Prædikerens bog - 12 Kapitler - Ecclesiastes KJV 1769

Navnebetydning for Prædiker = For at indkalde

[Præ 1:1 DK-KJV] Ordene fra Prædikeren, sønnen af David, konge i Jerusalem.
Ec 1:1 The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.
[Præ 1:2 DK-KJV] Forfængelighed af forfængeligheder, siger Prædikeren, forfængelighed af forfængeligheder; alt er forfængelighed.
Ec 1:2 Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity.
[Præ 1:3 DK-KJV] Hvilken gavn har en mand af alt hans arbejde som han tager under solen?
Ec 1:3 What profit hath a man of all his labour which he taketh under the sun?
[Præ 1:4 DK-KJV] En generation forgår, og en anden generation kommer: men jorden forbli’r for evigt.
Ec 1:4 One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever.
[Præ 1:5 DK-KJV] Solen står også op, og solen går ned, og haster til hans sted hvor han stod op.
Ec 1:5 The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose.
[Præ 1:6 DK-KJV] Vinden går mod syden, og vender omkring mod norden; den hvirvler rundt kontinuerligt, og vinden vender igen tilbage efter hans kredsløb.
Ec 1:6 The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north; it whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits.
[Præ 1:7 DK-KJV] Alle floderne løber ud i havet; alligevel er havet ikke fuldt; til det sted hvorfra floderne kom, derhen vender de igen tilbage.
Ec 1:7 All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.
[Præ 1:8 DK-KJV] Alle ting er fuld af arbejd; mennesket kan ikke ytre det: øjet er ikke tilfredstillet i at se, ej heller øret fyldt i at høre.
Ec 1:8 All things are full of labour; man cannot utter it: the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing.
[Præ 1:9 DK-KJV] Den ting der har været, det er den der skal være; og det der gøres er det der skal gøres: og der er ingen ny ting under solen.
Ec 1:9 The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun.
[Præ 1:10 DK-KJV] Er der nogen ting hvorom det må bli’ sagt, Se, denne er ny? den har allerede været fra gammel tid, som var før os.
Ec 1:10 Is there any thing whereof it may be said, See, this is new? it hath been already of old time, which was before us.
[Præ 1:11 DK-KJV] Der er ingen erindring om tidligere ting; der skal heller ikke være nogen erindring om de ting der skal komme hos dem der skal komme efter.
Ec 1:11 There is no remembrance of former things; neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after.
[Præ 1:12 DK-KJV] Jeg Prædikeren var konge over Israel i Jerusalem.
Ec 1:12 I the Preacher was king over Israel in Jerusalem.
[Præ 1:13 DK-KJV] Og jeg satte mit hjerte for at søge og undersøge via visdom vedrørende alle de ting der er gjort under himlen: dette smertelige arbejde har Gud givet til menneskets sønner til at bli’ udøvet derved.
Ec 1:13 And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven: this sore travail hath God given to the sons of man to be exercised therewith.
[Præ 1:14 DK-KJV] Jeg har set alle de gerninger der gjort er under solen; og, læg mærke til, alt er forfængelighed og åndsirritation.
Ec 1:14 I have seen all the works that are done under the sun; and, behold, all is vanity and vexation of spirit.
[Præ 1:15 DK-KJV] Det som er kroget kan ikke bli’ gjort lige: og det som mangler kan ikke tælles med.
Ec 1:15 That which is crooked cannot be made straight: and that which is wanting cannot be numbered.
[Præ 1:16 DK-KJV] Jeg kommunikerede med mit eget hjerte, og siger, Se, jeg er kommet til stor rigdom, og har fået mere visdom end alle de der har været før mig i Jerusalem: ja, mit hjerte havde stor erfaring med visdom og kundskab.
Ec 1:16 I communed with mine own heart, saying, Lo, I am come to great estate, and have gotten more wisdom than all they that have been before me in Jerusalem: yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge.
[Præ 1:17 DK-KJV] Og jeg satte mit hjerte for at kende visdom, og for at kende galskab og tåbelighed: jeg forstod at også dette er åndsirritation.
Ec 1:17 And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I perceived that this also is vexation of spirit.
[Præ 1:18 DK-KJV] For i megen visdom er megen bedrøvelse: og han der øger kundskab øger sorg.
Ec 1:18 For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.
[Præ 2:1 DK-KJV] Jeg sagde i mit hjerte: Kom nu, jeg vil prøve dig med munterhed, nyd derfor fornøjelse: og, læg mærke til, også dette er forfængelighed.
Ec 2:1 I said in mine heart, Go to now, I will prove thee with mirth, therefore enjoy pleasure: and, behold, this also is vanity.
[Præ 2:2 DK-KJV] Jeg sagde om latter, Det er tosset: og om munterhed, Hvad gør det?
Ec 2:2 I said of laughter, It is mad: and of mirth, What doeth it?
[Præ 2:3 DK-KJV] Jeg søgte i mit hjerte for at gi’ migselv til vin, men dog ved at underrette mit hjerte med visdom; og for at gribe fat i tåbelighed, indtil jeg måtte se hvad der var godt for menneskesønnerne, som de skulle gøre alle dagene af deres liv under himmelen.
Ec 2:3 I sought in mine heart to give myself unto wine, yet acquainting mine heart with wisdom; and to lay hold on folly, till I might see what was that good for the sons of men, which they should do under the heaven all the days of their life.
[Præ 2:4 DK-KJV] Jeg lavede mig store værker; jeg byggede huse; jeg plantede vingårde:
Ec 2:4 I made me great works; I builded me houses; I planted me vineyards:
[Præ 2:5 DK-KJV] Jeg lavede mig haver og frugtplantager, og plantede træer i dem af alle frugtsorter:
Ec 2:5 I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kind of fruits:
[Præ 2:6 DK-KJV] Jeg lavede mig vandbassiner, for dermed at vande træet der bringer træer frem:
Ec 2:6 I made me pools of water, to water therewith the wood that bringeth forth trees:
[Præ 2:7 DK-KJV] Jeg fik mig tjenestemænd og tjenestepiger, og havde tjenere født i mit hus; jeg havde også store besiddelser af stort og småt kvæg over alle der var i Jerusalem før mig:
Ec 2:7 I got me servants and maidens, and had servants born in my house; also I had great possessions of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me:
[Præ 2:8 DK-KJV] Jeg samlede mig også sølv og guld, og den ejendommelige skat fra konger og fra provinserne: Jeg fik mig sangere og kvinde sangere, og de lækkerier fra menneskesønnerne, som musikinstrumenter, og det af alle slags.
Ec 2:8 I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces: I gat me men singers and women singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments, and that of all sorts.
[Præ 2:9 DK-KJV] Sådant var jeg stor, og voksede mere end alle der var før mig i Jerusalem: min visdom forblev også hos mig.
Ec 2:9 So I was great, and increased more than all that were before me in Jerusalem: also my wisdom remained with me.
[Præ 2:10 DK-KJV] Og hvadsomhelst mine øjne ønskede sig holdt jeg ikke tilbage fra dem, jeg holdt ikke mit hjerte tilbage fra nogen glæde; for mit hjerte jublede over alt mit arbejde: og dette var min del af alt mit arbejde.
Ec 2:10 And whatsoever mine eyes desired I kept not from them, I withheld not my heart from any joy; for my heart rejoiced in all my labour: and this was my portion of all my labour.
[Præ 2:11 DK-KJV] Da kiggede jeg på alle de værker som mine hænder havde frembragt, og alt det arbejde som jeg havde slidt for at udføre: og, læg mærke til, alt var forfængelighed og åndsirritation, og der var ingen gevinst under solen.
Ec 2:11 Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that I had laboured to do: and, behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun.
[Præ 2:12 DK-KJV] Og jeg vendte migselv for at lægge mærke til visdom, og galskab, og tåbelighed: for hvad kan den mand gøre der kommer efter den konge? ja det som allerede har været gjort.
Ec 2:12 And I turned myself to behold wisdom, and madness, and folly: for what can the man do that cometh after the king? even that which hath been already done.
[Præ 2:13 DK-KJV] Da så’ jeg at visdom overgår tåbelighed, så langt som lys overgår mørke.
Ec 2:13 Then I saw that wisdom excelleth folly, as far as light excelleth darkness.
[Præ 2:14 DK-KJV] Den vise mands øjne er i hans hoved; men den tåbelige vandrer i mørke: og jeg migselv forstod også at én hændelse sker for dem alle.
Ec 2:14 The wise man’s eyes are in his head; but the fool walketh in darkness: and I myself perceived also that one event happeneth to them all.
[Præ 2:15 DK-KJV] Da sagde jeg i mit hjerte, Som det sker for tåben, ja sådant sker det for mig; og hvorfor var jeg da mere vis? Da sagde jeg i mit hjerte, at dette også er forfængelighed.
Ec 2:15 Then said I in my heart, As it happeneth to the fool, so it happeneth even to me; and why was I then more wise? Then I said in my heart, that this also is vanity.
[Præ 2:16 DK-KJV] For der er ingen erindring om den vise mere end om tåben for evigt; eftersom det som nu er i dagene der kommer skal glemmes altsammmen. Og hvordan dør den vise mand? som tåben. 
Ec 2:16 For there is no remembrance of the wise more than of the fool for ever; seeing that which now is in the days to come shall all be forgotten. And how dieth the wise man? as the fool.
[Præ 2:17 DK-KJV] Derfor hadede jeg liv; fordi værket der er frembragt under solen er smertelig for mig: for alt er forfængelighed og åndsirritation.
Ec 2:17 Therefore I hated life; because the work that is wrought under the sun is grievous unto me: for all is vanity and vexation of spirit.
[Præ 2:18 DK-KJV] Ja, jeg hadede alt mit arbejde som jeg havde taget under solen: fordi jeg skal efterlade det til den mand der skal være efter mig.
Ec 2:18 Yea, I hated all my labour which I had taken under the sun: because I should leave it unto the man that shall be after me.
[Præ 2:19 DK-KJV] Og hvem ved om han skal være en vis mand eller en tåbe? alligevel skal han ha’ lederskab over alt mit arbejde hvori jeg har arbejdet, og hvori jeg har fremvist mig vis under solen. Dette er også forfængelighed.
Ec 2:19 And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? yet shall he have rule over all my labour wherein I have laboured, and wherein I have shewed myself wise under the sun. This is also vanity.
[Præ 2:20 DK-KJV] Derfor gik i gang med at forårsage mit hjerte til at fortvivle omkring alt det arbejde jeg tog under solen.
Ec 2:20 Therefore I went about to cause my heart to despair of all the labour which I took under the sun.
[Præ 2:21 DK-KJV] For der er en mand hvis arbejde er i visdom, og i kundskab, og i rimelighed; men for en mand der ikke har arbejdet deri han skal efterlade det for hans del. Også dette er forfængelighed og et stort onde.
Ec 2:21 For there is a man whose labour is in wisdom, and in knowledge, and in equity; yet to a man that hath not laboured therein shall he leave it for his portion. This also is vanity and a great evil.
[Præ 2:22 DK-KJV] For hvad har mennesket for alt hans arbejde, og for irritationen fra hans hjerte, hvori han har arbejdet under solen?
Ec 2:22 For what hath man of all his labour, and of the vexation of his heart, wherein he hath laboured under the sun?
[Præ 2:23 DK-KJV] For alle hans dage er sorger, og hans slid sorg; ja, hans hjerte kan ikke holde fri om natten. Dette er også forfængelighed.
Ec 2:23 For all his days are sorrows, and his travail grief; yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity.
[Præ 2:24 DK-KJV] Der er intet bedre for en mand, end at han skulle spise og drikke, og at han skulle få hans sjæl til at nyde godt i hans arbejde. Også dette så’ jeg, at det var fra Guds hånd.
Ec 2:24 There is nothing better for a man, than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labour. This also I saw, that it was from the hand of God.
[Præ 2:25 DK-KJV] For hvem kan spise, eller hvem kan ellers skynde sig hertil, mere end jeg?
Ec 2:25 For who can eat, or who else can hasten hereunto, more than I?
[Præ 2:26 DK-KJV] For Gud giver visdom til en mand der er god i hans øjne, og kundskab, og glæde: men til synderen giver han arbejde, for at samle og for at samle i bunke, så han må gi’ til ham der er god foran Gud. Også dette er forfængelighed og åndsirritation.
Ec 2:26 For God giveth to a man that is good in his sight wisdom, and knowledge, and joy: but to the sinner he giveth travail, to gather and to heap up, that he may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation of spirit.
[Præ 3:1 DK-KJV] Til enhver ting er der en årstid, og en tid til ethvert formål under himmelen:
Ec 3:1 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven:
[Præ 3:2 DK-KJV] En tid til at bli’ født, og en tid til at dø; en tid til at plante, og en tid til at plukke det op der er plantet;
Ec 3:2 A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted;
[Præ 3:3 DK-KJV] En tid til at dræbe, og en tid til at héle; en tid til at bryde ned, og en tid til at bygge op;
Ec 3:3 A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;
[Præ 3:4 DK-KJV] En tid til at græde, og en tid til at grine; en tid til at sørge, og en tid til at danse;
Ec 3:4 A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;
[Præ 3:5 DK-KJV] En tid til at kaste stenene væk, og en tid til at samle stenene sammen; en tid til at omfavne, og en tid til at holde sig fra at omfavne;
Ec 3:5 A time to cast away stones, and a time to gather stones together; a time to embrace, and a time to refrain from embracing;
[Præ 3:6 DK-KJV] En tid til at få, og en tid til at miste; en tid til at beholde, og en tid til at smide væk.
Ec 3:6 A time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;
[Præ 3:7 DK-KJV] En tid til at sønderrive, og en tid til at sy; en tid til at være stille, og en tid til at tale;
Ec 3:7 A time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak;
[Præ 3:8 DK-KJV] En tid til at elske, og en tid til at hade; en tid til krig, og en tid til fred.
Ec 3:8 A time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace.
[Præ 3:9 DK-KJV] Hvilken fortjeneste har han der udvirker i det hvori han arbejder?
Ec 3:9 What profit hath he that worketh in that wherein he laboureth?
[Præ 3:10 DK-KJV] Jeg har set det arbejde, som Gud har givet til menneskesønnerne for at bli’ opøvet i det.
Ec 3:10 I have seen the travail, which God hath given to the sons of men to be exercised in it.
[Præ 3:11 DK-KJV] Han har gjort alt smukt i sin tid: og han har også lagt denne verden i deres hjerte, sådant at intet menneske kan finde ud af det virke som Gud gør fra begyndelsen til enden.
Ec 3:11 He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.
[Præ 3:12 DK-KJV] Jeg ved at der ikke er noget godt i dem, forunden at et menneske skal glæde sig, og at gøre godt i sit liv.
Ec 3:12 I know that there is no good in them, but for a man to rejoice, and to do good in his life.
[Præ 3:13 DK-KJV] Og også at enhvert menneske skulle spise og drikke, og nyde godt af alt sit arbejde, det er Guds gave.
Ec 3:13 And also that every man should eat and drink, and enjoy the good of all his labour, it is the gift of God.
[Præ 3:14 DK-KJV] Jeg ved at, hvadsomhelst Gud gør, det skal være for evigt: intet kan lægges til det, og der er heller ikke nogle ting der kan tages derfra: og Gud gør det, så mennesket skulle frygte foran ham.
Ec 3:14 I know that, whatsoever God doeth, it shall be for ever: nothing can be put to it, nor any thing taken from it: and God doeth it, that men should fear before him.
[Præ 3:15 DK-KJV] Det som har været er nu; og det som skal være har allerede været; og Gud kræver det som er fortid.
Ec 3:15 That which hath been is now; and that which is to be hath already been; and God requireth that which is past.
[Præ 3:16 DK-KJV] Og desuden så jeg under solen dommens sted, at ondskab var der; og retfærdighedens sted, at fejlting var der.
Ec 3:16 And moreover I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there; and the place of righteousness, that iniquity was there.
[Præ 3:17 DK-KJV] Jeg sagde i mit hjerte, Gud skal dømme den retfærdige og den onde: for der er en tid der for ethvert formål og for ethvert virke.
Ec 3:17 I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked: for there is a time there for every purpose and for every work.
[Præ 3:18 DK-KJV] Jeg sagde i mit hjerte vedrørende menneskesønnernes tilstand, at Gud måtte synliggøre dem, og at de måtte se at de demselv er dyr.
Ec 3:18 I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts.
[Præ 3:19 DK-KJV] For det der rammer menneskesønnerne rammer dyr; ja én ting rammer dem: som den ene dør, sådant dør den anden; ja, de har alle en ånde; sådant at et menneske ikke har nogen forrang frem for et dyr: for alt er forfængelighed.
Ec 3:19 For that which befalleth the sons of men befalleth beasts; even one thing befalleth them: as the one dieth, so dieth the other; yea, they have all one breath; so that a man hath no preeminence above a beast: for all is vanity.
[Præ 3:20 DK-KJV] Alle går til ét sted; alle er af støvet, og alle bli’r til støv igen.
Ec 3:20 All go unto one place; all are of the dust, and all turn to dust again.
[Præ 3:21 DK-KJV] Hvem kender menneskets ånd der går opad, og dyrets ånd der går nedad til jorden?
Ec 3:21 Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth?
[Præ 3:22 DK-KJV] Derfor forstår jeg at der ikke er noget bedre, end at et menneske skulle glæde sig over sine egne gerninger; for det er hans del: for hvem skal få ham til at se hvad der skal ske efter ham?
Ec 3:22 Wherefore I perceive that there is nothing better, than that a man should rejoice in his own works; for that is his portion: for who shall bring him to see what shall be after him?
[Præ 4:1 DK-KJV] Sådant vendte jeg tilbage, og overvejede alle de undertrykkelser der er gjort under solen: og lagde mærke til tårene fra sådanne som var undertrykte, og de havde ingen trøster; og på deres undertrykkeres side var der magt; men de havde ingen trøster.
Ec 4:1 So I returned, and considered all the oppressions that are done under the sun: and behold the tears of such as were oppressed, and they had no comforter; and on the side of their oppressors there was power; but they had no comforter.
[Præ 4:2 DK-KJV] Derfor roste jeg de døde som allerede er døde mere end de levende som endnu er i live.
Ec 4:2 Wherefore I praised the dead which are already dead more than the living which are yet alive.
[Præ 4:3 DK-KJV] Ja, han er bedre end dem begge, som endnu ikke har været, som ikke har set det onde virke der er gjort under solen.
Ec 4:3 Yea, better is he than both they, which hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the sun.
[Præ 4:4 DK-KJV] Igen, overvejede jeg alt arbejdte, og ethvert ret virke, at for dette er en mand misundt af sin næste. Dette er også forfængelighed og åndsirritation.
Ec 4:4 Again, I considered all travail, and every right work, that for this a man is envied of his neighbour. This is also vanity and vexation of spirit.
[Præ 4:5 DK-KJV] Tåben folder sine hænder sammen, og spiser sit eget kød.
Ec 4:5 The fool foldeth his hands together, and eateth his own flesh.
[Præ 4:6 DK-KJV] Bedre er en håndfuld med ro, end begge hænder fulde at arbejde og åndsirritation.
Ec 4:6 Better is an handful with quietness, than both the hands full with travail and vexation of spirit.
[Præ 4:7 DK-KJV] Da vendte jeg tilbage, og jeg så forfængelighed under solen.
Ec 4:7 Then I returned, and I saw vanity under the sun.
[Præ 4:8 DK-KJV] Der er en alene, og der er ikke en anden; ja, han har hverken barn eller bror: alligevel er der ingen ende på alt hans arbejde; hans øje er heller ikke tilfredstillet med rigdomme, han siger heller ikke, For hvem arbejder jeg, og frarøver min sjæl det gode? Dette er også forfængelighed, ja det er et hårdt arbejde.
Ec 4:8 There is one alone, and there is not a second; yea, he hath neither child nor brother: yet is there no end of all his labour; neither is his eye satisfied with riches; neither saith he, For whom do I labour, and bereave my soul of good? This is also vanity, yea, it is a sore travail.
[Præ 4:9 DK-KJV] To er bedre end én; fordi de har en god belønning for deres arbejde.
Ec 4:9 Two are better than one; because they have a good reward for their labour.
[Præ 4:10 DK-KJV] For hvis de falder, vil den ene løfte sin ven op; men arme ham der er alene når han falder; for han har ikke en anden til at hjælpe sig op.
Ec 4:10 For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.
[Præ 4:11 DK-KJV] Igen, hvis to ligger sammen, da har de varme: men hvordan kan en være varm alene?
Ec 4:11 Again, if two lie together, then they have heat: but how can one be warm alone?
[Præ 4:12 DK-KJV] Og hvis en får overhånd imod ham, skal to stå ham imod; og en tredobbelt snor knækkes ikke så hurtigt.
Ec 4:12 And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
[Præ 4:13 DK-KJV] Bedre er en fattigt og et vist barn end en gammel og tåbelig konge, som ikke længere vil bli’ formanet.
Ec 4:13 Better is a poor and a wise child than an old and foolish king, who will no more be admonished.
[Præ 4:14 DK-KJV] For ud af fængslet kommer han for at regere; imidlertid bli’r han også fattig der født i hans kongerige.
Ec 4:14 For out of prison he cometh to reign; whereas also he that is born in his kingdom becometh poor.
[Præ 4:15 DK-KJV] Jeg betragtede alle de levende som går under solen, med det andet barn der skal rejse sig i hans sted.
Ec 4:15 I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead.
[Præ 4:16 DK-KJV] Der er ingen ende på alle mennesker, ja på alle der har været før dem: også skal de der kommer efter ikke glæde sig over ham. Dette er helt sikkert også forfængelighed og åndsirritation.
Ec 4:16 There is no end of all the people, even of all that have been before them: they also that come after shall not rejoice in him. Surely this also is vanity and vexation of spirit.
[Præ 5:1 DK-KJV] Vogt din fod når du går til Guds hus, og vær mere rede til at høre, end til at give tåbernes ofre: for de overvejer ikke at de gør ondt.
Ec 5:1 Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear, than to give the sacrifice of fools: for they consider not that they do evil.
[Præ 5:2 DK-KJV] Vær ikke overilet med din mund, og lad ikke dit hjerte forhaste sig til at udtale nogen ting foran Gud: For Gud er i himlen, og du på jorden: lad derfor dine ord være få.
Ec 5:2 Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter any thing before God: for God is in heaven, and thou upon earth: therefore let thy words be few.
[Præ 5:3 DK-KJV] For en drøm kommer gennem overfloden af fortagsomhed; og en tåbes røst er kendt via overfloden af ord.
Ec 5:3 For a dream cometh through the multitude of business; and a fool’s voice is known by multitude of words.
[Præ 5:4 DK-KJV] Når du aflægger et løfte til Gud, så udskyd ikke at betale det; for han glæder sig ikke over tåber: betal det som du har lovet.
Ec 5:4 When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it; for he hath no pleasure in fools: pay that which thou hast vowed.
[Præ 5:5 DK-KJV] Det er bedre at du ikke lover noget, end at du skulle love noget og ikke betale det.
Ec 5:5 Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.
[Præ 5:6 DK-KJV] Gør ikke at din mund får dit kød til at synde; sig du heller ikke foran englen, at det var en fejl: hvorfor skulle Gud være vred over din røst, og destruere dine hænders virke.
Ec 5:6 Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin; neither say thou before the angel, that it was an error: wherefore should God be angry at thy voice, and destroy the work of thine hands?
[Præ 5:7 DK-KJV] For i overfloden af drømme og mange ord er der også forskellige forfængeligheder: men frygt du Gud.
Ec 5:7 For in the multitude of dreams and many words there are also divers vanities: but fear thou God.
[Præ 5:8 DK-KJV] Hvis du ser undertrykkelsen af den fattige, og voldelig fordrejning af dom og retfærdighed i en provins, undre dig ikke over sagen: for han der er højere end den højeste betragter; og der er højere end de.
Ec 5:8 If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter: for he that is higher than the highest regardeth; and there be higher than they.
[Præ 5:9 DK-KJV] Desuden er jordens gavn for alle: kongen hamselv er tjent via marken.
Ec 5:9 Moreover the profit of the earth is for all: the king himself is served by the field.
[Præ 5:10 DK-KJV] Han der elsker sølv, skal ikke bli’ mættet af sølv, heller ikke han der elsker overflod med stigning: dette er også forfængelighed.
Ec 5:10 He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.
[Præ 5:11 DK-KJV] Når varer øges, øges de der spiser dem: og hvad nytter det for ejerne af det, foruden at de kan lægge mærke til dem med deres øjne?
Ec 5:11 When goods increase, they are increased that eat them: and what good is there to the owners thereof, saving the beholding of them with their eyes?
[Præ 5:12 DK-KJV] En arbejdsmands søvn er sød, hvad enten han spiser lidt eller meget: men den riges overflod vil ikke lade ham sove.
Ec 5:12 The sleep of a labouring man is sweet, whether he eat little or much: but the abundance of the rich will not suffer him to sleep.
[Præ 5:13 DK-KJV] Der er et hårdt onde som jeg har set under solen, nemlig, rigdomme opbevaret for ejerne deraf til skade for dem.
Ec 5:13 There is a sore evil which I have seen under the sun, namely, riches kept for the owners thereof to their hurt.
[Præ 5:14 DK-KJV] Men disse rigdomme går til grunde via ondt arbejde: og han får en søn og der er ingenting i hans hånd.
Ec 5:14 But those riches perish by evil travail: and he begetteth a son, and there is nothing in his hand.
[Præ 5:15 DK-KJV] Som han kom ud af sin Mors mave, nøgen skal han vende tilbage for at gå som han kom, og skal ingenting ta’ af sit arbejde, som han må bære med sig i sin favn.
Ec 5:15 As he came forth of his mother’s womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labour, which he may carry away in his hand.
[Præ 5:16 DK-KJV] Og dette er også et hårdt onde, at han skal gå i alle henseender, ligesom han kom: og hvilken gavn har han der har arbejdet for vinden?
Ec 5:16 And this also is a sore evil, that in all points as he came, so shall he go: and what profit hath he that hath laboured for the wind?
[Præ 5:17 DK-KJV] Alle sine dage spiser han også i mørke, og han har megen sorg og arrigskab over sin sygdom.
Ec 5:17 All his days also he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrath with his sickness.
[Præ 5:18 DK-KJV] Læg mærke til det jeg har set: det er godt og smukt for en at spise og drikke, og at nyde det gode af alt sit arbejde som han har taget under solen alle dagene i hans liv, som Gud har givet ham: for det er hans del.
Ec 5:18 Behold that which I have seen: it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good of all his labour that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him: for it is his portion.
[Præ 5:19 DK-KJV] Også enhvert menneske til hvem Gud har givet rigdomme og velstand, og har givet ham kraft til at spise deraf, og til at ta’ sin del, og til at glæde sig over sit arbejde; er dette Guds gave.
Ec 5:19 Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labour; this is the gift of God.
[Præ 5:20 DK-KJV] For han skal ikke ihukomme meget omkring dagene i sit liv; fordi Gud svarer ham med glæden i hans hjerte.
Ec 5:20 For he shall not much remember the days of his life; because God answereth him in the joy of his heart.
[Præ 6:1 DK-KJV] Der er et onde som jeg har set under solen, og det er normalt blandt mennesker:
Ec 6:1 There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men:
[Præ 6:2 DK-KJV] En mand til hvem Gud har givet rigdomme, velstand, og herlighed, sådant at han ikke mangler noget for sin sjæl af alt det han ønsker sig, alligevel giver Gud ham ikke kraft til at spise deraf, men en fremmed spiser det: dette er forfængelighed, og det er en ond sygdom.
Ec 6:2 A man to whom God hath given riches, wealth, and honour, so that he wanteth nothing for his soul of all that he desireth, yet God giveth him not power to eat thereof, but a stranger eateth it: this is vanity, and it is an evil disease.
[Præ 6:3 DK-KJV] Hvis en mand fik 100 børn, og levede i mange år, sådant at dagene for hans år var mange, og hans sjæl ikke er fyldt med godt, og også at han ingen begravelse havde; jeg siger, at en for tidlig født er bedre end han.
Ec 6:3 If a man beget an hundred children, and live many years, so that the days of his years be many, and his soul be not filled with good, and also that he have no burial; I say, that an untimely birth is better than he.
[Præ 6:4 DK-KJV] For han kommer ind med forfængelighed, og rejser i mørke, og hans navn skal være dækket med mørke.
Ec 6:4 For he cometh in with vanity, and departeth in darkness, and his name shall be covered with darkness.
[Præ 6:5 DK-KJV] Desuden har han ikke set solen, ej heller vidst nogen ting: denne har mere hvile end den anden.
Ec 6:5 Moreover he hath not seen the sun, nor known any thing: this hath more rest than the other.
[Præ 6:6 DK-KJV] Ja, skønt han lever tusinde år to gange, har han dog ikke set noget godt: går alle ikke til det samme sted?
Ec 6:6 Yea, though he live a thousand years twice told, yet hath he seen no good: do not all go to one place?
[Præ 6:7 DK-KJV] Alt mandens arbejde er for hans mund, og alligevel er appetiten ikke mættet.
Ec 6:7 All the labour of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled.
[Præ 6:8 DK-KJV] For hvad har den vise mere end tåben? hvad har den fattige, der forstår at vandre foran de levende?
Ec 6:8 For what hath the wise more than the fool? what hath the poor, that knoweth to walk before the living?
[Præ 6:9 DK-KJV] Bedre er det øjnene ser end at vandre i lysten: dette er også forfængelighed og åndsirritation.
Ec 6:9 Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire: this is also vanity and vexation of spirit.
[Præ 6:10 DK-KJV] Den der har været er allerede navngivet, og det er kendt at det er en mand: han må heller ikke stride mod ham der er mægtigere end han.
Ec 6:10 That which hath been is named already, and it is known that it is man: neither may he contend with him that is mightier than he.
[Præ 6:11 DK-KJV] Eftersom der er mange ting der øger forfængelighed, hvad er mennesket den bedste?
Ec 6:11 Seeing there be many things that increase vanity, what is man the better?
[Præ 6:12 DK-KJV] For hvem forstår hvad der er godt for mennesket i dette liv, alle de dage i hans nyttesløse liv som han tilbringer som en skygge? for hvem kan fortælle en mand hvad der skal ske efter ham under solen?
Ec 6:12 For who knoweth what is good for man in this life, all the days of his vain life which he spendeth as a shadow? for who can tell a man what shall be after him under the sun?
[Præ 7:1 DK-KJV] Et godt navn er bedre end værdifuld salve; og dødsdagen end ens fødselsdag.
Ec 7:1 A good name is better than precious ointment; and the day of death than the day of one’s birth.
[Præ 7:2 DK-KJV] Det er bedre at gå til sorgens hus, end at gå til festens hus: for det er enden for alle mennesker; og de levende vil tænke over det.
Ec 7:2 It is better to go to the house of mourning, than to go to the house of feasting: for that is the end of all men; and the living will lay it to his heart.
[Præ 7:3 DK-KJV] Sorg er bedre en latter: for via en trist udstråling er hjertet gjort bedre.
Ec 7:3 Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
[Præ 7:4 DK-KJV] Den vises hjerte er i sorgens hus; men tåbernes hjerte er i munterhedens hus.
Ec 7:4 The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.
[Præ 7:5 DK-KJV] Det er bedre at høre den vises irettesættelse, end for et menneske at høre tåbernes sang.
Ec 7:5 It is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of fools.
[Præ 7:6 DK-KJV] For som tornebuske knitrer under en gryde, sådant er tåbernes latter: dette er også forfængelighed
Ec 7:6 For as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool: this also is vanity.
[Præ 7:7 DK-KJV] Sandelig, undertrykkelse gør en vis mand gal; og en gave ødelægger hjertet.
Ec 7:7 Surely oppression maketh a wise man mad; and a gift destroyeth the heart.
[Præ 7:8 DK-KJV] Bedre er enden på en ting end dens begyndelse: og den tålmodige i ånden er bedre end den stolte i ånden.
Ec 7:8 Better is the end of a thing than the beginning thereof: and the patient in spirit is better than the proud in spirit.
[Præ 7:9 DK-KJV] Vær ikke forhastet i din ånd med at bli’ vred: for vrede hviler i tåbernes favn.
Ec 7:9 Be not hasty in thy spirit to be angry: for anger resteth in the bosom of fools.
[Præ 7:10 DK-KJV] Sig du ikke, Hvad er årsagen til at de tidligere dage var bedre end disse? for du spørger ikke vist vedrørende dette.
Ec 7:10 Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not inquire wisely concerning this.
[Præ 7:11 DK-KJV] Visdom er god med en arv: og via den er der gavn for dem der ser solen.
Ec 7:11 Wisdom is good with an inheritance: and by it there is profit to them that see the sun.
[Præ 7:12 DK-KJV] For visdom er et forsvar, og penge er et forsvar: men kundskabens fortræffelighed er, at visdom giver liv til dem der har den.
Ec 7:12 For wisdom is a defence, and money is a defence: but the excellency of knowledge is, that wisdom giveth life to them that have it.
[Præ 7:13 DK-KJV] Overvej Guds værk: for hvem kan gøre det lige, som han har gjort skævt?
Ec 7:13 Consider the work of God: for who can make that straight, which he hath made crooked?
[Præ 7:14 DK-KJV] Vær glad på fremgangens dag, men overvej på modgangens dag: Gud har også sat den ene overfor den anden, med det endemål at mennesket ikke skulle finde nogenting efter sig.
Ec 7:14 In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him.
[Præ 7:15 DK-KJV] Alle ting har jeg set i dagene med min forfængelighed: der er en retskafen mand der fortabes i hans retfærdighed, og der er en ond mand der forlænger sit liv i hans ondskab.
Ec 7:15 All things have I seen in the days of my vanity: there is a just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that prolongeth his life in his wickedness.
[Præ 7:16 DK-KJV] Vær ikke altfor retfærdig; gør heller ikke digselv altfor vis: hvorfor skulle du ødelægge digselv?
Ec 7:16 Be not righteous over much; neither make thyself over wise: why shouldest thou destroy thyself?
[Præ 7:17 DK-KJV] Vær ikke altfor ond, vær du heller ikke tåbelig: hvorfor skulle du dø før din tid?
Ec 7:17 Be not over much wicked, neither be thou foolish: why shouldest thou die before thy time?
[Præ 7:18 DK-KJV] Det er godt at du skulle forstå dette; ja, træk heller ikke din hånd væk fra det: for han der frygter Gud skal komme ud af dem alle.
Ec 7:18 It is good that thou shouldest take hold of this; yea, also from this withdraw not thine hand: for he that feareth God shall come forth of them all.
[Præ 7:19 DK-KJV] Visdom styrker de vise mere end 10 mægtige mænd der er i byen.
Ec 7:19 Wisdom strengtheneth the wise more than ten mighty men which are in the city.
[Præ 7:20 DK-KJV] For der er ikke et retskaffent menneske på jorden, der gør godt, og ikke synder.
Ec 7:20 For there is not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not.
[Præ 7:21 DK-KJV] Også skal du ikke lægge for meget vægt på alle de ord der er talt; for ikke at du hører din tjener forbande dig:
Ec 7:21 Also take no heed unto all words that are spoken; lest thou hear thy servant curse thee:
[Præ 7:22 DK-KJV] For ofte ved dit eget hjerte også, at du digselv også på samme måde har forbandet andre.
Ec 7:22 For oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others.
[Præ 7:23 DK-KJV] Alt dette har jeg bevist gennem visdom: jeg sagde, Jeg vil være vis; men det er mig fjernt.
Ec 7:23 All this have I proved by wisdom: I said, I will be wise; but it was far from me.
[Præ 7:24 DK-KJV] Det der er fjernt, og meget dybt, hvem kan forstå det?
Ec 7:24 That which is far off, and exceeding deep, who can find it out?
[Præ 7:25 DK-KJV] Jeg brugte mit hjerte til at forstå, og til at søge, og undersøge visdom, og hvorfor ting er som de er, og tåbeligheden i ondskab, ja i tåbelighed og galskab:
Ec 7:25 I applied mine heart to know, and to search, and to seek out wisdom, and the reason of things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness:
[Præ 7:26 DK-KJV] Og jeg fandt at kvinden var mere bitter end døden, hvis hjerte er fælder og garn, og hendes hænder er som bånd: den som behager Gud skal undslippe hende; men synderen skal bli’ fanget af hende.
Ec 7:26 And I find more bitter than death the woman, whose heart is snares and nets, and her hands as bands: whoso pleaseth God shall escape from her; but the sinner shall be taken by her.
[Præ 7:27 DK-KJV] Læg mærke til, dette har jeg fundet, siger prædikeren, ved at tælle en efter en, for at kende regnskabet:
Ec 7:27 Behold, this have I found, saith the preacher, counting one by one, to find out the account:
[Præ 7:28 DK-KJV] Som min sjæl stadig søger efter, men jeg finder det ikke: 1 mand blandt 1000 har jeg fundet; men har jeg ikke fundet en kvinde blandt alle disse.
Ec 7:28 Which yet my soul seeketh, but I find not: one man among a thousand have I found; but a woman among all those have I not found.
[Præ 7:29 DK-KJV] Se, kun dette har jeg fundet, at Gud har gjort mennesket oprigtig; men de har udtænkt mange opfindelser.
Ec 7:29 Lo, this only have I found, that God hath made man upright; but they have sought out many inventions.
[Præ 8:1 DK-KJV] Hvem er som den vise mand? og hvem kender fortolkningen af ​​en ting? en mands visdom får hans ansigt til at skinne, og frimodigheden i hans ansigts skal bli’ ændret.
Ec 8:1 Who is as the wise man? and who knoweth the interpretation of a thing? a man’s wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed.
[Præ 8:2 DK-KJV] Jeg råder dig til at holde kongens befaling, og det med hensyn til Guds ed. 
Ec 8:2 I counsel thee to keep the king’s commandment, and that in regard of the oath of God.
[Præ 8:3 DK-KJV] Vær ikke forhastet med at gå væk fra hans nærvær; stå ikke i en ond ting; for han gør hvadsomhelst der behager ham.
Ec 8:3 Be not hasty to go out of his sight: stand not in an evil thing; for he doeth whatsoever pleaseth him.
[Præ 8:4 DK-KJV] Der hvor kongens ord er, der er der kraft: og hvem må sige til ham, Hvad er det du gør?
Ec 8:4 Where the word of a king is, there is power: and who may say unto him, What doest thou?
[Præ 8:5 DK-KJV] Den som holder befalingen skal ikke mærke nogen ond ting: og en vis mands hjerte skelner både tid og dom.
Ec 8:5 Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing: and a wise man’s heart discerneth both time and judgment.
[Præ 8:6 DK-KJV] Fordi der til ethvert formål er en tid og dom, derfor er menneskets elendighed stor over ham.
Ec 8:6 Because to every purpose there is time and judgment, therefore the misery of man is great upon him.
[Præ 8:7 DK-KJV] For han kender ikke til det som skal ske: for hvem kan fortælle ham hvornår det skal ske?
Ec 8:7 For he knoweth not that which shall be: for who can tell him when it shall be?
[Præ 8:8 DK-KJV] Der er intet menneske der har myndighed over ånden til at bevare ånden; han har heller ikke myndighed på dødsdagen: og der er ingen frigivelse i den krig; ondskab skal heller ikke forløse de der er givet til den.
Ec 8:8 There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit; neither hath he power in the day of death: and there is no discharge in that war; neither shall wickedness deliver those that are given to it.
[Præ 8:9 DK-KJV] Alt dette har jeg set, og gav mit hjerte over til ethvert virke der er gjort under solen: der er en tid hvori en mand hersker over en anden til sin egen skade.
Ec 8:9 All this have I seen, and applied my heart unto every work that is done under the sun: there is a time wherein one man ruleth over another to his own hurt.
[Præ 8:10 DK-KJV] Og sådant så jeg de onde begravet, som var kommet og gået væk fra de helliges sted, og de var glemt i byen hvor de havde gjort sådant: dette er også forfængelighed.
Ec 8:10 And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had so done: this is also vanity.
[Præ 8:11 DK-KJV] Fordi domsafsigelse mod et ondt virke ikke eksekveres hurtigt, derfor er menneskesønnernes hjerte fuldt ud indstillet i dem på at gøre ondt.
Ec 8:11 Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil.
[Præ 8:12 DK-KJV] Skønt en synder gør ondt 100 gange, og hans dage bli’r forlænget, men jeg ved med sikkerhed at det skal gå dem godt der frygter Gud, som frygter foran ham:
Ec 8:12 Though a sinner do evil an hundred times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him:
[Præ 8:13 DK-KJV] Men det skal ikke gå den onde godt, han skal heller ikke forlænge sine dage, som er som en skygge; fordi han ikke frygter foran Gud.
Ec 8:13 But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow; because he feareth not before God.
[Præ 8:14 DK-KJV] Der er en forfængelighed der er gjort på jorden; at der er retfærdige mennesker, for hvem det sker efter de ondes virke; igen, der er onde mennesker, for hvem det sker efter de retskafnes virke: jeg sagde at dette også er forfængelighed.
Ec 8:14 There is a vanity which is done upon the earth; that there be just men, unto whom it happeneth according to the work of the wicked; again, there be wicked men, to whom it happeneth according to the work of the righteous: I said that this also is vanity.
[Præ 8:15 DK-KJV] Da roste jeg munterhed, fordi et menneske ikke har nogen bedre ting under solen, end at spise, og at drikke, og at være glad: for det skal forbli’ hos ham af hans arbejde i dagene for hans liv, som Gud giver ham under solen.
Ec 8:15 Then I commended mirth, because a man hath no better thing under the sun, than to eat, and to drink, and to be merry: for that shall abide with him of his labour the days of his life, which God giveth him under the sun.
[Præ 8:16 DK-KJV] Da gav jeg mit hjerte over til at kende visdom, og for at se på de forretninger der foregår på jorden: (for også der ser man ikke søvn med sine øjne hverken dag eller nat:)
Ec 8:16 When I applied mine heart to know wisdom, and to see the business that is done upon the earth: (for also there is that neither day nor night seeth sleep with his eyes:)
[Præ 8:17 DK-KJV] Da lagde jeg mærke til hele Guds virke, at et menneske ikke kan finde ud af det virke der er gjort under solen: For selvom at et menneske anstrenger sig for at undersøge det, skal han dog ikke finde det; ja ydermere; selvom at en vis mand tror han forstår det, alligevel skal han ikke være i stand til at finde ud af det.
Ec 8:17 Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun: because though a man labour to seek it out, yet he shall not find it; yea further; though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it.
[Præ 9:1 DK-KJV] For ja alt dette tænkte jeg over i mit hjerte for at erklære alt dette, at den retskafne, og den vise, og deres gerninger, er i Guds hånd: intet menneske kender hverken til kærlighed eller had via alt hvad der er foran dem.
Ec 9:1 For all this I considered in my heart even to declare all this, that the righteous, and the wise, and their works, are in the hand of God: no man knoweth either love or hatred by all that is before them.
[Præ 9:2 DK-KJV] Alle ting er ens for alle: der er én begivenhed for den retskafne, og for den onde; for den gode og for den rene, og for den urene; for ham der ofrer, og for ham der ikke ofrer: som den gode er, sådant er synderen; og han der sværger, som han der frygter en ed.
Ec 9:2 All things come alike to all: there is one event to the righteous, and to the wicked; to the good and to the clean, and to the unclean; to him that sacrificeth, and to him that sacrificeth not: as is the good, so is the sinner; and he that sweareth, as he that feareth an oath.
[Præ 9:3 DK-KJV] Dette er et onde blandt alle tingene der er gjort under solen, at der er en begivenhed for alle: ja, hjertet i menneskesønnerne er også fuld af ondskab, og galskab er i deres hjerte mens de lever, og efter det går de til de døde.
Ec 9:3 This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all: yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead.
[Præ 9:4 DK-KJV] For til ham der er forenet med alle de levende der er der håb: for en levende hund er bedre end en død løve.
Ec 9:4 For to him that is joined to all the living there is hope: for a living dog is better than a dead lion.
[Præ 9:5 DK-KJV] For de levende ved at de skal dø: men de døde ved ikke nogen ting, de har heller ikke mere en belønning; for ihukommelsen omkring dem er glemt.
Ec 9:5 For the living know that they shall die: but the dead know not any thing, neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten.
[Præ 9:6 DK-KJV] Også deres kærlighed, og deres had, og deres misundelse, er nu forulykket; de har heller ikke mere en del i nogen ting der er gjort under solen for evigt.
Ec 9:6 Also their love, and their hatred, and their envy, is now perished; neither have they any more a portion for ever in any thing that is done under the sun.
[Præ 9:7 DK-KJV] Gå din vej, spis dit brød med glæde, og drik din vin med et muntert hjerte; for Gud accepterer dine gerninger nu.
Ec 9:7 Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart; for God now accepteth thy works.
[Præ 9:8 DK-KJV] Lad altid dine beklædningsgenstande være hvide; og lad ikke dit hoved mangle noget salveolie.
Ec 9:8 Let thy garments be always white; and let thy head lack no ointment.
[Præ 9:9 DK-KJV] Lev med glæde med den hustru som du elsker alle livets dage med din forfængelighed, som han har givet dig under solen, alle dagene med din forfængelighed: for det er din del i dette liv, og i dit arbejde som du har taget under solen.
Ec 9:9 Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity: for that is thy portion in this life, and in thy labour which thou takest under the sun.
[Præ 9:10 DK-KJV] Hvadsomhelst din hånd finder at gøre, gør det med din magt; for der er intet virke, ej heller anordning, heller ikke kundskab, eller visdom, i graven, hvor du går hen.
Ec 9:10 Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might; for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither thou goest.
[Præ 9:11 DK-KJV] Jeg vendte tilbage, og så under solen, at at løbet ikke er for den levende, ej heller kampen for den stærke, ikke brød til den vise endnu, ej heller rigdomme til forstandige mænd endnu, ej heller favør for dygtige mænd endnu; men tid og tilfældighed sker for dem alle.
Ec 9:11 I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance happeneth to them all.
[Præ 9:12 DK-KJV] For mennesket kender heller ikke til sin td: som fiskene der er taget i et ondt net, og som fuglene der er fanget i fælden; sådant er menneskesønnerne fanget i en ond tid, når den pludselig kommer over dem.
Ec 9:12 For man also knoweth not his time: as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare; so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them.
[Præ 9:13 DK-KJV] Denne visdom har jer set under solen, og det forekom mig stort:
Ec 9:13 This wisdom have I seen also under the sun, and it seemed great unto me:
[Præ 9:14 DK-KJV] Der var en lille by, og få mennesker inde i den; og der kom er stor konge imod den, og belejrede den, og byggede store bolværker imod den:
Ec 9:14 There was a little city, and few men within it; and there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it:
[Præ 9:15 DK-KJV] Nu var der fundet en fattig vis mand i den, og han forløste byen via sin visdom; men alligevel huskede intet menneske den samme fattige mand.
Ec 9:15 Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city; yet no man remembered that same poor man.
[Præ 9:16 DK-KJV] Da sagde jeg, Visdom er bedre end styrke: imidlertid er den fattige mands visdom foragtet, og hans ord er ikke hørt.
Ec 9:16 Then said I, Wisdom is better than strength: nevertheless the poor man’s wisdom is despised, and his words are not heard.
[Præ 9:17 DK-KJV] Ordene fra vise mænd er hørt i stilhed mere end råbet fra ham der hersker blandt tåber.
Ec 9:17 The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruleth among fools.
[Præ 9:18 DK-KJV] Visdom er bedre end krigsvåben: men én synder ødelægger meget godt.
Ec 9:18 Wisdom is better than weapons of war: but one sinner destroyeth much good.
[Præ 10:1 DK-KJV] Døde fluer får apotekersalven til at udsende en stingende duft: sådant gør en smule tåbelighed for ham der har omdømme for visdom og ære.
Ec 10:1 Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
[Præ 10:2 DK-KJV] En vis mands hjerte er ved hans højre hånd; men en tåbes hjerte ved hans venstre.
Ec 10:2 A wise man’s heart is at his right hand; but a fool’s heart at his left.
[Præ 10:3 DK-KJV] Ja også, når han der er en tåbe vandrer via vejen, svigter hans visdom ham, og han siger til enhver at han er en tåbe.
Ec 10:3 Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
[Præ 10:4 DK-KJV] Hvis herskerens ånd rejser sig op imod dig, forlad ikke dit sted; for det at give efter beroliger store forseelser.
Ec 10:4 If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
[Præ 10:5 DK-KJV] Der er et onde som jeg har set under solen, som en fejl der udgår fra herskeren:
Ec 10:5 There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
[Præ 10:6 DK-KJV] Tåbelighed er højt værdsat, og de rige sidder nederst.
Ec 10:6 Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
[Præ 10:7 DK-KJV] Jeg har set tjenere på heste, og prinser gå som tjenere på jorden.
Ec 10:7 I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
[Præ 10:8 DK-KJV] Han der graver en grav skal falde ned i den; og den som river en hæk ned, skal bli’ bidt af en slange. 
Ec 10:8 He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
[Præ 10:9 DK-KJV] Den som fjerner sten skal komme til skade med det; og han der kløver træ skal komme i fare derved.
Ec 10:9 Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
[Præ 10:10 DK-KJV] Hvis jernet er sløvt, og han ikke sliber æggen, da må han lægge flere krafter i: men visdom er gavnlig til at retlede med.
Ec 10:10 If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
[Præ 10:11 DK-KJV] Slangen vil sandelig bide uden fortryllelse; og et snakkehoved er ikke bedre.
Ec 10:11 Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
[Præ 10:12 DK-KJV] Ordene fra en vis mands mund er nådige; men en tåbes læber vil opsluge hamselv.
Ec 10:12 The words of a wise man’s mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
[Præ 10:13 DK-KJV] Begyndelsen på ordene fra hans mund er tåbelighed: og enden af ​​hans tale er ondskabsfuldt galskab.
Ec 10:13 The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
[Præ 10:14 DK-KJV] En tåbe er også fuld af ord: et menneske kan ikke fortælle hvad der skal ske; og hvad der skal ske efter ham, hvem kan fortælle ham det?
Ec 10:14 A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
[Præ 10:15 DK-KJV] Den tåbeliges arbejde trætter alle og enhver, fordi han ikke ved hvordan han skal gå til byen.
Ec 10:15 The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
[Præ 10:16 DK-KJV] Arme dig, Kæreste land, når din konge er et barn, og dine prinser spiser om morgenen!
Ec 10:16 Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
[Præ 10:17 DK-KJV] Velsignet er du, Kæreste land, når din konge er sønnen af noble, og dine prinser spiser i rette tid, for at bli’ stærke, og ikke for at bli’ beruset!
Ec 10:17 Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
[Præ 10:18 DK-KJV] Ved megen dovenskab forfalder bygningen; og når hænderne ikke gør noget ved det er huset utæt.
Ec 10:18 By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
[Præ 10:19 DK-KJV] En fest er for latter, og vin gør en glad: men penge svarer alle ting.
Ec 10:19 A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
[Præ 10:20 DK-KJV] Forband ikke kongen, nej ikke i dine tanker; og forband ikke den rige i dit soveværelse: for en fugl i luften skal bære røsten, og det der har vinger skal fortælle sagen.
Ec 10:20 Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
[Præ 11:1 DK-KJV] Kast dit brød i vandmasserne: for du skal finde det efter mange dage.
Ec 11:1 Cast thy bread upon the waters: for thou shalt find it after many days.
[Præ 11:2 DK-KJV] Gi’ en del til 7, og også til 8; for du ved ikke hvilket onde der skal ske på jorden.
Ec 11:2 Give a portion to seven, and also to eight; for thou knowest not what evil shall be upon the earth.
[Præ 11:3 DK-KJV] Hvis skyerne er fulde af regn, tømmer de sig over jorden: og hvis træet falder mod syd, eller mod nord, på det sted hvor træet falder, der skal det være.
Ec 11:3 If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth: and if the tree fall toward the south, or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be.
[Præ 11:4 DK-KJV] Han der observerer vinden skal ikke så; og han der ser på skyerne skal ikke høste.
Ec 11:4 He that observeth the wind shall not sow; and he that regardeth the clouds shall not reap.
[Præ 11:5 DK-KJV] Eftersom du ikke ved hvad der er åndens vej, ej heller hvordan knoglerne vokser i maven på hende der er med barn: på samme måde forstår de ikke Guds gerninger som laver alt.
Ec 11:5 As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child: even so thou knowest not the works of God who maketh all.
[Præ 11:6 DK-KJV] Så’ din sæd om morgenen, og hold ikke din hånd tilbage om aftenen: du ved ikke om det skal gå godt, hverken det ene eller det andet, eller om de begge skal bli’ lige gode.
Ec 11:6 In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand: for thou knowest not whether shall prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good.
[Præ 11:7 DK-KJV] I sandhed er lyset sødt, og en behagelig ting er det for øjnene at se solen:
Ec 11:7 Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun:
[Præ 11:8 DK-KJV] Men hvis en mand lever i mange år, og fryder sig i dem alle; lad ham alligevel huske på dagene med mørke; for de skal være mange. Alt der kommer er forfængelighed.
Ec 11:8 But if a man live many years, and rejoice in them all; yet let him remember the days of darkness; for they shall be many. All that cometh is vanity.
[Præ 11:9 DK-KJV] Jubel, Kæreste unge mand, i din ungdom; og lad dit hjerte opmuntre dig i din ungdoms dage, og vandre på dit hjertes veje, og i synet fra dine øjne: men ved du, at for alt dette vil Gud føre dig til doms.
Ec 11:9 Rejoice, O young man, in thy youth; and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes: but know thou, that for all these things God will bring thee into judgment.
[Præ 11:10 DK-KJV] Fjern derfor sorg fra dit hjerte, og fjern ondt fra dit kød: for barndom og ungdom er forfængelighed.
Ec 11:10 Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh: for childhood and youth are vanity.
[Præ 12:1 DK-KJV] Ihukom nu Skaberen i din ungdoms dage, mens den onde dag ikke kommer, eller årene nærmer sig, når du skal sige, Jeg har ingen glæde i dem;
Ec 12:1 Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them;
[Præ 12:2 DK-KJV] Mens solen, eller lyset, eller månen, eller stjernerne, ikke er formørket, eller skyerne vender tilbage efter regn:
Ec 12:2 While the sun, or the light, or the moon, or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain:
[Præ 12:3 DK-KJV] I den dag når husets vogtere skal skælve, og de stærke mænd skal bøje sig, og kværnene holder op fordi de er få, og de der ser ud af vinduerne bli’r formørket.
Ec 12:3 In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened,
[Præ 12:4 DK-KJV] Og dørene skal bli’ lukket i gaderne, når lyden af kværnen er lav, og han skal rejse sig ved fuglens røst, og der skal skrues ned for alle døtrenes musik;
Ec 12:4 And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of musick shall be brought low;
[Præ 12:5 DK-KJV] Også når de skal være bange for det som er højt, og frygt skal være på vejen, og mandeltræet skal blomstre, og græshoppen skal være en plage, og ønsket skal fejle: fordi mennesket går til sit langvarige hjem, og de der sørger går rundt i gaderne:
Ec 12:5 Also when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail: because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets:
[Præ 12:6 DK-KJV] Eller førend sølvsnoren er løsnet, eller guldskålen er ødelagt, eller vandkanden er ødelagt ved brønden, eller hjulet ødelagt ved cisternen. 
Ec 12:6 Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern.
[Præ 12:7 DK-KJV] Da skal støvet vende tilbage til jorden som det var: og ånden skal vende tilbage til Gud som gav den.
Ec 12:7 Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it.
[Præ 12:8 DK-KJV] Forfængelig af forfængeligheder, siger prædikeren; alt er forfængelighed.
Ec 12:8 Vanity of vanities, saith the preacher; all is vanity.
[Præ 12:9 DK-KJV] Og desuden, fordi prædikeren var vis, underviste han stadig folket i kundskab; ja, han gjorde sig umage, og undersøgte, og fik sat mange ordsprog i orden.
Ec 12:9 And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge; yea, he gave good heed, and sought out, and set in order many proverbs.
[Præ 12:10 DK-KJV] Prædikeren søgte at finde frem til acceptable ord: og det der var skrevet var oprigtigt, ja ord med sandhed.
Ec 12:10 The preacher sought to find out acceptable words: and that which was written was upright, even words of truth.
[Præ 12:11 DK-KJV] Ordene fra den vise er som pigstave, og som søm fastgjort af forsamlingernes mestre, som er givet fra én hyrde
Ec 12:11 The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd.
[Præ 12:12 DK-KJV] Og yderligere, ved disse, min søn, vær formanet: der er ingen ende på at lave mange bøger; og meget studie gør kødet træt.
Ec 12:12 And further, by these, my son, be admonished: of making many books there is no end; and much study is a weariness of the flesh.
[Præ 12:13 DK-KJV] Lad os høre konklusionen på hele sagen: Frygt Gud, og hold hans befalinger: for dette er hele menneskehedens pligt.
Ec 12:13 Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.
[Præ 12:14 DK-KJV] For Gud skal bringe ethvert virke indtil dom, med enhver skjult ting, om det er godt, eller om det er ondt.
Ec 12:14 For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil.