Peters Første brev - 1 Peter - 5 Kapitler - 1 Peter KJV 1769

Navnebetydning for Peter = en sten

[1Pe 1:1 DK-KJV] Peter, en apostel af Jesus Kristus, til de fremmede der er spredt udover Pontus, Galatien, Cappadocia, Lilleasien, og Bithynien,
1Pe 1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
[1Pe 1:2 DK-KJV] Valgt efter Gud Faderens forudvidenhed, gennem Åndens helliggørelse, indtil lydighed og bestænkelse af Jesus Kristus’ blod: Nåde overfor jer, og fred, er multipliceret.
1Pe 1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.
[1Pe 1:3 DK-KJV] Velsignet være vor Herre Jesus Kristus’ Gud og Far, som ifølge hans store barmhjertighed har avlet os igen indtil et levende håb via Jesus Kristus’ opstandelse fra de døde,
1Pe 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,
[1Pe 1:4 DK-KJV] Til en uforgængelig og ubesmittet arv, og der ikke falmer væk, reserveret for jer i himlen,
1Pe 1:4 To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,
[1Pe 1:5 DK-KJV] Han som via Guds kraft er bevaret gennem tro indtil frelse der er klar til at bli’ afsløret i den sidste tid.
1Pe 1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.
[1Pe 1:6 DK-KJV] Hvori I jubler meget, omend nu for en tid, hvis om nødvendigt, er I i tungsindighed gennem mangfoldige fristelser:
1Pe 1:6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:
[1Pe 1:7 DK-KJV] Så jeres prøvede tro, som er meget mere værdifuld end af guld som forgår, selv om den er prøvet med ild, måtte være fundet indtil ros og ære og herlighed ved Jesus Kristus’ tilsynekomst:
1Pe 1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ:
[1Pe 1:8 DK-KJV] Ham som I ikke har set, og elsker; selv om I ikke ser ham nu, men tror på, I ham som I jubler over med en uudsigelig glæde og fuld af herlighed:
1Pe 1:8 Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory:
[1Pe 1:9 DK-KJV] Ved at modtage endemålet for jeres tro, ja jeres sjæles frelse.
1Pe 1:9 Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.
[1Pe 1:10 DK-KJV] Om denne frelse har profeterne spurgt og søgt flittigt efter, de som profeterede om nåden der skulle komme til jer:
1Pe 1:10 Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you:
[1Pe 1:11 DK-KJV] Ved at søge efter hvilket, eller hvilken slags tid Kristus’ Ånd som var i dem tilkendegav, da den forud vidnede om Kristus’ lidelser, og den herlighed der skulle følge efter.
1Pe 1:11 Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.
[1Pe 1:12 DK-KJV] Overfor hvem det var afsløret, at ikke for demselv, men for os betjente de de ting, som nu er rapporteret for jer via dem der har prædiket evangeliet for jer med den Hellige Ånd sendt ned fra himlen; hvilke ting englene ønskede at kigge ind i.
1Pe 1:12 Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.
[1Pe 1:13 DK-KJV] Bind derfor jeres sinds lænder op, vær besindige, og håb til enden på nåden der skal bringes til jer ved åbenbaringen af Jesus Kristus;
1Pe 1:13 Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;
[1Pe 1:14 DK-KJV] Som lydige børn, iklæd ikke jerselv efter den tidligere lyst i jeres uvidenhed:
1Pe 1:14 As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:
[1Pe 1:15 DK-KJV] Men som han som har kaldet jer er hellig, så vær I hellige i al slags konversation;
1Pe 1:15 But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;
[1Pe 1:16 DK-KJV] Fordi det er skrevet, Vær I hellige; for jeg er hellig.
1Pe 1:16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.
