Zakarias bog - 14 Kapitler - Zechariah KJV 1769

Navnebetydning for Zakaria = Gud har ihukommet

[Zak 1:1 DK-KJV] I den 8’ne måned, i Darius’ andet år, kom HERRENs ord til Zakaria, Berechiahs søn, profeten Iddos søn, som siger,
Zec 1:1 In the eighth month, in the second year of Darius, came the word of the LORD unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying,
[Zak 1:2 DK-KJV] HERREN har været meget utilfreds med jeres fædre.
Zec 1:2 The LORD hath been sore displeased with your fathers.
[Zak 1:3 DK-KJV] Sig du derfor til dem, Dette siger hærskarers HERRE; Vend I om til mig, siger hærskarers HERRE, og jeg vil vende om til jer, siger hærskarers HERRE.
Zec 1:3 Therefore say thou unto them, Thus saith the LORD of hosts; Turn ye unto me, saith the LORD of hosts, and I will turn unto you, saith the LORD of hosts.
[Zak 1:4 DK-KJV] Vær I ikke som jeres fædre, til hvem de tidligere profeter har råbt, og sagt, Dette siger hærskarers HERRE; Vend I nu om fra jeres onde veje, og fra jeres onde handlinger: men de hørte ikke, og lyttede heller ikke på mig, siger HERREN.
Zec 1:4 Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, Thus saith the LORD of hosts; Turn ye now from your evil ways, and from your evil doings: but they did not hear, nor hearken unto me, saith the LORD.
[Zak 1:5 DK-KJV] Jeres fædre, hvor er de? og profeterne, lever de for evigt?
Zec 1:5 Your fathers, where are they? and the prophets, do they live for ever?
[Zak 1:6 DK-KJV] Men mine ord og mine vedtægter, som jeg befalede til mine tjenere profeterne, gjorde de ikke indtryk på jeres fædre? og de returnerede og sagde, Ligesom hærskarers HERRE tænkte at gøre mod os,efter vore veje, og efter vore handlinger, sådant har han handlet mod os.
Zec 1:6 But my words and my statutes, which I commanded my servants the prophets, did they not take hold of your fathers? and they returned and said, Like as the LORD of hosts thought to do unto us, according to our ways, and according to our doings, so hath he dealt with us.
[Zak 1:7 DK-KJV] På den 24 dag af den 11’te måned, hvilket er måneden Sebat, i Darius’ andet år, kom HERRENs ord til Zakaria, Berechiahs søn. profeten Iddos søn, som siger,
Zec 1:7 Upon the four and twentieth day of the eleventh month, which is the month Sebat, in the second year of Darius, came the word of the LORD unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying,
[Zak 1:8 DK-KJV] Jeg så’ om natten, og læg mærke til en mand red på en rød hest, og han stod blandt myrtetræerne der var i bunden; og bag ham var der røde heste, spraglede, og hvide.
Zec 1:8 I saw by night, and behold a man riding upon a red horse, and he stood among the myrtle trees that were in the bottom; and behind him were there red horses, speckled, and white.
[Zak 1:9 DK-KJV] Da sagde jeg, Kæreste min herre, hvad er disse? Og engelen der talte med mig sagde til mig, Jeg vil vise dig hvad disse er.
Zec 1:9 Then said I, O my lord, what are these? And the angel that talked with me said unto me, I will shew thee what these be.
[Zak 1:10 DK-KJV] Og manden der stod blandt myrtetræerne svarede og sagde, Disse er de hvem HERREN har sendt for at gå frem og tilbage udover jorden.
Zec 1:10 And the man that stood among the myrtle trees answered and said, These are they whom the LORD hath sent to walk to and fro through the earth.
[Zak 1:11 DK-KJV] Og de svarede HERRENs engel der stod blandt myrtetræerne, og sagde, Vi har gået frem og tilbage udover jorden, og, læg mærke til, hele jorden sidder stille, og er i hvile.
Zec 1:11 And they answered the angel of the LORD that stood among the myrtle trees, and said, We have walked to and fro through the earth, and, behold, all the earth sitteth still, and is at rest.
[Zak 1:12 DK-KJV] Da svarede HERRENs engel og sagde, Kæreste hærskarers HERRE, hvor længe vil du ikke være barmhjertig mod Jerusalem og mod Judahs byer, dem som du har haft harme mod i 70 år?
Zec 1:12 Then the angel of the LORD answered and said, O LORD of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these threescore and ten years?
[Zak 1:13 DK-KJV] Og HERREN svarede englen der talte med mig med gode ord og komfortable ord.
Zec 1:13 And the LORD answered the angel that talked with me with good words and comfortable words.
[Zak 1:14 DK-KJV] Så sagde englen der kommunikerede med mig, Råb du, og sig, Dette siger hærskarers HERRE; Jeg er jaloux efter Jerusalem og efter Zion med en stor jalousi.
Zec 1:14 So the angel that communed with me said unto me, Cry thou, saying, Thus saith the LORD of hosts; I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy.
[Zak 1:15 DK-KJV] Og jeg er meget utilfreds med hedningerne der er i hvile: for jeg var kun lidt utilfreds, og de forværrede skaden.
Zec 1:15 And I am very sore displeased with the heathen that are at ease: for I was but a little displeased, and they helped forward the affliction.
[Zak 1:16 DK-KJV] Derfor siger HERREN dette; Jeg er returneret til Jerusalem med barmhjertigheder: mit hus skal bli’ bygget i den, siger hærskarers HERRE, og en line skal bli’ udstrakt over Jerusalem.
Zec 1:16 Therefore thus saith the LORD; I am returned to Jerusalem with mercies: my house shall be built in it, saith the LORD of hosts, and a line shall be stretched forth upon Jerusalem.
[Zak 1:17 DK-KJV] Råb stadig, og sig, Dette siger hærskarers HERRE; Mine byer skal stadig spredes bredt gennem velstand; og HERREN skal stadig trøste Zion, og skal stadig udvælge Jerusalem.
Zec 1:17 Cry yet, saying, Thus saith the LORD of hosts; My cities through prosperity shall yet be spread abroad; and the LORD shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem.
[Zak 1:18 DK-KJV] Da opløftede jeg mine øjne, og så’, og lagde mærke til 4 horn.
Zec 1:18 Then lifted I up mine eyes, and saw, and behold four horns.
[Zak 1:19 DK-KJV] Og jeg sagde til englen der talte med mig, Hvad er disse? Og han svarede mig, Disse er de horn der har spredt Judah, Israel, og Jerusalem.
Zec 1:19 And I said unto the angel that talked with me, What be these? And he answered me, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem.
[Zak 1:20 DK-KJV] Og HERREN viste mig 4 tømrere.
Zec 1:20 And the LORD shewed me four carpenters.
[Zak 1:21 DK-KJV] Da sagde jeg, Hvad kom disse for at gøre? Og han talte, og siger, Disse er de horn som har spredt Judah, sådant at intet menneske opløftede hans hoved: men disse er kommet for at flosse dem, for at kaste de horn fra Hedningerne ud, som opløftede deres horn over Judahs land for at sprede det.
Zec 1:21 Then said I, What come these to do? And he spake, saying, These are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head: but these are come to fray them, to cast out the horns of the Gentiles, which lifted up their horn over the land of Judah to scatter it.
[Zak 2:1 DK-KJV] Jeg opløftede mine øjne igen, og lagde mærke til en mand med en måle line i sin hånd.
Zec 2:1 I lifted up mine eyes again, and looked, and behold a man with a measuring line in his hand.
[Zak 2:2 DK-KJV] Da sagde jeg, hvor går du hen? Og han sagde til mig, For at måle Jerusalem, for at se hvad dens bredde er, og hvad dens længde er.
Zec 2:2 Then said I, Whither goest thou? And he said unto me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof.
[Zak 2:3 DK-KJV] Og, læg mærke til, englen der talte med mig gik frem, og en anden engel gik ud for at møde ham,
Zec 2:3 And, behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him,
[Zak 2:4 DK-KJV] Og sagde til ham, Løb, tal til denne unge mand, og sig, Jerusalem skal bli’ beboet som provinsbyer uden mure på grund af menneskemængden og kvæget derinde.
Zec 2:4 And said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls for the multitude of men and cattle therein:
[Zak 2:5 DK-KJV] For jeg, siger HERREN, vil være en ildmur for hende rundt omkring, og være herligheden i hendes midte.
Zec 2:5 For I, saith the LORD, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her.
[Zak 2:6 DK-KJV] Hej, hej, kom frem, og flygt fra landet i norden, siger HERREN: for jeg har spredt jer bredt som himmelens 4 vinde, siger HERREN.
Zec 2:6 Ho, ho, come forth, and flee from the land of the north, saith the LORD: for I have spread you abroad as the four winds of the heaven, saith the LORD.
[Zak 2:7 DK-KJV] Forløs digselv, Kæreste Zion, der bor hos Babylons datter.
Zec 2:7 Deliver thyself, O Zion, that dwellest with the daughter of Babylon.
[Zak 2:8 DK-KJV] For dette siger hærskarers HERRE; Han har sendt mig efter herligheden i de nationer som plyndrede jer: for han der rører jer rører hans øjeæble.
Zec 2:8 For thus saith the LORD of hosts; After the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you: for he that toucheth you toucheth the apple of his eye.
[Zak 2:9 DK-KJV] For, læg mærke til, Jeg vil ryste min hånd over dem, og de skal være et bytte for deres tjenere: og I skal vide at hærskarers HERRE har sendt mig.
Zec 2:9 For, behold, I will shake mine hand upon them, and they shall be a spoil to their servants: and ye shall know that the LORD of hosts hath sent me.
[Zak 2:10 DK-KJV] Syng og jubel, Kæreste Zions datter: for, se, jeg kommer, og jeg vil bo i din midte, siger HERREN.
Zec 2:10 Sing and rejoice, O daughter of Zion: for, lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith the LORD.
[Zak 2:11 DK-KJV] Og mange nationer skal bli’ samlet til HERREN i den dag, og skal være mit folk: og jeg vil bo i din midte, og du skal vide at hærskarers HERRE har sendt mig til dig.
Zec 2:11 And many nations shall be joined to the LORD in that day, and shall be my people: and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the LORD of hosts hath sent me unto thee.
[Zak 2:12 DK-KJV] Og HERREN skal lade Judah arve hans del i det hellige land, og skal udvælge Jerusalem igen.
Zec 2:12 And the LORD shall inherit Judah his portion in the holy land, and shall choose Jerusalem again.
[Zak 2:13 DK-KJV] Vær stille, Kæreste alt kød, foran HERREN: for han er oprejst ud af hans hellige bolig.
Zec 2:13 Be silent, O all flesh, before the LORD: for he is raised up out of his holy habitation.
[Zak 3:1 DK-KJV] Og han viste mig ypperstepræsten Josva stående foran HERRENs engel, og Satan stående ved hans højre hånd for at modstå ham.
Zec 3:1 And he shewed me Joshua the high priest standing before the angel of the LORD, and Satan standing at his right hand to resist him.
[Zak 3:2 DK-KJV] Og HERREN sagde til Satan, HERREN irettesætter dig, Kæreste Satan; ja HERREN der har udvalgt Jerusalem irettesætter dig: er dette ikke et kul taget udaf ilden?
Zec 3:2 And the LORD said unto Satan, The LORD rebuke thee, O Satan; even the LORD that hath chosen Jerusalem rebuke thee: is not this a brand plucked out of the fire?
[Zak 3:3 DK-KJV] Nu var Josva klædt i beskidte beklædningsgenstande, og stod foran englen.
Zec 3:3 Now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before the angel.
[Zak 3:4 DK-KJV] Og han svarede og talte til dem der stod foran ham, og siger, fjern de beskidte beklædningsgenstande fra ham. Og til ham sagde han, Læg mærke til, Jeg har forårsaget dine fejltrin til at forlade dig, og jeg vil iklæde dig i en anden beklædning.
Zec 3:4 And he answered and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And unto him he said, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with change of raiment.
[Zak 3:5 DK-KJV] Og jeg sagde, Lad dem sætte en smuk præste-hue på hans hoved: Sådant satte de en smuk præste-hue på hans hoved, og iklædte ham med beklædningsgenstande. Og HERRENs engel stod der.
Zec 3:5 And I said, Let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head, and clothed him with garments. And the angel of the LORD stood by.
[Zak 3:6 DK-KJV] Og HERRENs engel vidnede for Josva, og siger,
Zec 3:6 And the angel of the LORD protested unto Joshua, saying,
[Zak 3:7 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Hvis du vil vandre på mine veje, og hvis du vil holde mine forordninger, da skal du også dømme mit hus, og skal også holde mine forgårde, og jeg vil give dig steder til at vandre blandt disse der står der.
Zec 3:7 Thus saith the LORD of hosts; If thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my house, and shalt also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by.
[Zak 3:8 DK-KJV] Hør nu, Kæreste ypperstepræsten Josva, du, og dine venner der sidder foran dig: for de er mænd som man undres over: for, læg mærke til, jeg vil frembringe min tjener GRENEN.
Zec 3:8 Hear now, O Joshua the high priest, thou, and thy fellows that sit before thee: for they are men wondered at: for, behold, I will bring forth my servant the BRANCH.
[Zak 3:9 DK-KJV] For læg mærke til stenen som jeg har lagt foran Josva; på 1 sten skal være 7 øjne: læg mærke til, jeg vil indgravere dens indgravering, siger hærskarers HERRE, og jeg vil fjerne fejltrinet fra det land på 1 dag.
Zec 3:9 For behold the stone that I have laid before Joshua; upon one stone shall be seven eyes: behold, I will engrave the graving thereof, saith the LORD of hosts, and I will remove the iniquity of that land in one day.
[Zak 3:10 DK-KJV] I den dag, siger hærskarers HERRE, skal I kalde ethvert menneske hans nabo under vinstokken og under figentræet.
Zec 3:10 In that day, saith the LORD of hosts, shall ye call every man his neighbour under the vine and under the fig tree.
[Zak 4:1 DK-KJV] Og englen der talte med mig kom igen, og vækkede mig, som en mand der er vækket ud af hans søvn,
Zec 4:1 And the angel that talked with me came again, and waked me, as a man that is wakened out of his sleep,
[Zak 4:2 DK-KJV] Og sagde til mig, Hvad ser du? Og jeg sagde, Jeg har kigget, og lagt mærke til en lysestage af rent guld, med en skål på dens top, og hans 7 lamper derpå, og 7 kanaler til de 7 lamper, som er på dens top.
Zec 4:2 And said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his seven lamps thereon, and seven pipes to the seven lamps, which are upon the top thereof:
[Zak 4:3 DK-KJV] Og 2 oliventræer ved den, 1 på skålens højre side, og en anden på dens venstre side.
Zec 4:3 And two olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof.
[Zak 4:4 DK-KJV] Sådant svarede og talte jeg til englen der talte med mig, og siger, Hvad er disse? min herre?
Zec 4:4 So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my lord?
[Zak 4:5 DK-KJV] Da svarede engelen der talte med mig og sagde til mig, Ved du ikke hvad disse er? Og jeg sagde, nej, min herre.
Zec 4:5 Then the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what these be? And I said, No, my lord.
[Zak 4:6 DK-KJV] Da svarede og talte han til mig, og siger, Dette er HERRENs ord til Zerubbabel, som siger, Ikke via magt, heller ikke via kraft, men via min ånd, siger hærskarers HERRE. “Zerubbabel betyder, En fremmed i Bybylon, Spredning af forviring”
Zec 4:6 Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the LORD unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the LORD of hosts.
[Zak 4:7 DK-KJV] Hvem er du, Kæreste store bjerg? du skal bli’ en slette foran Zerubbabel: og han skal frembringe dens hovedsten med råben, og råbte, Nåde, til den.
Zec 4:7 Who art thou, O great mountain? before Zerubbabel thou shalt become a plain: and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it.
[Zak 4:8 DK-KJV] Endvidere kom HERRENs ord til mig, som siger.
Zec 4:8 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
[Zak 4:9 DK-KJV] Zerubbabels hænder har lagt fundamentet for dette hus; hans hænder skal også fuldføre det; og du skal vide at hærskarers HERRE har sendt mig til jer.
Zec 4:9 The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house; his hands shall also finish it; and thou shalt know that the LORD of hosts hath sent me unto you.
[Zak 4:10 DK-KJV] For hvem har foragtet dagen for de små ting? for de skal juble, og skal se loddet i Zerubbabels hånd med de 7; de er HERRENs øjne, som løber frem og tilbage udover hele jorden.
Zec 4:10 For who hath despised the day of small things? for they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those seven; they are the eyes of the LORD, which run to and fro through the whole earth.
[Zak 4:11 DK-KJV] Da svarede jeg, og sagde til ham, Hvad er disse 2 oliventræer på højre side af lysestagen og på dens venstre side?
Zec 4:11 Then answered I, and said unto him, What are these two olive trees upon the right side of the candlestick and upon the left side thereof?
[Zak 4:12 DK-KJV] Og jeg svarede tilbage, og sagde til ham, Hvad er disse 2 olivengrene som igennem de 2 gyldne kanaler tømmer den gyldne olie ud af demselv?
Zec 4:12 And I answered again, and said unto him, What be these two olive branches which through the two golden pipes empty the golden oil out of themselves?
[Zak 4:13 DK-KJV] Og han svarede mig og sagde, Ved du ikke hvad disse er? Og jeg sagde, nej, min herre.
Zec 4:13 And he answered me and said, Knowest thou not what these be? And I said, No, my lord.
[Zak 4:14 DK-KJV] Da sagde han, Disse er de 2 salvede énere, der står ved siden af hele jordens Herre.
Zec 4:14 Then said he, These are the two anointed ones, that stand by the Lord of the whole earth.
[Zak 5:1 DK-KJV] Da vendte jeg mig, og opløftede mine øjne, og kiggede, og læg mærke til en flyvende bogrulle.
Zec 5:1 Then I turned, and lifted up mine eyes, and looked, and behold a flying roll.
[Zak 5:2 DK-KJV] Og han sagde til mig, Hvad ser du? Og jeg svarede, Jeg ser en flyvende bogrulle; dens længde er 10 meter, og dens bredde er 5 meter.
Zec 5:2 And he said unto me, What seest thou? And I answered, I see a flying roll; the length thereof is twenty cubits, and the breadth thereof ten cubits.
[Zak 5:3 DK-KJV] Da sagde han til mig, Dette er den forbandelse der går ud over hele jordens overflade: for hver og en der stjæler skal fjernes som der står på den ene side af den; og hver og en der sværger skal fjernes som der står på den anden side af den.
Zec 5:3 Then said he unto me, This is the curse that goeth forth over the face of the whole earth: for every one that stealeth shall be cut off as on this side according to it; and every one that sweareth shall be cut off as on that side according to it.
[Zak 5:4 DK-KJV] Jeg vil bringe den frem, siger hærskarers HERRE, og den skal komme ind i tyvens hus, og skal konsumere det med des tømmer og des sten.
Zec 5:4 I will bring it forth, saith the LORD of hosts, and it shall enter into the house of the thief, and into the house of him that sweareth falsely by my name: and it shall remain in the midst of his house, and shall consume it with the timber thereof and the stones thereof.
[Zak 5:5 DK-KJV] Da stod den engel der talte med mig frem, og sagde til mig, Opløft nu dine øjne, og se hvad dette er der kommer frem.
Zec 5:5 Then the angel that talked with me went forth, and said unto me, Lift up now thine eyes, and see what is this that goeth forth.
[Zak 5:6 DK-KJV] Og jeg sagde, Hvad er det? Og han sagde, Dette er et efa-mål der kommer frem, Han sagde desuden, Dette er deres lighed udover hele jorden.
Zec 5:6 And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said moreover, This is their resemblance through all the earth.
[Zak 5:7 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var opløftet et blytalent/34.2 kilo: og dette er en kvinde der sidder i efa-målets midte.
Zec 5:7 And, behold, there was lifted up a talent of lead: and this is a woman that sitteth in the midst of the ephah.
[Zak 5:8 DK-KJV] Og han sagde, Dette er ondskab. Og han kastede det ind i efa-målets midte; og han kastede blyets vægt på des munding.
Zec 5:8 And he said, This is wickedness. And he cast it into the midst of the ephah; and he cast the weight of lead upon the mouth thereof.
[Zak 5:9 DK-KJV] Da opløftede jeg mine øjne, og kiggede, og, læg mærke til, der kom 2 kvinder ud, og vinden var i deres vinger; for de havde vinger som vingerne fra en stork: og de løftede efa-målet op mellem jorden og himlen.
Zec 5:9 Then lifted I up mine eyes, and looked, and, behold, there came out two women, and the wind was in their wings; for they had wings like the wings of a stork: and they lifted up the ephah between the earth and the heaven.
[Zak 5:10 DK-KJV] Da sagde jeg til englen der talte med mig, Hvor bærer disse efa-målet hen?
Zec 5:10 Then said I to the angel that talked with me, Whither do these bear the ephah?
[Zak 5:11 DK-KJV] Og han sagde til mig, For at bygge et hus i Shinars land: og det skal bli’ etableret, og sat der på hendes egen base.
Zec 5:11 And he said unto me, To build it an house in the land of Shinar: and it shall be established, and set there upon her own base.
[Zak 6:1 DK-KJV] Og jeg vendte mig, og opløftede mine øjne, og kiggede, og, læg mærke til, der kom 4 stridsvogne ud mellem 2 bjerge; og bjergene var messing-bjerge.
Zec 6:1 And I turned, and lifted up mine eyes, and looked, and, behold, there came four chariots out from between two mountains; and the mountains were mountains of brass.
[Zak 6:2 DK-KJV] For den første stridsvogn var der røde heste; og for den anden stridsvogn sorte heste;
Zec 6:2 In the first chariot were red horses; and in the second chariot black horses;
[Zak 6:3 DK-KJV] Og for den tredje stridsvogn hvide heste; og for den fjerde stridsvogn haglede og rødbrune heste;
Zec 6:3 And in the third chariot white horses; and in the fourth chariot grisled and bay horses.
[Zak 6:4 DK-KJV] Da svarede jeg og sagde til englen der talte med mig, Hvad er disse, min herre?
Zec 6:4 Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my lord?
[Zak 6:5 DK-KJV] Og englen svarede og sagde til mig, Disse er de 4 ånder fra himlene, som går frem efter at ha’ stået foran hele jordens Herre.
Zec 6:5 And the angel answered and said unto me, These are the four spirits of the heavens, which go forth from standing before the Lord of all the earth.
[Zak 6:6 DK-KJV] De sorte heste som er derinde går frem ind i nordlandet; og de hvide går frem efter dem; og de haglede går frem mod sydlandet.
Zec 6:6 The black horses which are therein go forth into the north country; and the white go forth after them; and the grisled go forth toward the south country.
[Zak 6:7 DK-KJV] Og de rødbrune gik frem, og søgte efter at komme afsted så de måtte gå frem og tilbage udover jorden: Kom jer derhen, gå frem og tilbage udover jorden. Sådant gik de frem og tilbage udover jorden.
Zec 6:7 And the bay went forth, and sought to go that they might walk to and fro through the earth: and he said, Get you hence, walk to and fro through the earth. So they walked to and fro through the earth.
[Zak 6:8 DK-KJV] Da råbte han på mig, og talte til mig, og siger, Læg mærke til, disse der går mod nordlandet har beroliget min ånd i nordlandet.
Zec 6:8 Then cried he upon me, and spake unto me, saying, Behold, these that go toward the north country have quieted my spirit in the north country.
[Zak 6:9 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Zec 6:9 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Zak 6:10 DK-KJV] Ta’ fra dem af de tilfangetagne, ja af Heldai, af Tobijah, og af Jedaiah, som er kommet fra Babylon, og kom du denne samme dag, og gå ind i Josiahs hus Zephaniahs søn;
Zec 6:10 Take of them of the captivity, even of Heldai, of Tobijah, and of Jedaiah, which are come from Babylon, and come thou the same day, and go into the house of Josiah the son of Zephaniah;
[Zak 6:11 DK-KJV] Ta’ da sølv og guld, og lav kroner, og sæt dem på Josvas hoved Josedechs søn, ypperstepræsten;
Zec 6:11 Then take silver and gold, and make crowns, and set them upon the head of Joshua the son of Josedech, the high priest;
[Zak 6:12 DK-KJV] Og tal til ham, og sig, Således taler hærskarers HERRE, og siger, Læg mærke til manden hvis navn er GRENEN; og han skal gro op ud fra hans sted, og han skal bygge HERRENs tempel:
Zec 6:12 And speak unto him, saying, Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Behold the man whose name is The BRANCH; and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the LORD:
[Zak 6:13 DK-KJV] Ja han skal bygge HERRENs tempel; og han skal bære herligheden, og skal sidde og regere på hans trone; og han skal være en præst på hans trone: og fredsrådet skal være mellem dem begge.
Zec 6:13 Even he shall build the temple of the LORD; and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne; and he shall be a priest upon his throne: and the counsel of peace shall be between them both.
[Zak 6:14 DK-KJV] Og kronerne skal være til Helem, og Tobijah, og til Jedaiah, og til Hen sønnen af Zephaniah, som et mindesmærke i HERRENs tempel.
Zec 6:14 And the crowns shall be to Helem, and to Tobijah, and to Jedaiah, and to Hen the son of Zephaniah, for a memorial in the temple of the LORD.
[Zak 6:15 DK-KJV] Og de, der er langt væk skal komme og bygge i HERRENs tempel, og I skal vide at hærskarers HERRE har sendt mig til jer. Og dette skal komme til at ske, hvis I flittigt adlyder stemmen fra HERREN jeres Gud.
Zec 6:15 And they that are far off shall come and build in the temple of the LORD, and ye shall know that the LORD of hosts hath sent me unto you. And this shall come to pass, if ye will diligently obey the voice of the LORD your God.
[Zak 7:1 DK-KJV] Og det skete i kong Darius’ fjerde år, at HERRENs ord kom til Zakaria på den fjerde dag af den niende måned, ja i måneden-Chisleu;
Zec 7:1 And it came to pass in the fourth year of king Darius, that the word of the LORD came unto Zechariah in the fourth day of the ninth month, even in Chisleu;
[Zak 7:2 DK-KJV] Da de havde sendt Sherezer og Regem-melech til Guds hus, og deres mænd, for at bede foran HERREN,
Zec 7:2 When they had sent unto the house of God Sherezer and Regem-melech, and their men, to pray before the LORD,
[Zak 7:3 DK-KJV] Og for at tale til de præster som var i huset til hærskarers HERRE, og til profeterne, og siger, Skulle jeg græde i den femte måned, ved at holde migselv adskilt, som jeg har gjort i alle disse år?
Zec 7:3 And to speak unto the priests which were in the house of the LORD of hosts, and to the prophets, saying, Should I weep in the fifth month, separating myself, as I have done these so many years?
[Zak 7:4 DK-KJV] Da kom hærskarers HERREs ord til mig, som siger,
Zec 7:4 Then came the word of the LORD of hosts unto me, saying,
[Zak 7:5 DK-KJV] Tal til hele folket fra det land, og til præsterne, og sig, Da I fastede og sørgede i den femte og syvende måned, ja i disse 70 år, fastede i overhovedet for mig, ja for mig?
Zec 7:5 Speak unto all the people of the land, and to the priests, saying, When ye fasted and mourned in the fifth and seventh month, even those seventy years, did ye at all fast unto me, even to me?
[Zak 7:6 DK-KJV] Og da I spiste, og da I drak, spiste I ikke for jerselv, og drak for jerselv?
Zec 7:6 And when ye did eat, and when ye did drink, did not ye eat for yourselves, and drink for yourselves?
[Zak 7:7 DK-KJV] Skulle I ikke høre ordene som HERREN har råbt via de tidligere profeter, da Jerusalem var beboet og i velstand, og dens byer rundt omkring hende, da mennesket beboede syden og sletten?
Zec 7:7 Should ye not hear the words which the LORD hath cried by the former prophets, when Jerusalem was inhabited and in prosperity, and the cities thereof round about her, when men inhabited the south and the plain?
[Zak 7:8 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til Zakaria, som siger,
Zec 7:8 And the word of the LORD came unto Zechariah, saying,
[Zak 7:9 DK-KJV] Således taler hærskarers HERRE, og siger, Udfør ret dom, og lad enhver mand vise barmhjertighed og overbærenheder overfor hans bror:
Zec 7:9 Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother:
[Zak 7:10 DK-KJV] Og undertryk ikke enken, ej heller de faderløse, de fremmede, og heller ikke de fattige; og lad ingen af jer udtænke ondt i jeres hjerte imod hans bror.
Zec 7:10 And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.
[Zak 7:11 DK-KJV] Men de nægtede at lytte, og trak på skulderen, og stoppede deres ører til, så de ikke skulle høre.
Zec 7:11 But they refused to hearken, and pulled away the shoulder, and stopped their ears, that they should not hear.
[Zak 7:12 DK-KJV] Ja, de gjorde deres hjerter som en urokkelig sten, for ikke at de skulle høre loven, og de ord som hærskarers HERRE i hans ånd havde sendt via de tidligere profeter: derfor kom der et stort arrigskab fra hærskarers HERRE.
Zec 7:12 Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law, and the words which the LORD of hosts hath sent in his spirit by the former prophets: therefore came a great wrath from the LORD of hosts.
[Zak 7:13 DK-KJV] Derfor er det sket, det som han råbte, og de ville ikke høre; så de råbte, og jeg ville ikke høre, siger hærskarers HERRE:
Zec 7:13 Therefore it is come to pass, that as he cried, and they would not hear; so they cried, and I would not hear, saith the LORD of hosts:
[Zak 7:14 DK-KJV] Men spredte dem med en hvirvelvind blandt alle de nationer som de ikke kendte. Sådant at landet var øde efter dem, så intet menneske passerede igennem eller vendte tilbage: for de lagde det herlige land øde.
Zec 7:14 But I scattered them with a whirlwind among all the nations whom they knew not. Thus the land was desolate after them, that no man passed through nor returned: for they laid the pleasant land desolate.
[Zak 8:1 DK-KJV] Igen kom ordet til mig fra hærskarers HERRE, som siger,
Zec 8:1 Again the word of the LORD of hosts came to me, saying,
[Zak 8:2 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Jeg var jaloux over Zion med en stor jalousi, og jeg var jaloux over hende med et stort raseri. 
Zec 8:2 Thus saith the LORD of hosts; I was jealous for Zion with great jealousy, and I was jealous for her with great fury.
[Zak 8:3 DK-KJV] Dette siger HERREN; Jeg er vendt tilbage til Zion, og vil bo i Jerusalems midte: og Jerusalem skal kaldes en sandhedens by; og hærskarers HERREs bjerg det hellige bjerg.
Zec 8:3 Thus saith the LORD; I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem: and Jerusalem shall be called a city of truth; and the mountain of the LORD of hosts the holy mountain.
[Zak 8:4 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Der skal igen bo gamle mænd og gamle kvinder i Jerusalems gader, og alle mand med hans stav i hans hånd på grund af høj alder.
Zec 8:4 Thus saith the LORD of hosts; There shall yet old men and old women dwell in the streets of Jerusalem, and every man with his staff in his hand for very age.
[Zak 8:5 DK-KJV] Og byens gader skal være fulde af drenge og piger der leger i dens gader.
Zec 8:5 And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof.
[Zak 8:6 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Hvis det er forunderligt i øjnene af resterne af dette folk i disse dage, skulle det så også være forunderligt i mine øjne? siger hærskarers HERRE.
Zec 8:6 Thus saith the LORD of hosts; If it be marvellous in the eyes of the remnant of this people in these days, should it also be marvellous in mine eyes? saith the LORD of hosts.
[Zak 8:7 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Læg mærke til, jeg vil frelse mit folk fra østens land, og fra vestens land;
Zec 8:7 Thus saith the LORD of hosts; Behold, I will save my people from the east country, and from the west country;
[Zak 8:8 DK-KJV] Og jeg vil bringe dem, og de skal bo i Jerusalems midte: og de skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud, i sandhed og retfærdighed.
Zec 8:8 And I will bring them, and they shall dwell in the midst of Jerusalem: and they shall be my people, and I will be their God, in truth and in righteousness.
[Zak 8:9 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Lad jeres hænder være stærke, I der i disse dage hører disse ord via profeternes mund, de som var der på dagen hvor fundamentet til hærskarers HERREs hus var lagt, så templet måtte bli’ bygget.
Zec 8:9 Thus saith the LORD of hosts; Let your hands be strong, ye that hear in these days these words by the mouth of the prophets, which were in the day that the foundation of the house of the LORD of hosts was laid, that the temple might be built.
[Zak 8:10 DK-KJV] For før disse dage var der ingen løn til mennesket, ej heller nogen løn til dyr; der var heller ikke nogen fred til ham der gik ud eller kom ind på grund af trængslen: for jeg satte alle mennesker op imod hans næste.
Zec 8:10 For before these days there was no hire for man, nor any hire for beast; neither was there any peace to him that went out or came in because of the affliction: for I set all men every one against his neighbour.
[Zak 8:11 DK-KJV] Men nu vil jeg ikke være overfor denne rest af dette folk som i de tidligere dage, siger hærskarers HERRE.
Zec 8:11 But now I will not be unto the residue of this people as in the former days, saith the LORD of hosts.
[Zak 8:12 DK-KJV] For denne sæd skal være fremgangsrig; vinstokken skal gi’ hendes frugt, og jorden skal gi’ hendes tilvækst, og himlene skal gi’ hendes dug; og jeg vil få denne rest af dette folk til at tilegne sig alle disse ting.
Zec 8:12 For the seed shall be prosperous; the vine shall give her fruit, and the ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew; and I will cause the remnant of this people to possess all these things.
