Filipperne - Philipperne - 4 Kapitler - Philippians KJV 1769

Navnebetydning for Filippi = Krigerisk, Elskere af heste

[Phil 1:1 DK-KJV] Paulus og Timoteus, Jesus Kristus’ tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Philippi, hos biskopperne og diakonerne: 
Php 1:1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:
[Phil 1:2 DK-KJV] Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus Kristus.
Php 1:2 Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
[Phil 1:3 DK-KJV] Jeg takker min Gud over ethvert minde omkring jer,
Php 1:3 I thank my God upon every remembrance of you,
[Phil 1:4 DK-KJV] Ved altid i enhver af mine bønner at bede for jer alle med glæde,
Php 1:4 Always in every prayer of mine for you all making request with joy,
[Phil 1:5 DK-KJV] For jeres fællesskab i evangeliet fra den første dag indtil nu;
Php 1:5 For your fellowship in the gospel from the first day until now;
[Phil 1:6 DK-KJV] Ved at være sikker på netop denne ting, at han som har begyndt et godt virke i jer vil fuldbyrde det indtil Jesus Kristus’ dag:
Php 1:6 Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ:
[Phil 1:7 DK-KJV] Ligesom det er passende for mig at tænke dette omkring jer alle, fordi jeg har jer i mit hjerte; eftersom både i mine lænker, og i evangeliets forsvar og bekræftelse, er I alle delagtige af min nåde.
Php 1:7 Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.
[Phil 1:8 DK-KJV] For Gud er mit vidne, hvor meget jeg længes efter jer alle i Jesus Kristus’ indre.
Php 1:8 For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.
[Phil 1:9 DK-KJV] Og dette ber jeg, at jeres kærlighed må bugne endnu mere og mere i kundskab og i al bedømmelse;
Php 1:9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment;
[Phil 1:10 DK-KJV] Så I må godkende de ting som er fremragende; så I må bli’ oprigtige og uden krænkelse indtil Kristus’ dag;
Php 1:10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ;
[Phil 1:11 DK-KJV] Ved at være fyldt med retfærdighedens frugter, som via Jesus Kristus er, til herligheden og rosen af Gud.
Php 1:11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.
[Phil 1:12 DK-KJV] Men jeg ville at I skulle forstå, brødre, at de ting som skete for mig er faldet ud til evangeliets fremme;
Php 1:12 But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;
[Phil 1:13 DK-KJV] Sådant at mine lænker i Kristus er manifesteret i hele paladset, og alle andre steder;
Php 1:13 So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;
[Phil 1:14 DK-KJV] Og mange af brødrene i Herren, vokser i tillid via mine lænker, og er meget mere frimodige til at tale ordet uden frygt.
Php 1:14 And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.
[Phil 1:15 DK-KJV] Nogle prædiker i virkeligheden Kristus ja udaf misundelse og strid; og nogle også udaf en god vilje:
Php 1:15 Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:
[Phil 1:16 DK-KJV] Den ene prædiker Kristus udaf påstande, ikke oprigtigt, ved at prøve at tilføje lidelse til mine lænker:
Php 1:16 The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:
[Phil 1:17 DK-KJV] Men den anden udaf kærlighed, velvidende at jeg er indsat som evangeliets forsvarer.
Php 1:17 But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.
[Phil 1:18 DK-KJV] Hvad så? til trods for det, enhver vej, om det så er i påskud, eller i sandhed, Kristus er prædiket; og over det glæder jeg mig, ja, og vil juble.
Php 1:18 What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.
[Phil 1:19 DK-KJV] For jeg ved at dette skal vende om til min frelse gennem jeres bøn, og Jesus Kristus’ Ånds hjælp,
Php 1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,
[Phil 1:20 DK-KJV] Efter min inderligste forventning og mit håb, at jeg over intet skal skamme mig, men at med al frimodighed, som altid, sådant at Kristus også nu skal bli’ forstørret i min krop, hvorvidt det er via liv, eller via død.
Php 1:20 According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.
[Phil 1:21 DK-KJV] For mig er Kristus livet, og det at dø en gevinst.
Php 1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain.
