREN vor Gud.Ex 10:25 And Moses said, Thou must give us also sacrifices and burnt offerings, that we may sacrifice unto the LORD our God.
[2Mo 10:26 DK-KJV] Vores kvæg skal også gå med os; der skal ikke efterlades en hov; for deraf må vi ta’ for at tjene HERREN vor Gud; og vi ved ikke med hvad vi må tjene HERREN, før vi kommer derhen.Ex 10:26 Our cattle also shall go with us; there shall not an hoof be left behind; for thereof must we take to serve the LORD our God; and we know not with what we must serve the LORD, until we come thither.
[2Mo 10:27 DK-KJV] Men HERREN forhærdede Faraos hjerte, og han ville ikke lade dem gå.Ex 10:27 But the LORD hardened Pharaoh’s heart, and he would not let them go.
[2Mo 10:28 DK-KJV] Og Farao sagde til ham, Gå du væk fra mig, pas på digselv, se ikke mit ansigt mere; for i den dag du ser mit ansigt skal du dø.Ex 10:28 And Pharaoh said unto him, Get thee from me, take heed to thyself, see my face no more; for in that day thou seest my face thou shalt die.
[2Mo 10:29 DK-KJV] Og Moses sagde, Du har talt vel, jeg vil ikke se dit ansigt mere.Ex 10:29 And Moses said, Thou hast spoken well, I will see thy face again no more.
[2Mo 11:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Jeg vil bringe endnu en plage mere over Farao; bagefter vil han lade jer gå derhen: når han skal lade jer gå, skal han med sikkerhed presse jer allesammen derhen.Ex 11:1 And the LORD said unto Moses, Yet will I bring one plague more upon Pharaoh, and upon Egypt; afterwards he will let you go hence: when he shall let you go, he shall surely thrust you out hence altogether.
[2Mo 11:2 DK-KJV] Tal nu i folkets ører, og lad enhver mand låne af hans næste, og enhver kvinde af hendes næste, smykker af sølv, og smykker af guld.Ex 11:2 Speak now in the ears of the people, and let every man borrow of his neighbour, and every woman of her neighbour, jewels of silver, and jewels of gold.
[2Mo 11:3 DK-KJV] Og HERREN gav folket favør i Egypternes øjne. Desuden var manden Moses meget stor i Egyptens land, i Faraos tjeneres øjne, og i folkets øjne.Ex 11:3 And the LORD gave the people favour in the sight of the Egyptians. Moreover the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh’s servants, and in the sight of the people.
[2Mo 11:4 DK-KJV] Og Moses sagde, Dette siger HERREN, Omkring midnat vil jeg gå ud ind i Egyptens midte:Ex 11:4 And Moses said, Thus saith the LORD, About midnight will I go out into the midst of Egypt:
[2Mo 11:5 DK-KJV] Og alle de førstefødte i Egyptens land skal dø, fra Faraos førstefødte der sidder på hans trone, lige til de førstefødte af tjenestepigerne der er bagved møllestenen; og alle de førstefødte fra dyrene.Ex 11:5 And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts.
[2Mo 11:6 DK-KJV] Og der skal være et stort råb udover hele Egyptens land, sådanne som der var ingen som det, der skal heller ikke være nogen som det mere.Ex 11:6 And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there was none like it, nor shall be like it any more.
[2Mo 11:7 DK-KJV] Men en hund skal ikke bevæge hans tunge imod nogen af Israels børn, imod mennesket eller dyr: for at I må vide hvordan HERREN har lagt en forskel mellem Egypterne og Israel.Ex 11:7 But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue, against man or beast: that ye may know how that the LORD doth put a difference between the Egyptians and Israel.
[2Mo 11:8 DK-KJV] Og alle disse dine tjenere skal komme ned til mig, og bukke demselv ned for mig, og sige, Kom dig ud, og hele folket der følger dig: og efter det vil jeg gå ud. Og han gik ud fra Farao i en stor vrede.Ex 11:8 And all these thy servants shall come down unto me, and bow down themselves unto me, saying, Get thee out, and all the people that follow thee: and after that I will go out. And he went out from Pharaoh in a great anger.
[2Mo 11:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Farao skal ikke lytte til jer; for at mine undere må bli’ multipliceret i Egyptens land.Ex 11:9 And the LORD said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you; that my wonders may be multiplied in the land of Egypt.
[2Mo 11:10 DK-KJV] Og Moses og Aaron gjorde alle disse undere foran Farao: og HERREN forhærdede Faraos hjerte, sådant at han ikke ville lade Israels børn gå ud af hans land.Ex 11:10 And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh: and the LORD hardened Pharaoh’s heart, so that he would not let the children of Israel go out of his land.
[2Mo 12:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og Aaron i Egyptens land, og siger,Ex 12:1 And the LORD spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying,
[2Mo 12:2 DK-KJV] Denne måned skal for jer være månedernes begyndelse: den skal være årets første måned for jer.Ex 12:2 This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.
[2Mo 12:3 DK-KJV] Tal I til hele Israels menighed, og sig, På den 10’ne dag af denne måned skal de hver mand ta’ et lam til sig, efter deres fædres hus, et lam til et hus:Ex 12:3 Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the tenth day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house:
[2Mo 12:4 DK-KJV] Og hvis husholdet er for lille til lammet, lad ham og hans nabo efter hans hus ta’ det efter sjælenes antal; hver mand efter hvor meget der bliver spist skal udgøre jeres udregning for lammet.Ex 12:4 And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbour next unto his house take it according to the number of the souls; every man according to his eating shall make your count for the lamb.
[2Mo 12:5 DK-KJV] Jeres lam skal være fejlfri, et hankøn fra det første år: I skal ta’ det ud fra fårene, eller fra gederne:Ex 12:5 Your lamb shall be without blemish, a male of the first year: ye shall take it out from the sheep, or from the goats:
[2Mo 12:6 DK-KJV] Og I skal holde det frem til den 14’ne dag i den samme måned: og hele Israels menighedsforsamling skal dræbe det om aftenen.Ex 12:6 And ye shall keep it up until the fourteenth day of the same month: and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening.
[2Mo 12:7 DK-KJV] Og de skal ta’ af blodet, og slå det på de 2 sider af dørstolperne og på dørens overligger fra husene, hvori de skal spise det.Ex 12:7 And they shall take of the blood, and strike it on the two side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it.
[2Mo 12:8 DK-KJV] Og de skal spise kødet samme nat, stegt med ild, og usyret brød; og med bitre urter skal de spise det.Ex 12:8 And they shall eat the flesh in that night, roast with fire, and unleavened bread; and with bitter herbs they shall eat it.
[2Mo 12:9 DK-KJV] Spis ikke af det råt, ej heller sydet på nogen måde med vand, men stegt med ild; hans hoved med hans ben, og med dens indvolde.Ex 12:9 Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire; his head with his legs, and with the purtenance thereof.
[2Mo 12:10 DK-KJV] Og I skal ikke efterlade noget af det til næste morgen; og det som er tilovers fra det indtil næste morgen skal I brænde med ild.Ex 12:10 And ye shall let nothing of it remain until the morning; and that which remaineth of it until the morning ye shall burn with fire.
[2Mo 12:11 DK-KJV] Og således skal I spise det; med jeres lænder omviklet, jeres sko på jeres fødder, og jeres stav i jeres hånd; og I skal spise det i hast: det er HERRENs påske.Ex 12:11 And thus shall ye eat it; with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and ye shall eat it in haste: it is the LORD’S passover.
[2Mo 12:12 DK-KJV] For jeg vil passere gennem Egyptens land denne nat, og vil slå alle de førstefødte i Egyptens land, både menneske og dyr; og imod alt Egyptens gods vil jeg eksekvere dom: jeg er HERREN.Ex 12:12 For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast; and against all the gods of Egypt I will execute judgment: I am the LORD.
[2Mo 12:13 DK-KJV] Og blodet skal for jer være et kendetegn på husene hvor I er: og når jeg ser blodet, vil jeg passere over jer, og plagen skal ikke være over jer for at destruere jer, når jeg slår Egyptens land.Ex 12:13 And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are: and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt.
[2Mo 12:14 DK-KJV] Og denne dag skal for jer være der som et mindesmærke; og I skal holde den som en fest for HERREN udover jeres generationer; I skal holde den som en fest via et ritual for evigt.Ex 12:14 And this day shall be unto you for a memorial; and ye shall keep it a feast to the LORD throughout your generations; ye shall keep it a feast by an ordinance for ever.
[2Mo 12:15 DK-KJV] 7 dage skal I spise usyret brød; ja den første dag skal I fjerne surdej ud fra jeres huse: for hver den der spiser syrnet brød fra den første dag indtil den 7’ne dag, den sjæl skal fjernes fra Israel.Ex 12:15 Seven days shall ye eat unleavened bread; even the first day ye shall put away leaven out of your houses: for whosoever eateth leavened bread from the first day until the seventh day, that soul shall be cut off from Israel.
[2Mo 12:16 DK-KJV] Og i den første dag skal der være en hellig sammenkomst, og i den 7’ne dag skal der for jer være en hellig sammenkomst; ingen slags arbejde skal bli’ gjort i dem, foruden det ethvert menneske måtte spise, kun det må bli’ gjort af jer.Ex 12:16 And in the first day there shall be an holy convocation, and in the seventh day there shall be an holy convocation to you; no manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done of you.
[2Mo 12:17 DK-KJV] Og I skal overholde de usyrede brøds fest; for i denne selvsamme dag har jeg bragt jeres hærer ud af Egyptens land: derfor skal I overholde denne dag i jeres generationer via et ritual for evigt.Ex 12:17 And ye shall observe the feast of unleavened bread; for in this selfsame day have I brought your armies out of the land of Egypt: therefore shall ye observe this day in your generations by an ordinance for ever.
[2Mo 12:18 DK-KJV] I den første måned, på den 14’ne dag af den måneds aften, skal I spise usyret brød, indtil den 21’ne dag af den måneds aften.Ex 12:18 In the first month, on the fourteenth day of the month at even, ye shall eat unleavened bread, until the one and twentieth day of the month at even.
[2Mo 12:19 DK-KJV] 7 dage skal ingen surdej være fundet i jeres huse: for hver den der spiser det som er syrnet, ja den sjæl skal fjernes fra Israels menighed, om han er en fremmed, eller født i landet.Ex 12:19 Seven days shall there be no leaven found in your houses: for whosoever eateth that which is leavened, even that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be a stranger, or born in the land.
[2Mo 12:20 DK-KJV] I skal intet syrnet spise; i alle jeres beboelser skal I spise usyret brød.Ex 12:20 Ye shall eat nothing leavened; in all your habitations shall ye eat unleavened bread.
[2Mo 12:21 DK-KJV] Da indkaldte Moses alle Israels ældste, og sagde til dem, Drag afsted og ta’ jer et lam efter jeres familier, og dræb påsken.Ex 12:21 Then Moses called for all the elders of Israel, and said unto them, Draw out and take you a lamb according to your families, and kill the passover.
[2Mo 12:22 DK-KJV] Og I skal ta’ en masse isopstave, og dyppe dem i blodet der er i baljen, og slå på overliggeren og de 2 dørstolper med blodet der er i baljen; og ingen af jer skal gå ud af hans husdør før det er morgen.Ex 12:22 And ye shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that is in the bason, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the bason; and none of you shall go out at the door of his house until the morning.
[2Mo 12:23 DK-KJV] For HERREN vil passere igennem for at slå Egypterne; og når han ser blodet på overliggeren, og på de 2 dørstolper, vil HERREN passere over døren, og vil ikke tillade ødelæggeren at komme ind i jeres huse for at slå jer.Ex 12:23 For the LORD will pass through to smite the Egyptians; and when he seeth the blood upon the lintel, and on the two side posts, the LORD will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you.
[2Mo 12:24 DK-KJV] Og I skal overholde denne ting som et ritual til dig og til dine sønner for evigt.Ex 12:24 And ye shall observe this thing for an ordinance to thee and to thy sons for ever.
[2Mo 12:25 DK-KJV] Og det skal ske, når I er kommet til det land som HERREN vil gi’ jer, ligesom han har lovet, at I skal holde denne tjeneste.Ex 12:25 And it shall come to pass, when ye be come to the land which the LORD will give you, according as he hath promised, that ye shall keep this service.
[2Mo 12:26 DK-KJV] Og det skal ske, når jeres børn skal sige til jer, Hvad mener I med denne tjeneste?Ex 12:26 And it shall come to pass, when your children shall say unto you, What mean ye by this service?
[2Mo 12:27 DK-KJV] At I skal sige, Det er HERRENs påskeoffer, som passerede over Israels børns huse i Egypten, da han slog Egypterne, og forløste vore huse. Og folket bøjede hovedet og tilbad.Ex 12:27 That ye shall say, It is the sacrifice of the LORD’S passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, and delivered our houses. And the people bowed the head and worshipped.
[2Mo 12:28 DK-KJV] Og Israels børn tog afsted, og gjorde som HERREN havde befalet Moses og Aaron, sådant gjorde de.Ex 12:28 And the children of Israel went away, and did as the LORD had commanded Moses and Aaron, so did they.
[2Mo 12:29 DK-KJV] Og det skete, at ved midnatstid slog HERREN alle de førstefødte i Egyptens land, fra Faraos førstefødte der sad på hans trone til de tilfangetagnes førstefødte der var i fangehullet; og alt kvægets førstefødte.Ex 12:29 And it came to pass, that at midnight the LORD smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon; and all the firstborn of cattle.
[2Mo 12:30 DK-KJV] Og Farao stod op om natten, han, og alle hans tjenere, og alle Egypterne; og der var et stort råb i Egypten; for der var ikke ét hus hvor der ikke var én der var død.Ex 12:30 And Pharaoh rose up in the night, he, and all his servants, and all the Egyptians; and there was a great cry in Egypt; for there was not a house where there was not one dead.
[2Mo 12:31 DK-KJV] Og han kaldte på Moses og Aaron om aftenen, og sagde, Rejs jer op, og forlad I mit folk, både I og Israels børn; og gå, tjen HERREN, som I har sagt.Ex 12:31 And he called for Moses and Aaron by night, and said, Rise up, and get you forth from among my people, both ye and the children of Israel; and go, serve the LORD, as ye have said.
[2Mo 12:32 DK-KJV] Ta’ også jeres flokke og jeres besætninger, som I har sagt, og bliv væk; og velsign også mig.Ex 12:32 Also take your flocks and your herds, as ye have said, and be gone; and bless me also.
[2Mo 12:33 DK-KJV] Og Egypterne var presserende på folket, at de måtte sende dem ud af landet i en fart; for de sagde, Vi er alle døde mennesker.Ex 12:33 And the Egyptians were urgent upon the people, that they might send them out of the land in haste; for they said, We be all dead men.
[2Mo 12:34 DK-KJV] Og folket tog deres dej før det var syrnet, deres æltekar var opbundet i deres tøj på deres skuldre.Ex 12:34 And the people took their dough before it was leavened, their kneadingtroughs being bound up in their clothes upon their shoulders.
[2Mo 12:35 DK-KJV] Og Israels børn gjorde i overensstemmelse med Moses’ ord; og af Egypterne lånte de sølv-juveler, og guld-juveler, og tøj:Ex 12:35 And the children of Israel did according to the word of Moses; and they borrowed of the Egyptians jewels of silver, and jewels of gold, and raiment:
[2Mo 12:36 DK-KJV] Og HERREN gav folket favør i Egypternes øjne, sådant at de lånte sådanne ting til dem som de ønskede. Og de plyndrede Egypterne.Ex 12:36 And the LORD gave the people favour in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they required. And they spoiled the Egyptians.
[2Mo 12:37 DK-KJV] Og Israels børn rejste fra Rameses til Succoth, omkring 600.000 til fods der var mænd, foruden børn.Ex 12:37 And the children of Israel journeyed from Rameses to Succoth, about six hundred thousand on foot that were men, beside children.
[2Mo 12:38 DK-KJV] Og en blandet skare gik også op med dem; og flokke, og besætninger, ja rigtigt meget kvæg.Ex 12:38 And a mixed multitude went up also with them; and flocks, and herds, even very much cattle.
[2Mo 12:39 DK-KJV] Og de bagte usyrede kager af dejen som de bragte videre ud af Egypten, for det var ikke syrnet; fordi de var smidt ud af Egypten, og ikke kunne vente, og de havde heller ikke forberedt nogle fornødenheder til demselv.Ex 12:39 And they baked unleavened cakes of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened; because they were thrust out of Egypt, and could not tarry, neither had they prepared for themselves any victual.
[2Mo 12:40 DK-KJV] Nu var Israels børns ophold, som boede i Egypten, 430 år.Ex 12:40 Now the sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was four hundred and thirty years.
[2Mo 12:41 DK-KJV] Og det skete ved enden af det 430’te år, ja den selvsamme dag skete det, at alle HERRENs hærskarer gik ud fra Egyptens land.Ex 12:41 And it came to pass at the end of the four hundred and thirty years, even the selfsame day it came to pass, that all the hosts of the LORD went out from the land of Egypt.
[2Mo 12:42 DK-KJV] Det er en nat til at bli’ meget overholdt overfor HERREN som bragte dem ud fra Egyptens land: dette er den nat fra HERREN til at bli’ overholdt af alle Israels børn i deres generationer.Ex 12:42 It is a night to be much observed unto the LORD for bringing them out from the land of Egypt: this is that night of the LORD to be observed of all the children of Israel in their generations.
[2Mo 12:43 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses og Aaron, Dette er påskeritualet: Der skal ingen fremmed spise deraf.Ex 12:43 And the LORD said unto Moses and Aaron, This is the ordinance of the passover: There shall no stranger eat thereof:
[2Mo 12:44 DK-KJV] Men enhver mands tjener der er købt for penge, når du har omskåret ham, da skal han spise deraf.Ex 12:44 But every man’s servant that is bought for money, when thou hast circumcised him, then shall he eat thereof.
[2Mo 12:45 DK-KJV] En udlænding og en hyret tjener skal ikke spise deraf.Ex 12:45 A foreigner and an hired servant shall not eat thereof.
[2Mo 12:46 DK-KJV] I ét hus skal det bli’ spist; du skal ikke bære noget af kødet videre udaf huset; I skal heller ikke brække dens ben.Ex 12:46 In one house shall it be eaten; thou shalt not carry forth ought of the flesh abroad out of the house; neither shall ye break a bone thereof.
[2Mo 12:47 DK-KJV] Hele Israels menighed skal holde den.Ex 12:47 All the congregation of Israel shall keep it.
[2Mo 12:48 DK-KJV] Og når en fremmed skal opholde sig hos dig, og vil holde HERRENs påske, lad alle hans hankøn bli’ omskåret, og lad ham da komme nær og holde den; og han skal være som én der er født i det land: for ingen uomskåret person skal spise deraf.Ex 12:48 And when a stranger shall sojourn with thee, and will keep the passover to the LORD, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it; and he shall be as one that is born in the land: for no uncircumcised person shall eat thereof.
[2Mo 12:49 DK-KJV] Én lov skal være til ham der er hjemmefødt, og til den fremmede der opholder sig blandt jer.Ex 12:49 One law shall be to him that is homeborn, and unto the stranger that sojourneth among you.
[2Mo 12:50 DK-KJV] Således gjorde alle Israels børn; som HERREN befalede Moses og Aaron, sådant gjorde de.Ex 12:50 Thus did all the children of Israel; as the LORD commanded Moses and Aaron, so did they.
[2Mo 12:51 DK-KJV] Og det skete den selvsamme dag, at HERREN bragte Israels børn ud af Egyptens land ved deres hærer.Ex 12:51 And it came to pass the selfsame day, that the LORD did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies.
[2Mo 13:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 13:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 13:2 DK-KJV] Helliggør alle de førstefødte til mig, hvadsomhelst der åbner livmoderen blandt Israels børn, både af menneske og af dyr: det er mit.Ex 13:2 Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of beast: it is mine.
[2Mo 13:3 DK-KJV] Og Moses sagde til folket, Husk på denne dag, i hvilken I kom ud fra Egypten, ud af slaveriets hus; for ved håndens styrke bragte HERREN jer ud fra dette sted: der skal intet syrnet brød bli’ spist.Ex 13:3 And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand the LORD brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten.
[2Mo 13:4 DK-KJV] Denne dag kom I ud i måneden Abib.Ex 13:4 This day came ye out in the month Abib.
[2Mo 13:5 DK-KJV] Og det skal ske når HERREN skal bringe dig ind i Canaaniternes land, og Hittiternes, og Amoriternes, og Hiviternes, og Jebusiterenes, at du skal holde denne tjeneste i denne måned.Ex 13:5 And it shall be when the LORD shall bring thee into the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Hivites, and the Jebusites, which he sware unto thy fathers to give thee, a land flowing with milk and honey, that thou shalt keep this service in this month.
[2Mo 13:6 DK-KJV] Du skal spise usyret brød i 7 dage, og på den 7’ne dag skal der være en fest for HERREN.Ex 13:6 Seven days thou shalt eat unleavened bread, and in the seventh day shall be a feast to the LORD.
[2Mo 13:7 DK-KJV] Usyret brød skal bli’ spist i 7 dage; og der skal intet syrnet brød bli’ set hos dig, ej heller skal der bli’ set surdej hos dig i alle dine kvarterer.Ex 13:7 Unleavened bread shall be eaten seven days; and there shall no leavened bread be seen with thee, neither shall there be leaven seen with thee in all thy quarters.
[2Mo 13:8 DK-KJV] Og du skal fremvise din søn i den dag, og sige, Dette er gjort på grund af det som HERREN gjorde for mig da jeg kom frem ud af Egypten.Ex 13:8 And thou shalt shew thy son in that day, saying, This is done because of that which the LORD did unto me when I came forth out of Egypt.
[2Mo 13:9 DK-KJV] Og det skal være der som et tegn på din hånd, og som et mindesmærke mellem dine øjne, for at HERRENs lov må være i din mund: for med en stærk hånd har HERREN brag dig ud af Egypten.Ex 13:9 And it shall be for a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes, that the LORD’S law may be in thy mouth: for with a strong hand hath the LORD brought thee out of Egypt.
[2Mo 13:10 DK-KJV] Du skal derfor holde dette ritual i hans årstid år efter år.Ex 13:10 Thou shalt therefore keep this ordinance in his season from year to year.
[2Mo 13:11 DK-KJV] Og det skal ske når HERREN skal bringe dig ind i Canaaniternes land, som han svor overfor dig og for dine fædre, og skal gi’ det til dig,Ex 13:11 And it shall be when the LORD shall bring thee into the land of the Canaanites, as he sware unto thee and to thy fathers, and shall give it thee,
[2Mo 13:12 DK-KJV] Du skal sætte alle der åbner livmoderen [Matrixen) til side til HERREN, og enhver førstefødt der kommer fra et dyr som du har: hankønnene skal være HERRENs.Ex 13:12 That thou shalt set apart unto the LORD all that openeth the matrix, and every firstling that cometh of a beast which thou hast; the males shall be the LORD’S.
[2Mo 13:13 DK-KJV] Og enhver førstefødt fra et æsel skal du løskøbe med et lam: og hvis du ikke vil løskøbe det, da skal du brække hans nakke: og alle menneskets førstefødte blandt dine børn skal du løskøbe.Ex 13:13 And every firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb; and if thou wilt not redeem it, then thou shalt break his neck: and all the firstborn of man among thy children shalt thou redeem.
[2Mo 13:14 DK-KJV] Og det skal ske når din søn skal spørge dig i tiden der kommer, og siger, Hvad er dette? at du skal sige til ham, Ved håndens styrke bragte HERREN os ud fra Egypten, fra slaveriets hus:Ex 13:14 And it shall be when thy son asketh thee in time to come, saying, What is this? that thou shalt say unto him, By strength of hand the LORD brought us out from Egypt, from the house of bondage:
[2Mo 13:15 DK-KJV] Og det skete, da Farao knap nok ville lade os gå, at HERREN dræbte alle de førstefødte i Egyptens land, både menneskets førstefødte, og dyrernes førstefødte: derfor ofrer jeg alle der åbner livmoderen [Matrixen) til HERREN, som er hankøn; men alle mine børns førstefødte løskøber jeg.Ex 13:15 And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, that the LORD slew all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man, and the firstborn of beast: therefore I sacrifice to the LORD all that openeth the matrix, being males; but all the firstborn of my children I redeem.
[2Mo 13:16 DK-KJV] Og det skal være der som et kendetegn på din hånd, og som pandesmykker mellem dine øjne: for ved håndens styrke bragte HERREN os frem ud af Egypten.Ex 13:16 And it shall be for a token upon thine hand, and for frontlets between thine eyes: for by strength of hand the LORD brought us forth out of Egypt.
[2Mo 13:17 DK-KJV] Og det skete, da Farao lod folket gå, at Gud ikke ledte dem via Filisternes landevej, selvom den var tæt på; for Gud sagde, For ikke at folket måske skulle angre når de ser krig, og de vender tilbage til Egypten:Ex 13:17 And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near; for God said, Lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt:
[2Mo 13:18 DK-KJV] Men Gud ledte folket omkring, via Det Røde havs vildmarksvej: og Israels børn gik oprustet ud af Egyptens land.Ex 13:18 But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red sea: and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt.
[2Mo 13:19 DK-KJV] Og Moses tog Josephs knogler med ham: for han havde svoret ligeud til Israels børn, og sagt, Gud vil med sikkerhed besøge jer, og I skal ta’ mine knogler med jer ud derfra.Ex 13:19 And Moses took the bones of Joseph with him: for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you; and ye shall carry up my bones away hence with you.
[2Mo 13:20 DK-KJV] Og de tog deres rejse fra Succoth, og slog lejr op i Etham, i udkanten af vildmarken.Ex 13:20 And they took their journey from Succoth, and encamped in Etham, in the edge of the wilderness.
[2Mo 13:21 DK-KJV] Og HERREN gik foran dem om dagen i en søjle af en sky, for at vise dem vejen; og om natten i en søjle af ild, for at give dem lys; for at kunne gå dag og nat:Ex 13:21 And the LORD went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way; and by night in a pillar of fire, to give them light; to go by day and night:
[2Mo 13:22 DK-KJV] Han fjernede ikke skysøjlen om dagen, heller ikke ildsøjlen om natten, foran folket.Ex 13:22 He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night, from before the people.
[2Mo 14:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 14:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 14:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, så de vender om og slår lejren op foran Pi-hahiroth, mellem Migdol og havet, op imod Baal-zephon: før det skal I slå lejren op ved havet.Ex 14:2 Speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal-zephon: before it shall ye encamp by the sea.
[2Mo 14:3 DK-KJV] For Farao vil sige om Israels børn, De er sammenfiltret i landet, vildmarken har lukket dem inde.Ex 14:3 For Pharaoh will say of the children of Israel, They are entangled in the land, the wilderness hath shut them in.
[2Mo 14:4 DK-KJV] Og jeg vil forhærde Faraos hjerte, så han skal følge efter dem; og jeg vil bli’ æret over Farao, og over hele hans hær; så Egypterne må vide at jeg er HERREN. Og sådant gjorde de.Ex 14:4 And I will harden Pharaoh’s heart, that he shall follow after them; and I will be honoured upon Pharaoh, and upon all his host; that the Egyptians may know that I am the LORD. And they did so.
[2Mo 14:5 DK-KJV] Og det var fortalt Egyptens konge at folket flygtede: og Faraos hjerte og hans tjeneres var vendt imod folket, og de sagde, Hvorfor har vi gjort dette, at vi har ladet Israel gå fra at tjene os?Ex 14:5 And it was told the king of Egypt that the people fled: and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?
[2Mo 14:6 DK-KJV] Og han klargjorde hans stridsvogn, og tog hans folk med ham.Ex 14:6 And he made ready his chariot, and took his people with him:
[2Mo 14:7 DK-KJV] Og han tog 600 udvalgte stridsvogne, og alle Egyptens stridsvogne, og kaptajnerne over hver eneste af dem.Ex 14:7 And he took six hundred chosen chariots, and all the chariots of Egypt, and captains over every one of them.
[2Mo 14:8 DK-KJV] Og HERREN forhærdede Faraos hjerte Egyptens konge, og han forfulgte Israels børn: og Israels børn gik ud med en høj hånd.Ex 14:8 And the LORD hardened the heart of Pharaoh king of Egypt, and he pursued after the children of Israel: and the children of Israel went out with an high hand.
[2Mo 14:9 DK-KJV] Men Egypterne forfulgte dem, alle hestene og Faraos stridsvogne, og hans ryttere, og hans hær, og indhentede dem ved lejren ved havet, ved siden af Pi-hahiroth, før Baal-zephon.Ex 14:9 But the Egyptians pursued after them, all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen, and his army, and overtook them encamping by the sea, beside Pi-hahiroth, before Baal-zephon.
[2Mo 14:10 DK-KJV] Og da Farao nærmede sig, opløftede Israels børn deres øjne, og, læg mærke til, Egypterne marcherede efter dem; og de var meget bange: og Israels børn råbte på HERREN.Ex 14:10 And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and, behold, the Egyptians marched after them; and they were sore afraid: and the children of Israel cried out unto the LORD.
[2Mo 14:11 DK-KJV] Og de sagde til Moses, Var det fordi der ikke var nogle grave i Egypten, at du har ført os væk for at dø i vildmarken? hvorfor har du handlet således med os, for at føre os ud af Egypten?Ex 14:11 And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt?
[2Mo 14:12 DK-KJV] Var det ikke det vi fortalte dig i Egypten, og sagde, Lad os være, så vi må tjene Egypterne? For det havde været bedre for os at tjene Egypterne, end at vi skulle dø i vildmarken.Ex 14:12 Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians, than that we should die in the wilderness.
[2Mo 14:13 DK-KJV] Og Moses sagde til folket, Frygt I ikke, stå stille, og se HERRENs frelse, som han vil fremvise for jer i dag: for Egypterne som I har set i dag, dem skal I aldrig mere se igen.Ex 14:13 And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the LORD, which he will shew to you to day: for the Egyptians whom ye have seen to day, ye shall see them again no more for ever.
[2Mo 14:14 DK-KJV] HERREN skal kæmpe for jer, og I skal være stille.Ex 14:14 The LORD shall fight for you, and ye shall hold your peace.
[2Mo 14:15 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Hvorfor råber du på mig? tal til Israels børn, så de går fremad:Ex 14:15 And the LORD said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? speak unto the children of Israel, that they go forward:
[2Mo 14:16 DK-KJV] Men opløft din stav, og stræk din hånd udover havet, og del det: og Israels børn skal gå på tør jord igennem havets midte.Ex 14:16 But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it: and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea.
[2Mo 14:17 DK-KJV] Og jeg, læg mærke til, jeg vil forhærde Egypternes hjerter, og de skal følge dem: og jeg vil få ære over Farao, og over hele hans hær, over hans stridsvogne, og hans ryttere.Ex 14:17 And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them: and I will get me honour upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen.
[2Mo 14:18 DK-KJV] Og Egypterne skal vide at jeg er HERREN, når jeg har fået min ære over Farao, over hans stridsvogne, og hans ryttere.Ex 14:18 And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I have gotten me honour upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen.
[2Mo 14:19 DK-KJV] Og Guds engel, som gik foran Israels lejr, flyttede sig og gik bagved dem; og skysøjlen gik foran deres ansigt, og stod bagved dem:Ex 14:19 And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them; and the pillar of the cloud went from before their face, and stood behind them:
[2Mo 14:20 DK-KJV] Og den kom imellem Egypternes lejr og Israels lejr; og den var en sky og mørke for dem, men den gav lys om natten for disse: sådant at den ene ikke kom nær den anden hele den nat.Ex 14:20 And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel; and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to these: so that the one came not near the other all the night.
[2Mo 14:21 DK-KJV] Og Moses strakte hans hånd udover havet; og HERREN fik havet til at trække sig tilbage via en stærk østenvind hele den nat, og gjorde havet til tørt land, og vandmasserne var delt.Ex 14:21 And Moses stretched out his hand over the sea; and the LORD caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided.
[2Mo 14:22 DK-KJV] Og Israels børn gik ud i havet på den tørre jord: og vandmasserne var en mur for dem på den højre side, og på deres venstre. Ex 14:22 And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground: and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left.
[2Mo 14:23 DK-KJV] Og Egypterne fulgte efter, og gik ind efter dem ud i havets midte, ja alle Faraos heste, hans stridsvogne, og hans ryttere.Ex 14:23 And the Egyptians pursued, and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh’s horses, his chariots, and his horsemen.
[2Mo 14:24 DK-KJV] Og det skete, at på morgenvagten kiggede HERREN på Egypternes hær gennem ildsøjlen og gennem skyen, og bekymrede Egypternes hær,Ex 14:24 And it came to pass, that in the morning watch the LORD looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians,
[2Mo 14:25 DK-KJV] Og tog deres stridsvognshjul af, så de besværet trak afsted med dem: sådant at Egypterne sagde, Lad os flygte fra Israels ansigt; for HERREN kæmper for dem imod Egypterne.Ex 14:25 And took off their chariot wheels, that they drave them heavily: so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel; for the LORD fighteth for them against the Egyptians.
[2Mo 14:26 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Stræk din hånd udover havet, så vandmasserne må lukke sig over Egypterne, over deres stridsvogne, og over deres ryttere.Ex 14:26 And the LORD said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen.
[2Mo 14:27 DK-KJV] Og Moses strakte hans hånd udover havet, og havet vendte tilbage til hans styrke da det blev morgen; og Egypterne flygtede imod det; og HERREN kuldkastede Egypterne i havets midte.Ex 14:27 And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared; and the Egyptians fled against it; and the LORD overthrew the Egyptians in the midst of the sea.
[2Mo 14:28 DK-KJV] Og vandmasserne vendte tilbage, og dækkede stridsvognene, og rytterne, og hele Faraos hær der kom ud i havet efter dem; der var ikke en eneste en tilbage af dem.Ex 14:28 And the waters returned, and covered the chariots, and the horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them; there remained not so much as one of them.
[2Mo 14:29 DK-KJV] Men Israels børn vandrede på tørt land i havets midte; og vandmasserne var en mur for dem på deres højre side, og på deres venstre.Ex 14:29 But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea; and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left.
[2Mo 14:30 DK-KJV] Således frelste HERREN den dag Israel ud af Egypternes hånd; og Israel så’ Egypternes døde på stranden. Ex 14:30 Thus the LORD saved Israel that day out of the hand of the Egyptians; and Israel saw the Egyptians dead upon the sea shore.
[2Mo 14:31 DK-KJV] Og Israel så’ dette store værk som HERREN gjorde overfor Egypterne: og folket frygtede HERREN, og troede på HERREN, og hans tjener Moses.Ex 14:31 And Israel saw that great work which the LORD did upon the Egyptians: and the people feared the LORD, and believed the LORD, and his servant Moses.
[2Mo 15:1 DK-KJV] Da sang Moses og Israels børn denne sang til HERREN, og talte, og siger, Jeg vil synge til HERREN, for han har triumferet i herlighed: hesten og hans rytter har han smidt ud i havet.Ex 15:1 Then sang Moses and the children of Israel this song unto the LORD, and spake, saying, I will sing unto the LORD, for he hath triumphed gloriously: the horse and his rider hath he thrown into the sea.
[2Mo 15:2 DK-KJV] HERREN er min styrke og min sang, og han er blevet min frelse: han er min Gud, og jeg vil forberede ham en bolig; mine fædres Gud, og jeg vil ophøje ham.Ex 15:2 The LORD is my strength and song, and he is become my salvation: he is my God, and I will prepare him an habitation; my father’s God, and I will exalt him.
[2Mo 15:3 DK-KJV] HERREN er en kriger: HERREN er hans navn.Ex 15:3 The LORD is a man of war: the LORD is his name.
[2Mo 15:4 DK-KJV] Faraos stridsvogne og hans hær har han kastet ud i havet: hans udvalgte kaptajner er også druknet i det Røde hav.Ex 15:4 Pharaoh’s chariots and his host hath he cast into the sea: his chosen captains also are drowned in the Red sea.
[2Mo 15:5 DK-KJV] Dybene har dækket dem: de sank til bunden som en sten.Ex 15:5 The depths have covered them: they sank into the bottom as a stone.
[2Mo 15:6 DK-KJV] Din højre hånd, Kæreste HERRE, er blevet forherliget i styrke: din højre hånd, Kæreste HERRE, har stået fjenden i stykker.Ex 15:6 Thy right hand, O LORD, is become glorious in power: thy right hand, O LORD, hath dashed in pieces the enemy.
[2Mo 15:7 DK-KJV] Og i storheden af din excellence har du kuldkastet dem der rejste sig op imod dig: du udsendte dit arrigskab, som fortærede dem som stubbe.Ex 15:7 And in the greatness of thine excellency thou hast overthrown them that rose up against thee: thou sentest forth thy wrath, which consumed them as stubble.
[2Mo 15:8 DK-KJV] Og med eksplosionslufttrykket fra dine næsebor var vandmasserne forsamlet, oversvømmelsen stop ret op som en høj, og dybene var størknet i havets hjerte.Ex 15:8 And with the blast of thy nostrils the waters were gathered together, the floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of the sea.
[2Mo 15:9 DK-KJV] Fjenden sagde, Jeg vil forfølge, Jeg vil overrumple, Jeg vil dele byttet; min lyst skal bli’ tilfredsstillet over dem; Jeg vil trække mit sværd, min hånd skal destruere dem.Ex 15:9 The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil; my lust shall be satisfied upon them; I will draw my sword, my hand shall destroy them.
[2Mo 15:10 DK-KJV] Du gjorde det at du blæste med din vind, havet dækkede dem: de sank som bly i de mægtige vandmasser.Ex 15:10 Thou didst blow with thy wind, the sea covered them: they sank as lead in the mighty waters.
[2Mo 15:11 DK-KJV] Hvem kan sammenlignes med dig, Kæreste HERRE, blandt guderne? hvem er som dig, herlig i hellighed, frygtindgydende i lovsange, når du udføre undere?Ex 15:11 Who is like unto thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?
[2Mo 15:12 DK-KJV] Du strakte din højre hånd ud, jorden slugte dem.Ex 15:12 Thou stretchedst out thy right hand, the earth swallowed them.
[2Mo 15:13 DK-KJV] Du har i din barmhjertighed ledt folket frem som du har befriet: du har guidet dem i din styrke til din hellige bolig.Ex 15:13 Thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed: thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation.
[2Mo 15:14 DK-KJV] Folket skal høre, og være bange: sorg skal ta’ fat i Palæstinas indbyggere.Ex 15:14 The people shall hear, and be afraid: sorrow shall take hold on the inhabitants of Palestina.
[2Mo 15:15 DK-KJV] Da skal Edoms grever være forbløffede; de mægtige mænd fra Moab, rysten skal ta’ fat i dem; alle Canaans indbyggere skal smelte væk. Ex 15:15 Then the dukes of Edom shall be amazed; the mighty men of Moab, trembling shall take hold upon them; all the inhabitants of Canaan shall melt away.
[2Mo 15:16 DK-KJV] Frygt og frygtsommelighed skal komme over dem; via storheden fra din arm skal de være så stille som en sten; indtil dit folk passere over, Kæreste HERRE, indtil folket passere over, som du har købt.Ex 15:16 Fear and dread shall fall upon them; by the greatness of thine arm they shall be as still as a stone; till thy people pass over, O LORD, till the people pass over, which thou hast purchased.
[2Mo 15:17 DK-KJV] Du skal bringe dem ind, og plante dem i bjerget af din arv, på det sted, Kæreste HERRE, som du har lavet til dig for at bo i, i den Helligdom, Kæreste Herre, som dine hænder har klargjort.Ex 15:17 Thou shalt bring them in, and plant them in the mountain of thine inheritance, in the place, O LORD, which thou hast made for thee to dwell in, in the Sanctuary, O Lord, which thy hands have established.
[2Mo 15:18 DK-KJV] HERREN skal regere for evigt og altid.Ex 15:18 The LORD shall reign for ever and ever.
[2Mo 15:19 DK-KJV] For Faraos hest gik med hans stridsvogne og med hans ryttere ud i havet, og HERREN lukkede havets vandmasser over dem; men Israels børn gik på tørt land i havets midte.Ex 15:19 For the horse of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and the LORD brought again the waters of the sea upon them; but the children of Israel went on dry land in the midst of the sea.
[2Mo 15:20 DK-KJV] Og Miriam profetinden, Aarons søster, tog en tamburin i hendes hånd; og alle kvinderne gik ud efter hende med tamburiner og med dansen.Ex 15:20 And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand; and all the women went out after her with timbrels and with dances.
[2Mo 15:21 DK-KJV] Og Miriam svarede dem, Syng I til HERREN, for han har triumferet i herlighed; hesten og hans rytter har han smidt ud i havet.Ex 15:21 And Miriam answered them, Sing ye to the LORD, for he hath triumphed gloriously; the horse and his rider hath he thrown into the sea.
[2Mo 15:22 DK-KJV] Sådant bragte Moses Israel fra det Røde hav, og de gik ud ind i Shurs vildmark; og de gik 3 dage ind i vildmarken, og fandt intet vand.Ex 15:22 So Moses brought Israel from the Red sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water.
[2Mo 15:23 DK-KJV] Og da de kom til Marah, kunne de ikke drikke af Marahs vandmasser, for de var bitre: derfor var des navn kaldt Marah.Ex 15:23 And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter: therefore the name of it was called Marah.
[2Mo 15:24 DK-KJV] Og folket knurrede imod Moses, og siger, Hvad skal vi drikke?Ex 15:24 And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink?
[2Mo 15:25 DK-KJV] Og han råbte på HERREN; og HERREN viste ham et træ, og da han havde kastet det ud i vandmasserne, var vandmasserne gjort ferske: der lavede han en vedtægt og et ritual for dem, og han prøvede dem der,Ex 15:25 And he cried unto the LORD; and the LORD shewed him a tree, which when he had cast into the waters, the waters were made sweet: there he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them,
[2Mo 15:26 DK-KJV] Hvis du flittigt vil lytte på HERREN din Guds stemme, og vil gøre det som er ret i hans øjne, og lytte efter hans befalinger, og holde hans alle hans vedtægter, vil jeg ikke lægge nogle af disse sygdomme på dig, som jeg har bragt over Egypterne: for jeg er HERREN der héler dig.Ex 15:26 And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the LORD that healeth thee.
[2Mo 15:27 DK-KJV] Og de kom til Elim, der var der 12 brønde med vand, og 70 palmetræer: og de slog lejren op der ved vandmasserne.Ex 15:27 And they came to Elim, where were twelve wells of water, and threescore and ten palm trees: and they encamped there by the waters.
[2Mo 16:1 DK-KJV] Og de rejste fra Elim, og hele Israels børns menighed kom til Sins vildmark, som er mellem Elim og Sinai, på den 15’ne dag af den anden måned efter deres afrejse ud af Egyptens land.Ex 16:1 And they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after their departing out of the land of Egypt.
[2Mo 16:2 DK-KJV] Og hele Israels børns menighed knurrede imod Moses og Aaron i vildmarken:Ex 16:2 And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness:
[2Mo 16:3 DK-KJV] Og Israels børn sagde til dem, Gud gi’ at vi havde været døde via HERRENs hånd i Egyptens land, da vi sad ved kødpotterne, og da vi spiste os mætte i brød; for I har bragt os videre ind i vildmarken, for at dræbe hele denne forsamling med sult.Ex 16:3 And the children of Israel said unto them, Would to God we had died by the hand of the LORD in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full; for ye have brought us forth into this wilderness, to kill this whole assembly with hunger.
[2Mo 16:4 DK-KJV] Da sagde HERREN til Moses, Læg mærke til, Jeg vil lade brød regnen ned fra himlen til jer; og folket skal gå og samle en bestemt portion hver dag, så jeg må teste dem, om de vil følge min lov, eller ikke.Ex 16:4 Then said the LORD unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you; and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them, whether they will walk in my law, or no.
[2Mo 16:5 DK-KJV] Og det skal ske, at på den sjette dag skal de forberede det som de bringer ind; og det skal være dobbelt så meget som de samler dagligt.Ex 16:5 And it shall come to pass, that on the sixth day they shall prepare that which they bring in; and it shall be twice as much as they gather daily.
[2Mo 16:6 DK-KJV] Og Moses og Aaron sagde det til alle Israels børn, Om aftenen, da skal I vide at HERREN har bragt jer ud af Egyptens land:Ex 16:6 And Moses and Aaron said unto all the children of Israel, At even, then ye shall know that the LORD hath brought you out from the land of Egypt:
[2Mo 16:7 DK-KJV] Og om morgenen, da skal I se HERRENs herlighed; eftersom han hører jeres knurren imod HERREN: og hvad er vi, at I knurre imod os?Ex 16:7 And in the morning, then ye shall see the glory of the LORD; for that he heareth your murmurings against the LORD: and what are we, that ye murmur against us?
[2Mo 16:8 DK-KJV] Og Moses sagde, Dette skal ske, når HERREN om aftenen skal gi’ jer kød at spise, og om morgenen brød til at bli’ mætte af; eftersom HERREN hører jeres knurren som I knurre imod ham: og hvad er vi? jeres knurre er ikke imod os, men imod HERREN.Ex 16:8 And Moses said, This shall be, when the LORD shall give you in the evening flesh to eat, and in the morning bread to the full; for that the LORD heareth your murmurings which ye murmur against him: and what are we? your murmurings are not against us, but against the LORD.
[2Mo 16:9 DK-KJV] Og Moses talte til Aaron, Sig til hele Israels børns menighed, Kom nær foran HERREN: for han har hørt jeres knurren.Ex 16:9 And Moses spake unto Aaron, Say unto all the congregation of the children of Israel, Come near before the LORD: for he hath heard your murmurings.
[2Mo 16:10 DK-KJV] Og det skete, da Aaron talte til hele Israels børns menighed, at de kiggede mod vildmarken, og, læg mærke til, HERRENs herlighed viste sig i skyen.Ex 16:10 And it came to pass, as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, and, behold, the glory of the LORD appeared in the cloud.
[2Mo 16:11 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 16:11 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 16:12 DK-KJV] Jeg har hørt Israels børns knurren: tal til dem, og sig, Om aftenen skal I spise kød, og om morgenen skal I være mætte med brød; og I skal vide at jeg er HERREN jeres Gud.Ex 16:12 I have heard the murmurings of the children of Israel: speak unto them, saying, At even ye shall eat flesh, and in the morning ye shall be filled with bread; and ye shall know that I am the LORD your God.
[2Mo 16:13 DK-KJV] Og det skete, at om aftenen kom der vagtler op, og dækkede lejren: og om morgenen lå duggen rundt omkring hæren.Ex 16:13 And it came to pass, that at even the quails came up, and covered the camp: and in the morning the dew lay round about the host.
[2Mo 16:14 DK-KJV] Og da duggen der lå var gået op, læg mærke til, på vildmarkens overflade lå der en lille rund ting, så lille som rimfrosten på jorden.Ex 16:14 And when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness there lay a small round thing, as small as the hoar frost on the ground.
[2Mo 16:15 DK-KJV] Og da Israels børn så’ det, sagde de til hinanden, Det er manna: for de vidste ikke hvad det var, Og Moses sagde til dem, Dette er brødet som HERREN har givet jer at spise.Ex 16:15 And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna: for they wist not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the LORD hath given you to eat.
[2Mo 16:16 DK-KJV] Denne er den ting som HERREN har befalet, Samle sammen af det hver mand efter hvor meget der bliver spist, et omer-mål til hver mand, efter hvor mange mennesker I er; ta’ I hver mand til dem som er i hans telte.Ex 16:16 This is the thing which the LORD hath commanded, Gather of it every man according to his eating, an omer for every man, according to the number of your persons; take ye every man for them which are in his tents.
[2Mo 16:17 DK-KJV] Og Israels børn gjorde således, og samlede, nogle mere, nogle mindre.Ex 16:17 And the children of Israel did so, and gathered, some more, some less.
[2Mo 16:18 DK-KJV] Og da de målte det med et omer-mål, han der samlede meget havde ikke for meget, og han der samlede lidt manglede intet; de samlede hver mand efter hvor meget der bliver spist. Ex 16:18 And when they did mete it with an omer, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack; they gathered every man according to his eating.
[2Mo 16:19 DK-KJV] Og Moses sagde, Lad intet menneske efterlade noget af det indtil morgenen.Ex 16:19 And Moses said, Let no man leave of it till the morning.
[2Mo 16:20 DK-KJV] Imidlertid lyttede de ikke til Moses; men nogle af dem efterlod noget af det indtil morgenen, og det frembragte orme, og stank: og Moses var vred på dem.Ex 16:20 Notwithstanding they hearkened not unto Moses; but some of them left of it until the morning, and it bred worms, and stank: and Moses was wroth with them.
[2Mo 16:21 DK-KJV] Og de samlede det hver morgen, hver mand efter hvor meget der bliver spist: og da solen blev varm, smeltede det.Ex 16:21 And they gathered it every morning, every man according to his eating: and when the sun waxed hot, it melted.
[2Mo 16:22 DK-KJV] Og det skete, at på den sjette dag samlede de dobbelt så meget brød, 2 omer-mål til en mand: og alle lederne for menigheden kom og fortalte det til Moses. Ex 16:22 And it came to pass, that on the sixth day they gathered twice as much bread, two omers for one man: and all the rulers of the congregation came and told Moses.
[2Mo 16:23 DK-KJV] Og han sagde til dem, Dette er det som HERREN har sagt, I morgen er den hellige sabbatshvile for HERREN: bag det som I vil bage i dag, og syd det I vil syde; og det som er tilovers gem det til næste morgen.Ex 16:23 And he said unto them, This is that which the LORD hath said, To morrow is the rest of the holy sabbath unto the LORD: bake that which ye will bake to day, and seethe that ye will seethe; and that which remaineth over lay up for you to be kept until the morning.
[2Mo 16:24 DK-KJV] Og de gemte det indtil morgenen, som Moses bad dem om: og det stank ikke, og der var heller ikke orme deri.Ex 16:24 And they laid it up till the morning, as Moses bade: and it did not stink, neither was there any worm therein.
[2Mo 16:25 DK-KJV] Og Moses sagde, Spis det i dag; for i dag er en sabbat for HERREN: i dag skal I ikke finde det på marken.Ex 16:25 And Moses said, Eat that to day; for to day is a sabbath unto the LORD: to day ye shall not find it in the field.
[2Mo 16:26 DK-KJV] 6 dage skal I samle det; men på den 7’ne dag, som er sabbat, på den skal der ikke være noget.Ex 16:26 Six days ye shall gather it; but on the seventh day, which is the sabbath, in it there shall be none.
[2Mo 16:27 DK-KJV] Og det skete, at nogen fra folket gik ud på den 7’ne dag for at samle, og de fandt intet.Ex 16:27 And it came to pass, that there went out some of the people on the seventh day for to gather, and they found none.
[2Mo 16:28 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Hvor længe afstår I fra at holde mine befalinger og mine love?Ex 16:28 And the LORD said unto Moses, How long refuse ye to keep my commandments and my laws?
[2Mo 16:29 DK-KJV] Se, eftersom HERREN har givet jer sabbatten, derfor giver han jer på den sjette dag brød til 2 dage; forbliv I hver mand på hans sted, lad ingen mand gå ud fra hans sted på den 7’ne dag.Ex 16:29 See, for that the LORD hath given you the sabbath, therefore he giveth you on the sixth day the bread of two days; abide ye every man in his place, let no man go out of his place on the seventh day.
[2Mo 16:30 DK-KJV] Sådant hvilede folket på den 7’ne dag.Ex 16:30 So the people rested on the seventh day.
[2Mo 16:31 DK-KJV] Og Israels hus gav det navnet Manna: og det var som korianderfrø, hvide; og det smagte ligesom vafler med honning.Ex 16:31 And the house of Israel called the name thereof Manna: and it was like coriander seed, white; and the taste of it was like wafers made with honey.
[2Mo 16:32 DK-KJV] Og Moses sagde, Dette er den ting som HERREN befaler, Fyld et omer-mål med det for at bli’ bevaret for jeres generationer; så de må se brødet hvorved jeg har bespist jer i vildmarken, da jeg bragte jer ud af Egyptens land.Ex 16:32 And Moses said, This is the thing which the LORD commandeth, Fill an omer of it to be kept for your generations; that they may see the bread wherewith I have fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt.
[2Mo 16:33 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron, Ta’ en potte, og put et omer-mål fuld af manna deri, og læg det op foran HERREN, til at bli’ bevaret for jeres generationer.Ex 16:33 And Moses said unto Aaron, Take a pot, and put an omer full of manna therein, and lay it up before the LORD, to be kept for your generations.
[2Mo 16:34 DK-KJV] Som HERREN befalede Moses, sådant lagde Aaron det op foran Vidnesbyrdet, for at bli’ bevaret.Ex 16:34 As the LORD commanded Moses, so Aaron laid it up before the Testimony, to be kept.
[2Mo 16:35 DK-KJV] Og Israels børn spiste manna i 40 år, indtil de kom til et bosat land; de spiste manna, indtil de kom til grænserne af Canaans land.Ex 16:35 And the children of Israel did eat manna forty years, until they came to a land inhabited; they did eat manna, until they came unto the borders of the land of Canaan.
[2Mo 16:36 DK-KJV] Nu er et omer-mål ”2,2 L.” en 10’ne del af et ephah-mål. ”22 L.”Ex 16:36 Now an omer is the tenth part of an ephah.
[2Mo 17:1 DK-KJV] Og hele Israels børns menighed rejste fra Sins vildmark, efter deres rejser, ifølge HERRENs befaling, og lejrede i Rephidim: og der var ikke noget vand så folket kunne drikke.Ex 17:1 And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin, after their journeys, according to the commandment of the LORD, and pitched in Rephidim: and there was no water for the people to drink.
[2Mo 17:2 DK-KJV] Derfor stred folket med Moses, og sagde, Gi’ os vand så vi må drikke. Og Moses sagde til dem, Hvorfor strider I mod mig? hvorfor frister I HERREN?Ex 17:2 Wherefore the people did chide with Moses, and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? wherefore do ye tempt the LORD?
[2Mo 17:3 DK-KJV] Og folket tørstede der efter vand; og folket knurrende imod Moses, og sagde, Hvorfor er det lige at du har bragt os op ud af Egypten, for at dræbe os og vore børn og vort kvæg med tørst?Ex 17:3 And the people thirsted there for water; and the people murmured against Moses, and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt, to kill us and our children and our cattle with thirst?
[2Mo 17:4 DK-KJV] Og Moses råbte til HERREN, og siger, Hvad skal jeg gøre med dette folk? de er næsten klar til at stene mig.Ex 17:4 And Moses cried unto the LORD, saying, What shall I do unto this people? they be almost ready to stone me.
[2Mo 17:5 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå videre foran folket, og ta’ med dig 3 af Israels ældste; og din stav, hvormed du slog floden, ta’ den i din hånd, og gå.Ex 17:5 And the LORD said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel; and thy rod, wherewith thou smotest the river, take in thine hand, and go.
[2Mo 17:6 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil stå der foran dig på klippen i Horeb; og du skal slå klippen, og der skal komme vand ud af den, så folket må drikke. Og Moses gjorde sådant foran Israels ældstes øjne.Ex 17:6 Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb; and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel.
[2Mo 17:7 DK-KJV] Og han kaldte stedet Massah, og Meribah, på grund af striden med Israels børn, og på grund af at de fristede HERREN, og siger, Er HERREN blandt os, eller ikke?Ex 17:7 And he called the name of the place Massah, and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the LORD, saying, Is the LORD among us, or not?
[2Mo 17:8 DK-KJV] Da kom Amalek, og kæmpede mod Israel i Rephidim.Ex 17:8 Then came Amalek, and fought with Israel in Rephidim.
[2Mo 17:9 DK-KJV] Og Moses sagde til Josva, Udvælg os mænd, og gå ud, kæmp mod Amalek: i morgen vil jeg stå på bakketoppen med Guds stav i min hånd.Ex 17:9 And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek: to morrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand.
[2Mo 17:10 DK-KJV] Sådant gjorde Josva som Moses havde sagt til ham, og kæmpede mod Amalek: og Moses, Aaron, og Hur gik op på bakketoppen.Ex 17:10 So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek: and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill.
[2Mo 17:11 DK-KJV] Og det skete, da Moses holdt hans hånd oppe, at Israel sejrede: og når han lod hans hånd gå ned, sejrede Amalek.Ex 17:11 And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed: and when he let down his hand, Amalek prevailed.
[2Mo 17:12 DK-KJV] Men Moses hænder var tunge; og de tog en sten, og puttede den under ham, og han sad på den; og Aaron og Hur holdt hans hænder oppe, den ene på den ene side, og den anden på den anden side; og hans hænder var støttet indtil solen var gået ned.Ex 17:12 But Moses’ hands were heavy; and they took a stone, and put it under him, and he sat thereon; and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side; and his hands were steady until the going down of the sun.
[2Mo 17:13 DK-KJV] Og Josva forpurrede Amalek og hans folk med sværdæggen.Ex 17:13 And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword.
[2Mo 17:14 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Skriv dette ned som et mindesmærke i en bog, og lad Josva indstudere det i hans ører: for jeg vil fuldstændigt fjerne ihukommelsen om Amalek under himlen.Ex 17:14 And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.
[2Mo 17:15 DK-KJV] Og Moses byggede et alter, og gav det navnet Jehovah-nissi: ”Herren er min banner”Ex 17:15 And Moses built an altar, and called the name of it Jehovah-nissi:
[2Mo 17:16 DK-KJV] For han sagde, Fordi HERREN har svoret at HERREN vil ha’ krig mod Amalek fra generation til generation. “Amalek = en der bor i dalen”Ex 17:16 For he said, Because the LORD hath sworn that the LORD will have war with Amalek from generation to generation.
[2Mo 18:1 DK-KJV] Da Jethro, Midians præst, Moses’ svigerfar, hørte om alt det Gud havde gjort for Moses, og for Israel hans folk, og at HERREN havde bragt Israel ud af Egypten;Ex 18:1 When Jethro, the priest of Midian, Moses’ father in law, heard of all that God had done for Moses, and for Israel his people, and that the LORD had brought Israel out of Egypt;
[2Mo 18:2 DK-KJV] Da tog Jethro, Moses’ svigerfar, Zipporah, Moses’ hustru, efter at han havde sendt hende tilbage, Ex 18:2 Then Jethro, Moses’ father in law, took Zipporah, Moses’ wife, after he had sent her back,
[2Mo 18:3 DK-KJV] Og hendes 2 sønner; af hvem navnet på den ene var Gershon; for han sagde; Jeg har være en fremmede i et forunderligt land:Ex 18:3 And her two sons; of which the name of the one was Gershom; for he said, I have been an alien in a strange land:
[2Mo 18:4 DK-KJV] Og navnet på den anden var Eliezer; for min fars Gud, sagde han, var min hjælp, og forløste mig fra Faraos sværd:Ex 18:4 And the name of the other was Eliezer; for the God of my father, said he, was mine help, and delivered me from the sword of Pharaoh:
[2Mo 18:5 DK-KJV] Og Jethro, Moses’ svigerfar, kom med hans sønner og hans hustru til Moses i vildmarken, hvor han slog hans lejr op ved Guds bjerg:Ex 18:5 And Jethro, Moses’ father in law, came with his sons and his wife unto Moses into the wilderness, where he encamped at the mount of God:
[2Mo 18:6 DK-KJV] Og han sagde til Moses, Jeg din svigerfar er kommet til dig, og din hustru, og hendes 2 sønner hos hende.Ex 18:6 And he said unto Moses, I thy father in law Jethro am come unto thee, and thy wife, and her two sons with her.
[2Mo 18:7 DK-KJV] Og Moses gik ud for at møde hans svigerfar, og viste ham ærbødighed, og kyssede ham; og de spurgte hinanden om hvordan de vær især havde det; og de kom ind i teltet.Ex 18:7 And Moses went out to meet his father in law, and did obeisance, and kissed him; and they asked each other of their welfare; and they came into the tent.
[2Mo 18:8 DK-KJV] Og Moses fortalte hans svigerfar alt det som HERREN havde gjort mod Farao og mod Egypterne for Israels skyld, og alle de anstrengelser der var kommet over dem på vejen, og hvorledes HERREN forløste dem.Ex 18:8 And Moses told his father in law all that the LORD had done unto Pharaoh and to the Egyptians for Israel’s sake, and all the travail that had come upon them by the way, and how the LORD delivered them.
[2Mo 18:9 DK-KJV] Og Jethro glædede sig over al den godhed som HERREN havde udvist overfor Israel, hvem han havde forløst ud af Egypternes hånd.Ex 18:9 And Jethro rejoiced for all the goodness which the LORD had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians.
[2Mo 18:10 DK-KJV] Og Jethro sagde, Velsignet være HERREN, som har forløst jer ud af Egypternes hånd, og ud af Faraos hånd, som har forløst folket der var under Egypternes hånd.Ex 18:10 And Jethro said, Blessed be the LORD, who hath delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians.
[2Mo 18:11 DK-KJV] Nu ved jeg at HERREN er større end alle guder: for i den ting hvori de handlede stolt var han over dem.Ex 18:11 Now I know that the LORD is greater than all gods: for in the thing wherein they dealt proudly he was above them.
[2Mo 18:12 DK-KJV] Og Jethro, Moses’ svigerfar, tog en brændoffergave og ofre til Gud: og Aaron kom, og alle Israels ældste, for at spise brød med Moses’ svigerfar foran Gud.Ex 18:12 And Jethro, Moses’ father in law, took a burnt offering and sacrifices for God: and Aaron came, and all the elders of Israel, to eat bread with Moses’ father in law before God.
[2Mo 18:13 DK-KJV] Og det skete om morgenen, at Moses sad for at dømme folket: og folket stod hos Moses fra morgenen til den aftenen.Ex 18:13 And it came to pass on the morrow, that Moses sat to judge the people: and the people stood by Moses from the morning unto the evening.
[2Mo 18:14 DK-KJV] Og da Moses’ svigerfar så alt det som han gjorde for folket, sagde han, Hvad er denne ting som du gør for folket? hvorfor sidder du digselv alene, og hele folket står hos dig fra morgen til aften?Ex 18:14 And when Moses’ father in law saw all that he did to the people, he said, What is this thing that thou doest to the people? why sittest thou thyself alone, and all the people stand by thee from morning unto even?
[2Mo 18:15 DK-KJV] Og Moses sagde til hans svigerfar, Fordi folket kom til mig for at spørge Gud til råds:Ex 18:15 And Moses said unto his father in law, Because the people come unto me to inquire of God:
[2Mo 18:16 DK-KJV] Når de har en sag, kommer de til mig; og jeg dømmer imellem den ene og den anden, og jeg får dem til at forstå Guds vedtægter, og hans love.Ex 18:16 When they have a matter, they come unto me; and I judge between one and another, and I do make them know the statutes of God, and his laws.
[2Mo 18:17 DK-KJV] Og Moses’ svigerfar sagde til ham, Den ting som du gør er ikke god.Ex 18:17 And Moses’ father in law said unto him, The thing that thou doest is not good.
[2Mo 18:18 DK-KJV] Du vil helt sikkert opslides, både du, og dette folk der er hos dig: for denne ting er for tung for dig; du er ikke i stand til at udføre det hele alene. Ex 18:18 Thou wilt surely wear away, both thou, and this people that is with thee: for this thing is too heavy for thee; thou art not able to perform it thyself alone.
[2Mo 18:19 DK-KJV] Lyt nu til min stemme, Jeg vil gi’ dig råd, og Gud skal være med dig: Vær du rettet mod Gud for folket, så du må bringe sagerne til Gud:Ex 18:19 Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee: Be thou for the people to God-ward, that thou mayest bring the causes unto God:
[2Mo 18:20 DK-KJV] Og du skal lære dem ritualer og love, og skal vise dem den vej hvorpå de må vandre, og det virke som de må udføre.Ex 18:20 And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do.
[2Mo 18:21 DK-KJV] Desuden skal du sørge for at vælge dygtige mænd ud fra hele folket, sådanne som frygter Gud, sandfærdige mænd, der hader griskhed; og placer sådanne over dem, til at være ledere for 1.000, og ledere for 100, og ledere for 50, og ledere for 10:Ex 18:21 Moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness; and place such over them, to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens:
[2Mo 18:22 DK-KJV] Og lad dem dømme folket på alle tidspunkter: og det skal ske, at alle store sager skal de bringe til dig, men alle små sager skal de dømme: sådant skal det være nemmere for digselv, og de skal bære byrden med dig.Ex 18:22 And let them judge the people at all seasons: and it shall be, that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge: so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee.
[2Mo 18:23 DK-KJV] Hvis du gør denne ting, og Gud befaler dig sådant, da skal du være i stand til at holde ud, og hele dette folk skal også gå til deres sted i fred.Ex 18:23 If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace.
[2Mo 18:24 DK-KJV] Således lyttede Moses til hans svigerfars stemme, og gjorde alt det som han havde sagt.Ex 18:24 So Moses hearkened to the voice of his father in law, and did all that he had said.
[2Mo 18:25 DK-KJV] Og Moses udvalgte dygtige mænd ud af hele Israel, og gjorde dem til ledere over folket, ledere for 1.000, ledere for 100, ledere for 50, og ledere for 10.Ex 18:25 And Moses chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.
[2Mo 18:26 DK-KJV] Og de dømte folket på alle tidspunkter: de svære sager bragte de til Moses, men alle små sager dømte de demselv.Ex 18:26 And they judged the people at all seasons: the hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves.
[2Mo 18:27 DK-KJV] Og Moses lod hans svigerfar rejse; og han gik hans vej ind i hans eget land.Ex 18:27 And Moses let his father in law depart; and he went his way into his own land.
[2Mo 19:1 DK-KJV] I den tredje måned, da Israels børn var gået videre ud af Egyptens land, den samme dag kom de ind i Sinais vildmark.Ex 19:1 In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai.
[2Mo 19:2 DK-KJV] For de var rejst afsted fra Rephidim, og var kommet til Sinai-ørkenen, og havde lejret i vildmarken; og der slog Israel lejren op foran bjerget.Ex 19:2 For they were departed from Rephidim, and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness; and there Israel camped before the mount.
[2Mo 19:3 DK-KJV] Og Moses gik op til Gud, og HERREN kaldte på ham ud fra bjerget, og siger, Dette skal du sige til Jacobs hus, og fortælle Israels børn;Ex 19:3 And Moses went up unto God, and the LORD called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel;
[2Mo 19:4 DK-KJV] I har set hvad jeg gjorde mod Egypterne, og hvordan jeg bar jer på ørnens vinger, og bragte jer til migselv.Ex 19:4 Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagles’ wings, and brought you unto myself.
[2Mo 19:5 DK-KJV] Nu derfor, hvis I virkelig vil adlyde min stemme, og holde min pagt, da skal I bli’ til en forunderligt skat for mig over alle folk: for hele jorden er min: Ex 19:5 Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth is mine:
[2Mo 19:6 DK-KJV] Og I skal for mig være et kongerige af præster, og en hellig nation. Disse er ordene som du skal tale til Israels børn.Ex 19:6 And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel.
[2Mo 19:7 DK-KJV] Og Moses kom og kaldte på folkets ældste, og lagde foran deres ansigter alle disse ord som HERREN befalede ham.Ex 19:7 And Moses came and called for the elders of the people, and laid before their faces all these words which the LORD commanded him.
[2Mo 19:8 DK-KJV] Og hele folket svarede samlet, og sagde, Alt det HERREN har talt vil vi udføre. Og Moses returnerede folkets ord til HERREN.Ex 19:8 And all the people answered together, and said, All that the LORD hath spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the LORD.
[2Mo 19:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Se, Jeg kom til dig i en tyk sky, så folket må høre når jeg taler med dig, og tro dig for evigt. Og Moses fortalte folkets ord til HERREN.Ex 19:9 And the LORD said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee for ever. And Moses told the words of the people unto the LORD.
[2Mo 19:10 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå til folket, og helliggør dem i dag og i morgen, og lad dem vaske deres tøj,Ex 19:10 And the LORD said unto Moses, Go unto the people, and sanctify them to day and to morrow, and let them wash their clothes,
[2Mo 19:11 DK-KJV] Og vær klar mod den tredje dag: for den tredje dag vil HERREN komme foran hele folkets øjne på Sinai-bjerget.Ex 19:11 And be ready against the third day: for the third day the LORD will come down in the sight of all the people upon mount Sinai.
[2Mo 19:12 DK-KJV] Og du skal sætte grænser for folket rundt omkring, og sige, Pas på jerselv, så I ikke går op på bjerget, eller rører des grænse: hvemsomhelst der rører bjerget skal med sikkerhed lide døden.Ex 19:12 And thou shalt set bounds unto the people round about, saying, Take heed to yourselves, that ye go not up into the mount, or touch the border of it: whosoever toucheth the mount shall be surely put to death:
[2Mo 19:13 DK-KJV] Der skal ingen hånd rører det, for så skal han med sikkerhed bli’ stenet, eller gennemskudt; om det så er dyr, eller mand, skal det ikke leve: når trompeten lyder længe, skal de komme op til bjerget.Ex 19:13 There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned, or shot through; whether it be beast or man, it shall not live: when the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount.
[2Mo 19:14 DK-KJV] Og Moses gik ned fra bjerget til folket, og helliggjorde folket; og de vaskede deres tøj.Ex 19:14 And Moses went down from the mount unto the people, and sanctified the people; and they washed their clothes.
[2Mo 19:15 DK-KJV] Og han sagde til folket, Vær klar imod den tredje dag; kom ikke til jeres hustruer.Ex 19:15 And he said unto the people, Be ready against the third day: come not at your wives.
[2Mo 19:16 DK-KJV] Og det skete på den tredje dag om morgenen, at der var torden og lyn, og en tyk sky over bjerget, og lyden fra trompeten var overmådelig høj; sådant at hele folket der var i lejren rystede.Ex 19:16 And it came to pass on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud; so that all the people that was in the camp trembled.
[2Mo 19:17 DK-KJV] Og Moses frembragte folket ud af lejren for at møde Gud; og de stod ved den nedre del af bjerget.Ex 19:17 And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God; and they stood at the nether part of the mount.
[2Mo 19:18 DK-KJV] Og Sinai-bjerget var indhyllet i røg, fordi HERREN dalede ned på det i ild: og dens røg steg op som røgen fra en smelteovn, og hele bjerget rystede meget:Ex 19:18 And mount Sinai was altogether on a smoke, because the LORD descended upon it in fire: and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly.
[2Mo 19:19 DK-KJV] Og da lyden fra trompeten lød længe, og blev højere og højere, talte Moses, og Gud svarede ham via en stemme.Ex 19:19 And when the voice of the trumpet sounded long, and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice.
[2Mo 19:20 DK-KJV] Og HERREN kom ned på Sinai-bjerget, på bjergets top: og HERREN kaldte Moses op til bjergets top; og Moses gik op.Ex 19:20 And the LORD came down upon mount Sinai, on the top of the mount: and the LORD called Moses up to the top of the mount; and Moses went up.
[2Mo 19:21 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå ned, påbyd folket, så de ikke bryder igennem til HERREN for at kigge, og mange af dem omkommer.Ex 19:21 And the LORD said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the LORD to gaze, and many of them perish.
[2Mo 19:22 DK-KJV] Og lad også præsterne, som kommer nær til HERREN, helliggøre demselv, for ikke at HERREN bryder ud over dem.Ex 19:22 And let the priests also, which come near to the LORD, sanctify themselves, lest the LORD break forth upon them.
[2Mo 19:23 DK-KJV] Og Moses sagde til HERREN, Folket kan ikke komme op til Sinai-bjerget: for du påbød os, og siger, Sæt grænser omkring bjerget, og helliggør det.Ex 19:23 And Moses said unto the LORD, The people cannot come up to mount Sinai: for thou chargedst us, saying, Set bounds about the mount, and sanctify it.
[2Mo 19:24 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Væk, kom dig ned, og du skal komme op, du, og Aaron med dig: men lad ikke præsterne og folket bryde igennem for at komme op til HERREN, for ikke at han bryder ud over dem.Ex 19:24 And the LORD said unto him, Away, get thee down, and thou shalt come up, thou, and Aaron with thee: but let not the priests and the people break through to come up unto the LORD, lest he break forth upon them.
[2Mo 19:25 DK-KJV] Således gik Moses ned til folket, og talte til dem.Ex 19:25 So Moses went down unto the people, and spake unto them.
[2Mo 20:1 DK-KJV] Og Gud talte alle disse ord, og siger,Ex 20:1 And God spake all these words, saying,
[2Mo 20:2 DK-KJV] Jeg er HERREN din Gud, som har bragt dig ud af Egyptens land, ud af slaveriets hus.Ex 20:2 I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
[2Mo 20:3 DK-KJV] Du skal ingen andre guder ha’ foran mig.Ex 20:3 Thou shalt have no other gods before me.
[2Mo 20:4 DK-KJV] Du skal ikke lave nogen udformet figur til digselv, eller noget der ligner nogle ting der er i himlen foroven, eller der er på jorden nedenunder, eller der er i vandet under jorden:Ex 20:4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:
[2Mo 20:5 DK-KJV] Du skal ikke bukke digselv ned for dem, heller ikke tjene dem: for jeg HERREN din Gud er en jaloux Gud, jeg hjemsøger fædrenes fejltrin over børnene indtil den tredje og fjerde generation af dem der hader mig;Ex 20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;
[2Mo 20:6 DK-KJV] Og ved at vise barmhjertighed mod tusindvis af dem der elsker mig, og holder mine befalinger. Ex 20:6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.
[2Mo 20:7 DK-KJV] Du skal ikke bruge HERREN din Guds navn forgæves; for HERREN vil ikke holde ham skyldfri der bruger hans navn forgæves.Ex 20:7 Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
[2Mo 20:8 DK-KJV] Husk sabbatsdagen, for at holde den hellig. Ex 20:8 Remember the sabbath day, to keep it holy.
[2Mo 20:9 DK-KJV] 6 dage skal du arbejde, og gøre alt dit virke:Ex 20:9 Six days shalt thou labour, and do all thy work:
[2Mo 20:10 DK-KJV] Men den 7’ne dag er HERREN din Guds sabbat: i den skal du ikke udføre noget arbejde, du, heller ikke din søn, heller ikke din datter, din tjenestemand, heller ikke din tjenestepige, heller ikke dit kvæg, heller ikke dine fremmede der er indenfor dine porte:Ex 20:10 But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:
[2Mo 20:11 DK-KJV] For på 6 dage lavede HERREN himmel og jord, havet, og alt det som er i dem, og hvilede den 7’ne dag: derfor velsignede HERREN sabbatsdagen, og helligede den.Ex 20:11 For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.
[2Mo 20:12 DK-KJV] Ær din far og din mor: så dine dage må bli’ lange i landet som HERREN din Gud giver dig.Ex 20:12 Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
[2Mo 20:13 DK-KJV] Du skal ikke slå ihjel.Ex 20:13 Thou shalt not kill.
[2Mo 20:14 DK-KJV] Du skal ikke begå utroskab.Ex 20:14 Thou shalt not commit adultery.
[2Mo 20:15 DK-KJV] Du skal ikke stjæle.Ex 20:15 Thou shalt not steal.
[2Mo 20:16 DK-KJV] Du skal ikke fremføre falsk vidnesbyrd imod din næste.Ex 20:16 Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
[2Mo 20:17 DK-KJV] Du skal ikke begære din næstes hus, du skal ikke begære din næstes hustru, heller ikke hans tjenestemand, heller ikke hans tjenestepige, heller ikke hans okse, heller ikke hans æsel, heller ikke nogen ting der er din næstes.Ex 20:17 Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour’s.
[2Mo 20:18 DK-KJV] Og hele folket så’ tordnerne, og lynene, og trompet lyden, og bjergets røg: og da folket så’ det, flyttede de sig, og stod på afstand.Ex 20:18 And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off.
[2Mo 20:19 DK-KJV] Og de sagde til Moses, Tal du med os, og vi vil høre: men lad ikke Gud tale med os, for ikke at vi skal dø.Ex 20:19 And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear: but let not God speak with us, lest we die.
[2Mo 20:20 DK-KJV] Og Moses sagde til folket, Frygt ikke: for Gud er kommet for at teste jer, og for at hans frygt må være foran jeres ansigt, så I ikke synder.Ex 20:20 And Moses said unto the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.
[2Mo 20:21 DK-KJV] Og folket stod på afstand, og Moses nærmede sig det tykke mørke hvor Gud var.Ex 20:21 And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was.
[2Mo 20:22 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Dette skal du sige til Israels børn, I har set at jeg har talt med jer fra himlen.Ex 20:22 And the LORD said unto Moses, Thus thou shalt say unto the children of Israel, Ye have seen that I have talked with you from heaven.
[2Mo 20:23 DK-KJV] I skal ikke hos mig lave guder af sølv, I skal heller ikke til jerselv lave guder af guld.Ex 20:23 Ye shall not make with me gods of silver, neither shall ye make unto you gods of gold.
[2Mo 20:24 DK-KJV] Et alter af jord skal du lave til mig, og skal derpå ofre dine brændoffergaver, og dine fredsoffergaver, dit får, og dine okser: på alle steder hvor jeg bogfører mit navn vil jeg komme til dig, og jeg vil velsigne dig.Ex 20:24 An altar of earth thou shalt make unto me, and shalt sacrifice thereon thy burnt offerings, and thy peace offerings, thy sheep, and thine oxen: in all places where I record my name I will come unto thee, and I will bless thee.
[2Mo 20:25 DK-KJV] Og hvis du for mig vil lave et alter af sten, skal du ikke bygge det af tilhuggede sten: for hvis du løfter dit værktøj op over det, har du forurenet det.Ex 20:25 And if thou wilt make me an altar of stone, thou shalt not build it of hewn stone: for if thou lift up thy tool upon it, thou hast polluted it.
[2Mo 20:26 DK-KJV] Du skal heller ikke gå op via trin til mit alter, for ikke at din nøgenhed er afsløret derpå.Ex 20:26 Neither shalt thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness be not discovered thereon.
[2Mo 21:1 DK-KJV] Nu er dette de domme som du skal sætte foran dem.Ex 21:1 Now these are the judgments which thou shalt set before them.
[2Mo 21:2 DK-KJV] Hvis du køber en Hebraisk tjener, skal han tjene dig i 6 år: og i det 7’ne år skal han frit gå ud for intet.Ex 21:2 If thou buy an Hebrew servant, six years he shall serve: and in the seventh he shall go out free for nothing.
[2Mo 21:3 DK-KJV] Hvis han selv kom ind, skal han selv gå ud: hvis han var gift, da skal hans hustru gå ud med ham.Ex 21:3 If he came in by himself, he shall go out by himself: if he were married, then his wife shall go out with him.
[2Mo 21:4 DK-KJV] Hvis hans mester har givet ham en hustru, og hun har båret ham sønner og døtre; skal hustruens og hendes børn være hendes mesters, og han skal selv gå ud.Ex 21:4 If his master have given him a wife, and she have born him sons or daughters; the wife and her children shall be her master’s, and he shall go out by himself.
[2Mo 21:5 DK-KJV] Og hvis tjeneren siger ligeud, Jeg elsker min mester, min hustru, og mine børn; jeg vil ikke gå frit ud:Ex 21:5 And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children; I will not go out free:
[2Mo 21:6 DK-KJV] Da skal hans mester bringe ham til dommerne; han skal også bringe ham til døren, eller til dørstolpen; og hans mester skal bore gennem hans øre med en syl; og han skal tjene ham for evigt.Ex 21:6 Then his master shall bring him unto the judges; he shall also bring him to the door, or unto the door post; and his master shall bore his ear through with an aul; and he shall serve him for ever.
[2Mo 21:7 DK-KJV] Og hvis en mand sælger hans datter til at være en tjenestepige, skal hun ikke gå ud som tjenestemændene gør.Ex 21:7 And if a man sell his daughter to be a maidservant, she shall not go out as the menservants do.
[2Mo 21:8 DK-KJV] Hvis hun ikke behager hendes mester, som har betroet hende til sigselv, da skal han lade hende bli’ løskøbt: han skal ikke ha’ nogen autoritet til at sælge hende til en forunderlig nation, eftersom han har handlet bedragerisk med hende.Ex 21:8 If she please not her master, who hath betrothed her to himself, then shall he let her be redeemed: to sell her unto a strange nation he shall have no power, seeing he hath dealt deceitfully with her.
[2Mo 21:9 DK-KJV] Og hvis han har betroet hende til hans søn, skal han handle med hende efter måden for døtre. Ex 21:9 And if he have betrothed her unto his son, he shall deal with her after the manner of daughters.
[2Mo 21:10 DK-KJV] Hvis han tager sig en anden hustru; hendes mad, hendes tøj, og hendes ret til at gifte sig, skal han ikke gøre mindre.Ex 21:10 If he take him another wife; her food, her raiment, and her duty of marriage, shall he not diminish.
[2Mo 21:11 DK-KJV] Og hvis han ikke gør disse 3 mod hende, da skal hun frit gå ud uden penge.Ex 21:11 And if he do not these three unto her, then shall she go out free without money.
[2Mo 21:12 DK-KJV] Han der slår en mand, sådant at han dør, skal med sikkerhed lide døden.Ex 21:12 He that smiteth a man, so that he die, shall be surely put to death.
[2Mo 21:13 DK-KJV] Og hvis en mand ikke ligger på lur, men Gud forløser ham ind i hans hånd; da vil jeg udpege dig et sted hvor han skal flygte hen.Ex 21:13 And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.
[2Mo 21:14 DK-KJV] Men hvis en mand kommer arrogant over hans næste, for at dræbe ham med list; skal du ta’ ham fra mit alter, så han må dø.Ex 21:14 But if a man come presumptuously upon his neighbour, to slay him with guile; thou shalt take him from mine altar, that he may die.
[2Mo 21:15 DK-KJV] Og han der slår hans far, eller hans mor, skal med sikkerhed lide døden.Ex 21:15 And he that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death.
[2Mo 21:16 DK-KJV] Og han der stjæler en mand, og sælger ham, eller hvis han bli’r fundet i hans hånd, han skal med sikkerhed lide døden.Ex 21:16 And he that stealeth a man, and selleth him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death.
[2Mo 21:17 DK-KJV] Og han der forbander hans far, eller hans mor, skal med sikkerhed lide døden.Ex 21:17 And he that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death.
[2Mo 21:18 DK-KJV] Og hvis mænd strides med hinanden, og den ene slår den anden med en sten, eller med hans knytnæve, og han ikke dør, men bli’r sengeliggende:Ex 21:18 And if men strive together, and one smite another with a stone, or with his fist, and he die not, but keepeth his bed:
[2Mo 21:19 DK-KJV] Hvis han rejser sig igen, og går omkring med en krykke, da skal han der slog han være fri; han skal dog betale for hans tabte tid, og skal sørge for at han bli’r ordentligt hélet.Ex 21:19 If he rise again, and walk abroad upon his staff, then shall he that smote him be quit: only he shall pay for the loss of his time, and shall cause him to be thoroughly healed.
[2Mo 21:20 DK-KJV] Og hvis en mand slår han tjener, eller hans tjenestepige, med en stav, og han dør under hans hånd; skal han med sikkerhed bli’ straffet.Ex 21:20 And if a man smite his servant, or his maid, with a rod, and he die under his hand; he shall be surely punished.
[2Mo 21:21 DK-KJV] Til trods for det, hvis han fortsætter en dag eller to, skal han ikke bli’ straffet: for han er hans penge.Ex 21:21 Notwithstanding, if he continue a day or two, he shall not be punished: for he is his money.
[2Mo 21:22 DK-KJV] Hvis mænd strides, og skader en kvinde med barn, sådant at hendes frugt forlader hende, og ingen yderliger misgerning finder sted: skal han med sikkerhed bli’ straffet, ligesom kvindens ægtemand vil pålægge ham; og han skal betale det som dommerne beslutter.Ex 21:22 If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman’s husband will lay upon him; and he shall pay as the judges determine.
[2Mo 21:23 DK-KJV] Og hvis yderligere misgerning finder sted, da skal du give liv for liv,Ex 21:23 And if any mischief follow, then thou shalt give life for life,
[2Mo 21:24 DK-KJV] Øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod,Ex 21:24 Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,
[2Mo 21:25 DK-KJV] Brand for brand, skade for skade, piskeslag for piskeslag.Ex 21:25 Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.
[2Mo 21:26 DK-KJV] Og hvis en mand slår sin tjeners øje, eller sin tjenestepiges øje, så det går tabt; skal han frit lade ham gå for hans øjes skyld.Ex 21:26 And if a man smite the eye of his servant, or the eye of his maid, that it perish; he shall let him go free for his eye’s sake.
[2Mo 21:27 DK-KJV] Og hvis en mand slår sin tjenestemands tand ud, eller sin tjenestepiges tand ud; skal han frit lade ham gå for hans tands skyld.Ex 21:27 And if he smite out his manservant’s tooth, or his maidservant’s tooth; he shall let him go free for his tooth’s sake.
[2Mo 21:28 DK-KJV] Hvis en okse stanger en mand eller en kvinde, så de dør: da skal oksen med sikkerhed stenes, og hans kød skal ikke spises; men oksens ejer skal være fri.Ex 21:28 If an ox gore a man or a woman, that they die: then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten; but the owner of the ox shall be quit.
[2Mo 21:29 DK-KJV] Men hvis oksen havde en tendens til at skubbe med hans horn gennem tiden, og det er blevet bevidnet for hans ejer, og han ikke har holdt ham inde, men at han har dræbt en mand eller en kvinde; skal oksen stenes, og hans ejer skal også lide døden.Ex 21:29 But if the ox were wont to push with his horn in time past, and it hath been testified to his owner, and he hath not kept him in, but that he hath killed a man or a woman; the ox shall be stoned, and his owner also shall be put to death.
[2Mo 21:30 DK-KJV] Hvis der bli’r pålagt ham en pengesum, da skal han for løsesummen for hans liv give hvadsomhelst der er pålagt ham.Ex 21:30 If there be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom of his life whatsoever is laid upon him.
[2Mo 21:31 DK-KJV] Uanset om han har stanget en søn, eller har stanget en datter, efter denne dom skal det bli’ gjort overfor ham.Ex 21:31 Whether he have gored a son, or have gored a daughter, according to this judgment shall it be done unto him.
[2Mo 21:32 DK-KJV] Hvis oksen skubber til en tjenestemand eller en tjenestepige; skal han give 30 sølvshekler til deres mester, og oksen skal stenes.Ex 21:32 If the ox shall push a manservant or a maidservant; he shall give unto their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned.
[2Mo 21:33 DK-KJV] Og hvis en mand åbner en faldgrube, eller hvis en mand graver en faldgrube, og ikke dækker den, og en okse eller et æsel falder deri;Ex 21:33 And if a man shall open a pit, or if a man shall dig a pit, and not cover it, and an ox or an ass fall therein;
[2Mo 21:34 DK-KJV] Skal faldgrubens ejer godtgøre det, og give penge til ejeren af dem; og det døde dyr skal være hans.Ex 21:34 The owner of the pit shall make it good, and give money unto the owner of them; and the dead beast shall be his.
[2Mo 21:35 DK-KJV] Og hvis en mands okse skader en andens, så han dør; da skal de sælge den levende okse, og dele pengene for den; og den døde okse skal de også dele.Ex 21:35 And if one man’s ox hurt another’s, that he die; then they shall sell the live ox, and divide the money of it; and the dead ox also they shall divide.
[2Mo 21:36 DK-KJV] Eller hvis det er kendt at oksen havde en tendens til at skubbe gennem tiden, og hans ejer ikke havde holdt ham inde; skal han med sikkerhed betale okse for okse; og den døde skal være hans egen.Ex 21:36 Or if it be known that the ox hath used to push in time past, and his owner hath not kept him in; he shall surely pay ox for ox; and the dead shall be his own.
[2Mo 22:1 DK-KJV] Hvis en mand stjæler en okse, eller et får, og dræber det, eller sælger det; skal han tilbagebetale 5 okser for en okse, og 4 får for et får.Ex 22:1 If a man shall steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it; he shall restore five oxen for an ox, and four sheep for a sheep.
[2Mo 22:2 DK-KJV] Hvis en tyv tages på fersk gerning, og slås så han dør, skal der ikke udgydes blod for ham.Ex 22:2 If a thief be found breaking up, and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him.
[2Mo 22:3 DK-KJV] Hvis solen står op over ham, skal der udgydes blod for ham; fordi han skulle foretage fuld erstatning; hvis han ikke har noget, skal han efterfølgende sælges for hans tyveri.Ex 22:3 If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him; for he should make full restitution; if he have nothing, then he shall be sold for his theft.
[2Mo 22:4 DK-KJV] Hvis tyvekosterne med sikkerhed er fundet levende i hans hånd, hvad enten det drejer sig om okse, eller æsel, eller får; skal han tilbagebetale dobbelt.Ex 22:4 If the theft be certainly found in his hand alive, whether it be ox, or ass, or sheep; he shall restore double.
[2Mo 22:5 DK-KJV] Hvis en mand er årsag til at en mark eller en vingård bli’r ædt, og indsætter hans dyr, og fodre dem på en anden mands mark; af det bedste af hans egen mark, og af det bedste af hans egen vingård, skal han gi’ erstatning.Ex 22:5 If a man shall cause a field or vineyard to be eaten, and shall put in his beast, and shall feed in another man’s field; of the best of his own field, and of the best of his own vineyard, shall he make restitution.
[2Mo 22:6 DK-KJV] Hvis ild bryder ud, og fanges i tornene, sådant at kornstakken, eller det stående korn, eller marken fortæres derved; skal han der antændte ilden sandelig gi’ erstatning.Ex 22:6 If fire break out, and catch in thorns, so that the stacks of corn, or the standing corn, or the field, be consumed therewith; he that kindled the fire shall surely make restitution.
[2Mo 22:7 DK-KJV] Hvis en mand til hans næste aflevere penge eller ting som skal passes på, og det stjæles fra mandens hus; hvis tyven bli’r fundet, lad ham betale dobbelt.Ex 22:7 If a man shall deliver unto his neighbour money or stuff to keep, and it be stolen out of the man’s house; if the thief be found, let him pay double.
[2Mo 22:8 DK-KJV] Hvis tyven ikke bli’r fundet, da skal husets mester bringes til dommerne, for at se hvorvidt han har lagt hans hånd på hans næstes gods.Ex 22:8 If the thief be not found, then the master of the house shall be brought unto the judges, to see whether he have put his hand unto his neighbour’s goods.
[2Mo 22:9 DK-KJV] For alle former for overtrædelse, hvorvidt det er for okse, for æsel, for får, for tøj, eller for nogen former for tabte ting, som en anden påstår at være hans, begges sider af sagen skal komme foran dommeren; og den som dommeren skal dømme, han skal betale dobbelt til hans næste.Ex 22:9 For all manner of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing, which another challengeth to be his, the cause of both parties shall come before the judges; and whom the judges shall condemn, he shall pay double unto his neighbour.
[2Mo 22:10 DK-KJV] Hvis en mand til hans næste aflevere et æsel, eller en okse, eller et får, eller nogle dyr, til at passe på; og det dør, eller skades, eller bli’r væk, og der ikke er nogen der ser det:Ex 22:10 If a man deliver unto his neighbour an ass, or an ox, or a sheep, or any beast, to keep; and it die, or be hurt, or driven away, no man seeing it:
[2Mo 22:11 DK-KJV] Da skal en HERRENs ed være mellem dem begge, for ikke at han har lagt hans hånd på hans næstes gods; og des ejer skal acceptere dette, og han skal ikke godtgøre det.Ex 22:11 Then shall an oath of the LORD be between them both, that he hath not put his hand unto his neighbour’s goods; and the owner of it shall accept thereof, and he shall not make it good.
[2Mo 22:12 DK-KJV] Og hvis det stjæles fra ham, skal han gi’ erstatning til des ejer.Ex 22:12 And if it be stolen from him, he shall make restitution unto the owner thereof.
[2Mo 22:13 DK-KJV] Hvis det er flået i stykker, lad ham da bringe det som vidne, og han skal ikke godtgøre det som var flået.Ex 22:13 If it be torn in pieces, then let him bring it for witness, and he shall not make good that which was torn.
[2Mo 22:14 DK-KJV] Og hvis en mand låner noget af hans næste, og det skades, eller dør, og des ejer ikke er hos det, skal han sandelig godtgøre det.Ex 22:14 And if a man borrow ought of his neighbour, and it be hurt, or die, the owner thereof being not with it, he shall surely make it good.
[2Mo 22:15 DK-KJV] Men hvis des ejer er hos det, skal han sandelig ikke godtgøre det: hvis det er en lejet ting, det kom for hans leje.Ex 22:15 But if the owner thereof be with it, he shall not make it good: if it be an hired thing, it came for his hire.
[2Mo 22:16 DK-KJV] Og hvis en mand lokker en pige, der ikke er forlovet, og ligger med hende, skal han sandelig udstyre hende til at bli’ hans hustru.Ex 22:16 And if a man entice a maid that is not betrothed, and lie with her, he shall surely endow her to be his wife.
[2Mo 22:17 DK-KJV] Hvis hendes far fuldstændigt nægter at gi’ hende til ham, skal han betale penge i overensstemmelse med medgiften for jomfruer.Ex 22:17 If her father utterly refuse to give her unto him, he shall pay money according to the dowry of virgins.
[2Mo 22:18 DK-KJV] Du skal ikke tillade at en heks lever.Ex 22:18 Thou shalt not suffer a witch to live.
[2Mo 22:19 DK-KJV] Hvemsomhelst der ligger med et dyr skal med sikkerhed lide døden.Ex 22:19 Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death.
[2Mo 22:20 DK-KJV] Han der ofrer til nogen gud, undtagen til HERREN alene, han skal sandelig destrueres.Ex 22:20 He that sacrificeth unto any god, save unto the LORD only, he shall be utterly destroyed.
[2Mo 22:21 DK-KJV] Du skal hverken plage en fremmed, eller undertrykke ham: for I var fremmede i Egyptens land.Ex 22:21 Thou shalt neither vex a stranger, nor oppress him: for ye were strangers in the land of Egypt.
[2Mo 22:22 DK-KJV] I skal ikke plage nogen enke, eller faderløst barn.Ex 22:22 Ye shall not afflict any widow, or fatherless child.
[2Mo 22:23 DK-KJV] Hvis du plager dem på nogen måde, og de på nogen måde råber på mig, vil jeg sandelig høre deres råb;Ex 22:23 If thou afflict them in any wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry;
[2Mo 22:24 DK-KJV] Og mit arrigskab skal blusse op, og jeg vil dræbe jer med sværdet; og jeres hustruer skal bli’ enker, og jeres børn faderløse.Ex 22:24 And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword; and your wives shall be widows, and your children fatherless.
[2Mo 22:25 DK-KJV] Hvis du låner penge ud til nogen fra mit folk der er fattige hos dig, skal du ikke overfor ham være som en pengeudlåner, du skal heller ikke pålægger ham renter, Ex 22:25 If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usurer, neither shalt thou lay upon him usury.
[2Mo 22:26 DK-KJV] Hvis du på nogen måde tager din næstes tøj i pant, skal du aflevere det til ham ved den solnedgang.Ex 22:26 If thou at all take thy neighbour’s raiment to pledge, thou shalt deliver it unto him by that the sun goeth down:
[2Mo 22:27 DK-KJV] For det er hans eneste dække, det er hans tøj til hans hud: hvad skal han sove i? og det skal komme til at ske, når han råber på mig at jeg vil høre; for jeg er nådig.Ex 22:27 For that is his covering only, it is his raiment for his skin: wherein shall he sleep? and it shall come to pass, when he crieth unto me, that I will hear; for I am gracious.
[2Mo 22:28 DK-KJV] Du skal ikke håne guderne, ej heller forbande herskeren over dit folk.Ex 22:28 Thou shalt not revile the gods, nor curse the ruler of thy people.
[2Mo 22:29 DK-KJV] Du skal ikke forsinke at tilbyde det første af dine nymodnede frugter, og af dine tårer: dine sønners førstefødte skal du gi’ til mig.Ex 22:29 Thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits, and of thy liquors: the firstborn of thy sons shalt thou give unto me.
[2Mo 22:30 DK-KJV] Ligeså skal du gøre med dine okser, og med dine får: det skal være 7 dage hos hans mor; på den 8’ne dag skal du gi’ det til mig.Ex 22:30 Likewise shalt thou do with thine oxen, and with thy sheep: seven days it shall be with his dam; on the eighth day thou shalt give it me.
[2Mo 22:31 DK-KJV] Og I skal være hellige mænd overfor mig: I skal heller ikke spise noget kød der er flået af dyr på marken; I skal kaste det til hundene.Ex 22:31 And ye shall be holy men unto me: neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the field; ye shall cast it to the dogs.
[2Mo 23:1 DK-KJV] Du skal ikke hævde noget der er falskt: læg ikke din hånd med de onde for at være et uretfærdigt vidne.Ex 23:1 Thou shalt not raise a false report: put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness.
[2Mo 23:2 DK-KJV] Du skal ikke følge en folkemængde for at gøre ondt; du skal heller ikke tale i en sag for at afvige efter mange for at fordreje dom:Ex 23:2 Thou shalt not follow a multitude to do evil; neither shalt thou speak in a cause to decline after many to wrest judgment:
[2Mo 23:3 DK-KJV] Du skal heller ikke billige en fattig mand i hans sag.Ex 23:3 Neither shalt thou countenance a poor man in his cause.
[2Mo 23:4 DK-KJV] Hvis du møder din fjendes okse eller hans æsel der er kommet på afveje, skal du med sikkerhed bringe det tilbage til ham igen. Ex 23:4 If thou meet thine enemy’s ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back to him again.
[2Mo 23:5 DK-KJV] Hvis du ser æslet til ham der hader dig der ligger under for hans byrde, og ville undlade at hjælpe ham, skal du med sikkerhed hjælpe hos ham.Ex 23:5 If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him.
[2Mo 23:6 DK-KJV] Du skal ikke fordreje dommen til dine fattige i hans sag.Ex 23:6 Thou shalt not wrest the judgment of thy poor in his cause.
[2Mo 23:7 DK-KJV] Hold dig langt væk fra falske sager; og dræb du ikke de uskyldige og retskafne: for jeg vil ikke retfærdiggøre de onde.Ex 23:7 Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not: for I will not justify the wicked.
[2Mo 23:8 DK-KJV] Du skal ikke ta’ nogen gave: for gaven binder den vise, og fordrejer ordene til den retskafne.Ex 23:8 And thou shalt take no gift: for the gift blindeth the wise, and perverteth the words of the righteous.
[2Mo 23:9 DK-KJV] Også skal du ikke undertrykke en fremmed: for I kender hjertet til en fremmed, eftersom I var fremmede i Egyptens land.Ex 23:9 Also thou shalt not oppress a stranger: for ye know the heart of a stranger, seeing ye were strangers in the land of Egypt.
[2Mo 23:10 DK-KJV] Og du skal tilså dit land i 6 år, og skal indsamle dens frugt:Ex 23:10 And six years thou shalt sow thy land, and shalt gather in the fruits thereof:
[2Mo 23:11 DK-KJV] Men det 7’ne år skal du lade det hvile og ligge stille; så de fattige fra dit folk må spise: og hvad de efterlader skal markens dyr spise. På samme måde skal du handle med din vingård, og med din olivenlund.Ex 23:11 But the seventh year thou shalt let it rest and lie still; that the poor of thy people may eat: and what they leave the beasts of the field shall eat. In like manner thou shalt deal with thy vineyard, and with thy oliveyard.
[2Mo 23:12 DK-KJV] 6 dage skal du gøre dit arbejde, og på den 7’ne dag skal du hvile: så din okse og dit æsel må hvile, og sønnen til din tjenestepige, og den fremmede, må bli’ forfrisket.Ex 23:12 Six days thou shalt do thy work, and on the seventh day thou shalt rest: that thine ox and thine ass may rest, and the son of thy handmaid, and the stranger, may be refreshed.
[2Mo 23:13 DK-KJV] Og vær varsom i alle tingene som jeg har sagt til jer: og nævn ikke navnet på andre guder, og lad det heller ikke bli’ hørt ud af din mund.Ex 23:13 And in all things that I have said unto you be circumspect: and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth.
[2Mo 23:14 DK-KJV] Du skal holde en fest for mig 3 gange om året.Ex 23:14 Three times thou shalt keep a feast unto me in the year.
[2Mo 23:15 DK-KJV] Du skal holde de usyredes brøds fest: (7 dage skal du spise usyret brød, som jeg befalede dig, i den udvalgt tid i måneden Abib; for i den kom du ud fra Egypten: og ingen skal vise sig tomhændet foran mig:)Ex 23:15 Thou shalt keep the feast of unleavened bread: (thou shalt eat unleavened bread seven days, as I commanded thee, in the time appointed of the month Abib; for in it thou camest out from Egypt: and none shall appear before me empty:)
[2Mo 23:16 DK-KJV] Og høstens fest, førstefrugterne fra dine arbejder, som du har sået på marken: og indsamlingens fest, som er i slutningen af året, når du har indsamlet dine arbejder ude fra marken.Ex 23:16 And the feast of harvest, the firstfruits of thy labours, which thou hast sown in the field: and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labours out of the field.
[2Mo 23:17 DK-KJV] 3 gange om året skal alle dine hankøn vise sig foran Herren GUD.Ex 23:17 Three times in the year all thy males shall appear before the Lord GOD.
[2Mo 23:18 DK-KJV] Du skal ikke tilbyde blodet fra mit offer med syrnet brød; fedtet fra mit offer skal heller ikke være tilbage indtil morgenen.Ex 23:18 Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leavened bread; neither shall the fat of my sacrifice remain until the morning.
[2Mo 23:19 DK-KJV] Det første af førstefrugterne fra dit land skal du bringe ind i HERREN din Guds hus. Du skal ikke syde et kid i hans mors mælk.Ex 23:19 The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring into the house of the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother’s milk.
[2Mo 23:20 DK-KJV] Læg mærke til, jeg sender en Engel foran dig, for at holde dig på vejen, og for at bringe dig ind i det sted som jeg har forberedt.Ex 23:20 Behold, I send an Angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared.
[2Mo 23:21 DK-KJV] Pas på ham, og adlyd hans stemme, provoker ham ikke; for han vil ikke bære over med jeres overtrædelser: for mit navn er i ham.Ex 23:21 Beware of him, and obey his voice, provoke him not; for he will not pardon your transgressions: for my name is in him.
[2Mo 23:22 DK-KJV] Men hvis du virkelig skal adlyde hans stemme, og gøre alt det jeg taler; da vil jeg være en fjende overfor dine fjender, og en modstander overfor dine modstandere.Ex 23:22 But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak; then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries.
[2Mo 23:23 DK-KJV] For min Engel skal gå foran dig, og bringe dig ind til Amoriterne, og Hittiterne, og Perizziterne, og Canaaniterne, Hiviterne, og Jebusiterne: og jeg vil skære dem af.Ex 23:23 For mine Angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hivites, and the Jebusites: and I will cut them off.
[2Mo 23:24 DK-KJV] Du skal ikke bukke dig for deres guder, heller ikke tjene dem, heller ikke gøre efter deres gerninger: men du skal fuldstændig omstyrte dem, og fuldkommen nedbryde deres figurer.Ex 23:24 Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works: but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images.
[2Mo 23:25 DK-KJV] Og I skal tjene HERREN jeres Gud, og han skal velsigne dit brød, og dit vand; og jeg vil fjerne sygdom fra din midte.Ex 23:25 And ye shall serve the LORD your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.
[2Mo 23:26 DK-KJV] Der skal ingenting kaste deres unge, heller ikke være ufrugtbar, i dit land: tallet for dine dage vil jeg opfylde. Ex 23:26 There shall nothing cast their young, nor be barren, in thy land: the number of thy days I will fulfil.
[2Mo 23:27 DK-KJV] Jeg vil sende min frygt foran dig, og vil destruere alle de folk til hvem du skal komme, og jeg vil få alle dine fjender til at vende deres ryg til dig.Ex 23:27 I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto thee.
[2Mo 23:28 DK-KJV] Og jeg vil sende mine gedehamser foran dig, som foran dig skal uddrive Hiviterne, Canaaniterne, og Hittiterne.Ex 23:28 And I will send hornets before thee, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite, from before thee.
[2Mo 23:29 DK-KJV] Jeg vil drive dem ud foran dig på et år; for ikke at landet bli’r øde, og markens dyr multiplicere imod dig.Ex 23:29 I will not drive them out from before thee in one year; lest the land become desolate, and the beast of the field multiply against thee.
[2Mo 23:30 DK-KJV] Lidt efter lidt vil jeg drive dem ud foran dig, indtil du bli’r forøget, og arver landet.Ex 23:30 By little and little I will drive them out from before thee, until thou be increased, and inherit the land.
[2Mo 23:31 DK-KJV] Og jeg vil sætte din grænser fra det Røde hav lige til Filistrenes hav, og fra ørkenen til floden: for jeg vil forløse indbyggerne fra det land ind i jeres hånd; og du skal drive dem ud foran dig.Ex 23:31 And I will set thy bounds from the Red sea even unto the sea of the Philistines, and from the desert unto the river: for I will deliver the inhabitants of the land into your hand; and thou shalt drive them out before thee.
[2Mo 23:32 DK-KJV] Du skal ikke lave nogen pagt med dem, heller ikke med deres guder.Ex 23:32 Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods.
[2Mo 23:33 DK-KJV] De skal ikke bo i dit land, for ikke at de får dig til at synde imod mig: for hvis du tjener deres guder, vil det sandelig være en fælde for dig.Ex 23:33 They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me: for if thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee.
[2Mo 24:1 DK-KJV] Og han sagde til Moses, Kom op til HERREN, du, og Aaron, Nadab, og Abihu, og 70 af Israels ældste; og tilbe’ I på afstand.Ex 24:1 And he said unto Moses, Come up unto the LORD, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar off.
[2Mo 24:2 DK-KJV] Og kun Moses skal komme nær HERREN: men I skal ikke komme nær; folket skal heller ikke gå op med ham.Ex 24:2 And Moses alone shall come near the LORD: but they shall not come nigh; neither shall the people go up with him.
[2Mo 24:3 DK-KJV] Og Moses kom og fortalte folket alle HERRENs ord, og alle dommene: og hele folket svarede med én stemme, og sagde, Alle de ord som HERREN har sagt vil vil gøre.Ex 24:3 And Moses came and told the people all the words of the LORD, and all the judgments: and all the people answered with one voice, and said, All the words which the LORD hath said will we do.
[2Mo 24:4 DK-KJV] Og Moses nedskrev alle HERRENs ord, og stod tidligt op om morgenen, og byggede et alter nedenfor bakken, og 12 søjler, ifølge Israels 12 stammer.Ex 24:4 And Moses wrote all the words of the LORD, and rose up early in the morning, and builded an altar under the hill, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel.
[2Mo 24:5 DK-KJV] Og han sendte unge mænd fra Israels børn, som tilbød brændoffergaver, og ofrede fredsoffergaver af okser til HERREN.Ex 24:5 And he sent young men of the children of Israel, which offered burnt offerings, and sacrificed peace offerings of oxen unto the LORD.
[2Mo 24:6 DK-KJV] Og Moses tog halvdelen af blodet, og puttede det i baljer; og halvdelen af blodet stænkede han på alteret.Ex 24:6 And Moses took half of the blood, and put it in basons; and half of the blood he sprinkled on the altar.
[2Mo 24:7 DK-KJV] Og han tog pagtsbogen, og læste alt imens folket lyttede: og de sagde, Alt hvad HERREN har sagt vil vi gøre, og være lydige.Ex 24:7 And he took the book of the covenant, and read in the audience of the people: and they said, All that the LORD hath said will we do, and be obedient.
[2Mo 24:8 DK-KJV] Og Moses tog blodet, og stænkede det på folket, og sagde, Læg mærke til pagtsblodet, som HERREN har lavet med jer angående alle disse ord.Ex 24:8 And Moses took the blood, and sprinkled it on the people, and said, Behold the blood of the covenant, which the LORD hath made with you concerning all these words.
[2Mo 24:9 DK-KJV] Derefter gik Moses, og Aaron, Nadab, og Abihu op, og 70 af Israels ældste.Ex 24:9 Then went up Moses, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel:
[2Mo 24:10 DK-KJV] Og de så Israels Gud: og under hans fødder var der som var det brolægningsarbejde fra en safirsten, og som var det himmellegemet i hans klarhed.Ex 24:10 And they saw the God of Israel: and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness.
[2Mo 24:11 DK-KJV] Og han lagde hans hånd på de noble af Israels børn: også de så Gud, og spiste og drak.Ex 24:11 And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand: also they saw God, and did eat and drink.
[2Mo 24:12 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Kom op til mig ind i bjerget, og bli’ der: og jeg vil gi’ dig stentavler, og en lov, og befalinger som jeg har skrevet; for at du må lære dem.Ex 24:12 And the LORD said unto Moses, Come up to me into the mount, and be there: and I will give thee tables of stone, and a law, and commandments which I have written; that thou mayest teach them.
[2Mo 24:13 DK-KJV] Og Moses rejste sig, og hans betjener Josva: og Moses gik op ind i Guds bjerg.Ex 24:13 And Moses rose up, and his minister Joshua: and Moses went up into the mount of God.
[2Mo 24:14 DK-KJV] Og han sagde til de ældste, Vent I her på os, indtil vi kommer tilbage til jer: og, læg mærke til, Aaron og Hur er hos jer: hvis der er en mand der har nogle sager for, lad ham komme til dem.Ex 24:14 And he said unto the elders, Tarry ye here for us, until we come again unto you: and, behold, Aaron and Hur are with you: if any man have any matters to do, let him come unto them.
[2Mo 24:15 DK-KJV] Og Moses gik op ind i bjerget, og en sky dækkede bjerget.Ex 24:15 And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount.
[2Mo 24:16 DK-KJV] Og HERRENs herlighed forblev over Sinaibjerget, og skyen dækkede det i 6 dage: og den 7’ne dag kaldte han på Moses ud fra skyens midte.Ex 24:16 And the glory of the LORD abode upon mount Sinai, and the cloud covered it six days: and the seventh day he called unto Moses out of the midst of the cloud.
[2Mo 24:17 DK-KJV] Og synet af HERRENs herlighed var som fortærende ild på bjergets top foran Israels børns øjne.Ex 24:17 And the sight of the glory of the LORD was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel.
[2Mo 24:18 DK-KJV] Og Moses gik ind i skyens midte, og han kom op ind i bjerget: og Moses var i bjerget 40 dage og 40 nætter.Ex 24:18 And Moses went into the midst of the cloud, and gat him up into the mount: and Moses was in the mount forty days and forty nights.
[2Mo 25:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 25:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 25:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, så de bringer mig en offergave: fra enhver mand der frivilligt giver med hans hjerte skal I ta’ min offergave.Ex 25:2 Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering: of every man that giveth it willingly with his heart ye shall take my offering.
[2Mo 25:3 DK-KJV] Og dette er den offergave som I skal ta’ fra dem; guld, og sølv, og messing,Ex 25:3 And this is the offering which ye shall take of them; gold, and silver, and brass,
[2Mo 25:4 DK-KJV] Og blå, og violet og skarlagenrød, og fint linned, og geddehår,Ex 25:4 And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats’ hair,
[2Mo 25:5 DK-KJV] Og røde tørrede vædderskind, og grævlingeskind, og akacietræ,Ex 25:5 And rams’ skins dyed red, and badgers’ skins, and shittim wood,
[2Mo 25:6 DK-KJV] Olie til lyset, krydderier til salveolien, og til sød røgelse,Ex 25:6 Oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense,
[2Mo 25:7 DK-KJV] Onyx sten, og sten til at bli’ sat på efoden, og på brystpladen.Ex 25:7 Onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate.
[2Mo 25:8 DK-KJV] Og lad dem lave mig en helligdom; så jeg må bo blandt dem.Ex 25:8 And let them make me a sanctuary; that I may dwell among them.
[2Mo 25:9 DK-KJV] I overensstemmelse med alt det jeg viste dig, efter skabelonen på tabernaklet, og skabelonen på alle des redskaber, ja sådant skal I lave det.Ex 25:9 According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it.
[2Mo 25:10 DK-KJV] Og de skal lave en ark af akacietræ: 1.25 meter skal være dens længde, og 0.75 meter dens bredde, og 0.75 dens højde.Ex 25:10 And they shall make an ark of shittim wood: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
[2Mo 25:11 DK-KJV] Og du skal belægge den med rent guld, indvendigt og udvendigt skal du belægge den, og skal ovenpå den lave en krone af guld rundt om.Ex 25:11 And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about.
[2Mo 25:12 DK-KJV] Og du skal støbe 4 ringe af guld til den, og sætte dem på dens 4 hjørner; og 2 ringe skal være på dens ene side, og 2 ringe på dens anden side.Ex 25:12 And thou shalt cast four rings of gold for it, and put them in the four corners thereof; and two rings shall be in the one side of it, and two rings in the other side of it.
[2Mo 25:13 DK-KJV] Og du skal lave stave af akacietræ, og belægge dem med guld.Ex 25:13 And thou shalt make staves of shittim wood, and overlay them with gold.
[2Mo 25:14 DK-KJV] Og du skal putte stavene ind i ringene på arkens sider, for at arken må bli’ båret med dem.Ex 25:14 And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them.
[2Mo 25:15 DK-KJV] Stavene skal være i arkens ringe: de skal ikke tages ud af den.Ex 25:15 The staves shall be in the rings of the ark: they shall not be taken from it.
[2Mo 25:16 DK-KJV] Og ned i arken skal du lægge vidnesbyrdet som jeg skal gi’ dig.Ex 25:16 And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee.
[2Mo 25:17 DK-KJV] Og du skal lave et barmhjertighedssæde af rent guld: 1.25 meter skal være des længde, og 0.5 meter des bredde.Ex 25:17 And thou shalt make a mercy seat of pure gold: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.
[2Mo 25:18 DK-KJV] Og du skal lave 2 keruber af guld, af slået arbejde skal du lave dem, på de 2 ender af barmhjertighedssædet.Ex 25:18 And thou shalt make two cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat.
[2Mo 25:19 DK-KJV] Og lav 1 kerub på den ene ende, og den anden på den anden ende: ja på barmhjertighedssædet skal I lave keruberne på des 2 ender.Ex 25:19 And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof.
[2Mo 25:20 DK-KJV] Og keruberne skal strække deres vinger højt op, ved at dække barmhjertighedssædet med deres vinger, og deres ansigter skal kigge på hinanden; mod barmhjertighedssædet skal kerubernes ansigter vende.Ex 25:20 And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be.
[2Mo 25:21 DK-KJV] Og du skal sætte barmhjertighedssædet ovenpå arken; og i arken skal du lægge vidnesbyrdet som jeg skal gi’ dig.Ex 25:21 And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee.
[2Mo 25:22 DK-KJV] Og der vil jeg mødes med dig, og vil kommunikere med dig oppe over barmhjertighedssædet, mellem de 2 keruber som er på vidnesbyrdets ark, omkring alle de ting som jeg vil gi’ dig i befaling overfor Israels børn.Ex 25:22 And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel.
[2Mo 25:23 DK-KJV] Du skal også lave et bord af akacietræ: 1 meter skal være des længde, og 0.75 meter des bredde, og 0.75 meter des højde.Ex 25:23 Thou shalt also make a table of shittim wood: two cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
[2Mo 25:24 DK-KJV] Og du skal belægge det med rent guld, og dertil lave en krone af guld rundt om.Ex 25:24 And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about.
[2Mo 25:25 DK-KJV] Og du skal til det lave en rand på en håndsbredde rundt om, og du skal lave en forgyldt krone til des rand rundt om.Ex 25:25 And thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about.
[2Mo 25:26 DK-KJV] Og du skal lave 4 ringe af guld til det, og sætte ringene i de 4 hjørner der er på des 4 fødder. Ex 25:26 And thou shalt make for it four rings of gold, and put the rings in the four corners that are on the four feet thereof.
[2Mo 25:27 DK-KJV] Op imod randen skal ringene være til det sted hvor stavene bærer bordet.Ex 25:27 Over against the border shall the rings be for places of the staves to bear the table.
[2Mo 25:28 DK-KJV] Og du skal lave stavene af akacietræ, og belægge dem med guld, for at bordet må bli’ båret med dem.Ex 25:28 And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold, that the table may be borne with them.
[2Mo 25:29 DK-KJV] Og du skal lave des fade, og des skeer, og des kander, og des skåle, til samtidigt at dække: du skal lave dem af rent guld.Ex 25:29 And thou shalt make the dishes thereof, and spoons thereof, and covers thereof, and bowls thereof, to cover withal: of pure gold shalt thou make them.
[2Mo 25:30 DK-KJV] Og du skal altid sætte skuebrødet på bordet foran mig.Ex 25:30 And thou shalt set upon the table shewbread before me alway.
[2Mo 25:31 DK-KJV] Og du skal lave en lysestage af rent guld: lysestagen skal være af slået arbejde: hans skaft, og hans grene, hans skåle, hans knopper, og hans blomster, skal være af det samme.Ex 25:31 And thou shalt make a candlestick of pure gold: of beaten work shall the candlestick be made: his shaft, and his branches, his bowls, his knops, and his flowers, shall be of the same.
[2Mo 25:32 DK-KJV] Og 6 grene skal komme ud fra dens sider; 3 grene fra lysestagen ud fra den ene side, og 3 grene fra lysestagen ud fra den anden side:Ex 25:32 And six branches shall come out of the sides of it; three branches of the candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of the other side:
[2Mo 25:33 DK-KJV] 3 skåle lavet som var de mandler, med en knop og en blomst på én gren; og 3 skåle lavet som var de mandler på den anden gren, med en knop og en blomst: sådant på de 6 grene der kommer ud fra lysestagen.Ex 25:33 Three bowls made like unto almonds, with a knop and a flower in one branch; and three bowls made like almonds in the other branch, with a knop and a flower: so in the six branches that come out of the candlestick.
[2Mo 25:34 DK-KJV] Og på lysestagen skal være 4 skåle som var de mandler, med deres knopper og deres blomster.Ex 25:34 And in the candlestick shall be four bowls made like unto almonds, with their knops and their flowers.
[2Mo 25:35 DK-KJV] Og der skal være en knop under 2 grene af det samme, og en knop under 2 grene af det samme, og en knop under 2 grene af det samme, ifølge de 6 grene der udgår fra lysestagen.Ex 25:35 And there shall be a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches that proceed out of the candlestick.
[2Mo 25:36 DK-KJV] Og deres knopper og deres grene skal være af det samme: det hele skal være et slået arbejde af rent guld.Ex 25:36 Their knops and their branches shall be of the same: all it shall be one beaten work of pure gold.
[2Mo 25:37 DK-KJV] Og du skal lave dens 7 lamper: og de skal antænde dens lamper, så de må gi’ lys op imod den.Ex 25:37 And thou shalt make the seven lamps thereof: and they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it.
[2Mo 25:38 DK-KJV] Og dens vægesakse, og dens aksefade, skal være af rent guld.Ex 25:38 And the tongs thereof, and the snuffdishes thereof, shall be of pure gold.
[2Mo 25:39 DK-KJV] Han skal lave den af 34 kilo rent guld, med alle disse kar. “et hebraisk talent svarer til 34.2 kilo”Ex 25:39 Of a talent of pure gold shall he make it, with all these vessels.
[2Mo 25:40 DK-KJV] Og se til at du laver dem efter deres skabelon, som var vist dig på bjerget.Ex 25:40 And look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount.
[2Mo 26:1 DK-KJV] Desuden skal du lave tabernaklet med 10 gardiner af fint snoet linned, og blå, og violet, og skarlagenrød: med keruber af kyndigt arbejde skal du lave dem.Ex 26:1 Moreover thou shalt make the tabernacle with ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work shalt thou make them.
[2Mo 26:2 DK-KJV] Længden på et gardin skal være 14 meter, og bredden på et gardin 2 meter: og alle gardinerne skal ha’ samme mål.Ex 26:2 The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and every one of the curtains shall have one measure.
[2Mo 26:3 DK-KJV] 5 gardiner skal samles med hinanden; og de andre 5 gardiner skal samles med hinanden.Ex 26:3 The five curtains shall be coupled together one to another; and other five curtains shall be coupled one to another.
[2Mo 26:4 DK-KJV] Og du skal lave hæmper af blå på kanten på det ene gardin fra rikanten i samlingen; og det skal du også gøre på den yderste kant på det andet gardin, i samlingen på det andet.Ex 26:4 And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain from the selvedge in the coupling; and likewise shalt thou make in the uttermost edge of another curtain, in the coupling of the second.
[2Mo 26:5 DK-KJV] 50 hæmper skal du lave på det ene gardin, og 50 hæmper skal du lave på kanten af det andet gardin der er i samlingen på det andet; så hæmperne må holde fast i hinanden.Ex 26:5 Fifty loops shalt thou make in the one curtain, and fifty loops shalt thou make in the edge of the curtain that is in the coupling of the second; that the loops may take hold one of another.
[2Mo 26:6 DK-KJV] Og du skal lave 50 nagler af guld, og samle gardinerne med naglerne: og det skal være et tabernakel.Ex 26:6 And thou shalt make fifty taches of gold, and couple the curtains together with the taches: and it shall be one tabernacle.
[2Mo 26:7 DK-KJV] Og du skal lave gardiner af geddehår til at være et dække over tabernaklet: 11 gardiner skal du lave.Ex 26:7 And thou shalt make curtains of goats’ hair to be a covering upon the tabernacle: eleven curtains shalt thou make.
[2Mo 26:8 DK-KJV] Længden på et gardin skal være 15 meter, og bredden på et gardin 2 meter: og de 11 gardiner skal alle ha’ samme mål.Ex 26:8 The length of one curtain shall be thirty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and the eleven curtains shall be all of one measure.
[2Mo 26:9 DK-KJV] Og du skal samle 5 gardiner med demselv, og 6 gardiner med demselv, og skal doble de 6 gardiner på tabernaklets forside.Ex 26:9 And thou shalt couple five curtains by themselves, and six curtains by themselves, and shalt double the sixth curtain in the forefront of the tabernacle.
[2Mo 26:10 DK-KJV] Og du skal lave 50 hæmper på kanten af det ene gardin der er yderst i samlingen, og 50 hæmper på kanten på det gardin som samler det andet.Ex 26:10 And thou shalt make fifty loops on the edge of the one curtain that is outmost in the coupling, and fifty loops in the edge of the curtain which coupleth the second.
[2Mo 26:11 DK-KJV] Og du skal lave 50 nagler af messing, og putte naglerne ind i hæmperne, og samle teltet sammen, så det må bli’ et.Ex 26:11 And thou shalt make fifty taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one.
[2Mo 26:12 DK-KJV] Og resten der mangler fra gardinerne fra teltet, det halve gardin der mangler, skal hænge over bagsiden på tabernaklet.Ex 26:12 And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle.
[2Mo 26:13 DK-KJV] Og 0,5 meter på den ene side, og 0,5 meter på den anden side fra det som mangler i længden fra gardinerne fra teltet, det skal hænge over siderne på tabernaklet på denne side og på den side, for at dække det.Ex 26:13 And a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent, it shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it.
[2Mo 26:14 DK-KJV] Og du skal lave et dække til teltet af rødt tørret vædderskind, og et dække over af grævlingeskind.Ex 26:14 And thou shalt make a covering for the tent of rams’ skins dyed red, and a covering above of badgers’ skins.
[2Mo 26:15 DK-KJV] Og du skal lave de opretstående planker til tabernaklet af akacietræ.Ex 26:15 And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing up.
[2Mo 26:16 DK-KJV] Hver blanke skal være 5 meter lang, og hver planke skal være 0.75 meter bred.Ex 26:16 Ten cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board.
[2Mo 26:17 DK-KJV] Der skal være 2 tapper i en planke, sat i orden overfor hinanden: sådanne skal du lave til alle plankerne til tabernaklet.Ex 26:17 Two tenons shall there be in one board, set in order one against another: thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle.
[2Mo 26:18 DK-KJV] Og du skal lave plankerne til tabernaklet, 20 planker på den sydvendte side.Ex 26:18 And thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards on the south side southward.
[2Mo 26:19 DK-KJV] Og du skal lave 40 sokler af sølv under de 20 planker; 2 sokler under en planke til hans 2 nagler, og 2 sokler under en anden planke til hans 2 nagler.Ex 26:19 And thou shalt make forty sockets of silver under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.
[2Mo 26:20 DK-KJV] Og til den anden side på tabernaklet på den nordvendte side skal der være 20 planker:Ex 26:20 And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be twenty boards:
[2Mo 26:21 DK-KJV] Og deres 40 sokler af sølv; 2 sokler under en planke, og 2 sokler under en anden planke.Ex 26:21 And their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.
[2Mo 26:22 DK-KJV] Og til den vestvendte side på tabernaklet skal du lave 6 planker.Ex 26:22 And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make six boards.
[2Mo 26:23 DK-KJV] Og 2 planker skal du lave til hjørnerne på tabernaklet i de 2 sider.Ex 26:23 And two boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the two sides.
[2Mo 26:24 DK-KJV] Og de skal være samlet forneden, og de skal være samlet sammen over hovedet på den med en ring: sådant skal det være med dem begge; de skal være der til de 2 hjørner.Ex 26:24 And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring: thus shall it be for them both; they shall be for the two corners.
[2Mo 26:25 DK-KJV] Og de skal være 8 planker, og deres sokler af sølv, 16 sokler; 2 sokler under en planke, og 2 sokler under en anden planke.Ex 26:25 And they shall be eight boards, and their sockets of silver, sixteen sockets; two sockets under one board, and two sockets under another board.
[2Mo 26:26 DK-KJV] Og du skal lave tværplanker af akacietræ; 5 planker på den ene side af tabernaklet,Ex 26:26 And thou shalt make bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,
[2Mo 26:27 DK-KJV] Og 5 tværplanker til plankerne på den anden side af tabernaklet, og 5 tværplanker til sideplankerne af tabernaklet, til de 2 vestvendte sider.Ex 26:27 And five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the side of the tabernacle, for the two sides westward.
[2Mo 26:28 DK-KJV] Og den midterste tværplanke i midten på planken skal nå fra ende til ende.Ex 26:28 And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end.
[2Mo 26:29 DK-KJV] Og du skal belægge plankerne med guld, og lave deres ringe af guld til stederne for tværplankerne: og du skal belægge tværplankerne med guld.Ex 26:29 And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars: and thou shalt overlay the bars with gold.
[2Mo 26:30 DK-KJV] Og du skal rejse tabernaklet op efter den udformning som blev vist dig på bjerget.Ex 26:30 And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was shewed thee in the mount.
[2Mo 26:31 DK-KJV] Og du skal lave et slør af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned af kyndigt arbejde, med keruber skal det laves:Ex 26:31 And thou shalt make a vail of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work: with cherubims shall it be made:
[2Mo 26:32 DK-KJV] Og du skal hænge det på 4 søjler af akacietræ belagt med guld: deres kroge skal være af guld, over de 4 sokler af sølv.Ex 26:32 And thou shalt hang it upon four pillars of shittim wood overlaid with gold: their hooks shall be of gold, upon the four sockets of silver.
[2Mo 26:33 DK-KJV] Og du skal hænge sløret op under naglerne, så du derinde indenfor sløret må bringe vidnesbyrdets ark: og sløret skal for jer opdele mellem det hellige sted og det helligste.Ex 26:33 And thou shalt hang up the vail under the taches, that thou mayest bring in thither within the vail the ark of the testimony: and the vail shall divide unto you between the holy place and the most holy.
[2Mo 26:34 DK-KJV] Og du skal sætte barmhjertighedssædet over vidnesbyrdets ark i det helligste sted.Ex 26:34 And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place.
[2Mo 26:35 DK-KJV] Og du skal sætte bordet udenfor sløret, og lyssestagen op imod bordet på den side af tabernaklet der vender mod syd: og du skal sætte bordet på nordsiden.Ex 26:35 And thou shalt set the table without the vail, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle toward the south: and thou shalt put the table on the north side.
[2Mo 26:36 DK-KJV] Og du skal lave et forhæng til teltdøren, af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned, udvirket med syarbejde.Ex 26:36 And thou shalt make an hanging for the door of the tent, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework.
[2Mo 26:37 DK-KJV] Og du skal til forhænget lave 5 søjler af akacietræ, og belægge dem med guld, og deres kroge skal være af guld: og du skal støbe 5 sokler af messing til dem.Ex 26:37 And thou shalt make for the hanging five pillars of shittim wood, and overlay them with gold, and their hooks shall be of gold: and thou shalt cast five sockets of brass for them.
[2Mo 27:1 DK-KJV] Og af akacietræ skal du lave et alter, 2.5 meter langt, og 2.5 meter bredt; alteret skal være firkantet: og des højde skal være 1.5 meter.Ex 27:1 And thou shalt make an altar of shittim wood, five cubits long, and five cubits broad; the altar shall be foursquare: and the height thereof shall be three cubits.
[2Mo 27:2 DK-KJV] Og i des 4 hjørner skal du lave horn på det: hans horn skal være af det samme: og du skal belægge det med messing.Ex 27:2 And thou shalt make the horns of it upon the four corners thereof: his horns shall be of the same: and thou shalt overlay it with brass.
[2Mo 27:3 DK-KJV] Og til at modtage hans aske skal du lave hans pander, og hans skovle, og hans baljer, og hans kødkroge, og hans ildpander: alle des kar skal du lave af messing.Ex 27:3 And thou shalt make his pans to receive his ashes, and his shovels, and his basons, and his fleshhooks, and his firepans: all the vessels thereof thou shalt make of brass.
[2Mo 27:4 DK-KJV] Og af et messing-netværk skal du lave en rist til det; og i des 4 hjørner på nettet skal du lave 4 messingbelagte ringe.Ex 27:4 And thou shalt make for it a grate of network of brass; and upon the net shalt thou make four brasen rings in the four corners thereof.
[2Mo 27:5 DK-KJV] Og under alterets omslutning forneden skal du sætte det, så nettet må være lige til alterets midte.Ex 27:5 And thou shalt put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even to the midst of the altar.
[2Mo 27:6 DK-KJV] Og til alteret skal du lave stave, stave af akacietræ, og belægge dem med messing.Ex 27:6 And thou shalt make staves for the altar, staves of shittim wood, and overlay them with brass.
[2Mo 27:7 DK-KJV] Og stavene skal lægges ind i ringene, og stavene skal være på alterets 2 sider, for at bære det.Ex 27:7 And the staves shall be put into the rings, and the staves shall be upon the two sides of the altar, to bear it.
[2Mo 27:8 DK-KJV] Du skal lave det hult med brædder: som det var vist dig på bjerget, sådant skal du lave det.Ex 27:8 Hollow with boards shalt thou make it: as it was shewed thee in the mount, so shall they make it.
[2Mo 27:9 DK-KJV] Og du skal lave tabernaklets forgård: der skal være forhæng til forgården af fint snoet linned som er 50 meter lange på den ene side mod den sydvendte side:Ex 27:9 And thou shalt make the court of the tabernacle: for the south side southward there shall be hangings for the court of fine twined linen of an hundred cubits long for one side:
[2Mo 27:10 DK-KJV] Og af messing skal dens 20 søjler og deres 20 sokler være; af sølv skal krogene på søjlerne og deres skivebeslag være.Ex 27:10 And the twenty pillars thereof and their twenty sockets shall be of brass; the hooks of the pillars and their fillets shall be of silver.
[2Mo 27:11 DK-KJV] Og ligeså skal der være forhæng som er 50 meter lange i længde mod nordsiden, og af messing hans 20 søjler og deres 20 sokler; krogene på søjlerne og deres skivebeslag af sølv.Ex 27:11 And likewise for the north side in length there shall be hangings of an hundred cubits long, and his twenty pillars and their twenty sockets of brass; the hooks of the pillars and their fillets of silver.
[2Mo 27:12 DK-KJV] Og til forgårdens bredde skal der være 25 meter lange forhæng på vestsiden: deres søjler 10, og deres sokler 10.Ex 27:12 And for the breadth of the court on the west side shall be hangings of fifty cubits: their pillars ten, and their sockets ten.
[2Mo 27:13 DK-KJV] Og forgårdens bredde skal være 25 meter på dens østvendte side.Ex 27:13 And the breadth of the court on the east side eastward shall be fifty cubits.
[2Mo 27:14 DK-KJV] Portforhænget på den ene side skal være 7.5 meter: deres søjler 3, og deres sokler 3.Ex 27:14 The hangings of one side of the gate shall be fifteen cubits: their pillars three, and their sockets three.
[2Mo 27:15 DK-KJV] Og der skal være 7.5 meter forhæng på den anden side: deres søjler 3, og deres sokler 3.Ex 27:15 And on the other side shall be hangings fifteen cubits: their pillars three, and their sockets three.
[2Mo 27:16 DK-KJV] Og til forgårdsporten skal der være 20 meter forhæng, af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned, udvirket med syarbejde: og deres søjler skal være 4, og deres sokler 4.Ex 27:16 And for the gate of the court shall be an hanging of twenty cubits, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework: and their pillars shall be four, and their sockets four.
[2Mo 27:17 DK-KJV] Alle søjlerne rundt om forgården skal være skivebelagt med sølv; deres kroge skal være af sølv, og deres sokler af messing.Ex 27:17 All the pillars round about the court shall be filleted with silver; their hooks shall be of silver, and their sockets of brass.
[2Mo 27:18 DK-KJV] 50 meter skal forgårdens længde være, alle steder og bredden 25, og af fint snoet linned en højde på 2.5, og deres sokler messingEx 27:18 The length of the court shall be an hundred cubits, and the breadth fifty every where, and the height five cubits of fine twined linen, and their sockets of brass.
[2Mo 27:19 DK-KJV] I hele des tjeneste skal alle tabernaklets kar, og des nagler, og alle forgårdens nagler, være af messing.Ex 27:19 All the vessels of the tabernacle in all the service thereof, and all the pins thereof, and all the pins of the court, shall be of brass.
[2Mo 27:20 DK-KJV] Og Israels børn skal du befale, så de til dig bringer ren presset olivenolie til lyset, for at årsage at lampen altid brænder.Ex 27:20 And thou shalt command the children of Israel, that they bring thee pure oil olive beaten for the light, to cause the lamp to burn always.
[2Mo 27:21 DK-KJV] I menighedens tabernakel udenfor sløret, som er foran vidnesbyrdet, skal Aaron og hans sønner fra aften til morgen ordne det foran HERREN: på vegne af Israels børn skal det være en vedtægt for altid overfor deres generationer.Ex 27:21 In the tabernacle of the congregation without the vail, which is before the testimony, Aaron and his sons shall order it from evening to morning before the LORD: it shall be a statute for ever unto their generations on the behalf of the children of Israel.
[2Mo 28:1 DK-KJV] Og ta’ du Aaron din bror til dig, og hans sønner hos ham, iblandt Israels børn, så han må betjene overfor mig i præsteembedet, ja Aaron, Nadab og Abihu, Elezar og Ithamar, Aarons sønner.Ex 28:1 And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest’s office, even Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron’s sons.
[2Mo 28:2 DK-KJV] Og du skal lave hellige beklædningsgenstande til Aaron din bror for herlighed og for skønhed.Ex 28:2 And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty.
[2Mo 28:3 DK-KJV] Og du skal tale til alle der er vis i hjertet, som er fyldt med visdomsånd, så de for at indvi ham må lave Aarons beklædningsgenstande, så han må betjene overfor mig i præsteembedet.Ex 28:3 And thou shalt speak unto all that are wise hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron’s garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 28:4 DK-KJV] Og disse er beklædningsgenstandene som de skal lave; en brystplade, og en efod, en kåbe, og en broderet frakke, en turban, og et omslag: og de skal lave hellige beklædningsgenstande til Aaron din bror, og hans sønner, så han må betjene overfor mig i præsteembedet.Ex 28:4 And these are the garments which they shall make; a breastplate, and an ephod, and a robe, and a broidered coat, a mitre, and a girdle: and they shall make holy garments for Aaron thy brother, and his sons, that he may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 28:5 DK-KJV] Og de skal ta’ guld, og blå, og violet, og skarlagenrød, og fint linned.Ex 28:5 And they shall take gold, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen.
[2Mo 28:6 DK-KJV] Og de skal lave efoden af guld, af blå, og af violet, af skarlagenrød, og fint snoet linned, med kyndigt arbejde.Ex 28:6 And they shall make the ephod of gold, of blue, and of purple, of scarlet, and fine twined linen, with cunning work.
[2Mo 28:7 DK-KJV] Den skal ha’ dens 2 skulderstykker samlet ved dens 2 ender; og sådant skal den være sat sammen.Ex 28:7 It shall have the two shoulderpieces thereof joined at the two edges thereof; and so it shall be joined together.
[2Mo 28:8 DK-KJV] Og efodens mærkværdige omslag, som er over den, skal være af det samme, efter des udarbejdning; ja af guld, af blå, af violet, af skarlagenrød, og fint snoet linned.Ex 28:8 And the curious girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work thereof; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
[2Mo 28:9 DK-KJV] Og du skal ta’ 2 onyx sten, og gravere på dem navnene på Israels børn:Ex 28:9 And thou shalt take two onyx stones, and grave on them the names of the children of Israel:
[2Mo 28:10 DK-KJV] 6 af deres navne på 1 sten, og de andres navne fra resten på den anden sten, efter deres fødsel.Ex 28:10 Six of their names on one stone, and the other six names of the rest on the other stone, according to their birth.
[2Mo 28:11 DK-KJV] Med arbejdet fra en gravør på sten, som indgraveringerne på en signeringsring, skal du indgravere de 2 sten med navnene på Israels børn: du skal lave dem så de kan indsættes i indfatninger af guld.Ex 28:11 With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, shalt thou engrave the two stones with the names of the children of Israel: thou shalt make them to be set in ouches of gold.
[2Mo 28:12 DK-KJV] Og du skal som mindemærkesten overfor Israels børn sætte de 2 sten på skuldrene af efoden: og Aaron skal bære deres navne foran HERREN som et mindesmærke på hans 2 skulder.Ex 28:12 And thou shalt put the two stones upon the shoulders of the ephod for stones of memorial unto the children of Israel: and Aaron shall bear their names before the LORD upon his two shoulders for a memorial.
[2Mo 28:13 DK-KJV] Og du skal lave indfatninger af guld;Ex 28:13 And thou shalt make ouches of gold;
[2Mo 28:14 DK-KJV] Og ved enderne 2 kæder af rent guld; af flettet arbejde skal du lave dem, og fæstne de flettede kæder til indfatningerne.Ex 28:14 And two chains of pure gold at the ends; of wreathen work shalt thou make them, and fasten the wreathen chains to the ouches.
[2Mo 28:15 DK-KJV] Og du skal lave domsbrystpladen med kyndigt arbejde; ligesom efoden var udvirket skal du lave den; af guld, af blå, og af violet, af skarlagenrød, og fint snoet linned, skal du lave den.Ex 28:15 And thou shalt make the breastplate of judgment with cunning work; after the work of the ephod thou shalt make it; of gold, of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine twined linen, shalt thou make it.
[2Mo 28:16 DK-KJV] Firkantet skal den være når den er bukket dobbelt; den skal være 25 cm. bred. Ex 28:16 Foursquare it shall be being doubled; a span shall be the length thereof, and a span shall be the breadth thereof.
[2Mo 28:17 DK-KJV] Og du skal indsætte stenrækker, ja 4 stenrækker: den første række skal være en sardonyks, en topaz, og en karbunkel: dette skal være den første række.Ex 28:17 And thou shalt set in it settings of stones, even four rows of stones: the first row shall be a sardius, a topaz, and a carbuncle: this shall be the first row.
[2Mo 28:18 DK-KJV] Og den anden række skal være, en smaragd, en safir, og en diamant.Ex 28:18 And the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond.
[2Mo 28:19 DK-KJV] Og den tredje række en ligure, en agat, og en ametyst.Ex 28:19 And the third row a ligure, an agate, and an amethyst.
[2Mo 28:20 DK-KJV] Og den fjerde række en beryl, og en onyx, og en jaspis: de skal indsættes i guld i deres indfatninger.Ex 28:20 And the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper: they shall be set in gold in their inclosings.
[2Mo 28:21 DK-KJV] Og stenene skal være med navnene på Israels børn, 12, efter deres navne, som indgraveringerne på en signeringsring; de skal hver og en være med hans navn efter de 12 stammer. Ex 28:21 And the stones shall be with the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet; every one with his name shall they be according to the twelve tribes.
[2Mo 28:22 DK-KJV] Og på brystpladen skal du af rent guld lave kæder ved enderne af vævet arbejde.Ex 28:22 And thou shalt make upon the breastplate chains at the ends of wreathen work of pure gold.
[2Mo 28:23 DK-KJV] Og på brystpladen skal du lave 2 ringe af guld, og skal sætte de 2 ringe på de 2 ender af brystpladen.Ex 28:23 And thou shalt make upon the breastplate two rings of gold, and shalt put the two rings on the two ends of the breastplate.
[2Mo 28:24 DK-KJV] Og du skal sætte de 2 vævede kæder af guld på de 2 ringe som er på de 2 ender af brystpladen.Ex 28:24 And thou shalt put the two wreathen chains of gold in the two rings which are on the ends of the breastplate.
[2Mo 28:25 DK-KJV] Og de 2 andre ender af de 2 vævede kæder skal du fæstne i de 2 indfatninger, og sætte dem på forsiden på efodens skulderstykker.Ex 28:25 And the other two ends of the two wreathen chains thou shalt fasten in the two ouches, and put them on the shoulderpieces of the ephod before it.
[2Mo 28:26 DK-KJV] Og du skal lave 2 ringe af guld, og du skal sætte dem på dens 2 ender af brystpladen i randen, som er på efodens indvendige side.Ex 28:26 And thou shalt make two rings of gold, and thou shalt put them upon the two ends of the breastplate in the border thereof, which is in the side of the ephod inward.
[2Mo 28:27 DK-KJV] Og du skal lave 2 andre ringe af guld, og skal sætte dem på de 2 sider af efoden nedenunder, imod den forreste del, op imod dens andre koblinger, over efodens mærkværdige omslag.Ex 28:27 And two other rings of gold thou shalt make, and shalt put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart thereof, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod.
[2Mo 28:28 DK-KJV] Og de skal binde brystpladen via dens ringe til efodens ringe med en blå knipling, så den må være over efodens mærkværdige omslag, og for ikke at brystpladen bli’r løsnet fra efodenEx 28:28 And they shall bind the breastplate by the rings thereof unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it may be above the curious girdle of the ephod, and that the breastplate be not loosed from the ephod.
[2Mo 28:29 DK-KJV] Og Aaron skal over hans hjerte bære navnene på Israels børn på domsbrystpladen, når han går ind i det hellige sted, som et kontinuerligt mindesmærke foran HERREN.Ex 28:29 And Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart, when he goeth in unto the holy place, for a memorial before the LORD continually.
[2Mo 28:30 DK-KJV] Og i domsbrystpladen skal du putte dit Urim(lys) og din Thummim(sandhed); og de skal være over Aarons hjerte, når han går ind foran HERREN: og Aaron skal over hans hjerte kontinuerligt bære Israels børns dom foran HERREN.Ex 28:30 And thou shalt put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim; and they shall be upon Aaron’s heart, when he goeth in before the LORD: and Aaron shall bear the judgment of the children of Israel upon his heart before the LORD continually.
[2Mo 28:31 DK-KJV] Og du skal lave efodens kåbe helt blå.Ex 28:31 And thou shalt make the robe of the ephod all of blue.
[2Mo 28:32 DK-KJV] Og der skal være et hul i toppen af den, i dens midte: den skal ha’ en binding af vævet arbejde rundt omkring dens hul, som var det hullet fra en brynje, så den ikke revner.Ex 28:32 And there shall be an hole in the top of it, in the midst thereof: it shall have a binding of woven work round about the hole of it, as it were the hole of an habergeon, that it be not rent.
[2Mo 28:33 DK-KJV] Og forneden på rikanten af den skal du lave granatæbler af blå, og af violet, og af skarlagenrød, rundt omkring dens rikant; og klokker af guld mellem dem rundt omkring:Ex 28:33 And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue, and of purple, and of scarlet, round about the hem thereof; and bells of gold between them round about:
[2Mo 28:34 DK-KJV] En gylden klokke og et granatæble, en gylden klokke og et granatæble på rikanten af kåben rundt omkring.Ex 28:34 A golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, upon the hem of the robe round about.
[2Mo 28:35 DK-KJV] Og for at betjene skal den være på Aaron: og hans lyd skal bli’ hørt når han går ind til det hellige sted foran HERREN, og når han kommer ud, for ikke at han dør.Ex 28:35 And it shall be upon Aaron to minister: and his sound shall be heard when he goeth in unto the holy place before the LORD, and when he cometh out, that he die not.
[2Mo 28:36 DK-KJV] Og du skal lave en plade af rent guld, og gravere på den, som indgraveringerne på en signeringsring, HELLIGHED OVERFOR HERREN.Ex 28:36 And thou shalt make a plate of pure gold, and grave upon it, like the engravings of a signet, HOLINESS TO THE LORD.
[2Mo 28:37 DK-KJV] Og du skal sætte en blå knipling på den, så den må være over turbanen; den skal være på turbanens forside.Ex 28:37 And thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the mitre; upon the forefront of the mitre it shall be.
[2Mo 28:38 DK-KJV] Og den skal være på Aarons pande, for at Aaron må bære de hellige tings fejltrin, som Israels børn skal hellige i alle deres hellige gaver; og den skal altid være på hans pande, så de må være accepteret foran HERREN.Ex 28:38 And it shall be upon Aaron’s forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things, which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts; and it shall be always upon his forehead, that they may be accepted before the LORD.
[2Mo 28:39 DK-KJV] Og du skal indbrodere frakken af fint linned, og du skal lave turbanen af fint linned, og du skal lave omslaget med syarbejde.Ex 28:39 And thou shalt embroider the coat of fine linen, and thou shalt make the mitre of fine linen, and thou shalt make the girdle of needlework.
[2Mo 28:40 DK-KJV] Og til Aarons sønner skal du lave frakker, og du skal lave omslag til dem, og du skal lave kyser til dem, for herlighed og for skønhed. Ex 28:40 And for Aaron’s sons thou shalt make coats, and thou shalt make for them girdles, and bonnets shalt thou make for them, for glory and for beauty.
[2Mo 28:41 DK-KJV] Og du skal sætte dem på Aaron din bror, og hans sønner hos ham; og skal salve dem, og indvi dem, og helliggøre dem, så de må betjene overfor mig i præsteembedet.Ex 28:41 And thou shalt put them upon Aaron thy brother, and his sons with him; and shalt anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 28:42 DK-KJV] Og for at dække deres nøgenhed skal du lave knælange bukser til dem; fra deres lænder lige nedover lårene skal de nå:Ex 28:42 And thou shalt make them linen breeches to cover their nakedness; from the loins even unto the thighs they shall reach:
[2Mo 28:43 DK-KJV] Og de skal være på Aaron, og på hans sønner, når de kommer ind til menighedens tabernakel, eller når de kommer nær indtil alteret for at betjene i det hellige sted; for ikke at de bære fejltrin, og dør: det skal overfor ham og hans sæd efter ham være en vedtægt for altid.Ex 28:43 And they shall be upon Aaron, and upon his sons, when they come in unto the tabernacle of the congregation, or when they come near unto the altar to minister in the holy place; that they bear not iniquity, and die: it shall be a statute for ever unto him and his seed after him.
[2Mo 29:1 DK-KJV] Og dette er den ting som du skal gøre overfor dem for at hellige dem, for at betjene overfor for mig i præsteembedet: Ta’ 1 ung stud “kastreret tyr”, og 2 fejlfrie væddere,Ex 29:1 And this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them, to minister unto me in the priest’s office: Take one young bullock, and two rams without blemish,
[2Mo 29:2 DK-KJV] Og usyret brød, og usyrede kager blandet med olie, og usyrede vafler salvet med olie: du skal lave dem af hvedemel.Ex 29:2 And unleavened bread, and cakes unleavened tempered with oil, and wafers unleavened anointed with oil: of wheaten flour shalt thou make them.
[2Mo 29:3 DK-KJV] Og du skal putte dem ned i en kurv, og bringe dem i kurven, med studen og de to væddere.Ex 29:3 And thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket, with the bullock and the two rams.
[2Mo 29:4 DK-KJV] Og du skal bringe Aaron og hans 2 sønner til menighedens tabernakeldør, og skal vaske dem med vand.Ex 29:4 And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation, and shalt wash them with water.
[2Mo 29:5 DK-KJV] Og du skal ta’ beklædningsgenstandene, og putte frakken på Aaron, og efodens kåbe, og efoden, og brystpladen, og omslutte ham med efodens mærkværdige omslag:Ex 29:5 And thou shalt take the garments, and put upon Aaron the coat, and the robe of the ephod, and the ephod, and the breastplate, and gird him with the curious girdle of the ephod:
[2Mo 29:6 DK-KJV] Og du skal sætte turbanen på hans hoved, og sætte den hellige krone på turbanen.Ex 29:6 And thou shalt put the mitre upon his head, and put the holy crown upon the mitre.
[2Mo 29:7 DK-KJV] Da skal du ta’ salveolien, og hælde det på hans hoved, og salve ham.Ex 29:7 Then shalt thou take the anointing oil, and pour it upon his head, and anoint him.
[2Mo 29:8 DK-KJV] Og du skal bringe hans 2 sønner, og putte frakker på dem.Ex 29:8 And thou shalt bring his sons, and put coats upon them.
[2Mo 29:9 DK-KJV] Og du skal omslå dem med omslag, Aaron og hans sønner, og sætte kyser på dem: og præsteembedet skal være deres som en bestandig vedtægt: og du skal indvi Aaron og hans sønner.Ex 29:9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them: and the priest’s office shall be theirs for a perpetual statute: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.
[2Mo 29:10 DK-KJV] Og du skal årsage at en stud bli’r bragt foran menighedens tabernakel: og Aaron og hans sønner skal putte deres hænder på studens hoved.Ex 29:10 And thou shalt cause a bullock to be brought before the tabernacle of the congregation: and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the bullock.
[2Mo 29:11 DK-KJV] Og du skal dræbe studen foran HERREN, ved menighedens tabernakeldør.Ex 29:11 And thou shalt kill the bullock before the LORD, by the door of the tabernacle of the congregation.
[2Mo 29:12 DK-KJV] Og du skal ta’ studens blod, og putte det på alterets horn med din finger, og hælde alt blodet ved siden af alterets bund.Ex 29:12 And thou shalt take of the blood of the bullock, and put it upon the horns of the altar with thy finger, and pour all the blood beside the bottom of the altar.
[2Mo 29:13 DK-KJV] Og du skal ta’ alt fedtet der dækker indvoldene, og hinden der er over leveren, og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, og brænde dem på alteret.Ex 29:13 And thou shalt take all the fat that covereth the inwards, and the caul that is above the liver, and the two kidneys, and the fat that is upon them, and burn them upon the altar.
[2Mo 29:14 DK-KJV] Men studens kød, og hans skin, og hans møg, skal du brænde med ild udenfor lejren: det er en syndoffergave.Ex 29:14 But the flesh of the bullock, and his skin, and his dung, shalt thou burn with fire without the camp: it is a sin offering.
[2Mo 29:15 DK-KJV] Du skal ta’ 1 vædder; og Aaron og hans sønner skal putte deres hænder på vædderens hoved.Ex 29:15 Thou shalt also take one ram; and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram.
[2Mo 29:16 DK-KJV] Og du skal dræbe vædderen, og du skal ta’ hans blod, og stænke det rundt omkring på alteret.Ex 29:16 And thou shalt slay the ram, and thou shalt take his blood, and sprinkle it round about upon the altar.
[2Mo 29:17 DK-KJV] Og du skal skære vædderen i stykker, og vaske hans indvolde, og hans ben, og lægge dem på hans stykker, og på hans hoved.Ex 29:17 And thou shalt cut the ram in pieces, and wash the inwards of him, and his legs, and put them unto his pieces, and unto his head.
[2Mo 29:18 DK-KJV] Og du skal brænde hele vædderen på alteret: det er en brændoffergave overfor HERREN: det er en sød duft, en offergave lavet via ild overfor HERREN.Ex 29:18 And thou shalt burn the whole ram upon the altar: it is a burnt offering unto the LORD: it is a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD.
[2Mo 29:19 DK-KJV] Og du skal ta’ den anden vædder; og Aaron og hans sønner skal putter deres hænder på vædderens hoved.Ex 29:19 And thou shalt take the other ram; and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram.
[2Mo 29:20 DK-KJV] Så skal du dræbe vædderen, og ta’ af hans blod, og putte det på Aarons højre øretip, og på hans sønners højre øretip, og på tomlen på deres højre hånd, og på deres højre fods storetå, og stænke blodet på alteret rundt omkring. Ex 29:20 Then shalt thou kill the ram, and take of his blood, and put it upon the tip of the right ear of Aaron, and upon the tip of the right ear of his sons, and upon the thumb of their right hand, and upon the great toe of their right foot, and sprinkle the blood upon the altar round about.
[2Mo 29:21 DK-KJV] Og du skal ta’ af blodet der er på alteret, og af salveolien, og stænke det på Aaron, og på hans beklædningsgenstande, og på hans sønner, og på beklædningsgenstandene til hans sønner hos ham: og han skal være helliget, og hans beklædningsgenstande, og hans sønner, og hans sønners beklædningsgenstande hos ham.Ex 29:21 And thou shalt take of the blood that is upon the altar, and of the anointing oil, and sprinkle it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon the garments of his sons with him: and he shall be hallowed, and his garments, and his sons, and his sons’ garments with him.
[2Mo 29:22 DK-KJV] Også skal du ta’ fedtet  og culotten fra vædderen, og fedtet der dækker indvoldene, hinden over leveren, og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, og den højre bov; for det er en vædder til indvielse:Ex 29:22 Also thou shalt take of the ram the fat and the rump, and the fat that covereth the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and the fat that is upon them, and the right shoulder; for it is a ram of consecration:
[2Mo 29:23 DK-KJV] Og et brød, og et olieret brød, og en vaffel ud af kurven med usyret brød der er foran HERREN:Ex 29:23 And one loaf of bread, and one cake of oiled bread, and one wafer out of the basket of the unleavened bread that is before the LORD:
[2Mo 29:24 DK-KJV] Og du skal putte det hele i Aarons hænder, og i hans sønners hænder; og skal vifte dem som en vifteoffergave foran HERREN.Ex 29:24 And thou shalt put all in the hands of Aaron, and in the hands of his sons; and shalt wave them for a wave offering before the LORD.
[2Mo 29:25 DK-KJV] Og du skal modtage dem fra deres hænder, og brænde dem på alteret som en brændoffergave, som en sød duft foran HERREN: det er en offergave lavet via ild overfor HERREN.Ex 29:25 And thou shalt receive them of their hands, and burn them upon the altar for a burnt offering, for a sweet savour before the LORD: it is an offering made by fire unto the LORD.
[2Mo 29:26 DK-KJV] Og du skal ta’ brystet fra Aarons indvielsesvædder, og vifte det som en vifteoffergave foran HERREN: og det skal være din del.Ex 29:26 And thou shalt take the breast of the ram of Aaron’s consecration, and wave it for a wave offering before the LORD: and it shall be thy part.
[2Mo 29:27 DK-KJV] Og du skal helliggøre brystet fra vifteoffergaven, og boven fra hæveoffergaven, som er viftet, og som er hævet op, fra indvielsesvædderen, ja af det som er til Aaron, og af det som er til hans sønner.Ex 29:27 And thou shalt sanctify the breast of the wave offering, and the shoulder of the heave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
[2Mo 29:28 DK-KJV] Og det skal for evigt være Aarons og hans sønners via en vedtægt fra Israels børn: for det er en hæveoffergave: og det skal være en hæveoffergave fra Israels børn fra det offer af deres fredsoffergaver, ja deres hæveoffergave til HERREN.Ex 29:28 And it shall be Aaron’s and his sons’ by a statute for ever from the children of Israel: for it is an heave offering: and it shall be an heave offering from the children of Israel of the sacrifice of their peace offerings, even their heave offering unto the LORD.
[2Mo 29:29 DK-KJV] Og de hellige beklædningsgenstande skal være hans sønners efter ham, for at være salvet deri, og for at være indviet i dem.Ex 29:29 And the holy garments of Aaron shall be his sons’ after him, to be anointed therein, and to be consecrated in them.
[2Mo 29:30 DK-KJV] Og den søn der er præst i hans sted skal ta’ dem på i 7 dage, når han kommer ind i menighedens tabernakel for at betjene i det hellige sted.Ex 29:30 And that son that is priest in his stead shall put them on seven days, when he cometh into the tabernacle of the congregation to minister in the holy place.
[2Mo 29:31 DK-KJV] Og du skal ta’ indvielsesvædderen, og syde hans kød i det hellige sted.Ex 29:31 And thou shalt take the ram of the consecration, and seethe his flesh in the holy place.
[2Mo 29:32 DK-KJV] Og Aaron og hans sønner skal spise vædderens kød, og brødet der er i kurven, ved menighedens tabernakeldør.Ex 29:32 And Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram, and the bread that is in the basket, by the door of the tabernacle of the congregation.
[2Mo 29:33 DK-KJV] Og de skal spise de ting hvormed soningen var lavet, for at indvie og for at helliggøre dem: men en fremmed skal ikke spise deraf, fordi de er helligt.Ex 29:33 And they shall eat those things wherewith the atonement was made, to consecrate and to sanctify them: but a stranger shall not eat thereof, because they are holy.
[2Mo 29:34 DK-KJV] Og hvis noget af kødet fra indvielserne, eller fra brødet, er tilbage næste morgen, da skal du brænde det resterende med ild: det skal ikke spises, fordi det er helligt.Ex 29:34 And if ought of the flesh of the consecrations, or of the bread, remain unto the morning, then thou shalt burn the remainder with fire: it shall not be eaten, because it is holy.
[2Mo 29:35 DK-KJV] Og således skal du gøre overfor Aaron, og for hans sønner, i overensstemmelse med alle tingene som jeg har befalet dig: du skal indvie dem i 7 dage.Ex 29:35 And thus shalt thou do unto Aaron, and to his sons, according to all things which I have commanded thee: seven days shalt thou consecrate them.
[2Mo 29:36 DK-KJV] Og du skal hver dag som soning tilbyde en stud som en syndoffergave: og du skal rense alteret, når du har lavet en soning for det, og du skal salve det, for at helliggøre det.Ex 29:36 And thou shalt offer every day a bullock for a sin offering for atonement: and thou shalt cleanse the altar, when thou hast made an atonement for it, and thou shalt anoint it, to sanctify it.
[2Mo 29:37 DK-KJV] I 7 dage skal du lave en soning for alteret, og helliggøre det; og det skal være det helligste alter: hvadsomhelst der rører alteret skal være helligt.Ex 29:37 Seven days thou shalt make an atonement for the altar, and sanctify it; and it shall be an altar most holy: whatsoever toucheth the altar shall be holy.
[2Mo 29:38 DK-KJV] Nu er dette det som du skal tilbyde på alteret; 2 lam fra det første år dag efter dag kontinuerligt. Ex 29:38 Now this is that which thou shalt offer upon the altar; two lambs of the first year day by day continually.
[2Mo 29:39 DK-KJV] Det første lam skal du tilbyde om morgenen; og det andet lam skal du tilbyde om aftenen:Ex 29:39 The one lamb thou shalt offer in the morning; and the other lamb thou shalt offer at even:
[2Mo 29:40 DK-KJV] Og med det ene lam 2.2 kilo mel blandet med 1 liter presset olie; og 1 liter vin som en drikoffergave.Ex 29:40 And with the one lamb a tenth deal of flour mingled with the fourth part of an hin of beaten oil; and the fourth part of an hin of wine for a drink offering.
[2Mo 29:41 DK-KJV] Og det andet lam skal du tilbyde om aftenen, og skal gøre med det efter madoffergaven fra om morgenen, og efter dens drikoffergave, som en sød duft, en offergave lavet via ild overfor HERREN.Ex 29:41 And the other lamb thou shalt offer at even, and shalt do thereto according to the meat offering of the morning, and according to the drink offering thereof, for a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD.
[2Mo 29:42 DK-KJV] Dette skal være en kontinuerlig brændoffergave udover jeres generationer ved menighedens tabernakeldør foran HERREN: der vil jeg møde jer, for at tale til jer der.Ex 29:42 This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD: where I will meet you, to speak there unto thee.
[2Mo 29:43 DK-KJV] Og der vil jeg mødes med Israels børn, og tabernaklet skal være helliggjort via min herlighed.Ex 29:43 And there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory.
[2Mo 29:44 DK-KJV] Og jeg vil helliggøre menighedens tabernakel, og alteret: Jeg vil også helliggøre både Aaron og hans sønner, til at betjene for mig i præsteembedet.Ex 29:44 And I will sanctify the tabernacle of the congregation, and the altar: I will sanctify also both Aaron and his sons, to minister to me in the priest’s office.
[2Mo 29:45 DK-KJV] Og jeg vil bo blandt Israels børn, og vil være deres Gud.Ex 29:45 And I will dwell among the children of Israel, and will be their God.
[2Mo 29:46 DK-KJV] Og de skal vide at jeg er HERREN deres Gud, der bragte dem frem ud af Egyptens land, for at jeg må bo blandt dem: Jeg er HERREN deres Gud.Ex 29:46 And they shall know that I am the LORD their God, that brought them forth out of the land of Egypt, that I may dwell among them: I am the LORD their God.
[2Mo 30:1 DK-KJV] Og du skal lave et alter til at brænde røgelse på: af akacietræ skal du lave det.Ex 30:1 And thou shalt make an altar to burn incense upon: of shittim wood shalt thou make it.
[2Mo 30:2 DK-KJV] Det skal være ½ meter langt, og ½ meter bredt, det skal være firkantet: og det skal være 1 meter højt: des horn skal være af det samme.Ex 30:2 A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof; foursquare shall it be: and two cubits shall be the height thereof: the horns thereof shall be of the same.
[2Mo 30:3 DK-KJV] Og du skal belægge det med rent guld, og des sider rundt om, og des horn; og du skal af guld lave en krone til det rundt om.Ex 30:3 And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof round about, and the horns thereof; and thou shalt make unto it a crown of gold round about.
[2Mo 30:4 DK-KJV] Og du skal lave 2 gyldne ringe til det under des krone, ved des 2 hjørner, på des 2 sider skal du lave det; og de skal være til steder hvor stavene bærer det samtidigt.Ex 30:4 And two golden rings shalt thou make to it under the crown of it, by the two corners thereof, upon the two sides of it shalt thou make it; and they shall be for places for the staves to bear it withal.
[2Mo 30:5 DK-KJV] Og du skal lave stavene af akacietræ, og belægge dem med guld.Ex 30:5 And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold.
[2Mo 30:6 DK-KJV] Og du skal sætte det foran sløret der er ved vidnesbyrdets ark, foran barmhjertighedssædet der er over vidnesbyrdet, hvor jeg vil mødes med dig.Ex 30:6 And thou shalt put it before the vail that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee.
[2Mo 30:7 DK-KJV] Og Aaron skal hver morgen brænde sød røgelse derpå: når han klargør lamperne, skal han brænde røgelse på det.Ex 30:7 And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning: when he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it.
[2Mo 30:8 DK-KJV] Og når Aaron om aftenen tænder lamperne, skal han brænde røgelse på det, en vedvarende røgelse foran HERREN udover jeres generationer.Ex 30:8 And when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the LORD throughout your generations.
[2Mo 30:9 DK-KJV] I skal ikke tilbyde noget underligt røgelse derpå, heller ikke brændoffer, ej heller madoffergave; I skal heller ikke hælde drikoffergave derpå.Ex 30:9 Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering; neither shall ye pour drink offering thereon.
[2Mo 30:10 DK-KJV] Og Aaron skal lave en soning på des horn med blodet fra syndsoningsoffergaven en gang om året: han skal han lave soning på det udover jeres generationer en gang om året: det er helligst for HERREN.Ex 30:10 And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements: once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations: it is most holy unto the LORD.
[2Mo 30:11 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 30:11 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 30:12 DK-KJV] Når du tager summen af Israels børn efter deres antal, da skal de gi’ hver mand en løsesum for hans sjæl til HERREN, når du tæller dem; for ikke at der er nogen plage blandt dem, når du tæller dem.Ex 30:12 When thou takest the sum of the children of Israel after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the LORD, when thou numberest them; that there be no plague among them, when thou numberest them.
[2Mo 30:13 DK-KJV] Dette skal de gi’, hver og en der passerer blandt dem der er talt, en ½ shekel efter helligdomssheklen: en ½ shekel skal være HERRENs offergave. “1 shekel er 20 gerahs: en ½ shekel = 5.7 gram”Ex 30:13 This they shall give, every one that passeth among them that are numbered, half a shekel after the shekel of the sanctuary: (a shekel is twenty gerahs:) an half shekel shall be the offering of the LORD.
[2Mo 30:14 DK-KJV] Hver og en der passerer blandt dem der er talt, fra 20 år gammel og over, skal gi’ en offergave til HERREN.Ex 30:14 Every one that passeth among them that are numbered, from twenty years old and above, shall give an offering unto the LORD.
[2Mo 30:15 DK-KJV] De rige skal ikke gi’ mere, og de fattige skal ikke gi’ mindre end en ½ shekel, når de giver en offergave til HERREN, til at lave en soning for jeres sjæle.Ex 30:15 The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel, when they give an offering unto the LORD, to make an atonement for your souls.
[2Mo 30:16 DK-KJV] Og du skal ta’ soningspengene fra Israels børn, og skal udvælge det til tjenesten af menighedens tabernakel; så det må være et mindesmærke overfor Israels børn foran HERREN, til at lave en soning for jeres sjæle.Ex 30:16 And thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation; that it may be a memorial unto the children of Israel before the LORD, to make an atonement for your souls.
[2Mo 30:17 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 30:17 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 30:18 DK-KJV] Du skal også lave et vaskefad af messing, og også hans fod af messing, til at vaske det hele: og du skal sætte det mellem menighedens tabernakel og alteret, og du skal komme vand i det.Ex 30:18 Thou shalt also make a laver of brass, and his foot also of brass, to wash withal: and thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shalt put water therein.
[2Mo 30:19 DK-KJV] For Aaron og hans sønner skal vaske deres hænder og deres fødder i det:Ex 30:19 For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat:
[2Mo 30:20 DK-KJV] Når de går ind i menighedens tabernakel, skal de vaske sig med vand, for ikke at de dør; eller når de kommer nær indtil alteret for at betjene, for at brænde offergave lavet via ild overfor HERREN:Ex 30:20 When they go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with water, that they die not; or when they come near to the altar to minister, to burn offering made by fire unto the LORD:
[2Mo 30:21 DK-KJV] Så skal de vaske deres hænder og deres fødder, for ikke at de dør: og det skal overfor dem være en evig vedtægt, ja for ham og for hans sæd udover deres generationer.Ex 30:21 So they shall wash their hands and their feet, that they die not: and it shall be a statute for ever to them, even to him and to his seed throughout their generations.
[2Mo 30:22 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 30:22 Moreover the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 30:23 DK-KJV] Ta’ du også til dig primære krydderier, af ren myrra 500 shekler, og af sød kanel halvt så meget, ja 250 shekler, og af sød kalmusrod 250 shekler,Ex 30:23 Take thou also unto thee principal spices, of pure myrrh five hundred shekels, and of sweet cinnamon half so much, even two hundred and fifty shekels, and of sweet calamus two hundred and fifty shekels,
[2Mo 30:24 DK-KJV] Og af kassiakanel 500 shekler, efter helligdomssheklen, og af olivenolie en hin: “1 hin = 3,67 liter – 1 shekel = 11,4 gram”Ex 30:24 And of cassia five hundred shekels, after the shekel of the sanctuary, and of oil olive an hin:
[2Mo 30:25 DK-KJV] Du skal lave det til en olie af hellig salve, en salve sammensat efter apotekerkunsten: det skal være en hellig salveolie.Ex 30:25 And thou shalt make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of the apothecary: it shall be an holy anointing oil.
[2Mo 30:26 DK-KJV] Og du skal med det salve menighedens tabernakel, og vidnesbyrdets ark,Ex 30:26 And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the ark of the testimony,
[2Mo 30:27 DK-KJV] Og bordet og alle hans kar, og lysestagen og hans kar, og røgelsesalteret,Ex 30:27 And the table and all his vessels, and the candlestick and his vessels, and the altar of incense,
[2Mo 30:28 DK-KJV] Og Og brændoffergavealteret med alle hans kar, og vaskefadet og hans fod.Ex 30:28 And the altar of burnt offering with all his vessels, and the laver and his foot.
[2Mo 30:29 DK-KJV] Og du skal helliggøre dem, så de må være helligst: hvadsomhelst der rører dem skal være helligt.Ex 30:29 And thou shalt sanctify them, that they may be most holy: whatsoever toucheth them shall be holy.
[2Mo 30:30 DK-KJV] Og du skal salve Aaron og hans sønner, og indvie dem, så de må betjene overfor mig i præsteembedet.Ex 30:30 And thou shalt anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 30:31 DK-KJV] Og du skal tale til Israels børn, og sige, Dette skal være en hellig salveolie overfor mig udover jeres generationer.Ex 30:31 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, This shall be an holy anointing oil unto me throughout your generations.
[2Mo 30:32 DK-KJV] Det skal ikke hældes udover menneskekød, I skal heller ikke lave nogen anden som den, efter dens sammensætning: det er helligt, og det skal være helligt overfor mig.Ex 30:32 Upon man’s flesh shall it not be poured, neither shall ye make any other like it, after the composition of it: it is holy, and it shall be holy unto you.
[2Mo 30:33 DK-KJV] Hvemsomhelst der sammensætter noget som det, eller hvemsomhelst der putter noget af det på en fremmed, skal nemlig bli’ afskåret fra hans folk.Ex 30:33 Whosoever compoundeth any like it, or whosoever putteth any of it upon a stranger, shall even be cut off from his people.
[2Mo 30:34 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Ta’ søde krydderier til dig, stacte, og onycha, og galbanum; disse søde krydderier sammen med ren frankincense: af hver skal der være den samme vægt:  Ex 30:34 And the LORD said unto Moses, Take unto thee sweet spices, stacte, and onycha, and galbanum; these sweet spices with pure frankincense: of each shall there be a like weight:
[2Mo 30:35 DK-KJV] Og du skal lave en parfume, en konfekture efter apotekerkunsten, sammenblandet, ren og hellig:Ex 30:35 And thou shalt make it a perfume, a confection after the art of the apothecary, tempered together, pure and holy:
[2Mo 30:36 DK-KJV] Og du skal kværne noget af det meget småt, og lægge det foran vidnesbyrdet i menighedens tabernakel, hvor jeg vil mødes med dig: det skal for jer være helligst.Ex 30:36 And thou shalt beat some of it very small, and put of it before the testimony in the tabernacle of the congregation, where I will meet with thee: it shall be unto you most holy.
[2Mo 30:37 DK-KJV] Og vedrørende parfumen som du skal lave, I skal ikke lave noget til jerselv efter dens sammensætning: det skal overfor dig være helligt for HERREN.Ex 30:37 And as for the perfume which thou shalt make, ye shall not make to yourselves according to the composition thereof: it shall be unto thee holy for the LORD.
[2Mo 30:38 DK-KJV] Hvemsomhelst der skal lave noget som det, for at dufte til det, skal nemlig bli’ afskåret fra hans folk.Ex 30:38 Whosoever shall make like unto that, to smell thereto, shall even be cut off from his people.
[2Mo 31:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 31:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 31:2 DK-KJV] Se, jeg har ved navn kaldet Bezaleel sønnen af Uri, sønnen af Hur, fra Judahs stamme:Ex 31:2 See, I have called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah:
[2Mo 31:3 DK-KJV] Og jeg har fyldt ham med Guds ånd, i visdom, i forståelse, og i kundskab, og i alle former for håndværk;Ex 31:3 And I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship,
[2Mo 31:4 DK-KJV] Til at udarbejde ejendommelig gerninger, til arbejde i guld, og i sølv, og i messing,Ex 31:4 To devise cunning works, to work in gold, and in silver, and in brass,
[2Mo 31:5 DK-KJV] Og i stenskæring, for at sætte dem, og i tømmersnitning, for at lave alle former for håndværk.Ex 31:5 And in cutting of stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship.
[2Mo 31:6 DK-KJV] Og jeg, læg mærke til, jeg har hos ham givet Aholiab, sønnen af Ahisamach, fra Dans stamme: og i hjerterne på alle der er vis hjertet har jeg lagt visdom, for at de må lave alt det jeg har befalet dig;Ex 31:6 And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan: and in the hearts of all that are wise hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee;
[2Mo 31:7 DK-KJV] Menighedens tabernakel, og vidnesbyrdets ark, og barmhjertighedssædet der er derpå, og alle møblerne til tabernaklet,Ex 31:7 The tabernacle of the congregation, and the ark of the testimony, and the mercy seat that is thereupon, and all the furniture of the tabernacle,
[2Mo 31:8 DK-KJV] Og bordene og hans møbler, og den ægte lysestage med hans møbler, og røgelsesalteret,Ex 31:8 And the table and his furniture, and the pure candlestick with all his furniture, and the altar of incense,
[2Mo 31:9 DK-KJV] Og Og brændoffergavealteret med alle hans møbler, og vaskefadet og hans fod,Ex 31:9 And the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his foot,
[2Mo 31:10 DK-KJV] Og tjenestetøjet, og de hellige beklædningsgenstande til præsten Aaron, og beklædningsgenstandene til hans sønner, for at betjene i præsteembedet,Ex 31:10 And the cloths of service, and the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons, to minister in the priest’s office,
[2Mo 31:11 DK-KJV] Og salveolien, og sød røgelse til det hellige sted: i overensstemmelse med alt det jeg har befalet dig skal de gøre.Ex 31:11 And the anointing oil, and sweet incense for the holy place: according to all that I have commanded thee shall they do.
[2Mo 31:12 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 31:12 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 31:13 DK-KJV] Tal du også til Israels børn, og sig, I skal sandelig holde min sabbat: for den er et tegn mellem mig og jer udover jeres generationer; så I må vide at jeg er HERREN der helliggør jer.Ex 31:13 Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my sabbaths ye shall keep: for it is a sign between me and you throughout your generations; that ye may know that I am the LORD that doth sanctify you.
[2Mo 31:14 DK-KJV] I skal derfor holde sabbatten; for den er hellig for jer: hver den der besmitter den skal med sikkerhed lide døden: for hver den der gør noget virke deri, den sjæl skal fjernes blandt sit folk.Ex 31:14 Ye shall keep the sabbath therefore; for it is holy unto you: every one that defileth it shall surely be put to death: for whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people.
[2Mo 31:15 DK-KJV] 6 dage må virke bli’ gjort; men i den 7’ne er sabbatshvilen, hellig for HERREN: hvemsomhelst som gør noget virke på sabbatsdagen, han skal med sikkerhed lide døden.Ex 31:15 Six days may work be done; but in the seventh is the sabbath of rest, holy to the LORD: whosoever doeth any work in the sabbath day, he shall surely be put to death.
[2Mo 31:16 DK-KJV] Derfor skal Israels børn holde sabbatten, for at overholde sabbatten udover deres generationer, som en vedvarende pagt. Ex 31:16 Wherefore the children of Israel shall keep the sabbath, to observe the sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant.
[2Mo 31:17 DK-KJV] Det er et tegn mellem mig og Israels børn for evigt: for på 6 dage lavede HERREN himmel og jord, og på den 7’ne dag hvilede han, og var forfrisket.Ex 31:17 It is a sign between me and the children of Israel for ever: for in six days the LORD made heaven and earth, and on the seventh day he rested, and was refreshed.
[2Mo 31:18 DK-KJV] Og han gav til Moses, da han havde gjort en ende på kommunikationen med ham på bjerget Sinai, 2 vidnesbyrds tavler, tavler af sten, skrevet med Guds finger.Ex 31:18 And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon mount Sinai, two tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God.
[2Mo 32:1 DK-KJV] Og da folket så’ at Moses var langt tid om at komme ned fra bjerget, forsamlede folket sig omkring Aaron, og sagde til ham, Op, lav os guder, som skal gå foran os; for angående denne Moses, manden der bragte os op ud af Egyptens land, vi ved ikke hvad der er blevet af ham.Ex 32:1 And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron, and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us; for as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him.
[2Mo 32:2 DK-KJV] Og Aaron sagde til dem, knæk stykker af guldøreringene, som er på jeres hustruers ører, af jeres sønner, og af jeres døtre, og bring dem til mig.Ex 32:2 And Aaron said unto them, Break off the golden earrings, which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me.
[2Mo 32:3 DK-KJV] Og hele folket knækkede stykker af guldøreringene som var på deres ører, og bragte dem til Aaron.Ex 32:3 And all the people brake off the golden earrings which were in their ears, and brought them unto Aaron.
[2Mo 32:4 DK-KJV] Og han modtog dem ved deres hånd, og udformede det med et graveringsværktøj, efter at han havde lavet det til en støbt kalv: og de sagde, Disse er dine guder, Kæreste Israel, som bragte dig op ud af Egyptens land.Ex 32:4 And he received them at their hand, and fashioned it with a graving tool, after he had made it a molten calf: and they said, These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.
[2Mo 32:5 DK-KJV] Og da Aaron så’ den, byggede han et alter foran den; og Aaron lavede en proklamation, og sagde, I morgen er en fest for HERREN.Ex 32:5 And when Aaron saw it, he built an altar before it; and Aaron made proclamation, and said, To morrow is a feast to the LORD.
[2Mo 32:6 DK-KJV] Og de stod tidligt op om morgenen, og tilbød brændoffergaver, og bragte fredsoffergaver; og folket sad ned for at spise og for at drikke, og rejste sig for at lege.Ex 32:6 And they rose up early on the morrow, and offered burnt offerings, and brought peace offerings; and the people sat down to eat and to drink, and rose up to play.
[2Mo 32:7 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Gå, kom dig ned; for dit folk, som du bragte ud af Egyptens land, har korrumperet demselv:Ex 32:7 And the LORD said unto Moses, Go, get thee down; for thy people, which thou broughtest out of the land of Egypt, have corrupted themselves:
[2Mo 32:8 DK-KJV] De har hurtigt skiftet side ud af den vej som jeg befalede dem: de har lavet dem en støbt kalv, og har tilbedt den, og har ofret til den, og sagde, Disse er dine guder, Kæreste Israel, som har bragt dig op ud af Egyptens land.Ex 32:8 They have turned aside quickly out of the way which I commanded them: they have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed thereunto, and said, These be thy gods, O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt.
[2Mo 32:9 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Jeg har set dette folk, og, læg mærket til, det er et stivnakket folk:Ex 32:9 And the LORD said unto Moses, I have seen this people, and, behold, it is a stiffnecked people:
[2Mo 32:10 DK-KJV] Lad mig nu derfor være alene, så mit arrigskab må vokse sig stort imod dem, og for at jeg må konsumere dem: og jeg vil af dig lave en stor nation.Ex 32:10 Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them: and I will make of thee a great nation.
[2Mo 32:11 DK-KJV] Og Moses bønfaldte hans Gud HERREN, og sagde, HERRE, hvorfor vokser dit arrigskab sig stort imod dit folk, som du har bragt ud af Egyptens land med stor kraft, og med en mægtig hånd?Ex 32:11 And Moses besought the LORD his God, and said, LORD, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power, and with a mighty hand?
[2Mo 32:12 DK-KJV] Hvorfor skulle Egypterne tale, og sige, På grund af misgerning bragte han dem ud, for at slå dem ihjel i bjergene, og for at konsumere dem fra jordens overflade? Vend dig væk fra dit voldsomme arrigskab, og anger fra dette onde imod dit folk.Ex 32:12 Wherefore should the Egyptians speak, and say, For mischief did he bring them out, to slay them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from thy fierce wrath, and repent of this evil against thy people.
[2Mo 32:13 DK-KJV] Husk på Abraham, Isak, og Israel, dine tjenere, overfor hvem du sværgede gennem dit eget selv, og sagde til dem, Jeg vil multiplicere jeres sæd som himlens stjerner, og hele dette land som jeg har talt om vil jeg gi’ til jeres sæd, og de skal arve det for evigt.Ex 32:13 Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swarest by thine own self, and saidst unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it for ever.
[2Mo 32:14 DK-KJV] Og HERREN angrede fra det onde som han tænkte at gøre mod hans folk.Ex 32:14 And the LORD repented of the evil which he thought to do unto his people.
[2Mo 32:15 DK-KJV] Og Moses vendte sig, og gik ned fra bjerget, og de 2 vidnesbyrds tavler var i hans hånd: der var skrevet på begge sider af tavlerne; på den ene side og på den anden side var de skrevet på.Ex 32:15 And Moses turned, and went down from the mount, and the two tables of the testimony were in his hand: the tables were written on both their sides; on the one side and on the other were they written.
[2Mo 32:16 DK-KJV] Og tavlerne var Guds værk, og skriften var Guds skrift, udformet på tavlerne.Ex 32:16 And the tables were the work of God, and the writing was the writing of God, graven upon the tables.
[2Mo 32:17 DK-KJV] Og da Josva hørte larmen fra folket da de råbte, sagde han til Moses, Der er en krigslarm i lejren.Ex 32:17 And when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, There is a noise of war in the camp.
[2Mo 32:18 DK-KJV] Og han sagde, Det er ikke stemmen af dem der råber på herredømme, det er heller ikke stemmen af dem der råber på at bli’ besejret: men jeg hører larmen af dem der synger.Ex 32:18 And he said, It is not the voice of them that shout for mastery, neither is it the voice of them that cry for being overcome: but the noise of them that sing do I hear.
[2Mo 32:19 DK-KJV] Og det skete, så snart som han kom nær indtil lejren, at han så kalven, og dansen: og Moses var meget vred, og han kastede tavlerne ud af hans hænder, og knuste dem nedenfor bjerget.Ex 32:19 And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw the calf, and the dancing: and Moses’ anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands, and brake them beneath the mount.
[2Mo 32:20 DK-KJV] Og han tog kalven som de havde lavet, og brændte den i ilden, og formalede den til pulver, og strøede det udover vandet, og fik Israels børn til at drikke af det.Ex 32:20 And he took the calf which they had made, and burnt it in the fire, and ground it to powder, and strawed it upon the water, and made the children of Israel drink of it.
[2Mo 32:21 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron, Hvad gjorde dette folk mod dig, så du har bragt så stor en synd over dem?Ex 32:21 And Moses said unto Aaron, What did this people unto thee, that thou hast brought so great a sin upon them?
[2Mo 32:22 DK-KJV] Og Aaron sagde, Lad ikke min herres vrede vokse: du kender folket, at de er opsat på misgerning.Ex 32:22 And Aaron said, Let not the anger of my lord wax hot: thou knowest the people, that they are set on mischief.
[2Mo 32:23 DK-KJV] For de sagde til mig, Lav os guder, som skal gå foran os: for angående denne Moses, manden der bragte os op ud af Egyptens land, vi ved ikke hvad der er blevet af ham.Ex 32:23 For they said unto me, Make us gods, which shall go before us: for as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him.
[2Mo 32:24 DK-KJV] Og jeg sagde til dem, Hvemsomhelst der har noget guld, lad dem brække det af. Sådant gav de det til mig: da kastede jeg det ind i ilden, og denne kalv kom ud.Ex 32:24 And I said unto them, Whosoever hath any gold, let them break it off. So they gave it me: then I cast it into the fire, and there came out this calf.
[2Mo 32:25 DK-KJV] Og da Moses så’ at folket var nøgne; (for Aaron havde gjort dem nøgne for deres skam blandt der fjender:)Ex 32:25 And when Moses saw that the people were naked; (for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies:)
[2Mo 32:26 DK-KJV] Da stod Moses i lejrporten, og sagde, Hvem er på HERRENs side? lad ham komme til mig. Og alle Levis sønner forsamlede demselv hos ham.Ex 32:26 Then Moses stood in the gate of the camp, and said, Who is on the LORD’S side? let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him.
[2Mo 32:27 DK-KJV] Og han sagde til dem, Dette siger HERREN Israels Gud, Sæt enhver mand hans sværd ved hans side, og gå ind og ud fra port til port udover lejren, og dræb enhver mand hans bror, og enhver mand hans ven, og enhver mand hans næste.Ex 32:27 And he said unto them, Thus saith the LORD God of Israel, Put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbour.
[2Mo 32:28 DK-KJV] Og Levis børn gjorde i overensstemmelse med Moses’ ord: og den dag faldt der omkring 3.000 af folkets mænd.Ex 32:28 And the children of Levi did according to the word of Moses: and there fell of the people that day about three thousand men.
[2Mo 32:29 DK-KJV] For Moses havde sagt, Indvi’ jerselv til HERREN i dag, ja enhver mand over sin søn, og over sin bror; så han denne dag må skænke en velsignelse over jer.Ex 32:29 For Moses had said, Consecrate yourselves to day to the LORD, even every man upon his son, and upon his brother; that he may bestow upon you a blessing this day.
[2Mo 32:30 DK-KJV] Og det skete næste morgen, at Moses sagde til folket, I har syndet en stor synd: og nu vil jeg gå op til HERREN; måske skal jeg lave en soning for jeres synd. Ex 32:30 And it came to pass on the morrow, that Moses said unto the people, Ye have sinned a great sin: and now I will go up unto the LORD; peradventure I shall make an atonement for your sin.
[2Mo 32:31 DK-KJV] Og Moses returnerede til HERREN, og sagde, Åh, dette folk har syndet en stor synd, og har lavet dem guder af guld.Ex 32:31 And Moses returned unto the LORD, and said, Oh, this people have sinned a great sin, and have made them gods of gold.
[2Mo 32:32 DK-KJV] Alligevel nu, hvis du ville tilgive deres synd; og hvis ikke, visk mig, jeg ber dig, ud af din bog som du har skrevet.Ex 32:32 Yet now, if thou wilt forgive their sin—; and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written.
[2Mo 32:33 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Hvemsomhelst der har syndet imod mig, ham vil jeg viske ud af min bog.Ex 32:33 And the LORD said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book.
[2Mo 32:34 DK-KJV] Gå derfor nu, led folket til stedet om hvilket jeg har fortalt dig om: læg mærke til, min Engel skal gå foran dig: imidlertid på dagen når jeg besøger vil jeg besøge deres synd over dem.Ex 32:34 Therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee: behold, mine Angel shall go before thee: nevertheless in the day when I visit I will visit their sin upon them.
[2Mo 32:35 DK-KJV] Og HERREN plagede folket, fordi de lavede kalven, som Aaron lavede.Ex 32:35 And the LORD plagued the people, because they made the calf, which Aaron made.
[2Mo 33:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Ta’ af sted, og gå op herfra, du og hele folket som du bragte op ud af Egyptens land, indtil landet som jeg svor til Abraham, til Isak, og til Jacob, og siger, Til din sæd vil jeg gi’ det:Ex 33:1 And the LORD said unto Moses, Depart, and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I sware unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed will I give it:
[2Mo 33:2 DK-KJV] Og jeg vil sende en engel foran dig; og jeg vil fordrive Canaaniterne, Amoriterne, og Hittiterne, og Perizziterne, Hiviterne, og Jebusiterne:Ex 33:2 And I will send an angel before thee; and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite:
[2Mo 33:3 DK-KJV] Til et land der flyder med mælk og honning: for jeg vil ikke gå op i din midte; for du er et stivnakket folk: for ikke at jeg fortærer dig på vejen.Ex 33:3 Unto a land flowing with milk and honey: for I will not go up in the midst of thee; for thou art a stiffnecked people: lest I consume thee in the way.
[2Mo 33:4 DK-KJV] Og da folket hørte disse onde nyheder, sørgede de: og ingen mand iklædte sig hans ornamenter.Ex 33:4 And when the people heard these evil tidings, they mourned: and no man did put on him his ornaments.
[2Mo 33:5 DK-KJV] For HERREN havde sagt til Moses, Sig til Israels børn, I er et stivnakket folk: i et øjeblik vil jeg komme op ind i din midte, og fortære dig: læg nu derfor dine ornamenter fra dig, så jeg må vide hvad jeg skal gøre mod dig.Ex 33:5 For the LORD had said unto Moses, Say unto the children of Israel, Ye are a stiffnecked people: I will come up into the midst of thee in a moment, and consume thee: therefore now put off thy ornaments from thee, that I may know what to do unto thee.
[2Mo 33:6 DK-KJV] Og Israels børn afklædte sig sine ornamenter ved Horeb-bjerget.Ex 33:6 And the children of Israel stripped themselves of their ornaments by the mount Horeb.
[2Mo 33:7 DK-KJV] Og Moses tog tabernaklet, og slog det op udenfor lejren, et godt stykke fra lejren, og kaldte det Menighedens tabernakel. Og det skete, at hver og en som søgte HERREN gik ud til menighedens tabernakel, som var udenfor lejren.Ex 33:7 And Moses took the tabernacle, and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the Tabernacle of the congregation. And it came to pass, that every one which sought the LORD went out unto the tabernacle of the congregation, which was without the camp.
[2Mo 33:8 DK-KJV] Og det skete, da Moses gik ud til tabernaklet, at hele folket rejste sig op, og alle mand stod ved hans teltdør, og kiggede efter Moses, indtil han var gået ind i tabernaklet.Ex 33:8 And it came to pass, when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up, and stood every man at his tent door, and looked after Moses, until he was gone into the tabernacle.
[2Mo 33:9 DK-KJV] Og det skete, som Moses gik ind i tabernaklet, at skysøjlen dalede ned, og stod ved tabernakeldøren, og HERREN talte med Moses. Ex 33:9 And it came to pass, as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended, and stood at the door of the tabernacle, and the LORD talked with Moses.
[2Mo 33:10 DK-KJV] Og hele folket så skysøjlen stå ved tabernakeldøren: og hele folket rejste sig og tilbad, alle mand i hans teltdør.Ex 33:10 And all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door: and all the people rose up and worshipped, every man in his tent door.
[2Mo 33:11 DK-KJV] Og HERREN talte med Moses ansigt til ansigt, som en mand taler med hans ven. Og han vendte igen tilbage ind i lejren: men hans tjener Josva, Nuns søn, en ung mand, forlod ikke tabernaklet.Ex 33:11 And the LORD spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp: but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle.
[2Mo 33:12 DK-KJV] Og Moses sagde til HERREN, Se, du siger til mig, Bring dette folk op: og du har ikke ladet mig vide hvem du vil sende med mig. Alligevel har du sagt, jeg kender dig ved navn, og du har også i mine øjne fundet nåde.Ex 33:12 And Moses said unto the LORD, See, thou sayest unto me, Bring up this people: and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight.
[2Mo 33:13 DK-KJV] Nu derfor, ber jeg dig, hvis jeg i dine øjne har fundet nåde, vis mig nu din vej, så jeg må kende dig, så jeg i dine øjne må finde nåde: og tænk over at denne nation er dit folk.Ex 33:13 Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight: and consider that this nation is thy people.
[2Mo 33:14 DK-KJV] Og han sagde, Mit nærvær skal gå med dig, og jeg vil give dig hvile.Ex 33:14 And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest.
[2Mo 33:15 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvis dit nærvær ikke går med mig, så bær os ikke op herfra.Ex 33:15 And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence.
[2Mo 33:16 DK-KJV] For hvordan skal det da her bli’ kendt at jeg og dit folk i dine øjne har fundet nåde? er det ikke i det at du går med os? sådant skal vi være adskilt, jeg og dit folk, fra hele folket der er på jordens overflade.Ex 33:16 For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? is it not in that thou goest with us? so shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth.
[2Mo 33:17 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Jeg vil også gøre denne ting som du har talt: for du har i mine øjne fundet nåde, og jeg kender dig ved navn.Ex 33:17 And the LORD said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken: for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name.
[2Mo 33:18 DK-KJV] Og han sagde, jeg bønfalder dig, vis mig din herlighed.Ex 33:18 And he said, I beseech thee, shew me thy glory.
[2Mo 33:19 DK-KJV] Og han sagde, Jeg vil få al min godhed til at passere foran dig, og jeg vil proklamere HERRENs navn foran dig; og vil være nådig med hvem jeg vil være nådig, og vil vise barmhjertighed over hvem jeg vil vise barmhjertighed.Ex 33:19 And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the LORD before thee; and will be gracious to whom I will be gracious, and will shew mercy on whom I will shew mercy.
[2Mo 33:20 DK-KJV] Og han sagde, Du kan ikke se mit ansigt: for der skal intet menneske se mig, og leve.Ex 33:20 And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.
[2Mo 33:21 DK-KJV] Og HERREN sagde, Læg mærke til, der er et sted ved mig, og du skal stå på en klippe:Ex 33:21 And the LORD said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock:
[2Mo 33:22 DK-KJV] Og det skal ske, mens min herlighed passerer forbi, at jeg vil putte dig i en klippesprække, og jeg vil dække dig med min hånd mens jeg passerer forbi:Ex 33:22 And it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in a clift of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by:
[2Mo 33:23 DK-KJV] Og jeg vil fjerne min hånd, og du skal se min bagside: men mit ansigt skal ikke bli’ set.Ex 33:23 And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts: but my face shall not be seen.
[2Mo 34:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Hug dig 2 stentavler ligesom de første: og på disse tavler vil jeg skrive de ord der var på de første tavler, som du knuste.Ex 34:1 And the LORD said unto Moses, Hew thee two tables of stone like unto the first: and I will write upon these tables the words that were in the first tables, which thou brakest.
[2Mo 34:2 DK-KJV] Og vær klar i morgen tidlig, og kom op på Sinai-bjerget i morgen tidlig, og præsenter digselv for mig der på toppen af bjerget.Ex 34:2 And be ready in the morning, and come up in the morning unto mount Sinai, and present thyself there to me in the top of the mount.
[2Mo 34:3 DK-KJV] Og intet menneske skal komme op med dig, lad ej heller noget menneske bli’ set udover bjerget: lad heller ikke flokkene og besætningerne græsse foran bjerget.Ex 34:3 And no man shall come up with thee, neither let any man be seen throughout all the mount; neither let the flocks nor herds feed before that mount.
[2Mo 34:4 DK-KJV] Og han huggede 2 stentavler ligesom de første; og Moses stod tidlig op om morgenen, og gik op på Sinai-bjerget, som HERREN havde befalet ham, og tog de 2 stentavler i hans hånd.Ex 34:4 And he hewed two tables of stone like unto the first; and Moses rose up early in the morning, and went up unto mount Sinai, as the LORD had commanded him, and took in his hand the two tables of stone.
[2Mo 34:5 DK-KJV] Og HERREN dalede ned i skyen, og stod hos ham der, og proklamerede HERRENs navn.Ex 34:5 And the LORD descended in the cloud, and stood with him there, and proclaimed the name of the LORD.
[2Mo 34:6 DK-KJV] Og HERREN passerede forbi foran ham, og proklamerede, HERREN, HERREN Gud, barmhjertig og nådig, tålmodig, og rig på godhed og sandhed,Ex 34:6 And the LORD passed by before him, and proclaimed, The LORD, The LORD God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth,
[2Mo 34:7 DK-KJV] Ved at være barmhjertig mod tusindvis, ved at tilgi’ fejltrin og overtrædelse og synd, og det vil på ingen måde frikende de skyldige; han hjemsøger fædrenes fejltrin over børnene, og over børnebørnene, indtil den tredje og til den fjerde generation.Ex 34:7 Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children’s children, unto the third and to the fourth generation.
[2Mo 34:8 DK-KJV] Og Moses skyndte sig, og bøjede hans hoved mod jorden, og tilbad.Ex 34:8 And Moses made haste, and bowed his head toward the earth, and worshipped.
[2Mo 34:9 DK-KJV] Og han sagde, Hvis nu jeg i dine øjne har fundet nåde, Kæreste Herre, lad min Herre, jeg ber dig, gå blandt os; for det er et stivnakket folk; og bær du over med vore fejltrin og vor synd, og ta’ os som din arv.Ex 34:9 And he said, If now I have found grace in thy sight, O Lord, let my Lord, I pray thee, go among us; for it is a stiffnecked people; and pardon our iniquity and our sin, and take us for thine inheritance.
[2Mo 34:10 DK-KJV] Og han sagde, Læg mærke til, Jeg laver en pagt: foran hele dit folk vil jeg gøre undere, sådanne som ikke er blevet udført på hele jorden, ej heller i nogen nation: og alle de mennesker blandt hvem du er skal se HERRENs virke: for det er en forfærdelig ting som jeg vil gøre mod dig.Ex 34:10 And he said, Behold, I make a covenant: before all thy people I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation: and all the people among which thou art shall see the work of the LORD: for it is a terrible thing that I will do with thee.
[2Mo 34:11 DK-KJV] Overhold du det som jeg befaler dig denne dag: læg mærke til, Jeg uddriver foran dig Amoriterne, og Canaaniterne, og Hetiterne, og Perizziterne, og Hiviterne, og Jebusiterne:Ex 34:11 Observe thou that which I command thee this day: behold, I drive out before thee the Amorite, and the Canaanite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite.
[2Mo 34:12 DK-KJV] Pas på digselv, for ikke at du laver en pagt med de indbyggere fra det land som du går hentil, for ikke at det bli’r til en fælde i din midte:Ex 34:12 Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee:
[2Mo 34:13 DK-KJV] Men I skal destruere deres altre, knuse deres figurer, og fælde deres lunde:Ex 34:13 But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves:
[2Mo 34:14 DK-KJV] For du skal ikke tilbede nogen anden gud: for HERREN, hvis navn er Jaloux, er en jaloux Gud:Ex 34:14 For thou shalt worship no other god: for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God:
[2Mo 34:15 DK-KJV] For ikke at du laver en pagt med de indbyggere fra det land, og de går ind på horevejen efter deres guder, og ofre til deres guder, og en kalder på dig, og du spiser af hans ofre;Ex 34:15 Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice;
[2Mo 34:16 DK-KJV] Og du tager af deres døtre til dine sønner, og deres døtre går ind på horevejen efter deres guder, og får dine sønner til at gå ind på horevejen efter deres guder.Ex 34:16 And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods.
[2Mo 34:17 DK-KJV] Du skal ikke lave dig nogle støbte guder.Ex 34:17 Thou shalt make thee no molten gods.
[2Mo 34:18 DK-KJV] Du skal holde de usyrede brøds fest. 7 dage skal du spise usyret brød, som jeg befalede dig, og det i måneden Abib: for i måneden Abib kom du ud af Egypten.Ex 34:18 The feast of unleavened bread shalt thou keep. Seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, in the time of the month Abib: for in the month Abib thou camest out from Egypt.
[2Mo 34:19 DK-KJV] Alle der åbner livmoderen [Matrixen) er mine; og enhver førstefødt blandt kvæget, om det så er okse eller får, der er hankøn.Ex 34:19 All that openeth the matrix is mine; and every firstling among thy cattle, whether ox or sheep, that is male.
[2Mo 34:20 DK-KJV] Men de førstefødte fra et æsel skal du løskøbe med et lam: og hvis du ikke løskøber ham, da skal du brække hans nakke. Alle de førstefødte fra dine sønner skal du løskøbe. Og ingen skal vise sig for mig tomhændet.Ex 34:20 But the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb: and if thou redeem him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons thou shalt redeem. And none shall appear before me empty.
[2Mo 34:21 DK-KJV] 6 dage skal du arbejde, men på den 7’ne dag skal du hvile: i pløje tid og i høst skal du hvile.Ex 34:21 Six days thou shalt work, but on the seventh day thou shalt rest: in earing time and in harvest thou shalt rest.
[2Mo 34:22 DK-KJV] Og du skal overholde ugernes fest, af førstefrugterne fra hvedehøsten, og indsamlingsfesten ved år’rets afslutning.Ex 34:22 And thou shalt observe the feast of weeks, of the firstfruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year’s end.
[2Mo 34:23 DK-KJV] 3 gange om året skal alle jeres hankøn vise sig foran HERREN Gud, Israels Gud.Ex 34:23 Thrice in the year shall all your men children appear before the Lord GOD, the God of Israel.
[2Mo 34:24 DK-KJV] For jeg vil kaste nationerne ud foran dig, og forstørre dine grænser: der er heller ikke noget menneske som skal ønske sig dit land, når du skal gå op 3 gange om året for at vise dig foran HERREN din Gud.Ex 34:24 For I will cast out the nations before thee, and enlarge thy borders: neither shall any man desire thy land, when thou shalt go up to appear before the LORD thy God thrice in the year.
[2Mo 34:25 DK-KJV] Du skal ikke tilbyde blodet fra mit offer med surdej: offeret fra påskefesten skal heller ikke efterlades til om morgenen.Ex 34:25 Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leaven; neither shall the sacrifice of the feast of the passover be left unto the morning.
[2Mo 34:26 DK-KJV] De første af førstefrugterne fra dit land skal du bringe til HERREN din Guds hus. Du skal ikke syde et kid i hans moders mælk.Ex 34:26 The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring unto the house of the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother’s milk.
[2Mo 34:27 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Skriv du disse ord: for efter forløbet fra disse ord har jeg lavet en pagt med dig og med Israel.Ex 34:27 And the LORD said unto Moses, Write thou these words: for after the tenor of these words I have made a covenant with thee and with Israel.
[2Mo 34:28 DK-KJV] Og han var der hos HERREN 40 dage og 40 nætter; han spiste hverken brød, eller drak vand. Og han skrev pagtsordene på tavlerne, de 10 befalinger.Ex 34:28 And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.
[2Mo 34:29 DK-KJV] Og det skete, da Moses kom ned fra Sinai-bjerget med de 2 vidnesbyrds tavler i Moses’ hånd, da han kom ned fra bjerget, så vidste Moses ikke at huden i hans ansigt skinnede mens han talte med ham.Ex 34:29 And it came to pass, when Moses came down from mount Sinai with the two tables of testimony in Moses’ hand, when he came down from the mount, that Moses wist not that the skin of his face shone while he talked with him.
[2Mo 34:30 DK-KJV] Og da Aaron og alle Israels børn så’ Moses, læg mærke til, huden i hans ansigt skinnede; og de var bange for at komme ham nær.Ex 34:30 And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone; and they were afraid to come nigh him.
[2Mo 34:31 DK-KJV] Og Moses kaldte på dem; og Aaron og alle menighedens ledere returnerede til ham: og Moses talte med dem.Ex 34:31 And Moses called unto them; and Aaron and all the rulers of the congregation returned unto him: and Moses talked with them.
[2Mo 34:32 DK-KJV] Og bagefter kom alle Israels børn nær: og han gav dem som befaling alt det HERREN havde fortalt ham på Sinai-bjerget.Ex 34:32 And afterward all the children of Israel came nigh: and he gave them in commandment all that the LORD had spoken with him in mount Sinai.
[2Mo 34:33 DK-KJV] Og indtil Moses var færdig med at tale med dem, puttede han et slør over hans ansigt.Ex 34:33 And till Moses had done speaking with them, he put a vail on his face.
[2Mo 34:34 DK-KJV] Men da Moses gik ind foran HERREN for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han kom ud. Og han kom ud, og fortalte Israels børn det som han var befalet.Ex 34:34 But when Moses went in before the LORD to speak with him, he took the vail off, until he came out. And he came out, and spake unto the children of Israel that which he was commanded.
[2Mo 34:35 DK-KJV] Og Israels børn så’ Moses’ ansigt, at Moses’ ansigt skinnede: og Moses puttede igen sløret over hans ansigt, indtil han gik ind for at tale med ham.Ex 34:35 And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses’ face shone: and Moses put the vail upon his face again, until he went in to speak with him.
[2Mo 35:1 DK-KJV] Og Moses forsamlede hele Israels børns menighed, og sagde til dem, Disse er ordene som HERREN har befalet, så I skulle gøre dem.Ex 35:1 And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together, and said unto them, These are the words which the LORD hath commanded, that ye should do them.
[2Mo 35:2 DK-KJV] Arbejde skal udføres i 6 dage, men på den 7’ne dag skal der for jer være en helligdag, en sabbat med hvile for HERREN: hvemsomhelst der arbejder deri skal lide døden.Ex 35:2 Six days shall work be done, but on the seventh day there shall be to you an holy day, a sabbath of rest to the LORD: whosoever doeth work therein shall be put to death.
[2Mo 35:3 DK-KJV] I skal ikke antænde ild udover jeres beboelser på sabbatsdagen.Ex 35:3 Ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the sabbath day.
[2Mo 35:4 DK-KJV] Og Moses talte til hele Israels børns menighed, og siger, Dette er de ting som HERREN befalede, og siger,Ex 35:4 And Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the LORD commanded, saying,
[2Mo 35:5 DK-KJV] Ta’ I en offergave til HERREN ud blandt jer: hvemsomhelst der er af et villigt hjerte, lad ham bringe den, en offergave fra HERREN; guld, og sølv, og messing,Ex 35:5 Take ye from among you an offering unto the LORD: whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the LORD; gold, and silver, and brass,
[2Mo 35:6 DK-KJV] Og blå, og violet, og skarlagenrød, og fint linned, og gedehår,Ex 35:6 And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats’ hair,
[2Mo 35:7 DK-KJV] Og vædderskind tørret røde, grævlingeskind, og akacietræ,Ex 35:7 And rams’ skins dyed red, and badgers’ skins, and shittim wood,
[2Mo 35:8 DK-KJV] Og olie til lyset, og krydderier til salveolie, og til den søde røgelse,Ex 35:8 And oil for the light, and spices for anointing oil, and for the sweet incense,
[2Mo 35:9 DK-KJV] Og onyx sten, og sten til at bli’ sat i efoden, og til brystpladenEx 35:9 And onyx stones, and stones to be set for the ephod, and for the breastplate.
[2Mo 35:10 DK-KJV] Og enhver af jer der er vis i hjerte skal komme, og lave alt det HERREN har befalet; Ex 35:10 And every wise hearted among you shall come, and make all that the LORD hath commanded;
[2Mo 35:11 DK-KJV] Tabernaklet, hans telt, og hans dækker, hans nagler, og hans brædder, hans tværplanker, hans søjler, og hans sokler,Ex 35:11 The tabernacle, his tent, and his covering, his taches, and his boards, his bars, his pillars, and his sockets,
[2Mo 35:12 DK-KJV] Arken, og dens stave, med barmhjertighedssædet, og sløret til dækket,Ex 35:12 The ark, and the staves thereof, with the mercy seat, and the vail of the covering,
[2Mo 35:13 DK-KJV] Bordet, og hans stave, og alle hans kar, og skuebrødet,Ex 35:13 The table, and his staves, and all his vessels, and the shewbread,
[2Mo 35:14 DK-KJV] Også lysestagen til lyset, og hans møbler, og hans lamper, med olien til lyset,Ex 35:14 The candlestick also for the light, and his furniture, and his lamps, with the oil for the light,
[2Mo 35:15 DK-KJV] Og røgelsesalteret, og hans stave, og salveolien, og den søde røgelse, og forhænget til døren ved indgangen til tabernaklet,Ex 35:15 And the incense altar, and his staves, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the door at the entering in of the tabernacle,
[2Mo 35:16 DK-KJV] Brændoffergavealteret, med hans messingnetværk, hans stave, og alle hans kar, vaskefadet og hans fod,Ex 35:16 The altar of burnt offering, with his brasen grate, his staves, and all his vessels, the laver and his foot,
[2Mo 35:17 DK-KJV] Forhængene til forgården, hans søjler, og deres sokler, og forhængene til forgårdsdøren,Ex 35:17 The hangings of the court, his pillars, and their sockets, and the hanging for the door of the court,
[2Mo 35:18 DK-KJV] Naglerne til tabernaklet, og naglerne til forgården, og deres strenge,Ex 35:18 The pins of the tabernacle, and the pins of the court, and their cords,
[2Mo 35:19 DK-KJV] Tjenestetøjet, for at udføre tjeneste i det hellige sted, de hellige beklædningsgenstande til præsten Aaron, og beklædningsgenstandene til hans sønner, for at betjene overfor mig i præsteembedet.Ex 35:19 The cloths of service, to do service in the holy place, the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons, to minister in the priest’s office.
[2Mo 35:20 DK-KJV] Og hele Israels børns menighed forlod Moses’ nærvær.Ex 35:20 And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses.
[2Mo 35:21 DK-KJV] Og de kom, hver og en hvis hjerte var berørt, og hver og en hvis ånd var gjort villig, og de bragte HERRENs offergave til arbejdet med menighedens tabernakel, og for hele hans tjeneste, og for de hellige beklædningsgenstande.Ex 35:21 And they came, every one whose heart stirred him up, and every one whom his spirit made willing, and they brought the LORD’S offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments.
[2Mo 35:22 DK-KJV] Og de kom, både mænd og kvinder, alle de som var villige i hjertet, og bragte armbånd, og øreringe, og ringe, og smykkeskrin, alle slags smykker af guld: Og ethvert menneske der ofrede tilbød en offergave af guld til HERREN.Ex 35:22 And they came, both men and women, as many as were willing hearted, and brought bracelets, and earrings, and rings, and tablets, all jewels of gold: and every man that offered offered an offering of gold unto the LORD.
[2Mo 35:23 DK-KJV] Og ethvert menneske, hos hvem der var fundet blå, og violet, og skarlagenrød, og fint linned, og gedehår, og rødt vædderskind, og grævlingeskind, bragte dem.Ex 35:23 And every man, with whom was found blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats’ hair, and red skins of rams, and badgers’ skins, brought them.
[2Mo 35:24 DK-KJV] Hver og en der tilbød en offergave af sølv og messing bragte HERRENs offergave: og hver og en, hos hvem der var fundet akacietræ til noget af tjenestens arbejde, bragte det.Ex 35:24 Every one that did offer an offering of silver and brass brought the LORD’S offering: and every man, with whom was found shittim wood for any work of the service, brought it.
[2Mo 35:25 DK-KJV] Og alle de kvinder der var vise i hjertet spant med deres hænder, og bragte det som de havde spundet, både af blå, og af violet, og af skarlagenrød, og af fint linned.Ex 35:25 And all the women that were wise hearted did spin with their hands, and brought that which they had spun, both of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine linen.
[2Mo 35:26 DK-KJV] Og alle de kvinder hvis hjerte berørte dem i visdom spandt gedehår.Ex 35:26 And all the women whose heart stirred them up in wisdom spun goats’ hair.
[2Mo 35:27 DK-KJV] Og lederne bragte onyx sten, og de sten som skulle sættes, i efoden, og i brystpladen;Ex 35:27 And the rulers brought onyx stones, and stones to be set, for the ephod, and for the breastplate;
[2Mo 35:28 DK-KJV] Og krydderi, og olie til lyset, og til salveolien, og til den søde røgelse.Ex 35:28 And spice, and oil for the light, and for the anointing oil, and for the sweet incense.
[2Mo 35:29 DK-KJV] Israels børn bragte en frivillig offergave til HERREN, enhver mand og kvinde, hvis hjerte var berørt til at bringe alle former for arbejde, som HERREN havde befalet skulle bli’ lavet ved Moses’ hånd.Ex 35:29 The children of Israel brought a willing offering unto the LORD, every man and woman, whose heart made them willing to bring for all manner of work, which the LORD had commanded to be made by the hand of Moses.
[2Mo 35:30 DK-KJV] Og Moses sagde til Israels børn, Se, HERREN har ved navn kaldet Bezaleel sønnen af Uri, sønnen af Hur, fra Judahs stamme;Ex 35:30 And Moses said unto the children of Israel, See, the LORD hath called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah;
[2Mo 35:31 DK-KJV] Og han har fyldt ham med Guds ånd, i visdom, i forståelse, og i kundskab, og i alle former for håndværk;Ex 35:31 And he hath filled him with the spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship;
[2Mo 35:32 DK-KJV] Og til at udarbejde ejendommelig gerninger, til arbejde i guld, og i sølv, og i messing,Ex 35:32 And to devise curious works, to work in gold, and in silver, and in brass,
[2Mo 35:33 DK-KJV] Og i stenskæring, for at sætte dem, og i træsnitning, for at lave alle former for kyndigt arbejde.Ex 35:33 And in the cutting of stones, to set them, and in carving of wood, to make any manner of cunning work.
[2Mo 35:34 DK-KJV] Og han har lagt i hans hjerte at han må undervise, både han, og Aholiab, sønnen af Ahisamach, fra Dans stamme.Ex 35:34 And he hath put in his heart that he may teach, both he, and Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan.
[2Mo 35:35 DK-KJV] Dem har han fyldt med visdom i hjerte, til at udvirke alle former for arbejde, fra gravøren, og fra den kyndige håndværker, og fra indbroderen, i blå, og i skarlagenrød, og i fint linned, og fra væveren, ja fra dem der udføre noget arbejde, og fra de der udarbejder kyndigt arbejde. Ex 35:35 Them hath he filled with wisdom of heart, to work all manner of work, of the engraver, and of the cunning workman, and of the embroiderer, in blue, and in purple, in scarlet, and in fine linen, and of the weaver, even of them that do any work, and of those that devise cunning work.
[2Mo 36:1 DK-KJV] Da udvirkede Bezaleel og Aholiab, og enhver vishjertet mand, i hvem HERREN puttede visdom og forståelse til at forstå hvordan alle former for arbejde skulle udføres i tjenesten med helligdommen, i overensstemmelse med alt det som HERREN havde befalet. Ex 36:1 Then wrought Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whom the LORD put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary, according to all that the LORD had commanded.
[2Mo 36:2 DK-KJV] Og Moses kaldte på Bezaleel and Aholiab, og enhver vishjertet mand, i hvis hjerte HERREN havde puttet visdom, ja enhvers hjerte der var bevæget til at komme til arbejdet for at gøre det:Ex 36:2 And Moses called Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whose heart the LORD had put wisdom, even every one whose heart stirred him up to come unto the work to do it:
[2Mo 36:3 DK-KJV] Og af Moses modtog de hele offergaven, som Israels børn havde bragt til arbejdet for tjenesten med helligdommen, for at lave den med det. Og de bragte stadig frie offergaver til ham hver morgen.Ex 36:3 And they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal. And they brought yet unto him free offerings every morning.
[2Mo 36:4 DK-KJV] Og alle de vise mænd, der udvirkede alt arbejdet med helligdommen, kom alle mand fra hans arbejde som de lavede;Ex 36:4 And all the wise men, that wrought all the work of the sanctuary, came every man from his work which they made;
[2Mo 36:5 DK-KJV] Og de talte med Moses, og siger, Folket bringer meget mere end nok til tjenestens arbejde, hvilket HERREN befalede skulle laves.Ex 36:5 And they spake unto Moses, saying, The people bring much more than enough for the service of the work, which the LORD commanded to make.
[2Mo 36:6 DK-KJV] Og Moses gav befaling, og de fik dette til at bli’ proklameret udover lejren, og siger, Lad hverken mand eller kvinde lave mere arbejde til helligdomsoffergaven. Sådant var folket tilbageholdt fra at bringe mere.Ex 36:6 And Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, Let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing.
[2Mo 36:7 DK-KJV] For tingene de havde var tilstrækkelig for alt arbejdet for at lave det, og for meget.Ex 36:7 For the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much.
[2Mo 36:8 DK-KJV] Og enhver vishjertet mand blandt dem der udvirkede arbejdet på tabernaklet lavede 10 gardiner af fint snoet linned, og blå, og violet, og skarlagenrød: med keruber af kyndigt arbejde lavede han dem.Ex 36:8 And every wise hearted man among them that wrought the work of the tabernacle made ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work made he them.
[2Mo 36:9 DK-KJV] Længden på et gardin var 14 meter, og bredden på et gardin 2 meter: gardinerne var alle af samme størrelse.Ex 36:9 The length of one curtain was twenty and eight cubits, and the breadth of one curtain four cubits: the curtains were all of one size.
[2Mo 36:10 DK-KJV] Og han koblede de 5 gardiner sammen med hinanden: og de andre 5 koblede han sammen med hinanden.Ex 36:10 And he coupled the five curtains one unto another: and the other five curtains he coupled one unto another.
[2Mo 36:11 DK-KJV] Og han lavede hæmper af blå på kanten af et gardin fra rikanten i samlingen: ligeså lavede han ydersiden på et andet gardin, i samlingen på det andet.Ex 36:11 And he made loops of blue on the edge of one curtain from the selvedge in the coupling: likewise he made in the uttermost side of another curtain, in the coupling of the second.
[2Mo 36:12 DK-KJV] Han lavede 50 hæmper på et gardin, og han lavede 50 hæmper på kanten af gardinet som var i samlingen på det andet: hæmperne holdt et gardin sammen med et andet.Ex 36:12 Fifty loops made he in one curtain, and fifty loops made he in the edge of the curtain which was in the coupling of the second: the loops held one curtain to another.
[2Mo 36:13 DK-KJV] Og han lavede 50 nagler af guld, og satte gardinerne sammen med naglerne: sådant blev det til et tabernakel.Ex 36:13 And he made fifty taches of gold, and coupled the curtains one unto another with the taches: so it became one tabernacle.
[2Mo 36:14 DK-KJV] Og han lavede gardiner af gedehår til teltet over tabernaklet: han lavede dem 11 gardiner.Ex 36:14 And he made curtains of goats’ hair for the tent over the tabernacle: eleven curtains he made them.
[2Mo 36:15 DK-KJV] Længden på et gardin var 15 meter, og 2 meter var et gardins bredde: de 11 gardiner var samme størrelse.Ex 36:15 The length of one curtain was thirty cubits, and four cubits was the breadth of one curtain: the eleven curtains were of one size.
[2Mo 36:16 DK-KJV] Og han samlede 5 gardiner med hinanden, og 6 gardiner med hinanden.Ex 36:16 And he coupled five curtains by themselves, and six curtains by themselves.
[2Mo 36:17 DK-KJV] Og han lavede 50 hæmper på ydersiden af gardinet i samlingen, og 50 hæmper lavede han på ydersiden på det gardin som skulle samles med det andet.Ex 36:17 And he made fifty loops upon the uttermost edge of the curtain in the coupling, and fifty loops made he upon the edge of the curtain which coupleth the second.
[2Mo 36:18 DK-KJV] Og han lavede 50 messingnagler til teltsamlingen, så det måtte bli’ et.Ex 36:18 And he made fifty taches of brass to couple the tent together, that it might be one.
[2Mo 36:19 DK-KJV] Og han lavede et dække til teltet af vædderskind der var tørret røde, og et dække af grævlingeskind over det.Ex 36:19 And he made a covering for the tent of rams’ skins dyed red, and a covering of badgers’ skins above that.
[2Mo 36:20 DK-KJV] Og han lavede de opretstående planker til tabernaklet af akacietræ.Ex 36:20 And he made boards for the tabernacle of shittim wood, standing up.
[2Mo 36:21 DK-KJV] Længden på en planke var 5 meter, og bredden på en planke 0,75 meter Ex 36:21 The length of a board was ten cubits, and the breadth of a board one cubit and a half.
[2Mo 36:22 DK-KJV] En planke havde 2 tapper, med den samme afstand fra hinanden: sådanne lavede han til alle tabernaklets planker.Ex 36:22 One board had two tenons, equally distant one from another: thus did he make for all the boards of the tabernacle.
[2Mo 36:23 DK-KJV] Og han lavede planker til tabernaklet; 20 planker til sydsiden sydover:Ex 36:23 And he made boards for the tabernacle; twenty boards for the south side southward:
[2Mo 36:24 DK-KJV] Og 40 sokler af sølv lavede han under de 20 planker; 2 sokler under en planke til hans 2 tapper, og 2 sokler under en anden planke til hans 2 tapper.Ex 36:24 And forty sockets of silver he made under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.
[2Mo 36:25 DK-KJV] Og til den anden side af tabernaklet, som er mod nordhjørnet, lavede han 20 planker,Ex 36:25 And for the other side of the tabernacle, which is toward the north corner, he made twenty boards,
[2Mo 36:26 DK-KJV] Og deres 40 sokler af sølv; 2 sokler under en planke, og 2 sokler under en anden planke.Ex 36:26 And their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.
[2Mo 36:27 DK-KJV] Og til siderne på tabernaklet vestover lavede han 6 planker.Ex 36:27 And for the sides of the tabernacle westward he made six boards.
[2Mo 36:28 DK-KJV] Og 2 planker lavede han til hjørnerne på tabernaklet i de 2 sider.Ex 36:28 And two boards made he for the corners of the tabernacle in the two sides.
[2Mo 36:29 DK-KJV] Og de var samlet forneden, og samlet i toppen, med en ring: sådant gjorde han med begge af dem i begge hjørner.Ex 36:29 And they were coupled beneath, and coupled together at the head thereof, to one ring: thus he did to both of them in both the corners.
[2Mo 36:30 DK-KJV] Og der var 8 planker; og deres sokler var 16 sokler af sølv, under enhver planke 2 sokler.Ex 36:30 And there were eight boards; and their sockets were sixteen sockets of silver, under every board two sockets.
[2Mo 36:31 DK-KJV] Og han lavede tværplanker af akacietræ; 5 til plankerne på en side af tabernaklet,Ex 36:31 And he made bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,
[2Mo 36:32 DK-KJV] Og 5 tværplanker til den anden side af tabernaklet, og 5 tværplanker til plankerne på tabernaklets vestvendte side.Ex 36:32 And five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the tabernacle for the sides westward.
[2Mo 36:33 DK-KJV] Og han lavede en tværdrager til at skyde gennem plankerne fra den ene ende til den anden.Ex 36:33 And he made the middle bar to shoot through the boards from the one end to the other.
[2Mo 36:34 DK-KJV] Og han belagde plankerne med guld, og lavede deres ringe af guld til at bli’ placeret til tværplankerne, og belagde tværplankerne med guld.Ex 36:34 And he overlaid the boards with gold, and made their rings of gold to be places for the bars, and overlaid the bars with gold.
[2Mo 36:35 DK-KJV] Og han lavede et slør af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned: med keruber lavede han det af kyndigt arbejde.Ex 36:35 And he made a vail of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen: with cherubims made he it of cunning work.
[2Mo 36:36 DK-KJV] Og dertil lavede han 4 søjler af akacietræ, og belagde dem med guld: deres kroge var af guld; og han støbte til dem 4 sokler af sølv.Ex 36:36 And he made thereunto four pillars of shittim wood, and overlaid them with gold: their hooks were of gold; and he cast for them four sockets of silver.
[2Mo 36:37 DK-KJV] Og han lavede et forhæng til tabernakeldøren af blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned, af syarbejde;Ex 36:37 And he made an hanging for the tabernacle door of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, of needlework;
[2Mo 36:38 DK-KJV] Og de 5 søjler fra det med deres kroge: og han belagde deres søjlehoveder og deres skivebeslag med guld: men deres 5 sokler var af messing.Ex 36:38 And the five pillars of it with their hooks: and he overlaid their chapiters and their fillets with gold: but their five sockets were of brass.
[2Mo 37:1 DK-KJV] Og Bezaleel lavede arken af akacietræ: 1.25 meter var dens længde, og 0.75 meter var dens bredde, og 0.75 meter var dens højde:Ex 37:1 And Bezaleel made the ark of shittim wood: two cubits and a half was the length of it, and a cubit and a half the breadth of it, and a cubit and a half the height of it:
[2Mo 37:2 DK-KJV] Og han belagde den med rent guld, og lavede en krone til den rundt om.Ex 37:2 And he overlaid it with pure gold within and without, and made a crown of gold to it round about.
[2Mo 37:3 DK-KJV] Og han støbte 4 ringe af guld til den, til at bli’ sat på dens 4 hjørner; ja 2 ringe på dens ene side, og 2 ringe på dens anden side.Ex 37:3 And he cast for it four rings of gold, to be set by the four corners of it; even two rings upon the one side of it, and two rings upon the other side of it.
[2Mo 37:4 DK-KJV] Og han lavede stave af akacietræ, og belagde dem med guld.Ex 37:4 And he made staves of shittim wood, and overlaid them with gold.
[2Mo 37:5 DK-KJV] Og han puttede stavene ind i ringene på arkens sider, til at bære arken.Ex 37:5 And he put the staves into the rings by the sides of the ark, to bear the ark.
[2Mo 37:6 DK-KJV] Og han lavede barmhjertighedssædet af rent guld: 1.25 meter var des længde, og 0.75 meter var des bredde.Ex 37:6 And he made the mercy seat of pure gold: two cubits and a half was the length thereof, and one cubit and a half the breadth thereof.
[2Mo 37:7 DK-KJV] Og han lavede 2 keruber af guld, slået ud af et stykke lavede ham dem, på barmhjertighedssædets 2 ender;Ex 37:7 And he made two cherubims of gold, beaten out of one piece made he them, on the two ends of the mercy seat;
[2Mo 37:8 DK-KJV] Èn kerub ved enden på denne side, og en anden kerub ved enden på den side: ud af barmhjertighedssædet lavede han keruberne på des 2 ender.Ex 37:8 One cherub on the end on this side, and another cherub on the other end on that side: out of the mercy seat made he the cherubims on the two ends thereof.
[2Mo 37:9 DK-KJV] Og keruberne spredte deres vinger ud højt op, og dækkede over barmhjertighedssædet med deres vinger, med deres ansigter mod hinanden; ja mod barmhjertighedssædets sæde var kerubernes ansigter vendt.Ex 37:9 And the cherubims spread out their wings on high, and covered with their wings over the mercy seat, with their faces one to another; even to the mercy seatward were the faces of the cherubims.
[2Mo 37:10 DK-KJV] Og han lavede bordet af akacietræ: 1 meter var des længde, og 0.5 meter des bredde, og 0.75 meter des højde:Ex 37:10 And he made the table of shittim wood: two cubits was the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof:
[2Mo 37:11 DK-KJV] Og han belagde det med rent guld, og lavede dertil en krone af guld rundt om.Ex 37:11 And he overlaid it with pure gold, and made thereunto a crown of gold round about.
[2Mo 37:12 DK-KJV] Og dertil lavede han også en rand på en håndsbredde rundt om; og lavede en krone af guld til des rand rundt om.Ex 37:12 Also he made thereunto a border of an handbreadth round about; and made a crown of gold for the border thereof round about.
[2Mo 37:13 DK-KJV] Og han støbte 4 ringe af guld til det, og satte ringene på des 4 hjørner der var i des 4 bordben.Ex 37:13 And he cast for it four rings of gold, and put the rings upon the four corners that were in the four feet thereof.
[2Mo 37:14 DK-KJV] Op imod randen var ringene, de steder hvor stavene skulle bære bordet.Ex 37:14 Over against the border were the rings, the places for the staves to bear the table.
[2Mo 37:15 DK-KJV] Og han lavede stavene af akacietræ, og belagde dem med guld til at bære bordet.Ex 37:15 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with gold, to bear the table.
[2Mo 37:16 DK-KJV] Og han lavede karrene som var på bordet, hans fade, og hans skeer, og hans skåle, og hans kander til samtidigt at dække, af rent guld.Ex 37:16 And he made the vessels which were upon the table, his dishes, and his spoons, and his bowls, and his covers to cover withal, of pure gold.
[2Mo 37:17 DK-KJV] Og han lavede lysestagen af rent guld: af slået arbejde lavede han lysestagen; hans skaft, og hans gren, hans skåle, hans knopper, og hans blomster, var af det sammen:Ex 37:17 And he made the candlestick of pure gold: of beaten work made he the candlestick; his shaft, and his branch, his bowls, his knops, and his flowers, were of the same:
[2Mo 37:18 DK-KJV] Og dens 6 grene der gik ud af dens sider; 3 grene på lysestagen ud fra dens ene side, og 3 grene på lysestagen ud fra dens anden side.Ex 37:18 And six branches going out of the sides thereof; three branches of the candlestick out of the one side thereof, and three branches of the candlestick out of the other side thereof:
[2Mo 37:19 DK-KJV] 3 skåle der var lavet så de lignede en mandel på en gren, en knop og en blomst; og 3 skåle der var lavet så de lignede en mandel på en anden gren, en knop og en blomst: sådant fortsatte det på de 6 grene der gik ud fra lysestagen.Ex 37:19 Three bowls made after the fashion of almonds in one branch, a knop and a flower; and three bowls made like almonds in another branch, a knop and a flower: so throughout the six branches going out of the candlestick.
[2Mo 37:20 DK-KJV] Og på lysestagen var der 4 skåle lavet som mandler, hans knopper, og hans blomster:Ex 37:20 And in the candlestick were four bowls made like almonds, his knops, and his flowers:
[2Mo 37:21 DK-KJV] Og en knop under 3 grene af det sammen, og en knop under 2 grene af det samme, og en knop under 2 grene af det samme, ifølge de 6 grene der udgår fra den.Ex 37:21 And a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches going out of it.
[2Mo 37:22 DK-KJV] Deres knopper og deres grene var af det samme: det var alt sammen af et slået stykke, af rent guld.Ex 37:22 Their knops and their branches were of the same: all of it was one beaten work of pure gold.
[2Mo 37:23 DK-KJV] Og han lavede 7 lamper, og hans hans vægge-sakse, og hans vægge-tallerkner, af rent guld.Ex 37:23 And he made his seven lamps, and his snuffers, and his snuffdishes, of pure gold.
[2Mo 37:24 DK-KJV] Af 34 kilo rent guld lavede han den, og alle dens kar.Ex 37:24 Of a talent of pure gold made he it, and all the vessels thereof.
[2Mo 37:25 DK-KJV] Og han lavede røgelsesalteret af akacietræ: længden på det var 0,50 meter, og bredden på det var 0,50 meter; det var kvadratisk; og 1 meter var højden på det; des horn var af det samme.Ex 37:25 And he made the incense altar of shittim wood: the length of it was a cubit, and the breadth of it a cubit; it was foursquare; and two cubits was the height of it; the horns thereof were of the same.
[2Mo 37:26 DK-KJV] Og han belagde det med rent guld, både des top, og des sider rundt om, og des horn: af guld lavede han også en krone til det rundt om.Ex 37:26 And he overlaid it with pure gold, both the top of it, and the sides thereof round about, and the horns of it: also he made unto it a crown of gold round about.
[2Mo 37:27 DK-KJV] Og han lavede 2 ringe af guld til det under des krone, ved des 2 hjørner, på des 2 sider, til at være steder hvor stavene bærer det samtidigt.Ex 37:27 And he made two rings of gold for it under the crown thereof, by the two corners of it, upon the two sides thereof, to be places for the staves to bear it withal.
[2Mo 37:28 DK-KJV] Og han lavede stavene af akacietræ, og belagde dem med guld.Ex 37:28 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with gold.
[2Mo 37:29 DK-KJV] Og han lavede den hellige salveolie, og den rene røgelse af søde krydderier, efter apotekerens arbejde.Ex 37:29 And he made the holy anointing oil, and the pure incense of sweet spices, according to the work of the apothecary.
[2Mo 38:1 DK-KJV] Og han lavede brændoffergavealteret af akacietræ: 2.5 meter var des længde, og 2.5 meter var des bredde, og 1.5 meter des højde.Ex 38:1 And he made the altar of burnt offering of shittim wood: five cubits was the length thereof, and five cubits the breadth thereof; it was foursquare; and three cubits the height thereof.
[2Mo 38:2 DK-KJV] Og han lavede des horn på des 4 hjørner; des horn var af det samme: og han belagde det med messing.Ex 38:2 And he made the horns thereof on the four corners of it; the horns thereof were of the same: and he overlaid it with brass.
[2Mo 38:3 DK-KJV] Og til alteret lavede han alle karrene, potterne, og skovlene, og baljerne, og kødkrogene, og ildpanderne: alle des kar lavede han af messing.Ex 38:3 And he made all the vessels of the altar, the pots, and the shovels, and the basons, and the fleshhooks, and the firepans: all the vessels thereof made he of brass.
[2Mo 38:4 DK-KJV] Og han lavede messing-netværk til alteret der omsluttede det forneden i midten.Ex 38:4 And he made for the altar a brasen grate of network under the compass thereof beneath unto the midst of it.
[2Mo 38:5 DK-KJV] Og han støbte 4 ringe til de 4 ender af messing-netværket, for at placere des stave.Ex 38:5 And he cast four rings for the four ends of the grate of brass, to be places for the staves.
[2Mo 38:6 DK-KJV] Og han lavede stavene af akacietræ, og belagde dem med messing.Ex 38:6 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with brass.
[2Mo 38:7 DK-KJV] Og han puttede stavene ind i ringene på alterets sider, til at bære det samtidigt; han lavede alteret hult med planker.Ex 38:7 And he put the staves into the rings on the sides of the altar, to bear it withal; he made the altar hollow with boards.
[2Mo 38:8 DK-KJV] Og han lavede vaskefadet af messing, og foden til det af messing, af spejlene fra kvindeforsamlingen, som forsamledes ved menighedens tabernakeldør.Ex 38:8 And he made the laver of brass, and the foot of it of brass, of the lookingglasses of the women assembling, which assembled at the door of the tabernacle of the congregation.
[2Mo 38:9 DK-KJV] Og han lavede forgården: på sydsiden sydover var forhængene til forgården af fint snoet linned, af 50 meter:Ex 38:9 And he made the court: on the south side southward the hangings of the court were of fine twined linen, an hundred cubits:
[2Mo 38:10 DK-KJV] Deres søjler var 20, og deres sokler 20; krogene på søjlerne og deres skivebeslag var af sølv.Ex 38:10 Their pillars were twenty, and their brasen sockets twenty; the hooks of the pillars and their fillets were of silver.
[2Mo 38:11 DK-KJV] Og til nordsiden var forhængene 50 meter, deres søjler var 20, og deres sokler af messing 20; krogene på søjlerne og deres skivebeslag var af sølv.Ex 38:11 And for the north side the hangings were an hundred cubits, their pillars were twenty, and their sockets of brass twenty; the hooks of the pillars and their fillets of silver.
[2Mo 38:12 DK-KJV] Og til vestsiden var forhængene 25 meter, deres søjler var 10, og deres sokler 10; krogene på søjlerne og deres skivebeslag var af sølv.Ex 38:12 And for the west side were hangings of fifty cubits, their pillars ten, and their sockets ten; the hooks of the pillars and their fillets of silver.
[2Mo 38:13 DK-KJV] Og til østsiden østover 25 meter.Ex 38:13 And for the east side eastward fifty cubits.
[2Mo 38:14 DK-KJV] Forhængene på den ene side af porten var 7.5 meter; deres søjler 3, og deres sokler 3.Ex 38:14 The hangings of the one side of the gate were fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.
[2Mo 38:15 DK-KJV] Og til den anden side af forgårdsporten, på denne hånd og den hånd, var forhængene 7.5 meter; deres søjler 3, og deres sokler 3.Ex 38:15 And for the other side of the court gate, on this hand and that hand, were hangings of fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.
[2Mo 38:16 DK-KJV] Alle forhængene til forgården rundt om var af fint snoet linned.Ex 38:16 All the hangings of the court round about were of fine twined linen.
[2Mo 38:17 DK-KJV] Og soklerne til søjlerne var af messing; krogene på søjlerne og deres skivebeslag af sølv; og belægningen på deres søjlehoveder af sølv; og alle søjlerne til forgården var skivebelagt med sølv.Ex 38:17 And the sockets for the pillars were of brass; the hooks of the pillars and their fillets of silver; and the overlaying of their chapiters of silver; and all the pillars of the court were filleted with silver.
[2Mo 38:18 DK-KJV] Og forhænget til forgårdsporten var syarbejde, at blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned: og længden var 10 meter, og højden på bredden var 2.5 meter, som passer til forgårdens forhæng. Ex 38:18 And the hanging for the gate of the court was needlework, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen: and twenty cubits was the length, and the height in the breadth was five cubits, answerable to the hangings of the court.
[2Mo 38:19 DK-KJV] Og deres søjler var 4, og deres sokler af messing 4; deres kroge af sølv, og belægningen på deres søjlehoveder og deres skivebeslag af sølv.Ex 38:19 And their pillars were four, and their sockets of brass four; their hooks of silver, and the overlaying of their chapiters and their fillets of silver.
[2Mo 38:20 DK-KJV] Og alle naglerne til tabernaklet, og til forgården rundt om, var af messing.Ex 38:20 And all the pins of the tabernacle, and of the court round about, were of brass.
[2Mo 38:21 DK-KJV] Dette er summen af tabernaklet, ja af vidnesbyrdets tabernakel, som det var talt, ifølge Moses’ befaling, til Leviternes betjening, ved Ithamars hånd, søn af præsten Aaron.Ex 38:21 This is the sum of the tabernacle, even of the tabernacle of testimony, as it was counted, according to the commandment of Moses, for the service of the Levites, by the hand of Ithamar, son to Aaron the priest.
[2Mo 38:22 DK-KJV] Og Bezaleel sønnen af Uri, sønnen af Hur, fra Judahs stamme, lavede alt det HERREN befalede Moses.Ex 38:22 And Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, made all that the LORD commanded Moses.
[2Mo 38:23 DK-KJV] Og hos ham var Aholiab, søn af Ahisamach, fra Dans stamme, en gravør, og en kyndig håndværker, og en indbroder i blå, og i skarlagenrød, og fint linned. Ex 38:23 And with him was Aholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver, and a cunning workman, and an embroiderer in blue, and in purple, and in scarlet, and fine linen.
[2Mo 38:24 DK-KJV] Alt det guld der blev brugt til arbejdet i alt arbejdet med det hellige sted, ja guldet fra offergaven, var 991 kilo, og 730 shekler/8.322 kilo, efter helligdomssheklen. “Så ca. et tons”Ex 38:24 All the gold that was occupied for the work in all the work of the holy place, even the gold of the offering, was twenty and nine talents, and seven hundred and thirty shekels, after the shekel of the sanctuary.
[2Mo 38:25 DK-KJV] Og sølvet fra dem der var talt af menigheden var der 3.420 kilo, og 1.775 shekler/20,235 kilo, efter helligdomssheklen.Ex 38:25 And the silver of them that were numbered of the congregation was an hundred talents, and a thousand seven hundred and threescore and fifteen shekels, after the shekel of the sanctuary:
[2Mo 38:26 DK-KJV] En bekah fra alle mand, det er, en halv shekel, efter helligdomssheklen, fra enhver der gik for at bli’ talt, fra 20 år og opefter, fra 603.550 mænd.Ex 38:26 A bekah for every man, that is, half a shekel, after the shekel of the sanctuary, for every one that went to be numbered, from twenty years old and upward, for six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty men.
[2Mo 38:27 DK-KJV] Og af de 3.420 kilo sølv var der støbt sokler til helligdommen, og soklerne til sløret; 100 sokler af de 3.420 kilo, 34,2 kilo til en sokkel.Ex 38:27 And of the hundred talents of silver were cast the sockets of the sanctuary, and the sockets of the vail; an hundred sockets of the hundred talents, a talent for a socket.
[2Mo 38:28 DK-KJV] Og af de 1.775 shekler lavede han kroge til søjlerne, og belagde deres søjlehoveder, og skivebelagde dem.Ex 38:28 And of the thousand seven hundred seventy and five shekels he made hooks for the pillars, and overlaid their chapiters, and filleted them.
[2Mo 38:29 DK-KJV] Og messingoffergaven var 2.394 kilo, og 2.400 shekler.Ex 38:29 And the brass of the offering was seventy talents, and two thousand and four hundred shekels.
[2Mo 38:30 DK-KJV] Og med det lavede han soklerne til menighedens tabernakeldør, og messing-alteret, og des messing-netværk. og alle karrene til alteret,Ex 38:30 And therewith he made the sockets to the door of the tabernacle of the congregation, and the brasen altar, and the brasen grate for it, and all the vessels of the altar,
[2Mo 38:31 DK-KJV] Og soklerne til forgården rundt om, og soklerne til forgårdsporten, og alle naglerne til tabernaklet, og alle naglerne til forgården rundt om.Ex 38:31 And the sockets of the court round about, and the sockets of the court gate, and all the pins of the tabernacle, and all the pins of the court round about.
[2Mo 39:1 DK-KJV] Og af det blå, og violette, og skarlagenrøde, lavede de tjenestetøj, til at gøre tjeneste i det hellige sted, og lavede de hellige beklædningsgenstande til Aaron; som HERREN befalede Moses.Ex 39:1 And of the blue, and purple, and scarlet, they made cloths of service, to do service in the holy place, and made the holy garments for Aaron; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:2 DK-KJV] Og han lavede efoden af guld, blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned.Ex 39:2 And he made the ephod of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
[2Mo 39:3 DK-KJV] Og de slog guldet ud i tynde plader, og skar det til wirere, for at arbejde det ind i det blå, og ind i det violette, og ind i det skarlagenrøde, og ind i det fine linned, med kyndigt arbejde.Ex 39:3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with cunning work.
[2Mo 39:4 DK-KJV] Og lavede skulderstykkerne til den, til at koble den sammen: via de to kanter var den samlet.Ex 39:4 They made shoulderpieces for it, to couple it together: by the two edges was it coupled together.
[2Mo 39:5 DK-KJV] Og det besynderlige omslag til hans efod, der var over den, var af det samme, efter des udarbejdning; af guld, blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned; som HERREN befalede Moses.Ex 39:5 And the curious girdle of his ephod, that was upon it, was of the same, according to the work thereof; of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:6 DK-KJV] Og de frembragte onyx stene indesluttet i indfatninger af guld, graveret, som signeringsringe er graveret, med navnene på Israels børn.Ex 39:6 And they wrought onyx stones inclosed in ouches of gold, graven, as signets are graven, with the names of the children of Israel.
[2Mo 39:7 DK-KJV] Og han satte dem på skulderne af efoden, for at de skulle være stenene som et mindesmærke for Israels børn; som HERREN befalede Moses.Ex 39:7 And he put them on the shoulders of the ephod, that they should be stones for a memorial to the children of Israel; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:8 DK-KJV] Og han lavede brystpladen med kyndigt arbejde, som arbejdet med efoden; af guld, blå, og violet, og skarlagenrød, og fint snoet linned.Ex 39:8 And he made the breastplate of cunning work, like the work of the ephod; of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
[2Mo 39:9 DK-KJV] Den var kvadratisk; de lavede brystpladen dobbel: dens længde var 25 cm., og dens bredde 25 cm., ved at være lagt dobbel.Ex 39:9 It was foursquare; they made the breastplate double: a span was the length thereof, and a span the breadth thereof, being doubled.
[2Mo 39:10 DK-KJV] Og de satte 4 rækker sten i den: den første række var en sardonyks, en topaz, og en karbunkel: dette var den første række.Ex 39:10 And they set in it four rows of stones: the first row was a sardius, a topaz, and a carbuncle: this was the first row.
[2Mo 39:11 DK-KJV] Og den anden række, en smaragd, en safir, og en diamant.Ex 39:11 And the second row, an emerald, a sapphire, and a diamond.
[2Mo 39:12 DK-KJV] Og den tredje række en ligure, en agat, og en ametyst.Ex 39:12 And the third row, a ligure, an agate, and an amethyst.
[2Mo 39:13 DK-KJV] Og den fjerde række en beryl, og en onyx, og en jaspis: de var indesluttet i indfatninger af guld i deres indfatninger.Ex 39:13 And the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper: they were inclosed in ouches of gold in their inclosings.
[2Mo 39:14 DK-KJV] Og stenene var efter navnene på Israels børn, 12, efter deres navne, som indgraveringerne på en signeringsring, hver og en med hans navn, efter de 12 stammer.Ex 39:14 And the stones were according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet, every one with his name, according to the twelve tribes.
[2Mo 39:15 DK-KJV] Og ved brystpladens ender lavede de kæder, af vævet arbejde af rent guldEx 39:15 And they made upon the breastplate chains at the ends, of wreathen work of pure gold.
[2Mo 39:16 DK-KJV] Og de lavede 2 indfatninger af guld, og 2 guld ringe; og puttede de 2 ringe ind i de 2 ender på brystpladen.Ex 39:16 And they made two ouches of gold, and two gold rings; and put the two rings in the two ends of the breastplate.
[2Mo 39:17 DK-KJV] Og de puttede de 2 vævede kæder af guld ind i de 2 ringe på enderne af brystpladen.Ex 39:17 And they put the two wreathen chains of gold in the two rings on the ends of the breastplate.
[2Mo 39:18 DK-KJV] Og de 2 ender af de 2 vævede kæder fæstnede de i de 2 indfatninger, og satte dem på efodens skulderstykker, foran på den.Ex 39:18 And the two ends of the two wreathen chains they fastened in the two ouches, and put them on the shoulderpieces of the ephod, before it.
[2Mo 39:19 DK-KJV] Og de lavede 2 ringe af guld, og satte dem på de 2 ender på brystpladen, på dens rand, som var på efodens indvendige side.Ex 39:19 And they made two rings of gold, and put them on the two ends of the breastplate, upon the border of it, which was on the side of the ephod inward.
[2Mo 39:20 DK-KJV] Og de lavede 2 andre guldringe, og satte dem på efodens side forneden, imod forsiden af den, op imod dens anden samling, over efodens mærkværdige omslag.Ex 39:20 And they made two other golden rings, and put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart of it, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod.
[2Mo 39:21 DK-KJV] Og de bandt brystpladen via hans ringe til ringene på efoden med en blå knipling, så den måtte være over efodens mærkværdige omslag, og så brystpladen ikke måtte bli’ løsnet fra efoden; som HERREN befalede Moses.Ex 39:21 And they did bind the breastplate by his rings unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it might be above the curious girdle of the ephod, and that the breastplate might not be loosed from the ephod; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:22 DK-KJV] Og han lavede efodens kåbe af vævet arbejde, helt blå.Ex 39:22 And he made the robe of the ephod of woven work, all of blue.
[2Mo 39:23 DK-KJV] Og der var et hul i kåbens midte, som hullet på en brynje, med et bånd rundt omkring hullet, så den ikke skulle flænse.Ex 39:23 And there was an hole in the midst of the robe, as the hole of an habergeon, with a band round about the hole, that it should not rend.
[2Mo 39:24 DK-KJV] Og på kåbens rikanter lavede de granatæbler af blå, og violet, og skarlagenrød, og snoet linned.Ex 39:24 And they made upon the hems of the robe pomegranates of blue, and purple, and scarlet, and twined linen.
[2Mo 39:25 DK-KJV] Og de lavede klokker af rent guld, og satte klokkerne mellem granatæblerne på kåbens rikant, rundt omkring mellem granatæblerne;Ex 39:25 And they made bells of pure gold, and put the bells between the pomegranates upon the hem of the robe, round about between the pomegranates;
[2Mo 39:26 DK-KJV] En klokke og et granatæble, en klokke og et granatæble, rundt omkring rikanten på kåben til at betjene i; som HERREN befalede Moses.Ex 39:26 A bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate, round about the hem of the robe to minister in; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:27 DK-KJV] Og de lavede frakker af fint vævet linnedarbejde til Aaron, og til hans sønner,Ex 39:27 And they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,
[2Mo 39:28 DK-KJV] Og en turban af fint linned, og prægtige kyser af fint linned, og knælange linned bukser af fint snoet linned,Ex 39:28 And a mitre of fine linen, and goodly bonnets of fine linen, and linen breeches of fine twined linen,
[2Mo 39:29 DK-KJV] Og et omslag af fint snoet linned, og blå, og violet, og skarlagenrød, af syarbejde; som HERREN befalede Moses.Ex 39:29 And a girdle of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet, of needlework; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:30 DK-KJV] Og de lavede pladen til den hellige krone af rent guld, og skrev en skrift på den, som indgraveringerne på en signeringsring, HELLIGHED OVERFOR HERREN.Ex 39:30 And they made the plate of the holy crown of pure gold, and wrote upon it a writing, like to the engravings of a signet, HOLINESS TO THE LORD.
[2Mo 39:31 DK-KJV] Og de bandt en blå knipling til den, for at fastgøre den højt oppe på turbanen; som HERREN befalede Moses.Ex 39:31 And they tied unto it a lace of blue, to fasten it on high upon the mitre; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 39:32 DK-KJV] Således var hele værket med tabernakelteltet til menigheden fuldendt: og Israels børn gjorde i overensstemmelse med alt det HERREN befalede Moses, sådant gjorde de.Ex 39:32 Thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation finished: and the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.
[2Mo 39:33 DK-KJV] Og de bragte tabernaklet til Moses, teltet, og alle hans møbler, hans borde, hans planker, hans tværlæggere, og hans søjler, og hans sokler,Ex 39:33 And they brought the tabernacle unto Moses, the tent, and all his furniture, his taches, his boards, his bars, and his pillars, and his sockets,
[2Mo 39:34 DK-KJV] Og dæknerne af rødt tørret vædderskind, og dæknerne af grævlingeskind, og sløret til dæknerne,Ex 39:34 And the covering of rams’ skins dyed red, and the covering of badgers’ skins, and the vail of the covering,
[2Mo 39:35 DK-KJV] Vidnesbyrdets ark, og des stave, og barmhjertighedssædet,Ex 39:35 The ark of the testimony, and the staves thereof, and the mercy seat,
[2Mo 39:36 DK-KJV] Bordet, og alle des kar, og skuebrødet,Ex 39:36 The table, and all the vessels thereof, and the shewbread,
[2Mo 39:37 DK-KJV] Den rene lysestage, med dens lamper, ja med lamperne der skulle sættes i orden, og alle dens kar, og olien til lys,Ex 39:37 The pure candlestick, with the lamps thereof, even with the lamps to be set in order, and all the vessels thereof, and the oil for light,
[2Mo 39:38 DK-KJV] Og det gyldne alter, og salveolien, og den søde røgelse, og forhænget til tabernakeldøren,Ex 39:38 And the golden altar, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the tabernacle door,
[2Mo 39:39 DK-KJV] Messingalteret, og hans messing-netværk, hans stave, og alle hans kar, vaskefadet og hans fod,Ex 39:39 The brasen altar, and his grate of brass, his staves, and all his vessels, the laver and his foot,
[2Mo 39:40 DK-KJV] Forhængene til forgården, hans søjler, og hans sokler, og forhænget til forgårdsporten, hans strenge, og hans nagler, og alle karrene til tabernakeltjenesten, til menighedsteltet,Ex 39:40 The hangings of the court, his pillars, and his sockets, and the hanging for the court gate, his cords, and his pins, and all the vessels of the service of the tabernacle, for the tent of the congregation,
[2Mo 39:41 DK-KJV] Tjenestetøjet for at udføre tjeneste i det hellige sted, og de hellige beklædningsgenstande til præsten Aaron, og hans sønners beklædningsgenstande, til at betjene overfor mig i præsteembedet.Ex 39:41 The cloths of service to do service in the holy place, and the holy garments for Aaron the priest, and his sons’ garments, to minister in the priest’s office.
[2Mo 39:42 DK-KJV] I overensstemmelse med alt det HERREN befalede Moses, således lavede Israels børn hele værket.Ex 39:42 According to all that the LORD commanded Moses, so the children of Israel made all the work.
[2Mo 39:43 DK-KJV] Og Moses kigge på hele værket, og, læg mærke til, de havde lavet det som HERREN havde befalet, ja sådant havde de lavet det: og Moses velsignede dem.Ex 39:43 And Moses did look upon all the work, and, behold, they had done it as the LORD had commanded, even so had they done it: and Moses blessed them.
[2Mo 40:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Ex 40:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[2Mo 40:2 DK-KJV] På månedens første dag skal du opsætte tabernaklet til menighedsteltet.Ex 40:2 On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation.
[2Mo 40:3 DK-KJV] Og du skal sætte vidnesbyrdets ark derind, og dække arken med sløret.Ex 40:3 And thou shalt put therein the ark of the testimony, and cover the ark with the vail.
[2Mo 40:4 DK-KJV] Og du skal bringe bordet ind, og sætte de ting i orden der skal sættes i orden på det; og du skal bringe lysestagen ind, og lys til dens lamper.Ex 40:4 And thou shalt bring in the table, and set in order the things that are to be set in order upon it; and thou shalt bring in the candlestick, and light the lamps thereof.
[2Mo 40:5 DK-KJV] Og du skal sætte guldalteret til røgelsen foran vidnesbyrdets ark, og sætte dørforhænget til tabernaklet.Ex 40:5 And thou shalt set the altar of gold for the incense before the ark of the testimony, and put the hanging of the door to the tabernacle.
[2Mo 40:6 DK-KJV] Og du skal sætte brændoffergavealteret foran menighedsteltets tabernakeldør.Ex 40:6 And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of the congregation.
[2Mo 40:7 DK-KJV] Og du skal sætte vaskefadet mellem menighedsteltet og alteret, og skal putte vand deri.Ex 40:7 And thou shalt set the laver between the tent of the congregation and the altar, and shalt put water therein.
[2Mo 40:8 DK-KJV] Og du skal sætte forgården op rundt om, og hænge forhænget op ved forgårdsporten.Ex 40:8 And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at the court gate.
[2Mo 40:9 DK-KJV] Og du skal ta’ salveolien, og salve tabernaklet, og alt der er derinde, og skal hellige det, og alle des kar: og det skal være helligt.Ex 40:9 And thou shalt take the anointing oil, and anoint the tabernacle, and all that is therein, and shalt hallow it, and all the vessels thereof: and it shall be holy.
[2Mo 40:10 DK-KJV] Og du skal salve brændoffergavealteret, og alle hans kar, og helligøre alteret: og det skal være det helligste alter.Ex 40:10 And thou shalt anoint the altar of the burnt offering, and all his vessels, and sanctify the altar: and it shall be an altar most holy.
[2Mo 40:11 DK-KJV] Og du skal salve vaskefadet og hans fod, og helliggøre det.Ex 40:11 And thou shalt anoint the laver and his foot, and sanctify it.
[2Mo 40:12 DK-KJV] Og du skal bringe Aaron og hans sønner til menighedens tabernakeldør, og vaske dem med vand.Ex 40:12 And thou shalt bring Aaron and his sons unto the door of the tabernacle of the congregation, and wash them with water.
[2Mo 40:13 DK-KJV] Og du skal putte de hellige beklædningsgenstande på Aaron, og salve ham, og helliggøre ham; så han må betjene overfor mig i præsteembedet.Ex 40:13 And thou shalt put upon Aaron the holy garments, and anoint him, and sanctify him; that he may minister unto me in the priest’s office.
[2Mo 40:14 DK-KJV] Og du skal bringe hans sønner, og iklæde dem med frakker:Ex 40:14 And thou shalt bring his sons, and clothe them with coats:
[2Mo 40:15 DK-KJV] Og du skal salve dem, som du salvede deres far, så de må betjene overfor mig i præsteembedet: for deres salvelse skal med sikkerhed være et evigvarende præsteskab udover deres generationer.Ex 40:15 And thou shalt anoint them, as thou didst anoint their father, that they may minister unto me in the priest’s office: for their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations.
[2Mo 40:16 DK-KJV] Således gjorde Moses: i overensstemmelse med alt det som HERREN befalede ham, sådant gjorde han.Ex 40:16 Thus did Moses: according to all that the LORD commanded him, so did he.
[2Mo 40:17 DK-KJV] Og det skete i den første måned i det andet år, på den første dag af måneden, at tabernaklet var rejst op.Ex 40:17 And it came to pass in the first month in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up.
[2Mo 40:18 DK-KJV] Og Moses rejste tabernaklet op, og fæstnede hans sokler, og satte des planker op, og puttede des tværplanker ind, og rejste hans søjler op.Ex 40:18 And Moses reared up the tabernacle, and fastened his sockets, and set up the boards thereof, and put in the bars thereof, and reared up his pillars.
[2Mo 40:19 DK-KJV] Og han spredte teltet udover tabernaklet, og puttede dækket til teltet ovenpå det; som HERREN befalede Moses.Ex 40:19 And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent above upon it; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:20 DK-KJV] Og han tog og puttede vidnesbyrdet ind i arken, og satte stavene i arken, og satte barmhjertighedssædet ovenpå arken:Ex 40:20 And he took and put the testimony into the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark:
[2Mo 40:21 DK-KJV] Og han bragte arken ind i tabernaklet, og opsatte sløret fra dækket, og dækkede vidnesbyrdets ark; som HERREN befalede Moses.Ex 40:21 And he brought the ark into the tabernacle, and set up the vail of the covering, and covered the ark of the testimony; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:22 DK-KJV] Og han satte bordet ind i menighedsteltet, på tabernaklets nordvendte side, udenfor sløret.Ex 40:22 And he put the table in the tent of the congregation, upon the side of the tabernacle northward, without the vail.
[2Mo 40:23 DK-KJV] Og han satte brødet i orden på det foran HERREN; som HERREN havde befalet Moses.Ex 40:23 And he set the bread in order upon it before the LORD; as the LORD had commanded Moses.
[2Mo 40:24 DK-KJV] Og han satte lysestagen ind i menighedsteltet, op imod bordet, på tabernaklets sydvendte side.Ex 40:24 And he put the candlestick in the tent of the congregation, over against the table, on the side of the tabernacle southward.
[2Mo 40:25 DK-KJV] Og han tændte lamperne foran HERREN; som HERREN befalede Moses.Ex 40:25 And he lighted the lamps before the LORD; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:26 DK-KJV] Og han satte det gyldne alter ind i menighedsteltet foran sløret:Ex 40:26 And he put the golden altar in the tent of the congregation before the vail:
[2Mo 40:27 DK-KJV] Og han brændte sød røgelse derpå; som HERREN befalede Moses.Ex 40:27 And he burnt sweet incense thereon; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:28 DK-KJV] Og han opsatte forhænget ved tabernakeldøren.Ex 40:28 And he set up the hanging at the door of the tabernacle.
[2Mo 40:29 DK-KJV] Og han satte brændoffergavealteret ved menighedsteltets tabernakeldør, og tilbød brændoffergaven og madoffergaven på det; som HERREN befalede Moses.Ex 40:29 And he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the tent of the congregation, and offered upon it the burnt offering and the meat offering; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:30 DK-KJV] Og han satte vaskefadet mellem menighedsteltet og alteret, og satte vand der, til at vaske det hele.Ex 40:30 And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and put water there, to wash withal.
[2Mo 40:31 DK-KJV] Og Moses og Aaron og hans sønner vaskede deres hænder og deres fødder ved det:Ex 40:31 And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat:
[2Mo 40:32 DK-KJV] Når de gik ind i menighedsteltet, og når de kom nær ved alteret, vaskede de sig; som HERREN befalede Moses.Ex 40:32 When they went into the tent of the congregation, and when they came near unto the altar, they washed; as the LORD commanded Moses.
[2Mo 40:33 DK-KJV] Og han rejste forgården op rundt om tabernaklet og alteret, og opsatte forhængene til forgårdsporten. Sådant fuldendte Moses værket.Ex 40:33 And he reared up the court round about the tabernacle and the altar, and set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work.
[2Mo 40:34 DK-KJV] Da dækkede en sky menighedsteltet, og HERRENs herlighed fyldte tabernaklet.Ex 40:34 Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the LORD filled the tabernacle.
[2Mo 40:35 DK-KJV] Og Moses var ikke i stand til at komme ind i menighedsteltet, fordi skyen var over det, og HERRENs herlighed fyldte tabernaklet.Ex 40:35 And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the LORD filled the tabernacle.
[2Mo 40:36 DK-KJV] Og når skyen var løftet op over tabernaklet, gik Israels børn videre på deres rejser:Ex 40:36 And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys:
[2Mo 40:37 DK-KJV] Men hvis skyen ikke var løftet op, da rejste de ikke før den var løftet op.Ex 40:37 But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up.
[2Mo 40:38 DK-DK-KJV] Og HERRENs sky var over tabernaklet om dagen, og ild var på det om natten, foran hele Israels hus’ øjne, udover alle deres rejser.Ex 40:38 For the cloud of the LORD was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys.
[3Mo 1:1 DK-KJV] Og HERREN kaldte på Moses, og talte til ham ud fra menighedens tabernakel, og siger,Le 1:1 And the LORD called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying,
[3Mo 1:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Hvis der er en mand der blandt jer bringer en offergave til HERREN, skal I bringe jeres offergave af kvæget, ja af besætningen, og af flokken.Le 1:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.
[3Mo 1:3 DK-KJV] Hvis hans offergave er en brændoffergave af besætningen, lad ham tilbyde et fejlfrit hankøn: han skal tilbyde den af hans egen frie vilje ved menighedens tabernakedør foran HERREN.Le 1:3 If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish: he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD.
[3Mo 1:4 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på brændoffergavens hoved; og den skal være accepteret for ham til at lave soning for ham.Le 1:4 And he shall put his hand upon the head of the burnt offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.
[3Mo 1:5 DK-KJV] Og han skal dræbe studen foran HERREN: og præsterne, Aarons sønner, skal bringe blodet, og stænke blodet rundt omkring på alteret der er ved menighedens tabernakeldør.Le 1:5 And he shall kill the bullock before the LORD: and the priests, Aaron’s sons, shall bring the blood, and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 1:6 DK-KJV] Og han skal flå brændoffergaven, og skære den op i stykker.Le 1:6 And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces.
[3Mo 1:7 DK-KJV] Og præsten Aarons sønner skal lægge ild på alteret, og lægge træ i orden ovenpå ilden:Le 1:7 And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the fire:
[3Mo 1:8 DK-KJV] Og præsterne, Aarons sønner, skal lægge stykkerne, hovedet, og fedtet i orden ovenpå det træ der er ild i på alteret:Le 1:8 And the priests, Aaron’s sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar:
[3Mo 1:9 DK-KJV] Men hans indvolde og hans ben skal han vaske i vand: og præsterne skal brænde alt på alteret, til at være en brændoffergave, en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN.Le 1:9 But his inwards and his legs shall he wash in water: and the priest shall burn all on the altar, to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 1:10 DK-KJV] Og hvis hans offergave er af flokkene, nemlig, af fåret, eller af gederne, som en brændoffergave; skal han bringe den som et fejlfrit hankøn.Le 1:10 And if his offering be of the flocks, namely, of the sheep, or of the goats, for a burnt sacrifice; he shall bring it a male without blemish.
[3Mo 1:11 DK-KJV] Og han skal dræbe den på nordsiden ved siden af alteret foran HERREN: og præsterne, Aarons sønner, skal stænke hans blod rundt omkring på alteret.Le 1:11 And he shall kill it on the side of the altar northward before the LORD: and the priests, Aaron’s sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar.
[3Mo 1:12 DK-KJV] Og han skal skære den op i stykker, med hans hoved og hans fedt: og præsten skal lægge dem i orden på det træ der er ild i på alteret:Le 1:12 And he shall cut it into his pieces, with his head and his fat: and the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the altar:
[3Mo 1:13 DK-KJV] Men han skal vaske hans indvolde og hans ben med vand: og præsten skal bringe det altsammen, og brænde det på alteret: det er en brændoffergave, en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN.Le 1:13 But he shall wash the inwards and the legs with water: and the priest shall bring it all, and burn it upon the altar: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 1:14 DK-KJV] Og hvis brændofferet for hans offergave til HERREN er af fugle, da skal han bringe hans offergave af turtelduer, eller af unge duer.Le 1:14 And if the burnt sacrifice for his offering to the LORD be of fowls, then he shall bring his offering of turtledoves, or of young pigeons.
[3Mo 1:15 DK-KJV] Og præsten skal bringe dem til alteret, og vride hans hoved af, og brænde den på alteret; og dens blod skal vrides ud ved siden af alteret:Le 1:15 And the priest shall bring it unto the altar, and wring off his head, and burn it on the altar; and the blood thereof shall be wrung out at the side of the altar:
[3Mo 1:16 DK-KJV] Og han skal ta’ afgrøden fra maven ud med hans fjer, og kaste det på østsiden ved siden af alteret, ved stedet for asken:Le 1:16 And he shall pluck away his crop with his feathers, and cast it beside the altar on the east part, by the place of the ashes:
[3Mo 1:17 DK-KJV] Og han skal kløve den med dens vinger, men skal ikke opdele den i stykker: og præsterne skal brænde den på alteret, på det træ der er på ilden: det er en brændoffergave, en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN.Le 1:17 And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder: and the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 2:1 DK-KJV] Og når nogen vil tilbyde en madoffergave til HERREN, skal hans offergave være af fint mel; og han skal hælde olie på det, og putte frankincense derpå:Le 2:1 And when any will offer a meat offering unto the LORD, his offering shall be of fine flour; and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon:
[3Mo 2:2 DK-KJV] Og han skal bringe det til Aarons sønner præsterne: og ud af det skal han ta’ hans håndfuld af des mel, og af des olie, med alt des frankincense; og præsten skal brænde mindesmærket fra den på alteret, til at være en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN:Le 2:2 And he shall bring it to Aaron’s sons the priests: and he shall take thereout his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, with all the frankincense thereof; and the priest shall burn the memorial of it upon the altar, to be an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD:
[3Mo 2:3 DK-KJV] Og det tilbageværende af madoffergaven skal være Aarons og hans sønners: det er den helligste ting af HERRENs offergaver lavet via ild.Le 2:3 And the remnant of the meat offering shall be Aaron’s and his sons’: it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.
[3Mo 2:4 DK-KJV] Og hvis du bringer en offergave af en madoffergave bagt i ovnen, skal det være usyrede kager af fint mel blandet med olie, eller usyrede vafler salvet med olie.Le 2:4 And if thou bring an oblation of a meat offering baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil.
[3Mo 2:5 DK-KJV] Og hvis din offergave er en madoffergave bagt på en pande, skal det være af fint usyret mel, blandet med olie.Le 2:5 And if thy oblation be a meat offering baken in a pan, it shall be of fine flour unleavened, mingled with oil.
[3Mo 2:6 DK-KJV] Du skal dele det op i stykker, og hælde olie derpå: det er en madoffergave.Le 2:6 Thou shalt part it in pieces, and pour oil thereon: it is a meat offering.
[3Mo 2:7 DK-KJV] Og hvis din offergave er en madoffergave bagt i stegepanden, skal det være lavet af fint mel med olie.Le 2:7 And if thy oblation be a meat offering baken in the fryingpan, it shall be made of fine flour with oil.
[3Mo 2:8 DK-KJV] Og du skal bringe madoffergaven der er lavet af disse ting til HERREN: og når det er præsenteret overfor præsten, skal han bringe det til alteret.Le 2:8 And thou shalt bring the meat offering that is made of these things unto the LORD: and when it is presented unto the priest, he shall bring it unto the altar.
[3Mo 2:9 DK-KJV] Og præsten skal ta’ fra madoffergaven et mindesmærke deraf, og skal brænde det på alteret: det er en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN.Le 2:9 And the priest shall take from the meat offering a memorial thereof, and shall burn it upon the altar: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 2:10 DK-KJV] Og det der er tilovers fra madoffergaven skal være Aarons og hans sønners: det er den helligste ting af HERRENs offergaver lavet via ild.Le 2:10 And that which is left of the meat offering shall be Aaron’s and his sons’: it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.
[3Mo 2:11 DK-KJV] Ingen madoffergave, som I skal bringe til HERREN, skal være lavet med surdej: for I skal ikke brænde noget surdej, ej heller noget honning, i nogen offergave fra HERREN lavet via ild.Le 2:11 No meat offering, which ye shall bring unto the LORD, shall be made with leaven: for ye shall burn no leaven, nor any honey, in any offering of the LORD made by fire.
[3Mo 2:12 DK-KJV] Angående offergaven af førstefrugterne, I skal tilbyde dem til HERREN: men de skal ikke brændes på alteret som en sød duft.Le 2:12 As for the oblation of the firstfruits, ye shall offer them unto the LORD: but they shall not be burnt on the altar for a sweet savour.
[3Mo 2:13 DK-KJV] Og enhver offergave af din madoffergave skal du krydre med salt; du skal heller ikke tillade pagtssaltet fra din Gud at mangle fra din madoffergave: med alle dine offergaver skal du tilbyde salt.Le 2:13 And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt; neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering: with all thine offerings thou shalt offer salt.
[3Mo 2:14 DK-KJV] Og hvis du tilbyder en madoffergave af dine førstefrugter til HERREN, skal du tilbyde grønne øre fra korn tørret ved ilden som madoffergaven af dine førstefrugter, ja korn der er slået ud af ørene.Le 2:14 And if thou offer a meat offering of thy firstfruits unto the LORD, thou shalt offer for the meat offering of thy firstfruits green ears of corn dried by the fire, even corn beaten out of full ears.
[3Mo 2:15 DK-KJV] Og du skal putte olie på det, og lægge frankincense derpå: det er en madoffergave.Le 2:15 And thou shalt put oil upon it, and lay frankincense thereon: it is a meat offering.
[3Mo 2:16 DK-KJV] Og præsten skal brænde mindesmærket fra det, dele af des slåede korn, og dele af des olie, med alt des frankincense: det er en offergave lavet via ild overfor HERREN.Le 2:16 And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof, and part of the oil thereof, with all the frankincense thereof: it is an offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 3:1 DK-KJV] Og hvis hans offergave er et offer af fredsoffergave, hvis han tilbyder det af besætningen; om det er et hankøn eller hunkøn, skal han tilbyde det fejlfrit foran HERREN.Le 3:1 And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd; whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the LORD.
[3Mo 3:2 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på hovedet af hans offergave, og dræbe det ved menighedens tabernakeldør: og Aarons sønner præsterne skal stænke blodet rundt omkring på alteret.Le 3:2 And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it at the door of the tabernacle of the congregation: and Aaron’s sons the priests shall sprinkle the blood upon the altar round about.
[3Mo 3:3 DK-KJV] Og han skal tilbyde af offeret af fredsoffergaven en offergave lavet via ild overfor HERREN: fedtet der dækker indvoldene, og alt fedtet der er på indvoldene,Le 3:3 And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
[3Mo 3:4 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.Le 3:4 And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.
[3Mo 3:5 DK-KJV] Aarons sønner skal brænde det på alteret over brændofferet, som er på træet der er i ilden: det er en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN. Le 3:5 And Aaron’s sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 3:6 DK-KJV] Og hvis hans offergave som et offer af fredsoffergave til HERREN er af flokken; hankøn eller hunkøn, skal han tilbyde det fejlfrit.Le 3:6 And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the LORD be of the flock; male or female, he shall offer it without blemish.
[3Mo 3:7 DK-KJV] Hvis han tilbyder et lam som hans offergave, da skal han tilbyde det foran HERREN.Le 3:7 If he offer a lamb for his offering, then shall he offer it before the LORD.
[3Mo 3:8 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på hovedet af hans offergave, og dræbe den foran menighedens tabernakel: og Aarons sønner skal stænke dens blod rundt omkring på alteret.Le 3:8 And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it before the tabernacle of the congregation: and Aaron’s sons shall sprinkle the blood thereof round about upon the altar.
[3Mo 3:9 DK-KJV] Og han skal tilbyde af offeret af fredsoffergaven en offergave lavet via ild overfor HERREN; dens fedt, og hele culotten, den skal han ta’ hårdt af ved rygsøjlen; og fedtet der dækker indvoldene, og alt fedtet der er på indvoldene,Le 3:9 And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat thereof, and the whole rump, it shall he take off hard by the backbone; and the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
[3Mo 3:10 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.Le 3:10 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.
[3Mo 3:11 DK-KJV] Og præsten skal brænde det på alteret: det er offergavemaden lavet via ild overfor HERREN.Le 3:11 And the priest shall burn it upon the altar: it is the food of the offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 3:12 DK-KJV] Og hvis hans offergave er en ged, da skal han tilbyde den foran HERREN.Le 3:12 And if his offering be a goat, then he shall offer it before the LORD.
[3Mo 3:13 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på hovedet af den, og dræbe den foran menighedens tabernakel: og Aarons sønner skal stænke dens blod rundt omkring på alteret.Le 3:13 And he shall lay his hand upon the head of it, and kill it before the tabernacle of the congregation: and the sons of Aaron shall sprinkle the blood thereof upon the altar round about.
[3Mo 3:14 DK-KJV] Og deraf skal han tilbyde hans offergave, ja en offergave lavet via ild overfor HERREN; fedtet der dækker indvoldene, og alt fedtet der er på indvoldene,Le 3:14 And he shall offer thereof his offering, even an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
[3Mo 3:15 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.Le 3:15 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.
[3Mo 3:16 DK-KJV] Og præsten skal brænde dem på alteret: det er offergavemaden lavet via ild som en sød duft: alt fedtet er HERRENs.Le 3:16 And the priest shall burn them upon the altar: it is the food of the offering made by fire for a sweet savour: all the fat is the LORD’S.
[3Mo 3:17 DK-KJV] Dette skal være en vedvarende vedtægt for jeres generationer udover jeres beboelser, så I hverken spiser fedt eller blod.Le 3:17 It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood.
[3Mo 4:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 4:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 4:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Hvis en sjæl skal synde gennem uvidenhed imod nogle af HERRENs befalinger angående tingene som ikke burde bli’ gjort, og skal gøre imod nogle af dem:Le 4:2 Speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them:
[3Mo 4:3 DK-KJV] Hvis præsten der er salvet synder ligesom folkets synder; lad ham da bringe for hans synd, som han har syndet, en fejlfri ung stud til HERREN som en syndoffergave.Le 4:3 If the priest that is anointed do sin according to the sin of the people; then let him bring for his sin, which he hath sinned, a young bullock without blemish unto the LORD for a sin offering.
[3Mo 4:4 DK-KJV] Og han skal bringe studen til menighedens tabernakeldør foran HERREN; og skal lægge hans hånd på studens hoved, og dræbe studen foran HERREN.Le 4:4 And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the LORD; and shall lay his hand upon the bullock’s head, and kill the bullock before the LORD.
[3Mo 4:5 DK-KJV] Og præsten der er salvet skal ta’ af studens blod, og bringe det til menigheds tabernakel:Le 4:5 And the priest that is anointed shall take of the bullock’s blood, and bring it to the tabernacle of the congregation:
[3Mo 4:6 DK-KJV] Og præsten skal dyppe hans finger i blodet, og stænke af blodet 7 gange foran HERREN, foran helligdommens slør.Le 4:6 And the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of the blood seven times before the LORD, before the vail of the sanctuary.
[3Mo 4:7 DK-KJV] Og præsten skal putte noget af blodet på hornene på alteret som en sød røgelse foran HERREN, som er i menighedens tabernakel; og skal hælde alt blodet fra studen ved bunden af brændoffergavealteret, som er ved menighedens tabernakeldør.Le 4:7 And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the LORD, which is in the tabernacle of the congregation; and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 4:8 DK-KJV] Og han skal ta’ alt studens fedt af fra den til syndoffergaven; fedtet der dækker indvoldene, og alt fedtet der er på indvoldene,Le 4:8 And he shall take off from it all the fat of the bullock for the sin offering; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
[3Mo 4:9 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.Le 4:9 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away,
[3Mo 4:10 DK-KJV] Da det var taget af fra fredsoffergavestuden: og præsten skal brænde dem på brændoffergavealteret.Le 4:10 As it was taken off from the bullock of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall burn them upon the altar of the burnt offering.
[3Mo 4:11 DK-KJV] Og skindet fra studen, og hans kød, med hans hoved, og med hans ben, og hans indvolde, og hans møg,Le 4:11 And the skin of the bullock, and all his flesh, with his head, and with his legs, and his inwards, and his dung,
[3Mo 4:12 DK-KJV] Ja hele studen skal han bære frem udenfor lejren til et rent sted, der hvor asken er hældt ud, og brænde ham på træet med ild: der hvor asken er hældt ud skal han bli’ brændt.Le 4:12 Even the whole bullock shall he carry forth without the camp unto a clean place, where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire: where the ashes are poured out shall he be burnt.
[3Mo 4:13 DK-KJV] Og hvis hele Israels menighed synder gennem uvidenhed, og den ting er skjult fra forsamlingens øjne, og de har gjort noget imod nogle af HERRENs befalinger angående tingene som ikke skulle være gjort, og er skyldig;Le 4:13 And if the whole congregation of Israel sin through ignorance, and the thing be hid from the eyes of the assembly, and they have done somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which should not be done, and are guilty;
[3Mo 4:14 DK-KJV] Når synden, som de har syndet imod den, er kendt, da skal menigheden tilbyde en ung stud for synden, og bringe ham foran menighedens tabernakel.Le 4:14 When the sin, which they have sinned against it, is known, then the congregation shall offer a young bullock for the sin, and bring him before the tabernacle of the congregation.
[3Mo 4:15 DK-KJV] Og menighedens ældste skal lægge deres hænder på studens hoved foran HERREN: og studen skal dræbes foran HERREN.Le 4:15 And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the bullock before the LORD: and the bullock shall be killed before the LORD.
[3Mo 4:16 DK-KJV] Og præsten der er salvet skal bringe af studens blod til menigheds tabernakel:Le 4:16 And the priest that is anointed shall bring of the bullock’s blood to the tabernacle of the congregation:
[3Mo 4:17 DK-KJV] Og præsten skal dyppe hans finger i noget af blodet, og stænke det 7 gange foran HERREN, lige foran sløret.Le 4:17 And the priest shall dip his finger in some of the blood, and sprinkle it seven times before the LORD, even before the vail.
[3Mo 4:18 DK-KJV] Og han skal putte noget af blodet på hornene på alteret som er foran HERREN, der er i menighedens tabernakel, og skal hælde alt blodet ud ved bunden af brændoffergavealteret, som er ved menighedens tabernakeldør.Le 4:18 And he shall put some of the blood upon the horns of the altar which is before the LORD, that is in the tabernacle of the congregation, and shall pour out all the blood at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 4:19 DK-KJV] Og han skal ta’ alt hans fedt fra ham, og brænde det på alteret.Le 4:19 And he shall take all his fat from him, and burn it upon the altar.
[3Mo 4:20 DK-KJV] Og han skal gøre med studen som han gjorde med studen som en syndoffergave, sådant skal han gøre med denne: og præsten skal lave en soning for dem, og det skal bli’ dem tilgivet.Le 4:20 And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering, so shall he do with this: and the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them.
[3Mo 4:21 DK-KJV] Og han skal bære studen frem udenfor lejren, og brænde ham som han brændte den første stud: den er en syndoffergave for menigheden.Le 4:21 And he shall carry forth the bullock without the camp, and burn him as he burned the first bullock: it is a sin offering for the congregation.
[3Mo 4:22 DK-KJV] Når en leder har syndet, og har gjort noget gennem uvidenhed imod nogle af HERRENs befalinger hans Gud angående tingene som ikke skulle bli’ gjort, og er skyldig;Le 4:22 When a ruler hath sinned, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the LORD his God concerning things which should not be done, and is guilty;
[3Mo 4:23 DK-KJV] Eller hvis hans synd, hvori han har syndet, kommer til hans kundskab; skal han bringe hans offergave, et kid fra gederne, et fejlfrit hankøn:Le 4:23 Or if his sin, wherein he hath sinned, come to his knowledge; he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish:
[3Mo 4:24 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på gedens hoved, og dræbe den i det sted hvor de dræber brændoffergaven foran HERREN: den er en syndoffergave.Le 4:24 And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt offering before the LORD: it is a sin offering.
[3Mo 4:25 DK-KJV] Og præsten skal ta’ af blodet fra syndoffergaven med hans finger, og putte det på hornene på brændoffergavealteret, og skal hælde hans blod ud ved bunden af brændoffergavealteret.Le 4:25 And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out his blood at the bottom of the altar of burnt offering.
[3Mo 4:26 DK-KJV] Og han skal brænde alt hans fedt på alteret, som fedtet fra offeret af fredsoffergaver: og præsten skal lave en soning for ham for det der angår hans synd, og det skal bli’ ham tilgivet.Le 4:26 And he shall burn all his fat upon the altar, as the fat of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall make an atonement for him as concerning his sin, and it shall be forgiven him.
[3Mo 4:27 DK-KJV] Og hvis nogen af de almindelige folk synder gennem uvidenhed, mens han gør noget imod nogen af HERRENs befalinger angående tingene som ikke burde være gjort, og er skyldig;Le 4:27 And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and be guilty;
[3Mo 4:28 DK-KJV] Eller hvis hans synd, som han har syndet, kommer til hans kundskab; da skal han bringe hans offergave, et kid fra gederne, et fejlfrit hunkøn, for hans synd som han har syndet.Le 4:28 Or if his sin, which he hath sinned, come to his knowledge: then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned.
[3Mo 4:29 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på syndoffergavens hoved, og dræbe syndoffergaven i stedet for brændoffergaven.Le 4:29 And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering.
[3Mo 4:30 DK-KJV] Og præsten skal ta’ af dens blod med hans finger, og putte det på hornene på brændoffergavealteret, og skal hælde alt dens blod ud ved bunden af alteret.Le 4:30 And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar.
[3Mo 4:31 DK-KJV] Og han skal fjerne alt dens fedt, som fedtet er fjernet fra offeret af fredsoffergaver; og præsten skal brænde det på alteret som en sød duft foran HERREN; og præsten skal lave en soning for ham, og det skal bli’ ham tilgivet.Le 4:31 And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off the sacrifice of peace offerings; and the priest shall burn it upon the altar for a sweet savour unto the LORD; and the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him.
[3Mo 4:32 DK-KJV] Og hvis han bringer et lam som en syndoffergave, skal han bringe det som et fejlfrit hunkøn.Le 4:32 And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish.
[3Mo 4:33 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på syndoffergavens hoved, og dræbe det som en syndoffergave i det sted hvor de dræber brændoffergaven.Le 4:33 And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering.
[3Mo 4:34 DK-KJV] Og præsten skal ta’ af syndoffergaveblodet med hans finger, og putte det på hornene på brændoffergavealteret, og skal hælde alt des blod ud ved bunden af alteret:Le 4:34 And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar:
[3Mo 4:35 DK-KJV] Og han skal fjerne alt des fedt, som fedtet på lammet er fjernet fra offeret af fredsoffergaverne; og præsten skal brænde dem på alteret, ligesom offergaverne lavet via ild overfor HERREN: og præsten skal lave en soning for hans synd som han har begået, og det skal bli’ ham tilgivet.Le 4:35 And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings; and the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: and the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed, and it shall be forgiven him.
[3Mo 5:1 DK-KJV] Og hvis en sjæl synder, og hører den sværgende røst, og er et vidne, om han har set eller kendt til det; hvis han ikke ytre det, da skal han bære sit fejltrin.Le 5:1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity.
[3Mo 5:2 DK-KJV] Eller hvis en sjæl rører nogen uren ting, om det er et kadaver af et urent dyr, eller et kadaver af et urent kvæg, eller kadaveret af urene krybende ting, og hvis det er skjult fra ham; skal han også være uren, og skyldig.Le 5:2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be unclean, and guilty.
[3Mo 5:3 DK-KJV] Eller hvis han rører mandens urenhed, hvilkensomhelst urenhed det er som en mand samlet skal bli’ besmittet med, og det er skjult fra ham; når han kender til det, da skal han være skyldig.Le 5:3 Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be that a man shall be defiled withal, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty.
[3Mo 5:4 DK-KJV] Eller hvis en sjæl sværger, ved at udtale med hans læber at gøre ondt, eller at gøre godt, hvadsomhelst det er som en mand skal udtale med en ed, og den er skjult fra ham; når han kender til den, da skal han være skyldig i en af disse.Le 5:4 Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these.
[3Mo 5:5 DK-KJV] Og det skal ske, når han skal være skyldig i en af disse ting, at han skal bekende at han har syndet i den ting:Le 5:5 And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing:
[3Mo 5:6 DK-KJV] Og han skal bringe hans overtrædelsesoffergave til HERREN for hans synd som han har syndet, et hunkøn fra flokken, et lam eller et kid fra gederne, som en syndoffergave; og præsten skal lave en soning for ham angående hans synd.Le 5:6 And he shall bring his trespass offering unto the LORD for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.
[3Mo 5:7 DK-KJV] Og hvis han ikke er i stand til at bringe et lam, da skal han bringe for hans overtrædelse, som han har begået, 2 turtelduer, eller 2 unge duer, til HERREN; en som en syndoffergave, og den anden som en brændoffergave.Le 5:7 And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, two turtledoves, or two young pigeons, unto the LORD; one for a sin offering, and the other for a burnt offering.
[3Mo 5:8 DK-KJV] Og han skal bringe dem til præsten, som skal tilbyde den som er som syndoffergaven først, og vride hans hoved af fra hans nakke, men skal ikke dele den i stykker:Le 5:8 And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it asunder:
[3Mo 5:9 DK-KJV] Og han skal stænke af syndoffergaveblodet på siden af alteret; og resten af blodet skal vrides ud ved bunden af alteret; den er en syndoffergave.Le 5:9 And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar; and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the altar: it is a sin offering.
[3Mo 5:10 DK-KJV] Og han skal tilbyde den anden som en brændoffergave, ifølge skikken: og præsten skal lave en soning for ham for hans synd som han har syndet, og det skal bli’ ham tilgivet.Le 5:10 And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner: and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.
[3Mo 5:11 DK-KJV] Men hvis han ikke er i stand til at bringe 2 turtelduer, eller 2 unge duer, da skal han der syndede bringe som hans offergave en 10’ne del af et ephermål af fint mel som en offergave; han skal ikke putte noget olie på det, han skal heller ikke putte noget frankincense derpå: for det er en syndoffergave.Le 5:11 But if he be not able to bring two turtledoves, or two young pigeons, then he that sinned shall bring for his offering the tenth part of an ephah of fine flour for a sin offering; he shall put no oil upon it, neither shall he put any frankincense thereon: for it is a sin offering.
[3Mo 5:12 DK-KJV] Derefter skal han bringe det til præsten, og præsten skal ta’ hans håndfuld af det, ja des mindesmærke, og brænde det på alteret, ligesom offergaverne lavet via ild overfor HERREN; det er en syndoffergave.Le 5:12 Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof, and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: it is a sin offering.
[3Mo 5:13 DK-KJV] Og præsten skal lave en soning for ham angående hans synd som han har syndet i en af disse, og det skal bli’ ham tilgivet: og det resterende skal være præstens, som en madoffergave.Le 5:13 And the priest shall make an atonement for him as touching his sin that he hath sinned in one of these, and it shall be forgiven him: and the remnant shall be the priest’s, as a meat offering.
[3Mo 5:14 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 5:14 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 5:15 DK-KJV] Hvis en sjæl begår en overtrædelse, og synder gennem uvidenhed, i de hellige ting fra HERREN; da skal han til HERREN bringe en fejlfri vædder ud fra flokken, med din vurdering via sølvshekler, efter helligdomssheklen, som en overtrædelsesoffergave:Le 5:15 If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the LORD; then he shall bring for his trespass unto the LORD a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering:
[3Mo 5:16 DK-KJV] Og han skal gi’ erstatning for den skade som han har gjort i den hellige ting, og skal lægge en femte del dertil, og gi’ det til præsten: og præsten skal lave en soning for ham med overtrædelsesoffergavevædderen, og det skal bli’ ham tilgivet.Le 5:16 And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him.
[3Mo 5:17 DK-KJV] Og hvis en sjæl synder, og begår nogle af disse ting som er forbudt at bli’ gjort via HERRENs befaling: skønt han ikke vidste det, men alligevel er hans skyldig, og skal bære sit fejltrin.Le 5:17 And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the LORD; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.
[3Mo 5:18 DK-KJV] Og han skal bringe en fejlfri vædder ud fra flokken, med din vurdering, som en overtrædelsesoffergave, til præsten: og præsten skal lave en soning for ham angående hans uvidenhed hvori han fejlede og ikke vidste det, og det skal bli’ ham tilgivet. Le 5:18 And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest: and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him.
[3Mo 5:19 DK-KJV] Det er en overtrædelsesoffergave: han har sandeligt overtrådt imod HERREN.Le 5:19 It is a trespass offering: he hath certainly trespassed against the LORD.
[3Mo 6:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 6:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 6:2 DK-KJV] Hvis en sjæl synder, og begår en overtrædelse imod HERREN, og lyver overfor hans næste i det som var forløst til ham at passe på, eller i kammeratskab, eller i en ting taget væk via vold, eller har bedraget hans næste;Le 6:2 If a soul sin, and commit a trespass against the LORD, and lie unto his neighbour in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour;
[3Mo 6:3 DK-KJV] Eller har fundet det som var tabt, og lyver angående det, og sværger falskt; i noget af alt dette som en mand gør, ved at synde deri:Le 6:3 Or have found that which was lost, and lieth concerning it, and sweareth falsely; in any of all these that a man doeth, sinning therein:
[3Mo 6:4 DK-KJV] Da skal det ske, fordi han har syndet, og er skyldig, at han skal genoprette det som han fjernede voldeligt, eller den ting som han bedragerisk er kommet i besidelse af, eller som var udleveret til ham for at passe på, eller den tabte ting som han fandt,Le 6:4 Then it shall be, because he hath sinned, and is guilty, that he shall restore that which he took violently away, or the thing which he hath deceitfully gotten, or that which was delivered him to keep, or the lost thing which he found,
[3Mo 6:5 DK-KJV] Eller alt det omkring hvilket han har sværget falskt; det skal han nemlig genoprette i inspektøren, og skal lægge en femte del dertil, og gi’ det til ham til hvem det tilhører, i dagen for sin overtrædelsesoffergave.Le 6:5 Or all that about which he hath sworn falsely; he shall even restore it in the principal, and shall add the fifth part more thereto, and give it unto him to whom it appertaineth, in the day of his trespass offering.
[3Mo 6:6 DK-KJV] Og han skal bringe sin overtrædelsesoffergave til HERREN, en fejlfri vædder ud fra flokken, med din vurdering, som en overtrædelsesoffergave, til præsten:Le 6:6 And he shall bring his trespass offering unto the LORD, a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest:
[3Mo 6:7 DK-KJV] Og præsten skal lave en soning for ham foran HERREN: og det skal bli’ ham tilgivet for enhver ting af alt det som han har gjort i at overtræde deri.Le 6:7 And the priest shall make an atonement for him before the LORD: and it shall be forgiven him for any thing of all that he hath done in trespassing therein.
[3Mo 6:8 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 6:8 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 6:9 DK-KJV] Befal Aaron og hans sønner, og sig, Dette er brændoffergaveloven: Det er brændoffergaven, på grund af afbrændingen på alteret hele natten indtil morgenen, og alterilden skal bli’ ved med at brænde på det.Le 6:9 Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering: It is the burnt offering, because of the burning upon the altar all night unto the morning, and the fire of the altar shall be burning in it.
[3Mo 6:10 DK-KJV] Og præsten skal tage hans linnedbeklædning på, og hans knælange linnedbukser skal han ta’ på over hans kød, og samle asken op som ilden har fortæret med brændoffergaven på alteret, og han skal putte dem ved siden af alteret.Le 6:10 And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire hath consumed with the burnt offering on the altar, and he shall put them beside the altar.
[3Mo 6:11 DK-KJV] Og han skal ta’ hans beklædningsgenstande af, og ta’ andre beklædningsgenstande på, og skal bære asken videre udenfor lejren til et rent sted.Le 6:11 And he shall put off his garments, and put on other garments, and carry forth the ashes without the camp unto a clean place.
[3Mo 6:12 DK-KJV] Og ilden på alteret skal bli’ ved med at brænde på det; den skal ikke slukkes: og præsten skal brænde træ på det hver morgen, og lægge brændoffergaven i orden på det; og han skal brænde fredsoffergavefedtet derpå.Le 6:12 And the fire upon the altar shall be burning in it; it shall not be put out: and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it; and he shall burn thereon the fat of the peace offerings.
[3Mo 6:13 DK-KJV] Ilden skal altid brænde på alteret; den skal aldrig gå ud.Le 6:13 The fire shall ever be burning upon the altar; it shall never go out.
[3Mo 6:14 DK-KJV] Og dette er madoffergaveloven: Aarons sønner skal tilbyde den foran HERREN, foran alteret.Le 6:14 And this is the law of the meat offering: the sons of Aaron shall offer it before the LORD, before the altar.
[3Mo 6:15 DK-KJV] Og han skal ta’ hans håndfuld af den, af madoffergavens mel, og af dens olie, og al dens frankincense som er over madoffergaven, og skal brænde det på alteret som en sød duft, ja des mindesmærke, overfor HERREN.Le 6:15 And he shall take of it his handful, of the flour of the meat offering, and of the oil thereof, and all the frankincense which is upon the meat offering, and shall burn it upon the altar for a sweet savour, even the memorial of it, unto the LORD.
[3Mo 6:16 DK-KJV] Og det der er tilbage derfra skal Aaron og hans sønner spise: det skal spises med usyret brød i det hellige sted; på menighedens tabernakelgårdsplads skal de spise det.Le 6:16 And the remainder thereof shall Aaron and his sons eat: with unleavened bread shall it be eaten in the holy place; in the court of the tabernacle of the congregation they shall eat it.
[3Mo 6:17 DK-KJV] Det skal ikke bages med syrdej. Jeg har givet det til dem som deres del af mine offergaver lavet via ild; det er helligst, det som er syndoffergaven, og som overtrædelsesoffergaven.Le 6:17 It shall not be baken with leaven. I have given it unto them for their portion of my offerings made by fire; it is most holy, as is the sin offering, and as the trespass offering.
[3Mo 6:18 DK-KJV] Alle hankøn blandt Aarons børn skal spise af det. Det skal være en vedtægt for evigt i jeres generationer angående offergaverne fra HERREN lavet via ild: hver og en der rører dem skal være hellig.Le 6:18 All the males among the children of Aaron shall eat of it. It shall be a statute for ever in your generations concerning the offerings of the LORD made by fire: every one that toucheth them shall be holy.
[3Mo 6:19 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 6:19 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 6:20 DK-KJV] Dette er offergaven fra Aaron og fra hans sønner, som de skal tilbyde til HERREN på dagen når han er salvet; 2.2 kilo fint mel som en konturnuerlig madoffergave, halvdelen af det om morgenen, og halvdelen deraf om aftenen.Le 6:20 This is the offering of Aaron and of his sons, which they shall offer unto the LORD in the day when he is anointed; the tenth part of an ephah of fine flour for a meat offering perpetual, half of it in the morning, and half thereof at night.
[3Mo 6:21 DK-KJV] Det skal tilberedes i en pande med olie; og når det er bagt, skal du bringe det ind: og de bagte madoffergavetykker skal du tilbyde som en sød duft til HERREN.Le 6:21 In a pan it shall be made with oil; and when it is baken, thou shalt bring it in: and the baken pieces of the meat offering shalt thou offer for a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 6:22 DK-KJV] Og præsten efter hans sønner der er salvet i hans sted skal tilbyde det: det er en vedtægt for evigt overfor HERREN; det skal brændes helt.Le 6:22 And the priest of his sons that is anointed in his stead shall offer it: it is a statute for ever unto the LORD; it shall be wholly burnt.
[3Mo 6:23 DK-KJV] For enhver madoffergave for præsten skal brændes helt: det skal ikke spises.Le 6:23 For every meat offering for the priest shall be wholly burnt: it shall not be eaten.
[3Mo 6:24 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 6:24 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 6:25 DK-KJV] Tal til Aaron og til hans sønner, og sig, Dette er syndoffergaveloven: På det sted hvor brændoffergaven er dræbt skal syndoffergaven dræbes foran HERREN: det er helligst.Le 6:25 Speak unto Aaron and to his sons, saying, This is the law of the sin offering: In the place where the burnt offering is killed shall the sin offering be killed before the LORD: it is most holy.
[3Mo 6:26 DK-KJV] Den præst der tilbyder det for synd skal spise det: i det hellige sted skal det spises, på menighedens tabernakelgårdsplads.Le 6:26 The priest that offereth it for sin shall eat it: in the holy place shall it be eaten, in the court of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 6:27 DK-KJV] Hvadsomhelst der skal røre des kød skal være hellig: og når der er stænket af blodet derfra på en hvilken som helst beklædning, skal du vaske det hvorpå det var stænket i det hellige sted.Le 6:27 Whatsoever shall touch the flesh thereof shall be holy: and when there is sprinkled of the blood thereof upon any garment, thou shalt wash that whereon it was sprinkled in the holy place.
[3Mo 6:28 DK-KJV] Men det jordiske kar hvori det er sydet skal knuses: men hvis det er sydet i en messingpotte, skal det både skures, og skylles i vand.Le 6:28 But the earthen vessel wherein it is sodden shall be broken: and if it be sodden in a brasen pot, it shall be both scoured, and rinsed in water.
[3Mo 6:29 DK-KJV] Alle hankønnene blandt præsterne skal spise deraf: det er helligst.Le 6:29 All the males among the priests shall eat thereof: it is most holy.
[3Mo 6:30 DK-KJV] Og ingen syndoffergave, hvoraf noget af blodet er bragt ind i menighedens tabernakel til at forsone samtidigt i det hellige sted, skal spises: det skal brændes i ilden.Le 6:30 And no sin offering, whereof any of the blood is brought into the tabernacle of the congregation to reconcile withal in the holy place, shall be eaten: it shall be burnt in the fire.
[3Mo 7:1 DK-KJV] Dette er ligeledes overtrædelsesoffergaveloven: den er helligst.Le 7:1 Likewise this is the law of the trespass offering: it is most holy.
[3Mo 7:2 DK-KJV] På det sted hvor de dræber brændoffergaven skal de dræbe overtrædelsesoffergaven: og blodet derfra skal han stænke rundt omkring på alteret.Le 7:2 In the place where they kill the burnt offering shall they kill the trespass offering: and the blood thereof shall he sprinkle round about upon the altar.
[3Mo 7:3 DK-KJV] Og af den skal han tilbyde alt dens fedt; culotten, og fedtet der dækker indvoldene,Le 7:3 And he shall offer of it all the fat thereof; the rump, and the fat that covereth the inwards,
[3Mo 7:4 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.Le 7:4 And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul that is above the liver, with the kidneys, it shall he take away:
[3Mo 7:5 DK-KJV] Og præsten skal brænde dem på alteret  som en offergave lavet via ild overfor HERREN: det er en overtrædelsesoffergave.Le 7:5 And the priest shall burn them upon the altar for an offering made by fire unto the LORD: it is a trespass offering.
[3Mo 7:6 DK-KJV] Ethvert hankøn blandt præsterne skal spise deraf: den skal spises i det hellige sted: den er helligst.Le 7:6 Every male among the priests shall eat thereof: it shall be eaten in the holy place: it is most holy.
[3Mo 7:7 DK-KJV] Som syndoffergaven er, sådan er overtrædelsesoffergaven: der er en lov til dem: den præst der laver soningen dermed skal ha’ den.Le 7:7 As the sin offering is, so is the trespass offering: there is one law for them: the priest that maketh atonement therewith shall have it.
[3Mo 7:8 DK-KJV] Og den præst der tilbyder et menneskes offergave, ja den præst skal besidde skindet fra brændoffergaven til sigselv som han har tilbudt.Le 7:8 And the priest that offereth any man’s burnt offering, even the priest shall have to himself the skin of the burnt offering which he hath offered.
[3Mo 7:9 DK-KJV] Og hele madoffergaven der er bagt i ovnen, og alt der er forberedt i stegepanden, og i panden, skal være den præsts der tilbød det.Le 7:9 And all the meat offering that is baken in the oven, and all that is dressed in the fryingpan, and in the pan, shall be the priest’s that offereth it.
[3Mo 7:10 DK-KJV] Og enhver madoffergave, blandet med olie, og tør, skal alle Aarons sønner ha’, den ene lige så meget som den anden.Le 7:10 And every meat offering, mingled with oil, and dry, shall all the sons of Aaron have, one as much as another.
[3Mo 7:11 DK-KJV] Og dette er loven for offeret af fredsoffergaver, som han skal tilbyde til HERREN.Le 7:11 And this is the law of the sacrifice of peace offerings, which he shall offer unto the LORD.
[3Mo 7:12 DK-KJV] Hvis han tilbyder det som en taksigelse, da skal han tilbyde sammen med offeret for taksigelsen usyrede kager blandet med olie, og usyrede vafler salvet med olie, og kager blandet med olie, af fint mel, stækte.Le 7:12 If he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and cakes mingled with oil, of fine flour, fried.
[3Mo 7:13 DK-KJV] Udover kagerne, skal han tilbyde som hans ofring syret brød sammen med taksigelsesofferet af hans fredsoffergaver.Le 7:13 Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offerings.
[3Mo 7:14 DK-KJV] Og af det skal han tilbyde en ud af hele offergaven som en hæveoffergave til HERREN, og det skal være den præsts der stænker blodet på fredsoffergaverne.Le 7:14 And of it he shall offer one out of the whole oblation for an heave offering unto the LORD, and it shall be the priest’s that sprinkleth the blood of the peace offerings.
[3Mo 7:15 DK-KJV] Og kødet af offeret for hans fredsoffergaver som taksigelse skal spises den samme dag som det er tilbudt; han skal ikke efterlade noget af det til om morgenen.Le 7:15 And the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten the same day that it is offered; he shall not leave any of it until the morning.
[3Mo 7:16 DK-KJV] Men hvis offeret af hans offergave er er løfte, eller en frivillig offergave, skal den spises den samme dag som han tilbyder hans offer: og om morgenen skal det tilbageværende spises:Le 7:16 But if the sacrifice of his offering be a vow, or a voluntary offering, it shall be eaten the same day that he offereth his sacrifice: and on the morrow also the remainder of it shall be eaten:
[3Mo 7:17 DK-KJV] Men det der er tilbage af kødet fra offeret efter 3 dage skal brændes med ild.Le 7:17 But the remainder of the flesh of the sacrifice on the third day shall be burnt with fire.
[3Mo 7:18 DK-KJV] Og hvis noget af kødet fra offeret af hans fredsoffergaver overhovedet spises på den 3’je dag, skal det ikke bli’ accepteret, det skal heller ikke tilregnes overfor ham der tilbød det: det skal være en hæslighed, og den sjæl der spiser af det skal bære sit fejltrin.Le 7:18 And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings be eaten at all on the third day, it shall not be accepted, neither shall it be imputed unto him that offereth it: it shall be an abomination, and the soul that eateth of it shall bear his iniquity.
[3Mo 7:19 DK-KJV] Og det kød der rører nogen uren ting skal ikke spises; det skal brændes med ild: og angående kødet, alle der er rene skal spise deraf.Le 7:19 And the flesh that toucheth any unclean thing shall not be eaten; it shall be burnt with fire: and as for the flesh, all that be clean shall eat thereof.
[3Mo 7:20 DK-KJV] Men den sjæl der spiser af offerkødet af fredsoffergaver, der drejer sig om HERREN, ved at ha’ sin urenhed over sig, ja den sjæl skal fjernes fra sit folk.Le 7:20 But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings, that pertain unto the LORD, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people.
[3Mo 7:21 DK-KJV] Udover det skal den sjæl der rører ved nogen uren ting, som menneskets urenhed, eller noget uret dyr, eller nogen hæslig ting, og spiser af offerkødet af fredsoffergaver, som drejer sig om HERREN, ja den sjæl skal fjernes fra sit folk.Le 7:21 Moreover the soul that shall touch any unclean thing, as the uncleanness of man, or any unclean beast, or any abominable unclean thing, and eat of the flesh of the sacrifice of peace offerings, which pertain unto the LORD, even that soul shall be cut off from his people.
[3Mo 7:22 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 7:22 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 7:23 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, I skal ikke spise nogen former for fedt, fra okse, eller fra får, eller fra ged.Le 7:23 Speak unto the children of Israel, saying, Ye shall eat no manner of fat, of ox, or of sheep, or of goat.
[3Mo 7:24 DK-KJV] Og fedtet på dyret der dør af sigselv, og fedtet på det der er flået af dyr, må bli’ brugt til noget andet: men I skal ikke spise af det.Le 7:24 And the fat of the beast that dieth of itself, and the fat of that which is torn with beasts, may be used in any other use: but ye shall in no wise eat of it.
[3Mo 7:25 DK-KJV] For hver den der spiser fedtet på dyret, af det som mennesker tilbyder som en offergave lavet via ild overfor HERREN, ja den sjæl der spiser det skal fjernes fra sit folk.Le 7:25 For whosoever eateth the fat of the beast, of which men offer an offering made by fire unto the LORD, even the soul that eateth it shall be cut off from his people.
[3Mo 7:26 DK-KJV] I skal desuden ikke spise nogen former for blod, om det er fra fugl eller fra dyr, i nogle af jeres beboelser.Le 7:26 Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.
[3Mo 7:27 DK-KJV] Hvilkensomhelst sjæl det er der spiser nogen former for blod, ja den sjæl skal fjernes fra sit folk.Le 7:27 Whatsoever soul it be that eateth any manner of blood, even that soul shall be cut off from his people.
[3Mo 7:28 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 7:28 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 7:29 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Han der tilbyder offeret af hans fredsoffergaver til HERREN skal bringe hans offergave til HERREN af offeret af hans fredsoffergaver.Le 7:29 Speak unto the children of Israel, saying, He that offereth the sacrifice of his peace offerings unto the LORD shall bring his oblation unto the LORD of the sacrifice of his peace offerings.
[3Mo 7:30 DK-KJV] Hans egne hænder skal bringe HERRENs offergaver lavet via ild, fedtet med dyret, det skal han bringe, så dyret må bli’ viftet som en vifteoffergave foran HERREN.Le 7:30 His own hands shall bring the offerings of the LORD made by fire, the fat with the breast, it shall he bring, that the breast may be waved for a wave offering before the LORD.
[3Mo 7:31 DK-KJV] Og præsten skal brænde fedtet på alteret: men dyret skal være Aarons og hans sønners.Le 7:31 And the priest shall burn the fat upon the altar: but the breast shall be Aaron’s and his sons’.
[3Mo 7:32 DK-KJV] Og den højre bov skal I gi’ til præsten som en hæveoffergave af ofrene af jeres fredsoffergaver.Le 7:32 And the right shoulder shall ye give unto the priest for an heave offering of the sacrifices of your peace offerings.
[3Mo 7:33 DK-KJV] Han blandt Aarons sønner, der tilbyder blodet af fredsoffergaverne, og fedtet, skal ha’ den højre bov som hans del.Le 7:33 He among the sons of Aaron, that offereth the blood of the peace offerings, and the fat, shall have the right shoulder for his part.
[3Mo 7:34 DK-KJV] For viftedyret og hæveboven har jeg taget fra Israels børn fra ofrene af deres fredsoffergaver, og har for evigt givet dem til præsten Aaron og til hans sønner via en vedtægt fra Israels børn.Le 7:34 For the wave breast and the heave shoulder have I taken of the children of Israel from off the sacrifices of their peace offerings, and have given them unto Aaron the priest and unto his sons by a statute for ever from among the children of Israel.
[3Mo 7:35 DK-KJV] Dette er delen af Aarons salvning, og af hans sønners salvning, ud af HERRENs offergaver lavet via ild, på dagen når han fremviste dem for at betjene overfor HERREN i præsteembedet;Le 7:35 This is the portion of the anointing of Aaron, and of the anointing of his sons, out of the offerings of the LORD made by fire, in the day when he presented them to minister unto the LORD in the priest’s office;
[3Mo 7:36 DK-KJV] Som HERREN befalede skulle gives dem af Israels børn, i dagen hvor han salvede dem, via en vedtægt for evigt udover deres generationer.Le 7:36 Which the LORD commanded to be given them of the children of Israel, in the day that he anointed them, by a statute for ever throughout their generations.
[3Mo 7:37 DK-KJV] Dette er loven for brændoffergaven, for madoffergaven, og for syndoffergaven, og for overtrædelsesoffergaven, og for indvielserne, og for offeret af fredsoffergaverne;Le 7:37 This is the law of the burnt offering, of the meat offering, and of the sin offering, and of the trespass offering, and of the consecrations, and of the sacrifice of the peace offerings;
[3Mo 7:38 DK-KJV] Som HERREN befalede Moses på Sinaibjerget, i dagen hvor han befalede Israels børn til at tilbyde deres offergaver til HERREN, i Sinais vildmark.Le 7:38 Which the LORD commanded Moses in mount Sinai, in the day that he commanded the children of Israel to offer their oblations unto the LORD, in the wilderness of Sinai.
[3Mo 8:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 8:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 8:2 DK-KJV] Ta’ Aaron og hans sønner hos ham, og beklædningsgenstandene, og salveolien, og studen til syndoffergaven, og 2 væddere, og en kurv med usyret brød;Le 8:2 Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and a bullock for the sin offering, and two rams, and a basket of unleavened bread;
[3Mo 8:3 DK-KJV] Og saml du hele menigheden sammen ved menighedens tabernakeldør.Le 8:3 And gather thou all the congregation together unto the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 8:4 DK-KJV] Og Moses gjorde som HERREN befalede ham; og forsamlingen var samlet sammen ved menighedens tabernakeldør.Le 8:4 And Moses did as the LORD commanded him; and the assembly was gathered together unto the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 8:5 DK-KJV] Og Moses sagde til menigheden, Dette er den ting som HERREN befalede skulle gøres.Le 8:5 And Moses said unto the congregation, This is the thing which the LORD commanded to be done.
[3Mo 8:6 DK-KJV] Og Moses bragte Aaron og hans sønner, og vaskede dem med vand.Le 8:6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.
[3Mo 8:7 DK-KJV] Og han puttede frakken på ham, og omslog ham med omslaget, og iklædte ham kåben, og puttede efoden på ham, og omslog ham med efodens mærkværdige omslag, og bandt det på ham dermed.Le 8:7 And he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him therewith.
[3Mo 8:8 DK-KJV] Og ham puttede brystpladen på ham: han puttede også dit Urim(lys) og din Thummim(sandhed) i brystpladen.Le 8:8 And he put the breastplate upon him: also he put in the breastplate the Urim and the Thummim.
[3Mo 8:9 DK-KJV] Og han puttede turbanen på hans hoved; også på turbanen, ja på hans forside, puttede han den gyldne plade, den hellige krone; som HERREN befalede Moses.Le 8:9 And he put the mitre upon his head; also upon the mitre, even upon his forefront, did he put the golden plate, the holy crown; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:10 DK-KJV] Og Moses tog salveolien, og salvede tabernaklet og alt der var derinde, og helligede dem.Le 8:10 And Moses took the anointing oil, and anointed the tabernacle and all that was therein, and sanctified them.
[3Mo 8:11 DK-KJV] Og med det stænkede han 7 gange på alteret, og salvede alteret og alle hans kar, både vaskefadet og hans fod, for at helliggøre dem.Le 8:11 And he sprinkled thereof upon the altar seven times, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them.
[3Mo 8:12 DK-KJV] Og af salveolien hældte han på Aarons hoved, og salvede ham, for at helliggøre ham.Le 8:12 And he poured of the anointing oil upon Aaron’s head, and anointed him, to sanctify him.
[3Mo 8:13 DK-KJV] Og Moses bragte Aarons sønner, og puttede frakker på dem, og omslog dem med omslag, og puttede kyser på dem; som HERREN befalede Moses.Le 8:13 And Moses brought Aaron’s sons, and put coats upon them, and girded them with girdles, and put bonnets upon them; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:14 DK-KJV] Og han bragte studen til syndoffergaven: og Aaron og hans sønner lagde deres hænder på studens hoved til syndoffergaven.Le 8:14 And he brought the bullock for the sin offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the bullock for the sin offering.
[3Mo 8:15 DK-KJV] Og han dræbte den; og Moses tog blodet, og puttede det på alterets horn rundt om med hans finger, og rensede alteret, og hældte blodet ved alterets bund, og helliggjorde det, for at lave soning derpå.Le 8:15 And he slew it; and Moses took the blood, and put it upon the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured the blood at the bottom of the altar, and sanctified it, to make reconciliation upon it.
[3Mo 8:16 DK-KJV] Og han tog fedtet der var over indvoldene, og hinden over leveren, og de 2 nyrer, og deres fedt, og Moses brændte det på alteret.Le 8:16 And he took all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and their fat, and Moses burned it upon the altar.
[3Mo 8:17 DK-KJV] Men studen, og hans skind, hans kød, og hans møg, brændte han med ild udenfor lejren; som HERREN befalede Moses. Le 8:17 But the bullock, and his hide, his flesh, and his dung, he burnt with fire without the camp; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:18 DK-KJV] Og han bragte vædderen som brændoffergaven: og Aaron og hans sønner lagde deres hænder på vædderens hoved.Le 8:18 And he brought the ram for the burnt offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.
[3Mo 8:19 DK-KJV] Og han dræbte den; og Moses stænkede blodet på alteret rundt omkring.Le 8:19 And he killed it; and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.
[3Mo 8:20 DK-KJV] Og han skar vædderen ind i stykker; og Moses brændte hovedet, og stykkerne, og fedtet.Le 8:20 And he cut the ram into pieces; and Moses burnt the head, and the pieces, and the fat.
[3Mo 8:21 DK-KJV] Og han vaskede indvoldene og benene i vand; og Moses brændte hele vædderen på alteret: det var et brændoffer som en sød duft, og en offergave lavet via ild overfor HERREN; som HERREN befalede Moses.Le 8:21 And he washed the inwards and the legs in water; and Moses burnt the whole ram upon the altar: it was a burnt sacrifice for a sweet savour, and an offering made by fire unto the LORD; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:22 DK-KJV] Og han bragte den anden vædder, indvielsesvædderen: og Aaron og hans sønner lagde deres hænder på vædderens hoved.Le 8:22 And he brought the other ram, the ram of consecration: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.
[3Mo 8:23 DK-KJV] Og han dræbte den; og Moses tog af den blod, og puttede det på Aarons højre øreflip, og på hans højre hånds tommelfinger, og på hans højre fods storetå.Le 8:23 And he slew it; and Moses took of the blood of it, and put it upon the tip of Aaron’s right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot.
[3Mo 8:24 DK-KJV] Og han bragte Aarons sønner, og Moses puttede blodet på deres højre øre, og på deres højre hænder, og på deres højre fods storetåer: og Moses stænkede blodet på alteret rundt omkring.Le 8:24 And he brought Aaron’s sons, and Moses put of the blood upon the tip of their right ear, and upon the thumbs of their right hands, and upon the great toes of their right feet: and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.
[3Mo 8:25 DK-KJV] Og han tog fedtet, og culotten, og alt fedtet der var på indvoldene, og hinden over leveren, og de 2 nyrer, og deres fedt, og den højre bov:Le 8:25 And he took the fat, and the rump, and all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and their fat, and the right shoulder:
[3Mo 8:26 DK-KJV] Og ud af kurven med usyret brød, der var foran HERREN, han tog en usyret kage, og en kage med olieret brød, og en vaffel, og puttede dem på fedtet, og på den højre bov:Le 8:26 And out of the basket of unleavened bread, that was before the LORD, he took one unleavened cake, and a cake of oiled bread, and one wafer, and put them on the fat, and upon the right shoulder:
[3Mo 8:27 DK-KJV] Og han puttede alt på Aarons hænder, og på hans sønners hænder, og viftede dem som en vifteoffergave foran HERREN.Le 8:27 And he put all upon Aaron’s hands, and upon his sons’ hands, and waved them for a wave offering before the LORD.
[3Mo 8:28 DK-KJV] Og Moses tog dem fra deres hænder, og brændte dem på alteret ovenpå brændoffergaven: de var indvielser som en sød duft: det er en offergave lavet via ild overfor HERREN.Le 8:28 And Moses took them from off their hands, and burnt them on the altar upon the burnt offering: they were consecrations for a sweet savour: it is an offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 8:29 DK-KJV] Og Moses tog dyret, og viftede det som en vifteoffergave foran HERREN: for af indvielsesvædderen det var Moses’ del; som HERREN befalede Moses.Le 8:29 And Moses took the breast, and waved it for a wave offering before the LORD: for of the ram of consecration it was Moses’ part; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:30 DK-KJV] Og Moses tog af salveolien, og af blodet som var på alteret, og stænkede det på Aaron, og på hans beklædningsgenstande, og på hans sønner, og på hans sønners beklædningsgenstande hos ham; og helliggjorde Aaron, og hans beklædningsgenstande, og hans sønner, og hans sønners beklædningsgenstande hos ham.Le 8:30 And Moses took of the anointing oil, and of the blood which was upon the altar, and sprinkled it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon his sons’ garments with him; and sanctified Aaron, and his garments, and his sons, and his sons’ garments with him.
[3Mo 8:31 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron og til hans sønner, Kog kødet ved menighedens tabernakeldør: og spis det der sammen med brødet der er i indvielseskurvene, som jeg befalede, og sig, Aaron og hans sønner skal spise det.Le 8:31 And Moses said unto Aaron and to his sons, Boil the flesh at the door of the tabernacle of the congregation: and there eat it with the bread that is in the basket of consecrations, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it.
[3Mo 8:32 DK-KJV] Og det der er tilbage af kødet og af brødet skal I brænde med ild.Le 8:32 And that which remaineth of the flesh and of the bread shall ye burn with fire.
[3Mo 8:33 DK-KJV] Og I skal ikke gå ud af menighedens tabernakeldør i 7 dage, før dagene for jeres indvielse kommer til en ende: for i 7 dage skal han indvie jer.Le 8:33 And ye shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation in seven days, until the days of your consecration be at an end: for seven days shall he consecrate you.
[3Mo 8:34 DK-KJV] Som han har gjort denne dag, sådant har HERREN befalet at det skal gøres, til at lave en soning for jer.Le 8:34 As he hath done this day, so the LORD hath commanded to do, to make an atonement for you.
[3Mo 8:35 DK-KJV] Derfor skal i forbli’ ved menighedens tabernakeldør dag og nat i 7 dage, og holde HERRENs pålæg, så I ikke dør: for sådant er jeg befalet.Le 8:35 Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation day and night seven days, and keep the charge of the LORD, that ye die not: for so I am commanded.
[3Mo 8:36 DK-KJV] Sådant gjorde Aaron og hans sønner alle tingene som HERREN befalede via Moses’ hånd.Le 8:36 So Aaron and his sons did all things which the LORD commanded by the hand of Moses.
[3Mo 9:1 DK-KJV] Og på den 8’ne dag det skete, at Moses kaldte på  Aaron og hans sønner, og Israels ældste;Le 9:1 And it came to pass on the eighth day, that Moses called Aaron and his sons, and the elders of Israel;
[3Mo 9:2 DK-KJV] Og han sagde til Aaron, Ta’ dig en ung kalv som en syndoffergave, og en vædder som en brændoffergave, fejlfrie, og tilbyd dem foran HERREN.Le 9:2 And he said unto Aaron, Take thee a young calf for a sin offering, and a ram for a burnt offering, without blemish, and offer them before the LORD.
[3Mo 9:3 DK-KJV] Og du skal tale til Israels børn, og sige, Ta’ I et kid fra gederne som en syndoffergave; og en kalv og et lam, begge fra det første år, fejlfrie, som en brændoffergave;Le 9:3 And unto the children of Israel thou shalt speak, saying, Take ye a kid of the goats for a sin offering; and a calf and a lamb, both of the first year, without blemish, for a burnt offering;
[3Mo 9:4 DK-KJV] Også en stud, og en vædder som en fredsoffergave, til at ofre foran HERREN; og en madoffergave blandet med olie: for om 2 dage vil HERREN vise sig for jer.Le 9:4 Also a bullock and a ram for peace offerings, to sacrifice before the LORD; and a meat offering mingled with oil: for to day the LORD will appear unto you.
[3Mo 9:5 DK-KJV] Og de bragte det som Moses befalede foran menighedens tabernakel: og hele menigheden nærmede sig og stod foran HERREN.Le 9:5 And they brought that which Moses commanded before the tabernacle of the congregation: and all the congregation drew near and stood before the LORD.
[3Mo 9:6 DK-KJV] Og Moses sagde, Dettte er den ting som HERREN befalede at I skulle gøre: og HERRENs herlighed skal vise sig for jer.Le 9:6 And Moses said, This is the thing which the LORD commanded that ye should do: and the glory of the LORD shall appear unto you.
[3Mo 9:7 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron, Gå over til alteret, og tilbyd din syndofring, og din brændofring, og lav en soning for digselv, og for folket: og tilbyd folkets ofring, og lav en soning for dem; som HERREN befalede.Le 9:7 And Moses said unto Aaron, Go unto the altar, and offer thy sin offering, and thy burnt offering, and make an atonement for thyself, and for the people: and offer the offering of the people, and make an atonement for them; as the LORD commanded.
[3Mo 9:8 DK-KJV] Aaron gik derfor overtil alteret, og viste syndofferkalven, som var for hamselv.Le 9:8 Aaron therefore went unto the altar, and slew the calf of the sin offering, which was for himself.
[3Mo 9:9 DK-KJV] Og Aarons sønner bragte blodet overtil ham: og han dyppede sin finger i blodet, og puttede det på alterets horn, og hældte blodet ud ved alterets bund:Le 9:9 And the sons of Aaron brought the blood unto him: and he dipped his finger in the blood, and put it upon the horns of the altar, and poured out the blood at the bottom of the altar:
[3Mo 9:10 DK-KJV] Men fedtet, og nyrerne, og hinden over leveren til syndoffergaven, brændte han på alteret; som HERREN befalede Moses.Le 9:10 But the fat, and the kidneys, and the caul above the liver of the sin offering, he burnt upon the altar; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 9:11 DK-KJV] Og kødet og skindet brændte han udenfor lejren.Le 9:11 And the flesh and the hide he burnt with fire without the camp.
[3Mo 9:12 DK-KJV] Og han dræbte brændoffergaven; og Aarons sønner præsenterede blodet for ham , som han stænkede rundt omkring på alteret.Le 9:12 And he slew the burnt offering; and Aaron’s sons presented unto him the blood, which he sprinkled round about upon the altar.
[3Mo 9:13 DK-KJV] Og de præsenterede brændoffergaven for ham, med dens stykker, og hovedet: og han brændte dem på alteret.Le 9:13 And they presented the burnt offering unto him, with the pieces thereof, and the head: and he burnt them upon the altar.
[3Mo 9:14 DK-KJV] Og han vaskede indvoldene og bovene, og brændte dem på alteret.Le 9:14 And he did wash the inwards and the legs, and burnt them upon the burnt offering on the altar.
[3Mo 9:15 DK-KJV] Og han bragte folkets ofring, og tog geden, som var folkets syndoffergave, og dræbte det, og tilbød det for synd, som det første.Le 9:15 And he brought the people’s offering, and took the goat, which was the sin offering for the people, and slew it, and offered it for sin, as the first.
[3Mo 9:16 DK-KJV] Og han bragte brændoffergaven, og tilbød den ifølge skikken.Le 9:16 And he brought the burnt offering, and offered it according to the manner.
[3Mo 9:17 DK-KJV] Og han bragte madofferet, og tog en håndfuld deraf, og brændte det på alteret, foruden morgenens brændoffer.Le 9:17 And he brought the meat offering, and took an handful thereof, and burnt it upon the altar, beside the burnt sacrifice of the morning.
[3Mo 9:18 DK-KJV] Han fremviste også studen og vædderen som et offer af fredsoffergaver, so var for folket: og Aarons sønner præsenterede blodet for ham, som han stænkede på alteret rundt omkring,Le 9:18 He slew also the bullock and the ram for a sacrifice of peace offerings, which was for the people: and Aaron’s sons presented unto him the blood, which he sprinkled upon the altar round about,
[3Mo 9:19 DK-KJV] Og fedtet fra studen og fra vædderen, culotten, og det der dækker indvoldene, og nyrerne, og hinden over leveren:Le 9:19 And the fat of the bullock and of the ram, the rump, and that which covereth the inwards, and the kidneys, and the caul above the liver:
[3Mo 9:20 DK-KJV] Og de puttede fedtet på brystet, og han brændte fedtet på alteret:Le 9:20 And they put the fat upon the breasts, and he burnt the fat upon the altar:
[3Mo 9:21 DK-KJV] Og brystet og den højre bov viftede Aaron som en vifteoffergave foran HERREN; som Moses befalede.Le 9:21 And the breasts and the right shoulder Aaron waved for a wave offering before the LORD; as Moses commanded.
[3Mo 9:22 DK-KJV] Og Aaron opløftede sin hånd mod folket, og velsignede dem, og kom ned fra af ha’ tilbudt syndoffergaven, og brændoffergaven, og fredsoffergaverne.Le 9:22 And Aaron lifted up his hand toward the people, and blessed them, and came down from offering of the sin offering, and the burnt offering, and peace offerings.
[3Mo 9:23 DK-KJV] Og Moses og Aaron gik ind i menighedens tabernakel, og kom ud, og velsignede folket: og HERRENs herlighed viste sig for hele folket.Le 9:23 And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, and came out, and blessed the people: and the glory of the LORD appeared unto all the people.
[3Mo 9:24 DK-KJV] Og der kom en ild ud fra HERREN, og fortærede brændoffergaven og fedtet på alteret: og da hele folket så’ det ske, råbte de, og faldt ned på deres ansigter.Le 9:24 And there came a fire out from before the LORD, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat: which when all the people saw, they shouted, and fell on their faces.
[3Mo 10:1 DK-KJV] Og Nadab og Abihu, Aarons sønner, tog hver sin røgelsesbrænder, og puttede ild deri, og puttede røgelse derpå, og tilbød underlig ild foran HERREN, som han ikke befalede dem.Le 10:1 And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which he commanded them not.
[3Mo 10:2 DK-KJV] Og der udgik ild fra HERREN, og fortærede dem, og de døde foran HERREN.Le 10:2 And there went out fire from the LORD, and devoured them, and they died before the LORD.
[3Mo 10:3 DK-KJV] Da sagde Moses til Aaron, Dette er det som HERREN talte, og siger, Jeg vil bli’ helliget i dem der kommer mig nær, og jeg vil bli’ forherliget foran hele folket. Og Aaron var stille.Le 10:3 Then Moses said unto Aaron, This is it that the LORD spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace.
[3Mo 10:4 DK-KJV] Og Moses kaldte på Mishael og Elzaphan, sønnerne til Uzziel onklen af Aaron, og sagde til dem, Kom nær, bær jeres brødre fra at være foran helligdommen ud af lejren.Le 10:4 And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp.
[3Mo 10:5 DK-KJV] Sådant kom de nær, og bar dem i deres frakker ud af lejren; som Moses havde sagt.Le 10:5 So they went near, and carried them in their coats out of the camp; as Moses had said.
[3Mo 10:6 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron, og til Eleazar og til Ithamar, hans sønner, vis ikke jeres hoveder, ituriv heller ikke jeres tøj; for ikke at I dør, og for ikke at arrigskab kommer over hele folket: men lad jeres brødre, hele Israels hus, begræde afbrændingen som HERREN har antændt.Le 10:6 And Moses said unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes; lest ye die, and lest wrath come upon all the people: but let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the LORD hath kindled.
[3Mo 10:7 DK-KJV] Og I skal ikke gå ud fra menighedens tabernakeldør, for ikke at I dør: for HERRENs salveolie er over jer, Og de gjorde som Moses sagde.Le 10:7 And ye shall not go out from the door of the tabernacle of the congregation, lest ye die: for the anointing oil of the LORD is upon you. And they did according to the word of Moses.
[3Mo 10:8 DK-KJV] Og HERREN talte til Aaron, og siger,Le 10:8 And the LORD spake unto Aaron, saying,
[3Mo 10:9 DK-KJV] Drik ikke vin ej heller stærke drikke, du, ej heller dine sønner hos dig, når I  går ind i menighedens tabernakel, for ikke at I dør: det skal for evigt være en vedtægt udover jeres generationer:Le 10:9 Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die: it shall be a statute for ever throughout your generations:
[3Mo 10:10 DK-KJV] Og så I må skelne mellem helligt og vanhelligt, og mellem urent  og rent;Le 10:10 And that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean;
[3Mo 10:11 DK-KJV] Og så I må undervise Israels børn i alle vedtægterne som HERREN har talt til dem via Moses’ hånd.Le 10:11 And that ye may teach the children of Israel all the statutes which the LORD hath spoken unto them by the hand of Moses.
[3Mo 10:12 DK-KJV] Og Moses talte til Aaron, og til Eleazar og til Ithamar, hans sønner der var tilbage, Ta’ madoffergaven der er tilbage af HERRENs offergaver lavet via ild, og spis den uden surdej ved siden af alteret: for den er helligst:Le 10:12 And Moses spake unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons that were left, Take the meat offering that remaineth of the offerings of the LORD made by fire, and eat it without leaven beside the altar: for it is most holy:
[3Mo 10:13 DK-KJV] Og i skal spise den i det hellige sted, fordi den er din ret, og dine sønners ret, af HERRENs ofre lavet via ild: for sådant er jeg befalet.Le 10:13 And ye shall eat it in the holy place, because it is thy due, and thy sons’ due, of the sacrifices of the LORD made by fire: for so I am commanded.
[3Mo 10:14 DK-KJV] Og viftebrystet og hæveboven skal I spise på et rent sted; du, og dine sønner, og dine døtre hos dig: for de er din ret, og dine sønners ret, som er givet ud fra ofrene af Israels børns fredsoffergaver.Le 10:14 And the wave breast and heave shoulder shall ye eat in a clean place; thou, and thy sons, and thy daughters with thee: for they be thy due, and thy sons’ due, which are given out of the sacrifices of peace offerings of the children of Israel.
[3Mo 10:15 DK-KJV] Hæveboven og viftebrystet skal de bringe med offergaverne lavet via ild af fedtet, for at vifte det som en vifteoffergave foran HERREN; og det skal være din, og dine sønners hos dig, via en vedtægt for evigt; som HERREN har befalet.Le 10:15 The heave shoulder and the wave breast shall they bring with the offerings made by fire of the fat, to wave it for a wave offering before the LORD; and it shall be thine, and thy sons’ with thee, by a statute for ever; as the LORD hath commanded.
[3Mo 10:16 DK-KJV] Og Moses søgte flittigt efter syndoffergavegeden, og, læg mærke til, den var brændt: og han var vred på Eleazar og Ithamar, Aarons sønner som stadig var i live, og siger,Le 10:16 And Moses diligently sought the goat of the sin offering, and, behold, it was burnt: and he was angry with Eleazar and Ithamar, the sons of Aaron which were left alive, saying,
[3Mo 10:17 DK-KJV] Hvorfor har I ikke spist syndoffergaven i det hellige sted, eftersom den er helligst, og Gud har givet den til jer til at bære menighedens fejltrin, til at lave en soning for dem foran HERREN?Le 10:17 Wherefore have ye not eaten the sin offering in the holy place, seeing it is most holy, and God hath given it you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement for them before the LORD?
[3Mo 10:18 DK-KJV] Læg mærke til, blodet fra den var ikke bragt ind indenfor det hellige sted: I skulle sandelig ha’ spist den i det hellige sted, som jeg befalede.Le 10:18 Behold, the blood of it was not brought in within the holy place: ye should indeed have eaten it in the holy place, as I commanded.
[3Mo 10:19 DK-KJV] Og Aaron sagde til Moses, Læg mærke til, denne dag har de tilbudt deres syndoffergave og deres brændoffergave foran HERREN; og sådanne ting har ramt mig: og hvis jeg i dag havde spist syndoffergaven, ville det ha’ været accepteret i HERRENs øjne?Le 10:19 And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the LORD; and such things have befallen me: and if I had eaten the sin offering to day, should it have been accepted in the sight of the LORD?
[3Mo 10:20 DK-KJV] Og da Moses hørte det, var han tilfreds.Le 10:20 And when Moses heard that, he was content.
[3Mo 11:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger til dem,Le 11:1 And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,
[3Mo 11:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Dette er de dyr som I skal spise blandt alle de dyr der er på jorden.Le 11:2 Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.
[3Mo 11:3 DK-KJV] Alt det der skiller hoven, og har kløvet fod, og tygger drøv, blandt dyrene, det skal I spise.Le 11:3 Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.
[3Mo 11:4 DK-KJV] Imidlertid, disse skal I ikke spise af dem der tygger drøv, eller af dem der deler hoven: som kamelen, eftersom han tygger drøv, men ikke deler hoven; han er uren for jer.Le 11:4 Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
[3Mo 11:5 DK-KJV] Og kaninen, eftersom han tygger drøv, men ikke deler hoven; han er uren for jer.Le 11:5 And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
[3Mo 11:6 DK-KJV] Og haren, eftersom han tygger drøv, men ikke deler hoven; han er uren for jer.Le 11:6 And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
[3Mo 11:7 DK-KJV] Og grisen, skønt han deler hoven, og har kløvet fod , men han tygger i drøv; han er uren for jer.Le 11:7 And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.
[3Mo 11:8 DK-KJV] Af deres kød skal I ikke spise, og deres kadaver skal I ikke røre ved; de er urene for jer.Le 11:8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.
[3Mo 11:9 DK-KJV] Disse skal I spise af alt der er i vandmasserne: hvadsomhelst der har finner og skæl i vandmasserne, i havet, og i floderne, dem skal I spise.Le 11:9 These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.
[3Mo 11:10 DK-KJV] Og alt der ikke har finner og skæl i havet, og i floderne, af alt der bevæger sig i vandmasserne, og af nogen levende ting som er i vandmasserne, de skal være en hæslighed overfor jer:Le 11:10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:
[3Mo 11:11 DK-KJV] Ja de skal være en hæslighed overfor jer; I skal ikke spise af deres kød, men i syntes at deres kadavere er en hæslighed.Le 11:11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.
[3Mo 11:12 DK-KJV] Hvadsomhelst der ikke har finner eller skæl i vandvandmasserne, det skal være en hæslighed overfor jer.Le 11:12 Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.
[3Mo 11:13 DK-KJV] Og disse er de som I skal syntes er en hæslighed blandt fuglene; de skal ikke spises, de er en hæslighed: ørnen, og havørnen, fiskeørnen,Le 11:13 And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
[3Mo 11:14 DK-KJV] Og gribben, og falken efter hans art;Le 11:14 And the vulture, and the kite after his kind;
[3Mo 11:15 DK-KJV] Enhver ravn efter hans art;Le 11:15 Every raven after his kind;
[3Mo 11:16 DK-KJV] Og uglen, og nathøgen, og gøgen, høgen efter hans art,Le 11:16 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
[3Mo 11:17 DK-KJV] Og den lille ugle, og skarven, og den store ugle,Le 11:17 And the little owl, and the cormorant, and the great owl,
[3Mo 11:18 DK-KJV] Og svanen, og pelikanen, gier ørnen,Le 11:18 And the swan, and the pelican, and the gier eagle,
[3Mo 11:19 DK-KJV] Og storken, og hejren efter hendes art, og viben, og flagermusen.Le 11:19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
[3Mo 11:20 DK-KJV] Alle fugle der kryber, der går på alle fire, skal være en hæslighed overfor jer.Le 11:20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.
[3Mo 11:21 DK-KJV] Men disse må I spise af enhver flyvende krybende ting der går på alle fire, som har ben over deres fødder, til at hoppe rundt med på jorden:Le 11:21 Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;
[3Mo 11:22 DK-KJV] Ja disse af dem må I spise; græshoppen efter hans art, og den skaldede græshoppe efter hans art, og billen efter hans art, og græshoppen efter hans art.Le 11:22 Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.
[3Mo 11:23 DK-KJV] Men alle andre flyvende krybende ting, som har fire fødder, skal være en hæslighed overfor jer.Le 11:23 But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.
[3Mo 11:24 DK-KJV] Og ved disse skal I være urene: hvemsomhelst der rører kadaveret til dem skal være urene indtil aftenen.Le 11:24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.
[3Mo 11:25 DK-KJV] Og hvemsomhelst der som bærer noget af deres døde kadavere skal vaske sit tøj, og være urene indtil aftenen.Le 11:25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.
[3Mo 11:26 DK-KJV] Kavaderet fra ethvert dyr som deler hoven, og ikke har kløvet fod, eller tygger drøv, er urene overfor jer:Le 11:26 The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.
[3Mo 11:27 DK-KJV] Og hvadsomhelst der går på sine poter, blandt alle slags dyr, der går på alle fire, de er urene overfor jer : den som rører deres kadavere skal være urene indtil aftenen.Le 11:27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
[3Mo 11:28 DK-KJV] Og han der bærer kadaveret til dem skal vaske sit tøj, og være uren indtil aftenen: de er urene overfor jer.Le 11:28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.
[3Mo 11:29 DK-KJV] Disse skal også være urene overfor jer blandt de krybende ting der krybet på jorden: væselen, og musen, og skildpadden efter hans art,Le 11:29 These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,
[3Mo 11:30 DK-KJV] Og ilderen, og kamæleonen, og firbenet, og sneglen, og muldvarpen.Le 11:30 And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.
[3Mo 11:31 DK-KJV] Disse er urene for jer blandt alt der kryber: hvemsomhelst der rører ved dem, når de er døde, skal være urene indtil aftenen.Le 11:31 These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.
[3Mo 11:32 DK-KJV] Og alt, hvad nogen af ​​dem falder på, når de er døde, det skal være urent; om det er et kar af træ, eller klæder, eller skind, eller sæk, hvilket kar det end er, hvori noget arbejde er gjort, det må bli’ pyttet ned i vand, og det skal være urent indtil aftenen; sådant skal det bli’ renset.Le 11:32 And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.
[3Mo 11:33 DK-KJV] Og ethvert jordisk kar, hvorindeni nogen af dem falder, hvadsomhelst der er deri skal være urent, og i skal knuse det.Le 11:33 And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.
[3Mo 11:34 DK-KJV] Af alt mad som må bli’ spist, det på hvilket sådant vand kommer skal være urent: og al drik der må bli’ drukket i ethvert sådant kar skal være urent.Le 11:34 Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.
[3Mo 11:35 DK-KJV] Og enhver ting hvorpå nogen del af deres kadaver falder skal være urent; om det er ovn, eller keramikovne til potter, skal de brydes ned: for de er urene, og skal være urene overfor jer.Le 11:35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean, and shall be unclean unto you.
[3Mo 11:36 DK-KJV] Imidlertid skal en fontæne eller faldgrube, hvori der er rigeligt med vand, være ren: men det som rører deres kadaver skal være urent.Le 11:36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.
[3Mo 11:37 DK-KJV] Og hvis nogen del af deres kadaver falder på noget såsæd der skal til at sås, skal det være rent.Le 11:37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.
[3Mo 11:38 DK-KJV] Men hvis noget vand bli’r puttet på sæden, og nogen del af deres kadaver falder derpå, skal det være urent overfor jer. Le 11:38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.
[3Mo 11:39 DK-KJV] Og hvis noget dyr, af hvilket I må spise, dør; han der rører des kadaver skal være uren indtil aftenen.Le 11:39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.
[3Mo 11:40 DK-KJV] Og han der spiser af kadaveret til det skal vaske sit tøj, og være uren indtil aftenen: også han der bærer kadaveret til det skal vaske sit tøj, og være uren indtil aftenen.Le 11:40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
[3Mo 11:41 DK-KJV] Og enhver krybende ting der kryber på jorden skal være en hæslighed; det skal ikke spises.Le 11:41 And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.
[3Mo 11:42 DK-KJV] Hvadsomhelst der kryber på hans mave, og hvadsomhelst der går på alle fire, eller hvadsomhelst der har flere fødder blandt alle krybende ting der kryber på jorden, den skal I ikke spise, for de er en hæslighed.Le 11:42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.
[3Mo 11:43 DK-KJV] I skal ikke gøre jerselv hæslige med nogen krybende ting der kryber, I skal heller ikke gøre jerselv urene med dem, så I skulle bli’ besmittet derved.Le 11:43 Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
[3Mo 11:44 DK-KJV] For jeg er HERREN jeres Gud: I skal derfor helligegøre jerselv, og I skal være hellige; for jeg er hellig: I skal heller ikke besmitte jerselv med nogen former for krybende ting der kryber på jorden.Le 11:44 For I am the LORD your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.
[3Mo 11:45 DK-KJV] For jeg er HERREN der bringer jer op ud af Egyptens land, for at være jeres Gud: I skal derfor være hellige, for jeg er hellig.Le 11:45 For I am the LORD that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.
[3Mo 11:46 DK-KJV] Dette er loven for dyrene, og for fuglen, og for enhver levende skabning der bevæger sig i vandmasserne, og for enhver skabning der kryber på jorden:Le 11:46 This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:
[3Mo 11:47 DK-KJV] Til at lave en forskel mellem det urene og det rene, og mellem det dyr der må bli’ spist og det dyr der ikke må bli’ spist.Le 11:47 To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.
[3Mo 12:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,Le 12:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 12:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Hvis en kvinde har undfanget sæd, og født et drengebarn: da skal hun være uren i 7 dage; ifølge separationensdagene for hendes skrøbelighed skal hun være uren.Le 12:2 Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child: then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean.
[3Mo 12:3 DK-KJV] Og i den 8’ne dag skal kødet fra hans forhud bli’ omskåret.Le 12:3 And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.
[3Mo 12:4 DK-KJV] Og hun skal da i 33 dage fortsætte i blodet for hendes rensning; hun skal ikke røre nogle helligede ting, ej heller kommer ind i helligdommen, før dagene for hendes rensning er fuldendt.Le 12:4 And she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty days; she shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary, until the days of her purifying be fulfilled.
[3Mo 12:5 DK-KJV] Men hvis hun bærer et pigebarn, da skal hun være uren i 2 uger, som i hendes separation: og hun skal i 66 dage fortsætte i blodet for hendes rensning.Le 12:5 But if she bear a maid child, then she shall be unclean two weeks, as in her separation: and she shall continue in the blood of her purifying threescore and six days.
[3Mo 12:6 DK-KJV] Og når dagene for hendes rensning er fuldendt, for en søn, eller for en datter, skal hun bringe et lam der er under et år som et brændoffer, og en ung due, eller en turteldue, som et syndoffer, til menighedens tabernakeldør, overfor præsten:Le 12:6 And when the days of her purifying are fulfilled, for a son, or for a daughter, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon, or a turtledove, for a sin offering, unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest:
[3Mo 12:7 DK-KJV] Som skal tilbyde det foran HERREN, og lave en soning for hende; og hun skal være renset fra hendes blødning. Dette er loven for hende der har født et hankøn eller et hunkøn.Le 12:7 Who shall offer it before the LORD, and make an atonement for her; and she shall be cleansed from the issue of her blood. This is the law for her that hath born a male or a female.
[3Mo 12:8 DK-KJV] Og hvis hun ikke er i stand til at bringe et lam, da skal hun bringe 2 turtelduer, eller 2 unge duer; det ene til brændofringen, og det andet til en syndofring: og præsten skal lave en soning for hende, og hun skal være ren.Le 12:8 And if she be not able to bring a lamb, then she shall bring two turtles, or two young pigeons; the one for the burnt offering, and the other for a sin offering: and the priest shall make an atonement for her, and she shall be clean.
[3Mo 13:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og Aaron, og siger,Le 13:1 And the LORD spake unto Moses and Aaron, saying,
[3Mo 13:2 DK-KJV] Når en mand har en hævning, en sårskorpe, eller en lys plet på hans køds hud, og det er på hans køds hud som spedalskhedens plage; da skal han bringes til præsten Aaron, eller til en af ​​hans sønner præsterne:Le 13:2 When a man shall have in the skin of his flesh a rising, a scab, or bright spot, and it be in the skin of his flesh like the plague of leprosy; then he shall be brought unto Aaron the priest, or unto one of his sons the priests:
[3Mo 13:3 DK-KJV] Og præsten skal kigge på plagen på hans køds hud: og når håret i plagen er blevet hvidt, og plagen ser ud til at være dybere end hans køds hud, så er det en plage med spedalskhed: og præsten skal kigge på ham, og erklære ham uren.Le 13:3 And the priest shall look on the plague in the skin of the flesh: and when the hair in the plague is turned white, and the plague in sight be deeper than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy: and the priest shall look on him, and pronounce him unclean.
[3Mo 13:4 DK-KJV] Hvis den lyse plet er hvid på hans køds hud, og ikke ser ud til at være dybere en huden, og des hår ikke er blevet hvidt; da skal præsten isolere ham der har plagen i 7 dage:Le 13:4 If the bright spot be white in the skin of his flesh, and in sight be not deeper than the skin, and the hair thereof be not turned white; then the priest shall shut up him that hath the plague seven days:
[3Mo 13:5 DK-KJV] Og på den 7’ne dag skal skal præsten kigge på ham: og, læg mærke til, hvis plagen i hans øjne er ved et ophold, og plagen ikke har spredt sig på huden; da skal præsten isolere ham 7 dage mere: Le 13:5 And the priest shall look on him the seventh day: and, behold, if the plague in his sight be at a stay, and the plague spread not in the skin; then the priest shall shut him up seven days more:
[3Mo 13:6 DK-KJV] Og på den 7’ne dag skal skal præsten igen kigge på ham: og, læg mærke til, hvis plagen er blevet lidt mørk, og plagen ikke har spredt sig på huden, skal præsten erklære ham ren: det er blot en sårskorpe: og han skal vaske sit tøj, og være ren.Le 13:6 And the priest shall look on him again the seventh day: and, behold, if the plague be somewhat dark, and the plague spread not in the skin, the priest shall pronounce him clean: it is but a scab: and he shall wash his clothes, and be clean.
[3Mo 13:7 DK-KJV] Men hvis sårskorpen bredte sig meget udover huden, efter at han har været tilset af præsten for hans rensning, skal han igen tilses af præsten:Le 13:7 But if the scab spread much abroad in the skin, after that he hath been seen of the priest for his cleansing, he shall be seen of the priest again:
[3Mo 13:8 DK-KJV] Og hvis præsten ser at , læg mærke til, sårskorpen spreder sig på huden, da skal præsten erklære ham uren: det er en spedalsk.Le 13:8 And if the priest see that, behold, the scab spreadeth in the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is a leprosy.
[3Mo 13:9 DK-KJV] Når spedalskhedens plage er i en mand, da skal han bringes til præsten;Le 13:9 When the plague of leprosy is in a man, then he shall be brought unto the priest;
[3Mo 13:10 DK-KJV] Og præsten skal tilse ham: og, læg mærke til, hvis hævningen er hvid på huden, og det har gjort håret hvidt, og der er blotlagt råt kød i hævelsen;Le 13:10 And the priest shall see him: and, behold, if the rising be white in the skin, and it have turned the hair white, and there be quick raw flesh in the risi