[Zak 8:13 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, at som I var en forbandelse blandt hedningerne, Kæreste Judahs hus, og Israels hus; sådant vil jeg frelse jer, og I skal bli’ en velsignelse: frygt ikke, men lad jeres hænder være stærke.
Zec 8:13 And it shall come to pass, that as ye were a curse among the heathen, O house of Judah, and house of Israel; so will I save you, and ye shall be a blessing: fear not, but let your hands be strong.
[Zak 8:14 DK-KJV] For dette siger hærskarers HERRE; Som jeg tænkte at straffe jer, da jeres fædre provokerede mig til arrigskab, siger hærskarers HERRE, og jeg angrede ikke:
Zec 8:14 For thus saith the LORD of hosts; As I thought to punish you, when your fathers provoked me to wrath, saith the LORD of hosts, and I repented not:
[Zak 8:15 DK-KJV] Sådant har jeg igen tænkt i disse dage at gøre vel overfor Jerusalem og overfor Judahs hus: frygt I ikke.
Zec 8:15 So again have I thought in these days to do well unto Jerusalem and to the house of Judah: fear ye not.
[Zak 8:16 DK-KJV] Disse er de ting som I skal gøre; Tal I alle mand sandheden overfor hans nabo; udfør sandheden og fredens dom i jeres porte:
Zec 8:16 These are the things that ye shall do; Speak ye every man the truth to his neighbour; execute the judgment of truth and peace in your gates:
[Zak 8:17 DK-KJV] Og lad ingen af jer udtænke ondt i jeres hjerter imod hans næste; og elsk ingen falsk ed: for alle disse er de ting som jeg hader, siger HERREN.
Zec 8:17 And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbour; and love no false oath: for all these are things that I hate, saith the LORD.
[Zak 8:18 DK-KJV] Og hærskarers HERREs ord til mig, som siger,
Zec 8:18 And the word of the LORD of hosts came unto me, saying,
[Zak 8:19 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Fasten fra den fjerde måned, og fasten fra den femte måned, og fasten fra den syvende måned, og fasten fra den tiende, skal bli’ til glæde og fryd og livsglade højtider for Judahs hus; elsk derfor sandhed og fred.
Zec 8:19 Thus saith the LORD of hosts; The fast of the fourth month, and the fast of the fifth, and the fast of the seventh, and the fast of the tenth, shall be to the house of Judah joy and gladness, and cheerful feasts; therefore love the truth and peace.
[Zak 8:20 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Det skal stadig komme til at ske, at der skal komme folk, og indbyggerne fra mange byer: “Se – Ro 11:25-26 – Zak 8:20-23 -“
Zec 8:20 Thus saith the LORD of hosts; It shall yet come to pass, that there shall come people, and the inhabitants of many cities:
[Zak 8:21 DK-KJV] Og indbyggerne fra én by skal gå til en anden, og sige, Lad os hurtigt gå for at bede foran HERREN, og for at søge hærskarers HERRE: Jeg vil også gå.
Zec 8:21 And the inhabitants of one city shall go to another, saying, Let us go speedily to pray before the LORD, and to seek the LORD of hosts: I will go also.
[Zak 8:22 DK-KJV] Ja, mange folk og stærke nationer skal komme for at søge hærskarers HERRE i Jerusalem, og for at bede foran HERREN.
Zec 8:22 Yea, many people and strong nations shall come to seek the LORD of hosts in Jerusalem, and to pray before the LORD.
[Zak 8:23 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; I de dage skal det komme til at ske, at 10 mænd ud af alle nationernes sprog skal ta’ fat, ja skal ta’ fat i trøjen på ham der er en Jøde, og sige, Vi vil gå med jer; for vi har hørt at Gud er med jer.
Zec 8:23 Thus saith the LORD of hosts; In those days it shall come to pass, that ten men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, We will go with you: for we have heard that God is with you.
[Zak 9:1 DK-KJV] HERRENs ords byrde i Hadrachs land, og Damaskus skal bli’ dets hvile: når menneskets øjne, ligesom alle Israels stammer, skal være rettet mod HERREN.
Zec 9:1 The burden of the word of the LORD in the land of Hadrach, and Damascus shall be the rest thereof: when the eyes of man, as of all the tribes of Israel, shall be toward the LORD.
[Zak 9:2 DK-KJV] Og Hamath skal også grænse deroptil; Tyrus, og Zidon, eftersom det er meget vist.
Zec 9:2 And Hamath also shall border thereby; Tyrus, and Zidon, though it be very wise.
[Zak 9:3 DK-KJV] Og Tyrus byggede hendeselv en fæstning, og dyngede sølv sammen som støvet, og fint guld som gadernes mudder.
Zec 9:3 And Tyrus did build herself a strong hold, and heaped up silver as the dust, and fine gold as the mire of the streets.
[Zak 9:4 DK-KJV] Læg mærke til, HERREN vil kaste hende ud, og vil slå hendes styrke på havet; og hun skal bli’ fortæret med ild.
Zec 9:4 Behold, the Lord will cast her out, and he will smite her power in the sea; and she shall be devoured with fire.
[Zak 9:5 DK-KJV] Ashkelon skal se det, og frygte; Gaza skal også se det, og bli’ meget sorgfuld, og Ekron; for hendes forventning skal bli’ gjort til skamme; og kongen skal forsvinde fra Gaza, og Ashkelon skal ikke bli’ beboet.
Zec 9:5 Ashkelon shall see it, and fear; Gaza also shall see it, and be very sorrowful, and Ekron; for her expectation shall be ashamed; and the king shall perish from Gaza, and Ashkelon shall not be inhabited.
[Zak 9:6 DK-KJV] Og et uægte barn skal bo i Ashdod, og jeg vil fjerne Filisternes stolthed.
Zec 9:6 And a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines.
[Zak 9:7 DK-KJV] Og jeg vil fjerne hans blod ud af hans mund, og hans hæsligheder der er mellem hans tænder: men han der er tilbage, ja han, skal være for vor Gud, og han skal være som en guvernør i Judah, og Ekron som en Jebusit.
Zec 9:7 And I will take away his blood out of his mouth, and his abominations from between his teeth: but he that remaineth, even he, shall be for our God, and he shall be as a governor in Judah, and Ekron as a Jebusite.
[Zak 9:8 DK-KJV] Og jeg vil slå lejr omkring mit hus på grund af hæren, på grund af ham der passerer forbi, og på grund af ham der vender tilbage: og ingen undertrykker skal passere gennem dem mere: for nu har jeg set det med mine øjne.
Zec 9:8 And I will encamp about mine house because of the army, because of him that passeth by, and because of him that returneth: and no oppressor shall pass through them any more: for now have I seen with mine eyes.
[Zak 9:9 DK-KJV] Jubel meget, Kæreste Zions datter; råb, Kæreste Jerusalems datter: læg mærke til, din Konge kommer til dig: han er retskaffen, og ved at ha’ frelse; ydmyg, og rider på et æsel, og på et ungt føl af et æsel.
Zec 9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.
[Zak 9:10 DK-KJV] Og jeg vil fjerne Ephraims stridsvogn, og hesten fra Jerusalem, og stridsbuen skal fjernes: og han skal tale fred til hedningerne: og hans herredømme skal være fra hav ja indtil hav, og fra floden ja til jordens ende.
Zec 9:10 And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off: and he shall speak peace unto the heathen: and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth.
[Zak 9:11 DK-KJV] Også angående dig, via blodet fra din pagt har jeg sendt dine fanger videre ud af faldgruben hvori der intet vand var.
Zec 9:11 As for thee also, by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water.
[Zak 9:12 DK-KJV] Vend jer mod fæstningen, I håbets fanger: ja i dag erklærer jeg at jeg vil gengælde dobbelt til dig;
Zec 9:12 Turn you to the strong hold, ye prisoners of hope: even to day do I declare that I will render double unto thee;
[Zak 9:13 DK-KJV] Når jeg har bøjet Judah til mig, fyldt buen med Ephraim, og oprejst dine sønner, Kæreste Zion, imod dine sønner, Kæreste Grækenland, og gjort dig som sværdet fra en mægtig mand.
Zec 9:13 When I have bent Judah for me, filled the bow with Ephraim, and raised up thy sons, O Zion, against thy sons, O Greece, and made thee as the sword of a mighty man.
[Zak 9:14 DK-KJV] Og HERREN skal bli’ set over dem, og hans pil skal udgå som lyn: og Herren GUD skal blæse i trompeten, og skal gå med sydens hvirvelvinde.
Zec 9:14 And the LORD shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning: and the Lord GOD shall blow the trumpet, and shall go with whirlwinds of the south.
[Zak 9:15 DK-KJV] Hærskarers HERRE skal forsvare dem; og de skal fortære, og de skal tøjle med stenslynger; og de skal drikke, og lave et spektakel som gennem vin; og de skal bli’ fyldt som skåle, og som hjørnerne på alteret.
Zec 9:15 The LORD of hosts shall defend them; and they shall devour, and subdue with sling stones; and they shall drink, and make a noise as through wine; and they shall be filled like bowls, and as the corners of the altar.
[Zak 9:16 DK-KJV] Og HERREN deres Gud skal frelse dem i den dag som hans folks flok: for de skal være som stenene på en krone, løftet op som et æresmærke over hans land.
Zec 9:16 And the LORD their God shall save them in that day as the flock of his people: for they shall be as the stones of a crown, lifted up as an ensign upon his land.
[Zak 9:17 DK-KJV] For hvor stor er hans godhed, og hvor stor er hans skønhed! korn skal gøre de unge mænd munter, og pigerne ny vin.
Zec 9:17 For how great is his goodness, and how great is his beauty! corn shall make the young men cheerful, and new wine the maids.
[Zak 10:1 DK-KJV] Spørg I HERREN om regn i tiden for den sidste regn; så skal HERREN lave gode skyer, og gi’ dem skyllere med regn, til enhver græs på marken.
Zec 10:1 Ask ye of the LORD rain in the time of the latter rain; so the LORD shall make bright clouds, and give them showers of rain, to every one grass in the field.
[Zak 10:2 DK-KJV] For afguderne har talt forfængeligt, og spåmændene har set en løgn, og har fortalt falske drømme; de trøster forgæves: derfor gik de deres vej som en flok, de var ængstelige, fordi der ingen hyrde var.
Zec 10:2 For the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie, and have told false dreams; they comfort in vain: therefore they went their way as a flock, they were troubled, because there was no shepherd.
[Zak 10:3 DK-KJV] Min vrede var antændt imod hyrderne, og jeg straffede gederne: for hærskarers HERRE har besøgt hans flok Judahs hus, og har gjort dem som hans betydelige hest i kampen. 
Zec 10:3 Mine anger was kindled against the shepherds, and I punished the goats: for the LORD of hosts hath visited his flock the house of Judah, and hath made them as his goodly horse in the battle.
[Zak 10:4 DK-KJV] Ud af ham kom hjørnet frem, ud af ham sømmet, ud af ham stridsbuen, ud af ham enhver undertrykker tilsammen.
Zec 10:4 Out of him came forth the corner, out of him the nail, out of him the battle bow, out of him every oppressor together.
[Zak 10:5 DK-KJV] Og de skal være som mægtige mænd, der i kampen træder deres fjender ned i gadernes mudder: og de skal kæmpe, fordi HERREN er med dem, og rytterne på heste skal være forvirrede. 
Zec 10:5 And they shall be as mighty men, which tread down their enemies in the mire of the streets in the battle: and they shall fight, because the LORD is with them, and the riders on horses shall be confounded.
[Zak 10:6 DK-KJV] Og jeg vil gøre Judahs hus stærkt, og jeg vil frelse Josephs hus, og jeg vil bringe dem tilbage for at placere dem; for jeg har barmhjertighed med dem: og de skal være som om jeg ikke havde forkastet dem: for jeg er HERREN deres Gud, og vil høre dem.
Zec 10:6 And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house of Joseph, and I will bring them again to place them; for I have mercy upon them: and they shall be as though I had not cast them off: for I am the LORD their God, and will hear them.
[Zak 10:7 DK-KJV] Og de fra Ephraim skal være som en mægtig mand, og deres hjerte skal juble som gennem vin: ja, deres børn skal se det, og være glade; deres hjerte skal juble i HERREN.
Zec 10:7 And they of Ephraim shall be like a mighty man, and their heart shall rejoice as through wine: yea, their children shall see it, and be glad; their heart shall rejoice in the LORD.
[Zak 10:8 DK-KJV] Jeg vil fløjte på dem, og samle dem; for jeg har befriet dem: og de skal tiltage som de har tiltaget.
Zec 10:8 I will hiss for them, and gather them; for I have redeemed them: and they shall increase as they have increased.
[Zak 10:9 DK-KJV] Og jeg vil så’ dem blandt folket: og de skal ihukomme mig i fjerne lande; og de skal leve med deres børn, og vende om igen.
Zec 10:9 And I will sow them among the people: and they shall remember me in far countries; and they shall live with their children, and turn again.
[Zak 10:10 DK-KJV] Jeg vil bringe dem tilbage også ud af Egyptens land, og samle dem ud af Assyrien; og jeg vil bringe dem ind i Gilead og Libanons land; og der skal ikke findes plads for dem.
Zec 10:10 I will bring them again also out of the land of Egypt, and gather them out of Assyria; and I will bring them into the land of Gilead and Lebanon; and place shall not be found for them.
[Zak 10:11 DK-KJV] Og han skal passere gennem havet med lidelse, og skal slå havets bølger, og alle flodens dybder skal tørre ud: og Assyriens stolthed skal nedbrydes, og Egyptens scepter skal vige væk.
Zec 10:11 And he shall pass through the sea with affliction, and shall smite the waves in the sea, and all the deeps of the river shall dry up: and the pride of Assyria shall be brought down, and the sceptre of Egypt shall depart away.
[Zak 10:12 DK-KJV] Og jeg vil styrke dem i HERREN; og de skal gå op og ned i hans navn, siger HERREN.
Zec 10:12 And I will strengthen them in the LORD; and they shall walk up and down in his name, saith the LORD.
[Zak 11:1 DK-KJV] Åben dine døre, Kæreste Libanon, så ilden må fortære dine cedertræer.
Zec 11:1 Open thy doors, O Lebanon, that the fire may devour thy cedars.
[Zak 11:2 DK-KJV] Hyl, grantræ; for cedertræet er faldet; fordi de mægtige er ødelagte; hyl, Kæreste I egetræer fra Bashan; for skoven fra vinhøsten er kommet ned.
Zec 11:2 Howl, fir tree; for the cedar is fallen; because the mighty are spoiled: howl, O ye oaks of Bashan; for the forest of the vintage is come down.
[Zak 11:3 DK-KJV] Der er en røst fra hyrdernes hylen; for deres herlighed er ødelagt: en røst fra unge løvers brølen; for Jordanflodens stolthed er ødelagt.
Zec 11:3 There is a voice of the howling of the shepherds; for their glory is spoiled: a voice of the roaring of young lions; for the pride of Jordan is spoiled.
[Zak 11:4 DK-KJV] Dette siger HERREN min Gud; Bespis slagterens flok;
Zec 11:4 Thus saith the LORD my God; Feed the flock of the slaughter;
[Zak 11:5 DK-KJV] Hvis besiddere dræber dem, og holder demselv uskyldige: og de der sælger dem siger, Velsignet være HERREN; for jeg er rig: og deres egne hyrder har ikke medlidenhed med dem.
Zec 11:5 Whose possessors slay them, and hold themselves not guilty: and they that sell them say, Blessed be the LORD; for I am rich: and their own shepherds pity them not.
[Zak 11:6 DK-KJV] For jeg vil ikke længere ha’ medlidenhed med indbyggerne fra det land, siger HERREN: men, se, jeg vil forløse de mænd hver og en ind i hans nabos hånd, og ind i hans konges hånd: og de skal slå det land, og jeg vil ikke forløse dem ud af deres hånd.
Zec 11:6 For I will no more pity the inhabitants of the land, saith the LORD: but, lo, I will deliver the men every one into his neighbour’s hand, and into the hand of his king: and they shall smite the land, and out of their hand I will not deliver them.
[Zak 11:7 DK-KJV] Og jeg vil bespise slagterens flok, ja jer, Kæreste forarmede i flokken. Og jeg tog 2 stave; den ene kaldte jeg Skønhed, og den anden kaldte jeg Bånd; og jeg bespiste flokken.
Zec 11:7 And I will feed the flock of slaughter, even you, O poor of the flock. And I took unto me two staves; the one I called Beauty, and the other I called Bands; and I fed the flock.
[Zak 11:8 DK-KJV] Jeg fjernede også 3 hyrder på en måned; og min sjæl væmmes ved dem, og deres sjæl afskyede også mig.
Zec 11:8 Three shepherds also I cut off in one month; and my soul lothed them, and their soul also abhorred me.
[Zak 11:9 DK-KJV] Da sagde jeg, Jeg vil ikke bespise jer: det der dør, lad det dø; og det der skal fjernes, lad det bli’ fjernet; og lad resten spise hver og en kødet fra en anden.
Zec 11:9 Then said I, I will not feed you: that that dieth, let it die; and that that is to be cut off, let it be cut off; and let the rest eat every one the flesh of another.
[Zak 11:10 DK-KJV] Og jeg tog min stav, ja Skønhed, og skar den i stykker, for at jeg måtte bryde min pagt som jeg havde lavet med hele det folk.
Zec 11:10 And I took my staff, even Beauty, and cut it asunder, that I might break my covenant which I had made with all the people.
[Zak 11:11 DK-KJV] Og i den dag var den brudt: og sådant vidste de forarmede fra flokken der ventede på mig at det var HERRENs ord.
Zec 11:11 And it was broken in that day: and so the poor of the flock that waited upon me knew that it was the word of the LORD.
[Zak 11:12 DK-KJV] Og jeg sagde til dem, Hvis I tænker godt, gi’ mig min pris; og hvis ikke, så la’ være. Sådant vejede de 30 stykker sølv op som prisen for mig.
Zec 11:12 And I said unto them, If ye think good, give me my price; and if not, forbear. So they weighed for my price thirty pieces of silver.
[Zak 11:13 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, Kast det til pottemageren: en betydelige pris som jeg var værdisat til af dem. Og jeg tog de 30 sølvstykker, og kastede dem til pottemageren i HERRENs hus.
Zec 11:13 And the LORD said unto me, Cast it unto the potter: a goodly price that I was prised at of them. And I took the thirty pieces of silver, and cast them to the potter in the house of the LORD.
[Zak 11:14 DK-KJV] Da skar jeg min anden stav i stykker, ja Bånd, for at jeg måtte bryde broderskabet mellem Judah og Israel.
Zec 11:14 Then I cut asunder mine other staff, even Bands, that I might break the brotherhood between Judah and Israel.
[Zak 11:15 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, Ta’ nu redskaberne til dig fra en tåbelig hyrde.
Zec 11:15 And the LORD said unto me, Take unto thee yet the instruments of a foolish shepherd.
[Zak 11:16 DK-KJV] For, se, Jeg vil rejse en hyrde op i det land, som ikke skal besøge de der er fjernet, og heller ikke skal søge efter den unge, eller héle den der er itu, eller bespise den der står stille: men han skal spise den fedes kød, og flå deres kløer i stykker.
Zec 11:16 For, lo, I will raise up a shepherd in the land, which shall not visit those that be cut off, neither shall seek the young one, nor heal that that is broken, nor feed that that standeth still: but he shall eat the flesh of the fat, and tear their claws in pieces.
[Zak 11:17 DK-KJV] Arme dig afgudshyrde der efterlader flokken! sværdet skal være på hans arm, og på hans højre øje: hans arm skal være helt udtørret, og hans højre øje skal være fuldstændigt mørkelagt. 
Zec 11:17 Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened.
[Zak 12:1 DK-KJV] HERRENs ords byrde over Israel, siger HERREN, som udstrækker himlene, og lægger jordens fundament, og former menneskets ånd inde i ham.
Zec 12:1 The burden of the word of the LORD for Israel, saith the LORD, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him.
[Zak 12:2 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil gøre Israel til en kop af skælven overfor hele folket rundt om, når de skal være i belejringen både imod Judah og imod Jerusalem.
Zec 12:2 Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem.
[Zak 12:3 DK-KJV] Og i den dag vil jeg gøre Jerusalem til en byrdefuld sten for alle folk: alle der bebyrder demselv med den skal bli’ skåret i stykker, om end alle folkene på jorden er forsamlet imod den.
Zec 12:3 And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.
[Zak 12:4 DK-KJV] I den dag, siger HERREN, vil jeg slå enhver hest med forbløffelse, og hans rytter med galskab: og jeg vil åbne mine øjne mod Judahs hus, og vil slå enhver hest fra folket med blindhed.
Zec 12:4 In that day, saith the LORD, I will smite every horse with astonishment, and his rider with madness: and I will open mine eyes upon the house of Judah, and will smite every horse of the people with blindness.
[Zak 12:5 DK-KJV] Og Judahs guvernører skal sige i deres hjerte, Jerusalems indbyggere skal være min styrke i hærskarers HERRE deres Gud.
Zec 12:5 And the governors of Judah shall say in their heart, The inhabitants of Jerusalem shall be my strength in the LORD of hosts their God.
[Zak 12:6 DK-KJV] I den dag vil jeg gøre Judahs guvernører som en arne af ild blandt træet, og som en fakkel af ild i et neg; og de skal fortære hele folket rundt om, på den højre hånd og på den venstre: og Jerusalem skal igen bli’ beboet i hendes eget sted, ja i Jerusalem.
Zec 12:6 In that day will I make the governors of Judah like an hearth of fire among the wood, and like a torch of fire in a sheaf; and they shall devour all the people round about, on the right hand and on the left: and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem.
[Zak 12:7 DK-KJV] HERREN skal også frelse Judahs telte først, så herligheden fra Davids hus og herligheden fra Jerusalems indbyggere ikke forstørrer demselv imod Judah.
Zec 12:7 The LORD also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah.
[Zak 12:8 DK-KJV] I den dag skal HERREN forsvare Jerusalems indbyggere; og han der på den dag er svag blandt dem skal være som David; og Davids hus skal være som Gud, som HERRENs engel foran dem.
Zec 12:8 In that day shall the LORD defend the inhabitants of Jerusalem; and he that is feeble among them at that day shall be as David; and the house of David shall be as God, as the angel of the LORD before them.
[Zak 12:9 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i den dag, at jeg vil søge efter at destruere alle de nationer der kommer imod Jerusalem.
Zec 12:9 And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem.
[Zak 12:10 DK-KJV] Og jeg vil hælde på Davids hus, og på Jerusalems indbyggere, ånden af nåde og af påkaldelsesbønner: og de skal kigge på mig som de har gennemhullet, og de skal sørge over ham, som en sørger over hans eneste søn, og skal være i bitterhed over ham, som en der er i bitterhed over hans førstefødte.
Zec 12:10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn.
[Zak 12:11 DK-KJV] I den dag skal der være en stor sørgen i Jerusalem, som den sørgen fra Hadadrimmon i Megiddon-dalen
Zec 12:11 In that day shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadadrimmon in the valley of Megiddon.
[Zak 12:12 DK-KJV] Og det land skal sørge, hver familie for sigselv; familien fra Davids hus for sigselv, og deres hustruer for sigselv; familien fra Nathan for sigselv, og deres hustruer for sigselv;
Zec 12:12 And the land shall mourn, every family apart; the family of the house of David apart, and their wives apart; the family of the house of Nathan apart, and their wives apart;
[Zak 12:13 DK-KJV] Familien fra Levis hus for sigselv, og deres hustruer for sigselv; familien fra Shimei for sigselv, og deres hustruer for sigselv;
Zec 12:13 The family of the house of Levi apart, and their wives apart; the family of Shimei apart, and their wives apart;
[Zak 12:14 DK-KJV] Alle de resterende familierne, enhver familie for sigselv, og deres hustruer for sigselv;
Zec 12:14 All the families that remain, every family apart, and their wives apart.
[Zak 13:1 DK-KJV] I den dag skal der bli’ åbnet en fontæne til Davids hus og til Jerusalems indbyggere for synd og for urenhed.
Zec 13:1 In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness.
[Zak 13:2 DK-KJV] Og det skal ske i den dag, siger hærskarers HERRE, at jeg ud af landet vil fjerne navnene på afguderne, og de skal ikke mere bli’ ihukommet: og jeg vil få profeterne og den urene ånd til at forlade landet.
Zec 13:2 And it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered: and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.
[Zak 13:3 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, at når nogen stadig skal profetere, da skal hans far og hans mor som avlede ham sige til ham, Du skal ikke leve; for du taler løgne i HERRENs navn: og hans far og hans mor som avlede ham skal gennembore ham når han profeterer.
Zec 13:3 And it shall come to pass, that when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live; for thou speakest lies in the name of the LORD: and his father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth.
[Zak 13:4 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i den dag, at profeterne hver og en skal være skamfulde over hans vision, når han har profeteret; og de skal heller ikke iklæde sig en ru beklædning for at bedrage:
Zec 13:4 And it shall come to pass in that day, that the prophets shall be ashamed every one of his vision, when he hath prophesied; neither shall they wear a rough garment to deceive:
[Zak 13:5 DK-KJV] Men han skal sige, Jeg er ingen profet, jeg er en landmand; for mennesket lærte mig fra min ungdom af at holde kvæg.
Zec 13:5 But he shall say, I am no prophet, I am an husbandman; for man taught me to keep cattle from my youth.
[Zak 13:6 DK-KJV] Og én skal sige til ham, Hvad er disse sår i dine hænder? da skal han svare, De med hvilke jeg blev såret i mine venners hus.
Zec 13:6 And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friends.
[Zak 13:7 DK-KJV] Vågn op, Kæreste sværd, imod min hyrde, og imod den mand der er min ligemand, siger hærskarers HERRE: slå hyrden, og fårene skal bli’ spredt; og jeg vil vende min hånd over de små.
Zec 13:7 Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the LORD of hosts: smite the shepherd, and the sheep shall be scattered: and I will turn mine hand upon the little ones.
[Zak 13:8 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, at i hele det land, siger HERREN, 2 dele skal fjernes og dø derinde; men den tredje skal bli’ tilbage derinde.
Zec 13:8 And it shall come to pass, that in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off and die; but the third shall be left therein.
[Zak 13:9 DK-KJV] Og jeg vil bringe den tredje del gennem ild, og vil forædle dem som sølv er forædlet, og vil prøve dem som guld er prøvet: de skal kalde på mit navn, og jeg vil høre dem: jeg vil sige, Det er mit folk: og de skal sige, HERREN er min Gud.
Zec 13:9 And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried: they shall call on my name, and I will hear them: I will say, It is my people: and they shall say, The LORD is my God.
[Zak 14:1 DK-KJV] Læg mærke til, HERRENs dag kommer, og dit bytte skal bli’ delt i din midte.
Zec 14:1 Behold, the day of the LORD cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee.
[Zak 14:2 DK-KJV] For jeg vil samle nationerne imod Jerusalem til kamp; og byen skal bli’ taget, og hestene ribbede, og kvinderne skændet; og halvdelen af byen skal gå fremad ind i fangenskab, og resten af folket skal ikke fjernes fra byen.
Zec 14:2 For I will gather all nations against Jerusalem to battle; and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished; and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city.
[Zak 14:3 DK-KJV] Derefter skal HERREN gå fremad, og kæmpe imod de nationer, som da han kæmpede på kampens dag.
Zec 14:3 Then shall the LORD go forth, and fight against those nations, as when he fought in the day of battle.
[Zak 14:4 DK-KJV] Og i den dag skal hans fødder stå på Olivenbjerget, som er foran Jerusalem mod øst, og Olivenbjerget skal kløves over på midten mod øst og mod vest, og der skal være en meget stor dal; og halvdelen af bjerget skal flyttes mod nord, og halvdelen af det mod syd.
Zec 14:4 And his feet shall stand in that day upon the mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley; and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south.
[Zak 14:5 DK-KJV] Og I skal flygte til bjergenes dal; for bjergenes dal skal nå helt til Azal(Nær HERREN): ja, I skal flygte, ligesom i flygtede fra jordskælvet i kong Uzziahs dage Judahs konge: og HERREN min Gud skal komme, og alle de hellige hos dig.
Zec 14:5 And ye shall flee to the valley of the mountains; for the valley of the mountains shall reach unto Azal: yea, ye shall flee, like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah: and the LORD my God shall come, and all the saints with thee.
[Zak 14:6 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i den dag, at lyset ikke skal være klart, ej heller mørkt:
Zec 14:6 And it shall come to pass in that day, that the light shall not be clear, nor dark:
[Zak 14:7 DK-KJV] Men det skal være én dag som vil være kendt for HERREN, ikke dag, heller ikke nat; men det skal komme til at ske, at ved aftenstid skal det bli’ lyst.
Zec 14:7 But it shall be one day which shall be known to the LORD, not day, nor night: but it shall come to pass, that at evening time it shall be light.
[Zak 14:8 DK-KJV] Og det skal ske i den dag, at levende vandmasser skal udgå fra Jerusalem; halvdelen af dem mod det tidligere hav, og halvdelen af dem mod havet før det: i sommer og i vinter skal det ske.
Zec 14:8 And it shall be in that day, that living waters shall go out from Jerusalem; half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea: in summer and in winter shall it be.
[Zak 14:9 DK-KJV] Og HERREN skal være konge over hele jorden: i den dag skal der være én HERRE, og hans navn én.
Zec 14:9 And the LORD shall be king over all the earth: in that day shall there be one LORD, and his name one.
[Zak 14:10 DK-KJV] Hele landet skal bli’ forvandlet som en slette fra Geba til Rimmon syd om Jerusalem: og det skal bli’ løftet op, og beboet i hendes sted, fra Benjamins port til stedet for den første port, indtil hjørneporten, og fra Hananeeltårnet til kongens vinpresser.
Zec 14:10 All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon south of Jerusalem: and it shall be lifted up, and inhabited in her place, from Benjamin’s gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananeel unto the king’s winepresses.
[Zak 14:11 DK-KJV] Og mennesker skal bo i det og der skal ikke længere være nogen absolut destruktion; men Jerusalem skal bli’ beboet uden fare.
Zec 14:11 And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction; but Jerusalem shall be safely inhabited.
[Zak 14:12 DK-KJV] Og dette skal være den plage hvormed HERREN vil slå hele folket der har kæmpet imod Jerusalem; deres kød skal fortæres væk mens de står på deres fødder, og deres øjne skal fortæres væk i deres huller, og deres tunger skal fortæres væk i deres munde.
Zec 14:12 And this shall be the plague wherewith the LORD will smite all the people that have fought against Jerusalem; Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth.
[Zak 14:13 DK-KJV] Og det skal ske i den dag, at en stor tumult fra HERREN skal ske blandt dem; og hver og en skal ta’ fat i hans nabos hånd, og hans hånd skal opløftes imod hans nabos hånd.
Zec 14:13 And it shall come to pass in that day, that a great tumult from the LORD shall be among them; and they shall lay hold every one on the hand of his neighbour, and his hand shall rise up against the hand of his neighbour.
[Zak 14:14 DK-KJV] Og også Judah skal kæmpe ved Jerusalem; og alle hedningernes rigdomme rundt om skal bli’ samlet sammen, guld, og sølv, og beklædning, i stor overflod.
Zec 14:14 And Judah also shall fight at Jerusalem; and the wealth of all the heathen round about shall be gathered together, gold, and silver, and apparel, in great abundance.
[Zak 14:15 DK-KJV] Og sådant skal plagen være for hesten, for muldyret, for kamelen, og for æslet, og for alle de dyr der skal være i disse telte, som denne plage.
Zec 14:15 And so shall be the plague of the horse, of the mule, of the camel, and of the ass, and of all the beasts that shall be in these tents, as this plague.
[Zak 14:16 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, at hver og en der er tilbage af de nationer som kom imod Jerusalem endda skal gå op år efter år for at tilbede Kongen, hærskarers HERRE, og for at holde tabernaklernes fest.
Zec 14:16 And it shall come to pass, that every one that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the LORD of hosts, and to keep the feast of tabernacles.
[Zak 14:17 DK-KJV] Og det skal ske, at den som ikke vil komme op til Jerusalem af alle jordens familier for at tilbede Kongen, hærskarers HERRE, ja over dem skal der ikke være noget regn.
Zec 14:17 And it shall be, that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the LORD of hosts, even upon them shall be no rain.
[Zak 14:18 DK-KJV] Og hvis familierne fra Egypten ikke går op, og ikke kommer, som ingen regn har; der skal den plage være, hvormed HERREN vil ramme hedningerne der ikke kommer op for at holde tabernaklernes fest.
Zec 14:18 And if the family of Egypt go not up, and come not, that have no rain; there shall be the plague, wherewith the LORD will smite the heathen that come not up to keep the feast of tabernacles.
[Zak 14:19 DK-KJV] Dette skal være Egyptens straf, og straffen for alle nationer der ikke kommer op for at holde tabernaklernes fest.
Zec 14:19 This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all nations that come not up to keep the feast of tabernacles.
[Zak 14:20 DK-KJV] I den dag skal der på hestenes bjælder være, HELLIGHED OVERFOR HERREN; og potterne i HERRENs hus skal være som skålene foran alteret.
Zec 14:20 In that day shall there be upon the bells of the horses, HOLINESS UNTO THE LORD; and the pots in the LORD’S house shall be like the bowls before the altar.
[Zak 14:21 DK-KJV] Ja enhver potte i Jerusalem og i Judah skal være hellighed overfor hærskarers HERRE: og alle de der ofrer skal komme og ta’ af dem, og syde deri: og i den dag skal Canaaniten ikke mere være der i hærskarers HERREs hus.
Zec 14:21 Yea, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the LORD of hosts: and all they that sacrifice shall come and take of them, and seethe therein: and in that day there shall be no more the Canaanite in the house of the LORD of hosts.