Første Timotheus - 1 Timoteus - 6 Kapitler - 1 Timothy KJV 1769

Navnebetydning for Timoteus = En der er hædret af Gud

[1Ti 1:1 DK-KJV] Paulus, en apostel af Jesus Kristus via Gud vor Frelsers befaling, og Herre Jesus Kristus, som er vort håb;
1Ti 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;
[1Ti 1:2 DK-KJV] Til Timoteus, min egen søn i troen: Nåde, barmhjertighed, og fred, fra Gud vor Far og Kristus Jesus vor Herre.
1Ti 1:2 Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.
[1Ti 1:3 DK-KJV] Som jeg bønfaldte dig om at bli’ tilbage i Efesus, da jeg gik ind i Makedonien, for at du måtte pålægge nogen så de ikke underviser i nogen anden doktrin,
1Ti 1:3 As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,
[1Ti 1:4 DK-KJV] Og heller ikke giver efter for fabler og endeløse slægtstavler, som betjener spørgsmål, i stedet for gudhengiven opbyggelse som er i tro: gør sådant.
1Ti 1:4 Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.
[1Ti 1:5 DK-KJV] Nu er endemålet med befalingen næstekærlighed ud af et rent hjerte, og af en god samvittighed, og af en oprigtig tro:
1Ti 1:5 Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned:
[1Ti 1:6 DK-KJV] Fra dette har nogle vendt sig væk fra og har vendt sig mod nyttesløst sludder.
1Ti 1:6 From which some having swerved have turned aside unto vain jangling;
[1Ti 1:7 DK-KJV] Ved at ønske sig at være lærere af loven; og de forstår hverken hvad de siger, og heller ikke omkring det de påstår.
1Ti 1:7 Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm.
[1Ti 1:8 DK-KJV] Men vi ved at loven er god, hvis et menneske bruger den lovligt;
1Ti 1:8 But we know that the law is good, if a man use it lawfully;
[1Ti 1:9 DK-KJV] Ved at vide dette, at loven ikke er lavet for et retskaffent menneske, men for de lovløse og ulydige, for de ugudelige og for syndere, for uhellige og vanhellige, for mordere af fædre og mordere af mødre, for drabsmænd,
1Ti 1:9 Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,
[1Ti 1:10 DK-KJV] For horebukke, for dem som besmitter demselv med sodomi, for bortførere, for løgnere, for falsk sværgende personer, og hvis der er andre ting som er imod sund doktrin;
1Ti 1:10 For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for menstealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine;
[1Ti 1:11 DK-KJV] Efter den velsignede Guds vidunderlige evangelie, som var betroet i min varetægt.
1Ti 1:11 According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.
[1Ti 1:12 DK-KJV] Og jeg takker Kristus Jesus vor Herre, som har udrustet mig, eftersom han anså mig for at være trofast, ved at sætte mig ind i denne tjeneste;
1Ti 1:12 And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;
[1Ti 1:13 DK-KJV] Jeg som før var en gudsbespotter, og en forfølger, og skadevolder, men jeg modtog barmhjertighed, fordi jeg gjorde det uvidende i vantro.
1Ti 1:13 Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief.
[1Ti 1:14 DK-KJV] Og vor Herres nåde var overmådelig overdådig med tro og kærlighed som er i Kristus Jesus.
1Ti 1:14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.
[1Ti 1:15 DK-KJV] Dette er et trofast ordsprog, og værdig af al accept, at Kristus Jesus kom ind i denne verden for at frelse syndere; af hvem jeg er chef.
1Ti 1:15 This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.
[1Ti 1:16 DK-KJV] Imidlertid modtog jeg barmhjertighed af denne grund, så Jesus Kristus måtte fremvise al overbærenhed med mig som den første, som en skabelon for dem som herefter skulle komme til tro på ham til evigvarende liv.
1Ti 1:16 Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.
[1Ti 1:17 DK-KJV] Nu til evighedens Konge, udødelig, usynlig, den eneste vise Gud, være ære og herlighed for evig og altid. Amen.
1Ti 1:17 Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.
[1Ti 1:18 DK-KJV] Dette pålæg betror jeg til dig, søn Timoteus, efter de profetier som som tidligere er kommet over dig, så du via dem måtte krige en god krigskamp;
1Ti 1:18 This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;
[1Ti 1:19 DK-KJV] Ved at holde fast i tro, og en god samvittighed; hvilken nogle har lagt fra sig og har forlist angående tro.
1Ti 1:19 Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:
[1Ti 1:20 DK-KJV] Af dem er Hymenæus og Alexander; hvem jeg har forløst til Satan, så de må lære ikke at gudsbespotte.
1Ti 1:20 Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.
[1Ti 2:1 DK-KJV] Jeg formaner derfor til, at der først af alt er fremført, påkaldelsesbønner, bønner, forbønner, og taksigelsesbønner, for alle mennesker;
1Ti 2:1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;
[1Ti 2:2 DK-KJV] For konger, og for alle der er i autoritet; så vi må føre et stille og fredsommelig liv i al gudhengivenhed og hæderlighed.
1Ti 2:2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.
[1Ti 2:3 DK-KJV] For dette er godt og acceptabelt i Gud vor Frelsers øjne;
1Ti 2:3 For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour;
[1Ti 2:4 DK-KJV] Som vil ha’ at alle mennesker skal bli’ frelst, og at komme til kundskaben om sandheden.
1Ti 2:4 Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.
[1Ti 2:5 DK-KJV] For der er 1 Gud, og 1 mægler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus;
1Ti 2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;
[1Ti 2:6 DK-KJV] Som gav sigselv som en løsesum for alle, til at bli’ vidnet om i rette tid.
1Ti 2:6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.
[1Ti 2:7 DK-KJV] Hvortil jeg er ordineret en prædikant, og en apostel, (jeg taler sandheden i Kristus, og lyver ikke;) en lærer for Hedningerne i tro og oprigtighed.
1Ti 2:7 Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity.
[1Ti 2:8 DK-KJV] Jeg vil derfor at mænd beder alle steder, ved at løfte hellige hænder op, uden arrigskab og tvivl.
1Ti 2:8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.
[1Ti 2:9 DK-KJV] På samme måde også, at kvinder pryder demselv i beskedent tøj, med blufærdighed og nøgternhed; ikke med broderet hår, eller guld, eller perler, eller kostbart tøj;
1Ti 2:9 In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array;
[1Ti 2:10 DK-KJV] Men (det som er klædeligt for kvinder der bekender gudhengivenhed) med gode gerninger.
1Ti 2:10 But (which becometh women professing godliness) with good works.
[1Ti 2:11 DK-KJV] Lad kvinden lære i stilhed med al underkastelse.
1Ti 2:11 Let the woman learn in silence with all subjection.
[1Ti 2:12 DK-KJV] Desuden tillader jeg ikke at en kvinde underviser, heller ikke at hun antager autoritet over manden, men at være i stilhed.
1Ti 2:12 But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.
[1Ti 2:13 DK-KJV] For Adam var formet først, så Eva.
1Ti 2:13 For Adam was first formed, then Eve.
[1Ti 2:14 DK-KJV] Og Adam var ikke bedraget, men kvinden ved at være bedraget var i overtrædelsen.
1Ti 2:14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
[1Ti 2:15 DK-KJV] Til trods for det skal hun bli’ frelst i graviditeten, hvis de fortsætter i tro og næstekærlighed og hellighed med nøgternhed.
1Ti 2:15 Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.
[1Ti 3:1 DK-KJV] Dette er et sandt ordsprog, Hvis en mand ønsker en biskops embede, ønsker han et godt virke.
1Ti 3:1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.
[1Ti 3:2 DK-KJV] En biskop må da være uangribelig, ægtemanden til én hustru, årvågne, besindige, af god opførsel, givet til gæstfrihed, dygtig til at undervise;
1Ti 3:2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;
[1Ti 3:3 DK-KJV] Ikke givet til vin, ikke en angriber, ikke grådig efter beskidte* penge; men tålmodig, ikke en slagsbror, ikke grisk;
1Ti 3:3 Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous;
[1Ti 3:4 DK-KJV] En som regerer hans eget hus vel, som har hans børn i underkastelse med al alvorlighed;
1Ti 3:4 One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity;
[1Ti 3:5 DK-KJV] (For hvis en mand ikke ved hvordan han regerer hans eget hus, hvordan skal han tage sig af Guds kirke?)
1Ti 3:5 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?)
[1Ti 3:6 DK-KJV] Ikke en novice, for ikke at han ved at være opløftet med stolthed falder ind i djævelens fordømmelse.
1Ti 3:6 Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.
[1Ti 3:7 DK-KJV] Desuden må han ha’ et godt omdømme hos dem som er udenfor; for ikke at han falder ind i bebrejdelse og djævelens klapfælder.
1Ti 3:7 Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.
[1Ti 3:8 DK-KJV] Ligeså må diakonerne være alvorlig, ikke tvetunget, ikke givet til meget vin, ikke grådig efter beskidte penge; 
1Ti 3:8 Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre;
[1Ti 3:9 DK-KJV] Ved at holde fast i troens mysterie med en ren samvittighed.
1Ti 3:9 Holding the mystery of the faith in a pure conscience.
[1Ti 3:10 DK-KJV] Og lad også disse først bli’ prøvet; lad dem da besidde en diakons embede, ved at være fundet uangribelig.
1Ti 3:10 And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless.
[1Ti 3:11 DK-KJV] På samme måde må deres hustruer være alvorlig, ikke sladderagtige, besindige, trofast i alle ting.
1Ti 3:11 Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things.
[1Ti 3:12 DK-KJV] Lad diakonerne være ægtemændene til én hustru, og lede deres børn og deres egne huse vel.
1Ti 3:12 Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.
[1Ti 3:13 DK-KJV] For de der har brugt en diakons embede vel har anskaffet demselv en god uddannelse, og stor frimodighed i troen som er på Kristus Jesus.
1Ti 3:13 For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.
[1Ti 3:14 DK-KJV] Disse ting skriver jeg til dig, med håbet om snart at komme til dig:
1Ti 3:14 These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly:
[1Ti 3:15 DK-KJV] Men hvis det tager lang tid inden jeg kommer, så du måtte vide hvordan du burde opføre digselv i Guds hus, som er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og fundament.
1Ti 3:15 But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.
[1Ti 3:16 DK-KJV] Og mysteriet omkring gudhengivenhed er uden tvivl stor: Gud var kødeligt synliggjort, Åndeligt retfærdiggjort, set af engle, prædiket for Hedningerne, troet på i denne verden, modtaget op til herlighed.
1Ti 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
[1Ti 4:1 DK-KJV] Nu taler Ånden udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle afvige fra troen, ved at gi’ efter for forførende ånder, og doktriner fra djævle;
1Ti 4:1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;
[1Ti 4:2 DK-KJV] Som taler løgne i hykleri; og har deres samvittighed forseglet med et varmt jern;
1Ti 4:2 Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron;
[1Ti 4:3 DK-KJV] Ved at forbyde giftemål, og ved at befale afstandstagen fra madvarer, som Gud har skabt til at bli’ modtaget med taksigelsesbøn af dem som tror og kender sandheden.
1Ti 4:3 Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth.
[1Ti 4:4 DK-KJV] For enhver Guds skabning er god, og intet skal bli’ afvist, hvis det er modtaget med taksigelsesbøn:
1Ti 4:4 For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving:
[1Ti 4:5 DK-KJV] For det er helliggjort via Guds ord og bøn.
1Ti 4:5 For it is sanctified by the word of God and prayer.
[1Ti 4:6 DK-KJV] Hvis du husker brødrene på disse ting, skal du være en god betjener af Jesus Kristus, næret op i troens ord og i en god doktrin, som du er nået frem til.
1Ti 4:6 If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained.
[1Ti 4:7 DK-KJV] Men afvis vanhellige og gamle hustruers fabler, og opøv hellere digselv i gudhengivenhed.
1Ti 4:7 But refuse profane and old wives’ fables, and exercise thyself rather unto godliness.
[1Ti 4:8 DK-KJV] For legemlige øvelser gavner lidt: men gudhengivenhed er gavnligt i alle ting, ved at ha’ løftet både for det liv som er nu, og for det som skal komme.
1Ti 4:8 For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.
[1Ti 4:9 DK-KJV] Dette er et trofast ordsprog og værdig af al accept.
1Ti 4:9 This is a faithful saying and worthy of all acceptation.
[1Ti 4:10 DK-KJV] For derfor både arbejder vi og lider bebrejdelse, fordi vi stoler på den levende Gud, som er Frelseren af alle mennesker, specielt af dem der tror.
1Ti 4:10 For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.
[1Ti 4:11 DK-KJV] Befal og undervis i disse ting.
1Ti 4:11 These things command and teach.
[1Ti 4:12 DK-KJV] Lad intet menneske foragte din ungdom; men vær du et eksempel for de troende, i ord, i konversation, i næstekærlighed, i ånd, i tro, i renhed.
1Ti 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
[1Ti 4:13 DK-KJV] Før jeg kommer, ta’ vare på skriftlæsning, på formaning, på doktrin.
1Ti 4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.
[1Ti 4:14 DK-KJV] Forsøm ikke gaven der er i dig, som var givet dig via profeti, med håndspålæggelsen af de ældste.
1Ti 4:14 Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery.
[1Ti 4:15 DK-KJV] Mediter over disse ting; giv digselv helt hen til dem; så din fortjeneste må vise sig for alle.
1Ti 4:15 Meditate upon these things; give thyself wholly to them; that thy profiting may appear to all.
[1Ti 4:16 DK-KJV] Pas på digselv, og på doktrinen; fortsæt i dem: for ved at gøre det skal du frelse både digselv, og dem som hører på dig.
1Ti 4:16 Take heed unto thyself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee.
[1Ti 5:1 DK-KJV] Irettesæt ikke en ældste, men bed ham indtrængende som en far; og de yngre mænd som brødre;
1Ti 5:1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;
[1Ti 5:2 DK-KJV] De ældre kvinder som mødre; de yngre som søstre, med al renhed.
1Ti 5:2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.
[1Ti 5:3 DK-KJV] Ær enker der virkelig er enker.
1Ti 5:3 Honour widows that are widows indeed.
[1Ti 5:4 DK-KJV] Men hvis der er en enke der har børn eller nevøer, lad dem først lære at vise fromhed i deres eget hjem, og at gengælde deres forældre: for det er godt og acceptabelt foran Gud.
1Ti 5:4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.
[1Ti 5:5 DK-KJV] Hun som nu virkelig er en enke, og forladt, stoler på Gud, og fortsætter i påkaldelsesbønner og bønner nat og dag.
1Ti 5:5 Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day.
[1Ti 5:6 DK-KJV] Men hun der lever i fornøjelse er død mens hun lever.
1Ti 5:6 But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.
[1Ti 5:7 DK-KJV] Og pålæg disse ting, så de må være uangribelige.
1Ti 5:7 And these things give in charge, that they may be blameless.
[1Ti 5:8 DK-KJV] Men hvis der er en der ikke tager sig af hans egne, og specielt af dem fra hans eget hus, har han fornægtet troen, og er værre end en vantro.
1Ti 5:8 But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
[1Ti 5:9 DK-KJV] Lad ikke en enke regnes med i antallet der er under 60 år gammel, som har været 1 ægtemands hustru,
1Ti 5:9 Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man,
[1Ti 5:10 DK-KJV] Og som har et godt omdømme med gode gerninger; hvis hun har opfostret børn, hvis hun har indlogeret fremmede, hvis hun har vasket de helliges fødder, hvis hun har afhjulpet de plagede, hvis hun med flid har fulgt ethvert godt virke.
1Ti 5:10 Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints’ feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work.
[1Ti 5:11 DK-KJV] Men afvis de yngre enker: for når de er begyndt at bli’ løsslupne imod Kristus, vil de gifte sig;
1Ti 5:11 But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry;
[1Ti 5:12 DK-KJV] Ved af ha’ forbandelse, fordi de har forkastet deres første tro.
1Ti 5:12 Having damnation, because they have cast off their first faith.
[1Ti 5:13 DK-KJV] Og desuden lærer de at bli’ dovne, ved at vandre rundt fra hus til hus; og ikke kun dovne, men også sladrehanke og snagere, ved at tale om de ting som de ikke burde.
1Ti 5:13 And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.
[1Ti 5:14 DK-KJV] Jeg vil derfor at de yngre kvinder gifter sig, får børn, styrer huset, giv ingen anledning til modstanderen til at tale bebrejdende.
1Ti 5:14 I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully.
[1Ti 5:15 DK-KJV] For nogle har allerede skiftet side efter Satan.
1Ti 5:15 For some are already turned aside after Satan.
[1Ti 5:16 DK-KJV] Hvis der er en mand eller kvinde der tror som har enker, lad dem afhjælpe dem, og lad det ikke være kirkens opgave; så den må afhjælpe dem som virkelig er enker.
1Ti 5:16 If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged; that it may relieve them that are widows indeed.
[1Ti 5:17 DK-KJV] Lad de ældste der regerer vel bli’ anset for at være værdige af dobbelt ære, specielt de som arbejder i ordet og doktrin.
1Ti 5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.
[1Ti 5:18 DK-KJV] For skriften siger, Du skal ikke binde mulen til på oksen som træder kornet. Og, Arbejderen er hans belønning værdig.
1Ti 5:18 For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.
[1Ti 5:19 DK-KJV] Modtag ikke en anklage imod en ældste, foruden det er foran 2 eller 3 vidner.
1Ti 5:19 Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.
[1Ti 5:20 DK-KJV] Irettesæt dem der synder foran alle, så de andre også må frygte.
1Ti 5:20 Them that sin rebuke before all, that others also may fear.
[1Ti 5:21 DK-KJV] Jeg pålægger dig foran Gud, og Herren Jesus Kristus, og de valgte engle, at du overholder disse ting uden at tage hensyn til den ene eller den anden, ved ikke at gøre noget via partiskhed.
1Ti 5:21 I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.
[1Ti 5:22 DK-KJV] Læg ikke pludseligt hænder på noget menneske, vær heller ikke delagtig i andre menneskers synder: hold digselv ren.
1Ti 5:22 Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men’s sins: keep thyself pure.
[1Ti 5:23 DK-KJV] Drik ikke kun vand, men brug en smule vin for din maves skyld og dine hyppige skavanker.
1Ti 5:23 Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach’s sake and thine often infirmities.
[1Ti 5:24 DK-KJV] Nogle menneskers synder er åbenlyse, ved at gå foran til dom; og nogle mennesker de følger efter.
1Ti 5:24 Some men’s sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after.
[1Ti 5:25 DK-KJV] Ligeså er også nogles gode gerninger manifesterede på forhånd; og de som det er anderledes med kan ikke skjules.
1Ti 5:25 Likewise also the good works of some are manifest beforehand; and they that are otherwise cannot be hid.
[1Ti 6:1 DK-KJV] Lad alle de tjenere som er under åget anse deres egne mestre for at være værdige af al ære, så Guds navn og hans doktrin ikke er spottet.
1Ti 6:1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed.
[1Ti 6:2 DK-KJV] Og de der har troende mestre, lad dem ikke ringeagte dem, fordi de er brødre; men tjen dem hellere, fordi de er trofaste og elskede, delagtige i fordelen. Undervis og forman i disse ting.
1Ti 6:2 And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.
[1Ti 6:3 DK-KJV] Hvis der er en mand der underviser om noget andet, og ikke samtykker med de helsebringende ord, ja Jesus Kristus vor Herres ord, og med doktrinen som er efter gudhengivenhed;
1Ti 6:3 If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness;
[1Ti 6:4 DK-KJV] Er han stolt, ved intet at vide, men ved at længes efter at komme med spørgsmål og stridigheder om ord, hvoraf misundelse, strid, forhånelser, onde anklager kommer,
1Ti 6:4 He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings,
[1Ti 6:5 DK-KJV] Forvildede stridigheder fra mennesker med korrupte sind, og blottet fra sandheden, ved at gå ud fra at gevinst er gudhengivenhed: træk digselv væk fra sådanne.
1Ti 6:5 Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness: from such withdraw thyself.
[1Ti 6:6 DK-KJV] Men gudhengivenhed med tilfredshed er en stor gevinst.
1Ti 6:6 But godliness with contentment is great gain.
[1Ti 6:7 DK-KJV] For vi bragte ingenting ind i denne verden, og det er sikkert at vi ingenting kan bære ud.
1Ti 6:7 For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.
[1Ti 6:8 DK-KJV] Og ved at ha’ mad og tøj lad os være tilfreds med det.
1Ti 6:8 And having food and raiment let us be therewith content.
[1Ti 6:9 DK-KJV] Men de der vil være rige falder ind i fristelse og en fælde, og ind i mange tåbelige og skadelige lyster, som drukner mennesker i destruktion og tilintetgørelse.
1Ti 6:9 But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
[1Ti 6:10 DK-KJV] For kærligheden til penge er roden til alt ondt: mens nogle begærer efter dette, har de fejlet fra troen, og gennemboret demselv med mange sorger.
1Ti 6:10 For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.
[1Ti 6:11 DK-KJV] Men du, Kæreste Guds menneske, flygt fra disse ting; og følg efter retfærdighed, gudhengivenhed, tro, kærlighed, tålmodighed, sagtmodighed.
1Ti 6:11 But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
[1Ti 6:12 DK-KJV] Kæmp den gode troskamp, grib fat i det evige liv, hvortil du også er kaldet, og har bekendt en god bekendelse foran mange vidner.
1Ti 6:12 Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.
[1Ti 6:13 DK-KJV] Jeg giver dig pålæg foran Guds øjne, som levendegør alle ting, og foran Kristus Jesus, som foran Pontius Pilatus vidnede en god bekendelse;
1Ti 6:13 I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;
[1Ti 6:14 DK-KJV] At du uplettet holder fast i denne befaling, uden brug for irettesættelse, indtil Jesus Kristus vor Herres tilsynekomst:
1Ti 6:14 That thou keep this commandment without spot, unrebukeable, until the appearing of our Lord Jesus Christ:
[1Ti 6:15 DK-KJV] Han som skal fremvise i hans tider, hvem den velsignede og den eneste enevældige Magthaver er, Kongen over konger, og Herre over herrer;
1Ti 6:15 Which in his times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;
[1Ti 6:16 DK-KJV] Som alene har udødelighed, ved at bo i lyset som intet menneske kan komme nær; hvem intet menneske har set, heller ikke kan se: til hvem være ære og vælde for evigt. Amen.
1Ti 6:16 Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.
[1Ti 6:17 DK-KJV] Pålæg dem der er rige i denne verden, at de ikke er hovmodige, ej heller stoler på usikre rigdomme, men på den levende Gud, som rigeligt giver os at nyde alle ting;
1Ti 6:17 Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;
[1Ti 6:18 DK-KJV] Så de gør godt, så de er rige på gode gerninger, parat til at uddele, villig til at kommunikere;
1Ti 6:18 That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;
[1Ti 6:19 DK-KJV] Ved at lægge et godt fundament op på lager for demselv imod tiden der kommer, så de må gribe fat i det evige liv.
1Ti 6:19 Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.
[1Ti 6:20 DK-KJV] Kæreste Timoteus, hold fast i det som er betroet i din varetægt, ved at undgå vanhellig og nyttesløst snak, og modsætninger fra det som på falsk grundlag kaldes videnskab:
1Ti 6:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:
[1Ti 6:21 DK-KJV] Hvilket nogle bekender sig til og har fejlet angående troen. Nåde være med dig. Amen. Denne første epistel til Timoteus var skrevet fra Laodikea, som er den ypperligste by i Frygien Pacatiana.
1Ti 6:21 Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. The first to Timothy was written from Laodicea, which is the chiefest city of Phrygia Pacatiana.