[Phil 1:22 DK-KJV] Men hvis jeg lever kødeligt, dette er frugten af mit arbejde: dog at jeg skal vælge ville jeg ikke.
Php 1:22 But if I live in the flesh, this is the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not.
[Phil 1:23 DK-KJV] For jeg står på en skillevej, ved at ha’ et ønske om at ta’ af sted, og at være hos Kristus; som er klart bedre:
Php 1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:
[Phil 1:24 DK-KJV] Ikke desto mindre at bli’ kødeligt tilbage er mere nødvendigt for jer.
Php 1:24 Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.
[Phil 1:25 DK-KJV] Og ved at ha’ denne tillid, ved jeg at jeg skal bli’ tilbage og fortsætte med jer alle for jeres fremme og glæde i tro;
Php 1:25 And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;
[Phil 1:26 DK-KJV] Så jeres glæde over mig må bli’ mere rigelig i Jesus Kristus via min ankomst til jer igen.
Php 1:26 That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.
[Phil 1:27 DK-KJV] Lad kun jeres konversation være som det er klædeligt for Kristus’ evangelie: det uanset om jeg kommer og ser jer, eller om jeg er fraværende, så jeg må høre om jeres affære, at I står fast i 1 ånd, og med et sind strider sammen for troen på evangeliet;
Php 1:27 Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;
[Phil 1:28 DK-KJV] Og på ingen måde at bli’ skræmt via jeres modstandere: som for dem er et tydeligt kendetegn på tilintetgørelse, men for jer frelse, og det fra Gud.
Php 1:28 And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.
[Phil 1:29 DK-KJV] For til jer er det givet på Kristus’ vegne, ikke kun at tro på ham, men også at lide for hans skyld;
Php 1:29 For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;
[Phil 1:30 DK-KJV] Ved at ha’ den samme konflikt som I så i mig, og nu hører at være i mig.
Php 1:30 Having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.
[Phil 2:1 DK-KJV] Hvis der derfor er nogen trøst i Kristus, hvis nogen trøst i kærlighed, hvis noget fællesskab i Ånden, hvis nogen inderlighed og barmhjertighed,
Php 2:1 If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies,
[Phil 2:2 DK-KJV] Opfyld I min glæde, så I tænker det samme, ved at ha’ den samme kærlighed, ved at spille sammen, af et’ sind.
Php 2:2 Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one accord, of one mind.
[Phil 2:3 DK-KJV] Lad ingenting bli’ gjort gennem strid eller forfængelighed; men i et ydmygt sind lad enhver agte andre bedre end demselv.
Php 2:3 Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
[Phil 2:4 DK-KJV] Ser ikke ethvert menneske på hans egne ting, men ethvert menneske også på de andres ting.
Php 2:4 Look not every man on his own things, but every man also on the things of others.
[Phil 2:5 DK-KJV] Lad dette sind være i jer, som også var i Kristus Jesus:
Php 2:5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:
[Phil 2:6 DK-KJV] Som, ved at være i Guds form, ikke tænkte at det var et røveri at være Gud li’.
Php 2:6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:
[Phil 2:7 DK-KJV] Men gjorde sigselv af intet omdømme, og iklædte sig en tjeners form, og var lavet så han lignede et menneske:
Php 2:7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:
[Phil 2:8 DK-KJV] Og ved at være fundet at fremstå som et menneske, ydmygede han sigselv, og var lydig indtil død, ja døden på korset.
Php 2:8 And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.
[Phil 2:9 DK-KJV] Derfor har Gud også højt ophøjet ham, og givet ham et navn som er over ethvert navn:
Php 2:9 Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:
[Phil 2:10 DK-KJV] Så ved Jesus’ navn skulle ethvert knæ bøje, af ting i himmel, og ting på jord, og ting under jorden;
Php 2:10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;
[Phil 2:11 DK-KJV] Og at enhver tunge skulle bekende at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faderens herlighed.
Php 2:11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
[Phil 2:12 DK-KJV] Derfor, mine elskede, som I altid har adlydt, ikke kun i mit nærvær, men nu meget mere i mit fravær, udvirk jeres egen frelse med frygt og bæven.
Php 2:12 Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
[Phil 2:13 DK-KJV] For det er Gud som udfører i jer både at ville og at gøre af hans velbehag.
Php 2:13 For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
[Phil 2:14 DK-KJV] Gør alle ting uden klager og indvendinger:
Php 2:14 Do all things without murmurings and disputings:
[Phil 2:15 DK-KJV] Så I må være uangribelige og harmløse, Guds sønner, ubebrejdelige, i midten af en fordrejet og forvildet nation, blandt hvem I skinner som lysene i denne verden; 
Php 2:15 That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;
[Phil 2:16 DK-KJV] Ved at frembære livets ord; så jeg må juble på Kristus’ dag, at jeg ikke har løbet forgæves, heller ikke arbejdet forgæves.
Php 2:16 Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.
[Phil 2:17 DK-KJV] Ja, og hvis jeg er tilbudt over offeret og tjenesten af jeres tro, glædes jeg, og jubler med jer alle.
Php 2:17 Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy, and rejoice with you all.
[Phil 2:18 DK-KJV] Af den sammen grund glæder I jer også, og jubler med mig.
Php 2:18 For the same cause also do ye joy, and rejoice with me.
[Phil 2:19 DK-KJV] For jeg har tillid til at Herren Jesus snart sender Timoteus til jer, så jeg også må være ved godt mod, når jeg ved hvordan I har det.
Php 2:19 But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort, when I know your state.
[Phil 2:20 DK-KJV] For jeg har intet andet ligesindet menneske, som naturligt vil ha’ omsorg for jer.
Php 2:20 For I have no man likeminded, who will naturally care for your state.
[Phil 2:21 DK-KJV] For alle søger deres eget, ikke de ting som er Jesus Kristus’.
Php 2:21 For all seek their own, not the things which are Jesus Christ’s.
[Phil 2:22 DK-KJV] For I kender beviset fra ham, at, som en søn med faderen, har han tjent med mig i evangeliet.
Php 2:22 But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.
[Phil 2:23 DK-KJV] Derfor håber jeg snart at sende ham, så hurtigt som jeg ser hvordan det vil gå med mig.
Php 2:23 Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me.
[Phil 2:24 DK-KJV] Men jeg har tillid i Herren at jeg også migselv snart skal komme.
Php 2:24 But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly.
[Phil 2:25 DK-KJV] Alligevel tænkte jeg det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder, og arbejds ledsager, og medsoldat, men jeres sendebud, og han der betjente for mine behov.
Php 2:25 Yet I supposed it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labour, and fellowsoldier, but your messenger, and he that ministered to my wants.
[Phil 2:26 DK-KJV] For han længtes efter jer alle, og var fuld af tungsindighed, eftersom I havde hørt at han havde været syg.
Php 2:26 For he longed after you all, and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick.
[Phil 2:27 DK-KJV] For han var i virkeligheden syg døden nær: men Gud havde barmhjertighed med ham; og ikke kun med ham, men også med mig, for ikke at jeg skulle ha’ sorg over sorg.
Php 2:27 For indeed he was sick nigh unto death: but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.
[Phil 2:28 DK-KJV] Derfor sendte jeg ham desto mere omhyggeligt, så, når I ser ham igen, må I juble, og for at jeg må være mindre sorgfuld.
Php 2:28 I sent him therefore the more carefully, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.
[Phil 2:29 DK-KJV] Modtag ham derfor i Herren med al glæde; og hold sådanne i omdømme:
Php 2:29 Receive him therefore in the Lord with all gladness; and hold such in reputation:
[Phil 2:30 DK-KJV] Fordi han var nær ved at dø for virket i Kristus, ved ikke at værdsætte hans liv, for at sørge for jeres manglende tjeneste overfor mig.
Php 2:30 Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me.
[Phil 3:1 DK-KJV] Til sidst, mine brødre, jubel i Herren. At skrive de samme ting til jer, er i virkeligheden ikke smertefuldt for mig, men for jer er det trygt.
Php 3:1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.
[Phil 3:2 DK-KJV] Vær varsom med hundene, vær varsom med onde arbejdere, vær varsom med omskærelsen.
Php 3:2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.
[Phil 3:3 DK-KJV] For vi er de omskårne, vi som åndeligt tilbeder Gud, og jubler i Kristus Jesus, og ingen tillid har til kødet.
Php 3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.
[Phil 3:4 DK-KJV] Skønt jeg også måtte ha’ tillid til kødet. Hvis nogen anden mand tænker at han har deraf at han måtte ha’ tillid til kødet, jeg mere:
Php 3:4 Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:
[Phil 3:5 DK-KJV] Omskåret den ottende dag, af Israels hushold, af Benjamins stamme, en Hebræer af Hebræerne; angående loven, en Farisæer; 
Php 3:5 Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;
[Phil 3:6 DK-KJV] Angående nidkærhed, forfulgte kirken; vedrørende retfærdigheden som er i loven, uangribelig.
Php 3:6 Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.
[Phil 3:7 DK-KJV] Men de ting som var en gevinst for mig, disse anså jeg for at være tab for Kristus.
Php 3:7 But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.
[Phil 3:8 DK-KJV] Ja uden tvivl, og jeg anser alle ting for at være tab for Kristus Jesus min Herres fortræffelige kundskab: for hvem jeg har lidt tabet af alle ting, og anser dem for at være som skidt, så jeg må vinde Kristus,
Php 3:8 Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,
[Phil 3:9 DK-KJV] Og bli’ fundet i ham, ved ikke at ha’ mine egen retfærdighed, som er af loven, men den som er gennem troen på Kristus, den retfærdighed som er fra Gud via tro:
Php 3:9 And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:
[Phil 3:10 DK-KJV] Så jeg må kende ham, og kraften i hans opstandelse, og fællesskabet i hans lidelser, ved at være tilpasset med hans død;
Php 3:10 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;
[Phil 3:11 DK-KJV] Hvis jeg på nogen måde måtte være med til de dødes opstandelse.
Php 3:11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
[Phil 3:12 DK-KJV] Ikke som om jeg allerede havde opnået det, ej heller allerede var perfekt: men jeg følger efter, hvis jeg må fange det for hvilket jeg også er fanget af Kristus Jesus.
Php 3:12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.
[Phil 3:13 DK-KJV] Brødre, jeg ser ikke på migselv som at ha’ fanget det: men denne ene ting gør jeg, glemmer de ting som var før, og rækker ud efter de ting som ligger foran,
Php 3:13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,
[Phil 3:14 DK-KJV] Jeg presser på mod målet om det høje kalds gevinst fra Gud i Kristus Jesus.
Php 3:14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
[Phil 3:15 DK-KJV] Lad os derfor, så mange som er perfekte, være således tænkende: og hvis I tænker anderledes i nogle ting, selv det skal Gud afsløre for jer.
Php 3:15 Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
[Phil 3:16 DK-KJV] Ikke desto mindre, dertil vi allerede er nået, lad os vandre via den samme forskrift, lad os tænke den samme ting.
Php 3:16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.
[Phil 3:17 DK-KJV] Brødre, vær følgere sammen af mig, og læg mærke til dem som vandrer sådant som I har os som et eksempel.
Php 3:17 Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.
[Phil 3:18 DK-KJV] (For mange vandrer, af hvem jeg ofte har fortalt jer om, og nu fortæller jer ja grædende, at de er fjenderne af Kristus’ kors:
Php 3:18 (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:
[Phil 3:19 DK-KJV] Disses ende er destruktion, hvis Gud er deres egen mave, og hvis herlighed er i deres skam, de som tænker på jordiske ting.)
Php 3:19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)
[Phil 3:20 DK-KJV] For vor konversation er i himlen; hvorfra vi også skuer efter Frelseren, Herren Jesus Kristus:
Php 3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:
[Phil 3:21 DK-KJV] Som skal forandre vores usle krop, så den må bli’ tilpasset ligesom hans glorværdige krop, efter virkemåden hvorved han er i stand til ja at samle alle ting til sigselv.
Php 3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.
[Phil 4:1 DK-KJV] Derfor, mine højt elskede brødre og efterlængtede, min glæde og krone, stå sådant fast i Herren, mine højt elskede.
Php 4:1 Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
[Phil 4:2 DK-KJV] Jeg bønfalder Euodias om, og bønfalder Syntyche om, at de er af det samme sind i Herren.
Php 4:2 I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
[Phil 4:3 DK-KJV] Og jeg beder også dig indtrængende, trofaste følgesvend, hjælp disse kvinder som arbejdede med mig i evangeliet, med Clement også, og med andre af mine medarbejdere, hvis navne er i livets bog.
Php 4:3 And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
[Phil 4:4 DK-KJV] Jubel altid i Herren: og igen siger jeg, Jubel.
Php 4:4 Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
[Phil 4:5 DK-KJV] Lad jeres mådehold bli’ kendt for alle mennesker. Herren er nær.
Php 4:5 Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
[Phil 4:6 DK-KJV] Vær ikke bekymrede for nogen ting; men i enhver ting via bøn og påkaldelsesbøn med taksigelsesbøn lad jeres ønsker bli’ kundgjort for Gud.
Php 4:6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
[Phil 4:7 DK-KJV] Og Guds fred, som overgår al forståelse, skal bevare jeres hjerter og tanker gennem Kristus Jesus.
Php 4:7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
[Phil 4:8 DK-KJV] Til sidst, brødre, hvilkesomhelst ting der er sande, hvilkesomhelst ting der er hæderlige, hvilkesomhelst ting der er retfærdige; hvilkesomhelst ting der er rene, hvilkesomhelst ting der er elskværdige, hvilkesomhelst ting der har et godt vidnesbyrd; hvis der er nogen anstændighed, og hvis der er nogen ros, tænk over disse ting.
Php 4:8 Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
[Phil 4:9 DK-KJV] De ting, som I både har lært, og modtaget, og hørt, og set i mig, gør: og fredens Gud skal være med jer.
Php 4:9 Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
[Phil 4:10 DK-KJV] Desuden jubler jeg meget i Herren, at jeres omsorg for mig nu her til sidst har blomstret igen; hvori I også var omhyggelige, men i manglede mulighed.
Php 4:10 But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
[Phil 4:11 DK-KJV] Ikke at jeg taler angående fornødenheder: for jeg har lært, at uanset hvordan jeg har det, at være tilfreds med det.
Php 4:11 Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
[Phil 4:12 DK-KJV] Jeg ved både hvordan man er nedværdiget, og jeg ved hvordan man bugner: alle steder og i alle ting er jeg instrueret i at være både mæt og at være sulten, både at bugne og at lide mangel.
Php 4:12 I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
[Phil 4:13 DK-KJV] Jeg kan gøre alle ting gennem Kristus som styrker mig.
Php 4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me.
[Phil 4:14 DK-KJV] Til trods for det så har I gjort vel, i det at I tog del i min lidelse.
Php 4:14 Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
[Phil 4:15 DK-KJV] Nu ved I Philippere også, at i evangeliets begyndelse, da jeg drog af sted fra Makedonien, tog ingen kirke del med mig angående det at give og modtage, men kun I.
Php 4:15 Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
[Phil 4:16 DK-KJV] For selv i Thessaloniki sendte I igen og igen til mine fornødenheder.
Php 4:16 For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
[Phil 4:17 DK-KJV] Ikke fordi jeg ønsker en gave: men jeg ønsker frugt der må bugne på jeres konto.
Php 4:17 Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
[Phil 4:18 DK-KJV] Men jeg har alt, og bugner: jeg er mæt, ved at ha’ modtaget af Epafroditus de ting som var sendt fra jer, en duft af en sød lugt, et acceptabelt offer, velbehageligt for Gud.
Php 4:18 But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
[Phil 4:19 DK-KJV] Desuden skal min Gud sørge for alle jeres behov ifølge hans rigdomme i herlighed via Kristus Jesus.
Php 4:19 But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
[Phil 4:20 DK-KJV] Nu til Gud og vor Far være herlighed for evig og altid. Amen.
Php 4:20 Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
[Phil 4:21 DK-KJV] Hyld enhver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos mig hilser jer.
Php 4:21 Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
[Phil 4:22 DK-KJV] Alle de hellige hylder jer, specielt dem som er fra Cæsars hushold.
Php 4:22 All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar’s household.
[Phil 4:23 DK-KJV] Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jer alle. Amen. Det var skrevet til Philipperne fra Rom via Epafroditus.
Php 4:23 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.