[1Pe 1:17 DK-KJV] Og hvis I kalder på Faderen, som uden respekt for personer dømmer efter ethvert menneskes virke, så få jeres midlertidige ophold her til at gå i frygt:
1Pe 1:17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man’s work, pass the time of your sojourning here in fear:
[1Pe 1:18 DK-KJV] Eftersom I ved at I ikke blev befriet med korrumperede ting, som sølv og guld, fra jeres nyttesløse konversation modtaget gennem tradition fra jeres fædre;
1Pe 1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers;
[1Pe 1:19 DK-KJV] Men med det værdifulde blod fra Kristus, som fra et fejlfrit og uplettet lam:
1Pe 1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:
[1Pe 1:20 DK-KJV] Han som sandelig var førordineret før denne verdens grundlæggelse, men var manifesteret i disse sidste tider for jer,
1Pe 1:20 Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,
[1Pe 1:21 DK-KJV] Som tror på Gud via ham, der oprejste ham fra de døde, og gav ham herlighed; så jeres tro og håb måtte være på Gud.
1Pe 1:21 Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.
[1Pe 1:22 DK-KJV] Eftersom I har renset jeres sjæle ved at adlyde sandheden gennem Ånden indtil oprigtig kærlighed af brødrene, se til at I elsker hinanden med et rent passioneret hjerte:
1Pe 1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:
[1Pe 1:23 DK-KJV] Ved at være født igen, ikke med korrumperet sæd, men med ukorrumperet, via Guds ord, som lever og forbli’r for altid.
1Pe 1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.
[1Pe 1:24 DK-KJV] For alt kød er som græs, og hele menneskets herlighed som græssets blomster. Græsset visner, og dens blomster falder af:
1Pe 1:24 For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:
[1Pe 1:25 DK-KJV] Men Herrens ord består for evigt. Og dette er det ord som via evangeliet er prædiket for jer.
1Pe 1:25 But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.
[1Pe 2:1 DK-KJV] Læg derfor al skadefryd væk, og alt bedrag, og hyklerier, og misundelser, og al ond tale,
1Pe 2:1 Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,
[1Pe 2:2 DK-KJV] Som nyfødte babyer, ved at ønske ordets oprigtige mælk, så I må vokse derigennem:
1Pe 2:2 As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:
[1Pe 2:3 DK-KJV] Hvis det er sådant at I har smagt at Herren er nådig.
1Pe 2:3 If so be ye have tasted that the Lord is gracious.
[1Pe 2:4 DK-KJV] Ved at komme til ham, som til en levende sten, ganske vist forkastet af mennesker, men udvalgt af Gud, og værdifuld,
1Pe 2:4 To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious,
[1Pe 2:5 DK-KJV] Også I, som livlige stene, er et åndeligt opbygget hus, et helligt præsteskab, for at tilbyde åndelige ofre, acceptabel for Gud via Jesus Kristus.
1Pe 2:5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.
[1Pe 2:6 DK-KJV] Derfor er det også indeholdt i skriften, Læg mærke til, i Sion lægger jeg en hovedhjørnesten, valgt, værdifuld: og han der tror på ham skal ikke være forvirret.
1Pe 2:6 Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.
[1Pe 2:7 DK-KJV] Han er derfor værdifuld for jer som tror: men for dem som er ulydige, den sten som bygningsfolkene forkastede, den samme er gjort til hjørnets hoved,
1Pe 2:7 Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,
[1Pe 2:8 DK-KJV] Og en snublesten, og en klippe af krænkelse, ja for dem som snubler over ordet, ved at være ulydige: hvortil de også var udpeget.
1Pe 2:8 And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.
[1Pe 2:9 DK-KJV] Men I er en udvalgt generation, et kongeligt præsteskab, en hellig nation, et forunderligt folk; så I skulle fremvise hans lovsange som har kaldet jer ud af mørket indtil hans pragtfulde lys:
1Pe 2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:
[1Pe 2:10 DK-KJV] Som gennem tiden ikke var et folk, men er nu Guds folk: som ikke havde opnået barmhjertighed, men nu har opnået barmhjertighed.
1Pe 2:10 Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy.
[1Pe 2:11 DK-KJV] Højt elskede, jeg bønfalder jer som fremmede og pilgrimme, afstå fra kødets lyst, som er i krig med sjælen;
1Pe 2:11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;
[1Pe 2:12 DK-KJV] Ved af ha’ jeres konversation hæderlig blandt Hedningerne: så, mens de taler imod jer som nogle der gør ondt, må de via jeres gode gerninger, som de skal lægge mærke til, forherlige Gud på visitationsdagen. 
1Pe 2:12 Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.
[1Pe 2:13 DK-KJV] Underordne jerselv til ethvert menneskeritual for Herrens skyld: om det er for kongen, som højeste:
1Pe 2:13 Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord’s sake: whether it be to the king, as supreme;
[1Pe 2:14 DK-KJV] Eller for guvernører, som for dem der er sendt via ham for at straffe dem der gør ondt, og for rosen af dem der gør vel.
1Pe 2:14 Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.
[1Pe 2:15 DK-KJV] For sådant er Guds vilje, at gennem at gøre vel må I stilne tåbelige menneskers uvidenhed:
1Pe 2:15 For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:
[1Pe 2:16 DK-KJV] Som frie, og ikke bruge jeres frihed som en kappe af hensynsløshed, men som Guds tjenere.
1Pe 2:16 As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.
[1Pe 2:17 DK-KJV] Ær alle mennesker. Elsk broderskabet. Frygt Gud. Ær kongen.
1Pe 2:17 Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.
[1Pe 2:18 DK-KJV] Tjenere, vær underkastet overfor jeres mestre med al frygt; ikke kun for den gode og milde, men også overfor den genstridige.
1Pe 2:18 Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.
[1Pe 2:19 DK-KJV] For det er takværdigt, hvis et menneske for samvittighed mod Gud udholder sorg, ved at lide fejlagtigt. 
1Pe 2:19 For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.
[1Pe 2:20 DK-KJV] For hvilken herlighed er det, hvis, når I er irettesat for jeres forseelser, I skal ta’ det tålmodigt? men hvis, når I gør vel, og lider for det, I tager det tålmodigt, det er acceptabelt hos Gud.
1Pe 2:20 For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.
[1Pe 2:21 DK-KJV] For selv hertil blev I kaldet: fordi Kristus også led for os, ved at vise os et eksempel, at I skulle følge hans skridt:
1Pe 2:21 For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:
[1Pe 2:22 DK-KJV] Han som ikke syndede, der var heller ikke fundet bedrag i hans mund:
1Pe 2:22 Who did no sin, neither was guile found in his mouth:
[1Pe 2:23 DK-KJV] Han som, da han var hånet, ikke hånede igen; da han led, truede han ikke; men betroede sigselv til ham der dømmer retfærdigt:
1Pe 2:23 Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:
[1Pe 2:24 DK-KJV] Han som på træet i hans egen krop bar vore synder i hans eget selv, for at vi, som er død overfor synder, skulle leve for retfærdighed: via hvis piskeslag I var helbredt.
1Pe 2:24 Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.
[1Pe 2:25 DK-KJV] For I var som får på afveje; men er nu vendt tilbage til jeres sjæles Hyrde og Biskop.
1Pe 2:25 For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.
[1Pe 3:1 DK-KJV] Ligeså, I hustruer, vær i underkastelse overfor jeres egne ægtemænd; så, hvis nogen ikke adlyder ordet, må de også uden ordet bli’ vundet via hustruernes konversation;
1Pe 3:1 Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;
[1Pe 3:2 DK-KJV] Mens de lægger mærke til jeres rene konversation koblet med frygt.
1Pe 3:2 While they behold your chaste conversation coupled with fear.
[1Pe 3:3 DK-KJV] Lad ikke jeres pryd være den udvendige pryd som at flette håret, og i at bære guld, eller ved at ta’ fint tøj på:
1Pe 3:3 Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel;
[1Pe 3:4 DK-KJV] Men lad det være hjertets skjulte mand, i det som ikke er korrumperet, ja ornamentet af en sagtmodig og stille ånd, som i Guds øjne er af stor værdi.
1Pe 3:4 But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
[1Pe 3:5 DK-KJV] For på den måde prydede de hellige kvinder sig også i gamle dage, som stolede på Gud, ved at være i underkastelse overfor deres egen ægtemænd:
1Pe 3:5 For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands:
[1Pe 3:6 DK-KJV] Ligesom Sara adlød Abraham, ved at kalde ham herre: hvis døtre I er, så længe som I gør vel, og ikke er bange med nogen forundring.
1Pe 3:6 Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement.
[1Pe 3:7 DK-KJV] Ligeledes, I ægtemænd, bo med dem ifølge kundskab, og giv ære til hustruen, som til det svagere kar, og som ved at være arvinger sammen af livets nåde; så jeres bønner ikke er hindret.
1Pe 3:7 Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.
[1Pe 3:8 DK-KJV] Til sidst, vær I alle af et sind, ved at ha’ medfølelse med hinanden, elsk som brødre, vær overbærende, vær høflig:
1Pe 3:8 Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:
[1Pe 3:9 DK-KJV] Og gengæld ikke ondt med ondt, eller forhånelser med forhånelser: men omvendt velsign; velvidende at I er kaldet dertil, så I skulle arve en velsignelse.
1Pe 3:9 Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.
[1Pe 3:10 DK-KJV] For han der vil elske liv, og se gode dage, lad ham afstå hans tunge fra ondt, og hans læber at de taler bedrag:
1Pe 3:10 For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:
[1Pe 3:11 DK-KJV] Lad ham undgå ondt, og gøre godt; lad ham søge fred, og følge den.
1Pe 3:11 Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
[1Pe 3:12 DK-KJV] For Herrens øjne er over den retskafne, og hans ører er åbne for deres bønner: men Herrens ansigt er imod dem der gør ondt.
1Pe 3:12 For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.
[1Pe 3:13 DK-KJV] Og hvem er han der vil skade jer, hvis I er følgere af det som er godt?
1Pe 3:13 And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?
[1Pe 3:14 DK-KJV] Men hvis I lider for retfærdighedens skyld, er I lykkelige: og vær ikke bange for deres terror, vær heller ikke bekymrede:
1Pe 3:14 But and if ye suffer for righteousness’ sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled;
[1Pe 3:15 DK-KJV] Men helliggør Herren Gud i jeres hjerter: og vær altid klar til at give et svar til ethvert menneske der spørger jer om en forklaring på håbet der er i jer med sagtmodighed og frygt:
1Pe 3:15 But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:
[1Pe 3:16 DK-KJV] Ved at ha’ en god samvittighed; så, mens de taler ondt om jer, som nogen der gør ondt, må de bli’ skamfulde de som på falsk grundlag anklager jeres gode konversation i Kristus.
1Pe 3:16 Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ.
[1Pe 3:17 DK-KJV] For det er bedre, hvis Guds vilje er sådant, så I lider for at gøre godt, end for at gøre ondt.
1Pe 3:17 For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well doing, than for evil doing.
[1Pe 3:18 DK-KJV] For Kristus har også en gang for alle lidt for synder, den retfærdige for den uretfærdige, så han måtte bringe os til Gud, ved at lide en kødelig død, men levendegjort via Ånden:
1Pe 3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:
[1Pe 3:19 DK-KJV] Via hvilken han også gik og prædikede for ånderne i fængsel;
1Pe 3:19 By which also he went and preached unto the spirits in prison;
[1Pe 3:20 DK-KJV] De som sommetider var ulydige, dengang Gud tålmodigt ventede i Noahs dage, mens arken blev forberedt, hvori få, det er, 8 sjæle blev frelst via vand.
1Pe 3:20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.
[1Pe 3:21 DK-KJV] Ja dette er også et billed på hvordan dåb frelser os nu (ikke ved at fjerne kødets snavs, men svaret fra en god samvittighed imod Gud,) via Jesus Kristus’ opstandelse.
1Pe 3:21 The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:
[1Pe 3:22 DK-KJV] Han som er gået ind i himlen, og er på Guds højre hånd; ved at engle og autoriteter og kræfter er underlagt overfor ham.
1Pe 3:22 Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.
[1Pe 4:1 DK-KJV] Så eftersom at Kristus har lidt’ kødeligt for os, bered jerselv på samme måde med det samme sind: for han der har lidt’ kødeligt har ophørt med at synde;
1Pe 4:1 Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin;
[1Pe 4:2 DK-KJV] Så han ikke længere skulle leve resten af hans kødelige tid for menneskers lyster, men for Guds vilje.
1Pe 4:2 That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.
[1Pe 4:3 DK-KJV] For gennem tiden i vore liv må det være nok at vi har udvirket Hedningernes vilje, da vi vandrede i uterlighed, lyster, for meget vin, løssluppenheder, drukfester, og hæslige afgudsdyrkelser:
1Pe 4:3 For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries:
[1Pe 4:4 DK-KJV] Hvori de tænker det underligt at I ikke løber med dem til den samme overflod af optøjer, og taler ondt om jer:
1Pe 4:4 Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:
[1Pe 4:5 DK-KJV] Som skal stå til regnskab overfor ham der er klar til at dømme de levende og de døde.
1Pe 4:5 Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead.
[1Pe 4:6 DK-KJV] Af denne grund blev evangeliet også prædiket for dem der er døde, så de måtte bli’ dømt som kødelige mennesker, men leve åndeligt som Gud.
1Pe 4:6 For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.
[1Pe 4:7 DK-KJV] Men enden på alle ting er nær: vær I derfor besindige, og årvågne i bøn.
1Pe 4:7 But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.
[1Pe 4:8 DK-KJV] Og over alle ting ha’ passioneret næstekærlighed blandt jerselv: for næstekærlighed skal skjule en mangfoldighed af synder.
1Pe 4:8 And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.
[1Pe 4:9 DK-KJV] Brug gæstfrihed overfor hinanden uden at klage.
1Pe 4:9 Use hospitality one to another without grudging.
[1Pe 4:10 DK-KJV] Som ethvert menneske har modtaget gaven, betjen på samme måde den samme overfor hinanden, som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde. 
1Pe 4:10 As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God.
[1Pe 4:11 DK-KJV] Hvis der er en mand der taler, lad ham tale som Guds orakler; hvis der er en mand der betjener, lad ham gøre det som med evnen som Gud giver: så Gud i alle ting må bli’ forherliget gennem Jesus Kristus, til hvem være ros og herredømme for evig og altid. Amen.
1Pe 4:11 If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.
[1Pe 4:12 DK-KJV] Elskede, tænk det ikke underligt angående ildprøven som er til for at prøve jer, som om nogen underlige ting skete for jer:
1Pe 4:12 Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you:
[1Pe 4:13 DK-KJV] Men jubel, eftersom I er delagtige i Kristus’ lidelser; så, når hans herlighed skal bli’ afsløret, må I også være glade med overmådelig glæde.
1Pe 4:13 But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ’s sufferings; that, when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy.
[1Pe 4:14 DK-KJV] Hvis I er bebrejdet for Kristus’ navn, lykkelige er I; for herlighedens og Guds ånd hviler over jer: fra deres side er han talt ondt om, men fra jeres side er han forherliget.
1Pe 4:14 If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified.
[1Pe 4:15 DK-KJV] Men lad ingen af jer lide som en morder, eller som en tyv, eller som en der gør ondt, eller som en der snager i andre menneskers sager.
1Pe 4:15 But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men’s matters.
[1Pe 4:16 DK-KJV] Men hvis der alligevel er en mand der lider som en Kristen, lad ham ikke være skamfuld; men lad ham forherlige Gud på dennes vegne.
1Pe 4:16 Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf.
[1Pe 4:17 DK-KJV] For den tid er kommet hvor dommen må begynde i Guds hus: og hvis den først begynder hos os, hvad skal enden da være for dem der ikke adlyder Guds evangelie?
1Pe 4:17 For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?
[1Pe 4:18 DK-KJV] Og hvis de retfærdige kun med nød og næppe bli’r frelst, hvor skal de ugudelige og synderne så vise sig?
1Pe 4:18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?
[1Pe 4:19 DK-KJV] Lad derfor dem der lider efter Guds vilje betro opbevaringen af deres sjæle til ham i at gøre godt, som overfor en trofast Skaber.
1Pe 4:19 Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing, as unto a faithful Creator.
[1Pe 5:1 DK-KJV] De ældste som er blandt jer formaner jeg, som også er en ældste, og et vidne om Kristus’ lidelser, og også delagtig i den herlighed der skal bli’ afsløret:
1Pe 5:1 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:
[1Pe 5:2 DK-KJV] Giv mad til Guds flok som er blandt jer, ved at passe på den, ikke via tvang, men frivilligt; ikke for beskidte penge, men af et parat sind;
1Pe 5:2 Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind;
[1Pe 5:3 DK-KJV] Heller ikke som ved at være herrer over Guds arv, men ved at være eksempler for flokken.
1Pe 5:3 Neither as being lords over God’s heritage, but being ensamples to the flock.
[1Pe 5:4 DK-KJV] Og når chef Hyrden viser sig, skal I modtage en herlighedskrone der ikke forgår.
1Pe 5:4 And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.
[1Pe 5:5 DK-KJV] Ligeså, I yngre, underordne jerselv overfor de ældre. Ja, vær I alle underlagt hinanden, og vær iklædt ydmyghed: for Gud står de stolte imod, og giver nåde til de ydmyge.
1Pe 5:5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.
[1Pe 5:6 DK-KJV] Ydmyg derfor jerselv under den mægtige Guds hånd, så han må ophøje jer i rette tid:
1Pe 5:6 Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:
[1Pe 5:7 DK-KJV] Kast al jeres bekymring på ham; for han har omsorg for jer.
1Pe 5:7 Casting all your care upon him; for he careth for you.
[1Pe 5:8 DK-KJV] Vær besindig, og vær på vagt; fordi jeres modstander djævelen, som en brølende løve, vandrer rundt, og søger efter hvem han må fortære:
1Pe 5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
[1Pe 5:9 DK-KJV] Stå ham imod grundfæstede i troen, velvidende at de samme trængsler er fuldendt i jeres brødre der er i denne verden.
1Pe 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.
[1Pe 5:10 DK-KJV] Men al nådes Gud, som har kaldet os til hans evige herlighed via Kristus Jesus, efter at I har lidt’ for en tid, gør jer perfekte, etablerede, styrkede, funderer jer.
1Pe 5:10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.
[1Pe 5:11 DK-KJV] Til ham være herlighed og herredømme for evigt og altid. Amen.
1Pe 5:11 To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
[1Pe 5:12 DK-KJV] Via Silvanus, en trofast bror for jer, som jeg formoder, har jeg skrevet kort, ved at formane, og ved at bevidne at dette er den sande Guds nåde hvori I står.
1Pe 5:12 By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting, and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand.
[1Pe 5:13 DK-KJV] Kirken der er i Babylon, udvalgt sammen med jer, hylder jer; og det samme gør Marcus min søn.
1Pe 5:13 The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you; and so doth Marcus my son.
[1Pe 5:14 DK-KJV] Hils I hinanden med et næstekærlighedskys. Fred være med alle jer der er i Kristus Jesus. Amen.
1Pe 5:14 Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen.