Joels bog - 3 Kapitler - Joel KJV 1769

Navnebetydning for Joel = Gud er hans Gud

[Joe 1:1 DK-KJV] HERRENs ord der kom til Joel sønnen af Pethuel.
Joe 1:1 The word of the LORD that came to Joel the son of Pethuel.
[Joe 1:2 DK-KJV] Hør dette, I gamle mænd, og hør efter, alle I indbyggere i landet. Er dette sket i jeres dage, ja eller i jeres forfædres dage?
Joe 1:2 Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers?
[Joe 1:3 DK-KJV] Fortæl I jeres børn om det, og lad jeres børn fortælle deres børn, og deres børn en anden generation.
Joe 1:3 Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation.
[Joe 1:4 DK-KJV] Det som palmelarven har efterladt har græshoppen spist; og det som græshoppen har efterladt har målerlarven spist; og det som målerlarven har efterladt har sommerfuglelarven spist.
Joe 1:4 That which the palmerworm hath left hath the locust eaten; and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten; and that which the cankerworm hath left hath the caterpiller eaten.
[Joe 1:5 DK-KJV] Vågn op, I drankere, og græd; og hyl, alle I vindrikkere, på grund af den nye vin; for den er fjernet fra jeres mund.
Joe 1:5 Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine; for it is cut off from your mouth.
[Joe 1:6 DK-KJV] For en nation er kommet op over landet, stærk, og uden antal, hvis tænder er tænder fra en løve, og han har kindtænder fra en stor løve.
Joe 1:6 For a nation is come up upon my land, strong, and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the cheek teeth of a great lion.
[Joe 1:7 DK-KJV] Han har lagt min vinstok øde, og afbarket mit figentræ: han har afklædt det fuldstændig, og kastet det bort; des grene er gjort hvide. 
Joe 1:7 He hath laid my vine waste, and barked my fig tree: he hath made it clean bare, and cast it away; the branches thereof are made white.
[Joe 1:8 DK-KJV] Sørg som en jomfru omsluttet med sækkelærred over ægtemanden i hendes ungdom.
Joe 1:8 Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth.
[Joe 1:9 DK-KJV] Madoffergaven og drikoffergaven er fjernet fra HERRENs hus; præsterne, HERRENs betjenere, sørg.
Joe 1:9 The meat offering and the drink offering is cut off from the house of the LORD; the priests, the LORD’S ministers, mourn.
[Joe 1:10 DK-KJV] Marken er ødelagt, landet sørger; for kornet er ødelagt: den nye vin er tørret ud, olien sygner hen.
Joe 1:10 The field is wasted, the land mourneth; for the corn is wasted: the new wine is dried up, the oil languisheth.
[Joe 1:11 DK-KJV] Vær I skamfulde, Kæreste I vingårdsmænd; hyl, Kæreste I vinbeskærrere, for hveden og for byggen: nu da markens høst er gået tabt.
Joe 1:11 Be ye ashamed, O ye husbandmen; howl, O ye vinedressers, for the wheat and for the barley; because the harvest of the field is perished.
[Joe 1:12 DK-KJV] Vinstokken er tørret ud, figentræet sygner hen; granatæbletræet, også palmetræet, og æbletræet, ja alle markens træer, er visnet: Nu da glæden er visnet bort fra menneskesønnerne.
Joe 1:12 The vine is dried up, and the fig tree languisheth; the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field, are withered: because joy is withered away from the sons of men.
[Joe 1:13 DK-KJV] Omslut jerselv, og sørg, I præster: hyl, I alterets betjenere: kom, lig hele natten i sækkelærred, I min Guds betjenere: for madoffergaven og drikoffergaven er holdt tilbage fra jeres Guds hus.
Joe 1:13 Gird yourselves, and lament, ye priests: howl, ye ministers of the altar: come, lie all night in sackcloth, ye ministers of my God: for the meat offering and the drink offering is withholden from the house of your God.
[Joe 1:14 DK-KJV] Indvie I en faste, indkald til en højtidelig forsamling, saml de ældste og alle indbyggerne fra landet ind i HERREN jeres Guds hus, og råb til HERREN,
Joe 1:14 Sanctify ye a fast, call a solemn assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the LORD your God, and cry unto the LORD,
[Joe 1:15 DK-KJV] Arme jer på grund af den dag! for HERRENs dag er nær, og som en destruktion fra den Almægtige skal den komme.
Joe 1:15 Alas for the day! for the day of the LORD is at hand, and as a destruction from the Almighty shall it come.
[Joe 1:16 DK-KJV] Er ikke kødet fjernet foran jeres øjne, ja, glæde og fryd fra vores Guds hus?
Joe 1:16 Is not the meat cut off before our eyes, yea, joy and gladness from the house of our God?
[Joe 1:17 DK-KJV] Sædden er rådnet under deres jordklumper, hø-lofterne er lagt øde, laderne er brudt ned; for kornet er visnet.
Joe 1:17 The seed is rotten under their clods, the garners are laid desolate, the barns are broken down; for the corn is withered.
[Joe 1:18 DK-KJV] Hvorfor sukker dyrene! kvægbesætningerne er forvirret, fordi de ingen græsgange har; ja, fåreflokkene er lagt øde.
Joe 1:18 How do the beasts groan! the herds of cattle are perplexed, because they have no pasture; yea, the flocks of sheep are made desolate.
[Joe 1:19 DK-KJV] Kæreste HERRE, til dig vil vi råbe: for ilden har fortæret vildmarkens græsgange, og flammen har brændt alle markens træer.
Joe 1:19 O LORD, to thee will I cry: for the fire hath devoured the pastures of the wilderness, and the flame hath burned all the trees of the field.
[Joe 1:20 DK-KJV] Markens dyr råber også på dig: for flodernes vandmasser er tørret ud, og ilden har fortæret vildmarkens græsgange.
Joe 1:20 The beasts of the field cry also unto thee: for the rivers of waters are dried up, and the fire hath devoured the pastures of the wilderness.
[Joe 2:1 DK-KJV] Blæs I i trompeten i Zion, og slå alarm på mit hellige bjerg: lad alle indbyggerne fra landet ryste: for HERRENs dag kommer, for den er meget tæt på;
Joe 2:1 Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain: let all the inhabitants of the land tremble: for the day of the LORD cometh, for it is nigh at hand;
[Joe 2:2 DK-KJV] En dag med mørke og dysterhed, en dag med skyer og af tyk mørke, som morgenen spreder sig på bjergene: et stort og stærkt folk; der har aldrig været et som det, det skal der heller ikke være efter det, ja i årene efter mange generationer.
Joe 2:2 A day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains: a great people and a strong; there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations.
[Joe 2:3 DK-KJV] En ild fortærer foran dem: og en flamme brænder bagved dem: landet er som Edens have foran dem, og bagved dem en øde vildmark; ja, og intet skal undslippe dem.
Joe 2:3 A fire devoureth before them; and behind them a flame burneth: the land is as the garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness; yea, and nothing shall escape them.
[Joe 2:4 DK-KJV] Deres fremtoning er som hestes fremtoning; og som ryttere, sådant skal de løbe.
Joe 2:4 The appearance of them is as the appearance of horses; and as horsemen, so shall they run.
[Joe 2:5 DK-KJV] Som larmen fra stridsvogne på bjergtoppene skal de springe, som larmen fra en flamme af ild der fortærer stubbene, som et stærkt folk udstyret til kamp.
Joe 2:5 Like the noise of chariots on the tops of mountains shall they leap, like the noise of a flame of fire that devoureth the stubble, as a strong people set in battle array.
[Joe 2:6 DK-KJV] Foran deres ansigt skal folket bli’ plaget meget: alle ansigter skal samle sorthed.
Joe 2:6 Before their face the people shall be much pained: all faces shall gather blackness.
[Joe 2:7 DK-KJV] De skal løbe som mægtige mænd; de skal bestige muren som krigere; og de skal marchere hver og en på hans veje, og de skal ikke bryde deres rang:
Joe 2:7 They shall run like mighty men; they shall climb the wall like men of war; and they shall march every one on his ways, and they shall not break their ranks:
[Joe 2:8 DK-KJV] En skal heller ikke stole på en anden; de skal vandre hver og en på hans sti: og når de falder over sværdet, skal de ikke bli’ såret.
Joe 2:8 Neither shall one thrust another; they shall walk every one in his path: and when they fall upon the sword, they shall not be wounded.
[Joe 2:9 DK-KJV] De skal løbe frem og tilbage i byen; de skal løbe på muren, de skal klatre op på husene; de skal komme ind af vinduerne som en tyv.
Joe 2:9 They shall run to and fro in the city; they shall run upon the wall, they shall climb up upon the houses; they shall enter in at the windows like a thief.
[Joe 2:10 DK-KJV] Jorden skal ryste foran dem; det himmelske skal ryste: solen og månen skal bli’ mørk, og stjernerne skal holde sin skinnen tilbage.
Joe 2:10 The earth shall quake before them; the heavens shall tremble: the sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining:
[Joe 2:11 DK-KJV] Og HERREN skal ytre hans stemmen foran hans hær: for hans lejr er meget stor; for han er stærk som exekvere hans ord: for HERRENs dag er stor og meget forfærdelig; og hvem kan udholde den?
Joe 2:11 And the LORD shall utter his voice before his army: for his camp is very great: for he is strong that executeth his word: for the day of the LORD is great and very terrible; and who can abide it?
[Joe 2:12 DK-KJV] Derfor siger HERREN også nu, ja vend I jer mod mig med hele jeres hjerte, og med faste, og med gråd, og med sorg:
Joe 2:12 Therefore also now, saith the LORD, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning:
[Joe 2:13 DK-KJV] Og itu-riv jeres hjerte, og ikke jeres beklædningsgenstande, og vend jer mod HERREN jeres Gud: for han er nådig og barmhjertig, langsom til vrede, og af stor godhed, og omvender sig fra det onde.
Joe 2:13 And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.
[Joe 2:14 DK-KJV] Hvem ved om han vil vende om og angre, og efterlade en velsignelse bagved sig; ja en madoffergave og en drikoffergave til HERREN jeres Gud?
Joe 2:14 Who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him; even a meat offering and a drink offering unto the LORD your God?
[Joe 2:15 DK-KJV] Blæs i trompeten i Zion, indvie en faste, indkald til en højtidelig forsamling:
Joe 2:15 Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly:
[Joe 2:16 DK-KJV] Saml folket, indvie menigheden, forsamle de ældste, saml børnene, og de der suger på brysterne: lad brudgommen komme frem fra hans kammer, og bruden ud af hendes værelse.
Joe 2:16 Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, and those that suck the breasts: let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet.
[Joe 2:17 DK-KJV] Lad præsterne, HERRENs betjenere, græde mellem søjlegangen og alteret, og lad dem sige, Skån dit folk, Kæreste HERRE, og giv ikke dit folk over til bebrejdelse, så hedningerne skulle regere over dem: hvorfor skulle de sige blandt folket, Hvor er deres Gud?
Joe 2:17 Let the priests, the ministers of the LORD, weep between the porch and the altar, and let them say, Spare thy people, O LORD, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them: wherefore should they say among the people, Where is their God?
[Joe 2:18 DK-KJV] Da vil HERREN være jaloux over hans land, og ha’ medlidenhed med hans folk.
Joe 2:18 Then will the LORD be jealous for his land, and pity his people.
[Joe 2:19 DK-KJV] Ja, HERREN vil svare og sige til hans folk, Læg mærke til, jeg vil sende jer korn, og vin, og olie, og I skal være tilfreds med det: og jeg vil ikke mere gøre jer til en bebrejdelse blandt hedningerne:
Joe 2:19 Yea, the LORD will answer and say unto his people, Behold, I will send you corn, and wine, and oil, and ye shall be satisfied therewith: and I will no more make you a reproach among the heathen:
[Joe 2:20 DK-KJV] Men jeg vil flytte den nordlige hær langt væk fra jer, og vil drive ham ind i et bart og øde land, med hans ansigt mod østhavet, og hans bagdel mod det yderste hav, og hans stak skal komme op, og hans dårlige duft skal komme op, fordi han har gjort store ting.
Joe 2:20 But I will remove far off from you the northern army, and will drive him into a land barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hinder part toward the utmost sea, and his stink shall come up, and his ill savour shall come up, because he hath done great things.
[Joe 2:21 DK-KJV] Frygt ikke, Kæreste land; vær glad og jubel: for HERREN vil gøre store ting.
Joe 2:21 Fear not, O land; be glad and rejoice: for the LORD will do great things.
[Joe 2:22 DK-KJV] Vær ikke bange, I markens dyr: for vildmarkens græsgange grønnes, for træet bære hendes frugt, figentræet og vinstokken fremviser deres styrke.
Joe 2:22 Be not afraid, ye beasts of the field: for the pastures of the wilderness do spring, for the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their strength.
[Joe 2:23 DK-KJV] Vær da glade, I Zions børn, og jubel over HERREN jeres Gud: for han har givet jer den tidliger regn afmålt, og han vil forårsage at regnen kommer ned til jer, den tidligere regn, og den sidste regn i den første måned.
Joe 2:23 Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the LORD your God: for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month.
[Joe 2:24 DK-KJV] Og gulvene skal være fyldt med hvede, og krukkerne skal flyde over med vin og olie.
Joe 2:24 And the floors shall be full of wheat, and the fats shall overflow with wine and oil.
[Joe 2:25 DK-KJV] Og jeg vil genrejse de år til jer som græshoppen, målerlarven, sommerfuglelarven, og palmelarven har spist, min store hær som jeg sendte blandt jer.
Joe 2:25 And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpiller, and the palmerworm, my great army which I sent among you.
[Joe 2:26 DK-KJV] Og I skal ha’ rigeligt at spise, og være tilfredsstillet, og rose HERREN jeres Guds navn, som har handlet vidunderligt med jer: og mit folk skal aldrig mere bli’ gjort til skamme.
Joe 2:26 And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the LORD your God, that hath dealt wondrously with you: and my people shall never be ashamed.
[Joe 2:27 DK-KJV] Og I skal vide at jeg er i Israels midte, og at jeg er HERREN jeres Gud, og ingen anden: og mit folk skal aldrig mere bli’ gjort til skamme.
Joe 2:27 And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the LORD your God, and none else: and my people shall never be ashamed.
[Joe 2:28 DK-KJV] Og bagefter skal det komme til at ske, at jeg vil hælde min ånd ud over alt kød; og jeres sønner og jeres døtre skal profetere, jeres gamle mænd skal drømme drømme, jeres unge mænd skal se visioner:
Joe 2:28 And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions:
[Joe 2:29 DK-KJV] Og også over tjenerne og over tjenestepigerne vil jeg i de dage hælde min ånd ud over.
Joe 2:29 And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit.
[Joe 2:30 DK-KJV] Og jeg vil vise undere på himlene og på jorden, blod, og ild, og søjler af røg.
Joe 2:30 And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood, and fire, and pillars of smoke.
[Joe 2:31 DK-KJV] Solen skal bli’ vendt indtil mørke, og månen indtil blod, før den store og frygtelige dag fra HERREN kommer.
Joe 2:31 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the LORD come.
[Joe 2:32 DK-KJV] Og det skal ske, at hvemsomhelst som kalder på HERRENs navn skal bli’ forløst: for i Zionbjerget og i Jerusalem skal der være forløsning, som HERREN har sagt, og i den rest som HERREN skal kalde.
Joe 2:32 And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the LORD shall be delivered: for in mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the LORD hath said, and in the remnant whom the LORD shall call.
[Joe 3:1 DK-KJV] For, læg mærke til, i de dage, og på det tidspunkt, da skal jeg igen bringe de tilfangetagne fra Judah og Jerusalem tilbage,
Joe 3:1 For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem,
[Joe 3:2 DK-KJV] Jeg vil også samle alle nationer, og vil bringe dem ned til Jehoshaphats dal, og vil der appellere med dem for mit folk og for min arv Israel, som de har spredt blandt nationerne, og opdelt mit land.
Joe 3:2 I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted my land.
[Joe 3:3 DK-KJV] Og de har kastet lod om mit folk; og har givet en dreng for en skøge, og solgt en pige for vin, så de måtte kunne drikke.
Joe 3:3 And they have cast lots for my people; and have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine, that they might drink.
[Joe 3:4 DK-KJV] Ja, og hvad har I at gøre med mig, Kæreste Tyrus, og Zidon, og alle Palæstinas kyster? vil I give mig en tilbagebetaling? og hvis I vil tilbagebetale mig, vil jeg meget hurtigt returnere jeres tilbagebetaling over jeres egne hoveder;
Joe 3:4 Yea, and what have ye to do with me, O Tyre, and Zidon, and all the coasts of Palestine? will ye render me a recompence? and if ye recompense me, swiftly and speedily will I return your recompence upon your own head;
[Joe 3:5 DK-KJV] Nu da I har taget mit sølv og mit guld, og har båret mine smukke og velbehagelige ting ind i jeres templer:
Joe 3:5 Because ye have taken my silver and my gold, and have carried into your temples my goodly pleasant things:
[Joe 3:6 DK-KJV] Også Judahs børn og Jerusalems børn har I solgt til Grækerne, så I kunne flytte dem langt væk fra deres grænser.
Joe 3:6 The children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians, that ye might remove them far from their border.
[Joe 3:7 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil rejse dem ud fra de steder hvor I har solgt dem til, og vil returnere jeres tilbagebetaling over jeres egne hoveder:
Joe 3:7 Behold, I will raise them out of the place whither ye have sold them, and will return your recompence upon your own head:
[Joe 3:8 DK-KJV] Og jeg vil sælge jeres sønner og jeres døtre ind i hænderne på Judahs børn, og de skal sælge dem til Sabæerne, til et folk langt væk fra: for HERREN har talt det.
Joe 3:8 And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of Judah, and they shall sell them to the Sabeans, to a people far off: for the LORD hath spoken it.
[Joe 3:9 DK-KJV] Proklamer I dette blandt Hedningerne; Forbered krig, væk de mægtige mænd op, lad alle krigerne komme nær; lad dem komme op:
Joe 3:9 Proclaim ye this among the Gentiles; Prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near; let them come up:
[Joe 3:10 DK-KJV] Slå jeres plovskær indtil sværd, og jeres vingårdsknive til spyd: lad den svage sige, jeg er stærk.
Joe 3:10 Beat your plowshares into swords, and your pruninghooks into spears: let the weak say, I am strong.
[Joe 3:11 DK-KJV] Forsamle jerselv, og kom, alle I hedninger, og samle jerselv sammen rundt om: få dine mægtige énere til at komme ned derfra, Kæreste HERRE.
Joe 3:11 Assemble yourselves, and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about: thither cause thy mighty ones to come down, O LORD.
[Joe 3:12 DK-KJV] Lad hedningerne bli’ vækket, og kom op til Jehoshaphats dal: for der vil jeg sidde for at dømme alle hedningerne rundt om.
Joe 3:12 Let the heathen be wakened, and come up to the valley of Jehoshaphat: for there will I sit to judge all the heathen round about.
[Joe 3:13 DK-KJV] Kom med seglet, for høsten er moden: kom, kom jer ned; for pressen er fuld, krukkerne flyder over; for deres ondskab er stor.
Joe 3:13 Put ye in the sickle, for the harvest is ripe: come, get you down; for the press is full, the fats overflow; for their wickedness is great.
[Joe 3:14 DK-KJV] Folkemængder, folkemængder i afgørelsens dal: for HERRENs dag er nær i afgørelsens dal.
Joe 3:14 Multitudes, multitudes in the valley of decision: for the day of the LORD is near in the valley of decision.
[Joe 3:15 DK-KJV] Solen og månen skal bli’ formørket, og stjernerne skal holde sin skinnen tilbage.
Joe 3:15 The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining.
[Joe 3:16 DK-KJV] HERREN skal også brøle ud fra Zion, og ytre hans stemme fra Jerusalem; og himlene og jorden skal ryste: men HERREN vil være hans folks håb, og styrken for Israels børn.
Joe 3:16 The LORD also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens and the earth shall shake: but the LORD will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel.
[Joe 3:17 DK-KJV] Sådant skal I vide at jeg er HERREN jeres Gud der bor i Zion, mit hellige bjerg: da skal Jerusalem være hellig, og der skal ingen fremmede længere passere gennem hende mere.
Joe 3:17 So shall ye know that I am the LORD your God dwelling in Zion, my holy mountain: then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her any more.
[Joe 3:18 DK-KJV] Og det skal ske i den dag, at bjergene skal lade ny vin falde ned, og bakkerne skal flyde med mælk, og alle Judahs floder skal flyde med vandmasser, og en kilde skal komme frem fra HERRENs hus, og skal vande Shittimdalen.
Joe 3:18 And it shall come to pass in that day, that the mountains shall drop down new wine, and the hills shall flow with milk, and all the rivers of Judah shall flow with waters, and a fountain shall come forth of the house of the LORD, and shall water the valley of Shittim.
[Joe 3:19 DK-KJV] Egypten skal være en ødemark, og Edom skal være en øde vildmark, på grund af voldsomheden imod Judahs børn, fordi de har udgydt uskyldig blod i deres land.
Joe 3:19 Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land.
[Joe 3:20 DK-KJV] Men Judah skal bo for evigt, og Jerusalem fra generation til generation.
Joe 3:20 But Judah shall dwell for ever, and Jerusalem from generation to generation.
[Joe 3:21 DK-KJV] For jeg vil rense deres blod som jeg ikke har renset: for HERREN bor i Zion.
Joe 3:21 For I will cleanse their blood that I have not cleansed: for the LORD dwelleth in Zion.